Газар хөдлөлтийн үед ямар арга хэмжээ авах вэ?

Газар хөдлөлтийн гамшиг нь хүний амь нас эд хөрөнгөө алдах шалтгаан болдогоос гадна улс орны эдийн
засаг, нийгмийн амьдралыг үлэмж хэмжээгээр доройтуулдаг байна.Газар хөдлөлтийг урьдчилан мэдэх багаж
тоног төхөөрөмж болон арга техникүүд одоохондоо байхгүй байгаа билээ.Иймд газар хөдлөлтийн бүсэд орших
улс орнууд түүний бий болгох хор хөнөөлийн эсрэг урьдаас бэлтгэлтэй байх ба мөн түүнээс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ авах ѐстой юм.Манай орны хувьд хот суурин газрын 75% газар хөдлөлтийн 7 ба түүнээс
дээш, 12 сум суурин газар нь 9 ба түүнээс дээш балл бүхий бүс нутагт оршиж байна.Хүн амын 86% нь газар
хөдлөлтийн 7 ба түүнээс дээш балл бүхий бүс нутагт амьдардаг байна.Мөн түүнчлэн жил бүр дунджаар 300
орчим жижиг хэмжээний газар хөдлөлт болдог байна.Иймээс манай улс газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх тал дээр анхаарах шаардлагатай бөгөөд мөн энэ тал дээр хийгдэх бэлтгэл ажлууд өндөр зохион
байгуулалттай, тогтмол, үр дүнтэй хийгдэх хэрэгтэй болсныг бидэнд сануулж байна.
Газар хөдлөлтийн өмнө авах арга хэмжээ
·

Оршин буй газрын байрлалаа нарийн, нямбай тодорхойлох хэрэгтэй ба тухайн оршин буй хэсгийн газар
хөдлөлтийн талаарх зөв зүйтэй мэдээллийг холбогдох мэргэжлийн хүмүүсээс асууж мэдээлэл авах
хэрэгтэй.Огцом налуу, хөрсний гулсалт болж болзошгүй хэсгээс гэр, барилга байшингаа хол барих ба ийм
газруудад барилга угсралтын болон газар олгох зөвшөөрлүүдийг өгөхгүй байх хэрэгтэй.Орон сууцны байшин
барилга гэр орноо сийрэг(олон жилийн өгөршсөн, сул, сүвэрхэг) хөрстөй газар барихгүй байх хэрэгтэй.

·

Барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн үйлчлэлийн эсрэг БНбД, стандартын дагуу бат бэх, тэсвэртэй
барих шаардлагатай.(Барилгын техник арга барил ба барилгын норм дүрэмд нийцүүлэн, бат бэх байдлаар)

·

Хот төлөвлөлтийн дагуу, барилга байгууламж барихад зориулсан газраас бусад газар барилга байгууламжыг
барихгүй, бариулахгүй байх хэрэгтэй.

·

Цас их хэмжээгээр ордог болон цасан нуранга болдог нутаг дэвсгэрт мөн барилга байгууламжыг барихгүй
байх.

·
·

Одоо байгаа барилга байгууламжуудын бат бэх, газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
Даатгалын системийг болосронгуй болгох түүний ач холбогдол мөн чанарыг иргэдэд зөв таниулах газар
хөдлөлтийн эсрэг даатгалыг бий болгох түүнд хамрагдах хэрэгтэй.

Дээрх арга хэмжээнүүдийг авахын зэрэгцээ, өдөр бүр хэрэглэдэг эд хогшилуудыг гэртээ
байрлуулахдаа доорх арга хэмжээг авах хэрэгтэй:

- Бүх өрөөнүүдэд эд хогшилыг байрлуулахдаа дээрээс тань ямар нэг зүйл унахааргүйгээр байрлуулах, сайтар
бэхлэх(унтлагын өрөө унтдаг орныхоо орчмын хананд), газар хөдлөлтийн үед газар хэвтэх болон толгойгоо
яаж хамгаалах зэргийг сурах мөн хүүхдүүддээ зааж өгөх.Гал тогооны шүүгээ гэх мэт хагарч болох эд зүйлс
байрладаг хэсгүүдэд бат бэх цоож байх хэрэгтэй.
- Шкафын дээд талд тавьсан эд хогшил ба өрөөний эд зүйлүүдийг гулсаж унахаас сэргийлэн хуванцар баригч
материал хэрэглэх хэрэгтэй.
- Зуух болон бусад халаах хэрэгслийг бат бэх материалаар хананд болон шаланд бэхлэх хэрэгтэй.
- Хувцасны шкаф болон шүүгээнүүд мөн нурж унах эдгээртэй адил төстөй эд хогшилыг нэг нэгтэй нь болон
хананд мөн шаланд сайтар бэхлэх хэрэгтэй.
- Тааз ба хананд өлгөсөн гэрлийн бүрхүүл, сэрүүцүүлэгч гэх мэт хэрэгсэлийг одоо байгаа тухайн байрлалд нь
сайтар бэхлэх хэрэгтэй.

Бусад аюулгүйн арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй ба урьдаас бэлдсэн түргэн тусламжын цүнхтэй. Сургууль дээрээ байгаа бол ангидаа дотроо үлдэн бат бэх бол ширээн доогуураа эсвэл хажуу талд нь эвхрэн(бөхийн) сууж 1-р дугаарт заасны дагуу толгойгоо хамгаалах хэрэгтэй. болон аюултай болохыг нь тодорхойлсон шошго болон таних тэмдэг тавих хэрэгтэй.Хортой. Шат. гар чийдэн. тухайн байгууламж болон ажлын газрын онцлог ба хэр хэмжээнд нь тохирсон гал унтраах төхөөрөмжүүдийг заавал байлгах хэрэгтэй ба тодорхой хугацаагаар тэдгээрийн засварын ажлыг тогтмол хийлгэх хэрэгтэй. . сандал ба эгнээнүүдийн хажууд өөрийгөө хамгаалан хэвтэх болон суух мөн бусад хүмүүсийг адил зүйлийг хийхийг сануулах болон уриалах хэрэгтэй. эдгээр замуудад тэмдэг тавих мөн эдгээр хэсгүүдэд хэрэггүй эд хогшил ба эд зүйлсийг байрлуулах. . айл гэрийнхээ хүмүүстэй яаж холбоо тогтоох ба гэр. хураах болон тавихгүй байх хэрэгтэй. тагт. шаардлагатай хэрэгтэй эм. шарах шүүгээ гэх мэт хэрэгслүүдийг хаах унтраах хэрэгтэй.Хий алдалт ба галын эсрэг хийн болон цахилгаан автомат гал хамгаалагчыг хэрэглэх болон угсрах хэрэгтэй.Газар хөдлөлтийн дараа гэр бүлийн гишүүд. 3. · 5. хуурай хүнс ба печень гэх мэт зүйлүүдийг нэг цүнхэн дотор ямар ч үед бэлэн байлгах хэрэгтэй ба амархан хүрч болох газар байрлуулах хэрэгтэй.Тогтвортой бус сайтар бэхлэгдээгүй шкаф. лабораторт гэх мэт ажлын багаж хэрэгсэл ил байдаг газруудад: зуух.Лифтнүүдийн хаалганы хажуу тал дээр “Газар хөдлөлтийн үед хэрэглэж болохгүй” гэсэн анхааруулгыг өлгөсөн байх ба өлгөөгүй тохиолдолд шаардлага тавих хэрэгтэй. буйдан. Ямар ч байдалд лифт хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. лаа. юу хийх хэрэгтэй вэ? гэдэг тал дээр үе үе сургуулалт хийх хэрэгтэй. . . Барилга байшин дотор байгаа бол: 1. 4. Газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ I. эзэлхүүн ихтэй зөөлөн сандал. . ном гэх мэт) зүйлсээр хамгаалах хэрэгтэй. Гал тогоонд. шатамхай зүйлүүдийг унахгүй байдлаар тогтоох болон бэхлэх хэрэгтэй ба хагарахгүй байхаар хадгалах хэрэгтэй. ажлын байрандаа.Барилга байгууламжыг яаралтай орхин гарах үед ашиглах замууд дахь саад болох зүйлүүдийг тухайн хэсэг.1-р дугаарт дурьдсан байдлаар өөрсдийгөө хамгаалах хэрэгтэй. . орон байр уруугаа орох боломжгүй болон хүрж чадахгүй тохиолдолд хүрвэл боломжтой уулзах. кино театр гэх мэт хүн ихтэй газар байгаа бол шат болон лифт уруу гүйх хэрэггүй.Айл гэрийн гишүүд хувь хувьдаа болон бүгдээрээ нийлэн газар хөдлөлтийн үед яаж өөрсдийгөө хамгаалах талаар ярилцах болон мэдээлэл цуглуулах. тэрэгнийхээ дугуйнуудыг түгжин(хөдөлгөөнгүй болгон) толгой болон хүзүүн хэсгээ хамгаалах хэрэгтэй. дээрээс ямар нэгэн зүйл асгарч болох газруудаас хол байрлуулах хэрэгтэй. тулгуур сайтай ширээн доогуур эсвэл том. хэрэгтэй зүйлсээ хажуудаа аван үтэр түргэн барилга байгууламжыг урьд төлөвлөсөн(газар хөдлөлийн үед хэрэглэх) замаар(аваарын гарцаар) орхин гарах ба хорогдох байр уруу явах хэрэгтэй. · 7.Шаардлагатай анхны тусламжын хэрэглэлүүд. ор. 6. бат бэх эд хогшилын доогуур орох ба толгойгоо хамгаалах мөн дотор хэсэг нь дүүрэн эд зүйлтэй авдар сав гэх мэт таныг хамгаалж чадахуйц эд хогшилын хажууд эвхрэн(бөхийн) суух болон хэвтэх хэрэгтэй.Хэрэв боломжтой бол сандалаар хүрээлэгдсэн. буйдангаа цонхны өмнөөс болон эд хогшил нурж ирэх. хий болон ус гэх мэт хор хөнөөлийн хэмжээг нэмэгдүүлж болох зүйлүүдийг хаах хэрэгтэй.Барилга байгууламж дахь удирдах хүмүүс болон удирдлагын урьдаас тодорхойлсон.Толгойгоо хоѐр гарынхаа хооронд аван(нуун) эсвэл ямар нэг хамгаалах(дэр. дохио өгөх шүгэл.Хэрвээ театр. .Газар хөдлөлт болох үед хэрэгжүүлэх ямар нэг төлөвлөгөө зохиох ба энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу газар хөдлөлт болсон үед яаж хандах. коридор болон их талбайтай хэсгүүд мөн багана ба цонхнуудаас холдох хэрэгтэй.(яаралтай үед авч гарах байдлаар) .Чичирхийлэл дуусах хүртэл тэрхүү байдалдаа хүлээх хэрэгтэй. цонх гэх мэт зүйлсээс хол зогсох хэрэгтэй. . . тэсрэмтгий. Ямар ч байсан сандран тэвдэхгүй байх хэрэгтэй.Газар хөдлөлт шөнө дунд ч болж болохыг бодолцон.. шүдэнз. Хөгжилийн бэрхшээлтэй хүмүүс дугуйтай тэргэн дээр байгаа бол.Хэрвээ та лифтэн дотор байгаа бол аль ойр давхарын товчыг даран лифтыг үтэр түргэн орхин гарах хэрэгтэй. 2. нөөц зай(цэнэг) ба зайгаар ажилладаг радио.Асгарч болох зүйл болон бодисуудаас холдох хэрэгтэй. Чичирхийлэл өнгөрсний дараа цахилгаан.Эдгээр зүйлүүд дээр гэрэлтэгч. цэвэрлэгээний хэрэгслүүд. байрлалаас шилжүүлэх. цуглаж болох газруудыг урьдаас төлөвлөх хэрэгтэй. судалгаа хийх хэрэгтэй. шүүгээ.

дүүргүүдэд явж байгаа бол. Юуны өмнө үймж сандрахгүй тайван. Галт тэргэн дотор. Газар доорх бохир. · · · Газар хөдлөлтийн дараа авах арга хэмжээ 1. 4.II. Тухайн байгаа газар тань аюулгүй бол зогсон машин дотроо үлдэх хэрэгтэй. эсвэл хад чулуу унаж ирэх уул толгодын эгц. Автомашин хэрэглэж байгаа бол: 1.Барилга байгууламж эхний газар хөдлөлтийн дараа бат бэх. Авто машинтайгаа хүн ам ихтэй хороолол. 2.Яагаад гэвэл том хэмжээний хүчтэй газар хөдлөлтийн дараа түүнийг дагасан жижиг хэмжээний газар хөдлөлтүүд(чичирхийлэл.Гэхдээ чичирхийлэл зогссоны дараа хоосон. Дахин хөдөлж болох 2 дахь чичирхийллийн(газар хөдлөлтийн) эсрэг бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. 2. 3. бусад байшин барилгуудаас ба ханын ѐроол хэсгээс холдох хэрэгтэй. тунель гэх мэт байгууламжаас хол байх ба тэднээс холдох нь чухал юм. III. цонхнуудаа хаалттай байдлаар машин дотроо хүлээх хэрэгтэй. нэн хэрэгцээтэй болох бусад зүйлс (хувцас. · 5. моднуудаас. Нурсан барилга байгууламж дахь тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг аврах.Гүүр. замыг хаалгүйгээр баруун талыг барин зогсох хэрэгтэй. Хөрс гулсаж. талбар уруу явах хэрэгтэй. эрчим хүч ба хийн хоолойнуудаас үүдэн гарах аюултай байдлын эсрэг анхаарал сэрэмжтэй байх хэрэгтэй.Хоосон(барилга байшингүй) газар очиж зогсон эргэн тойрноос ирэх таньд гэмтэл учруулж болох аюултай зүйлсийн эсрэг бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. IV. Гол мөрний эрэг хавиас холдох хэрэгтэй.Машиныхаа түлхүүрийг байранд нь орхин. цонх шилний хагархай гэх мэт зүйлээс болгоомжлох хэрэгтэй.Хэрэв иймэрхүү газар байгаа бол аль болох хурдан байдлаар аюулгүй газар уруу явах. шилжих хэрэгтэй. 2. орогнох газар) газар уруу явах хэрэгтэй ба ялангуяа эхний 3 өдрийн дотор холбогдох хүмүүс зөвшөөрөл өгөөгүй нөхцөлд байшин барилга тань бат бэх байсан ч орохгүй байх хэрэгтэй. эсвэл аюулгүй бус газар байгаа бол. анхны тусламж үзүүлэх болон нурангыг өргөх. ямар ч байсан метро ба галт тэрэгнээс буухгүй байх хэрэгтэй. цэвэр усны хоолой.Цахилгаан гүйдэлд цохиулж болох ба өөр нэг галт тэрэг таныг мөргөж болох юм. хэрэгсэлийг зогсоох хэрэгтэй ба машины түлхүүрийг тэнд нь үлдээн машиныг орхин явах ба хоосон талбай. маш сайн бэхлэгдсэн өлгүүр. Байшин барилгаас унаж ирэх яндан. барилга байшингүй газар уруу явах хэрэгтэй. чөлөөтөй газар. замуудаар барилга байгууламжыг орхин гарах хэрэгтэй ба хоргодох (хамгаалах газар. газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чанараа их хэмжээгээр алдсан байдаг тул зарим эдгээр дагуул чичирхийллүүд нь шинээр хор хөнөөл учруулж чадахуйц . Барилгын байгууламжийн гадна талд байгаа бол: 1.(гол мөрний голдрил өөрчлөгдөж болох тул) 3. бариул гэх мэт ямар нэгэн найдвартай газраас сайн барих хэрэгтэй. Метро болон галт тэрэгний ажилтануудаас өгөх зааврыг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. 4.Авто замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа үед бол. зайлуулах(нурсан барилга байгууламжид байгаа дарагдсан хүмүүсийг гаргахад) ажлуудад тус болох хэрэгтэй. 3. төлөвлөсөн аваарын гарц. · 2. Авто замын хөдөлгөөнөөс. нуувч. 3. шонгуудаас ба эрчим хүч дамжуулах хоолойнуудаас аль болох боломжтой хэмжээгээрээ холдох хэрэгтэй. зузаан хөнжил. анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. цэвэр ус ба хүнс гэх мэт)-үүдийг хажуудаа аван маш хурдан урьдаас тодорхойлсон. түлхэлтүүд) заавал үргэлжилдэг тул эдгээрийн эсрэг мөн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. налуу хэсэг доор байхгүй байх хэрэгтэй. Чичирхийлэл зогссоны дараа урьдаас бэлдсэн түргэн тусламжын цүнхтэй. Шаардлаггүй бол. хашлага. Метро болон бусад олон нийтийн тээврийн хэрэгсэлд байгаа бол: 1. Эрчим хүчний шугам хоолойнуудаас.

Айл гэр бүл дотроо нэг нэгэнтэйгээ мэдээлэл солилцох. Авто болон бусад замуудад өвчтөн ба бэртэж гэмтсэн шархтай хүмүүсийг зөөж байгаа машин техник болон замын хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх хэрэгтэй. Ердийн утас. Ялангуяа хүн ам ихээр байрладаг хэсэгт ард иргэдийн эрүүл мэндийн хувьд. Болзошгүй ямар нэг гамшгийн эсрэг та бэлэн үү? Та болон таны амьдарч буй орчин гамшгын эсрэг хэр зэрэг бэлтгэлтэй байна вэ? Танай гэр бүлийн гишүүд ямар нэг гамшигын эсрэг бэлтгэлтэй байна уу? Танай гэр бүлийн гишүүд ямар нэг гамшиг болох үед яах. Газар хөдлөлтийн тухай хүмүүсийн цуу яриа болон хоосон худал шинжлэх ухааны үндэслэлгүй үгэнд итгэхгүй байх хэрэгтэй. Барилга байгууламжид нүдэнд харагдахуйц хор хөнөөл. үймээн сандрал. туслалцаа үзүүлж буй үед сандран үймэх ба бужигнахгүйгээр гамшгийн эсрэг тусламжын арга хэмжээг зохион байгуулж буй холбогдох хүмүүс мөн албаны хүмүүст туслах хэрэгтэй. ярилцах. 8.Мөн нурж сүйдсэн барилга байгууламж дундуур болон гудамж талбайгаар хий дэмий сэлгүүцэхгүй байх хэрэгтэй. 14. 10. 6.Ялангуяа хүүхдүүдийг үйл явдалын нөлөөллөөс холдуулах арга хэмжээ авах ба тайвшруулах хэрэгтэй. 13. юу хийх талаар хоорондоо ярилцсан уу?(Ямар нэг гамшиг болох үед хаана уулзацгаах вэ? Юу хийцгээх вэ?) 72 цаг та нарт хүрэлцээтэй байх идэх. ариун цэврийн дэглэм. амгалан тайван байдал алдагдуулах цуу үг ярианд авталгүй тайван байх хэрэгтэй. уух хүнсний зүйлсүүд тань бэлэн үү?(Хаалттай тагтай сав болон . 7.хэмжээтэй байдаг байна. эрүүл ахуй. 5. зөвлөлдөх хэрэгтэй. 12.Холбогдох мэргэжлийн болон албаны хүмүүсийн заавар зөвлөгөөг дагах хэрэгтэй 11. эвдрэл гэмтэл учирсан бол дотогш орхын тулд хамгын багадаа 1 цаг хүлээх хэрэгтэй. бий болох магадлалын эсрэг гол мөрний эрэг хавиас аль болох холдох хэрэгтэй. дүрэм журмуудыг дагаж мөрдөх хэрэгтэй ба тэдгээрийг зөрчиж байгаа хүмүүст анхааруулах хэрэгтэй. том хэмжээний давалгаа үүсэх. Бусад хүмүүст ч гэсэн тусламжийн зүйлс хэрэгцээтэй байгаа гэдгийг бодолцон өөрийн хэрэгцээнээс илүү тусламжийн эд зүйлсийг авахгүй байх хэрэгтэй. Аврах ажиллагаа ба нийгмийн тусламж. Хүн ам ихээр байрладаг хэсгүүд дэх дүрэм журмууд ба удирдах хүмүүсийн заавруудыг заавал дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Том гол мөрний дагуу байрлалтай(тэнд хэсэгт амьдардаг) хүн амын хувьд. 9. үүрэн телефоны шугамыг ачаалуулахгүй(шаардлаггүй үед хүн бүр утсаар ярьж хэт их ачаалал өгөхгүй байх)байх хэрэгтэй.

зайлшгүй шаардлагатай. бусдад сонсгохыг хичээх. Гар болон хөлөө хөдөлгөж чадаж байгаа бол ус. зайлшгүй бэлэн байлгах ѐстой цүнх байдаг уу? Та болон танай гэр бүлийн гишүүд сүүлийн 3 жилд анхны тусламжын талаарх сургалтанд хамрагдсан уу? Таны амьдарч буй байр. 4. бэлэн байлгах ѐстой цүнх бий юу?(дотор нь: гар чийдэн. Сандарч тэвдэлгүйгээр. Хөдөлгөөн хийх нөхцөл бололцоо тань хязгаарлагдмал байгаа бол амьд гарахын тулд амь насанд тань аюул учруулж болохуйц эрсдэл бүхий хөдөлгөөнүүдийг хийх хэрэггүй. Танай гэрт гал унтраах төхөөрөмж байдаг уу?Энэ төхөөрөмжийг гал гарсан үед гэр бүлийн бүх гишүүд яаж хэрэглэхийг мэддэг үү? 2. тайван анхаарал болгоомжтойгоор өөрийгөө ямархуу байдалд байгааг эхлээд шалгах хэрэгтэй. Таньд байгаа хүч чадал.лаазалсан байдлаар) Таньд гамшгийн үед хэрэглэх. Гамшгийн дараа таны амьдарч буй байр. Та орон байр. шал зэрэг рүү цохих байдлаар өөрийгөө амьд байгаа гэдгийг мэдэгдэхийг. машин ба ажлын газар болон өөрийгөө даатгуулсан уу? Барилга байгууламжын нуранган доор гарч чадахгүй байдалд байгаа бол 1. Таныг гамшиг болсон үед болон түүний дараа хайх. сураглах ойр дотны хүн болон найз нөхдүүд бий юу?(Таны амьд байгаа эсэхийг болон эрүүл мэндийн байдлыг тань үзэх ба шалгах. радио. анхаарал тавих хүмүүс бий юу?) 8. нөөц зай хураагуур гэх мэтийг агуулсан) Таны машин дотор ямар нэг гамшгийн үед хэрэглэх. Хүүхдүүд тань сургуульд явдаг бол хүүхдүүдийн тань сурдаг сургуульд. өөр газар таньд амьдарч болох газар байгаа юу? 7. байшин эсвэл таны байрлаж буй орон сууцны бүх давхарт утаа болон галын дохиололын систем байдаг уу? 1. Гал хамгаалагчууд автомат ажиллагаатай юу? 3. гамшгийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө байдаг уу?Хэрэв байдаг бол дадлага сургуулалт хийгдсэн үү?Хүүхдүүд юу хийцгээхээ мэдэж байгаа юу? 9. энергээ хамгын хэмнэлттэй байдлаар ашиглахын тулд хийж буй хөдөлгөөнүүддээ анхаарах хэрэгтэй. барилгын суурь. түүний талаарх сургуулалтыг хийсэн үү? 6. Та болон танай гэр бүлийн гишүүд ус-цахилгаан-хий тэдгээрийн байрлал болон тэдгээрийг яаж хаахыг мэддэг үү? 4. 2. байшингаас гадна. зорих хэрэгтэй. . 3. халаах хэрэгсэл болон хийн багаж хэрэгсэлүүд. 5. тэсвэртэй ямар нэг газар хадгалагдаж байгаа юу? 5. Ямар нэг гал гарсан үед хийгдэх ажлуудыг гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцан хэн юу хийхийг тодорхойлсон. Та болон танай гэр бүлийн чухал бичиг баримтуудын хуулбарууд таны гэрээс гадна өөр найдвартай. анхны тусламжын цүнх. Гамшгийн эсрэг арга хэмжээг зохион байгуулж буй холбогдох хүмүүс болон Аврах багынхан хамгын богино хугацаанд таныг олохын тулд ажиллаж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.