www.eenadupratibha.

net

-à°‘°‘-áÆ‘q
-W-E-ߪ’®˝ -Åéıç-õ„ç-ö¸q, -W-E-ߪ’®˝ -ÅÆœÂÆdç-ö¸q, ÂÆd-ØÓ-ví¬°∂æ®˝q- /õ„i°œÆˇdq -É-Ø˛

-à°‘ ¢Ájü¿u Nüµ∆† °æJ-≠æû˝
-ï-†®Ω-™¸ Ææd-úŒÆˇ
Exam Held on 10 - 06 - 2012, 'D' Series
1.
2.
3.

úÕñ«-Æd®æ ˝ (Disaster) ÅØË °æü¿ç à ¶µ«≠æ †’ç* ´*açC?
1) Å®Ω-Gé˙
2) vUé˙
3) ™«öÀØ˛
Ææ’Ø√O’ ÅØË °æü¿ç à ¶µ«≠æ †’ç* ´*açC?
1) £œ«çD
2) îÁjFÆˇ
3) v°∂ç*
v°æ°æçîª N°æûª’h™x ¶µº÷éπç-§ƒ©’, Ææ’Ø√-O’©’ áçûª ¨»ûªç Ææ綵º-N-≤ƒh®·?

t
e
n
.
a
h
b
i
t
a
r
p
u
d
a
n
e
e
.
w
w
w
1) 5%

4.
5.

6.

7.

2) 6%

3) 7%

4)

v°∂ç*

4)

-ï°æ-FÆˇ

4) 8%

N°æûª’h E®Ωy-£æ«-ù™ Åçûª-®√s¥-í¬©’–
1) °æ¤†-Jo-¢√Ææç
2) °æ¤†-Jo-®√tùç
3) E¢√-®Ωù
4) °j´Fo
N°æûª’h E®Ωy-£æ«ù öÃç™ éπLÆœ (îËJ) Öçú≈-Lq† ïô’d àC?
1) Å´-í¬-£æ«† Ææ%>ç ïô’d
2) v°æü∑¿´’ *éÀûªq ïô’d
3) ÅØËy-≠æù, ®Ωéπ~ù ïô’d
4) °j´Fo
à ü˨¡ç™ ¶µº÷éπç°æç, Ææ’Ø√-O’©’ 11–3–2012† Ææ綵º-Nç-îªúøç ´©x ¢Ë™«C v°æï©’ ´’®Ω-ùÀç*
Ææç´-ûªq®Ωç Å®·uçC?
1) ¢Á’éÀqéÓ
2) É®√Ø˛
3) ÉçúÓ-ØË-≠œßª÷
4) ï§ƒØ˛
¶µ«®Ω-ûª-ü˨¡ç™E áEo ®√≥ƒZ™x, Íéçvü¿-§ƒ-Lûª v§ƒçû√™x N°æûª’h Ææ綵º-NçîË Å´-鬨¡ç ÖçC?

1) 22
2) 23
3) 24
8. 2001 ï†-í∫-ù† v°æ鬮Ωç ¶µ«®Ω-ûª-ü˨¡ ïØ√¶µ« áçûª?
1) 102,87,37,436
2) 101,87,37,436
3) 103,87,37,436
9. 2011 ï†-í∫-ù† v°æ鬮Ωç, ¶µ«®Ω-ûª-ü˨¡ ïØ√¶µ« áçûª?
1) 1,21,01,93,422
2) 1,20,01,93,422
3) 1,14,01,93,422
10. 2011 ï†-í∫-ù† v°æ鬮Ωç, Ççvüµ¿-v°æ-ü˨ ¸ ïØ√¶µ« ¢Á·ûªhç áçûª?
1) 8,46,65,533
2) 9,46,65,533
3) 7,46,65,533
11. 2011 ï†-í∫-ù† v°æ鬮Ωç £j«ü¿-®√-¶«ü˛ †í∫®Ω ïØ√¶µ« ¢Á·ûªhç áçûª?
1) 77.49 ©éπ~©’
2) 72.49 ©éπ~©’
3) 71.49 ©éπ~©’
12. 2011 ï†-í∫-ù† v°æ鬮Ωç, Ççvüµ¿-v°æ-ü˨ ¸ Åéπ~-®√-Ææuûª Í®ô’ áçûª?
1) 67.66%
2) 66.66%
3) 65.66%

4) 25

4) 104,87,37,436

4) 1,23,01,93,422
4) 8,99,65,533
4) 70.49

©éπ~©’

4) 64.66%

04% 3) 72.925 éÓô’x 4) ®Ω÷.90. éπ%≠æg-´÷-î √J 23.215 éÀ™ -O’-ô®Ω’x 4) 66. 2012–13 È®j™‰y •-úÁö 1) 64. ¶µ«®Ω-û˝™ -áEo È®j™‰y-ÊÆd-≠憒x ÖØ√o®·? 1) 7500 2) 8500 3) 6500 4) 5500 b ¸ Ææ´÷-î√®Ωç v°æ鬮Ωç ¶µ«®Ωû˝™ Ö†o È®j©’ ´÷®Ω_ç §Òúø´¤ 24. w w w 27. 2011 ï†-í∫-ù† v°æ鬮Ωç ¶µ«®Ωû˝™  °æôdù ïØ√¶µ« ¢Á·ûªhç ïØ√-¶µ«™ áçûª ¨»ûªç? 1) 31.90.215 éÀ™ -O’-ô®Ω’x 3) 60.90.36% 2) 33. a h b i t a r p u d a n e e .eenadupratibha. ü˨ ¸-´·ë¸ 4) öÀ.925 éÓô’x 22. ¶µ«®Ω-ûª-ü˨¡ Íéçvü¿ v°æ¶µº’ûªy ¢Á·ü¿öÀ ÇJnéπ ´’çvA? 1) Ç®˝. ÉçúÕߪ÷ Åéπ~-®√-Ææuûª Í®ô’? 1) 74.925 éÓô’x 2) ®Ω÷. ´·êu-¢Á’i†C àC? 1) ™‰ô-È®jö¸ (≤ƒ®·™¸) ØË© 2) †©x-Í®-í∫úÕ (¶«xé˙) ØË© 3) áv®Ω-´’öÀd (È®ú˛) ØË© 4) äçvúø’ (Å©÷u-N-ߪ’™¸) ØË© 21. íÓü∆-´J †C ´·êu Ö°æ-†-ü¿’©’? 1) ´’ç@®Ω 2) ¨¡•J 3) Éçvü∆-´A 4) °j´Fo 19.net 13. Ææ’v•-£æ«t-ùuØ˛ 2) ¶µº÷Ê°Ø˛ £æ«ñ«-Jé¬ 3) öÀ. 2011 ï†-í∫-ù† v°æ鬮Ωç.04% 14. èπ◊Ø√o®Ω’? 1) ≠涫-Ø√-Ç@t éÀçC-¢√-J™ á´-JéÀ 2) üµ¿Í®tçvü¿ 3) O’®√-Ø√-ߪ’®˝ 4) °j¢√-®Ωç-ü¿-Jéà 2012 í∫ù-ûªçvûª CØÓ-ûªq´ç °æ‹®Ωy Ææçüµ¿u† '°æü¿tX— Å¢√®Ω’f ´*açC? . v•£æ«t-°æ¤vûª †C Ö°æ-†C? 1) -B≤ƒh 2) 鬢Á’çí˚ 3) Ææ’•-EqJ 4) °j´Fo 18.04% 2) 73.öÀ. 2012–13™ ¶µ«®Ω-ûª-ü˨¡ Íéçvü¿ •úÁö b ¸? 1) ®Ω÷. ¶µ«®Ωû˝ ØË©™x ÅA-°ü¿lC.>. ®√ñ‰-¨¡y®˝ 4) °j ¢√®Ωç-ü¿-JéÀ 26.90.36% 4) 37.úÕ. éÀçC-¢√-J™ á´-JéÀ 2012 í∫ù-ûªçvûª CØÓ-ûªq´ °æ‹®Ωy Ææçüµ¿u† °æü¿t-N-¶µº÷-≠æù˝ Å¢√®Ω’f ´*açC? 1) Èé. 15. ¶µ«®Ω-û˝™  à ®√≠æ-ZB®Ω v§ƒçûªç Åûªuçûª §Òúø-¢ÁjçC? 1) í∫’ï-®√û˝ 2) Íé®Ω∞¡ 3) ûªN’-∞¡-Ø√úø’ 4) Ççvüµ¿-v°æ-ü˨ ¸ 17. 2011 ï†-í∫-ù† v°æ鬮Ωç ¶µ«®Ω-û˝™  v°æA 1000 ´’çC °æ¤®Ω’-≠æfl-©èπ◊ Æ‘Y©’ áçûª ´’çC? 1) 940 2) 930 3) 920 4) 950 15. 2012–13 È®j™‰y •-úÁö b ¸ Ææ´÷-î√®Ωç v°æ鬮Ωç.36% 3) 35.36% 16. ¶µ«®Ωû˝™ E ´÷†´ EJtûª Ææ®ΩÆæ’q™x Åûªuçûª °ü¿lC? 1) éÌ™‰x®Ω’ Ææ®ΩÆæ’q 2) Ü™«®˝ Ææ®ΩÆæ’q 3) *™«\ Ææ®ΩÆæ’q 4) ÉçC®√ ≤ƒí∫®˝ Ææ®ΩÆæ’q 20. éÀçC-¢√-J™ á´®Ω’ 2012 í∫ù-ûªçvûª CØÓ-ûªq´ç °æ‹®Ωy Ææçüµ¿u† '°æü¿t-¶µº÷-≠æù— Å¢√®Ω’f†’ Åçü¿’- t e n . ≠æù’t-êç îÁöÀd 2) ñ«Ø˛ ´’ü∑∆-ß˝’ 3) Æœ.215 éÀ™ -O’-ô®Ω’x 2) 61. 12.N.www. 14. 13.215 éÀ™ -O’-ô®Ω’x 25.04% 4) 71.925 éÓô’x 3) ®Ω÷.Èé.

Èé. éÀ≥Ú®˝ îªçvü¿-üË¢˛ 2) ´·èπ◊™¸ ¢√Æœoé˙ 3) ÅçGé¬ ≤ÚE 4) áÆˇ. 41. 33.°œ. 43. 31. 39. ñ„j§ƒ™¸ È®úÕf Bh-Æˇ°∂æ’úµ˛ ®√≠æZ ´·êu °æôdùç? 1) ®√ߪ’-°æ‹®˝ 2) §ƒØ√> 3) §ƒö«o 4) ®√ç* ®√ïu-Ææ-¶µº™ v°æA-°æéπ~ Ø√ߪ’-èπ◊úø’? 1) Å®Ω’ù˝ ñ„jöÃx 2) éπJߪ÷ ´·çú≈ 3) Ææ’≥ƒt Ææy®√ñ¸ 4) Èé.eenadupratibha.www. 40. a h b i t a r p u d a n e e . 37. Ææ’çü¿®Ωç 3) @´-¨»ÆæY °œû√-´’-£æ›úø’? 1) ÅJ-≤ƒd-öÀ™ ¸ 2) ú≈JyØ˛ 3) ¢Ájü¿u-®Ωçí∫ °œû√-´’-£æ›úø’? 1) £œ«§Úp-véπ-öÀÆˇ 2) Íí©Ø˛ 3) ǣ慮Ωç üËE-´©x N≠æ-°æ‹-Jûªç Å´¤-ûª’çC? 1) ¶‰Æœ-©xÆˇ džY-ÆœÆˇ 2) 3) ≤ƒ™t--ØÁ™«x õ„j°∂‘ 4) ¶«uéÃd-Jߪ÷ ´©x éπLÍí ¢√uCµ? 1) ´’¨¡⁄-*éπç 2) 鬢Á’®Ω’x 3) §ƒ©’ üËE-´©x °®Ω’-í∫’í¬ ´÷®Ωû√®·? 1) ÂÆd°∂œ-™ -é¬-éπÆˇ 2) ÑÆˇd 3) éÀçC-¢√-öÀ™ ¢Áj®ΩÆˇ Ææç•çüµ¿ ¢√uCµ àC? 1) ´’¨¡⁄-*éπç 2) éπ~ߪ’ 3) Eïçí¬ °æçúø’-é¬-EC? 1) ´÷N’úÕ °æçúø’ 2) Ç°œ™ ¸ °æçúø’ 3) ¶µº÷N’ éÀçü¿ ÖçúË ¢Á·éπ\ (°∂晫©’) °æçúø’x/-é¬-ߪ’©’ 1) 鬮Ωö¸q 2) ÖLx-§ƒ-ߪ’©’ 3) ´÷N’úÕ é¬ßª’ ´%éπ~-¨»ÆæY Ê°®Ω’? 1) úÓéπÆˇ Ê°®Ωö¸ 2) 3) úÓéπÆˇ Íé®Óö« 4) @Nç* Ö†o Åûªuçûª §Òúø-¢Áj† îÁô’d 1) ≤ƒ™¸ (àTÆæ) 2) õ‰èπ◊ 3) ¢Á·éπ\™E à ¶µ«í∫ç †’ç* †©x-´’ç-ü¿’†’ B≤ƒh®Ω’? 1) °æ¤≠æpç 2) Çèπ◊ 3) áÆˇ. ÆæB≠ˇ Å™„-éπ®˝ 2) N’Ø√A N’v¨» 3) ≤ƒyA °œ®√-´’™¸ 4) °j¢√-®Ωç-ü¿-Jéà Íéçvü¿ ÍéG-ØËö¸ TJ-ï† ´u´-£æ…-®√©.net 1) 28. 42. 29. 36. 35. 2) 371 3) 372 4) 373 t e n . w w w ¶µ«®Ωûª ¢Á·ü¿öÀ v°æüµ∆† áEo-éπ© ÅCµ-é¬J? 1) Ææ’èπ◊-´÷®˝ ÊÆØ˛ 2) Èé. 34. ®Ω£æ«´’Ø˛ ë«Ø˛ ¶µ«®Ωûª ®√ñ«uç-í∫ç-™E à ÅCµ-éπ®Ωù ï´·t – é¬Qt®˝ ®√≥ƒZ-EéÀ v°æûËuéπ £æ«Ùü∆†’ É*açC? 1) 370 32. °æçî√-ߪ’-B-®√ñ¸ ´’çvA? 1) N. ≤ƒyN’-Ø√-ü∑¿Ø˛ ™«-´÷®˝\ 4) L-ØÁoߪ’Æˇ ÅJ-≤ƒd-öÀ™¸ 4) ™«´÷®˝\ éÌxÆœZ-úÕ-ߪ’¢˛’ ¶ô’-L-†¢˛’ éÌxÆœZ-úÕ-ߪ’¢˛’ õ„ô-Ø√®· éπ~ߪ’ 4) èπ◊≠æfld ¢Á’ivéÓ-¶«u-éÃd-Jߪ’ç 4) ™«éÓd-¶«-Æœ-©xÆˇ ´’™‰-Jߪ÷ 4) éπ©®√ -îÁvK °æçúø’ 4) Å®ΩöÀ °æçúø’ ¢Ë®Ω’-¨¡-†í∫ 4) •çí¬-∞«-ü¿’ç°æ ´‚≤ƒ Ææ°œ-ߪ’-†d¢˛’ ¢Ë’To-°∂®√ ÉçúÕé¬ ßª‚éπ-L-°dÆæ ˇ 4) °j¢ËO 鬴¤ é¬çúøç 4) ¢Ë®Ω’ . 38.N. ÊÆØ˛-´®Ωt 4) öÀ. 30.

51. 54. 2) 206 3) 186 4) 216 í¬úËq ´’£æ…û√t í¬çDµE á°æ¤púø’ £æ«ûªu î˨»úø’? 1) 30–1–1948 2) 30–1–1947 3) 28–1–1948 4) 28–1–1947 1839™ ûªûªy-¶-CµE Æ涵º†’ v§ƒ®Ωç-Gµç-*çC á´®Ω’? 1) üË¢Ëç-vü¿-Ø√ü∑˛ ö«í∫÷®˝ 2) ®√´’ ¢Á÷£æ«Ø˛ ®√ß˝’ 3) Çû√t-®√ç §ƒçúø’-®Ωçí∫ 4) ü¿ßª÷-†çü¿ Ææ®Ω-ÆæyA Ææ’üµ¿®Ωt v•£æ«Ût Ææ´÷-ñ ¸†’ 1878™ v§ƒ®Ωç-Gµç-*† ¢√®Ω’? 1) džçü˛ ¢Á÷£æ«Ø˛ ¶Æˇ 2) á¢˛’. a h b i t a r p u d a n e e .>. ®Ω†úË 3) ≤ƒyN’ N¢Ë-é¬-†çü¿ 4) á-Ø˛. w w w 1) 196 53. 45. 57. 58. ñ≠œ 1924™ ¶„™«_ç™ ïJ-T† Å"© ¶µ«®Ωûª é¬çvÈíÆˇ ´’£æ…-Ææ-¶µºèπ◊ á´®Ω’ Åüµ¿u-éπ~ûª ´£œ«çî√®Ω’? 1) ´’£æ…-û√t-í¬çDµ 2) Å•’™¸ éπ™«ç Çñ«ü˛ 3) ¢Á÷B-™«™¸ ØÁv£æ› 4) ®√ñ‰çvü¿ v°æ≤ƒü˛ 1886. 48.net 44.-á¢˛’. 1893. 46. 50. °æí∫öÀ °æ‹ô 3) ®√vA ™‰ü∆ °æí∫öÀ °æ‹ô 4) °æí∫öÀ °æ‹ô ´÷vûª¢Ë’ éÀ®Ω-ù-ï†u ÆæçßÁ÷í∫ véÀߪ’™ éÓx®Ó-°∂œ™¸ üËEo °‘©’a-èπ◊ç-ô’çC? 1) ØÁjvö-ïØ˛ 2) F®Ω’ 3) CO2 4) Ææ÷®Ωu-é¬çA éÀ®Ω-ù-ï†u ÆæçßÁ÷-í∫-véÀߪ’ ¢Á·éπ\-™E à ¶µ«í∫ç™ ï®Ω’-í∫’-ûª’çC? 1) ¢Á·éπ\ ¢Á·ûªhç™ 2) Çèπ◊™ 3) Çèπ◊ öÀ≠æ‡u™ 4) éÓx®Ó-§ƒx-Æˇd™  ÂÆçô®˝ °∂æ®˝ ÂÆ©÷u-©®˝ Åçú˛ ´÷L-èπ◊u-©®˝ •ßª÷-©@ (CCMB) ÆæçÆæn áéπ\úø ÖçC? 1) †÷u úµÕMx 2) Å£æ«t-ü∆-¶«ü˛ 3) Å©-£æ…-¶«ü˛ 4) £j«ü¿-®√-¶«ü˛ ´÷†´ Ωtç™ Åûªuçûª ü¿ôd-¢Á’i† ¶µ«í∫ç? 1) Å®Ω-îË®· 2) ÅJ-鬩’ (§ƒü¿ç éÀçü¿ ¶µ«í∫ç) 4) ûª© 3) ¢Á’úø u-¨»ÆæY °œû√-´’-£æ›úø’ á´®Ω’? 1) ú≈JyØ˛ 2) ¢Á’çúø™ ¸ 3) ™«´÷®˝\ 4) LNç-í˚-ÆdØ æ˛ ''-C∑ߪ’K Ç°∂ˇ C ÆæÈ®j y-´™¸ Ç°∂ˇ C °∂œõ„d-Æˇd——E v°æA-§ƒ-Cç-*çC á´®Ω’? 1) ™«-´÷®˝\ 2) ú≈JyØ˛ 3) ÅJ-≤ƒd-öÀ™ ¸ 4) £æfiuíÓ úÕ vOÆˇ @Nç* Ö†o ÅA-°ü¿l °æéÀ~ 1) úËí∫ (£æ…é˙) 2) ÇÆœî Z ˝ 3) éÀN 4) °çTyØ˛ ´÷†´ ¨¡K-®Ωç-™E ¢Á·ûªhç á´·-éπ© Ææçêu? t e n . 49.www. éÀ®Ωùï†u ÆæçßÁ÷í∫véÀߪ’ à Ææ´’-ߪ’ç™ ï®Ω’-í∫’-ûª’çC? 1) ®√vA-°æ‹ô 2) ®√vA. 1906™ ïJ-T† Å"© ¶µ«®Ωûª é¬çvÈíÆˇ ´’£æ…-Ææ-¶µº-©èπ◊ Åüµ¿u-éπ~ûª ´£œ«ç-*çC á´®Ω’? 1) ü∆ü∆-¶µ«®· ؈®Ó> 2) íÓ§ƒ© éπ%≠æg íÓꙉ 3) ™«™« ©ï-°æû˝ ®√ß˝’ 4) °∂œ®Óñ¸ ¢Á’£æ«û√ ¶µ«®Ω-ûª-ü˨¡ç™ "™«-°∂æû˝ Öü¿u´’ç á°æ¤púø’ ïJ-TçC? 1) 1920 2) 1921 3) 1922 4) 1923 . 55. 52. 47. 56.eenadupratibha.

Çèπ◊-°æîªa. ™«£æ«Ù-®Ω’™ ïJ-T† Å"© ¶µ«®Ωûª é¬çvÈíÆˇ ´’£æ…-Ææ-¶µº™ ''°æ‹®Ωg Ææy®√ïuç——-†’ ñ«Bߪ’ Öü¿u´’ ©éπ~uçí¬ B®√tEçî√®Ω’. á®Ω’°æ¤ 3) F©ç. á®Ω’°æ¤ wúÁj ÂÆ™¸ (¨¡Ÿ≠æ \ ÂÆ™¸)™ ᙫçöÀ ¨¡éÀh Öçô’çC? 1) Nü¿’u-ü¿-ߪ’-≤ƒ\çûª ¨¡éÀh 2) Nü¿’uû˝ ¨¡éÀh 3) ߪ÷çvAéπ ¨¡éÀh 4) ®Ω≤ƒ-ߪ’-Eéπ ¨¡éÀh Ø√Fq §ƒ-¢Á™¸ à ü˨»-EéÀ Å¢Á’-Jé¬ ®√ߪ’-¶«J? 1) ÉçúÕߪ÷ 2) §ƒéÀ-≤ƒnØ˛ 3) Ø˧ƒ™¸ 4) X©çéπ ÉçC®√ í¬çDµ ñ«Bߪ’ TJ-ï† N¨¡y Nü∆u-©ßª’ç à ®√≠æçZ ™ ÖçC? 1) ´’üµ¿u-v°æ-ü˨ ¸ 2) Öûªh-®Ω-v°æ-ü˨ ¸ 3) ®√ï-≤ƒnØ˛ 4) ñ«®Ω^çú˛ ü˨¡ç™E à ®√≠æçZ ™ ¢Á·ü¿-öÀ-≤ƒ-Jí¬ ÉöÃ-´© é¬çvÍí-ÊÆ-ûª®Ω v°æ¶µº’ûªyç à®Ωp-úÕçC? t e n . Çèπ◊-°æîªa 4) F©ç. -§∂ƒÈ®-Ø˛-£‘«ö¸ Ö≥Úg-ví∫-ûª© Ææ÷*-éπ©’ áéπ\úø äÍé-®Ω-éπçí¬ Ææ÷*-≤ƒh®·? 1) 212° 2) –40° 3) –75° 4) 100° Åûª’u-ûªh´’ Ö≠æg ¢√£æ«éπç 1) F®Ω’ 2) §ƒü¿-®ΩÆæç 3) ûÓ©’ 4) ¶„ç@Ø˛ Éçvü¿-üµ¿-†Ææ’q üËE-´©x à®Ωp-úø’-ûª’çC? 1) NÆæh-®Ωù 2) ´véÃ-¶µº-´†ç 3) îÁC-J-§Ú-´ôç ´©x 4) °æJ-´-®Ωh†ç.¢Á-∞¡Ÿ-ûª’çC? 1) °‘úø-†ç™ ûËú≈ 2) Í騡-Ø√-Réπ Ωu 3) ûªèπ◊\´ *éπ\-ü¿†ç Ö†o †÷ØÁ 4) ¶µº÷´÷-uéπ-®Ω{ù ¨¡éÀh üµ¿yE ¢Ëí∫ç áçü¿’™ -áèπ◊\-´? 1) FöÀ™  2) Öèπ◊\™ 3) ¨¡⁄†u-Ææn-©ç™ 4) í¬L™ ÂÆLq-ߪ’Æˇ. 1929™ 60. °æÆæ’-°æ¤°æîªa. 71. 65.net 59. 69. °æÆæ’-°æ¤°æîªa. 67. 64. w w w .www.eenadupratibha. 63. á®Ω’°æ¤ 2) F©ç. 72. 62. 66. 2) 12−3−1931 3) 12−3−1932 4) 12−3−1933 ´÷†´ ¨¡K®Ω •®Ω’´¤– 1) ¶µº÷ Ö°æ-J-ûª©ç O’ü¿ áéπ\-úÁjØ√ äéπõ‰ 2) -vüµ¿’¢√© ü¿í∫_®Ω Åûªu-Cµéπç 3) ¶µº÷´’-ü¿u-Í®ê ü¿í∫_®Ω ÅA Ææy©pç 4) ¢Á’iü∆-Ø√© éπç-õ‰ °æ®Ωy-û√-©Â°j áèπ◊\´ D°æç(-éÀ-®Ó-Æœ-Ø˛)™E ´Ah ü∆y®√ éÀ®Ó-ÆœØ˛ à Ωu ´©x °jéÀ. Ç ´’£æ«-Ææ-¶µºèπ◊ Åüµ¿u-éπ~ûª ´£œ«ç-*çC á´®Ω’? 1) ØÁv£æ› 2) °æõ‰™ ¸ 3) í¬çCµ 4) éπ%°æ-™«F í¬ç-Dµ@ Ææ•-®ΩtA Çv¨¡´’ç †’ç* ü¿çúÕ ßª÷vûª ™‰-ü∆ Ö°æ¤p Ææû√u-ví∫-£æ…Eo á°æ¤púø’ v§ƒ®Ωç-Gµç-î√úø’? 1) 12−3−1930 61. 73. Çèπ◊-°æîªa. 68. 70. ´véÃ-¶µº-´†ç Ç鬨¡ç áçü¿’èπ◊ F©ç ®Ωçí∫’™ éπE°œÆæ’hçC? 1) °æJ-´-®Ωh†ç 2) NÆæh-®Ωù 3) ´véÃ-¶µº-´†ç 4) îÁC-J-§Ú-´ôç v°æ´÷ü¿ Ææ÷îª-†èπ◊ áv®Ω D§ƒEo áçü¿’èπ◊ ¢√úø-û√®Ω’? 1) °‘©’a-èπ◊ØË ¨¡éÀh ûªèπ◊\´ 2) ®Ω≤ƒ-ߪ’† v°æ¶µ«´ç ûªèπ◊\´ 3) ÅC éπ∞¡xèπ◊ ¶«í¬ éπE-°œ-Ææ’hçC 4) îÁC-J-§Ú-´úøç î√™« ûªèπ◊\´ ´‚úø’ v°æüµ∆† ®Ωçí∫’©’ 1) °æÆæ’-°æ¤°æîªa. a h b i t a r p u d a n e e .

85.www.net 1) 74.G. a h b i t a r p u d a n e e . 3) 10 ¶µ«®Ωûª ®√ñ«uç-í∫ç-™E à ÅCµ-éπ-®Ωù Å©p Ææçë«uéπ ´®√_© v°æßÁ÷-ï-Ø√-©†’ ®ΩéÀ~-Ææ’hçC? 1) 29 82.Ç®˝. w w w 84. ®√ïu-Æ涵º Æ涵º’u-©’ 2) áEo-Èéj† ®√ïu-Æ涵º Æ涵º’u-©’ 3) áEo-Èéj† ™é˙-Æ涵º Æ涵º’u-©’ 4) áEo-Èéj† §ƒ®Ωx-¢Á’çö¸.á-Æˇ. 2) 11 ¶µ«®Ωûª ®√ñ«uç-í∫ç-™E à ÅCµ-éπ-®Ωù §˘®Ω’© v§ƒü∑¿-N’éπ £æ«èπ◊\©èπ◊ (Ç®Ω’) Ŷµºßª’ç ÉÆæ’hçC? 1) 19 81. 3) 21 4) 22 2) 30 3) 32 4) 28 2) 3 51A ÅCµ-éπ-®Ωù 3) 5 4) 6 2) 4 3) 2 4) 5 ®√ïu-Ææ-¶µºèπ◊ ®√≠æZ°æA áçûª-´’çC-E áç°œéπ îË≤ƒh®Ω’? 1) 10 88. ®√≠æ-Z¨»-Ææ-†-Æ涵º Æ涵º’u-©’ Íéçvü¿ ´’çvA ´’çúø-L™ áEo ®Ω鬩 ´’çvûª’©’ ÖØ√o®Ω’? 1) 3 87. 2) 379 2) 11 3) 12 ™é˙-Ææ-¶µº™ à ®√≥ƒZ-EéÀ Åûªu-Cµéπ ≤ƒnØ√©’ ÖØ√o®·? 1) Ççvüµ¿-v°æ-ü˨ ¸ 2) °æPa-´’-¶„ç-í¬™¸ 3) ´’£æ…-®√≠æZ 4) 13 4) Öûªh-®Ω-v°æ-ü˨¸ .á-Æˇ. 4) ï®ΩtF ¶µ«®Ωûª ®√ñ«uç-í∫ç-™E Â≠-úø÷u∞¡x Ææçêu? 1) 12 80.á.Ç-®˝.-éπ%-°æ-™«E 3) Èé.áÆˇ. 79.á-¢˛’. 2) ߪ·. 75.-°æ-õ‰™ ¸ 'v°æ¢Ë-Péπ— ¶µ«¢√Eo ´’† ®√ñ«uçí∫ éπ®Ωh©’ à ü˨¡ ®√ñ«uçí∫ç †’ç* BÆæ’-èπ◊-Ø√o®Ω’? 1) ߪ·. 86. ®√≠æZ £j«éÓ-®Ω’d©’ 3) §˘®Ω’© v§ƒü∑¿-N’éπ Nüµ¿’©’ ¶µ«®Ωûª ®√ñ«uç-í∫ç-™E à ÅCµ-éπ-®Ωù ®√≠æZ-°æA ñ«Bߪ’ Åûªu-´-Ææ®Ω °æJ-Æœn-AE v°æéπöÀÆæ’hçC? 1) 352 2) 356 3) 360 4) °j¢ËO 鬴¤ Ö°æ-®√-≠æZAE á´®Ω’ ᆒo-èπ◊ç-ö«®Ω’? 1) áEoÈéj† ™é˙Æ涵º. 4) 13 ¶µ«®Ωûª ®√ñ«uç-í∫ç-™E à ¶µ«í∫ç™ Çü˨¡ Ææ÷vû√©’ (®√≠æZ Nüµ∆† EÍ®l-¨¡éπ Ææ÷vû√©’) Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’? 1) 4 83.G.eenadupratibha.-Åç-¶‰-ü¿\®˝ 2) ñ„.-´·F{ 4) N. 3) 292 ®√ñ«uçí∫ ®ΩîªØ√ Ææç°∂æ÷-EéÀ Åüµ¿u-èπ~◊uúø’ á´®Ω’? 1) G. 76. 2) 20 ¶µ«®Ωûª ®√ñ«uç-í∫ç-™E üËEo Ææ÷*-Ææ’hçC? 1) §˘®Ω’© v§ƒü∑¿-N’éπ £æ«èπ◊\©’ 2) Çü˨¡ Ææ÷vû√©’ (®√≠æZ Nüµ∆† EÍ®l-¨¡éπ Ææ÷vû√©’) 4) Ææ’v°‘ç-éÓ®Ω’d. 78.Èé. Íé®Ω∞¡ 2) °æPa-´’-¶„çí¬™¸ 3) ûªN’-∞¡-Ø√úø’ ñ«Bߪ’ ´’£œ«∞« éπN’≠æØ˛ Åüµ¿u-èπ~◊-®√©’ á´®Ω’? 1) ´’´’û√ ¨¡®Ωt 2) TJñ« ¢√uÆˇ 3) ¢Á÷£œ«E TJ úÕ™«t ®ÌÂÆ°∂ˇ à ü˨¡ Åüµ¿u-èπ~◊u-®√©’? 1) v¶„>™¸ 2) ¶„™«-®ΩÆˇ 3) ¶ÔM-Nߪ÷ ¶µ«®Ωûª ®√ñ«uçí∫ E®√tù Æ涵º™ Æ涵º’u© Ææçêu áçûª? 4) íÓ¢√ 4) M™« ñ≠œ 4) •’J\Ø√ §∂ƒ≤Ú 1) 389 4) 291 t e n . 3) ߪ·. 77.

ÉçúÕߪ÷ ≤ÒL-Æœ-ô®˝ ï†-®Ω™ ¸ á´®Ω’? 1) ®Ó£œ«ç-ôØ˛ Ø√J-´’Ø˛ 2) §∂ƒL áÆˇ. Ø√J-´’Ø˛ 3) ÅGµ-Ê≠é˙ ´’†’ Æœç°∂œ’y 4) á´®Ω÷ é¬ü¿’ 102.www. 'éÓx®Ó§∂ƒç— ®Ω≤ƒ-ߪ’-Eéπ Ê°®Ω’– 1) wõ„jØÁj-vö-¶„ç-@Ø˛ 2) wõ„jØÁj-vö-ö-©’uØ√ 2) wõ„jâ-úÓ-O’-ü∑ËØ˛ 4) 101. 2011 Nç•’-©fØ˛ ´’£œ«∞« ÆœçT™¸q õ„jöÀ™ ¸-†’ á´®Ω’ Èí©’--èπ◊-Ø√o®Ω’? 1) °vö«-éÀy-ö¢√ 2) O†Æˇ NL-ߪ’¢˛’q 3) ´÷Jߪ÷ ≠æ®Ω-§Ú¢√ 4) ÂÆKØ√ NL-ߪ’¢˛’q 103. a h b i t a r p u d a n e e . ü∑∆¢˛’qØ˛ 2) î√úÕyé˙ 3) ®Ω÷ü∑¿-®˝-°∂æ®˝f 4) 94. éÀçC ¢√öÀ™ ¨»Ææ† ´’çúøL ™‰E ®√≠æçZ àC? 1) éπ®√g-ôéπ 2) -Ççvüµ¿-v°æ-ü˨ ¸ 3) H£æ…®˝ 4) 91. °æ®Ω-´÷ù’ Æœü∆l¥çûª ÇN-≠æ \®Ωh– 1) ñ«Ø˛ ú≈©dØ˛ 2) ®Ω÷ü∑¿-®˝-°æ®˝f 3) Ç©s®˝d âØ˛-Æ‘dØ˛ 4) 93. ¶µ«®Ω-û˝™ äéπ ®√≠æZ Ø√´’-´÷-vûª°æ¤ 鬮Ωu-E-®√y-£æ«éπ ÅCµ-ØËûª– 1) ´·êu-´’çvA 2) í∫´-®Ωo®˝ 3) Æ‘péπ®˝ 4) £j«éÓ®Ω’d v°æüµ∆† Ø√uߪ’-´‚Jh 90. ߪ·Í®-E-ߪ’熒 éπ†’-èπ◊\-†oC– 1) éπxv§Úü∑˛ 2) -¶„-K-bL-ߪ’Æˇ 3) ™„NÆˇ 4) 95.ñ„. á©-é¬ZØ˛-†’ éπ†’-èπ◊\-†oC á´®Ω’? 1) ñ„. Çüµ¿’-Eéπ ®Ω≤ƒ-ߪ’† ¨»ÆæY °œû√-´’-£æ›úø’– 1) ™„-¢Ó®·-ï®˝ 2) §ƒ¨¡a®˝ 3) ¢Ó©®˝ 4) 92. Ææ’†o-°æ¤-®√-®· ®Ω≤ƒ-ߪ’-Eéπ Ê°®Ω’– 1) é¬L{ߪ’ç Æ晉p¥ö¸ 2) é¬L{ߪ’ç £j«-vúÁj-ú˛ 3) é¬L{ߪ’ç ÇÈéj qú˛ 4) ØÁjvôÆˇ ÇÈéj qú˛ 99. ≤ƒüµ∆-®Ωù Ö°æ¤p ®Ω≤ƒ-ߪ’-Eéπ Ê°®Ω’– 1) ≤ÚúÕߪ’ç Æ晉p¥ö¸ 2) ≤ÚúÕߪ’ç ØÁjvõ‰ö¸ 3) ≤ÚúÕߪ’ç 鬮Ìs-ØËö¸ 4) ≤ÚúÕߪ’ç éÓxÈ®jú˛ 97. Ø˧ƒ™¸ †÷ûª† v°æüµ∆† ´’çvA– ®√ï-≤ƒnØ˛ éÓ™„s ¢Ë’úø¢˛’ èπÿuK t e n . ™«°∂œçí˚í¬uÆˇ (†¢Ëy-¢√-ߪ·´¤)– 1) ™„ú˛ °®√-Èéj qú˛ 2) ØÁjvöÀé˙ -ߪ÷Æœú˛ 3) ™„ú˛ ÇÈéj qú˛ 4) 100. ¢√≠œçí˚ ≤Úú≈ ®Ω≤ƒ-ߪ’-Eéπ Ê°®Ω’– 1) ≤ÚúÕߪ’ç Æ晉p¥ö¸ 2) ≤ÚúÕߪ’ç ¶Í®ö¸ 3) ≤ÚúÕߪ’ç Å¢Á÷t-Eߪ÷ 4) ≤ÚúÕߪ’ç 鬮Ìs-ØËö¸ 98.net 89.eenadupratibha. w w w íÓ™¸f-ÂÆd-®·Ø˛ §∂ƒ®ΩúË âØ˛Æ‘dØ˛ ØÁjvôÆˇ ÇÈéj qú˛ wõ„jéÓx®ÓO’ü∑ËØ˛ . ØÁjvö-ïØ˛†’ éπ†’-èπ◊\-†oC á´®Ω’? 1) ®Ω÷ü∑¿-®˝-°∂æ®˝f 2) v°œÆˇdM 3) ïØÁqØ˛ 4) 96.

éÀçC ¢√öÀ™  wúÁjéÃx-Eç-í˚éÀ ¢√úË °æü∆®Ωnç àC? 1) ¶„ç@Ø˛ 2) ØÁjvö¶„ç@Ø˛ 3) £j«vú≈-éÃq.www. Ææ´·-vü¿°æ¤ ™ûª’†’ éÌLîË ≤ƒüµ¿†ç– 1) -§ƒ-ü∑ÓO’-ô®˝ 2) ví¬O-O’-ô®˝ 3) í¬™«y-ØÓ-O’-ô®˝ 4) á©-éÓZ-O’-ô®˝ 113. ¢√û√-´-®Ω-ùç™ 'Ç´’x ´®Ω{ç—èπ◊ v°æûªuéπ~ 鬮Ω-ù-¢Á’i† ¢√ߪ·´¤? 1) CFC 2) CH4 3) ãñØ˛ 4) SO2 111. ≤ƒÊ°éπ~ Æœü∆lçûª Ææ÷vû√-©†’ éπ†’-èπ◊\-†oC– 1) ñ˜L 2) âØ˛-Æ‘dØ˛ 3) èπÿLú˛b 4) áúÕ-ÆæØ˛ 120. Åûª’u-ûªh´’ Nü¿’uû˝ ¢√£æ«éπç? 1) ¢ÁçúÕ 2) •çí¬®Ωç 3) ®√T 4) >çé˙ 107. ¶µº÷éπç°æç Bv´-ûª†’ éÌLîË ≤ƒüµ¿†ç– 1) öéÓ-O’-ô®˝ 2) ÆœdJ-ßÁ÷-≤Ú-\°ˇ 3) ÂÆpéÓZ-O’-ô®˝ 4) Æ‘≤Út-ví¬°∂ˇ 116. úÁØ√t®˝\ ûÌL ´’£œ«∞« v°æüµ∆† ´’çvA? 1) £«™¸ ü∑ÓJoçí˚ Æœ\tú˛ö¸ 2) ≠œ®√ñ¸ O’Ø√-¢√™«x 3) †¢√ñ¸ ≠æK°∂ˇ 4) Íéö¸ NØ˛q-™„ö¸ 106. 鬩’\u-™‰-ô-®˝†’ éπ†’-èπ◊\-†oC á´®Ω’? 1) ™«È®Ø˛q 2) §ƒÆæ \™¸ 3) úÁj´’-©®˝ 4) v¶˜≤ƒ 119. '®√@¢˛ í¬çDµ 뉙 ¸ ®Ω-ûªo— Å¢√®Ω’f 2011 á´®Ω’ §Òçü∆®Ω’? 1) í∫í∫Ø˛ Ø√®Ωçí˚ 2) ñ«y™« í∫’-û√h 3) «®˝ ë«Ø˛ 4) ûËï-ÆœyE ≤ƒ´çû˝ 105. ¢√£æ«-Ø√© †’ç* ¢Á©’-´úË éπ©’-≠œûª ¢√ߪ·´¤ v°æüµ∆-†çí¬– 1) é¬L{ߪ’ç 鬮Ìs-ØËö¸ 2) 鬮ΩsØ˛ úÁjÇ-Èéj qú˛ 2) ØÁjvö-ïØ˛ ÇÈéj qú˛ 4) 鬮ΩsØ˛ ¢Á÷Ø√-Èéj qú˛ 110. FöÀ ≤ƒçvü¿ûª áéπ\úø Åûªu-Cµ-éπçí¬ Öçô’çC? 1) –4°C 2) 0°C 3) 4°C 4) 100°C 109.eenadupratibha. FöÀ-™ -°æL üµ¿yE ûª®Ωç-í¬-©†’ éÌLîË ≤ƒüµ¿†ç– 1) £j«vúÓ-§∂ÚØ˛ 2) ñ„j®Ó-≤Ú\°ˇ 3) á°œ-úø-ßÁ÷-≤Ú\°ˇ 4) §∂Úö-O’-ô®˝ 114.net 1) 3) ¶«•’-®√¢˛’ ¶µºö«d-®√ß˝’ 2) ®Ωó«™«-Ø√ü∑˛ êØ√™¸ ®√¢˛’ -¶µº®Ω-ù˝ ߪ÷ü¿¢˛ 4) éπ´’™¸ ü¿£æ«™¸ v°æîªçúø 104. a h b i t a r p u d a n e e . õ„L-≤Ú\-°ˇ†’ éπ†’-èπ◊\-†oC á´®Ω’? 1) úøØ˛-©°ˇ 2) ÈíMLßÁ÷ 3) ö«®˝ÂÆLx 4) ¢Á÷®˝q 118. ¢√ߪ·-´¤© °‘úø-Ø√Eo éÌLîË ≤ƒüµ¿†ç– 1) §∂ÚØÓ-O’-ô®˝ 2) §∂Úö-O’-ô®˝ 3) ãúÓ-O’-ô®˝ 4) ´÷ØÓ-O’-ô®˝ 115. w w w . í∫’®Ω’-û√y-éπ-®Ω{ù Ææ÷vû√-©†’ éπ†’-èπ◊\-†oC á´®Ω’? t e n .¶„ç-@Ø˛ 4) éÓx®Ó-¶„ç-@Ø˛ 112. õ„L-N-ïØ˛†’ éπ†’-èπ◊\-†oC á´®Ω’? 1) ¶„j®˝f 2) @Ø˛q 3) éÓ™¸d 4) ´÷®Ì\E 117. ≤ƒüµ∆-®Ωù Ö≥Úg-ví∫ûª ´ü¿l vü¿´-®Ω÷-°æç™ ÖçúË ™£æ«ç àC? 1) Æ‘Ææç 2) §ƒü¿-®ΩÆæç 3) EÈ陸 4) Å©÷u-N’-Eߪ’ç 108.

¢Á·°∂æ’™¸ ≤ƒv´÷ïu ≤ƒn°æ-èπ◊úø’– 1) ï£æ«ç-U®˝ 2) £æ›´÷-ߪ·Ø˛ 3) Åéπs®˝ 4) ¶«•®˝ 135.www. à vGöÀ≠ˇ í∫´-®Ωo®˝ ï†-®Ω™ ¸ 鬩ç™ ¶µ«®Ωû˝™  Ççí¬xEo Ö†oûª Nü∆u ´÷üµ¿u-´’çí¬ î˨»®Ω’? 1) ¶„çöÀçé˙ 2) £æ…Jfçñ¸ 3) úø™˜|Æ‘ 4) Ê£«Æœdçí˚q 130. ¶µ«®Ωûª ñ«Bߪ’ é¬çvÈíÆˇ È®çúø’ ´®√_-©’í¬ (N’ûª-¢√-ü¿’©’. 1906™ 'Ç™¸ ÉçúÕߪ÷ ´·Æœxç Mí˚— á´J Ø√ߪ’-éπ-ûªyç™ à®Ωp-úÕçC? 1) †¢√¶¸ ≤ƒL-´·™«x 2) †¢√¶¸ ¢Á·£æ«-Æœ-´’™¸ ´·™¸\ 3) Çí¬ ë«Ø˛ 4) °j Åçü¿®Ω÷ 125. a h b i t a r p u d a n e e . ü¿éπ\Ø˛ §ƒ©-èπ◊™x ÅA v§ƒ<-†’©’– 1) î√∞¡Ÿ-èπ◊u©’ 2) ®√≠æZ-èπÿ-ô’©’ 3) îÓ∞¡Ÿ©’ 4) ¨»ûª-¢√-£æ«-†’©’ 133. ¶µ«®Ωû˝™  vG-öÀ≠ˇ v°æ¶µº’ûªy ÊÆ´†’ ≤ƒn°œç*çC– 1) 鬮˝o-¢√-LÆˇ 2) £æ…Jfçñ¸ 3) úø™˜|Æ‘ 4) ¢Á’ö¸-鬰∂ˇ 129. îªçvü¿-í∫’°æh–II Ç≤ƒnØ√EéÀ îÁçC-†-¢√®Ω’– 1) é¬R-ü∆Ææ’ 2) ´®√-£æ«-N’vûª 3) üµ¿†yç-ûªJ 4) °j¢√-®Ωç-ü¿®Ω÷ 132.net 1) âØ˛-Æ‘dØ˛ 121. NéÓd-Jߪ÷ ®√ùÀ ÉçúÕߪ÷ §ƒ©† v°æûªu-éπ~çí¬ ®√ùÀ §ƒ©† éÀçü¿èπ◊ à ®ÓV† ´Ææ’hç-ü¿E v°æéπ-öÀç*çC? 1) 1–11–1858 2) 1–11–1857 3) 1–11–1859 4) 1–11–1856 123. §ƒ£œ«ßª÷Ø˛ ÅØË îÁjØ√ ߪ÷vA-èπ◊úø’ á´J ≤ƒv´÷ñ«uEo ´Jgç-î √®Ω’? 1) í∫’°æh ≤ƒv´÷ïuç 2) £æ«®Ωuçéπ ≤ƒv´÷ïuç 3) †çü¿ ≤ƒv´÷ïuç 4) P¨¡Ÿ-Ø√í∫ ≤ƒv´÷ïuç 131. 1942™ Ææ’¶µ«≠ˇ 1) Æœçí∫-°æ‹®˝ 2) †÷uôØ˛ 3) áúÕ-ÆæØ˛ 4) §ƒÆæ \™¸ îªçvü¿-¶Æˇ Çñ«ü˛ £œ«çü˛-§∂˘-ñ ¸†’ áéπ\úø ≤ƒn°œç-î√®Ω’? 2) ®Ωçí∫÷Ø˛ 3) ë«ötçúø’ 4) ´÷≤Ú\ 122. 2) 1905 2) 27−12−1497 ¶µ«®Ω-û˝™ vGöÀ≠æ®Ωx §ƒ©†èπ◊ 鬮Ω-ù-¢Á’i-†-¢√úø’– 1) ®√•®˝d Èékx¢˛ 2) Ææ®˝ ü∑∆´’Æˇ ®Ó 3) Ç™¸-§∂ƒØÓq úŒ á©s-éπ®˝\ 4) á´®Ω÷ é¬ü¿’ 128. ÇJnéπ ÆæçÆæ \-®Ω-ù© Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ ¶µ«®Ωûª v°æ¶µº’ûªyç §ƒJ-v¨»-N’éπ Nüµ∆-†ç™ °ü¿l ´÷®Ω’p©’ á°æ¤púø’ . ûª’í∫xé˙ ´ç¨¡ §ƒ©èπ◊™x v°æüµ∆†¢Á’i†¢√®Ω’– 1) °∂œ®Óñ¸ ≥ƒ ûª’í∫xé˙ 2) ´’£æ«-´’tü˛ HØ˛ ûª’í∫xé˙ 3) °∂œ’ߪ÷V-DlØ˛ ûª’í∫xé˙ 4) °j¢√®Ωç-ü¿®Ω÷ 134.eenadupratibha. 3) 1906 4) 1907 3) 27−12−1496 4) 27−12−1495 ¢√≤Ú\-úÕ-í¬´÷ é¬Léπ-ö¸éÀ îËJ† ®ÓV– 1) 27−12−1498 127. ÅA-¢√-ü¿’©’) á°æ¤púø’ <L-§Ú-®·çC? t e n . w w w 1) 1904 126. ¶µ«®Ωûª ñ«Bߪ’ é¬çvÈíÆˇ ¢Á·ü¿öÀ ´’£æ…-Æ涵º áéπ\úø ïJ-TçC? 1) ´·ç•®· 2) Ææ÷®Ωû˝ 3) Å£æ«t-ü∆-¶«ü˛ 4) Å©-£æ…-¶«ü˛ 124.

¶µ«®Ωûª ÇJnéπ Ææç°∂æ÷-EéÀ ûÌL Åüµ¿u-èπ~◊úø’– 1) Èé.Æœ.úÕ. N°æûª’h äéπ Ææç°∂æ’-ô†. 3) 1974−79 4) 1969−74 2) 11 4) 12 v°æÆæ’hûªç -´’-†ç -à °æçîª-´®Ω{ v°æù«Réπ-™ -Ö-Ø√-oç? 1) 10 142. Ææ´·vü¿ í∫®Ωs¥ç-™ E ¶µº÷éπç-§ƒEo à´’ç-ö«®Ω’? . Ææ’Ø√-O’©’ ¢ËöÀ ü∆y®√ Öü¿s¥-NçîË Å©©’? 1) ¶µº÷éπç-§ƒ©’ 2) ÅTo-°æ-®Ωy-û√©’ Öüˆs¥-ü¿-Ø√©’ 3) FöÀ-éÀçü¿ ¶µº÷§ƒ-û√©’ 4) °j´Fo 146.eenadupratibha. îªçü∆ 4) °œ.öÀ. éÀçC-¢√-öÀ™  Ç°æ-ü¿/-Ö-°æ-vü¿´ç (Hazard) v°æ´÷-ü¿-éπ®Ω Ææç°∂æ’-ô† àC? 1) ¶µº÷éπç°æç 2) Ææ’Ø√O’ 3) ´®Ωü¿ 4) °j´Fo 147. ü∆E °∂æL-ûªçí¬ ïJ-ÍíC– 1) v§ƒù †≠ædç 2) ÇÆœh †≠ædç 3) @´-Ø√-üµ∆®Ω †≠ædç 4) °j´Fo 148. ®√ï-´’-Ø√o®˝ 139. N°æûª’h E®Ωy-£æ«ù 鬮Ωu-éπ-™«-§ƒ©’ á°æ¤púø’ ï®Ω’-í∫’-û√®·? 1) N°æ-ûª’hèπ◊ ´·çü¿’ 2) N°æûª’h Ææ´’-ߪ’ç™ 3) N°æûª’h ûª®√yûª 4) °j´Fo 149. a h b i t a r p u d a n e e . éÀçC ¢√öÀ™  ØÁjÆæ-J_éπ Ö°æ-vü¿´ç àC (Hazard) ? 1) ¶µº÷éπç°æç 2) ¶µº÷Ææ \-©-†ç / -¶µº÷-§ƒûªç 3) ûª’§ƒ†’ 4) °j´Fo 145. ñ«Bߪ’ N°æûª’h E®Ωy-£æ«ù ÆæçÆæn áéπ\úø ÖçC? 1) Ææ÷®Ωû˝ 2) éÌ*aØ˛ 3) éπôé˙ 4) †÷uúµÕMx 150. EßÁ÷T 2) Èé.Èé. Ç®Ó °æçîª-´®Ω{ v°æù«-Ré¬ é¬©ç– t e n . w w w 1) 1980−85 141. 3) 24−5−1989 4) 25−4−1992 ¶µ«®Ωû˝™ ¢Á·ü¿öÀ Çüµ¿’-Eéπ †÷©’ ´ÆæY N’©’x á°æ¤púø’ v§ƒ®Ωç-¶µº-¢Á’içC? 1) 1818 137. 2) 24−6−1990 Jï®˝y ¶«uçé˙ 1) 20 2) 1819 (RBI) é¬èπ◊çú≈ v°æÆæ’hûªç 2) 21 3) 1820 4) 1821 ¶µ«®Ωû˝™ ñ«Bߪ’ç îËÆœ† ¶«uçèπ◊©’ áEo ÖØ√o®·? 3) 22 4) 19 138. ÉçúÕ-ߪ÷™ 14 ¶«uçèπ◊-©†’ ñ«Bߪ’ç îËÆœ† Ææç´-ûªq®Ωç– 1) ¢Ë’ 1967 2) WØ˛ 1968 3) V™„j 1969 4) Çí∫Æˇd 1970 144.N. Ææçû√†ç 3) á. 2) 1985−90 2) 13 ¶µ«®Ωû˝™ E®Ω’-üÓuí∫ç áEo ®Ω鬩’í¬ ÖçC? 1) E®√tù Ææç•çüµ¿ E®Ω’-üÓuí∫ç 2) ®Ω’ûª’ Ææç•çüµ¿ E®Ω’-üÓuí∫ç 3) Å™p-üÓu-Tû√ E®Ω’-üÓuí∫ç 4) °j´Fo 143. 15−3−1950™ ¶µ«®Ω-ûª-ü˨¡ v°æù«Ré¬ Ææç°∂æ’ç á´J Åüµ¿u-éπ~-ûª† à®Ωp-úÕçC? 1) öÀ.net îËÆœçC? 1) 24−7−1991 136.www. éπ%≠æg-´÷-î √J 2) Æœ. ü˨ ¸-´·ë¸ 3) ï´-£æ«-®˝-™«™¸ ØÁv£æ› 4) Å•’™¸ éπ™«ç Åñ«ü˛ 140.

29–1. 121–1. 130–1. 110–4. 48–2. 46–4. 127–1. 35–2. 5–4. 98–4. 56–1. 143–3. 2–4. 71–1. 12–1. 77–1. 60–1. 55–1. 132–4. 87–3. 97–4. 89–2. 133–4. 111–1. 115–4. 120–2. 116–1. t e n . 59–1. 138–1. 122–1. 105–1. 147–4. 17–4. 43–1. 20–4.134–4. 69–4. 146–4.eenadupratibha. 142–4. 85–1. 79–1. 47–4. 28–1. 44–4. 53–1. 7–4. 101–1. 73–4. 88–4. 109–4. 16–1. 37–4. 92–1. 11–1. 144–4. 39–2. 145–4. 63–2. 23–1. 15–1. 103–1. 104–1. 36–3. 149–4. 40–3. 83–3. 94–1. 140–1. 125–4. 52–2.90–4. 119–2. 68–4. 10–1. 61–2. 64–2. 18–4. 67–4. 8–1. 57–1. 148–4. 114–4. 62–2. w w w . 3–4. 126–1. 117–2. 135–1. 51–2. 107–2. a h b i t a r p u d a n e e . 75–1. 106–1. 137–1. 49–2. 45–4. 141–4. 70–4. 66–2. 24–1. 14–1. 6–4. 31–1. 50–2. 42–3. 124–4. 96–4. 41–4. 76–1. 9–1. 26–4. 34–1.net 1) ûª’§ƒ†’ 2) Ö®Ω’´· 3) ¢Á’®Ω’°æ¤ 4) Ææ’Ø√O’ Ææ´÷-üµ∆-Ø√©’ 1–4. 74–1. 13–1. 33–1. 84–1. 72–1. 123–1.www. 86–1. 93–1. 99–4. 27–4. 30–1. 4–4. 91–1. 136–1. 21–1. 108–3. 150–4. 19–4. 78–1. 95–2. 32–1. 80–1. 102–1. 131–4. 118–2. 25–4. 58–1. 112–1. 82–1. 100–4. 139–3. 113–1. 22–1. 65–2. 128–1. 54–1. 81–1. 38–1. 129–1.