Control intern Capitolul 1.

Prezentarea generală a companiei
Date despre companie: Persoana juridică: D PLAST-EFTEC RO S.R.L. Judeţul: Arges Adresă: Comuna Budeasa, Judetul Arges Numar din registrul comertului: J03/354/1998 Forma de proprietate: 35 - Societăţi comerciale cu răspundere limitată Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN): 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cod de identificare fiscală: 10669143 Atribut fiscal : RO Date despre sedii secundare: Denumire: PUNCT DE LUCRU AUTOMOBILE DACIA SA Domiciliu : România Judeţ: Arges Localitate: Mioveni Adresa: Str.Uzinei nr. 1 Cod de identificare fiscală: 27124477 Date despre activitate Istoric S.C. D PLAST EFTEC RO SRL este una dintre cele mai mari societăţi de pe piata locala. De a lungul timpului societatea a avut mai multe denumiri: 1995÷1998 – FLEXIPLAST S.A. 1998÷2001 – GURIT ESSEX Romania S.A (Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2001÷2006 – DOW Automotive Romania S.A.(Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2006 ÷ 2009 – AUTO COATING SRL Martie 2009 – AUTO COATING SRL parte a grupului D PLAST EFTEC-Group Iunie 2010 – D PLAST-EFTEC RO SRL.

• • • • • •

Capitolul 2. Cadru general control intern
In cadrul „O.M.F.P. 3055/2009 – sectiunea 11 – controlul intern pct. 309” se stabilesc obiectivele, componentele si procedurile privind controlul intern cadrul entitatii. Controlul intern urmareste obiectivele: Asigurarea conformitatii activitatilor entitatii cu legislatia in vigoare; Buna functionare interna a S.C. Dplast-Eftec Ro Srl cu respectarea deciziilor luate de personalul cu responsabilitati in managementul entitatii, sefi de compartimente; Eficacitatea operatiunilor derulate si utilizarea eficenta a resurselor; Masuri pentru prevenirea si controlul riscurilor de a nu fi realizate obictivele entitatii; Asigurarea fiabilitatii informatiilor financiare furnizate prin raportarile financiare. Controlul intern opereaza ca timp preventiv, operativ si ulterior, respectiv: a) Preventiv pentru: – elaborarea bugetelor; – dispunerea si certificarea operatiunilor semnificative si care pot modifica patrimoniul entitatii; Activitatea de control financiar preventiv se desfăşoară potrivit prezentei Decizii (anexa 1), a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezintă în Anexa nr.3 la prezenta Decizie. - Tabel nominal cu persoanele care exercita controlul financiar preventive si specimenle de semnaturi ale acestora (anexa 4), tabel nominal cu persoanele care răspund pentru realitatea, regularitatea, şi legalitatea operaţiunilor care se supun controlului financiar preventiv(anexa nr.5);

- Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv şi atribuţiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si şefilor compartimentelor de specialitate în care au loc operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, precum şi persoanelor care exercită controlul financiar preventiv sunt prezentate în anexa nr.5 . b) Curent – se realizeaza la derularea operatiunilor privind masura in care realizeaza obiectivele cantitative si calitative ale entitatii si este in sarcina fiecarui sef de compartiment ( sarcini si atributii nominalizate in fise posturi); c) Ulterior – sub forma controlului intern de gestiune prin: - verificarea rentabilitatii operatiunilor, a conformitatii; - depistarea anomaliilor si corectarea erorilor. Controlul ulterior se realizeaza de catre sefii de compartimente si de catre controlul realizat de catre firma mama D Plast-eftec As. De asemenea societatea mama realizeaza prin directorul financiar al societatii D Plast-Eftec AS Dl. Vit Jasensky si auditul intern prin verificarea tuturor operatiunile financiar contabile realizate in cadrul D Plast-eftec Ro Srl. Normele si procedurile care compun sistemul de control intern pe nivele ierarhice urmareste: Cine aproba operatiunea? Cine autorizeaza efectuarea ei? Cine verifica si ce presupune aceasta verificare? Cum se realizeaza securitatea activelor? Separarea functiilor pentru operatiunile de mai sus; Politici clar definite privind delegarea competentelor; Politici adecvate de resurse umane privind recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continua, evaluari individuale, consiliere, promovare, actiuni de corectare si coercitive. Periodic conducerea entitatii face evaluarea controlului intern pentru a determina cat de bine este realizat, cum ar putea fi imbunatatit si masura in care sistemul de control intern ajuta la identificarea si abordarea riscurilor principale ale entitatii privind frauda, risipa, abuzul sau un management defectuos. La evaluare trebuie avute in vedere componentele controlului intern: 1. Mediul de control (MC); 2. Evaluarea riscului (ER); 3. Activitati de control (AC); 4. Informare – comunicare (IC); 5. Monitorizare (MO). Pentru fiecare componenta, sunt analizati factori principali. In anexa nr. 6 sunt prezentate procedurile de evaluare pentru fiecare din cele 5 componente.

Anexa 1

D E C I Z I A nr. .... Directorul General al SC. D Plast-Eftec RO Srl Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 şi ale Ordinului M.F. nr. 522/16.04.2003, pentru aprobarea Normelor metodologige generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; emite următoarea DECIZIE: ARTICOLUL 1. Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul SC. D Plast-Eftec RO Srl în conformitate cu structura organizatorică aprobată de Administartorul Unic. ARTICOLUL 2. Activitatea de control financiar preventiv se desfăşoară potrivit prezentei Decizii, a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezintă în Anexa nr.3. ARTICOLUL 3. Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv şi atribuţiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si şefilor compartimentelor de specialitate în care au loc operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, precum şi persoanelor care exercită controlul financiar preventiv sunt prezentate în anexa nr.4 . ARTICOLUL 4. Controlul financiar preventiv se exercită sub coordonarea contabilului sef, de către persoanele desemnate prin Decizia Directorului General. Pentru documentele pe care se solicită semnătura contabilului sef, alături de cea a directorului general, sau a persoanei desemnate ca inlocuitor de drept, reprezinta viza de control financiar preventiv, fara a mai fi necesara si aplicarea stampilei. Documentele cu caracter financiar, fiscal şi contabil vor fi vizate C.F.P de către contabilul sef, si, pentru o serie de operaţiuni şi documente, viza de control financiar preventiv se va realiza prin împuterniciţi, persoanele desemnate, specimenul de semnatura al acestora si numarul de stampila atribuit este prezentat in Anexa nr. 3. Persoanele care acordă viză de control financiar preventiv exercită această atribuţie ca sarcină de serviciu, fiind cuprinsă în fişa postului. ARTICOLUL 5. Tabelul nominal cu persoanele coordonatoare ale departamentelor si compartimentelor de specialitate care prezintă documente în vederea acordării vizei de control financiar preventiv este cel prezentat în Anexa nr.4. Documentele supuse controlului financiar preventiv vor fi semnate de către directorii executivi coordonatori şi şefii departamentelor si compartimentelor de specialitate, iar în lipsa acestora de către înlocuitorii de drept numiţi prin decizie sau de catre persoanele nominalizate in anexa nr.4. Prin semnatura data pe documentele justificative, note, rapoarte, referate sau alte documente prezentate pentru viza CFP, se certifica realitatea, economicitatea, oportunitatea şi legalitatea operaţiilor şi documentelor respective. Certificarea prin semnătură a unor documente privind operaţiuni patrimoniale care nu sunt legale, necesare, oportune, reale şi economicoase atrage după sine răspunderea disciplinară, materială şi penală, după caz, a persoanelor care le-au semnat. Aceeaşi răspundere o vor avea şi persoanele care au exercitat din vina lor, sau exercită necorespunzător controlul financiar preventiv. ARTICOLUL 6. Termenele de verificare şi acordare a vizei de control financiar preventiv de către persoanele împuternicite sunt următoarele: - până la trei zile lucratoare de la primire pentru contracte economice, acte adiţionale la contracte economice, primire şi confirmare de comenzi ; - până la două zile lucratoare de la primire pentru documente privind consumurile de materii prime şi materiale, reparaţii curente şi capitale, facturi, avize de expeditie, alte documente de evidenţă gestionară; - până la o zi lucratoare de la primire pentru operaţii de încasări şi plăţi în lei şi valută (ordine de plată, dispoziţii de plată pentru bancă şi casierie, ştate de plată,e.t.c.) precum şi alte documente aferente acestor operaţii; - până la trei zile lucratoare de la primire pentru documente şi operaţii privind imobilizările corporale şi necorporale; - până la trei zile lucratoare pentru toate celelalte operaţii financiare. ARTICOLUL 7. Documente in baza carora se efectueaza inregistrarea in evidenta financiar-contabilă, definite ca documente justificative conform legii, trebuie să fie supuse vizei de control financiar preventiv. Viza de control financiar preventiv constă în semnarea şi certificarea semnăturii cu ştampilele de control financiar preventiv sau in conditiile prevazute de prezenta Decizie.

ARTICOLUL 8. Prezenta decizie intră în vigoare de la data semnarii, dată la care încetează orice altă dispoziţie pe această linie. Orice act normativ care va intra în vigoare după data prezentei decizii va duce la adaptarea acesteia cu prevederile legale ulterioare. De asemenea, orice modificare a structurii organizatorice sau a personalului din cadrul societatii va duce la adaptarea prezentei decizii, în sensul corelării anexei cu persoanele împuternicite să acorde viză de control financiar preventiv şi a celor îndreptăţite să întocmească documentele supuse vizei. ARTICOLUL 9. Directorul financiar şi persoanele înputernicite să efectueze controlul financiar preventiv, precum şi cele care supun documente şi operaţii vizei de control financiar preventiv departamentele şi compartimentele din cadrul companiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. ARTICOLUL 10. Persoanele împuternicite să acorde viza de control financiar preventiv, în cazul în care în urma verificării constată că operaţiunile nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi de încadrare în limitele şi destinaţia prevederilor din BVC şi/sau de angajament, vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunoştinţa Administratorului şi a directorului general al societatii, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printrun act de decizie internă emis de conducătorul societăţii comerciale. O copie de pe actul de decizie internă va fi transmis persoanei care a refuzat viza precum si la auditul intern al societatii. ARTICOLUL 11. Prezenta decizie s-a întocmit în 2 exemplare, din care: - exemplarul nr.1- la directorul financiar, - exemplarul nr.2- la serviciul resurse umane Decizia se difuzează in copie persoanelor nominalizate in Anexele nr.3 si 4 prin grija serviciului resurse umane. DIRECTOR GENERAL Dată : …………..

VIZAT Director financiar

Anexa 2

1. NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE

LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV .................................................................. Pag. 7 - 28

2. CODUL ETIC SPECIFIC CFP.....................................……………………………… Pag. 29-34

REFERAT PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Prezentam in continuare Normele Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul SC D Plast-Eftec Ro Srl. Necesitatea elaborarii prezentelor

adresam rugamintea Administratorului Unic sa analizeze si sa aprobe Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si Codul privind conduita etica a persoanelor desemnate sa acorde viza de control financiar preventiv. Ca urmare. o o Cadrul legislativ in baza caruia au fost elaborate prezentelor norme este urmatorul : OG nr. OMFP nr. organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv a aparut ca urmare a promovarii la nivelul companiei a unei politici de intarire a activitatii de control intern. de identificare a riscurilo . 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar. cu modificarile si completarile ulterioare .norme metodologice cu caracter general de aplicare. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor de plata sau angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul companiei. de promovare a unei politici de disciplina financiara la nivelul intregii companii.1. de dezvoltare in consecinta a unor planuri de actiune privind reducerea riscurilor la nivele acceptabile. proceduri intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul societatii.119/1999. . cu recomandarea aplicarii acestora si la nivelul filialelor din structura companiei nationale CONTABIL SEF. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni (denumite in continuare operatiuni) care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau. referitoare la scopul. SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV SI CATEGORIILE DE OPERATIUNI ASUPRA CARORA SE EXERCITA 1. dupa caz. NORMELE METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1.

3.1. la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume 2. 3 CONTINUTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 3.angajamentele legale ( ex.ordonantarea cheltuielilor. 2 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2. b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate). pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul specific al fiecarei societati.filiale companiei nationale. 1/c). dezvoltarea si actualizarea procedurilor de exercitare a controlului financiar preventiv. In toate cazurile in care se gestioneaza fonduri provenite din finantari externe.2. Se va dispune detalierea. lista cu principalele acte normative care trebuiesc insusite si aplicate atat de persoanele care promioveaza documentele supusu vicei CFP. In functie de specificul unei activitati se poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni.deschiderea si repartizarea de credite bugetare. gajarea. precum si verificarea operatiunilor deja efectuate. Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate. prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii. :dispozitii aplicate ca urmare a unor prevederi legale.alte categorii de operatiuni stabilite prin Decizia Directorului General sau a altor organe de conducere.compania nationala – aparat central. referate necesitate. aceste persoane avand totodata si obligatia de a formula propuneri de perfectionare a listelor respective. in principal: . . Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. 3. regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. 3. Controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile si/sau patrimoniul societatii.3. .6.1.3. 1/d). inainte ca acestea sa devina acte juridice. conducatorii entitatilor vor aproba modificari ale listelor de verificare. In functie de propunerile primite. in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate). cat si de persoanele ce acorda viza.vanzarea.3. regularitatii si legalitatii. asigurand astfel o dezvoltare progresiva a acestora. prin liste de verificare (check-lists). Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale. Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite se va organiza. din punct de vedere al: a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. dupa caz (control bugetar). . 2. c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament.2.1. 1/b). de catre directorii executivi si conducatorii compartimentelor de specialitate emitente. Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale. fara a fi limitativa. . Listele de verificare constituie un ghid in exercitarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate.4. In raport de specificul fiecarei entitati. conducatorii acestora vor dispune particularizarea. concesionarea sau inchirierea de bunuri. 3. 3. Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial societatea se supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si compartimentele de specialitate. Directorii si/sau conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea.5. a obiectivelor verificarii. contractuale. 1/a). Anexele nr. rapoarte de control etc ). In cadrul companiei nationale controlul financiar preventiv se organizeaza distinct la : . .2. In anexa 2 este prezentata. .concesionarea sau inchirierea de bunuri . in normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare. obligatii asumate. de modificarile legislative sau de alte conditii aparute. . 1. 1/e) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare. Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii.

de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament.nu este indeplinit. dupa caz.completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora. regularitatii si. 5. de asemenea. inexacte sau nelegale. In efectuarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate. 5. prin parcurgerea listei de verificare. persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificarile ori de cate ori este necesar. dupa caz. Dupa caz. conducatorul societatii poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza. . 4 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 4. 4.2. zi). 5. In conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare . care circula si in afara companiei ( ex. Pentru simplificarea si accelerarea circuitului administrativ. de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un Referat de necesitate sau "Angajament individual/global. 5. documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se pot inscrie in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. Interzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului societatii . : la parteneri de afaceri. de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul societatii. Controlul financiar preventiv se exercita. care va cuprinde mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv". Controlul financiar preventiv se organizeaza. in astfel de situatii nu se face consemnarea refuzului de viza. al incadrarii in limitele si destinatia fondurilor si/sau de angajament. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si poate fi completat si prin aplicarea sigiliului personal.5. dupa caz. data acordarii vizei (an.3. Dupa efectuarea controlului formal.Pentru documentele supuse acordarii vizei CFP .3. In raport de natura operatiunilor. conform propriilor proceduri. Daca prin parcurgerea listei de verificare cel putin unul dintre elementele verificarii formale . procedandu-se la restituirea documentelor catre compartimentul care a initiat operatiunea. persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv pot inregistra documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv ( model prezentat in Anexa 3 ) si efectueaza.5. in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in Cadrul general si/sau specific al operatiunilor supuse controlului preventiv. 4. prin viza. Termenul pentru pronuntare (acordarea/refuzul vizei) se stabileste. de regula. nu exonereaza de raspundere directorii si/sau sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. se pot solicita si alte acte justificative. prin acte juridice.1. existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza .1. de acte si/sau documente justificative si. Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea. de conducatorul societatii. in vederea exercitarii unui control preventiv cat mai complet. se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza . luna. pentru a dispune masurile legale. de note de fundamentare. 5 PROCEDURA DE CONTROL 5. numarul sigiliului (numarul de identificare a titularului acestuia). atunci operatiunea nu poate fi autorizata. 5.6. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate. dar nu si limitativa. 5. in cadrul compartimentelor de specialitate financiarcontabila.care se dovedesc ulterior nereale.7. controlul operatiunii din punct de vedere al legalitatii. 4. prin decizie interna. indicandu-se motivele restituirii. la diverse institutii publice ) se considera acordata viza de control financiar preventiv daca pe acestea este numai semnatura uneia din persoanele desemnate prin Decizie de Directorul General al societatii. existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate. parcurgerea listei de verificare specifica operatiunii primita la viza este obligatorie. sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala.4. Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile si/sau patrimoniul vor fi insotite de avizele directiilor si/sau compartimentelor de specialitate. Daca necesitatile o impun. Actul de numire va cuprinde limitele de competenta in exercitarea acestuia. Prin acordarea vizei se certifica implicit si indeplinirea conditiilor mentionate in listele de verificare.2. 4. precum si avizul compartimentului de specialitate juridica.4. regularitate si.

. Refuzul de viza. 7. operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului societatii. Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite compartimentului de specialitate emitent. 8. operatiunea nu intruneste conditiile de legalitate. regularitate si. la prezentarea datelor privind controlul preventiv se poate evalua activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a societatii de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace.neautorizarea.3.capacitatea de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme. Efectuarea pe propria raspundere a operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducatorul societatii. In vederea atingerii acestui scop. DISPOZITII FINALE . . dupa caz.4. 6 REFUZUL DE VIZA 6. al companiei nationale ( care va informa directorul general al companiei ) . O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza. Informarea companiei si a organului ierarhic superior se va face de indata ce efectuarea operatiunii a fost dispusa. . c) actiunile ce au fost sau trebuie intreprinse pentru reducerea riscurilor in administrarea patrimoniului si/sau fondurilor.5.Se identifica si se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor societatii si se formuleaza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare si/sau de angajament. pregatirea profesionala si calificarea personalului. de a optimiza circuitul documentelor.1. Directorul General si Directorul economic al societatii vor informa anual Consiliul de Administratie cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv. sub semnatura. date ce vor fi cuprise si in Raportul Administratorilor intocmit la inchiderea exercitiilor financiare . de a defini riguros responsabilitatile directiilor/compartimentelor de specialitate si ale personalului din cadrul acestora si de a aplica principiul separarii atributiilor.2. 7. ghiduri si proceduri detaliate de efectuare a operatiunilor. . in vederea continuarii circuitului acestora. organul ierarhic superior al enitatii publice asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere. in esenta. va fi adus la cunostinta conducatorului societatii.neasigurarea unei independente reale in exercitarea controlului financiar preventiv. orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare. .8.3. dupa caz. prin refuz de viza. Daca in urma controlului se constata ca cel putin un element de fond nu este indeplinit. a unor operatiuni care nu intrunesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare pentru a fi efectuate. compartimentului de audit public intern propriu. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament.opiniile formulate prin avizele consultative.volumul. perfectionarea cadrului normativ. 6. consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile refuzate la viza de control financiar preventiv ( model similar Anexei 3 ) La refuzul de viza se va proceda la indicarea elementului/elementelor a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/ nu sunt indeplinita/indeplinite. 4 la prezentele norme metodologice.5. . prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna si de pe motivatia refuzului de viza. 6. 7 RAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 7. concretizate in: . tipologia si structura operatiunilor analizate din punct de vedere al legalitatii. in raportul anual privind controlul preventiv se va face referire la: a) rezultatele activitatii de control financiar preventiv. acordarea vizei de control financiar preventiv.neidentificarea operatiunilor sensibile si avizarea unor operatiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente. si cel al entitatii publice sub a carei autoritate se afla compania nationala. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Ministerul Finantelor Publice si. al incadrarii in limitele si destinatia resurselor si/sau fondurilor de angajament. in scris. introducerea unor noi standarde de control.caracteristicile legislatiei precum si din constrangerile datorate lipsei de fonduri. iar celelalte documente se vor restitui. In raportul annual . . regularitatii si.numarul.modul in care conducatorul societatii trateaza refuzurile de viza si/sau avizele consultative emise. b) factorii de risc decurgand din: . dupa caz. 6. 6. compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea.2.1. potrivit anexei nr. insotit de actele justificative semnificative. persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat.

Legea nr.Legile bugetare anuale .G. 4 Se verifica: incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului principal de credite.U. 8.2 . 8. Aceste definitii au fost completate cu definitiile utilizate in economiei in aplicabilitatea Legii finantelor publice. 1 ( 1/a. CONTABIL SEF ANEXA nr. 1/e ) . 4. In anexa nr.3. data pana la care se va emite Decizia Directorului General de organizare si aplicare a controlului financiar preventiv in cadrul societatii. 1/d.Aprobari ale 3 nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe baza de elemente de legislatie specifice fiecarui ordonator. 1/c.G 95/2002.O. 189 / 1998 (2) .8. 2. Intocmit . 500 / 2002 (1) . . Anexele nr. DESCHIDEREA. 3.1.4 Prezentele Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv se aplica incepand cu data de 01.2009 .1/b. 119 / 1999 (3) . .09. .O. repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare. REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE Nr Documentul crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Decontul justificativ pentru deschidere de credite bugetare Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 2 . nr. 2/ a CADRUL GENERAL al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv A.5 se prezinta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu. 8.Legea nr. Pentru intelegerea si utilizarea corecta a unor termeni s-a intocmit si anexa 6 “ Definitii utilizate in controlul financiar preventiv.solicitarile filialelor pentru repartizarea de credite bugetare. 5 si 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

.O. .programul anual de achizitii publice. fundamentarea sumelor inscrise in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor Se verifica: .Legea nr.2 Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare .Ordin ME . dupa caz.documentul de aprobare de catre conducatorul entitatii publice a procedurii selectate de achizitie.solicitarile pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont). existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament. repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare. .bugetare. . .OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica .daca cererea pentru bugetare deschise deschiderea de credite se anterior si neutilizate. .Legea nr. 119 / 1999 (3) .respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica. .incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor.anuntul / invitatia de participare la . 500 / 2002 .daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea de deschidere de credite. .daca achizitia publica este prevazuta in programul anual. 189 / 1998 (2) .Legea nr. nr. . ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA Nr Documentul*) crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract / comanda de achizitii publice Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: . 500 / 2002 (1) . incadreaza in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.G.Alte acte normative specifice 3 . . Anexa 2 / b B.existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare / efectuare a financiar 2 . . .actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii.situatia creditelor .Legile bugetare anuale . .Ordin ME .Legile bugetare anuale Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare .

intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si procedurilor aplicabile . programul. nota de Se verifica: . 3 Contract finantare de OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . . incadrarea platii in conditiile contractuale .documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare.Codul comercial . . .ofertele prezentate.rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal.procedura. .existenta avizelor pe documentatie. .OUG 92/2004 .L. 571/2003. . . juriului privind stabilirea ofertei castigatoare. Se verifica: daca achizitia este aprobata. .Codul comercial .OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . . 2 Contract / comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe nerambursabile . .hotararea comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare. existenta creditelor bugetare sau a surselor financiare necesare. documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.L. documentele privind achizitia. 571/2003. .actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului. . existenta creditelor bugetare. dupa caz.Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare . 500 / 2002 .existenta documentelor primare intocmite corect si legal . .solicitarea finantarii si justificarea acesteia.Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare . . proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii.alte documente specifice.programul de achizitii . acordul sau conventia externa.rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal.respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie .actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii. .daca solicitarea finantarii are temei legal. . .OUG 92/2004 .Legea nr.Legile bugetare anuale . existenta avizului compartimentului juridic. .Alte acte normative specifice .

Legea nr. .Legea nr. .existenta conventiei de garantie semnata de garantat. . externe .Legile bugetare anuale . . a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific. -Act constitutiv. -. si beneficiarul scrisorii de garantie Contract de concesionare sau inchiriere .G. 500 / fundamentarea de 2002 propunerii legea datoriei publice . 500 / scrisoare de 2002 . de aprobare Acordul de imprumut extern . fundamentarea Se verifica: propunerii .concordanta termenilor din.G. Se verifica: .H.legislatia specifica de privatizare.31/90.aprobarea conform comp-etentelor legale . a unor manifestari cu Se verifica: existenta surselor financiare.respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind concesionarea sau inchirierea. nota de fundamentare a actiunii de protocol. acordului de garantie .acte normative specifice .contact / acord 6 -Alte acte normative specifice Proiect de .Alte acte normative specifice Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice.concordanta termenilor.Alte acte normative specifice Contract de contract de finantare sau finantare imprumut / Sau de imprumut Alte acte normative specifice Proiect conventie garantie aferenta fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate. -aprobarea conform competentelor legale.incadrarea obiectului in prevederile contractuale. 9 Actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol. legea datoriei publice . in calitate de garant.nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.Alte acte normative specifice nota de fundamentare a concesionarii sau inchirierii.nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat. documente specifice privind derularea operatiunii de concesiune sau de inchiriere.4 . 500 / 2002 .incadrarea obiectului in prevederile acordului de imprumut. Se verifica: existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrativteritoriale garantate. Se verifica: -.l.concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de . . de aprobare Acordul de imprumut extern . .Alte acte normative specifice hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.Legea nr. . .H. 7 8 . hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern. acordul de garantie Se verifica: . . . garantie pentru legea datoriei imprumuturi publice . 5 de .

1860/ 2006 . nr. .Legile bugetare anuale .Alte acte normative specifice nota de fundamentare si dosarul angajarii / avansarii personalului.angajarea sau avansarea personalului. nr. . .CCM . privitoare la actiunea si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate. 12 Ordinul /hotararea/ actul intern de decizie privind: . acordarea altor drepturi salariale .caracter cultural-stiintific. inclusiv devizul estimativ de cheltuieli . . . 518 / 1995 . nota de fundamentare a delegarii / detasarii. -(Legea nr. decizie si prevederile cadrului legal existent. . cazare. 11 Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului. respectarea reglementarilor legale privind angajarea si incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale.HG nr. . acordarea salariului .acceptul scris al persoanei detasate. .documente.CCM . inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli 10 Actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau strainatate. . alte cheltuieli). . 500 / 2002 . diurna.G.decizia de aprobare a deplasarii externe . Se verifica: -existenta surselor financiare.Alte acte normative specifice Se verifica: existentasurselor financiare. 1860/ 2006. .CCM . .H. .concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent (transport. 571/2003 .G. Se verifica: existenta surselor financiare si incadrarea in indicatorii bugetari aprobati. sau a altor actiuni cu caracter specific.Legea nr. alte cheltuieli).incadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli in limitele prevazute de normele legale. contractul de mandat . diurna.L.H.numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere. contractul de mandat . invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern.nota mandat privind deplasarea. .Alte acte normative specifice nota de fundamentare a deplasarii .concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ existent (transport. inclusiv devizul estimativ de cheltuieli documente transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune. cazare. 53/ 2003) (21) .Codul muncii . .propunerea pentru acordarea salariului / numirea personalului de executie pe functii de conducere / acordarea altor drepturi salariale. .

existenta resurselor . comunicarea deciziei catre investitori.acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre acestea. public-privat . stabilirea termenilor contractului in concordanta cu prevederile cadrului normativ. contestatii si raspunsurile la contestatii.13 Contractul comodat inchiriere . ..respectarea regularitatii specifice contractului de parteneriat public-privat. 14 Contract de . Se verifica: . -existenta avizului compartimentului juridic. studiul de fezabilitate.Alte acte normative specifice . Contractul comercial. de .daca devizul / categoriile de cheltuieli se incadreaza in limitele admise . .Codul civil (art. urmatoarele).ordinul / decizia de numire a comisiilor de negociere. nota de sau 1560 si fundamentare. 500 / parteneriat 2002 .devizul cheltuielilor.existenta surselor . existenta avizului compartimentului juridic. Se verifica: .Legea nr. . . . . .proces verbal de negociere.decizia cuprinzand lista investitorilor ierarhizati.

. . Referat de necesitate . .contractul de achizitie. 3 . prestarea serviciilor sau executia lucrarilor.OUG 92/2004 .OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . declaratia vamala de import.legea BNR . 500 / 2002 . Se verifica: concordanta dintre prevederile contractului. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR Nr crt 0 1 Documentul supus controlului financiar preventiv 1 Ordonantare de plata privind achizitia de produse. servicii sau lucrari Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale. incadrarea sumei ordonantate la plata in limitele aprobate si in conformitate cu obligatiile contractuale . 500 / 2002 . conventia sau protocolul. 2 -DPVE (ordonantarea de plata externa) . .Codul comercial .Legile bugetare anuale Alte acte normative specifice.Anexa 2 / c C. . documentele care sa ateste livrarea produselor. .Codul civil .Legea nr. 571/2003.L. . document transport . .Legea nr. acordul. concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal.factura externa.alte documente necesare intocmite corect. factura intocmite conform cerintelor codului fiscal. efectuare a financiar 2 . dupa caz. contract comercial / comanda/ conventie/ acord.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. .

de proprietarul bunului inchiriat. corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv.avizul de plata.legalitatea si regularitatea documentatiei justificative. .Legea nr.documentatia specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv. norme/ circulare . incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.politici bancare privind instrumente si tehnici financiare . Alte acte normative specifice nota de fundamentare. 500 / 2002 . Se verifica: . incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament asumat legal. . . . Alte acte normative specifice . . . concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale. . Alte acte normative specifice contracte comerciale .legislatie/ . acordului. conventiei sau protocolului si avizul de plata transmis. 3 Ordonantare de plata pentru subventii.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. 4 Ordonantare de plata privind redevente. emise de BNR . nota de fundamentare. acorduri sau conventii incheiate . documentele justificative emise de concedent sau. transferuri.factura .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. dupa caz.contractul de concesionare sau de inchiriere. . Protocoale.Legile bugetare anuale . inclusiv a termenului de plata. prime sau alte plati din fonduri publice acordate filialelor. .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere contract comercial .

nr.Ordinele emise . contributii pentru asigurarile sociale de stat. 1860 / sume cuvenite 2006 titularului de . precum si ale .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. contractul comercial . nota de fundamentare. acorduri/ conventii.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor. 500 / 2002 . Se verifica: .incadrarea in prevederile privind numarul maxim de posturi .Legea nr. acreditivul documentar irevocabil. 500 / 2002 .contractul.conditiile de plata incluse in contractul. 6 Ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate 7 . Se verifica: . .L. . dupa caz. Alte acte normative specifice nota de fundamentare. 518 / decont. normative specifice .daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de legalitate si regularitate. plata privind 209/1976 (43) avansuri sau . Alte acte normative sau documente specifice Ordonantare de . .H. Statul de functiuni. normele de aplicare . incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament comercial . -alte documente. documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia. decontul justificativ al cheltuielilor. . altor drepturi salariale acordate personalului.documentul prin care se constituie garantia legala daca este prevazuta in contract.concordanta sumelor ce urmeaza a fi eliberate ca avans cu cele prevazute in documentul de aprobare a actiunii sau. .H.legislatia/ norme / circulare BNR . Se verifica: . .Decretul nr.5 Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract comercial . contract comercial .G. care se 1995 . 571/2003 codul fiscal . precum si in prevederile contractului. Se verifica: . 8 Ordonantarile de plata ale salariilor. . exactitatea si corectitudinea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.centralizatorul lunar al statelor de salarii.prezenta . .Legea nr. nr. .solicitarea de acordare a avansului.cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile.alte documente justificative specifice. . acorda prin Alte acte casierie.G. incadrarea sumei ordonantate la plata. incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat.concordanta conditiilor incluse in acreditivul emis cu prevederile din contractul.

346/2002 (48) .Legea nr.). 19 / 2000 (46) . 76 / 2002 (47) Legea nr.obligatiilor fiscale aferente acestora de MFP . 53 / 2003) . ANAF . .Legea nr. contributii pentru asigurarile sociale de sanatate etc.Legile bugetare anuale .CCM Alte acte normative specifice contributii pentru asigurarile de somaj. .Codul muncii (Legea nr.

2 Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata Contract de vanzare / cumparare a bunurilor disponibilizate) 3 . . documentatia de atribuire/licitatie. ordin/ mandat/ .legea societatilor comerciale nr. pot fi concesionate / inchiriate. . . potrivit legii. . Documentul supus crt. . respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea actiuni de atribuire/ licitatie / negocierii directe.raportul de evaluare a bunurilor ce urmeaza a fi vandute.actul constititiv .stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ.ordinul/ mandatul/ hotararea de aprobare referatul de disponibilizare.legislatia privind privatizarea . disponibilizare.legea societatilor comerciale nr. . . 31/1990.caietul de sarcini. . TRANSFERUL .existenta avizului compartimentului juridic.documentatia de valorificare comform procedurii aprobate.existenta avizului compartimentului juridic.ordinul/ mandatul/ considerate necesare. 31/1990. . controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract de concesionare / inchiriere Cadrul legal 2 .decizia de numire a comisiei de evaluare.incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand bunurile care. . hotararea de aprobare a concesiunii / inchirierii .Anexa 2 / d D.legislatia privind privatizarea Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 4 Se verifica: . . . CONCESIONAREA . . alte documente .stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ.actul constititiv . .Alte acte normative referatul de specifice . INCHIRIEREA . VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR Nr.existenta avizului compartimentului juridic.studiul de oportunitate. Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor. documentatia procedurii de negociere directa .adresele catre/de la hatararea de institutiile care doresc sa aprobare utilizeze bunul disponibil. 3 . Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de valorificare prin licitatie cu strigare. .

prezentarea in termenul legal ocazionate de . nr. . normative . diferitelor categorii plafoanele aprobate. a . de normele legale din punct de indeplinirea unor specifice documente vedere al formei si continutului. alte acte justificative. .prezentarea in termenul legal temporar specifice a documentelor justificative diferitelor categorii pentru cheltuielile efectuate. protocol.nota privind . dupa caz. actiunilor de .cod fiscal – cu stiintific.Legile bugetare organizarea a documentelor justificative organizarea anuale actiunilor de pentru cheltuielile efectuate.daca actele justificative au mijlocului fix 1997 respectare fost intocmite si semnate de Alte acte ROF .Legea nr. 500 / .HG 44/2004 manifestari cu justificative sunt cele prevazute manifestarilor cu norme de aplicare caracter cultural .existenta actelor justificative. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Nr. controlului controlului financiar preventiv financiar preventiv 0 1 2 3 4 1 Proces verbal de . privind cheltuielile justificate si. . a unor daca documentele protocol. a penalitatilor de intarziere. specifice 3 Decontul de . justificate prin decont se Alte acte incadreaza in valoarea normative aprobata. 909 / competentelor. necesitate specifice .H.documentul de restituire a avansurilor nejustificate si.L. specific ulterioare .G. functiune a .daca valoarea cheltuielilor bugetari. persoanele in drept. indicatorii de cheltuieli. stiintific sau a altor modificari si altor actiuni cu corectitudinea calculului actiuni cu caracter completari caracter specific. documente dupa caz.Anexa 2 /e E. 15 / aprobarea Se verifica: scoatere din 1994 . a penalitatilor de -referat de justificative intarziere. 571/2003.de normele legale din punct de caracter cultural . nr. corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si.H. . sau a vedere al formei si continutului. 518 / .G. mijlocului fix propus a fi scos din functiune.incadrarea cheltuielilor in aprobat.daca sunt indeplinite conditiile specifice starea tehnica a scoaterii din functiune. de cheltuieli.actul intern de Se verifica: cheltuieli privind 1995 decizie privind daca documentele deplasarea in Alte acte deplasarea in justificative sunt cele prevazute strainatate pentru normative strainatate.actul intern de Se verifica: cheltuielile 2002 decizie privind . conform . 2 Decontul privind Legea nr. misiuni cu caracter justificative . Documentul supus Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a crt.

. dupa caz. activitate din cele prevazute la art. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si continutului. 500 / 2002 . . respectarea ROF Se verifica: .Legea nr. documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.documentul de restituire a avansurilor nejustificate si. OUG 95/ 2002 pentru cu modificarile si Decontul Se verifica: justificativ pentru aprobarea de catre . a penalitatilor de intarziere.regimul juridic al bunului / bunurilor care fac obiectul donatiei.Decretul nr. 31/1990.Codul civil (art. statutul societatii.HG 1860/2008. . dupa caz.4 Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa .HG 518/1995 . 4 din Legea nr.incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale. nota de fundamentare a actului de donatie. 32 / 1994. Alte acte normative cu caracter specific .rapaorte/ referate aprobate pentru depasirea plafoanelor de cheltuieli . aprobarea conform actului constitutiv . corectitudinea calculului privind sumele justificate si. 800 si urmatoarele) legea societatilor comerciale nr. alte acte normative.prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit. in care societatea are calitatea de donatar 7 Decontul justificativ . cu modificarile ulterioare. dupa caz.actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau. existenta avizului compartimentului juridic. 571/2003.L. . 209 / 1976 . a penalitatilor. 6 Actul de donatie. . . . referatul aprobat privind achizitia directa. existenta avizului compartimentului juridic.incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale.daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in valorile aprobate. 5 Contractul de sponsorizare in care societatea este beneficiara sponsorizarii . .daca bunul / bunurile respective sunt grevate de datorii.daca se desfasoara sau contractului de urmeaza sa desfasoare o sponsorizare. 32 / 1994 . nota de Se verifica: fundamentare a .Legea nr.daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul financiar aprobat. . a penalitatilor. . dupa caz.HG 44/2004 norme de aplicare cod fiscal – cu modificari si completari ulterioare . . .

Bonul de consum ( -Legea . . .modul de calcul al sumei ce aparare aparare urmeaza a fi incasata de la institutia publica sub a carei autoritete este compania / suma ce urmeaza sa fie transferata la filiale .actul intern . imputernicita a decontului de specifice decizia de cheltuieli. primare utilizate in . aplicare . vedere al formei si continutului. justificative sunt cele prevazute .ul .Alte domeniul 3512/2008. daca documentele documente 82/ 91. .modul de calcul al sumei ce . .NIR. Anexa 2 / f LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL Nr.Decretul nr. Industriei de Industriei de . persoane. documente economic .alte acte din urmeaza a fi incasata/platita.8 9 sumele completarile sumele conducatorul / persoana reprezentand ulterioare . Se verifica: transfer ) si alte contabiliatatii nr. . necesare . Monitorul Oficial al Romaniei 0 1 2 . care rezulta . imputatie.decontul de Se verifica: incasare / plata 209 / 1976 cheltuieli aprobarea de catre catre casierie Alte acte prezentat de conducatorul / persoana normative titularul de avans.corectitudinea calculului .prezentarea in termenul legal a documentelor justificative .OMFP de normele legale din punct de . Dispozitia de . ACTUL NORMATIV Publicat in crt. reprezentand imputernicita a decontului de transferuri pentru . considerate .regimul juridic al bunurilor .Norme de transferuri pentru cheltuieli ( conform Ordinului restructurarea restructurarea de aprobare ) .daca dispozitia de incasare obligatii de plata /plata este intocmita pentru in sarcina unor suma ce urmeaza a fi incasata.Factura .

11. 500/2002 privind finantele publice Legea nr.2002 448/24. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea nr. 182/2002 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. in interesul serviciului OMFP 1752 / 2005 si Cu si Cu si 16 17 18 19 20 Ordinul nr.2006 modificarile completarile ulterioare si 15 HG 44/ 22.1998 459/30.VII. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti Hotararea Guvernului nr.2003 927/22.2005 Cu modificarile si completarile ulterioare 37/23.2004 Republic.XI.VIII. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar Hotararea Guvernului nr. 31/1990 privind societatile comerciale 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ordonanta Guvernului nr.2006 86/01.1999 365/ 26. aprobata cu modificari si completari prin legea 337 / 2006.1998 265 /27/12/91 72/05.I.1860/2006 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. Ordonanta Guvernului nr.12. privind achizitiile publice Hotararea Guvernului nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei 1080/ 30.II. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Ordonanta Guvernului nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor Legea nr.2002 26/25. in cadrul localitatii. precum si in cazul deplasarii.2004 Cu modificarile completarile ulterioare 154/19.11.2003 203/01. ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.XI.VI.2000 158/05.12. precum si organizarea. 82/1991 – legea contabilitatii Codul muncii (Legea nr.01. lichidarea.2003 Cu modificarile completarile ulterioare 112/ 6. cu modificari si completari ulterioare 430/31..I. 1792/2002 al ministrului finantelor publice.2002 1066/17.04. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale Legea nr.1998 .III.2004 de aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a codului fiscal Hotararea Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Legea nr.VIII. pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2003) Legea 571/2003 – codul fiscal 597/13. 34/2006 privind achizitiile publice . pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea.II. cu modificarile si completarile ulterioare .1 2 Legea nr.02.1995 modificarile completarile ulterioare 1046/29.

aplicabile operatiunilor respective ( ex .2002 140/06.2005 129/25.06 2007 64/06.1997 31 32 33 34 35 215 / 28.1998 381/ 29. etc ) . 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative Hotararea Guvernului nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr.2002 454/27.01. BO. modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. Anexa 2/g REGISTRUL privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv Nr.IV.12. 54/1997 OUG 88/ 1997 privind privatizarea societatilor comerciale .2002 434 / 21. Legea 137/ 2002 privind unele masuri pentru accelearrea privatizarii .1996 78/ 24.cadru de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale Hotararea Guvernului nr.1976 140/01.VII.2002 24/ 31.2000 103/06. 32/1994 privind sponsorizarea 439 /28. 58 / 5.1999 (republicare) 4/08. aprobata prin legea nr.1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare LEGE nr.1999 242/31.IV.03. Denumi-rea Continu-tul Compartimentul operatiunilor emitent Data Valoarea Valoarea Data prezentarii la operatiunilor operatiunilor restituirii Observatii .V. legea cambiei. cu modificarile si completarile ulterioare .VI. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OUG 64/ 2007 privind datoria publica Decretul nr.I.XI. OUG 15 / 23.1994 - Nota: lista actelor normative cuprinse in coloana a 2-a din Cadrul general se completeaza cu reglementarile legale de modificare a acestora.01.2002 821/13. HG 577 / 2002 aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 88/ 1998 .II.01. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Legea nr.V. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/1999 . 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale. precum si cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise.06. cu modificarile si completarile ulterioare .031998 (*republicată*) privind activitatea bancară Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor Legea nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice .

.............................. Nr.............................documentului inscrise in documente crt.......... 119/1999................ va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru .......... (2) din Ordonanta Guvernului nr.. _______ /__________ Domnului/Doamnei.. 24 alin.......................... (conducatorul societatii ) In conformitate cu prevederile art.... cu modificarile si completarile ulterioare................ ....../data emiterii 0 1 2 viza a pentru care pentru care actelor documentului s-a acordat s-a refuzat justificative viza viza /semnatura 3 4 5 6 7 8 Anexa 2/h Denumirea societatii Nr.....

.................... 2............................. cu modificarile si completarile ulterioare..................... (persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu) Anexa 2/j COD ETIC SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu Capitolul I Dispozitii generale 1..... suma. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv....... Capitolul II ............ aceasta se poate face numai cu incadrarea in prevederile legale/ obligatiile contractuale asumate/ limita surselor financiare / creditelor bugetare alocate ( sau alte situatii ....... la entitatile publice...... 25 alin..... in conditiile art. .... precum si crearea cadrului unitar pentru numirea........... suspendarea............ ................. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca.(tipul documentului.................. Actul (decizie................... dupa caz )................................ (se nominalizeaza operatiunea) va insoti documentele justificative pe baza carora operatiunea se inregistreaza si intr-un cont de ordine si evidenta “Documente respinse la viza de control financiar preventiv” si se intocmesc informarile prevazute de lege............ in conditiile legii........... Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract... (1) din Ordonanta Guvernului nr............ (se vor preciza actele normative/ documentele si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente) In situatia in care dispuneti efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra............... compartimentul emitent) din urmatoarele motive: ... schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu ............ cu modificarile si completarile ulterioare............ asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr...... numarul si data emiterii. ordin) prin care dispuneti efectuarea operatiunii ........... 119/1999..........................

sa aiba o atitudine neutra. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si. la nivelul celor mai inalte standarde. asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei. persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. e) au studii superioare economice sau juridice. precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. d) au o stare de sanatate corespunzatoare. intreprinse cu buna credinta. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat. pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica. b) cunosc limba romana scris si vorbit. secretul de serviciu. dupa caz. persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care initiaza. dupa caz. Pot fi numite. 4. persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept. sa nu cedeze unor prejudecati. care sa indeplineasca prezentele conditii. c) Obiectivitate.Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati 3. g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati. numite din cadrul compartimentului financiar-contabil. d) Conduita morala. e) Confidentialitate. lipsita de subiectivism. astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite. putand insa face parte si din alte compartimente de specialitate. Prin exceptie. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu. Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii: a) Competenta profesionala. c) au capacitate deplina de exercitiu. f) au o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani. h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare. cand nu exista persoane cu pregatire superioara. aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania. b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. sa aiba o conduita corecta. Pentru actele sale. in cazul institutiilor publice si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil. de regula. in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu sunt. sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta. mai ales. sa dea dovada de impartialitate. . presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora. in cazul celorlalte entitati publice. sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie. sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila. In acest scop. aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. atestata pe baza de examen medical de specialitate. cu respectarea prevederilor legale. in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza. persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau. efectuare si control a operatiunilor. sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane. in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate. in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare.

schimbare sau destituire si.) fata de care aceasta schimbare reprezinta sanctiune disciplinara pentru persoana respectiva. . pentru o perioada care nu poate depasi 30 de zile consecutive.in urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operatiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale si/sau neregulate. fals. 7. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite prin decizia Directorului General .efectueaza serviciul militar. suspendarea. Suspendarea. schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu 6. etc. Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen. dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. in functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. 8. de judecata sau este arestata preventiv. . 5. Capitolul III Numirea. Capitolul IV Evaluarea activitatii persoanei care exercita . sau care au fost condamnate.la cererea persoanei in cauza. Persoana desemnata sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata. Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta activitate. Pe durata suspendarii. schimbarii sau. Conducerea societatii va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale. al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia. in conditiile Codului de procedura penala. regulamentul intern. efectuarea si inregistrarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. se pronunta in scris. destituirii. avizul compartimentului juridic si alte avize considerate necesare.este in curs de urmarire penala. dupa caz. Decizia se vizeaza de compartimentele de specialitate in resurse umane.a devenit incompatibila pentru aceasta activitate. pe motiv de boala sau din alte considerente. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendata sunt: . . in termen de 10 zile. cat si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse spre avizare.a savarsit o abatere disciplinara (a incalcat normele legale. in aprobarea. . . . la propunerea Directorului Economic . schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv propriu se fac prin act de decizie interna a conducatorului societatii cu avizul directiilor/ compartimentelor care au facut propunerea initiala.f) Incompatibilitate.la modificarea locului de munca de catre angajator. se va avea in vedere limitarea numarului acestora la . fiind precizate motivele. inselaciune. Daca in cazul urmaririi penale.se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca. La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu. . pentru fapte privitoare la abuz in serviciu. Se poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbata sunt: . uz de fals.se afla in alte situatii in care intervine suspendarea raporturilor de munca. conducatorul unitatii numeste o alta persoana pentru indeplinirea activitatii de control financiar preventiv propriu. prin sarcinile de serviciu. 9. persoana in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei. de judecata.

potrivit prezentei ordonanţe. a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entităţi publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauza sau de către o autoritate superioară acesteia. Ministerul Finantelor Publice isi va exprima acordul pentru evaluarea anuala a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.suma aprobată prin buget.procese –verbale de control . c) control financiar preventiv . Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul societatii . care exercita atribuţii de control financiar preventiv delegat. numai in situatia in care a primit de la institutia publica respectiva si raportul prevazut in anexa nr. structurile organizatorice. potrivit legii. înainte de aprobarea acestora. acesta include.orice act cu efect juridic. reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii . în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic.extrase din raport al auditului public intern si al Curtii de Conturi.ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. în limitele aprobate. Pentru evaluare sunt analizate : .limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar. . din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. metodele şi procedurile. termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) angajament legal . eficient şi eficace. f) credit de angajament . privind activitatea de control financiar preventiv.rapoarte audit . d) control intern . de asemenea. b) conformitate . inclusiv auditul intern. stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale.funcţionarul public al Ministerului Finanţelor Publice.control financiar preventiv propriu 11. 7 la normele metodologice.rapaorte de control intern. e) controlor delegat . . . Anexa 2/k Definitii utilizate in procedura de control financiar preventiv In înţelesul prezentelor norme metodologice. în mod independent.activitatea prin care se verifica legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.caracteristica unei operaţiuni. g) credit bugetar .

instituţie publica. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativteritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public. în condiţiile legii. s) patrimoniu public . o) legalitate . în limita creditelor bugetare aprobate. bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. după caz. alte autorităţi publice. regie autonomă. societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar.subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare.totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului. ministerele. indiferent de modul de finanţare a acestora. 2. precum şi instituţiile din subordinea acestora. bugetele fondurilor speciale. angajament legal . u) proiect de operaţiune . m) entitate publica .caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat. cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. care utilizează/administrează fonduri publice si/sau patrimoniu public. l) inspecţie . n) instituţie publica .verificarea efectuată la fata locului.anterioare pentru acţiuni multianuale. bugetele instituţiilor publice autonome.faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. k) fonduri publice . bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare. potrivit legii. unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora. potrivit legii. an bugetar . instituţiile publice autonome. în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs. bugetul asigurărilor sociale de stat. bugetele locale. dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice.anul financiar pentru care se aproba bugetul. anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie. indiferent de natura acesteia. numita de conducătorul entităţii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplineşte aceasta atribuţie pe baza de contract. p) operaţiune .persoana imputernicita prin lege sau prin delegare.maximizarea rezultatelor unei activităţi în relatie cu resursele utilizate.orice act prin care o autoritate competenta. determinata în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli. cat şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale.caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte. v) regularitate . h) economicitate . în vigoare la data efectuării acesteia. 3. cu personalitate juridică.autoritate publica. respectiv se pot angaja. în forma pregatita în vederea aprobării sale de către autoritatea competenta. q) oportunitate . realizării unor obiective ale politicilor asumate. afectează fonduri publice unei anumite destinaţii. împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale.Parlamentul. r) ordonator de credite . care sunt prezentate in continuare : 1. bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.persoana din cadrul compartimentelor de specialitate. ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni. j) eficienta . indiferent de acţiunea la care se referă. angajament bugetar . Administraţia Prezidentiala. potrivit legii.gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective. precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale.orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei operaţiuni. dobândite sau asumate cu orice titlu. i) eficacitate . companie/societate naţionala. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice.minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi. 4. bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat. . Prezenta anexa se completeaza cu definitiile prevazute de Legea finantelor publice . bugetul trezoreriei statului. în circumstanţe date. t) persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu . după caz. articol bugetar .caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile. bugetul fondurilor externe nerambursabile. sa dispună şi sa aprobe operaţiuni.sumele alocate din bugetul de stat.

compartimentul financiar-contabil . execuţie bugetară . 13. 1 alin. autorizare bugetară . 28.finanţarea unui program.suma aprobată prin buget. care verifica documentele justificative şi întocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice. excedent bugetar .sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. după caz. în limitele aprobate. clasificatie funcţională . clasificatie bugetară . 9.sume alocate din bugetele prevăzute la art. parţial prin finanţarea provenită din surse externe. proiect. precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar.gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice. buget .complex de operaţiuni care se referă la încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare. se aproba. se executa şi se raportează bugetul. (2).operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat. care se desfăşoară pe o perioada mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare. într-o perioada data. consolidare . fonduri publice . 20. fonduri speciale . 32. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. numai cheltuielile. 27. precum şi instituţiile din subordinea acestora. se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului.aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati.fonduri băneşti sau bunuri materiale primite de o instituţie publica de la o persoana juridică sau fizica cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie. . ministerele. exerciţiu bugetar . subproiect. componente ale sistemului bugetar. lege de rectificare . 17. contribuţie . 14. buget general consolidat . Administraţia Prezidentiala.gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic.prelevare obligatorie.aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanţelor Publice prin trezoreria statului. proiecte. alte autorităţi publice. 15. 24. contabil .5. 11. 10. în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice. în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective. 7. efectuată de către administraţia publica pentru satisfacerea necesităţilor de interes general. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate. 26. deschidere de credite bugetare . clasificatie economică .prelevare obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice. obiectiv şi altele asemenea. donaţie .ansamblul bugetelor. în limita creditelor bugetare aprobate. cheltuieli bugetare . subproiecte.document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau. lege bugetară anuala . în care este organizată execuţia bugetară (serviciu. 22. deficit bugetar . impozit . 33.lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare.perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaborează.activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget. 29.structura organizatorică din cadrul instituţiei publice. 30. în vederea evitării dublei evidentieri a acestora. credit de angajament . 8. lichidarea cheltuielilor .parte a veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar. 12. 23. agregate şi consolidate pentru a forma un întreg. cu sau fără posibilitatea obţinerii unei contraprestatii. parţial prin credite bugetare. 6. pe baza documentelor justificative care sa ateste operaţiunile respective. 21. în timpul exerciţiului bugetar. 18. 25.gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. indiferent de modul de finanţare a acestora. 1 alin. 19. credite destinate unor acţiuni multianuale .parte a cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar. 31.limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate.denumire generica pentru persoana si/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiarcontabil. credit bugetar . compartiment). instituţii publice . ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni.denumire generica ce include Parlamentul.lege care modifica în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară anuala. (2).faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor. în limita căreia se pot efectua repartizari de credite bugetare şi plati.venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc şi destinaţiile acestora. cofinanţare . fără contraprestaţie şi nerambursabila.sume alocate unor programe. execuţia de casa a bugetului . obiective şi altele asemenea. birou. respectiv se pot angaja. 16. instituţiile publice autonome.

40. Exercitarea controlului se realizeaza de persoanele împuternicite pe domeniile de activitate: . 35. una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei .34. sistem bugetar . 41. (2) şi bugetele locale. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor şi operaţiilor din care derivă drepturi şi obligaţii patrimoniale în relaţiile cu terţii. . livrari in tara sau intracomunitare ). înaintea derulării acţiunilor. pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic. în termenele stabilite prin prezenta decizie.resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute la art.suma plătită de o persoana fizica sau juridică. taxa . potrivit prevederilor legale si in conformitate cu normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. venituri bugetare .faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publica achită obligaţiile sale fata de terţi.export.sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. asigurarea şi destinaţia acestora.3 R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV CAPITOLUL I. Tabelul nominal cu persoanele nominalizate sa exercite activitatea de control financiar preventiv si specimenele de semnaturi ale acestora este prezentat în Anexa nr. persoane fizice sau persoane juridice.o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de credite. virare de credite bugetare .operaţiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezintă disponibilităţi şi se majorează corespunzător o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente. în numerar sau prin instrumente de decontare. ordonanţarea cheltuielilor .activitatea de producţie. în limitele de finanţare aprobate. oportunităţii şi eficienţei economice ale acestora. cercetare şi prestări servicii.activitatea de gestionare a fondurilor. taxe. 1 alin. de regula. indiferent de caracterul. 37. 5. în lei sau valută. proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obţinute. program . . executare. Anexa nr. administrativa. şeful compartimentului financiar-contabil . achizitii din tara sau intracomunitare .activitatea de încasări şi plăţi. . aprobare.etape consecutive de elaborare. prin virarea unei sume de bani. contribuţii şi alte vărsăminte. control şi raportare ale bugetului.faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată. . în vederea stabilirii legalităţii. în baza unor prevederi legale. plata cheltuielilor .activitatea de conducere. care se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia. Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul direcţiei economice. formate din impozite. Compartimentele de specialitate din cadrul sunt obligate să prezinte documentele aferente operaţiilor la viza de control financiar preventiv.activitatea comercială (import. EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1.activitatea de investiţii. efectuată de un agent economic sau de o instituţie publica ori financiară. după caz. 3.modalitate de stingere a obligaţiei legale. . (2). indiferent de sursele de finanţare. 38. 36.persoana care ocupa funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plata a cheltuielilor sau. CAPITOLUL II. 42. cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective. 2. varsamant . proces bugetar . ORGANIZARE 1. o instituţie publica sau un serviciu public. 1 alin. 39. . 43.

fise de avizare contracte etc. se va întocmi o evidenţă separată. se vor prezenta documentele justificative şi orice alte elemente din care să rezulte legalitatea.Pentru cazurile în care conducătorii compartimentelor de specialitate susţin efectuarea operaţiilor refuzate. dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. oportunitatea şi economicitatea operaţiilor cuprinse în documentele respective. de judecată sau care au fost condamnate. directorului general. Administrtaorul companiei precum si cvompania sub a carei autoritate se afla compania. 6.Pentru operaţiile refuzate la viza de control financiar preventiv. 9. fals şi uz de fals.3 ( ex. a intervenit amnistia. 10. care nu sunt necesare. directorul general asupra oricărei situaţii de incompatibilitate a persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv. conducătorii compartimentelor de specialitate se pot adresa directorului financiar. al judecăţii sau după condamnare. măsurile necesare. chiar dacă au fost graţiate. efectuarea operaţiilor refuzate la viza de control financiar preventiv. CAPITOLUL III. să se prezintecu acestea la persoanele împuternicite activitatea de control pentru obţinerea vizei CFP. În acest caz. dupa caz. Documentele care conţin operaţii care se supun vizei de control financiar preventiv nu pot fi aprobate şi executate dacă nu sunt certificate cu viză de control financiar preventiv. contracte. referate de necesitate. 8. Pe documentele care au in clar numele unei persoane nominalizate in anexa nr. pentru fapte privitoare la abuz în serviciu. Documentele care conţin operaţii nelegale. în scris. documentele care nu poartă viza de control financiar preventiv nu se înregistrează în evidenta contabila ci numai în conturi de ordine şi evidenţă până la lămurirea situaţiei acestora. oportune şi neeconomicoase vor fi refuzate la viza de control financiar preventiv. directorul financiar se va adresa. directorul financiar. va informa în scris. Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv în cursul termenului de încercare şi doi ani de la expirarea acestui termen. Persoanele împuternicite să acorde viză de control financiar preventiv au prezentat sau trebuie să prezinte certificat de cazier judiciar. Nu pot fi împuternicite să exercite control financiar preventiv persoanele aflate în curs de urmărire penală. În situaţia în care directorul general va dispune. La solicitarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv. cu motivarea scrisă de către persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv. urmand a fi dispuse. ) se aplica semnatura persoanei nominalizate sau a persoanei desemnate sa inlocuiasca persoana nominalizata. compartimentul de resurse umane va avea o evidenţă strictă şi este obligat să înştiinţeze. 4. pe propria răspundere.6. cel care a săvârşit vreuna din infracţiunile precizate nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI 1 . 3. Conducătorii compartimentelor de specialitate sunt obligaţi ca dupa întocmirea şi semnarea documentelor care se supun controlului financiar preventiv. care va reanaliza aceste cazuri. Dacă în cursul urmăririi penale. necesitatea. care în urma analizei va acorda sau refuza viza de control financiar preventiv. Pentru documentele certificate cu viză de control financiar preventiv din dispoziţia directorului general. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv acordă viza de control prin aplicarea pe documente primare supuse controlului a ştampilei cu menţiunea "Control Financiar Preventiv". înşelăciune. Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv precum si atributiile ce revin sefilor compartimentelor de specialitate in care au loc operatiunile respective precum si functiile celor care exercita controlul financiar preventiv sunt precizate în Anexa nr. 5. 12. a semnăturii şi a datei. .2. în scris. potrivit competenţelor legale. 11.

Aceeaşi răspundere revine şi celorlalte persoane împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. economicitatea şi realitatea operaţiilor economice conţinute de respectivele documente. 5. îşi asumă răspunderea in solidar cu restul persoanelor semnatare pentru efectele negative produse de operaţiile cuprinse în aceste documente. pentru legalitatea operaţiilor patrimoniale. nu exonerează de răspundere persoanele care le-au întocmit şi semnat. . necesitatea.) care. 2. CAPITOLUL IV. directorul financiar. conducătorii compartimentelor de specialitate îşi asumă răspunderea în legătură cu legalitatea.2. materială. oportunitatea. 6. DISPOZIŢII FINALE 1 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data deciziei de Control financiar preventiv.Sanctiunile sau contravenţiile privind exercitarea necorespunzatoare a activitatii de control financiar preventiv atat de persoanele nominalizate in anexele nr.Persoanele semnatare a documentelor poartă răspunderea civilă. administrativă sau penală. va urmări cazurile de refuz de viză. 3. a valorii şi a modului lor de soluţionare. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa directorul strategii economice dezvoltare afaceri asupra deficienţelor privind întocmirea şi prezentarea documentelor de control de către diferitele compartimente de specialitate (operaţii fără bază legală. lipsa documentelor justificative sau documente intocmite eronat ori incomplete. Prin semnarea documentelor supuse controlului financiar preventiv. Prin vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv. care nu-şi execută în mod corespunzător atribuţiile. prin împuterniciţii cu acest control. 7. În scopul cunoaşterii permanente a modului cum se desfăşoară activitatea de control financiar preventiv şi al luării de măsuri pentru continua îmbunătăţire a acestuia. la rândul său va identifica motivele producerii acestora si va decide in consecinta. solicitări exagerate etc. SANCŢIUNI 1.4 si 5 se constată de către Administartorul unitatii. CAPITOLUL V. persoanele împuternicite în exercitarea acestui control. calcule eronate. disciplinară. In situatia in care se decide neacordarea vizei va fi informat directorul general al companiei pentru stabilirea măsurilor ce se impun in vederea eliminarii deficienţelor. 4. Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind operaţii patrimoniale. din punct de vedere financiar. după caz. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul consilierului juridic ori de câte ori consideră necesar. cu precizarea naturii operaţiilor. numai in situatia in care au fost corect informati de catre persoanele emitente a documentelor supuse CFP.

P. 1 1 2 2 . Contabil Sef Contabil SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ NUMĂR ŞTAMPILĂ C.Anexa nr. 4 TABEL NOMINAL CU PERSOANELE CARE EXERCITĂ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV ŞI SPECIMENELE DE SEMNĂTURI ALE ACESTORA NUMELE ŞI PRENUMELE Cazan Balasa Ion Tarlea Daniela Mariana Iagar Ana Maria Ionila Elena Melania FUNCŢIA Director Executiv Director Adj.F.

3.2.2 SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA – Somandra Sorin ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA – Dumitru Traian 1.5 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA FORD .1. RESURSE UMANE. SALARIZARE 1. şi legalitatea operaţiunilor care se supun controlului financiar preventiv 1.3.1 SEF ECHIPA PALSTISOLI – Marin Constantin 1.3. INVESTITII 1.4.1.1.2. regularitatea.1.2 CONTABIL ŞEF – Iagar Ana Maria SERVICIUL CONTABILITATE . MECANIC SEF. 5 TABEL NOMINAL cu persoanele care răspund pentru realitatea. 1.2 PRODUCTIE PALSTISOLI . 1.Anexa nr. COMPARTIMENTE COORDONATE DE DIRECTORUL EXECUTIV COMPARTIMENT CONTABILITATE. 1.1 1.Ionila Elena COMPARTIMENT PRODUCTIE PLASTISOLI 1.Marin Constantin 1.Ionila Elena SALARIZARE .1. INVESTITII – Patrascu Dan 1.4.4 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA DACIA 1.3 COMPARTIMENT MENTENATA.1 1. 1.Ionila Elena SERVICIUL RESURSE UMANE .1 1.2 SEF ECHIPA MENTENATA – Patrascu Dan ECHIPA MENTENANTA.2.4.

3 .3.2.3.6.6.1 LABORANT SEF .1.6.6.6.2 COMPARTIMENT MANAGEMENT MEDIU – Petre Alexandru 1.6. COORDONATE DE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1. MEDIU SI OH&S.6.3 COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE MUNCA.2 ASISTENT LABORATOR – Gentea Alina COMPARTIMENT SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT 1.2 1.1 SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA FORD .1 COMPARTIMENT MANAGEMENT CALITATE – Netotu Violeta 1.6.2 COMPARTIMENT DEPOZITARE – Stan Ioana COMPARTIMENT CTC LABORATOARE 1.3.6.6 COMPARTIMENTE MANAGEMENT CALITATE.1.1 COMPARTIMENT LOGISTICA 1.2. SU – Coman Marian 1.x 1.5.6.1 COMPARTIMENT LOGISTICA – Cazan Lucretia 1.1.Ciobanu Codrut 1.

cantităţile de materiale. – verifică dacă: 3 a) cantitatea de aprovizionat a fost corect stabilită. f) mijlocul de transport prevăzut în document este economicos. regimul garanţiilor pentru defecţiunile de calitate etc. 4 Director Executiv Contabil sef . . . de aprovizionare.P.P.). crt. materiale şi semifabricate directe normate pentru perioada de program respectivă. materiale. lucrări sau servicii prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii a se livra în perioada pentru care se face aprovizionarea. inclusiv contractele şi comenzile anterioare în curs de derulare. g) sunt corect indicate contul din care se face decontarea.nomenclatoarele sortimentelor de materii prime.Anexa nr. Operaţiunea sau documentul ce se supun vizei de C.P. Cine exercită C.F. prin semnarea documentului. 6 DOCUMENTELE ŞI OPERAŢIUNILE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV ŞI ATRIBUŢIILE CE REVIN DIRECTORILOR EXECUTIVI SI ŞEFILOR COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE ÎN CARE AU LOC OPERAŢIUNILE.F. . stabilite pentru perioada de program pe baza cererilor secţiilor de bază. refuzând acordul vizei pentru cantităţile prevăzute peste necesar . de deviz sau baremuri aprobate pe produs. PRECUM ŞI ALE CELOR CARE EXERCITĂ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV Nr. . piese de schimb. b) cantităţile de aprovizionat pentru sarcini noi de producţie stabilite în condiţiile legii.stocurile fizice de materiale. lucrare sau serviciu pentru perioada de program respectivă. materiale şi semifabricate directe preliminate la data când se prevede aprovizionarea.cantitatea de produse. piese de schimb şi Atribuţiile celor ce exercită C. auxiliare şi alte compartimente din unitate. d) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite (întârzierea livrărilor. piese de schimb şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată.stocurile fizice de materii prime.F. după caz. . lucrărilor sau serviciilor stabilite pentru perioada de program respectivă. Directorul/Şeful compartimentului de specialitate în care are loc operaţia.stocurile fizice de materii prime. sunt corect calculate şi au finanţarea asigurată. comandă de achizitii /import materii prime. 1 Contract. e) preţurile unitare au fost negociate. calculate în baza normelor şi normativelor de consum şi corelat cu consumul efectiv din perioadele anterioare. obiecte de inventar. c) valoarea materialelor se încadrează în limitele de cheltuieli şi normativele economico-finanicare aprobate. precum şi instrumentele de decontare. . 0 1. echipament şi materiale de protecţie . pe baza documentelor luate în calcul de către compartimentul de specialitate. semifabricate.normele de consum. răspunde de : 2 a) stabilirea corectă a cantităţilor şi a sortotipodimensiunilor de aprovizionat:în raport de: . materiale şi semifabricate directe ale produselor.

a programului valutar. . lucrărilor sau serviciilor. a devizelor sau a bugetului de venituri şi cheltuieli.cantitatea de ecipament şi materiale de protecţie. pertari a) stabilirea corectă. echipament de lucru şi materiale igienico-sanitare. aprobate pentru perioada care se face aprovizionarea bunurilor materiale înscrise în a) cantitatea de aprovizionare a fost corect stabilită pe baza listelor de utilaje. ale termenelor de aprovizionare. în curs de derulare. stabilită de compartimentul de protecţia muncii. Contract. ţinând seama de contractele şi comenzile anterioare. inclusiv contractele şi comenzile anterioare în curs de derulare. cantităţilor şi termenelor de livrare cu cele din program.stocurile fizice de echipamente şi materiale de protecţie. comandă de achizitii bunuri de natura imobilizărilor corporale şi necorporale. privind perioada pentru care se face aprovizionarea pe baza actelor normative care reglementează acordarea acestora. Director Executiv Contabil sef . b) încadrarea. a formei şi instrumentelor de decontare.stocurile fizice de materiale. termenele de folosinţă şi numărul de personal îndreptăţit la primirea lor. echipament de lucru şi materiale igienicosanitare normate pentru perioada de plan. obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi materiale pentru produse tehnologice. 2. după caz. pentru investiţia sau lucrarea pentru care se face aprovizionarea. c) cuprinderea în contract sau comandă a caracteristicilor tehnice ale materialelor. . d) concordanţa sortimentelor.obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată preliminate la data când se prevede aprovizionarea. . corelate cu graficele de realizare a produselor. anexe la documentaţia tehnico-economică legal aprobată privind investiţia pentru care se face aprovizionarea. a condiţiilor de ambalare şi transport . piese de schimb. locului şi modalităţilor de executare a recepţiilor. anexe la documentaţia de execuţie aprobată de organele competente. în prevederile programului de investiţii. a garanţiilor.stocurile fizice de echipamente şi materiale de protecţie. . a devizelor şi a planului de cheltuieli. b) respectarea prevederilor privind nivelul preţurilor. cantitativ şi sortimental a cantităţilor de aprovizionat pe baza listei de utilaje. a penalităţilor pentru întârziere în livrare etc. echipament de lucru şi materiale igienicosanitare preliminate la data când se prevede aprovizionarea.. piese de schimb şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată normate pentru perioada de program respectivă.

a perioadei de garanţie şi de efectuare a remedierilor. a modalităţilor şi a locului de afectare a recepţiei. a modalităţilor de efectuare a recepţiilor. e) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite. b) tarifele au fost stabilite. d) contul bancar din care se prevede efectuarea plăţii corespunzătoare activităţii căreia sunt destinate lucrările sau serviciile de executat. c) cuprinderea în contract sau comandă a calităţii şi termenelor de efectuare a lucrărilor sau serviciilor. a) lucrările sau seriviciile de executat înscrise în contract sau comandă au fost corect stabilite în raport de documentaţia tehnică. d) existenţa documentaţiei tehnico-economice avizate şi aprobate de organele în drept şi încadrarea în acestea a bunurilor necesare investiţiilor şi corelarea cu termenele din graficele de eşalonare a execuţiei lucrărilor şi de livrare a utilajelor. aprobate pe perioada pentru care se face achizitia. c) cuprinderea în contract sau comandă a caracteristicilor tehnico-funcţionale. f) obiectul de investiţie sau lucrarea pentru care se face achizitia au asigurate condiţiile pentru deschiderea finanţării. comandă pentru executări de lucrări şi prestări servicii pentru activitatea de producţie. a penalităţilor şi despăgubirilor pentru întârzierea în execuţie etc. executarea de lucrări sau prestarea de a) existenţa condiţiilor tehnico-materiale şi organizatorice pentru realizarea produselor. reparaţiilor în cadrul acesteia. a formei şi instrumentelor de decontare. a modului de ambalare şi transport la locul de destinaţie.. în cazul utilajelor. c) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite. b) valoarea bunurilor materiale înscrise în contract sau comandă se încadrează în prevederile programului de investiţii sau a programului valutar. Contract. b) stabilirea conform prevederilor legale a tarifelor înscrise în comandă sau contract. a perioadei de garanţie. contract sau comandă. 4. c) preţurile unitare au fost stabilite negociate.. a documentaţiilor. g) poziţia de programului a obiectivului de investiţii. dacă este cazul. a) produsele. lucrările sau serviciile contractate concordă cu sortimentele şi cantităţile prevăzute în progrumul de Director Executiv Contabil sef 3. cantitativ şi pe feluri a lucrărilor sau serviciilor înscrise în document. contul bancar. a) stabilirea corectă. a termenelor de predare a documentaţiilor atunci când este cazul.de servicii sau alte scopuri pentru activitatea de investiţii. în raport de documentaţia tehnică legală aprobată. cantităţile şi la termenele prevăzute în Director Executiv Contabil sef . sunt corect indicate. lucrărilor sau serviciilor în sortimentele. a asistenţei tehnice de montaj. Contractul privind livrarea de produse. a penalităţilor şi despăgubirilor pentru întârzierea în livrare etc. a termenelor de predare. de sarcinile de plan şi de contractele încheiate cu beneficiarii. formele şi instrumentele de decontare sunt corect indicate. a condiţiilor de calitate. precum şi cu durata normată de staţionare. d) mijlocul de transport prevăzut este economicos. de sarcinile de program şi de contractele încheiate. formele şi instrumentele de decontare.

b) clauzele din contracte în ceea ce priveşte cantităţile. preţul. a performanţelor şi a modului de ambalare. calitate şi modul de ambalare sunt corelate cu contractele externe. c) cuprinderea în contract a condiţiilor de recepţie. executări de lucrări sau prestări de servicii la export. marcare. f) prevederea clauzelor referitoare la asigurarea mijloacelor de transport şi a celorlalte condiţii necesare pentru livrarea mărfurilor la export. a calităţii. în condiţiile franco-frontiera română. g) prevederea clauzelor pentru punerea în aplicare a apărării de răspundere în cazul forţei majore. b) existenţa condiţiilor tehnice.servicii. termenele de livrare. modul de rezolvare a reclamaţiilor şi a litigiilor. a formelor de asistenţă tehnică. i) realitatea datelor şi a tututor elementelor care au stat producţie şi programul de fabricaţie. b) stabilirea (negocierea) preţurilor sau tarifelor conform prevederilor legale. e) contul bancar. modalitatea de plată. fără ca în prealabil să fie perfectate contractele externe. a termenelor de livrare. pe lângă preţurile interne şi a contravalorii ambalajelor şi celorlalte cheltuieli determinate de executarea unor lucrări sau operaţii stabilite prin contract. d) sunt prevăzute clauzele privind penalităţile. d) cuprinderea în contract a obligaţiilor unităţii cu privire la transmiterea condiţiilor de ambalare. d) s-au prevăzut penalităţile legale pentru întârzierea la plată a facturilor. Director Executiv Contabil sef 5. b) preţurile sau tarifele au fost stabilite. . a) existenţa. în cazul nerealizării prevederilor contractuale. a mijloacelor de transport – asigurare.. după caz. marcare. numerotare. şablonare. a contractului extern. regimul de garanţii. h) necuprinderea în contract a unor clauze contrar dispoziţiilor legale. a corelaţiei între sosirea ambalajelor şi termenele de livrare a mărfurilor . a) sunt respectate procedurile privitoare la încheierea de contracte de livrare. modalităţilor de efectuare a probelor tehnologice. c) formele şi instrumentele de decontare asigură încasarea la termenele stabilite a contravalorii produselor livrate a lucrărilor executate sau serviciilor prestate. contract. prealabil încheierii contractului de livrare. formele şi instrumentele de decontare sunt corect indicate. a modalităţilor de plată şi alte clauze necesare executării întocmai a obligaţiilor asumate prin contract. în cazul în care este prevăzut ca marfa să fie ambalată în ambalajul beneficiarului extern. executări de lucrări sau prestări de servicii la export. etichetare şi expediţie. etichetare etc. c) preţurile pentru activităţile şi serviciile cuprinse în contract sunt stabilite. e) existenţa. neprevăzute în standardele sau normele interne. precum şi a clauzelor privind decontarea. a condiţiilor de ambalare. Contract de livrare. materiale şi organizatorice care să asigure respectarea cantităţilor. c) legalitatea preţurilor şi tarifelor pe baza cărora s-a stabilit valoarea din contract.

lucrările executate şi serviciile prestate. investiţii. sau dacă trebuie să se refuze acceptarea.6. înscrierea în factură a preţurilor stabilite conform prevederilor legale şi calcularea corectă a valorii pe poziţii şi total. f) preţurile. note de comandă suplimentare. termenul de livrare. potrivit contractelor încheiate sau comenzilor emise . în mod expres. realitatea efectuării recepţiei cantitative şi calitative a acestora. cantitatea. corecta stabilire a cantităţilor de energie. precum şi întocmirea actelor de constatare a eventualelor diferenţe. calitatea produselor livrate. pentru reparaţii. legalitatea preţurilor şi exactitatea calculelor din situaţii şi facturi. b) achitarea produselor achiziţionate. ambalaje. înscrise în document. abur etc. a căror plată este solicitată de către furnizor. s-au luat măsuri legale corespunzătoare. concordanţa facturii cu contractul sau confirmarea de comandă privind sortimentul. până la expirarea termenului de acceptare. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor în concordanţă cu clauzele înscrise în contracte. g) s-au primit documentele prevăzute în contract. precum şi de întocmirea documentelor de recuperare a valorii acestora. preţul. comandă sau fişa tehnică. devize etc. au fost recepţionate de unitate. executarea de lucrări sau prestări de servicii la export. restituirea materialelor neutilizate şi întocmirea documentelor de primire ale acestora. restituirea obiectelor rezultate din prelucrare. piese de schimb. comenzi. calitatea acestora. legalitatea. c) bunurile procurate. folosirea corectă a cotelor de servicii (energie. necesitatea. pe fiecare loc de consum sau cedate altor unităţi sau persoane. restituirea sau scăderea din situaţiile de lucrări a cantităţilor de valori materiale şi serviciilor puse de beneficiar la preţurile legale. condiţiile de transport. efectuarea şi realitatea recepţiei cantitative şi calitative a lucrărilor executate şi serviciile prestate. a) operaţia este legală şi necesară pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate. apă. executări de lucrări. recepţia calitativă şi cantitativă. după caz . aer comprimat etc. urmare recepţiei. obiecte de inventar. exactitatea calculelor din situaţiile de lucrări şi legalitatea cotelor adăugate. respectarea normelor de consum pentru materialele date spre prelucrare. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrise în factură . e) furnizorul a scăzut din valoarea facturii costul eventualelor materii prime date de unitate ori le-a restituit. a) b) c) d) e) f) g) h) i) la baza încheierii contractului de livrări. întocmirea corectă şi la timp a documentelor respective. că suma poate fi achitată integral sau parţial. apă. calcularea corectă a cheltuielilor de transportaprovizionare facturate. iar pentru eventualele diferenţe. lucrărilor executate sau serviciilor prestate reprezintă obligaţii ale unităţii. pe baza cărora s-au calculat sumele de plată s-au stabilit conform prevederilor legale. potrivit condiţiilor înscrise în contracte sau comenzi. respectiv a termenului de amânare. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 .. echipamente de protecţie etc. abur. legalitatea preţurilor şi exactitatea calculelor.) utilizate de unitate. prestări de servicii. Factură (bon) privind achizitia de materiale . d) s-a specificat de către compartimentul de specialitate.

. a) operaţia este legală. d) contractarea mărfurilor. precum şi respectarea de către furnizorul extern a condiţiilor de livrare. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 Referate prin care se solicită efectuarea unor plăţi prin : . referate sau documente prin care se solicită încasarea unor sume de la furnizori şi de la alţi parteneri . oportună. e) există concordanţă între ordinul de transfer. numerar .7. b) dacă operaţia este legală. c) corecta stabilire a valorii cheltuielor de şcolarizare în străinătate.ordinul de transfer în valută pentru plata mărfurilor importate. necesitatea. g) existenţa concordanţei între datele înscrise în factura externă şi declaraţia vamală de import. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort . lucrărilor sau serviciilor în condiţiile prevăzute în referatul şi autorizaţia de import. precum şi de anexarea avizului de rectificare în caz de neconcordanţă. contractului extern. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . c) temeinicia stabilirii şi susţinerii pretenţiilor faţă de partenerii contractuali . sume datorate pentru debite constituite garanţii gestionari . certificatelor de garanţie. - 8. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort. a) legalitatea. necesară. factura definitivă şi specificaţia mărfurilor cu indicarea poziţiei din nomenclatorul vamal. referatul şi autorizaţia de import sau protocolul şi convenţia respectivă. a) dacă documentul poartă semnătura şefului compartimentului sau a înlocuitorului acestuia . b) aprobarea organelor competente pentru participarea cu cotizaţii şi contribuţii la organizaţiile internaţionale . declaraţia vamală de import şi factura externă. lucrări executate sau servicii prestate (DPVE) . b) legalitatea. încasări sau plăţi în numerar sau CEC . Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . necesitatea. atât pe poziţii cât şi pe total. d) s-au utilizat cursuri valutare corecte şi dacă calculul este corect. c) există scrisoarea de sesizare pentru aplicarea penalităţilor sau reclamaţia. acreditivelor şi calculului aritmetic. cantitativ şi valoric. în cazul abaterilor de la prevederile contractului extern. alte plăţi speciale în valută . certificatul de calitate.ordine de plată. conform referatului de import. cheltuieli de şcolarizare în străinătate. a) sumele ce urmează să se încaseze sunt cert datorate şi corespund cu evidenţa contabilă primară .cotizaţii şi contribuţii la organizaţiile internaţionale. . c) dacă există documentaţie cu toate elementele de susţinere a operaţiei respective . e) primirea documentelor de transport. b) există contractul. oportună şi economicoasă. determinarea corectă a valorii în valută. f) justeţea şi corectitudinea preţurilor externe de facturare.

d) diurnele. în cazul gestionarilor. rate mărfuri. Contractul individual de muncă. contribuţiei de asigurări sociale. sporurilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi băneşti cuvenite . ) au fost stabilite în cuantumul legal. e) f) au fost calculate penalizări pentru întârzierea în decontări şi valută nejustificată. pe baza documentaţiei prezentată de serviciul resurse umane. imputaţii. reţinerile incluse în statele de salarii şi plata altor drepturi băneşti ( chirii. contribuţiei pentru fondul de pensii suplimentare şi acontribuţiei pentru ajutorul de şomaj. a) b) c) d) numirea în funcţie şi angajarea salariaţilor se face în limitele posturilor aprobate. referate. precum şi a primelor. tabele. în cazul gestionarilor. c) întocmirea contractului de garanţie în cazul gestionarilor. bonuri de lucru. cheltuielile de cazare şi celelalte cheltuieli la care delegaţii au dreptul în străinătate sunt calculate în funcţie de cele stabilite prin baremul în vigoare. Note. popriri etc. a) legalitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document. s-a încheiat în funcţie de cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale şi s-au fixat ratele lunare de depuneri. Proiectul deciziei privind alocarea sau scoaterea de la drepturile băneşti ale personalului. deconturi pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor trimise în străinătate. postul este vacant. acte aditionale. contractul individual de muncă este vizat şi de consilierul juridic al unităţii. a) operaţia este legală şi reală pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort. d) existenţa dovezii cu privire la eventualele pagube create la vechiul loc de muncă. oportunitatea şi realitatea operaţiei de angajare în muncă. orelor suplimentare etc. 10.9. a) legalitatea. a) înscrierea corectă a salariilor de bază. în concordanţă cu actele prezentate de cel ce se angajează în muncă. s-a respectat statul de funcţii . b) există aprobarea organelor competente. scoaterea de la drepturi băneşti. b) înscrierea datelor în contract. statele de plată pentru indemnizaţii şi alte drepturi băneşti. 11. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 Contabil sef Director Executiv Contabil sef 12. necesitatea. c) respectarea actelor normative pentru plata sporurilor. contractul de garanţie. a) b) Director Executiv Contabil sef c) . decizii de personal a) înscrierea corectă şi legală a datelor privind alocarea sau scoaterea de la drepturile băneşti ale personalului. b) timpul lucrat corespunde cu cel rezultat din condica de prezenţă. c) cheltuielile se încadrează în limita fondurilor aprobate în planul valutar. d) calcularea cu respectarea dispoziţiilor legale a impozitului. a) operaţia este reală şi legală. b) prevederea acţiunii respective în planul valutar. şi existenţa aprobărilor date de către cei în drept. existenţa deciziilor de alocare. Statul de salarii. după caz. foi de pontaj.

epuizarea posibilităţilor legale de urmărire a recuperării debitelor pentru imputaţii şi pagube aduse patrimoniului companiei. propunerile pentru scoaterea din funcţiune a unor bunuri sunt făcute cu respectarea legislaţiei în vigoare. verificarea documentelor justificative sub aspectul autenticităţii. are la bază ordinul de deplasare. proces-verbal de cercetare administrativă (lipsuri în gestiune. pagubele produse patrimoniului Companiei nu sunt imputabile potrivit prevederilor legale. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate. realitatea daunelor şi a cauzelor înscrise în documentaţie (documentaţia va fi analizată de compartimentul juridic). sumele ce urmează a se da la scădere sau a se înregistra la cheltuieli sau pierderi. executarea de lucrări ori prestarea de Director Executiv Contabil sef Director Executiv Contabil sef b) c) d) e) f) g) 16. se respectă dispoziţiile legale cu privire la acordarea avansurilor în numerar (lichidarea avansurilor anterioare) justa calculare a sumelor etc. Factură pentru vânzări de produse. necesitatea. mărfuri şi materiale din stocuri a) legalitatea. calculul penalităţilor pentru nedepunerea în termen a decontului. pierderi din întreruperi. detaşare sau de transferare. f) a) b) c) d) realitatea. a) b) c) d) e) 15. îndeplinirea misiunii prevăzută în ordinul de deplasare pentru deplasare (detaşare). este prescris dreptul de stabilire a răspunderii materiale. încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale. oportunitatea şi economicitatea deplasării în interesul serviciului. legalitatea. privind plăţile în lei şi valută. b) concordanţa dintre obiectul plăţii şi destinaţia stabilită prin dispoziţiile legale pentru fondurile din care se efectuează plata . există documentaţia prevăzută de dispoziţiile legale. pentru lipsurile în gestiune. termenelor prevăzute în contracte sau confirmări de comenzi. c) respectarea sortimentelor. necesară. a) b) c) d) a) s-au respectat dispoziţiile legale în ce priveşte detaşarea sau transferarea. operaţia este legală. Ordin de deplasare ( detaşare ). Raport. a mărfurilor. a) b) Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . necesitatea. peste cotele de perisabilităţi.13. s-au respectat dispoziţiile legale privind decontarea cheltuielilor respective. prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit în lei sau valută. Decont de cheltuieli. economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în documente. oportunitatea. întocmită conform dispoziţiilor legale. pe baza documentaţiei prezentată de compartimentul de specialitate. executări de lucrări sau prestări servicii. calamităţi. semnat de persoana competentă. oportună şi economicoasă. alte pierderi. - - Factura pentru livrări de produse. există contracte sau comenzi pentru livrarea produselor. operaţia este legală. pentru debitorii consideraţi insolvabili. necesară şi oportună. după caz. există aprobarea organelor competente. transferării ori transportării după caz. necesitatea. mărfuri. din rebuturi. formei şi conţinutului. acordarea bonificaţiei pentru stingerea unor reclamaţii din operaţii de export. oportunitatea şi realitatea operaţiei. deteriorări de bunuri. cantităţilor. aplicarea cotelor de perisabilitate în cazul lipsurilor în gestiune s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. . au la bază documentaţia necesară.

modernizărilor şi reviziilor generale în secţii şi ateliere . cu mişcare lentă sau care nu mai sunt necesare companieii. în vederea constituirii custodiei. h) obţinerea acordului scris al clintului pentru livrările anticipate sau peste termenul contractual. d) preţurile acoperă costurile de producţie şi asigură profit . executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor pe baza acordului beneficiarului. c) au preţuri stabilite conform prevederilor legale. dispoziţia sau comanda de lansare a : produselor. dezvoltare tehnologică a) determinarea corectă a cantităţilor prevăzute a fi lansate în fabricaţie . pieselor de schimb. a) b) c) d) Programul de fabricaţie. f) stabilirea preţurilor conform prevederilor legale şi corecta calculare a valorii pe poziţii şi pe total . termen de livrare. în cazul ridicării produselor de reprezentantul beneficiarului. după caz . e) sunt asigurate condiţiile legale pentru decontarea la termen a mărfurilor livrate ori serviciilor prestate.supranormative. e) existenţa şi buna consevare a stocurilor preluate în custodie. d) asigurarea condiţiilor de decontare din partea beneficiarilor. respectiv dacă este deschisă finanţarea . produselor sau lucrărilor finanţate din fondul de cercetare ştiinţifică. d) în factură s-a înscris temeiul legal al preţurilor sau tarifelor. servicii. piesele de schimb necesare executării reparaţiilor capitale. dispozitivelor şi verificatoarelor . s-a facturat în mod just cota de cheltuieli de transportaprovizionare pentru vânzări. g) existenţa delegaţiei. d) expedierea sau predarea produselor şi mărfurilor. 17. b) existenţa preţului stabilit conform reglementărilor legale . fără mişcare. lucrările au fost executate şi serviciile prestate . etc. precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute în normele în vigoare. sculelor. s-a stabilit cota legală de impozit pe circulaţia mărfurilor (când legea impune aceasta) .. lucrărilor şi prestărilor pentru terţi . a) produsele prevăzute a se fabrica sunt cuprinse în planul aprobat b) au asigurată desfacerea prin contracte sau comenzi . c) omologarea tehnologiilor de execuţie . g) conturile de decontare şi sediile băncilor furnizorului şi plătitorului sunt corect indicate . f) s-au respectat condiţiile contractuale cu privire la preţ. Director Executiv Director Executiv Adjunct . c) produsele sau mărfurile au fost autorecepţionate sau au fost predate prin delagat (se urmăreşte existenţa delegaţiei). semifabricatelor. de plată.

au aprobarea organelor competente şi se încadrează în normele aprobate . energie etc. lubrifianţi. . Director Executiv Director Executiv Adjunct . necesară şi economicoasă pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate . b) cantităţile de bunuri materiale prevăzute în documentaţiile prezentate. Fişa planului de reparaţii capitale.Proces-verbal : . materialele etc. economicitatea şi realitatea operaţiilor de determinare. oportunitatea. c) se respectă termenele normative privitoare la periodicitatea reparaţiilor. -Centralizatorul dispozitiilor de lucru pentru personalul direct productiv care lucreaza pe baza de norme de munca in acord individual. a) legalitatea. obiecte de inventar. devizul de reparaţii . economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . . gradul de asigurare faţă de prevederile statulului de organizare. b) se asigură încadrarea în fondurile aprobate respectiv prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli . lucrări de desfacere asigurată căruia îi sunt destinate materiile prime. necesară. . .primirea-predarea tehnicii şi altor bunuri materiale între agenti economici şi persoanele fizice sau juridice .scoaterea din funcţiune. aprobarea organelor competente etc.Bonul de consum de materiale. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 a) legalitatea. modernizărilor şi reviziilor . diminuarea valorii şi valorificarea materialelor rezultate în urma operaţiei de casare .Comanda – act de justificare . d) stabilirea valorii reparaţiilor capitale ale clădirilor cu programul cheltuielilor administrativ-gospodăreşti . a) operaţia este legală.Actul de primire . . 19. fundamentare şi executare a reparaţiilor capitale. termenele de durată. . b) existenţa în programul de producţie al companiei a produsului. oportunitatea. sunt reale. echipament de lucru şi materiale de protecţie. combustibili. a) operaţia este legală. oportună şi economicoasă pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate . . c) încadrarea în normele de consum.18. necesitatea. b) prevederea în programul aprobat a reparaţiilor capitale cu respectarea ciclurilor normate . modernizărilor şi reviziilor generale ale fondurilor fixe . necesitatea. efectivele alocate la drepturi. . c) existenţa aprobărilor legale şi a devizelor pentru executarea modernizărilor .Rapoarte de control şi salarizare . şi din alte fonduri cu destinaţie specială .

proceduri si instructiuni. oportunitatea şi realitatea. necesitatea. Manual calitate mediu sanatate si securitate ocupationala. a) f) Director executive adjunct Responsabil sisteme de management .20. formulare inregistrari specifice sistemelor de management implementate e) legalitatea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful