ปั ญหาอาชญากรรม

อาชญากรรม เป็ นสิ่งที่สงั คมส่วนใหญ่มองว่าเป็ นการกระทาผิดที่มีอนั ตรายมีความรุนแรง และเป็ นการกระทาที่ควรจะจัดการใ
ห้ สาสม ซึง่ ผู้กระทาผิดควรต้ องได้ รับผลตอบแทนจากสังคมโดยรวม ทุกคนจะเดือดร้ อนต่างต้ องการให้ ขจัดคนร้ ายด้ วยวิธีการใดก็ตามออกไป
จากสังคม ดังนันการกระท

าความผิดจึงเป็ นการแยกคนออกเป็ นสองกลุม่ คือ คนดี และคนชัว่ การที่คนรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ชุมชน สังคม
เมื่อวันเวลาผ่านไปสังคมย่อมมีการขยาย จานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ ้น เกิดการขัดแย้ ง เบียดเบียน รังแก เอาเปรียบ วิวาท และทาร้ ายกัน
ทังร่้ างกายและจิตใจ โดยมีรูปแบบต่างๆ หลากหลาย ความสลับซับซ้ อนในวิธีการและกลุม่ คนกระทาผิดมีจานวนเพิ่มขึ ้น ความรุนแรงก็มีม
ากขึ ้นด้ วย ลองพิจารณากันดูวา่ เมื่อเรากล่าวถึง “อาชญากรรม” หมายถึง1อาชญากรรม คือ
การกระทาความผิดทางอาญา2ของคนเราจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่
แต่จะมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันเกี่ยวกับการกระทาบางอย่างที่เห็นว่า ดีและสมควรให้ ปฏิบตั ิ ถ้ าใครไม่ปฏิบตั ติ ามก็ไม่เสียหาย
ในสังคมที่เจริญก้ าวหน้ ามติตา่ ง ๆ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้ สมาชิกของสังคมปฏิบตั ิจะออกมาในรูปบทบัญญัติทางกฎหมาย3นักสังคมวิทยามีความเห็นว่าผู้ที่ประกอบก
ารกระทาผิดนันเนื
้ ่องมาจากสภาพแวดล้ อมผลักดันให้ ประกอบการกระทาผิด บางคนไม่อาจปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ปั จจัยที่สง่ เส
ริมการกระทาผิด นักสังคมวิทยาให้ ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างของสังคมและสถาบันสังคม รวมทังทฤษฎี

เกี่
ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสิ่งแวดล้ อม4 ความรุนแรงของการประกอบอาชญากรรมขึ ้นอยูก่ บั การฝื นระเบียบของสังคมของผู้ที่กระทาผิ
ดแยกตนออกมาจากการควบคุมของระเบียบของสังคม5โดยพื ้นฐานแล้ วสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมของคนในประเทศต่างๆ จะคล้ า
ยคลึงกัน เกิดจากปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม และการเพิ่มขึ ้นของประชากรเมื่อคนเราหมดที่พงึ่ ก็หนั มาประกอบอาชญากรรม หรื
อคิดว่า การค้ าขายของผิดกฎหมาย การค้ ายาเสพติด ของหนีภาษี สามารถสร้ างความร่ารวยได้ ในระยะเวลาสันจึ
้ งประกอบอาชญากรรม6ใ
นสังคมกรุงเทพฯ เป็ นสังคมศูนย์รวมของความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านวัตถุตา่ งๆ อันเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
ประชาชนต้ องดิ ้นรนต่อสู้เพื่อความอยูร่ อดก็มีการแก่งแย่งกันในการทามาหากินและการขัดผลประโยชน์ตา่ งๆ สังคมในกรุงเทพฯ จะมีปัญหา
อาชญากรรมมากกว่าสังคมชนบท7แรงกระตุ้นที่สาคัญที่ทาให้ คนๆ
หนึ่งเป็ นอาชญากรได้ ขึ ้นอยูก่ บั การอบรมเลี ้ยงดูของบิดามารดา สภาพแวดล้ อม วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ภูมิหลัง บุคลิกภาพ แรงจูงใจ สติ
ปั ญญา8การแก้ ปัญหาในแง่อาชญากรหรือตัวผู้กระทาผิดนัน้ ก็คือ การปลูกฝั งอบรมเลี ้ยงดูจากบิดามารดาต่อบุตรตังแต่
้ บตุ รยังเล็กๆ ให้ ร้ ูสา
นึกความรักต่อเพื่อนมนุษย์ สอนให้ ร้ ูจกั ความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่คดโกงใคร อีกทังจะเป็

นการดีอย่างยิ่ง หากบิดามารดาปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่
างที่ดีที่เหมาะสม ในเรื่องสภาพแวดล้ อม หากเป็ นสภาพแวดล้ อมไม่ดีนกั

9

แม้ จะเป็ นกฎหมายอาญา แต่ก็ไม่ปรากฏบทลงโทษที่เป็ นโทษประหารชีวติ หรือแม้ แต่การลงโทษจาคุกมีเพียงโทษปรับ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงแ
10

นวคิดของกฎหมายอาญาในสมัยนัน้ มีอีกกระบวนหนึ่งที่เป็ นการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนได้ คือ กระบวนการในทาง “ยุติธรรมชุมชน”

1

รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, อาชญากรรม การป้องกัน :การควบคุม, 2548
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
3
ผศ.ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ, ปั ญหาสังคม (Social Problems) 2533
4
ผศ.ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ, เพิ่งอ้ าง , 2533
5
ผศ.ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ, เพิ่งอ้ าง
6
ผศ.ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ, เพิ่งอ้ าง
7
ผศ.ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ, เพิ่งอ้ าง
8
จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย, สังคมวิทยาอาชญากรรม (Sociology of Crime), สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
2

9

กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, พ.ศ. 2527
จุฑารัตน์ เอื ้ออานวย และคณะ, ยุติธรรมชุมชน: การเปิ ดพื ้นที่ของชุมชนในการอานวยความยุติธรรม. กรุงเทพฯ:

10

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2550

11

ความหมายของยุติธรรมชุมชน อาชญากรรม มีสาเหตุเกิดจาก
การขาดความอบอุน่ ทางจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ ้น สิ่งแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและสังคม มีคา่ นิยมในทางที่ผิด

12

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ ถ้ าจะแปลให้ เข้ าใจง่ายๆ ก็คือผู้กระทาผิดกฎหมายโดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็ นส่วนสาคัญ
เป็ นการกระทาใดๆ
13

ที่เกี่ยวกับการใช้ การเข้ าถึงข้ อมูล โดยที่ผ้ กู ระทาไม่ได้ รับอนุญาต อาชญากรรมแบ่งเป็ นกี่ประเภทขึ ้นอยูก่ บั เกณฑ์ทนี่ ามาใช้ ในการแบ่ง เช่น
ถ้ าใช้ เกณฑ์เกี่ยวกับ อาชญากรรมอาชีพ (Professional Crime) อาชญากรรมติดนิสยั (Habitual Crime)
อาชญากรรมเป็ นครัง้ คราว (Occasiona Crime)-ทรัพย์ = ร่างกาย อาชญากรรม อุกฉกรรจ์ (Violent Crime)
อาชญากรรมคอปกขาว (White collar Crime) อาชญากรรมร่วมกันกระทา (Organized Crime) อาชญากรรมองค์กร
อาชญากรรมข้ ามชาติ อาชญากรรมการเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ

14

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ

(1)เพื่อศึกษารูปแบบการมีสว่ นร่วมเสริมสร้ างความเข้ มแข็งชุมชน (2)
เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการแก้ ไขปั ญหาชุมชนร่วมกันระหว่างเจ้ าหน้ าที่ตารวจกับประชาชนและผู้นาชุมชน

11
12
13
14
15

แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 6, กรุงเทพฯ. วิญญูชน, 2549
http://www.lks.ac.th

http://elearning.aru.ac.th/4000108/hum07/topic3/linkfile/print5.htm
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/devian-cri5.htm

ดุจดล ด้ายละออง. (2551). เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งชุมชน เพื่อป้ องกันแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม : กรณี ศึกษาบ้ านกุดก่ วย ตาบ
กุดก่ วย อาเภอศรี เมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี . วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี .

15