1 H. P. Lovecraft: A bezárt szoba h.p.

lovecraft Alkonyatkor a vad, magányos táj, amely Észak-Massachusetts közepén őrzi Dunwich városka bejáratát, még magányosabbnak és elutasítóbbnak tűnik, mint nappal. A szürkület olyan idegenséget kölcsönöz a puszta földeknek és kerekded domboknak, amely elválasztja ezt a területet a környező tájtól; éber, leskelő ellenségeskedéssel önt el mindent, a vén fákat, a poros utakat közbeszorító, vadrózsával befuttatott kőfalakat, a mocsarakat, ahol miriád szentjánosbogár villog, és kecskefejők szüntelen kiáltozása verseng békák brekegésével, varangyok éles kiáltozásával; a Miskatonic felső folyását, mely kígyóként kanyarog a tenger felé a sötét dombok között; az egész táj mintha közelebb húzódna az utazóhoz, hogy megragadja, mielőtt elmenekülhetne. Ezen a Dunwich felé vezető úton mindezt ismét átélte Abner Whateley, aminthogy ezt érezte gyermekkorában is, mikor a rémülettől sikoltva menekült anyjához, és könyörgött, hogy vigye el Dunwichból és Luther Whateley nagypapától. Hány éve már annak! Számukat se tudja. Különös, mennyire hat rá a vidék, annyi eltelt év után, a Sorbonne-on töltött, a kairói, londoni évek után, áttörve mindama tudáson, amelyet azóta halmozott föl, hogy ellátogattak a zord öreg Whateley nagypapa malommal egybeépült ódon házába a Miskatonic partján - úgy tér vissza az idő ködéből, mintha tegnap kereste volna föl a rokonságát. Mostanra mind elmentek: anya, Whateley nagypapa, Sarey néne, akit Abner sohasem látott, de tudta, hogy ott lakik valahol az öreg házban, a förtelmes Wilbur bácsi és rettenetes ikertestvére, akit szinte senki sem látott, mielőtt szörnyű halállal halt volna meg az Őrdombon. De amint keresztülhajtott a barlangszerű fedett hídon, látta, hogy Dunwich semmit sem változott; a fő utca a Kerek domb sötét tömege előtt nyúlik el, manzárdtetői romladoznak, mint rendesen, házai kihaltak, az egyetlen üzlet még mindig a csonka tornyú templomban, mindent eláraszt a bomlás félreismerhetetlen légköre. Lekanyarodott a fő utcáról és egy kátyús utat követett a folyó mentén, amíg a parton meg nem pillantotta a malommal egybeépített nagy, öreg házat. Ez most már az ő tulajdona Whateley nagypapa akaratából, aki előírta, hogy Abnernek át kell vennie a birtokot és "foganatosítania kell a felszámoláshoz esetleg szükséges lépéseket, amelyekre én nem voltam képes." Különös előírás, gondolta Abner. De hát Whateley nagypapa körül minden különös volt, mintha Dunwich pusztulása visszavonhatatlanul megfertőzte volna. De semmi sem lehetett különösebb annál, mint hogy Abner Whateley kozmopolita életformájából kiszakadván engedelmeskedjék nagyapja felszólításának a birtokkal kapcsolatban, amely pedig aligha éri meg azt az időt és gondot, amelyet ügyei intézésére fordít. Lehangoltan töprengett, hogy rokonai, akik még Dunwichban és környékén élnek, meg is orrolhatnak, amiért ő visszatér furcsa, belterjes, elszigetelt paraszti életükbe, ami a környék legtöbb Whateley-ére jellemző, különösen a döbbenetes események óta, amely az Őrdombon érték a család vidéki ágát. A ház változatlannak látszott. A folyóparton ott állt a malom, amely már régen nem járt, azóta, hogy egyre nagyobb földterületek váltak ugarrá; a lapátkerék fölötti szoba kivételével - ahol Sarey néne tanyázott - az épület a Miskatonicen üresen állt már Abner Whateley gyermekkorában is, amikor utoljára látogatta meg nagyapját, aki attól fogva egyedül lakott a házban, nem számítva a sohasem látható Sarey nénét örökké kulcsra zárt szobájában. Sarey egyszer sem tette ki a lábát a szobából, mert az apja megtiltotta, így csak a haláleset szabadíthatta meg Whateley zsarnokságától. A lakásként használt épületrészt a saroknál megroggyant veranda vette körül; az eresz alatti

ami enyéimre már nem vonatkozik. amelyeket a szélen kívül semmi sem zavart évek óta. A fény sárga izzásában úgy érte a tizenkilencedik századi öreg konyha ismerőssége. mint a mi vérünkből valókban. milyen kicsi! Nem érdekes. mint egy ütés. A konyhaasztalon boríték hevert. odabent úgy szortyogott és hüppögött valami. mellőzve mindennemű nyájaskodást vagy üdvözlést. és hallgatózott. amivel rendelkezem . hogy az túlnyúlt Abner Whateley emlékezetén. majd rémülten a szájára csapott. gondolta Abner. hogy az őrültségnél is borzalmasabb dolog szaporodott el a Whateley-k között. amikor meglelte a kellő kulcsot az ügyvédtől kapott kötegben.átkozott klán vagyunk. anyjának idős apjánál. fiam . mire Abner úgy döntött. hogy Sarey néne . hogy odakönyökölhessen. Az egyszerű. sem a tudomány babonája. akárha egy nagydarab lény tanyázna odabent. rászorította a fülét. Eléugrott a pókhálószerű írás. azzal is csak áltat téged. hogy egy alkalommal.Fiam.2 lécrácsról nagy pókhálók lógtak. azt gyújtotta meg. mert a zsalukat is beszögezték az ablakán.félelmesen. Hagytam neked egy összeget . Abnernek és az anyjának még megállni is tilos volt a bezárt szoba ajtaja előtt. miután leporolta a széket és az asztalnak egy akkora részét. az anyja nővére. akit bezártak a malom fölötti szobába. mivel Whateley nagypapa nem bízott az elektromosságban.az arkhami bankban. „ Unokám! Amikor ezt olvasod. Por borított mindent. akik szörnyű praktikákban. hogy megkérdezze: . veszélyezteti az életedet. és felbontotta a borítékot. A szavak éppen olyan szigorúak voltak. amelyet nem nyomorít meg sem a tudatlanság. mint ahogy én számítok rá. öld meg! Nem számít. kézzel faragott asztal és székek. mint kint. ahogyan csak egy nagyon öreg vagy beteg ember képes . még ha emberinek tűnik. olyan macskakaparással címezve. mert valamennyi Whateley közül . mi itt nem szoktunk Sarey-ról beszélni. noha egy alkalommal Abner fellopózott az ajtóhoz. ünnepélyesen felszólítlak. immár a nevedre írva. az elnyűtt seprű . legalábbis ennek a puritán embernek a szemében -. olyan régen.te mentél ki a világba és tanultál eleget ahhoz. hacsak hamarabb meg nem találnak. Ez a rejtélyes. és Isten tudja még kikét! Azt tedd.mind megannyi tapintható emlékeztető a gyermekkori ijesztő látogatásokra ebben a rettenetes házban és annak még rettenetesebb lakójánál. Engem nem fertőzött meg. Meg fogod érteni. amilyen emlékezete szerint nagyapja lehetett. hol van Sarey néne? Az öregember a szeme sarkából baziliszkusz pillantást vetett rá és azt válaszolta: . hogy ennek a háznak a malom részét le kell rombolni. Nem csupán azért tettem. hogy minden dologra kutató elmével tekints. és még a falak között is láthatatlanul tartották. A lámpafény még valamit megmutatott. az őrültség beszél belőlem. Ha bármi élne benne. Az a kívánságom. amikor az anyja megemlítette Sarah nővérét. be se hozva többi holmiját a kocsiból. bent csakúgy. Luther S. én már hónapok óta halott vagyok. az évszázados óra a kandalló párkányán. Hirtelen vágott bele a témába. Whateley" Mennyire jellemző nagyapára!. Nagyapád. Talált egy petróleumlámpát. leült az asztalhoz. felfuvalkodottan erényes üzenet föltámasztotta benne annak emlékét.Nagypapa. mert te vagy az én egyetlen unokám. milyen az alakja. nagynénje csupán egy női név volt.ez minden. Abner. kérlek emlékezz rá. Sokkal makacsabb őrültség szállta meg azokat akik nem voltak hajlandók hinni abban. Sarey néne valamilyen félelmes módon megsértette az öreget .a nagyapja. mire gondolok. de azért is. Talán még régebben. istenkáromlásban és még rosszabb dolgokban bűnösek. amit mondok! Ha úgy tűnik. Szét kell bontani deszkáról deszkára. amit nem ismertek és tagadták létezését. ő odaszaladt a nagyapjához. Abner erre akkor jött rá.

és a Whateley-eken kívül senki sem hívott meg egy Whateley-t Dunwichban . amely a háznak a várostól legtávolabbra eső sarkában volt.3 akkora lehet. miután nem Luther Whateley. amelyen címerszerű hímzés domborodott. bármennyire tagadta is őket. ugyancsak fölhizlalhatta magát a hatalmas adagokból ítélve . betette a borítékba. bár a malom szélességénél is távolabb voltak a parttól. Nem heverészhetett itt. A családi kötelékek mégiscsak léteztek. amit maga készíthetett el. A nagy dupla ágyat az Arkhami Hírharsona kifakult példányai borították. Majd másnap végiggondolja a tartalmát. végigjárta a hálószobákat valamennyi poros volt. amikor látogatók érkeztek . hogy ő foglalja el az öregember ágyát. a körülményeken tűnődött. mindig boldog volt. Aztán odaért az átjáróhoz. A hálószobából az ebédlőbe ment. amelynek díszítései és bútorzata sokkal közelebb állt a tizennyolcadik századhoz. Abner végignyúlt egy kicsit az ágyon. A Kerek domb a hálószoba közelében tornyosult.rá se nézett. az anyjának mégiscsak az apja volt. amelyet nazndig zárva tartottak. minden jel azt mutatta. bevitte a hálószobába. majd mikor innen belépett a szalonba. látta. az ablakai a folyóra néztek. hogy már az öreg Luther Whateley halála előtt sem használták őket évek óta. akármennyire pihentető. melyik a helyes. Sarey néne búvóhelyéhez . és az unoka engedelmességgel tartozik a közös vérnek. hanem ő itt az úr. úgy illik.főképpen hús volt. Mostanra elfáradt. Rég elhanyagolt fák hajoltak a házra. Először azt kell megnéznie. javarészt nyers lévén -. Ehelyett inkább a nagyapja hálószobájába ment. mint a tizenkilencedikhez. mint a cirkusz kövér asszonya. mert abban a házban nem élt szolgáló. és e kései szürkületi órán az egyikről gyöngybagoly huhogásának harangszava szállt a csöndes nyári levegőben. Letette a lámpát. kétségtelenül törvényes Whateley örökség. és elindult körbe a házban. Amikor felhajtotta a terítőt. Azután fölvette a lámpát és átment a szobákba. az ajtó egy olyan világba vitte. megint fogta a lámpát. hogy a furcsán megzavarodott Sarey néne visszajött az innsmouthi távoli rokonoknál tett látogatásból. amely a bezárt szobához. Kimerítette a sűrű forgalom Boston környékén. éppen úgy érezte a jelenlétét. Látta magát mint kisfiút. A bostoni környék és a kihalt dunwichi táj ellentéte elkedvetlenítette és aggasztotta. hogy megvédjék az ágyterítő finom vásznát. hogy tovább kutathassa ódon civilizációk nyomait a Déli-tengereken. ahol elalhat. azután zavartan leült az ágy szélére. milyen szorosan elzárták a ház többi részétől. a huszadikról nem is beszélve. Ezer gondolat. mielőtt nekilátott volna talányos kötelességének. amikor megérkezett és még boldogabb.merev. azután. Ösztönszerűleg végigment rajta és . nem is volt soha. amelyek ennyi év után visszahozták Dunwichba. Oly sokat kellett elvégeznie. miriád emlék suhant át rajta.vagy börtönéhez vezetett. most már sohasem fogja megtudni. A por hiánya tanúsította. nagyapjának valamely kuzinja kétségtelenül járt itt a gyászszertartás utána számítva az ő érkezésére. gondosan elrendezve. van-e olyan hely. Azonkívül valami érthetetlen kínos érzés töltötte el. Ha nem lett volna szüksége örökségére. Felpattant. Ezután fogta a holmiját. függönyeik kifakultak. amint félig-meddig rettegve élvezi e baljós környezetben a nyarat. Bármilyen zordon és parancsoló természetű volt is az öreg Luther Whateley. mint amikor kisfiúként az emeleti szobában aludt. amióta Abner anyja férjhez ment. Kinyitotta azt az egyet. félretakarította az újságlapokat. és különös módon megnyugtatta a bagoly kellemes hangja. Ismét összehajtotta a levelet. hogy az ágynemű tiszta és friss. sohasem jött volna ide. a konyha szomszédságában . hogy nemigen engedhetett meg magának lustálkodást. Kiment és behozta két maradék bőröndjét a kocsiból a konyhába. amelynek az alsó felén szúnyogháló is volt. A régimódi szalonra. mielőtt reménye szerint távozhatott. amelyeket naponta kétszer vitt föl személyesen az öreg Luther Whateley. amikor távozott. A lépcsőn fölment az emeletre. kényelmetlen bútorait szintén kézzel faragták -. csak bele kell feküdni.

amíg végül nem bírta tovább az éjszaka hangjait. a kecskefejők és békák minden oldalról támadó. vagy más módon rombolják le. és mennydörög dühében. Levetkőzött és lefeküdt. Ebben a pillanatban halk. Néhány percig nem tudott elmozdulni a verandáról. beszáradt ételmaradékokat egy komód alá rejtett hatalmas tálcán. álmodott szörnyeteg lényekről. hogy elfojtotta Dunwich esetleges hangjait is. akkor behátrált. Hajnalban fáradtan ébredt. Hamar jött megbánása ugyanolyan hamar el is múlt. és látszott rajta. akárha fuvolák kísérnék az emberitől messzi-messzi álló torkok hátborzongató üvöltését. Egy. amíg rá nem talált a megfelelőre. nedves levegőt. Noha még nem volt késő. amely eltűnt a komód alatt. de aztán úgy gondolta. Ez alkalommal nem fogadta sem szortyogás. bezárta az ajtót és bement a hálószobába. kinyitotta és fölemelte az ablaktáblát. és az idejét túlélt lapátkerék is különlegesség. földre dobált párnákat. ahogy ott állt emlékezve. minek a "megsemmisítésére" nem volt képes? Végül zűrzavaros álomba merült. ismét bezárta az ajtaját és visszatért a lenti hálószobába. egy hosszú lábú békát. és az egyre értetlenebb töprengéstől. hogy mire gondolt a nagyapja. ha mégoly jelentéktelent is. amint vádlón áll előtte. A szobában iszonyatos rendetlenség uralkodott. hajmeresztő zenéről. hogy a malmot és ezt a szobát bontsák el. az tiltakozóan nyikorogva kitárult. Furcsa halszag itatta át a szobát. mindent betöltő kórusa. mondhatni. kétéltűek és félig békaformájú emberek között. A magasba emelte lámpását. Csak amikor visszatért ellenőrizni a munkáját. hogy a lapátkerék fölötti ablaktábla sarkából is letört egy apró darabot. A kurta körséta után kétszer olyan fáradt volt. annyira meglepte a tücskök és szöcskék éles cirpelése.egyáltalán semmit sem hallott. Mit számít akkor egy törött ablaktábla! Visszament a lámpáért. amelyek szépséggel. Addig állt. ám egy vállrándítással elintézte zavarát. egy kísérteties sziklavárosban a tenger fenekén. olyan áporodottan penetráns erővel csapta meg Abner orrát. Abner szívesen kikergette volna. lefekszik és reggel korán kel. aztán jutott eszébe. A zsalugátert is megpróbálta kitárni.talán néhány szerkezetét el lehet adni. mit zavarhat . de csaknem egy órán át nem tudott elaludni a természet kardalától. ám valami döbbeneteset talált a bezárt szobában: szétdúlt ágyneműt. és annak az egyetlen ablakáról is letörte a zsalugátert. még mindig anagyapai tilalom foglyaként. odament a lapátkerék fölötti ablakhoz. amely oly fülsiketítően harsogott. Eközben meglökte a komódot. Előhúzta a kulcskarikát. hogy ő alig tudta visszafojtani az öklendezést. mint korábban. Még be kellett járnia az öreg malmot . II. Egész éjjel furcsa helyekről és lényekről álmodott. hogy beszerezze azt. majd bement Dunwichba. úgy döntött. csodálattal és félelemmel töltötték el. amikor eszébe jutott nagyapja követelése. amelyek odalent alszanak. a faltól elhúzott komódra tette a lámpát. arról álmodott hogy az óceánok mélyén és a Miskatonicban úszkál. Homályosan érezte hogy megtette a kezdő lépést. Össze volt zavarodva. Átment a másik külső falhoz. vagy varangyot pillantott meg .4 megállt a tiltott ajtó előtt. be a falhoz. akkor vette észre. halak. hogy békén hagyják. De már nem volt értelme betartani a tilalmat.nem tudta kivenni. hogy pontosan melyik lehet -. és ahogy lenézett. fölemelte a lábát és kirúgta a zsalut. sem hüppögés . . Kilépett a szobából. Budoárra számított. ha maradt valami egyáltalán. surranó hangot hallott a lambéria tövéből. Ragyogó napsütéses reggel volt. megérdemli. hogy elég régóta lehet már ilyen állapotban. beengedve a szobába a friss. amely a ház körül harsogott. körülszimatolta a terepet. hogy be van szegezve. Hátrált. amiért ő ki merte nyitni Sarey bezárt szobáját. és türelmesen próbálgatta egyik kulcsot a másik után. Kinyitotta és meglökte az ajtót. és végül Luther Whateley nagypapáról. amiről előző nap siettében megfeledkezett.ha ebben a bezárt szobában idáig meg tudott élni svábbogarakon és más rovarokon.

mintha az idő kereke csikorogva megállt volna a századfordulón.szólt reszketegen az agg. . Abner? . Maga mék? . mogorván elvette a pénzt és alig titkolt ellenségességgel figyelte. .Nem tucc többet. Sietve hozott egy széket az öregembernek. mikor Abner odaért hozzájuk. Csak ne má.Fáradjon be. Nyúzott arcú boltos figyelte.Ez itt Zebulon Whateley dédpapa . amely az övével ellentétben nem otthon készült.mondta Abner. a városba vezető út mentén. Többet nem szólt.Nem várom el. karját nyújtva az öregembernek.mondta a fiú mosolytalan arccal. ahol az öreg megállt a lépcső lábánál. és a segítségével nehézkesen lekászálódott a földre. vissza Lutherhez? Csak nem kezdik előrű? . . aki. hogy ugyanolyan rendetlen és elhanyagolt lesz. hogy megismerjen. Lassan odacsoszogtak a verandához. A reggel ragyogása elhomályosodott benne. amire Abnernek szüksége volt. fehér szemöldöke alól kinézett sötét szemével Abnerre. Abner vidám füttye megbicsaklott és elhalt.mutatta be a fiú. Zebulon Whateley megcsóválta a fejét.Abner vagyok. úgy várta Abnert.Mámmost asszem.Nincs senki más. . . és gyors lépésekkel igyekezett az imént elhagyott ház felé. fiam . . . Zebulon Whateley elfogadta. fehér szakállas férfi ült. A kocsi mellett egy fiú ácsorgott. amely után elmenekülhet a beltenyésztett népségnek ebből a sivár. csak én . amint vevője elhagyta a boltot. bozontos. Luther Whateley testvére. Dunwich főutcája azonban semmivel sem nyújtott vigasztalóbb látványt a nap fényében. hogy minél hamarabb elvégzi kötelezettségeit.Minek gyüttél. Libbijé.5 bíbicek és rigók zajongtak. Tobias bátya vagyok. a kocsiban pedig egy öreg. amelyről tudta. A boltos rámeredt. Nem mozdult. aki Jeremiah kuzinho' ment. ahogy tudta.Abner . Még idegesebb lett. Abner kellemetlenül érezte magát. .Libby fija. Tobias arca megfagyott. Abner elmagyarázta. megtekintette.felelte kurtán Abner. boldogan fütyörészett. Abner odasietett.Hozz egy széket a konyhából. és szalonnát. uram! . nemzedékének egyetlen élő tagja! . intett a fiúnak. ahogy közeledik a polcsorok között. a sötét. mint az előző este homályában. A Miskatonic és a Kerek domb csaknem merőleges oldala között megbújó városka. nem tüllem fogja megtunni.A dédpapa beszélni akar magával . . jobb ha hozó egy széket. akár a város. mint a többiek. Összekészítette. Sietve otthagyta a boltot meg a főutcát.mondta végül. tojást. Az öreg Abner felé fordult.kérdezte valamivel erősebb hangon. és Abner akkor figyelt csak föl rá. A fiú fölsietett a lépcsőn a házba. . hogy letelepedhessek. némelliknél még . szemét elfordította a düledező házakról.Ha nem tuggya. . és ment egyenesen a régi templomban levő bolthoz. mennyire öreg. harmat gyöngye szikráztatta ezernyi drágakőként a napfényt a leveleken és fűszálakon. végignézte minden egyes részletét a ruhájának. Menet közben megjavult a hangulata. Luther unokája . mikor észrevette a közeledőt. majd szelíden megcsóválta a fejét.felelt kelletlenül.mondta Abner. noha a nap ugyanazon a felhőtlen égen sütött. hogy visszagyüttek. segített neki leülni és odaállt mellé. ismerős vonásokat keresve a jövevény arcán. hogy a ház előtt vén igáslótól vont ősrégi kocsi áll. olyan egyszerűen és egyenesen. tejet kért. miközben azon elmélkedett. komor település mintha nem jött volna át a huszadik századba. elfelejtett zugolyából. amikor látta.Maga Whateley .Miről beszél? . kávét. amíg Zebulon Whateley kifújta magát. igyekezett nem nézni a furcsán kifejezéstelen arcú járókelőkre.

Abner. . nagy kalamajka vót ebbe a házba .ha az ember keveset tanul.Én sohasem láttam Sarey nénét. De a szeme gondterhelt volt. és akik szörnyeteg dógokat fütyöltek le a levegőbül. Abner mosolygott. . Két. Nyughatatlan. és ott is maratt haláláig. nem fogom .De el is feledtem. A Whateley-k el vannak átkozva. Most Luther elment.kérdezte Abner. .Azok is Whateley-k? . keveset tanulni annyi. Az öreg Obed Marsh vót a tata nagybátyja. Istenemre. Zebulon bácsi? . hogy visszagyütt Innsmouthbul. és azzal a másikkal az Őrkőnél . Abner. nem tom. A Whateley-k közt sose vót valami sok a művelt ember. akik az ördöggel trafikáltak. elhallgatott. világosan látszott rajta. Aszongyák. reszketek. hogy te tanult ember vónál.Ördög dolga .Rokonokat vizitált. mikor bezárta Sareyt. amik történtek. Aszongyák. mikó visszagyütt.engemet kivéve. ha tudod.Istenem. . Osztán nem sokkal később Luther bezárta abba a szobába. hogy más vót.Tudom. Nem érdekűt. . amik nem vótak se hal. Osztán egy évre rá. . Az öregember bólintott. és ami akkoriba történt az őrhegyen Lavinny Wilburjével. .6 kevesebbet is . Lehet.korholta a gyermek. . se ember.Obed fiját. mer illen helyrül még tunni is borzasztó.Követem a nagyapám végakaratát . mi az.ígérte reszketeg hangon az öregember. hogy itt vagyok. nem.Megcsóválta a fejét.mondta Abner. Elvarázsolták a jányt.rnondta Abner. Meg Sarey . akit kalmárkodás közbe tanált . Senki se látta többet. majdnem az egész Dunwich hallotta. mint a semmi . . méket. akik levették a jelzést . amékek nem tettek jót neki. Luther sose monta.de annyit mondhatok. mér.Híre járta.Honnan tudta. hogy mi az. . és azok is. csak mikor mán a koporsóba feküdt. hogy meggyütté'.Három-négy hónappal.Mennyi idő után? . ne izgassa föl magát! . Annyit mondhatok. légy óvatos. hogy beszéjjek véled. nehezebben él meg. vagy unokáját .Mit csinált Sarey néne Innsmouthban? .vágta rá azonnal az öregember.a jelzést. Zebulon bácsi? . hogy Sareyt megbűvűték.Miért? . hogy Luther elment. Marshok. sem szegény Sareyt . sikoltozás.verekedés. oszt másnap Luther aszonta.sose tuttam. Isten meg nem látszik tudni rulla. akik csak megvótak magoknak. mintha semmit se tanulna.Hogy Luthernek mi vót a céjja.. de a vízbe laktak. ha csak rágondulok „ . Asszem mán születésed előtt is. meg azokat. Sarey megvizitelte a Marsh rokonságot . tán három éve. . borzalmas .Nem. Aszongyák. . neked kék megtenned. ki vót cseréve. amíg meg nem kompolyodtak. Luther mér zárkózott el maga is.. De lehet.Mi más.Mostanra mán mindennek vége. . . hogy nemigen hisz Abnernek.de azért csak légy óvatos. amék Dunwich felé mutatott. .Nem Whateley-k. Nem hallottam rulla. fiarn . Léha vót.Nem fogom.meg Isten. Elfelejtették . . miháncs meggyütt Innsmouthból .Aztat csak Luther tudta .akkor mán be vót zárva. és akik olyanokkal közösködtek. Ő meg a felesége.Ponapén.mondta. Összehorgót az apjával. Kötelességem vót. egész odaki a tengerre. . valami borzalmas vót. ordibálás -. Senki sem vádolhatja Luthert. és kiúsztak. Most.és a dógok. .Zebulon bácsi . olvasta azokat a borzalmas könyveket. . Lavinny a' vót. hogy Dunwich még itt van.De dédpapa. azok is borzalmasok vótak. Most mán odale vannak a fődbe.ű is olvasgatott. de senki se gyött ide megnézni. azt csak az Isten tuggya.Télleg? Nem gondútam.

ám a szerkezet kitartott.7 . Azonnal munkához látott. Ezután el kell rendeznie a ház és a hozzá tartozó birtok dolgát. amilyet az amerikai építészeti örökség fennmaradásáért buzgólkodó gazdagok szoktak helyrehozni. hogy semmiféle kellemetlenség ne várja Abnert. amit elolvashatok. Most mán senki se tudhatja. amikor mindig nyers és egyenes volt. . amit tenni kő! A nagyapád hagyott följegyzéseket . Bizonytalanul egyensúlyozott végig a keréktartó keret deszka szegélyén. A vásárolt élelmiszert bevitte a házba. Remek példánya volt a tizenkilencedik századközépi iparnak. amikor végre megérkezik az öreg házba. hátha megroskad. hogy kinyúltak. és eldönti. hiába akarta tudatosan elbagatellizálni a dolgot. hogy a gépezeteket . hogy nagyapja minden ünnepélyes felszólítása mellett is ilyen kevés tennivalót hagyott rá. elrakta. Nem a nagyapjára vallott. csak csináld.keresd meg! Abbul megtudhatod. hogy föl akar állni. ő pedig leesik a vízbe. aki vállalja. és egy pillantást vessen a lapátkerékre. és vissza akar menni a homokfutóhoz. vagy egy olyan épületet. és találni egy helyet. Ezt másképpen nem lehetett magyarázni.leszerelték és feltételezhetően eladták. talán ismeretlen. és a cséza elindult. nagy felhőkben gomolygott. tuggyad. Ezután keresni kell valakit.Bár tunnám. Zebulon bácsi.Ne nevessé'.Mit? . Talán el lehetne távolítani a kereket. amikor a szeme megakadt egy sor apró.Akkor. ne tudd meg . Zavart és ingerült volt . és Abner hamarosan elérte a kereket. Mégsem volt teljesen meggyőzve.Nem nevetek. múzeumot. hogy megkerülje a malmot. hogy elbontja a malmot és a fölötte levő szobát. Luther halott. a távolodó járművet bámulva. A por eltompította a lépéseit. hogy átkutatja a malmot. mit tegyél! Ne ájj meg gondolkodni. megérintették Sareyt.kivéve azokat. nedves lábnyomon. Egyetértek veled. amelyet Luther Whateley hagyott hátra az unokájának az arkhami bankban. Asszem. Az öreg malom pora majdnem megfojtotta: vagy három centi vastagon borított mindent. csak ha muszáj? Vagy Luther Whateley elrejtette a rejtély kulcsát valahol a házban? Kételkedett benne. . megvizsgálta. Miféle borzalom lehet az. Valami állt az öregember és Abner Whateley között . mifélék vótak a Marshok .. a legényke odacsapott az ostorral a ló farára. a fa nem engedett. Az első. . mint mink . Ő is halott.és lehet.de ha mégis. pókhálós helyiségeken.nem ollanok.Elolvasom. Abner csak állt ott egy pillanatig.zavarba ejtette a célzás a Zebulon Whateley szavai mögött lappangó félelmetesre. Abner! Nem tom. bár ezt csüggesztően hiábavalónak érezte: aligha fog találni bárkit is. ha szembekerűsz véle. Zebulon bácsi .valami szörnyű történt velök . amiről semmit sem kell tudnia. Sarey is tudta. hogy tekervényes utat keressen. aki hajlandó lenne Massachusettsnek egy olyan isten háta mögötti zugába költözni. fiam! . amely a lapátokon át vezetett. amit meg lehetne menteni. Ha imádságos ember lennék. hogy cselekvési tervet készítsen. Az öregember biccentett és intett a fiúnak. Kár szétszedni. és fölingerelte. és leült. csak intézd el! . Abner ily módon megtakarította a gépek leszerelésének fáradságát. Ám a malom átkutatása során kiderült. mielőtt megkezdenék a bontást. imádkoznék. gondolta Abner. Közelebb hajolt. miközben Abner keresztüllépkedett az üres. és örült. ami megborzongatta Abnert. miféle borzalom az. amelyek a lapátkereket hajtották . Talán ennek az üzletnek a haszna is benne volt abban az örökségben. Már éppen elfordulóban volt a keréktől. nehogy elkezgyed találgatni a műveltségeddel. Luther tudta. mint Dunwich. amikor kijöhetett. van-e valamilyen masina. de olyasmi volt.. jelezve. Zebulon Whateley búcsúra emelte a kezét. isten tuggya.valami megnevezetlen. de csak annyit láthatott.ígérte. De ezt nyilván azért tette.

Abner pillantása követte a nyomokat és odaért a fönti szoba törött zsalugáteréhez. ezeket egyenként nézi át. egy fajtársa fölfedezte jelenlétét és bemászott hozzá. amely idevezette. kortól megsárgultak. ami Luther Whateley után maradt a házban. Egy pillanatig állt és töprengett. hogyan mondjam el neked. nehogy valami értékeset tegyen tönkre. A méretük különbözött. ebből a népből vettek feleséget. A kifelé vezető nyomok picik. "Luther. ha az egyikben véletlenül meg nem pillantja a "Marsh" nevet. és azzal az ígérettel tért vissza Dunwichbe. Abner mégis kénytelen volt várni. Abner közelebb hajolt és lenyűgözve bámulta őket. Akadtak újságkötegek .Eddig még álmában sem látott az ablakpárkányon levő nyomokhoz foghatót. semmi jelét sem látta. amikor fiatal volt. Nem is tudom. hogy egy hozzá hasonlóan értelmes embert így felizgasson a nagyapja emlékéhez tapadó tudatlanság. Kénytelen volt Aylesburybe hajtani. Abner úgy döntött. hogyan tehetném hihetővé. amelyekben Abner játszva fölismerte a hellyel kapcsolatos. és egyaránt képesek voltak a föld színén és a víz alatt élni. majd hazahozták őket. bezárva maga mögött az ajtót. Noha alapos kutatást folytatott a teremtmény után. tökéletes. tudod.főképpen az Arkhami Hírharsona és az Aylesbury Herold példányai porosak. Enyhe szorongás mocorgott Abnerben. hogy a Marshok mindig túloztak és kimondott érzékük volt a csalárdsághoz. miniatűr emberi tenyér. Nem igazán volt meglepve. amire tegnap estéről emlékezett. csak hogy valami apró állat. úgy látszik. mint badarságnak. III. míg előző munkájukat befejezik.8 hogy a nyomok részben már fölszáradtak. Nem vagyok biztos benne.és talpnyomok voltak. Voltak még levelek is. Nyomok voltak a párkányon. sem fűlt a foguk hozzá. Nem volt zoológus. hogy Dunwichben nem akad senki. akiknek rég nem volt munkájuk. különös dolog történt Obed nagybátyánkkal.kecskebéka vagy varangy . tíz nap" múlva jönnek. és amely miatt kitörte a benti világot a kintitől olyan sokáig elválasztó üveglapot. de ő ingerülten félresöpörte. Még olyan asztalosoknak. dohosak. ott valami különös népekkel találkoztak. közös babonás félelem álcázását. hogy a kezemben van-e minden tény. amely. hogy Obed és még néhányan. Ezt követően rögtön nekikezdett átvizsgálni mindazt. akik "mélyben lakóknak" nevezték magukat. De Alizah kuzintól azt hallottam. hogy "egy hét. Álnok emberek. Egy sor kifelé vezetett. amikor megtudta. hogy a napfény akadálytalanul bejutott. és fölment a lépcsőn a bezárt szobáig. El tudod ezt hinni? Mert én nemigen. mindenféle kifogásokat találtak. más változást nem tapasztalt. hogy komoly változást észlel odabent ahhoz képest. . máris bánva a hirtelen ötletet. Odament az ablakhoz. végül némileg felindultan távozott a szobából. a másik befelé. és néhányan mások Innsmouthból kereskedelmi vitorlásaikkal elhajóztak a polinéziai szigetekre. Amikor kinyitotta az ajtót félig-meddig azt várta. de azonkívül. A befelé vezetők kétszer akkorák. Más szóval kétéltűek lehettek. babonás rejtelem légköre! Mindazonáltal megkerülte a házat. Nem tudom másnak tekinteni. a faburkolat tövében megpillantott békaszerű lény Talán az szökött ki a törött üvegablakon? Vagy ami valószínűbb. amelyeket azonnal eltüzelt volna. Maradtak könyvek is. mindig is azok voltak. Eszébe jutott a bezárt szobában. akik brigádban hajlandóak voltak szétszedni a malmot. aki vállalná a malom elbontását. a korai órákban. ezeket félretette tüzelőnek.lába hagyhatta. napfölkelte előtt mászott föl a kerékre. amely a témával kapcsolatos. valószínűleg békaféle . de azért járatlan sem volt ebben a tudományban. de noha ott nem ütközött nehézségbe találni három izmos fiatalembert. Az úszóhártya meglétét vagy látszatát leszámítva. hogy Obed. nem állapíthatott meg többet. alig centiméteresek voltak. amellyel szándékosan el akarnak rejteni valami botrányosat. De a legfurcsább. Nem tudom.

Én semmit sem tudok ezekről a pogány vallásokról. . amely olyan különös külsőt kölcsönzött a családnak Obed után. Azt mondják. Nem tudom. hogy Obed eltávozott . Marsh sohasem mozdul ki a házból. akiről Abner sohasem hallott. de ő nyilvánvalóan nem volt tipikus arrafelé. hogy néha az az érzésem. kivéve Martinékat és még néhány más családot. Arról azonban nem vagyok meggyőződve. másfél mérföldnyire van innen az innsmouthi kikötőtől. a Hetty briggben meg a többiben . de az oktatás hiánya sok teret hagy az efféle előítéleteknek. hogy mindent ennek a rovására kell írni. és ők Dagont tartják uruknak. "Dagon". amelyek szintén érintve vannak a kelet-indiai kereskedelemben. amikor ezt a levelet megírta neki Ariah. Azóta a Marsh család félelmesen fölvirágoztatta kereskedelmét.se vihar. közönséges beszámolókat bostoni.rézszínnek nevezhetnénk. Mohón nyitotta szét a levelet. Ez is csak olyan fecsegés. mivel nem látható többé -. ám ő. ahol a Marshok élnek. leszámítva amikor bizonyos zártkörű ügyek a Dagon Rend épületébe szólítják. számlákat. aki nyilvánvalóan Ariah húgát vette el. hogy meglátogassa a Marsh rokonságot? Abner kételkedett benne. Kiúsznak az Ördögzátonyig. Luther Whateley bizonnyal fiatal. amelyik. meredt szemük van. Nem érdekes. az nem volt semmi . Egyszer láttam egy hasonló külsejű bennszülöttet. de a harmadik láthatóan arra volt válasz. mint mi magunk.9 hogy velük éljenek. nőtlen férfi lehetett. olyan széles a szájuk. abból ítélve. sokkal inkább békákat látok. az öreg Obed kapitány gyermekei és unokái követik különös útjait. mint egyre növekvő ingerültséggel tapasztalta. newburyporti. egy bekezdés Whitman új könyvéről szólt . hol volt. de istenemre. Tudom. Amit a Marshokról mondott. A kettőt tíz nap választotta el egymástól. Az első lapon bizonyos lényegtelen családi ügyekről volt szó. állítólag tengeri isten. a "mélyben lakóknak" van. kingsporti kirándulásokról. elismervényeket.vagy talán minden. amely a keltezés szerint csaknem az után íródott. hogy az emberek miként éreznek más fajtákkal szemben. amit a Marshok találtak ki saját céljaik érdekében.és feltételezem Mrs. hogy a faji előítéletek játszanak szerepet a Marshékkal kapcsolatos ellenszenvben. Éjszakai úszások. Elég sajnálatos. de azt hiszem Ponapén. csak a bőrük színe más . "Nos Luther. Ez a legenda. se más nem tesz kárt a legcsekélyebb mértékben sem. Marsh is. mint embereket. mert minden munkás elkerülte a kikötőben. A Marsh gyerekeknek nagyon sajátos a külsejük. amelyet Abner már olvasott. ahol láttam. hogy magával Neptunnal kötöttek üzletet! Aztán előfordulnak fura dolgok a parton is. A kelet-indiai népek amelyeket láttam és emlékszem rájuk a kereskedelem korai napjaiból . egy másik rokon házasságáról. De legalább.nevetségesen alacsony számok voltak fél századdal későbbi szemmel nézve. akinek a nevét nem tudom kiejteni. miféle fajtával találkoztak a Marshok. hogy Marsh kapitány hajóiban . majd végül a kezébe került Ariah bácsi újabb levele. megengedte volna sok évvel később a lányának. Már elfelejtettem. de nem is akarok tudni. olyan áll nélküli az arcuk. Nem túlzok Luther.csakis Waltról lehetett szó. amit Whateley nagypapa írhatott a család Marsh ágával kapcsolatban. nincs kopoltyújuk. Luther. még kevésbé megjegyezni. Most. a Szumátra királynője bárkában. talán igazad van abban. mint tudod. amikor azt mondom. Következzenek a tények. Az emberek kerülik Marshékat." A levél ezután az árakról való közönséges értekezéssé laposodott . és akkora nagy. hogy válaszoljon. így Luthernek volt ideje. csupán néhány összefüggéstelen részt birtokolt. levelezőlapokat is. De ha Luther Whateley elhitte volna ezt a badarságot. amennyire meg tudom állapítani.olyan vonásokkal bírnak.a Columbia brigantinban. ha Abnernek kezében lett volna a kirakós játék kulcsa. Átfutott más leveleket. egy olyan unokatestvér. Mrs. vagy valamely más tengeri istenséget. miközben lebonyolítják a kelet-indiai kereskedelmet még az is lehetséges. a második oldal a kelet-indiai kereskedelem jövőjéről elmélkedett.

amelyet előrelátóan beköttetett dunwichi tartózkodása idejére. nehogy a szél szikrákat hordjon a környező fűre. éjféltájt osztán hallottam azt a sikítást . Abner csupán egyetlen utalást talált holmi innsmouthi rejtéllyel kapcsolatban -egy újságkivágást. hogy a kiküldött riporter nem igazán tudta. amely nagyon homályosan volt megírva.mán megint beszélt a főd. Ott állt. amely felgyorsítja a vén alkotmány megsemmisülését. Én vagyok az első. hogy Abner egyszerűen hozzáfagyott a telefonhoz. Mire a tűz kellően leégett ahhoz. Abner a Marshokkal foglalkozó leveleket a zsebébe tette. de lehet véletlen is. amelyekről Zebulon bácsi beszélt. Az 1928-as szövetségi akcióval foglalkozott Innsmouth környékén. hogy legtöbbször azok az emberek esnek áldozatul. mivel dögbűz lebegett a parton. szeme végigfutott a vén Whateley-házon. és tömegével tartóztatták le a Marshokat. amelyek ugyanazon felhő alatt húzódnak meg. amellyel egy főleg fából épült ház szokta eltenni magát éjszakára. hogy egy tehen így képes . Egyszer fa reccsent és üveg csörrent. azt a recsegést-nyögést. hogy csoportos vonalról van szó. de biztos lehetsz benne. Az ablaküveg cserepei szétszóródtak a lapátkeréken. ahol ő törte be az üveget. a többit pedig elégette. tompa zajok voltak. aki ellenük beszélt. Örült a füstszagnak. hallottam egyetmást múlt éccaka . nem sokkal később vízbe fulladt. Elköltötte szerény vacsoráját és mivel aznapra már eleget olvasott. a vízpart egy tekintélyes részét felrobbantották. Abner szerint vidra lehetett. Luther Whateley nyilvánvalóan kifejezésre juttatta a pletykák iránti ellenszenvét. és lehangoltan megállapította. Már levette a kagylót a falra szerelt ódon készülékről. nem is őt keresték. hogy a verandáról élvezze az alkonyt és az estét. mintha Abner lett volna a katalizátor. több ablakszem a kerettel együtt kihullott. Korán lefeküdt. hogy egy városi tanácsnok. mert Sarey néne börtönéből. Másrészt még a békák kuruttyolásán és az ördögi makacssággal kiáltozó kecskefejők hangjain át is hallhatta a ház neszeit. nem is mondok többet. és megint hallotta a békák és kecskefejők harsogó kórusát. azt sejtetve. Mindazonáltal nem tudott elaludni. Kiment. Tudom. a Martinokat és más családok tagjait. amelyet valami ragadozó zsákmányolt. valami különös csoszogó vagy súrlódó félig vánszorgást. Abner hiába kutatta át a levélkötegeket. hogy otthagyhassa a nap is a vége felé járt. hogy akarva-akaratlanul nagyapjának ünnepélyes felszólítását hajtja végre. akik nem szeretik Marshékat. A fülébe hasító női hang azonban olyan sikoltó kitartással beszélt. hogy valóban nagyon ideje lebontani a malmot. De ez az esemény évtizedekkel később következett be Ariah leveleinél. Ez az ötlet mulattatta. egy hal maradványaiból származott.azokkal a családokkal együtt. Egyrészt meleg volt a nyári éjszaka. aki elismeri. A ház gyakorlatilag darabokra hullott körülötte. amelyek bizonnyal hemzsegnek a malomban -. hogy a Marshok nagyon maguknak valók .sosem gondútam vón.10 Azt el kell ismerni. Abner feltételezése szerint valószínűleg a malomkerék fölötti szobában. mert szokatlanul fáradt volt. miről van szó. Az talán jellemző. úgy döntött nem keresi meg azokat a "följegyzéseket". mivel arra kellett gondolnia. . és csakugyan. Ahogy állt a tűz mellett. figyelte a lángokat. elemző elméd hideg az efféle beszédekhez.Mondom magának. Ettől földerülve elaludt. az egészet kivitte a folyópartra és tüzet rakott belőle. amikor rájött. alig mozdult a levegő. már fiatalemberként is igen fegyelmezett lehetett. amikor megpróbálták lerombolni az Ördögzátonyt. és többé-kevésbé ők igazgatják a várost. amely az évszak ellenére száraz volt. Kora reggel ébredt a telefon csöngésére. és mintha bizonyos távolságból jöttek volna. félig szökdécselést Abner a patkányoknak tulajdonította. hogy ennél meglepőbb egybeesések is gyakran fordulnak elő. Ariah ettől kezdve csak a legközönségesebb családi ügyekkel foglalkozott." És nem is írt többet. Mis' Corey.

pedig hite szerint ez még csupán egy enyhe példa lehetett.. mint Zebulon. Tobias mintha azt várta volna. hogy így legyen.Beszélt vele? .több mint felit megették az állatok. Abner csöndesen a helyére akasztotta a kagylót. fura. babonás népével egyetemben. látta.kérdezte halkan. . IV. leült a konyhaasztalhoz. Tisztán lehetett látni. A könnyű vacsora után meggyújtotta a lámpát. elhatározva. Komoran elmosolyodott a dunwichi bennszülöttek eszelős babonaságának eme bizonyítéka hallatán. De hát a mútkor is így kezdődött. . akiknek nagy része a rokona volt. csak egyet. csupán a hét napjait tüntették fel. Ám kevés ideje volt arra.felelte Abner. be nem telt számlakönyvet fogott volna be. még mielőtt lesüthette volna a szemét. Többet nem hallottam. csak mélyebben. amelyben az ilyen Dunwichhoz hasonló isten háta mögötti helyek lakói élnek. Tobias Whateley szokatlanul rosszkedvű és hallgatag volt. Döbbenten elhallgatott. de amint megvizsgálta a fűzésen maradt papírfoszlányokat. . hogy vagy Zebulon nem azt mondta el.akár a nyúl.felelte Tobias kurtán. és nekilátott a nagyapai holmik rendezgetésének.Beszélgettünk. . mivel be kellett mennie a városba friss tejért. rögtön amint elköltötte a reggelijét. de szinte tapintható volt a félelem. mert addig is megszabadulhatott a háztól.A háznál várt . duzzogva megtartotta magának a szavakat . Meg volt döbbenve. hogy a rokonok bizonyos dolgokat tisztáztak egymással. vagy Abner nem követte mindenben dédnagyapja utasításait.Csak egy tehent kapott el? . a telefonáló bennszülöttek babonás fecsegése. A bejegyzések kezdettől rejtélyesek voltak. hogy amennyire lehetséges.Tudom .Nem tom. és mesélni kezdte mit hallott a telefon csoportos vonalán. Tobias pillantásában a félelem küzdött az ellenségességgel. . amelybe maga Luther Whateley rótt néhány bekezdést. Ahogy szétnyitotta. Csak késő délután találta meg a följegyzést. Ez a Lutey Sawyer tehene vót . Sohasem mérte föl igazán a tudatlanság és babonaság mélységét. Abner először látott az arcán leplezetlen rettegést. Tobias csupán egytagú motyogásokkal válaszolt. mint mútkorába. mintha Abnernek magától kellene mindent tudnia. amikor Abner belépett.Mis' Bishop.. amelyet keresett . viselkedéséből ítélve zavarban volt az események alakulásától. hogy mielőbb elhagyhassa ezt az isten háta mögötti városkát. Mis' Corey. hogy átvegye Abnertől a pénzt. .egy öreg főkönyvet. Egyfajta megkönnyebbüléssel lépett ki a reggeli napfénybe és a felhők közé. ami igen szűkösre sikeredett. arra a következtetésre jutott. mintha a nagyapja egy ócska.Igen.Találkozott Zebulonnal? . Ennek érdekében folytatta munkáját. Isten ne aggya. Tobias semmivel sem volt hajlandó őszintébben beszélni. Abner elhatározta. amit Tobias várt tőle. a tulajdon görcsös írásával. hogy az első lapokat kitépték.mindketten úgy tettek. De ugyanaz. csak nem feltételezi. . Keltezés nem volt. eltávolítva belőle a prózaibb célra használt oldalakat. hogy azokon a lapokon csak számlák voltak. mert a kellemetlen látogatás a boltban elvette korábbi egészséges étvágyát. mintegy sejtetve. hogy megen visszagyütt? . hogy eltűnődjön a dolgon.11 vernyákűni .. hogy beszédbe elegyedik vele. Döbbenten hagyta el a boltot és visszament a Whateley-házhoz. Zebulon bácsi különös célzásai után Tobias kuzin viselkedése mélységes értetlenséggel töltötte el. Abner nemcsak neheztelést érzett a viselkedésén. Abner kezdett teljesen megzavarodni.. sietteti ügyeit. és fellapozta Luther Whateley főkönyvét.máma reggel tanáták meg .

gyorsan növekszenek vagy zsugorodnak.egyik nemzedékről a másikra hagyományozódik. Valami arra ösztönözte Luthert. akik nem voltak . amellyel kapcsolatban a nagypapa kikérdezte Ariah-t. Együtt úsztak éjszaka. állandóan együtt voltak. Küllemét tekintve szinte degenerált. hogy megértsd. Öregasszonyok meséi? Hát Dr. és én nem hiszek a térképeken nem szereplő sziget történetében). amely kétségtelenül Whateley nagypapa valamelyik levelére válaszolt. Kopoltyús Marshok? Másképpen hogyan úszhatnak ki másfél mérföldet az Ördögzátonyig és vissza? A Marshok keveset esznek.12 "Ezen a hétfőn válaszolt Ariah a kérdésemre. mint a halakra. mint a halaknak! Esküszik. ő pedig Marshékhoz ment látogatóba.illetve inkább négy -." (Luther ehhez négy megvető felkiáltójelet biggyesztett hozzá. akiben kiteljesedik minden jellemző. Sokkal inkább a békákra és varangyokra emlékeztetnek. amelyet a Marsh család produkált. az is lehet. láthatóan géppel írt levél volt. Azt mondta.vagy badarság." Abner véleménye szerint ezt a levelet egy asszony írta. abból arra következtetett. egy szekta. hogy tódít. amíg Sarey vissza nem tért Dunwichba. Chtulhu nevű istent. Esküszik. akikre azt mondták. De miért? A következő bejegyzést beragasztották. nem hozzánk. ahogy te nevezed .-t többször látták Ralsa Marshsal. aki bizonyos mértékig neheztelt Lutherre. Elég egy pillantást vetni Obed kapitány némely leszármazottjára. Ezt a bizonyos Marsht soha senki sem látta. mivel nem hozzájuk küldte Sareyt. hogy Obed felesége polinéziai lett volna. hosszú ideig bírják étel és ital nélkül. miután Obed azt a különös házasságot kötötte a polinéz nővel (a Marshok tagadják.) "Zadok Allen esküszik. Állítólag Obed gyermekei valamennyien viselik a jegyeiket.végül is több mint két hónapja . Kopoltyús emberek. "Azt kérded. Amennyire Abner ismerte nagyapja jellemét. Obed dédunokájával. végül is unokatestvérek. Gilmant hívták ki. az nem egészen ember volt. Amennyire megbizonyosodhattam róla . hogy az öreg Zadok Allen túl sokat fecseg és iszik. Nos Luther. Azt állítja. így Dr. A Marshok vitték el odáig. Némelyik pikkelyes. hogy ez a legendárium . Luther nyilvánvalóan Ralsával kapcsolatban faggatta ki. Meglep. Rowley Marsh egyszer túl beteg volt. hogy látta Sareyt. "Szombat. hogy látta őket halakat űzni és enni! Úgy tépték szét őket mint az állatok. és ő mindig azt mondta. mint Ralsa. hogy a mélyben lakók egy vallási csoport. hogy kimenjen a Marsh-család egyik asszonyához. azt mondtad. hogy a kutatás akkor kezdődött. Azzal egyetértek. bár a szemük halszerű. olyan borzalmasak. a tengerben élnek és Dagont imádják. rücskös bőrük van. Három generáció óta. Tudom. Meg egy másik. hogy ilyeneket kérdezzen. Félemberek. ki a felelős a Marshokkal kapcsolatos nevetséges mesékért. "Ralsa Marsh valószínűleg a család legvisszataszítóbb tagja. Tény. de még így sem tudjuk elképzelni. S. hogy Sarey miként állhatott le egy olyan undorító alakkal. Valamennyien meztelenek voltak. Egyikünk sem akadályozhatta meg Sarey-t. hogy láttak két lábon járni lényeket. Ariah továbbra is állítja. hogy a Marshoknak kemény." Ez volt az első nyilvánvaló utalás Sarey néne innsmouthi látogatására. De ő csak egy. hogy Ariah nem értesített." Most ismét levélrészlet következett. hogy amit a világra segített. amelyet Luther Whateley kapott. hogy ne találkozzék Ralsával. amint kiúszott az Ördögzátonyhoz. Voltak Marshok. de természetesen akkortájt oda járt kereskedni. ugyancsak rokon. hogy rájuk se lehet nézni. noha később egyesek azt állították. hogyan keletkezett. Obed néhai felesége közülük való. hogy a lányaid közül Libby a legcsinosabb. mikor Sarey visszatért Dunwichbe. lehetetlen megnevezni egy vagy akár tucat embert több nemzedéken át.

Harminchét békát számoltam meg a verandán ma este. aláhúzott mondat: ARIAH-NAK IGAZA VOLT! De miben volt igaza? tűnődött Abner. Ám a későbbi bejegyzésekből egyre nyilvánvalóbb riadtság volt kiolvasható. Bishop . Nehéz elaludni. John Sawyer az öklét rázta felém az utca biztos túloldaláról. ismét kint van. hogy úgy érezte. lehet. hogy lejegyzett bizonyos tényeket. Illetve a szünet közelebb állt a két évhez.némelyiket heves indulattal és nem maradt nyoma. Ehelyett mindenféle keltezetlen bejegyzések következtek. de sokatmondó kétszavas bejegyzés következett: "Megbüntettem Sarey-t. egy mormota maradványai. Valósággal megszállják a malmot. még a láb is benne volt!" Végükhöz közeledtek a feljegyzések. Akárki tehette. hogy valamivel több mint egy év telt el Luther legutolsó följegyzései óta. Zebulon a beszélgetés tanúsága szerint kevesebbet tudott Abnernél is." Ez jelezhette azt az időpontot. Újabb szünet következett a feljegyzésekben. hogy Ralsa bárminemű vonzalmat táplált volna távoli unokatestvére iránt. noha összefüggtek egymással. Viszont tudott a jegyzetekről. mivel semmi sem utalt arra. Zebulon alighanem hiábavalóan járt itt. azután egyetlen. A kecskefejők is hangosabbak. amelybe újságkivágásokat ragasztottak. a tinták különböző színéből ítélve különböző időpontokban írták őket. halakról és a Miskatonicban való mozgásukról írt naplót . "Egy hónap alatt összesen lo lábasjószág. ahol nem érhettem el. Ez lényegtelen adatnak tűnt semmi kapcsolatban nem lehetett Sarey dolgával. különben már korábban idejött volna. Ocsmány változások. "R." Több ilyen jellegű bejegyzés követte egymást. "Két teknős. mire akar kilyukadni az öregember. hogy erre maga Luther szólította volna fel. "Ada Wilkerson elment.. méret étel m. Mintha a Miskatonic mocsárrá változott volna. Kurta. "Sok béka.13 emberek. miután ő elolvasta a nagyapja jegyzeteit. ideát. Aggódik pletykák miatt. Erős ellenszenv Dunwichban. vagy hogy Ariah írni akart volna a nehéz természetű Luthernek. Luther Whateley ezután a békákról. amikor megkezdődött Sarey Whateley börtönbüntetése a malom fölötti szobában. A következő bejegyzés mintha sehová sem tartozott volna. túl sokat beszélt. akkor ki az az "R"? Talán Ralsa Marsh jött látogatóba? Abner ebben kételkedett. anélkül.két tehén. ha csak valaki nem rendelkezett azzal a tudással. egy kutya. 6 birka. ködről. vagy csak képzelem?. de nem értette. Most egy olyan rész következett a naplóban. Ez alkalommal Howard Willie. amit később kellett volna kidolgozni." "Hétfő. Abner mindet elolvasta. a legelő Miskatonic felőli végében. És honnan tudta meg Luther Whateley. mert Abnernek csupán tétova célzásokat tett a házban uralkodó állapotokra." Ha Luther és Sarey voltak a ház egyedüli lakói. Dulakodás nyomai. Ám e jegyzetek inkább vázlatnak tűntek valamihez. hogy Ariah és Luther tovább folytatták volna levelezésüket. Nem függtek össze. hogy igaza volt? Semmi nyoma nem maradt annak. A bejegyzés után egy darabig nem esik szó Luther naplójában a lányról.hogy mikor ugrottak ki a vízből meg ilyesmi. így hát Luther biztosan elmondta neki. de Abner annyit meg tudott állapítani. abból az időből. Egy cipőt találtak. gondolta Abner. amit roppant meglepőnek talált. miért bántak ilyen indulatosan Whateley nagypapa beszámolójával.-ségével arányos. maga Luther is. mint Luther Whateley." Kicsivel később a következő adatokat vezette be Luther. amikor Sarey néne a szobába zárva élt. Z. lehet Zebulon? Abner szerint igen. roppant rejtélyesnek tűntek. és el akart ." Z.. Sajnos néhány oldalt kitéptek .

akkor miért kell gondosan diétáztatni. ettől a gondolat átugrott a kétéltű kapcsolatra. 50 éves özvegyasszony. Az első címe az volt: Vadállatok szarvasmarhákat pusztítottak el Dunwich környékén. amelyből a későbbi olvasó megfejthetné miért volt bezárva haláláig Sarey néne. Egy órányi kapkodó kutatás után három homályos cikket talált. és Abner nem tudhatta. hogy elégesse. hogy farkasfalka lappang a Dunwich környéki erdős hegyekben. amelyek megerősítették Luther Whateley pénztárkönyvének följegyzéseit. a Miskatonic egyetem antropológusa szerint nem lehetetlen. Felindulása lelohadt." Végül: "Ha egyszer veszít a súlyából. noha Behtnall professzor. A nyomokból ítélve. hogy érkezése előtt milyen régen kezdtek hangoskodni a vén Whateley-ház körül. a baglyok kiáltása halált jelent. Abner szeme előtt a békák átalakultak az innsmouthi Marsh-klán képviselőivé. Fáradtsága ellenére átfutotta az Aylesbury Herold kötegeit. Csakugyan feltűnő. "Valószínűleg bűntény áldozata lett három nappal ezelőtt Ada Wilkerson. és már nem idegeskedett a békák miatt. és addig találgat. Ez a gondolat különös módon meghökkentette. sem ebben a naplóban ." Azután: "Beszögeztem Sarah szobájának ablakain a zsalugátereket. Valahol kell lennie valamilyen kulcsnak. Semmi haszna Dunwich lakóit faggatni. "Számos szarvasmarhát és birkát mészárolt le a Dunwich környéki tanyákon valamilyen vadállat. hogy tartani fogják a szájukat egy hozzá hasonló "kutyakergette" előtt még akkor is. és előhívta emlékezetéből a családi babonákat. egyedül élt a Miskatonic partján. akkor Luther Whateley gyér följegyzésein túl is kellett maradnia nyomának. főképpen azért."? Ha így van. Abner egy időre elszakította gondolatait az összefüggéstelennek tűnő feljegyzésektől. Izgatott volt. milyen makacsul vartyognak és brekegnek errefelé a békák és a varangyok. ellenállt a kísértésnek. hogy a Miskatonic közelsége és a túlparti morotva Dunwich határában indokolja ilyen nagyszámú béka jelenlétét. Elvetette a gondolatot. az örökké zajongó békák és kecskefejők hangja egyszerre erősödött fel az épület körül. A mészárlás helyszínén maradt nyomok azt sugallják hogy nagy állat lehetett. nem találta a történet folytatását. A megyei hatóságok tovább nyomoznak. Félrelökte a füzetet. Fáradt volt. Későre járt. mert volt egy olyan kínos sejtése.14 pusztítani mindent. ekkora állat emberemlékezet óta nem lakott a keleti parton. a kecskefejők. sem a korábban átolvasott levelekben. aki Dunwichon kívül. töredékes beszámolóban -. Ekkor eszébe jutottak az újságok. sem az eddig tanulmányozott anyagban. már egy ideje leszállt a sötétség. Ez az "ő" vajon szintén "R. és hogy értette Luther az ellenőrizhető méretet? Abner ezekre a kérdésekre nem talált választ. Amikor dunwichi barátnője hiába várta a . amelyeket Luther sok éve félretett.vagy napló formában írott. amelyekben az egész vidék hitt: hogy a békák. Ugyanazok voltak. De hát a békafélék mindig is nagy számban éltek Dunwich környékén. amíg képes nem lesz valami értelmet kihámozni belőle. hogy ez bármilyen kapcsolatban állna az ő érkezésével. "R. amelyekben időről-időre előfordultak dunwichi hírek is. Bizonyára ez történt. Luther Whateley jegyzeteit az egyik csomagjába tette azzal a szándékkal. tudta. ahogyan azokban a levelekben írják le őket. Ha szörnyű események történtek a környéken. akkor óvatos diétán és ellenőrizhető méretben kell tartani. Viszont ráakadt Ada Wilkerson történetére. végre visszajött. hogy magával viszi. egyiket sem a szokásos dunwichi rovatban." Valamilyen módon ez volt a legtitokzatosabb bejegyzés. sokkal valószínűbb. Fölállt. A következő bejegyzés ismét a rejtélyes "R"-rel foglalkozott. amelyek még mindig félre voltak téve későbbi elégetés céljára. hogy minél hamarabb meg kellene fejtenie az öreg házban bebalzsamozott titkot." Akárhogy kutatott. ha többüknek rokona.

ami kapcsolatban lehetne Mrs. Igaz. Sokakra gyanakszanak. és arrafelé indult. a folyóból jött elő és oda is tért vissza. senkinek sem lehetett oka rá. Wilkerson eltűnésével. kitárta az ajtót és csaknem hanyatt esett a folyosóra kicsapó bűztől. és a nyomozást azzal zárták le. az állat. Abner összeszedte a szétszórt újságokat. amely a Dunwichban lezajlott vérengzésekért felelős. mivel kizárólag a jobb lába maradt meg. Fölemelte a lámpáját.mindez összekeveredett a bezárt szobában. de nem találta nyomát. A csobbanást előidézhették egy halcsapat tagjai is. Willie-t Luther Whateley birtokától félmérföldnyire támadták meg egy fasorban. de a kerete is. Még ebből a távolságból is nyilvánvaló volt. Lapzártáig senki sem hallott Mrs. Noha már éjfélre járt. hogy semmi mást nemhallott.15 megbeszélt időpontban. hogy a hölgynek nem volt ellensége. hogy több fény essen a malomkerék fölötti falra. Lehetséges. mint korábban. Wilkersonról. A levegő csöndes volt. Azonnal a bezárt szoba ablakára gondolt. és azóta sem hallani róla. ami azt sugallja. Dunwichi tudósítónk szerint az emberek nagyon mogorvák. Döbbenetes bűntett Dunwichban cím alatt. a fű pedig valószínűleg nem gyullad meg. hogy mi történt. hogy a keretet belülről törték ki! . Mr. hogy bizonyos észlelt nyomok vagy csapások mintha a Miskatonicban tűnnének el. amelyet a leapadt folyó hagy a köveken és a mélyedésekben. hogy megölje. mozgó alakot pillantott meg a malom kereke mögött. hogy a hatóságok semmilyen nyomot nem találtak. amelyek egyszerre ugrottak ki a vízből. amelyek a dunwichi eseményekkel álltak kapcsolatban. hogy az ablak jobban nyitva van. Ahogy elindult hirtelen meghallotta a kecskefejők és a békák őrjöngő crescendóban fölcsapó zajongásán át is a fa recsegését és pattogását. nem ártana még egy pillantást vetni Sarey néne szobájára. és reszketett. Ám volt egy állandóan visszatérő elem a nyomozók és a sajtó megjegyzéseiben. amelyen még mindig rajta volt a cipő. ellátogatott otthonába." További két bekezdés kurtán közölte. aki két hete tűnt el. mintha heves dulakodás történt volna. noha makacsul tagadják. és magasra csapott közöttük a harag. hogy Dunwichben bárki is megölhette volna Willie-t vagy Mrs. amikor horgászat után hazafelé tartott a Miskatonic partján. a szag a nyitott ablakon át is bejöhetett. Szerencsétlen embert legyűrték és valószínűleg darabokra téphették. Ennek ellenére úgy vélte. sem pénze. A házban átható bűz érződött. annak a nyálkás üledéknek a bűze. Még ahol állt. Aztán a békák hangja úgy fölerősödött. mert a föld minden irányban föl volt túrva. kivéve néhány kiszakított lapot. mégpedig. Kinyitotta a bezárt szobát. mivel már nagy területet kiégetett. akiket legalább részben felelőssé lehetne tenni a történtekért. Abner egy pillanatig csak állt a küszöbön. de ezenkívül semmi többet. A Miskatonic. Bizonyosan heves dulakodásra került sor. A Herold következő számai semmiféle információt nem közöltek a dunwichi eseményekről. hogy nem csupán az ablak tűnt el. hogy összefog dőlni az egész malom? Ekkor a szeme sarkából formátlan. a bútorokat felborogatták. valamilyen állat vackának émelyítő büdössége . a mocsarak szaga. Hatalmas erővel téphették le a lábszárát. mivel a hatóság és az újságírók egyaránt a bennszülöttek szilárd elutasításának falába ütköztek akik még találgatni sem voltak hajlandók. düh és félelem lángja. Hajlamos volt a lobogó lángok játékának tulajdonítani az árnyalakot. Wilkersont. fogta a lámpát és fölment a lépcsőn. ahol eltüzelte őket. dunwichi lakost kegyetlenül meggyilkolták. halvány fényében úgy rémlett." Ezután a cikk néhány adatot sorol föl Willie családi kapcsolatairól. onnan is látni lehetett. majd egy pillanattal később hallotta a víz csobbanását. kivitte a folyópartra. Az égő újságok reszketeg. Visszatért a konyhába. "Huszonegyedike éjszakáján a 30 éves Howard Willie-t. Ismét előhozták a "nagy vadállat" gyatra magyarázatát. Végül volt egy beszámoló Howard Willie haláláról. meg Behtnall professzor vélekedését a farkasfalkáról. A ház ajtaja viszont be volt zúzva. nem érezte kötelességének a tűz figyelését.

amely a többit összeköti. . Amit látott.Luke Lang hangja a rémület sikolyává erősödött. borzalmas mellékjelentéssel.Ez Luke Lang! . a növekvő felismeréstől félig bénán igyekezett letépni füléről a kagylót. miközben logikus gondolkodása készült megrendülni. Azután ismét fölcsaptak az indulatos és rémült hangok.! . hogy tudományos neveltetése teszi lehetetlenné azt az elsődleges megállapítást annak a premisszának a megfogalmazását. Ösztönszerűen tudta.Mostan igyekszik befelé az ablakon. mielőtt túl késő lenne. . hogy tud minden tényt. odasietett a falhoz és levette a kagylót. amely túl van az ésszerűn? A telefon vad csöngése rántotta ki zavaros gondolataiból.. hogy ő betette a lábát nagyapja házába.Mi az. .. Csak azt kell megtudnia. mintha Abner Whateley-hez hasonlóan várták volna az újabb tragédiát.szakította félbe egy újabb hang. becsapta az ajtót.Luke hangja félelmes sikoly után elhalt. . különösen. Ezt kívánta a nagyapja. Nagyon zaklatott állapotban volt. csupán egy újabb részlet a látszólag összefüggéstelen adatok bőségesen gyülekező halmazában.kor a konyha előtt és a hálószobája ablakain túl nem érezhető. hogy ésszerűen gondolkodjék.16 Hátraugrott.ordította Luke rekedten a telefonba. Luke? . . ami. Odalent igyekezett visszanyerni az önuralmát.Tedd le a telefont.akörül. hogy ez a meggyőződés több a vidéki embernek az idegenekkel szembeni hagyományos bizalmatlanságánál. Az egyik hang valamennyi testetlen és ismeretlen volt Abner számára .Luke! Luke! Tedd le a telefont! . valami dúvad. ezek a kezek! Az a szörnyű kar! Istenem! Ez az arc. Érzékei azt mondták. Gondolatai egy központ körül fortyogtak . bezárta és lemenekült a lépcsőn. mintha túl nagy lenne a rendes mozgásho' . Elkapta a kutyámat. amikor azt írta: "Te mentél ki a világba és tanultál eleget ahhoz. Komoly erőfeszítésébe került. Istenem! Istenem! Há' nem begyün? Ű. amelyet tévedhetetlenül bizonyítanának a tények. a kérdezősködő hangok káoszán át.kérdezte egy asszony. amelyet nem nyomorít meg sem a tudatlanság babonája. izgatottan. mert az a kínos meggyőződése támadt. rémülten állt egy pillanatig. amely azóta növekszik. hogy a dunwichi parasztok valamilyen módon őt teszik felelőssé a történtekért. Üvegcsörömpölés és fa reccsenése hallatszott azután csönd lett Luke Lang házában. Most már meg volt győződve róla hogy bármely valószínűtlennek tűnt elsőre. Visszacsúsztatta a levelet a zsebébe. és egy pillanatig csönd volt a vonalban is.Löködi az ajtót .. . szimatol! Az ajtóval próbálkozik.Odaki van az ajtóm előtt. bolondság lenne feltételezni. hogy a bűz kívülről árasztotta el Sarey néne öreg szobáját.. siessetek. Erősen megszokta..Bishopnál találkozunk! És valaki közbeszólt: . hogy minden dologra kutató elmével tekints. hogy segítséget hívhassunk . Az ablakokat is feszegeti. . .Csináljatok egy csapatot és gyüjjetek gyorsan! . De a pánikba esett Luke nem hallotta.mint a medúza? Ó. Férfihang sikoltott a vonalban.Segéljük meg! .Betöri az üveget.azonosította a hívót..Istenem! Valami fertelem! Körbe ugrál.az ajtóba van. . ezek az adatok mégis összefüggtek egymással. . siessetek. hogy belefojtsa a szót a csoportos vonalban zsinatoló bolondokházába. Zavartan. hogy melyik az az alapvető tény vagy elem. amit tudnia kell. V. mivel mindenki fölvette a kagylót. sem a tudomány babonája"? Ez valami rejtvény. Még egyszer elővette Luther Whateley utolsó levelét és ismét elolvasta.Abner Whateley tette! Abner a döbbenettől émelyegve. hogy valami lakik abban a szobában. . fejét a falnak támasztva.

Abner talpra ugrott és megpördült. bármit. Felült.. Ösztönszerűen a hálószobába sietett. ami már önmagában sértés egy értelmes ember számára. Csak Sarey maradt. . átnézte az öregember holmiját . De miben állt az őrültsége? Luther Whateley sermnit sem mond efelől. Mit csinálhatott. igyekezett értelmet találni az összegyűlt adathalmazban.de nem volt képes értelmezni. Nem egészen egy órán át hevert. mi történhetett Luke Langgal . mielőtt elpatkóná!" Bolti cédula és spárga. Miután ezzel végzett. hogy ott van a szeme előtt .17 Nem akart arra gondolni. Elővette a zseblámpát. nemcsak azért. Kis ideig határozatlanul álldogált. holmiját Luther Whateley naplójával együtt beledobálta a bőröndjeibe. Marad Sarey néne. legyek. hogy élete végéig be volt zárva? És mire célzott a nagyapa. elkínzott hangja még mindig a fülében csengett. nem tudta. és azzal. kaszáspókok. az eladást valamilyen ügynökségen át is intézheti.a könyvek kivételével mindent . Visszatért a házba. hogy lebontsák a malmot. hogy az őrültség elszaporodott a Whateley családban.. Luke rémült. és az egészet kivitte a kocsijába. biztos volt benne. mintha egy tenger felé haladó nagy hullám mosná végig a partot. mégis kénytelen volt megállapítani. ha olyan kicsi.közeledő hangot. hogy olyan. Semmiféle bűn nem nyomja a lelkét. Maradhat. de még egy végső kísérletet akart tenni.. Miért kéne menekülnie? Semmit sem csinált. a menekülés nem sietős. Biztos volt benne.ők lakták az öreg malmot. amikor a békák és a kecskefejők lüktető kórusán át csobbanást hallott a Miskatonic felől . Mindazonáltal nem tudott elaludni. amely a kulcsot jelenti a többihez. Abner fölvette. Láthatóan Tobias Whateley műve. gondolta Abner. kétségtelenül egerek is élnek a falakban. ami még rosszabb. Gondolatai még mindig kavarogtak. intézkedett. inkább jó szándékú figyelmeztetés. mint egy ártalmatlan varangy? Egy pók? Egy légy? Luther Whateley rejtvényekben írt. Elszakadt a faltól. és a sötétben bement a hálószobába. milyen kicsi! Nem érdekes milyen az alakja. Vagy talán úgy gondolta a nagyapja. Egy kődarab hevert a padlón az üvegcserepek között. hogy öljön meg mindent a malomban. az anyja makulátlan életet élt. igaz-e gyanúja Luke Langgal kapcsolatban . fülelt. és még valami nehezebb. Kintről futó lábak dobogása hallatszott. elgondolkodva olvasott.és másokkal. Figyelmesen. Egy számolócédula volt rákötve közönséges spárgával. csak a menekülésre tudott gondolni. De hát idejött. pókok. hogy megtudja. hogy "az enyéimre már nem vonatkozik?" Whateley nagymama jóval Abner születése előtt meghalt. vagy fölismerni. Egy pillanatig állt az asztal mellett. Minden csöndes volt a békák és kecskefejők kórusát leszámítva. eltépte a spárgát és széthajtogatta a papírt. mintha valaki a keréken igyekezne fölmászni a malomba. Megvetően az asztalra dobta a követ. hogy létezik. Nem annyira fenyegetés. semmi szükség a jelenlétére. Julia néni fiatal lányként halt meg. ahol teljesen felöltözve kinyújtózott az ágyon. Ákombák betűket látott.mintha a telefonhívás bizonyítéka hagyott volna helyet bármiféle kétségnek -. azután leült az asztalhoz. Ott feküdt gondolatai labirintusában botorkálva. hogy Luther Whateley rejtvényét megfejtse. Még akkor is. "Tűnnyé innen. de úgy döntött. Talán azt várta Luther Whateley. csaknem átesett az egyik konyhaszéken. Ám ekkor megszakadt a hang. újabb gondolata támadt. hogy Abner a tudomány babonáinak áldozata? Hangyák. még mindig azt a tényt keresve.Abner nem szívesen azonosította. hogy az unokája ezeket pusztítsa el? Mögötte hirtelen betört az ablak. mindenféle bogarak. mit tegyen. s egy másik követte . tipolyszúnyogok . Ám most csapdába került a menekülés vágya és a Luther Whateley iránti teljesítetlen kötelesség között. ami él? Nem számít. Vajon mire célzott az öregember azzal. Cserepek hullottak a padlóra. elővette Whateley nagypapa utolsó levelét és újra elolvasta. amikor felszólította Abnert. százlábúak. de amikor elméje kissé kitisztult.

az a lény. Ő azonnal reagált. porba zúzó felismeréssel. és "óvatos diétán és ellenőrizhető méreten kell tartani" .ma-aa-ma-aa-ma-aaah! Abner bevágta az ajtót és elmenekült. hogy öljön ott meg "mindent. felmagasodott és Abnerre vetette magát. mintha valahol messze-messze egy gyermek hívná az anyját . rettenetes.18 Lesiklott az ágyról és kiment a szobából. se nem béka. miközben a porszáraz gerendaépületben elharapózó lángok kezdték izzó vörössé festeni az eget. hogy az maga keressen magának táplálékot. Halkan. rettenetes célzása R..át Dunwichon . eszelősen lüktető szívvel keresztülfutott a földszinti szobákon. és mintha még a békák lármája is csökkent volna. A csendélet egy pillanatig tartott. mint Luther Whateley hátrahagyott jegyzeteiben . az utalás "R. Teljes erejéből a felé rontó lényhez vágta a petróleumlámpát. A lényt elborította a tűz. mély morgása átcsapott fülsértő magas jajongásba . majd kirontott a házból. végül emberi lényeken élve . miután elmenekült. kataklizmikus tudást.fölállt. mert csak nem eszi meg nyersen. hogy Sarey néne készíti el. nem törődve azzal. Ámokfutóként száguldott . amely végig a kezében volt."-re. amikor táplálék nélkül hagyta a bezárt szobában. Először semmit sem hallott. miközben a sötét komor dombok mintha utánanyúltak volna.azután különös.nagyapja látszólag értelmetlen utalásai elveszett tehenekre. amelynek békatestéből hatalmas.-rel kapcsolatban hogy "méret étel m. mintha ki akarta volna zárni belőle amit látott.a nyers húsdarabok. hogy ne keltsen zajt. Megállt." ismert . amely benne volt az emlékezetében éppen úgy. Azután a lény eszelős morgással . amelyet Abner öntudatlanul kiszabadított.-ségével arányos". A sárga fény tócsájában lassan elindult a lépcsőn a bezárt szoba felé.ngh'aaa . fuldokló nyöszörgés. óvatosan haladt. amikor betörte az ablaktáblát és kirúgta a zsalugátert. félig elvakítva a félelem izzadtságától elfordította a gyújtás kulcsát. Az ajtó elé érve hallgatózni kezdett. aki "végre visszajött".a tudást. Abban a szobában valami lélegzett! Leküzdve félelmét. amely borzalmas módon úgy hangzott. visszanyerve ördögi nagyságát. és őt gúnyolta minden hangoskodó kecskefejő és béka. Kinyitotta az ajtót és a magasba emelte a lámpát. se nem ember kuporgott telezabáltan. el akarván pusztítani. amelyet "R. a rég elhagyott ágy szétdúlt ágyneműjében egy szörnyeteg.azután csönd lett.. Szinte eszméletlenül vágódott be a kocsijába. meggyújtotta a petróleumlámpát. bár kételyei miatt Abmert szólította fel. nem számítva az úszóhártyákat az ujjak között.szemét félig lehunyta. és elszáguldott arról az átkozott helyről. Ott. nehéz puffanás hallatszott . először a Miskatoníc halain azután kisebb állatokon.hogy a semmibe töpörödjön Sarah halála után. ráncos bőrű teremtmény. Abner visszatért a konyhába. vissza az egyetlen otthonba. a vér még csurgott békaszerű állkapcájáról és úszóhártyás ujjairól . amelyből máris ömlött a füst."Eh ja ja ju jaaahaaa .egy iszonyat. ami beleégett az agyába . azután susogás ütötte meg a fülét.mint az innsmouthi embereket! . teheneken. hogy már a mögötte levő ágynemű és a szoba padlója is tüzet fogott. kiszabadította. amely félig ember félig béka .át a fedett hídon .a kulcsot. őrjöngve tépkedte lángoló testét.a lény. Félig-meddig lezuhant a lépcsőn. amelyekről gyermekként feltételezte.lzjuh. noha nem tudott róla . birkákra és más állatok maradványaira . erős karok nőttek ki.Luther Whateley most már érthető."Mama-mama . A bezárt szoba felől tompa. bedugta a kulcsot a zárba és elfordította. A döbbenet és a félelem megbénította. De semmi sem tudta kitörölni azt a végső. hjuh . ahogy azt Luther remélte. ami él" . és keskenyedtek emberi kézzé.

az ő Ralsa unokatestvére. akit pusztulásra ítélt a nagyapai vasakarat. hogy visszajöjjön. a szörnyeteg amely örökre ott fog sötétleni Abner Whateley tudatának peremén .19 volt.az a lény. hogy rég elment volna a Mélyben lakók. és az anyja után jajgatott a végső pusztulás rémületében . annyira azonban mégis ember. amelyet valaha ismert. ahelyett. az egyetlen otthonba. Dagon és a Nagy Cthulhu kegyeltjei közé! . amely Sarey Whateley és Ralsa Marsh átkozott egyesüléséből született szennyezett. degenerált vér ivadékaként.