You are on page 1of 22

SULIT

45/1
Pendidikan
Islam
Ogos
2012
2 Jam
45/1
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENILAIAN MENENGAH RENDAH
JANGAN BUKA KERTAS
1. Kertas soalan ini mengandungi
2. Jawab satu soalan daripada
3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang
4. Kertas soalan ini mengandungi ayat Al
Kertas soalan ini mengandungi
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH
CAWANGAN PERLIS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA
PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)
TAHUN 2012
PENDIDIKAN ISLAM
Dua Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B
soalan daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B.
. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.
. Kertas soalan ini mengandungi ayat Al-Quran dan hadis. Jangan buang merata
Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak
ANJURAN
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH
CAWANGAN PERLIS
SULIT
BERSAMA
(PMR)
SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Bahagian B.
Bahagian B.
disediakan.
adis. Jangan buang merata- rata.
MENENGAH
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 2 45/1
45/1 SULIT
BAHAGIAN A
[ 20 markah ]
Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.
1 (a) Firman Allah SWT :
^O)4 4^'O 4-VOg` /j_4
Cg74O) 4p+lu> )
-.- ^4).4O^)4
) O ; O = ^ L 4 O g O - ^ O . O _
_OE4-41^-4
-:=O4^-4 W-O7O~4
+EE4Ug 4LONO W-O1g~4
E_OUO- W-O>-474
E_OEO- +^1-4O> )
1E1)U~ :Lg)` +^4
]O@OuG` ^g@ ) : 83 (
Antara perintah Allah SWT dalam ayat di atas ialah berbakti kepada ibu bapa
dan mengeluarkan zakat.
(i) . E
[2 markah]
(ii) Senaraikan dua perintah Allah SWT selain daripada yang dinyatakan
di atas. [2 markah]
(iii) Bagaimanakah cara berbakti kepada ibu bapa? [2 markah]
(iv) Jelaskan dua akibat terhadap anak yang derhaka kepada ibu bapa.
[2 markah]
(v) Nyatakan dua jenis harta yang diwajibkan zakat. [2 markah]
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 3 45/1
45/1 SULIT
(b)
` `` : `
'` ` `` ` ` ` `` . ) (
Hadis di atas menyarankan supaya kita menjadi golongan yang berilmu.
(i) Berdasarkan hadis di atas, jelaskan sebab kita digalakkan menuntut ilmu.
[2 markah]
(ii) Senaraikan dua adab menuntut ilmu. [2 markah]
(iii) Nyatakan dua ciri ilmu yang berguna. [2 markah]
(c)
Tulis semula rangkai kata yang bergaris mengikut nombor dalam petikan di
bawah dalam tulisan jawi.
(i)
Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Ia terbentuk
(ii)
daripada roh dan jasad. Ia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza
(iii)
dengan makhluk hidup yang lain, iaitu ilmu pengetahuan dan akal fikiran
(iv)
yang mengangkatnya sebagai makhluk yang berfikir .
[4 markah]
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 4 45/1
45/1 SULIT
2 (a) Firman Allah SWT :
Og^4C 4g~-.-
W-EONL4`-47 -O) Og1O+^
jE_OUOUg }g` gO4C
gOE^- W-OEc
_O) @O^gO *.- W-+OO4
E7^O4l^- _ 7gO OOE=
7- p) +-47 4pOUu> ^_
-O) ge41_~ 7E_OUO-
W-NOg=4^ O) ^O-
W-O74--4 }g` ;_ *.-
W-NO7^O-4 -.- -LOOg1E
7^UE- 4pO)U^> ^
) : 9 -
10 (
Ayat di atas menjelaskan tentang tuntutan segera menunaikan solat Jumaat.
(i) . E
[2 markah]
(ii) Senaraikan dua syarat wajib solat Jumaat. [2 markah]
(iii) Jelaskan sebab umat Islam dituntut segera menunaikan solat Jumaat.
[2 markah]
(iv) Nyatakan dua cara mengingati Allah SWT seperti yang diperintahkan
dalam ayat -.- -NO7^O-4.
[2 markah]
(v) Jelaskan kelebihan solat Jumaat dari aspek kemasyarakatan. [2 markah]
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 5 45/1
45/1 SULIT
(b) Sabda Rasulullah S.A.W :
`` ` ` `` ``
` : `` `` ` ```` `` `
`` ` ' `` ` ) . (
Hadis di atas menerangkan tentang tanggungjawab setiap muslim mencegah
kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat.
(i) Berdasarkan hadis, nyatakan dua cara mencegah kemungkaran yang
berlaku dalam masyarakat. [2 markah]
(ii) Jelaskan peranan pendakwah dalam masyarakat. [2 markah]
(iii) Senaraikan dua sifat yang perlu ada pada seorang pendakwah. [2 markah]
(c) Tulis petikan di bawah dalam tulisan jawi
Golongan yang beriman dan bertakwa akan menjadikan Al-Quran dan hadis
sebagai sumber utama untuk menyatakan kebenaran.
[4 markah]
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 6 45/1
45/1 SULIT
BAHAGIAN B
[ 80 markah ]
Jawab semua soalan
3 (
a
)
(i) Nyatakan maksud akidah. [2 markah]
(ii) Senaraikan dua sumber utama akidah Islam. [2 markah]
(
b
)
Jadual 1 di bawah menunjukkan Asma Al-Husna beserta maksudnya.
Al-Asma Al-Husna
Maksud
Al-Hakim
Allah Maha Bijaksana
Al- Alim
P
Q
Allah Maha Adil
Jadual 1
(i) Nyatakan jawapan bagi P dan Q. [2 markah]
(ii) Kemukakan bukti kebijaksanaan Allah SWT ke atas manusia. [2 markah]
(iii) Jelaskan dua perbezaan antara ilmu Allah SWT dengan ilmu manusia.
[4 markah]
(
c
)
Jadual 2 di bawah adalah berkaitan dengan malaikat dan tugasnya.
Nama Malaikat
Tugas
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 7 45/1
45/1 SULIT
Izrail
R
Malik
S
Jadual 2
(i) Tuliskan jawapan bagi R dan S.
[2 markah]
(ii) Jelaskan kesan beriman kepada malaikat dalam kehidupan seorang
pelajar. [2 markah]
(
d
)
Al-Hisab dilaksanakan di Mahsyar sebelum ditentukan hukuman oleh Allah SWT.
(i) Jelaskan kepentingan beriman dengan Al-Hisab dalam kehidupan seharian.
[2 markah]
(ii) Senaraikan dua amalan yang memudahkan proses Al-Hisab. [2 markah]
4 (
a
)
Umat Islam dituntut supaya melakukan solat dengan khusyuk.
(i) Nyatakan dua cara untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. [2 markah]
(ii) Jelaskan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin. [2 markah]
(
b
)
Islam mengharuskan seseorang itu berbuka puasa atas sebab-sebab tertentu.
(i) Nyatakan dua golongan yang diharuskan berbuka puasa. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua hikmah diharuskan berbuka puasa. [4 markah]
(
c
)
Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha merupakan amalan yang digalakkan
dalam Islam.
(i) Senaraikan dua amalan yang sunat dilakukan sebelum mengerjakan solat hari
raya. [2 markah]
(ii) Jelaskan perbezaan antara solat hari raya dengan solat Jumaat.
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 8 45/1
45/1 SULIT
[2 markah]
(
d
)
Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang yang hidup ke atas orang
yang telah meninggalkan dunia.
Terangkan hikmah menunaikan solat jenazah. [2 markah]
Soalan 4 (e) (i) dan 4 (e) (ii).
Sah Haram Tidak sah
Jadual 3
(
e
)
Berdasarkan Jadual 3 di atas, nyatakan hukum bagi situasi berikut:
(i) Encik Ismail mengerjakan Solat Sunat Aidil Fitri di rumahnya. [1 markah]
(ii) Fatimah tidak membaca selawat ke atas nabi dalam tahiyyat akhir ketika
menunaikan Solat Subuh. [1 markah]
(
f
)
Nyatakan istilah bagi situasi berikut:
(i) Encik Ahmad menggunakan tawas bagi membersihkan kulit buaya untuk
dijadikan beg. [1 markah]
(ii) Penduduk Kampung Paya menunaikan solat empat kali takbir tanpa rukuk dan
sujud. [1 markah]
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 9 45/1
45/1 SULIT
5 (
a
)
Semasa berumur 25 tahun, Rasulullah SAW telah menjalankan perniagaan ke
Syam.
(i) Siapakah yang telah menawarkan perniagaan kepada baginda?
[1 markah]
(ii) Senaraikan dua sifat terpuji baginda semasa menjalankan perniagaan.
[2 markah]
(
b
)
Sumaiyah binti Khabbat merupakan wanita pertama mati syahid dalam Islam.
(i) Nyatakan dua bentuk seksaan yang dihadapi oleh beliau dan ahli
keluarganya. [2 markah]
(ii) Jelaskan sifat mulia beliau yang dapat kita contohi untuk mendapat keredhaan
Allah SWT. [2 markah]
(
c
)
Rasulullah SAW telah mengumpulkan para sahabat di bawah sepohon pokok
dan mengadakan baiah bagi menuntut bela di atas kematian Saidina Usman
bin Affan dengan berikrar akan memerangi golongan kafir Quraisy sehingga
ke titisan darah yang terakhir.
Berdasarkan pernyataan di atas, namakan baiah tersebut. [1 markah]
( Pembukaan Kota Mekah (Fathu Makkah) telah berlaku pada tahun 8 hijrah.
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 10 45/1
45/1 SULIT
d
)
(i) Nyatakan dua strategi Rasulullah SAW semasa Pembukaan Kota Mekah.
[2 markah]
(ii) Jelaskan dua kesan Pembukaan Kota Mekah. [4 markah]
(
e
)
Soalan 5 (e) (i) dan Soalan 5 (e) (ii).
lU
^
-
.4L
ug
Ec
-@
OE
+^
+7.
4=

=pONLg`u
^-
4
7vj
O6>
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jadual 4
Berdasarkan Jadual 4, isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.
Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.
(i)
=}4`-47 NOcO- .E)
4@O^q gO^O) }g` gO)O (P)
_ 7 =}4`-47 *.)
gOgj^U4`4 gO)l+74
g)-c+O4 (Q) -u-4 lEO
}g)` g)-cGO _ W-O7~4 (R)
E4uC4 W El4^-4O^7N
E4+4O C^O)4 +OOE^-
^gg) ) : 285 (
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 11 45/1
45/1 SULIT
[3 markah]
(ii)
~ O_^U- El)U4` (S)
O)u> CU^- }4` +7.4= (T)
CU^-
}Og` +7.4= Og>4 (U) }4`
OO>4 }4` +7.4= W Eg41)
+OOEC^- W
ElE^) _O>4N ]7 7/E* EOCg~
^gg ) : 26 (
[3 markah]
6 (
a
)
Menjaga fitrah sebagai seorang lelaki dan perempuan adalah wajib.
(i) Jelaskan dua adab pergaulan di antara lelaki dan perempuan. [4 markah]
(ii) Terangkan kesan pergaulan bebas yang berlaku dalam masyarakat.
[2 markah]
(iii) Apakah tindakan anda sekiranya ternampak rakan yang berlainan jantina
duduk berdua-duaan dalam keadaan yang mencurigakan?
[2 markah]
(
b
)
Masjid dan surau merupakan tempat ibadat orang Islam.
(i) Nyatakan dua fungsi masjid. [2 markah]
(ii) Cadangkan dua langkah untuk mengimarahkan surau sekolah anda.
[2 markah]
(
c
Matlamat hidup mukmin adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah S.W.T.
www.papercollection.wordpress.com
SULIT 12 45/1
45/1 SULIT
)
(i) Senaraikan dua adab yang perlu disempurnakan semasa beribadat supaya
diterima Allah SWT. [4 markah]
(ii) Nyatakan perbezaan antara ibadat dengan adat. [2 markah]
(iii) Jelaskan hikmah kepada individu yang memelihara adab beribadat.
[2 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT
www.papercollection.wordpress.com
SULIT
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
45/1
Pendidikan
Islam
Kertas 1
Ogos
2012
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH
CAWANGAN PERLIS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
TAHUN 2012
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 1
PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
AMARAN
PERATURAN pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta MPSM
Cawangan Perlis. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang
berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan
pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa.
Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa-apa
jua bentuk penulisan dan percetakan.
www.papercollection.wordpress.com
2
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
NO
SOALAN CONTOH JAWAPAN MARKAH
1 (a) (i)
Pengertian kalimah bergaris:
L^=O;O) - berbuat baik / ihsan
OE4-41^-4 - dan anak-anak yatim / anak
yatim
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Dua perintah Allah SWT selain berbakti kepada ibu bapa dan
mengeluarkan zakat :
- menyembah Allah yang Esa
- berbuat baik kepada kaum kerabat
- membantu anak yatim
- membantu orang miskin
- berkomunikasi sesama manusia dengan baik
- menunaikan solat
2 isi x 1m
[2 markah]
(iii) Cara berbakti kepada ibu bapa:
- mentaati perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan syariat
- menjaga perasaan mereka
- menjaga mereka semasa sakit
- menjaga mereka semasa tua
- mendoakan kebaikan untuk mereka
- memberi kasih sayang kepada mereka
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(iv) Dua akibat terhadap anak yang derhaka kepada ibu bapa.
- kehidupan tidak diberkati Allah
- mendapat azab di akhirat
- keluarga tidak aman
- jiwa tidak tenteram
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 1m
[2 markah]
(v) Dua jenis harta yang diwajibkan zakat:
- binatang ternakan
- hasil pertanian
- emas, perak dan matawang
- perniagaan
- pendapatan
- harta rikaz dan galian
2 isi x 1m
[2 markah]
(b) (i) Sebab digalakkan menuntut ilmu:
- supaya dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna
- dapat meningkatkan keyakinan tentang kewujudan dan kekuasaan
Allah SWT
- meningkatkan kecemerlangan diri, keluarga dan masyarakat
- tidak mudah ditipu oleh orang lain
- dapat meningkatkan imej agama, umat dan negara
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
www.papercollection.wordpress.com
3
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
(ii) Dua adab menuntut ilmu:
- bertanya kepada guru apabila tidak faham
- menumpukan perhatian ketika guru mengajar
- mematuhi disiplin dan peraturan
- bercakap sopan dengan guru
- sentiasa berusaha dan berdoa memohon kejayaan
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 1m
[2 markah]
(iii) Dua ciri ilmu yang berguna:
- ilmu yang memantapkan iman
- ilmu yang membawa kepada pengabdian diri kepada Allah SWT
- ilmu yang dapat meningkatkan martabat umat Islam
- ilmu yang membangunkan masyarakat
- ilmu yang membawa kejayaan
- ilmu yang membentuk akhlak terpuji
*contoh ilmu tidak diterima
2 isi x 1m
[2 markah]
(c)
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
Catatan:
- perkataan yang dieja dengan betul sahaja akan diambil kira dalam
pemberian markah
- huruf cerai tidak diterima
- ejaan mengikut jawi DBP
[4 markah]
1m 1-4
2m 5-8
3m 9-12
4m 13-16
2 (a) (i) Pengertian kalimah bergaris :
g-EONL4`-47 - orang yang beriman / beriman
O- - bumi
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Dua syarat wajib solat Jumaat:
- Islam
- baligh
- berakal
- lelaki
- berkemampuan
- bermukim
- merdeka
2 isi x 1m
[2 markah]
(iii) Sebab umat Islam dituntut segera menunaikan solat Jumaat:
- dapat pahala saf depan
1 isi x 2m
[2 markah]
www.papercollection.wordpress.com
4
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
- dapat mendengar khutbah Jumaat
- dapat beriktikaf dalam masjid
- dapat berzikir dan melakukan amalan sunat
(iv) Dua cara mengingati Allah SWT:
- menunaikan solat fardhu dan sunat
- membaca Al-Quran
- berzikir / bertasbih / bertahmid / bertakbir
- berfikir tentang kebesaran Allah SWT melalui alam semesta
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 1m
[2 markah]
(v) Kelebihan solat Jumaat dari aspek kemasyarakatan:
- mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat
- dapat berkenalan antara satu sama
- melahirkan kehebatan umat Islam
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(b) (i) Dua cara mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat:
- mengubah dengan tangan / menggunakan kuasa yang ada
mengikut kemampuan
- mengubah dengan lidah / memberi nasihat dan bimbingan
- mengubah dengan hati / membenci dan menjauhi tempat
kemungkaran
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Peranan pendakwah dalam masyarakat :
- menyeru masyarakat melakukan kebaikan dan meninggalkan
kemungkaran / amar makruf nahi mungkar
- menyampaikan ajaran Islam yang sebenar
- memelihara masyarakat daripada melakukan perbuatan bidaah dan
syirik
- mengajak masyarakat menjadi hamba yang beriman dan beramal
soleh
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(iii) Dua sifat yang perlu ada pada seorang pendakwah:
- lemah lembut
- pemaaf
- memohon keampunan untuk orang lain
- bermesyuarat dalam sesuatu tindakan
- bertawakal dalam pelaksanaan
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 1m
[2 markah]
(c)

[4 markah]
www.papercollection.wordpress.com
5
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT

Catatan:
- perkataan yang dieja dengan betul sahaja akan diambil kira dalam
pemberian markah
- huruf cerai tidak diterima
- ejaan mengikut jawi DBP
1m 1-4
2m 5-8
3m 9-12
4m 13-16
3 (a) (i) Maksud akidah menurut istilah ialah kepercayaan dan keyakinan
yang mantap tentang kewujudan Allah SWT (1 m) serta sifat-sifat
kesempurnaanNya berdasarkan dalil nakli dan akli (1 m).
- Percaya / yakin kepada Allah (1 markah)
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Dua sumber utama akidah Islam:
- Al-Quran
- Hadis / sunnah
2 isi x 1m
[2 markah]
(b) (i) P : Allah Maha Mengetahui
Q : Al-Adl
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Bukti Kebijaksanaan Allah SWT terhadap manusia:
- Allah SWT menjadikan cap jari manusia berbeza antara satu sama
lain walaupun saudara kembar
- Allah SWT menciptakan anggota manusia yang sempurna dengan
peranan yang tersendiri
- Allah menjadikan manusia dengan warna kulit yang berbeza
- Rupa manusia yang berbeza antara satu sama lain
*mana-mana jawapan berkaitan manusia sahaja yang diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(iii) Dua perbezaan ilmu Allah SWT dengan ilmu manusia:
Ilmu Allah SWT Ilmu Manusia
Ilmu Allah meliputi semua
perkara
Ilmu manusia amat terbatas
Ilmu Allah mutlak dan tidak
bergantung kepada masa
Kepakaran manusia bermula
dengan kejahilan
Ilmu Allah tidak memerlukan
kajian kerana Allah yang
mencipta segala-galanya
Pengetahuan manusia
bergantung kepada sejauh
mana kebolehannya mendapat
maklumat
Allah mengetahui perkara ghaib Ilmu manusia tidak dapat
menjangkau ke alam ghaib
2 isi x 2m
[4 markah]
(c) (i) R : mengambil nyawa setiap makhluk yang bernyawa 2 isi x 1m
www.papercollection.wordpress.com
6
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
S : Menjaga pintu neraka [2 markah]
(ii) Kesan beriman kepada malaikat dalam kehidupan seseorang:
- Taat dan patuh pada perintah Allah, ibu bapa, guru dan pemimpin
- Rajin dan sabar semasa menuntut ilmu
- Istiqamah dalam beribadah
- Berdisiplin dalam hidup
- Sentiasa mengucapkan ucapan yang baik dan berfaedah
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(d) (i) Kepentingan beriman kepada al-Hisab dalam kehidupan seharian :
- memberi motivasi ke arah melakukan amalan soleh
- mencegah individu daripada melakukan kezaliman
- melahirkan individu yang berlumba-lumba melakukan kebaikan
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(ii) Dua amalan yang memudahkan proses Al-Hisab:
- sentiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi
laranganNya
- berbuat baik sesama manusia
- memperbanyakkan amalan sunat
- menghadiri majlis-majlis ilmu
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 1m
[2 markah]
4 (a) (i) Dua cara mendapatkan khusyuk dalam solat:
- menumpukan perasaan dan hati ketika solat
- memahami ayat yang dilafazkan
- melupakan urusan keduniaan
- melihat tempat sujud
- melakukan setiap rukun fili dengan sempurna
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Kesan khusyuk solat:
- membentuk sahsiah yang mulia
- kehidupan diberkati Allah SWT
- meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
- terhindar daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(b) (i) Dua golongan yang diharuskan berbuka puasa: 2 isi x 1m
www.papercollection.wordpress.com
7
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
- Orang sakit yang boleh memudharatkan diri
- Orang sakit tenat yang tiada harapan untuk sembuh
- Orang yang bermusafir melebihi dua marhalah
- Orang yang tersangat lapar atau dahaga yang boleh
membahayakan dirinya
- Orang tua yang tidak mampu berpuasa
- Orang yang melakukan pekerjaan berat
- Perempuan mengandung yang bimbangkan kesihatan diri atau
kandungannya
- Perempuan yang menyusukan anak yang bimbangkan kesihatan
diri atau anaknya
*jawapan ini sahaja diterima
[2 markah]
(ii) Dua hikmah diharuskan berbuka puasa:
- memberikan kemudahan dan kesenangan kepada yang tidak dapat
mengerjakan puasa
- memberi semangat untuk terus mengerjakan puasa
- mendapat hidayah dan keredhaan Allah SWT
- menjalani kehidupan berlandaskan hukum syarak
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 2m
[4 markah]
(c) (i) Dua amalan sunat sebelum solat hari raya:
- mandi sunat pagi raya
- memakai pakaian baru dan bersih
- memakai wangi-wangian bagi lelaki
- datang awal ke masjid sebaik-baiknya berjalan kaki
- bermaafan dengan ibu bapa dan keluarga
- makan sebelum solat sunat Aidil Fitri / makan selepas solat sunat
Aidil Adha
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Perbezaan solat hari raya dengan solat Jumaat:
Solat Hari Raya Solat Jumaat
Sunat kepada lelaki dan
perempuan
Wajib kepada lelaki mukallaf
yang bermukim
Khutbah dilakukan selepas
solat
Khutbah dilakukan sebelum
solat
Boleh dilakukan secara
bersendirian atau berjemaah
Wajib berjemaah sekurang-
kurangnya 40 orang
Boleh dilakukan di masjid,
surau atau di padang
Hanya dilakukan di masjid atau
surau
Pada waktu pagi (dhuha) setiap
1 Syawal dan 10 Zulhijjah
Pada waktu Zohor setiap hari
Jumaat
Disunatkan takbir dan tasbih
sebelum membaca al-Fatihah
Tiada takbir dan tasbih sebelum
membaca al-Fatihah
*perbezaan mestilah setara
1 isi x 2 m
[2 markah]
(d) Hikmah menunaikan solat jenazah : 1 isi x 2m
www.papercollection.wordpress.com
8
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
- memberi penghormatan dan kasih sayang kepada si mati (isi) /
dengan berdoa ketika solat (huraian)
- memberi keinsafan kepada orang lain (isi) / kerana dapat
mengingatkan tentang kematian (huraian)
- memohon rahmat Allah SWT untuk si mati (isi) / agar tenang di
alam barzakh (huraian)
*mana-mana jawapan yang berkaitan dengan solat jenazah diterima
(Isi 1 markah - Huraian 1 markah)
[2 markah]
(e) (i) - sah [1 markah]
(ii) - tidak sah [1 markah]
(f) (i) - Samak [1 markah]
(ii) - Solat jenazah [1 markah]
5 (a) (i) Saidatina Khadijah binti Khuwailid 1 isi x 1m
[1 markah]
(ii) Dua sifat terpuji Rasulullah semasa menjalankan perniagaan:
- amanah/jujur
- ikhlas
- bertanggungjawab
- mesra pelanggan
2 isi x 1m
[2 markah]
(b) (i) Dua bentuk seksaan yang dilalui oleh Sumaiyah dan keluarganya:
- dipakaikan dengan baju rantai daripada besi
- dijemur di tengah panas
- ditikam dengan lembing hingga mati / disula
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Sifat mulia Sumaiyah yang dapat kita contohi:
- sabar dalam menghadapi pelbagai dugaan hidup
- berpendirian teguh
- mempunyai semangat jihad yang tinggi
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(c) - Baiatul Ridhuan / Baiatul Syajarah 1 isi x 1m
[1 markah]
(d) (i) Dua strategi Rasulullah S.A.W. ketika Peristiwa Pembukaan Kota
Mekah tersebut:
- mengemukakan 3 tuntutan terhadap Quraisy
- mendirikan khemah
- menyalakan unggun api
- 3 tawaran keselamatan
- memasuki kota mekah melalui 4 penjuru
2 isi x 1m
[2 markah]
(ii) Dua kesan pembukaan Kota Mekah: 2 isi x 2m
www.papercollection.wordpress.com
9
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
- dakwah Islam berkembang pesat sehingga tersebar luas
- penduduk Mekah memeluk Islam beramai-ramai
- tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan kepada orang
bukan Islam
- masyarakat Mekah hidup aman damai
[4 markah]
(e) (i) Isi Tempat Kosong
(P) 5
(Q) 3
(R) 2
3 isi x 1m
[3 markah]
(ii) Isi Tempat Kosong
(S) 1
(T) 6
(U) 4
3 isi x 1m
[3 markah]
6 (a) (i) Dua adab pergaulan antara lelaki dan perempuan:
- memakai pakaian yang menutup aurat
- tidak berdua-duaan di tempat yang sunyi
- menjaga percakapan daripada perkara negatif, tidak berfaedah dan
lucah
- tidak bersentuhan secara fizikal
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 2m
[4 markah]
(ii) Kesan pergaulan bebas:
- maksiat berleluasa dalam masyarakat (isi) / kerana melanggar
syariat Islam (huraian)
- hidup dalam kemurkaan Allah SWT (isi) / kerana sering melakukan
dosa (huraian)
- disisih oleh masyarakat (isi) / kerana melanggar hukum Allah SWT
(huraian)
- terkena penyakit yang berbahaya (isi) / kerana mengikut nafsu
(huraian)
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
(Isi 1 markah - Huraian 1 markah)
1 isi x 2m
[2 markah]
(iii) Tindakan sekiranya ternampak rakan duduk berdua-duaan:
- menasihatinya dengan cara yang berhikmah
- melaporkan kepada guru disiplin
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
(b) (i) Dua fungsi masjid: 2 isi x 1m
www.papercollection.wordpress.com
10
45/1 PP 2012 Hak Cipta MPSMPs SULIT
- pusat ibadat / mengerjakan solat berjemaah.
- pusat pembangunan keluarga
- pusat pendidikan / perbincangan / muzakarah
- pusat penyelidikan / mengembangkan ilmu pengetahuan
- pusat kegiatan Islam / dakwah
- pusat persinggahan musafir
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
[2 markah]
(ii) Dua langkah untuk mengimarahkan surau sekolah:
- mengadakan aktiviti solat berjemaah
- mengadakan ceramah agama
- mengadakan aktiviti Qiamullail
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 1m
[2 markah]
(c) (i) Dua adab yang perlu disempurnakan supaya ibadat diterima Allah:
- mengerjakan ibadat dengan niat ikhlas kerana Allah
- mengerjakan ibadat mengikut ketentuan syarak
- menunaikan dengan khusyuk
- bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat
- berpakaian menutup aurat, bersih dan kemas
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
2 isi x 2m
[4 markah]
(ii) Perbezaan antara ibadat dengan adat:
Ibadat Adat
Ditentukan oleh syariat Menjadi kebiasaan dalam
kehidupan harian sesuatu umat
Tidak boleh diubah suai Berubah mengikut budaya
sesuatu masyarakat
Mendapat pahala apabila
melakukannya
Mendapat pahala mengikut niat
*mana-mana jawapan perbezaan yang munasabah diterima
-perbezaan mestilah setara
1 isi x 2m
[2 markah]
(iii) Hikmah kepada individu yang memelihara adab beribadat:
- mendapat ketenangan jiwa
- menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
- mempertingkatkan prestasi keperibadian muslim
- memiliki kekuatan untuk menjauhkan diri daripada kemungkaran
*mana-mana jawapan yang munasabah diterima
1 isi x 2m
[2 markah]
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT
www.papercollection.wordpress.com