Control intern Capitolul 1.

Prezentarea generală a companiei
Date despre companie: Persoana juridică: D PLAST-EFTEC RO S.R.L. Judeţul: Arges Adresă: Comuna Budeasa, Judetul Arges Numar din registrul comertului: J03/354/1998 Forma de proprietate: 35 - Societăţi comerciale cu răspundere limitată Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN): 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cod de identificare fiscală: 10669143 Atribut fiscal : RO Date despre sedii secundare: Denumire: PUNCT DE LUCRU AUTOMOBILE DACIA SA Domiciliu : România Judeţ: Arges Localitate: Mioveni Adresa: Str.Uzinei nr. 1 Cod de identificare fiscală: 27124477 Date despre activitate Istoric S.C. D PLAST EFTEC RO SRL este una dintre cele mai mari societăţi de pe piata locala. De a lungul timpului societatea a avut mai multe denumiri: 1995÷1998 – FLEXIPLAST S.A. 1998÷2001 – GURIT ESSEX Romania S.A (Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2001÷2006 – DOW Automotive Romania S.A.(Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2006 ÷ 2009 – AUTO COATING SRL Martie 2009 – AUTO COATING SRL parte a grupului D PLAST EFTEC-Group Iunie 2010 – D PLAST-EFTEC RO SRL.

• • • • • •

Capitolul 2. Cadru general control intern
In cadrul „O.M.F.P. 3055/2009 – sectiunea 11 – controlul intern pct. 309” se stabilesc obiectivele, componentele si procedurile privind controlul intern cadrul entitatii. Controlul intern urmareste obiectivele: Asigurarea conformitatii activitatilor entitatii cu legislatia in vigoare; Buna functionare interna a S.C. Dplast-Eftec Ro Srl cu respectarea deciziilor luate de personalul cu responsabilitati in managementul entitatii, sefi de compartimente; Eficacitatea operatiunilor derulate si utilizarea eficenta a resurselor; Masuri pentru prevenirea si controlul riscurilor de a nu fi realizate obictivele entitatii; Asigurarea fiabilitatii informatiilor financiare furnizate prin raportarile financiare. Controlul intern opereaza ca timp preventiv, operativ si ulterior, respectiv: a) Preventiv pentru: – elaborarea bugetelor; – dispunerea si certificarea operatiunilor semnificative si care pot modifica patrimoniul entitatii; Activitatea de control financiar preventiv se desfăşoară potrivit prezentei Decizii (anexa 1), a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezintă în Anexa nr.3 la prezenta Decizie. - Tabel nominal cu persoanele care exercita controlul financiar preventive si specimenle de semnaturi ale acestora (anexa 4), tabel nominal cu persoanele care răspund pentru realitatea, regularitatea, şi legalitatea operaţiunilor care se supun controlului financiar preventiv(anexa nr.5);

- Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv şi atribuţiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si şefilor compartimentelor de specialitate în care au loc operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, precum şi persoanelor care exercită controlul financiar preventiv sunt prezentate în anexa nr.5 . b) Curent – se realizeaza la derularea operatiunilor privind masura in care realizeaza obiectivele cantitative si calitative ale entitatii si este in sarcina fiecarui sef de compartiment ( sarcini si atributii nominalizate in fise posturi); c) Ulterior – sub forma controlului intern de gestiune prin: - verificarea rentabilitatii operatiunilor, a conformitatii; - depistarea anomaliilor si corectarea erorilor. Controlul ulterior se realizeaza de catre sefii de compartimente si de catre controlul realizat de catre firma mama D Plast-eftec As. De asemenea societatea mama realizeaza prin directorul financiar al societatii D Plast-Eftec AS Dl. Vit Jasensky si auditul intern prin verificarea tuturor operatiunile financiar contabile realizate in cadrul D Plast-eftec Ro Srl. Normele si procedurile care compun sistemul de control intern pe nivele ierarhice urmareste: Cine aproba operatiunea? Cine autorizeaza efectuarea ei? Cine verifica si ce presupune aceasta verificare? Cum se realizeaza securitatea activelor? Separarea functiilor pentru operatiunile de mai sus; Politici clar definite privind delegarea competentelor; Politici adecvate de resurse umane privind recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continua, evaluari individuale, consiliere, promovare, actiuni de corectare si coercitive. Periodic conducerea entitatii face evaluarea controlului intern pentru a determina cat de bine este realizat, cum ar putea fi imbunatatit si masura in care sistemul de control intern ajuta la identificarea si abordarea riscurilor principale ale entitatii privind frauda, risipa, abuzul sau un management defectuos. La evaluare trebuie avute in vedere componentele controlului intern: 1. Mediul de control (MC); 2. Evaluarea riscului (ER); 3. Activitati de control (AC); 4. Informare – comunicare (IC); 5. Monitorizare (MO). Pentru fiecare componenta, sunt analizati factori principali. In anexa nr. 6 sunt prezentate procedurile de evaluare pentru fiecare din cele 5 componente.

Anexa 1

D E C I Z I A nr. .... Directorul General al SC. D Plast-Eftec RO Srl Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 şi ale Ordinului M.F. nr. 522/16.04.2003, pentru aprobarea Normelor metodologige generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; emite următoarea DECIZIE: ARTICOLUL 1. Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul SC. D Plast-Eftec RO Srl în conformitate cu structura organizatorică aprobată de Administartorul Unic. ARTICOLUL 2. Activitatea de control financiar preventiv se desfăşoară potrivit prezentei Decizii, a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezintă în Anexa nr.3. ARTICOLUL 3. Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv şi atribuţiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si şefilor compartimentelor de specialitate în care au loc operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, precum şi persoanelor care exercită controlul financiar preventiv sunt prezentate în anexa nr.4 . ARTICOLUL 4. Controlul financiar preventiv se exercită sub coordonarea contabilului sef, de către persoanele desemnate prin Decizia Directorului General. Pentru documentele pe care se solicită semnătura contabilului sef, alături de cea a directorului general, sau a persoanei desemnate ca inlocuitor de drept, reprezinta viza de control financiar preventiv, fara a mai fi necesara si aplicarea stampilei. Documentele cu caracter financiar, fiscal şi contabil vor fi vizate C.F.P de către contabilul sef, si, pentru o serie de operaţiuni şi documente, viza de control financiar preventiv se va realiza prin împuterniciţi, persoanele desemnate, specimenul de semnatura al acestora si numarul de stampila atribuit este prezentat in Anexa nr. 3. Persoanele care acordă viză de control financiar preventiv exercită această atribuţie ca sarcină de serviciu, fiind cuprinsă în fişa postului. ARTICOLUL 5. Tabelul nominal cu persoanele coordonatoare ale departamentelor si compartimentelor de specialitate care prezintă documente în vederea acordării vizei de control financiar preventiv este cel prezentat în Anexa nr.4. Documentele supuse controlului financiar preventiv vor fi semnate de către directorii executivi coordonatori şi şefii departamentelor si compartimentelor de specialitate, iar în lipsa acestora de către înlocuitorii de drept numiţi prin decizie sau de catre persoanele nominalizate in anexa nr.4. Prin semnatura data pe documentele justificative, note, rapoarte, referate sau alte documente prezentate pentru viza CFP, se certifica realitatea, economicitatea, oportunitatea şi legalitatea operaţiilor şi documentelor respective. Certificarea prin semnătură a unor documente privind operaţiuni patrimoniale care nu sunt legale, necesare, oportune, reale şi economicoase atrage după sine răspunderea disciplinară, materială şi penală, după caz, a persoanelor care le-au semnat. Aceeaşi răspundere o vor avea şi persoanele care au exercitat din vina lor, sau exercită necorespunzător controlul financiar preventiv. ARTICOLUL 6. Termenele de verificare şi acordare a vizei de control financiar preventiv de către persoanele împuternicite sunt următoarele: - până la trei zile lucratoare de la primire pentru contracte economice, acte adiţionale la contracte economice, primire şi confirmare de comenzi ; - până la două zile lucratoare de la primire pentru documente privind consumurile de materii prime şi materiale, reparaţii curente şi capitale, facturi, avize de expeditie, alte documente de evidenţă gestionară; - până la o zi lucratoare de la primire pentru operaţii de încasări şi plăţi în lei şi valută (ordine de plată, dispoziţii de plată pentru bancă şi casierie, ştate de plată,e.t.c.) precum şi alte documente aferente acestor operaţii; - până la trei zile lucratoare de la primire pentru documente şi operaţii privind imobilizările corporale şi necorporale; - până la trei zile lucratoare pentru toate celelalte operaţii financiare. ARTICOLUL 7. Documente in baza carora se efectueaza inregistrarea in evidenta financiar-contabilă, definite ca documente justificative conform legii, trebuie să fie supuse vizei de control financiar preventiv. Viza de control financiar preventiv constă în semnarea şi certificarea semnăturii cu ştampilele de control financiar preventiv sau in conditiile prevazute de prezenta Decizie.

ARTICOLUL 8. Prezenta decizie intră în vigoare de la data semnarii, dată la care încetează orice altă dispoziţie pe această linie. Orice act normativ care va intra în vigoare după data prezentei decizii va duce la adaptarea acesteia cu prevederile legale ulterioare. De asemenea, orice modificare a structurii organizatorice sau a personalului din cadrul societatii va duce la adaptarea prezentei decizii, în sensul corelării anexei cu persoanele împuternicite să acorde viză de control financiar preventiv şi a celor îndreptăţite să întocmească documentele supuse vizei. ARTICOLUL 9. Directorul financiar şi persoanele înputernicite să efectueze controlul financiar preventiv, precum şi cele care supun documente şi operaţii vizei de control financiar preventiv departamentele şi compartimentele din cadrul companiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. ARTICOLUL 10. Persoanele împuternicite să acorde viza de control financiar preventiv, în cazul în care în urma verificării constată că operaţiunile nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi de încadrare în limitele şi destinaţia prevederilor din BVC şi/sau de angajament, vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunoştinţa Administratorului şi a directorului general al societatii, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printrun act de decizie internă emis de conducătorul societăţii comerciale. O copie de pe actul de decizie internă va fi transmis persoanei care a refuzat viza precum si la auditul intern al societatii. ARTICOLUL 11. Prezenta decizie s-a întocmit în 2 exemplare, din care: - exemplarul nr.1- la directorul financiar, - exemplarul nr.2- la serviciul resurse umane Decizia se difuzează in copie persoanelor nominalizate in Anexele nr.3 si 4 prin grija serviciului resurse umane. DIRECTOR GENERAL Dată : …………..

VIZAT Director financiar

Anexa 2

1. NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE

LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV .................................................................. Pag. 7 - 28

2. CODUL ETIC SPECIFIC CFP.....................................……………………………… Pag. 29-34

REFERAT PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Prezentam in continuare Normele Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul SC D Plast-Eftec Ro Srl. Necesitatea elaborarii prezentelor

adresam rugamintea Administratorului Unic sa analizeze si sa aprobe Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si Codul privind conduita etica a persoanelor desemnate sa acorde viza de control financiar preventiv.1. SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV SI CATEGORIILE DE OPERATIUNI ASUPRA CARORA SE EXERCITA 1.norme metodologice cu caracter general de aplicare. cu recomandarea aplicarii acestora si la nivelul filialelor din structura companiei nationale CONTABIL SEF. de promovare a unei politici de disciplina financiara la nivelul intregii companii. de dezvoltare in consecinta a unor planuri de actiune privind reducerea riscurilor la nivele acceptabile. NORMELE METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor de plata sau angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul companiei. dupa caz. o o Cadrul legislativ in baza caruia au fost elaborate prezentelor norme este urmatorul : OG nr. de identificare a riscurilo .119/1999. cu modificarile si completarile ulterioare . . referitoare la scopul. proceduri intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul societatii. OMFP nr. organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv a aparut ca urmare a promovarii la nivelul companiei a unei politici de intarire a activitatii de control intern. Ca urmare. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni (denumite in continuare operatiuni) care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau.

alte categorii de operatiuni stabilite prin Decizia Directorului General sau a altor organe de conducere. obligatii asumate. 3. 1/e) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare.1. aceste persoane avand totodata si obligatia de a formula propuneri de perfectionare a listelor respective. Listele de verificare constituie un ghid in exercitarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate. lista cu principalele acte normative care trebuiesc insusite si aplicate atat de persoanele care promioveaza documentele supusu vicei CFP. .4.1. .ordonantarea cheltuielilor. din punct de vedere al: a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. 1/a). In toate cazurile in care se gestioneaza fonduri provenite din finantari externe. 2 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2. prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii. 1/b). prin liste de verificare (check-lists). asigurand astfel o dezvoltare progresiva a acestora.3.filiale companiei nationale. concesionarea sau inchirierea de bunuri. 1/d). Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii. In cadrul companiei nationale controlul financiar preventiv se organizeaza distinct la : . b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate). 3.3. 2. a obiectivelor verificarii. . fara a fi limitativa. .2.concesionarea sau inchirierea de bunuri . Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate. contractuale. :dispozitii aplicate ca urmare a unor prevederi legale. Anexele nr.angajamentele legale ( ex. gajarea. 1/c). Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale. Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza. 1. inainte ca acestea sa devina acte juridice. In raport de specificul fiecarei entitati. . c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament.2. Directorii si/sau conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea. In functie de specificul unei activitati se poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni. in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate). In functie de propunerile primite. pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul specific al fiecarei societati. dezvoltarea si actualizarea procedurilor de exercitare a controlului financiar preventiv. precum si verificarea operatiunilor deja efectuate. de modificarile legislative sau de alte conditii aparute. in principal: .compania nationala – aparat central. In anexa 2 este prezentata. regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. in normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume 2.5.vanzarea. conducatorii acestora vor dispune particularizarea.2. .3.6. rapoarte de control etc ). Controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile si/sau patrimoniul societatii. cat si de persoanele ce acorda viza. 3. 3. dupa caz (control bugetar). regularitatii si legalitatii. de catre directorii executivi si conducatorii compartimentelor de specialitate emitente.1. . 3 CONTINUTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 3. conducatorii entitatilor vor aproba modificari ale listelor de verificare.deschiderea si repartizarea de credite bugetare. referate necesitate. Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite se va organiza. Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale. Se va dispune detalierea. 3. Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial societatea se supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si compartimentele de specialitate.

5. atunci operatiunea nu poate fi autorizata. 5 PROCEDURA DE CONTROL 5. Prin acordarea vizei se certifica implicit si indeplinirea conditiilor mentionate in listele de verificare. in astfel de situatii nu se face consemnarea refuzului de viza. dupa caz. al incadrarii in limitele si destinatia fondurilor si/sau de angajament. controlul operatiunii din punct de vedere al legalitatii. . de acte si/sau documente justificative si. prin parcurgerea listei de verificare.7. prin acte juridice. regularitate si. Dupa caz. 4. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei.1. Daca necesitatile o impun. procedandu-se la restituirea documentelor catre compartimentul care a initiat operatiunea. Termenul pentru pronuntare (acordarea/refuzul vizei) se stabileste. Daca prin parcurgerea listei de verificare cel putin unul dintre elementele verificarii formale . : la parteneri de afaceri. care va cuprinde mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv". de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul societatii. numarul sigiliului (numarul de identificare a titularului acestuia).3.5. sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala. Actul de numire va cuprinde limitele de competenta in exercitarea acestuia.2. in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in Cadrul general si/sau specific al operatiunilor supuse controlului preventiv.Pentru documentele supuse acordarii vizei CFP . 4. Dupa efectuarea controlului formal. dar nu si limitativa. care circula si in afara companiei ( ex. Controlul financiar preventiv se exercita. indicandu-se motivele restituirii. de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un Referat de necesitate sau "Angajament individual/global.5. 4 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 4. 5. existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza .2. 4. Pentru simplificarea si accelerarea circuitului administrativ. conform propriilor proceduri. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament. precum si avizul compartimentului de specialitate juridica.completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora. 5. persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv pot inregistra documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv ( model prezentat in Anexa 3 ) si efectueaza. se pot solicita si alte acte justificative. 5.care se dovedesc ulterior nereale. in vederea exercitarii unui control preventiv cat mai complet. la diverse institutii publice ) se considera acordata viza de control financiar preventiv daca pe acestea este numai semnatura uneia din persoanele desemnate prin Decizie de Directorul General al societatii. 4.4. documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se pot inscrie in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.1. prin decizie interna.4. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate. Interzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului societatii . In conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare . in cadrul compartimentelor de specialitate financiarcontabila. nu exonereaza de raspundere directorii si/sau sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora. Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile si/sau patrimoniul vor fi insotite de avizele directiilor si/sau compartimentelor de specialitate. 5.nu este indeplinit.6. prin viza. zi). parcurgerea listei de verificare specifica operatiunii primita la viza este obligatorie. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si poate fi completat si prin aplicarea sigiliului personal. pentru a dispune masurile legale. se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza . existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate. Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea. de note de fundamentare. 5. In efectuarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate. luna.3. de conducatorul societatii. dupa caz. de regula. data acordarii vizei (an. regularitatii si. inexacte sau nelegale. dupa caz. Controlul financiar preventiv se organizeaza. de asemenea. In raport de natura operatiunilor. persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificarile ori de cate ori este necesar. conducatorul societatii poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza.

. compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea. in vederea continuarii circuitului acestora. Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite compartimentului de specialitate emitent. In vederea atingerii acestui scop. compartimentului de audit public intern propriu.2. Efectuarea pe propria raspundere a operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducatorul societatii. de a optimiza circuitul documentelor. . Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare si/sau de angajament. 7.neautorizarea. persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat. . 6. pregatirea profesionala si calificarea personalului. c) actiunile ce au fost sau trebuie intreprinse pentru reducerea riscurilor in administrarea patrimoniului si/sau fondurilor. Directorul General si Directorul economic al societatii vor informa anual Consiliul de Administratie cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv. b) factorii de risc decurgand din: . . tipologia si structura operatiunilor analizate din punct de vedere al legalitatii. ghiduri si proceduri detaliate de efectuare a operatiunilor. DISPOZITII FINALE . O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza.Se identifica si se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor societatii si se formuleaza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor. al incadrarii in limitele si destinatia resurselor si/sau fondurilor de angajament. 7. organul ierarhic superior al enitatii publice asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere. introducerea unor noi standarde de control. in scris. 6. dupa caz.modul in care conducatorul societatii trateaza refuzurile de viza si/sau avizele consultative emise.8. consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile refuzate la viza de control financiar preventiv ( model similar Anexei 3 ) La refuzul de viza se va proceda la indicarea elementului/elementelor a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/ nu sunt indeplinita/indeplinite.3. 6.4. va fi adus la cunostinta conducatorului societatii. regularitatii si.5.caracteristicile legislatiei precum si din constrangerile datorate lipsei de fonduri. 8. date ce vor fi cuprise si in Raportul Administratorilor intocmit la inchiderea exercitiilor financiare . In raportul annual .opiniile formulate prin avizele consultative. iar celelalte documente se vor restitui. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament. 6 REFUZUL DE VIZA 6. dupa caz.neasigurarea unei independente reale in exercitarea controlului financiar preventiv. . concretizate in: . 7 RAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 7.5. acordarea vizei de control financiar preventiv. . 6.3.neidentificarea operatiunilor sensibile si avizarea unor operatiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente. 4 la prezentele norme metodologice. orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare. de a defini riguros responsabilitatile directiilor/compartimentelor de specialitate si ale personalului din cadrul acestora si de a aplica principiul separarii atributiilor. dupa caz. potrivit anexei nr.capacitatea de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme. Refuzul de viza. al companiei nationale ( care va informa directorul general al companiei ) .1. in esenta. perfectionarea cadrului normativ. insotit de actele justificative semnificative. in raportul anual privind controlul preventiv se va face referire la: a) rezultatele activitatii de control financiar preventiv. prin refuz de viza. Daca in urma controlului se constata ca cel putin un element de fond nu este indeplinit. regularitate si. operatiunea nu intruneste conditiile de legalitate. si cel al entitatii publice sub a carei autoritate se afla compania nationala. operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului societatii. la prezentarea datelor privind controlul preventiv se poate evalua activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a societatii de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace. a unor operatiuni care nu intrunesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare pentru a fi efectuate.volumul.1. sub semnatura. prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna si de pe motivatia refuzului de viza. Informarea companiei si a organului ierarhic superior se va face de indata ce efectuarea operatiunii a fost dispusa. .2. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Ministerul Finantelor Publice si.numarul.

.Legile bugetare anuale . DESCHIDEREA. 4 Se verifica: incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului principal de credite. . nr. 1/d. Pentru intelegerea si utilizarea corecta a unor termeni s-a intocmit si anexa 6 “ Definitii utilizate in controlul financiar preventiv. 1 ( 1/a. CONTABIL SEF ANEXA nr. 5 si 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice. repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare. 3. 8. 119 / 1999 (3) .O.1.G.2 . 2.Legea nr. 2/ a CADRUL GENERAL al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv A.4 Prezentele Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv se aplica incepand cu data de 01. 8. 1/e ) .2009 .1/b.O.Legea nr. 8.G 95/2002.solicitarile filialelor pentru repartizarea de credite bugetare. 189 / 1998 (2) . 500 / 2002 (1) . 1/c.Aprobari ale 3 nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe baza de elemente de legislatie specifice fiecarui ordonator. In anexa nr.8. data pana la care se va emite Decizia Directorului General de organizare si aplicare a controlului financiar preventiv in cadrul societatii.09. Aceste definitii au fost completate cu definitiile utilizate in economiei in aplicabilitatea Legii finantelor publice.5 se prezinta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu. 4.U. Anexele nr.3. . Intocmit . REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE Nr Documentul crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Decontul justificativ pentru deschidere de credite bugetare Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 2 .

189 / 1998 (2) . Anexa 2 / b B.Legile bugetare anuale .situatia creditelor .existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare / efectuare a financiar 2 . . .bugetare. repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare. .Legea nr. . . existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament.daca achizitia publica este prevazuta in programul anual.Ordin ME .Legea nr. .Ordin ME . . 500 / 2002 (1) .documentul de aprobare de catre conducatorul entitatii publice a procedurii selectate de achizitie.Legile bugetare anuale Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare .programul anual de achizitii publice.2 Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare . .daca cererea pentru bugetare deschise deschiderea de credite se anterior si neutilizate.G. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA Nr Documentul*) crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract / comanda de achizitii publice Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: .O. . nr. .actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii.Alte acte normative specifice 3 . incadreaza in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern. fundamentarea sumelor inscrise in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor Se verifica: .respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica. .daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea de deschidere de credite. dupa caz.solicitarile pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont).incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor.OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica .Legea nr.anuntul / invitatia de participare la . 119 / 1999 (3) . 500 / 2002 . . .

existenta creditelor bugetare.alte documente specifice. programul. .Codul comercial . .existenta documentelor primare intocmite corect si legal . existenta avizului compartimentului juridic. . 571/2003. .Alte acte normative specifice .documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare. .actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului.rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal. . . 571/2003. . .L. . documentele privind achizitia. documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. existenta creditelor bugetare sau a surselor financiare necesare.programul de achizitii .Codul comercial . intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si procedurilor aplicabile . proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii. .Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare . dupa caz.rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal. 2 Contract / comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe nerambursabile .Legile bugetare anuale . . juriului privind stabilirea ofertei castigatoare.Legea nr. . . acordul sau conventia externa.procedura.solicitarea finantarii si justificarea acesteia. .ofertele prezentate. 500 / 2002 . nota de Se verifica: .existenta avizelor pe documentatie. .OUG 92/2004 .respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie .hotararea comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare.OUG 92/2004 .actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii.L. 3 Contract finantare de OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica .Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare .OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . Se verifica: daca achizitia este aprobata. . incadrarea platii in conditiile contractuale .daca solicitarea finantarii are temei legal. .

in calitate de garant.G.nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.H. 500 / 2002 .Legile bugetare anuale .Alte acte normative specifice Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice. legea datoriei publice . 500 / scrisoare de 2002 .concordanta termenilor din.concordanta termenilor. 9 Actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol. -aprobarea conform competentelor legale. a unor manifestari cu Se verifica: existenta surselor financiare. .Alte acte normative specifice Contract de contract de finantare sau finantare imprumut / Sau de imprumut Alte acte normative specifice Proiect conventie garantie aferenta fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate. . . .aprobarea conform comp-etentelor legale .Legea nr. .l.existenta conventiei de garantie semnata de garantat.31/90. fundamentarea Se verifica: propunerii .legislatia specifica de privatizare.acte normative specifice .nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat. 500 / fundamentarea de 2002 propunerii legea datoriei publice .Alte acte normative specifice nota de fundamentare a concesionarii sau inchirierii.G. Se verifica: . Se verifica: -. . externe . si beneficiarul scrisorii de garantie Contract de concesionare sau inchiriere .4 . 7 8 . acordul de garantie Se verifica: . de aprobare Acordul de imprumut extern .incadrarea obiectului in prevederile contractuale.Alte acte normative specifice hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.Legea nr. a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific.Legea nr. .H. . acordului de garantie . -Act constitutiv. .concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de . de aprobare Acordul de imprumut extern . 5 de .respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind concesionarea sau inchirierea. Se verifica: existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrativteritoriale garantate. . hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior. -. nota de fundamentare a actiunii de protocol. documente specifice privind derularea operatiunii de concesiune sau de inchiriere.contact / acord 6 -Alte acte normative specifice Proiect de .concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern.incadrarea obiectului in prevederile acordului de imprumut. garantie pentru legea datoriei imprumuturi publice .

acordarea altor drepturi salariale . . . .incadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli in limitele prevazute de normele legale.G.documente.H. privitoare la actiunea si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate.Alte acte normative specifice nota de fundamentare a deplasarii . nr.propunerea pentru acordarea salariului / numirea personalului de executie pe functii de conducere / acordarea altor drepturi salariale. . . inclusiv devizul estimativ de cheltuieli . 571/2003 . diurna. 53/ 2003) (21) .caracter cultural-stiintific. -(Legea nr. diurna.HG nr. Se verifica: existenta surselor financiare si incadrarea in indicatorii bugetari aprobati.nota mandat privind deplasarea.acceptul scris al persoanei detasate. 11 Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului. 12 Ordinul /hotararea/ actul intern de decizie privind: . .CCM .numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere. . inclusiv devizul estimativ de cheltuieli documente transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune. . . invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern.angajarea sau avansarea personalului. inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli 10 Actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau strainatate. acordarea salariului . . nr. .Codul muncii .concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ existent (transport. cazare. 1860/ 2006. cazare. . nota de fundamentare a delegarii / detasarii. sau a altor actiuni cu caracter specific. .Alte acte normative specifice Se verifica: existentasurselor financiare.1860/ 2006 .concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent (transport. 500 / 2002 .CCM . .decizia de aprobare a deplasarii externe .G. respectarea reglementarilor legale privind angajarea si incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale.L.CCM . contractul de mandat . alte cheltuieli). 518 / 1995 . alte cheltuieli).Legea nr. . contractul de mandat . Se verifica: -existenta surselor financiare.Legile bugetare anuale .H. . decizie si prevederile cadrului legal existent.Alte acte normative specifice nota de fundamentare si dosarul angajarii / avansarii personalului.

public-privat .Codul civil (art. contestatii si raspunsurile la contestatii. Se verifica: . -existenta avizului compartimentului juridic.respectarea regularitatii specifice contractului de parteneriat public-privat.Legea nr.decizia cuprinzand lista investitorilor ierarhizati.devizul cheltuielilor. . . nota de sau 1560 si fundamentare. comunicarea deciziei catre investitori.existenta surselor . existenta avizului compartimentului juridic. urmatoarele).Alte acte normative specifice .acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre acestea. Se verifica: . .existenta resurselor . Contractul comercial. de . . 14 Contract de .daca devizul / categoriile de cheltuieli se incadreaza in limitele admise . .13 Contractul comodat inchiriere .. .proces verbal de negociere. 500 / parteneriat 2002 .ordinul / decizia de numire a comisiilor de negociere. studiul de fezabilitate. . stabilirea termenilor contractului in concordanta cu prevederile cadrului normativ.

conventia sau protocolul. servicii sau lucrari Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale. efectuare a financiar 2 .Codul comercial . ORDONANTAREA CHELTUIELILOR Nr crt 0 1 Documentul supus controlului financiar preventiv 1 Ordonantare de plata privind achizitia de produse.Legea nr.OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . contract comercial / comanda/ conventie/ acord.OUG 92/2004 . prestarea serviciilor sau executia lucrarilor.Legile bugetare anuale Alte acte normative specifice. . . . . Referat de necesitate . dupa caz. . .factura externa. 2 -DPVE (ordonantarea de plata externa) . document transport . . incadrarea sumei ordonantate la plata in limitele aprobate si in conformitate cu obligatiile contractuale .legea BNR .Codul civil .Legea nr. 571/2003.L. . documentele care sa ateste livrarea produselor. concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal. factura intocmite conform cerintelor codului fiscal.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. acordul. 500 / 2002 . .alte documente necesare intocmite corect. declaratia vamala de import. 3 .contractul de achizitie. Se verifica: concordanta dintre prevederile contractului. 500 / 2002 .Anexa 2 / c C.

incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament asumat legal.politici bancare privind instrumente si tehnici financiare . documentele justificative emise de concedent sau. . emise de BNR . inclusiv a termenului de plata. Protocoale. .legalitatea si regularitatea documentatiei justificative. incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal. conventiei sau protocolului si avizul de plata transmis. . chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere contract comercial . .legislatie/ . 3 Ordonantare de plata pentru subventii. Alte acte normative specifice nota de fundamentare. . norme/ circulare . Alte acte normative specifice . transferuri.documentatia specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv. 500 / 2002 . .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. acorduri sau conventii incheiate .contractul de concesionare sau de inchiriere.Legile bugetare anuale . dupa caz. .avizul de plata. . nota de fundamentare. acordului.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. de proprietarul bunului inchiriat.Legea nr. . Se verifica: . concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal. corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale. 4 Ordonantare de plata privind redevente. prime sau alte plati din fonduri publice acordate filialelor.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. Alte acte normative specifice contracte comerciale .factura .

Decretul nr.cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile.alte documente justificative specifice. -alte documente. . . 518 / decont.concordanta sumelor ce urmeaza a fi eliberate ca avans cu cele prevazute in documentul de aprobare a actiunii sau.L.documentul prin care se constituie garantia legala daca este prevazuta in contract.prezenta . 1860 / sume cuvenite 2006 titularului de .Legea nr.Ordinele emise . 500 / 2002 .Legea nr. acorda prin Alte acte casierie. contract comercial . incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat. acreditivul documentar irevocabil. 6 Ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate 7 . dupa caz. normele de aplicare . incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament comercial . . 8 Ordonantarile de plata ale salariilor. Se verifica: . .solicitarea de acordare a avansului. acorduri/ conventii. Statul de functiuni. . contributii pentru asigurarile sociale de stat. . exactitatea si corectitudinea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. nr. Alte acte normative specifice nota de fundamentare. altor drepturi salariale acordate personalului.G. care se 1995 . .incadrarea in prevederile privind numarul maxim de posturi . decontul justificativ al cheltuielilor. plata privind 209/1976 (43) avansuri sau . Se verifica: .5 Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract comercial . . precum si ale .concordanta conditiilor incluse in acreditivul emis cu prevederile din contractul. 500 / 2002 .daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de legalitate si regularitate.contractul.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor. Se verifica: . nota de fundamentare.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.legislatia/ norme / circulare BNR . Se verifica: . incadrarea sumei ordonantate la plata. . contractul comercial .G. nr.H. Alte acte normative sau documente specifice Ordonantare de . normative specifice . documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia.centralizatorul lunar al statelor de salarii. precum si in prevederile contractului. 571/2003 codul fiscal . .conditiile de plata incluse in contractul.H.

Legea nr. .obligatiilor fiscale aferente acestora de MFP .Legile bugetare anuale . 76 / 2002 (47) Legea nr.CCM Alte acte normative specifice contributii pentru asigurarile de somaj. ANAF .).Codul muncii (Legea nr.Legea nr. 53 / 2003) . contributii pentru asigurarile sociale de sanatate etc. . 19 / 2000 (46) . 346/2002 (48) .

. VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR Nr. . Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de valorificare prin licitatie cu strigare. .adresele catre/de la hatararea de institutiile care doresc sa aprobare utilizeze bunul disponibil.legea societatilor comerciale nr. .existenta avizului compartimentului juridic. disponibilizare. . documentatia de atribuire/licitatie. . .ordinul/ mandatul/ hotararea de aprobare referatul de disponibilizare. INCHIRIEREA . 2 Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata Contract de vanzare / cumparare a bunurilor disponibilizate) 3 . Documentul supus crt.existenta avizului compartimentului juridic.documentatia de valorificare comform procedurii aprobate. TRANSFERUL . .studiul de oportunitate. 31/1990.stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ. respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea actiuni de atribuire/ licitatie / negocierii directe. . .raportul de evaluare a bunurilor ce urmeaza a fi vandute. hotararea de aprobare a concesiunii / inchirierii . Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor.actul constititiv . CONCESIONAREA . alte documente . . potrivit legii.legea societatilor comerciale nr.Anexa 2 / d D.Alte acte normative referatul de specifice .incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand bunurile care. controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract de concesionare / inchiriere Cadrul legal 2 . . pot fi concesionate / inchiriate. 3 .caietul de sarcini.ordinul/ mandatul/ considerate necesare. ordin/ mandat/ .existenta avizului compartimentului juridic.decizia de numire a comisiei de evaluare. 31/1990. . .legislatia privind privatizarea . documentatia procedurii de negociere directa .actul constititiv . .legislatia privind privatizarea Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 4 Se verifica: .stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ.

controlului controlului financiar preventiv financiar preventiv 0 1 2 3 4 1 Proces verbal de .G.daca valoarea cheltuielilor bugetari. . specifice 3 Decontul de . corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si.de normele legale din punct de caracter cultural .cod fiscal – cu stiintific. a unor daca documentele protocol.prezentarea in termenul legal temporar specifice a documentelor justificative diferitelor categorii pentru cheltuielile efectuate. 2 Decontul privind Legea nr.L. functiune a . privind cheltuielile justificate si. de normele legale din punct de indeplinirea unor specifice documente vedere al formei si continutului. alte acte justificative.existenta actelor justificative. de cheltuieli.nota privind . justificate prin decont se Alte acte incadreaza in valoarea normative aprobata.H.Legea nr. indicatorii de cheltuieli. a . stiintific sau a altor modificari si altor actiuni cu corectitudinea calculului actiuni cu caracter completari caracter specific. protocol. nr. . actiunilor de .daca actele justificative au mijlocului fix 1997 respectare fost intocmite si semnate de Alte acte ROF .Anexa 2 /e E.actul intern de Se verifica: cheltuieli privind 1995 decizie privind daca documentele deplasarea in Alte acte deplasarea in justificative sunt cele prevazute strainatate pentru normative strainatate. . a penalitatilor de -referat de justificative intarziere.documentul de restituire a avansurilor nejustificate si. 571/2003. nr.incadrarea cheltuielilor in aprobat. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Nr. 518 / . misiuni cu caracter justificative . a penalitatilor de intarziere. necesitate specifice .prezentarea in termenul legal ocazionate de . 909 / competentelor.H. persoanele in drept. normative .Legile bugetare organizarea a documentelor justificative organizarea anuale actiunilor de pentru cheltuielile efectuate. . diferitelor categorii plafoanele aprobate. sau a vedere al formei si continutului.HG 44/2004 manifestari cu justificative sunt cele prevazute manifestarilor cu norme de aplicare caracter cultural .daca sunt indeplinite conditiile specifice starea tehnica a scoaterii din functiune. 500 / . documente dupa caz. dupa caz. conform .G. mijlocului fix propus a fi scos din functiune. specific ulterioare .actul intern de Se verifica: cheltuielile 2002 decizie privind . Documentul supus Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a crt. 15 / aprobarea Se verifica: scoatere din 1994 .

regimul juridic al bunului / bunurilor care fac obiectul donatiei.incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale. 32 / 1994. . .HG 1860/2008. existenta avizului compartimentului juridic.daca bunul / bunurile respective sunt grevate de datorii. nota de fundamentare a actului de donatie. aprobarea conform actului constitutiv .documentul de restituire a avansurilor nejustificate si.daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in valorile aprobate. nota de Se verifica: fundamentare a . alte acte normative. 571/2003. .Legea nr. 5 Contractul de sponsorizare in care societatea este beneficiara sponsorizarii .incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale.Codul civil (art. a penalitatilor. 6 Actul de donatie.daca se desfasoara sau contractului de urmeaza sa desfasoare o sponsorizare. . activitate din cele prevazute la art. documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.Legea nr. .HG 518/1995 . . Alte acte normative cu caracter specific . 500 / 2002 . existenta avizului compartimentului juridic. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si continutului. a penalitatilor de intarziere. . .HG 44/2004 norme de aplicare cod fiscal – cu modificari si completari ulterioare .4 Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa . statutul societatii.prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit. corectitudinea calculului privind sumele justificate si. 31/1990. referatul aprobat privind achizitia directa.L. .actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau. OUG 95/ 2002 pentru cu modificarile si Decontul Se verifica: justificativ pentru aprobarea de catre . dupa caz. 4 din Legea nr. 32 / 1994 . 800 si urmatoarele) legea societatilor comerciale nr. a penalitatilor. . dupa caz.Decretul nr. . dupa caz. 209 / 1976 . in care societatea are calitatea de donatar 7 Decontul justificativ .daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul financiar aprobat. respectarea ROF Se verifica: . dupa caz. cu modificarile ulterioare.rapaorte/ referate aprobate pentru depasirea plafoanelor de cheltuieli . .

documente economic . persoane. care rezulta .8 9 sumele completarile sumele conducatorul / persoana reprezentand ulterioare .modul de calcul al sumei ce . . aplicare . . Monitorul Oficial al Romaniei 0 1 2 . considerate . Industriei de Industriei de .prezentarea in termenul legal a documentelor justificative .regimul juridic al bunurilor . primare utilizate in . imputernicita a decontului de specifice decizia de cheltuieli.Norme de transferuri pentru cheltuieli ( conform Ordinului restructurarea restructurarea de aprobare ) . .Decretul nr. Anexa 2 / f LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL Nr.NIR. daca documentele documente 82/ 91. vedere al formei si continutului.Factura .corectitudinea calculului . necesare . reprezentand imputernicita a decontului de transferuri pentru . imputatie.decontul de Se verifica: incasare / plata 209 / 1976 cheltuieli aprobarea de catre catre casierie Alte acte prezentat de conducatorul / persoana normative titularul de avans. .daca dispozitia de incasare obligatii de plata /plata este intocmita pentru in sarcina unor suma ce urmeaza a fi incasata.modul de calcul al sumei ce aparare aparare urmeaza a fi incasata de la institutia publica sub a carei autoritete este compania / suma ce urmeaza sa fie transferata la filiale . justificative sunt cele prevazute . . ACTUL NORMATIV Publicat in crt.OMFP de normele legale din punct de . Dispozitia de .alte acte din urmeaza a fi incasata/platita.ul . Bonul de consum ( -Legea . Se verifica: transfer ) si alte contabiliatatii nr.actul intern .Alte domeniul 3512/2008.

1995 modificarile completarile ulterioare 1046/29. ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.2002 26/25. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti Hotararea Guvernului nr.VIII. 34/2006 privind achizitiile publice .2003 Cu modificarile completarile ulterioare 112/ 6. precum si in cazul deplasarii.XI.2000 158/05. 1792/2002 al ministrului finantelor publice.II.2002 1066/17.02.12. 31/1990 privind societatile comerciale 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ordonanta Guvernului nr. cu modificari si completari ulterioare 430/31.. 82/1991 – legea contabilitatii Codul muncii (Legea nr. 500/2002 privind finantele publice Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor Legea nr.2006 modificarile completarile ulterioare si 15 HG 44/ 22. in cadrul localitatii.12. precum si organizarea. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei 1080/ 30. 182/2002 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. lichidarea. pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2003) Legea 571/2003 – codul fiscal 597/13.VII.2004 Cu modificarile completarile ulterioare 154/19. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.I.2005 Cu modificarile si completarile ulterioare 37/23.2004 Republic.1860/2006 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate.VI.1998 265 /27/12/91 72/05. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Ordonanta Guvernului nr.1998 .01.2003 203/01.I.11. privind achizitiile publice Hotararea Guvernului nr.11.2003 927/22.1999 365/ 26.VIII. evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale Legea nr. pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea.04.1 2 Legea nr.III. aprobata cu modificari si completari prin legea 337 / 2006.2004 de aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a codului fiscal Hotararea Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare .1998 459/30. in interesul serviciului OMFP 1752 / 2005 si Cu si Cu si 16 17 18 19 20 Ordinul nr.2002 448/24.2006 86/01. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea nr.XI. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Legea nr. Ordonanta Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar Hotararea Guvernului nr. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.II.

1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare LEGE nr.IV. Legea 137/ 2002 privind unele masuri pentru accelearrea privatizarii . aprobata prin legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor Legea nr.2005 129/25.V. Denumi-rea Continu-tul Compartimentul operatiunilor emitent Data Valoarea Valoarea Data prezentarii la operatiunilor operatiunilor restituirii Observatii . HG 577 / 2002 aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 88/ 1998 . 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Anexa 2/g REGISTRUL privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv Nr. precum si cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise.1997 31 32 33 34 35 215 / 28. OUG 15 / 23.2002 434 / 21. cu modificarile si completarile ulterioare . 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa Legea nr.XI. modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.1999 242/31. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative Hotararea Guvernului nr.2002 454/27.2002 24/ 31. cu modificarile si completarile ulterioare . legea cambiei.VI. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Legea nr.II. 58 / 5.1996 78/ 24.06 2007 64/06. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr.031998 (*republicată*) privind activitatea bancară Legea nr.12.03.1998 381/ 29. 54/1997 OUG 88/ 1997 privind privatizarea societatilor comerciale .06. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice .IV.2000 103/06.cadru de aplicare a Legii nr.2002 140/06.1994 - Nota: lista actelor normative cuprinse in coloana a 2-a din Cadrul general se completeaza cu reglementarile legale de modificare a acestora.I. 99/1999 .01. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.1999 (republicare) 4/08. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale Hotararea Guvernului nr.V.01.01.VII. 32/1994 privind sponsorizarea 439 /28.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OUG 64/ 2007 privind datoria publica Decretul nr. etc ) . aplicabile operatiunilor respective ( ex .1976 140/01. BO.2002 821/13.

....... .....documentului inscrise in documente crt............ 24 alin................... cu modificarile si completarile ulterioare.......... Nr.. 119/1999............/data emiterii 0 1 2 viza a pentru care pentru care actelor documentului s-a acordat s-a refuzat justificative viza viza /semnatura 3 4 5 6 7 8 Anexa 2/h Denumirea societatii Nr.................. (2) din Ordonanta Guvernului nr................. _______ /__________ Domnului/Doamnei......................... (conducatorul societatii ) In conformitate cu prevederile art....................... va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru ......

................................ 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv......(tipul documentului.................................... compartimentul emitent) din urmatoarele motive: ................. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca......................... (se vor preciza actele normative/ documentele si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente) In situatia in care dispuneti efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra......... ... precum si crearea cadrului unitar pentru numirea...... suspendarea............. in conditiile art.......... (persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu) Anexa 2/j COD ETIC SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu Capitolul I Dispozitii generale 1.... (1) din Ordonanta Guvernului nr................... ordin) prin care dispuneti efectuarea operatiunii .......................... cu modificarile si completarile ulterioare..... in conditiile legii.... la entitatile publice. ....................... Actul (decizie.................... Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract........ 119/1999. 2......... (se nominalizeaza operatiunea) va insoti documentele justificative pe baza carora operatiunea se inregistreaza si intr-un cont de ordine si evidenta “Documente respinse la viza de control financiar preventiv” si se intocmesc informarile prevazute de lege.... numarul si data emiterii.................. cu modificarile si completarile ulterioare...... aceasta se poate face numai cu incadrarea in prevederile legale/ obligatiile contractuale asumate/ limita surselor financiare / creditelor bugetare alocate ( sau alte situatii ........ asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr.. schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu ... 25 alin........ dupa caz )........ Capitolul II ........ suma..........

au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania. e) au studii superioare economice sau juridice. sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane. persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau. cand nu exista persoane cu pregatire superioara. persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni. c) Obiectivitate. In acest scop. asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei. Pot fi numite. care sa indeplineasca prezentele conditii. astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite. in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu. sa nu cedeze unor prejudecati. d) Conduita morala. numite din cadrul compartimentului financiar-contabil. secretul de serviciu. aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora. persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. mai ales. atestata pe baza de examen medical de specialitate. dupa caz. sa aiba o conduita corecta. . in cazul institutiilor publice si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil. g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati. presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora. persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care initiaza. b) cunosc limba romana scris si vorbit. pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. lipsita de subiectivism. efectuare si control a operatiunilor. putand insa face parte si din alte compartimente de specialitate. Pentru actele sale. dupa caz. Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii: a) Competenta profesionala. sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie. cu respectarea prevederilor legale. intreprinse cu buna credinta. in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza. c) au capacitate deplina de exercitiu. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta. h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare. b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare. 4. Prin exceptie.Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati 3. de regula. sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila. sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu sunt. sa dea dovada de impartialitate. aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. in cazul celorlalte entitati publice. f) au o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani. d) au o stare de sanatate corespunzatoare. cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu. in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei. la nivelul celor mai inalte standarde. sa aiba o atitudine neutra. precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. e) Confidentialitate. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate.

Persoana desemnata sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata. destituirii.a devenit incompatibila pentru aceasta activitate. pentru fapte privitoare la abuz in serviciu. regulamentul intern. fiind precizate motivele. .se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca. schimbare sau destituire si. uz de fals. Conducerea societatii va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale. in termen de 10 zile. conducatorul unitatii numeste o alta persoana pentru indeplinirea activitatii de control financiar preventiv propriu. de judecata.efectueaza serviciul militar. Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta activitate. inselaciune. avizul compartimentului juridic si alte avize considerate necesare.la modificarea locului de munca de catre angajator.f) Incompatibilitate. cat si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse spre avizare. dupa caz. . fals. Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen. schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu 6. 9. pentru o perioada care nu poate depasi 30 de zile consecutive. 8. dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. . al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia. Suspendarea.) fata de care aceasta schimbare reprezinta sanctiune disciplinara pentru persoana respectiva. in functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei. schimbarii sau. . Daca in cazul urmaririi penale.a savarsit o abatere disciplinara (a incalcat normele legale. . etc. sau care au fost condamnate.la cererea persoanei in cauza. efectuarea si inregistrarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. suspendarea. Decizia se vizeaza de compartimentele de specialitate in resurse umane. . 7. in aprobarea. la propunerea Directorului Economic . Capitolul IV Evaluarea activitatii persoanei care exercita . . pe motiv de boala sau din alte considerente. se pronunta in scris. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite prin decizia Directorului General . Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala. Pe durata suspendarii.se afla in alte situatii in care intervine suspendarea raporturilor de munca. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbata sunt: .in urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operatiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale si/sau neregulate. prin sarcinile de serviciu. Se poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare. Capitolul III Numirea. persoana in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei. La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu.este in curs de urmarire penala. de judecata sau este arestata preventiv. 5. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendata sunt: . Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. se va avea in vedere limitarea numarului acestora la . schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv propriu se fac prin act de decizie interna a conducatorului societatii cu avizul directiilor/ compartimentelor care au facut propunerea initiala. in conditiile Codului de procedura penala.

în limitele aprobate. care exercita atribuţii de control financiar preventiv delegat.procese –verbale de control .funcţionarul public al Ministerului Finanţelor Publice. acesta include. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul societatii .limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar. Pentru evaluare sunt analizate : . eficient şi eficace. potrivit legii.control financiar preventiv propriu 11. stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale.caracteristica unei operaţiuni. structurile organizatorice. potrivit prezentei ordonanţe.orice act cu efect juridic. în mod independent. e) controlor delegat . Ministerul Finantelor Publice isi va exprima acordul pentru evaluarea anuala a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. Anexa 2/k Definitii utilizate in procedura de control financiar preventiv In înţelesul prezentelor norme metodologice. 7 la normele metodologice. . f) credit de angajament .rapaorte de control intern. termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) angajament legal .extrase din raport al auditului public intern si al Curtii de Conturi. din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. de asemenea. c) control financiar preventiv . inclusiv auditul intern. .rapoarte audit . reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii . numai in situatia in care a primit de la institutia publica respectiva si raportul prevazut in anexa nr.suma aprobată prin buget.activitatea prin care se verifica legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entităţi publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauza sau de către o autoritate superioară acesteia. . privind activitatea de control financiar preventiv. g) credit bugetar . b) conformitate . d) control intern . metodele şi procedurile. înainte de aprobarea acestora. în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic.

autoritate publica.subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare. potrivit legii.verificarea efectuată la fata locului. angajament legal . precum şi instituţiile din subordinea acestora.sumele alocate din bugetul de stat. cat şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar.caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. alte autorităţi publice.persoana din cadrul compartimentelor de specialitate. care sunt prezentate in continuare : 1. împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale.orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei operaţiuni. cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. instituţie publica. realizării unor obiective ale politicilor asumate. bugetele instituţiilor publice autonome.anul financiar pentru care se aproba bugetul. indiferent de natura acesteia. indiferent de acţiunea la care se referă. cu personalitate juridică. Administraţia Prezidentiala. potrivit legii. dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice. j) eficienta . o) legalitate . l) inspecţie . Prezenta anexa se completeaza cu definitiile prevazute de Legea finantelor publice . în vigoare la data efectuării acesteia.faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice. q) oportunitate . determinata în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli.minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi. după caz. afectează fonduri publice unei anumite destinaţii.gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective. numita de conducătorul entităţii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplineşte aceasta atribuţie pe baza de contract. i) eficacitate .maximizarea rezultatelor unei activităţi în relatie cu resursele utilizate.caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte. bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat. bugetul asigurărilor sociale de stat. în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs. care utilizează/administrează fonduri publice si/sau patrimoniu public.Parlamentul. p) operaţiune . credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale. bugetele locale. 3. 2. bugetul trezoreriei statului. în forma pregatita în vederea aprobării sale de către autoritatea competenta. k) fonduri publice . u) proiect de operaţiune . în circumstanţe date. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativteritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public. 4. an bugetar . unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora.orice act prin care o autoritate competenta. instituţiile publice autonome. regie autonomă.orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. în condiţiile legii.caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile. bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. r) ordonator de credite . v) regularitate .anterioare pentru acţiuni multianuale.persoana imputernicita prin lege sau prin delegare. articol bugetar . bugetul fondurilor externe nerambursabile. s) patrimoniu public . ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni. în limita creditelor bugetare aprobate. h) economicitate . bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. . angajament bugetar . potrivit legii. t) persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu . bugetele fondurilor speciale. respectiv se pot angaja. anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie. după caz. dobândite sau asumate cu orice titlu. bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare. ministerele.totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului. sa dispună şi sa aprobe operaţiuni. n) instituţie publica . precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale. m) entitate publica . companie/societate naţionala. indiferent de modul de finanţare a acestora.

proiect. 26. 12. deschidere de credite bugetare .venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc şi destinaţiile acestora. 1 alin. 28.suma aprobată prin buget. într-o perioada data. în limitele aprobate. proiecte. exerciţiu bugetar . deficit bugetar . în limita căreia se pot efectua repartizari de credite bugetare şi plati.activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget. 30. autorizare bugetară .5. fonduri speciale . agregate şi consolidate pentru a forma un întreg.denumire generica pentru persoana si/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiarcontabil. cheltuieli bugetare .document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau. obiective şi altele asemenea. excedent bugetar . fără contraprestaţie şi nerambursabila. în timpul exerciţiului bugetar. obiectiv şi altele asemenea.aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati. 10. respectiv se pot angaja. lege de rectificare . după caz. execuţia de casa a bugetului . 22. fonduri publice .limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate.ansamblul bugetelor. în care este organizată execuţia bugetară (serviciu. execuţie bugetară . instituţiile publice autonome.lege care modifica în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară anuala. ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni. în vederea evitării dublei evidentieri a acestora.sume alocate din bugetele prevăzute la art. pe baza documentelor justificative care sa ateste operaţiunile respective.sume alocate unor programe. 16.parte a cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar. 9. ministerele.gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic.parte a veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar. impozit .prelevare obligatorie. cofinanţare . contabil . numai cheltuielile. în limita creditelor bugetare aprobate. 14.lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare. buget . parţial prin finanţarea provenită din surse externe.finanţarea unui program. 33.sumele aprobate în bugetele prevăzute la art.gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice. clasificatie bugetară . 1 alin. birou.faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor. 20. componente ale sistemului bugetar. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. 7. 19. compartimentul financiar-contabil . 32.prelevare obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice. 25. 17. 15. (2). clasificatie funcţională .fonduri băneşti sau bunuri materiale primite de o instituţie publica de la o persoana juridică sau fizica cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie. alte autorităţi publice. care verifica documentele justificative şi întocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice.denumire generica ce include Parlamentul. 24. . Administraţia Prezidentiala. consolidare . se executa şi se raportează bugetul. 8. buget general consolidat . 31. indiferent de modul de finanţare a acestora. 29.perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaborează. credite destinate unor acţiuni multianuale . 11. care se desfăşoară pe o perioada mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare. efectuată de către administraţia publica pentru satisfacerea necesităţilor de interes general. (2). credit bugetar . parţial prin credite bugetare. 21. în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective. clasificatie economică . precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar. reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. 6. lege bugetară anuala .gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare.operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate.complex de operaţiuni care se referă la încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare. 13. subproiecte. 27. cu sau fără posibilitatea obţinerii unei contraprestatii. lichidarea cheltuielilor .structura organizatorică din cadrul instituţiei publice. credit de angajament . se aproba. precum şi instituţiile din subordinea acestora. donaţie . contribuţie . 18.aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanţelor Publice prin trezoreria statului. instituţii publice . subproiect. 23. în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice. compartiment). se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului.

proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obţinute. în vederea stabilirii legalităţii.sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. 1 alin.persoana care ocupa funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plata a cheltuielilor sau. 3. . înaintea derulării acţiunilor. achizitii din tara sau intracomunitare .34. administrativa. contribuţii şi alte vărsăminte. Tabelul nominal cu persoanele nominalizate sa exercite activitatea de control financiar preventiv si specimenele de semnaturi ale acestora este prezentat în Anexa nr. ordonanţarea cheltuielilor . în limitele de finanţare aprobate. aprobare. . potrivit prevederilor legale si in conformitate cu normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. (2) şi bugetele locale. taxe. Compartimentele de specialitate din cadrul sunt obligate să prezinte documentele aferente operaţiilor la viza de control financiar preventiv.activitatea de investiţii. 36.activitatea de conducere. pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic.resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 2. taxa . 37.operaţiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezintă disponibilităţi şi se majorează corespunzător o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente. EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1.activitatea comercială (import.export. 1 alin. sistem bugetar . varsamant . Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor şi operaţiilor din care derivă drepturi şi obligaţii patrimoniale în relaţiile cu terţii. cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective. plata cheltuielilor . asigurarea şi destinaţia acestora. . proces bugetar . 40. în baza unor prevederi legale. program . după caz. de regula. 41. persoane fizice sau persoane juridice. virare de credite bugetare .modalitate de stingere a obligaţiei legale. care se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia. formate din impozite. ORGANIZARE 1.3 R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV CAPITOLUL I. oportunităţii şi eficienţei economice ale acestora. executare.faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publica achită obligaţiile sale fata de terţi. 43. Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul direcţiei economice. cercetare şi prestări servicii. 35. CAPITOLUL II.activitatea de încasări şi plăţi. efectuată de un agent economic sau de o instituţie publica ori financiară.suma plătită de o persoana fizica sau juridică. 38. .faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată. control şi raportare ale bugetului. indiferent de caracterul.etape consecutive de elaborare. .activitatea de producţie. indiferent de sursele de finanţare.o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de credite. în termenele stabilite prin prezenta decizie. şeful compartimentului financiar-contabil . în numerar sau prin instrumente de decontare. livrari in tara sau intracomunitare ). (2). o instituţie publica sau un serviciu public. în lei sau valută. una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei . prin virarea unei sume de bani. . Exercitarea controlului se realizeaza de persoanele împuternicite pe domeniile de activitate: . 39. 5. 42.activitatea de gestionare a fondurilor. Anexa nr. venituri bugetare .

10. Pe documentele care au in clar numele unei persoane nominalizate in anexa nr. referate de necesitate. urmand a fi dispuse. Conducătorii compartimentelor de specialitate sunt obligaţi ca dupa întocmirea şi semnarea documentelor care se supun controlului financiar preventiv. pe propria răspundere. directorul financiar. fise de avizare contracte etc. cel care a săvârşit vreuna din infracţiunile precizate nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv precum si atributiile ce revin sefilor compartimentelor de specialitate in care au loc operatiunile respective precum si functiile celor care exercita controlul financiar preventiv sunt precizate în Anexa nr. directorul financiar se va adresa. 8. se va întocmi o evidenţă separată. 12. chiar dacă au fost graţiate. directorul general asupra oricărei situaţii de incompatibilitate a persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv.Pentru operaţiile refuzate la viza de control financiar preventiv. Persoanele împuternicite să acorde viză de control financiar preventiv au prezentat sau trebuie să prezinte certificat de cazier judiciar. Administrtaorul companiei precum si cvompania sub a carei autoritate se afla compania. 4. CAPITOLUL III.3 ( ex. 9.Pentru cazurile în care conducătorii compartimentelor de specialitate susţin efectuarea operaţiilor refuzate. contracte. Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv în cursul termenului de încercare şi doi ani de la expirarea acestui termen. Documentele care conţin operaţii nelegale. cu motivarea scrisă de către persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv. măsurile necesare. compartimentul de resurse umane va avea o evidenţă strictă şi este obligat să înştiinţeze. La solicitarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv. Documentele care conţin operaţii care se supun vizei de control financiar preventiv nu pot fi aprobate şi executate dacă nu sunt certificate cu viză de control financiar preventiv. să se prezintecu acestea la persoanele împuternicite activitatea de control pentru obţinerea vizei CFP. oportunitatea şi economicitatea operaţiilor cuprinse în documentele respective. potrivit competenţelor legale. documentele care nu poartă viza de control financiar preventiv nu se înregistrează în evidenta contabila ci numai în conturi de ordine şi evidenţă până la lămurirea situaţiei acestora. directorului general.2. Pentru documentele certificate cu viză de control financiar preventiv din dispoziţia directorului general. . a semnăturii şi a datei. 11. 3. va informa în scris. a intervenit amnistia. dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. pentru fapte privitoare la abuz în serviciu. se vor prezenta documentele justificative şi orice alte elemente din care să rezulte legalitatea. efectuarea operaţiilor refuzate la viza de control financiar preventiv.6. oportune şi neeconomicoase vor fi refuzate la viza de control financiar preventiv. Nu pot fi împuternicite să exercite control financiar preventiv persoanele aflate în curs de urmărire penală. Dacă în cursul urmăririi penale. care în urma analizei va acorda sau refuza viza de control financiar preventiv. 5. necesitatea. în scris. În acest caz. ) se aplica semnatura persoanei nominalizate sau a persoanei desemnate sa inlocuiasca persoana nominalizata. fals şi uz de fals. care nu sunt necesare. în scris. care va reanaliza aceste cazuri. înşelăciune. de judecată sau care au fost condamnate. dupa caz. al judecăţii sau după condamnare. conducătorii compartimentelor de specialitate se pot adresa directorului financiar. În situaţia în care directorul general va dispune. ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI 1 . Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv acordă viza de control prin aplicarea pe documente primare supuse controlului a ştampilei cu menţiunea "Control Financiar Preventiv". 6.

oportunitatea. calcule eronate. materială. directorul financiar. Prin vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv. a valorii şi a modului lor de soluţionare. după caz. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa directorul strategii economice dezvoltare afaceri asupra deficienţelor privind întocmirea şi prezentarea documentelor de control de către diferitele compartimente de specialitate (operaţii fără bază legală. Aceeaşi răspundere revine şi celorlalte persoane împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. pentru legalitatea operaţiilor patrimoniale. din punct de vedere financiar. necesitatea. numai in situatia in care au fost corect informati de catre persoanele emitente a documentelor supuse CFP. În scopul cunoaşterii permanente a modului cum se desfăşoară activitatea de control financiar preventiv şi al luării de măsuri pentru continua îmbunătăţire a acestuia. care nu-şi execută în mod corespunzător atribuţiile. la rândul său va identifica motivele producerii acestora si va decide in consecinta.4 si 5 se constată de către Administartorul unitatii. 2. CAPITOLUL IV. conducătorii compartimentelor de specialitate îşi asumă răspunderea în legătură cu legalitatea. CAPITOLUL V. îşi asumă răspunderea in solidar cu restul persoanelor semnatare pentru efectele negative produse de operaţiile cuprinse în aceste documente.Sanctiunile sau contravenţiile privind exercitarea necorespunzatoare a activitatii de control financiar preventiv atat de persoanele nominalizate in anexele nr. 5.2. solicitări exagerate etc. disciplinară. 7. lipsa documentelor justificative sau documente intocmite eronat ori incomplete. 3. nu exonerează de răspundere persoanele care le-au întocmit şi semnat. 4. SANCŢIUNI 1.) care. administrativă sau penală. persoanele împuternicite în exercitarea acestui control. Prin semnarea documentelor supuse controlului financiar preventiv. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul consilierului juridic ori de câte ori consideră necesar. DISPOZIŢII FINALE 1 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data deciziei de Control financiar preventiv. prin împuterniciţii cu acest control.Persoanele semnatare a documentelor poartă răspunderea civilă. . va urmări cazurile de refuz de viză. 6. economicitatea şi realitatea operaţiilor economice conţinute de respectivele documente. cu precizarea naturii operaţiilor. In situatia in care se decide neacordarea vizei va fi informat directorul general al companiei pentru stabilirea măsurilor ce se impun in vederea eliminarii deficienţelor. Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind operaţii patrimoniale.

Contabil Sef Contabil SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ NUMĂR ŞTAMPILĂ C. 4 TABEL NOMINAL CU PERSOANELE CARE EXERCITĂ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV ŞI SPECIMENELE DE SEMNĂTURI ALE ACESTORA NUMELE ŞI PRENUMELE Cazan Balasa Ion Tarlea Daniela Mariana Iagar Ana Maria Ionila Elena Melania FUNCŢIA Director Executiv Director Adj.Anexa nr. 1 1 2 2 .F.P.

2.4 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA DACIA 1. 1. INVESTITII – Patrascu Dan 1. 1.1.1. 5 TABEL NOMINAL cu persoanele care răspund pentru realitatea.2 CONTABIL ŞEF – Iagar Ana Maria SERVICIUL CONTABILITATE . COMPARTIMENTE COORDONATE DE DIRECTORUL EXECUTIV COMPARTIMENT CONTABILITATE.1.2. 1.4.Anexa nr.Ionila Elena SALARIZARE .3.1 1. INVESTITII 1.3.1 1.2 SEF ECHIPA MENTENATA – Patrascu Dan ECHIPA MENTENANTA.Ionila Elena SERVICIUL RESURSE UMANE .1. RESURSE UMANE.1.1 1.3 COMPARTIMENT MENTENATA.4. regularitatea. MECANIC SEF.5 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA FORD .Ionila Elena COMPARTIMENT PRODUCTIE PLASTISOLI 1. SALARIZARE 1.4.2 SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA – Somandra Sorin ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA – Dumitru Traian 1.3.1 SEF ECHIPA PALSTISOLI – Marin Constantin 1. şi legalitatea operaţiunilor care se supun controlului financiar preventiv 1.Marin Constantin 1.2.2 PRODUCTIE PALSTISOLI . 1.

1.3.6.6.3.2.2 COMPARTIMENT MANAGEMENT MEDIU – Petre Alexandru 1.1 SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA FORD .6.5.6.1.6 COMPARTIMENTE MANAGEMENT CALITATE.6.6.2.3 .6.2 COMPARTIMENT DEPOZITARE – Stan Ioana COMPARTIMENT CTC LABORATOARE 1.6. SU – Coman Marian 1.1 COMPARTIMENT LOGISTICA – Cazan Lucretia 1.3.6.x 1. COORDONATE DE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1.3 COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE MUNCA. MEDIU SI OH&S.2 ASISTENT LABORATOR – Gentea Alina COMPARTIMENT SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT 1.1.1 LABORANT SEF .Ciobanu Codrut 1.2 1.1 COMPARTIMENT MANAGEMENT CALITATE – Netotu Violeta 1.1 COMPARTIMENT LOGISTICA 1.6.

prin semnarea documentului. d) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite (întârzierea livrărilor. obiecte de inventar. echipament şi materiale de protecţie .stocurile fizice de materii prime. Operaţiunea sau documentul ce se supun vizei de C. – verifică dacă: 3 a) cantitatea de aprovizionat a fost corect stabilită. materiale şi semifabricate directe normate pentru perioada de program respectivă.). c) valoarea materialelor se încadrează în limitele de cheltuieli şi normativele economico-finanicare aprobate. piese de schimb. piese de schimb şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată. .normele de consum. stabilite pentru perioada de program pe baza cererilor secţiilor de bază. crt.F. semifabricate. g) sunt corect indicate contul din care se face decontarea. lucrărilor sau serviciilor stabilite pentru perioada de program respectivă. materiale şi semifabricate directe ale produselor.Anexa nr. Directorul/Şeful compartimentului de specialitate în care are loc operaţia. calculate în baza normelor şi normativelor de consum şi corelat cu consumul efectiv din perioadele anterioare. . de deviz sau baremuri aprobate pe produs. 1 Contract.P. inclusiv contractele şi comenzile anterioare în curs de derulare. Cine exercită C. regimul garanţiilor pentru defecţiunile de calitate etc. piese de schimb şi Atribuţiile celor ce exercită C. f) mijlocul de transport prevăzut în document este economicos. 6 DOCUMENTELE ŞI OPERAŢIUNILE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV ŞI ATRIBUŢIILE CE REVIN DIRECTORILOR EXECUTIVI SI ŞEFILOR COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE ÎN CARE AU LOC OPERAŢIUNILE. auxiliare şi alte compartimente din unitate. lucrare sau serviciu pentru perioada de program respectivă.F. pe baza documentelor luate în calcul de către compartimentul de specialitate. . e) preţurile unitare au fost negociate. răspunde de : 2 a) stabilirea corectă a cantităţilor şi a sortotipodimensiunilor de aprovizionat:în raport de: .F. după caz.nomenclatoarele sortimentelor de materii prime. materiale. materiale şi semifabricate directe preliminate la data când se prevede aprovizionarea.stocurile fizice de materii prime.P. comandă de achizitii /import materii prime. refuzând acordul vizei pentru cantităţile prevăzute peste necesar . . sunt corect calculate şi au finanţarea asigurată.stocurile fizice de materiale. PRECUM ŞI ALE CELOR CARE EXERCITĂ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV Nr.cantităţile de materiale. b) cantităţile de aprovizionat pentru sarcini noi de producţie stabilite în condiţiile legii. . 4 Director Executiv Contabil sef . de aprovizionare. lucrări sau servicii prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii a se livra în perioada pentru care se face aprovizionarea.P. . 0 1. precum şi instrumentele de decontare.cantitatea de produse.

echipament de lucru şi materiale igienicosanitare normate pentru perioada de plan.. lucrărilor sau serviciilor. Contract. anexe la documentaţia de execuţie aprobată de organele competente. cantitativ şi sortimental a cantităţilor de aprovizionat pe baza listei de utilaje. . corelate cu graficele de realizare a produselor. a garanţiilor. locului şi modalităţilor de executare a recepţiilor. a formei şi instrumentelor de decontare.obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată preliminate la data când se prevede aprovizionarea. piese de schimb şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată normate pentru perioada de program respectivă. privind perioada pentru care se face aprovizionarea pe baza actelor normative care reglementează acordarea acestora. piese de schimb. a programului valutar. pertari a) stabilirea corectă. 2. b) încadrarea. c) cuprinderea în contract sau comandă a caracteristicilor tehnice ale materialelor. a condiţiilor de ambalare şi transport . obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi materiale pentru produse tehnologice.stocurile fizice de echipamente şi materiale de protecţie. în prevederile programului de investiţii. aprobate pentru perioada care se face aprovizionarea bunurilor materiale înscrise în a) cantitatea de aprovizionare a fost corect stabilită pe baza listelor de utilaje. a devizelor şi a planului de cheltuieli. cantităţilor şi termenelor de livrare cu cele din program. stabilită de compartimentul de protecţia muncii. . ale termenelor de aprovizionare. comandă de achizitii bunuri de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.stocurile fizice de echipamente şi materiale de protecţie. ţinând seama de contractele şi comenzile anterioare. d) concordanţa sortimentelor. b) respectarea prevederilor privind nivelul preţurilor.stocurile fizice de materiale. . inclusiv contractele şi comenzile anterioare în curs de derulare. Director Executiv Contabil sef . după caz. a devizelor sau a bugetului de venituri şi cheltuieli. pentru investiţia sau lucrarea pentru care se face aprovizionarea. în curs de derulare. echipament de lucru şi materiale igienicosanitare preliminate la data când se prevede aprovizionarea.cantitatea de ecipament şi materiale de protecţie. anexe la documentaţia tehnico-economică legal aprobată privind investiţia pentru care se face aprovizionarea. echipament de lucru şi materiale igienico-sanitare. termenele de folosinţă şi numărul de personal îndreptăţit la primirea lor. . a penalităţilor pentru întârziere în livrare etc.

contul bancar. reparaţiilor în cadrul acesteia. a asistenţei tehnice de montaj. d) contul bancar din care se prevede efectuarea plăţii corespunzătoare activităţii căreia sunt destinate lucrările sau serviciile de executat. a perioadei de garanţie şi de efectuare a remedierilor. e) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite. a modului de ambalare şi transport la locul de destinaţie. formele şi instrumentele de decontare sunt corect indicate. d) existenţa documentaţiei tehnico-economice avizate şi aprobate de organele în drept şi încadrarea în acestea a bunurilor necesare investiţiilor şi corelarea cu termenele din graficele de eşalonare a execuţiei lucrărilor şi de livrare a utilajelor. precum şi cu durata normată de staţionare. lucrările sau serviciile contractate concordă cu sortimentele şi cantităţile prevăzute în progrumul de Director Executiv Contabil sef 3.. b) tarifele au fost stabilite. a penalităţilor şi despăgubirilor pentru întârzierea în execuţie etc. a condiţiilor de calitate. lucrărilor sau serviciilor în sortimentele. executarea de lucrări sau prestarea de a) existenţa condiţiilor tehnico-materiale şi organizatorice pentru realizarea produselor. b) valoarea bunurilor materiale înscrise în contract sau comandă se încadrează în prevederile programului de investiţii sau a programului valutar. de sarcinile de plan şi de contractele încheiate cu beneficiarii. c) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite. a termenelor de predare a documentaţiilor atunci când este cazul. a perioadei de garanţie. b) stabilirea conform prevederilor legale a tarifelor înscrise în comandă sau contract. sunt corect indicate. f) obiectul de investiţie sau lucrarea pentru care se face achizitia au asigurate condiţiile pentru deschiderea finanţării. cantitativ şi pe feluri a lucrărilor sau serviciilor înscrise în document. dacă este cazul.. a documentaţiilor. a formei şi instrumentelor de decontare. a) lucrările sau seriviciile de executat înscrise în contract sau comandă au fost corect stabilite în raport de documentaţia tehnică. cantităţile şi la termenele prevăzute în Director Executiv Contabil sef . comandă pentru executări de lucrări şi prestări servicii pentru activitatea de producţie. Contractul privind livrarea de produse. a modalităţilor de efectuare a recepţiilor. formele şi instrumentele de decontare. a) produsele. de sarcinile de program şi de contractele încheiate. aprobate pe perioada pentru care se face achizitia. c) cuprinderea în contract sau comandă a caracteristicilor tehnico-funcţionale. în cazul utilajelor. a termenelor de predare. a) stabilirea corectă. contract sau comandă.de servicii sau alte scopuri pentru activitatea de investiţii. a penalităţilor şi despăgubirilor pentru întârzierea în livrare etc. Contract. d) mijlocul de transport prevăzut este economicos. a modalităţilor şi a locului de afectare a recepţiei. c) preţurile unitare au fost stabilite negociate. c) cuprinderea în contract sau comandă a calităţii şi termenelor de efectuare a lucrărilor sau serviciilor. în raport de documentaţia tehnică legală aprobată. g) poziţia de programului a obiectivului de investiţii. 4.

g) prevederea clauzelor pentru punerea în aplicare a apărării de răspundere în cazul forţei majore. în condiţiile franco-frontiera română. e) existenţa. c) cuprinderea în contract a condiţiilor de recepţie. prealabil încheierii contractului de livrare. c) formele şi instrumentele de decontare asigură încasarea la termenele stabilite a contravalorii produselor livrate a lucrărilor executate sau serviciilor prestate. după caz. regimul de garanţii. f) prevederea clauzelor referitoare la asigurarea mijloacelor de transport şi a celorlalte condiţii necesare pentru livrarea mărfurilor la export. a) existenţa. modalităţilor de efectuare a probelor tehnologice. modul de rezolvare a reclamaţiilor şi a litigiilor. c) preţurile pentru activităţile şi serviciile cuprinse în contract sunt stabilite. h) necuprinderea în contract a unor clauze contrar dispoziţiilor legale. a corelaţiei între sosirea ambalajelor şi termenele de livrare a mărfurilor . precum şi a clauzelor privind decontarea. d) sunt prevăzute clauzele privind penalităţile. Contract de livrare. a contractului extern. marcare.servicii. e) contul bancar. a modalităţilor de plată şi alte clauze necesare executării întocmai a obligaţiilor asumate prin contract. a termenelor de livrare. . b) stabilirea (negocierea) preţurilor sau tarifelor conform prevederilor legale. executări de lucrări sau prestări de servicii la export. în cazul nerealizării prevederilor contractuale. a calităţii. etichetare şi expediţie.. calitate şi modul de ambalare sunt corelate cu contractele externe. executări de lucrări sau prestări de servicii la export. etichetare etc. b) clauzele din contracte în ceea ce priveşte cantităţile. a mijloacelor de transport – asigurare. materiale şi organizatorice care să asigure respectarea cantităţilor. numerotare. în cazul în care este prevăzut ca marfa să fie ambalată în ambalajul beneficiarului extern. a formelor de asistenţă tehnică. preţul. d) s-au prevăzut penalităţile legale pentru întârzierea la plată a facturilor. termenele de livrare. fără ca în prealabil să fie perfectate contractele externe. i) realitatea datelor şi a tututor elementelor care au stat producţie şi programul de fabricaţie. c) legalitatea preţurilor şi tarifelor pe baza cărora s-a stabilit valoarea din contract. b) preţurile sau tarifele au fost stabilite. Director Executiv Contabil sef 5. neprevăzute în standardele sau normele interne. b) existenţa condiţiilor tehnice. pe lângă preţurile interne şi a contravalorii ambalajelor şi celorlalte cheltuieli determinate de executarea unor lucrări sau operaţii stabilite prin contract. şablonare. a performanţelor şi a modului de ambalare. marcare. contract. d) cuprinderea în contract a obligaţiilor unităţii cu privire la transmiterea condiţiilor de ambalare. modalitatea de plată. a) sunt respectate procedurile privitoare la încheierea de contracte de livrare. a condiţiilor de ambalare. formele şi instrumentele de decontare sunt corect indicate.

restituirea materialelor neutilizate şi întocmirea documentelor de primire ale acestora. că suma poate fi achitată integral sau parţial. întocmirea corectă şi la timp a documentelor respective. folosirea corectă a cotelor de servicii (energie. e) furnizorul a scăzut din valoarea facturii costul eventualelor materii prime date de unitate ori le-a restituit. realitatea efectuării recepţiei cantitative şi calitative a acestora. restituirea obiectelor rezultate din prelucrare. urmare recepţiei. apă.6. legalitatea preţurilor şi exactitatea calculelor. până la expirarea termenului de acceptare.) utilizate de unitate. înscrierea în factură a preţurilor stabilite conform prevederilor legale şi calcularea corectă a valorii pe poziţii şi total. executări de lucrări. note de comandă suplimentare. b) achitarea produselor achiziţionate. ambalaje. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor în concordanţă cu clauzele înscrise în contracte. exactitatea calculelor din situaţiile de lucrări şi legalitatea cotelor adăugate. corecta stabilire a cantităţilor de energie. f) preţurile. pe baza cărora s-au calculat sumele de plată s-au stabilit conform prevederilor legale. sau dacă trebuie să se refuze acceptarea. potrivit contractelor încheiate sau comenzilor emise . după caz . concordanţa facturii cu contractul sau confirmarea de comandă privind sortimentul. preţul. calitatea acestora. s-au luat măsuri legale corespunzătoare. efectuarea şi realitatea recepţiei cantitative şi calitative a lucrărilor executate şi serviciile prestate. comenzi. cantitatea. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . respectarea normelor de consum pentru materialele date spre prelucrare. au fost recepţionate de unitate. legalitatea preţurilor şi exactitatea calculelor din situaţii şi facturi. g) s-au primit documentele prevăzute în contract. piese de schimb. investiţii. necesitatea. calcularea corectă a cheltuielilor de transportaprovizionare facturate. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrise în factură . c) bunurile procurate.. d) s-a specificat de către compartimentul de specialitate. termenul de livrare. respectiv a termenului de amânare. înscrise în document. obiecte de inventar. a căror plată este solicitată de către furnizor. condiţiile de transport. echipamente de protecţie etc. recepţia calitativă şi cantitativă. calitatea produselor livrate. comandă sau fişa tehnică. pe fiecare loc de consum sau cedate altor unităţi sau persoane. pentru reparaţii. restituirea sau scăderea din situaţiile de lucrări a cantităţilor de valori materiale şi serviciilor puse de beneficiar la preţurile legale. lucrărilor executate sau serviciilor prestate reprezintă obligaţii ale unităţii. apă. precum şi întocmirea actelor de constatare a eventualelor diferenţe. precum şi de întocmirea documentelor de recuperare a valorii acestora. lucrările executate şi serviciile prestate. legalitatea. a) b) c) d) e) f) g) h) i) la baza încheierii contractului de livrări. executarea de lucrări sau prestări de servicii la export. prestări de servicii. devize etc. în mod expres. aer comprimat etc. abur. potrivit condiţiilor înscrise în contracte sau comenzi. a) operaţia este legală şi necesară pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate. Factură (bon) privind achizitia de materiale . iar pentru eventualele diferenţe. abur etc.

factura definitivă şi specificaţia mărfurilor cu indicarea poziţiei din nomenclatorul vamal. necesară. b) dacă operaţia este legală. oportună şi economicoasă. certificatul de calitate. b) există contractul. necesitatea. e) există concordanţă între ordinul de transfer. c) dacă există documentaţie cu toate elementele de susţinere a operaţiei respective . e) primirea documentelor de transport. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . c) există scrisoarea de sesizare pentru aplicarea penalităţilor sau reclamaţia. în cazul abaterilor de la prevederile contractului extern.ordinul de transfer în valută pentru plata mărfurilor importate. conform referatului de import.cotizaţii şi contribuţii la organizaţiile internaţionale. d) contractarea mărfurilor. necesitatea. cantitativ şi valoric. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 Referate prin care se solicită efectuarea unor plăţi prin : . determinarea corectă a valorii în valută. d) s-au utilizat cursuri valutare corecte şi dacă calculul este corect. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort . acreditivelor şi calculului aritmetic. declaraţia vamală de import şi factura externă. atât pe poziţii cât şi pe total. precum şi respectarea de către furnizorul extern a condiţiilor de livrare. cheltuieli de şcolarizare în străinătate. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . lucrări executate sau servicii prestate (DPVE) . referate sau documente prin care se solicită încasarea unor sume de la furnizori şi de la alţi parteneri . încasări sau plăţi în numerar sau CEC . oportună. c) corecta stabilire a valorii cheltuielor de şcolarizare în străinătate. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort. . oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . a) dacă documentul poartă semnătura şefului compartimentului sau a înlocuitorului acestuia . b) aprobarea organelor competente pentru participarea cu cotizaţii şi contribuţii la organizaţiile internaţionale . certificatelor de garanţie. c) temeinicia stabilirii şi susţinerii pretenţiilor faţă de partenerii contractuali . contractului extern. numerar . sume datorate pentru debite constituite garanţii gestionari . alte plăţi speciale în valută .7.ordine de plată. b) legalitatea. a) sumele ce urmează să se încaseze sunt cert datorate şi corespund cu evidenţa contabilă primară . a) legalitatea. precum şi de anexarea avizului de rectificare în caz de neconcordanţă. a) operaţia este legală. - 8. lucrărilor sau serviciilor în condiţiile prevăzute în referatul şi autorizaţia de import. f) justeţea şi corectitudinea preţurilor externe de facturare. . g) existenţa concordanţei între datele înscrise în factura externă şi declaraţia vamală de import. referatul şi autorizaţia de import sau protocolul şi convenţia respectivă.

orelor suplimentare etc. a) b) c) d) numirea în funcţie şi angajarea salariaţilor se face în limitele posturilor aprobate. foi de pontaj. în cazul gestionarilor. b) prevederea acţiunii respective în planul valutar. contractul de garanţie. bonuri de lucru. e) f) au fost calculate penalizări pentru întârzierea în decontări şi valută nejustificată. necesitatea. tabele. scoaterea de la drepturi băneşti. rate mărfuri. c) cheltuielile se încadrează în limita fondurilor aprobate în planul valutar. în concordanţă cu actele prezentate de cel ce se angajează în muncă. după caz. şi existenţa aprobărilor date de către cei în drept. ) au fost stabilite în cuantumul legal. referate. a) înscrierea corectă a salariilor de bază. reţinerile incluse în statele de salarii şi plata altor drepturi băneşti ( chirii. contribuţiei pentru fondul de pensii suplimentare şi acontribuţiei pentru ajutorul de şomaj. postul este vacant.9. a) legalitatea. precum şi a primelor. b) timpul lucrat corespunde cu cel rezultat din condica de prezenţă. popriri etc. b) există aprobarea organelor competente. contractul individual de muncă este vizat şi de consilierul juridic al unităţii. a) operaţia este reală şi legală. imputaţii. statele de plată pentru indemnizaţii şi alte drepturi băneşti. a) legalitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document. Proiectul deciziei privind alocarea sau scoaterea de la drepturile băneşti ale personalului. contribuţiei de asigurări sociale. 11. d) calcularea cu respectarea dispoziţiilor legale a impozitului. Note. c) întocmirea contractului de garanţie în cazul gestionarilor. Contractul individual de muncă. sporurilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi băneşti cuvenite . decizii de personal a) înscrierea corectă şi legală a datelor privind alocarea sau scoaterea de la drepturile băneşti ale personalului. d) diurnele. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 Contabil sef Director Executiv Contabil sef 12. s-a respectat statul de funcţii . deconturi pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor trimise în străinătate. Statul de salarii. a) b) Director Executiv Contabil sef c) . existenţa deciziilor de alocare. cheltuielile de cazare şi celelalte cheltuieli la care delegaţii au dreptul în străinătate sunt calculate în funcţie de cele stabilite prin baremul în vigoare. oportunitatea şi realitatea operaţiei de angajare în muncă. în cazul gestionarilor. 10. b) înscrierea datelor în contract. c) respectarea actelor normative pentru plata sporurilor. pe baza documentaţiei prezentată de serviciul resurse umane. a) operaţia este legală şi reală pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort. d) existenţa dovezii cu privire la eventualele pagube create la vechiul loc de muncă. s-a încheiat în funcţie de cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale şi s-au fixat ratele lunare de depuneri. acte aditionale.

a) b) c) d) a) s-au respectat dispoziţiile legale în ce priveşte detaşarea sau transferarea. după caz. pe baza documentaţiei prezentată de compartimentul de specialitate. legalitatea. propunerile pentru scoaterea din funcţiune a unor bunuri sunt făcute cu respectarea legislaţiei în vigoare. detaşare sau de transferare. . pentru lipsurile în gestiune. Ordin de deplasare ( detaşare ). a) b) Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . Decont de cheltuieli. încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale. necesitatea. operaţia este legală. sumele ce urmează a se da la scădere sau a se înregistra la cheltuieli sau pierderi. aplicarea cotelor de perisabilitate în cazul lipsurilor în gestiune s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. a mărfurilor. executări de lucrări sau prestări servicii. operaţia este legală. termenelor prevăzute în contracte sau confirmări de comenzi. formei şi conţinutului. a) b) c) d) e) 15. pierderi din întreruperi. este prescris dreptul de stabilire a răspunderii materiale. au la bază documentaţia necesară. oportunitatea şi realitatea operaţiei. semnat de persoana competentă. există contracte sau comenzi pentru livrarea produselor. proces-verbal de cercetare administrativă (lipsuri în gestiune. pagubele produse patrimoniului Companiei nu sunt imputabile potrivit prevederilor legale. întocmită conform dispoziţiilor legale. verificarea documentelor justificative sub aspectul autenticităţii. se respectă dispoziţiile legale cu privire la acordarea avansurilor în numerar (lichidarea avansurilor anterioare) justa calculare a sumelor etc. privind plăţile în lei şi valută. mărfuri şi materiale din stocuri a) legalitatea. necesară şi oportună. prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit în lei sau valută. Raport. f) a) b) c) d) realitatea. epuizarea posibilităţilor legale de urmărire a recuperării debitelor pentru imputaţii şi pagube aduse patrimoniului companiei. există documentaţia prevăzută de dispoziţiile legale. realitatea daunelor şi a cauzelor înscrise în documentaţie (documentaţia va fi analizată de compartimentul juridic). deteriorări de bunuri. calculul penalităţilor pentru nedepunerea în termen a decontului. s-au respectat dispoziţiile legale privind decontarea cheltuielilor respective. cantităţilor. necesară. Factură pentru vânzări de produse. din rebuturi. acordarea bonificaţiei pentru stingerea unor reclamaţii din operaţii de export. are la bază ordinul de deplasare. transferării ori transportării după caz. necesitatea. necesitatea. - - Factura pentru livrări de produse. peste cotele de perisabilităţi. alte pierderi. mărfuri. oportunitatea. executarea de lucrări ori prestarea de Director Executiv Contabil sef Director Executiv Contabil sef b) c) d) e) f) g) 16. îndeplinirea misiunii prevăzută în ordinul de deplasare pentru deplasare (detaşare). b) concordanţa dintre obiectul plăţii şi destinaţia stabilită prin dispoziţiile legale pentru fondurile din care se efectuează plata .13. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate. oportunitatea şi economicitatea deplasării în interesul serviciului. calamităţi. economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în documente. pentru debitorii consideraţi insolvabili. c) respectarea sortimentelor. oportună şi economicoasă. există aprobarea organelor competente.

servicii.. e) sunt asigurate condiţiile legale pentru decontarea la termen a mărfurilor livrate ori serviciilor prestate. f) s-au respectat condiţiile contractuale cu privire la preţ. sculelor. g) existenţa delegaţiei. d) în factură s-a înscris temeiul legal al preţurilor sau tarifelor. fără mişcare. respectiv dacă este deschisă finanţarea . e) existenţa şi buna consevare a stocurilor preluate în custodie. piesele de schimb necesare executării reparaţiilor capitale. c) au preţuri stabilite conform prevederilor legale. d) asigurarea condiţiilor de decontare din partea beneficiarilor. a) b) c) d) Programul de fabricaţie. semifabricatelor. modernizărilor şi reviziilor generale în secţii şi ateliere . lucrărilor şi prestărilor pentru terţi . produselor sau lucrărilor finanţate din fondul de cercetare ştiinţifică.supranormative. s-a facturat în mod just cota de cheltuieli de transportaprovizionare pentru vânzări. d) expedierea sau predarea produselor şi mărfurilor. precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute în normele în vigoare. lucrările au fost executate şi serviciile prestate . dispozitivelor şi verificatoarelor . d) preţurile acoperă costurile de producţie şi asigură profit . dezvoltare tehnologică a) determinarea corectă a cantităţilor prevăzute a fi lansate în fabricaţie . Director Executiv Director Executiv Adjunct . h) obţinerea acordului scris al clintului pentru livrările anticipate sau peste termenul contractual. c) produsele sau mărfurile au fost autorecepţionate sau au fost predate prin delagat (se urmăreşte existenţa delegaţiei). g) conturile de decontare şi sediile băncilor furnizorului şi plătitorului sunt corect indicate . cu mişcare lentă sau care nu mai sunt necesare companieii. dispoziţia sau comanda de lansare a : produselor. executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor pe baza acordului beneficiarului. etc. termen de livrare. a) produsele prevăzute a se fabrica sunt cuprinse în planul aprobat b) au asigurată desfacerea prin contracte sau comenzi . în cazul ridicării produselor de reprezentantul beneficiarului. c) omologarea tehnologiilor de execuţie . după caz . în vederea constituirii custodiei. de plată. b) existenţa preţului stabilit conform reglementărilor legale . pieselor de schimb. 17. f) stabilirea preţurilor conform prevederilor legale şi corecta calculare a valorii pe poziţii şi pe total . s-a stabilit cota legală de impozit pe circulaţia mărfurilor (când legea impune aceasta) .

c) existenţa aprobărilor legale şi a devizelor pentru executarea modernizărilor . combustibili. efectivele alocate la drepturi. c) încadrarea în normele de consum. au aprobarea organelor competente şi se încadrează în normele aprobate . . necesitatea.Actul de primire . economicitatea şi realitatea operaţiilor de determinare. gradul de asigurare faţă de prevederile statulului de organizare. oportunitatea. b) se asigură încadrarea în fondurile aprobate respectiv prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli . materialele etc. oportunitatea. şi din alte fonduri cu destinaţie specială . lucrări de desfacere asigurată căruia îi sunt destinate materiile prime. . a) legalitatea. d) stabilirea valorii reparaţiilor capitale ale clădirilor cu programul cheltuielilor administrativ-gospodăreşti . a) operaţia este legală. energie etc. termenele de durată. fundamentare şi executare a reparaţiilor capitale. sunt reale. . b) cantităţile de bunuri materiale prevăzute în documentaţiile prezentate.Proces-verbal : . economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document .Bonul de consum de materiale. necesară şi economicoasă pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate . b) prevederea în programul aprobat a reparaţiilor capitale cu respectarea ciclurilor normate . -Centralizatorul dispozitiilor de lucru pentru personalul direct productiv care lucreaza pe baza de norme de munca in acord individual. echipament de lucru şi materiale de protecţie. . necesară.Comanda – act de justificare . Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 a) legalitatea. oportună şi economicoasă pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate . modernizărilor şi reviziilor . . Director Executiv Director Executiv Adjunct . . necesitatea. 19. . obiecte de inventar. Fişa planului de reparaţii capitale. lubrifianţi.primirea-predarea tehnicii şi altor bunuri materiale între agenti economici şi persoanele fizice sau juridice . c) se respectă termenele normative privitoare la periodicitatea reparaţiilor. a) operaţia este legală. b) existenţa în programul de producţie al companiei a produsului. devizul de reparaţii . modernizărilor şi reviziilor generale ale fondurilor fixe .scoaterea din funcţiune.18.Rapoarte de control şi salarizare . aprobarea organelor competente etc. diminuarea valorii şi valorificarea materialelor rezultate în urma operaţiei de casare . .

proceduri si instructiuni. necesitatea. Manual calitate mediu sanatate si securitate ocupationala.20. oportunitatea şi realitatea. a) f) Director executive adjunct Responsabil sisteme de management . formulare inregistrari specifice sistemelor de management implementate e) legalitatea.