SULIT * 942/2

SET 1

SKEMA JAWAPAN

SKEMA PERCUBAAN PAHANG (SET 1) 2012 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

GEOGRAFI KERTAS 2
( ALAM SEKITAR MANUSIA )

SULIT 942/2

1

Soalan 1
(a) Takrifkan maksud lebihan penduduk [ 5 Markah ]

Judul Isi Jawapan Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk
melebihi daya tampung sumber alam yang ada di sesebuah Negara/kawasan.

Markah

2

Terbahagi kepada 2 iaitu:  lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan.  lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. Contoh Negara:  Lebihan mutlak: Afrika Utara, Sudan, Ethopia, Swaziland dll  lebihan relatif: Indonesia, Filipina, India, Bangladesh dll. JUMLAH

2

1

MAX 5

(b)

Mengapakah sesetengah negara mengalami lebihan penduduk?.

[ 10 Markah ]

Sebab-sebab berlakunya lebihan penduduk:

Judul Isi Jawapan a) Kadar Kelahiran yang tinggi dan Kadar Kematian yang rendah disebabkan oleh: 1. Peningkatan kemudahan kesihatan (hospital/klinik) , sistem dan peralatan perubatan moden serta doktor. Menyebabkan kadar kematian bayi menurun –pelbagai penyakit dapat diubati seperti hepatitis B. 2. Kegagalan/kurang berkesan program perancangan keluarga untuk menjarakkan kelahiran – akibat halangan agama, adat dan status quo serta taraf pendidikan yang rendah di sesetangah masyarakat.

Markah

2

2

2

3. Kahwin awal. Perkahwinan pada usia muda meningkatkan kadar fertiliti. Tahap kesuburan wanita ialah antara umur (15 – 45 tahun). Amalan kahwin awal, kecenderungan untuk kelahiran bertambah sebelum tamat kesuburan. 4. Keperluan buruh/tenaga manusia. Di sesetangah negara seperti India tenaga buruh untuk sektor pertanian datangnya daripada ahli keluarga. Anak yang ramai kos buruh menjadi lebih murah. 5. Kualiti hidup penduduk disesetangah negara meningkat. Pendapatan perkapita meningkat mampu untuk menyara keluarga yang ramai. Amalan pemakanan berzat/seimbang dan penjagaan kesihatan yang baik meningkatkan jangka hayat penduduk – mengurangkan kadar kematian.

2

2

2

b) Teknologi pengeluaran kerajaan/Governan.

masih

rendah

dan

faktor

6. Di sesetengah negara teknologi untuk meneroka,menjana dan mempelbagaikan sumber pengeluaran yang ada bagi menampung keperluan penduduk masih rendah. Sumber terbiar sebagai stok atau diguna secara membazir. Keperluan makanan, tempat tinggal dan pekerjaan penduduk tidak dapat dipenuhi. Banyak berlaku di negara yang mengalami lebihan penduduk mutlak. 7. Kelemahan kerajaan/faktor politik. Ketidakcekapan kerajaan untuk mengawal kelahiran,menyebarkan inovasi/pendidikan kekeluargaan,masalah ketidakstabilan politik/negara bergolak yang menyebabkan dasar kependudukan tidak dapat dilaksanakan. Contoh di Sudan.

2

2

Pemarkahan: Mana-mana 5 isi x 2 markah = 10 Markah

MAX 10

3

(c) Jelaskan kesan negatif lebihan penduduk terhadap sosio ekonomi sesebuah negara. [ 10 Markah ] Kesan negatif lebihan penduduk terhadap sosio ekonomi : Isi Utama

Huraian dan contoh
Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber pekerjaan yang terhad/tidak dipelbagaikan. Persaingan tinggi dan ini akan menyebabkan pengganguran ketara – mendorong kepada masalah sosial dan migrasi. Disesetengah negara kadar pengganguran melebihi 3% seperti di Indonesia Lingkaran kemiskinan – Berpunca daripada pendapatan perkapita yang rendah ekoran penduduk yang terlalu ramai. Pendapatan keluarga menjadi kecil - kesannya kuasa beli dan tabungan menjadi rendah. Ini menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. Ekonomi secukup hidup – hanya memenuhi keperluan asas sahaja. Keupayaan pemilikan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti amat terhad seperti rawatan kesihatan dan pendidikan tinggi berpunca daripada pendapatan perkapita yang kecil. Masalah perumahan/setinggan, pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian, perikanan,penternakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk yang terlalu ramai. Sumber makanan terhad boleh menyebabkan fenomena kebuluran/kelaparan. Produktiviti pertanian rendah – apabila tanah terlalu kerap digunakan untuk pertanian – bekalan makanan berkurangan. Contohnya di Pulau Jawa. Kadar buta huruf dan buta ICT yang tinggi, ekoran daripada kemiskinan keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Pendidikan tertiari – seperti universiti,kolej,institut kemahiran dll terhad. Teknologi dan R&D lambat berkembang - Inovasi pembangunan berkurangan. Daya saing sumber manusia lemah.

Markah

1. Kadar pengganguran yang tinggi

  

2

2. Fenomena kemiskinan dan kemunduran

   

2

3. Kualiti hidup yang rendah

2

4. Masalah kekurangan bekalan makanan

 

2

5. pendidikan rendah.

Taraf yang

  

2

4

6. kesihatan rendah

Taraf yang

   

Penularan wabak penyakit yang sukar dikawal seperti taun,denggi H1N1 dll begitu cepat kerana kesedaran penjagaan kesihatan yang rendah. Kemudahan kesihatan, ubat dan doktor masih ketinggalan. Kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman khususnya kematian di kalangan bayi. Amalan perubatan tradisional masih berleluasa di kalangan masyarakat. Kadar jenayah seperti merompak,samun meningkat demi survival kehidupan. Gejala sosial seperti pengedaran dan penyalahgunaan dadah,pelacuran juga meningkat bagi meringankan beban hidup. Kewujudan masyarakat merempat/gelandangan – golongan miskin dalam bandar. Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan, kesihatan, jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. Beban kerajaan bertambah – terpaksa berhutang dengan bank dunia dan IMF.

2

7. Masalah bertambah.

sosial

  

2

8. kerajaan besar.

Bebanan sangat

2

PEMARKAHAN : Mana-mana 5 isi x 2 Markah = 10 Markah

MAX 10

5

Soalan 2:
Jadual 1 di bawah menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 2000. Kumpulan Umur 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 dan lebih Jumlah Lelaki 2,712,617 2,472,151 2,023,584 1,782,026 1,369,550 800,380 439,159 253,965 11,853,432 Perempuan 2,546,654 2,386,647 1,984,641 1,723,214 1,286,475 735,086 458,593 299,948 11,421,258

a) Berdasarkan jadual 1, lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 2000. [11 Markah] Skema Jawapan: a) Menyediakan sebuah rajah piramid . Item Pemarkahan Tajuk Penerangan
           

Markah

Skala

Petunjuk

Plotan Kebersihan dan Kesempurnaan

Mesti diletakkan di bahagian atas rajah Ada kaedah (Rajah piramid). Ada keterangan yang diwakilinya hingga 1 tahun. Diletakkan dipenjuru kiri bawah tajuk. Bermula dengan 1CM mewakili ? Skala mesti selari dengan plotan. 1 Diletakkan di bawah rajah. Mewakili jantina (lelaki dan perempuan) Warna atau lorekan yang berbeza. 1 Plotan mesti siap dan sempurna mewakili Lelaki = 3 M jantina (lelaki dan perempuan). Premp = 3 M Tiada item yang tertinggal Bersih dan kemas.

1 MAX 10

MARKAH KESELURUHAN

6

b)

Huraikan ciri demografi penduduk Malaysia pada tahun tersebut [ 7 Markah]

Ciri demografi penduduk Malaysia pada tahun 2000:
Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah

1. Kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah.

     

Dibuktikan dengan saiz tapak piramid yang lebar. Kelompok 0 – 9 tahun paling ramai. Dikaitkan dengan taraf kesihatan yang bertambah baik – mengawal penyakit di kalangan bayi dan ibu yang mengandung. Kemudahan kesihatan/bilangan doktor dan perubatan yang baik. Kadar mortaliti rendah dan kelahiran hidup tinggi. Amalan pemakanan berzat dan penjagaan bayi yang teratur. Kumpulan umur muda dan dewasa (0 – 59) tahun lelaki lebih ramai berbanding wanita tetapi kumpulan umur tua (60 tahun dan ke atas wanita lebih ramai berbanding lelaki). Kadar kematian lelaki lebih tinggi apabila mencecah umur tua. Ini disebabkan oleh kesedaran penjagaan kesihatan dikalangan penduduk lelaki lebih rendah berbanding wanita. Namun secara keseluruhannya nisbah jantina lelaki dan perempuan hampir seimbang. Kumpulan umur di bawah tanggungan (0 – 19 tahun masih lagi tinggi) berbanding dengan kumpulan umur dewasa yang produktif (20 hingga 59 tahun). Kumpulan umur di bawah tanggungan sebahagian besarnya berada di alam persekolahan. Namun begitu nisbah tanggungan ini tidaklah terlalu besar dan masih boleh ditanggung oleh kumpulan dewasa. Ini disebabkan oleh peningkatan kualiti hidup penduduk khususnya daripada segi pendapatan perkapita.

2

2. Nisbah jantina antara lelaki dan perempuan berbeza mengikut peringkat umur.

2

   

3. Nisbah tanggungan masih tinggi tetapi tidak ketara.

2

7

4. Jangka hayat meningkat.

  

Puncak piramid semakin melebar berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan berlakunya proses penuaan penduduk (ageing population). Warga emas bertambah. Akibat peningkatan kualiti hidup penduduk Malaysia seperti penjagaan kesihatan dikalangan warga tua, kemudahan rawatan golongan tua bertambah, amalan pemakanan seimbang dll yang meningkatkan jangka hayat. Tetapi jangka hayat perempuan lebih tinggi berbanding lelaki kerana kesedaran kesihatan yang berbeza.

2

4 isi x 2 Markah = 8 Markah – 1 markah = MAX 7 Atau 3 isi x 2 markah = 6 markah + 1 markah kepada mana-mana huraian yang baik = MAX 7

MAX 7

(c) Huraikan empat ciri kualiti sumber manusia yang mempengaruhi pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara. [ 8 Markah ] Kualiti sumber manusia yang mempengaruhi pembangunan sosio ekonomi di sesebuah negara ialah: Isi Utama  1. Tahap pendidikan penduduk yang tinggi.     2. Tahap kemahiran dan kepakaran penduduk. Huraian dan contoh Peratus penduduk yang menerima pendidikan primer, sekunder dan tertier ( kolej dan IPT) Peratus penduduk yang menerima/memiliki pendidikan pasca ijazah Kadar celik huruf dan celik ICT tinggi. Pendidikan tinggi menyediakan tenaga kerja berpengentahuan (k – workers) Kemahiran dan kecekapan yang khusus dalam sesuatu bidang seperti teknik dan vokasional, kejuruteraan, rekacipta, sains perubatan, perkhidmatan, pengurusan dan profesional. Diperolehi melalui pengalaman, latihan lanjutan dan perkongsian kepakaran. Kemahiran tinggi meningkatkan daya cipta dan inovasi baru. Budaya R&D dikembangkan oleh tenaga pakar. Ekonomi kuarterner dan kuiner berkembang Eksport inovasi dan kepakaran ke luar negara. 8 Markah

2

  

2

 3. Tahap kesihatan dan kemenjadian penduduk. 

 

Dikaitkan dengan penurunan kadar kematian dan peningkatan jangka hayat. Penduduk sihat, jangka hayat tinggi. Akses kemudahan kesihatan yang baik – hospital, poliklinik dan klinik, bilangan doktor yang cukup, ubat dan kemudahan perubatan moden. Peningkatan kualiti hidup – Amalan dan gaya hidup sihat seperti amalan pemakanan seimbang dan penjagaan kesihatan. Kemenjadian penduduk – Berkaitan dengan baka/genetik seperti kanak-kanak istimewa pintar – cerdas, sindrom down dll. Budaya kerja penduduk yang positif seperti mempunyai semangat kerja yang tinggi, rajin, berdaya saing, beriltizam, menepati masa, berinovasi dan lain-lain ciri positif. Keterbukaan minda penduduk ( mudah menerima perubahan dan menjadi agen perubahan) Mobiliti buruh – mudah dilatih dan mudah dipindahkan. Menepati ciri buruh global. Tahap kepimpinan (Leadership) yang tinggi dan berdaya tahan. Kecekapan berkomunikasi. kesediaannya untuk bekerjasama sebagai sebuah pasukan kerja Tahap integriti yang tinggi, kejujuran, kesetiaan dan amanah kepada majikan.

2

 4. Sosio - Budaya penduduk

2

  

5. Tahap kemahiran insaniah (soft skill) penduduk/pekerja.

  

2

Pemarkahan : Mana-mana 4 isi x 2 Markah = 8 Markah

MAX 8

9

Soalan 3:
(a) Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji; Mengapakah industri pembuatan perlu diselerakkan dari bandar ke luar [ 9 markah ]

(i) bandar?.

Memilih sebuah Negara – dijangka Malaysia = 1 Markah. Judul Isi Jawapan 1. Mengelakkan kesesakan dan tepu bina di bandar.   Huraian dan Contoh Markah Kepadatan ruang di bandar – lokasi industri tidak lagi sesuai. 2 Mengelakkan saingan guna tanah – lebih untung untuk guna tanah petempatan dan perniagaan berbanding dengan perindustrian Nilai hartanah di bandar mahal. Sinergi apabila industri pembuatan berdekatan dengan industri 2 memproses Kos pengangkutan bahan mentah ke kilang pembuatan boleh dijimatkan. Kos buruh dan kos tapak lebih murah di kawasan luar bandar. Konsentrasi pencemaran di bandar boleh dikurangkan apabila 2 sebahagian kilang dilokasikan di luar bandar. Pencemaran air,udara, bunyi dan bau khususnya kilang petrokimia. Industri sebagai pemangkin pembangunan setempat. 2 Kawasan bandar yang sudah maju diperlahankan manakala kawasan luar bandar yang masih mundur dipercepatkan. Industri pembuatan berintensif buruh diperlukan diluar bandar untuk mencipta banyak peluang 2 pekerjaan. Kadar pengganguran luar bandar boleh dikurangkan – pendapatan perkapita penduduk meningkat, taraf hidup dan kualiti hidup bertambah baik Mengelakkan migrasi ke bandar. 10

2. Menjimatkan kos pengeluaran

  

3. Mengurangkan pencemaran

 4. Mengimbangi pembangunan bandar dengan luar bandar  

5. Membuka peluang pekerjaan kepada penduduk desa.

6. Memajukan sumber berpotensi.

 7. Kesan pengganda Memajukan Rantaian industri/ekonomi yang berkaitan. 

Sumber bahan mentah setempat boleh dimajukan kerana industri pembuatan memerlukan bahan mentah tersebut. Contoh industri pembuatan tayar memerlukan getah manakala industri pembuatan minyak masak memerlukan minyak kelapa sawit mentah. Sektor ekonomi huluan boleh berkembang maju. Kesan pengganda – industri yang berkaitan dengan pembuatan berkembang maju seperti industri memproses, pembungkusan, pengangkutan dll. Menggalakkan lahirnya usahawan muda melalui PKS yang menjadi vendoor kepada industri pembuatan berskala besar. Industri pembuatan mempercepatkan pembangunan infrastruktur – khususnya rangkaian pengangkutan, bekalan air,elektrik dan sistem telekomunikasi. Mempercepatkan pembangunan bandar – kewujudan bandar baru di kawasan luar bandar yang berasaskan industri – Kemudahan perbandaran disediakan dengan lengkap.

2

2

8. Mempercepatkan kemajuan kawasan.

2

Pemarkahan : 4 isi x 2 markah = 8 markah + 1 markah negara = 9 Markah

MAX 9

11

(ii) Huraikan sumbangan sektor industri pembuatan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara berkenaan. [ 8 markah ] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan  1. Meningkatkan KDNK dan pendapatan negara.   2. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk.   Huraian dan Contoh Markah Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) meningkat. Ini menyumbang kepada pendapatan negara melalui eksport produk 2 industri pembuatan. Eksport ke negara maju seperti Jepun, USA dan Eropah menguntungkan negara melalui tukaran mata wang asing. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan secara tidak langsung dapat mengurangkan pengganguran, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 2 penduduk. Peluang pekerjaan wujud dalam bidang pengurusan industri, teknikal dan operator pengeluaran. Ini akan dapat menambahkan pendapatan perkapita penduduk setempat sekaligus boleh meningkatkan taraf hidup mereka. Kesan Pengganda. Menggalakkan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri pemprosesan, pertanian, pengangkutan, telekomunikasi, perkhidmatan kewangan dan lain-lain yang berkait secara langsung dengan industri pembuatan. Ekonomi huluan dan hiliran boleh berkembang pesat sejajar dengan perkembangan sektor pembuatan. Membangunkan kawasan mundur: Pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber alam berlaku dengan lebih cepat. Sektor pembuatan berupaya menukarkan struktur ekonomi setempat yang bersifat tradisional kepada ekonomi moden. Pembagunan bandar lebih cepat melalui perkhidmatan pembandaran yang disediakan. Industri dan bandar bergerak seiringan. 12

 3. Kesan Pengganda/Rantaian ekonomi yang berkaitan. 

2

 4. Menggalakkan pembangunan kawasan.  

2

 5. Menggalakkan perkembangan teknologi, R&D dan kepakaran.

    

Menggalakkan perkembangan teknologi, penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam negara khususnya yang berkaitan dengan teknologi rekabentuk dan kawalan mutu. Import teknologi dari luar negara. Perkongsian pintar antara tenaga pakar dalam dan luar negara. Menerusi pelaburan asing dalam industri pembuatan seperti – Automotif, barangan elektrik dan elektronik, tekstil, komputer dsb. Menerusi usahasama dengan pelabur tempatan. Pelaburan asing dalam sektor pembuatan datangnya dari syarikat Multinasional (MNCs) – JVC, Samsung, Nokia, IBM, ACER, SONY dll.

2

6. Menambahkan dana/pelaburan dalam negara.

2

Pemarkahan: Open Marking: 4 isi x 2 Markah = MAX 8 Markah.

(iii) Jelaskan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alam sekitar fizikal. [ 8 Markah]

Judul Isi Jawapan  1. Pencemaran udara, jerebu dan hujan asid.  

Huraian dan Contoh Markah Perlepasan bahan-bahan pencemar udara (air pollutions) seperti karbon dioksida, karbon monoksida. hidrokarbon, gas sulfur dll. 2 Pembebasan partikel terampai – PM10. seperti asap, debu dan habuk boleh menyebabkan jerebu. Proses kondensasi wap air dengan bahan pencemar udara menyebabkan hujan asid.

13

 2. setempat. Pemanasan 

Kewujudan bahan pencemar di udara boleh memerangkap bahangan bumi – dikaitkan dengan kesan rumah hijau (Green House Effect). Haba yang dikeluarkan oleh generator kilang juga menyebabkan pemanasan setempat. Perlepasan sisa toksid/enfluen ke dalam sumber-sumber air seperti sungai, tasik,kolam dan laut. Kualiti air bersih terjejas – kadar BOD meningkat, keasidan air bertambah. Pelbagai spesis hidupan air mati dan pupus seperti ikan dan udang, Rantaian makanannya terjejas, habitat dll elemen ekosistem akuatik mengalami kerosakan akibat pencemaran air. Bunyi bising datangnya dari generator kilang yang beroperasi yang mengeluarkan getaran antara ( 60 – 70 dBA). Pencemaran bau datangnya daripada hasil/sisa kilang yang berbau busuk seperti sisa getah dan kelapa sawit.

2

 3. Pencemaran air.   4. Kemusnahan ekosistem akuatik 

2

2

 5. Pencemaran bunyi dan bau 

2

6. Pencemaran sisa toksid yang berbahaya/Pencemaran tanih.

 

Perlupusan sisa toksid oleh kilang-kilang haram menyebabkan tanih berasid. Amat merbahaya kepada sumber air tanih apabila berlaku proses larut resap.

2

7. Pencemaran persekitaran/sampah sarap.

 

Pembuangan sisa pepejal dari kilang menyebabkan pencemaran sampah sarap. Contohnya pembuangan plastik, kotak, sisa kayu, tandan kelapa sawit dll.

2

Pemarkahan: 4 isi x 2 markah = MAX 8 Markah

14

Atau
SOALAN 3 b) (i) Bezakan ciri perikanan laut dalam dengan perikanan pinggir pantai. [6 Markah]
Perbezaan ciri: Bil 1 2 Perikanan Laut Dalam Lokasi – laut dalam (ZEE) melebihi 30 batu nautika dari pinggir pantai. Masa operasi – Berminggu-minggu di lautan dan dijalankan secara berkumpulan. Orientasi tangkapan – Untuk pasaran seperti pasaran eksport. Kuantiti tangkapan banyak. Teknologi tangkapan – moden seperti alat ecosonar dan bot berkuasa tinggi. Dijalankan oleh nelayan terlatih. Jenis tangkapan laut dalam – tenggiri, tuna, kerapu dsb Penggunaan modal – modal besar, dimiliki oleh syarikat atau persatuan nelayan. Penggunaan Buruh- Tenaga buruh mahir/import, bilangan yang ramai. Perikanan Pinggir Pantai Pesisir pantai – kurang dari 30 batu nautika dari pinggir pantai. Harian – ke laut pada waktu pagi dan pulang pada waktu petang. Dijalankan secara individu. Untuk jualan harian – lebihan diguna untuk keperluan keluarga. Tradisional – jaring, bubu,pancing – dijalankan oleh nelayan tradisional. Jenis tangkapan pesisir pantai – selayang, kembong, bilis dsb. Modal kecil – milik persendirian. Markah 2

2

3

2

2

4

2

5

6

Tenaga Buruh sedikit, kalangan ahli keluarga atau warisan.

2

(Pemarkahan: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah)

ii) Berdasarkan kepada sebuah negara Asia Tenggara yang telah anda kaji, jelaskan langkah yang telah diambil untuk memajukan sektor perikanan laut dalam di negara tersebut. [ 11 Markah]
Pilihan negara – dijangka Malaysia -- 1 Markah

Judul Isi Jawapan 1. Memodenkan infrastruktur perikanan.

Huraian dan Contoh
 Kemudahan di jeti perikanan perlu di pertingkatkan seperti jeti pendaratan, kemudahan tempat awet beku, gudang penyimpanan dll. Muara/kuala bagi pelabuhan perikanan perlu diperdalamkan bagi membolehkan pendaratan bot-bot nelayan tanpa gangguan. Sistem pengangkutan dan telekomunikasi perlu dipertingkatkan sebagai satu akses – jaringan jalan raya, kemudahan pemasaran dsb.

Markah

 

2

15

2. Memberikan bantuan/subsidi atau pinjaman

 

Pinjaman modal untuk membeli bot-bot yang besar dan teknologi tangkapan moden seperti ecosonar kepada nelayan tempatan untuk menceburi perikanan laut dalam. Subsidi disel nelayan untuk mengurangkan kos operasi Kemahiran pengendalian bot dan alatan moden seperti ecosonar kepada nelayan yang menceburkan diri dengan perikanan laut dalam. Kemahiran pengurusan syarikat/koperasi kepada persatuan nelayan tempatan. Kemahiran pemasaran hasil tangkapan. Menghapuskan peranan orang tengah untuk menguasai pasaran hasil perikanan melalui kaedah pemasaran berpusat oleh LKIM dan koperasi perikanan. Mengawal harga ikan di pasaran tempatan. Meneroka pasaran luar negara seperti ke Jepun dan China. Meningkatkan kawalan keselamatan nelayan dari ancaman lanun dan pencerobohanmnelayan asing – Meningkatkan rondaan perairan oleh polis marin, APMM, tentera laut, jabatan laut dll. Kerjasama serantau, antara negara-negara jiran - Persefahaman di kawasan ZEE, kerjasama teknikal, bantuan kepakaran, antara negara serantau.

2

3. Memberikan latihan/kemahiran.

 

2

4. Memperkukuhkan rangkaian pemasaran.

  

2

5. Kawalan Keselamatan

2

Pemarkahan: 5 isi x 2 markah = 10 markah + pilihan negara = 1 markah : Max 11

Max 11

iii) Mengapakah sumber perikanan pinggir pantai di negara berkenaan semakin merosot? [8 Markah] Judul Isi Jawapan
1. Tangkapan berlebihan  

Huraian dan Contoh
Eksploitasi sumber perikanan oleh nelayan tempatan yang menyebabkan kepupusan sumber perikanan. Eksploitasi untuk mengaut keuntungan sematamata. Sumber perikanan yang masih kecil juga ditangkap, menyebabkan bekalan sumber perikanan pada masa hadapan berkurangan. Zon pinggir pantai dicerobohi oleh nelayan laut dalam dan nelayan asing khususnya dari Thailand. kemusnahan habitat dan sumber perikanan berlaku akibat penggunaan pukat yang diharamkan. spt pukat tunda, pukat harimau dll oleh nelayan laut dalam/nelayan asing.

Markah
2

2.

Pencerobohan nelayan laut dalam dan nelayan asing di zon pinggir pantai.

 

2

16

3.

Peningkatan kadar pencemaran pantai

 

Akibat tumpahan minyak dan pembuangan enap cemar dari kapal tangki menyebabkan proses pembauran – menutupi permukaan laut, mematikan plankton dan zooplankton. Pembuangan sisa industri/sisa toksid ke laut meningkatkan kadar pencemaran melalui pertambahan BOD. Mematikan hidupan akuatik. Penyaliran sisa kumbahan dari hotel,resort,chalet dan sisa domestik ke laut/zon pinggir pantai – tercemar dengan bakteria e-Coli. Dilakukan oleh manusia yang mementingkan keuntungan semata-mata seperti – penggunaan tuba, aliran elektrik, bom ikan dll yang memusnahkan keseluruhan spesis. Kaedah ini juga memusnahkan habitat dan rantaian makanan hidupan pantai. Zon pinggir pantai yang terlalu luas/memanjang menyukarkan pengawasan, rondaan dan penyeliaan sepanjang masa. Menyebabkan zon pinggir pantai mudah dicerobohi oleh nelayan asing. Masalah birokrasi dan kekurangan kakitangan agensi terbabit seperti dari Jabatan Laut, Polis Marin serta APMM.

2

4.

Penggunaan kaedah tangkapan yang tidak dibenarkan.

2

 

5.

Kurangnya pengawasan dari pihak berkuasa.

2

(Pemarkahan: 4 isi x 2 markah = MAX 8 Markah)

Max 8

Soalan 4:
(a) Namakan tiga kawasan hutan simpan yang terdapat di Malaysia. Kawasan Hutan Simpan Di Malaysia        Hutan Simpan Taman Negara, Pahang. Hutan Simpan, Berkelah, Pahang. Hutan Simpan Endau – Rompin, Pahang dan Johor. Hutan Simpan Belum, Perak. Hutan Simpan Sepilok, Sabah. Hutan Simpan, Bukit Bauk Dungun Terengganu. Hutan Simpan Kuala Koh, Kelantan. [ 3 Markah ] Markah 1 1 1 1 1 1 1

(Terima mana-mana hutan simpan di Malaysia) Pemarkahan : 1 kawasan = 1 Markah. MAX 3 kawasan = 3 Markah

MAX 3

17

(b)

Bagaimanakah fenomena penyahutanan berlaku di kawasan Tropika Lembab? [ 10 Markah ] Penyahutanan berlaku di kawasan Tropika Lembab melalui: Judul Isi Jawapan
 1. Aktiviti pindah. pertanian    2. Aktiviti Pembangunan tanah.    3. Pembinaan empangan elektrik hidro. 

Huraian dan Contoh
Aktiviti pertanian pindah oleh orang-orang asli memusnahkan hutan melalui kaedah tebangbakar. Tebang-bakar hutan dan pemindahan tapak tani turut memusnah ekosistem hutan dalam jangkamasa panjang. Pemindahan tapak tani berlaku apabila tanihnya menjadi tidak subur lagi. Petani pindah ini akan meneroka kawasan hutan baru. Penerokaan hutan untuk pertanian perladangan. melibatkan kerja-kerja penebangan, pembakaran,pembersihan hutan secara besarbesaran. menyebabkan kemerosotan dan kepupusan sumber hutan dengan ketara. Contoh pembangunan tanah FELDA – JENGKA, KESEDAR, DARA, KETENGAH dll. Aktiviti ini memusnahkan hutan melalui penebangan dan pembersihan hutan untuk dibina jalan dan tapak stesen janakuasa. Contohnya empangan Bakun dan Pergau Juga penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air. Ekosistem hutan akan musnah dengan cepat apabila kawasan hutan ditengelami air. Contoh pembinaan empangan Kenyir dan Chenderoh. Pembalakan tak terkawal dan pembalakan haram. Kaedah tebang bersih menyebabkan kawasan hutan merosot dan memusnahkan habitat, siratan makanan dan kepupusan sumber kepelbagaian biologi hutan. Kerja-kerja pembinaan jalan pengangkutan kayu balak juga merosakkan sumber hutan. Pembinaan infrastruktur - lebuh raya, jalanraya, kabel elektrik, saluran paip juga menyebabkan kemusnahan hutan dengan ketara. Projek mega seperti pembinaan dan naik taraf lapangan terbang contohnya ; KLIA, Bayan Lepas, Langkawi dll

Markah

2

2

2

  4. Aktiviti Pembalakan   

2

5. Pembinaan infrasturktur.

2

18

 6. Pembinaan petempatan/perumahan dan tapakbina bandar serta industri.    7. Faktor fizikal  

Pembinaan kawasan petempatan/perumahan Hutan dimusnahkan untuk dijadikan kawasan tapakbina petempatan/perumahan. Hutan juga dimusnahkan untuk dijadikan tapakbina bandar dan industri seperti pembinaan bandar-bandar baru dan estet perindustrian. Saiz kawasan hutan semakin sempit. Fenomena kebakaran hutan akibat cuaca panas el Nino menyebabkan kemusnahan habitat dan ekosistem hutan. Letusan gunung berapi – kebakaran hutan dan kawasan hutan juga diselaputi debu. Tsunami – memusnahkan hutan pinggir pantai.

2

2

Pemarkahan: 5 isi x 2 Markah = MAX 10 Markah

(c) Cadangkan langkah untuk memelihara dan memulihara sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia. [ 12 Markah ]

Judul Isi Jawapan Markah
Langkah-langkah untuk memelihara dan memulihara sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia ialah:

a) Langkah Perundangan (Pemeliharaan):
    

Pematuhan Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Perhilitan untuk
menjaga pencerobohan hutan.

2

Pemantauan

dan rondaan yang kerap oleh Agensi pelaksana iaitu
2

Jabatan Hutan dan Perhilitan.

Penguatkuasaan dan hukuman oleh pihak berkuasa: Mengenakan
tindakan tegas terhadap aktiviti pembalakan haram - seperti denda/kompaun,penjara,membatalkan konsesi pembalakan dll Mengharamkan eksport kayu balak terutamanya dari jenis yang hampir pupus seperti kayu ramin dan cengal. Melaksanakan peraturan EIA sebelum,semasa dan selepas sesuatu projek pembangunan dijalankan yang melibatkan kawasan hutan.

2

2 MAX 4

19

b) Langkah Pengurusan (Pemuliharaan)
 Mewartakan hutan rezab/hutan simpan kekal dan menguatkuasakan akta perhutanan negara terhadap sebarang bentuk pencerobohan hutan simpan . Contoh Taman Negara Pahang, Hutan Simpan Belum,Perak dan Taman Negara Bako, Sarawak. Melaksanakan sistem penebangan hutan terpilih bukan tebang – bersih. Pokokpokok yang cukup matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. Pokok yang muda dibiarkan terus membesar dan matang. Melaksanakan program penghutanan semula/penanaman semula hutan yang diuruskan secara sistematik, saintifik dan terkawal – projek perladangan hutan kompensatori. Contoh menanam pokok balak – Akasia, Jati, Sentang dll. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gantian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan khususnya kayu. Seperti pengunaan simen dan batu bata dalam industri pembinaan, penggunaan kayu getah dalam industri perabot termasuk mengitar semula bahan terbuang.

2

2

  

2

2

MAX 6

c) Langkah Kempen Kesedaran dan Pendidikan Alam Sekitar.
   Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan kita menerusi pelbagai media seperti kempen “cintailah hutan kita” Kempen melalui media ekektronik dan media cetak. Termasuk program gotong royong menanam pokok hutan. Pendidikan alam sekitar .menerusi matapelajaran Geografi di Sekolah – menanam kesedaran dan kecintaan terhadap sumber hutan dikalangan generasi muda. 2 2

2

MAX 2 PEMARKAHAN: 6 isi x 2 Markah = MAX 12 Markah. Agihan isi mesti menyentuh ketiga-tiga komponen langkah di atas iaitu: Langkah Perundangan = MAX 4. Pengurusan = MAX 6. Kempen = MAX 2

20

SOALAN 5

(a) Kenalpasti tiga koridor pembangunan ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan di bawah Rancangan Malaysia ke 9. [ 3 Markah ] JUDUL ISI JAWAPAN MARKAH

Tiga Koridor Pembangunan ekonomi di Malaysia di bawah RMK 9 ialah: 1. Koridor UTARA (NCER - Kedah, Perak, Perlis dan P.Pinang) 2. Koridor TENGAH (Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan W.P. Kuala Lumpur) 3. Koridor SELATAN (Johor) – yang meliputi Wilayah Pembangunan Iskandar (SJER) 4. Koridor Pantai TIMUR (ECER - Kelantan,Pahang dan Terengganu) 5. Koridor pembangunan SABAH (SDC) 6. Koridor pembangunan Sarawak (SCORE) 1 1

1

1 1 1

Pemarkahan : 1 koridor = 1 markah, Max 3 Markah.

MAX 3

(b) Jelaskan faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan tahap pembangunan sosio ekonomi antara wilayah di Malaysia. [ 10 Markah] Judul Isi Jawapan
 1. Faktor Fizikal     2. Sejarah pembangunan 

Huraian dan Contoh
Bentuk muka bumi yang berbeza daripada segi kerataan,kelandaian, kecerunan dll. Jenis dan tahap kesuburan tanih berbeza Faktor saliran – sungai Taburan sumber alam yang berbeza Kesan penjajahan antara wilayah (dasar pecah dan perintah) – hanya kawasan yang ada sumber dimajukan Dasar kerajaan di awal kemerdekaan yang masih tertumpu di wilayah tertentu.

Markah
2

2

21

 3. Faktor ekonomi perindustrian. –   4. Faktor pembandaran    5. Faktor penduduk    6. Faktor sosial 

Taburan dan kemajuan industri berbeza antara wilayah – tertumpu di wilayah tengah (lembah kelang) Wujud dualisme ekonomi antara wilayah pertanian dengan perindustrian) Kadar urbanisasi yang berbeza antara wilayah Bandar-bandar besar tertumpu di pantai barat semenanjung Menggalakkan migrasi keluar penduduk luar bandar ke bandar. Penghijrahan penduduk mewujudkan ketidakseimbangan tenaga kerja Kawasan bandar maju kerana saiz pasaran yang besar Kawasan luar bandar mundur kerana kekurangan penduduk Meliputi kemudahan asas yang berbeza antara wilayah – bekalan air, elektrik,sistem pengangkutan dll Taraf kemudahan kesihatan,pendidikan dan ICT juga berbeza – wujudnya jurang yang besar antara wilayah seperti jurang digital antara bandar dengan luar bandar.

2

2

2

2

Pemarkahan : 5 isi x 2 markah = MAX 10

10

(c)

Huraikan strategi pembangunan desa di Malaysia.

[ 12 Markah]

Di antara strategi pembangunan desa di Malaysia ialah :

Judul Isi Jawapan
 1) Program pembangunan insitu. 

Huraian dan Contoh
Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT, jalanraya, bekalan air dan elektrik. Juga penyediaan kemudahan infrastruktur perikanan, penternakan, pertanian seperti tali air dan empangan pengairan, jeti pendaratan,pusat perikanan,pusat penyembelihan dll.

Markah

2 atau 3

22

 2) Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP

 

IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala sumber, tenaga, dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar. Contohnya pembangunan tanah berkelompok oleh FELCRA, rancangan kemajuan kebun kecil oleh RISDA dll. Rancangan pertanian bersepadu seperti KEMUBU dan MADA.

2 atau 3

3). Perindustrian desa. dan rancangan penyebaran industri ke wilayahi mundur seperti di koridor industri pantai timur (ECER).

 

Memajukan IKS desa bagi melahirkan usahawan desa di bawah skim kredit mikro.
Koridor industri : Kawasan yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ), dibina kemudahan asas yang lengkap, diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. Contohnya di Paka, Terengganu dan Gebeng, kuantan. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru seperti yang dibuat pada tahun 1970-an. Contohnya seperti JENGKA, KESEDAR, KEJORA, DARA, dan KETENGAH. Distruktur semula pada masa kini seperti ECER, NCER dan Wilayah Pembangunan Iskandar di Johor Membandarkan kawasan luar bandar yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan baru – bandar-bandar kecil. Dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti; Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah, Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi, Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar Memajukan kawasan desa berpotensi (mukim dan pekan) sebagai pusat pertumbuhan mikro kepada desa sekitarnya. Sebagai pusat pengumpul dan pengedar, pusat-pusat perkhidmatan sosio ekonomi setempat, pusat pentadbiran mukim/kampung dll secara mikro.

2 atau 3

 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus.   5) Pembandaran desa. 

2 atau 3

2 atau 3

 6. Pusat Pertumbuhan desa (PPD). 

2 atau 3

23

 7. Program pembangunan sosial.   

Membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT khususnya di kawasan luar bandar, Naik taraf kemudahan kesihatan menjadi poliklinik, Memajukan kemudahan pengangkutan dan perhubungan/telekomunikasi, Menyediakan kemudahan reakreasi dan sukan mengikut keperluan penduduk setempat

2 atau 3

Pemarkahan: Open Marking: 4 isi x 3 Markah = MAX 12 Markah 6 isi x 2 Markah = MAX 12 Markah. Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 3 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi

SOALAN 6 Jadual 2 menunjukkan jumlah penduduk bandaraya terpilih di dunia mengikut kategori negara maju dan negara sedang membangun pada tahun 2000 dan tahun 2015 (anggaran) Jumlah penduduk (’000) orang Kategori negara Bandaraya 2000
Negara maju Negara sedang membangun Tokyo New York Mumbai Calcutta Sao Paolo Mexico City 26,444 16,732 16,086 13,056 17,962 18,066

2015 (anggaran)
27,190 17,944 22,577 19,766 21,229 20,434

Berdasarkan jadual 2, a) i) Kirakan pertambahan bilangan penduduk bagi setiap bandaraya terpilih di dunia mengikut kategori negara maju dan negara sedang membangun antara tahun 2000 hingga tahun 2015. [ 3 Markah ] 24

Skema Jawapan: Pertambahan Bilangan Penduduk (’000) orang Kategori negara Bandaraya Tahun (2015 ─ 2000)

Negara maju

Tokyo 746 New York 1,212 Mumbai 6,491 Negara Calcutta 6,710 sedang Sao Paolo 3,267 membangun Mexico City 2,368 Pemarkahan : 2 bandar = 1 markah. 6 negara = Max 3 markah.

ii) Susunkan herarki bandaraya berkenaan mengikut bilangan pertambahan penduduknya. [ 3 Markah ] Skema Jawapan: Susunan Bandaraya Mengikut Herarki 1. Calcutta (6,710,000) orang 2. Mumbai (6,491,000) orang 3. Sao Paolo (3,267,000) orang Pemarkahan: 1 bandar = 1 Markah. Markah 1 1 1 Max 3

b) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk yang pesat di bandaraya negara sedang membangun. [ 9 Markah ] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk yang pesat di bandaraya negara sedang membangun: (1) Aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi akibat tarikan yang ada di bandaraya, iaitu:  Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian,perkhidmatan dan perniagaan.  Menyediakan peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik.  Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusatpusat pengajian tinggi. Markah

3

25

  

Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap, perumahan, kemudahan pendidikan, kesihatan, perkhidmatan sosial, hiburan, reakreasi dll. Kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang baik yang meningkatkan ketersampaian – jaringan jalan raya, lebuhraya dan sistem telekomunikasi. Gaya hidup moden di bandar (Gaya hidup kosmopolitan)

(2) Pertumbuhan penduduk semulajadi bandaraya yang pesat disebabkan oleh:  Kadar kelahiran tinggi. Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah, kadar kelahiran meningkat.  Kadar kematian rendah. Taraf kesihatan yang baik ( adanya kemudahan rawatan moden, ubat, doktor) yang menurunkan kadar kematian disamping mengawal wabak penyakit.  Peningkatan jangka hayat – amalan pemakanan, penjagaan kesihatan dsb.  Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai. Kesannya kelahiran bertambah.

3

(3) Dasar dan peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran melalui;  Perluasan sempadan bandar – Rebakan bandar dengan cara memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup untuk menarik penduduk.  Gabungan bebarapa buah bandar berdekatan menjadi wilayah metropolitan seperti – Wilayah lembah Kelang – Langat, Greater Kuala Lumpur.  Pelaburan global – masih tertumpu di bandaraya menyebabkan bandaraya menjadi tumpuan penduduk. Pemarkahan :
Berikan 3 markah jika:   Ada 1 isi utama + 2 huraian yang longgar Ada 1 isi utama + 1 huraian yang mantap.

3

Faktor Migrasi = MAX 3 Faktor semulajadi = MAX 3 Dasar kerajaan = MAX 3 Keseluruhan = MAX 8

MAX 9

26

c) Huraikan kesan pertumbuhan penduduk fizikal di bandaraya negara sedang membangun. Skema Pemarkahan:

yang pesat terhadap persekitaran [ 10 Markah ]

Kesan pertumbuhan penduduk bandar yang pesat terhadap persekitaran fizikal bandaraya: Isi Utama
 1. Peningkatan suhu/pulau haba bandar.    2. Hakisan tanah, tanah runtuh/tanah mendap. 

Huraian dan Contoh
Pengurangan kawasan hijau dalam bandar untuk pembinaan bangunan konkrit (bangunan komersial, pejabat, perumahan dll) yang memerangkap haba. Pembebasan tenaga haba dari metabolisme manusia dan kenderaan dalam bandar. Kesan rumah hijau – pemerangkapan haba dalam bandar. Aktiviti memotong,meneres dan meratakan bukit untuk dijadikan tapakbina perumahan bagi menampung pertambahan penduduk. Aktiviti penebusgunaan/penimbusan dan penambakan kawasan tanah lembab untuk dijadikan tapakbina perumahan. Pembangunan tanah untuk petempatan memusnahkan kawasan tadahan dan simpanan air di kawasan bandar/pinggir bandar. Penurapan muka bumi yang berlebihan meningkatkan larian air permukaan. Sikap penduduk – pembuangan sisa domestik ke dalam sistem parit dan saliran menyebabkan sistem saliran tersumbat. Pertambahan sisa kumbahan isi rumah sejajar dengan pertambahan penduduk – menyebabkan sumber air seperti sungai tercemar dengan bakteria e-coli. Juga perlepasan sisa toksid dari kilang ke sistem saliran di bandar. Pembuangan sisa domestik dan perniagaan ke sumber air – sungai, tasik, kolam dalam bandar. Pertambahan kilang sejajar dengan permintaan tenaga kerja dari pertambahan penduduk. Perlepasan asap kenderaan penduduk. Perlepasan bahan pencemar ke udara menyebabkan pencemaran udara dan jerebu.

Markah

2

2

 3. Banjir kilat.  

2

 4. Pencemaran air.    5. Pencemaran udara.  

2

2

27

 6. Pencemaran bunyi dan bau. 

Bunyi bising dari kenderaan penduduk khususnya di pusat bandar. Pencemaran bau dari sampah sarap yang dibuang oleh penduduk terutamanya di kawasan perumahan flat dan setinggan. Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab,hutan di zon pinggir bandar untuk dijadikan tapakbina perumahan, kawasan industri dll. Pelbagai spesis dan habitat hutan dan akuatik musnah. Keseimbangan ekosistem terganggu.

2

 7. Kerosakan ekosistem  

Pemarkahan : 5 isi x 2 markah = Max 10

MAX 10

SOALAN 7 a) Nyatakan empat pakatan ekonomi serantau yang disertai oleh Malaysia. [ 4 Markah ] MARKAH

JUDUL ISI JAWAPAN

Empat pakatan ekonomi serantau yang disertai oleh Malaysia; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pakatan segitiga pertumbuhan (IMT-GT, IMS-GT dan EAGA – BIMP Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kerjasama Ekonomi Asia – Eropah (ASEM) Kerjasama Ekonomi Asia Timur (EAS) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan negara membangun (D8 dan G 15) 1 1 1 1 1 1 1 1 MAX 4

Pemarkahan : Empat pakatan x 1 markah = Max 4 Markah.

28

b) Berdasarkan kepada mana-mana sebuah pakatan ekonomi serantau yang telah anda nyatakan di dalam (a) di atas, i) Jelaskan lima faedah yang diperolehi Malaysia hasil penglibatannya dengan pakatan tersebut. [11 Markah ] MARKAH

JUDUL ISI JAWAPAN

Menyatakan sebuah pakatan ekonomi yang dipilih. Lima faedah yang diperolehi Malaysia hasil penglibatannya dengan pakatan ekonomi ialah: 1. Perluasan pasaran ke negara anggota lain – Melalui pertambahan penduduk dan kuasa beli serantau. Penembusan pasaran ke seluruh negara anggota. Meningkatkan aliran perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara yang berada di bawah pakatan ekonomi yang terlibat. Melalui perjanjian FTA yang mengurangkan sekatan dan tarif. Harga barangan menjadi lebih murah. Contoh AFTA. Perkongsian pintar melalui R&D dan teknologi yang boleh dimajukan secara bersama. Peningkatan teknologi dalam negara boleh meningkatkan kualiti produk untuk berdaya saing di pasaran antarabangsa. Pertambahan modal/dana dalam negara menerusi konsep pelaburan silang atau pelaburan bersama antara pihak kerajaan dan swasta pelbagai negara. Kesan positif dari pengaliran buruh dan tenaga pakar/tenaga mahir – menjadi lebih mudah dan telus. Karenah birokrasi antara negara boleh dikurangkan. Keperluan buruh dalam negara boleh dipenuhi. Mengurangkan kesan negatif globalisasi ekonomi – terlalu bergantung kepada negara maju khususnya USA dan Kesatuan Eropah (EU)

2

2.

2

3.

2

4.

2

5.

2

6.

2

Pemarkahan : 5 isi x 2 markah + 1 markah pakatan ekonomi = Max 11 Markah.

MAX 11

29

ii)

Huraikan lima isu dan masalah yang dihadapi oleh pakatan ekonomi serantau tersebut. [10 Markah ] MARKAH

JUDUL ISI JAWAPAN

Lima isu dan masalah yang dihadapi oleh pakatan ekonomi serantau; 1. Perbezaan ekonomi antara negara anggota – jurang ekonomi yang terlalu besar. Ada negara yang kaya dan ada negara yang terlalu miskin. Konflik politik wilayah dalam negara anggota – seperti tuntutan bertindih. Contoh Kepulauan Spratly Keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau – masalah kekurangan modal , kekurangan kepakaran, masalah birokrasi dll. Persaingan antara kepentingan negara dengan kepentingan serantau. Kepentingan negara terpaksa diutamakan berbanding dengan kepentingan serantau. Masalah alam sekitar seperti - pencemaran rentas sempadan; jerebu dan pencemaran selat Melaka. Keselamatan serantau seperti pergolakan di Selatan Thailand dan Selatan Filipina Pemarkahan : 5 isi x 2 markah = Max 10 Markah. 2

2. 3.

2 2

4.

2

5. 6.

2 2

SOALAN 8 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap salah satu jenis aktiviti ekonomi perkhidmatan, a) Namakan aktiviti ekonomi yang dikaji dan kawasan kajian anda itu, [ 1 Markah]

Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar, oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syaratsyarat berikut: 1. Berskala mikro seperti di sebuah kawasan pelancongan, sebuah pekan atau sebuah bandar kecil. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah di sebuah daerah kecil sahaja.

30

2. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Jawapan calon mestilah bersifat insitu. 3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian. 4. Jawapan hanya berdasarkan kepada satu jenis aktiviti perkhidmatan sahaja, (pelancongan, pengangkutan, perniagaan, perkhidmatan awam dan swasta dll) Panduan Pemeriksaan:  Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 di atas, gunakan formula di bawah: X x 5 25

JUDUL ISI JAWAPAN Menamakan kawasan kajian dan satu jenis aktiviti ekonomi perkhidmatan (pelancongan, pengangkutan, perniagaan, perkhidmatan awam dan swasta dll) Nota : Kawasan kajian mestilah spesifik dan mikro sifatnya. Contoh : 1. Kajian luar saya ialah terhadap aktiviti perniagaan di Bandar Kecil Jengka, Daerah Maran, Pahang. 2. Kajian luar saya ialah terhadap aktiviti pelancongan di Tanah Rata, Daerah Cameron, Highland, Pahang. 3. Kajian luar saya ialah terhadap aktiviti pengangkutan di bandar Kuantan, Daerah Kuantan, Pahang.

MARKAH

1 1 1

31

b) terangkan bagaimana anda memperolehi maklumat primer dan sekunder dari kajian luar tersebut, [ 6 Markah] Isi Maklumat primer diperolehi melalui: 1. Pemerhatian / pencerapan  Memerhatikan pelbagai bukti fizikal yang menunjukkan kawasan yang dikaji mengalami kemajuan dan juga kesan-kesan negatif kepada alam sekitar. Mencerap melalui rakaman gambar foto – kamera digital. Merekod dengan buku catatan. Menyediakan senarai semak. Mengedarkan borang soal selidik untuk dapatkan maklumat primer dari responden di kawasan yang dikaji. Menentukan jumlah responden dan ciri responden yang dikaji. Menemubual key responden (responden utama) yang mungkin/boleh dirakam. Jumlah yang ditemubual. Bahan/maklumat yang diperolehi untuk dianalisis. Huraian Markah

   2. Soal selidik / kaji selidik 

2

 3. Temu bual mendalam   

2

2

Maklumat sekunder diperolehi melalui: 4. Rujukan maklumat / data sedia ada     Mengkaji data dan maklumat dari laporan agensi kerajaan tempatan dan swasta. Kajian perpustakaan – laporan tahunan. Kajian sumber Internet – cth aktiviti pelancongan. Google map

2

Pemarkahan : 3 isi x 2 m = max 6 . Perlu diterangkan kedua-dua jenis maklumat (primer dan sekunder); jika hanya satu maklumat diberikan = max 4 m

Max 6

32

c) huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan yang anda kaji telah mengalami perkembangan pesat akibat aktiviti ekonomi berkenaan, [ 6 Markah] Isi 1 Kemajuan ekonomi / kepelbagaian ekonomi. Huraian dan contoh Wujudnya kepelbagaian ekonomi yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi yang dikaji seperti :  Institusi kewangan - seperti bank, kewujudan rumah kedai / ruang niaga – barangan dan perkhidmatan kepada penduduk.  Perindustrian - adanya IKS – pembuatan cendera mata,batik,keropok dsb.  Perkhidmatan – perkhidmatan lain.  Pertambahan bangunan – petempatan/rumah kediaman/hotel/chalet/resort/rumah kedai dll  Prasarana – adanya bekalan air dan elektrik  Perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan seperti jalanraya berturap, telefon – meningkatkan ketersampaian dan penyebaran maklumat. 3 Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk.  Pendapatan perkapita penduduk melepasi garis kemiskinan.  Pengangguran berkurangan.  Kuasa beli dan tabungan meningkat.  Pemilikan barangan bertambah.  Taraf hidup bertambah baik. 4 Peningkatan kualiti hidup, kesihatan, dan pendidikan  Akses pendidikan bertambah – sekolah, kolej dan IPT.  Kadar keciciran dan kadar buta huruf berkurangan.  Kadar celik ICT meningkat dengan adanya pusat internet dan kemudahan jalur lebar.  Kadar kelahiran bertambah dan kadar kematian berkurangan.  Wabak penyakit terkawal.  Terdapatnya akses kesihatan yang baik – seperti klinik, poliklinik, hospital bekalan ubat, kemudahan rawatan, dan pegawai perubatan dll. 2 2 bertambah 2 Markah

2

2 Perkembangan atau kemajuan infrastruktur.

33

5 Pertambahan penduduk

 Akibat migrasi penduduk ke kawasan berkenaan  Adanya peluang pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi tertier yang dikaji.  Pertambahan semulajadi migran yang masuk.  Max 6

Pemarkahan : 3 isi x 2 markah = Max 6 Markah

d) jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi berkenaan terhadap alam sekitar fizikal setempat, [ 6 Markah] Isi Jawapan 1 Perubahan landskap – Tanah tergondol khususnya di kawasan tanah tinggi akibat pembinaan tempat-tempat pelancongan, kawasan semulajadi pantai bertukar kepada binaan hotel, resort dan chalet dll Hakisan tanah dan tanah runtuh, tanah mendap – kewujudan gegalur dan gelongsoran tanah akibat kerja-kerja tanah untuk dibina hotel, resort dan chalet. Kerosakan ekosistem /habitat / spesis / rantaian makanan – kawasan hutan dan wet land serta akuatik – paya, tasik, kolam dll Pencemaran air – sungai, tasik, kolam, dll. Kandungan bakteria eColi bertambah akibat pembuangan sisa kumbahan dari sektor pelancongan, sisa pepejal terampai dsb Pencemaran bau – bau busuk dari sisa perniagaan dan sisa pelancongan. Menyebabkan leachate (air sampah) dan merebaknya penyakit. Pencemaran persekitaran – sampah sarap dan sisa pepejal seperti kertas, plastik, botol, sisa perniagaan,pelancongan dll. Pemarkahan : Mana-mana 3 isi x 2 m = max 6 m Jika calon hanya menyenaraikan sahaja tanpa huraian – max 3m Markah 2

2

2

3 4

2 2

5

2

6.

2 Max 6

34

e) terangkan langkah-langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas. [ 6 Markah] Langkah Bukan Perundangan 1 Amalan Pengurusan yang strategik Huraian dan Contoh 1. Langkah kestrukturan/kejuruteraan:  Membina benteng, tetambak, gabion dan tembok penahan untuk menstabilkan cerun.  Membina sistem saliran (parit dan longkang), sungkupan plastik, membina teres, sudut pemotongan cerun dll untuk mengelakkan hakisan dan tanah runtuh. 2. Amalan pemuliharaan :  Rawatan sisa kumbahan sebelum dilepaskan ke sungai,tasik dan laut.  Menyediakan kawasan pelupusan sampah yang khas/menyediakan tong-tong sampah yang lebih banyak.  Sistem kutipan sampah yang berjadual dan sistematik oleh Alam Flora 2 Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.  Peranan orang awam. Memantau dan melaporkan aktiviti perniagaan yang mencemarkan alam sekitar setempat. Kempen kesedaran melalui slogan dan aktiviti kemasyarakatan memelihara dan memulihara alam sekitar – seperti slogan, aktiviti gotong royong, kempen 3R dll. Peranan pendidikan rendah, menengah, dan universiti khususnya menerusi kurikulum geografi. Peranan NGO tempatan berganding dengan agensi kerajaan dan masyarakat setempat untuk menanam kesedaran pemuliharaan alam sekitar seperti mengadakan gotong royong. Markah

1- 2 1- 2

1- 2 1- 2 1- 2

1- 2

1- 2

1- 2

1- 2

Pemarkahan : 3 isi x 2 m @ 6 isi x 1m. Jika sentuh satu bahagian sahaja. Max 4 Markah

Max 6

SKEMA TAMAT
35

36