GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT

pihak lyk memohon petisyen penggulungan oleh mahkamah

pengenalan

keadaan di mana syarikat digulungkan oleh mahkamah penggulungan syarikat oleh makhamah

penggulungan atas syarikat tak solven penggulungan atas alasan adil dan berekuiti

penggulungan sukarela ahli-ahli

PENGGULUNGAN SYARIKAT @ PENUTUPAN SYARIKAT

kesan penghantaran petisyen

penggulungan sukarela pemiutang-pemiutang

tarikh bermulanya penggulungan secara sukarela

penggulungan syarikat secara sukarela

kesan penggulungan sukarela

1

NO MATRIK:192588

Pada waktu ini. pelikuidasi akan dilantik untuk mengendalikan proses penggulungan syarikat di mana asset syarikat akan dikumpul dan akan digunakan untuk membayar semua hutang syarikat. baki tersebut perlu dibayar kepada penyumbang syarikat mengikut hak kelayakan mereka. digunakan untuk menyusun semula hak-hak para penyumbang di kalangan mereka Perbezaan di antara proses penggulungan syarikat dan proses pembatalan nama syarikat ialah bila sesebuah syarikat digulungkan.syarat yang ditetapkan oleh seksyen 308(1) dan (3) AS 1965. pemiutang2 akan dibayar dan akhirnya lebihan asset akan dibahagikan kepada ahli2. utk kumpul & menilai aset syarikat dan hasil kutipan itu digunakan untuk membayar hutang kreditor mengikut keutamaan • 2. harta benda akan dijual. Sekiranya ada baki. Proses pembatalan nama syarikat pula merupakan satu proses di mana Pendaftar boleh menggunakan budi bicaranya untuk memotong atau membatalkan nama sesebuah syarikat sekiranya dia berpuas hati bahawa syarikat itu adalah dorman mengikut syarat.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT PENGENALAN • Suatu proses di mana sesebuah syarikat dibubarkan dikenali sebagai penggulunganatau pembubaran syarikat. syarikatsudah tidak lagi wujud MATLAMAT • 1. perniagaannya akan diberhentikan. Apabila sesebuah syarikat itu digulung atau dibubarkan.. 2 NO MATRIK:192588 .

Dia katakan sebagai pemiutang yang dijangkakan dan berhak untuk memohon. Pemiutang yang dijangkakan ialah pemiutang bagi hutang yang hanya akan habis tempoh masanya bergantung kepada berlaku atau tidak sesuatu kejadian di masa hadapan.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT (1)syarikat satu resolusi diadakan menyatakan bahawa syarikat itu digulungkan oleh mahkamah (2) pemiutang ReWilliam Hockley Ltd (1962) 1 WLR 555. PIHAK YG LAYAK MEMOHON PETISYEN PENGGULUNGAN (3) penyumbang -seksyen 4: adlh seseorang yg btanggungjwb utk menyumbang kpd aset sekiranya ia digulung (4) penyelesai -dilantik secara sukarela utk mbuat petisyen penggulungan 3 NO MATRIK:192588 . (1969) 120 CLR 455 di mana ‘builder’ yang mana hutangnya akan hanya dibayar menurut keputusan prosiding ‘arbitration’. Dalam kes Community Development Pty Ltd lwn EnqwirdaConstruction Co. seseorang yang syarikat masih berhutang dengannya pd waktu permohonan penggulungan ialah pemiutang.

4 NO MATRIK:192588 . (8) pendaftar -seksyen 218 (1) (m) dan (n) : petisyen ini dibuat oleh mana2 dua orang @ lebih drpd pihak tersebut.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT (5)Menteri Menteri yg mengikut seksyen 205 @ atas alasan menurut seksyen 218 (1) (b) dan (d) (6) menteri yg bertanggungjwb ttg kewangan Sek 205 atau di atas alasan menurut sek 218 (1)(b) dan (d)(f) dalam kes sebuah syarikat yang mana sebuah institusi berlesen atau institusi berjadual berhubung dengannya menteri yang bertanggungjawab tentang kewangan telah membuat suatu perintah di bawah sek 24(1) akta bank daninstitusi kewangan 1989 atau sebuah institusi yang tidak terjadual mengenainya. PIHAK YG LAYAK MEMOHON PETISYEN PENGGULUNGAN (7) Bank Negara Malaysia seksyen 217 (1) (g) menyatakan bahawa jika penggulungan itu adalah atas syarikat yg dilesenkan di bawah akta insurans 1996 maka Bank Negara Malaysia bolehlah mbuat penggulungan. Menteri tersebut telah mmebuat suatu perintah di bawah sek 93(1) Akta Bank Negara Malaysia.

undang atau yang memudaratkan keselamatan Negara atau kepentingan awam. ia akan melantik penerima supaya menggulungakan syarikat – sek 227 KEADAAN DI MANA SYARIKAT BOLEH DIGULUNGKAN OLEH MAHKAMAH Dalam keadaan apakah sesebuah syarikat itu boleh digulungkan oleh mahkamah? Seksyen 218 A. Di mana telah dinyatakan di memorandum & artikel tempoh untuk tamat syarikat telah ditetapkan atau di mana kejadian yang ditetapkan telah berlaku. Apabila mahkamah memerintahkan syarikat digulung. Syarikat yang digunakan bagi maksud yang menyalahi undang . Bilangan ahli dikurangkan kepada seorang (selain syarikat yang dimiliki sepenuhnya) Syarikat tidak memulakan perniagaan dalam tempoh 1 tahun dari pemerbadanannya atau menggantungkan perniagaannya untuk sepanjang tahun.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT SEKSYEN 218 (1) memperuntukkan bahawa mahkmah boleh memerintah penggulungan jika memenuhi salah satu dari sebab berikut. Mahkamah berpendapat bahawa ia adil dan berekuiti supaya syarikat digulungkan.S. 5 NO MATRIK:192588 . Antaranya ialah : Syarikat telah melalui resolusi khas memutuskan supaya digulungkan oleh mahkamah Apabila syarikat tidak mampu membayar hutang Apabila pengarah-pengarah telah bertindak dalam hal ehwal syarikat dengan kepentingan mereka sendiri lebih baik dari kepentingan ahli secara keseluruhan atau berlaku tidak adil kepada ahli-ahli lain. 1965 menjelaskan keadaan di mana sesebuah syarikat boleh digulungkan oleh mahkamah.

Sek 218(2)(b) sesebuah syarikat hendaklah dianggap tidak boleh membayar hutangnya jika pelaksanaan atau proses lain yang dikeluarkan atas satu kehakiman. Sek 218(2)(1) – pemiutang melalui penyerahan hak terhadap hutangmelebihi RM500. kemudian diserah kepada syarikat denganmeninggalkannya di pejabat berdaftar syarikat. iii. dikri atau perintah mana2 mahkamah bagi pihak seorang pemiutang syarikat itu adalah dikembalikan secara tidak berpuashati keseluruhan atau sebehagian ii.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT Pemohon atau orang yang membuat petisyen mestilah membuktikan sehingga mahkamah berpuas hati bahawa syarikat itu tidak mampu embayar hutang Akta memutuskan bahawa dalam beberapa keadaan. andaian boleh dibuat tentang taksolvennya sesebuah syarikat : i. Suatu permintaan di bawahtandatangannya atau tandatangan ejennya dan syarikat tidak membayarnyadalam masa tiga minggu bolehlah memohon.Sek 218(2)(c) – sebuah syarikat hendaklah dianggap tidak boleh membayar hutangnya jika adalah dibuktikan kepada kepuasan mahkamah bahawa syarikat tidak boleh membayar hutang-hutangnya dan dalam menentukan sama ada sebuah syarikat tidak dapat membayar hutangnya mahkamah hendaklah mengambil kira laibiliti2 kontijen dan prospektif syarikat 6 NO MATRIK:192588 kes Malayan Plant (Pte) Ltd lwn Moscow Narodny Bank Ltd (1980) 2 MLJ53. PENGGULUNGAN ATAS ALASAN SYARIKAT TAK INSOLVEN .00. diputuskan bahawa “……sesebuah syarikat boleh dalam satu waktu yang sama menjadi kaya tetapiinsolven” Taksolven sesebuah syarikat itu boleh dibuktikan dengan beberapa cara.

426 . perintah penggulungan bolehlah dikeluarkan. dia bolehlah memohon kepada mahkamah supaya syarikat digulung untuk mendapatkansemula wangnya itu. Contoh kes: Re Thomas Edward Brinsmead & Sons Ltd. Bilamana objek utama syarikat tidak dapat dicapai atau terpesong jauh ia adalah dikatakan adil dan berekuiti untuk menggulung sesebuah syarikat jika objek utama syarikat tidak dapat dicapai atau terpesong jauh.Apabila golongan minority telah ditindas dan mereka telah hilang keyakinan Sekiranya ahli minority telah hilang keyakinan terhadap pengarah dalammelaksanakan tugas2 syarikat. Bila sesebuah syarikat menjalankan perniagaannya dengan cara menipu dan pemegang syer telah terpengaruh untuk melabur ke dalamnya. Bila perniagaan dijalankan dengan cara menipu Seseorang yang melaburkan wang ke dalam syarikat mempunyai hak untuk mengetahui yang wangnya itu akan digunakan dengan sebaiknya dan bukan denganmenipu pihak yang lain. Ia selalunya dikenali sebagai „loss of company‟s substrarain‟ 2. Ltd (1916) 2 Ch. Bilamana pemohon telah dikecualikan dari hal pentadbiran syarikat di manadia sebenarnya mempunyai hak untuk berbuat demikian Contoh Kes Eharahimi Lwn Westbourne Galleries Ltd (1973) AC 360 7 NO MATRIK:192588 . 4.Dalam kes Loch Lwn John Blackwood Ltd (1924) AC 783 PENGGULUNGAN ATAS ALASAN ADIL & BEREKUITI 5.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT 1. (1897) 1 Ch 45 3. Bila ahli-ahli di dalam syarikat tidak lagi boleh menjalankan perniagaan bersama Contoh kes: Re Yenidge Tobacco Co.

KESAN PENGHANTARAN PETISYEN 3. 8 NO MATRIK:192588 . Doktrin „lis pendens‟ adalah satu doktrin yang lama di mana undang-undang tidak membenarkan pihak-pihak di dalam litigasi untuk mengambil hartayang terlibat di dalam percanggahan itu sementara menantikan keputusan mahkamah. distress atau perlaksanaan yang dikuatkuasakan terhadap estet atau hasil syarikat selepas penguatkuasaan penggulungan oleh mahkamah hendaklah terbatal.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT 1. penghindaran pelupusan harta seperti yang terkandung di dalam sek 223apa-apa pelupusan harta syarikat termasuk benda2 dalam tindakan dan apa2 pemindahan syer atau pemindahan dalam status2 ahli syarikat yang dibuat selepas penguatkuasaan penggulungan oleh mahkamah hendaklah dianggap terbatal melainkan mahkamah memerintah sebaliknya. dalam pengertian mana-mana undag-undangyang berkaitan dengan akibat „lis pendens‟ pada pembeli atau pemegang gadai janji. 2. penghindaran pernahanan terhadap syarikat Sek 224 mempeuntukkan apa-apa pernahanan. ‘Lis pendens’ Sek 255 memperuntukkan bahawa apa-apa petisyen untuk penggulungan syarikathendaklah termasuk „lis pendens. sekuastrasi.

260(4) .mesyuarat pemiutang hendaklah diadakan pada hari yg sama / sehari selepas mesyuarat utk gulung syarikat dibuat. jumlah yg dianggarkan darinya. (1) perisytiharan solvensi dibuat akuan bertulis bahawa pengarah telah buat siasatan terhadap hal ehwal syarikat & mesyuarat pengarah telah sependapat bahawa syarikat boleh bayar hutang dgn penuh dlm tempoh tidak lebih 12 bulan selepas penggulungan. S. -Serah simpan kpd pendaftar sebelum notis panggil mesyuarat dikeluarkan. 9 NO MATRIK:192588 .menunjukkan cara penilaian aset dibuat & senarai pemiutang serta anggaran amaun tuntutan mereka -pengarah hadir mesyuarat utk terangkan hal ehwal syarikat & keadaan yg membawa kpd cadangan utk gulung syarikat.Jika ada percanggahan tentang perlantikan likuidator.buat notis panggil mesyuarat melalui akhbar tempatan sekurangkurangnya 7 hari sebelum mesyuarat -Penalti : penjara 3 tahun / denda RM10. Mesyuarat hendaklah putuskan 2 perkara.260(1) . tanggungan syarikat &perbelanjaan penggulungan yg dianggarkan. . Tujuan lain mesyuarat pemiutang . perlantikan oleh pemiutang diambilkira.261(1) . atau berlaku kejadian yg memperuntukan syarikat adalah dibubarkan . -Jika berlaku kesilapan pada akuan & hutang tidak dpt dijelaskan .mesyuarat agung hendaklah luluskan resolusi utk syarikat digulung secara sukarela b) jika syarikat buat ketetapan dgn resolusi khas. -dibuat oleh pengarah -dibuat dlm masa 5 minggu sebaik sahaja seblm resolusi penggulungan diluluskan -dikepilkan bersama satu pernyataan mengenai hal ehwal syarikat yg menunjukkan aset syarikat.utk sahkan perlantikan likuidator / lantik likuidator sendiri.waktu mesyuarat: penyata hal ehwal syarikat dibentangkan .lantik likuidator S.luluskan resolusi khas agar syarikat digulung .pengarah yg buat akuan akan didapati bersalah KECUALI jika dia ada alasan yg munasabah utk buat perisytiharan itu. Penggulungan Sukarela Pemiutang2 apabila syarikat tidak solven perisytiharan solvensi tidak dibuat perlu diadakan mesyuarat krn syarikat tidak solven & pemiutang ambil bahagian dlm proses penggulungan sejak mula lagi. S. Pemiutang diberi notis 7 hari sebelum mesyuarat notis menggunakan borang 67 & mengandungi kenyataan yg menunjukkan nama kesemua pemiutang bersama amaun tuntutan mereka S.260(2). Prosedur.000 atau keduanya S.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT Penggulungan Sukarela Ahli-ahli PENGGULUNGAN SUKARELA Seksyen 254 a) jika tempoh yg ditetapkan dlm memorandum/artikel telah tamat.260(3) . (2) syarat dipatuhi Syarat Yg Perlu Dipatuhi Oleh Akuan Sebelum Dikuatkuasakan.

S.sebarang pemindahan syer. TETAPI kedudukan korporat & kuasa korporat syarikat akan berterusan sehingga ianya dibubarkan.sebarang penahanan (attachment).256(1) . kecuali pemindahan kpd atau dengan kebenaran likuidator. S.256(2) . (b) Dlm kes lain. bila resolusi diluluskan.263 S.256. 255(6) (a) bila likuidator sementara dilantik sebelum resolusi diluluskan & akuan diserahsimpan dgn pendaftar.GLUL 3033: UNDANG-UNDANG SYARIKAT Tarikh penggulungan bermula Kesan penggulungan sukarelaela.263(2) . distres (pengambilan harta dari pemilik yg melakukan kesalahan) atau pelaksanaan yg dikuatkuasakan terhadap estet/syarikat selepas permulaan penggulungan sukarela oleh pemiutang adalah terbatal. S. 10 NO MATRIK:192588 . S.syarikat berhenti jlnkan perniagaan bermula pada permulaan penggulungan. kecuali jika pandangan likuidator diperlukan utk penggulungan benefisial.selepas permulaan penggulungan. sekrestasi (menghalang seseorg secara sementara drp menggunakan hartanya). S. tiada tindakan boleh diteruskan/dibuat terhadap syarikat KECUALI jika mahkamah membenarkan. S.263(1) . atau perubahan kpd kedudukan ahli selepas permulaan penggulungan adalah terbatal.