You are on page 1of 6
TÀI LI ỆU HƯỚ NG C Ấ U HÌNH MULTIL SITE MAGENTO Technical Specification, Version
TÀI LI ỆU HƯỚ NG C Ấ U HÌNH MULTIL SITE MAGENTO Technical Specification, Version

TÀI LIỆU HƯỚNG CU HÌNH MULTIL SITE MAGENTO Technical Specification, Version 1.0 October 2012

Contents

1.

2.

Tng quan

2

2

2

2

3

3

4

4

4

5

Cu hình website To category cho store To website To store To store view Cu hình domain link

2.1.

2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 3.1.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.

3.

Cu hình domain Tạo thư mục cho new domain, cu hình index

3.2. To symbolink ti mt số thư mục cn thiết

1.

Tng quan

Trong magento cho phép ta cu hình nhiu store khác nhau, ta có thcu hình store này trong cùng domain hoc cu hình cho phép tng store chay vi tng site riêng bit. bài này sẽ hướng dn cu hình mi store chy vi domain riêng bit Tham kho:

2. Cu hình website

2.1. To category cho store

Ta vào admin site to mt root category, ta vào catalog manage categories

Tạo website
Tạo website
ta vào catalog  manage categories Tạo website Ta nh ấn Add root category và điề

Ta nhấn Add root category và điền thông tin category ở đây ta điền mysite.com, chn isactive là yes, còn các thông tin còn li tham kho các tạo category để biết them chi tiết Save category

2.2.

Vào system Manage Stores

để bi ế t them chi ti ế t Save category 2.2. Vào system  Manage

Nhn chn Create Website

Tạo store Ta điề n tên c ủa website và code để sau này truy
Tạo store
Tạo store

Ta điền tên của website và code để sau này truy sut website ở đây ta điền tên là mysite.com và code là mysite Save website

2.3.

Vào system Manage Stores Chn Create store:

2.3. Vào system  Manage Stores Ch ọ n Create store: Ta ch ọ n website

Ta chn website là tên website ta to ở bước 2.2 tê ca store, tình hung này là Main My Site Store, Chn root category là tên ca root category ta to ở bước 2.1 sau đó ấn save store

2.4.
2.4.

To store view

Vào system Manage Stores

Chn Create Store view:

Cấu hình domain link Ch ọ n store là tên store ta t ạ o
Cấu hình domain link
Cấu hình domain link

Chn store là tên store ta to ở bước 2.3, tên ca store view(thông thường đây là tên ứng vi ngôn ngmà store này thhiện), code: code để truy cp vào store, Status chn enable Save Store view

2.5.

Vào system configurations

enable Save Store view 2.5. Vào system  configurations Ch ọ n scope là mysite.com Ch

Chn scope là mysite.com Chn thweb: group unsecure: ta bcheck là use default và nhp domain mà ta mun mapping vào, ở group secure ta cũng làm tương tự, ở trong trường hp này domain ca ví dlà:

Cấu hình domain
Cấu hình domain

save config

3.

Trong tài liu này demo các cu hình localhost và vi xampp port 9900

3.1. Tạo thư mục cho new domain, cu hình index

Các bước thc hin:

To mt domain map vào 127.0.01 vi tên là mysite.com

Ta vào thư mục htdocs to một thư mục tên là mysite

Copy file index.php và file .htaccess trong thư mục gc của magento vào thư mục mysite

Sa file index: tìm đến chsau và sa

3.2. Tạo symbolink tới một số thư mục cần thiết Ta tạo liên kết mềm
3.2.
Tạo symbolink tới một số thư mục cần thiết
Ta tạo liên kết mềm từ các thư mục trong magento sang mysite để site mới nhận đầy đủ các thư viện,
js, css ….
Các thư mục cần tạo liên kết:
 /app
/includes
/media
/skin
/js
/var
Ở trong windows 7 ta dung lệnh sau để tạo liên kết mềm tới directory:
mklink /J
“thư mục muốn tạo”
“thư mục muốn tham chiếu tới”
ví dụ:

mklink /J "C:\xampp\htdocs\mysite\app" "C:\xampp\htdocs\magento\app"

Ok mi thứ đã hoàn tất, ta vào trình duyt và gõ tên domain mi tao:

CHÚC THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN LIÊN HHTR

DVMS

(08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn
(08) 360 289 37
info@dvms.vn
www.DVMS.vn