You are on page 1of 5

Kitabın kapağı

İlgili DVD Kapağı

İnsanlığın dünya üzerinde yayılımını DNA esaslı genetik-antropolojik çalışmalarla açıklamak için ro!" #pen$er %ells tara!ından geniş çaplı bir araştırma yapılmıştır" &nbinler$e kişiden alınan kan 'rnekleri DNA ları in$elenerek geçmiş ()) bin yıl içinde g'ç *areketleri belirlenmiştir" Amerikan +# kanalı yayınında bizzat ro!" #pen$er %ells,in s-n-m-yla b- çalışma tanıtılmıştır" Kendisi .ar/ard,tan aldığı Doktora dere$esinden sonra 0enetik Antropoloji çalışmalarının babası sayılan 1-igi 1-$a 2a/alli-#!orza ile çalışmak üzere #tan!ord 3ni/ersitesi,ne katılmış /e s'zkon-sçalışmalar b-ndan sonra yapılmıştır" Değişik ülkelerde çalışmalara #" %ells da katılmış4 b-lg-lar çerçe/esinde Kazakistan,daki Niyazo/ ailesiyle old-ğ- gibi diğer 'nemli gr-plarla da bizzat b-l-şm-şt-r" +-radan çıkan temel son-çlar 5*aritada 'zetlendiği üzere6 ş'yledir 7 (- #ade$e A!rika,da kanı ())")) yıldır karışmadan kalabilmiş kabileler tesbit edilmiştir" İlk g'çler 8) bin kadar yıl 'n$e çok az sayıda insanın b-rdan çıkmasıyla başlamıştır" 9- İnsanlığın asıl çoğalma /e yayılma alanı ortaasyadır4 b-raya :; bin yıl 'n$e /armışlardır" <- Kazakistan,da Niyazo/ ailesinin 9 bin k-şaktır etnik sa!lığını kor-d-ğ- anlaşılmıştır" =üm A/r-pa4 >-sya ile Amerikan yerlileri /e bir kısım k-zey .intli da*il ( milyardan !azla insanın atasının b- ortaasyalı kabile old-ğ- belirlenmiştir" A/r-paya g'çler <) bin yıldan beri süregelmektedir" :- +'yle$e A/r-palıların =ürklerle 9)-<) bin yıl 'n$esine giden bir kardeşliği s'z kon-s- ol-p A/r-pa topl-l-klarının ortaasyadan g'çeden 5*aritada ?(@< kodl-6 gr-plardan ol-şt-ğ- 0enetik Antropoloji ile ortaya çıkarılmıştır" ;- +- genetik-antropoloji çalışmasının temel b-lg-larıyla *azırlanan /e insanlığın son 8) bin yıl içindeki dağılımını g'sterir *arita ş'yledir 7

9" say!ada ise 9 saatlik +# programından #"%ells-Niyazo/ karşılaşmasının ter$ümesini /eriyor-m"

Niyazov'un 1.5 milyarlık ailesi (aşağıdaki adreste olan 6:34 dak. video terc mesidir!

(karşılıklı -.r şme anı &urada &aşlıyor...EE... (:::1! 2anınızın )N1 a9ısından 44 &in yıl -eriye kadar sa8 kaldığını s.ylesem ne dersiniz' "tt#:$$%%%.youtu&e.com$%atc"'v()4c4*anv+d% 1talarınız &uraların ilk insanlarıydı. *y-urlar7 ,u -.r şme /. 0ells'in Niyazov 1ilesini 2azakis3 #amirler7 tacikler v&. "erkesten .nce. )N1 nın tan'daki evlerinde ziyaretinde kaydedilmiştir. ne olduğunu &iliyor musun ' ,u &ir anlamda &ir insanın yaratılış kurallarının yazıldığı kita# -i&i. (4:44! Nerdeyiz &iz şimdi..5rtaasyanın ,iz D32romozomuna dayalı 9alışmaktayız. "er"an-i &ir noktası ola&ilirdi..1ma &iz Fnsanın &a&a tara8ıyla il-ili &ağlantılarını &elirler 2azakistandayız.. 6in &iraz doğuda7 &u y.ntem... 18-anistan - neyde yani &iz tam merkez3 (3::4! /iz &unu &a&anızdan o &a&asından alır deyiz. ,en &uraya 9ok .nemli &ir se&e#le tekrar -eldim. ,uradan alınan : &in kadar kan &unu. ,.ylece kuşaklar &oyu &u ilşki s rer -ider. ve )N1 .rneğinin arasında olağandışı .nemli /izin i9inde : &in kuşak -eriye -idersek7 yani 44 &irine rastladık. ,u kişinin adı Niyazov. 2endisi &in yıl .nceki dedenize ulaşırız. ,u 9ok .nemli &ir kişiydi. >ala &urada ortaasyada yaşıyordu. 44 &in yıl .nce yine &urada yaşamakta olan Gnemli 9 nk &ul-ulara -.re &u kişinin atalarının devamı olu# -enetik olarak ;1<3 avru#alılar7 amerikan yerlileri ve &ir kısım 3yani ortaasya işareti3 dediğimiz )N1 "intlilerin atası olduğunu -.r yoruz. dam-asını taşıyan ilk ka&ileden7 yani &aşka &.l-eden karışma olmamış. (4:14! , y k &ir - venle s.yleye&ilirim ki (4:4:! ,u .zel dam-anın "emen "emen t m kuzey yarım k rede yayıldığı ve 1 milyardan 8azla insanın )N1 sında &ulunduğu -.zlen3 mektedir. Niyazov'un atalarından -ru#lar kuzey yarımk reye yayılarak 1vru#a7 =usya7 kuzey >indistan7 1syanın &azı yerleri ve 1merika nın n 8usunu oluşturdular. 1ilenin -erisi "e# &urada yaşadı. Niyazov'un )N1 .rneğini incelemek 9ok olağandışı &ir durumdu. 1nında 8arkına vardık ki 9ok .nemli &ir keşi8le karşı karşıyayız. ailenizin kan &ağı a9ısından 44 &in yıldır s ren sa8lıkla &urada devam etmektedir. (4:35! ,enim ya#tığım 9alışma "er &akımdan 9ok il-in9 ve 9ok şanslıyım. >er- n yeni &ir &ilmece 9.zmek -i&i &u. Ba&aratuvarda 9ok zaman t ketiriz ama tari"i -er9eklere de ışık tutuyoruz &.ylece....

(5:45! Hn il-in9 tara8ı da &u -er9eklerin canlı kanıtıyla &izzat -.r ş yor7 sonu9ları ona &ildiriyor olmam. /ize 9ok teşekk r ediyorum. >em &ana sizi tanıma "em de mesleki tatmin olma 8ırsatı verdiğiniz i9in m teşekkirim. (1:1:! ?imdi onunla &uluşmaya -eldik. Niyazovlar : &in kuşaktır &urda yaşamaktalar. (5:35! 6ok .zel &u kanı taşıma şere8ine kade"imi kaldırıyorum. 5nunla karşılacağım i9in 9ok "eyecanlayım. 2anındaki tari"i -er9eklerin .neminin 8arkında (5:54! (Niyazov'un ceva&ı! ,.ylesine uzaktan olarak &uradayız. -elerek &izi ziyaretiniz ve verdiğiniz &il-iler i9in ?imdi &uranın -enetik tari"i "akkında 9ok .nemli &iriyle &uluşacağız. 2endisinin kanı &ize &ir s r avru#alı ve asyalının ataları "akkında direkt &ir &ağlantı vermektedir. @idi# -.relim kendisini. ..... (1:5A! 5lağan st &ir karşılaşma anı &u. Ba&aratuvarda keşi8ler ya#arız. Cari"sel .nemi &.ylesine & y k -enetik &ir -er9eği taşıyan &iriyle karşılaşa&ilmek inanılmaz &ir olay &enim i9in. 9ok teşekk r ederim. )oktor -elerek &ana kan kanseri olduğumu s.yleyecek diye .yle korktum ki..... (6:1<! @enetik olarak &ir&irimize o kadar yakın olmamıza karşın &urdan ayrılı# -.9enler vardıkları yerlerde .ylesine inanılmaz 9eşitlilik yaratmış oldular ki..."em renk "em şekil olarak. (6:34! 34 &in yıl kadar .nce ayrılan &ir -ru# &atıya -iderek ilk avru#alıları oluşturdu. I.........................................................................

(::1:! ,enden kısa -.r n yor ola&ilir ama o &izim i9in tari"sel &ir dev aslında. Dine de kan /onraki say8ada ise d nya 9a#ındaki &u keşi8lere -iden 9alışmadan 9eşitli -.r nt ler &ağı konuşmasını ya#acağım. *marım yeralmaktadır. kendisini rk tmeyiz....

Resim 1:Prof. S.Wells Kazakistan'da Niyazov ile buluşmasında

Resim :!frikalı yerlilerle konuşmasında

Resim ":#indistan'daki labaratuvar $alışmasında

Resim %:Kuzey Sibirya'da &'uk('i kabilesi ziyaretinde Resim ):Kuzey !merika yerlileriyle

Resim *:Niyazov ile sofrada

Resim +:,N! $alışmasından bir -rnek

Atatürk, Türk Tarihi ve diğer yayınlara buradan adlarını tıklayarak ulaşabilirsiniz Nutuk 1927 baskısındandan Eski Türkçe ilk s!n say"alar
Atatürk'ün eserinden ön ve arka kapak damgalarının ardından ilk ve son sayfa tıpkı basım verilmektedir.

Nutuk #$ %e&al Atatürk 1927 Nutuk ekleri bel'eler ve #illi #ü(adele haritaları Nutuk M. K. Atatürk 19 ! . . "n. #edii $a%ı&ı dü%enlemesiyle' elektronik i(indekilerle dü%enlenmi) *+,. Atatürk)ün *kuduğu %ita+lar ,istesi Atatürk)ün *kudu'u -aban(ı %ita+lar .$/$Tü"ek(i

Atatürk)ün *kudukları /izini ve 0ili& Tarih %ita+larından 1rnekler Atatürk)ün *kuduklarından bir 2rnek 3 0ili& ve Tarih 4 5$.$6ells 4 1921 ilk yayın tarihi Atatürk'ün okuduklarından Nutuk'ta ge(en 1 -- sayfalık ../. 0ells119 1 #ilim ve 2ari3 kitabının aslıdır.
A0/)nin 7nredible #üthiş Türk /edi'i Atatürk 8a"er)den s!nra N- Ti&es #$%e&al 9aşa -!ru&u A#+ /örü)ü 4 56n&redible 2urk 7 Müt3i) 2ürk Atatürk8 1.1-. tari3li 3aber1yorum ve 91 ya)ında portresi

*s&anlı)dan %alan #iras ve Atatürk /2ne&i #$%$9aşa #illi #ü($1n(esi .2r$ ve 0aşarısı :smanlı'nın Mirası; ekonomik' askeri ve toplumsal (ökü)ün ardından gelen Atatürk +önemi anlatılıyor. 1n(esi ve :!nrasıyla Atatürk, /e&!kras i ve Nutuk Atatürk'e göre +emokrasi irdelenerek' 19< yılında A#+ 3alkına 3itabının görüntülü kaydı da veriliyor. Atatürk)ün 0izzat 5azırlayı+ -azdığı .e!&etri %itabı 19;7 Atatürk'ün tüm gerekli =dörtgen' a(ıortay gibi> terimleri türeterek bi%%at 3a%ırladı?ı /eometri kitabıdır. Türklerin ve 0üyük 0!zkırın Eski Tarihi $$$ 2ürklerin ve Avrasya'da #o%kırın @ski 2ari3i 1 Murad AdAi' Moskova' 1999 kitabından (eviri ve ö%et.
$a%arın --B1-! yıllarından &ilt olarak yeniden ya%dı?ı kitaplar ingili%&e olarak 3emen altta verilmektedir.

Turks, Eur!+e and :te++e, #$ Ad<i v 7 Turks and 6!rld, :e(ret :t!ry, #$ Ad<i v 77 Cus 2ari3(i Murad AdAi' @rmenistan'dan Datikan'a belgelerle gi%lenen 2ürk 2ari3ini anlatıyor =ingili%&e>.
5uns and Turks "r!& 1=== 0> t! 1=== A/ %ur'an >ulture .!ddess >ivilizati!n #$.i&butas #elirtilen dönemdeki .un ve 2ürk 2ari3i Cus ya%ar tarafından Kurgan kültürü1uygarlı?ı anlatılıyor
%utad'u 0ili')de /evlet, 0irey ve Eski Türklerde #e(lis Eski Türklerde 5ukuk E'iti& ve *rdu

Kutadgu #ilig ve dii?er bilgilere dayanarak 2ürklerde devlet ve toplum dü%eni ü%erine bilimsel ya%ılar. /ünyada *rtak %ültürün %2kenindeki Türk /ili$$$ Asya'dan $ayılan :rtak Kültürün Kökenindeki 2ürk +ili +r..aluk #erkmen /NA Tarihine .2re Avru+a ve ?usya dahil 1$@ &ilyar Ansan %azak Niyaz!v %2kenlidir Ensanlı?ın dünya ü%erinde yayılımı +NA esaslı genetik1antropoloAik (alı)maya dayanarak *rof. ". 0ells tarafından a(ıklanıyor. Afrika'dan (ıktıktan sonra geldikleri :rtaasya'da (o?alıp 3er yöne yayılmı)lar. 17BC -ılından bir Asveçli di+l!&at :$,a'enbrin' 3 Asveç dili Türkçe ile aynı k2ktendir Flkedeki masallar ve eski me%ar ta)ları ü%erindeki /öktürk ya%ıtlarıyla beraber (evirisini okuyunu%. 2=1= -ılından bir ,atviyalı dilbili&(i .$ :huke 3 ,atviya dili Türkçe ile aynı k2ktendir +il ve yeradlarında 3alen bulunan kelimeler ve gramerdeki ben%erlikleri =ingili%&e ö%et> okuyunu%. Danakkale ve Tuna)nın .eçil&ezliği Turki( :ubstrate in En'lish N$%isa&!v 2=1; Atatürk Ganakkale'yi ge(irtmemi)tir ama 1H!! 2una'dan sonra 1H9B'te 9< gemiyle #o?a% i)galdeydi I Avru+a)nın @= yıl 1nündeki Takiyüddin ve *s&anlıda 0ili& Ada&ı *l&ak ,ati3'in kurmaya (alı)tı?ı Estanbul Casat3anesi' 1B!-'te kurulup 1BH-'de yıktırılmayla biten öyküsü. Eski Türk Al"abesi ve *rhun -azıtları Eski Türk Al"abesi ve /iğer -azıtlar :r3un $a%ıtları'nı ve Kültigin $a%ıtını aslını1beraber verilen (evirisi. +i?er ta) ya%ıtlar örnek1(evirileri Elukışla ve %uvayı #illiye Kuvva&ı Müftü ve di?er ka3ramanlarıyla birlikte Milli Mü&adele'ye katkılarını okuyunu%.