1. Cho một tuyến truyền dẫn quang WDM truyền 8 bước sóng λ1, λ2, λ3 ,λ4, λ5, λ6, λ7 và λ8.

Biết λ1 λ2 , λ4 và λ5 truyền tín hiệu STM-16; λ3, λ6 và λ8 truyền tín hiệu STM-64, λ7 truyền tín hiệu STM-4. a. Tính số luồng E1 tối đa có thể truyền qua tuyến truyền dẫn quang WDM này? b. Tính số kênh thoại (64kb/s) tối đa có thể truyền qua tuyến quang WDM này? 2. Cho một splitter 1:2 có suy hao vượt (excess loss) Pex= 0.06dB, hệ số tách 40:60. Tại một ngõ ra của splitter, công suất quang đo được là 1mW. Hãy xác định công suất quang ở ngõ vào của splitter này? 3. Cho một coupler 3dB có độ đồng nhất U=0.09dB, suy hao vượt (excess loss) Pex=0.15dB. Nếu công suất tín hiệu ở ngõ vào bằng 2 mW, hãy xác định: a. Công suất tín hiệu ở hai ngõ ra của coupler? b. Suy hao xen (insertion loss) ở hai ngõ ra của coupler? 4. Cho một splitter 1:2 có hệ số tách ghép (coupling ratio) 99:1, Excess loss = 0,05 dB. Hãy xác định công suất ở hai ngõ ra của bộ splitter nếu công suất tín hiệu ở ngõ vào là -3 dBm. Cho biết ứng dụng của lọai splitter này trong hệ thống thông tin quang? 5.

Một mạng quang WDM như hình vẽ bên có các kết nối giữa các node mạng như sau: A E, B A, C E, D B, E F, E B, F D, F C. Hãy: a. Vẽ topo logic của mạng quang trên. b. Vẽ topo vật lý của mạng quang trên. c. Dựa trên topo vật lý ở câu b, sử dụng thuật tóan longest first để gán bước sóng cho mạng quang. d. Dựa trên topo vật lý ở câu b, sử dụng thuật tóan largest first để gán bước sóng cho mạng quang.
PT G1, PASE1 G2, PASE2

6.

Tx

L1=125km

OA1

L2=120km

OA2

L3=130km

Rx

Cho một tuyến truyền dẫn quang sử dụng hai bộ khuếch đại quang (OA) có thông số: G1=30dB, PASE1 = -29dBm, G2=29dB, PASE2 = -30dBm. Tín hiệu ánh sáng được truyền tại bước sóng λ=1550nm có suy hao trung bình khi truyền qua sợi quang là 0,22 dB/km. Máy phát có công suất phát PT. Máy thu Rx có độ nhạy -30 dBm. Trên tuyến quang, cách 4 km lại có một mối hàn có suy hao 0,05dB/mối hàn. Bỏ qua suy hao ghép quang tại máy phát, máy thu và các bộ khuếch đại. Hỏi: a. Nếu PT = 0,5mW, tuyến quang trên có lắp đặt được hay không? b. PT bằng bao nhiêu để tuyến quang trên có thể lắp đặt được? c. Giả sử PT = 1mW, SNR tại máy phát bằng 30dB. - Xác định hệ số nhiễu NF của OA1? - Xác định tỷ số SNR tại máy thu Rx?