a.

Definisi Fiqih Fiqh itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari’at Islam yang diambil dari dalildalilnya yang terperinci b. Pembagian Fiqih a. fiqih ibadat, b. fiqih (muamalat), c. fiqih munakahat c. Pengertian Fiqih Muamalah Fiqih Mumalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci d. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah Ruang lingkup fiqih muamalah adalh seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hokum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib,sunnah,haram,makruh dan mubah.hokum-hukum fiqih terdiri dari hokumhukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembagiannya antara lain adalah: 1.Thoharoh, Membahas tentang cara bersesuci baik dari najis maupun dari hadats. 2.Ibadah, Membahas tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji 3.Muamalat, Membahas tentang hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh harta benda / aturan Islam tentang bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi 4.Munakahat Membahas tentang pernikahan, perceraian/kehidupan rumah tangga. 5.Jinayat, Membahas tentang perbuatan yang dilarang oleh syara’ seperti mencuri, merampok, zina

dimanfaatkan yang menurut syariat yang berupa (benda dan manfaatnya). 3.selain sebagai amanah harta juga berkedudukan sebagai musuh 4. pengertian harta menurut syariat : segala sesuatu yang bernilai. harta ada pemilikinya dan tidak ada tuannya 4.Faraidh. Membahas tentang peninggalan mayit atau warisan dan tata cara pembagiaannya kepada yang berhak 7. Al-Hadits. dan Qiyas. peradilan. – harta sebagai amanah selain sebagai perhiasan. tanah. yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan hadits dengan hukum sesuatu yang di atur dalam Al-Qur’an dan hadits karena adanya persamaan kedua hal tersebut. Ijma’: yaitu kesepakatan seluruh ulama-ulama mujtahid pada suatu masa tentang sebuah hukum. bisa dimiliki. 2.Siyasah Membahas hal-hal yang berkaitan tentang politik. mumamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan.harta merupakan perhiasan hidup. 5. sumber hokum fiqih muamalah: Al-Qur’an. 6. dukuasai. 1.HAKI —-harta tetap dan harta bergerak —pembagian harta dari segi benda : 1. d. dll. harta bercontoh dan harta tak bercontoh . pembagian harta : . emas dan non Materi (tak berwujud). tanpa mengnadung unsure-unsur paksaan. harta bergerak dan harta tidak bergerak 3. c.Materi(berwujud). Mumalalah dilakukan atas dasar sukarela. kepemimpinan.6. b. harta milik umum dan harta milik pribadi 5. prinsip hokum muamalah: a. kedudukan harta : . pengertian harta menurut ulama : sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. harta bernilai dan harta tak bernilai 2. muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat. menghindari unsure-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah .

untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. E. Ijab. Orang yang berakad .. b. Alkolafiyah . Warisan.kepemilikan yang sempurna.api. Objek akad. Hak milik negara –milk tamm . f. c. e. —a. Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas.Asal-usul akad . al uqud . karena danya perbedaan dan keperluan. harta pokok dan harta hasil 8. akad. a. 2. menghidupkan lahan yang mati 3. berburu. b.d. sebab-sebab kepemilikan . Memnafaatkan hal-hal yang dibolehkan oleh syariah. penerimaan dari ijab. Jadi akad adalah tindakan yang berupa ucapan/ perkataan terjadi diantara dua pihak atau yang mewakilinya. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. untuk mengungkapkan isi hati kita. Harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengelurkan harta atau tenaga apapun. 3. pengertian hak milik : kewenangan atas sesuatu atau keistimewaan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginan. ghyaul mawad’ . benda habis pakai dan benda tak habis pakai 7. c. Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. bekerja. air. a. harta dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 5. 1. fungsi harta : a. milk naqish . d. a. Untuk menumbuhkan silahturrahmi. pembagian hak milik : 1. Kerjasama dalam penyewaan asset 2. b. b. penggantian 1. c. 4. Hak milik umum.6. dan membuat orang lain tidak berhak atas hal tersebut kecuali dengan alasan syariah. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. b. kontrak akad jualbeli sebab kemelikian 2. rukun-rukun akad . kepemilikan yg tak sempurna. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode lainnya. c. Bekerjasama dalam kegiatan usaha. pengertian akad : akad adalah kontak. Untuk mengmbangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. semak-semak 1. C.’ perkataan yang tinbul dari salah satu orang yang berakad . qabul. 3. hak milik pribadi. Bekerjsama dalam perdagangan.

. Harus berwujud atau ada. hutang dibayar lebih dari pokonya. c. 7. B. b. penukaran antarbarang yang tiak sesuai kadar ukurannya. a. 3. suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. tambahan tertentu yang disyaratkan oleh sepihak 2. d. dampak negatif riba : a. d. alasan melakukan riba : a. Riba merupkan akhlaq dan perbuatan mush Allah. Memberi jalan pemupukan jiwa matrealistis dalam kehidupan bermasyarakat. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikian harta dari orang lain tanpa ada imbalan. C. E. Riba qadrh . Riba Nasi. Menghilangkan nilai tolong-menolong dan keagamaan dalam hidup bermuamalah. Riba menjadikan pelakunya kesetanan. D. Objek akad harus dihalalkan oleh syariah.ah :penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawai dengan jenis barang ribawi lainnya. syarat akad . macam-macam riba : a. b. sebab-sebab haramnya riba : a. d.. Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. F. C. b. Rimab memberikan dampak negatif terhdap akhlak dan jiwa pelakunya. Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Riba fadhl . 6. Riba jahiliyyah . tidak dapat membedakan yang baik dan buruk. Doa seorang pemakan riba tidak akan dikabulkan. C. karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. G. Harus diketahui/ harus jelas spesifikasinya . e. karen aia dengan mudah membiayai hidupnya. macam-macam akad : —– 1. Harus bisa diserahkan 5. B. Pelaku riba akan dibangkitkan pada saat kiamat seperti orang gila. c. pengertian riba .4. Riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan bahkan menuju permusuhan. Karena riba mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan dari orang kaya kepada orang miskin.. Riba merupakan akhlaq kaum jahiliyyah. .

Nihdyat al-Muhtdj oleh al-Ramli. transaksi dan perbankan. Fuqaha' masa kini juga terus menghuraikan fiqh mumalat sesuai dengan perkembangan semasa. Mughni al-Muhtdj dan al-Iqndc oleh Khatib Sharbini. "Lebihan" yang membentuk "untung" berlipat ganda bukan matlamat fiqh muamalat Islam. "Untung" dalam bentuk ini akan merosakkan urus niaga yang perlu kepada keredaan antara penjual dan pembeli. perbincangan fiqh kontemporari tetap berasaskan kepada konsep yang telah dibahaskanulama silam. Tuhfat al-Muhtdj oleh Ibn Hajar al-Haythami. Ulama mazhab Imam Shafie zaman berikutnya juga tidak sunyi dari menghasilkan penulisan fiqh muamalat untuk masyarakat Islam. al-Majmuc dan Rawdah al-Tdlibin oleh al-Nawawi. Mereka masih membahaskan pendekatan tradisional seperti perbincangan rukun dan syarat sah jual beli dan diluaskan dengan perbahasan kontemporari yang melibatkan dasar pelaksanaan dan istilah-istilah semasa seperti mudarabah. Fath al-Wahhab oleh Zakariyya al-Ansari. Fiqh bidang ini menumpukan aspek jual beli berdasarkan syariat Islam dan penolakan konsep riba dalam muamalat pada segala bentuk dan cara. Riba yang bermaksud "lebihan" menurut pengertian istilah merupakan satu sebab amalan ini diharamkan oleh muamalat Islam. Oleh itu. Sebagai contohnya. masyarakat Islam diberi satu panduan ketika menjalankan urus niaga untuk menghasilkan satu urus niaga yang halal. Oleh itu. Ahli fiqh Islam (fuqaha') silam telah membahaskan segala perkara berkaitan muamalat Islam dengan terperinci. Imam Shafie rahimahu'Lldh tacdld telah menulis kitab fiqh muamalat yang digabungkan dengan cabang fiqh yang lain berjudul alUmm. . tiada unsur penipuan dan reda meredai antara penjual dan pembeli. antaranya. hanya berlaku pengembangan tafsiran sesuai dengan situasi semasa. lahir banyak kitab fiqh yang ditulis. Menerusi Fiqh muamalat. pergaduhan dan permusuhan antara penjual dan pembeli. Urus niaga sebegini mampu menjamin keharmonian dan keadilan sosial dalam masyarakat. "lebihan" dalam apa sahaja bentuk pada riba boleh membawa kepada rasa tidak puas hati. Hasilnya.PENGENALAN FIQH MUAMALAT Fiqh muamalat merupakan satu cabang dalam perbincangan fiqh Islam.

pengamal ekonomi konvensional khususnya dinegara-negara Islam telah beralih kepada amalan ekonomi Islam kerana ia lebih menjamin keharmonian dan hak milik para peniaga. Minat ini menampakkan potensi yang besar kepada pelaksanaan fiqh muamalat secara global dan juga menggambarkan kedinamikan ekonomi Islam yang berteraskan perundangan atau syariat Islam. Justru itu. .Beberapa kepincangan dalam amalan ekonomi konvensional telah menarik minat pengamal ekonomi global menoleh kepada ekonomi Islam yang dijelaskan dalam fiqh muamalat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful