ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2

1. Να παραστήσετε με αναγραφή τα παρακάτω σύνολα.
i) Το σύνολο των φυσικών αριθμών που είναι μεγαλύτεροι του 8.
ii) Το σύνολο των πραγματικών αριθμών που το τετράγωνο τους κάνει 16.
iii) Το σύνολο των άρτιων αριθμών που είναι από το 5 μέχρι το 15.
iv) Το σύνολο των ακεραίων αριθμών που είναι μικρότεροι του 1.
v)

   x  | 5  x  8

vi) B  x 

| 3  x  3

vii)    x  | x( x  2)  0
viii)    x 

| x( x  2)  0

2. Να παραστήσετε με περιγραφή τα παρακάτω σύνολα.
i) Το σύνολο των φυσικών αριθμών που είναι μεγαλύτεροι του 8.
ii) Το σύνολο των πραγματικών αριθμών που το τετράγωνο τους κάνει 16.
iii) Το σύνολο των άρτιων αριθμών που είναι από το 5 μέχρι το 15.
iv) Το σύνολο των ακεραίων αριθμών που είναι μικρότεροι του 1.

3. Να εξετάσετε ποια από τα παρακάτω σύνολα είναι ίσα:
  x 

| x 2  4

  x 

| ( x  3)( x  1)  0

  x  | x  4 και x>-7
  x 

| x 2  4

K  1,3
   x  | x 2  4

M  x  |1  x  4 και ( x  2) x  0
(ΒΟΗΘΕΙΑ :Εκφράστε πρώτα τα σύνολα με αναγραφή, όπου χρειάζεται.)

Σελίδα 1

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2

Σελίδα 2

ΣΥΝΟΛΑ