You are on page 1of 9

Mieli sess ir broliai, Svekiname Jus pradjus naujus mokslo metus!

Net jei nesimokote ar nedirbate mokykloje, tegul is ruduo bna tobuljimo ir nauj atradim metas! Tarp kitko, ruduo skautijoje taip pat vis pirma yra moksl metas. Nepraleiskite progos sudalyvauti skautikuose mokymuose, kuri ruden bus visai nemaai. Daugiau apie visk skaitykite ioje Akelos uoloje! Ms skautiki metai, kaip ir mokslo metai, prasideda rugsj, kai visoje Lietuvoje pradedame nauj sueig sezon. Dabar pats geriausias metas kviesti naujus moksleivius skautauti, kurti skiltis, steigti naujas draugoves ir plsti skaut veikl savo vietovje. Papasakokime ir parodykime kitiems, k skautai veikia ir padkime naujiems monms atrasti skautavimo diaugsm. Skautyb yra judjimas, kuris nuo pat jo pradios 1907 m. nuolat augo ir pltsi visame pasaulyje. Kadaise vieno jaunuolio iniciatyva is keistas aidimas sikr ir Lietuvoje, lygiai taip pat net ir iandien nauji vienetai kuriasi alyse, kuriose skaut anksiau nebuvo, o seniai veikianios skaut organizacijos jungiasi ir keiiasi. Taip pat skautyb turi augti ir plstis ir ms alyje, nes judjimas ir augimas yra normali skaut bsena. Taigi, nebijokime nauj moni, o drsiai tieskime kair nepastamiems ir kvieskime juos ruden prie skautiko lauo! Budkime! Vyriausiasis skautininkas Sktn. sk.v. gilv. Tomas Rakovas

Turinys
- anga 1 psl. - Ivykai studijuoti? 2 psl. - Orai vsta, kvieiame apsirengti! 2 psl. - Drauginink mokymai 3 psl. - Kvieiame atlikti praktik Lietuvos skautijoje! 3 psl. - Kaip netapti juoduoju skautu? 3 psl. - Kvieiame rudens / iemos skautikas akademijas! 4 psl. - kriau draugov - k dabar daryti? 5 psl. - JS programos naujienos 5 psl. - Ei, pirmyn Tautin stovykl 6 psl. - Kas naujo ir domaus skautatinklyje? 6 psl. - Usienio ryi skyrius kvieia 7 psl. - K reikia koduot JOTI 2012? 8 psl. - Kvieiame susipainti su Grai daineli daug girdjau2013 nuostatais 8 psl.

1 puslapis

2012 m. rugsjis

Ivykai studijuoti?
Ivyksti studijuoti? inau, k tai reikia - daug netikrumo, neapibrtumo, jaudulio ir neinomybs... Kaip ir visada, skautai tau pads! Tam tikslui kuriame duomen baz, kurioje gali sirayti save ar savo didmiesius ivykstanius draugus, ir krato, kur vyksti, mentorius ar kitas atstovas su tavimi susisieks! Kodl? Daugiau nei 65% abiturient ivyk i savo gimtojo miesto studijuoti kitus miestus pasitraukia i aktyvaus skautavimo. Tai vyksta daugiausiai dl komunikacijos tarp krat ir ivykstaniojo trkumo. Atsitraukiant yra prarandama galimyb ne tik atrasti nauj krat, susipainti su ten skautaujaniais broliais ir sesmis, bet ir tobulti ir save realizuoti vairiose kitose, dar neibandytose srityse, pvz: Pirmijos skyriuose: Jaunimo programos, Usienio, Mokym, Komunikacijos, Finans, Suaugusij... Kiekvienas kratas, kiekvienas vienetas yra skirtingi ne tik savo tradicijomis, bet ir veikla. I savo patirties galime pasakyti, jog visi yra doms ir kitokie nuo t, i kuri ivykome. Susipainti verta. tariu, jog pats/ pati tikrai neprisiruoi paskambinti tuntininkui - prasids studentiki vakarliai, bet ne vien tik jie smagu. Ruden vis didij miest skautai rengia sezono udarymus. Iki j, nordamas susipainti su krato ypatumais,
2 puslapis

turtumei su jais susisiekti. O gal paprasiau, jei su tavimi susisiekt jie? Taigi, kaip tai padaryti? 1. Atsidaryti dokument, nusikopijavus i nuorod: https://docs.google.com/spreadsheet/ ccc?key=0AsYpxI2lYxPodEVGQmJwQkFBaWNHQ WdGaURvYzRNNkE#gid=0 2. Susirasti miest kur vyksti (dokumento apaioje matai suraytus didiausius Lietuvos ir daniausius student pasirenkamus usienio miestus - jei savojo nerandi, rayk vaiva@skautai. lt), paspausti ant to miesto urao. 3. vesti savo duomenis. 4. Laukti skambuio ar laiko ir bti atviram pasilymams. Bendraukime! Vaiva Jukeviit, Projekto Dievui. Tvynei. Artimui mentori mentor

Orai vsta, kvieiame apsirengti!


3 2 1..0! Ruduo jau ia! Ar pamenate, kai pavasar adjome Jus aprengti? Rudeniui artjant tai atrodo dar svarbiau! Taigi, tsiame akcij aprenk draug ir kvieiame pasipuoti puikiais skautAUK markinliais! K reikia daryti? Surinkti 5 mones (18+ m.), kurie nort prisijungti prie skaut arba iuo metu yra neaktyvs skautai; Juos pakviesti skautikas akademijas, kurios vyks spalio 6-7 d. arba gruodio 1-2 d (daugiau informacijos: http://www.skautauk.lt/4/ post/2012/09/ar-susitiksime-rudens-skautikojeakademijoje.html) Susisiekti su sese Vaiva (vaiva@skautai.lt) ir parayti jai naujai prisijungusi kontaktus. Diaugtis tikrais skautikais markinliais
2012 m. rugsjis

ir bti didiuoju skaut ambasadoriumi juos vilkint! Akcija vyksta iki rugsjo 30 d., tad laiko pasinaudoti proga liko ne tiek jau daug! Projekto Dievui. Tvynei. Artimui komanda

Drauginink mokymai
Kas? Drauginink mokymai Kur? Kaune, Skaut name, Trak g. 18 Kada? 2012 m. spalio 19-21 d. Kam skirti mokymai? Vadovams, kurie neseniai pradjo skautauti. Taip pat skautams, kurie nori pradti vadovauti draugovei ar jau vadovauja, bet nori atnaujinti inias. Kokios temos? Mokym ais skili sistema ir jos praktinis gyvendinimas. Kiek tai kainuos? 40 Lt. Ne LS nariams 50 Lt (viet ne LS nariams skaiius ribotas). Kelions ilaidos bus kompensuojamos. Kaip registruotis? Upildyk anket, kuri rasi ia: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform? formkey=dGVFZnl5SGpaY0pXNmtHWkk2Ny1PW FE6MQ#gid=0 Jei turi klausim, rayk mokymai@skautai.lt Mokym skyriaus informacija

Kvieiame atlikti praktik Lietuvos skautijoje!


Lietuvos skautija ir vl kvieia studentus atlikti praktik ir gyti gdius gyvenimui, bei nekainojam patirt. Studentams bus suteikiamos visos galimybs tobulti ir praktikai pritaikyti gytas inias studij metu. Silome studentams atlikti praktik iose srityse: Administravimas (Kaunas); Vidin ir iorin komunikacija (Vilnius); Grafinis dizainas, maketavimas (Visa Lietuva); Informacins technologijos (darbas su duomen baze) (visa Lietuva); Vertjai (visa Lietuva); vairi socialini moksl studentus (praktika atliekama dirbant su vairaus amiaus vaikais, suaugusiais) (visa Lietuva); Filologai (visa Lietuva);

Kompiuterinis dizainas (visa Lietuva); Ekonomistai (Vilnius, Kaunas); mogikj itekli valdymas (visa Lietuva); Projekt administravimas-valdymas (Vilnius, Kaunas, Klaipda). Lietuvos skautija priimdama studentus atlikti praktik utikrina praktikos sutari pasiraym, paskiria praktikos vadov, supaindina su organizacijos veikla. Taip pat suteikiame galimyb studentui asmenikai suderinti praktikos plan pagal auktosios mokyklos reikalavimus. Vis informacij jums suteiks Ieva ilinskien, el.p. ieva.zilinskiene23@gmail.com, tel. nr. 8620 33951.

Kaip netapti juoduoju skautu?


Daugelis yra girdj vairi istorij apie Juodj skaut. Vilkiukas Lukas sako, kad juodasis skautas yra negeras, ir silo kelis patarimus, kaip netapti juoduoju skautu.
2012 m. rugsjis

3 puslapis

1. Susimokti LS nario mokest. 2. Aktyviai dalyvauti sueigose bei kituose renginiuose. 3. Klausyti savo vadovs ar vadovo bei vyresni skaut. 4. Skautikuose renginiuose dvti tvarking uniform. 5. Susimokti nario mokest ir savo draugus paraginti tai padaryt laiku (iki lapkriio 1d.). Mokant grynais upildytas vieneto nari mokesio iniaratis pateikiamas kartu su pinigais. Mokant pavedimu prie upildyto vieneto iniaraio reikt pridti banko pavedimo kvit. Mokest reikt pervesti Lietuvos skautijos banko sskait nr. LT467044060003152352 (SEB Bankas). Primename, kad LS vienetui (draugovei, tuntui, kratui), sumokjus nario mokest iki i met lapkriio 1 d., kratui bus grainta 15 % nuo sumoktos sumos. rpimus klausimus atsakys ir mokest tvarkingai sumokti pads ses Aist Autrait tel. nr. 861479646, el. p. info@skautai.lt Nario mokesio iniart galite parsisisti ia: http://www.skautai.lt/document/download/ id/6328 Dkoju broliui Lukui u patarimus:) Sekretoriato skyriaus vedja ses Aist

Kvieiame rudens / iemos skautikas akademijas!


Registracija spalio 6-7 d. ir gruodio 1-2 d. vyksianias skaut akademijas jau sivaiuoja! rudens skautik akademij registracija baigsis jau rugsjo 30 d. Skaut akademija savaitgalio trukms teoriniai ir praktiniai mokymai. Akademijoje vienu metu vyksta keletas skirting mokym gali pasirinkti sau domiausias ir naudingiausias temas. Mokymai suteiks Tau gdi, reikaling norint bti geru vadovu, bei nauding bet kokioje gyvenimikoje veikloje. Gali dalyvauti, jei nortum bti ar jau esi Lietuvos skautijos, Lietuvos skaui seserijos ar Student skaut organizacijos narys ir nortum steigti nauj skautik vienet. Mokymai skirti monms nuo 18 m., ketinantiems tapti skaut vadovais bei esamiems skaut vienet vadovams, kurie dar

nra baig joki skautik mokym. Dmesio! Rudens ir iemos akademijos bus tokios pat, kaip ir vykusios pavasar. Registracijos anketa ia: https://docs.google.com/ spreadsheet/viewform?formkey=dFZkSVZOci1INF RoWktMZXZKSFZjWlE6MQ#gid=0 Apie prajusias skautikas akademijas dagiau gali suinoti ia: http://www.skautauk.lt/4/ post/2012/05/k-imokome-pirmojoje-skaut-akademijoje.html ir ia: http://www.skautauk.lt/4/post/2012/05/ antroji-skaut-akademija-100-ingeidi-veid-vienojevietoje.html Daugiau informacijos ia: http://www.skautai.lt/ index/article/id/1171 Projekto Dievui. Tvynei. Artimui komanda

4 puslapis

2012 m. rugsjis

kriau draugov - k dabar daryti?


tai kok laik gavome: "Pavasar dalyvavau skautikoje akademijoje. Per vasar skautauti nor pareik nemaas brys miestelio vaik. Nuvaiavome stovykl, ruden planuojame susirinkti ir pasimokyti mazg, dain, galbt ieiti yg. Taiau ia susidrme su problema - dauguma vaik neturi palapini, o ir finans sigyti virvs mazgams nelabai yra... Gal galite patarti k daryti?" Jonas Mielas Jonai, dkojame u laik ir skubame rayti vie atsakym. Diaugiams, kad atsirado tiek daug vaik norini prisijungti prie skaut ir tau paiam i veikla patinka. Panau, kad informacija, gauta Skautikos Akademijos metu naudinga ir tau puikiai sekasi j taikyti praktikoje. Kadangi skaut vadovo kelias mokymais nesibaigia, stengiams palaikyti js nor veikti ir visus, tsianius veikl po Skautik Akademij, kvieiame atsiimti skautiko inventoriaus paket! Inventoriaus paket sudaro: virvi komplektas, tentas, katiliukas, kompasas ir kirvis. Kaip j gauti? 1. Sudalyvauti Skautikoje Akademijoje (http:// www.skautauk.lt/4/post/2012/09/ar-susitiksimerudens-skautikoje-akademijoje.html) (pavasar vykusios akademijos taip pat skaitosi); 2. kurti draugov t.y. surinkti bent 15-kos smalsi vaik br ir pradti veikl; 3. Uregistruoti draugov ir susimokti organiza5 puslapis

cijos nario mokest (daugiau informacijos apie tai - pas tavo mentori (http://www.skautauk.lt/kontaktai-savanoriams.html), jeigu mentoriaus neturi, kreipkis tiesiai ses Iev (ieva.zilinskiene23@gmail.com)); 4. Nario mokesio pavedimo kopij ir iniarat nusisti sesei Ievai ilinskienei, projekto "Dievui. Tvynei. Artimui" vadovei, el. p. ieva.zilinskiene23@gmail.com 5. Per dvi savaites gauti inventoriaus paket ir tuoj pat pradti planuoti ygius! Taigi, mielas Jonai, dabar tau reikia susisiekti su mentoriumi ir isiaikinti, kaip js draugovei reikt susimokti nario mokest, o tada visus popierius nusisti Ievai ir laukti atkeliaujanio inventoriaus komplekto. Tikims, kad dar spsite ikeliauti yg ir ibandyti katil ant lauo ugnies, kol dar nesubjuro orai.

JS programos naujienos
2012 m. rugsjo 1 d. Vilniaus skaut centre vyko Jubiliejins stovyklos programos draugovs susitikimas. Jo metu aptarta programos struktra, pagrindins programos veiklos, kai kurie dalyvi sraut valdymo principai, programos darbotvark. Kitas susitikimas vyks spalio pirm savaitgal, jo metu bus detalizuotas Jubiliejins stovyklos programos turinys. Tuo tarpu pristatome darbo rezultatus: programos schem galite parsisisti ia: http:// www.skautai.lt/public/js/ckfinder/userfiles/files/ JS-programos-schema.pdf Jubiliejins stovyklos tabo informacija

2012 m. rugsjis

Ei, pirmyn Tautin stovykl!


Sveiki! Kreipiams visus vilkus, skautus ir patyrusius skautus! Ar jau laukiate Jubiliejins? Lizdeikos skaut vyi brelis tai labai laukia. Ir ne tik paios stovyklos... Laukia ir Tavs, brangi Sese ir narsus Broli! O kad i stovykla Tau bt nepamirtama dar jos nesulaukus, turime iok tok pasilym: K silome? Skautas taupus, todl silome sutaupyti stovyklos dalyvio mokest ir Jubiliejinje sudalyvauti visikai nemokamai! U k silome? Viskas, k Tau reikia padaryti, yra parayti rainl ir atsisti j mums. Rainlio apimties nenustatme, nes praome ne kiekio, o imons ir fantazijos. O to reiks tikrai, nes rainlio tema - K veikia skautai vyiai?. Kas laims? Originaliausias/domiausias/smagiausias rainys, kur para kakas i anksiau pamint amiaus grupi i bet kurio Lietuvos skautijos vieneto, atsistas adresu m.sideravicius@ gmail.com iki 2013 met vasario 1-os dienos! Nugaltojas bus paskelbtas vasario mnesio pirmoje pusje, kad neskms atveju dar likt laiko usiregistruoti pirmajame registracijos etape ne tokiais domiais bdais, kaip kad is. Kodl taip? Nes dar neinome patys, k veiksim Stovykloje. Nes norim gand. Nes mums domu.
6 puslapis

Nes mes norime su Tavimi susitikti Jubiliejinje Stovykloje K dar reikia inoti? Apimties nra, bet praome neriboti fantazijos ir nebijoti pasakyti per daug - be ms pai, paadame, niekas rainlio neskaitys ir nematys. Iliustracijas mgstame, kritik ar patarimus irgi priimame. Ar yra dar klausim? Kreipkis anksiau nurodytais kontaktais ir nebijok klausti. Skms, Lizdeikos skaut vyi brelis, Skaisio tuntas, Vilniaus kratas.

lite paskaityti ir pairti ia: http://www.skautai. lt/index/article/id/1200 Naujas sezonas - naujos mnesio temos. Rugsj skautatinklis silo pamstyti apie taupum ir kvieia visus ikiui: sugalvoti tris bdus, kaip pigiau nuvaiuoti Jubiliejin stovykl ir jais pasidalinti. Kolkas bd turime tik vien - Lizdeikos sk. vyi brelio stipendij. Ar bus dar pasilym? Pasitikus naujj sezon skautatinklyje jauiamas tikras atsigavimas ir diskusij vairov. tai keletas domesni naujien: - Vis dar nemokate kelti straipsnio? Joki bd, nes ses Jor pareng naujien apie tai, kaip gudriau naudotis skautatinkliu: http://www.skautai. lt/index/article/id/1235 - Naujame sezone skautatinklis turi ir nauj administratori - brol Luk Kornelij i Rietavo. tai jo pirma apvalga: http://www.skautai.lt/index/ article/id/1233
2012 m. rugsjis

Kas naujo ir domaus skautatinklyje?


Rugsjo 1-j dien www.skautai.lt vent atuntj gimtadien. T proga Vilniuje buvo surengta gimtadienio vent, sutraukusi 30-ties sesi ir broli br, ne vien i sostins, bet ir i Marijampols bei Panevio. Daugiau apie gimtadien ga-

- Vienas i nauj ir truput kontraversik autori - brolis Ginas (tikrieji vardas ir pavard redakcijai inomi), kuris kiekvien savait ikelia vis nauj diskusin tem. Vien kart jis domjosi ar nevertt atsisakyti didiojo saliuto, kuris visuomenje turi dviprasmik asociacij (http://www.skautai. lt/index/article/id/1222), o kit savait diskusijos vir tema "Ar kaklaraitis yra tik simbolis?" (http:// www.skautai.lt/index/article/id/1240) - Brolis Pavelas mnes irgi diugina straipsni gausa. Jei dar nemokate pasigaminti skautikos movos, ia yra ingsnis po ingsnio parodyta, kaip tai padaryti (http://www.skautai.lt/index/article/ id/1213), o straipsnel apie draugininko darb, turt paskaityti kiekvienas tikras draugininkas (http://www.skautai.lt/index/article/id/1205). Ir tai tik du pavyzdiai ir kas savait pasirodani perliuk, kurie rekomenduotini paskaityti. - Brolis Tomas sukr projekt "Skautiki aidimai", kuriame dalinasi savo gausiu aidim banku, o taip pat kvieia prisijungti ir dalintis kitus (http://www.skautai.lt/index/article/id/1201). - Ses Laima pradeda interviu cikl su Jubiliejins stovyklos tabo nariais. Juk domu, k jie veik per kitas Tautines stovyklas ar kokius stipriausius skautikus nuotykius atsimena. tai pirmasis su Viej ryi draugovs galva Andriumi Mika: http://www.skautai.lt/index/article/id/1225 O dabar desertui... - Pat. skautas Povilas i Marijampols svarsto, kas yra skautikas taupumas? Ar tai tik pinig meti7 puslapis

mas kiaul taupykl ar visas gyvenimo bdas? Jo straipsn skaitykite ia: http://www.skautai.lt/ index/article/id/1243 - Ir bene daugiausiai diskusij sukls kand. vyr. sk. Gabijos straipsnis apie skautikas tradicijas. Ses Gabija svarsto, ar "neusiaidiame" tarp tradicij ir ar itaip nenuklystame nuo pagrindins skautybs misijos. Jos straipsn galite paskaityti ia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1242 Taigi panau, kad ruduo virtualioje skautikoje erdvje - tikras derliaus metas. Tikiuosi ir linkiu, kad itaip bt ir toliau, nes skautatinkl kuria kiekvienas i ms. Ses Laima, Komunikacijos skyrius

Usienio ryi skyrius kvieia


Kas? Interamerican Scout Moot Interamerikos regiono roveri susitikimas Kada? Gruodio 27, 2013 sausio 4, 2014 Kur? Visa Brazilija Kam? 17-21 met amiaus skautams (jei tau tiek bus 2013 met gruodio 27), IST: 22 ir daugiau Kiek? Dalyvio mokestis (bus patikslinta), kelions ir draudimo ilaidos Programa: keturi dien ygis su tarptautine skiltimi po pasirinkt Brazilijos region, penkios dienos vairiausi usiemim stovykloje, spdingas Naujj Met sutikimas! Daugiau info: http://www.mootscout.org/en/ Kas? Ilgalaik savanoryst pas Bulgarijos skautus (Europos Savanori Tarnybos projektas) Kada? 10-12 mn pradedant nuo 2012 spalio Kur? Varna, Bulgarija Kam? 18-30 met amiaus skautams
2012 m. rugsjis

Kiek? 10% kelions ilaid, kienpinigiai savoms ilaidoms (projektas dengia 90% kelions ilaid, draudim, apgyvendinim ir pragyvenim) Programa: darbas su vietiniais jaunesniaisiais skautais bei skautais, taip pat mokym vadovams organizavimas nacionaliniu lygmeniu, siekiant sukurti mokym sistem organizacijoje. Daugiau info: http://www.skautai.lt/index/article/ id/57 URS informacija

K reikia koduot JOTI 2012?


Kaip susipainti su skautais Japonijos, Australijos, Brazilijos ar ________ (vieta norimai valstybei), jei iuo metu nevyksta jokia tarptautin stovykla, o pakeliauti neieina? Ne bda! Kiekvienais metai broliai ir sess i viso pasaulio dalyvauja pasaulinje interneto Jamboree (Jamboree On The Internet, JOTI). Spalio 20 - 21 dienomis JOTI vyks jau 16-t kart! http://www.joti.org/en/index.html - spalio 20 dien prisijunk ia ir dalyvauk! Nesupranti kas ia vyksta? http://scout.org/en/ information_events/events/joti/jota_joti_for_ newbies visa informacija naujokams! http://scout.org/en/information_events/events/ jota/the_55th_jota_2012 - gal k domina ir Jamoboree on the Air? Apie pernai met JOTI gali paskaityti ia: http:// www.skautai.lt/index/article/id/54. Arba paklausti
8 puslapis

bet kurio dalyvavusio lietuvio! Dalyvauk, nes tikrai verta! Iki susiraymo! LS Komunikacijos skyriaus informacija

Kvieiame susipainti su Grai daineli daug girdjau'2013 nuostatais


Tikslas. Skatinti skautus dainuoti savo krato dainas. Dalyviai. Lietuvos skautijos nariai. Amius neribojamas. Turi bti susimokj LS nario mokest u 2013 m. Laikas. Konkursas vyks: 1. Atrankiniai konkursai Kratuose iki 2012-12-16; 2. Baigiamasis konkursas Kaune 2013-01-19. Dainavimas. a) Atrankiniuose krat konkursuose reiks atlikti tris dainas: 1. Privalom - Nusileido saulul (Daino-

rlis. Kaunas, 1998. 16 p.) 2. Dain Maironio odiais. 3. Laisvai pasirinkt dain. Krinius kvieiame atlikti lietuvi kalba ir be fonogramos. b) Baigiamajame konkurse reiks atlikti vien dain (Maironio odiais arba laisvai pasirinkt). Privalomas skautikas prisistatymas. Atlikimo trukm - 1 minut. Atrankiniuose konkursuose dainos ir j eilikumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugov, grup ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu. Atrankiniai konkursai privalomi visuose kratuose, taip pat ir atlikjams vadovams. Rekomenduojame: Kratams jungtis atrankinius konkursus; Jei krato atrankiniame konkurse nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, jie turt prisijungti

2012 m. rugsjis

prie artimiausio krato atrankinio konkurso; Jungtiniai keli krat kolektyvai pasirenka krat, kuriame dalyvaus atrankoje. Pilna skautika uniforma pagal LS uniform nuostatus - privaloma. Vertinimo kriterijai. Dain atlikimo menikumas bei tikslumas. Prisistatymo skautikumas ir originalumas. Skautika apranga. Apdovanojimai. Padkos ratai ir dovanos. Vyr. skautininko prizas, specials prizai u privalom, liaudies dain, prisistatym. Apie atrankini konkurs viet ir laik BTINAI praome praneti iki . m. spalio 15 d. programa@ skautai.lt. Papildoma informacija: Rda akalyt, reda.sakalyte@ktu.lt 8 6521 9858, Benita Minceviit, programa@skautai.lt 8 6203 3651 Pastaba. baigiamj Konkurs kvieiami 4 patys geriausi daininink kolektyvai ar solistai i kiekvieno krato ir Vadov kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka sau teis keisti final kvieiam kolektyv skaii.

9 puslapis

2012 m. rugsjis