CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC Nume și prenume cadru didactic: OFILEANU DIMI

I.

Organizarea și desfășurarea orei 1. Preocuparea cadrului didactic pentru organizarea și desfășurarea orei 2. Prezenț a, punctualitatea și ț inuta cadrului didactic la oră 3. Atitudinea cadrului didactic față de elevi (respect, interes, motivare, stimulare) 4. 5. Folosirea eficientă a timpului efectiv Prezentarea la începutul semestrului a modului și criteriilor de evaluare II. Calitatea actului didactic 6. Structurarea orei într-o manieră accesibilă și eficientă pentru învățare 7. Calitatea prezentării (modul de prezentare și claritatea expunerii) 8. Calitatea si diversitatea materialelor didactice 9. Interacț iunea cu elevii (posibilitatea de a pune întrebări, implicarea directă a elevilor la oră, posibilitatea de a-și exprima opinii despre oră) Parcurgerea integrală a materiei Accent pe noțiunile aplicative, relevante Explicaț ii ș i exemplificări suficiente III. Sistemul de examinare și evaluare 13. Respectarea criteriilor de evaluare stabilite la începutul semestrului 14. Concordanț a dintre materia studiată și probele de evaluare 15. Concordanț a dintre exigența evaluării și efortul depus de cadrul didactic pe parcursul semestrului 16. Corectitudinea evaluării elevului de către cadrul didactic

10. 11. 12.