1

Lexicon
van

Ancient Hebrew Roots

gebaseerd op

de interpretatie in de

Septuaginta

gespiegeld met hun eigen - geaardheid in het Ancient

“Aleph - Beyt” Beyt”

José Desard

2

Deel I Introductie

“AlephHerkomst van het Ancient “Aleph-Beyt”
Archeologische vondsten Evolutie van elke letter in de loop der eeuwen naar hun diaspora

P. 3 P. 3 P. 4

“AlephReconstructie van het Ancient “Aleph-Beyt”
Lettereigenschappen Phoenisch-Grieks gedevolueerd uit Middle-Semitisch

P. 26 P. 26 P. 29

OostersWestersOosters-Hebreeuwse < versus > Westers-Griekse denkpatronen WoordWoord-vorming : letters die samen een primaire basis vormen AlephCorrelatie tussen de letters van het Aleph-Beyt AlephMenorahAleph-Beyt in de Menorah-Chanukkah

P. 30

P. 31

P. 34

P.36

3

“Aleph-Beyt” Herkomst van het Ancient “Aleph-Beyt” Arche Archeologische vondtsten
Enkele van de typerendste en oudste vondsten naast de vele petroglyphen van het primair alfabet dat bekend staat als het “Old-negebh” of “Proto-sinaitic” dat zowat overal ter wereld opduikt, zijn

Location and date of discovery:

Wadi el-Hol, Egypt 1998 Unknown Semitic (Many Semitic words are common among many different
tribes) about 1800 B.C.

This inscription, discovered by William Flinders Petrie in 1904, dated to about 1500 BCE, was found on rocks in Serabit El-Khadim in the Sinai Penninsula. The ancient letter 'aleph' is clearly visible in the upper left corner of the image. Not as visible is the letter 'lamed' below the aleph, and the letter 'mem' to the right of the aleph, forming the word m'el meaning 'from God'.

This is another inscription from Serabit El-Khadim discovered by Petrie. A portion of the inscription reads MT LB'LT (mat l'ba'alt) meaning "death to/for Ba'alt" (The word Ba'alt is the feminine form of the word ba'al meaning 'lord/master').

This is another inscription from Serabit El-Khadim discovered by Petrie. The letter at the top is 'aleph' and below that is the letter 'beyt' spelling the Semitic word 'av' meaning 'father.'

4

Evolutie van elke letter in de loop der eeuwen naar hun diaspora
Al - Aleph
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

a

a

a

a

5

Bet - Beyt
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

b

b

b

b

6

Gam - Gimel
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

c

c

g

g

7

Dal - Dalet
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

d

d

d

d

8

Hey
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

e

e

h

h

9

Waw - Vav
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

f

f

w

w

10

Zan - Zayin
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

z

z

z

z

11

Hhet
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

h

h

x

x

12

Tet
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

u

u

j

j

13

Yad - Yud
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

i

i

y

y

14

Kaph
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

k

k

k

k

15

Lam - Lamed
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

l

l

l

l

16

Mem
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

m

m

m

m

17

Nun
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

n

n

n

n

18

Sin - Samech
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

x

x

s

s

19

Ghah - Ayin ( Oorspronkelijk verschil is er enkel in het Early Semitic )
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

g-o

o

[

[

20

Phey
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

p

p

p

p

21

Tsad - Tsade
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

y

y

c

c

22

Quph
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

q

q

q

q

23

Resh
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

r

r

r

r

24

Shin – Sin ( ) / Shin ( )
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

f

v

s

s

v

fv

25

Taw - Tav
Early 2000 BC Middle 1000 BC Late 400 BC Modern Heden

t

t

t

t

26

“Aleph-Beyt” Reconstructie van het Ancient “Aleph-Beyt” Letter – eigenschappen
Het Ancient “Aleph-Beyt” verschilt fundamenteel met het hedendaagse Westerse alfabet. Zo kent het huidige alfabet enkel het letterteken en de daarmee verbonden klank. In het Ancient “Aleph-Beyt” heeft iedere letter naast het teken en de klank méér specifieke eigenschappen en belangrijke kenmerken die de eigenheid ervan beklemtonen, en die de fundamentele betekenis van het woord waarin ze vervat zijn bepalend beïnvloeden. Zo heeft iedere letter naast een schrijfteken en een klank - een oorspronkelijke concrete afbeelding (lc) die door alle zintuigen kan worden waargenomen en weergegeven en die de functie, kracht en uitwerking verduidelijkt een eigen naam (~v) waar elke letter voor staat en die de vermogende en beïnvloedende kenmerken ervan concreet in een samengestelde naam weergeeft een specifieke inhoudelijke betekenis (~d) die staat voor de uitstralende dynamiek en beïnvloedende functionaliteit van de letter een eigen (getal)waarde (rps) die staat voor het gewicht, de waarde en het volume ter beoordeling ervan In de volgende zes tabellen worden deze eigenschappen van elke letter als volgt onderverdeeld.

Letters van het ANCIENT HEBREW “ Aleph-Beyt ”
Letter
In time/Shem

Uitbeelding

Inhoudelijke primaire betekenis

Klank

Getal

1
-

2

3

4

5

6

Tabel “1” : het Ancient Hebrew schrijfteken van de letter Tabel “2” : - “In time” de Middle Semitische en Moderne schrijfwijze - “Shem” van de oude tot de moderne naam van de letter Tabel “3” : wat het oorspronkelijke pictograph voorstelt / wat het afbeeldt Tabel “4” : de inhoudelijke primaire betekenis, specifieke aard en uit-/inwerking Tabel “5” : de klank (zoals men er heden ten dage over denkt) Tabel “6” : de getalwaarde

-

27

Letters van het ANCIENT HEBREW “ Aleph-Beyt ”
Letter
In time/Shem

Uitbeelding
Stierenkop met horens hoornkop + staf (herder) Hoornkop + staf + mond Tent Tent + merkteken Tent + elleboog + teken Voet Voet + water Voet + water + staf Huid aan stok/ingang/deur Deur + staf Deur + staf + teken Mens met handen ten hemel Mens + elleboog Tentpin Dubbele tentpin Snoeimes - ploeg Ploeg + zaad Ploeg + elleboog + zaad Tent afbakening/indeling

Inhoudelijke primaire betekenis
Gehoornd vermogen/beschermende kracht Leidende kracht /authoriteit Kroon en scepter (symboliek bij koningen) Kroon en scepter spreekt/informeert/leidt Thuis – woonst – familie – inside -in Ouderlijk verbonden – huiselijk gekenmerkt Familiale indoctrinatie - raskenmerk - home Wandelen – (be-/ver-)treden - staan op Wandelen en wat eruit voortvloeit/ consequenties van zijn handelen Zijn levenswandel in de juiste richting leiden In-/uitgaan – toe-/uitgang verschaffen omgaan met – buiten zijn eigenheid treden Omgaan met zoals aangeleerd zijn eigenheid uitdragen/home-getuige zijn Zijn eigenheid tot het einde blijven dragen Kijk , hier ben ik ! Zich vertonen zoals men is Waarnemen en waargenomen worden Zintuiglijk vatten en begrepen worden Vastmaken - stevig verankeren – toevoegen In elk opzicht beveiligen – gesetteld worden Ploeg /zaai/snoei/oogst – zorg voor erfgoed Voortplanten – zorgen voor voeding/soort Sexuele gemeenschap – (op)voeding geven Afschermen/afdichten – indelen/schikken Behoedend verzorgen – veilig bemoederen Behoed en schik je erfgoed/leefpatronen Behoed en schik je erfgoed tot het einde Uitgroeien/uitbreiden conform je eigenheid De verantwoordelijke voor het erfgoed De eigenheid/bezit verdedigen/herschikken Vruchtvoorraad – voor voeding en zaaiing Volgroeid in de cocon/einde bevoorrading

Klank

Getal

a

a

a
la

‘ al aleph b-bh beth beyt g-gh gam gimal d-dh dal dalet H hey w waw z zan zayin ch
Cheth Chet Chets

1

pla

b

b

b
tb tib

2

c

c

g
mc

3

lmc

d

d

d
ld tld

4

e f z

e f z

h
ie

5

w
ff

6 7

z
nz niz

h

h

x

8

uh Afdichting + vruchtenkorf th Afdichting + grens yh Afdichting + uitspruitsen

eyh iyh

Afdeksel + target + mens Afdeksel + target + elboog Korf /mand v. zaad/vrucht Korf + teken

chatsah chetsyi th thet 9

u

u

j
tu

28

Letter

In time/Shem

Uitbeelding
Arm + hand = elleboog Elleboog + deur Open gebogen handpalm Buigende knie met voet Hand + mond Herdersstaf Staf + water Staf + water + deur Water Water + mens Water + elboog + water Zaad Zaad + zaad Doornstruik Doorn + zaad (kleefzaad) Doorn + water + wall Oog Oog + elboog + zaad Verstrengeld touw Verstrikt + mens Mond Mond + mens Mond + elboog “συνταξισ” van de groei Way to target/destination Target + deur Target + deur + mens

Inhoudelijke primaire betekenis
Grip krijgen op – bewerken - behandelen Behandelend omgaan – uit-/inwerken op Naar de hand zetten – temmen - coveren In hand/onder voet hebben – onderwerpen De meester intrueert - (be)hoedt - vormt Push & pull - protect & defend Yoke & bind - guide & authority Wat men van de leiding leert Aanlerend/leidend omgaan – leerling zijn Unstabel element - veranderlijk van aard Wat vloeit uit/naar – consequenties t.a.v. Wie/van welke aard/soort is deze In- en uitwerkende beïnvloeding Voortzetten – herhalen – offspring/afkomst Vermenigvuldigen - vermeerderen Protect & enclose – afstoten & aankleven Weerstand bieden – beveiligen/afschermen Protected unity – verenigd en beschermd Kijken – weten – (be)waken – waarnemen Actief blijven waarnemen/registreren In de knoei met – niet helder/zuiver v. geest Niet éénduidig waarnemen/dubbelzinnig Spreken – openbaren - verklaren Verduidelijken – kennis delen met Bevelen – instrueren – opdragen - inspreken Waaruit men komt en waarheen men gaat Groeiwijze – groeipatroon - levensstandaard Zich vertonen conform zijn levensstandaard Anderen hiertoe ook porren/doen zwenken Zijn groeipatronen doen gelden/opleggen

Klank

Getal

i k l

i k l

y
di

i yad k-kh kaph L lam lamed m me mayim n nun s sin samech

10 20

k
pk

l

30

ml dml

m

m

m

40

em mim

n x

n x

n
nn

50 60

s
nx hmx

o g p

o o p

[[

`
ayin (n)g (n)gah p - ph peh piy ts Tsad tsade

70

nio

[
eg

p
ep ip

80

y

c

c
dy edy

90

29

Letter

In time/Shem

Uitbeelding
Horizon / zonnecyclus opkomend & ondergaand Horizon + mond Hoofd van man Hoofd + hoornkop + tand Twee voorste tanden

Inhoudelijke primaire betekenis
Circling in time – de inhoud v/e levenscyclus Combinatie/bundeling van

Klank

Getal

q
r s

q

q
pq

x en j in time

q quph r rosh s - sh sin shin
sin shin shanan

100

Wat de cyclus onthult/te zien geeft/behelst Zoals iets zich op termijn toch ontwikkelt tot Hoofd – leider – begin – eerste – nieuw Nieuw begin ontwikkelt zich levenskrachtig Twee – bijten/vermalen – waarschuwen (op)voeding verwerken – zwaard v/d mond Veranderen/verderven – vermalen/proeven Similar to x sin – waarschuwen/afhouden Testend, afwerend en verdedigend = ♂ Aangeblazen sin - verwerken/verteren Voedend, behoedend en versterkend = ♀ Sin - blijven voelen v/d prik – protectief zijn Shin – blijven veranderen tot opbouw/groei Inprenten/instampen/zich eigen maken (op)voeden tot de persoon volgroeid is Merken – tekenen – afbakenen – signaleren Einde van ( = ook het begin van iets nieuws ) Merkteken verankeren - begrenzen

r s

r
sar

200 300

f-v f v
ns nns

Dot links boven letter Dot rechts boven letter Tanden + zaad Tanden + zaad + zaad Gekruiste stokken Teken + pin

t

t

t
ft

t taw

400

Phoenisch – Grieks gedevolueerd uit Middle – Semitisch
Het Griekse denken dat d.m.v. Alexander de Grote in +- 300 v.Chr. wereldwijd zijn stempel heeft gedrukt, en ook de basis is van het latere Romeinse denken – de grondslag van onze Westerse geaardheid - is gelinkt aan zijn Phoenische taaleigen met duidelijke roots uit de letters van het Middel-Semitisch Hebreeuws in het Midden Oosten. De oudst gevonden lettertekens uit de Griekse beschaving dateren van 1000 tot 500 v.Chr. en zijn de letterlijke weerspiegelingen van de Middle-Semitische letters. (Zie tabel) Deze spiegeling toont niet alleen een dramatische ommekeer in schrijfmethode, (van links naar rechts i.p.v. zoals eerder gebruikelijk van rechts naar links) maar tekent bovendien ook een cruciale ommekeer in de met het schrift samenhangende gedachten-patronen, voor zover deze alsnog werden gebezigd, al dan niet gedevalueerd, met verlies van aard en kenmerk, en verbasterd met andere culturen en leefgewoonten. Volgend hoofdstuk gaat hier dieper op in.

Middle Semitic Hebrew

versus

Greek/Phoenician

a b c d e f z h u i k l m n x o p y q r s t Α Β Γ ∆ Ε f Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ψ Φ Ρ Σ Τ

30

Oosters-Hebreeuwse Westers-Griekse Oosters-Hebreeuwse < versus > Westers-Griekse denkpatronen

“Concreet <-> Abstract”
Hebreeërs beschrijven in taal wat men met ieder van zijn zintuigen kan waarnemen zodat de hoorder ervan precies dezelfde ervaring kan toetsen in niet mis te verstane begrippen. Elke functie, hoedanigheid en actie wordt gelinkt aan wat men concreet kan zien, horen, smaken, voelen en tasten en verschilt t.a.v. het Griekse denken die vanwege de vele gebezigde abstracte begrippen iedereen vrij laat voor eigen interpretatie.
Zo is “woede” of “οργη” een woord dat voor de oudste Grieken nog enige link had naar zijn herkomst “οργαω” of “van sappen krachtig en temperamentvol”, maar al snel vanwege zijn abstracte karakter door ieder vrij en anders werd geïnterpreteerd, terwijl voor de Hebreeër hetzelfde woord “@a” de “inwerkende kracht waarmee iemand zich uitlaat” blijft weerspiegelen.

“Functionaliteit <-> Vorm en Uitzicht”
Hebreeërs geven voornamelijk aandacht aan de functionaliteit, de wijze hoe iets gebruikt wordt, waartoe iets dient, (in)werking en uitwerking i.p.v. de Grieken die eerder iets weergevend omschrijven naar vorm, grootte, volume, gestalte, kleur of uitzicht.
Zo is “

lya”

voor de Griek een “hert, ram of eik” terwijl voor de Hebreeër een “actief sterk leider” cruciaal staat.

“Dynamisch <-> Statisch”
Hebreeërs drukken met werkwoorden voornamelijk het dynamische vermogen uit i.p.v. het Griekse “statische” omschrijvend gedachtengoed. Zo is “$lm” voor de Grieken een “koning” maar voor Hebreeërs “wat iemands hand t.a.v. leiding te bieden heeft”

“Levenscycli t.a.v. elkaar <-> Lineaire tijdmeting”
Hebreeërs focussen zich op de totale levenscyclus en alle behoeften qua gezondheid t.a.v. de betrokkenen in de gemeenschap, controversieel t.a.v. de Grieken die het individu belangrijk vinden en deze situeren op een “lineaire” schaal in de loop van de tijd in de geschiedenis. Zo is het woord “~lw[” voor de Westerse Grieken “eeuwig”, terwijl de Hebreeuwse Oosterlingen dit beschouwen als
“datgene waarvan men weet dat er beïnvloeding geweest is, doch waarvan men de uitwerking nog niet te zien krijgt – of omgekeerd ”, hetgeen naar de context toe totaal diverse zaken kunnen betekenen zoals “wereld van ouds” (waar men thans de resultaten van ziet maar niet het oorzakelijk begin van kent) “wat hierna zal geschieden” (wat wij nu veroorzaken, maar waar de gevolgen niet te overzien zullen zijn) “de wereld waarin wij leven en werken” (alles wat op elkaar in en uitwerkt wat nog niet geweten is) “de op elkaar inwerkende ervaringen /leringen waarvan men de gevolgen niet kent”

31

Oosters – Semitisch Hebreeuws

<->

Romei eins Westers – Grieks & Romeins

“Devolutief met behoud van kernkracht <-> Devolutief en volkomen pitloos”
Waar het Griekse Westerse denken het oorspronkelijke taaleigen en vermogen verloren en verbasterd heeft (tenzij waar dit nog doorschemert in oude Griekse woordbetekenissen zoals door Hebreeuwse vertalers gebruikt in +- 250 v.Chr. in de Septuaginta) en men uiteindelijk enkel de tekens en klank van het schrift heeft behouden, blijft bij de Oosterse taaltekens niet alleen hun klank gebruikelijk, maar eveneens hun geaardheid (~v), hun oorspronkelijke eigenheid (lc), hun inhoudelijke betekenis en actieve invloed (~d) en hun beoordelingswaarde die hun positionering binnen het geheel valoriseert (rps), blijft behouden – ook al is de inhoudelijke kracht ervan geweken. Deze waarden in elke letter van het woord zijn evenwel niet meer in gebruik, waarnaast ook hun invloedrijkheid en betekenis grotendeels verloren zijn geraakt. Bovendien werden vele woorden qua betekenis verbasterd en beïnvloed door de sterke opmars van het Grieks-Romeins dominante gedachtengoed. Toch staat elke Hebreeuwse letter ongewijzigd in het woord en bezit nog altijd haar oorspronkelijke geaardheid, waarbij deze Lexicon probeert de verloren gegane waarden weer onder de aandacht te brengen en de oorspronkelijke integriteit tracht te herstellen.

Letters Woord – vorming : Letters die samen een primaire basis vormen

“Parent-root”
De zuivere Hebreeuwse basic-roots worden eenvoudigweg gevormd doordat twee willekeurige letters uit het alfabet samengaan en zoals man en vrouw “één” worden en als ouderlijk paar het “parent-root” vormen, als begin en soliede basis van elke familie. Daarbij fungeert de eerste letter (Hebreeuws schrijft men van rechts naar links) als interactieve

vya” , terwijl de tweede letter dienst doet als naaststaande medewerker of helper, de vrouw (lijdend voorwerp) - de “hva”.
werkzame man (onderwerp + werkwoord) - de “
Voorbeeld : Zo vormen de “aleph” en de “beyt” tesamen het woord “

ba” (Abh = vader) b

Dit staat voor de kracht/het vermogen (de “ ”) die/dat werkzaam is in de familie/het huis (de “ ”).

a

ab” (Ba = binnenkomen) Dit is “inside” (de “b”) de kracht benutten/gebruiken/ontwikkelen (de “a”).
Daarentegen vormen de “beyt” en de “aleph” tesamen het woord “

32

“Child-root”
Het “parent-root” is de familie-basis, die instaat voor uitbreiding van het gezin, zodat wat er als woord wordt afgeleid ook behoort tot de “child-roots”, of de kinderen van de ouders. 1 De eerste en eenvoudigste manier om deze te vormen is gewoon door de tweede letter te verdubbelen. Dit is het “prime-child-root” (“rkb”)
Voorbeeld : Bij het parent-root “

ba” is het child-root “bba” (Ababh - vruchtdragen)

Als de vrouw zwanger is maakt zij een nieuw mens, een nieuw huis inside/in uitbreiding De Septuagint vertaalt dit woord met het Griekse “νεοσ” wat “nieuw” betekent.

2 De tweede methode om een child-root te vormen is doordat men in het “parent-root” een actief-geworden “klinker” invoert die deel uitmaakt van het alfabet. In de Hebreeuwse taal worden geen door de mond gesproken klinkers (a-e-i-o-u) neergeschreven, maar het alfabet kent wel de “hard” geworden vier klinkertekens die als medeklinker dienst doen en dus wel als klinker een “mede”klinker functie in het alfabet vervullen. Dit zijn de “ ” - “

a h” - “w” en de “y” ( ) De “a” : staat voor het actief vermogen, densiteit, kracht, autoriteit De “h” : staat voor wat het parent-root uitstraalt of wat er van wordt gezien De “w” : staat voor de toevoegende, bevestigende en stabiele kenmerken De “y” : staat voor de inwerkende, grip verkrijgende, behandelende actie
Aleph – Hey – Waw - Yad

Overeenkomstig de plaats waar deze klinker zich positioneert in het “parent”-root verschilt ook zijn interactieve hoedanigheid. Dit kan op drie manieren : als “prefix”, “infix” of “suffix”. 1. Als “prefix”, doordat men deze voor het “parent-root” plaatst. De prefix-plaatsing suggereert een “inwerkende, beïnvloedende of behoevende” actie van de desbetreffende “mede”klinker op het parent-root. 2. Als “infix” , doordat men deze er tussen plaatst. De infix-plaatsing suggereert een “in behandeling zijnde, tussenstaande en dus ook tegenwerkende of inside verankerde” actie van de desbetreffende mede”klinker op het parent-root. 3. Als “suffix”, doordat men deze er achter zet. De suffix-plaatsing suggereert een “uitwerkende, afwijzende of van het root-uit dominerende” actie van de desbetreffende “mede”klinker op het parent-root.

33

Voorbeeld :

ba” vanwege het “infix” “y” het child-root “bya” (vijandig) Als weergave voor de primaire kracht “a” en interactieve hand “y” midden/tussen de woonst “b”
Zo ontstaat bij het parent-root “ Dit staat gelijk met het niet akkoord gaan/handmatig verzet met de dominante kracht in het huis. De Septuaginta vertaalt dit woord met “εχθροσ” (vijandig/haten) en “υπεναντιοσ” (tegenwerker)

“Combined-roots”
Twee “parent-root” of “child-root” woorden kunnen ook besluiten als ze een passende gemene letter hebben die zich in hun parent-root bevindt, om zich met elkaar te verbinden en alzo een nieuw woord te vormen : het “combined”root. Zo kan het parent-root “XY” samengaan met “YZ” tot het nieuwe combined-root “XYZ”
Voorbeeld : Zo vormen de parent-roots “ “

bl” (hart) en “lk” (deugdelijk) tesamen het nieuwe combined-root l

blk” (hond – trouwe bondgenoot) l xyr” (ruiken) – met als parent-root “xr” r yrp” (vrucht doen ontluiken) – met als parent-root “rp” – tesamen het woord

Zo vormen het child-roots “ en het child-root “ “

xrp” (bloesem/bloem die een geur afgeeft) r

“Adopted-root”
Elk “parent”-root kan eenderwelke letter uit het alfabet “in” zich verankeren als een “prefix”, “infix” of “suffix”, waarbij ook de hoedanigheid van de letter naargelang zijn positie in het parentroot ook anders inwerkt op de centrale betekenis, waarbij deze een “adopted”-rootwoord vormt.
Voorbeeld : Zo vormt het parent-root “ adopted-root “

db” (BaD) (alléén komen te staan) met de letter “r” als suffix het

rdb” (BaDaR) (ermee beginnen dat men alleen komt te staan) wat de Septuaginta

vertaalt met “διασκορπιζω” (uiteen drijvend wegjagen)

34

AlephCorrelatie tussen de letters van het Aleph-Beyt

De indeling van het Hebreeuwse alfabet is geordend naar de levensnoodzakelijke behoeften, opleiding, onderhoud en het begrijpen van de functie die elke letter hierin vervult zodat de levende wezens die er zich van bedienen klaar en helder zijn voor zichzelf en voor anderen, zodat men elkaar grondig kan begrijpen. Zo heeft de functionaliteit van de letters met de getalwaarde in de range van eenheden (van 1 tot en met 9 - of van “a” tot en met “j”) voornamelijk betrekking op de persoon zelf op wie ze inwerken en die er zich van moet bedienen. Zo heeft de functionalitei van de letters met de getalwaarde in de range van tientallen (van 10 tot en met 90 – of van “y” tot en met “c”) voornamelijk betrekking op hetgeen de persoon realiseert, doet en uitstraalt naar buiten en dus naar anderen toe. Zo heeft de functionaliteit van de laatste vier letters met getalwaarde in de range van honderdtallen (van 100 tot en met 400 – of van “q” tot en met “t”) voornamelijk betrekking op hetgeen de persoon hiermee in zijn levenscyclus realiseert en van welke betekenis hij t.a.v. zijn cyclus voor de anderen is. De volgende tabel verduidelijkt dit.

in” Letterfunctie “in”werkend m.b.t. de persoon zelf
De Eenheden

-> e <1 2 3 4 ♂ ♂ ♂ ♂

Inwerkende functies op de gebruiker/persoon zelf
In- en uitwerkend primair/voornaamste /belangrijkste vermogen/kracht Wat men binnen haalt – in bezit neemt – waarin men verblijft – temidden van Wat men grijpt, beslag leggen op – hand/voetafdruk zetten op - waarmee men wandelt Waardoor men in- en uitgaat = omgaan met – toegang hebben tot - inmenging

a b c d

5
6 7 8 9 ♀ ♀ ♀ ♀

e
f z h u

Zoals men/iets is, was en zal zijn Zoals men/iets zich laat zien - waarnemen en waargenomen worden
Wat men zich toeëigent – vermeerdert – gekluisterd worden aan – verbinden met Het bewerken van zijn (op)voeding/onderhoud t.a.v. de levenscyclus Hetgeen men koestert/behartigt/beschermt/verdedigt/ordent en indeelt/huishouden Wat men zeker niet vergeet/opslaat/bewaart voor gebruik te gepaster tijd/schatkist/erfgoed

35

uit” Letterfunctie “uit”werkend m.b.t. de persoon naar anderen toe
De Tientallen

<- e ->
10 20 30 40 ♂ ♂ ♂ ♂

Uitwerkende functies van de gebruiker naar anderen toe
Actie/activiteit/interactie der ledematen – wat men doet/realiseert/inwerken op/realiseren Wat men onder zijn hoede neemt – wat men uitgeeft aan/ter beschikking stellen Wat men leert/verdedigt/recht zet/aanport/leidt – in spoor van/zich verenigen/gaan met Wat voortvloeit uit/consequenties van – oorzaak en gevolg

i k l m

50
60 70 80 90 ♀ ♀ ♀ ♀

n
x o p y

Target – wat men beoogt te bereiken/herhaalt/veroorzaakt/bewerkstelligt
Prikkelen tot aandacht/lering/profijt/protectie – tot inkeer doen komen/doen terugtrekken Wat men qua opgedane opvoeding uitstraalt/laat zien/kennis overdragen van - weten Hetgeen men uitblaast/laat horen/behoedende/onthullende/constructieve taal - uitstralen Wat men uit zijn “u” uitzaait/doet uitspruiten – van waar men komt en waarheen men gaat

Letterfunctie m.b.t. de levenscyclus van de persoon
De Honderdtallen

e
100 200 300

Functionaliteit v/d persoon in zijn levenscyclus en t.a.v. anderen q r s t
De levenscyclus waarbinnen iemand/iets functioneert, leeft en handelt Het begin ervan/primair/belangrijk – alle zintuigen “in”komend & “uit”gaand Hetgeen voor zich verwerkt/onderhoudt = “ ” de “Shin” ♀ Wat men doet uitgaan om te verwerken = “Sin” ♂ Het einde/de begrenzingen/totaal resultaat van de levenscyclus

v “f” de

400

Merk op dat de eenheden nauw gerelateerd zijn met hun relatieve waarde in de tientallen en hun honderdtallen. Zo staat “1” in relatie met “10” en “100”, Zo staat “2” in relatie met “20” en “200”, “3” in relatie met “30” en “300”, … enz. Zo staat “5” en “50” centraal in hun eigen range, als gerealiseerd / te realiseren Zo staat “1 – 4” en “10 – 40” voor de “in” c.q. “uit” werkende en beinvloedende ♂ factoren Zo staat “6 - 9” en “60 - 90” voor de “op” geslagen, te verwerken beschermende ♀ factoren.

36

AlephMenorahAleph-Beyt in de Menorah-Chanukkah

hknx

h rwnm

.

Status Single Status ( ♂ / ♀ ) :

y p o u h z

t s r q x n f e

m l k i d c b a

37

Combined Status ( ♂ + ♀ ) : Status

q y p o i u h z

t s r q x n f e

m l k i d c b a

__________________________________________

drsd

hvwy