SULIT* PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG

PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG SET SET PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG 1 1 PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG TIGA JAM PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG PERCUBAANSTPMPAHANGPERCUBAANSTPMPAHANGPPERCUBAANSTPMPAHANG

942/2

STPM 2012

GEOGRAFI
KERTAS 2

ALAM SEKITAR MANUSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab empat soalan. Jika anda memilih soalan 3, jawab bahagian (a) atau (b) sahaja. Markah kepujian akan diberikan kepada anda sekiranya anda menggunakan peta lakar atau gambar rajah yang sesuai. Markah kepujian akan diberikan juga untuk contoh yang khusus dan teliti yang dikaji melalui kajian luar dan kajian tempatan yang dibuat sendiri. Semua perhitungan hendaklah diserahkan bersama dengan jawapan anda. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]

Sekiranya bahan yang perlu diperiksa dibuat pada kertas graf atau peta, helaian berkenaan hendaklah diserahkan bersama dengan kertas jawapan anda.

STPM 942/2 *kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT* 1

SOALAN 1 (a) (b) Takrifkan maksud lebihan penduduk Mengapakah sesetengah negara mengalami lebihan penduduk?. [ 5 Markah ] [ 10 Markah ]

(c) Jelaskan kesan negatif lebihan penduduk terhadap sosio ekonomi sesebuah negara. [ 10 Markah ] SOALAN 2 Jadual 1 di bawah menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 2000. Kumpulan Umur 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 dan lebih Jumlah Lelaki 2,712,617 2,472,151 2,023,584 1,782,026 1,369,550 800,380 439,159 253,965 11,853,432 Perempuan 2,546,654 2,386,647 1,984,641 1,723,214 1,286,475 735,086 458,593 299,948 11,421,258

a) Berdasarkan jadual 1, lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 2000. [10 Markah] b) Huraikan ciri demografi penduduk Malaysia pada tahun tersebut [ 7 Markah] (c) Huraikan empat ciri kualiti sumber manusia yang mempengaruhi pembangunan sosio-ekonomi sesebuah negara. [ 8 Markah ]

2

SOALAN 3

(a)

Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji; Mengapakah industri pembuatan perlu diselerakkan dari bandar ke luar [ 9 markah ] terhadap pembangunan [ 8 markah ]

(i) bandar?.

(ii) Huraikan sumbangan sektor industri pembuatan ekonomi dan sosial negara berkenaan.

(iii) Jelaskan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alam sekitar fizikal. [ 8 Markah ]

ATAU
b) (i) Bezakan ciri perikanan laut dalam dengan perikanan pinggir pantai. [6 Markah]

(ii) Berdasarkan kepada sebuah negara Asia Tenggara yang telah anda kaji, jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan sektor perikanan laut dalam di negara tersebut. [ 11 Markah] (iii) Mengapakah sumber perikanan pinggir pantai di negara berkenaan semakin merosot? [8 Markah ]

SOALAN 4 (a) (b) Namakan tiga kawasan hutan simpan yang terdapat di Malaysia. [ 3 Markah ]

Bagaimanakah fenomena penyahutanan berlaku di kawasan Tropika Lembab? [ 10 Markah ]

(c) Cadangkan langkah untuk memelihara dan memulihara sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia. [ 12 Markah ]

3

SOALAN 5 (a) Kenalpasti tiga koridor pembangunan ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan di bawah Rancangan Malaysia ke 9. [ 3 Markah ] (b) Jelaskan faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan tahap pembangunan sosio ekonomi antara wilayah di Malaysia. [ 10 Markah] (c) Huraikan strategi pembangunan desa di Malaysia. [ 12 Markah]

SOALAN 6 Jadual 2 menunjukkan jumlah penduduk bandaraya terpilih di dunia mengikut kategori negara maju dan negara sedang membangun pada tahun 2000 dan tahun 2015 (anggaran) Jumlah penduduk (’000) orang Kategori negara Bandaraya 2000 2015 (anggaran)

Negara maju Negara sedang membangun
Berdasarkan jadual 2,

Tokyo New York Mumbai Calcutta Sao Paolo Mexico City

26,444 16,732 16,086 13,056 17,962 18,066

27,190 17,944 22,577 19,766 21,229 20,434

a) i) Kirakan pertambahan bilangan penduduk bagi setiap bandaraya terpilih di dunia mengikut kategori negara maju dan negara sedang membangun antara tahun 2000 hingga tahun 2015. [ 3 Markah ] ii) Susunkan herarki bandaraya berkenaan mengikut bilangan pertambahan penduduknya. [ 3 Markah ] b) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk yang pesat di bandaraya negara sedang membangun. [ 9 Markah ] c) Huraikan kesan pertumbuhan penduduk fizikal di bandaraya negara sedang membangun. yang pesat terhadap persekitaran [ 10 Markah ]

4

SOALAN 7 a) Kenalpasti empat pakatan ekonomi serantau yang disertai oleh Malaysia. [ 4 Markah ]

b) Berdasarkan kepada mana-mana sebuah pakatan ekonomi serantau yang telah anda nyatakan di dalam (a) di atas, i) Jelaskan lima faedah yang diperolehi Malaysia hasil penglibatannya dengan pakatan tersebut. [11 Markah ] Huraikan lima isu dan masalah yang dihadapi oleh pakatan ekonomi serantau tersebut. [10 Markah ]

ii)

SOALAN 8 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap salah satu jenis aktiviti ekonomi perkhidmatan, a) Namakan aktiviti ekonomi yang dikaji dan kawasan kajian anda itu, [ 1 Markah]

b) terangkan bagaimana anda memperolehi maklumat primer dan sekunder dari kajian luar tersebut, [ 6 Markah] c) huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan yang anda kaji telah mengalami perkembangan pesat akibat aktiviti ekonomi berkenaan, [ 6 Markah] d) jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi berkenaan terhadap alam sekitar fizikal setempat, [ 6 Markah] e) terangkan langkah-langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas. [ 6 Markah]

--------SOALAN TAMAT------------------

5

6