You are on page 1of 6

TÀI LIỆU HƯỚNG CẤU HÌNH MULTIL SITE

MAGENTO
Technical Specification, Version 1.0
October 2012

Contents
1.

Tổng quan ................................................................................................................................. 2

2.

Cấu hình website ....................................................................................................................... 2

3.

2.1.

Tạo category cho store ....................................................................................................... 2

2.2.

Tạo website ........................................................................................................................ 2

2.3.

Tạo store ............................................................................................................................ 3

2.4.

Tạo store view.................................................................................................................... 3

2.5.

Cấu hình domain link ......................................................................................................... 4

Cấu hình domain........................................................................................................................ 4
3.1.

Tạo thư mục cho new domain, cấu hình index .................................................................... 4

3.2.

Tạo symbolink tới một số thư mục cần thiết ....................................................................... 5

1. Tổng quan
Trong magento cho phép ta cấu hình nhiều store khác nhau, ta có thể cấu hình store này trong cùng
domain hoặc cấu hình cho phép từng store chay với từng site riêng biệt. bài này sẽ hướng dẫn cấu
hình mỗi store chạy với domain riêng biệt
Tham khảo:
http://blog.magikcommerce.com/how-to-setup-manage-multiple-stores-in-magento-commerce/

2. Cấu hình website
2.1.

Tạo category cho store

Ta vào admin site tạo một root category, ta vào catalog  manage categories

Ta nhấn Add root category và điền thông tin category ở đây ta điền mysite.com, chọn isactive là yes,
còn các thông tin còn lại tham khảo các tạo category để biết them chi tiết
Save category

2.2.

Tạo website

Vào system  Manage Stores

Nhấn chọn Create Website

Ta điền tên của website và code để sau này truy suất website ở đây ta điền tên là mysite.com và code
là mysite
Save website

2.3.

Tạo store

Vào system  Manage Stores
Chọn Create store:

Ta chọn website là tên website ta tạo ở bước 2.2 tê của store, ở tình huống này là Main My Site Store,
Chọn root category là tên của root category ta tạo ở bước 2.1 sau đó ấn save store

2.4.

Tạo store view

Vào system  Manage Stores
Chọn Create Store view:

Chọn store là tên store ta tạo ở bước 2.3, tên của store view(thông thường đây là tên ứng với ngôn
ngữ mà store này thể hiện), code: code để truy cập vào store, Status chọn enable
Save Store view

2.5.

Cấu hình domain link

Vào system  configurations

Chọn scope là mysite.com
Chọn thẻ web: ở group unsecure: ta bỏ check là use default và nhập domain mà ta muốn mapping vào,
ở group secure ta cũng làm tương tự, ở trong trường hợp này domain của ví dụ là:
http://mysite.com:9900/mysite/
save config

3. Cấu hình domain
Trong tài liệu này demo các cấu hình ở localhost và với xampp port 9900

3.1.

Tạo thư mục cho new domain, cấu hình index

Các bước thực hiện:
Tạo một domain map vào 127.0.01 với tên là mysite.com
Ta vào thư mục htdocs tạo một thư mục tên là mysite
Copy file index.php và file .htaccess trong thư mục gốc của magento vào thư mục mysite
Sửa file index: tìm đến chỗ sau và sửa

3.2.

Tạo symbolink tới một số thư mục cần thiết

Ta tạo liên kết mềm từ các thư mục trong magento sang mysite để site mới nhận đầy đủ các thư viện,
js, css ….
Các thư mục cần tạo liên kết:
 /app
 /includes
 /media
 /skin
 /js
 /var
Ở trong windows 7 ta dung lệnh sau để tạo liên kết mềm tới directory:
mklink
/J
“thư mục muốn tạo”
“thư mục muốn tham chiếu tới”
ví dụ:
mklink /J "C:\xampp\htdocs\mysite\app" "C:\xampp\htdocs\magento\app"
Ok mọi thứ đã hoàn tất, ta vào trình duyệt và gõ tên domain mới tao:
http://mysite.com:9900/mysite/

CHÚC THÀNH CÔNG!
THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

DVMS
(08) 360 289 37 info@dvms.vn
www.DVMS.vn