Emertimi Mikronjesise NIPT -i Adresa e Selise Data e krijimit Nr.

i Regjistrit Tregetar Veprimtaria Kryesore

PASQYRAT
( MIKRONJESITE )

FINANCIARE

( Ne zbarim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.15 )

Viti 2009

Pasqyra Financiare jane te shprehura ne Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare Nga Deri

Leke

01.01.2009 31.12.2009

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

YRAT

FINANCIARE

Mikronjesia Pasqyrat
Nr I

Financiare

te

Vitit 2009
Shenime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Shenime 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Periudha Raportuese Periudha Raportuese

AKTIVET
AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare ► Banka ► Arka 2 Aktive te tjera financiare afatshkurtra ► Kerkesa te arketushme ► Te tjera te arketushme ► Instrumenta te tjera financiare dhe borxhi ► Debitore te tjere 3 Inventari ► Lendet e para ► Prodhim ne proces ► Produkte te gatshme ► Mallra per rishitje ► Parapagesa per furnizime ► ► AKTIVET AFATGJATA 1 Aktive afatgjata materiale ► Toka ► Ndertesa ► Makineri dhe paisje ► Aktive tjera afat gjata materiale 2 Aktive te tjera afatgjata

II

Totali Aktiveve
Nr I

PASIVET DHE KAPITALI
PASIVET AFATSHKURTRA 1 Huamarjet ► Overdraftet bankare ► Huamarrje afat shkuatra 2 Detyrimet tregetare ► Te pagueshme ndaj furnitoreve ► Te pagueshme ndaj punonjesve ► Detyrime per Sigurime Shoq.Shend. ► Detyrime tatimore per TAP-in ► Detyrime tatimore per Tatim Fitimin ► Detyrime tatimore per Tvsh-ne ► Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim ► Kreditore te tjere ► Parapagimet e arketuara ► PASIVET AFATGJATA 1 Huat afatgjata ► 2 Te tjera afatgjata ►

II

III

KAPITALI 1 Kapitali i Pronarit 2 Fitimi (Humbja) e vitit financiar 3 Terheqiet e Pronarit

Totali Pasiveve

Pasqyrat

Financiare

te

Vitit 2009
Periudha Para ardhese

Periudha Para ardhese

Mikronjesia

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

2009

( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres )

Nr I TE ARDHURAT
► ► ►

Pershkrimi i Elementeve

Periudha Raportuese

Periudha Para ardhese

II SHPENZIMET =1+2+3+4+5 1 Shpenzime per materiale
► ► ►

Inventar ne celje Shpenzimet per mallrat e prodhuara Inventari ne fund te vitit

2 Shpenzime personeli
► ►

Pagat Siguracion

3 Amortizimi i Aktiveve Afatgjata 4 Te tjera
► ► ► ► ► ► ► ► ►

Energji uji,fax,telefon,internet Shpenzime te qarkullimit te mallit e transportit Benzin/Naft/Gaz Qera ambjenti Pagesa Taksat Doganore e Bashkiake Shpenzime administrative,mirembajtje dhe te tjera

5 Shpenzime financiare
► ► ►

Interesa te paguara dhe komisione bankare

A Fitimi para tatimeve

6 Tatimi mbi fitimin B Fitimi pas tatimit

Mikronjesia

Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve

2009

( Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Funksionit )
Nr I Pershkrimi i Elementeve Te ardhurat 1 Te ardhura nga shitjet ► mallrat ► produktet ► sherbimet 2 Nga veprimtarite e shfrytezimit ► fitimet nga shitja e AAGJM+AAJM ► fitimet nga Investimet pasuri patundeshme ► gjobat per vonesa ► ndryshimet ne kursin e kembimit
► ►

Periudha Raportuese

Periudha Para ardhese

3 4 II

Ndryshimi ne inventarin e prod gateshme e punes ne proces
Puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar

Shpenzimet 1 Mallrat,lendet e para,sherbimet per veprimtarine paresore 2 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit qe nk lidhen me ► shpenzimet për mbajtjen e llogarive ► këshillim, shpenzimet për zyrën, sigurimet,
► shpenzimet e reklamave, shpenzimet e nisjes dhe punës kërkimore ► shpenzimet e lidhura me krijimin e provizioneve ► shumat e parashikuara për llogaritë e arkëtueshme të dyshimta etj ► humbjen nga shitje afatgjata materiale dhe investimeve në aktive të patundshme ► gjobave dhe ndëshkimeve, humbja neto që vjen nga ndryshimi i kursit të këmbimi ► ndryshimet në vlerën e kërkesave për t’u arkëtuar dhe detyrimeve ndaj furnitorëve ► ►

3 Shpenzime per personelin ► pagat Shperblimet Pagat per lejet vjetore Festat dhe kompensime te tjera monetare dhe jo monetare ► sigurimet shoqerore ► sigurimet per pension 4 Amortizimet dhe zhvleresimet 5 Shpenzime te tjera Totali shpenzimeve ( shumat ) III Fitimi (humbja) nga veprimtarite e kryesore (1+2+/-3-8) Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara ► Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi ► Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi IV Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare V Fitimi (humbja) para tatimit Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

VI Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

SHENIMET

SPJEGUESE

Sqarim:
Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 15. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 15. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete : a) Informacion i përgjithsëm dhe politikat kontabël b)Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare c) Shënime të tjera shpjegeuse

A I Informacion i përgjithshëm
Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 15) Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.(SSK 15) Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK 15) a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta. b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj. c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK. d) KUPTUSHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit. e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale. f) BESUSHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme : - Parimin e paraqitjes me besnikeri - Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem - Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF. - Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel 1 2 3 4

Per Drejtimin e Mikronjesise ( MANJOLA LUKU )

IMET

SPJEGUESE

Related Interests