1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-2002

2

2002


7 1, 2002

- Hõi bông hoa cua Cha, Cha ban binh an cua Cha cho con. Con co muôn
noi voi Cha diêu gi không?

- Lav Chua Giêsu, da co a' Con muon noi doi diêu voi Chua. Con co phai
la Luc Si cua Chua khong? Xin Chua dung bo qua cau hoi cua con.

- Cha së không bo qua câu hoi cua con dâu. Cha thám do thây tu cam nghi
cua con la: cuôi cung thi con dã hiêu ráng Cha muôn dua dây con dân thân
vao cuôc chiên. Dung vây, con la luc si cua Cha. Cha la Huân Luyên Viên
cua con, va Cha ren duc con tro nên môt luc si, co phai nhu thê hay không?

- Jav thi xin Chua cho con tro nên mot luc si
1
voi long nhiêt thanh khong
thê kim hàm duoc doi voi Nha Chua.

- Cha báng long thê nay: la qua môi miêng cua con, Loi Cha vang dôi bây
gio cung nhu cho cac thê hê vê sau. Loi Cha së chán buoc nguoi thiêu khôn
ngoan, ngán can cac hoc gia, cung cac lôi phat biêu vô dao nghia cua nhung
nguoi cho toi nay chua tim ra duoc Cha, ma chi muôn y nai vao suc manh
riêng cua minh. Cây minh co tai loi khâu nhu ho không co nghia la ho co loi
thê giup minh tháng tiên dê vao duoc cac mâu nhiêm bi ân cua Chua Thanh
Thân!
Nay Vassula con gai cua Cha, con thây do. Thâp Gia Hiêp Nhât
không phai la môt ganh nhe nhang dê ma vac dâu. Cha dã phai dao luyên
nguoi nao do tro thanh môt luc si, môt nguoi sán sang di theo Cha, biêt tu
bo minh va thoat khoi cac quyên ru co thê nguy hai dên cuôc chây dua nay.
Cha dã huân luyên con tro thanh môt luc si co kha náng dâng hiên ca tâm
hôn lân tri khôn vao viêc sanh buoc cung voi Cha, va không dê cho dôi
chân minh chun buoc lam châm da tiên.

1
Tu ngù nav dên voi toi do linh ung.

3

Co lân Cha dã hoi: 'Ai co thê chiu dung duoc dau don, vu oan gia
hoa, thât bai, phi nhô, va bach hai? Ai la nguoi co thê cung câp cho dân Cha
moi Su Thông Biêt ma minh chiêm dat duoc tu Dâng Khôn Ngoan Thanh
Thiên, dông thoi sán sang phuc vu cho moi nguoi? Ai la nguoi sán sang
vâng theo Thanh Y cua Cha, va tuân giu cac gioi rán cua Cha dê phân biêt
duoc diêu sai trai voi su thât, diêu phai voi diêu sai trai? Ai la nguoi biêt
diên dat tu tuong cua minh nhu Cha dã tung diên dat tu tuong cua Cha, va
con báng long voi rât nhiêu mênh lênh cua Cha? Ai la nguoi sán sang chiu
dung môt cach kiên nhân moi khô nhuc cung nhu moi roi don khi lam
chung nhân vê su kêt hiêp giua Cha va cac thu tao cua Cha? Dê chiu dung
va hoan thanh moi diêu nay, Cha cân tim ra môt linh hôn bân cung, yêu ot
va don mong. Trong lop ngheo hen nay, Cha tim duoc ca bê rông lân bê
ngang, ca bê cao cung nhu bê sâu thi moi du suc chât chua su Phong Phu ky
diêu cua Cha. Trong su yêu duôi nhu thê, Cha së la Nguôn Suc Manh Siêu
Pham va Quyên Luc Thiên Cung cho nguoi ây. Trong su don mong ây, Cha
së to ra long Dô Luong khôn luong.
Nhu vây, trong su doai thuong dây long nhân hâu cua Cha, Cha ru
long thuong mên chon goi con, dao luyên va uôn nán con tro thanh môt luc
si. Gio dây Cha hai long khi nhin thây con háng say lam vui long Cha qua
viêc sán long xông ra chiên truong, va luôn biêt tim gáp Cha tuc thoi. Cha
la nguoi Anh cua con, la nguoi thân thiêt nhât cua con. Cha la anh sang toa
ngoi cac vinh quang Chua Cha, va la hinh anh phan anh toan thiên ban thê
thân linh cua Ngai. Cha ban phuc lanh cho con.

- Lav Chua, nhùng lan Chua dên thàm con dà phuc hoi su song cho con.
Con ton vinh Long Thuong Xot Jo Bo Bên cua Chua. Tuv nhiên, lav Chua,
con van con mot thác mác nùa:
Sao lai co chuvên xav ra la: nêu nhu Chua noi qua moi miêng cua
con, Loi Chua se doi vang va tac dong trên nhiêu nguoi, trong khi Loi Chua
co khi duoc noi ra mot cach nhiêt thanh ma sao van it co hiêu luc. Ngav khi
xuat phat tu Chinh Chua Ca, duoc do dav vao tam hon con voi tinh thuong
vêu than linh, ma sao van khong anh huong toi duoc moi nguoi? Ðung la
nhu vav, ngav ca khi co mot so linh hon xem ra khong tham nhap duoc vao
Loi Chua, ma cu o lai trong thai do tho o. Cháng le luc si cua Chua cu
chav hêt vong trong rong no dên vong trong khong khac hav sao?

4

Moi miêng cua con luôn nong long tuvên xung su cong chinh cua
Chua, cac kv cong cua Chua. Con dà tung hv vong don nhan mot su dap
ung dav thiên cam dê tro nên niêm an ui cho Chua, dem Chua ra khoi vuon
Gietsimani, dê cho Chua hit tho duoc khong khi trong lanh thav vi bau khi
cav dáng va hap hoi trong vuon Gietsimani.
Nhiêu khi con cam thav ráng: nguoi luc si cua Chua bo roi Chua,
va nguoi luc si nav lai tro nên vo dung trong rat nhiêu van dê. Con dà tung
lao nhoc va bo ra nhiêu thoi gian dê vang theo Mênh Lênh cua Chua nhám
phuc hoi, sua sang, va hiêp nhat Giao Hoi, tai thiêt lai co cau Giao Hoi
báng quvên luc cua Chua Thanh Than. Con dang trung thanh tuan theo
Lênh cua Chua ban cho con. Thê nhung xem ra sau khi do ra nhiêu mo hoi
cùng nhu nhiêu cuoc tranh dau, va dat duoc phan mo thuc tai thiêt cua buc
tuong cau truc, thi co diêu that la lung la. nao co ai chuvên dong gi dau?
Chinh cac nguoi ap buc, chinh nhùng nguoi nav xuat hiên vao ban dêm, va
ho chi nhe tav thoi cùng lam do duoc buc tuong vua moi dung lên. Ho len
loi nhu loai rán dê ma ra tav sau khi ho giuong cao cac biêu tuong cua
minh dê pho truong quvên thê. Moi mo hoi va mau do ra trong nhùng nàm
vua qua cháng le tro thanh vo dung hav sao?
Nêu ma quv khong phai la ke chon ra nguoi thi hanh cac diêu doc
ac xau xa thav minh, vav thi ai xui khiên cac nguoi nav lam nhùng diêu ac
doc ghê tom, va nhùng hanh dong cuong loan quv quai nhu thê chu?
Lav Chua la Thiên Hoang, xin cho con biêt con dà dat duoc nhùng
diêu Chua mong muon hav chua? Con co hoan thanh duoc su cau truc hùu
hinh nao co gia tri lam ton vinh Chua hav chua? Co le la mát con van con
nan na o nhùng diêu vo nghia hav chàng? Su hiêp nhat phai chàng co sang
sua gi hon hav co tiên duoc mot vai tac nao hav khong? Joi tat ca nhùng
an sung con dà nhan duoc, liêu con dà lam duoc diêu gi dê ton vinh Chua
hav chàng? Hav la con chi chav long vong ma thoi? Chua dà khung ban
cho tam tri con hong an noi tiên tri. Lav Chua, con dà mang lai cho Chua
duoc nhùng gi dê bu lai tat ca nhùng diêu ma Chua phuc suc cho con trong
Tinh Thuong Yêu Jo Bo Bên tu Than Phu cua Chua?
Con dà sao làng cong viêc vê phuong diên nao a?
Chua la Ðang tung phong ngai cho cac vua chua, Chua hiên danh
vê viêc nêu nhu ho ngav cang tro nên kêu ngao vi phong cach thong tri cua
ho, Chua se cum ho lai báng xiêng xich, troi buoc ho trong canh tu dav cua
nhùng noi sau muon.

5

Con la mot chung nhan, va con co thê lam chung ráng con dà nhin
thav va chung kiên nhiêu nguoi cao sang sa ngà khi ho khong láng nghe
Chua. Phep Cong Tháng cua Chua giang xuong ho nhu tiêng set danh va
tiêu diêt ho cung voi long kiêu càng cua ho. Tuv nhiên, Long Thuong Xot
Chua trong nhiêu lan dà khong quên to cho ho nhin thav duoc tat ca nhùng
gi ma ho dà lam cùng nhu moi toi kiêu càng ma ho dà pham.
Trong nhùng ngav thang dau, con dà phai dau kho dê hoc biêt lam
sao khong lac xa khoi Chua. Con vao nhùng thang ngav vê sau nav, con
van phai dau kho nhin thav nguoi kiêu càng xuc pham dên Chua. Con trong
nhùng ngav nav, con van dau kho khi chung kiên bao nhiêu thai do ngao
man to ra truoc Loi Kêu Goi dav Long Thuong Xot cua Chua. Ðau kho dà
tro nên com banh háng ngav cua con....

- Cha dã ban cho con Nguôn
1
On noi tiên tri, va qua nhung loi giao huân
va khuyên nhu cua Nguôn tôt lanh nay, con dã dâng lên Cha trai tim va y
muôn cua con. Hai táng vât nay la du cho Cha rôi. Con dôi voi cac thât bai
cung nhu thiêu sot cua con, Cha dã bô tuc cho con nhung gi con thiêu, va
trong tinh thuong yêu vô bo bên ma Cha danh cho con, thi Chinh Cha buôc
phai tu lo toan công viêc cua Cha môi khi con bo roi Cha. Trong tinh
Thuong Xot cua môt nguoi cha, Cha dã lo liêu cho con vê tât ca nhung diêu
sao nhãng cua con giông nhu nguoi cha dôi xu voi nhung lãng quên cua
dua con nho dai cua minh nhu: thuong cam va luôn sán sang giai quyêt su
viêc môt cach nhân hâu, thu thi nhung loi êm ai dây tinh thuong yêu, tranh
không lam cho dua con so hãi nhung to ra sán soc con minh hon, giup cho
con minh ngay môt tiên toi.
Nay cô em gai la Vuong Cung Thanh Duong cua Cha, con dôi voi
nhung dau khô ma con chiu dung vi Giao Hôi Cha cung nhu vi Danh Cha,
con dung to ra thât vong. Chi cân môt anh mát thoang qua cua Cha thôi,
Cha tai dung lai nhung gi dô nat. Co lân Cha dã to cho con thây Chen cua
Cha, Cha bao hiêu cho con hãy theo Cha, dê Cha dâu tu vao con Chiêc Ao
cua Cha, quân quanh con báng su mác khai cua Cha, va uy thac Loi Cha
cho con.
Ôi niêm hoan lac cua Chua Cha sáp sua bi lât nhao duoi cac thung
lung, ngoai biên khoi va trên nui dôi! Con duoc tao dung cho muc dich nay

1
Ðo la Chua Thanh Than

6

la dê cha dap lên ke kiêu cáng va ngao man, dang muu dô nôi loan, va lam
cho ho phai im hoi láng tiêng. Khi Cha trao Chen cua Cha cho con, con
dung lên va noi: 'Lây Chua Giêsu, xin cho phep con duoc uông Chen nay,
va hiên dâng lên Chua tât ca moi su co thê mang lai an ui cho Chua.¨ Phân
Cha, Cha lây lam cam dông vê hy sinh cua con, Cha doai xuông âu yêm ôm
con. Cha nâng niu con trong Vong Tay cua Cha nhu doa hoa thuy tiên.
1
Con
kho khán moi duoc sinh ra, va cung kho khán moi duoc khoi bênh tât,
nhung con co ca môt tâm long. Su don mong cua con dã lam cho Cha hon
môt lân roi lê, hon ca bât cu ai trên cõi doi nay. Con dã duoc sinh ra hiêm
hoi, thê nhung lai biêt tu bo y muôn cua minh, va dâng lên Cha ca linh hôn
lân thê xac ma không dán do gi hêt. Con can dam giang dôi tay nho nhán
ngay ra vê phia Chen cua Cha, chây vôi dên bên Ban Tho dê nâng Chen lên
môi va uông.
Khi Cha nhin thây con chây vê phia Ban Tho voi môt quyêt tâm gi
do, môt âm thanh nghe dôi vang tu trên troi hat lên ráng: 'Alleluia! Vinh
danh Chua chung ta dã chinh phuc duoc nang!¨ Sau do Cha dua Chen lên
môi con, bao con chi nêm thôi chu dung uông can ca chen. Cha noi: 'Con
hãy mang dân Cha tro vê voi Cha, va hãy qui tu ho lai chung quanh môt
Ban Tho. Con hãy truyên ba cho moi quôc gia dân tôc vâng theo niêm tin dê
tôn vinh Danh Cha. Con hãy chi dân cho ho biêt la sông mãi mãi trong tinh
trang chia rë la môt diêu vô cung phi ly. Cha luôn o vê phia con.¨

Lav Chua, con cam ta Chua
vê Long Trung Tin
va Tinh Thuong Yêu cua Chua.

- Cha linh ung tinh thuong yêu. Con co thê luu ngu mãi mãi trong Triêu
Dinh Nha Cha. Tai dây Cha diêu hop voi Su Uy Nghi, va trong phong cach
la vuong chu, Cha kêt thân tinh ban huu voi cac khach vãng lai, goi y cho
ho duong di nuoc buoc ra sao. Trong cung cach nhu thê, Cha huong dân ho
di dên duoc noi Cha muôn...
Hõi luc si cua Cha, con hãy vung manh, va giu tâm hôn can
truong.

1
Toi thác mác khong biêt tai sao Chua Giêsu lai goi toi la 'hoa thuv tiên` trong cac loai hoa.
Co thê la loai hoa nav no vao Mua Chav, la mua Chua Kito trai nghiêm cuoc thuong kho cua
Ngai?

7
18 1, 2002

- Co phai la Chua khong a?

- Cha-Dây. Binh an o cung con.
Cha dã to cho con thây Su Toan Náng cua Cha trong nhiêu cach
khac nhau. Trong nhung nám vua qua, Cha không cât di khoi con Anh Sang
cua Cha, ca Long Thuong Xot cua Cha cung không. Nay cô em gai, tât ca
diêu ma Cha muôn o noi con, do la tinh yêu mên. Tinh yêu mên dap lai tinh
thuong yêu. Trai tim dap lai trai tim. Dây la phuong châm cua Cha danh
cho con.
o Mong cho con tiên buoc trên con duong hiêp nhât, nu hôn Cha
danh cho con së lam cho con tuoi vui. Con hãy dê cho Cha nhác nho con la
con hãy tro nên nhu bông huê trong canh dông cua Cha, va hãy coi bo hêt di
nhung lo âu hay cac bân tâm.
o Mong cho con tiên buoc trên con duong hiêp nhât ma con dang
chia se voi Cha, va gio dây hãy lam cho cang ngay cang sâu rông hon vi
vinh quang cua Cha.
o Mong cho nu hôn Cha cua con an ui tâm hôn con, va dô vao tâm tri
long nhiêt thanh dôi voi Nha Cha.
o Mong cho moi lao nhoc cua con kêt thanh hoa trai, va cac hoat
dông con thuc hiên nhân Danh Cha duoc xuc dâu cua Nguôn Mach Su
Sông.
o Mong cho ban thân con dem dên ich loi cho cac tâm hôn phiên
muôn, cung nhu tro nên tu tê va nhân ai voi nguoi sâu muôn.
o Con hãy dê cho Cha luôn luôn la ban thân thiêt cua con hon bât cu
nguoi nao hay vât gi co trên trân thê nay, dê nho vao thai dô nhuong bô
nay, Cha thông tri moi thu tôi tê cua con nguoi dê cho ho biêt hôi cai.
1

o Mong cho nhung nguoi ap buc con, nhung nguoi diêu hanh trong
thai dô duong duong tu dác va kiêu cáng, hay nguoi tô cao con ma không

1
Nho vao thai do nhin nhuc nav ma Long Thuong Xot cua Thiên Chua doai xuong loi keo con
nguoi tro vê àn nàn hoi cai.

8

biêt thuong xot qua cac loi doan xet thiêu luong tri, vu không vê cac hông
ân Cha ban cho con, mong cho tôi lôi cua ho dô xuông ngay trên dâu ho.
o Con hãy dê cho Cha lon manh trong con dê môi khi cac ban cua
con nhin con, ho co thê nhin thây Cha thay vi thây con, nho vây së tro nên
ly do chân thât la tai sao ho lai thuong yêu con.
o Cha së tiêp tuc ban cho con Chinh Minh Cha nhiêu hon, bao lâu
con con dê cho Thanh Y Thân Linh cua Cha o lai trong con, va con nuong
tua vao Thanh Y Cha, va con tu bo y riêng ma theo y Cha.
o Mong cho con duoc chuc phuc vi con dã keo minh ra khoi moi
vuong vân thê gian, va vui thich hon voi Nguôn Ngot Ngao Thân Linh.
o Mong cho linh hôn con duoc thôi thuc boi long nhiêt thanh dôi voi
vinh quang Nha Cha qua viêc lôi cuôn Nha Cha báng nhung nôi kêt thuong
yêu di vao su hiêp nhât tinh thân, dê rôi Hinh Anh Thân Linh cua Cha së
duoc khác ghi trong Nha Cha môt cach tron ven, va môt lân nua toa chiêu
Anh Sang cua Cha vao trong do.
o Mong cho con tro nên biêu tuong hoan thiên cua hiêp nhât, lôi keo
moi nguoi môt cach tôt dep tiên dên viêc sông môt doi sông chân thât trong
Cha. Qua cu chi thuong yêu vuong tôc nay, Cha së nhân duoc triêu thiên
hiêp nhât dôi lên Dâu Cha.
o Mong cho moi hanh vi bao dông cung cac môi cám thu dên tu
nguoi doi dô vao con duoc thay thê báng cac phuc lanh dên tu Chung Ta.
1

Moi thu cán bã nay së phai tra loi Cha trong ngay Phat Xet.
o Mong cho moi tho thit trong trai tim con sông cho Cha dem lai cho
con tinh thân háng say lam viêc cho Cha. Cung nhu môt nguoi nô lê không
doi hoi tra công, con cung không doi luong bông gi, ma con sán sang dâng
trao trai tim va linh hôn minh cho Nuoc Troi.

- Con hãy nghe Cha noi. Cha dã tao dung nên con va dát dê con sông duoi
noi duong thê muc dich la dam nhiêm lây công viêc cao quy nay. Hõi
xuong cua Xuong Cha, thit cua Thit Cha, con hãy o trong tinh hiêp nhât va
tro nên môt tâm môt y voi Cha. Con hãy suy niêm vê cac y phuc ma Cha dã
khoac lên nguoi con dê con chiêm duoc quyên su dung tu do dê ma di ra di
vao Triêu Dinh cua Cha. Thuc ra co môt mâu nhiêm dang kinh so vuot trên
ca moi su thông biêt va su thông hiêu cua hâu hêt moi nguoi trong loai thu

1
Ba Ngoi Thiên Chua

9

tao cua Cha. Thê nhung Cha la Chua Ca trên troi, dã dê mát nhin tháng
xuông con, Ban Tay cua Cha dát trên ban tay con dê thêu dêt chung voi con
nhung bông hông báng vang, ban cho chung su sông, dê chung toa huong
thom ngot ngao không nhung trong Giao Hôi ma thôi, ma con lan toi toan
thê vu tru nua.
Nêu nhu không co su cung tac dông cua ân sung thân linh ma Cha
ban cho con do, con vân luôn con o trong tinh trang tôi tê ma thôi. Thê
nhung, gio dây voi ân sung thân linh nay, Cha giu con tron ven trong Trai
Tim cua Cha! Nhu thê Cha biên con tro nên cao quy sau khi dê con duoc
thâm nhâp vao Chung Ta. Con duoc dô dây Anh Sang va duoc soi sang boi
Nguôn Anh Sang Thân Linh cua Chung Ta. Chung Ta dã gio cao Cây
Vuong Truong cua Chung Ta lên, va dong dâu trên con báng Thanh Danh
cua Chung Ta dê con phuc vu Nha Cha, cung hat lên bai ca Tinh Thuong
Yêu cho toan thê thê gioi.
o Mong cho miêng luõi cua con sán sang nhu ngoi but cua nhiêu ky
luc bân viêc, con không bao gio biêt mêt trong su vu lam chung nhân, du
cho gáp dâu sôi lua bong.
Cha la Chua Giêsu, Cha ban phuc lanh cho con. ie.


7 2, 2002

- Hõi lâu dai cua Cha, Cha moi goi con hãy lên tiêng loan bao vê Viêc tro
lai cua Cha. Cha dã kêu goi con dê bay to Long Thuong Xot Hai Ha cua
Cha cho tât ca con cai Cha con dang sông trong tinh trang ho hung cua ho,
cung nhu trong thê gioi lãnh dam riêng biêt cua ho. Cac loi kêu goi sam hôi
liên li cua Cha không duoc ho nghe theo. Thê gioi dang lun ngay môt sâu
xuông vung lây tôi lôi, va di sâu vao trong bong tôi su chêt. Hat giông cua
Cha chêt vi thiêu nuoc tuoi vao. Nhiêu muc tu cua Cha thi roi bo Cha, ma
con keo theo háng triêu linh hôn di xuông Vuc Sâu, tiên dên chô hu mât.
Liêu ai co thê noi duoc ráng: 'Chung con không duoc ai canh bao. Chung
con không nhin thây bât cu dâu chi nao tu trên troi ca.¨ Ho thuc su chi sông
cho ban thân minh ma thôi...
Thê hê nay tro nên bât dông truoc Loi Cha rôi, chi vui sông cho
Satan la ke mang lai cho ho moi su thu nghich voi Luât Thuong Yêu cua
Cha. Ho goi thai dô nay la lôi sông tu tiên va tu do, nhung trong thuc tê ho

10

sông trong vong kiêm toa cua Ke Du. Gio dây ai cung chuân bi dê dôi dâu
voi chiên tranh. Bong tôi thông lãnh ca thê gioi. Tâm hôn cua ho xâu xa nhu
thê dang bi chiêm ngu boi muôn loai thân khi mê muôi nhu vây, nên chi
duoc thuc dây chây theo Hoang Tu cua Bong Tôi ma thôi.
Cha dã ban cho tât ca cac con thoi gio cung nhu dip tôt dê dut bo
tinh trang tôi tê va nêp sông vô dao nghia, va hãy suy nghi vê Long Nhân
Hâu cua Cha trong cac thoi ky cua Long Thuong Xot nay. Qua mênh lênh
thiên dinh, Cha dã không ngung bây to trên bâu troi nhung ky công ky diêu
cho cac con thây nhám phuc hôi duc tin cua cac con, thê ma rât nhiêu nguoi
trong cac con, dác biêt la tu Hoa Ky, sau khi duoc khuyên khich buoc vao
duong nhân duc dân dên Cha, va Su Sông Doi Doi, nhung cac con dã quay
mát chông lai Cha cung cac Su Gia cua Cha, la nhung nguoi mang theo Loi
Cha. Cac con cung dông tinh chôi bo Cha. Tu nguoi cao sang dên nguoi
thâp hen, tât ca dêu nghiên ráng quyêt tiêu diêt Công Trinh nay.
Vuong Triêu cua Cha dã dên ngay truoc cua nha cua cac con, vây
thi cac con co sán sang don nhân Cha không? Voi tinh thuong hai ha cung
long bao dung cua vuong cung, Cha dã don sán môt yên tiêc tinh thân nhám
hôi suc tâm tri cua cac con. Khi Cha o noi do cho mong cac con dên tham
du, Cha muôn chinh Ban Tay cua Cha dich thân phuc vu cac con nhám cuu
cac con thoat khoi su chêt, thê nhung cac con dã tu chôi du tiêc. Chinh vi
vây, khi nhân thây cac con ngân ngai dôi doi
1
thuc long, va thây cac con to
ra thu oan nhu thê nao, thay vi quan tâm dên cac loi khuyên cao cua Cha.
Nhung tai biên xây ra
2
truoc dây dang than khoc mây cung không co gi so
sanh duoc voi nhung buôi sang sâu khô dang o truoc mát
3
cua cac con,
nhung buôi sang nay la do chinh ban tay cac con tu keo dên.
Dât nuoc cac con dang cai tri nghich lai voi Luât Thuong Yêu
Cha, la luât khac hán voi hê thông lê luât ky khôi cua cac con, la nhung diêu
luât vi pham cac tôi ac ghê tom dên nôi không nhung lam nguy hai trai dât
nay ma thôi, ma con nguy hai dên ca su ôn dinh cua hoan vu nua.
Dã bao nhiêu lân Cha gio lên Cây Vuong Truong cua Cha, huong
toi ca dên cac sinh linh không con tôn tai.
4
Ngay nay Cha mang náng nôi

1
Án nàn hoi cai
2
Jao ngav 11 thang 9 nàm 2001. Biên co nav dà duoc loan bao tu 10 nàm vê truoc vao v 11
thang 9 nàm 1991 khuvên cao chung ta nên cau nguvên...
3
Kh 11.18 'dà dên luc tiêu diêt nhùng khong muon tiêu diêt trai dat nav`
4
Nhùng nguoi chêt vê màt tinh than.

11

sâu muôn khi tu trên troi nhin xuông thây cac kê hoach cua cac con chông
lai chinh cac con. Thê gioi dang tung nêm trai cac hê qua cua lôi sông riêng
cua minh, kich thich thiên nhiên nôi loan voi nhung chân dông kinh hoang,
tu lôi keo vao minh nhung tai hoa thiên nhiên, tu lam minh chêt nghet minh
báng chinh cac y dô riêng cua minh. Cha dã luu y cac con qua nhung nám
vua rôi, thê nhung co rât it nguoi quan tâm. Hõi thê hê hôm nay, su thanh
tây gio dây nhu môt trung phat së lôi cuôn nhiêu nguoi tro vê voi Cha, con
dôi voi nhung nguoi bac bo loi canh bao cua Cha së tro vê voi Cha trong
tâm trang dau khô. Thê rôi, khi cac su viêc nay xây ra, va khi cac sinh linh
không sinh tôn duoc phuc hôi tro lai, Cha së dôt chay trai dât lên, giai thoat
trai dât ra khoi hinh phat. Khi Thiên Chua lên tiêng, Tiêng Noi cua Ngai së
lam rung chuyên ca trai dât.
Triêu Dai cua Cha cháng bao lâu nua së dên voi cac con, boi vi su
thám viêng cua Cha dã toi noi rôi. Tât ca nhung ai duoc kêu goi chung thuc
vê minh cach công khai truoc mát moi dân cu trên mát dât së không con bi
dan ap
1
nua, boi vi dân chung khac nao manh dât khat nuoc mong cho
suong mai cua Loi Cha. Thê rôi ho së xac nhân cac công trinh cua Thiên
Chua Ba Ngôi Môt Chua la Dâng Tôi Cao ma ho dã không gáp truoc do, va
cung dã không nhin thây voi con mát linh hôn cua minh.
Cac con hãy câu xin thiên cung dê trong thoi gian thanh tây nay
không diên ra nghiêt ngã nhu dôi voi thanh Sodom va Gommorah.
Giao Hôi cua Cha së phuc hung.
Hõi Vassula con yêu quy, con hãy nuong tua vao Cha, boi vi Cha
dã kim hãm phia sau Cha nhiêu nguoi trong nhung lop nguoi ap buc con.
Chua Giêsu gio cao Thâp Tu Gia cua Cha lên khoi dâu con, va hãy tôn vinh
Cha, minh chung quyên luc cua Cha. ic.


27 3, 2002

Lav Chua, con dà hoc hoi duoc tu Chua ráng:
tam tri chung con khong bao gio lên toi
thiên dang báng co gáng riêng cua minh, thê nhung
hoan toan phai lê thuoc vao Chua Thanh Than.

1
Kh 11.11 'Sau ba-ngav-ruòi, Thiên Chua tho su song vao ho, va roi ho troi dav.`

12

Ðong thoi, chi co nho qua an sung, thi tam tri chung con
moi co thê duoc nang lên va moi co thê nhin thav
nhùng diêu ma khong co mát nao nhin thav duoc,
nho do, tam tri chung con tham nhap duoc vao
cac mau nhiêm cua Thiên Chua Ba Ngoi Mot Chua...
Ai la nguoi tu minh co thê treo lên troi cao duoc?
Nêu nhu co ai leo lên duoc thi xin cu viêc ma leo lên
va xin hàv kê lai cho con duoc biêt moi su ...

Phuc thav cho nguoi nao khiêm nhuong, nguoi av se duoc
nang lên toi troi cao va duoc nhin thav Thiên Chua....

- Nay con cua Cha, binh an o cung con, con hãy nghe Cha: tât ca nhung
diêu con noi dêu dung. Không ai co thê tu dua minh lên duoc tru khi Cha
cât nhác ho lên báng ân sung. Gio dây con hãy láng nghe: Cha dã nâng hay
chua nâng con lên dê con di ra di vao Thiên Dinh cua Cha?

- Lav Chua, da co roi a...

- Rôi nua, cháng lë Cha lai không biên con tro thanh cây dan thu câm cua
Cha dê con trinh diên cho moi quôc gia dân tôc, hâu thuc tinh ho báng diêu
nhac va bai ca hay sao chu?

- Lav Chua Kito, da co roi a...

- Dê dem dên su giai thoat cho nhung nguoi ma Cha thuong mên, cháng lë
Cha không noi báng thi ca cho ho nghe, va cuu thoat ho, boi vi Cha biêt
ráng doi sông loai nguoi thi không lâu dai hon ngon co, cung không tho lâu
hon cac bông hoa dai, va tât ca chi cân môt con gio dâu tiên thoang dên
thôi, la con nguoi së qua di. Co diêu la Cha lai không muôn dê mât di loai
nguoi.
Cháng lë Cha lai không tung dôi trên dâu con tinh thuong yêu va
long nhân hâu cua Cha, dô xuông môi miêng con dây
1
mât ong, cung xuc
dâu trên ca nguoi con hay sao?

1
Chua cho toi biêt la mat ong tuong trung 'Su Hiêu Biêt`

13

- Lav Thiên Chua cua con, da co a....

- Nay con yêu dâu cua Cha, vây con hãy noi cho Cha biêt tai sao con lai
co môt bong tôi trong mát cua con?
1
Không co gây quyên cua ke du nao
thông tri phân gia nghiêp nay
2
... Cha luôn luôn dua dây cac ban huu thân tin
cua Cha di vao nhung con duong gô ghê, va co dôi khi dê giup cho ho vui
huong tinh ban dông hanh va long thông cam cua Cha, Cha dê cho phep
môt diêu la dê cho ho bi tuoc di mât tât ca va tro thanh cô don không co ai
di bên canh ho....
Cac ban huu thân tin cua Cha vui long voi cac hông ân cua Cha.
Ho la nhung khuôn mâu cua loai thu tao Cha, boi vi sác thai cua ho rang
ngoi nhu cac viên lam ngoc, tô diêm cho Giao Hôi Cha va ca vu tru nua.
Cac ban huu thân tin cua Cha la nhung nguoi quy gia dôi voi Cha dên nôi
Cha không cam long dê cho ho bi quây nhiêu, cung nhu không dê cho hon
da nao nem vao ho. Ôi...
3
hông ân cua Cha ban cho ho thât la cao ca,
Co lë cac con tuong Cha la nguoi không co cam xuc, chi dong
khung vao trong cac dam mây mu dây dác, dây dác dên nôi không thê nghe
duoc nhung loi kêu xin va câu nguyên dâng lên Cha. Dôi voi Cha, dây la
diêu thuc su diên rô nêu nhu Cha phai rat ay don duong sán cho ho. Cháng
lë cac con lai không hoc hoi duoc nhung loi giao huân cua Cha hay sao?
Vây thi cac con hãy tu noi voi long minh diêu ma cac con dã hoc ráng:
'Phân gia nghiêp cua con la Chua Kitô, nên Thâp Tu Gia cua Ngai cung
vây, cung môt cung cach nhu thê ma thôi.¨
Cha không muôn lam cac con mât thê diên dâu. Trai lai, Cha dang
nâng linh hôn cac con lên tân troi cao dê nhin xem cac diêu ma chua mát
nao co thê nhin thây duoc. Cha la Dâng duy nhât co thê huong dân cac con
di trong Anh Sang cua Cha. Cac con không cân phai la nha mÿ nghê hay la
nha triêt hoc thi moi hiêu duoc nhung diêu nay. Hõi nguoi ban thân thiêt va
la cây huong thom cua Cha, Cha dã ban cho cac con phân gia nghiêp tôt
lanh cua môt huong vi hiêm quy. Diêu cân nhât la cac con phai tiên buoc....
gio dây con hãy láng nghe ma ghi chep xuông nhung loi nay:

1
Trong mav ngav vua qua, toi cam thav minh sa sut, cam thav Thap Tu Gia qua nàng nê. Toi
co cam tuong nhu minh bi nhùng nguoi chung quanh xau xe toi ra tung manh vav...
2
Noi cach khac. khong ai duoc phep lam diêu gi nguv hai cho toi (phan gia nghiêp) boi vi toi
thuoc vê Chua chung ta.... nhu vav sao lai than phiên?
3
Chua cui xuong khi dàt ban tav phai mo rong cua Ngai lên Trai Tim Thanh Thiên cua Ngai.

14

Con hãy thiêt lâp thêm co so Beth Mariams o bât cu noi nao co thê
thuc hiên duoc. Con hãy nâng dõ nhung nguoi bi ap buc, giup dõ nguoi mô
côi, hãy bao vê Cha, hãy giai thoat Cha ra khoi vung dông lây nuoc dong,
tim cho Cha noi tru ngu, va hãy cho Cha com banh dê án, thao bot ganh
náng cua Cha va lam bot con mêt moi cua Cha, hãy hô tro Cha cung an ui
Cha, ma trên hêt la hãy yêu mên Cha. Tât ca nhung gi ma cac con lam cho
nguoi be mon nhât cua Cha la cac con lam cho chinh Cha vây...
Cha ban phuc lanh cho nhung nguoi tro giup cho doi sông cua
Cha. Mong sao ho vân sông trong duong lôi nhân duc va thuong yêu... ie.


1 6, 2002

- Lav Cha la Ðang kinh mên, Chinh Cha dà tao dung noi tam cua con...

- Va Cha dã noi: Cha së chuc phuc nôi tâm ây voi nhung châu bau xuât
phat tu Cha. Thê rôi Cha së la môt ngon den cho nguoi duoc xuc dâu, ban
cho nôi tâm ây Su Hiên Diên ngoi sang cua Chung Ta. 'Noi dây, Con Cha
va Cha së luu lai mãi mãi, boi vi dây la cán nha ma Chung Ta chon lua dê
cu ngu.¨
Vây cac con hãy dên! Hõi nhung nguoi phuc vu Cha, phuc vu Nha
Cha, cac con hãy dên gân bên Cha va hãy lam vui long Cha. Cac con hãy
dên ma hoc hoi: co loi viêt ráng nêu nhu cac con pham tôi, cac con vân con
thuôc vê Cha, thê nhung môt khi cac con nhân thuc ráng Cha nhin nhân cac
con thuôc vê Cha, thi cac con së không pham tôi. Do do, viêc nhân ra Cha la
môt nhân duc hoan thiên. Viêc biêt dên quyên luc cua Cha la côi rê cua su
sông bât tu. Cha muôn câu noi nay tro nên châm ngôn cho moi nguoi.
Hõi Vassula con cua Cha, Cha dã tung la Vi Cô Vân, ma thuc su la
Ban Thân Thiêt cua con trong nhung nám vua qua. Ngay ca trong ban dêm,
Cha cung dã huong dân nôi tâm cua con, ban cho linh hôn con niêm vui tran
trê báng Su Hiên Diên cua Cha. Cha dã ren luyên con voi tinh thuong yêu
vô han dê huong mát con vao Su Hiên Diên ruc rõ cua Cha, chu không
huong vê nguoi nao khac. Cha dã tung va vân con la Dâng Cô Vân va Linh
Huong duy nhât cua con, ban cho linh hôn con nhung loi chi dân cua Dâng
Khôn Ngoan. Cha không bao con di vê miên dông hay sang miên tây, cung
không bao con di lên miên bác hay xuông miên nam dê ma tim su huong

15

dân tinh thân, boi vi con su huong dân nao tôt dep hon báng su huong dân
cua chinh Cha huong dân con? Cha la Dâng duy nhât co thê nhin cán kë
duoc vao bong tôi dây dác cua linh hôn con, va dua ra phan quyêt vê nôi
tâm cua con, cung nhu keo su chu y cua con dên cac chung bênh cua con.
Vây thi, cháng lë Cha lai chua khuyên nhu con phai tu bo tinh thân nôi loan
chông lai Cha hay sao? Cháng lë Cha lai không vach ra cho con môt duong
lôi cho con buoc vao cung voi Danh Cha nhu môt huy hiêu cua con, dê con
buoc theo Dâu Chân cua Cha, nho vây con moi không bi lâm duong lac lôi
trên duong con di hay sao?

Jang lav Chua, con dà co gáng tuan giù
moi diêu khuvên nhu tu Moi Miêng Chua phan ra.
Co loi chep ráng: mot Giong Song co
nhùng luong nuoc lam tuoi mat thanh pho cua Chua,
va thanh hoa noi cu ngu cua Ðang Toi Cao.
Thiên Chua cu ngu trong thanh pho,
nên thanh pho av khong bao gio xup do.
Ngav tu sang som tinh suong,
Thiên Chua dên cuu giup thanh pho.
Ðoi voi cac quoc gia nao loan, va cac vuong quoc
dang chao dao, mot khi Ngai lên tiêng,
ca thê gioi dêu phai rà roi...
1


Thiên Chua cua con, Thanh Than Chua chinh la
Giong Song av, la Ðang liên li thanh hoa linh hon,
tuc la noi tam cua chung con, la nhùng ke thuoc vê Chua ...

Con mo rong tai con ra va roi vên làng mot hoi lau
dê cho Ðuc Minh Juong Cao Ca ngu dên voi quvên uv.
Voi long nhan hau, Ngai khung ban loi giao huan than linh cua Ngai,
nhùng loi giao huan khong tao nên roi loan cho Lê Luat Chua.
Jav trai dat hàv mung vui. Muon dan noi duong thê hàv
Hat ca nhav mung, hàv lon tiêng reo vui.
vi Ðuc Minh Juong ghe ngang qua chung ta

1
Tv 46:4-6

16

dê phan xet trai dat trong cong chinh
va luan phat moi quoc gia báng Chan Lv cua Ngai.

Tat ca hàv tan tung Ða Tang cua su an toan chung ta
va chung ta hàv tu tap lai voi nhau
duoi Su Hiên Diên cua Ngai cung voi tam tinh cam ta.

- Hõi bông hoa, Cha dã ban cho con truc tiêp dên voi Trai Tim Cha, tua
vao nguc Cha, va hãy tiêp tuc dâng lên Cha nhung loi cam ta. Con hãy tiêp
tuc dâng lên Cha nhung loi cam ta, va Cha së don nhân tât ca nhu la hy tê
cua con, nhám dê tôn vinh Cha...
Nay con yêu dâu cua Cha, con nên biêt ráng: tuyên xung Danh Cha
la ca ngoi va tôn vinh Cha. Vassula con oi, Cha thuong mên con. Nguoi
chêt không thê lên tiêng ca tung Cha duoc. Ho chi biêt yên láng. Thê gian
cháng bao gio chuc tung Su Thanh Thiên cua Ba Ngôi Môt Chua cua Cha.
Ho cung giu yên láng. Bong Tôi su chêt lang vang chô nay chô kia. Cha
dang Hiên Diên, va Quyên Luc cua Cha chua lanh, cuu dô, thê nhung con
hãy nhin vao thê gioi hôm nay, rât it ai dap lai ân sung hay dên cu ngu trong
Cha, la Duc Giavê. Vassula con oi, it co nguoi to ra kinh so Cha. Su chêt
thi o sat bên canh, cho du nhu vây thê gioi cung không kêu câu dên Danh
Cha. Thê hê nay tu chôi buoc di cung voi Cha.
Trong lãnh dia cua nguoi chêt ma Cha dã sai con dên, la noi tinh
trang thât vong va tôi tê dang chiêm ngu trong nhiêu tâm hôn. Cho du chiêc
thong long cua ke du xuât hiên rõ rang, thê ma thê gian voi thai dô hung ho
cua ho vân con ghet bo cac Gioi Luât cua Cha. Lê Luât cua Cha vân luôn
con bi vi pham.

Con nám thuc tinh suot dêm thau dê nuv niêm vê moi diêu nav
nhung con khong co thê suv cho dên cung duoc.

Lav Ðuc Giavê, nêu nhu Ngai khong o bên canh con,
canh giù con, che bong cho con,
bao boc con, chác chán con se chêt vi buon kho roi.

Con nguoc mát lên Chua ma long sau muon voi tiêng tho dai,
du biêt ráng nha cua con la o trên thiên dang

17

nhung thuc su con van con song noi duong thê.

Ðoi luc Con tu hoi: 'Con dang lam gi noi tran thê nav trong khi
con khong thuoc vê chon nav,va cùng khong thuoc vê ai ca?
Con cam thav ráng con la ke ngoai cuoc... con la ke ngoai cuoc...`
Con dà song o bên canh Ngai khi ma Ngai dê ra cac qui luat
cho con sau khi dem con ra khoi manh dat cua làng quên va su chêt,
dê dua con vê dat song. Chua dà nang linh hon lên khoi
dam lav dê màc khai cho con Thanh Nhan cua Ngai.

Ja roi, Chua dà sai con di nhan Danh Chua
ma khong hê nghi ráng Chua co thê lam giam mat gia tri
Cav Juong Truong cua Chua va Su Sang Ngoi cua Chua.

Chua dang phu lên Cac Cong Jiêc cua Chua
voi long bao dung cua Chua va su phong phu
tuon chav dên moi noi ma Chua di qua.
Chua chat chua lên chung con nhiêu chau bau.
Chua toi luvên chung con nhu toi luvên vang bac.
Chua Kito tiên buoc trong uy nghi di qua sa mac nav,
va Ngai biên trai dat thanh da tang dê loan bao:
viêc tro lai cua Ngai la diêu minh nhiên.

Thê nhung nguoi tran thê dà khong hiêu.
Co nguoi noi. 'Chua Kito dang dên báng xuong báng thit.`
Nguoi khac lai lv luan mot cach vo càn cu ráng:
'Thiên Chua se dên dê dap vò dau cac ke thu cua Ngai.`
o Thê nhung ho nao dau co hiêu cac loi Thanh Jinh...

Giong nhu cac bong ma giùa dêm toi trong chiêm bao,
ho di lang thang, Vao thuo khoi dau cùng thê,
con thuc su la khong hiêu cho du luc av con luon
o truoc Su Hiên Diên cua Chua. Ngav ca khi
Chua cam tav phai cua con dê huong dan con viêt.

Co loi viêt ráng. 'Chua trao cac tin tuc

18

cho cac nguoi dua tin cua Ngai...`
Ja Ngai co lam nhu thê...

Khi Nhùng Tiêng Buoc Chan Ði cua Thiên Chua
dên gan, va duoc nguoi ta nghe biêt,
nguoi dao duc vui mung, reo vui, cat tiêng han hoan.
Ho noi. 'Moi nguoi hàv xav dung mot con duong
cho Ðang Cuòi trên Cac Ðam Mav, va hàv reo vui
trong Chua Kito, hàv nhav mung don chao Ngai dên'`

Jao thoi ong Noe, cac bau troi ngap lut
vao luc Chua dên... vao luc Thiên Chua dên...
nhung khong nhin thav Chua báng xuong báng thit...
Con bây gio, trai dat bung chay, khi Con Chua tro lai.
Khi Thiên Chua dên.... Chua Kito se tu trên cao ngu xuong.

Lav Chua, that dung hang ngan ngan lop lop xe ngua than linh,
khi Chua roi nui Sinai tiên vê Thanh Ðiên cua Chua.
Jua David noi. 'Lav Thiên Chua, Ngai dà lên
tan troi cao, mang theo mot dam dong tu toi.
Chua dung nhùng nguoi nav lam lê vat.
lav Ðuc Giavê, dung vav Chua dà mang
nhùng ke phan loan vao trong Nha Chua....`
1

thê nhung ho khong nhin thav Chua báng xuong báng thit...
tuv nhiên Chua van dang ngu o do....

Khi Chua dên bên canh nguoi dao ducva ho mung vui,
ma ho khong nhin thav Chua báng xuong báng thit...
tuv nhiên Chua van dang ngu o do....

Khi Chua tu dàt Minh dan dau dan Chua vuot qua sa mac,
Chua dà khong dên báng xuong báng thit...
tuv nhiên Chua van dang ngu o do....


1
Tv 68: 18

19

Ja roi cùng giong nhu thê, khi Chua Kito ngav nav
tuvên bo viêc Ngai tro lai la diêu minh nhiên...
Cac bau troi va trai dat bi lua dot chav,
Ngai dan dát trai tim cua cac nguoi cha huong vê
voi con cai cua minh, cùng nhu dan dát trai tim cac con cai
huong vê voi nhùng nguoi cha cua minh....
Tuv nhiên, khong co ai se nhin thav Chua báng Xuong báng Thit...
Chua Tinh Yêu se tro lai voi tinh thuong vêu...
boi vi tat ca chung ta se o trong Thiên Chua Chan That, Ngai
la Lua nung nau, la Ba Ngoi Mot Chua, va la Ðang Thanh...

-
1
Con dã duoc ban cho môt trai nghiêm tinh thân. Dây së la con duong
cho viêc tro lai cua Cha... Su tro lai cua Cha së canh tân con va giai thoat
nhiêu nguoi trong cac con ra khoi tinh trang tôi lôi cua cac con. Môt khi
diên ra su canh tân, nhiêu nguoi së duoc khoac lên minh bô ao Chinh la Cha
dây. Toan thê cac thanh va cac thiên thân cua Cha dông thanh cam ta vê
hông ân cua Thanh Thân Cha.
Ngay cua Chua la ngay gi? Nhung nguoi dã va dang môt muc phan
loan chông lai Cha së nêm mui ngay do, cung moi hê luy trong ngay do.
Ngay ây së dô xuông bât chot nhu tiêng set danh xuông cac nguoi can tôi,
va giông nhu ngon lua ghê so, ho biên dôi thanh nhung ngon duôc báng
nguoi. Dung vây, nhu con noi trai dât së bôc lua, va luong tâm cua ho së
duoc to bây ra cho ho nhu môt mác khai. Ngon lua thân linh cua Cha së
biên dôi tâm hôn cung coi thanh tâm hôn hiên hâu trong Ngay cua Cha. Trai
dât dang trong con hâp hôi së nhân thuc rõ rang vê luong tâm va linh hôn
minh dôi voi: nhung thât bai, nhung khiêm khuyêt, nhung hu hong, vô lê
luât, va môt diêu con tôi tê hon nua la trong doi sông háng ngay dã chôi bo
môt cach bi ôi vê Su Phuc Sinh cua Cha, va Su Toan Náng cua Cha.
Cua Troi së lông lông mo vao Ngay cua Cha. Nhung ai chôi bo
Cha va tu cho minh la thân thanh së bi luân phat nghiêm ngát.
Nao ai co thê noi ráng Cha dã không giao huân cac con trong
nhung nám nay chu? Phai cháng Cha dã không minh xac quyên náng cua
Cha trong nhung nám nay báng cac công viêc ky diêu hay sao? Co bao gio
cac con do luong muc cao ca cua Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua cua

1
Bây gio Chua Kito lên tiêng noi

20

Cha va su cao trong khôn sanh cua Danh Cha chua? Co bao gio cac con xac
tin vê su cao ca cua Cha, hay tuyên xung su huy hoang va quyên luc dang
kinh so cua Cha chua? Cha noi cho cac con biêt: khôn thay cho nguoi nao
thây noi minh không co Anh Sang cua Cha vao trong Ngay cua Cha... Cha
së thanh luyên nhung nguoi nay báng Lua cua Cha.
Con dôi voi nhung nguoi tuân giu cac gioi luât cua Cha, cung nhu
nhung nguoi tro nên muôi thê gian, tât ca së không bi thu thach báng lua,
boi vi Cha la Thiên Chua cua ho. Ho dã nhin nhân Cha la nguyên ly cua doi
sông ho. Ho dã duoc thu thach rôi, va gio dây ho la phân tu cua Cha, luôn o
trong Anh Sang Thân Linh cua Cha qua su kêt hiêp voi Chua Ca Can Khôn.
Con gai oi, nhu con dã noi, vao thoi ông Noe troi dât ngâp lut khi Cha dên.
Con bây gio trai dât së bi thu thach, va thiêu dôt báng lua.
Ngay cua Cha thi thât la rõ rang. Khôn cho nhung xac nguoi chêt
vao Ngay Cha Tro Lai.
1
Cung khôn thay cho nhung ai chi biêt vui huong
doi sông vât chât vao Ngay cua Cha dên. Su xuât hiên cua Cha së la lua.
Nhiêu nguoi dã nghe thây Tiêng Buoc Chân cua Cha va nhin thây cac Dâu
Chân cua Cha. Khi Cha mác khai Minh ra cho nhung nguoi không nhin
nhân Cha vao trong thoi diêm cua ân sung nay, Cha dã to bây ban thân Cha
nhu la môt Nguôn dây Long Thuong Xot, va la môt Ngon Den Sang.
Tai sao vây, liêu co ai dã tin ráng Cha së di qua ma không ai biêt
dên cháng? Liêu cac con co tin ráng Chua Ca së di luot qua cac con ma
không co su luân phat nao cháng? Vi vây, viêc hôi cai háng ngay la viêc tôt
lanh nên lam. Con gai oi, con con la nguoi mang theo hat giông cua Cha,
con hãy hat ca trong luc gieo trông. Con dung quay dâu vê phia sau. Nhu
Cha dã dây dô con, thân hoc la chiêm niêm vê Cha la Thiên Chua cua con.
Do la nên tang tinh thân cua con. Trên nên tang nay, nhiêu câp dô duoc xây
lên. Môt câp dô bao gôm Su Thông Biêt Thiên Chua. Su Thông Biêt Thiên
Chua chi dat duoc qua Khôn Ngoan chu không qua sach vo. Nêu không co
Anh Sang Chua Thanh Thân, cac con së không co thê biêt dên Thiên Chua,
va Ngai vân la bi nhiêm. Dung vây, dây không phai la kêt qua cua tri khôn
con nguoi ma la su thâm nhâp thân linh, duoc ban qua ân sung cho linh hôn
nao duoc chuyên hoa sang tinh yêu mên. O môt câp dô khac, cac con co thê
tim thây su ngheo kho cua linh hôn. Linh hôn nay tung mang theo Loi Cha,
boi vi trong tinh thân ngheo kho, linh hôn ây së chiêm huu duoc Cha, va

1
'Tro lai` khong phai la Su Tai Giang, Ngav cua Chua nên hiêu la cuoc phan xet nho truoc
Ngav Phan Xet sau cung. Ðo la su Thanh Tav dê Canh Tân, dà bát dau o tung thoi kv ngán.

21

Vuong Quôc cua Cha thuôc vê nguoi ây. Trong su hu không cua linh hôn
thi chi Minh CHA hiên huu,
1
Minh CHA la Vuong Chu, la tât ca moi su ....
Thê rôi, trong cung nên tang tinh thân, lai con co nhung câp dô
khac nua. Co môt câp dô bao gôm su kêt hiêp Thân Linh giua Dâng Tao
Hoa va tao vât. Duoc chiêm doat boi Ve Trang Lê Hoan Thiên cua Chua Tê
Can Khôn, linh hôn ngã ngay vao vong âu yêm thân thiêt cua Thiên Chua.
Qua cuôc chinh phuc Thân Linh boi Dâng Tao Hoa, co thê noi la môt cuôc
chinh phuc va la chiên tháng, Cha së xâm nhâp vao linh hôn tron ven. Va
voi niêm hoan lac va dê khoi lam cho linh hôn so hãi, Cha ven vua du tâm
man che lên dê to bây Thanh Nhan cua Cha cho linh hôn. Khi nhin thây
Thanh Nhan Cha, du la qua anh sang lo mo, linh hôn trong trang thai thuc
tinh së nhân ra ráng minh không mây cach xa pham vi vinh cuu va thi kiên
hanh phuc. Linh hôn cam thây choi voi va run so vi dã nhin thây Vinh
Quang cua Cha, va biêt duoc anh sang choi loi bông dung bao quanh lây
minh, nên sán sang tiên toi gán bo voi Cha, kêt hiêp lam môt voi Cha, la
Thiên Chua va la Dâng Tao Hoa cua minh...
Trong su pho dâng tron ven cua linh hôn, Cha la Dâng Ban Anh
Sang, la Dâng Ban Su Sông, la Dâng Ban Tinh Thuong Yêu, la Dâng Ban
moi Hông Ân. Cha dem lai cho linh hôn moi hông ân quy bau nay trong khi
Cha noi chuyên voi linh hôn báng thi ca va dao hanh. Nay Vassula, con diêu
gi nua ma Cha không lam cho linh hôn nay! Dâng Khôn Ngoan së la Ban
Dông Hanh háng ngay cua linh hôn, va cung la triêu thiên dây niêm vui cua
linh hôn.
Co loi chep ráng: bât cu linh hôn nao kinh so Chua, linh hôn ây 'së
duoc don nhân nhu cô dâu trinh khiêt.¨
2
Sau khi tu bo minh va pho dâng
hôn xac cho Cha la Thiên Chua cua minh, linh hôn tro thanh phân tu cua
Cha. Tiêp dên, trong tu cach la Ban Doi cua nang, Cha to long quy mên
nang, quan tâm sao dê nang khoi phai thiêu thôn gi ca. Trong câp dô kê tiêp,
Cha së bát dâu câp duõng cho linh hôn qua ngheo kho cua nang, dông thoi
ban cho nang môt loi thê hua dê ma tuân giu, sau khi dã tháng tiên tâm hôn
nang theo phuong cach siêu pham. Loi thê do la phai tuân theo Ban Doi cua
minh vô diêu kiên, tuc la di theo Cha dên bât cu noi nao Cha muôn.
Thê rôi, cung giông nhu môt Tân Lang yêu mên tân nuong cua
minh, Cha cung së to Tinh Thuong Yêu Thân Linh cua Cha dôi voi tân

1
Noi cu ngu
2
Si 15:2

22

nuong cua Cha, qua viêc phuc suc cho nang moi thu châu bau tinh tê ma
không thê tim thây noi duong gian, ma chi thây co trong cac kho tang trên
troi. Trong su kêt hiêp thân mât cua Cha, Cha phuc suc cho nang báng
chinh ban thân Cha dê bô suc cho nang, nho vây giua hai chung ta co môt
su tin tuong va hiêu biêt lân nhau. Bông nhiên truoc mát nang, ca thê gioi
nhu bi lu mo. Nang tim thây tu do vao ngay viên mãn cua thoi dai...Nang
tim thây Thiên Chua cua minh...va trong chuyên bay dên tu do, nang së
tuyên bô ráng:
'Thê gian la noi luu dây, phân con không con sông o noi dây nua
ma cung không sông cân kê do nua. Lây Dâng Thuong Yêu cua nhân loai,
linh hôn con duoc chê ngu boi long uoc ao sông theo cac qui luât cua Chua.
Lây Dâng Dang Kinh Mên cua con, gio dây tâm hôn con con sán sang duoc
trang bi di theo Chua môt cach vô diêu kiên.¨
Cha së dap lai ráng: 'Con hãy buoc di cung voi Cha. Cha së dây
dô con trong cac qui luât công chinh cua Cha. Thay Dây cua con së la Cha,
chu không phai la nguoi nao khac. Cha së thi thâm bên tai con vê giong lich
su cua nhung su vô hinh ma không thê dat dên duoc, nhung dã tro thanh
huu hinh va co thê dat dên duoc, qua nhung loi giao huân do Minh Su cua
con giang dây. Loi ban Su Sông së ban cho con môt cach nhung không...¨
Sau khi con duoc dây dô vê su công chinh, Cha së nâng linh hôn
con tiên toi câp dô kê tiêp. Do la câp dô ma con dã duoc kêu goi tiên vao
truoc khi con duoc sinh ra, trong câp dô nay Chua Thanh Thân nâng con lên
voi ân sung cua Ngai dê con tro thanh phân tu trong Chuong Trinh Cuu Rôi
cua Cha, va Ngai biên dôi con tro thanh môt tông dô. O câp dô nay, Cha së
to cho con biêt duong lôi ma Cha dã su dung cho cuôc Khô Nan cua Cha.
Khi con muôn phuc vu Cha, la con muôn phuc vu song song voi cuôc khô
nan. Cha muôn sai con di tuân tra thê gioi va công bô Chân Ly. Cha muôn
con hãy kitô giao hoa thê hê mât niêm tin kitô giao nay, dông thoi hãy pha
huy di thap Babel, cung mang tât ca nhung nguoi bo dao, gôm ca cac nguoi
dang tôn tho thân Baal, mang tât ca tro lai voi long sam hôi. Con hãy thuc
hiên moi viêc nay, voi Thâp Tu Gia cua Cha trên môt tay, va chuôi Môi
Khôi trên môt tay khac...
Con gai oi, phân con la nguoi dang nám giu hat giông cua Cha,
con hãy kiên tri gieo trông môt cach kiên tâm. Phai cháng Cha lai không
biêt tât ca nhung diêu con noi hay sao? Con hãy dê cho Cha tâm su voi con
diêu nay: giông nhu giong thac chây, Nuoc Mát tuôn trao trong Mát Cha

23

khi nhin thây con chiên dâu giua cac bô xuong khô nám rai rac dây do.
Cung giông nhu môt nguoi cha nhin thây hinh anh u sâu cua cac con chau
minh, rôi cam thây minh dau khô nhu thê nao, thi cung vây Cha la Cha cua
con, Cha cung cam thây dau khô nhu vây. Hinh anh nay lam cho Cha phai
sâu muôn khi Cha nhin thây nguoi con ma Cha tung cât nhác lên dê tiên vao
Cung Dinh cua Cha gio dây dang gáp tai hoa
1
gây nên do chinh nguoi chêt
o trong thung lung nguoi chêt. Gia nghiêp cua con phai o trong dât cua
nguoi sông. Cha dã tao dung con va dây dô con voi Su Khôn Ngoan thanh
thiên, dê rôi con chuyên dat lai cho toan thê nhân loai cac hanh vi dây
quyên luc cua Cha, va vinh quang dây uy nghi Vuong Quyên Tôi Cao cua
Cha. Dông thoi dê con nhác nho cho ho ráng Cha hanh dông nhu thê la do
Tinh Thuong Yêu va Long Thuong Xot. Trong vân dê ây, bât cu su sua
phat nao giang xuông cho thê hê nay dêu không co gi khac hon la ngon lua
khiên trach dây Long Thuong Xot.

- Lav Chua, co loi chep ráng Chua muon nhu thê, va quvên luc cua Chua
thê hiên ra tai noi do...

- Cung co loi chep ráng: sau khi cac con pham tôi, Cha së ban on hôi cai.
Voi tinh thuong bao la, Cha dã dát sán phuong duoc sam hôi tôt dep vao
trong môt tâm hôn duoc canh tân to ra cho Cha biêt long trung thuc va sôt
mên mãnh liêt trong khi sam hôi. Thuc ra, moi tâm hôn dêu tim thây kho
tang thân thiêt voi Cha, ngay sau khi thê hiên hanh vi khiêm nhuong nay.
Trong kho tang thân thiêt, ho së tim thây tinh ban voi Cha. Tâm hôn thông
hôi cang chân thanh bao nhiêu, tinh ban cua Cha cang lon lao bây nhiêu.
Môi loi noi ra voi long chân thanh cang lôi keo tinh ban cua Cha dên gân
hon, boi vi tinh ban cua Cha tuong ung voi muc dô thông hôi cua tâm hôn.
Co loi chep ráng: 'Khi tôi cât tiêng kêu lên Ngai, va miêng luõi tôi
vang lên nhung loi tan tung trong dai ma long tôi con cam thây pham lôi
lâm, thi Chua cháng bao gio nghe tiêng tôi. Thuc ra la Thiên Chua không
nhung dã nghe tiêng tôi, ma con Ngai láng nghe loi tôi câu nguyên...¨
2

Tât ca nhung ai muôn dat dên on cuu rôi, së cam thây minh cân
phai án nán hôi cai, va Cha së láng nghe nhung loi sam hôi cua ho. Hâu qua
cua tôi lôi chinh la cai chêt. Cac con cang không thanh tây con nguoi minh

1
'Tai hoa` o dav co nghia la 'bi sach nhiêu`
2
Tv 66:17-19

24

cho trong sach nhiêu hon, cac con cang co co nguy di dên chô tu vong nhiêu
hon. Cac con co thê duoc chua lanh va giai thoat khoi su dôc hai cua tôi lôi
nêu nhu cac con biêt khiêm nhuong va nhân thuc duoc ráng phuong duoc
duy nhât dê thanh tây tôi lôi cua cac con la con duong thông hôi.
Cac con hãy noi cho Cha biêt: ai la nguoi trong cac con dam dê
minh liêu mang khi biêt minh dã nuôt phai thuôc dôc rôi cu chân cho không
hanh dông gi ca vê vân dê nay? Dê duoc chua khoi liêu thuôc dôc nay, cac
con phai cui dâu va thu nhân minh la ke tôi lôi, rôi hãy dâng lên Cha nhung
loi hôi lôi án nán, nhu thê tât ca nhung chât dáng dot cua thuôc dôc së duoc
gôt bo sach së, bao gôm ca chinh con rán ma cac con dã tung nuôi duõng
trong long cac con bây lâu nay.
1
Khi cac con duoc giai dôc rôi, Cha së thay
thê vao chô cua nhung diêu xâu xa do báng su ngot ngao cua Cha.... Môt
khi cac diêu xâu xa ây duoc tông khu ra ngoai rôi, cac con së duoc hôi
phuc, va môt khi cac con duoc hôi phuc, cac con së không con xa la gi voi
Lê Luât cua Cha nua. Cac con së tu nguyên quay lung lai thê gian, boi vi
luc nay cac con së nhin thây truoc mát Vinh Quang cua Cha va Su Rang
Ngoi cua Cha. Canh sác Su Hiên Diên sang ngoi cua Cha bung sang lên ca
trong lân ngoai cac con.
Co loi viêt ráng: 'Cac con dã chêt do nêp sông thuong ngay voi
nhung tôi tinh dây sai lôi, môi khi cac con chây theo lôi sông thê gian, nghe
theo thu lãnh không khi,
2
môt quy thân dác luc trong viêc nôi loan...¨
3
Tuy
nhiên, gio dây sau khi cac con án nán hôi cai, va nho vao ân sung dã duoc
to bây ra cho cac con, Cha dem cac con tro lai voi su sông trong Cha...
Thê rôi Cha së vui ve bây to cho cac con biêt dên con duong sông
cua minh. Cac con së không con buoc di trên than nong nua, ma buoc di
trên cac viên lam ngoc. Thiên Chua ma co môt thoi cac con lâm tuong
không thê tiên lai gân duoc, va cung không thê diên ta duoc, Ngai së ban
cho cac con niêm vui vô han trong long cac con trong khi Ngai bây to niêm
vui cua Ngai trong cac con: 'Co thoi cac con giông nhu manh vuon không
moc lên thu gi ca, ngoai co gai bui gai, thuc tê không co nguoi sinh sông, va
la thua dât bi nguyên rua. Con bây gio, cac con tro nên giông nhu manh

1
Tat ca hinh anh thuoc doc va con rán trong tam hon chung ta cùng nhu viêc thanh tav
báng àn nàn hoi cai, dêu nhác nho cho toi vê nguoi bi qui am oi mua ra nhùng chiêc dinh, co
khi nhùng manh kiêng, giav thep gai cung nhiêu thu khac.
2
Satan
3
Ep 2:1-2

25

vuon do Cha chon lua, duoc dân nuoc vao tu cac nguôn suôi cua Chua
Thanh Thân, va rôi cac con së dem lai cac hoa mâu duoc Cha châp nhân.¨
1

Nhu Cha dã noi truoc dây, viêc hiêu biêt Cha thuc su la nhân duc
hoan thiên. Ngay nay thê gian không co chô nao danh cho Cha. Chô cua
Cha thi dang bi cac thu rac ruoi choan chiêm. Nhung nguoi nôi loan cung
nhu va cac nguoi tôi lôi dang di lang thang moi noi moi chôn, va cac viêc
lam cua ho xuc pham dên Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua cua Cha. Ho
tin tuong môt cach xâc lao ráng: chô cua Cha môt phân nên danh cho viêc
tu nhân thuc, con môt phân nên danh cho long hám ho chi muôn thuc hiên
nhung diêu xâu ma thôi, va cung chôi bo môt cach xâc lao vê viêc nhân ra
Su Hiên Diên vinh hiên cua Cha. Thay vao do, thê gian tu di môt minh, tu
chuc tung cac thanh qua riêng cua minh, tu diên xuât vai Thiên Chua... Ho
cu tuong la minh biêt hêt moi su, ma thuc ra ho cháng biêt gi ca. Trong bao
lâu ho không biêt Cha qua nhung viêc lanh diên ra chung quanh minh, cung
nhu bao lâu ho không kham pha ra duoc Cha, ho vân o trong tinh trang li
lom nhu xac chêt...
Nhiêu nguoi sông trong thoi dai cac con dang tim kiêm cac thân
minh gia tao,
2
chây theo cac hê thông ngoai giao,
3
dê mong dat duoc kiên
thuc va va quyên luc theo nhu ho nghi. Hon thê nua, thê gian dã tung tro
nên kha duyên dang voi ve dep cua cac loai pha lê, ve dep cua cac la cây,
cung cac yêu tô thiên nhiên, dêu duoc ho dát lên trên Su Toan náng cua
Cha, boi vi ho khân nguyên suc manh chua lanh tu cac hê thông nay thay vi
câu khân suc manh chua lanh dây nhân ai cua Thanh Thân Cha. Nêu nhu ho
cam kich truoc voc dang
4
cua su vât, ho hãy nên suy luân tu cac hê thông ây
ma hiêu ráng: Dâng hinh thanh nên cac thu pha lê, cac loai la cây cung tât
ca moi thu khac, chinh la Tac Gia tao nên tât ca cac thu do!
Ca ngay khi cac nguoi nay
5
trong thuc tê di tim kiêm Su Hiên Diên
cua Cha, va voi su hám ho cua minh ho dã tro thanh con môi cho Tên Dôi
Tra dê rôi bi huong dân vao con duong lâm lac, nên du vây di nua ho cung
không thê noi la minh vô tôi duoc, boi vi ho dã sai lôi do su thiêu sot cua
minh. Nêu nhu ho co thê thám do vê cac náng luc, tiêm náng cua chung,

1
Hb 6:3-7
2
Cac thu tin nguòng
3
Giong nhu mon thê duc thê xac manh me
4
Cac thu pha lê
5
Dan Chung

26

thám do thê gioi va vu tru, thi tai sao ho lai chân cho tim toi chinh Tac Gia
va la Vuong Chu cua tât ca moi thu do chu?
Co diêu la Satan dang muôn danh lua thê gian môt lân nua báng
chinh cung môt su noi lao ma hán dã danh lua ba Eva ... do la ho cung së tro
thanh Thiên Chua,
1
va minh tu du cho minh ma không cân dên Cha nua....

(Roi Chua Cha qua sang toi va noi:)

- Hõi Vassula, Cha së canh tân môi miêng con va ghi vao do moi loi noi
cua Cha, va luu tru tât ca nhung viêc ky công cua Cha. Con hãy nhân ra
cach thuc ma Cha, la Duc Giavê dã tu trên cao mau mán thuong doai xuông
phuc suc cho con va moi nguoi khac dê tai láng nghe Cha báng su uy nghi
cung su rang ngoi. Cha muôn phuc hôi thê hê nay lai, chua lanh tinh trang
dang thuongcua cac con voi long nhân hâu va thuong xot cua Cha.
Cac ban tay con cung nên canh tân lai dê con chuc lanh nhân Danh
Cha. Ban Tay phai cua con ma Cha chuc lanh hãy tro nên chiêc dan phong
câm cua Nha Cha, tro nên nhac khi, ma qua do nhiêu nguoi muôn nghe cac
Loi Cha vang lên. Con hãy dao lên tiêng dan vi Danh Cha, va hãy vui mung
hat ca trong bong canh cua Cha.
Nay Vassula, con hãy canh tân dôi tai con dê ma nghe cac loi châm
ngôn cua Dâng Khôn Ngoan, la Dâng thanh hoa con khi con láng nghe, noi
lên su phân biêt va hiêu biêt vê Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua. Hõi lâu dai
cua Cha, nguoi con yêu dâu nhât cua Cha, con hãy luôn chung thuy voi
Cha, va ân sung Cha së tiêp tuc dô xuông trên con. Con hãy nho dên thân
phân luc dâu cua con...
Su Uy Nghi choi sang cua Cha toa chiêu trên con. Con hãy can
dam lên! Con dung so gi.
(Su diêp nav chi kêt thuc vao ngav 7 thang 8 nàm 2002)1
2Th 2:4; Ez 28:2

27

7 8, 2002

-
1
Cha dã dê cho con sông luu dây không nhung o dât Ai Câp, noi dâu tiên
ma con dã nhin thây anh sang, ma con luu dây o kháp trai dât nay nua. Cha
dê con luu dây nhu thê muc dich la nhám dê cho con ben rê sâu trong Cha.
Cha dã tung dây dô con trong Triêu Dinh Thiên Quôc cua Cha voi Su Khôn
Ngoan Thanh Thiên, chu không giông nhu nhung nguoi cung cô loi dây dô
cua minh qua viêc dân chung tu Kinh Thanh hay giao huân truyên thông,
hay chi mâp may Loi Cha trên dâu môi chot luõi minh ma thôi...
Báng môt cach kho ma quên duoc, Cha dã mác khai cho con biêt
vê Long Thuong Xot bao la cua Cha cung nhu Tinh Thuong Yêu vô bo bên
cua Cha, la nhung diêu tung bi quên lãng giang giai va trinh bay trong cac
buôi hop nhom cua Cha nhu Cha mong muôn. Vi Thanh Danh Cha, Cha dã
dung Ban Tay Cha lai không giang phat thê hê tôi lôi nay nua. Vi vinh danh
cua Cha, Cha nen lai con thinh nô cua Cha...
Nay Vassula! Cha dã dô xuông quyên luc Thanh Thân Cha tran
dây nhu chua tung co trong lich su. Cha dê ra su hiêu biêt truoc mát con
báng cach thuc co thê dên voi ca cac nguoi không phai la hoc thuc. Co loi
viêt ráng: Long Thuong Xot cung nhu con thinh nô dêu thuôc vê Chua, va
theo nhu Su Phan Xet cua Cha, Cha xu su theo Long Thuong Xot cua Cha.
Thanh Thân Cha nhác lai nhiêu lân cho cac con nho vê cac loi dây
dô con ngot ngao hon mât ong, hon ca mât ong nguyên chât. Cha xuc dâu
thom cho toan thê vu tru, lam thom tho cho tât ca cac tao vât cua Cha. Cha
cho phep tât ca nhung ai muôn biêt dên Cha, duoc dên gân Cha, hit tho tu
Môi Miêng Cha cac hông ân dê gin giu cho linh hôn minh duoc an tinh,
duy tri tâm hôn minh mãi mãi thap nhâp vao Cha va Lê Luât cua Cha...
Liêu ai co thê dem lai cho bât cu linh hôn nao su an tinh va tu do
ngoai Thanh Thân cua Cha chu? Ai co thê nâng linh hôn cac con dên voi
Dâng Thân Linh ngoai long nhân hâu va su thuong doai kho phai mo cua
Tinh Thuong Yêu o noi Cha duoc?
Cha dã tung dây dô tât ca cac con, va nhác nho cho cac con diêu
ma Cha luôn luôn noi ráng: Cha không nhung la Chua Ca Thiên Dinh cua
linh hôn cac con, nhung con la Ban Huu cua cac con, khung ban cho cac
con duoc phep tiên vao Triêu Dinh cua Cha, ra vao trong do, duoc phep lên

1
Chua Cha lên tiêng noi.

28

tiêng noi, va dâng lên Cha y kiên riêng, ngay ca dên viêc diêu hanh cung
voi Cha. Qua ân sung, Cha dã nâng cac con lên tro thanh nguoi con báng ân
sung, giông nhu Ngôi Loi chinh la Chua Con theo ban tinh tu nhiên....
Con cac con, la nhung nguoi dang doc Cha, cac con co thê noi
ráng: 'Con dã hoc biêt lam cach nao dê chiêm huu duoc Thiên Chua. Ngai
la Cha cua con va cho con duoc biêt dên Ngai ma Ngai lai không mât di su
siêu viêt cua Ngai hay sao? Ngai la Dâng vuot trên moi sinh linh, dô tran
Anh Sang Choi Loi cua Ngai trên van vât ma không bi chua dung trong cac
gioi han cua van vât. Ngai cung chiêm huu con, cung ra lênh moi su trong
con tuân theo Thanh Y Thân Linh cua Ngai, co dung không? Tât ca moi su
dêu dung nhu vây, tât ca moi su tu Cha ma dên dêu xoay chung quanh Tinh
Thuong Yêu Thân Linh.
Nhu Cha noi truoc dây: con nguoi phai don nhân môt ân sung
khôn luong moi co thê tuyên xung duoc cac loi nay. Nêu cac con không co
thê noi lên duoc cac loi nay, thi cac con hãy bo lai dang sau tât ca moi su,
rôi hãy dên voi Cha va án nán hôi cai! Tiêp dên hãy dê cho Chua Thanh
Thân ngu xuông trên cac con, xâm nhâp vao cac con cung voi Anh Sang
cua Ngai, dê biên dôi cac con tro thanh môt Vuong Cung Thanh Duong...
Thê rôi Ngai së hoan hi ban on cho con dôi dao biêt mây! Ngai së
tim thây o noi cac con Nên Tang ma Cha dã dây dô con: môt thân hoc chân
chinh, do la viêc chiêm niêm vê Cha, la Thiên Chua cua con. Say mên trong
su chiêm niêm nhu vây, linh hôn con së bay bông lên cao vut ma chiêm
niêm cho sâu sác Cha la Thiên Chua cua con. Vuong Quôc cua Cha bát dâu
ngay tu trong con, dân dân tung buoc môt. Chua Thanh Thân së tho vao con
Hoi Tho Biên Hinh cua Ngai, mác khai cho tâm tri con cac thuc tai Thân
Linh qua Chinh Su Khôn Ngoan. Ngai së mác khai cho con tât ca nhung
diêu ma cac nha triêt hoc cung nhu cac hoc gia cho toi nay vân cho la diên
dai va vô ly. Con së hiêu va nhân thuc duoc duoi Anh Sang cua Chua
Thanh Thân nhung châu bau Thân Linh ma Cha co thê ban cho linh hôn
con, cung nhu hiêu va nhân thuc duoc tât ca nhung gi con co thê huong loi
tu do. Cha së thanh hoa con trong khi Chung Ta cu ngu trong con, va con o
trong Chung Ta. Nhu Kinh Thanh noi: 'Con hãy tim noi tru ân trong hông
ân, va Cha së dát dung noi cu ngu cua Cha trong con.¨ con së tro nên môt
phân cua Cây Nho Dich Thuc.
1


1
Chua Giêsu Kitô

29

Dung vây, Cha së ban cho con ân sung la Chinh Ban Thân Cha o
trong linh hôn con. Cha la Thiên Chua cua con. Cha say mên con, say mên
con dên nôi Cha không quan ngai truoc su tôi tê cua con. Cha co thê cu ngu
rât tôt trong con. Con cang chiêm niêm Su Thanh Thiên Ba Ngôi Môt Chua
cua Cha, thi con cang hiêu biêt vê Cha hon. Con cang hiêu biêt Cha cung
cac diêu khac, thi con cang muôn phan anh Hinh Anh Cha o trong con.
Thê rôi, trên Thiên Dang, tu Cac Thiên Thân cung cac Hoang Thân
trong chuc bâc cao nhât cung vang lên môt tiêng noi du duong. Tât ca cung
môt tiêng noi dông thanh hat lên bai ca vinh dâng lên Dâng Ca Vinh,
1
chuc
tung ráng: 'Mâu nhiêm cua Thiên Chua lai duoc mác khai môt lân nua, bây
to Nguôn Anh Sang Cuc Thanh Bât Tân cua Ngai, khác ghi Hinh Anh cua
Ngai vao linh hôn rât thuong mên ma Ngai dã chon lua, dê ban phat hông
ân la Chinh ban thân Ngai. Ôi bao nhiêu la ân phuc hiên ra truoc mát cho
linh hôn nay! Chuc tung va vinh danh Chua la Thiên Chua chung ta!¨

Amen...
Cac ban co thav diêu Thiên Chua ban cho chung ta khong?
Jav cac ban hàv láng nghe nhùng Loi Giao huan cua Ngai
va dung bao gio làng quên nhùng loi nav...

- Nguoi ngheo kho nhât hoan vui voi nhung loi noi cua Cha, va nhung
nguoi thâp hen së duoc nâng lên. Su cuu rôi cua cac con hê tai o tâm tinh
hôi cai va su thinh láng cua cac con. Cac con hãy tro lai cung Cha. Cha chi
mong to long nhân hâu cua Cha dôi voi cac con ma thôi....

(Jê sau Chua Giêsu lên tiêng noi:)

- Nay Vassula, Kinh Thanh noi: 'Khi hoat dông cho hoa binh, cac su gia
hoa binh gieo trông cac hat giông mang lai hoa trai trong su thanh thiên.¨
2

Cha dã tung dây dô con voi quyên luc va uy nghi dê nuôi duõng
con tro nên nguoi co kha náng diên dat Loi Cha rgeo nhu y Cha mong
muôn. Loi Cha mang dên niêm tin, duc mên va niêm hy vong trong trai tim
con nguoi. Cha dân cac con di dên hoa giai qua viêc án nán hôi cai.

1
Thiên Chua
2
Jm 3:18

30

Bât cu ai gây nên su tan pha trong tâm hôn bât cu nguoi nao khac,
thi nguoi do không phai la nguoi tu Cha ma dên. Qua do, Cha muôn noi
ráng: bât cu ai tu cho minh la nguoi noi duoc tiên tri, ma nhung loi nay chi
mang lai tai hoa hoác su tan pha, chác chán nhung nguoi nay không phai tu
Cha ma dên. Thê nhung, cac loi tiên tri chua dung cac loi canh bao cua
Cha, chua dung hoa binh va sam hôi, va duoc ung nghiêm, dêu duoc xac
nhân la nhung loi tiên tri dich thuc va thuc su do Cha goi dên. Dung vây,
bât cu ai co loi tiên tri bao gôm su can dam, an ui, ma tháng tiên duoc công
doan, thi cac con nên hiêu ráng nguoi ây thuc su la do Cha sai dên.
Cha dã tung canh bao cho cac con biêt ráng: cac con dung xet doan
ai qua viêc chi dua vao cac loi ho noi, hay chi tin vao nguoi tu cho ráng loi
minh noi ra la tu Cha ma dên, ngay ca khi nguoi ây thuc hiên duoc cac phep
la hay công viêc ky diêu, nhu lam cho nguoi chêt sông lai. Thê nhung cac
con hãy huong tai minh vê nhung nguoi không gây nên tranh luân di nguoc
voi cac mâu nhiêm duc tin, boi vi ân sung cua Chua Thanh Thân danh cho
nhung nguoi duoc Cha chon goi së tran ngâp trên nhung ai biêt láng nghe
ho. Nhung loi cua ho së nâng linh hôn ho lên, va dân dua ho tiên gân lai cac
thiên thân va cac thanh cua Cha. Nhung loi ho noi thuc su la chinh Loi Cha,
va së biên dôi cac con tro thanh Vuong Cung Thanh Duong. Loi Cha không
nhung co thê luc va uy quyên, nhung con nhom lên ngon lua trong linh hôn
cac con, dông thoi soi sang ca tâm tri cac con nua.
Truoc hêt cac thuc tai thân linh duoc mác khai cho cac con qua cac
linh hôn duoc Cha tuyên chon lên tiêng phat biêu, thi dêu duoc dua vao
Kinh Thanh hoác cac giao huân truyên thông, chu không co gi khac. Lam
sao cac con biêt duoc ráng chinh Cha la Dâng dang noi? Cac con biêt duoc
la dua vao Su Thông Biêt lanh manh ma cac con nhân duoc. Con vê phân
con, la nguoi hoan toan dã chêt, nám thôi rua noi thung lung cua nguoi
chêt. Luc con tinh dây, con nhân thuc duoc ai nâng con chôi dây báng ân
sung. Nay con yêu dâu cua cha, thê gioi ma cac con dang sông bây gio la
xâu xa, noi cho nhe di la cang ngay cang lun sâu vao con duong tôi lôi, vây
bao sao Cha lai không quan tâm cho duoc chu?
Trong thoi dai cua cac con, khi Cha lên tiêng noi va cac muc tu cua
Cha không láng nghe va cung không tin vao viêc Cha dang can thiêp, ho
giông nhu Kinh Thanh dã viêt: 'Nhung nguoi linh canh cua chung ta la
nhung nguoi mu, ho cháng nhân thây gi ca.... Ho môi nguoi di theo duong
lôi riêng cua minh, chây theo so thich riêng cua minh...¨ Giao Hôi cua Cha

31

luôn luôn vung tiên qua Chua Thanh Thân, va së cháng bao gio giam sut.
Giao Hôi së luôn luôn duoc canh tân cho du co biêt bao nhiêu mui tên tâm
dôc nhám bán vao. Cac mui tên tâm dôc nay cung duoc dung dê nhám bán
vao nhung nguoi Cha dang sai dên voi cac con.
Toan thê gioi dang hu hong trong tinh trang phan dao va tôi lôi cua
minh, không nhung vi pham cac lê luât cua Cha, ma con xuc pham dên tât
ca nhung gi la Thanh Thiên nua. Vây thi tai sao lai co nguoi to ra ngõ
ngang khi ma ân sung cua Chua Thanh Thân gia táng chu? Than ôi! Nhung
nguoi co tâm hôn dôc ac quây nhiêu cac linh hôn duoc Cha chon goi së
nhân an phat khôn khô duong nao! Ho së không duoc thua huong Vuong
Quôc cua Cha tru khi Cha nghe duoc tu môi miêng cua ho thôt ra loi án nán
hôi cai.
Hõi Vassula, con hãy cung Cha lam viêc trong thinh láng
1
dê soi
sang xuông cac thung lung tôi tám. Tât ca nhung diêu ma Chua Thanh Thân
ban cho con dê ghi chep xuông së nhám giao huân thê hê nay cung nhu cac
thê hê khac. Vi vây, bât cu ai chông dôi con trong su vu ma Cha dã ban cho
con, la chông dôi công viêc cua Thân Khi Cha. Con hãy loan truyên tât ca
nhung gi ma Cha dã noi dê huong dân cho moi nguoi biêt nghe Loi Cha dê
tro thanh môt con nguoi moi, va con dung quan tâm
2
dên nhung nguoi noi
ráng: 'Nêu nhu ban duoc Thiên Chua sai dên, cung nhu nêu nhung loi ban
noi dêu tu Thiên Chua ma dên, vây thi ban hãy to ra long khiêm nhuong cua
ban ma ân dâu minh di cung voi tât ca nhung loi noi ây. Thôi dung phô
truong ban thân ban báng cac loi noi nua.¨
Dôi voi nhung nguoi nay, con hãy tra loi nhu sau: 'Tôi không
giông nhu nguoi tôi to tôi tê dem giâu nen bac cua minh di, dê rôi bi luât
phat vi dã không lam gi ca. Trai lai, tôi muôn lam loi thêm cho nen bac cua
tôi, va tôn vinh Dâng dã trao pho nen bac do cho tôi. Vây tôi së chuyên dat
công trinh ky diêu
3
nay cho thê hê hôm nay, thê nhung cac thiên thân së
mang cac Loi Chua va tiêp tuc gieo trông nhung loi nay nhu môt trân mua
hat giông gieo xuông tu trên troi dên voi moi thê hê tuong lai, nhám canh
tân cac tao vât cua Thiên Chua, cung sua sang lai Giao Hôi. Dông thoi con
nhám lam ngot ngao cac miêng luõi cac con cai cua Ngai, va mo miêng ho
dê ho lên tiêng chuc tung Ngai, cung nhu nhám mo mát ho ra, va huong dân

1
Co nghia la viêt trong moi truong khong co tiêng on ao bên ngoai.
2
Co nghia khac la 'dung noi gian`
3
Cac Su Ðiêp trong 'Su Song That Trong Thiên Chua `

32

ho biêt kiêm thao con tim cua minh. Tôi duoc dong ân trên kháp nguoi tôi
boi Thanh Danh Thân Linh cua Chua chung ta, nên tôi không so hãi gi ca.
Tôi la cuôn sach vang tiêng noi dê công bô cac Chân Ly ma Chua chung ta
ban truyên cho chung ta. Vi vây, anh chi em thân mên, o dây không co gi la
moi me. Tôi không dua ra diêu gi moi dê ma thêm vao. Thê nhung tât ca
nhung gi duoc noi cho tôi dêu xuât phat tu Su Thông Biêt Thân Linh va tu
Môi Miêng cua Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua.¨ Do la nhung diêu con hãy
noi cho ho nhân Danh Cha.
Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy chiêm niêm sâu xa vê Cha, va
hãy nghi ngoi trong Trai Tim cua Cha....8 9, 2002

- Con hãy ghi chep xuông: Kinh Thanh dây ráng:

'Nêu nhu mot nguoi nao dê long minh gian dù nguoi khac
liêu nguoi av co thê xin long thuong xot
tu Chua duoc hav chàng? Con khong to ra thuong mên
nguoi khac giong nhu minh, roi nguoi av
co thê cho do la toi loi riêng cua minh hav khong?`
1


- Con hãy nho dên Luât Thuong Yêu cua Cha, va hãy sông voi Lê Luât ây.
Con hãy bo lai dang sau moi thu oan va cac tu tuong bao dông, va hãy quay
vê voi Cha... Vassula con oi, co biêt bao nhiêu nguoi thuôc vê thê hê hôm
nay mác vao tôi nay: do la tôi thu oan va giân du, lam nô lê cho cac dam mê
va muôn nôi danh môi khi cac diêu nay dân dên chô lam diêu xâu xa...
2

Không co nguoi nao la công chinh ca. Tuy nhiên Cha la Chua
Giêsu Kitô, dã mác khai cho nhân loai long nhân hâu va Tinh Thuong Yêu
vô bo bên cua Cha. Cha không quan tâm cung nhu không tim kiêm bât cu
diêu tôt lanh hoác công chinh nao ma chinh cac con dã lam. Long thuong
cam cua Cha dôi voi cac con cao ca dên nôi buôc Long Thuong Xot cua

1
Si 28:3-4
2
Chua dang noi vê nhùng nguoi pham toi trong.

33

Cha phai tro nên nhân tu dôi voi cac con, dê cuu rôi cac con báng nuoc
thanh tây cua viêc tai sinh, cung nhu qua viêc canh tân cac con báng Chua
Thanh Thân.
Hõi thê hê hôm nay, Cha dã dát môt kho tang
1
o truoc mát cac con,
thê nhung linh hôn cac con vân gia lo nhu không nhin thây. Cac con dã
tung di ngang qua bao nhiêu lân ma cung không nhin thây gi ca. Ôi, biêt
bao nhiêu lân Cha dã cháng giang Tay Cha dua cac con tro vê voi Cha va
tim kiêm Cha, cháng lë Cha con che dâu cac con vê kho tang cua Cha hay
sao? Cha chinh la Kho Tang ây. Cháng lë không ai noi cho cac con biêt
Cha la Tân Lang Thiên Dinh cua cac con sao? Cha la suôi nguôn sang ngoi
tuôn ra cac giong nuoc thanh tây, canh tân va tho Su Sông vao cac con.
Cha la Su Sông Lai. Vi vây, cac con dung do du gi nua nhung hãy
mo mát ra ma chây dên voi Cha. Cac con thôi dung co dung o xa nua. Liêu
dã co ai dây cho cac con biêt hanh vi thuong yêu lon lao nhât do la châp
nhân Thâp Tu Gia cua Cha hay chua? Thâp Tu Gia cua Cha, la Dung Cu
cuu chuôc cac con, noi cach khac la Cây ban su sông. Nho vao Dung Cu
cuu chuôc cac con, chân cac con së buoc qua thung lung su chêt ma vao Thi
Kiên Hanh Phuc.
Cha la Su Sông Lai, va qua Cha, Cha së biên dôi cac con tro nên
con trai con gai cua su sông lai. Nêu cac con cu tiêp tuc sông trong tôi lôi,
không tha thu cho nguoi khac, voi tâm hôn chai da chât chua oan thu, thi
cac con tu chôi ca Vuong Chu truoc mát cac con. Thân Khi Hoan Thiên së
không to minh ra cho cac con, nêu nhu cac con cu vuong vân tôi lôi qua
viêc vân con cô y tu chôi viêc hôi cai, môt hanh vi cua tinh thuong yêu...
Nêu nhu cac con vân o lai trong tinh trang tôi lôi nay, cháng khac
gi cac con muôn noi voi Cha ráng: 'Thua Thay, con muôn o trong mô sâu
cua con. Con muôn chon su chêt dê sông giua nhung nguoi chêt.¨ Xac thit
cac con thi dang thôi rua ra rôi, cac con dang hu hong, vây cac con vân con
chôi bo Su Sông hay sao? Viêc chôi nhin nhân tôi lôi cua cac con thi nao co
khac gi chôi bo Su Sông vây. Thôi thay vi vây, cac con hãy tro vê bên canh
Cha, tro vê bên canh cac thanh cung cac nguoi duoi trân thê, la nhung
nguoi dang tiên gân toi toan thiên, la nhung nguoi thanh than trong khi
chiêm niêm vê Cha, la nhung nguoi ma Cha cho duoc thâm nhuân cac châu
bau va mâu nhiêm trên troi.

1
Tuong trung cho nhùng loi giao huan suc tich.

34

Lav Ba Ngoi Thiên Chua Thanh Thiên Ðong Ban Tinh nhu nhau,
viêc vi pham va choi bo Thiên Chua trong thoi dai chung con
dà tiêu diêt mat di nhiêu phan tu thuoc vê Giao Hoi Chua Kito.
Lam sao Thân Thê Chua Kito co thê duoc nhan ra
noi chung con trong tinh trang qua toi tê cua chung con duoc?

Lav Chua, cùng giong nhu su vat vo tri vo giac,
chung con bi phan tan, bi xau xe ra tung manh
vi cai toi cua chung con, va do tinh than kiêu càng.
Jav con dau nùa dau chi dàc biêt cua duc tin
la tinh thuong vêu o trong long chung con?
Cac xu huong chong doi nám o do, ngav ca oan han
cua di vàng van con kha song dong
1
cung voi thai do
khong bao gio tha thu van àn sau trong nhiêu nguoi.

- Ôi môt hanh vi tha thu dang duoc chuc phuc, va la môt hanh vi bac ai,
phuc thay cho nhung ai don nhân con! Con së không con bai hoai nua,
nhung con së nhân trên tran Nu Hôn cua Dâng Cuu Chuôc con. Phuc thay
cho ai biêt tu bo tôi lôi minh, vi së duoc nhin thây Cha la kho tang quy bau,
va së di vao con duong thanh thiên. Phuc thay cho nhung ai hon ho va say
mê ôm lây Thâp Tu Gia cua Cha, nguoi ây së tiên vao Thi Kiên Hanh phuc,
va linh hôn ho së vui huong nhung niêm vui không bao gio tan phai!
Hõi thê hê nay, ngay nay Cha dô xuông cho cac con tran dây
nhung ky công, cung voi âm vang Tiêng Noi cua Cha. Dê keo cac con ra
khoi tinh trang nghi nan cung nhu ra khoi bun lây tôi lôi, Cha dã hat cho cac
con nghe bai hat cua Thiên Dang.
2
Cha dã to cho cac con biêt nhung bi
nhiêm cua Phong Tân Hôn trong Trai Tim Cha. Dê ngán ngua cac con khoi
moi tôi lôi, Cha liên li o trong tâm mát cua cac con. Con nêu nhu mát cac
con không nhin thây Tân Lang cua minh, do la tai vi mát cac con bi dong lai
do boi nhiêu lop vây tôi lôi.
Nhu Cha dã noi truoc dây, cac con hãy bo lai dang sau tât ca cac tu
tuong bao dông, va cung dung dê cho Satan chen chân bam vao su hân thu
cua cac con dê ma chông lai nguoi nao, boi vi Chua Cha trên Troi së dôi xu

1
O dav tam tri nhác toi nho lai mot vai su co vê mot so nguoi trong hang giao si Giao Hoi
Chinh Thong van con oan thu voi anh em Cong Giao sau khi tach lv. Noi thê cho nhe van dê...
2
Chua chung ta muon noi vê cac Su Ðiêp cua Ngai.

35

nghiêm ngát voi cac con. Cac con dung giông nhu tên tôi to xâu dã dây ban
minh vao tu môt cach không thuong tiêc vi sô no ma nguoi ban do no minh.
Hõi thê hê nay, cac con dung o trong tinh trang không con su sông,
nhung hãy nghi dên Long Thuong Xot khôn luong cua Cha ma Cha dã danh
cho cac con. Vây cac con hãy mang vao doi sông thuc hanh tât ca nhung
diêu ma Cha dã noi, va hãy nhân lây Thân Ân Sung.
Cac con hãy nên môt voi nhau.y 13 9, 2002

- Jiêc biêt va hiêu Thiên Chua dua vao Kinh Thanh ma thoi thi chua dav
du. Nguoi ta con phai tham nhap vao Thiên Chua dê co thê hiêu va biêt
Thiên Chua. Ðav la diêu ma chung con goi la 'nêm huong Thiên Chua.`

- Dung vây, Cha phai mác lây hinh tuong trong nôi tâm cua con nhiêu toi
muc dô con cân dên dê con biên hoa vao nôi tâm sâu thám cua Cha.
Nay con oi, Cha la Duc Giavê, Cha lây lam thich thu dê thám
viêng con trong canh ngheo kho cua cac con. Chung Ta dã ban cho cac con
tu do qua viêc bung tân gôc cac con ra khoi thung lung tôi tám dê sông
trong Nguôn Anh Sang choi ngoi cua Cha.
Gio dây, cac con hãy phuc vu Duc Minh Vuong cua minh. Cac con
co nhân ra ráng Cha dã mác cho cac con ao Vinh Quang cua Cha, cho cac
con thâm nhuân lây su sang ngoi cua Cha, dê cac con duoc tu do tiên vao
Cung Dinh cua Cha hay không? Cac con hãy tu tin khi cac con thân thua tro
chuyên voi Cha, va hãy vui mung don nhân hông ân cua Cha!
Phuc thay cho nhung ai co tâm hôn tre tho, va không nghi ngo vê
bât cu diêu gi trong Su Diêp dên tu Dâng Khôn Ngoan nay ngay bây gio
cung nhu vê sau. Nhung nguoi nay biêt mo long don nhân ân sung va chiêm
nhân Anh Sang cua Cha vao trong tâm hôn minh. Dâng mác khai Chinh
Minh cho nhân loai theo phong cach khôn luong thi không kem gi voi Dâng
Tao Hoa, la Dâng ma qua Loi Ngai dã dem nhiêu nguoi tro vê voi doi sông
chân thât trong Cha.

36

Cha la Dâng dã khuyên nhu cac con hãy huong mát nhin lên cao va
dung pham tôi nua. Cha dã tung nhiêu lân ban cho cac con su thông biêt
dây du vê Cha dê khi biêt dên hông ân, cac con cung duoc thua huong
Vuong Quôc cua Cha. Cha không hê noi chuyên voi cac con môt cach
nghiêm khác, nhung Cha dã dôi xu voi cac con môt cach bao dung, môt su
bao dung không giông nhu thê gian. Cac Loi Cha dêu phu hop voi cac giao
huân cua Thanh Kinh.
Phuc thay cho nhung ai don nhân thuc tê nay ma không thu thach
Cha, va cung không dôi xu voi su gia cua Cha môt cach tan bao. Ho së nhân
lãnh phân thuong cua tiên tri. Cuôi cung cac con dã nghe truoc dây ráng:
cac su gia cua Cha lên tiêng noi nhân Danh Cha, va nhung ai không tin ho,
ma dôi xu ho nhu nguoi gia mao, va co khi con tô giac su mênh cua ho, thi
së la nhung nguoi pham tôi dên Cha la Dâng noi qua ho.
Nhu cha dã nhân manh truoc dây, Cha dã không noi gi nghich lai
voi Kinh Thanh, thê nhung tât ca cac loi Cha noi dêu phu hop voi nhung
diêu ma Cha dã noi cho cac con biêt rôi. Tuy nhiên co nhiêu nguoi hinh nhu
dã không thâm nhuân tron ven lây su hiêu biêt cac Loi Cha.
1
Nêu ho thâm
nhuân duoc vây, ho së nhin nhân cac bai Hoan Ca ngay nay cua Cha. Ho dã
tung nhin thây Hinh Anh cua Cha trong cac Bai Hoan Ca cua Cha không
khac biêt voi Loi Cha dã ban cho cac con. Thuc ra, không ai co thê thâm
nhuân va hiêu duoc mâu nhiêm nay, mâu nhiêm cua Thiên Chua dang noi,
dang sinh dông, va sông giua cac con trong thoi dai cac con, nêu nhu ho chi
doc Kinh Thanh ma thôi. Dê thâm nhuân lây su sâu sác cua Loi Cha, cac
con phai cân hiêu biêt hon thê.
Su thông biêt tinh thân la diêu chi dat duoc nho vao Chua Thanh
Thân, La Dâng soi sang cho cac con hiêu Kinh Thanh. Cac con co nghe
thây ai doc sach ban dêm ma lai tát den sang di không? Chi khi nao mo anh
sang lên thi nguoi ây moi co thê nhin thây chu va moi doc duoc. Không co
anh sang, cac con không nhin thây su gi. Không co Chua Thanh Thân, la
Dâng vuot trên tu tuong, va vuot xa hon ca anh sang cua moi tinh tu tu lai,
thi nhung loi cung nhung diên dat dây Khôn Ngoan chua dung trong Loi
Cha së vân con bi ân dôi voi cac con. Chua Thanh Thân la Dâng duy nhât
co thê ban anh sang cân thiêt trong tâm tri cac con thi cac con moi hiêu
duoc nhung diêu trên troi. Con không, Loi Cha vân con niêm phong va

1
Kinh Thanh

37

dong kin. Dây chinh la ly do tai sao co rât nhiêu nguoi không nhân ra Cha
trong Bai Hoan Ca cua Tinh Thuong Yêu nay.
Nhu Cha dã noi, Kinh Thanh phan chiêu Hinh Anh Thân Linh cua
Cha. Nêu ngay nay cac con không nhân ra Cha trong Bai Hoan Ca ban cho
cac con, va ban voi Long Thuong Xot dây tinh thuong mên, thi do la boi vi
cac con chua cam nghiêm thây su hiên diu cua Cha, cung nhu chua nêm
huong duoc su ngot ngao cua Cha. Diêu duoc goi la kiên thuc cua cac con
dang can tro cac con nhin thây Cha. Phuc thay cho ai biêt mo trai tim cua
minh ra cho Cha, va châp nhân Cha voi tâm hôn don so, nguoi ây së không
don thuân coi Loi Cha la cac chu viêt thuong ma thôi, thê nhung chua dung
quyên luc, chua Chua Thanh Thân, va la nhung loi dây thuyêt phuc. Cha
muôn thêm môt diêu la: Bai Hoan Ca cua Cha duoc hat cho cac con nghe la
môt quyên luc sông dông o giua cac con la nhung nguoi tin vao do.
Hõi loai thu tao, Cha mong muôn tât ca cac con nhin thây Cha, dây
la ly do tai sao Cha không ngung to bây Tinh Thuong Yêu cua Cha cho cac
con ngay tu ngay dâu ma cac con duoc sinh ra. Liêu môt ngay kia, Cha së
nghe duoc ráng: 'Chuc tung Thiên Chua vi dã to bay Long Thuong Xot vô
bo bên cua Ngai cho chung con, cung nhu cho phep chung con duoc nêm
huong Su Tôt Lanh cua Ngai. Không co Ngai mác khai Thanh Nhan cua
Ngai cho chung con trong tâm hôn chung con, chung con chi la môt trong
nhung nguoi tin ráng minh dã tu tim thây duoc qua su khôn ngoan thê gian,
cung qua su hoc hoi cua riêng minh ma thôi. Lây Chua, Kho Tang cua Chua
tro nên bi ân truoc cac hoc gia voi kiên thuc uyên bac cua ho, cung nhu
nhung nguoi tu cho minh la nguoi hiêu biêt vê cac mâu nhiêm va nhung
vân dê thuôc vê tinh thân, ma thuc ra ho không biêt gi vê Chua.¨
Cha dã tung dây dô cac con biêt duy tri tu tuong minh luôn huong
lên nhung su trên troi, dê cac con tháng tiên. Cha to cho cac con thây cai tôi
moi cua cac con. Cha lây lam thich thu giang dây cho ca thê gioi, không
phân biêt môt nguoi nao ca. Y muôn cua Cha voi tu cach la Cha, do la tô
diêm cho loai thu tao cua Cha, canh tân moi nguoi, va biên dôi doi sông cua
cac con tro thanh môt loi câu nguyên không ngung. Vây thi tai sao lai co
nhung tiêng chông dôi âm ÿ chung quanh Danh Cha nhu thê nay chu? Tai
sao cac con lai dê cho minh mât di su trong sang rôi di nghe theo nhung loi
lë cua thê gian chu? Thuc tai thân linh cua cac con phai la Thiên Chua Ba
Ngôi Môt Chua, va doi sông cua cac con nên xoay quanh cac linh ung tu
troi va duoc dâu cân mât bên trong Con Cha la Chua Giêsu Kitô.

38

Liêu co ai tu minh co thê tim ra duoc Kho Tang vô tân cua Cha
hay không? Tru khi nguoi ây duoc phu ban môt luông anh sang nôi tâm dê
hiêu biêt, con không thi nguoi ây vân o trong bong tôi ma thôi. Cha nhác lai
ráng: Phuc thay cho nhung ai tin theo Loi Kêu Goi dây Long Thuong Xot
cua Cha, ho së chiêm dat duoc tinh Ban Huu va tinh Thân Mât voi Cha.
Ai la Nguôn Mach cua su thông biêt Kitô Giao, la Nguôn Mach
cua loi tiên tri? Do chinh la Chua Thanh Thân, la Dâng dây dô, su dung cac
phuong tiên dê biên hoa va canh tân loai thu tao cua Cha. Con dôi voi
nhung ai sa vao tinh trang mê ngu, va chôi bo loi tiên tri trong thoi dai cac
con, hãy hoi ho liêu ho dã hiêu Kinh Thanh va nhung loi Kinh Thanh noi
hay chua.
Cha dã xuc dâu cho cac tiên tri cua Cha dê ho công bô Loi Cha cho
toi ngay viên mãn cua Thoi Dai. Cha phu ban cho ho tâm tri nhu Elizah.
Thê nhung cháng lë cac con lai không doc 'cac tiên tri khac së nôi tiêp tiên
tri nay¨ hay sao?¨
1

Bât cu nguoi nao mo rông tâm hôn don nhân Cha, sán sang dê cho
Cha thâm nhâp vao minh, la dã thu hoach duoc mua mang voi su sông, va
Kinh Thanh dôi voi nguoi ây la Bai Hoan Ca bât tân, la Loi háng sông, la
cuôc thi kiên Thiên Chua, la bô ao thân linh cua linh hôn. Nho do, Su toa
sang do Su Hiên Diên cua Cha trong nguoi ây së thiêt lâp Vuong Quôc cua
Cha trong trai tim nguoi ây. Bât cu mâu nhiêm nao xem ra con bi ân së
duoc mác khai ra, va Kinh Thanh së tro nên môt ban thanh ca nghe vang dôi
toi tai cac con. Chinh la Cha, Tân Lang
2
cua cac con, tu trên Thiên Dinh
buoc xuông khoi Ngai Toa Cung Dinh dê huong long cac con vê Cha voi
chi môt muc dich riêng cua Cha la yêu mên.
Cac con hãy biêt ráng thê hê cua cac con cu liên tuc xuc pham dên
Cha, dông thoi nghe theo ma quy dê chiêu theo tât ca nhung gi nghich lai
voi Luât Thuong Yêu cua Cha, la luât dên tu Chân Ly. Thê hê xâu xa nay
vô canh bay theo moi chiêu gio, cung di vao moi lôi rë do Satan vach ra.
Gio dây, Con Cha va Cha ban cho cac con nhiêu co hôi rông rãi dê cac con
quay dâu tro lai voi Chung Ta qua nga duong án nán hôi cai, boi vi Chung
Ta la Dâng dây long thuong xot va trác ân, thê ma than ôi rât nhiêu nguoi
trong cac con dã lâm duong lac lôi do chinh viêc dô doan riêng cua minh...

1
Si 48:8
2
Is 54:5

39

Co loi viêt ráng:
1
'Môt tâm hôn chai ly cuôi cung së di dên chô kêt
thuc tê hai, va bât cu ai thich nguy hiêm së chêt trong nguy hiêm.¨ Thê gioi
ngay nay dem lai cho cac con qua nhiêu tan pha, thê nên tôt nhât la cac con
hãy nuong tua vao Cha la Khiên Thuân cua cac con, va hãy noi: 'Nao
chung ta hãy nga vao Ban Tay cua Chua, chu không dua vao ban tay cua
nguoi doi nua, bât cu Su Uy Nghi cua Ngai cao ca nhu thê nao, thi Long
Thuong Xot cua Ngai cung bao la nhu vây.¨
2

Than ôi, truoc cac xu huong xâu xa mác du co bao nhiêu loi canh
bao cung voi cac Bai Hoan Ca nay, dân chung trên thê gioi vân không chiu
án nán hôi cai, cung không tu bo tôi lôi. Rât it nguoi sông theo Luât
Thuong Yêu cua Cha, hay thi hanh duoc nhung diêu lam vui long Cha. Hõi
thê hê hôm nay, tu trên Thiên Dinh, Cha không ngung doai thuong xuông
cac con, dê keo cac con ra khoi vung lây. Cha sai dên voi cac con cac su gia
cua Cha, la nhung nguoi duoc xuc thuôc thom báng loai huong thom pha
tinh tê, do cac thiên thân chuân bi dê mang trên canh nhung Bai Hoan Ca
thân linh cua Cha. Nhung ai dã nêm huong Loi Cha dêu sông theo duong
ngay neo chinh. Ho thât la lông lây duong nao sau khi huong nêm Loi Cha,
la nhung loi con ngot ngao hon ca mât ong trên miêng ho!
Cha dã chuân bi va tuân tu to ra voi moi nguoi trong nhung nám
vua qua môt yên tiêc ky diêu dây mon án tinh thân: dao giao va nhân duc la
Chu Dê Tinh Thuong Yêu danh cho cac con. Hõi thê hê hôm nay, voi dông
co Chân Ly, Cha dã nâng cac con lên cung voi Cây Vuong Truong cua Cha.
Trai Tim cac con co bao gio nao nung chut nao hay không? Âm diêu cua
Bai Hoan Ca cao quy nay thât la ngot ngao, nhung cháng lë cac con lai
không nghe thây hay sao? Cháng lë cac con lai không nghe thây Cha noi
voi tung ca nhân cac con vê Chu Dê Thuong Yêu duoc xuc dâu hoan lac
hay sao? Cháng lë cac con lai không hiêu ráng trong nhung nám vua qua
Cha dã xuc dâu cho cac con hay sao? Cac con hãy dung lai ma suy nghi va
hiêu ráng Cha la Thiên Chua dây vê Uy Nghi va Rang Ngoi.
Thât khôn cho nhung ai vô tâm vô y va sông không co duc tin.
Nhung lop nguoi nay së không duoc che cho trong Ngay cua Cha. Cung
khôn thay cho nhung nguoi danh mât di y chi bên vung sông trong nhân
duc va công chinh, vây cac con së lam gi trong ngay Chua dên thám? Cac

1
Si 3:26
2
Si 2:18

40

con së noi gi vao Ngay cua Chua? Liêu cac con co thê chiu dung nôi thu
thach cua Ngon Lua hay không?
Thân xac va linh hôn cac con gio dây bi xiêng xich lai voi thê gian
nay. Satan dang trong con giân du không buông tha cac con ra, nhung giam
giu cac con la cac nguoi dã sa ngã vao trong nguc tôi dê tuoc di khoi cac
con ân sung tro vê sam hôi. Cac con bi tâm man cua hán che mát lai, nên tro
thanh tro choi cua hán. Su hôi cai cua cac con së be tan xiêng xich dang troi
buôc cac con, va xua tan di cac xu huong xâu xa nen dong trong cac con,
trong khi môt sô khac lam mo tôi linh hôn dang thuong cua cac con.
Trong hoan canh tôi tê, cac con thiêu váng y chi va suc manh dê
tháng vuot ke thu cua minh, dông thoi kho quáng bo duoc nhung gông cum
xac thit dang tung troi buôc cac con voi thê gian nay. Hôm nay, trong thoi
dai cua Long Thuong Xot nay, Cha ban cho cac con ân sung nhu môt hông
ân, nhu môt con duong gia ân dân dên voi Cha.
o Cha ban cho cac con hông ân duoc Cha vac cac con lên vai trong
thoi gian cac con dang duõng suc
o Cha ban cho cac con binh an va su nghi ngoi, dê cac con không
con phai lao nhoc va moi mêt vi Cha.
o Cha goi dên cac con cac thiên thân cua Cha dê diu dang báng bo
cac thuong tich, nhung thuong tich xây dên cho linh hôn cac con vi cac dam
mê cua thê gian nay. Cac thiên thân së giup cac con phuc hôi, dem cac con
tro vê voi su sông, tai sinh linh hôn tan tât cua cac con hâu tiên dê môt doi
sông moi trong Cha.
o Cha ban cho cac con môt chô trong Trai Tim Cha, noi ma cac con
së trô hoa voi ca môt vuc sâu chua dây su hiêu biêt tu Dâng Khôn Ngoan.
Cha së ban cho cac con cac hông ân vô gia, nhu môt tân lang lam say mê
tân nuong cua minh la nguoi dang chiêm duoc trai tim cua chang. Hõi tân
nuong cua Cha, Cha së bây to Tinh Thuong Yêu cua Cha danh cho cac con,
trong khi ôm cac con vao Canh Tay Cha, hat cho cac con nghe Bai Hoan Ca
vê viêc Cha tao dung, cung nhu vê viêc cac con duoc tao dung ra sao. Cha
së he mo cho cac con biêt cac mâu nhiêm truoc khi trai dât hiên huu, truoc
ca khi thiên nhiên xuât hiên. Trong khi nâng niu linh hôn cac con, cac con
co thê thân thua voi Dâng Khôn Ngoan ráng: 'Chi thân yêu!¨ Dung vây,
Cha së giai thoat cac con nhu phong thich con chim ra khoi luoi giáng, giai
vây cac con giông nhu nguoi giai thoat con linh duong ra khoi cam bây, nêu
nhu cac con muôn quay tro vê voi Cha, nhân biêt Cha voi long thông hôi.

41

o Cha së hat cho cac con nghe cac ban Ca Ve (Ballad) do Cha soan,
cung nhu ban cho cac con ân sung duoc sông ân nau trong Su Hiên Diên
cua Cha, noi chi thuôc vê riêng cac con va Cha ma thôi.
o Cha ban cho linh hôn cac con vui choi voi Cha. Con Cha, nhu môt
nguoi Cha thich thu ngám nhin dua con minh phat triên, lon khôn. Cha
giông nhu con phuong hoang së trông chung Vuong Quôc cua Cha dang
hinh thanh trong cac con.
o Cha ban cho cac con diêu vôn duoc coi la không thê dên gân duoc
va cung không thê chiêm doat duoc, ma thuc su chi co Minh Cha moi co
thê phu ban. Diêu ây con lo lung tu xa xám, vuot qua tâm tay loai nguoi.
Do la môt con duong ma nguoi co long kiêu cáng không thê buoc vao duoc,
cung nhu không co nha triêt hoc nao buoc qua duoc. Không co vang bac
hay pha lê nao co thê sanh vi gia tri voi diêu ây. Hon thê nua, diêu ây cung
không co thê mua duoc báng bât cu sô tiên vang nao, cung không dôi báng
sô luong bac nao, hay duoc danh gia ngang voi tiêu chuân cua vang rong
tinh tê nhât, kê ca lam ngoc hay mã não quy bau. Ly do la Su Khôn Ngoan
Thanh Thiên không co thê chiêm dat duoc, chi duy môt Minh Cha chiêm
huu, va Cha muôn trao táng cho bât cu ai Cha muôn.
Su Khôn Ngoan ây không nhin thây duoc báng mát con nguoi trân
thê, nhung tu vinh hiên trong Su Rang Rõ riêng. Cha së phu ban cho cac
con Su Khôn Ngoan Thanh Thiên, nêu nhu cac con biêt cân trong truoc tôi
lôi, trôn tranh khoi su du, tro vê án nán hôi cai, cung phan tinh dôi voi
nhung diêu sai trai. Nêu cac con hoi: 'Lây Cha, xin noi cho con biêt Su
Khôn Ngoan Thanh Thiên tu dâu ma dên? Va su thông hiêu thi tim thây o
dâu, boi vi su thông hiêu nay thi o ngoai tâm thông biêt cua cac sinh linh,
va bi che dâu truoc moi loai thu tao.¨ Cha së tra loi nhu sau: 'Khôn Ngoan
la gi? La long kinh so Thiên Chua. Con su thông hiêu la gi? - la tranh xa su
du.¨ Dôi voi cac nguoi ma Cha phu ban Khôn Ngoan, ho së châm dut bong
tôi va cac bong lu mu, boi vi Khôn Ngoan vui mung dem ra anh sang ban
ngay cac bi mât con dâu ân khi ho chiêm niêm ve trang lê vô hinh bây gio
tro thanh huu hinh duoi Nguôn Anh Sang vinh hiên cua Dâng Khôn Ngoan.

- Chinh vi vây, cac con hãy tim kiêm niêm vui o trong Cha, boi vi cac luât
tác cua Cha thi cao quy va tinh tê, va Cha diêu dông voi long bao dung va
nhân tu. Trong ân sung, Cha luôn gán bo voi nhung nguoi biêt án nán hôi
cai. Cha gom ghet moi su xâu xa va dôi truy, nhung Thân Khi Cha së giai

42

thoat nhung nguoi biêt thu nhân tôi lôi minh, va biêt châm dut moi y nghi
xâu xa.
Cha không phai la môt nguoi lãnh dao trân thê, Cha la Dâng Cai
Quan Su Công Chinh, voi nhung sác lênh cao quy, va cac qui luât dao duc,
nhung dây Long tôt lanh va khiêm nhuong. Dê lam cho trai tim con duoc
hoan vui, Cha phuc hôi su sang mát cho con, dê mát con thoa thich nhin
ngám Cha, la Thiên Chua cua con, trong khi voi tâm tinh kinh so con cât
tiêng kêu lên Cha ráng: 'Chuc trung Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua, la
Dâng Cuc Thanh! Vinh danh Dâng dã nâng linh hôn con lên va lam nhung
su trong dai cho con! Danh Ngai la Thanh. Con ca tung Thiên Chua cua
con, la Dâng dã phuc hôi canh tôi tê cua con tro nên nguôn ân phuc, cho
phep mát con nhin thây Dung Nhan Chua, cung nhu ông Job, con së cât lên
tiêng hat ráng: Con dã pham tôi, va roi xa duong ngay neo chinh, thê
nhung Thiên Chua dã không luân phat con nhu con dang tôi. Ngai dã nâng
dõ linh hôn thoat khoi viêc sa vao bây, ma con cho phep con tiêp tuc sông
trong anh sang.` Cac anh em co thây không? Cac anh em nhin thây chu?
Tât ca nhung diêu nay duoc Thiên Chua thuc hiên cho nhân loai qua moi
thoi dai, dê giai cuu cac linh hôn tranh khoi cac cam bây, va dê Nguôn Anh
Sang cua su sông chiêu toa trên chung ta.¨
Cha së ban cho con duoc nhin thây Thiên Chua cua con, la Dâng
dang noi voi cac con hôm nay. Dây la môt thi kiên ma con së không bao
gio quên duoc. Do su hôi tiêc
1
nám bát duoc trong giây phut chiêm niêm
nay, tâm tri con bôc lua chay liên cât tiêng kêu lên Cha ráng:
'Lây Chua, Chua biêt ráng nôi tâm con gio dây dang bi chao dao,
nhung dông thoi lây Chua, long con dang bi thiêu dôt. Con nhin lên Chua,
va con duoc nung nâu boi Tinh Thuong Yêu thân linh cua Chua, dang thiêu
dôt con tung chut tung chut. Lây Chua la Mát Troi Choi Sang, Chua dã lôi
keo con la môt ke tôi lôi dên gân bên Chua ma không dán do gi dên tinh
trang con co thê lam giam gia tri Cây Vuong Truong cua Chua. Chua dã
ban cho dôi mát tôi lôi cua con duoc chiêm nguõng Ve Uy Nghi cua Chua,
Ve Trang Lê cua Chua, vuot trôi hon ca thiên thân cao sang nhât trong sô
cac thiên thân cua Chua. Khi chiêm ngám su Ky Diêu nay, con qua dôi xuc
dông dên dô con phai tôn thuong. Con không thê thoa mãn nôi con khôn
khô cua con, con liên khoc, va su tiên thoai luõng nan biên con tro nên tôi

1
Su dau don vi khong co thê duoc tron ven o trong thi kiên hanh phuc, va o trên Thiên Ðang.

43

tê. Dung Nhan vinh hiên cua Chua khiên con rât nong long hoc hoi phai yêu
mên Chua thê nao, va gán bo mãi mãi voi Chua ra sao. Con dau don cua
con cu gia táng thêm khiên cho con phai câu xin cac thiên thân mau xuông
nâng dõ con. Thê nhung khi nghi lai, ôi Lây Chua, con lai không muôn gi
nua, ma cu dê cho ngon lua kia tiêp tuc lam tôn thuong con, cu dê cho con
khao khat Chua dôt chay ca con nguoi cua con, dê cho su thám viêng cua
Chua lam con táng thêm con khat khao Chua, dê con mong moi Chua nhiêu
hon,
Vuong quyên cua Chua không ai sanh báng. Không co ai ca! Chua
nhin con, va cac dôi mát Cha con ta gáp nhau. Dôi Mát cua Chua con sang
hon hai viên lam ngoc hut tháng vao mát con nhu nam châm hut vây. Tu
dôi Mát cua Chua, co hai luông sang phat ra soi sang linh hôn con khac nao
hang ngan chom sao tuôn trao vao trong con, va moi bong tôi va bong mo
dêu tan biên mât. Con cam thây bôi rôi vi bông dung nhân duoc Nguôn
Sang Ân Sung, su vinh hiên cua Chua không chiu dung nôi truoc thit mau
pham nhân. Chua nhay mát voi con, khiên cho con phai ngât ngây. Hinh
nhu san nha duoi chân con dang lay dông. Nhung biêu lô Tinh Thuong Yêu
cua Chua dôi voi con lam cho trai tim con ngây ngât, boi vi lây Chua nhung
biêu lô ây tran ngâp xuông con lam cho con không thê chiu nôi. Liêu co ai
la nguoi co thê do luong duoc su cao trong cua su Cao Ca cung nhu Su
Huy Hoang bao la khôn ta cua Chua? Ai la nguoi nhin thây Duc Giavê ma
không say mên duoc? Con vân con cam thây ngât ngây truoc ve Trang Lê
lam ngây ngât cua Chua...¨
Hõi loai thu tao, cac con hãy noi cho Cha biêt ai la nguoi lam cho
Cha hoan lac va vui mung, va diêu kham pha ra Cha o trong cac con la nhu
thê nao? Viêc nga vao Vong Tay cua Thiên Chua la Dâng Tôi Cao së ra
sao? Tinh trang nhu thê së la the nao? Nay con yêu dâu cua Trai Tim Cha,
con hãy noi cho Cha biêt chuyên gi së xây ra khi con nghe Dâng Tao Hoa
cua minh cât lên tiêng hat cho con mghe, ma chi duy co môt minh con nghe
Bai Hoan Ca va Tan Tung Ca trong khi con chiêm niêm vê Cha? Chuyên së
xây ra nhu thê nao khi con biêt duoc Dâng hat cho con nghe, la Dâng sông
trong Nguôn Anh Sang không thê toi gân duoc, la Dâng dang nám giu moi
su trong Ban Tay cua Ngai, la Dâng duoc chua ngu o trong trai tim cua con,
thê nhung lai không bi han chê gi ca? Chuyên gi së xây dên khi ma con
duoc tám gôi trong nuoc thanh tây cua Cha, khiên cho con duoc chim ngâp
trong Cha?

44

Vây con hãy vui lên va hãy sông môt doi sông dao duc. Su Rang
Ngoi cua Cha thi không ai sanh vi duoc. Viêc thân thua chuyên voi Cha së
dê lai trong con nhung ky niêm kho ma quên nôi. Viêc chiêm niêm vê Cha
dap ung con khat cua con, tuy nhiên không thê lam nguôi giãn con khat
duoc, nhung lai cang lam cho con khat táng thêm. Chi khi nao dat duoc thi
kiên hanh phuc, thi luc do con khat cua con moi nguôi giãn va thoa mãn
trong Su Hiên Diên tron ven cua Cha. Hõi loai thu tao, không co su tro giup
dây Long Thuong Xot cua Cha, thi linh hôn con hoa nên tan heo ngay truoc
khi con sinh ra. Thiêu váng su tro giup cua Cha, doi sông cua con tro nên
diêu tan, vô cam xuc, hoan toan xa cach Cha, la Chua Tê Can Khôn! Mong
cho linh hôn cua con biêt duoc ráng: viêc sông qua ngay cua con thuc la
nguy hiêm biêt bao nhiêu!
Hõi Vassula con yêu quy, con hãy mo rông cac co náng
1
cua con
ra ma thâm nhâp vao Cha.
2


Oi lav Chua dang duoc chuc tung, duv minh Chua
khong ngung chiêu toa anh sang xuong linh hon con,
tuon tran vao trong con nhu mot Giong Song sang ngoi.
Chua soi sang linh hon con, dàt dê Nguon Anh Sang
vao trai tim con va cho con song trong nguon anh sang av.

Con van con làng ca nguoi truoc su chon lua cua Chua
va viêc Chua kêt hop voi con trong linh hon con.
Chua kêt hiêp Than Khi Chua vao trung tam diêm trai tim con.

Chua dà lam cho Kinh Thanh song dong noi con
va loi Chua noi trong do vang vong bên tai con,
tro nên dê hiêu trong trai tim va tam tri con
do la loi chua Su Song Than Linh.

Chua dà dua tro vê thuc tê nhùng thuc tai khong thê
tiêp can duoc: do la Juong Quoc Thiên Ðang....
Chua dà lam cho Loi Chua duoc cam nhan va duoc
nhin nhan ráng: Thiên Chua la Ba Ngoi Mot Chua

1
Bong dung Thiên Chua ngung noi, quav sang toi va noi voi toi
2
Toi hiêu 'hàv chu v láng nghe Cha` khong co nghia la toi khong chu v

45

nhung thuc ra chi la mot Chua ma thoi.
va ca Ba Ngoi cung mot Ban Thê,
cung mot Quvên Luc, va cung mot Su Thong Biêt...

Chua dà ven man vê cac kêt hoach con dau anmuon va
an dau trong vuc sau dav Tinh Thuong Yêu cua Chua,
cho chung con biêt ráng than thê cua chung con
cùng co thê nên sang lang nhu Nguon Anh Sang
Than Linh cua Chua, cung mot ban tinh voi Con Chua.

Chua dà dàt dê linh hon con vao su hiêu biêt
vê Su Hiên Diên cua Chua va tu muon thuo
Tinh Ban cua Chua lam thuong ton noi tam cua trai tim con.
Anh mát Chua nhin con lam cho con chao dao.

Hòi cam giac va lv luan, dau co can dên cac nguoi nùa?
Lav Thiên Chua, Ngon Lua cua Chua dà thiêu dot con,
va biên ban ngà cua con tan thanh tro bui.

Con chi la ke nhat thoi vav quanh boi nhùng su vat nhat thoi
thê nhung Chua dà pha vò lê luat tu nhiên va cho nhiêu
phep la xuat hiên háng ngav qua Ban Tav cua Chua.

Ja bat cu nguoi nao dên gan Chua, Chua dêu nung dot,
va tro nên ngon lua, thê nhung voi mot loi hua:
nguoi av se khong biên tro thanh tro bui...

Phuc thav cho nhùng ai chiêm giù duoc Chua
va om lav duoc Chua, thi nhan duc va Tinh Thuong Yêu
than linh se la com banh háng ngav cua minh.

Oi lav Chua la Ðang Tot Lanh va dang Kinh Mên,
la Ðang moi goi moi nguoi trong chung con
dên cu ngu riêng biêt bên Ba Ngoi Thanh Thiên
va tro nên than thanh qua viêc thong hao
khiên chung con dê dang tiêp can voc dang Than Linh

46

cua Con Chua, la Chua Giêsu Kito.

Oi Ðang Phung Tho cua linh hon con,
la Juong Cung Thanh Ðuong cua trai tim con
la Huong Thom Nuc cua Ca Jù Tru,
la Nguoi Bán Cung Tháng Thán, la Bai Hoan Ca Than Linh,
la Juc Sau dav Tinh Thuong Yêu siêu viêt,
la Juong Miên Huv hoang,
la huong vi thiêng liêng cua linh hon chung con,
La Nguon Sang Cuc Thanh,
Con khong co thê noi thêm duoc bat cu loi nao...
hav cau chuc tung nao sang suot hon duoc....

- Hõi Vassula, Cha muôn hat cho con nghe moi ngay trong doi con. Con
hãy tim kiêm Cha trong tâm hôn con. Con hãy tim kiêm Vuong Quôc cua
Cha trong day long cua con. Con hãy tim ra Su Cao Ca cua Cha bên trong
con. Vây con hãy noi di, con hãy noi cho Cha biêt phep la lon lao nhât trong
ky nguyên cua cac con la gi? Con hãy noi di, noi cho Cha biêt di!

Phep la lon lao nhat trong thoi dai chung con la
Cha dà tu Thiên Ðang doai xuong dê to bav
con duong nav, con duong kia, cho nhùng nguoi toi loi.

Phep la lon lao do la: Ðang Thanh vuot trên
su hiêu biêt va lv luan, Ngai dang viêng thàm chung con,
va noi voi chung con ráng: Ngai o giùa chung con,
va dang lên tiêng noi voi chung con.
Ngai lên tiêng noi qua nhiêu cach khac nhau.

Ngai chùa lanh nguoi dau vêu. Ngai phuc sinh nguoi chêt.
Ngai do xuong chung con dav Giao huan cua Ngai.
Ngai thàm viêng nguoi ngheo kho, cuu thoat cac tu nhan.
va Ngai an ui nhùng tam hon tan nat.

Ðo la Phep La lon lao trong thoi dai cua chung con...


47

- Con noi gioi lám.
Ôi Ngay Phan Xet! La ngay Con Cha së toa sang trên bâu troi.
Phuc thay cho nhung ai tin vao Loi Cha, va tin ráng Ngay Ay
không phai chi la môt loi noi tuong trung bên tai minh ma thôi! Phuc thay
cho nhung ai không công kich hay không chê nhao nhung diêu dên tu Thân
Khi. Luc ma Thân Khi Cha tuyên bô: 'Dôt Lua!¨ thi lua sáp sua së dô
xuông cac nguoi tôi lôi.
Con bao nhiêu viêc ky công nua ma Cha phai lam thi moi thoa
mãn cac con va nghe duoc cac con noi nhung loi nay:

'Linh hôn con khat mong Thiên Chua,
nhung luõi con lai dua dây con huong vê duong tôi lôi.
Tuy nhiên gio dây trai tim con dang duoc tháp sang
va dang mêm chây ra
boi vi Chua dã dên thám viêng con.

'Chua la Dâng toan mÿ nhât
vuot trên moi nguoi trân gian va cac thiên thân,
la su hoan thiên cua su toan mÿ
va trôi bât trong ân sung
lông lây trong phâm phuc dây lam ngoc vô sác,
xin cho nhung ngon lua cua Chua
thanh hoa tât ca nhung ai dên gân bên Chua.
Xin tây sach tôi lôi con va xin
Dung Nhan Thanh cua Chua chiêu sang trên con.
Xin tây sach con khoi moi tôi lôi,
xin mo rông tai con dê con nghe va hiêu
nhung Bai Hoan Ca duoc hat cho chung con nghe.
Amen.¨

- Dôi voi su viêc nay, Cha së dap lai ráng: 'Nay con cua Cha, Cha không
bao gio bo roi con dâu. Con hãy dên voi Cha va nghi ngoi trong Cha. Cháng
lë cac con lai không hiêu ráng Cha la Lua hay sao? Ngon Lua së dôt thiêu
tât ca nhung gi ma Cha ben toi phai không? Bât cu ai ma Cha chiêm giu
duoc së chao dao trong nhung ngon lua Tinh Thuong Yêu thân linh cua
Cha.

48

'Phai cháng Cha dã không tuyên bô trong Kinh Thanh vê Lua cua
Cha hay sao? Phai cháng Cha dã không dê câp dên dôi ba lân trong Bai
Hoan Ca nay hay sao?
1
Cho du ngâp dây tôi lôi, tâm tri cac con së heo hon
vi so hãi va con dau don së khôn nguôi khi nhân ra Cha, du cung trong khi
do Cha së toa ra nhung huong vi thom tho. Duoi Su Hiên Diên cua Cha,
linh hôn cac con du cam thây run so khi nhin thây ban thân minh hoa nên
trân trui va hu hong vi tôi lôi cung voi cac xuc pham nay no, cung nhu
không tuân theo Lê Luât Thuong Yêu cua Cha, linh hôn vân cam thây thich
thu môt diêu la: Cha la Dâng Tao Hoa va la Thiên Chua cua linh hôn dang
viêng thám.
'Môt khi Ngay Ay dên voi cac con, ngay ma Cha goi la Ngay cua
Chua, chinh la ngay cac vây dong trên mát cua cac con së rot xuông, va cac
con së nhin thây con nguoi thât cua minh. Lua cua Cha thiêu dôt cac con
cho toi khi cac con cháng con la gi ca, khiên cac con phai nan chi. Co diêu
la cac con dung so, ma hãy vui tuoi lên boi vi con cach nao khac hon ma
cac con muôn nhin thây rõ ban thân minh khi o bên canh Cha? Bât cu xu
huong tôi lôi nao con lai trong cac con dêu tro thanh bât dông. Cuôc thanh
tây nay không co y dân dua linh hôn cac con di lang thang dây do môt cach
vô ich, ma nhám dân dua tro vê voi Cha, la Duc Lang Quân thân linh duy
nhât cua cac con.¨
Cha không nghi ráng phân dông cac con dã hiêu Ngay cua Chua co
y nghia la gi. Môt khi chim choc ngung ca hot, cac diêu nhac ngung lai, cac
con nên biêt ráng trong giây phut yên láng do Cha së dem ra luân xu moi
công viêc con dâu ân cua cac con, viêc xâu cung nhu viêc tôt. Ngay cua
Chua duoc so sanh nhu la môt cuôc phan xet nho. Do la su Thanh Tây báng
Lua cua Cha së dân dua linh hôn cac con di vao Vinh Quang cua Cha, va
kêt hiêp voi Cha.
Môt khi linh hôn hoa ra nho bân vi tôi lôi, thi së không ua mên
Cha, cung cac thiên thân va cac thanh cua Cha, cung nhu nhung nguoi lanh
thanh, nên cuôc thám viêng cua Cha së dát dê duong su
2
vao trong tinh
trang hâp hôi dau don, va không co thê thoat khoi Ngay cua Cha. Con cach
nao khac co thê lam duoc dê giai thoat linh hôn hu hong cua cac con ra khoi
tôi lôi? Con cach nao khac co thê lam duoc dê dem cac linh hôn biêt tro vê
án nán hôi cai? Chi co môt cach la lôt trân ho ra báng Lua cua Cha, thi tât

1
Su Ðiêp ngav 15 thang 9 nàm 1991
2
'Nang` o dav co nghia la linh hon.

49

ca moi co thê nhin thây rõ ban thân cua minh voi hiên trang cua minh. Chi
khi do, ho moi nhân ra duoc minh dã tung thuôc quyên so huu cua Satan
nhu thê nao.
Trong tâm hôn nhung nguoi ma Lua cua Cha thiêu dôt va thanh
tây, Cha së nung nâu ho, thuc tinh ho báng Ngon Lua vô hinh nay, va cuôi
cung lam cho ho hiêu la minh dang duoc biên hoa thê nao. Ho duoc biên
hoa trong dau don va trong vui mung báng Tinh Thuong Yêu cua Lua biên
hoa cua Cha.
Con bât cu ai chiêm huu duoc Cha trong linh hôn va thê xac cung
nhu Cha chiêm huu duoc ho, thi Ngay cua Chua së không xây dên voi ho,
va ho cung không phai trai nghiêm ngay do. Tai sao? Ly do la Chua Thanh
Thân dã lam cho ho cam nghiêm duoc diêu nay trong long ho rôi. Ho thuc
su la dã co Ngay cua Chua dên voi ho truoc dây. Cac con co thê goi ngay
do la Ngay Cha Thám Viêng. Sau ngay nay, tinh thân sam hôi va tuân giu
Lê Luât cua Cha la Thuong Yêu së tro thanh chu dê cua nhung nguoi ma
Cha së cho tai sinh báng Lua cua Cha. Cha së lam cho cac linh hôn chai
cung nhu da bây gio hoa nên mêm mai, cung nhu lam âm long cac linh hôn
nguôi lanh nhu nuoc da, va ngay lâp tuc Su Hiên Diên cua Cha së duoc
cam nghiêm trong su sông lai cua ho.
1
30 9, 2002

Lav Chua cua con, lav Thiên Chua cua con, that la kv diêu
biêt bao khi duoc cung hanh trinh bên canh Chua
trong luc gieo trong hat trên troi cua Chua vao trong gio!

Nguoc voi bong toi dang phu vav con,
Chua la Cot Lua Bung Chav, la Tia Anh Sang.

Lav Chua Kito, Thanh Nhan Chua
giong nhu nhùng Jiên Kim Cuong ngoi sang
va khi Chua truc diên voi con, su rang ngoi Chua soi sang

1
Su diêp dai nav phai mat ngav moi viêt xuong xong.

50

linh hon con dê con khoi sa vao trong bong toi.

Gio dav Chua sang ngoi dung truoc linh hon toi tê cua con,
con sang choi hon ca ngan màt troi tu lai voi nhau.
Ôi! Gia nhu nhan loai biêt duoc minh se ra sao khi minh
hiên diên truoc nguon trang lê khon ta nhu thê?

Lav Thiên Chua la Ðang Toi Cao, la Nguon sang khong hê tát,
Su Hiên Diên Chua duoc to bav rong rài
cho thê gioi, thê nhung lam sao ho lai khong co thê
nhan ra Chua, hoàc co thê nhin thav Chua duoc?

Chua cua con dav long nhan ai, do luong hon ca
cac luc luong thiên than hop lai cung voi nhau,
siêu viêt hon moi su hiêu biêt, va moi lv le.
Long Thuong Xot vo bo bên cua Chua
cùng nhu Su Phong Phu khon luong cua Chua
va Long Quang Ðai Chua lam cho con kinh so...

Je quvên rù cua Chua thu hut linh hon con
lam tê liêt va dan dua linh hon con
tiên vao noi sau muon kho ma chiu dung noi...

Ðà bao nhiêu co dip con co gáng chiêm lav Chua
nhung cac co gáng cua con dêu khong hiêu qua.
Cùng giong nhu co gáng nám bát lav lua,
nhùng ngon tav cua con dêu di qua Chua....

Cùng nhu mot tam guong khong van duc
phan chiêu Nguon Anh Sang Jinh Cuu,
Su Cao Trong cua Chua thi that cao quv
trong moi tao vat cua Chua.
Tuv nhiên, lam sao cac thu tao cua Chua
lai khong nhin thav Anh Sang choi ngoi nav?
Màc dau nhùng co gáng cua con chiêm hùu Chua
du la nám duoc tua ao Chua ma thôi,

51

thê ma cùng khong co hiêu qua.
Trong tinh Thuong Xot, cùng nhu dê khuvên khich con
khong nên bo cuoc, nhung nên tiêp tuc co gáng chiêm lav Chua,
Chua dà phu lot duong con di báng cac viên lam ngoc.
Ðê tran an cho con vê cac co gáng cua con,
Chua dà kv Tên cua Chua báng dau
voi Ngon Tav cua Chua trên ca nguoi cua con.

Oi cot huong hoa thom ngat, toa huong cho toan
thê gioi khi Chua di ngang qua, lam sao con lai
co thê tro nên xung dang voi an sung nhu thê
dê ma dat duoc dang Khon Ngoan lam vi ton su?

Khi con lên tiêng kêu nai Chua voi trai tim bat xung cua con,
thi tu trên cao, Juong Quvên Chua doai xuong con,
màc khai Chinh Chua cho con, trong khi tu Moi Miêng cua Chua,
Thanh Danh Than Linh cua Chua duoc ban cho con,
va xuc Dau Thanh vao linh hon cua con.

Oi Ðang xuc dau cho linh hon con,
trong Tinh Thuong Yêu vo bo bên cua Chua,
trong su Sav Mên Than Linh cua Chua,
Chua dà phuc suc cho linh hon con
voi phong cach trang trong, khoac lên su tran trui cua con
báng Chù Kv Than Linh cua Chua,
biên con tro thanh nguoi thuoc vê Chua mài mài!

Oi lav Ðang Cuu Chuoc cua con, Chua miêt mai trong
Tinh Thuong Yêu cua Chua doi voi nhan loai,
xin lam cho moi miêng con tham nhuan lav an sung
dê con luon luon than thua voi Chua
báng nhùng loi ton vinh va chuc tung...

- Nay con yêu dâu cua Cha, Cha dã kêu goi con dê con chi biêt khat mong
Cha ma thôi. Cha dã kêu goi con dê con tro nên mên say Cha cung nhu lam
Cho Cha say mên. Cha dã gây tôn thuong cho linh hôn con qua net toan mÿ

52

cua Cha hâu dân dát con tiên vao môt doi sông o trong Cha. Su Hiên Diên
cua Cha cho toi nay lam cho con phai hoang hôt, va lam giam gia tri cua
con cho toi muc hu không, thê nhung la môt phan chiêu Anh Sang cua Cha
soi sang cho con. Tinh Thuong Yêu vô bo bên ma Cha danh cho con lam
cho linh hôn con say sua trong viêc khat khao Cha. Cha dã giai thoat con dê
cho thê xac va linh hôn dat toi tinh trang vô nhiêm su doi. Con co thê dat
duoc tâm trang thoat tuc qua Cha ma thôi. Trong tâm trang thoat tuc nay,
Cha co thê gieo trông hat giông trên troi o trong con.
Con co thây không? Con hãy nhin ra Cha dung dên cach thuc nao
ma biên con tro thanh chung nhân cho dân Cha hâu triêu tâp moi quôc gia
dân tôc lai dê tât ca nhung ai chua biêt dên Su Hiên Diên cua Cha, së mau
mán chây dên voi Cha va tôn vinh Cha? Cha dã noi voi con ráng Cha së
biên Loi Cha thanh môt ngon lua trong môi miêng con hâu lôi cuôn nhung
ai chua bao gio biêt dên Cha, nay së phung su Cha voi tâm hôn không vân
vuong su doi. Cháng lë Cha lai chua noi ráng Cha së sua sang lai nhung
ban tho bi pha dô hay sao?
Trong Nha Riêng cua Cha, gio dây dang bi phân tan, Cha së tháng
tiên moi su trong do. Cha së tach biêt cac tâm hôn cao ngao va kiêu cáng ra
khoi lop nguoi co long trong sach, cung giông nhu nguoi ta tach biêt cac
con dê ra khoi dan cuu vây. Con dã duoc khuyên nhu tuân giu Lê Luât va
nhung diêu lê cua Cha, va duoc nhác nho án nán hôi cai voi ca long thanh.
Cuôc thanh tây dã khoi su, nên co môt sô nguoi dã duoc Cha dên thám
viêng. Phai cháng cac con dã quên nhung loi dã noi trong luc khâp câp ma
cac con kêu lên trong con hâp hôi ráng: 'Lây Chua, con dã bi bát lua rôi¨
vao dip cac con thu tôi lân cuôi cung vua qua voi cac loi hôi lôi tha thiêt
hay sao?
Con dôi voi nhung nguoi chua don nhân su viêng thám cua Cha, së
co nhung nôi day dut dang cho ho, thi Ngay cua Chua cung së dên voi ho.
Ngay do thât la trong dai! Cha së nhanh chong to Long Thuong Xot cua
Cha, miên la cac con biêt án nán hôi cai... Cha së to Long Thuong Xot cua
Cha va qui tu tât ca cac con duoi bâu troi nay lai voi nhau. Thê nhung truoc
khi do, Cha la Tac Gia cua Bai Ca Vinh Tinh Yêu nay, Cha noi cho cac con
biêt tru khi thê gian dang lâm trong canh tôi tê biêt tro lai voi Cha, biêt hôi
cai, biêt lây tinh thuong yêu dap lai su du, diêu co thê xây dên voi tât ca cac
con së bao gôm moi su duoc luu giu trong lich su vê su thanh tây.


53

- Lav Chua' Con khong biêt noi gi!

- Không ai biêt án nán hôi cai nhiêt thanh, biêt thông hôi thuc su... Moi
quôc gia lâm vao tinh trang nao dông, cac thanh dat cua ho la muc dô long
vô dao hanh cua ho. Ca trai dât së phai khôn khô tru khi Cha nghe thây môt
tiêng khoc hôi cai thuc long. Tiêc thay! Co nhung nguoi dung trên buc cao
tuyên bô hoa binh. Vây ho kiên tao hoa binh giua ho voi nhau báng cach
nao va nhu thê nao, khi ma chinh nhung nguoi ây lai la nhung nguoi vi
pham cac gioi rán cua Cha va gây chiên voi Cha. Nhu thê lam sao tâm tri ho
lai mong doi ráng ho së dem lai hoa binh duoc chu?
Dâu thê nao di nua, cac con dung nan chi, cuôi cung su cuu rôi së
dên tu Thiên Chua Ba Ngôi Môt Chua la Dâng ma cac con vân dang tiêp tuc
chôi bo. Hõi thê hê vô dao hanh, cuôi cung cac con së sông trong binh an.
Thiên Chua, la Dâng ngu trên ngai toa trên troi së châm dut canh rung
hoang cua cac con, va Thân Khi Cha së không ngung tuôn dô xuông giông
nhu giong nuoc ngoi sang vao nhung manh dât khô cán. Cha së tuôn dô
xuông van vât tran dây voi Nguôn Anh Sang riêng cua Cha, va trong Nguôn
Anh Sang nay, Cha së cát bo co lông vuc ra khoi ruông lua, cung nhu Cha
dã noi, Cha së tach roi cac con dê ra khoi dan chiên.
Nhung nguoi tu minh o ngoai Nguôn Anh Sang Thân Linh cua
Cha, Cha së tro thanh Dâng Vô Hinh va ho không co thê dên gân duoc. Noi
ho cu ngu chi la bong tôi ma thôi. Thê nhung nhung nguoi sông theo Nguôn
Anh Sang Thân Linh, së duoc chuc phuc, va chinh ho së toa sang trong Anh
Sang cua Cha. Cha së phu boc va dê ho chung phân trong su sang lang riêng
cua Cha. Linh hôn nao cang trong sach bao nhiêu, thi cang tro nên sang lang
bây nhiêu. Phuc thay cho nhung ai duoc tha thu tôi lôi, dã duoc tây sach.
Phuc thay cho nhung ai ma Cha luân xet la nguoi không vuong mác tôi lôi,
va tâm tri cua ho không hê co lua dao.
Con hãy noi cho thê hê voi cac con biêt Thiên Chua dã o dây, va
dang o cung voi cac con. ic.