Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn, ’t Woudt en De Lier.

Uitgave: Maassluise Courant bv, Postbus 24, 3140 AA Maassluis / Telefoon 010 5912823 / Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl / verschijnt iedere donderdag / 9e jaargang no. 30 / 20 september 2012
In deze krant:
Gemeenteberichten
op pagina 2
Pagina 3
Succesvol eerste
lustrum kinder-
monumentendag
in Midden-Delfland
Pagina 13
Multifunctioneel
sportcomplex
kan Maasland
weer vitaal maken
De Schakel
Hoofdstraat 19 º 2ô78 0F 0e L|er
Te|.: 0174-515813
www.decar|ton.com
Gaultheria
(Bergthee)
per stuk € 2,95
nu voor € 1,
75
AIberI Heijn 5chipIuiden ExIra koopkrachI. Gevoon bij
Alstublieft,
extra koopkracht!
voor inwoners van Schipluiden en Den Hoorn
Let op uw
actiecoupons
van a.s. week!
Dijkshoornseweg 21
Den Hoorn
Tel. 015 - 261 47 71
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur
WWW.SLAGERIJVANGEEST.NL
Dijkshoornseweg 21
Onze met goud bekroonde grillworst
nu voor de halve prijs
en onze met goud bekroonde eiersalade
nu voor € 1,00 per 100
gram
Zie onze advertentie elders
Slagerij van Geest Den Hoorn.
Door Simon van Zuilen
Midden-Delfland - Als aan de
hand van de uitslag van de Tweede
Kamerverkiezingen de gemeente-
raad van Midden-Delfland samen-
gesteld zou moeten worden, zag
de bezetting er heel anders uit dan
die nu is. Dan was niet langer het
CDA de grootste partij, maar de
VVD, zelfs behoorlijk op afstand.
De VVD kreeg 4628 stemmen.
Behalve liberaal werd er ook be-
hoorlijk socialistisch gestemd. De
PvdA kreeg 1732 stemmen, lang
niet zoveel als de VVD, maar net
een paar stemmen meer dan het
CDA (1715 stemmen).
In Midden-Delfland, en al veel
andere gemeenten, gaat het er bij
raadsverkiezingen heel anders aan
toe. Wordt er meer met verbon-
denheid gestemd op de partij waar
men zich thuis voelt, speelt de ge-
loofsovertuiging, de denkwijze en
de lokale bekendheid van de frac-
ties en hun kandidaten een grote
rol. In Midden-Delfland spelen
ook twee lokale partijen, de OGP
en Mijn Partij, een niet meer weg
te denken rol. Die partijen halen
hun kiezers, vooral dankzij hun lo-
kale betrokkenheid, bij de andere
partijen en bij de partijen die niet
in de gemeenteraad vertegenwoor-
digd zijn. De populariteit voor de
VVD in Midden-Delfland is niet
terug te zien in de samenstelling
van de gemeenteraad, waar de
fractie drie zetels bezet. Waarmee
zij gelijk staat met Mijn Partij ter-
wijl de OGP vier raadszetels bezit.
De VVD zal straks bij de raadsver-
kiezingen in 2014 op meer zetels
hopen.
Het scheelde bij de VVD niet eens
zo heel veel, of wethouder Ronald
Vuijk had in de Kamer gezeten.
DE VVD haalde 41 zetels, terwijl
Vuijk op de 46e plaats stond. Wel
ruimschoots gekozen is Karin
Straus, het ex-raadslid en fractie-
voorzitter van de VVD-raadsfrac-
tie in Midden-Delfland. De 34e
plaats van de weer in Roermond
teruggekeerde Straus was ruim-
schoots voldoende om haar in
2010 verkregen kamerzetel te be-
houden. Voor Hoornaar Cor Pater
is er geen politieke rol weggelegd,
althans niet in de Tweede Kamer.
Pater stond als 26e op de lijst van
de partij van Hero Brinkman, het
Democratisch Politiek Keerpunt
(DPK). Een zetel zat er voor Brink-
man en de zijnen niet in, de partij
van Cor Pater zich slechts met tien
stemmen mocht verheugen. Pater
blijft zich gewoon lokaal inzetten
voor de nadelige gevolgen die de
Hooipolderweg bij veel inwoners
van Den Hoorn teweeg heeft ge-
bracht. Zeker wat de planschade
betreft voelen de bewoners zich
door de gemeente behoorlijk in de
steek gelaten.
Percentages
Net als elders kende Midden-Delf-
land dit keer een lager opkomst-
percentage (83,84%) dan de Twee-
de Kamerverkiezingen in 2010
(84,52%). Er waren in Midden-
Delfland 13.712 kiesgerechtigden,
waarvan het opkomstpercentage
op 11.496 kiezers uitkwam. On-
der hen waren er 17 ongeldige
stemmen en ook 17 blanco stem-
biljetten ingeleverd. In Midden-
Delfland gingen ten opzichte van
2010 niet alleen de VVD (van 3139
naar 4628 stemmen, van 27,8 naar
40,4%) en de PvdA ten van 1230
naar 1732 stemmen, van 10,9 naar
VVD ook in Midden-Delfland
verreweg de meeste kiezers
15,1%) er op vooruit. D ’66 steeg
van 840 naar 978 kiezers (van 7,5
naar 8,5%), de SGP van 53 naar 63
stemmers, de Partij voor de Dieren
van 88 tot 167 stemmen en de Pi-
ratenpartij van 9 naar 35 stemmen.
Verliezers
Verliezers waren er uiteraard ook,
niet alleen het CDA, maar ook de
PVV, SP, Groen Links en de CU.
Het CDA had in 2010 nog 2724
stemmers, bijna een kwart van de
kiezers, dit keer waren dat er 1715
(14,9%). De PVV ging van 1453
naar 821 stemmen (van 12,9 naar
7,2%). De SP zakte van 609 naar
504 stemmen (van 5,4 om 4,4%).
De 50-plussers kreeg 175 stem-
men, maar een aantal partijen ble-
ven met bijna lege handen, terwijl
er niemand op de Liberaal Demo-
cratische Partij had gestemd. De
Partij van de Toekomst kreeg 9
stemmen, de SOPN kreeg er 6, de
Anti Europa Partij en de Libertari-
sche Partij ieder 2, Nederland Lo-
kaal kreeg nog één stem en voor de
Liberaal Democratische Partij had
niemand een rood vakje ingevuld.
Vrolijk stemmen in één van de stemlokalen in Midden-Delfland, in Schipluiden. Foto Gemma van Winden.
Maasland - Als alles volgens de
planning verloopt, heeft Maasland
straks twee gaswinningslocaties.
De locatie aan de Coldenhovelaan
staat er al enkele tientallen jaren.
De tweede locatie komt aan de Pa-
rallelweg, eveneens in Maasland.
De Nederlandse Aardolie Maat-
schappij (NAM) is voornemens
een nieuwe gaswinningslocatie
aan te leggen aan de Parallelweg,
nabij de A20.
De NAM verwacht eind 2013 een
definitief besluit te nemen over
de doorgang van de plannen. Als
het inderdaad door gaat wordt het
project in fases uitgevoerd, waar-
bij medio 2014 gedurende twee
maanden een tijdelijke boring
plaatsvindt.
In verband met de plannen van de
NAM aan de Parallelweg vindt
er op maandag 24 september een
inloopsessie plaats. Medewerkers
van de NAM willen belangstel-
lenden al in een vroeg stadium
informeren over de te verwachten
activiteiten aan de Parallelweg. De
inloop vindt tussen 17.00 en 20.00
uur plaats in het Trefpunt aan het
Kerkplein.
Boring
De NAM wil nog in dit jaar begin-
nen met het aanvragen van het be-
stemmingsplan. Als dat doorgaat
wordt de boring medio 2014 uit-
gevoerd. De daadwerkelijke gas-
winning zou dan begin 2015 kun-
nen aanvangen. Naar verwachting
wordt er in circa tien jaar, de ge-
schatte tijd van deze boorlocatie,
300 miljoen kubieke meter gas ge-
wonnen. Om het gas te winnen is
een compact productie unit nodig.
Dit is een kleine gaswininstallatie
van twaalf meter lang, twee meter
breed en twee meter hoog.
De NAM produceert ongeveer
75% van het Nederlandse aardgas.
Het grootste deel hiervan komt uit
het Groningse gasveld.
Naast het Groningse gasveld wint
de NAM uit nog zo’n 175 kleinere
aardgasvelden op land en op zee.
Evan die 175 locaties bevindt zich
ook in Maasland, ten opzichte van
de Parallelweg een stukje verderop
aan de Coldenhovelaan.
In vergelijking met het gasveld in
Groningen, wat zon 1.000 miljard
kubieke meter gas bevat, is het gas-
veld aan de Coldenhovelaan met
300 miljoen kubieke meter een
relatief klein veld.
Maar nog wel zo interessant, dat
de NAM de locatie wel aanhoudt.
Nieuwe gaswinningslocatie
aan de Parallelweg te Maasland
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 2
Gemeenteberichten
Donderdag 20 september 2012 week 38
Altijd actueel met digitale nieuwsbrieven!
Nagenieten van de
Kindermonumentendag
Met de digitale nieuwsbrieven van de
gemeente Midden-Delfland bent u altijd
op de hoogte van het laatste nieuws uit
Kijkt u met uw kinderen nog een keer
terug op de zonnige en zeer geslaagde
Kindermonumentendag:
u vindt op de website van de gemeente
www.middendelfland.nl
een fotoimpressie van deze dag.
de gemeente. U kunt zich aanmelden via
www.middendelfland.nl (button onder-
aan de homepage).
RAADSINFORMATIE
RAADSVERGADERING
Op dinsdag 25 september wordt er een openbare raadsvergadering gehouden in
de raadzaal van de gemeente Midden-Delfland, Slot de Houvelaan 1 in Maasland.
Aanvang: 20.00 uur.
Agenda:
- AVALEX financiële stukken
- Jaarstukken 2010 en 2011
- Begroting 2012 / Begroting 2013 / Meerjarenbegroting 2013-2016
- GGD Zuid-Holland West
- Jaarrekening 2011 / Brief college 3-7-2012 feitenrelaas en herstelprogramma
- Bestuursmodel GGD Haaglanden i.o.
- Zienswijzendocument vorming Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Inzage
De stukken zijn beschikbaar via www.middendelfland.nl > Bestuur & Beleid >
Raadsinformatiesysteem. De raadsvoorstellen en ontwerpbesluiten zijn tijdens de
openingsuren in te zien in het gemeentehuis, Keenenburgweg 55 in Schipluiden
en de plaatselijke bibliotheken.
Spreekrecht
Aan het begin van de vergadering wordt de mogelijkheid tot inspreken geboden.
Hiervoor gelden wel enige spelregels, zoals: Vooraf aanmelden bij de Raadsgriffier;
Maximaal 5 minuten spreektijd; Alleen over agendapunten (voor uitzonderingen
zie website).
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de griffier, Arjan de Vos,
tel. (015) 380 41 08 of e-mail: griffie@middendelfland.nl
AANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
- Vellen van 38 bomen aan de Keenenburgweg 55,
2636 GL Schipluiden (Z-2012-05272);
- Oprichten van een potstal aan de Woudseweg 170,
2636 AW Schipluiden (Z-2012-05347);
- Vellen van 2 wilgen aan de Harnaskade nabij
nummers 6 en 14a, 2635 CB Den Hoorn
(Z-2012-05349).
VOORNEMEN TOT BESLUITEN
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
Keenenburg V
Het college van burgemeester en wethouders van
Midden-Delfland maakt bekend dat het ontwerp bestem-
mingsplan Keenenburg V, inclusief bijlagen zoals het
beeldkwaliteitsplan en het exploitatieplan, met ingang
van vrijdag 21 september 2012 gedurende zes weken
tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij het
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang
Keenenburgweg 55 in Schipluiden. Het ontwerp bestaat
uit een toelichting, regels en een verbeelding (plankaart).
Genoemde documenten zijn tijdens de termijn van ter
inzage ligging ook digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website selec-
teert u het tabblad “bestemmingsplannen”, waarna u
de mogelijkheid heeft om het ontwerpbestemmings-
plan op te roepen op het scherm, bijvoorbeeld door
de naam van het bestemmingsplan in te typen of in
te zoomen op de kaart. Het bestemmingsplan en de
bijbehorende bijlagen zijn als PDF te raadplegen op de
website van de gemeente: www.middendelfland.nl >
Actueel > Stukken ter inzage.
Het plangebied Keenenburg V is circa 3,25 hectare
groot waarop momenteel het gemeentehuis, diverse
woonhuizen, grasland en een bedrijventerrein zijn be-
stemd. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk in de
toekomst woningbouw te realiseren binnen een deel
van het plangebied.
Tijdens de termijn van ter inzage ligging kunnen door
belanghebbenden mondeling, maar bij voorkeur schrif-
telijk, zienswijzen naar voren worden gebracht bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Midden-
Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden onder
vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Keenenburg V”. Voor mondelinge reacties kan men
terecht via het telefoonnummer (015) 3804111, team
Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders bereidt
momenteel de volgende bestemmingsplannen voor:
1. Hooipolder en Kerkpolder-Oost 2013 (exclusief de
toekomstige Hooipolderweg)
2. ’t Woudt
3. Look-West
4. Harnaschpolder Noord
5. Bedrijven Coldenhovelaan (inclusief het terrein van
de NAM)
6. Buitengebied (gras)
Het ontwerp van de bestemmingsplannen wordt op-
gesteld en zal later ter visie worden gelegd. Omdat bij
de tervisielegging van de ontwerpbestemmingsplannen
een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren
kan brengen,
a. liggen er momenteel geen stukken ter inzage,
b. wordt er momenteel geen gelegenheid aangebo-
den om zienswijze naar voren te brengen, en
c. wordt er geen onafhankelijke instantie in de gele-
genheid gesteld advies uit te brengen.
De tervisielegging van de ontwerpbestemmingsplan-
nen zal onder andere apart bekend worden gemaakt in
het huis-aan-huisblad “De Schakel”.
Deze kennisgeving is ook vanaf 21 september geduren-
de 6 weken te raadplegen op www.middendelfland.nl >
Bestuur&Beleid > Actueel > Stukken ter inzage.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Joseph Tsang van de afdeling Bouwen, Milieu en
Handhaving, telefoonnummer (015) 380 42 21
of e-mailadres jtsang@middendelfland.nl.
BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
- Brandveilig gebruik van een WIMD Zorggebouw aan
de Veldvreugd 1 t/m 3d, 2636 JJ Schipluiden
(13-09-2012) (Z-2012-02789);
- Oprichten van een hobbykas aan de
Vlaardingsekade tussen nummers 49a en 50, 2636
BC Schipluiden (11-09-2012) (Z-2012-03816);
- Oprichten van een jongveestal aan de
Zouteveenseweg 16, 2636 EH Schipluiden
(11-09-2012) (Z-2012-03912);
- Oprichten van een uitbouw aan de achter- en zijge-
vel aan de Lijsterbesstraat 21, 2636 BL Schipluiden
(13-09-2012) (Z-2012-03923).
(APV)vergunning
- mevrouw M.P.M. van der Knaap-Duijvestijn, ‘t Woudt
- exploitatie van het horecabedrijf Koffiehuis De
Hooiberg/De Stal ’t Woudt 15 te Schipluiden.
Regelgeving
Op 4 september 2012 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders besloten om de
“Gemeentelijke beleidsregels afwegingsmodel hand-
having kinderopvang en peuterspeelzalen 2012” vast
te stellen. De beleidsregel vervangt de “Nota hand-
having- en sanctiebeleid kinderopvang”, vastgesteld op
14 december 2010, en werkt terug tot 6 juni 2012. Dit
besluit treedt in werking met ingang van de achtste
dag na bekendmaking.
Aanvragen en Besluiten
Verkorte versie elektronisch gemeenteblad
Aan de publicatie van de op deze pagina genoemde
openbare bekendmakingen kunnen geen rechten
worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt
u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendma-
kingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl via
de link ‘Direct naar’. Hier vindt u ook informatie over
de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een ziens-
wijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met het Klant
Contact Centrum via (015) 380 41 11.
www.middendelfland.nl
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 3
Door Simon van Zuilen en
Guido de Bruijn
Midden-Delfland - De vijfde Kin-
dermonumentendag in Midden-
Delfland, is een groot succes ge-
worden. De locatie was ditmaal de
monumenten in Den Hoorn. Zo’n
292 leerlingen uit de groepen 7 van
alle basisscholen in Midden-Delf-
land wandelden door het dorp en
bezochten monumenten en histo-
rische plaatsen. Waaronder de RK
Kerk, het voormalig zusterhuis De
Burcht, de Rijstuin en de Lookwa-
tering. Daar werden verhalen ver-
teld door bewoners van Den Hoorn
die historisch gekleed waren. De
kinderen hebben een opstel ge-
schreven over hun belevenissen
tijdens deze dag. De gemeente
Midden-Delfland en De Schakel
hebben per dorp het beste opstel
gekozen. Elk opstel is beoordeeld
door een jury op basis van vier
criteria: originaliteit, historische
gegevens, opbouw en taalvaardig-
heid. De jury heeft heel wat leuke
en interessante opstellen ontvan-
gen, waarover zij zeer enthousiast
waren. Maar zoals bij wedstrijden
altijd het geval is, zijn ook in deze
wedstrijd de beste inzendingen er-
uit gepakt.
De beste inzending is “Een gat in
het verleden” van Lisa Glorie van
de Mariaschool in Den Hoorn. Zij
heeft een heel origineel idee op
een uitstekende wijze uitgewerkt
en scoort hoog op alle beoorde-
lingsfacetten. De jury bestaande
uit Hans Janmaat en Anneke van
der Helm namens de gemeente,
Eva-Christina de Bruijn, docent
schrijfvaardigheid aan de univer-
siteit van Leiden, en Piet de Groot
en Simon van Zuilen namens de
Schakel, hoopt van harte dat Lisa
verder gaat met schrijven. ,,Zij is
een echt schrijftalent,’’ zegt wet-
houder Tineke van Nimwegen
van cultuur, die alle opstellen ook
heeft gelezen.
Een gat in het verleden
Lisa Glorie vertelt: ,,Anna liep
door de Lookwatering. Ze zag een
put die open was. Daar wilde ze
even kijken! Het was een heel gat.
Ze struikelde en ze viiiiiieeeel! De
put was enorm diep en ze viel. Op-
eens kwam ze met een luide plof
op de grond. Dit leek wel de Look-
watering! Alleen zag ze allemaal
mensen lopen in kleren van 100
jaar geleden. Ook zag ze paarden
die over een kleine brug liepen,
hè dacht ze dat lijkt wel die kleine
boogbrug waar ik overheen liep
toen ik nog niet gevallen was. Ze
keek op haar horloge, o dacht ze ik
moet naar school. Dus liep ze snel
naar haar school, maar eenmaal
aangekomen was de school er he-
lemaal niet! Ze zag allemaal kin-
deren lopen, die ga ik volgen dacht
ze. Die zullen wel naar school
gaan, net als ik. Dus ze liep achter
de kinderen aan. En ja hoor, daar
was een school. Er stond met grote
letters De Rijstuin.’’.
Het beste opstel uit Schipluiden is
geschreven door Julie Tucker van
de Ark. Zij heeft een originele in-
valshoek gekozen door een dag te
beschrijven uit het leven van een
De winnaars van de opstellen op de Kickertbrug:
v.l.n.r. Sam van Krugten, Björn Dijkshoorn, Thomas van Doorn,
Lisa Glorier en Julie Tucker. Foto Anneke van der Helm.
Succesvol eerste lustrum kindermonumentendag in Midden-Delfland
SV Maasland
De uitslagen van 17 september
2012
Geweer schutters:
P.J. Baas 83-38, S. Boekenstijn-
Hanemaaijer 92-41, C. v Dorp 83-
46, R. d Dunnen 92-43, J. Hane-
maaijer 99-49, J. Kamstra 84-46,
M Kohler 95-45, A.H. Kool 78-33,
J.L. Meerman 82-44, A.C. Moer-
man 88-44, M. Mostert 89-45, G.
Pols 72-45, A.E. Poot 77-40, C.
Poot 89-48, R.P. Poot 98-50, J.F.M.
Priem 77-40, A.J.R. Rasens 88-47,
J.T.A.M. Rasens 86-43, H.J. Riet-
veld 87-45, A.C.C.M Scheepens
92-46, C. Sonneveld 92-45, M. v
Staalduinen 91-45, D. v Tilburg
91-43, J.M.J. d Vos 79-43, J.C.v
Zeijl 85-42
Karabijn schutters:
P.A.Boekenstijn 96-50, G. Sonne-
veld 91-43, J. v Zon 97-49
Ben jij 16 jaar of ouder en heb je
interesse in de schietsport of wil
je lid worden? Dan kunt u iedere
maandagavond terecht bij het be-
stuur in ons clubgebouw, van 19.30
tot 23.30 uur.
Doelstraat 52, 3155 AJ Maas-
land, telefoon: 010-5913231 -
s.v.maasland@hotmail.com
Hoera, Hoera!
In huize van Pelt is het feest.
20 september Nees 1 jaar
24 september Roos 3 jaar
Kusjes en gefeliciteerd van
opa en oma, tante’s en ooms
en de nichtjes Anna en Maaike
Wilt u uw jarige kind of kleinkind opgeven voor deze rubriek, en
wordt deze niet ouder dan 10 jaar? Stuur dan ongeveer een week
voor de verjaardag een duidelijke foto met een briefje in, voorzien
van naam, adres, woonplaats, geboortedatum telefoonnummer, leef-
tijd, en enkele bijzonderheden van de jarige. Aan de publicatie zijn
geen kosten verbonden. Wilt u de foto retour, stuur dan een vol-
doende gefrankeerde aan uzelf geadresseerde envelop mee.
Schakel MiddenDelfland/De Lier, Postbus 24, 3140 AA Maassluis.
Heeft u vragen of opmerkingen,
stuur dan een mailtje naar:
md.nieuws@thuisbladen.nl
Hiep Hiep Hoera!
Deze schilderes wordt
24 september alweer 8 jaar!
dat wordt feest. Haar naam is
Daphne Ammerlaan
Schilderen doet ze graag
met Oma.
Een heel fijne dag en kusjes van
Opa en Oma Holierhoek en je zusje Lisa
De Schakel
Praktijk voor
gebitsprothesen
J.W. Versteeg
Gedipl. Klinisch prothesetechnicus
• Teamverband met tandarts.
• Reparaties na telefonische
afspraak klaar terwijl
u wacht.
• Weekendservice.
• Vergoeding alle
zorgverzekeraars.

(0174) 514208
b.g.g. 06-13779955
Van Weelystraat 7, 2678 AV De Lier
(Gelegen bij de Domkerk.)
Uitgaan in
Maassluis
Reserveren
www.theaterkoningshof.nl
of via de theaterkassa’s van:
Theater Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis
Mastersound, Noordvliet 29, Maassluis
Uiverlaan 20, Maassluis
telefoon 010-5911430
Lenny Kuhr
Liefdeslied
Sinds Lenny Kuhr in 1969 het Eurovisie-
songfesƟval won met De Troubadour, heeŌ
zij zich ontwikkeld tot een allround singer-
songwriter. Op haar repertoire staan hits als
Visite en Maar ja, maar ook liederen van Franz
Schubert en fadoliederen met Nederlandse
teksten. Met deze tournee en haar laatste cd
bewijst ze opnieuw tot de Nederlandse top
te behoren.
Cinema Koningshof
The Help
In deze levendige verfilming van de bestseller
van Kathryn StockeƩ wordt, met een lach en
een traan, een moedig en krachƟg verhaal
verteld over zeer bijzondere vrouwen in het
Zuiden van de Verenigde Staten in de jaren
zesƟg. In de belangrijkste rollen ziet u Emma
Stone en Viola Davis (oscarnominaƟe voor
Beste Vrouwelijke Bijrol).
Zaterdag
22 september
20.30 uur
€ 20,00
incl. consumptie
Deep River Quartet
In Concert
Al 30 jaar brengt dit legendarische kwartet
een mix van de mooiste jazz-standards,
onvervalste soul, swingende gospels en
popklassiekers van de 20e eeuw. De vier
leden, waarvan twee van het eerste uur,
gaan In Concert en zullen het publiek een
hartverwarmende avond bezorgen.
Feel Good Music zoals die bedoeld is!
Zondag
7 oktober
15.00 uur
€ 16,00
incl. consumptie
Hannes Minnaar
Piano-recital
Wij zijn trots dat wij, voor het allereerste
concert in de serie Klassiek op Zondag op
de nieuwe locaƟe, een van Nederlands
meest succesvolle pianisten hebben kunnen
programmeren. Zoals u van ons gewend bent
kunt u in een inƟeme seƫ ng gaan
genieten van composiƟes van Bach, Liszt,
Beethoven, Ravel en Chopin.
Vrijdag
12 oktober
20.30 uur
€ 17,50
incl. consumptie
Woensdag
10 oktober
20.00 uur
€ 5,00
VRIENDINNEN-UITJE!
non in de vorige eeuw. Zij is bij het
schrijven van haar verhaal echt in
de huid gekropen van een histo-
risch figuur. De jury is onder de in-
druk van haar inlevingsvermogen.
Lieve dagboek
Julie Tucker vertelt: ,,Het was 25
oktober 1922, ik was een non. Non
Lisa maakte mij wakker. Toen ik
wakker was, keek ik naar de klok,
en het was zes uur. Ik trok snel
mijn kleren aan en ik had snel ont-
beten. Het was half zeven en dus
ging ik even bidden. Daarna ging
ik naar de klas, het was best wel
makkelijk, want de klassen zaten
aan het gebouw.’’
Thomas van Doorn, Sam van
Krugten en Björn Dijkshoorn van
de Groene Oase schreven samen
het beste opstel van Maasland. Het
plezier dat de jongens met Kinder-
monumentendag beleefd hebben,
spreekt uit de tekst. De jury vindt
het knap dat deze jongens in staat
zijn om dat plezier op de lezer over
te brengen.
Plezier van Thomas,
Sam en Björn
,,Uiteindelijk kwamen wij bij de
Rechter. Hij maakte ons wijs dat
hij elke week naar de Herberg
kwam om te vragen of er nog mis-
daad was geweest. Als er misdaad
was geweest moest dat gestraft
worden. Hij vertelde dat er bepaal-
de boetes waren: geldboete, cel en
natuurlijk een taakstraf. Daarna
vertelde hij ons over een dief, hij
zei dat de knecht van de boer ap-
pels had gestolen. Hij vroeg ons
of we wilden zoeken naar de dief.
Natuurlijk deden wij dat, lekker
avontuurlijk!’’
Opvallend tijdens de kindermonu-
mentendag was de aanwezigheid
van wethouder Wilbert Borgonjen
en raadslid Yvonne de Groot, bei-
den uit Brielle. Zij hadden kennis
genomen van het gebeuren in Mid-
den-Delfland en wilden dit van na-
bij meemaken. De Groot maakte
haar bedoelingen ook duidelijk.
,,We willen ook in Brielle een
kindermonumentendag organi-
seren.’’ Het initiatiefvoorstel is al
ingediend, waarop de raad en het
college van Brielle positief hebben
gereageerd. Wegens de lengte zijn
de opstellen van de winnaars in-
gekort, maar zij zijn in zijn geheel
te lezen op de website van de ge-
meente: www.middendelfland.nl.
PROTESTANTSE GEMEENTE
SCHIPLUIDEN
Zondag 23 september
Dorpskerk
Ochtenddienst
10.00 uur mevr. ds. E. Dibbets –
van der Roest
U bent allen van harte welkom!
Zie ook website: www.protestant-
schipluiden.nl
PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW
VAN SION,
PAROCHIEKERN SCHIPLUIDEN,
H.JACOBUS DE MEERDERE
Parochiesecretariaat geopend op
dinsdag en woensdag van 9.00 -
12.00 uur, tel. 015-3801810
Emailadres parochie: schiplui-
den@onzelievevrouwvansion.nl
Website: www.onzelievevrouw-
vansion.nl
Intenties
Zaterdag 22 september
Geen viering
Zondag 23 september
Wim Gielesen (jaargetijde); Frans
Cloosterman (stille omgang);
Frans v.Zuylen; Frans en Johan
v.Eijk; Kees Ruigrok; Geer Sun-
der; Peter Cloosterman; Toos
Kester-Haring; Kees Haring; Dirk
v.d.Vaart; Henk Mosch (jaargetij-
de); Jan de Koning (jaargetijde);
Cornelia Schilperoort-Lourier.
MEDISCHE DIENSTEN
MAASLAND
Artsendienst
Voor de weekenddienst kunt u
contact opnemen met de Cen-
trale Huisartsenpost Westland, tel
0174-638738.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
MAASLAND
Overdag: open van 8.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur (010-
5924923)
Avond en nachtdienst: Telefoon:
0800-2769378 (u wordt doorge-
schakeld naar regionale dienst-
apotheek).
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppen-
polder 1, 3155 EA Maasland, tel.
nr. 010-5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ‘s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
INTERKERKELIJKE DOVENDIENST
DELFT EN OMSTREKEN
Zondag 23 september
10.00 uur dhr. W. Smit, Hofkerk,
bovenzaal, Cort. v.d. Lindenstraat
1, Delft.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 23 september
Gemeentezondag
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw,
3-kerken-vredesdienst.
PAROCHIE ONZE-LIEVE–VROUW
VAN SION
PAROCHIEKERN MAASLAND
H. MARIA MAGDALENA
Het parochiesecretariaat is bereik-
baar op dinsdag- en woensdag-
morgen van 09.00 uur - 12.00 uur
Telefoon: 010 - 5912055
E-mailadres: maasland@onzelie-
vevrouwvansion.nl
Website SION: www.onzelieve-
vrouwvansion.nl en/of www.ker-
kentemaasland.nl
Week 39 – 2012
Zondag 23 sept. 10.00 uur Start
Vredesweek Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. St. Caecilia
Voorganger: pastor J. Lamberts
Maandag 24 sept. 20.00 uur
K.V.G. in De Link
Dinsdag 25 sept. 19.30 uur Cursus
lectoren in zaal en kerk
Woensdag 26 sept. 19.00 uur Eu-
charistieviering
Voorganger Pastor H. Spaan
Zondag 30 sept. 11.00 uur Ge-
zamenlijke viering op locatie in
Schipluiden
Wij-weidag - Afscheid pastor
Huub Spaan

Intenties
23 sept. Voor Yurre Peeters;
Ter nagedachtenis aan Gerardus
de Haas en Catharina de Haas-v.
Vliet, overleden familieleden en
zegen over de gezinnen; In dierba-
re herinnering aan Ruud van Mil;
In dierbare herinnering aan Aad v.
Leeuwen, Marion en Marianne en
zegen over de gezinnen; In liefde-
volle herinnering aan onze ouders
Aad Ham en Gré Ham-Overgaag
en om kracht en blijvende verbon-
denheid voor de gezinnen.
PROTESTANTSE GEMEENTE
‘T WOUDT - DEN HOORN
Zondag 23 september
10.00 uur RK kerk te Den Hoorn,
oecumenische dienst mevr. ds. B.
H. v.d. Weg.
19.00 uur dr. R. de Reuver, Den
Haag.
Zie ook www.woudtsekerk.nl.
PAROCHIE ONZE-LIEVE-VROUW
VAN SION
PAROCHIEKERN DEN HOORN,
ST. ANTONIUS EN ST. CORNE-
LIUS
Parochiesecretariaat geopend op
maandag, dinsdag en donderdag
van 9.00 – 12.00 uur,
tel. 015-2615125
Emailadres parochie: denhoorn@
onzelievevrouwvansion.nl
Website: www.onzelievevrouw-
vansion.nl
Agenda
Vredesweek
Zaterdag 22-9 19.00 Woord- en
communiedienst met zang van het
koor ‘AnCor’.
Voorganger: Pastor H. Berbée.
Zondag 23-9 9.00 Oecumenische
viering met kinderwoorddienst en
nederlandse liederen.
Na afloop koffiedrinken in de pa-
rochiezaal.
Voorganger: Ds. B. H. van de Weg.
Dinsdag 25-9 19.30 Avondgebed
in de kapel.
Woensdag 26-9 19.00 Woord- en
communiedienst in de kapel bij de
opening van het seizoen van het
Katholiek Vrouwengilde.
Zang van het dameskoor ‘Con
Amore’.
Voorganger: Pastor J. Lamberts.
Thema: We hebben elkaar nodig.
Vrijdag 28-9 19.30 Avondgebed in
de kapel.
Zondag 30-9 11.00 Gezamenlijke
viering op locatie in Schipluiden.
Wij-weidag / Afscheid pastor
Huub Spaan.
Maasland Den Hoorn Schipluiden
WEEKEND-, AVOND- EN
NACHTDIENSTEN VAN DE HUIS-
ARTSEN
Centrale Huisartsenpost Westland
Behandelcentrum Naaldwijk:
0174-638738
Huisartsenpraktijk:
Van Rijnstraat 20: 0174-523995
Dokter Blom: 0174-512271
APOTHEEK DE LIER
Openingstijden Apotheek De Lier
Hoofdstraat 80, telefoon 0174-
514411.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30
uur
Zaterdag 11.00 - 12.00 uur
Buiten deze tijden en voor spoed-
gevallen 0800-2769378
DIERENKLINIEK DE DELTA
Foppenpolder 1, 3155 EA Maas-
land,
tel. 010-5920696, 24 uur per dag
bereikbaar op dit nummer.
Ma. t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur,
donderdag 18.30 tot 19.30 uur.
R.K. KERK
Zaterdag 22 september
19.00 uur Eucharistieviering, pas-
tor Steenvoorden.
Zondag 23 september
9.00 uur Woord- en Communie-
viering, pastoraal werker van der
Loo m.m.v. parochiekoor St. Cae-
cilia.
DOMKERK
Zondag 23 september
9.30 uur, Heilig Avondmaal, ds. A.
Westdijk (Vlaardingen).
19.00 uur, Jeugddienst PKN, ds. H.
Overdijk.
VREDEKERK
Zondag 23 september
9.30 uur, mevr. R. N. Slot-de Haan.
VOLLE EVANGELIEGEMEENTE
HET KRUISPUNT
Iedere zondag 10.00 uur
Pr. Willem-Alexanderschool, in-
gang via het schoolplein aan de
Van Alkemadestraat.
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT DE LIER
23 september
09.30 uur ds. G. E. Messelink.
16.30 uur ds. R. J. Blok, dienst in
Maassluis.
De Lier
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland
4
Vredesweek 2012
Vrede vieren.
Grondstoffen moeten niet lan-
ger grond zijn voor conflict maar
wereldwijd een bron van vrede
worden. Dat is de gedachte achter
het motto Powered by Peace. De
Vredesweek 2012 wil zo stilstaan
bij geweld en onrecht die vaak
gepaard gaan met het delven van
grondstoffen waar ook wij dage-
lijks dankbaar gebruik van ma-
ken: olie, steenkool en goud zijn
nog te vaak oorzaak van conflict
in plaats van een bron van welvaart
en vrede.
Samen als 3 Maaslandse kerken
willen wij tijdens een 3kerkenvie-
ring aandacht besteden aan “Wie
is de belangrijkste”, de bazen van
de mijnen, de arbeiders of…?

U bent van harte uitgenodigd op
zondagavond 23 september om
19.00 uur in de Nieuwe kerk aan
de Huis te Veldelaan, voorganger
is ds. S.Tj. van der Hauw.
Vredesweek vorig jaar.
Vorig jaar hebben we meegedaan
met de boeken-actie voor een bi-
bliotheek in Syrië.
Landelijk is er het mooie bedrag
van 3800 euro opgehaald, waar
voor veel dank.
De situatie in Syrië is steeds slech-
ter geworden; sinds maart vorig
jaar is augustus de bloedigste
maand.
Daarom heeft men het doel bij-
gesteld een het geld besteed voor
ondersteuning van een bibliotheek
voor dakloze kinderen en voor
kinderen met kanker.
Op deze manier hebben we iets
bij kunnen dragen voor mensen in
heel moeilijke omstandigheden.
Oecumenische
Vredesdienst
Oecumenische Vredesdienst op 23
september om 10 uur in de R.K.
kerk in Den Hoorn (i.v.m. de res-
tauratie van de Woudtse kerk).
Voorganger: mevr. ds. B. H. van
de Weg
Organist: dhr. A. A. Moerman
m.m.v. de oecumenische gelegen-
heidscantorij.
Het thema van de jaarlijkse Vre-
desweek is: Energie voor Vrede.
Het verlangen naar Vrede is van
alle generaties; het is behalve
voor onszelf ook belangrijk voor
de generatie na ons ..Onze ouders
en grootouders hebben ons bijge-
bracht wat vrede betekent en er
soms zelfs offers voor gebracht.
Voor Vrede moeten wij streven
naar recht en heelheid.
Energiebronnen in de wereld zijn
niet onuitputtelijk; vaak zijn zij
juist een bron van onvrede. Er
geldt dan het recht van de mach-
tigste en heelheid is ver te zoeken.
Hoe staan wij daar als christenen
tegenover?
Met behulp van een gedeelte uit de
Bijbel -n.l. het Evangelie van Mar-
cus - willen we er in deze viering
met elkaar over nadenken.
De oecumenische stuurgroep
heeft deze kerkdienst voorbereid,
en nodigt hiervoor iedereen van
harte uit.
Er zal ook kinderoppas aanwezig
zijn.
Opbrengst collecte
Pr. Beatrixfonds
De Lier – De opbrengst van de
collecte van het Pr. Beatrixfonds
in De Lier is het mooie bedrag van
4.070,23. Alle gulle gevers en alle
collectanten, hartelijk dank.
PCOB – Den Hoorn
Op 26 september a.s. hoopt PCOB
– Den Hoorn haar eerste Ontmoe-
tingsmiddag in het najaar te hou-
den.
Voor deze gelegenheid hebben we
gekozen voor een heel bijzonder
onderwerp. Dhr. Krijn Buitelaar
zal ons meenemen naar Tibet, het
“dak van de wereld”. Aangezien
dhr. Buitelaar bekend staat als een
uitstekend verteller kunnen wij
deze middag van harte bij u aan-
bevelen.
Zoals we gewend zijn begint de
middag om 14.30 uur, maar vanaf
14.00 uur kunt u al binnenlopen
voor een praatje en een kopje kof-
fie of thee.
Locatie: De grote zaal van de Kic-
kerthoek.
Ook niet-leden zijn op onze mid-
dagen van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Bestuur PCOB – Den Hoorn.
Afgelopen zaterdag stond voor de
tweede keer in korte tijd een ont-
moeting tussen VALTO en ODO
op het programma. Tijdens de
voorbereidingen voor de compe-
titie werd al een oefenwedstrijd
tegen elkaar gespeeld, waarin
VALTO overtuigend won! Vo-
rige week zaterdag hadden beide
ploegen verloren, dus waren beide
ploegen er op gebrand iets recht te
zetten. ODO kwam het beste uit de
startblokken en kwam op een 0-2
voorsprong. Gelukkig wist VAL-
TO zich te herstellen en met de rust
stond het 4-3 voor de Lierenaren.
Na de rust bleven beide ploegen
tot 6-6 gelijk opgaan, maar daarna
was het VALTO die afstand nam.
Door beide ploegen werd er hard
gewerkt, maar in de
laatste fase van de
wedstrijd was het
VALTO die sterker
was in de afronding.
De eindsprint van
VALTO resulteerde
in een overtuigende
eindstand: 12-6.
Voor VALTO scoor-
den: Niels Koole
(zie foto) en Rob
de Ruiter 3x, Frank
de Rijcke en Thom
Voskamp 2x, Anne-
Roos van Geest en
Petra Dijkstra 1x.
A.s. zaterdag staat
wederom een West-
landse derby op
het programma: dit
keer speelt VALTO
uit tegen ONDO uit
’s-Gravenzande. De
wedstrijd begint om
15.30 uur en een ie-
der is van harte wel-
kom om te komen
aanmoedigen!
VALTO 1 weer de sterkste in Westlandse
derby tegen ODO 1
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 5
UITVAARTVERZORGING
A. H. VAN ROON
Persoonlijke verzorging van Overledenen
BEGRAFENIS - CREMATIE
- GRAFMONUMENTEN
Dag en nacht bereikbaar.
Dr. J. de Koninglaan 4
2636 BZ Schipluiden
Tel. 015-3808365
Mobiel 06-53631870
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
Draagt zorg voor
begrafenis of crematie
in de hele regio
Fresiastraat 12, 2671 KS Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl info@eijk-uitvaartverzorging.nl
Industrieweg 29
3133 EE VLAARDINGEN
Tel. 010-4601310
RMP Grafmonumenten maakt unieke,
persoonlijke gedenktekens betaalbaar
www. rmpgraf monumenten. nl
Zaterdag 6 oktober themadag in De Lier
Moghe Tuinder!
Vanaf 10.00 uur: Diverse kraampjes en demonstraties
over de tuinbouw toen en nu.
Vanaf 12.30 uur: Ringsteken met paard en wagen.
Dit alles in de Hoofdstraat!
27 september
50 jaar getrouwd
Leo en Tiny
Dukker-van der Drift
Bleijenburg 1B, 2678 BA De Lier
$IVFKHLGVFRQFHUW $IVFKHLGVFRQFHUW $IVFKHLGVFRQFHUW $IVFKHLGVFRQFHUW
9RRU5LD9HOWHQDDU 9RRU5LD9HOWHQDDU 9RRU5LD9HOWHQDDU 9RRU5LD9HOWHQDDU


Vrigdug Zß september Z01Z
Domkerk te De Lier
Aunvung: Z0,00 uur
M,m,v,
Wendy RooboI¸ sopruun
Murc kuptign¸ trompet
Sigsbert kok¸ orgeI¸ beiuurd
AIgeheIe Ieiding: Cees ßrouwer
7RHJDQJJUDWLV&ROOHFWHQDDIORRS
&DULOORQEHVSHOLQJYyyUDDQYDQJ
Tandartspraktijk J.F.M. de Groot
heeft als gevolg van de samenwerking met
Mw. C.J.A. Hoek, tandarts
per 17-09-2012 weer ruimte
om nieuwe patiënten aan te nemen.
Aanmelding uitsluitend telefonisch
via onderstaand nummer.
Pynasplein 3
3155 VX Maasland
Tel. 010-5920330
www.tandartsdegrootmaasland.nl
Hoofdstraat 181 - 2678 CJ De Lier - 0174-520880
WWW.LEENVANHEUSDEN.NL
MATRASSEN EN KUSSENS
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
Fax: 010-5926544
06-38917602
Miranda van Zwet
Prins Claussingel 12 Den Hoorn
06-23723649
reparatiemiranda@gmail.com
kledingreparaties
vermaken van kleding
woonaccessoires
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
Handgemaakte slaapplekjes voor uw huisdier
zoals: slaapzakken, mandjes, hangmatten etc.
Verschillende maten, kleuren en stoffen.
Voor ieder dier een betaalbaar slaapplekje.

Kijk op onze website voor informatie
of bel na 18.00 uur: 06-28 94 40 80
http://dierenslaapparadijs.wix..com/dierenslaapparadijs
Handgemaakte slaapplekjes voor uw huisdier
Dierenslaapparadijs
begrafenisverzorging
Den Hollander
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Gemeente Midden-Delfand en
omstreken.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509
Z Z Z X L W Y D D U W E O R H P L V W H Q O
van Rijnweg 1b
2286 KC Rijswijk(Sion)
T: 06 29163782
E: info@uitvaartbloemiste.nl
Omdat de laatste groet bijzonder moet zijn
*HVSHFLDOLVHHUGLQ
URXZEORHPZHUN
Tegelzetter nodig? Ik ben
op zoek naar mensen die
hun keuken, badkamer,
toilet of vloer willen laten
betegelen. Ook voor het
stukadoren kunt u bij mij
terecht. Aanbieding voor
de winter!! Speciale prij-
zen! Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 6
Woninginbreker
aangehouden
Rechercheurs van het woningin-
brakenteam van Bureau Westland
hielden vrijdag 15 september in
een woning in Naaldwijk een
44-jarige inbreker aan. De man
wordt verdacht van een inbraak
eerder dit jaar in de De Lier.
Een getuige meldde op maandag
21 mei om 05.50 uur dat hij drie
mannen zag die in een woning op
de Hoogwerf in de De Lier inbra-
ken. Onmiddellijk belde de getui-
ge 112. De drie verdachten gingen
er zonder buit vandoor. Recherche
onderzoek bracht de identiteit
van één van de inbrekers aan het
licht. De verdachte werd vrijdag
15 september in Naaldwijk aange-
houden. De recherche onderzoekt
zijn betrokkenheid bij de inbraak.
De verdachte zit nog vast. Hij
wordt dinsdag 18 september voor
de rechter-commissaris geleid.
Woninginbrakenteam
Het woninginbrakenteam is
in 2011 opgericht om het aantal
woninginbraken in Westland en
Midden - Delfland terug te drin-
gen. Daarnaast wil het team het
oplossingspercentage van wonin-
ginbraken verhogen.
Bel 112!
Ziet u iets verdachts rond wonin-
gen? Vertrouwt u het niet? Bel di-
rect 112. Met de politiemeldkamer
zijn afspraken gemaakt om direct
een surveillance-eenheid te stu-
ren in geval van ontdekking van
een woninginbraak of verdenking
daarvan.
Elke andere informatie kan wor-
den doorgegeven via 0900-8844.
Liever anoniem? Bel met Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Ard el Amal bouwt voort aan een
prachtig dorp waar dagbesteding
voor kinderen en volwassenen
met een verstandelijke beperking
wordt opgezet in Egypte! Wij re-
aliseren ons nog steeds heel goed
dat we een groot project zijn aan-
gegaan dat niet zomaar staat. 5
Hectare woestijn is niet zomaar
omgebouwd tot een dorp vol be-
drijvigheid en groen; dat kost veel
tijd, veel geld en veel inzet!
Er is veel gebeurd het afgelopen
anderhalf jaar, dankzij trouwe
ondersteuning van donateurs en
sponsors.Vorig jaar hebben we ook
een statiegeldactie bij AH mogen
doen.
Ard el Amal heeft het voor elkaar
gekregen om het waterleidingnet
aan te leggen, eigenaar te worden
van de grond en ook de aanleg van
elektriciteit is nagenoeg rond. In
de toekomst zal Ard el Amal zelf-
standig moeten worden/zijn om de
zorg zelf te kunnen betalen.
Naast de goede oogst van toma-
ten, aubergines en citroenen zal
de zelfstandigheid en duurzaam-
heid mede bepaald worden door
het goed gaan laten draaien van de
boerderij. Eerst zorgen voor ste-
vige inkomsten en dan aanvangen
met de zorg, die zo hard nodig is in
een gebied dat zich kenmerkt door
armoede en werkeloosheid.
Het is een forse klus om in deze
tijd de gelden bij elkaar te krijgen
om te doen wat Ard el Amal wil
doen. Alle kleine beetjes helpen
maar zeker ook de grote sprongen
zijn noodzakelijk! Graag zetten de
initiatiefnemers van Ard el Amal
hun schouders onder deze fase in
de opbouw van het terrein maar
kunnen dat niet zonder hulp van
anderen.
Voor het komende jaar staan ver-
schillende doelen gesteld. Zo zal
de boerderij in bedrijf genomen
gaan worden en de eerste guest-
houses zullen worden gebouwd.
Guesthouses om o.a. stagairs/
vrijwilligers te kunnen opvangen,
om te verhuren en/of te verkopen.
Als de financiën het toelaten gaat
Ard el Amal beginnen met het
leveren van dagbesteding aan
kinderen in hun thuissituatie. Na
een wenperiode zal Ard el Amal
dan de deuren van het dagcentrum
kunnen openen om de kinderen op
school te kunnen ontvangen en de
volwassenen te verwelkomen op
hun werkplek.
Hebt u interesse in wat Foundation
Ard el Amal doet? Kijk dan eens
op www.ardelamal.nl De fotopre-
sentatie op de site laat u zien hoe
Ard el Amal als woestijn is be-
gonnen en waaraan de laatste ja-
ren hard is gewerkt om het tot een
prachtig terrein te maken.
Wilt u de foundation ondersteu-
nen? Dan kan dat door donateur
te worden voor 25 euro per jaar. U
ontvangt dat twee maal per jaar de
Nieuwsbrief waarin we u meede-
len wat de stand van zaken is op
dat moment.
Hebt u interesse in de koop of huur
van onze guesthouses? Mail dan
gerust voor informatie naar info@
ardelamal.nl
Wilt u graag direct bijdragen?
Spaar dan uw flessen/kratten
op en kom deze inleveren in de
maand oktober in de Albert Hein
van Schipluiden. Doneer uw sta-
tiegeldbon in de zuil die daar spe-
ciaal voor is neergezet. Founda-
tion Ard el Amal en met name de
kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking in Luxor,
Egypte, zijn u dankbaar!
Opbrengst statiegeld in oktober bij AH Schipluiden
Maasland - Sport en Spel 2012 is
weer achter de rug en we kijken we-
derom terug op een super leuke edi-
tie. De opbrengst was dit jaar 62.500
euro, waarvan 19.000 euro is opge-
bracht vanuit de Maaslandloop. Hier
zijn we uiteraard erg trots op! Dit be-
drag voor de goede doelen, is mede
opgehaald dankzij hulp en inzet van
ruim 250 vrijwilligers. Grandioos!
Als dank voor deze hulp organiseren
we dit jaar weer een medewerkers-
avond. Een avond vol gezelligheid,
een hapje en een drankje, muziek en
optredens van Maaike Goedendorp,
Vivian van den Berg en Edwin. Te-
vens krijgen de goede doelen van
2012 hun cheque uitgereikt.
Hiervoor zijn alle vrijwilligers uit-
genodigd, mocht u de uitnodiging
hebben gemist of per abuis niet
hebben ontvangen, u bent met uw
Sport en Spel medewerkersavond in Maasland
MKB Vastgoed Plan B.V., Waaijer
Projectrealisatie B.V. en de ge-
meente Westland hebben de anteri-
eure grondexploitatieovereenkomst
ondertekend voor de ontwikkeling
van een centrumplan in de kern De
Lier op de huidige locatie van de
Rabobank. De ontwikkelopgave be-
treft circa 2.500 m² winkels, waar-
onder een Albert Heijn supermarkt,
een parkeergarage met 50 parkeer-
plaatsen en 12 huurappartementen
in verschillende prijsklassen. MKB
Vastgoed Plan ontwikkelt het cen-
trumplan in samenwerking met
Waaijer Projectrealisatie uit Voor-
burg. De nieuwbouwlocatie is gele-
gen op de kop van de Hoofdstraat,
de winkelstraat in De Lier.
Wethouder Theo Duijvestijn na-
mens de gemeente Westland: “De
realisatie van dit plan betekent een
kwaliteitsimpuls voor De Lier. Dit
past in ons streven naar levendige
en leefbare dorpscentra. De afge-
lopen jaren zijn in het centrum van
De Lier diverse projecten uitge-
voerd. Denk aan de herinrichting
van het Rankplein, de Hoofdstraat
en het Oranjeplein en de bouw van
Amaliahove. Het plan van MKB
Vastgoed en Waaijer om een nieu-
we supermarkt, een parkeergarage
en appartementen te bouwen is op-
nieuw een belangrijke stap op weg
naar een aantrekkelijk centrum. We
zijn verheugd dat er investeerders
zijn die samen met ons willen bou-
wen aan de toekomst van de Lier.”
Wim Kleine, directeur MKB Vast-
goed Plan en Rob Waaijer, oprichter
en directeur van Waaijer Project-
realisatie: “Wij werken dit jaar en
komend jaar het plan voor de cen-
trumplanontwikkeling verder uit en
zien er naar uit begin 2014 te kun-
nen starten met de bouw. Dit project
past volledig in onze strategie om
te focussen op herontwikkeling van
binnenstedelijke locaties”.
Overeenkomst
voor centrumplanontwikkeling in De Lier
Van links naar rechts: Rob Waaijer, wethouder Theo Duijvestijn
en Wim Kleine tijdens de ondertekening. Op de achtergrond staan
ambtenaren Ernst Jan Fidom en Kirsten Mastenbroek en
ontwikkelingsmanager van MKB Vastgoed Plan Allard van Hasselt
Het is feest bij Zorginstellingen
Pieter van Foreest. Twee locaties
van deze zorggroep hebben pres-
tigieuze kwaliteitskeurmerken
behaald: het gouden ‘PREZO
Keurmerk in de Zorg’. Op woens-
dag 5 september 2012 worden de
gouden PREZO Keurmerken in
de Zorg officieel overhandigd aan
WoonZorgCentrum Akkerleven
in Schipluiden en Kleinschalig
Wonen Singelhof in Maasland.
Pieter van Foreest heeft met en-
kele locaties aan onafhankelijke
externe toetsingen deelgenomen.
De prestaties die medewerkers en
de organisatie leveren aan de cliënt
staan hierbij centraal. Het kwali-
teitsbeleid, de kwaliteitsnormen
en uiteraard de prestaties zijn posi-
tief beoordeeld. Pieter van Foreest
wordt vandaag dan ook bekroond
met twee gouden PREZO keur-
merken in de zorg.
Eerder heeft locatie De Witte Brug
(tegenwoordig locatie De Terwe-
bloem) deelgenomen aan PREZO,
zij zijn in 2011 bekroond met het
zilveren PREZO Keurmerk in de
zorg. Uiteraard is Pieter van Fo-
reest bijzonder trots op het resul-
taat. Het Keurmerk is een tastbaar
bewijs dat de zorg- en dienstver-
lening aan de cliënten op een ver-
antwoorde manier plaatsvindt. De
cliënt staat centraal. De externe
toetsing voor het Keurmerk in de
Zorg is uitgevoerd door Stichting
Perspekt.
Het resultaat mag er zijn:
Gouden PREZO Keurmerk in de
Zorg voor (2012):
* WoonZorgCentrum Akkerle-
ven, Schipluiden
* Kleinschalig Wonen Singelhof,
Maasland
Zilveren PREZO Keurmerk in de
Zorg (2011):
* WoonZorgCentrum De Terwe-
bloem, Poeldijk (voorheen Woon-
ZorgCentrum Witte Brug)
PREZO
PREZO is een prestatiegericht
kwaliteitssysteem voor de sector
Verpleging, Verzorging en Thuis-
zorg (VV&T) dat helpt te sturen op
Verantwoorde zorg.
Het is gebaseerd op de normen
voor Verantwoorde zorg en het
Kwaliteitskader en volgt dezelfde
opbouw en structuur: domeinen,
pijlers en voorwaarden.Centraal in
PREZO (VV&T) staan de presta-
ties die medewerkers en de organi-
satie leveren aan de cliënt. Het gaat
hierbij niet primair om randvoor-
waarden (structuren en proces-
sen), zoals in een eerdere generatie
kwaliteitssystemen, maar om den-
ken vanuit uitkomsten voor de cli-
ent (prestaties). PREZO is in 2008
in opdracht van Actiz (branche or-
ganisatie VV&T) ontwikkeld.
Perspekt
Perspekt, keurmerk in de zorg,
is een geaccrediteerd kwaliteits-
instituut met als doel bij te dra-
gen aan kwaliteitsverbetering en
maatschappelijke profilering en
legitimering van zorgorganisaties.
Organisaties in de VVT sector
kunnen een bronzen, zilveren of
gouden keurmerk in de zorg krij-
gen.
Bij deze toetsingen ligt het accent
op cliëntenperspectief en kwali-
teitsontwikkeling.
Meer informatie
Voor meer informatie, aanmel-
dingen of vragen, kunt u contact
opnemen met CliëntenService van
Pieter van Foreest: 015 – 251 36
90, clientenservice@pietervanfo-
reest.nl, www.pietervanforeest.nl.
Pieter van Foreest bekroond
met Gouden PREZO Keurmerken
partner van harte welkom! De me-
dewerkersavond is op vrijdag 21
september vanaf 20 uur, in de kan-
tine van MVV’27 (Sportpark De
Commandeur, Doelpad 2, 3155 AE
Maasland). Om 20.30 uur zullen de
cheques worden uitgereikt, waarna
het feest los mag barsten. Graag tot
vrijdag 21 september!
Het comité van Sport en Spel
www.sportenspel.org
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 7
OPEN HUIS
ZATERDAG 29 september 2012
TUSSEN 11.00 – 15.00 uur
Bark 14, Schipluiden
Op een rustige en kindvriendelijke plek in de aantrekkelijke woonwijk Rozema-
rijn, nabij de oude dorpskern, wordt verkocht deze royale 5-kamer eengezinswo-
ning met voor- en 7 m diepe achtertuin, vrijstaande stenen berging en achterom.
Ind.: entree, hal, meterkast, toilet, trap, tuingerichte woonkamer met halfopen keu-
ken met div app. Via de aanbouw t.t. tuin. 1e verd.: overloop, slaapkamer voorzijde, 2
slaapkamers achterzijde, geheel betegelde badkamer met douchecabine en 2e toilet.
2e verd.: voorzolder met w.m.a. en opstelplts CV, zolderkamer met dakkapel. Bijzh.: bwjr
1980, woonopp. 136 m
2
.
Vraagprijs € 239.000,- k.k.
Oude Delft 110 a Delft
info@vansilfhout.nl
www.vansilfhout.nl of
www.wereldmakelaars.nl
015 212 52 88
www.kruijtinterieur.nl
Wagenstraat 27 - Maassluis
Shutters op maat
Wilt u goud of
zilver verkopen?
Chris van Waes is naast antiquair
en juwelier ook gediplomeerd taxateur.
Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes
op basis van een vakkundige taxatie een
goede prijs.
Jan Barendselaan 66
2685 BV Poeldijk
Telefoon 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl
www.chrisvanwaes.nl
woensdag t/m vrijdag 11.00 – 17.30 uur
zaterdag 11.00 – 17.00 uur, of op afspraak.
Uw vertrouwen waard
Juwelier Antiquair
Hoofdstraat 181 - 2678 CJ De Lier - 0174-520880
WWW.LEENVANHEUSDEN.NL
VOOR AL UW BEDDEN
AUTORIJSCHOOL ZEEMAN
diverse personenauto’s,
+ E bij B + Theorieles op maandag
van 19.00 tot 21.00 uur.

Burg. Van Doornlaan 1
d
De Lier
tel. 0174-512667
b.g.g. 0174-516549
Bingo Maaslandse
Vogelvereniging
Vrijdag 21 september is het
weer de derde vrijdag van de
maand en dan spelen wij altijd
onze maandelijkse bingoavond.
U bent allen van harte welkom,
wij spelen voor aantrekkelijke
prijzen, ook hebben wij leuke
weggeefprijzen.
De zaal gaat open vanaf 19.30
uur en de bingo zal beginnen
om 20.00 uur. En uiter aard
staat de koffie klaar. Ons adres
is: Doelpad 5 te Maasland. Tot
ziens op vrijdag 21 september
4175,93 voor KWF
Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kanker-
bestrijding in Den Hoorn heeft
4175,93 opgebracht.
Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken
op giro 26000 ten name van
KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam. Met het geld dat de
collectanten hebben opgehaald
blijft KWF Kankerbestrijding
zich inzetten voor minder kan-
ker, meer genezing en een be-
tere kwaliteit van leven.
Dat doet zij echter niet alleen,
maar samen met patiënten, on-
derzoekers, artsen, donateurs
en vrijwilligers.
Afgelopen zaterdag verwelkomde
de spelers en de technische staf van
de A1 van Schipluiden hun nieuwe
sponsor Autobedrijf van der Voort.
Ben en Jacqueline van der Voort
waren te gast in de bestuurskamer
van de v.v. Schipluiden evenals alle
ouders van de op dit moment goed
draaiende A jeugd uitkomend in de
vierde divisie van de K.N.V.B A-
jeugd. De vergelijking tussen goed
draaiende A spelers en de betrouw-
bare auto’s van, van der Voort was
snel gemaakt, zeker toen er ook
zaterdag weer gewonnen werd
van het zeer hoog aangeschreven
RKAVV waren de spelers, ouders
en sponsor uiteraard apentrots. En
dat kan en mag de v.v. Schiplui-
den ook zijn op autobedrijf van de
Voort want in deze tijd de gehele
A selectie voorzien van kleding en
tassen is natuurlijk ook een presta-
tie die genoemd mag worden.
Ben en Jacqueline gaven die mid-
dag symbolisch de eerst tas en shirt
aan hun zoon Rick, de keeper van
de A1, en naar het schijnt fluisterde
Ben tegen Rick dat de punten al in
die tas zaten. Of dat echt waar is
weten we niet maar een ding is
A selectie v.v. Schipluiden nieuwe
sponsor, Autobedrijf van der Voort
duidelijk het sponsor contract en
de punten zijn binnen mede door
de betrouwbare verdediging van de
A1 die dezelfde kwaliteit aflevert
als Ben van der Voort dagelijks
doet in zijn garage te Maasland.
Mocht U binnenkort voor onder-
houd, reparatie of aanschaf van
een nieuwe auto op stap gaan dan
kunnen we U autobedrijf van der
Voort te Maasland van harte aan-
bevelen.
Aanbiedingen geldig van 21 sept. tot 28 sept.
WWW.SLAGERIJVANGEEST.NL
Hele Grillworst
NU HALVE PRIJS!
Eiersalade
100 gram € 1,00
Uit eigen worstmakerij
Runderrollade 100 gram € 1,85
Gekookte Worst
100 gram € 0,95
Dijkshoornseweg 21
Den Hoorn
Tel. 015 - 261 47 71
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag
van 8.00 tot 15.00 uur
Botermalse
Entrecôte
100 gram € 1,85
Bij de Internationale Vakwedstrijd
Slavakto is onze Drentse Eiersalade en Grillworst
met goud bekroond!
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 8
door:
Gemma van Winden-Tetteroo
Den Hoorn – Of hij nooit is weg-
geweest, de dikbuikige pastoor
Stroek die ondanks zijn gemoe-
delijke verschijning alles nauw-
lettend in de gaten hield. Hij werd
afgelopen week op meesterlijke
wijze opnieuw tot leven geroepen
in de volksmusical ‘Kinderzegen’,
net als tal van andere bekende oud-
dorpsgenoten. Maar de ster van de
avond was onbetwist Toos van der
Drift in haar vertolking van Zuster
Pietje. Het zal je maar gebeuren dat
je op je 84e jaar voor het hele dorp
en omstreken op de planken en in
de schijnwerpers komt!
Reünie
Er is al heel lang over gesproken en
de verwachtingen waren daardoor
hooggespannen voor de volksmu-
sical ‘Kinderzegen’. Onder leiding
van Dario Fo zijn vele mensen en
met name ook heel veel kinderen
uit Den Hoorn maandenlang bezig
geweest om de kinderrijke periode
van Gijsbertus van Marrewijk op
de bühne te kunnen zetten. Zo de-
den er twintig nakomelingen van
deze bekende Hoornaar mee. Het
gezin van Henry van Marrewijk
stond vrijwel volledig op de deel-
nemerslijst: Henry zelf, de doch-
ters Yana (12), Mare (9) en Belle
(7) en zoon Tijl (11). Alleen moe-
der Suzanne zat tussen het publiek.
De familie Arkesteijn maakte van
deze gelegenheid gebruik om een
mooie familiereünie te combine-
ren met een verjaardagsfeest. En
iedereen die in het verleden iets met
Den Hoorn te maken
heeft gehad, vond
wel oude bekenden
terug. Prachtig!
Verleden
Het verleden van
de tuinders van het
dorp, de armoe in de
kleine straatjes en
het sappelen van de
moeders om de grote
kinderschaar te eten
te geven, de prille
liefdes, oma’s en de
zondagse kerkgang,
alles kwam aan bod.
Pietje Olieboer en
AnnaBertha, net als
Mien van Velzen, ze
sjokten voorbij, huisje aan huisje
aanbellend om nog wat van hun
waren aan de man te brengen.
Het prachtige decor zorgde ervoor
dat je je even terug waande in de
tijd. De mannen die hard moesten
werken, de vrouwen die kindje na
kindje kregen en al die jongens
en meisjes die hun gezin jaarlijks
met weer een
broertje of
een zusje uit-
gebreid zagen.
De Daf van
Zuster Pietje
Steeds weer
opnieuw
moest Zus-
ter Petronella
opgetrom-
meld worden
als zich een
nieuwe we-
reldburger
meldde. Als
haar Dafje het
deed, kwam
zij ‘aanscheu-
ren’ om hulp
te bieden. De
legende ver-
telt dat zij al-
leen vooruit
kon rijden en dus werden er een
paar potige kerels opgetrommeld
om de Daf om te keren en aan te
duwen terwijl de wijkzuster haar
werk deed. En intussen groeide de
bevolking. Wanneer een gezin kin-
derloos bleef kwam Pastoor Stroek
hoogstpersoonlijk op bezoek om
zijn goede raad te geven. Of dat
altijd op prijs gesteld werd?
Toen was geluk…
Ook Sint Caecilia deed een duit in
het muzikale zakje, compleet met
het oude vaandel en de half-dron-
ken vaandeldrager. De scouting
werd gepropageerd door een dar-
telende Oubaas en gymnastiekle-
raar meester Boon zette iedereen
tot sporten aan. Ouderwetse over-
gooiertje, gebreide pullovers, hoog
opgetrokken kniekousen, vlechtjes
en korte broeken met bretellen, de
jeugd liet zich van zijn beste maar
vooral van zijn nostalgische kant
zien zonder dat het stuk echt som-
ber werd. Knikkeren, Mens-erger-
je-niet en hoepelen maar ook net
genoeg brood op de plank. De tijd
was zo en de mensen wisten niet
beter. Gezag moest er zijn, kin-
deren hadden niets te vertellen en
prinsjes en prinsesjes bestonden
alleen in sprookjes. Maar mis-
schien was geluk toen toch nog wel
heel gewoon, ondanks het feit dat
er ook regelmatig een kindje over-
leed en er werkloosheid was.
Iedere dag een zinnetje
Naarmate de avond vorderde wer-
den de gezichtjes van de kinderen
wel wat bleker en hier en daar kon
een kleintje het geeuwen niet meer
onderdrukken. Dat leverde verte-
derde opmerkingen op in het pu-
bliek. En zo kwam er helaas weer
een einde aan dit
heerlijke stukje her-
inneringen. De deel-
nemers en de muzi-
kanten kregen een
dik verdiend applaus
en Zuster Pietje werd
stralend in de bloe-
metjes gezet. “Ik heb
heel veel steun ge-
had van Petto Koop
(Pastoor Stroek –
red.). Hij hielp me
en vertelde dat ik
iedere dag een zin
uit mijn hoofd moest
leren totdat ik mijn
tekst kon dromen.
Zelfs toen ik met de
bejaarden met een
busreis meeging, had ik mijn tekst
voor mij. Ik heb er zo ontzettend
van genoten. Aanvankelijk wilde
ik niet zoveel tekst maar nu vond ik
het doodzonde dat ik na de pauze
niet meer in beeld kwam,” zegt de
krasse amateur toneelspeelster.
Een mooi stukje nostalgie van een
mooi dorp.
Zuster Pietje was de ster van de avond
Onvervalst genieten van Zuster Pietje,
Pastoor Stroek en al die Hoornse families
Geeuwen…
het werd wel heel erg laat voor de jonge talenten
Leerlingen van de drie basisscho-
len Het Galjoen, Het Talent en de
Mariaschool, die gevestigd zijn in
de multifunctionele accommodatie
“Het Lint” in Den Hoorn, mochten
vorige week hun lokalen verlaten
voor een wel heel bijzondere les.
De leerlingen kregen namelijk les
in de “Classic Express” die naast
het gebouw stond geparkeerd! Dit
is een enorme trailer, die kan uit-
schuiven tot een echte concertzaal
en beschikt over een akoestisch sy-
steem, dat zelfs de akoestiek van
het Amsterdamse Concertgebouw
kan nabootsen. De concerten in de
Classic Express worden versterkt
door speciale lichten en videobeel-
den en waren georganiseerd via de
VAK in Delft.
Toen de leerlingen de rijdende con-
certzaal binnenkwamen, mochten
zij hun schoenen uitdoen en plaats-
nemen op heerlijke loungebanken.
Achter de vleugel op het kleine po-
dium nam een pianiste plaats. Ook
waren er muzikanten die een viool
en een klarinet bespeelden.
De leerlingen kregen informatie
over de verschillende instrumen-
ten en konden zelf vragen stellen.
Zij mochten luisteren naar muziek
in verschillende genres, onder an-
dere van Bach. Als afsluiting be-
dachten de leerlingen een verhaal
bij de verschillende muziekstuk-
ken, en leerden met hun eigen lijf
muziek te maken, bijvoorbeeld
door klappen en stampen.
De Classic Express in Den Hoorn
door :
Gemma van Winden-Tetteroo
’t Woudt – Onder grote belangstel-
ling zijn afgelopen zaterdag bij de
start van de Open Monumenten-
dag de nieuwe wandelroutes van
LekkerOnderweg in gebruik ge-
nomen. Drie onderneemsters uit
Midden-Delfland: Tineke van der
Knaap van Kof-
fiehuis de Hooi-
berg, Sabine
Langstraat van
’t Middelpunt
in Schiplui-
den en Maaike
Sonneveld van
pannenkoek-
huis ’t Sonnetje
in Maasland
hebben op uit-
nodiging van
wethouder Van
Nimwegen
wandelroutes
laten uitstippe-
len die begin-
nen en eindigen
in hun horeca-
gelegenheid. Op de uitklapbare
kaarten staan een kort interview
met de betreffende ondernemer,
een compleet uitgeschreven wan-
delroute met kaartje en diverse
tips van aantrekkelijke punten die
men onderweg aantreft. En alles
is uiteraard gelardeerd met fraaie
foto’s en gezellige teksten.
Op stap
Tijdens de bijeenkomst werden de
routes ook uitgedeeld, vergezeld
van een uitnodiging, aan de wet-
houders van Westland, Delft, Den
Haag en Schiedam en vanzelf-
sprekend aan burgemeester Ro-
denburg en wethouder Tineke van
Nimwegen van Midden-Delfland.
Na de lancering gingen de gasten
een uitstapje maken rondom ’t
Woudt. Daarna werden zij achter
het Koffiehuis de Hooiberg gefê-
teerd op tal van heerlijke hapjes:
van Woudtse plak tot kleine Schi-
pluidense bolletjes en heerlijke
hartige kunstwerkjes.
Een en ander werd besproeid met
koffie en feeste-
lijke bubbeltjes.
Dit was duide-
lijk LekkerOn-
derweg!
De wandel-
routes zijn
verkrijgbaar
bij genoemde
horecagelegen-
heden en meer
wandelingen
zijn te downloa-
den via www.
delflandelijker-
outes.nl
Achter de Hooiberg krijgen de gasten heerlijke
streekproeverijtjes te smikkelen
Nieuwe wandelroutes
in gebruik genomen
Het hele gezelschap bij elkaar tijdens de ‘picknick in
de polder van ’t Woudt’
Ruim 30.000 collectanten van het
Fonds verstandelijk gehandicapten
vragen eind september financiële
steun en aandacht voor de positie
van mensen met een verstandelijke
beperking.
Door toenemende bezuinigingen
wordt het voor hen steeds moeilij-
ker om mee te doen in de samen-
leving. Tijdens de collecte staan
zes mensen met een verstandelijke
beperking zelf centraal. Hiermee
wil het fonds aan Nederland laten
zien wie die mensen zijn en hoe
hun leefwereld eruit ziet om zo het
belang van het werk van het Fonds
te laten zien. Juist in deze tijd is dat
meer noodzakelijk dan ooit. Fonds
verstandelijk gehandicapten col-
lecteert dit jaar van 23 september
tot en met 29 september.
Op de speciale website www.uw-
goededoel.nl kunt u kennis maken
met de zes ambassadeurs. Het gaat
om:
Alan - Alan is 8 jaar en gaat naar
een reguliere basisschool
Marijke - Marijke is 24 jaar en
heeft als dagbesteding schilderen
in een galerie
Victor - Victor is 52 jaar en woont
onder begeleiding
Lotte - Lotte is 17 jaar doet mee
aan activiteiten die bij haar leeftijd
horen zoals uitgaan
Frenk - Frenk is 23 jaar en steunt
regelmatig zijn club PSV tijdens
een wedstrijd
Jan - Jan is 60 jaar en geniet van
zijn dagbesteding op de zorgboer-
derij
Fonds verstandelijk gehandicapten
wil bereiken dat onze samenleving
mensen met een verstandelijke han-
dicap, zoals Victor en Lotte, niet al-
leen beoordeelt op hun beperking.
Wij steunen projecten die het moge-
lijk maken om hun talenten en kwa-
liteiten te ontwikkelen. Ook mensen
met een verstandelijke beperking
willen niets liever dan erbij horen,
naar school gaan, sporten, koken
of de trein nemen. Dagelijkse din-
gen die voor de meeste mensen als
vanzelfsprekend zijn, maar waar zij
hulp en steun van anderen bij nodig
hebben.
Het Fonds steunt jaarlijks hon-
derden projecten en initiatieven
in Nederland, zoals kleinschalige
woonvormen, sport- en vakantie-
activiteiten en speciale lesmodules.
Meedoen in de maatschappij blijft
voor verstandelijk gehandicapten van belang
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 9
Uitvaartverzorging
Van der Pol
Houtsnipstraat 4
3145 LA Maassluis
010-5903451
24 uur per dag / 7 dagen per week
www.uitvaartvanderpol.nl
Uitvaartcentrum “West” beschikt over twee 24 uur kamers
Vragen? Kijk op www.avalex.nl of bel 0900-0507 (lokaal tarief)

Reiniging minicontainers gft
In week 39 en 41 worden alle minicontainers voor groente-, fruit-
en tuinafval (gft) in Schipluiden, Den Hoorn en het buitengebied
aan de binnenkant gereinigd. Wilt u een schone minicontainer gft?
Bied de groene minicontainer dan op een van de volgende dagen
aan, ook als er weinig gft-afval in de container zit.
Schipluiden £ dinsdag 25 september
Den Hoorn
£ woensdag 26 september
Buitengebied £ donderdag 11 oktober
Na het legen van de gft-containers zal een waswagen de reiniging
van de containers verzorgen.
Het wassen van de gft-containers vindt plaats tot 19.00 uur.
Laat daarom de container na het legen nog even staan.
De reiniging van gft containers in Maasland heeft plaats gevonden
op 31 augustus j.l.

Vergadering algemeen bestuur verschoven
Wegens de besluitvormingsprocedure rondom de subsidieaanvraag voor de
Rotterdamsebaan is besloten de vergadering van het algemeen bestuur van
26 september aanstaande te verschuiven naar 10 oktober 2012.
In week 40 wordt in de krant de agenda van deze openbare vergadering van het
algemeen bestuur gepubliceerd.
Bekendmakingen
Het Stadsgewest Haaglanden is een regionaal samenwerkingsverband van
Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-
Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Samen pakken
deze gemeenten taken op die regionaal uitgevoerd moeten worden of op
regionale schaal efficiënter aangepakt kunnen worden. Het gaat om taken
op het gebied van Verkeer en Vervoer, Wonen, Ruimte, Milieu, Economie en
Jeugdzorg. Het regionale bestuur van het Stadsgewest wordt gevormd door
een algemeen bestuur dat op hoofdlijnen stuurt, een dagelijks bestuur dat
beleid uitwerkt en een voorzitter. Meer informatie: www.haaglanden.nl.
Zaterdag 6 oktober themadag in De Lier
Moghe Tuinder!
Vanaf 10.00 uur: Diverse kraampjes en demonstraties
over de tuinbouw toen en nu.
Vanaf 12.30 uur: Ringsteken met paard en wagen.
Dit alles in de Hoofdstraat!
Hoofdstraat 66
b
, De Lier, tel. 0174 - 512 302
www.slagerzwaard.nl @slagerzwaard
SLAGERIJ ZWAARD
Sinds 1933
Proef de smaak van GOUD!!!
Boerenachterham
150 gram van € 3,68 voor
Kipkerrie-salade
150 gram van € 2,70 voor
Het is feest bij Slagerij Zwaard! Tijdens de internationale vakwedstrijden van
de SLAVAKTO zijn diverse ingeleverde producten van ons met GOUD bekroond!
Een unieke prestatie in slagersland! De onafhankelijke jury heeft onze
Boerenachterham, Gelderse Rookworst en Kipkerrie-salade onder andere
beoordeeld op smaak, geur en kleur. Dat deze producten niet alleen lekker
zijn, maar ook van uitzonderlijke kwaliteit, hebben we hiermee bewezen.
Proef onze bekroonde producten nu extra voordelig dit weekend!
GOUDKOORTSAANBIEDING
500 gram Halfom gehakt +
500 gram Kipfilet van € 10,90 voor

2,
50

2,
00

6,
50
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Slagerij Zwaard en meldt u aan
voor de e-mail nieuwsbrief via www.slagerzwaard.nl. Volg ons via twitter
@slagerzwaard of like ons via Facebook!
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 10
Midden-Delfland - Eerste artikel
van een reeks ’presentatie On-
dernemers in Midden-Delfland,
uitgelicht door Simon van Zui-
len, redactie de Schakel, en Greet
Arkesteijn, secretariaat MKB
Midden-Delfland. Deze week
het laatste deel van het uitlichten
van Echte Bakker Holtkamp, ge-
leid door Joanne Turner en Jeroen
Reissenweber.
De ondernemer en Cittaslow,
GroenGoud, Streekproducten,
Metropoolregio Hof van Delfland.
De vraag: Is het mogelijk de ont-
wikkelingen te volgen en aan ge-
organiseerde activiteiten mee te
doen?
Voor een duidelijk antwoord heb-
ben Jeroen en Joanne te weinig
informatie. Er is veel om je in te
verdiepen als ondernemer in Mid-
den-Delfland, terwijl je focus juist
op je eigen bedrijf ligt. Ze willen
wel aan onderdelen meewerken,
maar het meeste sluit nog niet bij
hun bedrijf aan en er is vaak nog
teveel onduidelijkheid om e.e.a.
gefundeerd in je bedrijfsvoering
mee te nemen of zelfs te promoten.
Vanuit de OV MKB MiddenDelf-
land volgt Joanne de grote lijnen.
Ontwikkelingen Centrum Den
Hoorn en Dijkshoornseweg.
Joanne heeft ook een bestuurs-
functie in de winkeliersvereniging
Den Hoorn, die gekoppeld is aan de
OV MKB MiddenDelfland. Daar
wordt het voordeel van lidmaat-
schap van de vereniging gevoeld
d.m.v. de bemoeienissen m.b.t. de
ontwikkeling van de Dijkshoorn-
seweg, los van het Centrumplan.
Voor de Echte Bakkerswinkel in
Den Hoorn is dit essentieel. Het
opknappen van de Dijkshoornse-
weg tot dé winkelstraat is cruciaal.
De parkeer- en verkeersproblemen
moeten worden opgelost, het par-
keerterrein dat nu is gecreëerd is
een eerste aanzet. Zoals de ont-
wikkelingen nu gepresenteerd
worden en ondersteund door de
gemeente is zeer plezierig en geeft
vertrouwen in de toekomst.
Ontwikkelingen in Schipluiden
Voor de locatie van Schipluiden is
merkbaar dat het een dorpskern is
waar de vergrijzing groot is. Er is
weinig nieuwbouw waardoor een
doorstroming van nieuwe klanten
uitblijft. Er wordt vaak gekozen
voor het gemak van brood kopen
bij de supermarkt. De openingstij-
den zijn niet meer synchroon aan
die van de andere winkels. Dit is
een bewuste keuze geweest voor
de veiligheid van het personeel.
Om die reden is er op vrijdag geen
koopavond meer.
Wat hebben ze met het gebied
waar ze ondernemen?
Zowel Jeroen als Joanne zijn niet
hier geboren, de familie van Je-
roen komt wel al generaties lang
voor in Midden-Delfland. De men-
sen om hen heen zijn van groot be-
lang en maken wonen en werken
in Midden-Delfland heel plezierig.
Op veel fronten is het een unieke
gemeente waar het plezierig wo-
nen en werken is. Als ze vrienden
rondleiden in het bedrijf en hen
daarna meenemen naar de woon-
kern Schipluiden, overvalt hen een
vakantiegevoel als ze neerstrijken
op het terras van Indigo om daar
een heerlijk broodje uit eigen bak-
kerij te nuttigen.
Waar ben je trots op?
Trots zijn ze vooral op elkaar,
zonder een volledig afgeronde
opleiding heeft Jeroen zich als va-
kantiehulp bij ’Oom Aad’ het vak
eigen gemaakt en is het hem gelukt
het bedrijf over te nemen, voort te
zetten en uit te breiden. Inmiddels
heeft hij alle nodige vakdiploma’s
gehaald en is met recht een bakker
in hart en nieren. In deze tijd van
economische onzekerheid een hele
prestatie, die zij samen hebben
volbracht. Alle slapeloze nachten
van deze ingezette weg, zeker toen
het daadwerkelijk overgaan naar
de nieuwe locatie in zicht kwam,
is het meer dan waard geweest.
Twee jonge mensen die gegroeid
zijn in hun ondernemerschap en
rol van werkgever voor een ge-
zonde onderneming met prachtige
producten. Samen met hun team
want ook dat wordt vaak onder-
streept, we kunnen het niet alleen.
Waar Joanne en Jeroen voor staan
is een onderscheidend product van
ambachtelijke kwaliteit. Trots dat
ze dit samen hebben gedaan; een
nieuw bedrijf neerzetten met maar
heel weinig kleine verbeterpun-
ten. Op korte termijn zal er voor
de inwoners van MiddenDelfland
een open huis worden gepland dan
kan iedereen zien en ruiken waar
voortaan het brood en banket
worden gemaakt. Reacties www.
echtebakkerholtkamp.nl of www.
ovmkbmiddendelfland.nl.
Presentatie Ondernemersvereniging
MKB Midden-Delfland
Op dinsdag 11 september stroom-
de de grote zaal in “Singelhof” vol
met PCOB-leden van Maasland en
Schipluiden. Maar ook met enkele
andere belangstellenden. De reden
van al die belangstelling gold het
leuke programma wat geboden
werd. Nu heeft de PCOB over ‘t al-
gemeen goede programma’s op de
ontmoetingsmiddagen. Deze keer
werden de verdwenen Maaslandse
winkels getoond.
De gespreksleider was deze mid-
dag dhr. Fred Louter, de samen-
steller van het onlangs uitgekomen
boekje met de titel “Verdwenen
Maaslandse winkeliers”. Al de
winkels die in dit boekje staan zijn
getekend door Tiny v.d.Meer-v.
Dorp. Een knap staaltje werk. Zo
herkenbaar al die gevels. Prachtig.
Via de beamer werden al die ge-
vels getoond en kon men vanuit de
zaal reageren en over zo’n winkel
of winkelier nog een anekdote ver-
tellen. Dat leverde vele hilarische
verhalen op. Het boekje is nog te
koop en is zeer de moeite waard
om te lezen. Er werd aan ‘t eind
van de middag nog een kwis ge-
houden. De meeste kennis van de
winkeltjes zat bij mevr.J. Roels-
Doelman en dhr. Joh.v.Buuren. Zij
gingen beiden met een gewonnen
boekje naar huis.
Veel te gauw kwam er weer een
einde aan deze gezellige middag.
De volgende maand is er geen ont-
moetingsmiddag, maar kan men
zich melden om deel te nemen aan
de “Pannenkoeken-happening”.
Dat wordt gehouden op donderdag
11 oktober vanaf 17.00 uur in “’t
Sonnetje”. Men kan zich nog tot
eind september hiervoor opgeven
bij Janny Passchier, tel. 5920238
of Dorothé van der Kooij, tel.
5915340.
Kosten € 12,- voor een pannen-
koek naar keuze, twee drankjes en
een ijsdessert toe.
PCOB-Publiek genoot van
“de verdwenen maaslandse winkeltjes”
Het peutervoorlezen begint weer!
Voorlezen aan kinderen is belang-
rijk. Het ontwikkelt het taalge-
voel, vergroot de woordenschat,
prikkelt de fantasie en draagt bij
aan hun interactieve vaardighe-
den. Maar het belangrijkste: kin-
deren beleven er veel plezier aan!
In twee vestigingen van de Bibli-
otheek Maassluis | Midden-Delf-
land wordt aan peuters gezellig
voorgelezen, met aansluitend een
knutselactiviteit.
Een ochtend waarbij de peuters
en hun begeleiders zich uitstekend
zullen vermaken.
Kinderen van 2 tot 4 jaar en hun
(groot-)ouders of begeleiders zijn
van harte welkom.
Tijd: 10.00 -11.00 uur
Toegang gratis
Woensdag 26 september de Bibli-
otheek Den Hoorn
Donderdag 27 september de Bibli-
otheek Maassluis
Voorlezen en knutselen voor peuters
en hun ouders/verzorgers in de bibliotheek
Donderdag 13 september ver-
trok er een boot vol enthousiaste
PCOB-leden vanuit Schipluiden
voor een tocht over de mooie vlie-
ten. Dit keer niet richting Vlaar-
dingen, maar richting De Lier en
Wollebrand. Het was een prach-
tige middag en er was volop zon.
Zo kon men genieten van de na-
tuur vanaf het water. Dat geeft toch
heel andere beelden dan als men
door dit gebied fietst bijvoorbeeld.
De Zijde, De Zweth met de “Zeven
gaten”. We voelden ons alsof we of
de Corsoboten meevoeren. Alleen
nu wat minder publiek langs de
kanten.
Er was een prima sfeer aan boord.
Die sfeer werd nog verhoogd toen
we uit gingen stappen bij de uit-
spanning aan de Zweth. Daar stond
de koffie met gebak voor ons klaar,
wat we heerlijk buiten op het terras
konden nuttigen. In de glazen kas
groeiden de heerlijkste druiven en
die konden ook nog gekocht wor-
den. Er gingen heel wat bakjes lek-
kere Westlandse druiven mee naar
huis.
Nadat iedereen met moeite af-
scheid nam van deze heerlijke
plek aan het water, togen we toch
weer de boot in om via de Woudse
molen weer richting Schipluiden te
gaan. Precies om 5.00 uur meer-
den we weer af en werden alle
deelnemers weer aan wal gezet.
Het was een heel fijn “Westlands
uitje” geweest, wat ook nog door
de polders van Midden-Delfand
ging. Het één is nog mooier dan het
ander. We kunnen heel erg blij zijn
met de prachtige omgeving waarin
wij mogen wonen. Zo’n middagje
is voor herhaling vatbaar. Hulde
aan de PCOB.
Door de prachtige Vlieten met de PCOB....
Tijdens de jaarlijkse KWF col-
lecteweek van 3 t/m 8 september
is dit jaar in Schipluiden 2459,49
euro opgehaald. Dat is een prachti-
ge opbrengst; zeker als je bedenkt
dat er dit jaar al meerdere acties
zijn geweest waarbij de inwoners
en ondernemers van Midden-
Delfland hun portemonnee voor
het KWF hebben getrokken.
Dit jaar heb ik voor het eerst de
collecte georganiseerd voor Schip-
luiden en heb mij verwonderd over
de meer dan 25 collectanten die al
vele jaren voor het KWF langs de
deuren gaan. Vele van deze collec-
teren al meer dan 15 jaar voor dit
goede doel. Riek de Ruiter is één
van de vaste collectante, zij ging
dit jaar al voor de 28 ste keer langs
met de bus. Een enorme prestatie!!
Het KWF bedankt alle gevers en
collectanten voor hun bijdrage en
hoopt volgend jaar weer op u te
kunnen rekenen.
Anjella Rieff
KWF bedankt
gulle gevers en collectanten
Den Hoorn - Het Hoogheem-
raadschap van Delfland heeft het
gemeentebestuur opheldering
gevraagd over de ingediende wa-
tervergunning voor het ’Rondje
Woudse- en Groeneveldsepolder.
Deze vragen hebben geleid tot het
intrekken van de vergunning. Ter
beantwoording van de technische
vragen door het waterschap wordt
momenteel een nader onderzoek
verricht naar de stabiliteit van de
calamiteitenwaterberging in de
Woudsepolder.
Dit geotechnisch onderzoek is
nodig vanwege de plannen voor
de aanleg van een bruggetje over
de Monstersewatering, het fiets-
pad in de Woudsepolder en het
pontje over de Zweth. Met deze
elementen was bij het verlenen
van de vergunning geen rekening
gehouden. Deze nieuwe elementen
hebben volgens het hoogheem-
raadschap invloed op de kade. In
een gezamenlijk overleg van het
hoogheemraadschap, het Stadsge-
west Haaglanden en de gemeente
Midden-Delfland, is gedetailleerd
gesproken over de technische mo-
gelijkheden om tot een goede ver-
gunningsaanvraag te komen. De
verklaringen van geen bedenkin-
gen door de gemeenteraad over de
langzaam verkeersverbinding zijn
hierbij het uitgangspunt. De infor-
matie uit het overleg wordt nader
uitgewerkt ten behoeve van de be-
sluitvorming in een vergadering
van de stuurgroep.
Onderzoek naar capaciteit
waterberging Woudsepolder
Door Simon van Zuilen
Maasland - Kort voor de zomer
startte Buurtpreventie Maasland
een actie om “vrienden van de
Buurtpreventie” te werven. De ac-
tie verloopt uitstekend, inmiddels
staat de teller ruim boven de 100
vrienden, waaronder een vijftal
bedrijven.
,,De buurtpreventie draait voor
100% op vrijwilligers,” merkt
voorzitter Kees van de Vaart op,
,,maar ook een vrijwilligersorga-
nisatie heeft geld nodig om te blij-
ven draaien”. Daar voegt hij gelijk
aan toe dat het geld maar een on-
derdeel van de actie was. ,,Het gaat
ons er vooral om dat de buurtpre-
ventie een goed draagvlak heeft in
Maasland en dat mensen zich be-
trokken voelen”. Dat er draagvlak
is blijkt niet alleen uit het aantal
vrienden, maar ook uit de positie-
ve reacties die de buurtpreventen
op straat krijgen of naar aanleiding
van de huis aan huis folder, de web-
site of de artikelen in de Schakel.
Ruim een jaar na de start gaat het
dus uitstekend met de buurtpre-
ventie. Er zijn voldoende vrijwil-
ligers om de straat op te gaan, alle
voorzieningen zijn goed op orde
en de criminaliteit in Maasland is
na de start van de buurtpreventie
flink gedaald. Maasland (en dat
geldt voor heel Midden Delfland)
is op de misdaad monitor een don-
kergroene (dus veilige) vlek mid-
denin een donkerrode omgeving.
Van der Vaart daarover: ,,Uiter-
aard zijn we daar blij mee, maar
het kan ook plotseling weer veran-
deren, afgelopen weken hadden we
opeens kort na elkaar een zevental
inbraken in schuren en bergingen.
Als buurtpreventie hebben we daar
in overleg met de politie gelijk aan-
dacht aan gaan gegeven met extra
aanwezigheid en een waarschu-
wing in de krant.” In veel gevallen
wordt het inbrekers nog steeds te
gemakkelijk gemaakt; deuren die
niet op slot worden gedaan en ge-
brek aan verlichting aan de ach-
terzijde van de huizen maken het
risico extra groot. Politie Haaglan-
den start in het najaar een speciale
actie om daar aandacht voor te vra-
gen. Ook daarbij wordt de buurt-
preventie ingeschakeld.
Gewaardeerd
Buurtpreventie Maasland is blij
met alle steun die zij heeft gekre-
gen van politie, gemeente, Wonen
Midden Delfland en nu dus ook
van diverse bedrijven en een groot
aantal inwoners. “We lopen heel
wat uren op straat, soms op tijden
dat vrijwel iedereen al op bed ligt
en soms met weeromstandigheden
dat je liever in huis blijft. Dan is
het goed om te weten dat het ge-
waardeerd wordt wat we doen. We
bedanken daarom iedereen die
vriend van de buurtpreventie is
geworden”.
Dat de huis aan huis folder goed
ontvangen is en dat de web site
van de buurtpreventie regelmatig
bezocht wordt blijkt ook wel uit het
aantal meldingen over verdachte
situaties en overlast die binnen ko-
men. ,,Gelukkig zijn er niet dage-
lijks meldingen want dat zou bete-
kenen dat er veel mis is, maar sinds
onze site in de lucht is komen er
toch wel wekelijks enkele berich-
ten bij ons binnen met verzoek om
extra aandacht voor een gebied of
melding van verdachte situaties,”
meldt Van der Vaart. Wie vriend
van de buurtpreventie wil worden
of geïnformeerd wil blijven over
de buurtpreventie en de veiligheid
in Maasland, vindt alle informatie
op www. buurtpreventie-maas-
land.nl.
“Vrienden van de buurtpreventie” in Maasland is succesvol
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 11
BELEEFTOTA L
Wij realiseren uw volledige leefomgeving
Schilderwerk | Tuinaanleg en onderhoud | Telecom | Elektrotechniek | Renovatie | Sanitair | Interieur | Ontwerp
• Gemakkelijk
• Bespaart Ɵjd en stress
• Helder, persoonlijk en transparant
• Eén aanspreekpunt
• Samen sterk
Voor uw complete
verbouwing!
www.beleeftotaal.nl
Beleeftotaal B.V.
Zwarte zee 98
3144 DE Maassluis
t: 010-3031818
info@beleeftotaal.nl
O
P
E
N

D
A
G
2
9

S
E
P
T
E
M
B
E
R

2
0
1
2
1
0
:
0
0
ͳ
1
7
:
0
0
u
u
r

B
E
L
E
E
F

H
E
T

M
E
E
!
L
a
a
t u
in
sp
ire
re
n
d
o
o
r
d
iv
e
rs
e
d
e
m
o
n
stra
Ɵ e
s

v
a
n
d
e
p
a
rtn
e
rs.
Hoofdstraat 181 - 2678 CJ De Lier - 0174-520880
WWW.LEENVANHEUSDEN.NL
COMPLETE SLAAPKAMERS
BoereGoed is een initiatief van regionale telers waarbij groenten en fruit
van regionale en/of biologische telers in kleine onbemande ‘’tuinhuisjes’’
met verkoopautomaten bij o.a. tuincentra verkocht worden. Een nieuw
initiatief van Boeregoed is de Boeregoed Volkstuin die binnenkort van start
gaat. Voor dit innovatieve project zoeken we enthousiaste mensen die op
liefst op vrijwillige willen meewerken.
Voor de Boeregoed afzetpunten zoeken wij een
Product Coördinator inkoop/verkoop
U stuurt de wekelijkse in- en verkoop aan, draagt zorg voor optimale verloop van het bevoorradings-
systeem en levert bijdrage aan verdere ontwikkeling van Boeregoed.
Taken:
- Opbouw en onderhouden relatie telers
- Maken van planning en bijbehorende prijsafspraken
- Signaleren van nieuwe producten
- Zoeken van nieuwe locaties

Voor de Boeregoed Volkstuin op de grens van Midden Delfland en De Lier zoeken wij
Telers
U bent een enthousiaste vrijwilliger die mee wil denken en werken aan de ontwikkeling van de Volkskas.
Als beloning krijgt u natuurlijk sowieso een mooi productpakket!
Taken:
- Opstellen en uitvoeren van teeltplannen
- Om toerbeurt en/of bijvoorbeeld ‘’per kap’’ verzorgen van de teelt
U kunt uw reactie sturen naar onderstaand adres, voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mariëlle de Jong-van Leeuwen, tel. 06-26 16 01 97
Boeregoed, info@boeregoed.nl
Postbus 59, 2670 AB Naaldwijk • www.boeregoed.nl
Van der Knijf
Caravan en Camper
Service
Voor alle reparatie en onderhoud aan uw
caravan, camper en bedrijfswagen
• Onderhoud • Reparatie • Schade
• Inbouw van stopcontacten ect. • Opbouw mover
• Voor de camper motorisch onderhoud • APK
• Verkoop kampeer materiaal (op bestelling)
• Tevens kunt u met uw lichte bedrijfswagen bij ons terecht
Openingstijden:
Ma t/m vrij 19:00 uur tot 21:30 uur.
Zaterdag op afspraak.
Gelieve telefonisch afspraak maken
i.v.m. afsluiting van bedrijventerrein.
Honderdland 378 | 2676 LV Maasdijk | Tel. 0174 - 87 00 46 of 06 - 10 49 32 45
www.vanderknijfcaravanencamperservice.nl
info@vanderknijfcaravanencamperservice.nl
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 12
Schipluiden – Voor hun gevoel
hebben zij er eeuwen op moeten
wachten maar nu konden de toe-
komstige bewoners van het ap-
partementencomplex naast Ak-
kerleven toch eindelijk hun eigen
sleutel in ontvangst nemen. Alle-
maal blije gezichten bij de offici-
ele ondertekening van de
huurcontracten!
Het was inderdaad een
vrolijke bedoening toen
twaalf jong volwassenen
met een verstandelijke
beperking die in de toe-
komst begeleid zelfstan-
dig gaan wonen, vorige
week in hun toekomstige
woning kwamen. An-
thonie, Lizette, Remco,
Robin, Tom, Jacqueline,
Andrea, Ferry, Denise,
Jolanda, Philip en Ro-
nald kunnen samen met
hun ouders aan de slag
om hun eigen ruime ap-
partementje gezellig en
comfortabel in te richten.
Lianne Klok (woonconsulente
van de Stichting Wonen Midden-
Delfland) en Linda van Barneveldt
(Manager Woondiensten) reikten
de sleutels uit. De officiële ope-
ning van dit wooninitiatief vindt
plaats op 3 november a.s.
Nieuwe bewoners
blij met de sleutel!
De nieuwe bewoners van het
appartementencomplex naast Akkerleven
Op zondagochtend 30 september
om 7.30 uur vertrekt er een boot
vanuit Schipluiden met aan boord
deelnemers die samen met pastor
Huub Spaan de start van de Pel-
grimstocht gaan maken. De Pel-
grimstocht is van Maasland naar
de Pax Christiparochie in Woer-
den/Oudewater. De Pelgrimstocht
start in Maasland met een bezin-
ningsmoment in de Maria Magda-
lenakerk.
Daarna wordt er gelopen naar
Schipluiden, waar de pelgrims om
ongeveer 10.30 uur aankomen op
de IJsbaan aan de Zouteveenseweg
waar de Wij-weidag plaats zal vin-
den in een grote feesttent.
Om 11.00 uur begint de Eucharis-
tieviering, voor de kinderen van
4 t/m 12 jaar is er kinderwoord-
dienst en voor de hele kleintje
crèche. Tijdens deze viering zal er
formeel afscheid genomen worden
van pastor Huub Spaan, maar in-
formeel afscheid nemen kunnen
de mensen gedurende de rest van
de dag. Pastor Huub Spaan heeft
aangegeven zich het liefst onder de
mensen te begeven, in plaats van
de mensen naar hem toe te laten
komen. Na de viering is er een kof-
fie-thee-limonade uurtje wat opge-
luisterd wordt door levendige mu-
ziek. Ondertussen wordt de grote
tent omgebouwd tot een gezellige
markt met terras en gezellige kra-
men. Om 13.30 uur zal het koffie
uurtje naadloos overgaan in een
gezellig lunchbuffet, wat is samen-
gesteld met de zelf meegebrachte
lunchpakketten die de mensen bij
aankomst op het terrein hebben af-
gegeven op het centrale punt.
De lunch mag zo in het teken staan
van de Wonderbaarlijke broodver-
menigvuldiging: met dat wat er is
voeden we de menigte en als ie-
dereen gegeten heeft is er op zeker
nog voedsel over. Deze gezamen-
lijke lunch zal worden vervolgd
door de Wij-weidagmarkt waar di-
verse verenigingen, werkgroepen
en dorpsgenoten zich presenteren.
Allemaal met het doel wat we in
Onze-Lieve-Vrouw van SION en
Midden-Delfland willen nastre-
ven: “Met elkaar, voor elkaar”.
Aanwezige organisaties zijn: De
gezamenlijke wereldwinkels,
Stichting mensen met een missie,
De Midden-Delfland vereniging,
Stichting Vamos, De Zonnebloem,
Voedselbank Delft, Het Cornelius
gezelschap,
de Katholieke
bijbelstich-
ting, Stichting
Adveniat, er
worden wer-
ken van Nico
Berkhout ver-
kocht en er zal
een Infostand
zijn over de
Pelgrims-
tocht. Hier
kunt u uw en-
veloppe inle-
veren met uw
bijdrage voor
de Pelgrimstocht die geheel be-
stemd is voor de Stichting Vamos.
Maar natuurlijk is er ook voor de
jeugd van alles te doen. Zo is er een
Crea Bea hoek waar je kunt plak-
ken, knippen, schilderen, kleu-
ren en misschien kan je je laten
schminken.
Voor de tieners is er muziek, ka-
raoke en diverse spannende doe-
activiteiten . De RKJ Delft wil de
jongeren graag informeren over
haar maandelijkse bijeenkomsten.
Als klap op de vuurpijl hebben we
ook een paar aanspanningen kun-
nen regelen die u willen trakteren
op een korte rondrit door ons mooie
Midden-Delfland. Om 16.00 uur
gaan we met elkaar afsluiten in
een vesperviering in de traditie
van Taizé, een gebedsvorm die in
SION door pastor Huub is geïntro-
duceerd. Daarna is het echt tijd om
Pastor Huub Spaan uit te zwaaien,
want hij zet zijn tocht voort naar de
Pax Christiparochie in Woerden/
Oudewater met als eerste rust-
plaats Den Hoorn. De eerste etappe
van zijn Pelgrimstocht eindigt op
het kerkplein in Den Hoorn, waar
er voor de deelnemende pelgrims
door de Vietnamese gemeenschap
hun welbekende loempia´s worden
uitgeserveerd.
Het mooie, maar ook het doel van
de Wij-weidag is dat de activiteiten
gedragen worden door de parochi-
anen van de drie kernen van de
Onze-Lieve-Vrouw-van SION. Zo
komt de catering uit Maasland, de
tenten uit Den Hoorn en het podi-
um uit Schipluiden. De bezoekers/
deelnemers komen uit alle drie de
kernen. Een ideale manier om el-
kaar te leren kennen en de samen-
werking onderling te bevorderen.
Onze buren, de vier parochies
van de Heilige Ursula uit Delft ,
waarmee we sinds 15 september
een nauwe samenwerking hebben,
zijn ook uitgenodigd om bij ons in
de ‘keuken’ te komen kijken. Want
kerk zijn met elkaar, is delen met
elkaar. Vooral als er iets goeds te
delen valt.
Op maandag 1 oktober gaat de
Pelgrimstocht verder vanuit Den
Hoorn naar Zoetermeer, op dins-
dag vanuit Zoetermeer naar Ze-
venhuizen, op woensdag vanuit
Zevenhuizen naar Gouda en op
donderdag vanuit Gouda naar de
Pax Christiparochie in Oudewater.
Bij elkaar zo’n 60 kilometer. Deze
pelgrimstocht kan ook fietsend
worden afgelegd. Op donderdag
zal er gefietst worden vanuit Schi-
pluiden naar Oudewater.
Tijdens de Pelgrimstocht zijn er
diverse momenten van bezinning,
samen maaltijd vieren en is er ie-
dere avond een programma.
Zo is er op dinsdagavond in Ze-
venhuizen een klaverjasavond,
opbrengst is voor de Stichting
Vamos. Natuurlijk bent u daar ook
van harte welkom ook als u niet
aan de Pelgrimstocht deelneemt.
Voor de vaartocht naar Maasland
betaald u tien Euro, wat ten goede
komt aan Vamos, hiervoor kunt u
zich opgeven via secretariaat@on-
zelievevrouwvansion.nl.
Wilt u één of meerdere dagen of
dagdelen meelopen en eventueel
blijven overnachten, dan kunt u
hiervoor informatie verkrijgen bij
de infostand op de Wij-weidag.
Wanneer u wilt overnachten dient
u wel zelf een slaapzak en matje
mee te brengen. Uiteraard kunt u
zich ook opgeven via secretari-
aat@onzelievevrouwvansion.nl
Wat gaat er zoal gebeuren
op de Wij-weidag en de Pelgrimstocht?
Groot en Klein
“Westland stemt massaal op VVD” kopte de Westland-editie van het
AD op donderdag 13 september jl. Mocht ik deze vette krantenkop al
over het hoofd hebben gezien dan was de goede verkiezingsuitslag me
anderszins wel duidelijk geworden; felicitaties in persoon, via Twitter,
via Facebook en zelfs via de chat op WordFeud mocht ik ontvangen.
Het is goed om de grootste partij te zijn, maar niet uit een misplaatste
machtswellust. Wel om te zien dat er brede steun bestaat voor de
ideeën van de liberalen. Daarnaast ook omdat de winnaar ‘op de eerste
hand zit’ bij de formatie van een nieuw kabinet. Momenteel zijn de on-
derhandelingen gaande tussen de partijen die elkaar in de campagne nog
zo hard bestreden; de VVD en de PvdA. Maar (o cliché) de kiezer heeft
gesproken en ze moeten het maar proberen samen… Zonder D66 dit
keer dat in de paarse kabinetten nog als smeerolie diende. Lastig is wel
dat de (steeds politieker wordende) Eerste Kamer geen meerderheid
kent voor de twee onderhandelende partijen. Dat wordt ofwel een
derde partij zoeken (met eigen eisen), ofwel ‘gedogers’ zoeken ofwel
simpelweg goede plannen de Tweede Kamer laten passeren zodat de
Eerste Kamer niet dwars zal liggen. Voor politieke dieren , zoals ik, een
interessante tijd.
Terug naar het Westland! Want hoe massaal was de steun voor de partij
van Mark Rutte daar eigenlijk? Het neigde naar een absolute meerder-
heid; niet minder dan 43.78% van de Westlandse stemgerechtigden
kleurde een hokje rood van lijst 1 op het stemformulier (VVD was
immers in 2010 ook al de grootste). Hoe groot het aantal stemmen
tijdens de laatste Kamerverkiezingen was, zo groot is het contrast met
de score die VVD Westland behaalde bij de laatste gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2010. Slechts 7.47% van de Westlanders stemde
toen op de VVD. Veel potentiele VVD-stemmers kozen voor een lokale
partij. Wijsheid komt met de jaren? Niet helemaal; bij de Kamerverkie-
zingen, 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, scoorde VVD in
Westland ook al bijna 30%...
De Westlandse politiek wordt momenteel gekenmerkt door grote in-
stabiliteit; coalitiepartner Westland Verstandig zegde recentelijk zijn
vertrouwen op en nu is het college in zwaar weer geraakt vanwege
het verlies aan een steunende raadsmeerderheid. De wethouder van
bewuste partij blijft wel zitten. Verwarring alom… Eerder al splitsten
twee leden van Gemeentebelang zich af. Met hen nog in de GBW-gele-
deren was er wel een meerderheid geweest… Politicologisch boeiend
en interessant om te zien, maar tragisch als je bedenkt dat er gestunt
wordt met het gemeentebestuur. Hebben de lokale partijen dan defi-
nitief afgedaan in het gemeentebestuur? Dat zou te kort door de bocht
zijn om te concluderen, maar een meerderheid van lokale partijen (21
van de 37 raadszetels) heeft ook niet raad en college gebracht die
Westland verder brengt. Het college van Westland kan m.i. wel wat
VVD gebruiken. Daarvoor is een goede uitslag noodzakelijk in maart
2014. Mag ik te zijner tijd weer ‘Westland stemt massaal op VVD’ in
‘Westland Dichtbij’ lezen? Alvast bedankt namens allen die een stabiel
bestuur in Westland belangrijk vinden.
Roel Batelaan
Raadslid VVD Westland
met RAAD
en DAAD
Column voor en door de
politieke partijen in Westland
Roel Batelaan
Vrachtwagens worden steeds
veiliger. Series spiegels zorgen
voor zicht in allerlei richtingen,
camera’s brengen zelfs moeilijke
plekjes op een beeldscherm in de
cabine. Chauffeurs worden steeds
alerter op hun ‘dode hoeken”. En
toch gaat het af en toe nog mis.
Soms zelfs héél erg mis. “Veilig op
weg” werkt aan de bewustwording
van de jeugdige fietsers en zoekt de
basisscholen op. Zo ook in De Lier.
Fietsers en vrachtwagens delen
de weg. Dat geldt zeker voor het
Westland, waar de af- en aanvoer
een dagelijkse noodzaak is. Daar-
om vindt ook basisschool De Vlie-
ten, het belangrijk om kinderen al
vroeg duidelijk te maken waarom
een vrachtwagenchauffeur je niet
altijd kan zien, ook al zou hij dat
heel graag willen.
De kinderen van groep 7 en 8 kre-
gen eerst een les in de klas van er-
varen vrachtwagenchauffeurs en
werden daarna meegenomen naar
een prachtige nieuwe vrachtwagen
die voor de school in het zonnetje
stond te glimmen. De gemeente
Westland verleende speciaal voor
de gelegenheid een ontheffing van
het parkeerverbod om de les mo-
gelijk te maken.
Vanuit de cabine konden de kinde-
ren vervolgens ervaren wat je wel
en niet kunt zien als chauffeur en
waar je het beste kunt gaan staan
Samen veilig op weg
als je in de buurt van een vracht-
wagen komt.
Natuurlijk was het de kinderen
aan het eind van de ochtend, goed
duidelijk dat als we samen op de
weg zijn, we ook samen moeten
opletten en rekening met elkaar
houden.
Nu maar hopen dat het lang blijft
hangen, want we willen samen
“veilig op weg”.
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 13
Door Simon van Zuilen
Maasland - Het gebouw van har-
monievereniging Euterpe verkeert
in een miserabele staat, de zaal
van sportvereniging NTO heeft nu
echt zijn beste tijd gehad, MVV
’27 is dringend toe aan uitbrei-
ding van haar complex met vijf
kleedkamers en ook de kantine
vergt groot onderhoud. Ook de
sporthal De Hofstede voldoet na
bijna 30 jaar eigenlijk niet meer.
Het is met de accommodaties van
een aantal Maaslandse verenigin-
gen alsook met de gemeentelijke
sporthal maar droevig gesteld. In
het kader van Vitale Dorpen wordt
er in Maasland weliswaar een aan-
bouw tussen museum De Schilpen
en tentoonstellingsgebouw ge-
maakt alsmede een tent gekocht
om het Pynasplein tijdens het
boelhuis te kunnen overkappen.
Kosten 400.000 euro. Maar daar
houdt de vitaliteit voor het dorp zo
ongeveer wel mee op. De tijd van
‘lapmiddelen’ is voorbij. ,,Wil het
verenigingsleven in Maasland op
de lange termijn ook vitaal blijven,
dan moeten nu fundamentele keu-
zen gemaakt worden!,’’ zo geven
de diverse verenigingen en het in
Maasland gevestigde bedrijf Am-
bition Sportburo (AS) aan.
,,Vitale dorpen, is ook vitaal ver-
enigingsleven.’’ Als het aan Ambi-
tion Sportburo ligt, wordt er aan al
die minpunten binnen afzienbare
tijd een eind gemaakt. Het bedrijf
is een full-service sportburo. Het
is thuis in maatschappelijke pro-
jecten (oa. Overschie Sport Gra-
tis en Combinatiefunctionarissen
Westland), Buitenschoolse op-
vang (sport BSCO), sportmarke-
ting en sportevenementen en heeft
daarnaast een tennis-, voetbal- en
keepersopleiding. AS werkt in de
gehele regio en heeft inmiddels
20 vaste medewerkers in dienst.
Daarnaast zijn dagelijks circa
40 personen in de flexibele schil
voor AS in de weer; het opzetten
van een multifunctionele sport-
accommodatie in Maasland, zou
voor het bedrijf het eerste project
in het eigen dorp zijn. ,,Ambition
zou zelf één van de huurders van
het multifunctionele sportcomplex
worden,’’ zo geeft Frank Bierkens
namens AS aan.
Door al die gebrekkige, niet meer
van deze tijd zijnde en soms op on-
gelukkige plaatsen staande gebou-
wen, is het droevig gesteld met een
groot gedeelte van de huidige ac-
commodaties van het Maaslandse
verenigingsleven. Als Maaslands
bedrijf is dat ook AS niet ontgaan.
Door de hoge nood van vooral de
Euterpe en NTO, is In december
2010 het idee ontstaan om in Maas-
land te komen tot een multifuncti-
oneel sportcomplex. ,,Omdat het
idee voor zo’n complex gehoor
vond bij de verenigingen, werden
de handen ineen geslagen. Wat wij
voorstaan,’’ zo legt Bierkens na-
mens AS uit, ,,is in samenwerking
met de verenigingen in Maasland
een dusdanig complex creëren,
dat de vitaliteit van de vereni-
gingen voor de komende 20 jaar
gewaarborgd is. Daarmee wor-
den ook de sociale cohesie en de
vitaliteit van Maasland versterkt.
Het verenigingsleven in Maasland
is namelijk cruciaal voor de leef-
baarheid van de woonkern”.
Sloop
Volgens AS en de verenigingen
zelf zijn de accommodaties van
de Euterpe en de NTO rijp voor
de sloop. Beide houten gebouwen
van rond de 40 jaar verkeren in
zo’n slechte staat, dat renoveren
niet meer rendabel is. Bierkens:
,,Voor beide verenigingen zou
op het sportcomplex in de Com-
mandeurspolder een nieuwe ac-
commodatie gebouwd moeten
worden. Concreet betekent dit
een volwaardige turnhal en een
repetitieruimte voor de Euterpe
met daarbij mogelijkheden om
muziekles te geven. In die nieuwe
opzet zou ook de uitbreiding van
het MVV ’27 complex meeliften.
Zo ontstaat er op de locatie van
MVV (parkeerplaats) een multi-
functioneel sportcomplex, waar-
bij er een gezamenlijke kantine
komt, extra kleedkamers en een
vernieuwde accommodatie voor
de voetbalvereniging, een nieuwe
en volwaardige turnhal voor NTO
en een nieuw gebouw voor de de
harmonievereniging Euterpe.’’
Daarnaast zouden er volgens AS
ook commerciële bedrijven rond-
om het complex gebouwd kunnen
worden. Te denken valt daarbij
aan bijvoorbeeld een sportschool
voor jong en oud, ruimte voor fy-
siotherapie, etc. AS stelt dat er In
de omgeving genoeg voorbeelden
zijn hoe het kan: Den Hoorn, Schi-
pluiden, Poeldijk (Verburch).
Sporthal
Eenmaal aan het vernieuwen en
uitbreiden ziet AS nog meer mo-
gelijkheden, neemt het ook de ge-
meentelijke sporthal De Hofstede
hierin mee. De 30 jaar oude sport-
hal heeft als grootste handicap dat
deze te klein is en middenin een
woonwijk ligt. Hetgeen in de di-
recte omgeving veel problemen
met het parkeren geeft. Bierkens:
,,De aanleg van een nieuw sport-
complex is dé gelegenheid om daar
ook een volwaardige sporthal te
bouwen. Daarmee zijn ook andere
verenigingen zoals korfbalvereni-
ging ODO, de tafeltennis- en de
volleybalvereniging gebaat. ’’ De
Hofstede verkeert in slechte staat,
in 2014 staat een bijna 500.000
euro kostende renovatie gepland.
AS vindt dit zonde van het geld.
,,De sporthal wordt er wel mee
opgeknapt, maar de ligging in een
woonwijk en het parkeren wordt er
niet mee opgelost. Het is en blijft
een lapmiddel,’’ zo bekijkt AS de-
situatie.
Financiering
AS heeft een architect in de hand
genomen om de ideëen te schetsen
. Daarnaast is de gerenommeerde
projectontwikkelaar en bouwer,
Van Omme & De Groot, aange-
sloten bij het project. Zij hebben
voor AS de stichtingskosten door-
gerekend. Van Omme & De Groot
heeft zelfs nog een ingenieursbu-
reau in de hand genomen om een
‘second opinion’ te laten uitvoeren
op de doorrekeningen. Uiteraard
vergt een dergelijk multifunctio-
neel complex een flinke investe-
ring. Maar de vraag is altijd wat
een dergelijk complex ‘echt’ kost.
AS ziet mogelijkheden in de finan-
ciering. ,,Als de open komende
plekken van de sporthal en NTO
bebouwd worden met woningen
en de gelden van de verkoop van
de gronden worden aangewend
voor de realisatie van het nieuwe
complex, alsook een eenmalige
inbreng van het verschil in de ex-
ploitatiekosten van de bestaande
(enorm energie onzuinige) com-
plexen ten opzichte van de nieuwe
accommodatie wordt ingebracht,
dan kan het eenmalige bedrag dat
de gemeente daadwerkelijk moet
inbrengen nog wel eens heel over-
zichtelijk worden. Daarmee is de
gemeente af van jaarlijkse exploi-
tatiekosten. ‘’ AS en Van Omme &
De Groot hebben een partij gevon-
den die risicodragend de exploita-
tie van het complex voor 20 jaar
op zich wil nemen. Daarmee kan
het verenigingsleven in Maasland
de komende 20 jaar weer vooruit.
Lange adem
AS is vanaf december 2010 al be-
zig met het plan. Het bedrijf heeft
in eigen beheer een programma
van eisen opgesteld en dit getoetst
bij de verenigingen. Verder heb-
ben zij een architect in de hand ge-
nomen en contact gelegd met Van
Omme & De Groot. “ We hebben
er al veel tijd en geld in zitten, ter-
wijl we feitelijk niet eens belang-
hebbende zijn”, aldus Lansbergen,
de andere aandeelhouder van AS.
,,We hebben het plan al meerdere
keren besproken met de gemeente
en bijna werd het plan, zonder naar
de financiële impact te kijken, al
naar de bureaulade verwezen. “
Gelukkig hebben wij een lange
adem en geloven wij heilig in het
plan. ‘’
,, Vorige week heeft er een goed
inhoudelijk gesprek plaatsge-
vonden met de gemeente” , aldus
Lansbergen. ,,Daarbij heeft Van
Omme & De Groot de gemeente
Midden- Delfland een genereus
aanbod gedaan. Zij zijn bereid, als
de gemeente een positieve grond-
houding heeft om bijvoorbeeld
de verkoop van de vrijgekomen
gronden aan te wenden voor het
project, een volledige financiële
doorrekening te maken van de to-
tale exploitatiekosten. Dus niet al-
leen bouwkosten, mogelijke huur-
inkomsten, maar ook beheer en
onderhoud, etc. Op basis daarvan
wordt pas echt duidelijk wat het
voor de verenigingen betekent en
wat het voor de gemeente Midden-
Delfland betekent.“ Pas als het
totale financiële plaatje helder is,
kan er volgens AS een goede poli-
tieke besluitvorming plaatsvinden.
Dan mag de gemeenteraad beslis-
sen wat zij wel of niet over hebben
voor een vitaal verenigingsleven
in de Maaslandse kern” , vervolgt
Bierkens. De gemeente heeft bij
monde van wethouder Tineke van
Nimwegen, de gemeenteraad laten
weten nog eerst een gesprek te wil-
len met de voorzitter van NTO en
MVV om vervolgens na de vakan-
tieperiode te beslissen wel of niet
gebruik te maken van het aanbod
van Van Omme & De Groot en
AS.
Snelheid
Euterpe en NTO zouden nog lie-
ver vandaag dan morgen naar een
nieuw onderkomen willen verhui-
zen. ,,We hebben een beetje heel
veel haast,’’ onderstreept Euter-
pe-voorzitter Pieter ‘t Hart de er-
barmelijke slechte staat van het
verenigingsgebouw, dat destijds
als noodschool voor tien jaar voor
openbare basisschool De Schutse
fungeerde. ,,We doen graag mee in
een gezamenlijk project, maar als
er op korte termijn geen actie komt
dan zullen wij zelf onze eerdere
initiatieven weer oppakken. Het
kan voor ons zo echt niet verder
meer.’’
MVV ’27 is geïnteresseerd in de
opzet van een nieuw sportcom-
plex, mits het helder inzicht krijgt
in wat dit de club op jaarbasis gaat
kosten. ,,Financieel is er voor
MVV’27 nog weinig duidelijkheid
en dat is voor ons absoluut een eer-
ste vereiste,” benadrukt voorzit-
ter Rita van Hardeveld. ,,Pas dan
legt het bestuur van MVV ’27 een
voorstel neer bij haar leden. De
behoefte aan kleedkamers is wel
groot, de tekeningen liggen klaar.
Daarnaast krijgen we te maken
met groot onderhoud aan onze ac-
commodatie. Het is voor ons als
bestuur nu lastig inschatten of en
wanneer we deze aanpassingen
door zullen voeren. Hoe eerder we
weten waar we aan toe zijn als het
gaat om het multifunctionele sport-
complex, hoe beter.” Voor NTO is
het ook zaak dat de gemeente snel
met een passende oplossing komt.
,,We zakken straks echt een keer
door de vloer,’’ is voorzitter Isak
de Graaf daar bang voor. ,,De vele
vrijwilligers en het aannemingsbe-
drijf van Hans Schoneveld houden
wonder boven wonder het complex
al jaren overeind, maar de rek is er
uit. Willen we als vereniging een
gezonde toekomst tegemoet gaan,
dan is een volwaardige turnhal een
must. Nu verliezen we leden omdat
zij elders gaan sporten. Hetgeen
erg jammer is.’’
Volgens AS ligt de bal nu in eerste
instantie bij het gemeentebestuur:
Bierkens: ,,Wordt er serieus gere-
kend en gekeken naar het plan of
blijft het ‘pappen en nathouden’ in
het verenigingsleven de komende
jaren. Vitale dorpen is meer dan
alleen cultuur en monumenten.
Wil Maasland leefbaar en vitaal
blijven en geen ‘ slaapdorp’ of
‘ museum’ worden, dan moet er
visie worden getoond en gekeken
worden naar wat het verenigings-
leven in Maasland de komende
jaren echt nodig heeft. Geef initi-
atieven uit het dorp zelf tenminste
een kans en ga er in ieder geval se-
rieus aan rekenen. Dan pas kan er
gefundeerd een (politieke) beslis-
sing worden genomen. Hopelijk
is het voor Euterpe niet te laat. Bij
de eerstvolgende herfststorm staat
het gebouw er waarschijnlijk niet
meer!’’
Het Maaslandse verenigingsleven is gebaat bij een multifunctioneel
sportcomplex om vitaal te blijven. Voor het ‘gebouw’ van Euterpe
v.l.n.r. Wim Korneef, Paul Moerman, Frank Bierkens, Marco Lansber-
gen, Rita Hardingsveld, Pieter ’t Hart en Hans van der Houven.
Multifunctioneel sportcomplex
kan Maasland weer vitaal maken
Try-Out voorstelling:
Hallo Wereld
Op wereldreis in bibliotheek
Den Hoorn.
Ga je mee op wereldreis? Onze
reisleider is Peet Vermeulen van
Verba productie. Hij neemt je mee
naar verschillende werelden in zijn
Try-outvoorstelling: Hallo wereld.
Op deze reis ontmoet je allerlei
mensen en dieren. Doe mee en
help hem bij zijn goocheltrucs om
van de ene naar de andere wereld
te komen.
Bibliotheek Den Hoorn| donder-
dag 27 september | aanvang 16.00
uur | toegang € 2,- | leeftijd: 4 tot
10 jaar.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen
bij de bibliotheek of via de web-
site: www.bibliotheekmaassluis-
middendelfland.nl
Verkoop
Oudhollands
snoepgoed
Op zaterdag 29 september staan
ze weer voor De Timmerwerf:
de snoepdames van museum De
Schilpen uit Maasland. Oudhol-
lands snoepgoed uit grootmoeders
tijd in een puntzakje om je vingers
bij af te likken. Zwart-witjes, zoute
drop, heksenstaafjes, ulevellen en
ook ouderwetse, supergezonde
appelstroop. Eigenlijk te veel om
op te noemen. Kom gezellig even
langs de kraam en vergeet niet om
de kinderen mee te nemen.
Dorcas kleding-
inzameling
Vrijdag 28 september a.s.
De laatste vrijdag van de maand
staan wij weer paraat om uw kle-
ding in ontvangst te nemen van
19.00 en 20.00 uur op het parkeer-
terrein aan de Emmastraat (Naast
Vredekerk)
Het inleveren van mobieltjes wordt
op prijs gesteld,de opbrengst hier-
van, € 3,50 per toestel, wordt ge-
bruikt voor de transportkosten
naar buitenlandse bestemmingen.
Sorteren doen we dinsdag 2 okto-
ber bij SV.CO. Burgerdijkseweg 5.
U kunt dan nog terecht tussen
08.30 en 09.30 uur.
Meer info: Els Ridder, 513735 of
www.dorcas.nl
Opbrengst collecte
natuurmonumenten
De collecte van Natuurmonu-
menten die van 27 augustus t/m 1
september 2012 in DEN HOORN
werd gehouden, heeft € 1204.42
opgebracht. Met dank aan de 11
vrijwilligers die met hart en ziel
de natuur in Nederland hebben
gesteund.
Natuurmonumenten hield een col-
lecte in de provincies Gelderland,
Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-
Holland. De organisatie heeft tot
doel om te zorgen voor natuur in
Nederland. Voor het beheer en
herstel van haar natuurgebieden
ontvangt Natuurmonumenten sub-
sidies, sponsorgelden en bijdragen
van leden. Dankzij de collecte
wordt het werk van Natuurmonu-
menten mogelijk gemaakt.
Natuurmonumenten dankt ieder-
een van harte voor de waardevolle
bijdrage. Natuurmonumenten wil
daarnaast ook alle vrijwilligers die
ten behoeve van de natuur hebben
gecollecteerd, danken voor hun
enthousiaste inzet.
Sport
20 SEPTEMBER 2012
PAGINA 14
Er is weer een einde gekomen aan
het seizoen voor de enthousiast fiet-
sende senioren vanuit Maasland en
omgeving. Elf keer trok de groep
er op uit. Om de andere week. Eén
keer een halve dag en de andere
keer een dagtocht. We kunnen met
dankbaarheid terugzien op dit stukje
senioren-activiteit, wat uitgaat van
de Stichting Welzijn. Zonder noe-
menswaardige incidenten mochten
we met elkaar genieten van het sa-
men uit zijn. Samen toch ook nog
wat presteren. In beweging blijven is
toch het motto voor onze senioren?
Als we dan nog tochten kunnen rij-
den van soms ruim 55 km., dan kan
men zijn/haar “petje” nog afnemen
voor de deelnemers. De leeftijd va-
riëert van rond de 55 jaar tot half 80
jaar. En men heeft echt nog niet al-
lemaal een E-bike.
De laatste tocht was wel mooi, maar
niet de beste. Omdat er regen voor-
speld was kwamen er maar 18 deel-
nemers. Maar die gingen er toch
voor. Dus richting Vlaardingen. Via
Krabbeplas, Broekpolderbos om
aan de andere kant van de Vlaar-
dingse Vaart te stoppen bij ‘t Zon-
nehuis.
Hier is altijd heerlijke koffie te koop,
die we in de serre hebben genuttigd.
Een heel fijne “stop”. Toen rich-
ting Schiedam om via het Prinses
Beatrixpark en het oude Kethel in
de polder richting Delft te arriveren.
Hier barstte de verwachte regen-
bui los. Onder de bomen geschuild
en regenpakken aan. Toen het bijna
droog was weer opgestapt en via het
mooie natuurgebied ten noorden
van Schiedam en Vlaardingen op
huis aan gegaan. De lucht werd weer
blauw en bij het Bommeer nog wat
gedronken, de regenkleding uit ge-
trokken en toen gingen we de laatste
etappe naar huis. Tevens de laatste
etappe van dit seizoen. Het was weer
een heel goed seizoen en we zullen
elkaar als groep zeker missen. En-
fin...we kijken weer uit naar 2013.
Dan hopen we zo eind april weer
verder te gaan.
Een groet aan alle deelnemers van
Rie Broekman en Eugenie Kester.
Seizoen senioren
fietstochten
beeindigd
Zaterdag 15 september kwam op
sportpark Keenenburg R.K.A.V.V.
A1 op bezoek.
Nog nooit kwam de A1 van Schip-
luiden uit tegen deze tegenstander
uit Leidschendam.
Op papier was dit een topper
Schipluiden A1 6 punten uit 2 en
R.K.A.V.V. A1 4 uit 2.
Voorafgaand aan deze wedstrijd
overhandigde Ben en Jacqueline
van der Voort namens Autobedrijf
van der Voort het nieuwe tenue
aan de spelers van de A1. Na wat
formele dingen en een paar elftal-
foto’s met sponsor van der Voort
en Klein Westland kon de A1 van
Schipluiden het schitterende tenue
tonen aan de veel opgekomen sup-
porters.
Schipluiden A1 begon voorzichtig
aan de wedstrijd, het zakte wat
in, om rond de middenlijn druk
te gaan zetten op de tegenstander.
Echter vooral in de eerste helft had
R.K.A.V.V. het betere van het spel.
Zij konden vrij makkelijk de bal
rondspelen en waren in de helft
beter dan de A1 van Schipluiden.
R.K.A.V.V. kwam dan ook 10 mi-
nuten voor de rust terecht op een
1 – 0 voorsprong. Zij kregen een
vrije trap op ongeveer 25 meter
van het doel, aan de zijkant van het
veld. De bal werd richting de 2de
paal geschoten, en daar stond een
speler van R.K.A.V.V. vogel vrij en
kopte de bal terug voor het doel.
Hier stond de spits vrij om de bal
in het doel te tikken. Onder de rust
kwamen de fruithapjes van Klein
Westland weer op tafel en of dat
de spelers van Schipluiden het er
om doen, maar na de rust kwam
er een scherper Schipluiden op het
veld. Schipluiden begon fanatiek
aan de 2de helft. De mannen van
Rob van der Stap zette R.K.A.V.V.
direct vast. Rik van Schie werd
doorgeschoven zodat er achterin
niet meer rustig opgebouwd kon
worden en R.K.A.V.V. moest de
lange bal gaan hanteren. Deze was
iedere keer weer voor de achter-
hoede van Schipluiden. De Leid-
schendammers wisten niet meer
war ze aan toe waren maar af en
toe werden zij door de spelers van
Schipluiden van het kastje naar de
muur gestuurd. Na schitterende
aanval over links kwam Mark Ver-
meulen alleen voor de keeper van
R.K.A.V.V. echter Mark schoot de
bal voorlangs. Schipluiden zette
steeds meer druk en dat resulteer-
de in de verdiende gelijkmaker
van Dave v. Leeuwen. Een inge-
studeerde vrije trap werd bij de
2de paal keurig terug gekopt door
David Broekhuisen en door Dave
verlengd achter de keeper. 1 – 1.
Nu gooide Schipluiden hun
schroom weg en ging het op jacht
naar de overwinning. Ryan Gie-
lesen kwam de vermoeide Dave
vervangen en 10 minuten voor tijd
kwam Schipluiden op voorsprong.
Robbert van Wandelen kopte de
verdiende 2 – 1 voorsprong in. Na
weer een mooie aanval. Robbert
werd vervangen door Scott Cloos-
terman en Luuk v.d. Drift kwam
erin voor de geblesseerd geraakte
Dennis v. Druten. R.K.A.V.V. ging
nu op jacht naar de gelijkmaker
maar de uitvallen van Schipluiden
waren zeer gevaarlijk. Na goed
ingrijpen in de achterhoede van
Schipluiden, werd over 3 schijven
Scott gezocht en gevonden. Scott
zette een blok en won het duel van
zijn tegenstander. De mee opge-
komen Sjoerd Boks schoot de bal
vervolgens langs de keeper in het
doel. 3 – 1 met nog 4 minuten te
spelen. Op basis van de 2de helft
was dit een terechte overwinning.
Maar het zou fijn zijn als de man-
nen van Rob van der Stap vanaf het
begin zo durven te voetballen als
in de 2de helft. Dan kan er nog iets
heel moois gebeuren op sportpark
Keenenburg.
Volgende week 22 september
speelt de A1 van Schipluiden een
uitwedstrijd tegen en in Hoofd-
dorp. Aanvang wedstrijd 14.30
uur.
Joost Frerichs
A1 van Schipluiden wint ook van R.K.A.V.V.
Schipluiden – Marc Bonte heeft
zondag 9 september de eer van
Midden-Delfland hoog gehouden
door tijdens de Strongmanrun in
Hellendoorn te eindigen op de 26e
plaats. Een enorme prestatie als je
bedenkt dat deze crossloop bekend
staat als de zwaarste crossrun ter
wereld. Er verschenen 3500 deel-
nemers aan de start. De Strong-
manrun kent twee lussen van 8,8
km door de bossen van Hellen-
doorn.
Tijdens de eerste ronde moeten
de deelnemers 12 hindernissen
nemen en tijdens de tweede ronde
zelfs nog een meer. Marc Bonte
finishte na 1uur 32 minuten en 11
seconden. Proficiat met deze pres-
tatie!
Marc Bonte (midden) in actie tijdens de Strongmanrun
Schipluidenaar 26e bij Strongmanrun
Hoofdsponsor:
A. de Reus Aannemersbedrijf
Seizoen 2012/2013:
Sporthal “De Hofstede” heeft haar
deuren weer geopend en de bad-
mintonners van Badmintonclub
Maasland hebben de eerste trai-
ning al weer achter de rug. Na de
zomervakantie heeft deze gezel-
lige badmintonclub al een aantal
nieuwe leden mogen verwelko-
men. Na wat eerste ervaringen
te hebben opgedaan en de eerste
training te hebben doorstaan ma-
ken zij als lid nu ook kans op de
eeuwige roem bij het behalen van
een heuse badmintonoverwinning.
Loop zo’n kans niet mis en wordt
ook lid van Badmintonclub Maas-
land. Het ergste wat kan gebeuren
is dat de kans net gemist wordt,
ach who cares? Je maakt immers
deel uit van een gezellige club met
mensen met een recreatieve passie
voor het badmintonspel. En dat
pakken ze je niet zomaar af!
Badmintonclub Maasland:
Badmintonclub Maasland is een
gezellige recreatieve vereniging
voor sportieve mensen vanaf 15
jaar. De leden spelen elke woens-
dagavond van 20.00 uur tot 22.30
uur in Sporthal “De Hofstede” in
Maasland. Op deze speelavonden
wordt er gespeeld met een pasjes-
systeem. Dit houdt in dat elke spe-
ler een eigen pasje heeft wat hij of
zij ophangt op het speelbord. Via
dit bord ziet men met wie op welke
baan gespeeld wordt. Er wordt re-
creatief, maar fanatiek gespeeld.
De gezelligheid wordt echter niet
uit het oog verloren; vaak worden
de gespeelde wedstrijden tijdens
“de derde helft” nog eens doorge-
sproken in de kantine.
Wij spelen op recreatief niveau
waardoor leden zich al snel een
badmintonner voelen. Zowel de
beginner als ook de wat gevor-
derde zullen zich snel vertrouwd
voelen bij onze gezellige badmin-
tonvereniging.
De badmintonners van Badmin-
tonclub Maasland staan tijdens het
seizoen weer verschillende uitda-
gingen te wachten. Wat te denken
van:
- clubkampioenschappen voor elk
niveau in alle spelvormen,
- onderlinge toernooien, verzorgd
door de toernooicommissie,
- tosavonden om de recreatieve en
gezellige sfeer te versterken,
- uitwisselingen met andere bad-
mintonverenigingen,
- de jaarlijkse feestavond, verzorgd
door de feestcommissie,
- en voor de liefhebbers, deelname
aan een recreatieve badminton
competitie.
Training:
Bij Badmintonclub Maasland is
een trainster aanwezig. Hierdoor
worden de leden de (basis)tactie-
ken van het spel bijgebracht. De le-
den trainen fanatiek waarbij het re-
creatieve karakter niet uit het oog
wordt verloren. Om onder andere
de trainingsresultaten te toetsen
kan op vrijblijvende basis worden
deelgenomen aan een recreatieve
competitie tussen verschillende
verenigingen in de regio.
Badminton spelen? Kom naar
de sporthal “De Hofstede” !
Aanstaande badmintonners opge-
let! Pak nu de kans om bijna gratis
het badmintonspel onder de knie
te krijgen. Bijna gratis want het
kost natuurlijk wel wat energie om
de shuttle goed te kunnen raken.
Wij leggen je graag de verschil-
lende technieken van het badmin-
tonspel uit. Het duurt niet lang of
termen als backhand, clear, drop,
smash behoren tot je dagelijkse
spreektaal. Wij geven je graag de
gelegenheid om kennis te komen
maken met het badmintonspel en
onze vereniging. Ben jij 15 jaar of
ouder, kom dan op woensdagavond
naar de sporthal en speel mee. Een
kennismaking kost immers niets !
Tot slot en nadere informatie:
Zoals je hebt gelezen biedt Bad-
mintonclub Maasland veel moge-
lijkheden. Maar bovenal staat de
gezelligheid voorop. Wij spelen
dus op woensdagavond van 20.00
uur tot 22.30 uur in de sporthal “De
Hofstede” te Maasland. Kom eens
langs om het te proberen! Heb je
vragen of wil je wat meer informa-
tie kijk dan op onze website www.
bcmaasland.nl of loop op woens-
dagavond even de sporthal binnen.
Graag tot ziens bij Badmintonclub
Maasland !!
Badmintonclub Maasland:
Nieuw seizoen, nieuwe kansen!!
Op maandag 10 september is bij
de Lierse Schaakvereniging de
competitie 2012-2013 weer van
start gegaan. De eerste ronde is al-
tijd bijzonder spectaculair, omdat
de indeling altijd wordt gemaakt
op basis van de eindstand van
het seizoen ervoor. Zo speelt de
kampioen (Gerard Stolze) tegen
de nummer twee (Ar Verduijn), de
nummer drie (Teun van Dijk) te-
gen de nummer vier (Dick Valk),
etc.
Gerard Stolze belandde in het
eindspel in een mindere stand
tegen Ar Verduijn. Een pion van
Ar stond op promoveren, maar
het promotieveld werd eerst bezet
door een toren, daarna door een lo-
per en tenslotte door de monarch
zelf. Omdat ook de tijd begon te
dringen, bood Ar remise aan, die
door Gerard gretig werd geaccep-
teerd.
Teun van Dijk speelde met wit
tegen Dick Valk, die nog een ap-
peltje met Teun had te schillen. De
laatste wedstrijd van het vorige
seizoen had Dick een aangeboden
remise afgeslagen, waarna hij de
partij verloor, ten koste van de 3e
plaats. Dick ging dan ook furieus
van start en offerde een loper tegen
2 pionnen en legde koningsvesting
van wit volledig open. Teun kon de
aanval ternauwernood ‘keepen’ en
offerde op zijn beurt ook een loper,
dat in een ondekbaar - mat in 3 -
resulteerde. Maar voor Dick mat
stond, gaf hij de pijp aan ‘Maar-
ten’.
Jan Valstar speelde tegen Johan
’t Hart met de witte stukken en
ging voortvarend van start, zodat
Johan direct vol in de verdediging
moest. Op de damevleugel had Jan
de touwtjes stevig in handen en
Johan kon alleen maar proberen
erger onheil te voorkomen. Dat
lukte en na 27 zetten was de stel-
ling volledig in evenwicht en werd
tot remise besloten.

Overige uitslagen:
Dennis van Berkel - Arie de
Jongremise
Jan Tamerus - Pascal van Dijkre-
mise
Gera de Jong - Rinus van Rodij-
nen1 - 0
Ruud van Heyningen - Gerard
Buijs0 - 1
Simon van Swieten - Piet Boekes-
tijnremise
Wim Poot - Wim Kuyper0 - 1
Hans Nieswaag - Henk van der
Ende1 - 0
Leen Lagerwerf - Piet de Vetten1
- 0
Arie Koornneef - Gerrit Oos-
teromremise
Jan Prins - Wim Kröschell0 - 1
Rob van Kolmeschate - Nel Val-
starremise
Frank van der Wel - Nick Persoon1
- 0
De Lierse Schaakvereniging
speelt elke maandag in gebouw
‘t Centrum, Hoofdstraat 100, De
Lier. De jeugd speelt van 18.30
tot 19.30 uur en de senioren vanaf
19.45 uur. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Meer informa-
tie kan worden verkregen bij: Pas-
cal van Dijk (0174-511487) of voor
de jeugd bij Sandra van den Berg
(010-5922575) of door een bezoek
aan website: www.lierseschaak-
vereniging.nl Daar zijn ook de
standen, uitslagen en verslagen
van het gehele seizoen te vinden.
Lierse Schaakvereniging
start nieuw schaakseizoen
Koersbal
Na vele jaren mee gedaan te heb-
ben aan het westlands Koersbal
toernooi is het de Maaslandse
club, na vele keren 2e te zijn ge-
worden, nu gelukt om als eerste te
eindigen!
Als U ook eens kennis wilt maken
met dit gezellige spel, kom dan
eens kijken op maandag morgen,
van 9 uur - 11.30 uur, in de Singel-
hof te Maasland.
U bent van harte welkom!
U kunt ook contact opnemen met J.
Zegwaard, telefoon 010-5928699
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 15
Op zaterdag 29 september komt
dhr. Aat Visser vanuit Ouden-
hoorn naar De Lier om de bezoe-
kers te vermaken met verhalen
over zijn passie: het meccano. Zijn
grote kijkdoos hoeft hij niet mee
te brengen, want die staat al in De
Timmerwerf tot plezier van alle
bezoekers. Die blijven zich verba-
zen over alles wat rijdt, draait en
vliegt in de kijkdoos.
Dhr. Visser heeft de polder uit-
gebeeld met al zijn aspecten: het
graan groeit en wordt geoogst, de
koeien en paarden komen uit de
stal om te eten en gaan weer keu-
rig terug. Aan weerszijden zien we
ook het verkeer van de stad, in de
verte staan de huizen aan de dijk
en door de lucht gaat nog wel meer
dan vliegtuigen alleen. En dat alles
gemaakt van meccano.
De enthousiaste bouwer neemt nog
meer modellen mee uit zijn collec-
tie, waar de bezoekers mee aan
de gang mogen gaan. Plezier voor
jong en oud!
Deze verrassende expositie is elke
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur
te zien in Museum “De Timmer-
werf”, Hoofdstraat 63 in De Lier.
www.museumdetimmerwerf.nl
Bouwer van de kijkdoos demonstreert
in De Timmerwerf
Maasland - Contact tussen men-
sen. Dat is het kloppend hart van
de Zonnebloem Maasland. Samen
leuke dingen doen, een luisterend
oor, het leven met elkaar delen.
Dat is de inzet van onze vrijwil-
ligers voor onze gasten met een
fysieke beperking of voor hen die
eenzaam zijn en wat extra aan-
dacht nodig hebben. Mede dankzij
de opbrengst van onze activiteiten
op Koninginnedag konden wij op
26 juni jl. met onze gasten met de
bus naar de Alblasserwaard, lun-
chen in Oud Alblas en varen door
de Graafstroom. Op 15 augustus jl.
met 80 personen picknicken op de
boerderij van de familie Arkesteijn
aan de Westgaag.En weer mede
dankzij de opbrengst van onze ac-
tiviteiten op het Nazomerfeest van
25 augustus en de lotenverkoop in
de laatste week van augustus, sa-
men met het Lentiz College er voor
zorgen dat voor de Nationale Zon-
nebloemdag op 9 september jl.,
weer een kleine 200 plantjes zijn
bezorgd door onze vrijwilligers bij
onze gasten en bij mensen die wij
dit jaar wat extra aandacht wilden
geven. De Zonnebloemvrijwilli-
gers hebben een antenne (ogen en
oren) om te weten waar die extra
aandacht nodig is.
Volgende week dinsdag 25 sep-
tember gaat de Zonnebloem Maas-
land met de bus naar de Nieuwe
Maasvlakte, Maasvlakte 2, om
met eigen ogen de uitbreiding van
de Rotterdamse haven te zien. Na-
tuurlijk staat naast informatie o.a.
een bezoek aan Futureland ook
gezelligheid voor onze gasten op
het programma. Koffiedrinken
met wat lekkers in Oostvoorne.
Voor de rest van het jaar staan nog
de volgende activiteiten voor onze
gasten in Maasland op het pro-
gramma. 20 oktober een gezellige
middag in de Singelhof, 14 novem-
ber winkelen in de Koningshoek
en op 11 december een bezoek aan
de Kerstmarkt in Pijnacker.
Graag willen wij onze donateurs
en iedereen die steeds weer bereid
was de portemonnee te trekken
voor de activiteiten van de Zon-
nebloem Maasland, hartelijk be-
danken. Zonder uw steun zouden
wij ons dankbare werk niet kun-
nen doen. Want zonder elkaar is
iedereen alleen.
Zonnebloem Maasland kijkt dankbaar
terug op een zomer vol activiteiten
Eén van de geslaagde activiteiten van De Zonnebloem
was het varen door de Graafstroom.
Midden-Delfland - De in het voor-
jaar gehouden schriftelijke enquê-
te onder alle jongeren in Midden-
Delfland tussen de 13 en 17 jaar,
heeft een goede respons gehad.
Met de enquête is de jongeren ge-
vraagd naar hun mening over hun
omgeving en de voorzieningen die
er voor deze leeftijdsgroep zijn.
Ongeveer een kwart van de jonge-
ren heeft hierop gereageerd, het-
geen het college van b. en w. een
goede respons vindt. In oktober
worden de resultaten van de en-
quête bekend gemaakt.
Wat het wonen van de jeugd in
Midden-Delfland betreft hebben
zij het volgens de nota ’Kinderen in
tel’ goed getroffen. Het gaat onder
andere om kinderen in uitkerings-
Jongeren in Midden-Delfland naar mening gevraagd
door:
Gemma van Winden-Tetteroo
Schipluiden – Ze konden nog net
de strosprietjes uit hun bloesjes
halen en hun rok weer rechttrek-
ken, de jonge boerenmeisjes die de
vrienden van Vermeer een ‘rond-
leiding over de boerderij’ hadden
gegeven. Voor Johannes Vermeer
zelf was dit de laatste gelegenheid
om uit de band te springen want hij
zou direct daarna in het huwelijk
treden met de beeldschone Catha-
rina Bolnes. Maria Thins, de moe-
der van de bruid, vond het allemaal
maar zeer matig dat haar dochter
ging trouwen met een onbekende
kunstenaar. En dan werd de plech-
tigheid ook nog eens voltrokken
in een boerengehucht! Maria liet
haar ongenoegen de hele avond
duidelijk merken met een afwij-
zende blik. Zelfs tijdens het dan-
sen kon er nauwelijks meer dan een
zeer minzaam lachje af. Gelukkig
zorgde de rest van het gezelschap,
waaronder natuurlijk het Meisje
met de Parel en het Melkmeisje,
voor voldoende vrolijkheid!
Eerste jubileum
Afgelopen weekend werd in de
kerk van Op Hodenpijl door VAT
’75, de Schipluidense amateur to-
neelvereniging, een theaterstuk
opgevoerd over de bruiloft van
Vermeer.
In samenwerking met Op Hoden-
pijl, de Stichting Promotie Groen
Midden-Delfland en Tineke van
Gils die deze maand de pas-
sende tentoonstelling over kunst
met betrekking tot Vermeer or-
ganiseerde, werden er gezellige
avonden gehouden. Lange tafels
zorgde voor leuke ontmoetingen
en de boerenmaaltijd deed de rest.
De spelers van VAT ’75 waren
door scriptschrijver Govert van
Oord terug gebracht naar de tijd
van 1653. De entourage in de kerk
zorgde voor de juiste ambiance. Zo
konden drie avonden lang, talloze
gasten genieten van de viering van
het vijfjarig bestaan van op Ho-
denpijl.
Het was onvervalst genieten; ik
teken alvast in voor het tienjarig
bestaan!
Vermeer en zijn Catharina worden in de echt verbonden
5-jarig bestaan Op Hodenpijl:
Vrolijke avonden
rond de bruiloft van Vermeer
door:
Gemma van Winden-Tetteroo
Den Hoorn – Zaterdagavond
jl. was de kerk van Den Hoorn
prachtig versierd. Maar de mooi-
ste versiering vormden al die
honderden mensen die naar deze
speciale viering gekomen waren.
In een bijzondere kerkdienst werd
het Pastoriaal Team gepresenteerd
dat in de toekomst de parochie van
Onze Lieve Vrouwe van Sion uit
Midden-Delfland en die van Sint
Ursula uit Delft zal leiden.
Samenwerking
Pastor Huub Spaan is, na elf meer
dan trouwe dienstjaren, gevraagd
om elders een parochie te gaan lei-
den. Met lede ogen zien de mensen
uit Midden-Delfland hun populai-
re pastor vertrekken. “Hoe moet
dat nu verder?” zo vroeg men zich
in eerste instantie vertwijfeld af.
Gelukkig bleek de oplossing dich-
terbij dan verwacht: na intens
overleg met de parochie van Sint
Ursula in Delft zullen zeven pasto-
raten gaan samenwerken om zowel
Onze Lieve Vrouwe van Sion als
Ursula van geestelijke leiding te
kunnen voorzien.
Pastoor Ben Bolmer ofm staat
daarbij aan het hoofd en hij wordt
gesteund door pastor D. Verbakel,
diaken, J. Lambert en de pastorale
werkers P. Mantelaers en de dames
J. de Boer-Jacobs en E. Beerends-
Orie.
Woorden en daden
Mgr. J. van den Hende was ver-
heugd dat hij afgelopen zaterdag
het nieuwe Pastorale Team mocht
voorstellen aan de gemeenschap
van Midden-Delfland. Zeven per-
sonen gingen voor in de feestelijke
viering, zeven, zoals er zeven sa-
cramenten zijn en zeven kleuren
van de regenboog. “Geloven doe
je samen,” sprak de bisschop, “ge-
loven in wat je zegt en wat je doet.
Onze daden laten zien dat we de
woorden van God serieus nemen.
De Heer is in ons midden, een
gastheer bij uitstek. Woorden en
daden horen bij elkaar, woorden
van eenheid en verbondenheid
vullen ons hart. We vragen Gods
geestkracht voor dit Pastorale
Team. Samen in de gemeenschap
van deze twee parochies. Het is al-
tijd jammer als iemand, die hier zo
geliefd is, moet vertrekken maar
ik ben ervan overtuigd dat pastoor
Ben Bolmer zich met hulp van dit
hele team zal gaan inzetten voor
de woorden en de daden van deze
parochies. Laten we bidden dat zij
u voor mogen gaan op de weg van
het geloof, van inspiratie en ver-
draagzaamheid. Ieder heeft zijn
eigen talenten gekregen, laten we
trots zijn op elkaar, elkaar bemoe-
digen maar ook corrigeren als dat
nodig is. Dit mag een nieuw begin
zijn op de weg waarop we lang ge-
leden van start gingen.”
Zeven voorgangers tijdens de presentatieviering
Nieuw Pastoraal Team
gepresenteerd voor Sion en Ursula
gezinnen, achterstandsleerlin-
gen, speelruimte, tienermoeders,
meldingen kindermishandeling,
jeugdzorg en jeugdcriminaliteit.
De gemeente komt voor deze doel-
groepen naar voren als één van de
beste gemeenten in het land voor
kinderen om op te groeien. In alle
categorieën scoort de gemeente
goed tot zeer goed.
20 SEPTEMBER 2012
MiddenDelfland 16
ontwikkeling inlichtingen en verkoop
Hoebee de Roo
Makelaars
015-212 99 88
Olsthoorn
Makelaars
070-308 46 56
www.gaagoever.nl
de bouw gaat
van start
Vrijdag 28 september
17 LUXE WONI NGEN I N HET HART VAN MI DDEN-DELFLAND
nog enkele
te koop
In aanwezigheid van Wethouder
Horlings gaat de officiële bouw van
start! Dit vieren wij met de kopers,
maar óók u als geïnteresseerde
bent van harte welkom.
Vrijdag 28 september,
aanvang 15.45 uur, Anna van
Raesfeltstraat Schipluiden.
Enkele kenmerken
• wonen langs De Gaag
• kleinschalige wijk nabij golf-
baan,recreatiegebied,
dorps kern en uitvalswegen
• geschakelde villa’s met privé
parkeerplaats en buitenberging
• woonoppervlakten variërend
van 170 tot 282 m
2
• kavelgrootte tot 415 m
2
,
• verkoopprijs vanaf
€ 459.850,- v.o.n.
u i t n o d i g i n g
Autohaag Zeeuw is inmiddels vijf
jaar gevestigd aan de Klompen-
makerstraat in Naaldwijk. Voor een
nieuwe Renault of Dacia en allerhande
merken top occasions weten al veel
autorijders deze grootste Renault
vestiging in de regio te vinden. De
komende tien dagen kan deze kring
nog wel eens flink aangroeien.
Van donderdag 13 september t/m
zondag 23 september staat Autohaag
Zeeuw in het teken van de ‘Salon de
Promotion’, wat een en al activiteit
tot gevolg heeft. Naast een sfeervolle
ambiance kunnen bezoekers volop
profiteren van extra voordeel op
diverse gelimiteerde modellen. Op
de Twingo, Clio, Megane, Lagune én
Scenic ontvangen bezoekers een extra
inruilvoordeel die op kan lopen tot wel
€ 2.500,-.
Bent u al een tijdje opzoek naar een
nieuwe, comfortabele, rijk uitgeruste
auto tegen een zeer scherpe prijs? Twijfel
niet langer en breng tijdens de Salon
de Promotion een bezoekje aan onze
vestiging aan de Klompenmakerstraat
in Naaldwijk. Er is volop keuze en een
actiefinanciering van slechts 0,0 %
rente.
Tijdens de actieperiode maakt u tevens
kans op het winnen van een Renault
Twizy. Wellicht heeft u de winnende
sleutel in uw bezit die de sleutelbox bij
Autohaag Zeeuw opent? Heeft u geen
sleutel thuis ontvangen dan kunt u
deze bij Autohaag Zeeuw in Naaldwijk
ophalen en direct uitproberen.
Het verkoopteam in Naaldwijk staat
klaar om u uitleg te geven over deze
zeer voordelige actieperiode. Zondag
23 september is Autohaag Zeeuw
Naaldwijk geopend van 11.00u tot
16.00uur. U bent van harte welkom voor
een heerlijke Limburgse vlaai proeverij
en uiteraard het heerlijke bakkie koffie
in onze showroom waar veel voordeel
te behalen is!
Autohaag Zeeuw
Klompenmakerstraat 30
2672 GA Naaldwijk
Tel: 0174 - 21 03 30
www.autohaagzeeuw.nl
www.renaultwinkel.nl
ADVERTENTIE
Laat je verleiden door de Collection
Passionnée bij Autohaag Zeeuw in Naaldwijk!
Toyota Aygo Aspiration Green 8900 km 2010
Mitsubishi Outlander Sport 2.0 MPI 52000 km 2009
Opel Astra 1.6 16V Business Plus 51000 km 2009
Nissan Pixo 5-drs Acenta 40000 km 2009
Renault Traffic 2.5 DCI 76000 km 2009
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Renault Twingo 1.2 Authentique 30000 km 2008
Daihatsu Cuore 1.0 5-drs Premium 59000 km 2008
Toyota Yaris 1.3 16V 5-drs Sol 34000 km 2008
Toyota Corolla Verso 1.8 Linea Sol 34000 km 2008
Kia Picanto X-tra 31000 km 2008
Mitsubishi Colt 1.3 Hartbeat 47000 km 2007
Scoda Fabia 1.4 5-drs Ambiente 82000 km 2007
Opel Corsa 1.2 Enjoy 78000 km 2007
Opel Astra 1.8 16V Twintop Cosmo 24000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Vectra 1.8 GTS Business 128000 km 2007
Hyundai Accent 1.4 Active Vision 76000 km 2006
VW Golf 1.6 5-drs Optive 67000 km 2006
Nissan First Note 1.6 16V 103000 km 2006
VW Fox 1.2 Trendline 49000 km 2006
Smart 0.7 City Coupe 58000 km 2006
Opel Agila 1.2 16V Flexx Cool 52000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Toyota Rav 4 5-drs Linea Sol 76000 km 2006
Toyota Rav 4 5-drs Linea Sol 108000 km 2006
Chevrolet Kalos 1.4 Class 30000 km 2006
Chevrolet Kalos 1.4 Class 114000 km 2006
Daihatsu Cuore 59000 km 2006
Ford Fusion 1.4 Futura Autom 83000 km 2005
Renault Grand Scenic 2.0 16V Tech Road SL 106000 km 2005
Suzuki Alto 1.1 GLX 48000 km 2005
Toyota Yaris Verso 1.5 Linea Sol 14000 km 2005
Mazda 2 1.4 16V Eclusiev Automaat 72000 km 2004
Suzuki Alto 5-drs 52000 km 2002
Seat Toledo VR5 Exclusive 91000 km 2002
Opel Corsa 1.2 Comfort 97000 km 2002
Chevrolet Matiz 112000 km 1999
Ford Escort Cabrio 108000 km 1996
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.