1.1 1.

2 Organisaties hebben een aantal kenmerken: -een doel -een plan -middelen (grond, geld, gebouwen) -mensen -leiding (of management) Een organisatie is een geordende groep mensen die met behulp van bepaalde middelen samen werkt om vooraf geplande doelen te bereiken. - Doel van een organisatie Doelen van organisaties verschillen. Een school wil bijvoorbeeld leerlingen opleiden en een fabriek winst maken. Een organisatie maakt winst als haar totale geldelijke opbrengsten groter zijn dan haar totale in geld uitgedrukte kosten. De winst is het inkomen voor de ondernemers achter commerciële (profit) organisaties. Nietcommerciële(non-profit) organisaties (scholen, artsen zonder grenzen) streven niet naar winst. Hun doel is vaak ideëel. - Plan van een organisatie Organisaties voeren hun activiteiten uit op basis van een plan. Bijvoorbeeld voor het bouwen van het ziekenhuis heb je een plan nodig. - Middelen voor een organisatie Middelen om een doel te bereiken zijn: grond, gebouwen, vervoermiddelen, computers, grond- en hulpstoffen. - Mensen in een organisatie Mensen zijn nodig om plannen met behulp van de middelen te realiseren. Mensen bedenken de activiteiten, starten de processen, bewaken en besturen ze. - Leiding van een organisatie Elke organisatie heeft behoefte aan leiding of management. In grote is dat anders geregeld als in kleine maar elke organisatie heeft iemand nodig om het bedrijf te sturen. 1.3 Planning volstrekt zich in een organisatie op verschillende niveaus. De theorievorming rondom organiseren vindt zijn wortels in het oorlogsbedrijf. Kijk naar de Romeinen. Een leger dat ten strijde trekt, moet een strategie en een tactiek hebben. Dat geldt ook voor organisaties. Een strategische vraag kan bijvoorbeeld zijn: afzetmarkten alleen in Europa of ook in andere werelddelen. Het topmanagement houdt zich ermee bezig. Deze plannen kunnen wel 5, 10 jaar of nog langer duren. - Strategische plannen worden ontwikkeld door het topmanagement en beschrijven de algehele doelen van de organisatie. Een tactische vraag zou kunnen zijn als je nieuwe afzetgebieden verovert, geheel nieuwe gebouwen maken of andere bestaande ondernemingen daar opkopen. - Tactische plannen betreffen de concrete activiteiten die moeten leiden tot het strategische doel. Het midden- en topmanagement bemoeit zich hiermee. Als laatste heb je de operationele plannen. Dit is het concrete, uitvoerende niveau. Het gaat da n om reclamecampagnes en personeel werven enz.

- Operationele planning hebben betrekking op de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Het midden- en het lagere management bemoeit zich ermee. Planning kunnen we ook nog anders onderscheiden, en wel in tijdshorizon: -Kortetermijnplannen: niet langer dan ongeveer 1 jaar. -Middellangetermijnplannen: tussen de 1 en 3 à 5 jaar. -Langetermijnplannen: tussen de 3 à 5 en de 15 à 20 jaar.