wÔwqÔèâ»ðsZI

xéZ†·œ**Ññ]|

ã-Z$
+ã¢~gŠ ‡L

Üm‚Ïi æ gni†i

~gŠ ‡Þ¬·/Z¦Z **
Ññ

†^Þ
Ìm† 7çm]‚e oÚ;nÒ] ÙçvËÖ] t^i
1

www.Qadri.in

pôÑ**
et £]
( 27) ]¬,M
wÔwqÔèâ »ðsZI

:

[Â /

ã- Z$
+~gŠ ‡LxéZ†·œ**
Ññ

:

" /

~gŠ ‡Þ¬·/Z¦Z **
Ññ

: *¼zK
M F,/

(`<
L I Z -)| 1316

:

wzZ T /

| 1429&Y 2008

:

+]
h
.T /

~gŠ ‡Ÿgy
á ·~g ‡
( 1100) Î{g Š
H
V- Z$
+
tgŠ ‡
gæiR,
Û6¢
Å
§E
V- Z$
+òO Zw ðB Z ` @*
‹ŠKìYût
Ð 422Ôgâx Y„

:8
-i
+gsz6,/
:

Š Z® /

: 8
-iì /
:

Ñ**/

:

g »„ /

:

7 /

nÆÆZg
TAJULFAHOOL ACADEMY
MADARSA QADRIA, MAULVI MOHALLA, BUDAUN-243601 (U.P.)

Phone : 0091-9358563720
2

www.Qadri.in

[^
OZ
zzã!*
Æ(`)<
L IZ

gzZ

=zk
,
æÆ(`)ÃÈ)xâ

ÏzŠ

Û ©ß Z†è‡**
Ññ]|
x **
Æ

X Zƒù 
á g !*
«x ÈZk
,
iƹZgzZ Š
H–!£t6,
öâ

Û ÅX
m\¬vZõgzY Z4ZŒZ \¬vZ { Z b

Si *
/Z¦Z
3

www.Qadri.in

6 m … ‡ à q
ì ! @*¬Z Å `gÎ ñƒ ä
3t
ì ! Á ÂNŠ Zg f » VzŠ¤
/8
-g
{Š =d
$i ) ~gŠ ‡Ý‚·?Z† ]|<
L IZgZ]
.@*
~Y 2010agâ &| 1429wZØ
~VÎ',
kyZÔìg Yäƒåw‚kÃÏŠ =ÇÆ( pÑV-Z$
+
tgŠ ‡{Õ{
gzZ´Š ÅyûZzÔŠ 
á gZzb & ZÔe
$Z@z”g ñƒTgì‡Ðï¢6,
ÝÆ',
» Z LZ
Æ\WÔ7yÒ` Z]â}
.gzZ4z]
.Å\WnÆrz

Û ÆtgŠ ‡MgzZš
M F,ãqzg

KÅtgŠ ‡
gæÔÅ ¹F,
Vc*
ú~Vâ Zy~ygzZ 
á ZÔ—ätgŠ ‡{Õ{~ÏŠ =Ç
+Zƒ
 tÔyÅVÂgqh
+]
.~tgŠ ‡{Õ{gzZtgŠ ‡
gæ Ô~g »h
+]
.ÅtgŠ ‡: {ÃÔ6U*
X [!*
u ¯@*
gzZ×zgq
-Z» õg @*
ÅtgŠ ‡{Õ{ ]â}
.Vc*
ú
kL LÐ x ðZz uH,
$.6,µñkZÅC
e
Ù ªéZpätgŠ ‡ŸyûZz ‰
tgŠ ‡{Õ{Çàz) ~gŠ ‡Þ¬·/Z¦Z **
ÑñgŠò Z¤
/ÒŠ Zñ™pÔñY c*
o ó ó¡!‚
ÒŠ Zâ {',
» Z6,µñkZ XÐ N o6,gîÆ ®
)
ó 
á Z ¡LëákZL
L c*
â

Û ä ( V-Z$
+
._Æg £ 
á Zz ó{ŠñgzZ[@*
z [Wh
+]
.ÁÂk ÅtgŠ ‡
gæ Y fgzZtgŠ ‡
õg @*
Å]â}
.
á Z ÅtgŠ ‡: *WgzZ ñY0gÇŠ c*
ó¡!‚ktL @*
ÔÏN YÅ ù
á
Åò Z¤
/ÒŠ Zñ™gzZ 46,
uz]i YZÅ{Š =r
# ™g—Z®X óƒ
ó"
$U*
éq
-Z¡t~ 

á ZkZÔŠ
Hc*
Š™i ¸W»x»6,Ðz½ÆvZgzZ Š
Hc*
ŠK
M,
F/µ
á Zi ‚ õg@*
~ãZô
E
§Å
Æ"µòO Zw ðB Z ` @*
[ZÔ_ W6,
x ¬©ÁÂB13~{â kŠ¸¦
/Æ"µ
Xì ~š
/
-ZÅŸÏZ[ÂÃk
q
,
iÔì„g Ñ6,
x ¬©ÁÂB15~µ%}uzŠ
«Q',
~/Å (V-Z$
+
tgŠ‡:*W ) {Š=r
# ™]|ì ¬ŠÐgÇzk
,
Š[g
E
§Å
Ã"µ
á Z kZÆòOZw ðB Z `@*
XÇg ì‡k
,
Š @*
6,
uÆyûZzët‚ »\WÔñâ

Û
(}W )Xñâ

Û «=ÂgzZ,jh
+'
× »+Š#
Ö }
.…gzZñàÊt0*
!pz½
~gŠ ‡xéZ†
Å
§E
òO Zw ðB Z ` @*
~ñhw¾
pÑV-Z$
+
tgŠ ‡{ Õ{xŠ {
4

www.Qadri.in

]ј„
z
ävË‘
7
10
21
21
23
24
27
28
29
30
30
31
32
33
35
36
37
38
39
41
41
43
43

á]çßÂ
i ¸Wsw
'sg ¬ 

[ zZ »: â i
w qgzZèâ ›x ¸
CgÑ
t · ZzŠ Zòs Z
³»t · ZzŠ Z
[Š Z »Vz(
,
p Ò»+ −Zz
[Š Z » f *Z
”%[Š Z
”%[Š Z »ÞZ[8
g¹q
-ZgzZÞZ[8
q nZ
3‹8]|
` sgzZ ûG

éÐ <Ñ[ !*
g Z »g§I Z
<Ñq nZgzZ 5ß
mïB‚Æg§[ !*
g Z »<ÑY f
}
éÅZ
+
]zZ°z ÐVÖè$
+
5

www.Qadri.in

46
46
46
47
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
59
60
61
62
63
63
64
64
65
66
66
67

[ AZÐ[ÖW
i Z ZÐ] ¬$
+
z] Z”
G
$
d
$Z%¡
A
^Åy.Æx Z ¸ZvŠ
~²
á
~g ZŠ *Š
cg ZuzŠ »k
,
¦
¹· Z **
[ Zy

èÅ[Š Z
~gŠ" Åf *Z
w ZziG»x „ Õ{

ö-šz" Å<Ñ
<c*
»Ås¦
{ Zp$
+
Æ<ÑY f°ßÆw q: â i
~$
+
B‚Æx Z™BßG
Ã: â iY f
G
š¢
ö z" Å}
Ö 5.
#
Þ ‡éÅZ
+
w éB‚ÆVÖè$
+
u ìZ~g ¯z[ÖW
ózF,
Å] ¬$
+
$CÅd
d
$
êÐA
$Z%¡
,
W
Z ÞC
Ù i »^Åy.Æx Z ¸ZvŠ
~FZ Å~²
á
~g Zi"Ð+ Š ~g ZŠ *Š
///
6

www.Qadri.in

i ¸Wsw
Ð VE FV×;Š zŠ ðZ’Z Å ~œ,gzZ ~y
WÅ ~œ ,ÞZ
ÏZ6,RC
Ù ãÕÔ R Ô ~„ÔdÅIX B
bgÌZ ~(,nÆy yxsZ
©!Ô½[ »Ô½x ÂÔ ñƒ qzÑ **
½åL}G
ƒVc*
úg U*
WÆ[zZ~ äâ i
LZ~ äâ ikZ “Åh
+]
.z *ŠÔ ðW~Ši Å[ zZ kZqC
Ù ½!
³gzZ
! fgzZ ½h
+]
. ¸ ]Z|{Ši[fI e
$h
+]
.{z s§q
-Z Ô ¶6,`z² 
¶ñZgÅyZÔ¸D™yá]=g fuZznÆðsZ#
Ö ZÄd
$
z yYÃVâ ›nÆäBx ¸Cc*
½z[vgzZg ‡z!*
Ô] ³!*
-Z~ *Š
q
Ô]c*
Zzg *Šnƒ ~¢ÎgzZ Ôce **
CZÃd
$ ! fgzZ xE! fÐ wŠ
VYcebŠ™uF,
Ãg ZîZz] ZŠ ¬Ïâ ªŠgzZ]c*
ÃIèF
F6,
]øÂz]ÃZy

X ,q¸ {zÂì Z hzg Z (,
Ѓ
 ðä
/Z~¹F,
ÅVâ ›
6,
]c*
ÃIègzZ]c*
Zzg *ŠKZÐñ å¡»x Z™Y fyZs§~uzŠ
Ãs ZZ ñçLaÐ kZ Ô¸ D™g¦]Š X KZ ~ *Š z +Š ÃÏZgzZ¸ ì‡
(Zq
-Z~äâ ikZ ó ó½~ m,
ôZ L LÔ¸B¯
) !*
»yZÆ~+g ZŠgzZ „Ze
»„ZegzZ ´Š" ÔŠ ÒZx ÓkZx Z™Y fÔ å7ÁÐà ÇË~ÃÅY f åÂ
yxgŠÆ I¤
/Z å˜}
.à fX¸ … ZŠ¤
/Ã ó ó½~ m,
ôZ L LÏZ :
L ~Š ã
C
X ÇñYò{ i »»<
Ø èz+Š Š
Hc*
Š r z

Û Ã ó ó½~ m,
ôZ L L
7

www.Qadri.in

ÆŠ Z

Û ZCc*
½h
+]
.gzZ VzI ]]
.yZÝZgŠ ÌŠ ã
CŘ}
.kZÆf

åŠ
Hc*
ÎB‚Æy´ZkZ {È» b & Zzh
+‰èÑqÔ¶6,
V- zg: ZI•Z‰
ã%
OgzZ σ[ÂÅb‚~B; }uzŠ ǃyWŒ
Û ~B; q
-Z}g øL
L

Ð Ë%ZtZƒ"
$U*
C H~*Š Å|y´ZgzZx ³t p ó óǃ–©Ý6,
Xì 7{æ7

m»'Æ[ÂÔì C™ÏÒúÅ“ÇÏZÝZgŠ [ÂÃk
,
i

3…
X ] Z|I]]
.Æ¡¬„z¥#AzZÆ[ ÂgzZìÐfî0ªGE
yZÔh
+]
.~uzŠ *Šq
-ZÔˆÅ7,k
,
¦zŠ ÅðsZI~[ Â
6,
]c*
Zzg *ŠKZIJ
-Z
# ì Š
HHæW',
³tÆ™t‹»Vzk
,
¦VâzŠ
IZ
# gzZ „ggl » kZ ã!*
V˜ z ~ V˜ Ô ¹F,
z DÔg ‡z z ]³„g ì‡
ÅVz)Ô ðZÎg z ª
f Âðƒ bâ s§Åe
$h
+]
.Æ™s ZZÐ lzg *Š
X ðW~zÆkZ“zwZzigzZÇS0
+ZÅ[fÔòÝ~„z6f
[zZÄ~~œq
-ZkZX ¶ˆè¬w‚{¾Îq
-ZÐ ` W[Ât
&NÆäâ igzZB›z™Xäw‚z{ â Ô ñW
kZÔ Š
HËã0*
HÐnÆV ðÒF
~;@*
ÇÆkZ Îì „ âZ Ì` We
$Š ÃZz ÌZ Å[ÂkZŠz!*
Æ
VÂÅVæÌ` W{z å c*
Šg Z Œ
Û:
L »wZzi}g øÃVñ{Xä 'Ô¶
Ì` W{zåŠ
HH{g 
á Zs§ÅVeiXÆ]³z¹F,
gzZŠñg0
+Z}g ø
X ìgJ
-{ ZgÅá ZzäWË
Ôå Zƒ ù 
á g Zz mÐ`ÃÈ)xâ g !*
~y
WgzZ «!‚gt »Lœ
D :ì sf `gŠ,ÅT
4m@*
1m
| 1316 {y
s Z ~Š )
2{g Ñ2¢ 1m
4m@*
1m
| 1316Z
# ÔZZ
#g
3{g Ñ2¢ 2m
8

www.Qadri.in

| 1316âZy@

8m@*
1m

8m@*
5m

| 1316ug MZypg

32m@*
5m

| 1316x½ZwZØ

4{g Ñ2¢ 3m

5{g Ñ2¢ 4m

6{g Ñ2¢ 5m

c*
Š™†ŸZ ä ë » +zÁgzZ V¥u~f¼gzZ¸ Ð ¬ +zÁ¼ ~!‚g

HHÐ ]ÒwEZ »p ÖZ ÂÆ Ïg à Ô! ²Xì *Šy!*
Š
i Å!‚g Ôì

‰sÜì H7s¥{Š c*
i¼~QÝZ äëXì: #k
,
’i§gzZì

Ô]c*
W~ l',Xì c*
Š ÉwŠ zŠg Z y‚ W »  Ïg à c*
! ²ÂË(

Xì Š
Hc*
Š™†ŸZ »ÀF,
zŠg ZÆVÂg „! ²c*
$Š q Z
g

îG*9g ÏzŠ

Û ©ß Z†è‡**
Ññ]|èa~®
)
á ZgzZ;@*
Å!‚g kZ

Xì ;g YH+
$YÅò Z¤
/]Z f ŹZ[ ^
OZ »kZnkZ åwzgë Z »mvZ

Æs sZz',
» Z kÓ( yZá Zzp
pgŠgŠ »Iì ¬ŠÐgÇ[g

Ž 6,xŠîÆ yZ …gzZ ñâ

Û «í ñZ b
¹Z Ô ñâ

Û — ]YgŠ

( }W )X ñâ

Û «=Â

~gŠ ‡Þ¬·/Z¦Z

| 1429ug MZypgB 17

V- Z$
+
tgŠ ‡

Y 2008mB 18
///

9

www.Qadri.in

'sg ¬
~gŠ ‡Þ¬·/Z¦Z **
Ññ
zDì {Š Zâ {Š»{z»u 0*
zyR',
tgŠ ‡6¢ÒŠ Zâ { »V-Z$
+V á]‚Þ^³ì

Å<
Ø èe
$×z +Š #
Ö }
.gzZ e
$Z@ zŠ 
á g Z Ôu|z s¦Ôög D
+z kgŠ Ô®
Å
wÎg a{ 
á **
¦w ðÒh. ZvZ ¢Xì ‚
rg õg @*
u ¯@*
gzZ ,gi!‚ÎJ W

r Zl
z 0ÆyZ0
+{ ÏZ ( | 1289 ]Ãz &| 1213]Š Ñz) øZukŠ ã-Z$
+~gŠ ‡

~gŠ ‡+−Z [**
Ññ]|}Š Zñ™} (,ñƒ}Š Zñ™zŠÆ\ WX¸
E
§Å
Bw ðB Z ` @*
]|}Š Zñ™ LggzZ ( | 1270 ]Ãz &| 1243]Š Ñz)

**
Ññ]|X ( | 1319 ] Ãz &| 1253]Š Ñz) ã- Z$
+~gŠ ‡gŠ ØZ† **
ÑñwÎg

&| 1264]Š Ñz) ㌠h
+%œ **
Ññ]|}Š Zñ™Æ ~gŠ ‡+−Z [
**
Ññ¹Z ~gâ~gŠ ‡xéZ†œ**
Ññ]|[Â'X¸( | 1297]Ãz
¢gzZ D7 Æ ã-Z$
+~gŠ ‡+−Z [**
ÑñÔ}Š Zñ™Æ ãŒh
+%œ
Å
X D76,
Æã-Z$
+wÎga{ 
á **
¦w ðÒh. ZvZ

.X ðƒÃ| 1283x½ZwZØ{ â ]Š ÑzÅ\W V kne†i æ Ün׳ói (l Ÿæ
]
Å
]g @*
óv
ó Z wÎg™ Z f L Lc*
â

Û m,
?x **
xéZ†·ä w ðÒh.ZvZ ¢]|x H
Å
tgŠ ‡
gæ ½ðZ’ZX ðƒúz›~Ó¬l¨WÅw ðÒh. ZvZ¢Ôì x **
10

www.Qadri.in

Å
§E
ñâ Zi~ { ogŠ Åw ðB Z ` @*
]|ˆÆ kZ Ô ÅÝqÐ { E
+‚ Z ZÆ
E
GE Ò¨G“
§Å
DˆÆº
) Z

Û ÔG ÝqÐ w ðB Z ` @*
]|îG
0Ò¨$zîG
0 xE]gzZ Hµ’
&| 1246]Š Ñz) ã¢~gŠ ‡/Z ` Zu **
Ññ]| izZX ñƒzás§Å¥
Y ‹ŠQÔ Å^Ð ã- Z$
+~gŠ ‡£Z ;**
Ññ~Š Zi W@W0Z ( | 1323]Ãz
Ýqw¾~¥™{g~ÄÅr
# ™V{ØZ†œG1Z<Zt f q™

( V- Z$
+~gŠ ‡-Ô 195:m&2:`Ô õg mZ)Z )X H
{
á ¦]|@g °Zgâ{C
Ù g âg Z]
.@*
mvZõgLœ V l‡^q] æ k³Ã³ne
~»',
tgŠ ‡D¬Ÿ6,
 6,

h„
 ŠÆ øZukŠ~zC
Ù g â ~gâ£ZŸZ1Z
xÝ**
Ññ~gâ Ò™E
+ïE
Û «ÄÜz]i YZä„\ WgzZ ñƒ³
L 8™X ðâ

:˜ ã- Z$
+r
# ™´
·**
ÑñÔmvZ îG*9g ã-Z$
+ã¢r
# ™xéZ†·œ~ßñ
kŠZg—gzZ¸ ~ s ÜZÆmvZ îG*9g r
# ™ØZ†
]omÜZ !*
ÔÑzh
+%Æ øZukŠ ( Vx ~gâ]| )
X¸ð¸}g \ ¹Æb
¬kZgzZq
J
3Ò&Ñ®
(Y 1â968ÔyÎ 0*
g ðF
)
á ÑZg ZŠ”Ô165:mÔ~gâÒ™E
+)
E
Ä
ó óY é¨EÒC Z ³Z L LÆ Vx ~gâ]|Ã\ W~ ~gâ Ò™E
+ä r
# ™´xÝ **
Ññ
E
ÅB§
]|Xì HŠ c*
Ð ÄÆ
z ]i YZ ÅËsx ÓÃ\WÌä w ð Z ` @*
vZ ¢Ñ) øZukŠVm,
+Z†{ 
á ]|{z´ÆkZ Ô¶ðâ

Û «ÄÜ
Å
( 197:mÔõg mZ)Z )X ¶ÝqÄÜz]i YZÌÐ( w ðÒh. Z
`´ÆVÉ%gzZög D
+
zkgŠä\WˆÆº
) Z

Û V Øñ^’ì æ l] ^³Â
y
á Å ~gZ',~
# q ÅVzq~
# qgzZ »#
Ö }
.Ô~gz6,Y *
!¾Ôc*
¯ r CZÃ
ÄA
:˜ ã-Z$
+
jœ ö Z†**
ÑñŠ¤
/
á Æ\WXì CWÃVc*
úg0
+ZÆ\W
11

www.Qadri.in

E
ƒ¥ÃkgŠ c*
Ô å,z~vZ»ë0‚g œz»#
Ö }
.yŠ
jÃY *
!¾Ô ìgg ¦
/]‡zZ~„çÆVÉ% c*
ì ;g
m Ld
$¾{ ZpÔƒ÷Z { ZpÐ ËÔ „g #
$ N ZzŠ
b Z ÅW )z Y *
!¾ c*
*
@Y 17J
-… q
-Z Õz ¥
"n Æ Ëœz e
$Z@ c*
ì lzŠ ZzŠ ~ ]Yq
ð¯nÆÞZ„z™f ]ZgÔì Éi**
}pz{Æb‚g
X¸g .z?=vZy4Ô ¶ˆ
( | 1318wZØzypgÔ6:mÔ10D 9{g ÑÔ 4¢Ô`ÃÈ)xâ )
ìYä\ WnÆ®
)
á ZzózF,
Å+ŠD V Ý^nÎ ^Ò änŠÛ 䉅‚Ú
Å
§E
B
» x ªÆ x‰Zg ZŠ xq
-Z ~ 46,
u Å w ð Z ` @*
]|~ V- Z$
+FK
E
I
Å
§
~¿x ª »îG
0k.\
gæ~46,
uÅw ðB Z ` @*
]|Ã| 1317#B 11Ô c*
¯/µ
7yZ xn Æ TÔ c*
# ™£Z B)´]|Ô Š
r
HHÂ b ¶Z î0pÒE
W
E
§BÅ
X ñƒgHkgægœ¬Æ
gæ( w ð Z ` @*
]|”) ã- Z$
+jœ
:˜ ~gŠ ØZY M**
Ññ
» x ªÆ {z0
+x‰Zg ZŠ Z
# ~| 1317 ä xj%L]|
Ãm,
?kZ ÔcÎm,
?Åä™ì‡{ogŠt0*
—q
-Z ÂZƒ {à
ÏZçOÔÅq
-’ÅäÑ~]gßiä<
L IZY f>
»
gæ* k¶Z yZ xq
-Z ~ V-Z$
+FìY w‚
¦**
ÑñÔ~w',r
# ™V{ Ÿg£Z **
Ññ~T Š
HHÂ
z CgÎ_ör
# ™£Z àz **
ÑñÔãZ ði;X\r
# ™/Z†{
á
I
x**
ÆîG
ÑäY fgvŠ
0k.\
gæt~„KìYX Å•
(| 1351V-Z$
+
ò Â-Ô14:mÔ©Ò™E
+)X Š
HHì‡Ð
12

www.Qadri.in

Ôˆƒ]Ãz Å\ Ww‚ „Œ ZÆx ªÆ
gægzZ Å: Ãz ä /Å\W
ä ã- Z$
+~gŠ ‡]
.ÓZ†œ**
Ññ]|}Š Zñ™} (,
Æ\WˆÆ\ W
X c*
Š àJ
-w¾ `zZÃkZgzZÅ4z]
.nƹF,
zyÅ
gækZ
Å
§BE
( V-Z$
+
òO Zw ð Z` @*
Ô~gŠ‡/Z¦Z:û%Ôó]
.
ó âÒ™E
+L L¶ ŠnÆ, )
VÍ **
ÍKZ~kZÔ ð0*
/Ï¿Åw‚B 35sÜä\ W V l^Ú‚ì oÛ×Î
Å\ WÔ Zhg{ífgŠ.
Þ ‡q
-Z~yZyÆ;@*
z"Š z!*
Æ]5z^
:sfzgq{zðW~D}g øJ
-[ Z?£
( Zƒù 
á ~`ÃÈ)xâ ) ®
) ËyÒ!‚g ( 1)
I
( Zƒù 
á ~`ÃÈ)xâ ) g ðAXgÅZbc!‚g ( 2)
( Zƒù 
á g Zzm~`ÃÈ)xâ ) xsZ"
$¾yÒ!‚g ( 3)
( | 1313ÔV- Z$
+
H²-·,) >zßZg ZŠ[!*
g Z]Z`Šg °>T ( 4)
G
`Ã -~ˆÔ Zƒù 
á ~VÇzŠÐ`ÃÈ ) ëW ñq !‚g ( 5)
Å
§E
( ì „g Yä™ù 
á V- Z$
+òO Zw ðB Z ` @*
[ZX Zƒù 
á {eÐ
> &g ZuZzx ©Z!‚g ( 6)
(·,)¥) ] ÎçÛZ D
+
!‚g ( 7)
4]bÑ ( 8)
(·,)bÑÅZ
+Ÿõ0*
)
cîœE
(·,))
nz²D!‚g ( 9)
( Zƒù 
á g Zzm~`ÃÈÔwz**
]g @*
)
wz**
òsZ ( 10)
` @*
]|nÆäƒq
-Ñ~*: Ñ‚Æ`<
L IZ
gæ V l^³³³³Êæ
Å
§E
B
ÏZ Ô} F,
ZÐ sg nÆçzÆòÔ¸ ìg Yá p=` { Z_Æw ð Z
xg ÃP \WgzZ çc ;e **
ƒg ZÎ~ sg™hzŠ ä \WÔ ~Š ^sg~ z Z
{gH‰
Ü z ÔZƒ qzÑ ` ´™ V` Ô Š
Hc*
VZÃ\WÔ ˆÅzg ~h ÇÔ‰ ¤
/

13

www.Qadri.in

z½zX ¹ÃVZ ö0’ZŠ~ „`ä \ WÃ| 1318 Z
# gB 14Z®Ô å[W
g · {Š =r
# ™)mvZ îG*9g ÏzŠ

Û +−Z }Z¦{ 
á **
Ññ]|ÔˆÅ\
Å\ WÔ ñƒq
-Ñ~} i » Y xzY fVzôÔ ðJ 7,{ i » i úä ( pÑ
7LZ~~gŠ ‡{ ÇgŠgzZ Š
¢]|x HåOE
Hc*
ÑV- Z$
+Ð`sg=g &
+ÃÉ
G-E
Å
4J&
X ‰ G u {Š4 ö 0*
Æw ðÒh. ZvZ
:i Z§¶g ñƒ˜,ÅÔg O‚Æ\W~gŠ ØZY M**
Ññ
k°Z: Ñ‚ »<
L IZ
gægzZ åÌ* »Y !Z >z0
+~`
X å ZƒÔ~ ÏŠ™uÅxj%r
# ™©ß Z†è‡ **
ÑñÌ
ÃY fgzZ H{gzŠ~y*zyx ÓnÆ! x»Å*ä\ W
Å\ W`Ð 8LZ LZY f]{ÔH{Š â WnÆ•
Ñ
-Z Åx Z™Y fÌ\ WÔ¸` ƒgzZ¸ ìgƒ: Zzg6,]úŠ
q
~h Ç6,øZôg Zg Zz¸ìg â

Û ^~ sgB‚Æ®
))
Ðtgz¢ òZj} F,
Q6,xg à P \ W å‰
Ü z »ò i úÔÅ¥
~[ZCZª
qä\ WÔ ~Š¥äsg HçzÔñƒrg Ã
c Ô ¶_ƒ !sg Ô Hp » äƒg ZÎ~ sg ¹™i
ÆsggzZxg ÃP\WX ˆ^gÐB; c sÅìßç
Æ sgB‚Æ Vz6 Ä x¥: gzZ ‰ ¤
/~ Ü ãxgŠ
·{ 
á **
ÑñŠ
HãgØ~ Vz

Û )x ÓX ‰ − e~ VÃ
9E
~ ~h Ç ¹¬ Ð ƒ
 mvZõg ~Š !*
W!Z öÐ) Z ²y
Ã
ÆTILx Z0
+Z ui *
*t X ˆ~Š uzg ~h ÇÔ} 7,ŠÃÐ
V× Zg W{ÅŠ Z ÔV“ÅÜæ ~ ]§Œz ]gߌ
1á „ D¤
/
Ð sg~Vzg y ãqzgÔVð; ‰‰
14

www.Qadri.in

VÍßVzgZD
Ù Ô‰â

Û g»V×ú]gŠÅÑñgÇzgŠ ‡X å Š
H
IL]|}g –Æ Ëš „ ÈgÆ sg ¬Š ä
Ã**
y
ÑñÔ ñWòC
Ù !*
ñƒ D Zr DðZŠÐ VÃÆsg
ÃVð; Æ \W™hzŠ ¶_ W^a J~ Vƒ 0*
Æ Xä
—,iZzWÅrnÆÞZÎ~V‘Z_ÔVz

Û )X c*
Š
1
E
§Å
õggŠ ØZ†{
á **
Ññw ðB Z` @*
]| ¬ŠäVÍß1Nƒ
%N@WÁZ}
~h ÇB; Vð; ÃILÔ‰[WæF
.ÅmvZ
[™x» CZ ,„
 Š1¶: lZy
ðÃ6,
ŸC
Ù „XŠ
H1™gZÎ~
# ™ jg* ~ßñò Z¤
r
/øÔ¶~g ¤ ÕÔ¶¾bzg Ôå
VŒ ~h ÇÔŠg @*
Ã]â£ZgzZ V-Z$
+
Ô` Ug¯ä ~gŠ‡
~g7 t V;z Å¥ å:Œ
Û »˜V˜6,øZ
a ™ƒ: ZzgÐ
Å Zzg izg }uzŠ ‰
Ü Š g ZD
Ù / Ð VŒ X ˆ à g@*

))
b§Åð~y*zyx Óq :ZÅXŠq7
-eZkZX B]iYZ
zY fgÑ" y›Vzg ZD
Ù nÆIL6,øZ`X ˆ V
-{ÇŠz

J
Û ~ª
q Å[ZCZ z [™Ã\WX¸ Šñ Y x
{
á **
ÑñY òZ¦]|V;z ÔŠ
Hc*
àÐi§pôe
$.
g·g · Y xvŠgzZŠ
á gZÆmvZõg ~g·r
# ™£Z}Z
WÔY ÃËä ËZe ÔŠ
HH qzÑ ` ´ ~ËZe 6,gZÜZÆ
E
§Å
w ðB Z ` @*
]|X ¶~Š™Æ˜Åä™RÃ!%Ôä™
# ™/Z†{
r
á ¦ **
Ññ]|._Æ ¬Æ îG*9°Zm
~ßñÔcxÝgXZ†{
á **
ÑñŒŠc]|ÔãZ ði;X\ò ²
~ßñr
# »{dÔ¹zg Èa{
á ` ÒZ **
ÑñÔã¢wÎgŠ ZæZ
15

www.Qadri.in

mºxj%r
# ™vZe
$Z@~ßñÒÔ~gŠ‡r
# ™jg *
ÃILkZÔwÎg Ô¬ kZX¸gHnÆ~gZŠg 6,gî
Ô@*
ƒ~gY6,
y!*
i{™E
+»!x»gzZ•
ÑÅ* @*
WlƒZgf Z
#
]!*
.Ô *Š Å+
_
M ›z‰
Ü ZœÔGIè ågàÃ]gŠ1
ÃVƒ ÕyZgzZì g „g0
+ZÆBÆ \WðZgW)u Åmï
ÃZ
# gB13n¾ÔVƒ¢q~ ]+Z „gg!*
gŠ \Wñƒ n
‘ÃZ/zgËÔ¸VZŠ
á 6,¡Å\Wg ZŠg ~ª
qÏZ
_Ð {Zg Å r Z_Z™00yp} •Æ®zwŠq
Â
- k¶
tOŠQ ðƒ—ZœÅäƒ »!x»x*OŠQX ñƒ qzÑ
GÒO$@Wlz

!Zg™ƒghÐ]ŠÞkz²ï
^Þùô]ÔZƒg ZÅZg ZŠ „
Ûu
{i»iúzZƒè<~„`X áçÃq]… änÖ] ^³Þùô]æø äô³×#³ôÖ
ämvZõg +−Z }Z {
á ¦ **
Ññ]|{i» iúX ðƒ
Å•
Ñ~{i»iúäY xzfVzôy›; gZD
Ù X ðJ 7,
ÔfÔY xÔ1zZgÑ"¶{i» iú«t ~õg@*
Åy*zy
X ñƒq
-ÑZ
+qz1Ôº
(| 1351V-Z$
+
ò Â-Ô8Ô7Ô6:mÔ©Ò™E
+)
L]| V hçjÓÚ ojmˆÃi ^Ò pç×m†e Ø•^Ê l†–³u o³×³Â]
ä Y xz Y f{Š™uÆ y*zy 6,]Ãz CU*
Š qgzZ 7
-eZ kZ ÅmvZõg
Å
§E
B
x **
Æ ã- Z$
+~gŠ ‡gXZ†{ 
á **
¦g Z MÑZ r
# ™g »ugzZ w ð Z ` @*
]|
gzZoèÒZÐ ~yZÔG Äõg @*
]†ä Y ZÄgzZG w‚g Zoèî±
~ V- Z$
+~gŠ ‡: { ÷ùNt Ô‰ Š™pô~¢q
-Z õg @*
ܠ
â kZ VŒ ëÔ c*
â

Û w‚g Z â sîq
-Z Ìä ~w',åÃ]|Xì pô
16

www.Qadri.in

:ìg™Mg ‡›@k½Z ~gz¢‰Æ
Å+
C Z ~ f **
**
ÑñC
Ù ]Z xÆZz ¯Zz åE
ÑzZ ¯Z Çz **
Ññ±5 ò Z˜
dZ z wBZ `g Zæ HZ à Z \¬vZ ë‡g r
# ™gXZ†·~ßñ
X }WwûZ `g ç
M»',
zvZõgzix?Z
4$M~- ‘
L ³ZgŠ Z',LZ ð0*

Û ¼ ä èG
 !**
Ññ
]|Ôà Z e b§Åg ÃZP ~š%Æ \¬vZ¶g xj%
ƒ: œã!*
i 1 â

Û È ¯¹Z ä r
# ™VxZ',

¬Š ~ [ ZpÃ\¬vZ¶g xj%L  c*
ÎÑ
 ÔN Y
]§ { i @*
z F,
$.y$
e
+Ô ñÑ p=~ yk}÷
Ðy$
+C
Ù c*
Í+Z®Å8
-ggzZ å: (Z ¦
/
Ù ~~EŠ
C
vZz ® Å V\W îSÔVc*
úª
 q Å " q Ãq
-Z
Ce
$.J
-Vƒ 0*
Ðu} ÀXì ~ { ó ~÷‰
Ü z kS
Æ Ë Â~ ]§} À,Z ñƒ ¾Ô r ZŠ " Ôt Z',
èg]
.â −Zz]|ZÎÌ~[ ZpgzZ ñW: Ì~G
g‡
$.™ WgzäzŠ 
e
á ¹ Ô7Š c*
Ú ŠÆËÆÅ\¬vZ
›e
$¸ ä ~ ‰ f Ð J
g }÷B‚Æ ›
å@*
™ 1
1» ã%
OÅyZ] §]Š ¬s Ü',Ð: ZgŠ Z',
Ôg:Š c*
¹Z Nƒ'!*
¼ ÔˆÁçWgzZ 1
1 » Vb
q :Z Å’™Y c*
zg kZ \¬vhÃ\ W„ ð å ;e ä ~
{z Ô ;gg OZ »)**
ò Z¤
/Æ \ W¼ :

Û " ¼ 1Ç V
C ¸tg ÃZ
17

www.Qadri.in

Ý‚e ^÷³Ûq^³³‰ ^÷³³Ã³Ú
tˆ³³Ú] æ o³³Ó³e]
Ü´³×³‰ p„³e á]†³nr³Ö o³³ñ^³³Ó³³e ^³³Úæ
èÛ³¾^³Ò h糑 à³Ú k³i] x³³m†³³Ö Ÿæ
Ü´³•] à³Ú t]‚³Ö] o³³Ê ]‚³³e ц³³³fÖŸæ
:D â

Û ˆÆäâ

Ûk
,
’g ÃZkŠ ã½
Å q^q
-ZQÐ Z
# Ô ñYƒ »<!*
{ â

Û Y ¬Š
Tì –»ÄzŠ ]g @*
«q
-Z ~ Ïg à V; ÔB: ›

Û
„¸Ð«kZì m{Š XZtÔÏÃòug @*
g ZD
Ù FÐ
«C
Ù ÔÐ ì]g @*
]†Z
+ZiÐ g ZD
Ù q
-Z \¬vZ Y ¶
KZ 
ì yZ Âǃ ]g @*
»«C
Ù q^C
Ù » q^g e ÝZ é
' õ » kZ ÌZ ÔÐ Vƒ Za ]g @*
#g r{Š c*
iÐg ZD
Ù ge
]g „ì)**
$Á »\WÔì –„]Zg«t Ôì H7
e
ð]ˆrÖ] àŠu] oÖF^Ãi ä×Ö] ÜÒ]ˆq c*
Ñp=
: D â

Ûk
,
’™^ÐW¼
E
§Å
) ¯x ZŠ ]|dZÃ\WÌwfg Z wf Zt ! **
Ññ
Ôw ðB Z ` @*
Ãxj%L@*
™n²¼ Z® &7ëÑÆ\ #Æ( ¦
"Z
yZ ä~Ô åØ" {Š c*
iÐ yZÆ\ WÚ/ qâ
x ZŠ *™−ZzÆ\ WÃÅ\¬vZèg]
.â−ZzLZÐV\W
[Š Z »\ Wì xiÑ6,íÔì ¬Š D™[Š Z e
$¸ »¯
á p={z[ Z åƒ @*
',
»Œ"Ðxj%LgzZÔVz™
vZ ÔVƒ @*
™ H\ #Ð \ W‰ ™n,# ~g ø gzZ ‰
3! yzŒ
vJ
-!z éŒG
Û gzZ yqz pôÐÑC
Ù Ã\WVz³
18

www.Qadri.in

\¬vZ -ÆÔZ ¦{ O }WÇg yñâ z °çz Ë
X =°Z[gv:ZzZ:zÅzm
¼ 0Ð gñZ ò OZÆ xs Z©
gæ gzZ <
L I Z -ˆ Æ kZ

Ð ~',Ãáiz',
| 1318 y @B 10ât Ô D™x !Z »â™ â

Ûk
,
’'!*
Xì Š
HHk
,

X ñƒ}Š Zñ™zŠÆm\¬vZõgLœ]| V Ÿæ]
ã-Z$
+~gŠ ‡]
.ÓZ†gpZ1Zœ**
Ññ]|~Š Zi W@W ( 1)
ã- Z$
+~gŠ ‡æÒZ†**
Ññ]|I@W ( 2)

~| 1304]Š Ñz Å ã- Z$
+~gŠ ‡]
.ÓZ†**
Ññ]|} Š Z ñ™} (,

~~Š Zi W4z]
.Ô¸Z
+‡Bz ò ¸gzZ¿„
 Š',iÆäâ i LZ\ WX ðƒ
| (,~ ] k’ò ¸z Bë Z x ÓÅ äâ i LZ Ô H ZŠ Zg ZŠ™: ZZ
+‡~ wzZ D

z kgŠ Ôk
,
½z k
,
’Ô Z hg {íf » ] c@*
z ] > {Š c*
i Ð 20 Ô 1z™| m

îÆ s s Z LZ ~ y ZyC
Ù ë!*
w 8Z z ht ›ZgzZ Vz ]úŠ Ôög D
+
sÜÃ ( Y 1931) | 1350 y @B 3X Å #
Ö }
.Å Iz + Š ñƒ º 6,xŠ

.{ 
á **
¦ò Z¤
/
”%L Z~ V- Z$
+tgŠ ‡{ ÇgŠ Ô ð0*
] Ãz~/Åw ‚B46
J
G4E
Æ ã- Z$
+~gŠ ‡gXZ†wΰZ
n Æ ] Ñ q -) X â

Û x Zg W ö- &0*
( ~gŠ ‡/Z¦ Z :û%Ô ó ]
.
ó â Ò™E
+L L¶ Š

Ôñƒ Za ~| 1318 ã-Z$
+~gŠ‡æÒZ†**
Ññ]|}Š Zñ™ Lg

Å ð¸ } (,LZ~ ]k’BÔ¸ 'gzZZ
+‡BÔ¿+4ÔåÃzݬ

~4 z ]
.Å yÎ 0*
x ªgzZ ñƒhZzÐ >›~ˆ Ô1z ãZôk
,
i
19

www.Qadri.in

ñ¯ gœÆyÎ 0*
Y f¥ V;z‰ ™]óyÎ 0*
ˆÆ„Ôìgq

´ ˜x ÓÐ +
$Y ÅyÎ 0*
Ö ÓXìg ^
#
,Ã6,}ÇkZ J
-]ÃzgzZ ‰

Y ÅgZû)¬ ñZg @¬ ~ hÆ yÎ 0* 
@*
ÔH{gzŠ » uz kzggzZðsZ

|1390X ,hgg ÇŠ c*
ÁÂZ
+ZiÐ 206,]¬çñÏ(gzZ BÔIè ZXn

ðsZ ]xeY }gZŠZ {Š™ì‡LZgzZ ð0*
]Ãz ~ cZ™~ (Y 1970)
X ‰ Gu {Š4~cZ™

Ö ÓIw‚P ~ s Z ‹Z Æ 4 z ]
#
.Å \ Wn Æ yÎ 0*

X H~g Y]uZ e »x **
Æ\WäyÎ 0*

XìŠñ~M%ZgzZÖZÔyÎ 0*
s ÜZzŠ ÑzZ M »]Z|VâzŠyZ
///

20

www.Qadri.in 

I h¡ÏÞ] ^Ò äÞ^Ú‡

: â i x¤
/Šu¼ ¹ ÂV- Ð Ã r ZugzZ [KZÃVj G
é5O_Æ *Š õg @*

t pX Dg ¦
/Ð { óÁgz™ ÅyQi Z

Û z ÝZXì @*
ƒ t · Z »Ú Š

Å]Ñì6 : â i Ì~‰
Ü z Ë Y{g 7{æ7 ÌÐÃ~uuÅyQ%Z

¶* Ô *
*™g (Z lzgh
+]
.~‰
Ü zC
Ù »: â iX eƒ7"
$U*
u0*
Ð lZy
lZ F,

: â i ) …æ‚m hŸæ
†a‚Ö]!kx ¬ggzZ C»[²Xì ÷CgŠgz¢**
3

=~f Ë~CZzÅTÔ¡ÅT7(Z ( ì Lg O˜ì wzeq
-Z

Å%Z kZ {zD Yñ0*
{0
+
i~*Š ]g @*
- ` Wó**
J
g »äZ6,Xƒx¯Ã

uzg Å k Qì xiÑB‚Æ: â i [zZ »: â i M
h }Š ]Š Þ °»

Ìt Ug ¯Ãk Q Ç} ™tÊzÆ: â i=~ f X ˆ~Š 7~ Vð; ã¨
KZ

»x ¸q
-ZXì%Z ~gz¢gzZ òiÑ [zZ nÆ: â iì ]!*
òiÑ*
*™t

pƒ[I: VYw=»m{zx ¬ÔIù S„ H~‰
Ü zËÍ]Ñçi§
Ì6,wzÅk Q~Tì ~gz¢**
ƒ Za ª
q! zZ +Z6,k Q~§q
-Z

ì M]oZg7Ì»%ZkZÃëÐõg @*
~z*ŠV;V;X ñYÅìN¼¹
° ) x ¸~uzŠ n Æ äSy
á z ]³Åx ¸gñ**
Ô{ŠgzW',
u¸¦
/q
-Z

7(]Åx ¸idk QX B
bg VQ7ÃÒÃËKZ ( ì Cƒ[x»‰
Ü ßZ
G-šG
¢
$.Ï{h
+I x ÓÅk QX DƒçøgzZ J6,Vçp
Å ö z" e
21

www.Qadri.in

t ~ øZ

Û ~gz¢Æ Vß Zz ¶Š yY6,] Ñì6 X CY @Š Ð { ó

X ,Š™wâ 0*
b§Ë: ËÃV§g@ZØzg U*
Wì 4ZŠ]!*
V´p~‰
Ü zC
Ù »: â iZ
# ì .
Þ ‡Æä™wìÌ]!*
t6,
(kZ
x Óx ©Z„
 Š',
iÆTì³»]gŠ„
 ŠÆ]¸„
 Š',
ikQ *
*™wJ
Æ)gzZw‰q
-Z¤
/Z **
îÞzZzñ; Ô **
zg6,[ zZÆ: â iQÇ**
6,Vñ¸
{q
-Z=Šzö~g øp¤
/ZWZzÆäVQÆ—kZXì HgzZ Â7ÒÃ
í‰
Ü zkZ~[ ZÆkZ¼VƒYÈ~ë @*
Ë }Š7x »J
$
-zgŠ 
ì ›gzZªZz%Ztb§TÏ}™:gà**
ËIhðÃÃk Qì IÃ
c*
,
k
¼ c*
gŠz , vß ëÃT hZz Ð ]¸„
 Š',
i k Q ]Zp~z*Š
( ^Z £ZÉ ¸$
é5;XG
+Ì%Zt b§ÏZ D™¨Ð p ÖZvŠz ë
Ð] G
X ðâ

Û 7ðZzgg »: ²**
ðæ
/
Ù ~„ÅVz·" KZ ä ]gŠì
C
™yYgŠ" ÃyQ Ô!Zi Z » yQ Ô **
ƒ: ;gzZnÐ Vzg;Z YyQ%Z
u0*
ÅTì Å «ÚÜ=Ãëä ]gŠXì x » ã¨
KZgz¢tbŠ hg
Æ~h}g ø M
hNŠÐ & ¸! lëÃVzqyQ~Ýzgs ËgzZ
kZèYì °»Z **
uZu¶¸ ~Š m,
Z !Ôg]H Zg ø It X µgzZ
¸ñƒŒgz¢\ Wq ¸zIX ZƒÝq ÅçÎçÖ] ‚Ãe µñ»g±UggzZ „Zz
ðÃZ
# ñƒ DƒÆg (Z kZX ~g (ZÆ\ WVâzŠ *
*™:gzZ *
*™
Q ñƒxêZ
# gzZzz HÅäI: xê6,Twz°kZQÆ™\W ㊙ **
kfŠÒ ^ÛfÊ èfn’Ú àÚ ÜÓe^³‘] ^³Úæ Xì ~gz¢gzZs »ZÐÌ×Zw
CgŠ Ýzg {z( ì ZOŠ H »Vð;}g v{zì B¤Ã? ) !ÜÓm‚³m]
Q ÂÐ,Š7
-ÑŠ¤
/Å+
M ^gzZƒY" ~ k Që¤
/Zì BÃë6,gî
oj#u ÝçÏe ^Ú †nÇm Ÿ ä×#³Ö] á$ ] tìYƒðYtÔ} 7,
**
VQ: ~Š!*
',
gzZ!Zy

J
22

www.Qadri.in

{zJ
-Z
# @*
™sp7J
-‰
Ü zkZª
qÅx ¸kZvZ ) ÜãŠËÞ^e ^Ú ]æ†ö nùô Çø³mö
~[zZkZ:X HgzZ Â7p¸ ÌÆ( }™: ~pg0
+Z LZŠpx ¸
X Y"w5z ý^O@*
6,
[zZkZ:Ô ~',
Ðx Z²Zy¨
KZ:ÔnZ ‹Z ðÃ6,
]gŠ:

I Ù^u …æ] o•^Ú Ü×ŠÚ ÝçÎ

m{x ¸q
-Z‰
Ü z kZ1XƒŠñ: ~: â i ËnÅT7(Z[zZt
: â i¤
/ZXì Ã7}g øu0Z]‹gzZ&Àe
$.»VpqŠ „zŠ Å
VÐ.} â 9
CÎâƒ:ßwìZ÷h
+
á ÂN Y Å„6,V”g ZD
Ù VÐ.Å
ÏZ WZzb
Âì Z b
Z !*
/Z: â i[zZX ÏN 3Š8
¤
-g CZgz¢~ m{x ¸kZ
} (,LgC
Ù À` Wì x ¸„zÐ m{x ¸Š Z%~g ø Xìz »m{x ¸
# %ÆTx ¸„zXì ck
x ¸„zX D Yñ 7,~pËC
Ù ` WõJ/I
,

»g ¶Z™f »Tì x ¸„z Ô Dƒ { (Ý»Æ Vzg ¶Z~ yÒ ÆTì
n Æ b & Z Å Tì x ¸„z Ô ~gñ**
) !*
¯
» Vzg ó)**
gzZ rz

Û¯
) !*
‹ZÊ Z 4,
‹Šq
-Zä~g ZƧKÑÅTì x ¸„zÔì‡cлÔZ
Ôu**
ŠgŠgŠTª
qÅx ¸kZX ë y›ÃTì x ¸„zV; Ô c*
Š ¯}
~7 Ð WZx â ZÔWZ_¨ÔWZ tzg êÅk QÔì 0Z]‡Ô]‹6,
k QÔì $
Ë ƒ'~ EZŠHk Q„ðÃ:ì x **
» §z ôg Ë: V˜ ¼
A {z
ÅyQXì 3g ¯ ,÷ÃyQ äg¦Æª
q Åx ¸{”{ nkZ~: {o ¶
K
yQ Âì Ø ¼¤
/Z »fgz ÑÔ•
Øz y
á Åx ¸kZ ? 9H²zg u 0*
! Zy
{ŠñÅx ¸kS X Á¹gzZ ÁÌá Zz"7,BÃ6,X~V1 {Š%
ÔŠ ¿Z »x ¸à ZzÝzg5Ôx ¸OŠ Zi WÔx ¸à ZzUeºÅx ¸[x»ñƒÙ Š
gZŒ
Û Z » fg z Ѹ¦
/Åx ¸wâ 0*
{z îŠ 7]i YZ ÃyQ ðZgŠp Å yQ 
x ¸wÒZ uD D™7ÌÒÃÅKÉ Vƒ B: {z7t X ,™
23

www.Qadri.in

܉zËÌ~gzŠ Ë{zì ðƒ! ŠnÆr Æ~{" zª
˜yŠÆ` W
{qt ÜZÐx Z ¸Zx Óx ¸{z'k\ZÔk\ZÔk\ZX ¶6,
y WƹF,
~
»VÇYZ KZÐq
-’IèKZ äx ¸TÔ ¶Sm
S(,
~Vçpé"gzZ
Ñg Zâ ZÆk QX c*
Š™gëÃݬРÝzg ðƒLKZÔ c*
Š è6,ݬt ÃWŸ
Ô¶: ÌyZ xƒñÅT ˆ Y Ð wqZ #
Ö 
á Å k Q O g @*
u +p+Z6,
z y
á ¸¦
/Ôwz ëÅ k Q Ô BŠ Ð { ó ~',Ãk Qg #Z 7¸ sÜ
Æx ¸Ï Qìt Â**
zgX å: Á¼ ÌA
$ @*
ƒ¸¤
/ZX ,™Ù7 0Ð •
Ø
k**
7»]c*
ø
gz¢IèÆk QÔD ÎîE
0™Š6,xE~gz¢gzZ { À 0*
Æk Qvß
VzuzŠ™wZ e~ ò ,…] îdÅk QÔÚB‚Æò¤
/
ue
$.6,äÎ
gzZgzi} (,Ôìõ6,ä™gÐ x **
Æg #ZX CY Å3 Zg WÐ k]Æ
sÜ{ " Ô[v**
Ô I Y Ô {Š i •
 #ì *
@Y ¹B‚Æ åO$ z åO]Ie
$.
) !*
¯
Æäƒ: ðÙzg! fÌs sZÆk QÉ 7„y›+Šñ
Ã]gŠX¸x Z ¸Z+F,
+gzZ[v**
$
Ì{zn ^:6,d
$ { ZC
Ù
á ÌxŠq
-Z
Ö Ó~g ø ä }iuTä V”X:gz ¶´g ` Ѽ Åx ¸~g \ k Q KZ
#
{)z {)z ½Iè ~g ø Ôaz D}g ø „B‚Æ k Q¤
/Z ¹xs¦ZŠzÃ
! f ÂA
$Ô\ðŠB‚Æ [ ëW‰ D Yƒa **
b§kZ Ìg U*
W]g @*
Æ
X @*
ƒ: Zg ZÍÌg Z Œ
Û Z »äƒ~Š ÑzZÅy›x ¸Ã+ªÆ]Ñì

I äjÊ… kÛ¿Â
}Ðk Qì »äY$
Ö Æò **
(z]³KZÃë]‹c*
£gŠT
%N{Š c*
Ô{ i Z0
+Z 9ÆwÝz¹F,
ÔµzÆÔŠ Yzb & Zx ¸~g øì%Zt]‹æF
i
uZgŠ Z Å [ ëW J0
+Z Š ZigŠ â b§Tì ܇ „ +Z Ð w@*
7,õY Ç
„gì CY ÅÒÄz™ ZI¹F,
ÃwÝÔÆÃµÔ b &Ê YXÐ :â
24

www.Qadri.in

¸ {zvg )
,}g ø q
-Zì t

Û »y Wz}iX ñYƒØ{ Ì»]³(
%NÅX
V; Ô Š™g DW} ~gâÔV“ CgŠ~ Vߊ q
-g @*
ä { ó|@*
æF
_gñ{z „}g ø Ô Çìgg ŒZÃx ¸~g øå Ð X¸ s sZ {z „}g ø
øZŠ z =Ô~ ]g Óz ò ¾Ô~ az Dä VÂZ f •
',
!*
Ô,jà ¬ X¸
Ð VÂgßãZgâÅyQy!*
zyWòsZÔy
á òsZX åHÝqzgŠ dZ ÷~
" Ì6,]Ñ¾Æ s sZ LZ ë q
: X D Î îH
0E
-Z { Wœ { WX ¶C
Ùª 
<Ñ q nZz +Š DÚ~(,Ð ƒ
 Å Z}
.Ô]³: Ôì ª
zŠ k0*
}g ø
" Zgz
Xƃrg ÃgzZ„
 Š ·Ç!*
Ð k Që¶âÃëÐ ~
V ãæ V9îG
S0I
u { Å VZ ÅX s ÜZÆ s sZ „ yQ ë' ]‡Ô]‡Ô]‡
»q
-ZC
Ù gzZìu Zg ø Ôì @*
Z’Ãëq
-ZC
Ù ` W c*
¶)u »çWÅVvzZ ‘zZ
$ ÑY fzãZ Y 1zZz î E
vZ ðîG
0šG
0BtzhWzm) °g szƒg *™Ñ Õ
@»DTGX Vƒ 0*
-Íh4É
}g ø ìK Œ
Û ˆ; Œ
Û ÃTÔìñ
á t ‚ÆyQ~TÔ c*
1ä( êG Zz> }Z
äã]VYgzZ ~Š%0*
Ås sZ}g øÃ|
# gŠTÔ ñW− ïŠ ã0*
s sZ
QgzZ ÑZ e ^ »Ãk Q ä x ¸~g øì … ÷XÑ V~ k Q Ôc*
Š™gzÚ
Š c*
[pX ñWò: c 
á }{g !*
zŠ~k Q ZŠ Iì ÒÃt7®
) ¤Ì6,
kZ
*
c : â i ]gz¢ ðÃÔì ]gz¢Ãë ‰
Ü zC
Ù Å T åV (Z gz¢{z q
pg
X Y™7ÅÐk QÃëw$
+zŠg »ËÔ[zZ±ðÃÔ‰
Ü zÅ
Ü z T ñY H{™E

+Ȼ
q k Q Åx ¸kZ ~ yÒ kZ ‰
Ü z kZ¤
/Z
2gzZ ǃ: à {Ð pŠ ¶ÅÝq úz ›™ 0*
lgz6,~ŠÍÅ[²ä xsZ
Æk\Z e
$.~pÔì $
Ë ƒd‚f ! lª
q ~i q
Ð Z Åwz4,
z `z²
¾gŠTÔ Y™7Zg7 Ã{Š Zg Z LZ ‰
Ü z kZ~Vƒ @*
™C
Ù ª]!*
tB‚ 
Y™7Ìwìt~— ª-Ðp ÒÆk Qì ˆ~ŠÃíú
25

www.Qadri.in

e.Ãx ¸‰
$
Ü zkZ~Xì Yƒ9Ìt :Z »à )Z6,
k Q ÇV‰
Ü zkZ¼
ä [ ëWƹF,
òsZ å: â i {z q
-ZVƒ Le **
‹]!*
t ~ p ÖZ¿
zÆì ðY~ƒ0
+Z\I ]t [Z c*
å3g™gëÃݬq
-ZÐ Ýzg ~g7 KZ
`g Ü ä ¡ +Š ª
zŠ å: â i {z  c*
Ô „g 7¹!*
q ~i q
ª
Ð Z~µ
{z Ôƒ: ‚ \ ì yà (Zì ª
qt [Z c*
Ô¸ Š wÅÐ ]tx ¬;
}g ø ?Zz1 ƒ
 {z $
Ë ƒ {)z {)z ]Ñçi§z t ÜZ p Ò/ VªF,
{z HXì Šñ~ x ¸·ù » VÐ~',Ï~',` W c*
Ô‰Šñ~ s sZ
˜ w¾gzZª
ª
˜ ~ yyZk
,
zgzZŠ !*
WC
Ù Æ\zg- ì Yƒ lñZ

Û‰
Ü z
¸4ZŠ~ã¨
KZ q âÐp ÒÆ]gßz^p¤
/Z}°!*
Æ\g- Ô¶K¬
~yQX å 3g™ `g {Ð +

KZgz¢ÃyQä ]ÌÅyQÔ] ZŠ ¬ÅyQ1
Ù É øZŠ z w¾Ôaz DxsZ IZ~ ‰
C
Ü z k QX å: t

Û ñçLa~ VYzgzZ
åwqt »Ýz ÅV+jÆyQ Ì~ãZxÔ~ oÔ¸ï»C
Ù â ~!p
ÆyQÃJ
-OZ Ôw…6,ÔÜZÔ^ÔyZg ÂÔyZk
,
Z™á Ð [²~yŠi 0
ÆyQÔ {qs ™zZÆyQ ̸&gi 6y*zyX 1™ ìäVã~Š ѯ
Åxz²•
',ÄzŠÆyQX åh
+Š ¾ ”{ Z',0‰
Ü zC
Ù ™ÍÍ{™E
+»2Z ¸Iè
{gzŠ Ì~k QäxsZIZx ¸X ðW',
ÌŠ Z%Åk QX ;g:xzøÌ{zÐ]g c*
i
Ô~gz6,Îg Ôs »Z z w°Xìg yZxB‚Æ ! x» e
$.J
-] åO$ X H
™) Å
b§k Q åo&gi 6y*zyX 3g ÿ Zg2Š CZÃ<Ñq nZÔ½Iè
zd
$ ÌÃVz°!*
Æ V;z ä ÖòsZ1åŠ

Û ~ -
á **

˜
V;z ¸ Dƒ }™E
+[v**
Æ ÕgzZ x Zg V˜ Ô Zhg™ ¯ ¤
/
p » -
á
` Wx ¸„z Ôk\Z ñ; X Iƒ ì‡
aÖWB‚ÆWw¾z [ZŠ We
$.
» Z}
.: Ôì h #6,~{" Ô ~Š Zi WÔkƒz ZƒÔª
 ˜ Ô+
M ^Ô Ù!*
zZ ÔÙÈ
26

www.Qadri.in

: ZŠ Zi We
$.ñƒ} hñ-Ð ]c*
gz¢´Š ÔŠ¶ Iè ÔxÑÅwÎg: sp
»x ¸ÏZ bŠ Zg –ÃD¤
/
Ù å: â i {zq
C
-Z ñ; Xì sz^~䙬Ï0
+
i
Ï Q ` W c*
¶CÑ6,]i‚x ¸ÌÃVƒƒ IzeÆ ª
Hd Ô å>n

Û
Xì ;g[ze~„e[ZŠ¤
/i ˜»x ¸
™B‚Æ ±Âe
$.~g¨} hðÂ}I: ÅÙÃh**
És »Z¤
/Z 
‰,¦
/Y +Z~s sZ}g ø ]Ì{h
+Ix ÓÅ]gŠì Y W~
X CÑ+ÐyQ~¸³#Ì~: â i}g ¦
/‰ kZ

I Ñ^Ëi] æ ^vi] oÚ¡‰]

ðÃgzZÆIè s %ZSÃTo¢zL»zgŠ kZ Âåt · Z~ :W
wì»T~Š™ Za Ùñ{{z~V<8ÅyQäIèwßZXn h Â:ú
BÏßÖ^³Ò6,
VߊJÆyQ ðZ±ÅV- œÅyQÔ Y W:~wŠ Ì™0{ç
yŠi 0Ô'zZ°pÔ} ×OzgñX ˆcb§Åßsw¶ †rv³Ö] o³Ê
ù ‡zu**
çgzZ÷±ÆãÇ0
+
iÅyQX Iw$
+ЛØ{™ƒgzŠ~
xsZ I Zx ¸x Óä ]gŠX CY ð0*
7~x ¸ËnÅT¸ à {, ZÐ
F X å Zƒ ` Z'
× m{ q
-Z Ð IF,
Åx ¸~g ‚ c*
Í ¶¿g bzg „ q
-Z ~
Æ¿q
-Z å0
+
kœ(Zë !*
ÆyZÐ W,
Z„
 Š',
iÆ~zcï»Å<
Ø è
V ! ²·9[8ÆZ}
~
.X CYƒq
-’Ã
 Ug ¯Ð RÏZg f ~Ë
}q
-Z c*
Š ™ì‡¸g ãqzg q
-Z yxgŠÆ yQ {z´Æ ]© ~z*Š ä
gzZ ãqzg kZ ºg ~C
Ù ªÀÔ º´ ~z*Šx ÓX åo¢Ð <Ñ q nZºZ
- ` Wì Y™~g¨ÌŠ Z ÌòŠ W»™à ©X Š™gŠ" ä¸g ãZZ
J
-Z™ÍÃXîŠug @*
q
ãZ6,Ø »X}g*~*Š]uZz} (,} (, 

g¼Ì6,äƒ:Æt · Z ]uZz {z HÔì @*
ƒ Za 6,Vߊ}g ø W,
Z à ©)
27

www.Qadri.in

{z ðƒ ¹F,
¼~x ¸T~o T~: â iTX 7¦
/
Ù 7Ô¸ M
C
h W~
HtŠz »t · Z~x ¸Të 7t ëXì ª
z$
+z•
',Åt · Z sÜ
{zt ]Z|X Zƒ 7s %Z ~ ‰
Ü z Ëë!*
Æ LzŠ ËÆ k Q ñY
zzvZx™ ¤ÂZÑñZ}
.è]| Yƒ7'~t · Zò ¸ì s%Z
§Zz » k Q ~ 7,ƒ ˜g] ~ÅvZ èg yç0tzç÷Z ]|[» gzZ
ðà åg´W,
Zt » q Z 4,
b!*
} × { k Q HXì Ã7}g ø gz¢
Xìg ´˜ZuzŠgzZAŠ™ VQçWÃq
-ZÐ~VâzŠyQ¬
U*
y‚ WgzZ µñ{»! x»KZ~ªZŠ KZgzZÔäxzg { 
á É
Ü zkZ
]|X c* 
~ r â Š ðZŠÎÆ k Q wì »¨ £Æ \ñ]Z|X Hwì=g f
Ôìg D YlƒÆk Q ðö.
$Z e„
 Š',
i {zÃk QäÅvZègtzç**
¦
'!*
ÅVzg »ut á1 Âì-Z¾Ôl!*
ŠpñO uŠ%zZ L
L 5Bs ™
kp~¾c*
n™~i Z0
+Zñ~z#
Ö Ó]g â ZzÄÜÅZ\ñgzZ Â
s§ÅZ\ñX V†z„
 Zwõz„
 Zwì,Z V´.
Þ £ »yQ~Ð (
X ó óYƒ7ZuzŠ ZÎÆtzç{zǃ: ZzgÃ! Ãu~¾„3ªÐ

I ärnjÞ ^Ò Ñ^Ëi] æ ^vi]

x ¸{z ~ öu z ¬~g7 Ôt · Z zŠ Z ﻤ
/Z < ¢ \W]Z|
e**
GVÒx»gŠ.
Þ ‡ÔVªF,
gñ**
{zÐ ]¸~C
Ù ªKZ ƒ: "
$U*
n"
 Š',

iÐAÅ„t · ZAjWzÔ}Š Zg Z ñƒ_(,
ÆyQX ‰q ¸ß Z
Ð yLZ Lä Tx ¸{zÔƒÅÈk x ¸{zì ]!*
Åä™g¨V; X¸
z‰
Ü ¤ãKKZ: Ôƒ:tâuðûª
zŠzwâ k0*
ÆTx ¸{zÔ Ñï:xŠC
Ù !*
MÔƒg ÇizgÉx ¸ ~ ]¸
ÆTÔƒ Z½ÅT,gL¿Î c*
Kzg ¿zg Å ð8E
Tx ¸{zÔƒ:Šñk
B yâ ‚z i ‚ ðÃÆVzg ZŒ{Šgp8
-i KYKISk0*
28

www.Qadri.in

ñgzZÙpe
$.ÂZƒ:xÌt¤
/ZgzZ 1.
$!*
Z•Z•ÂŠ
HD
/Zƒt‡gÅ
Ô¸+iÆVzh˜³ÆTx ¸{zÔ ~Šg Z ¦
/~ÞZŠ c*
]Zgx ÓB‚Ætz
Ð y4ÆÜæ x ¸{zX åyW»yQy¿‚Ô}i »yQ **
–Ô å{ Zg›Ziñ
ì ÝqsÑtÃëª
z$
+ÅTx ¸{zÔ ˆ’~kg Ãzt Z²Ôx 
á zxzg™ò
ÆòŸz„ä VzgZŒðƒ ¹ÅTx ¸{zÔ ë y›Ã\WLZë
:x»ÂðÃ*
*™É` ¯6,
oiZgŠgzŠ‰y*zyäTx ¸{zÔŠ¢~g {Zz1,7,ßV`Åx lZz q Zâ Z~ ä™ ìy*zyÃTx ¸{z Ô**
Y
t]Z|X Z hg„™ ¯ Š !*
WxsZÃuÕZg ZŠ kZX ðW: i !*
Ð {Š Zg Z LZé
t · ZÏZ~V¶F,
gñ**
yZÔNƒÝqÃx ¸ ä³×# Ö] àøÚô ‚³mùç³Ú kZ VÒx»
~Š™6ÂÅVzC
Ù dZÐ dZ~x ¸ä t · Z ò ¸ÏZXì Å( Åk Q ä
lƒ^ åc*
Š ¯ wjZ (Z nÆŠ ÑzZ ÅyQä ]Ñçi§~·ÆyQÔ¶
Y{g7%ñƒ ÑZz ¶Š yY6,x ¸Ôv

Û »x ¸ÔÔí C»x ¸„ s e
X åc*
Š™—ÃVºÔÙigzÃò ¸Ô c Z

Û ÃV+jÆyQät · Zò ¸ÏZV;X å

I h ] ^Ò 7æ<e

WÅ} (,
LZäT) ^ßÚ ‹n×Ê ^Þ†nfÒ †Îçm ÜÖ à³Ú ÂåpŤ
/Z[Š Z

Ü z k Q¤

/ZÔ ñƒÇgÉ
Ü zC
Ù Ãx|Æ( g
$5ZÔ7Ð ~ë{zÅ7

k Q Ô å Zg W{6,‰zB‚Æ [@*
z [Wï» ]t[ ëWZ
# nZ eÃ6,
Â<g¨¤
/ZgzZì x »Âe
$.ù »X QÐ ]ÒkZ Â,nʼn
Ü z
[Š Z »ª
‚gg !*
gŠX ãZªŠ1(ZgykŠ 4, 
Y7̃Ðë[Š Z »zgŠk Q
ÂnÅk QÔë ä×# Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ h^v³‘]ÃTå{ì»x ¸w=k Q

6,
yYÔHgâ"ÃyÔ,Š™ ,,i úXì%Ze)tnï}gzZ ZÎÆyQ
Wt

Û ~ klg !*
gŠ [ZŠ WñçLagzl Hp~Š™á ZjÆ,yY™ö
29

www.Qadri.in

gzZƒ´{0
+
6,6,
uÆË‰ïŠ ~¢q[Š ¸V- ‰
Ü zÆ! c*
g !*
sÑXn

z ÷g WzgzZx ¬{z Å «dx™y»k QgzZ ~g—ÅPJ WXì e **
ñÃkZ {z
q ËÔ~ Ùp~ ôg1ÔŠñÃx »Æk Q 1ñB; ä ·(,Ta™
ª

̈ Æ ä™ÃsÐ : â i k Q X Zƒ: ¦
/
Ù t ìg: pÅ[Š Z w¾Ì~
C

ÅÝqVc*
/e¼ ~ [Š Z „gzW O Åx ¸yÇg )
¤
,ä x ¸~g ø J
-V-œ

X : â ig ÇŠ c*
Ì{z

IÁ^vÖ ^Ò àm‚Ö]æ

„z » \!* 
Ô\!*
kZ£Z [RLZ d
W x ¸õÔd
W g .ƒ Ôd
W yZ
g Ñ~#
Ö ZÅ~
V vZwÎg·Ã\Wì n

Û 6,
¿k Qq
-ZC
Ù D™[Š Z
ðg
CÔ™ H ˆµçW Ug ¯gzZ óâ ã0*
~‘
 wzZ ä \ !*
Vâ ¤
/ZX}™
0š±~ wŠÆVâ g ZŠ **
ÅvZ îGE
ˤ
/ZÔ ;g Z9: n k† » ã0*
k0*
Æ— J
Ôc*
Š^0*
{Š \ ™ è6,ñ0
+» LZ g
Cd
$¾Âñ;Vƒ 0*
ä tØÆ]g c*
i
Xn™ ãâ

Û ** 
‰$
Ë ™ Za 7W,
Zt6,
wŠÆd
WV»Š c*
i Y" Å\ !*

I h ] ^Ò ƒ^j‰]

æ Ü×ÃÖ] èß³m‚³Ú ^³³Þ]g Z]
.@*
X xÝh
+y

giÆk Q 1Jswq
-ZÐT
=äTì yâ

Û »Z]| ) ^ʆu oßÛ× àÚklyâ

Û Æ ^ãe^e o×Â
wJ: äwŠ¾gzZ ‹: äy»¾Ã î³³Ö] ( VƒxÝ»kZ~c*
Š 2swq
-Z
Å Tì Š *Q {z V; ?ì q HŠ *Q â

Û Ð s »Z v ! ]Z|X H
Š Z¦Z Åw”ƹF,
~(,Ð ~(,
Ù ðÌ~ r â Š Ô Ï¤~ ]ÑìÔòÝ
C
ÅŠ *QÃk Q ñYƒ Ñ®Š wŠsWC
Ù Ð T8
-i Ū
˜ Xì  Za
%NgzZq
Ð VkvçæF
-g @*
Ô}Š ¯ s Ëz s ™ ì yÃgzZ ZÎÆ~¤

ì „Š *Z {zV; Xì x » » ~Úg Å„Š *Z bŠ àJ
-Š°w2ñƒD X
30

www.Qadri.in

(ÂGÎ Zg fQXì YV6,` ZcÅ ãÇ0
+
i KZ y ¨
KZÐ ½;ÆT
X @*
™ ZŠ Z:t]» ~išŠ Åíy!*
$bLZ, Z åyà »=S0
+
zZ (Z
X]ÌC”gzZkl{zÔ Ç}™ c*
zgJ
-VÂæ: â i~Š c*
ÅX'Z f u
a{z
L Zq
-Š 4,
ƃ
 ³ #z¬ZñÔD Yñ0*
]{~*Š ]g @*
]ѾÆ
Å yQ ä x Z™{ E
+‚ Z Îu 0*
Ñ" 2gzZ ›dZ z aZ Ð { E
+‚ Z
r â Š ãZgâÔkÙ h{z ë@*
pÔHg Z Œ
Û Z~ ìWx ¬»;
M%EÆyQÔ½Z
aZz)Z LZʤ
/
á ÌŠ Zq
-Z b§TÙ ŠÐ{ óÏ QÊ *QåægŠ¤
/
á
Å „Š *Q à Z çx â Z xsÑZ Á Xce ´gÃ6,t £ÆŠ *Q Ô]ѾƊ *Q
»Š *Q hàm‚Ö]çÖ] Ðu àÚ Ü¿³Â] ܳ׳ó۳Ö] гuïŠy´Zt» <gy
á
H
(C
54$gzZwì} åO£E
Ë öÐG
Ù ƒ: VYgzZì {Š c*
iÐ hÆ\!*
Vâ 6,Š¤
/
á
ì:
L ~C
Ù ª »ª
q +ZgzZ ~C
Ù ªŠ zÆ d
W \ !* 
ì Y™ÌòŠ W »
¿6,Xì C™zás§ÅgñZ yQʤ
/
á ½ÅŠ *QX e**
G] m »T
õtÃx ¸„~g øX ñWB;µñ°» »äƒ;Ðtzy
QÌʤ
/
á Ðä™
X ¶: $gŠ ðÃÐwâ ÐyYnÆŠ *Q åÝq

I ‚ †Ú h ]

c*
ŠB;~B; ÆT¶mºB‚Æx ¸gñ**
ÏZª
zŠxtÔV; V;

„}g ø {z V; X ˆƒ¬,@*
Æ k Q~ Ùpz ôgC
Ù DQ º ä
ˆ 0QgzZ

{Š% b§T ïŠ ¯ Áq (Z Z CZà ~ ]5ç´ŠgzZ ~z*Š¸ s sZ
E 
x ¸~g ø ~ ‰
Ü zq
-Z ì C
Ù ª6,õg Z ®+C
Ù â X ~B; Æ w éhO “
ÂxŠ%è%Å wW H ¶gñ**
+Z ~ q nZÆ k Q Ô[Š ZÆ g§
}Š6,, ZÐ ¹ ~]Š ÞݬkZ6,ã¨
KZ=ì ðƒ ãâ ] !*
t Ô,g â

$.gzZ Â**
e
ƒzÂ~ ]gŠg !*
gŠÐ äYƒ bqÆX ñƒ} 7,
31

www.Qadri.in

ãZgâ » k Q _ƒÐ (ݬ ŠÅTš
M F,
ÅTï» Xì x »Â
Ð nACgŠXì Ðßs§ÅÏ QÔzás§ÅÏ Q~ wqC
Ù 9C
Ù xŠC
Ù wŠ
Ï Q}™ZaB‚ÆwŠÆ‚Zg ~ ¸gŠTh
+%Xì wâ ÑâBô»k Q 

ì zz ¸ Xì $
Ë 3Š ¡ KZ ~ wŠÆh
+%® ÅyògâJ
-g Zl
D 0*
{'
× » ãZZ ]z'~ q nZÆ k Q [Š ZÆ g§ LZ',
» Z }g ø

Åc Ô›Åc Ôc*
0*
Ð [Š ZÆc c*
0*
¼ ä TÔ 5 ÃTV; V; X¸

„}g ø V; V; Ô ¶ñƒG e
$Zu~6gz vgÆ',
» Z „}g ø ®
) ¤Z

C t Z]Æg ÃZyZ',
»Z
*Z C¤
/„C yà zŠ C
Ù ài z
* Z C¤
/„ ¯ c [ » i Z â
*Z C¤
/„
á •
ØL ` @*
,i
† ',˜Í² { ¯ ,i „
 Z gâ
*Z C¤
/„k
H{o ,Z g ïZ
 6,

Z}
.z„
 6,
c„
 Z O /Z
GE
3½$,i
*Z C¤
/„Yz >
Ø Yzz ï
i * u z c U *W z â
*Z C¤
/„ZÍ w£ ,Z tœ ',
Zg wÎg z Z}
.c „
 Z ' Zg â
l» Çìg: â ig ÇŠ c*
å!kt »X g ÇŠ c*
Åx ¸ÏZ ãǤ
/ÌØZ1Z V;
™½kv~ w3k QÔ}Š}Š™g @*
QÃíw3Åy$
+LZ A (Z ðÃ=
Xì x **
ȎkZ ~h
+%á™b§hZx ¸ @*
VzŠ \
d6,
x ¬»g 
á

I ‚ †Ú h ] ^Ò o`ÖF] hçfvÚ

,nϹ â

Û ±5 ~ y LZ Ô¶ Š „ k0*
LZ Y VYgzŠ
~Š~x ¸Æb ZâzŠ¤
/X $
Ë ïB‚Æã‚ We
$.~G @*
ÅòúŠ}g ø
" Wkl}g øÃTǃ(ZgŠ **
0G
»yZÔ *ƒzWÅ bz@™¯Z îG
zf 
á ðÄh
+
á
G
x ¸~g ø¹!*
Ôƒ: {Š c*
iÐ @*
-Š} (,Ð} (,LZª
2zgŠÅyQÔ;
M%E
) {Š c*
iÐ k QC
Ù ª[ ò!*
ì Ýq sÑzõ Ð ŠzÆgâïk QÃ
32

www.Qadri.in

èg ÞZ[8+−Zx ¦ Y SZ ]|V-Z$
+õäTì yÃ{zXg´
µw©ø
D izgq
-Zx ¸Šg^tÔx ¸
tÔx ¸õtXƒ‹: ug I™f »ÅvZ
G
E
E
4
h
©
4}G3 z!+nOŠ QOŠ S ¸Zg W{6,Š 
+e‰¸ÆGIb§kZ èEG
0
á gZ
CgŠÔ ¶ðW0 Å Øg [WyQÔ åyb
ñ;ñc*
gŠ Ô}g @*
Š¤
/Šg ZÆ
Ôw'~ ä½ÐŠ Z%C
Ù ÍV1Ñà { KZá Zz`â Ô¸ ñƒA äZ Q

-R²¼gzZ c*
J
Š™Z9B‚Æ[ZCZe
$.ÃkŠZg—äq
-’~g ¯Ë
$.Ã+¢qÐ äYƒ} 9:
e
L š gzZ 7
-eZ kZ Ô HkQ™ â

Û xª
ÅÒÃÅäÆ{-kZ VæVæÔ HxWä ]ÑìZÔZƒ Za À
-gzZVZŠ ` Z'
× { Çg !*
ÎHÔ eƒ: ‚y
s !*
If(,VŠ
Hë {Š c*
igzZ ˆ
=‚g **
~g ø Hn²ðƒ]P`
ÅwqÄc*
gŠ ~ yQ™ 0*
è%¸ñ m

Hc*
Š
â

Û x ªB‚Æ[Š Z e
$.ÃWžt :
L š‰
Ü z kZ $
Ë ™7
ågz¢{z éG
5OµÔ Zg ¦
/éG
5Oµq
-ZÐt ‚¸x¯ëÐ?ª
z$
+â L
L Zƒug IŠ 
á gZ
vZvZX ó óå @*
™ c*
W~{ Õ{Å ¶QQÐ ÈÆk Q]gßÅk Q1
H Hx¥: Â@*
ƒ éG
5Oµ„z¤
/Z < ÂwìÔì [Š Z »zgŠ¾Ôì e
$"y
á H 
ì Y™Äc*
gŠ {zì ƒ ÎÐ =̼ÃTD YG ZŠ Z *ƒzWA
$Z%
X åpÅ[Š ZzgŠ¾gzZ¶wzgŠ¾Å ~{ óÅ] Z|yZ

I …‚ß×Î Ôm] …æ] o`ÖF] hçfvÚ

æW',~à™ƒg ZÎ6,Ë0*
izg q
-Zì –~ ] ÑqÆ x ¸~Š ; „ yZ
™ U Ãk Q Ug ¯¤
/Z Š
Hƒ‰
Ü ¤" (ZÐzz Ë~3 Zgg ¹q
-Zµ· Z Ô ñƒ
# ™g¹OŠ Zi Wq
r
-Z { ZguXìg W6,}i „gz¢ug IË0*
ÂñY1: Z&
+e
CZÐ ðÌkZ™ U Ãg ¹gzZÞ
ŸÐ ~¢Ô¸ ìgNŠ Z`
ât ñƒ} 9
Åg¹Ô â6,
Š°w2~g ZÎZ
# X c*
W: t

Û Zg f~g ëg à © c*
Š}Š J0

33

www.Qadri.in

Ð V¹gzZ ?ì ¿yÃt gzZ ?;g V¹g ¹ Zg ø Zƒg §Z™ â

Û {g 
á Z s§
Å k Q Ô]oŒ» kZ [Š Z »g¹Ô ð‹ “
¦
/
u ä { Çg !*
x Z}
.?Zƒ { Z_
9 Š™ VQÃq
-ZÔ åHQÔ c*
WI~g !*
gŠÆx™{ 
á Š !*
k Qmï»k QÔ#
Ö }
.
"%g¹OŠ Zi W„zX Š
ƒ~g ¤ª
qÔ‰ VÃe
$Ñzw¾ î0E
0G
Hƒ¼Ð¼ å 
`Q m 4‚" ÔÑ äŠÃW**
Ôì Z hð{z}™:: Z-ŠJw– Ô ˆ
}÷Ö™t W,
Zt V; X c*
Š™wâ Ñâ ` WÃd
$¾í ä ;Æc}÷V; V;
y!*
Û X ðâ

Œ
Û 6,
+%ëÑ**
h
íäc}÷li ZâtvZy4Xì »;{ óÅc
$.Ãx Z™x Z}
e
.k
,
½t Åg¹X àV¹Ð V¹~ yŠi 0Æ~ŒŠ kZ
™| (,| (,t ‚Æ ¾t l!*
lƒ/ lƒ" zZÑ äŒÔ ðƒx¥g ZÍ **
~g¹?Š
HwÈVYÃwKZÔì {æ7 Ð ë|~¾ HÔì @*
¯ '!*
V\W~g ø Ô ~ŒŠ Åc}¾tgzZc}¾ùX ‰ {g „ ëÃä3Š 
}g øì Å]¸W,
ñ„
 Š',
ik Q|@*
tV; V; Ôì 7§Zzt»t ‚Æ
g¹Ôì » { ó{h
+ŠiŠ Ï QÖ™t Xì ~ÃÅÞZ [8ã-Z$
++−Zx ¦
H“
 ~ Ôz™ÃÃí c*
z™,Ð6,í { Zpì g (Zà ?!Ǹ Ô c*
Š [ Z ä
"ì ~gz¢Ìg¨t pƒFgz¢gzZ (F „ ?Ôì ßyÒZg vVƒ
m,
³H§{ ~÷ÃyQÔ¸Ñ Ú Š™ VQçWs§~÷VY Y S Z :
L
Y S Z Ô ðâ

Ûe
$ÁÌäY SZ A
$1ZIÃgà» LZ~¬Ô¶
{x»[Š ZgzZ mïÏ Q}÷t ðâ

Û z¼6,wq[ Zy

Æg¹d
$¾íä
»c}÷ƒ
 tVƒ Hß H~QXì ÝqB‚ÆLZÃí ì
tZg Å k Q Ô ~q]oï»gzZ E Å k Q yÒ CgzZ s ™ »g¹Ôì Ü
x Z}
.Ô Zƒx¥>e
$.ÃÔ8g »uƒ ÎCgzZm~ ¸B‚Æc»k QÔ ~Š NÑZ
Šk QÃ
 ?Ôì H s {z Ôƒ DƒuVYÆg¹ c*
â

Û [æÐ { Çg !*
34

www.Qadri.in

~ ]ÑqÆsßñ]|2Xh
+iñVÒ g¹+i Z 46,cXì xiÑ ~zc
ÆÅvZ èg Å »g å+−Z ÚzZpiÖZ LZÃ ]| ˜
gzZ ïŠÄgu6,Âa™ V6,
: *WÆ
lRzgÔ å: Zg ZÍ **
YJ
-ug Ig Z'
×
CWxÑÃ+−Z x  @*
ƒŠ 
á g Z V- gzZ CY ~Š â

Û ]Šzç™| 7,BÃÐ z
XĢq~klg !*
gŠ™VY™áÃ0*
Zuu 0*
**
kZì

I Å^fi]

¾ƒc c*
Š *Q c*
ƒ\!*
[Š Z »x ¸yÇg )
, 
‰™! l\ W[Z ! ]Z|
ä3Ô~g %Ô~g ëg åk0*
(Z »<ÑX¸ n
pgpÅs sZ}g øzgŠ
Iyâ ‡~ ]ZŠ „z ]¬¤ ´Š] ÔgñZ ~z*Š x ÓÔ ~™G
e ~™âÔ~ Å
W
E
E
4
É
G
4&
-Íh -8
3G
0B-ÊZz êG Z é<XE
òsZ ÅyQ Å ~·yâ ‡X å¿ö™E
¾ Zg7 Zg7 6,( G
îG
™ d)t·
: úÃyYg Z Œ
Û ÃwŠÆyQÆ~zcï»Åk Q%¶wzzgŠ{z~ { ó
Å<Ñx ©ZÔ÷Z »x ¸Ôg ZŠu »x ¸B‚Æ~Úw¾gzZ Ù x¤
/e
$.X ¶
{¦gÍ„ HÔá Zzá
ˆ ÆVzvgzZKb§T &~gz¢ b§ÏZ z
ÃÔ å~gz¢ xg m,
_Ð VjZ Å<ÑwŠ yZ »kZ1ƒ: VY J %
+gzZ
x Ó~zÅIè2Z ¸LZ x ¸{zì @*
™e
$Z@s ™Ãë·_» õg Z Â
W~zztÆ]gŠyâ ‡Ôì y›x ¸Ì{zƒB
d
bg ßF,
6,x Z ¸Z ~z*Š
q™.
Þ ‡**
gzZ EZŠÃ<Ñx ©ZX ¶: ~gz¢]i YZ Å ‡WÃxÝÔÅ\ !*
Ã
ì Ýqû% »)@*
$¡B‚ÆxsZ IZÃX~¸{zÔ å c*
e
¯ Ég CZ™™

D gzZ¢6,<
Ø èwßZ LZx ¸Üy› ñƒ äâ ;ß Zg ø Ì{z
G-o!
] éE
5B zòÔgÃèH »øZ

Û vŠz{ izgÔi úX ˆ7”@Š ðÃJ
- ` WuÑe
<ÑG @*
Ô~¨ £Æ<ÑX¸iZ[¢',
» Z „}g ø~~gzW OÅ
ÅË~ zÅ<ÑÔåÝqÃx ¸ÏZõt V; X åx » à ©bŠ Z±yY~
35

www.Qadri.in

: VY g
CëÃëÑ„ HÔ ¶$
Ë ™7IÃË]g â Zz>
Ø YzÔ ¶:¤S
G'
3©.E
Ô\ !*
ÑZz7 e „z  Š
Hƒ [‚g ZÐ k Q » { k
HËe
$Æ ñ é}EG
/Zpƒ
¤
7wpq
X 7ÁÐ Š ÕäOE
-Z~ hÆ d
W H k Q Ô\!*
ÑZz äVQ i **
Vzg ZD
Ù
ÆÝ>Z÷Z „ZÍÅd
WÆÝ>Z÷Z¸ è‡q
-Z ò **
ôÑ~x ¸ÏZ V;
x ¸„zt V; X Hê s ÜÆ Ý>Z÷Z™™t Nz .
Þ ‡)gzZÆ**
~h
h%ZX ¶: wJÙñ{~g ÖZÆ<Ñx © ZÐ spÆ
á Š !*
ݪÃTì
qÑx ©Z Vz',
zgÆ { 
á Š !*
ݪz,
'Y Ô { 
á Š !*
ÀX Å: „@*
ÃL~g ÖZÆ
JÐ J´Ã{z X ¶Š]Š Þ î0<EgŠ w¾x ¸¸ ÃäY}g â ~ x`
Æ
Xƒ: ^òm†Ú ^ò÷nßâÃyZ“
 ZŠ',
ÅT¶¤

I t^ru …æ] ¼n_u l†–u

ì –~ wqÆyZ ä ðg ¸Ôg ÇŠ c*
gñ**
-Z Åx ¸ÏZ]c*
q
i ûG3‹8
ûG3‹8x **
„ Zg vY VY ¹ä` sX ‰ G¢q~g !*
gŠÆ` stizgq
-Z
{ zì *
*™Äc*
gŠÐíÃ4¼ ì ûG3‹8x **
Z÷V; c*
Š [ Z ä V,Q ?ì
y!*
iªZz)ÂðÃLvZY ¶
KZVƒ [ ™ÇÐ Z}
.LZ~ ?á ™Äc*

Z÷Ú~¾ c*
Š[Z ä ûG3‹8?ƒ B÷ ?Ãí¹ä ` sX ÇVß ï:Ð
X D™¨Ð Z}
.ÔŠÃTì 4ZŠ~ {z¤
/k Q Âìt wìªZzgzZ C
6,à ì x { KZ ŠêÔì ö »B; N !*
}¾izg z ‘
 Q Å {0<Ñ 
hg™f Z÷í ¹ä ` sXì x » à ©Z¾ bŠ™ù Ÿ3Y Å Z}
.yÇÈ
k Q ¹ä ûG3‹8?ƒ … Y ÷Ãk Q ?ì wq H »<Z†Ý>Z÷Z Ct
Ð4{z Âì g Ç{ k
HzgŠ q
-Z ¤
/Zì °» ¢
8™gŠÏZ Ôì Ø 7 wq H »
E
~] G
é5‹8g Ñ" Åk QŠz u 0*
**
Z¾Ôg c*
àZ¾{zgzZì m,
iz ÂÔ™| (,
zgŠg ZD
Ù
ƒ>WÔŠ
Hƒ ÑA v W™ÍyÒ CgzZ s ™t ` sXì :%» æq
-ZÐ
36

www.Qadri.in

7X _Q u¿~BÆk Q
zuy
CÔi ZgŠ y!*
i kZ Ôƒ Ù Š H c*
Š ¬ÃVzŠ ÕäOE
?ì k
,
Š H~% ï bzgÐ y$
+ÆkZ ?ì ï@*
VY~ „Š ZwÅ c ø
7¶k
Æ{È w=ÆZ}
.B‚ÆÏF,Z}
.**
gzZ ]zle
$.Š .$
+Š ÕäOE
,
Š Ŭ
Ð VUñÔƒ Š
H3g VQÐ ûG3‹8xj%zxz$ ì Õ‚yÃ{zX ‰ ƒ9gŠ
Æ™ K1K1Ô Š «~V±go¢Vƒ 0*
B; X Š
HJ0
+!*
 Í™ éé

ÅT1 {z#
Ö /ZgzZñZ¾Š%VZ}g { Zz1Ô H Z]
.“
 Í »y$
+x Ó
[Z Š
HĢZ
# X H: s QÔ Zg â : xŠgzZ ÂìC
Ù !*
Ð ] ¸ã ¨
KZ“
 ZŠ',
c*
ŠwZ e6,
x ¬qg 
á ~ª
qÅ q 4,
Ãñƒgk Qy¶Æ®
) ‚~{
~[½g !*
gŠ}g ø‰
Ü zC
Ù ûG3‹8ؾ ”Zg øÔ Zg \ Zg ø ågàÃ]gŠèa
òŠ"
$U*
w¾gzZ w4Z e
$.~/Åk',{g VZ ª ãZ qzÑXìg¢q
q nZgzZ #
Ö /Z KZ Zƒ HvZvZ Ô ~Š 3Š ~g 5VYgzZ ~g ZŠ Ãz KZB‚Æ

Hhgg ÇŠ c*
{™E
+»<Ñ

I Íç’i

D%D% b§kZ ¶[»¤
/ZÐ Ú7(Üs¦x ¸¸
}nãZgâ'gßu0*
ÅyQXnƒêÐ ÞZŠc*
~T Zg/
¦: (ZxŠ ðÃ
~g¦
/Åg !*
gZD
Ù Ô@Š V\WÔ7¾IX¸ I ¯}g7 ÆD¾]ÌÆ]gŠ
Zƒ@*
λk Q 1NŠÐ0´ÍÌÃ

Û »¤
/Z åiÚZ~·t~çWÅyQì ðƒ
Äcgâ~kQ åc*
Š™Ñ®Š äg½†ÆuÑz¬ÃwŠTX VQv Y7
V;Ô¶: „]!*
ðà Ât**
™/» `g Zpz6ZzgX IƒZa ÑÃðƒf(,
Å
Æ ]gŠÔå: ƒ Î Zgf Ð *Š ÃX }g¦
/[æ °™ °ß{z ~ x ¸ÏZ
E
VÎÃÐkQ›Å *ŠªwßZÝZ »Vƒk
Hò Óz] G
é5‹8]ÔwdZ {h
+I**
Æ ÞZ w™zgzZ ›²VY x x Å yQ åÝqõt Ãx ¸ÏZ ÔM ¸ gzŠ
37

www.Qadri.in

æ è˳nq ^³³³³nÞ‚³³Ö] ¸ñƒsÐÒpx
vx
vÅVæÑ}g \ gzZ}Q
~z*ŠÔª
2z{Y~z*ŠÔåŒäVNgñ„}g øÃpÇÆh¡Ò ^`fÖ^³›
g!*
gŠ ÅV™g ÔÙ!*
¢q ÅY Z%Z X¸ … Y ÞZ [Z± °ßÆ x ¸ÏZà ¹F,
-Z~ izgz‘
q
 X¸ BL
Þ ‡Ì°ßÆx ¸ÏZÃÏøe Ôæ
á pÅx© Ô~g ZŠ
-Z ~ x ¸„ ~gø Ôåx » ~gz¢ »Bßí!*
q
u0*
„}gø xg:çz"9
°ßÜ$
+çz" UZuzŠÐUq
-Z~[æÆX¸f°ßgñ**
id
**
ƒÝqVªF,
gñ**
nÆX¸ „
 6,h°ß{zÆx ¸ÏZ V; Ôåx ZwÃ
Æx ¸kZ °ß„z V; Ôå«6,"7,iúÐ »g—ÞZ[½»zgŠ dZgzZ
-Z
J
# 1ìg 3gt ‚w'wâ Ôñà: VY1¼ X‘ø ` @*
u
pg{izgÃyŠ¸õÆx ¸°ß„zV;ÔN ‹ :6,
n
-: ZŠq
-ZA:qwâ
V2}g¦
/°ß{z~x ¸ÏZV; X ïŠ^»~]Š„Å Z}
.]Zgx ÓgzZ
X HÝqsÑ»!c*
g!*
~[Œ
Û g !*
gŠ™| (,
ÐWÐ[s‰Dä

I ØnÚ 1‰ kÃm† h^e…] ^Ò kÏm†› Øa]

H LZ}uzŠ ð¸q
-Z‰X b§kZÐ <Ñ[ !*
g Z g§I Z
4&ŠtC
ðƒðzgŠ kZ~{ óÁhgzZgëÅyQwzÅîG
0E
Ù ªxEX A Ðð¸
G
<Ñ2Z ¸q nZ%ë™g åg åX¸ BZ§IèCZÃ<ÑY f¶
Ãá Zz7 e[½Æg !*
gŠ kZÔá Zz½Æ{ Zg kZÔ q ¸ß Ze**
ÞZwßzÆ
<Ñ2Z ¸ËÂ%{@x»[Œ
Û ]“X $
Ë ï7{ Zg ~uzŠ ZÎÆ<Ñ{ Zg
}g v¤
/Z VxV; ¶¸ e
$Z@ «Š 
á g Z ª » yQ Xì wõt n ƒÆ
Zg v}uzŠñYƒZa /‡t~?ì Za ¹F,
t~VzŠ Zg Z ñƒ_(,
ãçÆ ~tg
$ugzZ ÞZ x¯Ô³+Š D¬ Â−ZÇ CZÃ ?,™ q nZ
kZì ]!*
Åp
pgŠ c*
] Z|X z™ÒÙ Î yY ~ ^Å°!*
ztC
Ùª
38

www.Qadri.in

ÔZƒ: t · Z » ~Š¤
/
á ÅËÐgÅY Z’ZÃX]Z|{zì Zƒ Ìt ~ ݬ
{@xÆ ]”z o6,gî CgŠpå *
@Y Ht :Z » äƒ ÇIY6,X
6,ë ~zcÅyQpgz¢{ Çg !*
mºgzZ à z {zX A7Ã!ÅyQ ÌÐ
Xì%Z ~gz¢gzZòiÑ**
™: ~zcÅyQÉ Ô7xiÑ
D™yÒ ~tZcÆ wV Kñq
-Z ÃÈkZ n Æ s
# Ÿz h
+'
×
™|0
+!*
÷ 6,V\WÅk Q¤
/Z Ôì Le **
Y(~uzŠÐ yLZ ¿q
-Z Ô
E
X-4$»k Q ÂñY c*
6,V\Wèa 1Ô Š
HƒÝqgz¢éZp é<G
Š àJ
-Š°w2
Æ{ ZgÔ ñVQxŠ™w¸NŠ¿ V; Ô Y™7~Úg ÅË{zZ®¶SÈ÷
Cq]¸Æk Q]â ´Æ„
 Zg { ZgÔá™d‚fÐg¨[pÃi Z

Û zÝ
Xì YàJ
-Š°w2~ÒÃ~hðÃVzg ZD
Ù ¿(ZÔVƒ<Šz~

I kÃm† Å^fi] …æ] ^nÊç‘

Æ~ŠZ¡]|g ZŠuÆÄc{Zg9‚ä Tì y» ¨
KÃ{z V;
gÇizgÉk Q~*Š ]g@*
äTìçW[ÏyÃ{zÔƒ‹:k»nAWz
^ã×Ò Ñ†³_³Ö]ìug IŠ 
á g ZôÜgzZs ™»\WÔVƒAŠ:]ѾzbcÆ
&m‚vÖ] gjÓm ÜÖæ áT†ÏÖ] ÀËvm ÜÖ àÚ Ù牆Ö] †$] oËFjÎ] àÚ Ÿ] é
悳ŠÚ
È5 Zgx Ó) !èߊÖ]æ h^jÓÖ^e ‚nÏÚ ^ßÛ× ០†ÚŸ] ]„â oÊ äe p‚³jϳm ܳÖ
ÅkZ H: ÝqD»<
L z[Âä TÔÆ~zcÅ 0*
îÆwÎg ñZÎ
~x ¸ÏZ ( ìÈB‚Æ<
L z[Â ( s¦)DZg øVYÔ7^
,Y~zc
oF× …çÞÐÝzg ðƒLÅg§gzZ<Ñ0*
Zu»X¸Bß]Z|x ¸õ{z
G
^
©
âÑÃ[Lâz[ëW™0 …ç³³³³Þ
»°!*
]ѾÆX öŠ ~uzZp]|X å@*
ÆTÔ]Z@xz]ËkÆTì „z °ßCL
L D â

Û ì b‡: âi
ðä
/ZL
L ì!k»ò ” h
+m,
!*
]|X ón
ó ™: b`
{0<Ñ6,÷z w¸
39

www.Qadri.in

¼¦
/
Ù Ð w¾ÐQƒ:È0*
C
» {0<ÑgzZãJ
- ¬Z™h QÐ }i¿
Ôìt¸Úr
# ™gzZw¾ !*
Z(,
¿V# Zƒ{à~: âiÆ„yZX ó ó7‘´
I wŠÆ À~½~ {óq
-Zì|@*
~ ¸gzZ ]¸„
 Š',
it ~zÂÅkQ
!]Z|X IÁ@WÅwŠoÑ **
ƒ@WgeÔ)ðÃc*
Ôƒh
+%X D Y
ìgzZ 1B‚à ÙWz[xZ‰ƒ} 9„ F
gƒ±5éhgzZe" Zgf [Z
ÐV;zÌÃë¤
/ZÔN WƒsæÐ]g c*
iÅ Z}
.Š%kQÌëÔǸgÑ
kQ¶ðW: "
$âÌÅx¯zxsÌZ™VV;zXì ]!*
~(,
H ÂñYï¼
ÔñWQVƒ 0*
z QÆyÃÔ’
A ]!*
žÔxs ÷Ô»ðs§Å‚ä ¿
HJ
- Z}
.ÃË{zƒ:g ZŠ¸Ð qÑ[ZŠW¿ !Ǹ c*
â

Û [æÐ V¹‚
>ˆÆ[‚g ZÆk Q c*
Š ZI[Š Zs Üä~
V vZwÎg·%Z Çñà
wÈG“
 Š
á g Z » ~^y‡Zzf ]|X M
h ƒ ¢ b§¾g§g ZuZ
-GÍh4É
ê Zz> }Zm!²·}g\ Æk Qì ¸ ã¶
KÅÞZ›ì qÅäY
]|XƒimY~~zcÅò0Ô„Zâz%ZzZÔwZ¸ZzwdZÔ]ZŠ ¬zt ÜZÆ
w) ~ [ZpÔZƒgZËsh Z÷‘
q
-Z D ‹ m
,KZ m{ °qÆ
t?HÔÆ} ZZƒugIŠ
á gZ( "
# å]‚³Ê ^³ß³³uæ…) ðƒ‚]gc*
iÅ~·
$Z%öZ‚
A
Û Zt ?ìzz HÅkZì ˆ~ŠÃ ? ª
2z fgtƒ M
h C]!*
Š
á g Z Ô7q :ZÃíÔxØ$!*
Û vZ wÎg c*
Œ
Hn² ?ì, »#
Ö }
.¾~g v
Åò}gø Ô<Ñ~gøÃ ?xŠC
Ù ì, » ~g Z¦
/
g »kQ ~gvt Zƒ ug I
ug IÐã-Z$
+ÞZ+−Zx ¦Y SZyÎg—izgq
-ZXì SgpÅ~zc
X åÝqgzuz¯ÔtØztzf=ÃwŠIZÔ¶ÂqÀÔ¸iz

Û Z Þzg~
Ôtº~wqz]
.z‰
Ü zkZ+mz+h
+%ì B¸Ãò ‹Y Mè‡
ÅtvZp«„D WÔñƒŠñWnÆ[ïZgzZ 1B‚ÃVñVâzŠ LZ
40

www.Qadri.in

¤Ð¸Œt Âr
/
# ™è‡Ôñƒ: [x»1Ô,Š ^» V(g ÅÐ
**
/»ÐÔðƒC
¤
Ù ªªàZ3,
ÔîÉ*1ÏñYƒë',ëgŠ >~g‚ÔÇ} 7,
è‡Ì™NŠÃ]!*
à©)kZX ;g Z9¤ÆV±g%Ôðƒ: ÌRÔ÷ 
H[æÐ ]|™ƒ4ZŠg0
+ZÆÐÔñW: i!*
Ð {ŠZg Z LZ r
#™
Vz™: IÐ q>ÔV¹hg>n

Û CZ™NŠ]Š¬ty
 
Vƒ7{z~
ò3,
$.ä]|ÔH qzÑØ
e
@Âz`
iŸÉ x¯MB‚ƹgŠe
$.gzZ
zÌZ ÅkQƒ¬ }ÈƬ}gvÂë c*
Š[ZB‚ÆgÎZgzZ
ƒ„
 Zp',
*t ‰
Ü z ÏZì ¬¸ 'Z÷ ¹ä r
# ™è‡Ôì $
Ë ƒ
ÐçWKZZ
# är
# ™è‡Ôƒ YJQ Ug ¯ c*
Š¬ÃVzgc*
ä]|ÔñY
X ñW:ZzÃyLZ‰
Ü zkQ ˆƒs¸ñ> 1NŠ

I ”ç×ì >i^‰ 1Ò kÏm†› h^e…] ^Ò kÃm† ð^Û×Â

Ã~¢ q~ #
Ö }
.Åg§',» ZB‚Æ ~q]oT<ÑY f
x â Z ]|qÑè‡x ¸õX ì MÐ õg Z ÂÃØ Ç»k Q¸ BõCZ
{ zXì $
Ë ƒy Zxƒñ{gW:gz Z e™: "
$U*
- ` W: â in»XŠ- 1Z
J
Ô s 2Ì~ ¸)Å ~Š ¿Z ] ¸ÅXÔº] îÅXŠ- 1Z x â Z
L Z ¶: |ðÃÅ vsz Y Z% Z ~ Ã{ Zz6," Å XŠ- 1Z x â Z { z
$. b§T Dƒ ¢ q b§kZ ~ #
e
Ö }
.Æ ð¤ Š ƒ ZŠ ]|Š¤
/
á
Å `g çz `g ZæÆXqgzz@iÆXN
m 0£Zx â ZÔƒ {ì »h
+%[Š Z !*
™ƒ¢ qÐ [Š Z T~ #
Ö }
.Åq™szczZp]|ì xðŠ ~ V ˜
X 7{æ7 Ì{ z D â

Û {Š . Z

I ä ÏÊ 

ce¢
8™V- ªà)ZÅkQ ÂåÝq\îh
+Ãx ¸~g ø¤
/Z~}
41

www.Qadri.in

{)z {)z g
$uD]g'Ôc™zt**
iq
Ð ZÔrzz]¬Z%Ôx @*
¶gzZg¨ï»
Vß2Ð\ ÆÈ0*
{Š\ §{ÅXq
-ZÔ,Š™sÜ,/KZ~VE]VY
Zgf [Z wqt  » ïw¾ !]Z|Ôwõ xgÖÆ ï%gzZ y‚W **
™^
ä tgzZ Šñ:e ~*q
-Zì ]!*
ÅG
g ̪ÅoôZ
äq
-ZÔ¸áZz äCÎ ÂåÑZz{7 q
-Z¤
/Z~‰
Ü z kQvZhÔH7X
~g‚J
-VŒ 6,¸a ä }ŠÔH!Zj6,}Šä }uzŠ Ô6,}uzŠ 
ì wì¸ »kQi~gzZ àWwZÎk0*
Æw¬¬Q™ƒ{gzŠ~®
))
$.ð¸ä}uzŠ}÷ÂÇVƒ C:~q
e
-Z¤
/ZÔì¶HÅVßZz¶Š ò:
:Ç{zV¼~ZŠIÔ7yEZÃí6,
Š c*
KZÔŠñÃäCB‚Æï
gzZ (Ô7ÀñY VZPÂ}™oôZgŠkZ®
) ) iñWâ¤
/Z !]Z|Xƒ
¤çÆk Q D Ñ~x »Ãïzï@*
Ô„zg¨T~Xy‚W]Z|+C
Ùâ
zyWŒ
Û Xì My¶
KZg7»ÞZspgzZ qgzw¾ÆyQÉì Cƒ]ª7:Ð
ìtÂsìg ÇŠc*
ò ZzŠgzZò **
Å]Z|•
',
!*
X}ª1ðƒ˜Åg
$u
Ö Zðâ

#
Û ÒÃ {z~~Šg^Åt·#
Ö ZÔ{ÃgÅt·#
Ö ZäÈÅyQ
t]ªZz Yï7(ZÂðÃÃënÆt]ÆTì HyˆZ{z6,
)j%
DŠgzZ ãxY kZ å: âiug IHÌ{z !]Z|} ZXn™ ZŠZ y*»
{z V; X ¶: ðÃgzZÆ ~Šg^ òsZ gzZ {Ãg S n¾Å ssZ }gø ~}
:ÆT c*
à {Z
+Ã {zÃ+Š ä G@*
 Š',

i ÅX¸ s sZ „}g ø
à©) Å‹g Z[Z m<!*
X åe**
ÌNØ Ç»t·Ix ©Z6,äƒ
zgŠ kZoôZÆ;
M%EkZŠz!*
QgzZ M
h7„wÈ b§Ëë ÂlÃ
Ô~g åÙÐ,ÒÇä°Ã1Z èÚŸ] t]†‰ èÛ³ñŸ] Ý^³Ú]ðƒS(,
Å
LZ „$
+
Z Åt‘1(gâ u xz0
+ZgzZJÅVzhÃÔc*
Š™ŠšÃ„
 ZpgŠ „
á
42

www.Qadri.in

¹Ãy*zyÐxŠxŠÆXx Z™Y +y
O{z´Æ}n',
» ZX à:)f
[ZÆXà©ì @*
ƒ"
$U*
Ðä™g¨6,
]ÑqÆyQì Ýqi**

oôZw¾ »]Z|yZçOX åw©»yQ bŠ[ZˆÆ„znpw¾Ì~
XìC
Ù ªÐ} zëz]>ÅyQB‚Ʀw¾ÆyQ

I o,jíµ oÒ ‚ñ^ÏÂ
„ÄXnƒ: '~k Qsp »{ 
á Š !*
ݪÅzgŠ kZ ¶éÅZ
+
(
z 4gŠ ÅX q {z „Z
+ì Y™Ì{z1ƒ: VY ðà »wì} åO£E
ËÔ”!*
£ X M
hÈ Z',c*
YZÔ{ Ze c*
Cc*
$Z@Ãy¨
e
KZ6,
yûz¡Ô! Zy

# Ô ~oc*
Z
ƒª)Ô Yg { c*
ƒxZgÔŠ~c*
ƒÏXÔŠ·c*
ƒãZ¾Ôƒ» &

Û
Ð&

Û k QÃk QÐ=ÔÐVƒ: tZg~wŠÆk QZ
+IèÆk QJ
Iè LZì Y0*
gZŒ
Û ‰
Ü z Ï Q »t £Iè LZ y¨
KZX $
Ë ™7¨
o¢~Z
+Ièx ÓLZy¨
KZJ
-Z
# Ôƒ¢B‚Æ~8Š e
$.6,Z
+
x Z ¸Zx Ó~ ! p%kZx ¸~g øX Yƒ7;Ð æIè˦
/
٠ǃ:
C
ëÆ ékZ%¸ BgzZ¸ … Y ! ls sZ}g ø X ˆá E¯6, 
ì „Y »Ô7] !*
’! Š ðÃr »N
m 0£Z x â ZX M
hƒ 7y›
E
d
y›ö-O6,x ¸c*
Ô¿X ñƒ: b‡ÆyWŒ
Û »D%D%1‰ ö6,yY
$.~Z
e
+Iè] LZ x ¸c*
¿Z
# Çn Y H‰
Ü z Ï Q t :Z » äƒ
k Q ÓÑ » *Š Ô]z%Å„
 zŠ Ô –Š Åݪz',
Y ÔƒxŠ"
$U*
B‚Æ ï¢ 
ëB‚Æ} úŠ ëXn™: ~i Z0
+Z ñ~ #
Ö /Z Åk Qw4ZÆ
X$
Ë ï7ðÃ~*Š õg @*
nÅTåÝq ?Zz1(ZÃx ¸ÏZsÑt

I læ]‚Â æ ˜Çe 1‰ 7çfa„Ú ‚e

WZzb
»yZZÅzgŠkZ ¶]ÐÐyQÔ ¶]zZ°z ÐVÖè$
+
43

www.Qadri.in

>n

Û CZÛÅVzÈ[8ÆZ}
.b§Ts sZ}g ø Ô¸ ñƒŒ
Æx 1Љ b§ÏZX¸¢qÃ~g Z ¦
/#
Ö }
.ÅyQÐ wâ Ð yY™™
‚ÏÊ ä×# Ö ˜Ç³e]æ ä³×# ³Ö g³u] à³Ú Ô¸n
pgŠŸe
$.~$;Zz ÔŠ§zŠg
ÐËÐzzÅvZgzZÅ›ÐËnÆvZäT) á^³ÛmŸ] س۳ӳj‰]
ÁgzŠ ÅyQ I ¯Æ}pVâzŠ ( g
$5Z ;Š
HVʛ0*
yZZ »kZ H
wz ÅЉ~ { óÅ',
» Z }g ø X¸ : á Zz äƒ Z]
.‰
Ü z ËÐ Ã
G
]| ‡W*™z °g Ô ‡Wy!*
$LZ ¶$
Ë ƒ™VYgzZ ¶: {Š c*
iÐ V ð3Oµ

…^ßÖ] Øa] h¡³Ò Å‚³fÖ] h^³v³‘] åÌklŠ 
á gZ» ~
V @·[ »
ÈgzZ È {z "Z °Ôƒ BòŠ W?ÃVÖè$
+ª( ÈÆ3$
+)
ÅQÃVÖè$
+ 
åwìt »X¸',
» Z {z„}g øXÆV¥izŠÆ¾Ì
Ð ]Zçz ] ‚Xì *
@Yƒwâ Ñâ wŠÐ ãZZgâì|@*
{t ~ äC
à³³³³Ú pÑg
$u åÌ._Æ~tŠ 
á g Zwìt»yQXì Sgyâ ZzðZ
kZvZ »QÃ$
+ËäT) ^Þ^Ûm] æ ^ßÚ] äf×Î ä×# Ö] ð¡Ú è‚e gu^‘ †ãjÞ]
s sZ „}g ø?HgzZ Â7p¸Æ( Ç}Š½ÐyZZgzZðZÃwŠÆ
z ~!ÅS$Ô “Å[ Âz[ ˆÑZz ä™$z $;Z ÅЉ åwì »
%kZÆyQÔ å: wì à ©ðÃwìt »yQÔÇìgpôÐST
$rvŠ
äßÚT è‚e gu^‘ á^â] àÚì ug IŠ 
á g ZXìŠñ~tg
$uh
+¸Åwì
yâ ZÃkZ#
Ö ªiz',
vZÅ$;ZÅ $
+ËäT) !†fÒŸ] ňËÖ] Ýçm ä³×# ³Ö]
yQÔ ´g w éРЉ¸ ñƒŒ[p',
» Z „} g ø ( Ç ñ â

Û«
{Š ¤/ÐyQÔx Z™Zzi Z ³Z »yQÔ **
W:7B‚Æ]ÐÐyQÔ **
™: ]ÐÐ
¹™tÅyQ ¶ ŠÐ { óòsZ¤
/Zì s #Zï» » {0<Ñ Nã%
O
æ] äÚ†Ò]æ] äÖ áŸ] àÚpÑg
$u¶._uZuÆtÖ]c*
Z@gzZÇ
44

www.Qadri.in

Ð$
+ËäT) "
# ‚ÛvÚ o× ä×# Ö] ÙˆÞ] ^Ûe Ìíj‰] ‚Î †]fe änϳÖ
wi **
6,íä kZ c*
Í ÂÅ]‡5B‚ÆÙpÐ kZÔ Hx Z™ Z »kZ c*
Ô C',ò3,
Љt

Û ¸s sZ „}g ø{zV; Xì A¸ » ( ÅCÂÅ+Š‰ G
©$E
Ð ]zZ°z Æ òg »zŠ· à q éŒG
Z z ]`
'Ð yZ Ô]zZ°z Æ
G
-;X&
¶C
Ù ª! l]!*
t6,w.ãZgâÅ',
» Z kÙN}g øX¸By!*
ê {Š c*
i
ÆxsZ+ŠyZzcgzZxsZ+ŠëV;ìg Z Œ
Û ZtÐ y!*
iKZÿT
*Š ÒÈ ðÃV- Xì%Z Ô‰
Ü Še
$.Ì6,x ZúW,
Z » Z¨ZÆ, Z Ô ÔŠ
Y ~gq ËÔ ñYƒ ð|~ t Z

Û Æ ]gúËÔ ÓÑ ~z*Š „
 6,]á
xOŠzyÔ ñYƒb‡»vZ0Z}Ì”IY‚IY1Ôì ]!*
~uzŠtÔÆ
0š±ƒq
‰gzZ¾‚ÃvZ îGE
-Ñ »Ý¿gzZì x »Â¹t á ™g (Z
x Zú~ Tì (Z gz¢wY » k Qƒ ”
G»<
Ø è ]c*
gz¢ c*
+Š ]c*
gz¢
xsZ IZgzZxsZ Z
# :X D 0*
]Ð Â~(,ˆÆFx ÅÑ»
yQ >QZƒ"
$U*
V‚g]µ{Š c*
iÐÑÆòg »zŠ·Ñ »Ð‰~hÆ
Ã]zZ°z ÆyQÔ[AZÐÄÅyQÔi Z ZÐyQ&ÐyQÔŠ§zœg »
РЉ¸ s sZ „}g ø {zV; Ô D™wì~gz¢: VY',
» Z}g ø
î%O¬ìWX Hy´Z »$;Zz$ÅyQ~V5x ¬Éƃ: ¿{g )sÜ
: (ZÔÍ ¸gzŠÐ ÄÅk QÔì q‰¿V#dŠ¸ ë™g åg å~
t Â<g¨¤
/ZXì D%Z•
 h ~g v:gz ƒ Y ú~}¡Æk Q ?ƒ
HX z~g7ÅtÖ]ZŠ 
á g ZgzZ ¶?Š ~ ¸Å ãZZw¾ÆyQg 3Zzy´Z
*ŠÃ<
Ø è F x 1Љ ÂD™: «™gŠkZ Åð+Š',
» Z}g ø¤
/Z
X ¶g Çizg©zx ¸¸ Ì~sÑzõkZV;Ô n
pg ¹!*
6,
{Š6,
Æ
45

www.Qadri.in

I h^ßjq] 1‰ ÐŠÊ ‹Ö^rÚ

t»›Åk Q1ƒ: VY m,
³„ ÷ »zgŠ kZ Âå[AZÐ[ÖW
-g a **
8
Xn Wt

Û ðÃ~~·äzKZÐ e
$¬g Åk QÔ§{Åk Q å: W,
Z
º6,gîµ· Z]‡zZ‰¤
/Z@
á õg @*
ÃÔOg Zzg•
Ñ~V5Æ
¼ ¹ Ì6,÷~g (Z)kZ ˆ7,~y»i ZzWÅäO äÇ~ { Zg DQ
Ùâ[ZÑÌuZz ¿~ >V# Š
HĀc*
gŠt ¤
/Zì Š
HH]‹g ÖZ
Å¾Ô ƒ !*
Š¨
KÃ{z Xn Yá ~ >k QÃyQ ‰
Ü ¤ ž>Q Ç}™
X$
Ë ƒ3Z'
× ~y!*
yW¦ÑÅyQ ¶æ
áp

I ‡]†ju] 1‰ l^‚e æ l]†ÓßÚ
PÐ ‰
Ü z T~ y*zy Ôh
+
á zh
+!* 
o ôZ {zÐ ]¬$
+z ]Z”
G
W,
Z » ]Ñì: 1¦â gzZöWª
˜ Æ yQ c*
0*
` Zzg ~ x ÅÑ»x Zúä ]¬$
+
Ô]ÌC”g Ñ" X å: ÁÐ wõ**
ƒZa 6,Vâ ›á ZzŠy

zlƒÔ‘ñ 7,
Å wdZ Zzg **
yQ Ì~ ª
q Å ”ûä V2 ~g ¦
/+Z 'Z f u
a
'»¯»zgzZ¿g: Zg ZÍ•
ä™#
Ö 5Ë{z) ÜñŸ èÚçÖ áç³Ê^³í³m Ÿt Z å}.E
Ñ
x°»]¬$
+yZÐk
,
½zk
,
’„
 Š',
iKZ ( D™7sp »#
Ö 5Åá Zz
X H: wì» ã‚g Z j
+Zz$z

Û Z',
Åx ZúXìg D™"
$U*
i Z

I gm„`i

z èŠ Wk]Ãx Z ¸Z “z ä ~zc Åd
$ ~g ø ÅzgŠ kZ d
$
~ ]¬¤ ´Š gzZ ]5ç ~z*Š x ÓÆ Tì x ¸[v ¸ {z V; Ô c*
Š
å »d
$ ãWŒ
Û gzZ -
á ãZZ ÏZ W,
Zt V; ¶Vc*
úª
q à ZŠZÔ~zg#
Ö s
"%w”B‚Æ ]äe
î0E
0G
$.ä Vâ ·(,6,]Š ÞÅ d
W Oz Õ
ÃlÑÂiÅd
W \!*
Ô¬»]gßÅd
W}g \ X ~ŠŠ !*
ug IÃd
W Å]Š Þ
46

www.Qadri.in


Hƒ w'~ x » LZÆ™®ŠB‚Æ w4Z zñe
$. VZ: m ™NŠ
vŠnÅX Šñ~ õg Z ÂÃBVg Ñ" {z Åd
$ ~·tRÜ
Xì Ú yÇ!*
~x Z ¸Z

I gi]†Ú ÀËu

dKZ™™:
L » ~C
Ù ªŠzLZÃ\!*
IYÔ g
Cݬwqt»A
$Z%¡
Æ ! ! Ã0
+
z{X åi Z ³ÑZ/ â »x ¸ÏZt X äYÚÑÃû% CZ f LZ Ôw
Z}
.**
» ÏKZ ÃY fÔx¤
/
u~ ~g Zˆ@*
Å0
+
z{ LZ ! ! ÔpÅe
$¬g Å t £
*ƒzWÅyZ ÔzÅ]ZŠ 
á g Z]ÆyQ™yâ ]t;yU*
g ZzÃY fÔ'
yZZ »yYÔyYÅyZZÃg§Y xX åÝqÃx ¸ÏZõt Ô *
*™: yzä~
t **
™: lñZ

Û ÃyˆZÆ íÔåi **
Ãx ¸ÏZ6,~g ZŠ',Sz òÝÅyQ™yY
X å»x ¸gñ**
gzZidÏZîvO {

I Øn’vi oÒ áçßÊ 1Ò Ý]çÎ] †,m

]ZZ ÌŠ ZÔzÂÌŠZä+Š ñf b§ÏZ ¶^Åy.Æx Z¸ZvŠ
gz¢~Šz^Å,ÔåZƒ:‚ÃVJZ H Za w¾{z~,y.~
]gz¢´Š²Ì{zgzZñY:ÐB;<
Ø èz+ŠCZ b§kZ1ðâ

Û ÒÃ
Š*Q LZ ä ¿gZgŠ TÔce 'Ð dZ1Z Z’Z ÅTðƒ¦´ÅkQ
EE
Væä!3î0ÈzŸ î0G
£

Û ÂQX ~Š ui lÃîG
0©iÒ¡bÑ$
+ƒMZÃÃà3Z1Z
E
E
Ÿ»{øogzZÅ qzÑòŠ7~~gzWúîG
0©iÒ¡î0ÈŠZ$¬!*
6,
h<
Ø èVæ
yQÐ0wßZƹQgzZ HÀF,
~ !²»,y.ä +y
OÔŠ
Hk(,
™C
Ù ªyû»]ùÂÅyQÔ~Š™C
Ù ª•
 »gÅ]Þz@*
ÅyQX ñSu“Æ
X ð3Š™"
$U*
M ›ÅwßZÆh<
+
Ø èÐ]ŠÞÅ0wßZƹQÔc*
Š
}',
gzZiZ77Ôƒ: Z',ðÃ~‰
Ü zË~x ¸ƒ{gW:gzZì Zƒ:t V;
47

www.Qadri.in

®) q
)
-Z Ô3gxŠ CZ~ *Š òsZ ä,~: âiTÔ Dƒ~x ¸C
Ù
ä,ã**
- ~: âiTV;V; ˆƒ~9ÌnÆìxlígzZ x%ÃkQ
ä Vzg ZD
Ù 1ˆ8
-g Ì~ 8
-gÆ kQ®
) )q
-Z Ôc*
)8
-g CZ6,*Š òsZ
]Z|yS Ô¶ ŠÃ{)z ~ÄZx âZÔ~h
+F,
â gµ1ZÔ1 ¯ Ìy›6 CZÐQ
yZ0
+
ŠÃ5#sÜn¾ÅyQÐ Òà kZ1HÝqw¾gz¢~,ä
 Š',

iÅyQÉ c*
Š™•
 ‚7:Ã+mÆ]Ñì…X åbŠ[Z Œ
%NgzZ
T7+Z Ì]îÅàZçx âZÔ~iZg+−ZõX Š¢wŠ äk
,
½W,
ZæF
Å',
» Z „}gøW,
ZtìtÂsX ñYW:~6=Åy**
- Y ÛÐg¦Æ
Ðn¾TX Y™7nZ‹Z…6,wßZòsZ<
Ø è$
+ðÃì » ã]VY
Å V.Æ 5#ª) ¶Å Za ]g'~ ®kZ ä àZçx âZ xsÑZ Á 
µë ¸ˆÆh
e™ Zg7 x » {z CZ ( |ÙÅ ~g » ÑÅyQÔfZæ
Äg6,
BLZÃpÑ~g g 9xŠ D%gzZì ^
,Y**
gzZx Zw**
™Za ÁÂ~,
gzZs°" ~®kZ »X~iZgx âZX ‰Èxs¦ZŠzà *Š~ª
qÏQgzZ 1 
Zƒ: W,
Zt » ä™ Za ]g '~,pì ãZz {Šc*
iÐG[ëW **
ƒ ãU*
Ñ
G-š¢
ÒÃÅX¿{z~iZgx âZ77ÔM
hNŠÐ{óÅ ö z"ÃwßZòsZ
à7)œú…ðÃÃXc*
3Š™o¢(Z ÌÐbÑŠ…Ã<
Ø èwßZä
,ì @*
ƒ"
$U*
s ™%ZtÐä™g¨Ì6,
½gzZª
qÅ: âiíZkZX Y
¸~œq
-ZÆ{)z ~‹ŠX ¶**
àŠæÃ+Š n¾Åx ¸~g øÐ ^Å
ä¿Ë Zƒ:tpXƒ: kgŠ »,~Tå
gæ‚yà (Z~kgZæÆ
Xƒc*
Šw$
+
ÐW,
Zƽ…Ã]ÑìIèLZÌ

I p†Â^

k QÅK
M F,
gzZ µñkZ ¶ ŠÜÔÉp ÖZÅt0*
kZ ¶~²
á
48

www.Qadri.in

Ô]ZgzõuzáñYƒ^ßwŠ™ÍÃTðÌ{z~x¯i§Ôg´)4Ð
B‚Æ]¸~g7ÐXp ÖZ®gzZgz${zc*
wew1ÅVÍßÆzgŠ ÌŠ Z c*
/ZÔo ôZ w¾Ð T
¤
$çyZ ñYƒ Za ª
qò ŒZ c*
nƒ:g ÖZ »]Ñì
Æ o ôZgzZ ! pkZ ‰ ñÑ6,µñËp ÖZÆ x £)Ð m{ ]gz¢
ñƒ‹Ô ÏŠ ‚Ô]Ñì{ À 0*
X ñW: t

Û ~! pÅx¯Ô ðÌÅx¯B‚
»æWB‚ÆA
$Z%ƒ
 yZ1Ô#gƒ
 oÔ ~È0*
Å{%izgÔ]ZgzõRÔ¿
»g ÃZ ! ²B‚Æ ,gŠË6,µñkZ¤
/Z Ôì @*
3Šg · Z]
.KZ ¯HŠ 
¥#}g ø] Z| ‰
Ü z kZpƒ: à {Ð ¯p¤
/Z ÂñY H{™E
+
[ëWt ‚Æñ0
+ZŠ ZigŠ âì ¸ éÅyQì Kñzg Zg ø s§ÅX
! ²¯Æg ÃZ ! ²Xì HgzZ Â7ÍÅ]‡zZ m,
³LZ *
*™yÒZ
+Z ¯Æ
/ZÔì Y“
¤
~ûà ¬ÅyQÔ FzŒ»y!*
i! ²Ô9
L oHÃyQÐt Zè
w¾{zÃs sZ}g ø~®kZM
h™Â,™g¨B‚ÆY Z'
× ë{z
Ôð`
Ô]zÛÔyßXì ZÌ~:mÆyQJ
- ` WxðŠ ÅT åÝq
~²
á zŠg Z V; X VZ0
+
+¶Z™NŠÃ/‡Š ZŠ Z}
$
.ÅyQ + gÆ÷Z

Û
ã¹Å} m
c*
Ôwe w1 : **
m
i ÔW~g Zi !*
Ô]c*
hY Åx ÅÑ» x ZúÌ~
X åi Z Zï»Ãs sZw¾ !*
}g øÐ

I p…] ^nÞ

Ð~g ZŠ *Š ÅX¸g ZŠ *Š {z~x ¸ÏZV; Ô~áâ Å+Š ¶~g ZŠ *Š
Ð ~g ZŠ *Š ÅX¸g ZŠ *Š {z~x ¸ÏZ V; Ô å ( {Z
+ÃÃxsZ IZgzZxsZ
gzZ ^
,Y pc*
¾¼ ¹ Ð zi !*
]¸gzZ ~Š%0*
KZ X Ð: (Ã<
Ø èÆ yQ
z ðZ X ¶ : }]**
1ñƒ ;Ð VzÅ ]gŠ ÔÐ Vh§wë
: t

Û ~i ú{ izgÔ]g Óò ¾1ÔŬÏ0
+
iB‚ÆyEZzs
# ZgÔö‚ W
49

www.Qadri.in

6 Tì : Z Q
,
¨
KÃ » ]g ˆÔZ h Q: Zk
,
Q Zg ø 6,Tì h N ¨
KÃ » Ô c*
W
¹F,
Ôƒ Ñï:Ñg ™™ VõÅTì c*
gŠ ¨
KûÄwzÅÔ ñƒ: *‡
ÔB‚Æ~È0*
ÅVìZ@u0*
ňyWŒ
Û pZƒ: `z²6,
Tì yW¨
Kû
ãZY 1zZz î E
0Btz!WzmvZ -! ²·#
Ö Z ÃÔ#
Ö Zg Z ÁÔ#
Ö ZœÔ#
Ö Z {
á Š !*
Ð ~·t ÜZB‚Æx ¸Y *
!¾X H: uzá~wq ËÃÙ$IÅÅz ug !*
z
:q Åp
pg !*
Š~ }iª
zŠ ›âu »Y Z%ZX ¶Št»]g â Zx ¸¸ **
W7
ðÃÔ)c*
ƒ CZ Ôt¤SÅg ZŠ¸g m,
³Ô ¶x ¸~ k Qq
-ÑÅz{Š c*
iÔ å
6,VÂgz¢KZ ™™q ãY ãWÃ…Bzg gzZ ãà à *Š ƒ: VY ` ôZ ~ f
X ¶]g â Z?Š ÅY Z%Z „}g ø'xlÃ~g W',
# qÅ}uzŠ
~

I ï… ]†‰æ ^Ò †mç’i

ƒqzÑV´p~x ¸kZgŠÏ Q Š
H@*
ƒˆgŠTÐ ]t: â iug I
VçZy

yQë@*
‰ µg mZÆVçZy

CgCggzZ Zƒ Za wÝ~ ¹F,
ò ¸ÔI
G@*
 Š',

i KZìg D W »¯ »zg ‡z ~ f Y 1zZzg ·Y fWZzÆb & Z Å
yQÔG @*
Iè ÅyQÔ ~Šg^ EÅyQÔ,Š™gzŠ V× Z',~Š NZgzZ iÅx ¸Ð
V- { Zp[ZÔ å:x »g ZØŠ ðÃ**
Yƒ„
 gŠ »ª
q ~™Åx ¸ÐVìZ@u 0*
Å
Û ZwÅVCqZ$
+KZ ë6,gî CgŠÉV- c*
ì g ZÎ6,
u#
Ö ªv
Y 1zZ ]Z|: 
fg ZgŠ {z ðZÆF Æ xsZ ¬ZñÆ ]gz¢Ô ìg
G
4
É
-Íh
]â ´ä êG Zz > }Zmãæ V! ²Ñ Ô Þ7 H » ~FZ Åx ¸kZQÔx Z™
Ö ªg U*
#
WXÔ N â

Û V×Í−à Zz äƒgz¢gzZ E 0Æ#
Ö ª
4G
5k!ÐÄg
3E
Ð ä™g¨6,yQì HûE
$Š qZB‚Æïw¾ä +Š Y fÃ
ì gz¢q ¸z »VçZy

X~ #
Ö ªƒÛŒ: â iì Cƒx¥d

Û gz¢#
Ö ª
Ô¶DZg xx ¸t ~ Vçp7 (gzZn" X D Y ñ0*
g U*
WÒZ {z
50

www.Qadri.in

X ŠñB‚ƹF,
$.~x ¸Ï QŠ Z¡Zz!ÕÅyQ ` W¶g ÇizgÉ
e

I oÎ^Ëi] ^Þ
ay
¦ ã !*
iX ì @*
Y ñ3q
-ZÃq
-Z ¹· Z **
Å š t á$
+Æ t · Z
h ¸Oq
-ZÔì @*
Y ®G™NŠ ¹· Z **
Åx ¸Ô Æx ¸ë f ͹
Ãy k òŠ Z

Û òŠ Z

Û ,Å zh ÄX > D zg : > ¨ : ! Z Ô |Ñ7
~g=i ˜ ò ¸ Š
Hƒ…ì ì Ô ƒ Yƒq
-Zƒ
 Ô‰™7Z_z s ™
Ô b & Z³ZX ì‡V ÌVpnÆt · Z ò ¸Ô b & Z ò ¸Ôì Zƒ ª
»g ¶ Z ò ¸ËðÃÔ kNŠ ~ Vð; x Z¤
/z6,VÆ V #³Z Ô { Ãg ³Z
ðÃÔ}o ðÃÔ .
$±6,ðÃÔì ~ñh»³Z ËðÃÔg ó)**
ðÃÔìñi
+Z
×C zig „z ~ ~×" y ÃîkZ pÔgœ ðÃÔì ò**
» ³Z ðÃÔ} «
Œ<
Ø è Xìg: ì‡J
-a
Å t · Z ~·Ð 䙿6,XÐ Vƒ k0*
Ø è ÑgzZ <
<
Ø è I Z ÔzŠ hgg Zƒz c Iè !Ǹ Ç ñY c*
Šgzi6,wßZ
Z}
.Ð ƒ
 6,hƒ
 { z º

Û æ á Zz "7,ÝÔ y ›VâzŠ
Ù ÔŠg ZŠ: y ZZ Â7›B‚ÆV ¸

C
Ûƒ
¤
/ZÔ6,„
 Zg { Zgƒ
 Ôì èZg
Å‘

Û ËÔì |ŠpgzZ t~(,'hÃ<
Ø è„ LZì 6,™KZ¿
EG
EG
$
$ G
©
Ò
}
4
5
h
°Š YgzZ ÉŠpz™:Šg » q‰ËÔì xs Zs ÜÌþG z ÿ [Â[
VߊÆVâ ›ì ¸ Ì°â » . . gzZ ti tix ÓkZXì + g Z−Z
Ât Ð Vß Zz =S0
+
zZgzZ ù S ã ¬y Z ðÃX `Q: xŠkp» ¹· Z **
Ð
Æy Qnz Zg v p ÖZP{)z t · Zò ¸Ô ~Šg^ò ¸Ôx ¸b & Zi7
Ôt · Z ò ¸H ?ì ~gz¢ bŠ Î (,b§Å: Z- ŠŒ" c*
?ƒ BÌp¼
w e ò ¸Ô]ÐÐ ä3ò ¸Ô]ÐÐ} zzò ¸ì x **
»ÏZ b & Z ò ¸
Ôá™vZì x **
» ÏZ t · Z ò ¸ ?ì x ¸ b & Z ¸ H ?]ÐÐ ª
51

www.Qadri.in

\ !*
Vâ ñ %
+ 
ì x ¸b & Z¸ H ?, ™[ %
O™ƒ} 9Ô B1™uš
/
?ì ~gz¢ **
â

Û k° Z™ Î Ï™öÃ\ WgzZg} 7,6,~gŠ Ô ð0*
g e KI
ò ¸¸ H ?ìg: „g »zu¼Ð i ú{ izg®
) )-ì ò ¸t · Z ¸ H
Ð K6,i ZzWź ZvZ ‰ W~KÐ ]gz¢Ë¤
/Zì ?Š Åt · Z
H ?,™: xsÃV⠛̙wÈLì x **
»ÏZ t · Z ò ¸H ?V Z m,
/
¤
y
á klÅx «
JY fÆJ
-‰
Ü z kZ™á Ð x Z™ î0E
!ôì ¸ t · Z ò ¸
~zc Åy Q q nZ » y Q c*
ÔŒß y WŒ
Û ã ç] Z|{ zvZ f çq øt ~
HXì =g f ò ¸ » wuÔ ÉŠpÔ +−Z ° Š YÔ „ n Å x ¸Ô•
 h Åx ¸

@Å+ Š ] c*
gz¢z xs Z wßZì=g f q
-Z ¸ »t · Z ò ¸x ¸b & Z
x ¸ì „t x ¸b & Z Ôt · Z ò ¸H ?ñ0*
äƒ: “
 Z¦
/z

Û 6Š ðÃ~
u 0*
Å]ty é y U*
g Zz Ô Z§Iè Ô {ŠgzW',
u´Š Ô lZ *™{0
+â ¹!*
Æ
ÔI Y Ôn¾ŠpÃy QÉ ,™: ¿t sÜ:6,~Šg^ E Ô b &(Ô] c*
Z@ 
ì ¸ x ¸b & Z H ?ñY HŠ c*
Ð [ ØZ+
á **
{)z {)zxs Z ³ #
t · ZÃé*ŠgzZ Ùz

Û + Š ÏZ H ?ñY c*
Š ZI¬)Ã] 5%ZÆ ”Û
} (,q
-ZÆtÖg
$Š q ZgzZ6WŒ
Û ] c*
W6,ëzÆ`z²~z*Š H ?ë
?ì x ¸b & Zzt · Zx **
»¶Š ZIg ZgzZ·Ãz

I h]†ì o9Ú oÒ h ]

«6,[Š Z uF,
Ï À 0*
Å]ÑìÔðÌÅËì [Zy
èt Å[Š Z
„ }Y Â*
*™e
$¬gzg ÅË´g n Ðì ` Z'
× s ™gŠ¾¿V#ì
X ñYƒ8
-Š ÑZzG
g Ç}Š [Z h Â-{zƒ: VY ðÃ\!*
Ôƒ R Ô7
ÆyQ ?ì Yƒ»¾gzZÆ\!*
Vâ ñZÎg !*
»t £g Ü6,

KZÐ]¡z$
+
Åk Q D™ ZŠ Z d
W ëÃëÑg .ƒÆ: â ikZt]»] **
ˆZg;ZY
52

www.Qadri.in

gzZ Sh ZŠCÅ\!*
ñ%
+ 
ce ¢
8™V- U¿X 7]gz¢Å ±Â{Š c*
i
%N¤
Ëä\ !*
])æF
/ZÔ *
@ »{Š Zñ™yZ âgzZu »\ !*
ñ%
+ÔB;»d
WyZ
ÅV)VzßÔ HC
Ù ªŠ@*
6,Šz t Zè{ŠƒÔ »I6,ªwe}',Ôi§^
,Y**
´ÃÔˆ W`ÂQ ~™ÃÐ y!*
i ·6,ähg~g Z−Š ÅV-g Zi !*
Ô ~g È
Wì „zn ïs¬¼ ~: â i kZÃT\!*
d
{z Ô ˆ¿g VQì ë**
gzZ ±e
$.Ô}g â : xŠ 6,~I ŠpÔðZgŠpÔVìø ðƒ S(,Ð u Å
VZÔ {Ši#
Ö 
á Ô‚$
+{zÔìgh#6,®
) ¤Z Åd
W‰
Ü zC
Ù B‚ÆZŠ%
lÆypÔ ÑZ eÈ>Z',
¼ú"Ô ˆ@Š: ~FZÅd
WÐT\ !*
{¦g
à VQ6,
u}iÔ‰ƒ ÑAv W¶**
ƒ¸Ãd
W yZ Ôeƒ: ‚Ô c*
W½wŠÐ
ðƒ Czg KZÃíÐ ` Wg ZŠ¸ÔHnZ ‹Z VY6,íÔ¹ Z',™™HÃí ,Z
X **
3Š:]gß

I p…‚Î 1e oÒ ƒ^j‰]

¢‚0Z]‡q
-Z Ì»k Qì ƒ @*
',»VzŠ¤
/
á GzægB‚ÆŠ *Q
3g™«~kZÃ~gñ**
KZÔaw¾LZ ¹F,
KZ ä {èˆ~: â ikZÔì
Å #z CÂÅ°!*
nA ztC
Ù ª]Ñ¾Æ yQ Ô$Å { E
+‚ Z LZì
: â iq
-Z ÔÐ ½;gzZ ~g ZŠ',SÅ+nÆXx Z™ Ò E
+‚ Z {z Ô ñY
6,]zZ°ÅyQÔVƒ{Š â W6,ã‚g Z j
+Z ÅyQŠ¤
/
á w'#ÔkÙ hÔƒ[»
T §ÆÔ „e b & Z Åzf t ÜZÆŠ¤
/
á¤
/ZäŠ *QÔ,™’ Z',
ÃVŠY
Æ ÔŠÐ ÔŠ ?az D» k Q ÷gzZŠ *Q » ¾Q ðÑŠ Ég s§Å½
b1**
‹Š !*
íÃ<
Ø èz+ŠX ÇñYHB‚ÆŠ *Q {zñYH: ƒ @*
', 
B‚
6,
„(zggŠÏZ7¸XÐN VZ:B; Ðã‚g Z j
+Zz$ÅŠ *QíŠ *Q
x ¬ » ÙñZ

Û yˆZ KZ Ô ÙÃ h**
KZ Ô¿#KZ Ð y
·} (,É ,™'
53

www.Qadri.in

E
X-4$gzZ‰
Xì *
@YŒ/‡ñ é<G
Ü 1w¾ **
™y´Z~V5

I Ù]æ‡ ^Ò Ý^¿Þ oa^ÏÞ^ì

Æg§¹!*
X à ™ ZŠ Zì Ìg ~z*Šq
-Z Ì{z b§ÏZ Âì ~h
+%
'~gz¢gzZ òiÑÃ[Š ZÆ k Q Ô **
™ Za ‘´B‚Æ k Q ÔzÅ]ZŠ 
á gZ 
h
+%Æk Qëì Zg ø {zì *
@Y ¹t ÚÅTÔ<:™f¼ »kZ
]g ¸ ÂÐz™ (Z¤
/Z¾ Xì ?Š Åyòw¾ **
™! @*
uÔ ÉuÐ k Q 
Ã%Z T Ô ñƒ } h Z 6,Ï Q h
+%í!*
s ™ °ßgzZ Ѓ Y ƒ
-ZgzZ ”y»q
q
-Zh
+%q]Š X1¾ n

Û Ã%Zq
-ZÔ ñC¬g§
p Ò¼ ¹ ÌQ »]!*
ÅO{ŠƒÔg ÈÔ ~g Zi !*
Ô à !*
Q ÑÔŠ¤
/
pÃÔ ~Š wïy»
k QÐZ}
.Š%V#BŠÃ Ô7wzZg f Ŭ~N @*
Æ1Ô Çƒk0*
gzZ
7g !*
äkŠ Ô {Š â W6,„Zp$
+Åk Q h
+%ëÑ1Ô ¤SÅzgŠ e
$¸Ã
Çà zgzZx £ì‡m{ CZî¤m{ËLZ~Ï0
+
iKZxkZZXg !*

X c*
Š™hZzÐ ðZŠ WzÆk QÃÞZyÇÈg Ñ" Ô7ÎzŠÎt ‚LZ™ ¯
˜ î0F
ª
<ÃLZ h
+%[Š Z !*
1Ô ðâ

Û ¤z Å òÝ mQ Ô®
) ¤Z Å k Q
ÔBs ÜÆäzKZ éKZÔy
á s Ü **
Wk0*
Æk Q6,xŠzŠ™JZÐ
˜ Ãsg ç sg ZúÆ k Q −+
ª
M ^z ƒÃ+Š G @*
Å kQ
$ bÑŠÆ k Q ÔVƒ x¥ Š'!*
©G
45G
ðJ 7,ð2ÃîG
0E
·ÏßÅ kZ Ô3Y
G
-Æk QþÆcÔ{Š â W6,g ïZz nZ ‹Z™™¿.
Þ ‡**
à c*
™zÆk Q'!*
x Zg W » bzg Ôbzg Å»LZÃT¾ ð¸ Z (,gzZ ð¸ CZÃT Ô,Šg â 6,
lpÔ äâ ` @*
u » g§Ôx â Z » <ÑÔkâ » ë!*
Ô¥» hÃTñZI 
¿ X n
pg VQqø ÏyÃ~ [» Å Z}
.w=k Q h
+%Š NZ
ÔñZ h Q5™ ¯rè

Û ~ Vßz**
[v)ÔäY { Zeà ƒ ³#Iè »
54

www.Qadri.in 

{h
+z¤
/
gzZ {Š ZŠ yY,ZÆk Qh
+%lz

Û yZZ Ô„
 6,ÑÔ}™CÂJ 
ðÃX ™Z fgzZ b ZæÆÏ Q‰
Ü zC
Ù ÔDQÑúb§ÅxŠ‰
Ü zC
Ù
Ì Zg øì yuZ¥gV- ™0h
+%[Š Z !*
gzZqmÜZe
$.»g§
Ôì ‰
Ü z Ú( ì H{ Ze ÃT) Ì<
Ø è ³ #»k QgzZì ‰
Ü zÚ 
,Zz**
Ð1¤
/ZÔòŠ WñŠ ‚ñ¦}g ø¦æh
+%mÜZ !*
ðÃ
z ;@*
Ÿ._Æ Ï QgzZ ïŠÈ¼ ~C
Ù ªÔì c*
Š ä V#V#
ÔÚ7 (Ü[Š Zn¾Ôì gzZ <
Ø è »yQ éSE
5…!*
1ì ~g Y Ì"

HƒŠ ®Ðx ¸kZ ` W¾%gzZ ·"»]gŠ

I ojÃÎæ 1e oÒ kÃm†

Ôl Æ ~uŠpÔðZgŠpÔì ª
q/& **
{z ì }Š á 6,<Ñ
™ Za ]Ð{z~[¨ÐŠ¶Å<ÑäVjZ ðƒf(,
Å~{" ~Š Zi W
Q ;e b§T™™q Å yÃ<ÑÔxÑÅwÎg: Ôsp » Z}
«
.:ì ~Š
Ù âÆ<ÑÔò qÆ<ÑX ƒ YOŠ Qƒy~»ÑO]
C
.Ôz™ƒe Ô c*
Š™<
¢q Ô ~g ZŠg !*
gŠ ÅVúz Ô Z°Z ‚ *
*™ ïÐ yQ Ô **
Y k0*
Æ <ÑY f
ÌÐ 6Ô Z ÄÅX<Ñ[!*
g Z1N Y^ IV» D™D ™Ù!* 
Jm
4gzZ Þ™QgzZ σ: =ÂÅ Ù!*
¢q z #
Ö }
.Å k Qì W,
ñ{Š c*
i
~#
Ö }
.•
',
!*
ÅyQ nÆïÅXË~ lˆÅ h%Z Z}
.ÒÈ ðä
/Z
'Âì e**
È zgÐ5 ZgÆvZ {z) ä³×# Ö] سnf‰ à³Â á悳’³mt Z å}.E
Ģq
{z Š
Hƒ [zZ ÷t =°Z îWÈZXn V: {z b§Ë5Y ÅÒà ( 
gzZ¿.
Þ ‡™™mºgzZŠzöÃk Qì qà Zzäƒc™)gzZò ZzŠ <Ñ
¹îWì ðÌÅ {h
+Š HÔg&
+
ù k\Z Ôk\ZX ñY Œ: q nZ ëÑ
]c*
gz¢gzZÆ<ÑÔspeƒ
 ¹!*
ì °» Iä×# Ö] Ÿ]ô äÖF] ŸsÜì *
@Y
55

www.Qadri.in

Â~Š Zi WðƒS(,
ÐuXnƒ]ú â tx°zg ïZ »X7q~gz¢+Z
à ù SI Ç„ yQ ~zc Å <Ñyâ ‡ì *
@Y ¹6,gîs ™ ¶ Š
d{vÔ75ÆKëÔ {¾" Ð ]“! fJ
gÆXìg ug I
'gz¢Å: â iÔBzz Ô7y›Æ] ÑìäZ6,Ô7MÆÔ7
}g øÔg©J
g}g øÐ {Æ]îÅg ñ{)zHEX B[pë
6,
ëf λ2Z ¸äZ6,s} vÔì Za ]¸Åh
+‰zq Z ºZ~r â Š à ©)
G
E
¢
2Z ¸·ZŠ z Òh
+Š Ô™™Ô7Ð ö§ Zz**
ÔÐ t k\Z ñ;GX Yƒ 7
Gš¢
ƘmÜÅ%Z Ëp¤
/ZÐzgÅ<Ñ2Z ¸Xì CYÅ ö- z" Å<Ñ 
7t Ôgz¢ **
Ñ~¿Ãq NÏ Q6,µÂÅæ~z*Š { izgP1Ôƒ "
$U*
ÔwÒZ†%77Ôƒ 2~ÄWÏZ wÒZ uDÔd
$¾c*
Ô,Zz**
ÔI Y ðÃ
§{ Å VzŠ¤
/
á c*
g ZŠ ¸g Æ gzŠ X } ì¸ ÌÆ ]Z|‘ ñ 7,
kZ%ZÔì x »¸ »<Ñy¤gzZY fÆÀ` W bŠ C·ÃqÑ]c*
gz¢ 
ì H ðÃÔZƒ J (,» ËgzZ Zƒ ]» ËÔì gz¢t

Û ~A
$Z%Æ{z¤
/
ÂÌt pÔ {q
-ZÐ q
-Z <Ñ2Z ¸Ôì ]!*
hZ ~zc Å<ÑVx
Ô_ â

Û gH]!*
Ù ~{Š Zg Z LZ]gŠgzZìgàÃ]gŠì „z@*
C
ƒaÎ
»k Qì ¸³Z (,»<Ñq nZÔeV¹tnƒizˆñçLaÐk
,
¼ îG
00_Iâk Q
} g ø¤
/Z ÔN 3 Zƒ Å0ԃРc izŠ7ðÃgzZ ZÎÆkZ V{ 
$
Ë h —H Zg øV`u **
çÅ c izŠ Âì _ƒ³gzZgH{ ǧ ©n
œÄÑë Â}Š7
-Ñ~v WQÅ c izŠÃëì gà¸Ã]gŠ¤
/ZgzZ
ÒÃ ~g ‚ ~g ø 1,Š 
ryY ~ q nZÆ <ÑÔN VQ ú Ô,™
{h
+gŠ kZgzZ6,
òOŠ?
Ø kZI
ß g ZD
Ù gzZI
ß X qizŠ „zÐgÔw‰gzZV¨Zg
E
4ƒ
~+ â x ©ZÆwÎgzZ}
.gzZOgt NzzŠ OZ6,] G
é5E
Ò6,
òÑ"gzZ6Š
56

www.Qadri.in

à ZzŠ ~zš
W
/{ iXÅ ËZ e <
Ø è ³ #Ôx ¸)Ô {°!*
Æ o)ÔV5”ñt
Ü z k Q N Yg » e J

-x Zwwâ ‰
Ü zÆ uÈÔc*
W: wì L»k
,
¼¸â‰
Ü z
ì x **
» kk Q *Š } Y 7yÃX Š
H´: »È™ Wwì » ñƒ‘ CgŠ
XÐVƒ;gz¢ë~]y
WÐZ
+Z ¯z«oT
<ÑVxì wìt » X Ì]Z|{z R X Ð ¹Z ‰
ÂJgzZÂV; Ôì x »y‚ WðÃ~zcÅ<ÑÔƒ D Y¾ H<Ñ
$.gzZgz$Ô H„ o Î Åk Q ÂizZ ( {È ª) ÑZz ä™ q nZ »<ÑXì
e
**
µ Z : â i Ô Áá Zz ¶Š Šæ Ô {Š c*
i á Zz 1zg Ð <Ñ q nZ 3U*
Ô®
YE!
.¿5 ZŠ Z]
.'gz¢~z*ŠÔ°)
HgzZ ñWH>¾âZ/Ôº
) Z

Û :›

Û :Ô çG
~¾gzZì YVQxŠ~{ Zgg Z ¦
/
g ZØŠ kZì yYJ(ZyÃ>QÔìg
,b§ËÐ <Ñä ëZ
k
# Ôn VJ
-Š°w23 Zg kZì ‰
Ü ¤t
4~yg c*
ŠÃ<Ñ ` W¤
/Zwq¾ÔÆhg„Ç!*
Âë Ug6Z®@Š7„
Xì „
 gŠ ÂñY¹gzc*
zg c*
" 0*
z„
 Š" Ô9ÂñY¹VY

I 8×µ ^m^Ò oÒ Íç’i

%Ne
Xì y*ZŠ u xz0
+ZgzZ ŠgŠ æF
$.Ì{z ì ðƒ < c*
» Å s¦
»ä¯ ]g qyÁ¬ÆŠ ã
C%Ôì p»äY| m
ÆÜi% .¼ñ;
å tÖ<Ñx ©Z Ôì kƒ Å ä3V™^ »Ã|
# gŠ Ôì VQ ZŠÎ
ÔzÅ%ZzZÔIÐyQëì wì»BßÆwq: â iÔÐgx ¬J
Ôì 3g xŠ~pÃÆ ~M Âä ëÔì gz¢6,qÑIZ Ôi Z ZÐ ]Ú
»z',
Zg XÉ…ñSh ZŠX Yƒ7f λx ©Z ~C
Ù ªyZV;zë~ݬT
J(,Ð Vz9ÃVzcÔZ7,†Î~ S&
+
É
Ü zTÔ,™gâC
Ù i kl
~Ôc*
Ì
iútÔÝ;Æ"ÑgzZ à wZeƒiÔ1\
dZ(,
Â~Œ n|0
+!*
È^–Ôc*
Š
57

www.Qadri.in

} Z c*
ŒÃyQ ä „
 Š',
i ˤ
/ZgzZ ž„ F
g {z ÂwzZ Ô{izg »¾gzZ
 ?t]ÐÐ } izg iút Ôì gïZÃ\WÐ wËÆt·#
Ö Z H ! [»
Tg~gzuzg—ë‰
Ü zC
Ù Ôì ]gz¢HÅi ú{ izg ~C
Ù ªÃë8Š[Z
%NHñ;X 
]¬¤]Ô{ izgi úì c*
Š$è÷äy-Ôì: âi[ØWæF
» ànÏnÖ] àn ÂÃëgzZƒÝq: ¢J
-Z
# ·gñâ J
-‰
Ü zÏ Q]ZŠ „z
t Ȼ
˜kZƒZ',X „g7¹!*
]gz¢ðÃÃëÅÜÑŠ¶Xì Ýqû%
Ñ IVYÐQ ÔC
Ù ª{zì Š ÁB‚Æ <ÑÔì Zƒ c*
VQ » Ï Q yÃî
+Z Ôgz¢Ìà
CëÜ U%1}OŠ xŠ yÃ~ { Zg g Z ¦
/g ZØŠ Å g§Ô¸
ÔäZh Q Å6," Ñ Ô å HQ Š
HWB; t Zè » ~²
á r~vZg f ~ª
q
6,ÆÀ5Ëg}Ô›a 6,x Z™Y m
CZ~¨£ÆmmLZ c*
à z Ë}
Ôc*
ŠÈ.
$zZÃ~
Vm
CZgzu[ » gzZ ;a Ãx?ZmLƒ **
¦}Ô Š Ä
™ Cº Z[sÃDÐ ëòzøKZgzZ ã- LÔ Zg @*
Q Ñ~sWÃZ}
.}
@*
ƒŠ 
á g Z V- Ð ÓÑÆ æ ~z*Š LÔ T e **
Ö Ãª
˜ ÍLZ
ðÃÔiZƒ
 Ô',
Z',ƒ
 ~o! ;z ”Û~{ óI]uz ~g øì
zy X 7ozæxsZ nÆÞZ wßzì Zu{ iC
Ù V- : [ Ð s¦t Zè
ƒ±5ÏÛZ146,]áÔ M
h àJ
- Z}
.Ãk QëgzZìg ì‡6,<
Ø è LZ
ÄÜm{ KZ ÃyQ Xì *
@Y Hh
+%Ð Û ƒ W~(,Ã] ™‡g ]GÃ
Ô]gúhF,é!*
Ô]gú]gzpÔ]gúyZ ÔxÑÔxÑÔxÑXì Cƒ e

Ð k Q »6Š sg çÔ}™sæÐ ]Ѿ ãzg0
+Z nAm!*
LZÃyZ â
V6,l²Y { 
á OŠ QÔÑïçaN6,y@*
ä ]gú/Á]gzpOŠ Z Ô ñY Hs ÏZ
Ô7]i YZ Ô7³ Ô Š N™g @*
Q} ÀÔŠ ;Vƒ 0*
EE Ô‰
„, zÔwÆgŠ Z',ŠgiŒì H[ ZÔÆ0)ZÑ17J
- ¬ŠÐçW
58

www.Qadri.in

yQ ÂQ Ô‰ ïá Zz äJ m
6,÷!*
Ôá Zz äZh Qg e zŠgzZ Ëû
Ô~$
+Å ëÔ¢ »™ñ; Xì «6,V#Æ „ yZ ! Z§ Å yòw
»V(uÔ’:q
-ZÔ¾: VY¼ ðÃVxì CƒSB‚Æg ZÜZe
$.
 ƃ
ƒ
 Â{zÔ3YHÃÄcg ZuZ}g ø>á Zzg
$uzyWŒ
Û Ôg ±Z H
vZ ä ~
V ·V; Ð N Ç » Ï QÐ N 3 »T ÂëÔ ÙW **
ÐpÃkZ
\ñì¼ … âgzZ … YÃq
-ZÏ Q'ÂëÔc*
Š}ŠÃZ{zåbŠ¼Ð
Ð Z\ñì yÃgzZ ZuzŠ ZÎÆyQÔzŠ äY ÂÃwÎgÆk QgzZ Z}
.V; Xì
dZz aZ ÌÐ m
CZ ÔÑ ÑZ\ñX ~g ·zg Ѿ Â…Y #Xƒ aZ
÷pÔÑ àz ÔÑgŠ Z',ÔÑÑZ\ñ9
L o HÐ Z\ñÃ2Z',
Z >ì
zCÂw¾ÅÅvZègtzç÷Z]| **
¦Vc*
V; Ôg f W0
+
i

Û 2Z',
ZgzZ Ñ
G
E
$
5Ò}É$
Xì 4ZŠ~]c*
gz¢ÆBßySÌ[z ÿG

Iå]çì‚e 1Ò kÃm† ð^Û× oÊç‘ 1Ò Ù^u äÞ^Ú‡

ã¹u**
]‹Ì{zì vÑB‚Æ <ÑY fÃBßÆ wq: â i
zyWŒ
Û ~X
aÖW{zÔgv
.ï»Ð •
ÑÅyÒz÷zÆ<ÑY fXì
»bcÆx Z™š
M I Zz x «
Jî0E
!ô~X…õ{z ÔVƒdl
HŠÆg
$u
gzŠVÎÃÐk QÔVƒu 0*
Њzuz³gÜÑ]¬N
lÖW{zÔƒyÒ
~gâÔnA CgŠÔ ñY ^ß,
$‚6,GÐ Š ZZÆÖWw=+Z Ô• ¸
'ÔG
{z) Ü`a]çÊ^e ä×# Ö]…çÞ ]çòË_m á] á悳m†³m t Z å}.E
š~V\W} 
D VQ ZÚ »$Å <Ñ',
» Z ( T e bŠ u Ð VæY KZ ÃgâÆvZ
çÖæ å…çÞ ÜjÚ ä×# ³Ö]æ XnwZ eu {6,
[ëW7]!*
tÅ'ÆË1X 
Šp ( }g ¦
/
g ZÍ **
ÃVz

Û »tp¤
/Zì ÑZzä™åÃgâLZvZ ) áæ†Ê^ÓÖ] å†Ò 
ÅÃ: *zŠ ä x ¸{ ZpíÔ<
Ø è ~Š ; ˤ
/Z Ô Dƒu{ z T
${ „
59

www.Qadri.in

ugŠÆyQw.òsZ ~g øpÔì ¸t7,Åsg ç]ÑìÆ\ WnÁ!*
]ÑìLZ‰
Ü zk Q¤
/Zƒ: ZuzŠwìë »\WV˜~…, ZQ܇Ð
t Zè »\W c*
VƒV−g !*
Åsg çt Xì s
# D H ÂñY H:g ÖZ »fÑ
E4uºLZƒ ̼ s¦
~ ~YÃKZÃ+mz +h
+%Ô { Zp Zƒ LZ Ô èG
™7“
 ZŠ',ÃG
gÆ]ÜyZwŠ}g ø y»}g ø Ô J 7,Ô 2™Ö
**
Y**
W <g¨6,
{Š â 8ÆpÑ]Z fgzZ¶ ŠÃÃ: #kZ Zg f[ ZX M
h
ñYÅSÅ ðÍ$
+Å<Ñyxq,ZÃVI í-Ôs ¸ñ©huF,
X ÇñYc*
Š$»s #ZÆ{0<ÑÔ Ï

I oß¾‚e >i^‰ 1Ò Ý]†Ò änÊç‘ çÒ äÞ^Ú‡ ð^Û×Â

òúŠÃX좂u Ú‡Ì{zì ~$
+B‚Æx Z™BßÃ: â iY f
»yQÔ ëuñF Ô ëg
$uIZÔ ëò qF ÔzcFÆ<
Lì
]Z|Xì§Zzú#
Ö ª Â<g¨¤
/ZìB‚ÆÎ8ÆZ}
. ]Ñçi§
³#ÆqÑC
Ù ªÔtC
Ù ªã çÆ]܉ÆXZ:vZ yZçgBß
GLÅqgzœ»XÔDƒx|
{zÐtC
Ù ªãçÆXÔ Zƒ~ Ùƒ" zhï
_ ZÑX

Û »Ô

Û »Ô

Û »{zvZ f çX 7w=g±ðÃp¸Dg åÙ‘ÃZˆŠp
.zÔ ‹q ä ^nÞ‚Ö] à Յ^i æ ä×# Ö] oÊ Ñ†³Ç³jŠÚˤ
]
/ZˆÆe
$¬gÅ
E
C+qizŠÔ { Ze{zŠ 

a]Zg Z'
× Æx «
JY x]Z|X ÇñYc*
Š Ä» G
é5½F
HW
ÅVâzŠ Wæ$
+çgzZ ÇgŠ y¶

A Å yQ ÏVƒ ,„Å ä™LÆ
Y x ÔÐ N C HÃ]â Z™z ÙÆ ]Z|yS Ôǃ gŠ ™ ¬q
-Z Ú
Ç ñY ¹]P`
wó Ô Ï ñ0*
gZŒ
Û®
)$
+z uÑ~¢q Å]Zg Z'
× Æ g§
CÌðÃ~ yQ }g ¦
/g§',
» ZgŠTJ
-+y
O™á Ð }n
gâÃO g @*
ÐÆðŠÆÑÔ åuÑuZu{z¸B© Â{zÃqTÔå:uñ
60

www.Qadri.in

Xì 1™g Ñ~ðsZøZ

Û LZÃðÍ$
+Åg§',
» ZtRÜÔå1™

I ojÃÎæ 1Ge oÒ äÏÊ

Gš¢
÷ 6,V\WKZk\Z Ôk\Z Ôk\Z Ô7„: 1¼ » ö- z" Å}
gzZ îJ
-Š°w2! ,Z !*
Ô7B‚ ðÃÚg Ô G
é5.’ î0G
£**
~ ~g ZÎXì SÈ
t·#
Ö ZY Ût ‚ƪ
˜KZÔ .¼KZÔ=³**
KZXì òúŠ »äà
&]îzg¨ï»Æx «
:ÃV@Ãà ©)ÅyQîœE
J+$zx Z™ ª
G3ÒE
[ÑZ x â Z m<!*
‹g Z[Z™NŠÀF,
zŠg Z » pÑ > ½Ôˆ yWŒ
Û bŠ ™i Z0
+Z
Ôì „Ze?tg Y1 Ńz µ6,x Z™Y vŠz °Ãyˆ]|îG%ÑZ ` Zu
7: Å+$[Zgzit » | Špz =gz¾z ]égzZ 7Ã6,{ " KZ
G
.*izgz ‘
ëgŠ qÑx Âì ƒ0
+Z ÷Xì *
@Y H Z çOE
 6,yQÉ òúŠ » ~
Ãx Zú™ ¯ ?ŠÃk Q BÅæ CZ f KZ g
$u Ôe
$W Ô T e **
™ë',
Zg v/w© ƒ Œg !*
ÄÑXì $^^ ÔÚ6,¶Š ò :Ô {Š â W6,ä
ò ¸Z ng çg
$u ~uzŠ Ôe
$W~uzŠ Ôì ®ì szmZ Z
# Zzì c™
?nŒyÃÃk Q}™:p»KpÔŠñ
/Z~¨
¤
_”Æ]gŠyâ ‡ì ]!*
¸$
+ðƒ?gzZ ãZzgŠ¾
gÖZZ:vZyZçgx Z™/ô]Z| Â@*
ƒg´°» '»y!*
i!²sÜ

°»Z**
gzZh
+”ÕgŠ¾QÔD™: sÜÃ]‡zZm,
³LZ~Ýq^ÔC
Ùª
sÜnÆ뇊 zgZuZÄc*
gŠ Ôx ©Zz b) ` Z5ZÐ g
$uz yWŒ
Û ì

Ð ¦‚z ÅX}g* xsZyc*
Z§gÑ" HÔñY 1™°» Z
i|7,zŠg Z

f çHXª6gzZª7Ô¸”
GÆ—Ç{zHÔqJ
-ëtÖg
$Š qZ

?gzZF „ ?wõn‘Ô¶$
+z wÎg³#®
) ) ~g‚t Å Z}
.yÑ=yZvZ

BÃ?ЉÂÆXg
$ŠqZ {ŠñÔyWŒ
Û {ŠñZ
# pÔ$
+
 ¹!*
ƒ
uñ„
61

www.Qadri.in

&‡yWÛŒ: ÂÔ$
:gzZ Ô;g tNz ÿLE
+gzZ wÎg ³#vZ f çƒ
 ƃ
 {zgzZ 

z yWŒ
Û B‚Æ ]Òz F,
ZÂÏZ Â c* 
ì ƒ
 oà ?[Z Ôg ±Z ðà » g
$Š qZ

 ŠÐ g

$uz yWŒ
Û {Šñ c*
î 3Š™"
$U*
Ð +uñ‰ LZ+Åg
$u

V- ÃËÔÆx lZzqZâZZ
+kÆk Q7+ZÔŠ ãY»xŠ WµÔƒ Yƒg ZŠ',

[ZáçÛ×Ãi Ÿ ÜjßÒ á]†Ò„Ö] Øa] ]ç×òŠi ¡Ê ðJ 7,
÷tÃËgzZc*
Š™{Ze
G
&
4E
5Ò6,
Âc*
ê
z$
+ŠpX áZz%È“
 $Zƒc*
Š » øG
+ZŠ*QbLZ >

)qîE
0O8E
ÔDÔ„ÔŠgZ0
+

Û ÐŠztZè{ŠƒÔÐwŠ çÔ~²
á Äc*
7‰
Ü 1
zg¨ÂN CX 9¤
/Z[Zì @*
™Äc*
gŠXÔŠ
H7,
~$èIY{g e"™NŠ

¸:ì CYðƒ~™™!ÂÔ7x¥ët¤
/ZÔñVZ1yÃÅ„
X < ¸™}Š[Z ûÒ]ßìƒ
o

I kÚ¡Ú Øe^Î o,jíµ oÒ ‚ñ^ÏÂ

ÅZ
+Ôì @*
Y HŠ @*
J6,k Qì #
Ö 5.
Þ ‡zgŠ kZ éÅZ
+

k Q™ ZIƒ¸ ¯
) !*
»g !*
Š ZÆ Vâ ›Xì C Y ŨРƒé

ì‡V Ì OYÐ n¾ÏZÔì *
@ Yc*
Šgzi~Vz) z¹e
$.6,uF,
Æ

¿V #ì Cƒg Y1 ѵ6,y ›o¢ÆZ
+y ZÑZ ï» Ô

9 Š ûµñì *Š ¹Ô’: ] !*
Å k Q ƒ Y: k0*
Æ k Q Ôì Je
$.
Ù ª: VY {oZuzŠ nÆk
C
,
Š Zg f ƒ@*
WB; ÔƒyZ Åäƒwßz¼ce

{Š c*
iÐ <
Ø è q ?fgzZH~ ] ZŠñx ÓÅ *Šk\Z ñ ; Ô £Š™

6,k Q™} ŠÃ<
Ø è ƒ *
@ Y w â Ô £Š™‘œÃ<
Ø èƒ CYz',
WÔ7ðÃgzZ

Ô c*
Š h Âc*
W~ Y ‰
Ü z TgzZìg Èì **
[ » V”<
Ø è n¾<ï

X 1|ZuzŠÐg Zi !*

62

www.Qadri.in

I Ùçq ØnÚ >i^‰ 1Ò 7çfa„Ú‚e

n

Û ›zWÅyQÔw éÐ yQá$
+Æ]zZ°z Ð VÖè$
+
Ô®
)
á Z Å Iè $
+Ôe
$× Å VÖè$
+Ô „Zp Zƒ Å VÖè$
+Xì C Y ðC
]ÐÐ VÖè$
+Ôì Š
HŒõ~x ¸ÏZ ` W**
™[~*ƒzWÅVÖè$
+
» öu òsZ ’xsZ Ø{ Ôì ~IxsZ s Ü?E
+z$Å yQ Ô ´g
´g Ð q‰ËÔõn

Û ›ÅЉÔWÅЉÔì Ì~
%NKZg¼C
Iz<
Ø èÐk
,
½ª
HæF
Ù ªÐ‰Xì s ZZuZuÐ~·+Š
yZ LZÉ 7®
) ¤Ì6,kZQgzZ ñW: .
Þ 6,ã %
OÅyZgzZ ,™CÂÅ
Å Vâ ›ì *
@Y H ù 
á B‚Æ òúŠ kZ ~ ê Ã]Ñì Œ<
Ø è
ËnÆxsZG @*
/ZX 'z ù Zg f ¸Æwq b & Z ÅVâ ›Ô ~Š‹
¤
n Æ äX Ãx ¸ÐÑ ~¼Æ yQ Ô Hw8Z » x ;zZÆ Ð‰t

Ûä
Ô{ Zpíò ¸k Qá Zz Sh ZŠ ˜gzZ ~(,~(, c*
Š wÅÃ6-Z
+kÆ Ð‰
Ôì I **
WÂÅ<
Ø è DQ ñ3g JŠ Q6,ì Z',ÔCÂÅ<
Ø èò q
*ƒz WÅЉÔì ]gz¢ HÅ h YCIè Ô T e **
; ¹· Z **
FÆxsZì HgzZ Â7ÞZ«ÔÇñYƒf½xOŠ HЛÅЉ
¿6,ÃIèÔF!ZâëÔ!\ ëB‚Æ<
Ø èy=Š™h —Ð VƒZp Zƒ
Xì CYÅ ðZzgg »Iè6,
b &Å<
Ø è5#g ZÜZzg Zƒ/Ô÷ *
*™

I Õ^Û`Þ] 6nÚ …çrÊ æ ÐŠÊ ‹Ö^rÚ

Ôò ¬ Kñzg Zg ø ÔN Y} hzŠ ñš %uìZt ~g ¯ z [ÖW

KZ ÔDLZ Ô>
Ø \ KZÃX7{z ¥#}g ø Ô7s§Å]Z|~g Zi!*
Æ \zg- ì ]!*
Å ä%[ze Ô } úŠ } ha E } (,Æ e
$Ñz

Z',9 Š a **
™ƒ y›?wËL
L â7 ~ >~½ð|Æ <
Ø è Ô}°!*
63

www.Qadri.in

y›Ôƒ: Zzg **
Ùâ[ZÑ~<
Ø èÆTx ¸{zðƒH])ñ;ó ó?&7
ð|Æ<
Ø è CW7xÑX [:[ZÑ{zgzZN |~æ
á pÔÏøeÅkQ

¦æ {z Ì~ yQgzZxsZ IZgzZ ,™Æ˜Åá
ˆ Æ]GÃ~ Vzg Zi!*
ÃÖWKZÔNš™}Š]úŠÐ~
# 5ÔÐgZÜZe
$.yòze
$Ñz

7V¹ a*
*,ŠÈ ƒ Œz™I¤
/Zì ƒ0
+Z ÷ñ; Ô,Š“
M iÐ yQ

»ÀÆkZ% < HQ1(ÌZ',
ígzZì @*
ƒ~VƒÇgŠ ~(,~(,Ô@*
ƒ
XìB‚ÆÏZÂkx Óhƒ~g‚gzZÞzg ~g‚Ô@*
ƒ7ƒ )

I smæ†i oÒ l^‚e

G
*
@Yc*
Šgzi6,G @*
ÅnC
Ù õ+С óŠógŠóZŠ ózF,
t Å]Z”
Gz]¬$
+
ï: ~ ]‚Zzz øZ

Û ÌU‚»TσÒà {z6,ózF,
Å]¬$
+Ôì
ryY ~ [ ‚g ZÆ·zæ ** 

]¬$
+B‚Æ l ~g ¯gzZ tØà Š TÔn
à Zgج‘
 Ô Çƒ: ¦
/
Ù t nƒ ʼn
C
Ü zÆ]gz¢¦ÑËnÅk QÐ ,Š
%Nbzg ÅÅvZègY Z å<XI
gÅZ±]|
wìyÃOŠ Z ,™]»',R.ZÐ b :æF
:zÂLs§kZ ,™ »»ˆyWŒ
Û ÔOg { izg Ô³7,i úZgجx- Ô}™
ÔãY u {½yŠ ÔAŠÚÓñ¯ 8
-‚ Ô ïÄÐQ » @*
ÐZ½]Zg X σ
V- ±X ‰ J
-š™¦¡u^',ÔVƒ 0*
·B‚Æ V- ±Ô ñZ h Q ã0*
¨
žQw ã-t wdZ Zzg **
t X ñW− yÔ ‹h
+m,)**
ì ÔG s ZîÆ
LZÃXD YGg Ñ~Vñ 7, 
q
-ÑÌ{zÉ Åx Zú7: Ô
Ed
X ìg Z Œ
Û Z Ì»äƒðZÆÆyQgzZzcÆx Z™Bß] Z|gzZ ö-O

I gm†íi oÒ gm„`i
Ô x ¸[vëì îgØq
-Z Ôƒ: ”@Š L d
$C{z Å d
$
1³d
$ Ô³d
$ V; Ô7x **
»d
$ ~ x ¸ñ; Ô {Šgz6,d
$
64

www.Qadri.in

Ôj™: [ %
O™ÖÐ W,
ZÆTd
$ „zÔd
$ ~o„z d
$ ÏyÃ
Р䙿6,Td
$ „zÔj½\zg~VzÀÐ ½ÅTd
$ „z
6,¿#ÅŠ *QŠ¤
/
á ˆÆ äWÆ Td
$ „z Ô ñYƒ Ág ã ›
ÔñYƒ{Š èZ6,
s ZZÐcÔg ïZÆch
+%Ôh#6,
¨£Æ\!*
CÔ {Š â W
g
Ô}g /
¦: VZ¤
/6,Vߊ }g v]!*
Ø è ³#ðÃÐ W,
<
ZÆ Td
$ „z
ÃЉp ¤
/Z6,äZñZ~ g
$uz yWŒ
Û ~ Vߊ }g v d
$ „z
"Z °Â<g¨1ì Š
HHŠ c*
Ð [ØZ {)z ~ ¾'Ö[Z˜wYŠ
Xì R "~(,
t :Z »p ÖZyZ

I k×ËÆ 1‰ gi]†Ú ÀËu

"%o Z

î0E
0G
Û Zt ~ bæ Åx Z™Y m
CZ Ô{C Å Z}
. µ yW{zÐ A
$Z%¡
"%J
î0E
0G
-Z
# ~ CÅx «

M IZ Ôðƒ H„ ]!*
 c*
Š à: J
-:ßZ

]Z|¤
/Z~p°ÅxZ™Y 1zZÔgZØŠ]o»š
M IZ›ƒ"
$U*
:$Å]t
ÔÙ7 0Ð t£Æ\!*
Vâ ÔƒC
Ù ªù ~Š NZ lp Â7ÃÅx Z™ î0E
!ô 

0
+
z{gzZñVZ¤Å‘Ãðƒ~ 7,
~ðË´Í! ! ðZ— 0*
gzZpÑ
9
M ›w¾ Â~Š™×**
+
Åpzy**
ä ! ! ™ Wߤ
/ZX D Zh Q} çO¡FÉ
Ð Vð; VâzŠÃ<Ñ Iz +Š yÈZÔ7„ ! ! ~÷‰ (s ™Ð 

]gßïÅyò“
M i Åg§ÔÞzg Å<ÑÔ ñƒ} ño¢
/ Y7ƒÂtÐV8$
+
yZX 7u!*
Zg f~ä*ÃyQÔä3™wŠ »yQ
',

!*
yS Ô,ge Ð iÎVY izgÆ #
Ö ª Ô,h — : Ð wÎg z Z}
.Ô,™

!ÎX VƒnÐnAz]»',
ÆyQÔN Z™sçN æKZÐ]Z|
C ìsDYG}gtnÆCÂÅyQs #ZÆyQtÂì
I5!
+
0
i V» 0*î0E
0š… g0
+Z øÒG
ŠgŠ ¾ {Š6, @Zp Z}
.Va
65

www.Qadri.in

~x ¸ÏZ ` W~]**
Å]**
ˆZxÆk Q c*
J 7,c*
–Ôc*
ö c*
îä T
Xìk
,
+¹F,
5
$.
e

I †$] ¡m†a‡ ^Ò Øn’vi oÒ áçßÊ 1Ò Ý]çÎ] †,m

z ±Â{Š c*
iÆk Qì *
@Y H{@xW,
Z ÞC
Ù i »^Åy.Æx Z ¸ZvŠ
ÔG @*
IèÐ ^Å, ã**
- n¾ÅTx ¸{z k\Z Ô7]gz¢Å ô=
]g 'Ð n¾kZ~,h
+]
.ª÷pe à ìx ¸„z ` W åw8Z »Iè$
+
ÎgzŠ àzg- ðä
/ZÔñWB; µñ»ä) nZ ‹Z6,Iz +Šì C™ Za
VƒŠñg
$Š q Z z ]c*
WŠ¼6,s ÜÆ k Q  Zƒ ¦æ »%Z ËÐ=g fÆ
GE
$ bÑŠ
©G
45G
ßu',
»y~] ‚C(VÔ,™w8Z »wìk Q: VYîG
0Ò¨“îG
0G
$ bÑŠÔ·g
©G
45G
g »" îG
0E
$ŠqZÔß ãWŒ
Û ù1ñYc*
Š™"
$U*
UZ$
+: VY **
ƒ
G
%Z q
-ZB‚ÆŠ ‹Z ~ ¸KZx Z™+¬X D¬wìŠ Zi_»gŠ · r
# ™gzZ
&OñÅÏ Q ÌùC
Ù ªÅyWŒ
Û Ô,™"
$U*
k Q ä c ¨ñËÆòg »zŠ· Ôƒ åG
X ñYHŠB‚Æx Z™+¬ì ¸+
M ›zïw¾ Âc*
ŠÉs ÜÅ

I p†je] oÒ p†Â^

k Q Yƒ7"
$U*
Ð kZ rz

Û » ~²
á Ôì ãh
+Š Ì~FZ Å ~²
á

~pËC
Ù Ô`Q ;
2 Z(,N*
gC
Ù 7t ¹F,
Å ~²
á ÔN Yƒ {Š c*
i ZC x **
Æ

wx ¬gzZ Ýz kZce 9 Št ÃëX ,7,ò²
á b§ÅVzQ C‚',
á Zzä™x **
+x **
$
» ~²
á‰
Ü zkZV;?gŠ¾á Zz+ YÆ®k Q~

Ì» ~²
á zŠg ZÅÀ` W hgÃ~²
á ! ²íÔÐÁ¹²
á 1Ôg Ñ"

®kZ Y ZÄò Z¤
/ò **
{z Ô7ÇUðÃÌ»k Q Â<g¨Xìx{ i Zè
Ô³ #Ç!*
Æ ]ÑìÆ yQ ~²
á {Šñ ‰ äâ ›gzZRÅ m{
( ¶ Š p ÖZ
uzáÔ0
+Z y;ŠgŠ] ÂyZ0
+
Š „z ÂnZ e Ã6,¨
_Ô} åO£E
66

www.Qadri.in

Ìq^q
-Z YNŠ wç~g ‚Ô]Ñì ñƒ‡Q ÔlÈ {n 9 ]Zgzõ

Åqi *Ô **
å]z'Ô ZÖ§{Åi *Ôg Zæzg ZŠ Zg ‚6,k QgzZ ÇA: »¯ÆæW

*
*™4ZŠ p ÖZÆ» ¸ ™hgp ÖZ {Æ{%izgX kNŠ ~Ä„ q
-Z C½

Xì i **
›âu» ~²
á à qÅx ¸

I p…]‡ 1e 1‰ àm p…] ^nÞ

*Š ¶ b§TÔx Zw »¾gzZ w' ÷Bzg Ô3Z'
× Æ +Š Âì ~g ZŠ *Š
z i ú{ izg X ˆ ƒ
 ¹!*
ì giz wâ bZ

Û sÜe
$¸ Å ¹F,ã¨
KZ Ô ƒ Y ñ¾
z Í nÆ Vƒ 5ÆK¹Q Âì W,
ZæWg » ðä
/Z~ ]ZŠ¶ ¦ÑvŠ
Ô)zg ¬Ð á
ˆ k0*
Æk QÃð¸ g Z−â Âì d
$¾ð¸ q
-Z¤
/ZX g ZŠ **
Ъ
zŠzwâ k Q ð¸d
$¾1,Š Z h ZBzgVzg ZD
Ù ~8
-g a **
Ô[·z[ ZÑ
X YVQ7{Z

z ¹F,
ÔwZziz `z²Æ x ¸‰
Ü z kZ ~±5Æ \Wp ¤
/Z ! ]Z|id
Æx ¸kZ Ô ˆÅ7^g7g à )Z e
$."
$!*
ÅŠ Yz b &Ôg !*
Š Zz wD Z Ôwz4,
Å [ zZ Æ x ¸kZ X e ï: ‰
Ü z °» Ãë n Æ rI ¯ Zg7 » [zZ
»„zg¨ä ]gŠÃT1쿹gzZ¿{z ˆð‹Ã\WgŠT“
¦
/
u
%Nt ~ hÆ k Qì c*
»Š *Q bq
-Zgz¢y*ZŠ 0Z ]‡ÔŠgŠæF
Š {Š â ̼
=g f °»gzZ µñï» »h
e ${gzZæWg »Ð k QÃg ZŠ™Ôì $
Ë }Š x »
**
YƒZa i q
Ð Zï»~ðZ',
gzZ ðYZ ÇKZ~„à ©Ôg¨} hðXì Ýq
~Š Zi Wz ~{" ÔgÒ 6,¡ Zzg **
KZ \ W}™: Z}
.Ôì ~gz¢gzZ òiÑ
X NÑ: ~ x »ÃY Z'
× ëÔN â

Û g¦Ås Ü **
Y uuÐ {Š YÆ
g Z åO‘EÃC
Ù Š ÔݪÃy WÔ 7ñƒ ñ*Æ}uzŠ Ë\ W k™[p
uLZVð; LZ ä \ WŠp#
Ö ªtXì gzŠÐ s »Z **
¯ x Z²ZŠgñ**
ZI
67

www.Qadri.in

\WŠpy W »Üz ¤ì HÕä \WŠp6,Vâ Y KZ Ôì ¿g™ì‡6,
$¬gÃËB‚Æ \Wì ]!*
e
~(,XÌt 1ì N*
I6,\ WÐg (ZÆ
5g !*
»)X 7ô„
 ŠÆVzuzŠ \W~% eª
q KZì gà
LZ ¹F,
KZÃ\ WH
g Ð Vâ »Æ wŠ Zg f ! ]Z|X 7]gz¢ÅäVZ
: **
VQxŠC
Ù !*
Ð y~ [z lˆÅ[ òZ z ù Zg fÆ wq b & Z KZ `z²
! x»~ ÒÃkZ ‰ ƒ HgzZ¸ H\ W k™g¨Ú Z sÜ \ WÔÇ} 7,
ØnÎ ^Ú ÜÃßÖæ X M
h™ÝqùF,
ë~(,
Ï~(,
Q\WˆÆ
†¿ß³i Ÿæ Ôß³Ú Õ ð]
æ
†³³³Ã³³³]i Ÿæ ÔnÊ Õ ð]æ

†fÒŸ] ÜÖ^ÃÖ] pç_Þ] ÔnÊæ
†³nÇ‘ ݆³q ÔÞ] ܳˆ³³i]
~g vn% Zg vgzZ Ô7J
-kˆZ »1ì k0*
}g vZzŠ ~g v D :ÀF, 
VÑqƒŠz ‚ N*
gq
-Z ?ƒ D™yát ?HÔ7Ù Š ?ì Ðzz KZ
X ì¤
/{g0
+Z}g vݬq
-Z
?Œ: ðÃÌ6,
kZ¤
/Z[ Z
pF‚ãÖ] Äfi] àÚ o× ݡŠÖ]æ É¡fø Ö] Ÿ$]ô ^ßn× ^ÛÊ
!ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×# Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]çÂ
†ìT æ
///

68

www.Qadri.in

7çm]‚e oÚ;nÒ] ÙçvËÖ] t^i l^Âçf_Ú
Å
ã-Z$
+~gŠ ‡wÎga{
á **
¦w ðÒh.ZvZ¢ D ( Ïg Ã) Ðu Ñ^Ïu]
[zgB60 D 7

Ô ~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:ïÔóCzÀF,

Ô 15 6 D ] ,

X1

D ~ÝzgÅ<
L z[ Â kÂ^Ë åÿ‚nÏÂ X 2
Å
ã- Z$
+~gŠ ‡wÎga{ 
á **
¦w ðÒh.ZvZ¢

[zgB40 D 7

Ô122 D ], Ô~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:óCz÷

D (!²)èvÊ^’ÛÖ] Øñ^ŠÚ ÐnÏvi oÊ èv‘^ßÚ X 3
Å
§E
ã-Z$
+
~gŠ‡gŠØZ†{
á **
Ññw ðB Z`@*
~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:óCzÀF,

[zgB 20 D 7

Ô64 D ],

[zgB35 D 7

Ô104 D ], ~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:K
M F,

Ôã- Z$
+ã¢/Zg Zâ Z **
Ññ D ( wÎgaÒ™E
+) …]çÞŸ] ÄÖ]ç› X 4

Ôã- Z$
+~gŠ ‡Z',
Z·? D ànÛ׊ÛÖ] …çfÎ Ý^Óu] oÊ ànjÛÖ] ð^ßfÖ] X 5

[zgB 15 D 7

Ô40 D ],

~gŠ ‡£ZŠ Š **
Ññ:ïzóC

[zgB 20 D 7

Ô64 D ],

ã- Z$
+~gŠ ‡°°Z†**
Ññ

D ( ã-Z$
+~gŠ ‡k
,
;Z†**
ÑñwΰZ Ô¬Ò™E
+) hçfvÚ …^Ò„i X 6

ã- Z$
+~gŠ ‡Ý ‚·?Z†]|<
L IZ§Z]
.@*D ( x¯ î0”ù) 6nÚ 1ßm‚Ú X7
[zgB 20 D 7

Ô 68 D ],

Ô~gŠ ‡[- Z·Wz6,D oÞçm]‚e ‚Ûu] ˜nÊ ^ÞŸçÚ X 8
[zgB 20 D 7

Ô64 D ], Ô~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:K
M F,
z*¼

~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ D ·_~Wq
-Z †nŠËi oŠßñ^‰ oÒ Üm†Ò áj†Î
[zgB 20 D 7

Ô64 D ],

X9

ã- Z$
+~gŠ ‡y{k
,
à· D ( ~y)Y 1857~Š Zi Wk
B gzZ ã- Z$
+£Z;**
Ññ X 10
[zgB 20 D 7 Ô40 D ],

ã- Z$
+~gŠ ‡y{k
,
à· D ( ~y) 7^nÓ×ãq oÒ D"
#EoFË_’Ú l†n‰ X 11
[zgB 20 D 7

Ô44 D ],

69

www.Qadri.in