Unitat 1 • Mesurar per investigar

4 Banc d’activitats
Activitats de reforç (R)

La matèria i els materials

1. Anomena objectes que acostumen a estar fabricats de: a Ceràmica b Coure c Acer d Tefló 2. Les classes de matèria que s’utilitzen per construir objectes s’anomenen materials i normalment són sòlids. Anomena algunes classes de matèria que estiguin habitualment en estat líquid i d’altres que estiguin en estat gasós.
Dimensions de la matèria

ha dm3 t s h dL

5. Utilitzant factors de conversió, passa aquestes unitats a metres quadrats (m2). a 3 000 cm2 b 2 ha c 30 a d 0,004 km2 e 80 000 mm2 6. Completa les frases següents: Per mesurar el volum d’un líquid podem utilitzar recipients que tenen una on llegim el volum, o recipients , que només permeten mesurar un determinat . Per mesurar el volum d’un sòlid, ho podem fer en un , o bé calcular-ho a partir de les seves utilitzant matemàtiques. 7. Calcula les masses del líquid i de la bola d’acer a partir de les dades de la il·lustració.

3. Relaciona les unitats de la llista de la dreta que siguin més correctes per expressar les dimensions de cadascun dels casos de la llista de l’esquerra: a Un camp de futbol b La separació entre dues ciutats c La capacitat d’un gerro d El volum d’un edifici e La massa d’un bolígraf f La llargada d’un cargol g La massa d’una balena 1 2 3 4 5 6 7 Metres cúbics (m3) Mil·límetres (mm) Tones (t) Metres quadrats (m2) Litres (L) Grams (g) Quilòmetres (km)

4. Completa la taula següent:
Unitat cm mg kg mL cm2 m3 Nom Magnitud

8. Fes els canvis d’unitats següents: a 0,34 dam3 a metres cúbics (m3) b 0,0082 Mg a mil·ligrams (mg) c 307 km a decímetres (dm) d 27 hectàrees a m2 e 6 572 mL a m3
37

Editorial Casals • Material fotocopiable

Unitat 1 • Mesurar per investigar

Mapa conceptual

Copia i completa aquest mapa conceptual amb els termes següents: líquid, superfície, metre cúbic (m3), balances, recipients aforats, mètode indirecte, immersió en un líquid.

La matèria

és

es troba en tres estats Sòlid

té unes característiques mesurables, que són les

Tot allò que té massa i ocupa un lloc en l’espai

Magnituds Gasós com

Volum la seva unitat de mesura en el SI és el la seva unitat de mesura en el SI és el

Massa la seva unitat de mesura en el SI és el

Metre quadrat (m2)

Quilogram (kg)

per mesurar-la s’utilitza

per mesurar-lo s’utilitza

per mesurar-la s’utilitza

en líquids Editorial Casals • Material fotocopiable Mètode directe Recipients graduats

en sòlids

Fórmules matemàtiques

38

Unitat 1 • Mesurar per investigar

Activitats pràctiques

Activitat experimental

Quina massa té un guix?
Objectiu

Utilitzar la balança de platets per mesurar la massa d’un guix.
Material

– Balança de platets del laboratori amb pesos – Guixos
Procediment

Actualment els granetaris dels laboratoris són digitals, però fins no fa gaire (i encara es continuen utilitzant) n’hi havia de platets, com el de la figura.

Activitats

1. Hauràs observat que tots els guixos no tenen exactament la mateixa massa. Per aquesta raó, calcula la mitjana aritmètica de la massa dels tres guixos. 2. Comenta a classe: a) Quines dificultats hi has trobat? b) De què depèn que la mesura de la massa sigui correcta utilitzant aquest tipus de balança?
39

Editorial Casals • Material fotocopiable

Utilitzarem una d’aquestes balances per mesurar la massa d’un guix. 1) Assegura’t que la balança buida està ben equilibrada (això ho comprovem perquè l’agulla marca zero). 2) Col·loca un guix en un platet i després afegeix els pesos que necessitis a l’altre platet fins que l’agulla torni a marcar zero. 3) Compta els pesos que has col·locat al platet. Et donaran la massa del guix. 4) Repeteix l’operació amb dos guixos més.

Unitat 1 • Mesurar per investigar

Activitats pràctiques

Activitat experimental

Estimació de mesures petites.
Objectiu

Mesurar longituds i gruixos molt petits.
Material

– Un paquet de 100 fulls DIN A4 – Peu de rei – Portaobjectes
Procediment

– Lupa binocular – Mines de llapis – Paper mil·limetrat

Per mesurar longituds molt petites utilitzem mètodes indirectes. 1) El primer consisteix a mesurar el gruix d’un full DIN A4. Per fer-ho agafem un paquet de 100 fulls i mesurem amb el peu de rei el gruix dels 100 fulls. Podrem estimar la mesura d’un full dividint el gruix obtingut entre 100: gruix d’una unitat = gruix de 100 unitats 100

2) Comptem un nombre determinat de portaobjectes, n; mesurem amb el peu de rei el gruix que ocupen i calculem el gruix d’un portaobjectes amb la fórmula: gruix d’una unitat = gruix n unitats n

3) Per mesurar el diàmetre d’una mina de llapis, n’agafem 5 d’iguals. Posem un paper mil·limetrat a la lupa binocular, i al damunt, les 5 mines. Comptem els mil·límetres que ocupen aquestes mines i calculem el diàmetre d’una mina: diàmetre d’una mina = diàmetre de 5 mines 100

4) Tornem a posar el paper mil·limetrat a la lupa binocular i a sobre, un cristall de sal. El col·loquem en diferents posicions per comprovar si realment és cúbic. Avaluem d’aquesta manera el costat del cristall del sal. Amb aquest valor estimarem el seu volum. Per presentar les dades pots utilitzar la taula següent:
Editorial Casals • Material fotocopiable Objecte Full Portaobjectes Mina de llapis Cristall de sal Mesura de n unitats Mesura d’una unitat

Activitats

1. Com podries fabricar una proveta graduada utilitzant paper mil·limetrat i un got llarg? 2. Com podries calcular el gruix mitjà d’un gra de cafè?

40