GLUL 3033 UNDANG-UNDANG SYARIKAT

Soalan 1 “Seorang pengarah boleh hilang kelayakan atau bankrap atas sebab bankrap dan dikenakan oleh mahkamah.” Bincangkan penyataan di atas dengan merujuk kepada peruntukan Akta Syarikat 1965. (a) Bankrap Akta Syarikat 1965 menyatakan beberapa peruntukan berkaitan dengan keadaankeadaan di mana seseorang itu tidak layak untuk memegang jawatan pengarah. Seksyen 125 Akta Syarikat 1965 memperuntukkan: 125(1): Tiap-tiap orang yang adalah bankrap yang tidak dilepaskan bertindak sebagai pengarah, atau secara langsung atau tidak langsung mengambil bahagian di dalam atau mengambil berat di dalam pengurusan, apa-apa perbadanan kecuali dengan kebenaran Mahkamah hendaklah didapati bersalah di atas kesalahan terhadap Akta ini. (10 markah)

Penalti : Penjara lima tahun atau satu ribu ringgit

Ini bermaksud seorang yang bankrap adalah tidak layak menjadi pengarah. Beliau juga tidak layak mengambil apa-apa bahagian di dalam pengurusan syarikat kecuali dengan kebenaran Mahkamah. Jika berlaku kemungkiran dalam mematuhi

seksyen ini individu tersebut boleh dikenakan hukuman penjara lima tahun atau denda RM100,000.00. Peruntukan undang-undang menghalang individu yang diisytiharkan bankrap daripada mengambil bahagian di dalam pengurusan syarikat bukanlah bertujuan untuk menghukum individu berkenaan. Ianya bertujuan untuk melindungi pihak awam

1

NO MATRIK: 192588

(c) apa-apa kesalahan di bawah seksyen 132.GLUL 3033 UNDANG-UNDANG SYARIKAT daripada tindakan-tindakan yang kurang bijak oleh individu yang bankrup di mana ianya bakal mengakibatkan kerugian kewangan kepada pihak awam. (b) dengan apa-apa kesalahan melibatkan fraud atau tidak jujur dihukum di atas sabit kesalahan dengan penjara untuk tiga bulan atau lebih. iaitu kurang bijak menguruskan hal kewangan syarikat yang boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat. terutamanya syarikat berhad. dikhuatiri individu tersebut akan melakukan kesilapan yang sama. 2 NO MATRIK: 192588 . Status bankrap individu tersebut pada pandangan undang-undang adalah bukti awal bahawa beliau tidak layak untuk diamanahkan untuk mengurus syarikat. (b) Tindakan mahkamah Seksyen 130 memperuntukkan: 130(1) Di mana seseorang telah disabitkan sama ada di Malaysia atau di luar Malaysia169 (a) dengan apa-apa kesalahan berhubung dengan penganjuran pembentukan atau pengurusan perbadanan. Mahkamah hanya akan membenarkan individu yang bankrap untuk menjadi pengarah apabila mahkamah benar-benar yakin bahawa beliau boleh dipercayai untuk mentadbir syarikat lebih-lebih lagi hal kewangan. Walau bagaimanapun. seseorang yang bankrap dibenarkan untuk menjadi pengarah sekiranya mendapat kebenaran mahkamah. Jika seseorang yang bankrap dibenarkan untuk menjadi pengarah bagi mentadbir syarikat dan mengurus hal kewangan syarikat.132A atau 303.

atau (iii) Kesalahan menurut seksyen 132.000. Antara kesalahan-kesalahan tersebut ialah: (i) Kesalahan berkenaan kenaikan pangkat. tanpa kebenaran Mahkamah adalah pengarah atau penganjur atau adalah dengan apa-apa cara sama ada langsung atau tidak langsung mengambil berat atau mengambil bahagian dalam pengurusan perbadanan di Malaysia.000. selepas dibebaskan dari penjara. individu berkenaan boleh dikenakan hukuman penjara lima tahun atau denda RM100.GLUL 3033 UNDANG-UNDANG SYARIKAT dan orang itu di dalam tempoh lima tahun selepas disabitkan atau. Sekiranya dalam tempoh lima tahun selepas disabitkan kesalahan tanpa kebenaran Mahkamah menjadi pengarah.00 Peruntukan di atas menetapkan bahawa individu yang disabitkan dengan kesalahan-kesalahan tertentu tidak layak menjadi pengarah dalam tempoh lima tahun dari tarikh sabitan kecuali dengan kebenaran Mahkamah. (ii) Terlibat dengan penipuan atau pecah amanah yang boleh menyebabkan hukuman penjara selama tiga bulan atau lebih. Dengan itu. sabit kesalahan dengan mana-mana kesalahan-kesalahan di atas mengakibatkan seseorang itu secara otomatik tidak layak menjadi pengarah. Penalti: Lima tahun penjara atau RM100.00. 3 NO MATRIK: 192588 . ia hendaklah didapati bersalah di atas kesalahan terhadap Akta ini. jika ia dihukum penjara. 132A atau 303 Akta Syarikat. penubuhan atau pengurusan syarikat.

Adalah agak sukar bagi pemiutangpemiutang untuk membuktikan bahawa sesebuah syarikat itu tak solven kerana mereka tidak dibenarkan memeriksa laporan kewangan sesebuah syarikat. diputuskan bahawa: ". Bincangkan dua andaian tak solven menurut Akta Syarikat 1965. Pemohon atau orang yang membuat petisyen mestilah membuktikan sehingga mahkamah berpuas hati bahawa syarikat itu tidak mampu membayar hutang. Akta Syarikat 1965 memutuskan bahawa dalam beberapa keadaan. lwn Moscow Narodny Bank Ltd. (10 markah) Ini adalah salah satu sebab yang paling utama sesebuah syarikat itu digulung. Namun begitu jika syarikat tersebut gagal membayar semula hutang tersebut dalam tempoh 4 NO MATRIK: 192588 .sesebuah syarikat boleh dalam satu waktu yang sama menjadi kaya (wealthy) tetapi insolven. Untuk mengatasi masalah ini.GLUL 3033 UNDANG-UNDANG SYARIKAT Soalan 2 Penggulungan adalah satu proses di mana jangka hayat sesebuah syarikat ditamatkan. Dalam kes Malayan Plant (Pte) Ltd.. Syarikat tidak semestinya menunjukkan bahawa tanggungannya adalah melebihi asetnya. (1980) 2 MLJ 53 ." Taksolven sesebuah syarikat boleh dibuktikan dengan beberapa cara.. tetapi perlu menunjukkan kebolehan syarikat menyelesaikan hutangnya apabila tiba waktu pembayarannya nanti. Salah satu sebab utama sesebuah syarikat digulungkan adalah atas alasan syarikat tak solven. andaian boleh dibuat tentang taksolvennya sesebuah syarikat:  Seksyen 218(2)(a): Pemiutang memberikan hutang berjumlah melebihi RM500 kepada sesebuah syarikat dan membuat permintaan di bawah tandatangannya atau tandatangan ejennya supaya syarikat berkenaan membayar semula hutangnya.

000 kepada syarikat B.  Seksyen 218(2)(b): Sesebuah syarikat hendaklah dianggap tidak boleh membayar hutangnya jika pelaksanaan atau proses lain yang dikeluarkan atas satu kehakiman. Contohnya syarikat A telah diperintahkan oleh Mahkamah untuk membayar hutangnya yang berjumlah RM100. Syarikat B layak memohon penggulungan melalui mahkamah ke atas syarikat A atas alasan ini.GLUL 3033 UNDANG-UNDANG SYARIKAT tiga minggu pemiutang tadi bolehlah membuat permohonan untuk perintah penggulungan menggunakan alasan ini. dikri atau perintah manamana mahkamah bagi pihak seorang pemiutang syarikat itu adalah dikembalikan secara tidak berpuas hati keseluruhan atau sebahagiannya. (iii) Jumlah hutang yang ditanggung oleh syarikat mestilah melebihi RM500. (ii) Permintaan ini mesti ditandatangani oleh pemiutang atau ejen pemiutang yang sah. bahawa syarikat tidak boleh membayar hutang-hutangnya.  Seksyen 218(2(c): Sebuah syarikat hendaklah dianggap tidak boleh membayar hutangnya jika dibuktikan kepada kepuasan mahkamah.  Empat syarat mesti dipenuhi di bawah seksyen ini iaitu: (i) Permintaan ini mesti dibuat secara bertulis. selepas mengambil kira liabiliti-liabiliti kontinjen dan prospektif syarikat itu. dan (iv) Permintaan ini hendaklah dihantar atau diserahkan kepada pihak syarikat dengan meninggalkannya di pejabat berdaftar syarikat. 5 NO MATRIK: 192588 . Syarikat A kemudiannya gagal membayar sebahagian atau keseluruhan amaun tersebut.