UNITAT 2: EL CATABOLISME

BIOMOLÈCULES ORGANIQUES AMB FUNCIÓ ENERGÈTICA Glúcids → 4,2 kcal/g o Molècules més fàcilment degradables o No generen productes tòxics o Alguns tipus de cèl·lules només es nodreixen de glucosa Lípids → 9,5 kcal/g; reserves energètiques Proteïnes → 4,3 kcal/g; músculs, tendons i ossos.

-

En resum, les molècules més importants com a font d’energia son els glúcids i els lípids. GLÚCIDS I LIPIDS COM A FONT D’ENERGIA El glúcid més important → monosacàrid → glucosa La unió de dues glucoses α → disacàrid → maltosa La unió de centenars de maltoses → polisacàrid → midó (vegetals) // glicogen (animals) → enllaç O-glucosidic La unió de centenars de glucoses tipus β → polisacàrid → cel·lulosa. (els animals no tenen l’enzim capaç de trencar l’enllaç tipus β). El lípid més important → acilglicèrid Els animals i les plantes utilitzen els lípids com a reserva d’energia, perquè contenen més del doble d’energia que els glúcids i proteïnes. CONCEPTE DE CATABOLISME El catabolisme es la fase degradant del metabolisme que te com a finalitat l’obtenció d’energia. L’energia alliberada en el catabolisme (a base de trencar els enllaços de les molècules complexes fins arribar a les més senzilles) es emmagatzemada en forma d’ATP. Totes les reaccions del catabolisme son exergoniques. ALLIBERACIÓ GRADUAL D’ENERGIA EN EL CATABOLISME En el catabolisme l’energia no s’allibera de manera sobtada i en forma de calor, sino que s’allibera de manera gradual i en forma d’energia quimica, es a dir, emmagatzemada en els enllaços quimics d’ATP. Això s’aconsegueix gràcies a: o No hi ha una única reacció, sinó moltes reaccions successives i cadascuna es catalitzada per un enzim

-

de la glucosa no passen directament al O2 si no que van amb coenzims. II. . III. si es una substància diferent com el ió nitrat.per mitjà del NADH o FADH2. o La glicòlisi consta de 9 etapes. que aquest actua com a transportador d’hidrògens. CATABOLISME PER RESPIRACIÓ DE GLÚCIDS 1. Això impedeix transferir els electrons a un compost inorgànic. Llavors arriben els e. L’energia que s’allibera quan els e canvien de posició s’utilitza per fosforilar ADP i formar molècules d’ATP. quatre grans complexos que s’anomenen I. Glicòlisi: o És un procés anaeròbic que té lloc al citosol o La glucosa s’oxida per donar → dos piruvats. als quals s’uneixen protons lliures (H+) i es forma aigua (H2O). el ió nitrat.o Els e. i els electrons passen d’un citocrom al següent ocupant cada vegada un lloc més baix. TIPUS DE CATABOLISME Segons si intervé o no a la cadena de transport d’electrons hi ha dos tipus: -Respiració: intervé la cadena de transport. 2NADH i 2ATP.Fermentació: no intervé la cadena de transport. Els complexos III i IV contenen proteïnes anomenades citocroms. Això permet transferir electrons procedents de la matèria orgànica inicial a un acceptor final inorgànic. més pròxim al nucli de l’àtom acceptor. o sulfat → respiració anaeròbica. a causa d’això al final queda un compost orgànic. sulfat. Respiració MITOCONDRI MATRIU MITOCONDRIAL Cadena de transport MEMBRANA INTERNA MITOCONDRI Quimioosmosi Fosforilació oxidativa 1. L’oxigen molecular. i anirà fins a la cadena de transport on es podrà fosforilar ADP. Glicòlisi CITOSOL Piruvat Acetil CoA Catabolilsme de glúcids Cicle de Krebs 2. Finalment els e. Cadena de trasport: Aquesta cadena esta constituïda per sis components.son transferits a àtoms d’oxigen. Si l’oxigen es molecular (O) → respiració aeròbica. és a dir. IV englobats a la membrana i una petita molècula lipídica anomenada ubiquinona (Q) i una petita proteïna anomenada citocrom c. .

i la fosforilació oxidativa. o Com que a la glicòlisi s’han obtinguts dos piruvats es fan dues voltes al cicle de Krebs.o L’àcid pirúvic s’oxida per poder entrar al mitocondri. BALANÇ ENERGÈTIC GLUCOSA: 38 ATP . o Els coenzims reduïts han d’oxidar-se per poder actuar de nou a la glicòlisi i al cicle de Krebs. per això entren a la cadena de transport. o Els H+ van passant pels complexos proteics. allà s’acumulen fins que la membrana es incapaç de suportar la diferencia de potencial i els H+ tornen a la matriu mit. la major part de l’energi obtinguda es als e. 1 GTP. i incorporar-se al cicle de Krebs → acetil-CoA.Fosforilació oxidativa: Les ATP-sintetases esta formada per quatre parts que es mouen en passar els H+. .Quimioosmosi: L’energia perduda pels electrons s’utilitza per bombejar H+ a l’exterior (de la matriu mit. al cicle de Krebs es degrada en forma de CO2. Respiració o L’acetil coA entra al cicle de Krebs. o El NADH i FADH2 cedeixen els e. gràcies a un conjunt d’ enzims anomenats: piruvatdeshidrogenasa. a l’espai intermembranal). això provoca la unió d’una molècula d’ATP i un grup fosfat generant així una molècula ATP. 2.amb els protons H+ i passen a ser coenzims oxidats de nou.a la cadena es l’O2. Per mitjà d’uns canals on hi ha els enzims ATP-sintetases. aquesta energia del NADH i el FADH2 serà captada per l’ATP mitjançant dos processos diferents que es produeixen de manera acoblada: la cadena de transport d’e. .que han estat captats pel NAD+ i el FAD. → H2O. i NAD+ que es redueix o La glucosa s’ha oxidat completament. fins arribar l’acceptor final d’e. coenzims reduïts 3 NADH i 1 FADH2.

que donen lloc a 1 NADH i un FADH2 → Aquest coenzims s’oxidaran en la cadena de trans. β-oxidació MATRIU MITOCONDRIAL Activació de l'acid gras → ACIL CoA Hidratació Deshidratació Inici de la β-Oxidació Ruptura de l'ACIL CoA. llavors es desprèn un grup acetil unit a un CoA. una hidratació i una deshidratació . que es el segon a partir del carbonil final. L’acil-CoA quan ja es a la matriu mitocondrial s’inicia el procés que provoca que el carboni β. s’utilitzen dos enllaços d’ATP (donara AMP). i el que queda restant es un acilCoA amb dos carbonis menys. El procés es repeteix fins que tot l’acil CoA s’ha transformat en nombrosos acetilCoA. Glicòlisi CITOSOL Piruvat Acetil CoA Deshidrogenació Catabolilsme de lipids LIPASA: AG + glicerina 2. aquest procés s’anomena activació de l’àcid gras. En cada volta hi ha 2 hidrogenacions.a partir d’una deshidrogenació. Llavors per entrar primer s’uneixen al CoA formant Acil-CoA.DE LIPIDS 1. i donaran lloc a ATP.un –CO. La glicerina utilitzarà un ATP i un NAD+ per transformar-se en dihidroxiacetona-3-fosfat que s’incorporarà a la glicòlisi. passi a formar en contes d’un –CH2. es perd un ACETIL COA - - - - S’hidrolitza el greix mitjançant l’enzim LIPASA. Els àcids grassos per catabolitzar-se han d’entrar al mitocondri on es portarà a terme la β-oxidació. Tots els acetil-CoA s’incorporaran al cicle de Krebs i es degradaran totalment. que trenca l’enllaç de tipus ester i separa els àcids grassos de la glicerina. BALANÇ ENERGÈTIC LÍPID: 129 ATP (131 -2 utilitzats a la AG) DE PROTEÏNES .

CATABOLISME PER FERMENTACIÓ COMPARACIÓ REPIRACIÓ/FERMENTACIÓ . i la base nitrogenada a la desaminació.D’ÀCIDS NUCLEICS Hi ha nucleases que trenquen la molècula i cada part anirà a diferents vies del catabolisme. la desoxiribosa anirà a la glicòlisi. El fosfat s’utilitzarà per sintetitzar ATP.