BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap ?

F1 Eropah mengalami zaman mundur F2 Kejatuhan empayar Rom di Eropah F3 merupakan peringkat awal zaman Pertengahan F4 Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah. F1 - Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan F2 - Gereja katolik institusi amat berkuasa, kongkong masyarakat F3 - Gereja memiliki harta tanah yang banyak F4 - Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan agama , ilmu akhirat F5 - Tiada pentadbiran pusat yang berkesan F6 - Kemunculan golongan baron / tuan tanah F7 - Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah F8 - Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah F9 - Petani yang tidak berkemampuan menyerahkan tanah F10 - Terpaksalah mereka menjadi hamba F11 - Tuan tanah pula mendapatkan perlindungan daripada raja F12 - Tuan tanah memberikan khidmat / cukai kepada raja F13 - Kegiatan ekonomi terhad, tumpuan kepada pertanian F14 - Kegiatan perdagangan tidak meluas F15 - Perdagangan diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar F16 - Kawasan Meditteranean pula dikuasai oleh orang Islam F17 - Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang / barter

Kemerosotan kehidupan bandar Nyatakan kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada Zaman Gelap F1 Gereja amat berkuasa F2 Gereja memiliki hartanah yang banyak F3 Kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama F4 Berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja F5 Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada Zaman Gelap F1 Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar F2 Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam F3 Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian F4 Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian F5 Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter F6 Penggunaan mata wang amat terhad F7 Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh Mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka ? F1 Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja ) dan golongan yang diperintah ( rakyat ) F2 Raja memiliki tanah secara mutlak F3 Pentadbirannya dibantu oleh pembesar F4 Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir F5 Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja F6 Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada Raja F7 Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar .Penggunaan mata wang terhad F19 .F18 .

F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f H1g H1h F2 H2a H2b H2c H2d H2e H2f H2g C2g F3 H3a H3b F4 H4a H4b H4c H4d Perubahan sistem pemilikan tanah/penggunaan tanah Kesan daripada pertambahan penduduk Hasil pertanian perlu dipertingkatkan Tuan tanah ingin memanfaatkan tanah awal untuk pengeluaran pertanian secara besarbesaran Berlaku peningkatan harga gandum Terdapat usaha tuan tanah memagari tanah awam Parlimen telah meluluskan Akta Pemagaran Tanah Kawasan pertanian yang luas /Ladang Golongan petani kecil menjadi buruh ladang Kaedah/ciptaan baru dalam pertanian Penanaman dilakukan dengan lebih efisien/produk dihasilkan dengan lebih lumayan Penanaman secara bergilir Tanah digunakan secara berterusan sepanjang tahun Penanaman pelbagai jenis tanaman mengikut musim Tanaman berbeza menggunakan nutrien tanah yang berbeza Tanaman tumbuh dengan subur Tanaman baru diperkenalkan Turnip/ubi kentang Alatan Jehtro Tull untuk menggali/menugal Banyak lubang boleh digali serentak Penugalan/penanaman biji benih dapat dilakukan dengan pantas Pertanian komersial Penggunaan baja asli secara meluas Hasil pertanian semakin bertambah/ tanaman lebih subur Berlaku lebihan produk Lebihan diperdagangkan Huraikan sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Revolusi Industri di Britain. F1 H1a H1b H1c F2 H2a H2b Penyediaan modal Peladang kaya melabur lebihan modal dalam sektor industri Berlaku perubahan sikap Sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modal Menyediakan bahan makanan Menampung keperluan pekerja kilang yang meningkat Tidak perlu bergantung kepada import makanan dari luar .Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada zaman Gelap ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 • Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar • Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam • Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian • Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian • Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter • Penggunaan mata wang amat terhad • Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh Jelaskan tiga faktor yang menyumbang kepada perkembangan Revolusi Pertanian di Britain.

F1 Bercucuk tanam secara kecil-kecilan F2 Memelihara ternakan F3 Memburu binatang F4 Memancing (b) Senaraikan dua faktor perkembangan Revolusi Pertanian. (a) Apakah kegiatan yang dijalankan oleh petani di kawasan tanah awam sebelum perkembangan Revolusi Pertanian. F1 Perubahan sistem pemilikan tanah F2 Penggunaan kaedah/teknik sintifik F3 Penggunaan peralatan baru/jentera moden F4 Pengunaan baja F5 Kaedah pemasaran produk yang lebih luas F6 Perkembangan pertanian komersial F7 Pengenalan Akta Pemagaran Tanah (c) Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap perkembangan Revolusi Pertanian? (i) Jethro Tull F1 Penciptaan jentera membajak/menugal F2 Memudahkan lubang digali secara serentak F3 Penugalan dan penanaman dilakukan secara pantas (ii) Lord Townshend F1 Memperkenalkan sistem tanaman bergilir F2 Mendapati tanaman semanggi/clover/turnip sesuai ditanam bergilir .H2c F3 Dana diselamatkan dilaburkan dalam sektor perkilangan Penyedian bahan mentah untuk sektor perindustrian Revolusi Pertanian telah memberi kesan yang ketara terhadap perkembangan ekonomi di Britain.

apakah usaha yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk memajukan bidang pertanian di negara ini? F1 Pertanian dianggap sebagai perniagaan F2 Menyediakan kemudahan pinjaman F3 Menganjurkan Hari Penternak dan Peladang Kebangsaan F4 Menghasilkan benih-benih yang berkualiti F5 Melatih usahawan tani F6 Menubuhkan AgroBank F7 Memperkenalkan mata pelajaran sains pertanian di peringkat sekolah F8 Mengeksport hasil pertanian ke luar negara .F3 Mendapati turnip tanaman terbaik berbanding semanggi (d) Mengapakah Revolusi Pertanian dianggap menjadi asas kepada perkembangan Revolusi Perindustrian? F1 Menyediakan modal F2 Membekalkan sumber makanan pekerja kilang F3 Menyediakan bekalan buruh F4 Mengurangkan import makanan dari luar F5 Lebihan dana import makanan dilabur dalam sektor perindustrian (e) Berdasarkan permerhatian anda.

H1d Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju. H1c Golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu. H1b Dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa H1c Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan. mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka.BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Apakah faktor yang mendorong imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke -19 ? F1 Kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan oleh British F2 kemakmuran ekonomi F3 Galakkan British F4 Keperluan buruh di lombong-lombong dan ladang-ladang F5 Tidak pernah ditentang oleh orang Melayu F6 Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India F7 Terdapat peluang pekerjaan dalam pertanian dan perlombongan F8 Kestabilan politik di Tanah Melayu F9 Kemiskinan di tempat asal F10 Kekayaan sumber alam di Tanah Melayu Terangkan cara kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke 19. H1e Tiba di pelabuhan. . Kemasukan buruh Cina F1 Melalui sistem tiket kredit H1a Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua).

H3b Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi Kemasukan buruh India F4 Sistem buruh bebas H4a datang sendiri dengan biayaan masing-masing. F3 Sistem pengambilan rumah kongsi H3a pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. H2a majikan akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh. H2c Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga sampai ke tempat majikan. H2b Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda. H6b Kangani diberi wang pendahuluan untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu. . H4b kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu H4c mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki F5 Melalui sistem kontrak H5a majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.F2 Melalui sistem pengambilan kakitangan . H6c Sistem ini diharamkan kerana penyelewengan oleh kangani Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah meninggalkan kesan sosial. H5b sebagai balasan Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu n H5c Dibayar kadar upah 9 hingga 13 sen sehari F6 Melalui sistem kangani H6a seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari buruh.

F1 Pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu F2 Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum F3 Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum F4 Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan F5 Tidak terdapat interaksi antara kaum F6 Tidak ada perpaduan antara kaum F7 Wujud sistem pendidikan vernakular F8 Taraf kesihatan yang rendah / penyakit berjangkit F9 Pembangunan tidak seimbang antara wilayah F10 Perbezaan taraf hidup antara orang tempatan dengan imigran F11 Peningkatan jumlah imigran Cina dan India F12 Perbezaan budaya dan cara hidup F13 Kemunculan bandar F14 Tidak terdapat interaksi antara kaum F15 Orang Melayu kekal di luar bandar F16 Ekonomi / taraf hidup orang Melayu ketinggalan F17 Perasaan prejudis / prasangka antara kaum Pada pandangan bagaimanakah masyarakat yang bersatu padu boleh dibentuk di Malaysia ? F1 Menghayati Rukun Negara F2 Mewujudkan satu sistem sekolah kebangsaan F3 Menguatkuasakan Akta Bahasa Kebangsaan / Mendaulatkan bahasa Melayu F4 Mengamalkan konsep kejiranan F5 Meningkatkan peranan Jabatan Perpaduan Negara F6 Memperkasakan Rukun Tetangga F7 Melaksanakan program perpaduan di sekolah/RIMUP .

F8 Menjayakan program 1 Malaysia Huraikan faktor perkembangan bandar baru awal abad ke 20.Pembinaan sistem perhubungan / kemudahan sistem pengangkutan C2a .Menghubungkan antara kawasan petempatan dengan bandar F3 .Menjadi pusat kegiatan jual – beli H3b .Wujud kawasan kegiatan perlombongan C4a .Wujud pertambahan fungsi ekonomi H3a . Ujung / Miri H4b .Kawasan yang kaya dengan sumber semulajadi . F1 .Pusat pengumpulan barangan H3c .Pembinaan jalan kereta api H2a .Wujud kawasan ladang – ladang getah F5 .Pembinaan kemudahan infrastruktur H1a .Wujud pertambahan penduduk H5a .bijih timah / bijih besi / arang batu / getah / petroleum H4a .jalan raya / bekalan air bersih / sekolah / pusat kesihatan / institusi kewangan F2 .Pembinaan jalan raya yang baik C2b .Pusat pengedaran barangan H3d . C4a .Lembah Klang / Ampang / Ipoh / Taiping / Sg.Menghubungkan antara pekan dengan pekan/bandar H2b .Tempat / pusat orang ramai mendapatkan barangan F4 .British menempatkan imigran Cina dan India di bandar-bandar baru .

C2c jongkong tampang di Pahang C2d wang timah / wang katun / wang emas / kupang emas di Johor C2e wang timah ayam jantan hinggap di atas cincin / wang emas di Kedah H2b pada masa ini pedagang Eropah menggunakan wang perak H2c pedagang India / China / Arab menggunakan wang emas F3 Mata wang Eropah .Terangkanperkembangan mata wang di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka F1 Sistem mata wang zaman Kesultanan Melayu Melaka H1a semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah C1a mata wang emas / perak / timah dikeluarkan H1b mata wang telah melicinkan urusan perdagangan H1c mata wang timah berbentuk bulat H1d mata wang timah itu seberat satu kati lapan tahil H1e nama sultan / tarikh Islam dicatat pada mata wang H1f mata wang asing juga digunakan H1g mata wang asing boleh ditukar dengan mata wang tempatan C1b seperti mata wang Pasai / Hormuz / Cambay F2 Sistem mata wang di Tanah Melayu selain Melaka H2a terdapat pelbagai jenis mata wang primitif C2a Dinar emas / kijang di Kelantan C2b wang emas / kupang emas di Terengganu.

F1 . F9 Komprador menjadi penaja kepada peminjam F10 Operasi bank dipantau oleh pihak pemerintah agar dapat menjana perkembangan sektor ekonomi negara Terangkan faktor perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan akhir kurun ke 19.H3a pedagang Eropah memperkenalkan mata wang asing di Tanah Melayu C3a mata wang perak Sepanyol H3b mata wang ini bertahan selama 300 tahun H3c mata wang ini digunakan di Negeri-Negeri Melayu / Negeri Selat H3d wang ini dikeluarkan oleh Lembaga Pesuruhjaya Wang yang ditubuhkan pada 1897 H3e wang dikeluarkan bagi negeri-negeri Selat di bawah Ordinan X III C3b wang kertas H3f hanya mata wang kertas sahaja yang sah digunakan H3g untuk perdagangan di Negeri-Negeri Selat H3h mata wang kerajaan Melayu telah terhapus. F1 Menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur F2 Memajukan dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timah F3 Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan F4 Memperkenalkan kadar faedah yang tinggi F5 Dana dari luar disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat F6 Bank bertindak sebagai agen pembayar kepada pengimport dan pengeksport F7 Menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin F8 Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui orang tengah (komprador). Jelaskan peranan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20.Pembinaan jalan kereta api .

Kereta api mempercepatkan pengangkutan dengan muatan yang banyak.Jalan kereta api dibina menghubungkan kawasan pedalaman .Menggalakkan pembukaan kawasan ladang getah.Mempercepatkan pengangkutan hasil ke pelabuhan H1b .Jalan raya dari Kuala Lumpur ke Kuantan dibina untuk menghubungkan negeri.Perhubungan antara negeri-negeri dapat dijalankan dengan lebih cepat dan cekap H6c . F4 . H3a .Sistem perhubungan H6a .Jalan raya semakin popular selepas pengenalan kenderaan bermotor pada tahun 1902 F5 .Di kawasan perlombongan bijih timah dan ladang getah H4d .Jalan denai/ kereta lembu digantikan dengan jalan raya yang berturap dan tanah merah H4a .Jalan kereta api menghubungkan bandar – bandar besar di Tanah Melayu H2a .Di Johor orang Eropah mula melabur dalam perusahaan getah H3c .Perhubungan dengan negara luar dapat dijalankan dengan cepat dan cekap .Jalan kereta api di bahagian timur menghubungkan Gemas.Tahun 1911 jalan raya dari Seberang Prai ke Melaka siap telah siap dibina. Pahang. dan Kelantan ke sempadan Siam F3 .negeri pantai barat dengan negeri-negeri pantai timur F6 .Mengangkut hasil perusahaan getah F2 .Jalan raya dibina menghubungkan Perlis ke Singapura dibina pada tahun 1911-1928 H5b .H1a . H5a .Seperti telegraf / telefon / perkhidmatan pos / radio / perkhidmatan udara diwujudkan H6b .Perak dan Selangor mempunyai rangkaian jalan raya yang baik H4e .Pembinaan jalan raya semakin berkembang H4c .Jalan kereta api pertama dibina menghubungkan Taiping ke Port Weld di Perak H1d . H3b .Membawa hasil lombong bijih timah H1c .Mengangkut bijih timah dan getah ke pangkalan sungai telah diganti dengan jalan raya H4b .

*** F1 Merekod/mencatat pemilikan tanah H1a Bertujuan menjamin/Mengesahkan pemilikan tanah H1b Memudahkan urusan pentadbiran H1c Urusan cukai/pajakan/sewa beli/penjualan/pembelian F2 Pengenalan undang-undang tanah berkonsepkan Barat H2a Memudahkan kerja pentadbiran tanah/pembangunan ekonomi C2a Peraturan Tanah Perak 1879/Kanun Tanah Selangor 1891/ Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887 F4 Pembahagian tanah mengikut kegunaan/nilai komersial H4a Tanah ladang H4b Tanah Peribumi . **** F1 Kadar cukai ditentukan oleh pembesar H1a Aktiviti ekonomi yang hendak diusahakan mendapat mesti kebenaran pembesar H1b Tidak mempunyai rekod/catatan mengenai pemilikan tanah H1c Tidak ada undang-undang/peraturan mengenai pemilikan tanah H1d Berdasarkan undang-undang adat F2 Tanah menjadi milik seseorang yang meneroka H2a Tanah menjadi milik orang yang mengerjakan tanah tersebut H2b Tanah boleh diwarisi oleh generasi seterusnya F3 Tanah merupakan sumber ekonomi/pertanian H3a Menjadi tunggak kuasa politik H3b Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu Jelaskan perkembangan peraturan tanah baru yang diperkenalkan oleh British di Negeri-Negeri Melayu pada abad ke 19.Jelaskan ciri-ciri pemilikan dan penggunaan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British.

H4c Tanah Perlombongan H4d Kadar cukai tanah bergantung mengikut kegunaan tanah/nilai komersial Jelaskan berkaitan undang-undang Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British. H1a Diluluskan oleh Majlis Persekutuan H1c Untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politikorang Melayu H1d Bertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing H1e Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu (TSM) H1f Menyelamatkan tanah tersebut daripada dijual/dipajakgadai/ditukar milik kepada orang bukan Melayu H1g Pihak British sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi mereka H1h Orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di kawasan TSM H1i Kebanyakan kawasan TSM tidak subur H1j Tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan H1k Kawasan yang subur didapati terlalu kecil Bagaimanakah British mengurangkan penglibatan pekebun kecil Melayu dalam sektor perladangan getah?**** F1 Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 H1a Melarang penanaman getah di kawasan padi H1b Untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah F2 Premium permohonan tanah baru untuk penanaman getah dinaikkan F3 Pembukaan tanah-tanah baru untuk penanaman getah dilarang H3a Penglibatan orang melayu dalam penanaman getah secara kecil-kecilan sahaja F4 Rancangan Sekatan Stevenson 1922 diperkenalkan H4a Rancangan ini mengehadkan pengeluaran getah .*** F1 Akta Tanah Simpanan Melayu 25 November 1913.

H4b Untuk melindungi pemodal dan pengusaha Eropah F5 Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa dilaksanakan H5a Pekebun kecil / orang melayu diberi kuota yang rendah F6 British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air H6a Untuk membaiki sistem perparitan dan tali air H6b Membantu kegiatan penanaman padi H6c British juga menggalakkan pelaburan Eropah H6d British meminggirkan golongan pekebun kecil / orang melayu F7 Insentif kewangan / bantuan teknikal tidak diberikan kepada pekebunkecil / orang melayu H7a British meminggirkan pekebun kecil / orang melayu daripada aliranekonomi .