DATA : CLASA : a V- a ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SUBIECTUL LECŢIEI : CUVÂNTUL – PARTE DE VORBIRE

ȘI DE PROPOZIŢIE TIPUL LECŢIEI : PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE SCOPUL LECŢIEI :  EXERSAREA COMUNICĂRII ORALE  CONSOLIDAREA DEPRINDERII DE UTILIZARE A PĂRŢILOR DE VORBIRE ÎN EXPRIMAREA ORALĂ / SCRISĂ (PROPOZIŢII)  CONSOLIDAREA DEPRINDERII DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ : 1.3. să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ oral ; 1.6. să manifeste constant interes faţă de interlocutor în diferite situaţii de comunicare ; 2.2. să utilizeze corect părţile de vorbire studiate în enunţuri / texte proprii ; 3.3.* să sesizeze utilizarea corectă a cuvintelor în flexiune. OBIECTIVE OPERAŢIONALE : A. COGNITIVE : OC1 – să denumească felul părţilor de vorbire indicate ; OC2 – să stabilească părţile dintr-o propoziţie ; OC3 – să formuleze întrebări corespunzătoare unei părţi de propoziţie ; OC4 – să identifice părţile de propoziţie potrivit întrebărilor formulate ; OC5 – să construiască propoziţii respectând ordinea întrebărilor ; OC6 – să scrie propoziţia ,,simplă” dintr-o propoziţie dezvoltată. B. AFECTIVE : OA1 – să manifeste interes şi cooperare în rezolvarea sarcinilor ; STRATEGIA DIDACTICĂ : ACTIV – PARTICIPATIVĂ 1. Resurse procedurale : conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, metoda cadranelor. 2. Resurse materiale : material lingvistic, fişe necesare lucrului pe grupe, fişe de evaluare, panou decorativ 3. Forme de organizare : frontală, individuală, în perechi.

SECVENŢELE LECŢIEI DURATA OB. Fac aprecieri asupra aspectului temei şi. EVALU ARE I Moment organizatoric / Elevii îşi pregătesc caietele. CONŢINUT INFORMAŢIONAL ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI Asigur climatul de ordine şi disciplină necesar desfăşurării orei în bune condiţii. planşă didactică (schema părţilor de vorbire). prin sondaj. conversaţia explicaţia frontală individuală aprecieri verbale . Solicit elevii să-şi pregătească caietele de clasă / teme. CRT. . conversaţia frontală observare sistematică temă de lucru în clasă II Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior / Verificarea temei OC1 explicaţia exerciţiul individuală . manualele şi instrumentele de scris. conversaţia frontală Elevii pregătesc caietele de teme.Pentru astăzi v-am cerut să selectaţi din text câte o parte de vorbire învăţată şi să scrieţi ceea ce ştiţi despre ele (să le analizaţi). ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGIA DIDACTICĂ RESURSE FORMA DE ORG. Pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei: fişele individuale. substantiv sau adjectiv. ▪ În timp ce verific tema cantitativ elevii rezolvă pe caietele de clasă un exerciţiu de alcătuire a unor propoziţii cu diverse cuvinte să fie părţi de vorbire diferite.NR.Să verificăm munca independentă ! ▪ Solicit elevii să denumească Elevii citesc propoziţiile părţile de vorbire descoperite şi să în care cuvântul şiret este citească propoziţiile alcătuite. Ascultă explicaţiile şi rezolvă munca independentă. unele corecturi. fişele de lucru pe grupe.

(verb. flori. .OC1 ▪ Apreciez calificative. Cer elevilor să aranjeze într-un . Aduc explicaţii suplimentare dacă constat că se fac confuzii între părţile de vorbire. conversaţia exerciţiul frontală evaluare orală Realizează schema de re. precum şi categoriile gramaticale ale acestora. .. verbal şi prin OM1 III Prezentarea optimă a conţinutului . substantiv – denumeşNELE te obiecte) Planşă ANEXA 1 didactică chestionare orală Scriu pe tablă părţile de vorbire şi le denumesc: a culege.Să încercăm să realizăm o schemă a părţilor de vorbire ajutându-ne de metoda CIORCHINELUI.conversaţia capitulare asociind fiecărei elemente de părţi de vorbire definiţia joc corespunzătoare . substantiv) conversaţia frontală exerciţiul observare sistematică .Pregătiţi caietele de teme ! Citiţi părţile de vorbire selectate şi analiza lor. substantiv. ▪ Voi cere ca analiza părţilor de vorbire să se efectueze prin sondaj. parfumate. numeralele şi verbele selectate. adjectivele. CIORCHI(ex.Să scriem la tablă câteva cuvinte – părţi de vorbire ! Elevii citesc substantivele. pronumele. ▪ Prezint elevilor o planşă pe care am aşezat la întâmplare numele părţilor de vorbire şi definiţia lor.ciorchine” toate elementele prezentate. Clara. adjectiv.

euristică de propoziţie.OC2 OC3 OM1 IV Anunţarea temei şi a obiectivelor propuse V Dirijarea învăţării şi obţinerea performanţelor OC1 OC2 .Care sunt informaţiile pe care le . ▪ Dirijez elevii în a observa că ANEXA 2 părţile de vorbire intră în alcătuirea propoziţiilor şi devin părţi de propoziţie. propoziţie. Fiecare parte de propoziţie îndeplineşte un rol care poate fi descoperit cu ajutorul întrebărilor. frontală observare sistematică frontală observare sistematică frontală evaluare orală .Ce culege ? zarea întrebări potrivite pentru fiecare . .Ce face Clara ? problemati▪ Solicit elevii să formuleze .Pot fi ordonate formând cuvinte – părţi de vorbire ? o propoziţie – Clara culege flori parfumate. explicaţia comunicare – parte de propoziţie.Ce putem spune despre aceste . Atrag atenţia elevilor lecţiei (Cuvântul – parte de conversaţia asupra importanţei acestora în propoziţie) şi ascultă indievidenţierea rolului cuvântului în caţiile date. Atenţionez elevii asupra faptului Sesizează diferenţa dintre material că în alcătuirea propoziţiei au cuvânt – parte de vorbire şi lingvistic intrat patru părţi de vorbire iar ea cuvânt – parte de propozieste formată din trei părţi de ţie.Să scriem altă propoziţie ! Elevii scriu pe tablă şi în ▪ Dirijez elevii în a formula caiete propoziţia urmând conversaţia întrebări corespunzătoare părţilor sarcinile date. ▪ Anunţ titlul lecţiei precum şi câteva dintre exerciţiile ce urmează a Elevii îşi notează titlul fi rezolvate.Cine culege flori ? conversaţia primim din această propoziţie ? . . a stabili numărul lor (Căprioara vine la izvor) explicaţia şi părţile de vorbire prin care sunt ANEXA 2 exerciţiul exprimate.Ce fel de flori ? material parte de propoziţie în parte şi să lingvistic stabilească numărul lor.

construite.prin sondaj. Verific prin sondaj calitatea rezolvării. ANEXA 3 Elevii scriu la tablă şi în caiete propoziţia. simplă. Răspund la întrebări. Elevii stabilesc întrebări corespunzătoare părţilor de propoziţie şi scriu numărul lor. OC4 ▪ Următoarea sarcină presupune identificarea părţilor de propoziţie care răspund la întrebările formulate.Rezolvaţi al doilea exerciţiu de Ascultă indicaţiile date. ANEXA 2 Se scriu propoziţiile incomplete sau sub formă de schemă. ANEXA 2 individuală evaluare scrisă OC6 OC6 conversaţia explicaţia exerciţiul frontală evaluare orală . notează partea de propoziţie şi o subliniază. propoziţiile ţie pe baza întrebărilor. ex. ▪ Elevii au de construit o propozi. ▪ Scriu pe tablă o propoziţie şi solicit elevii să sublinieze fiecare Elevii rezolvă sarcinile parte de propoziţie. OA1 Citesc împreună cu ei sarcina şi dau explicaţii. pe baza întrebării sau să alcătuiască o propoziţie pornind de la întrebările date.Să alcătuim propoziţii ! Ofer explicaţii elevilor privind sarcinile următoare. întrebările.OC1 ▪ Cer elevilor să rezolve primul OC2 exerciţiu de pe fişă. Elevii trebuie să completeze o propoziţie cu partea care îi lipseşte. precum şi completarea lor.: (cine ?) a mulţumit pentru îngheţată (cine ?) (ce face ?) ANEXA 2 conversaţia explicaţia exerciţiul fişe de evaluare conversaţia explicaţia exerciţiul material lingvistic conversaţia euristică explicaţia exerciţiul material lingvistic explicaţia exerciţiul ANEXA 3 individuală evaluare scrisă frontală evaluare orală frontală evaluare orală OC5 . OC5 . pe fişă ! rezolvă sarcina şi citesc. să noteze pentru o propozziţie (două) partea de vorbire prin care se dată şi pe fişă un exerciţiu exprimă şi să scrie propoziţia asemănător.

Pe baza observaţiilor comportamentului elevilor pe parcursul orei. câte un model pentru fiecare rând. verific corectitudinea acestora. După explicarea sarcinilor şi rezolvarea lor. împreună cu colegul.OC2 OC3 OC4 OC6 OA1 OM1 Explic elevilor că cele mai importante părţi dintr-o propoziţie sunt cele care răspund la întrebările : Despre cine se vorbeşte ? Ce se spune despre ? Solicit elevii să rezolve ultimul exerciţiu de pe fişa individuală.Cuvântul – parte de propoziţie Elevii notează în caiete conversaţia ceea ce trebuie să reţină problematidespre rolul cuvântului în zarea propoziţie.identificarea unei anuNELE mite părţi de propoziţie . Pentru fiecare propoziţie corespund patru sarcini potrivit numărului de cadrane.formularea întrebării joc corespunzătoare . Fac aprecieri prin sondaj. Elevii ascultă aprecierile făcute. a atitudinii acestora faţă de sarcinile individuale sau în perechi. .Care este titlul lecţiei de astăzi ? ▪ Cu ajutorul elevilor formulez enunţuri referitoare la conţinutul lecţiei şi cer să le noteze în caiete. CADRA. ▪ Împart elevilor fişe de lucru în perechi.identificarea părţilor de exerciţiul propoziţie . fac aprecieri frontale şi individuale. Numesc şi notez elevii cu califi- material lingvistic ANEXA 3 individuală evaluare scrisă VI Asigurarea feed– OA1 back-ului / VII Evaluarea activităţii Rezolvă. sarcinile celor patru conversaţia cadrane : explicaţia . îşi exprimă propriile păreri legate de aprecie. în perechi autoevaluare evaluare reciprocă frontală chestionare orală aprecieri verbale colective / individuale frontală . .conversaţia rea proprie sau a colegilor. ANEXA 4 scrierea propoziţiei simple. elemente de .

Cer elevilor să-şi noteze tema Îşi notează tema şi mă sopentru lecţia următoare. pe baza fişelor individuale. licită prin întrebări supliCitesc sarcina şi rezolv oral. mentare. .VIII Asigurarea retenţiei şi a transferului 2 – 3/ cative. conversaţia explicaţia frontală observare sistematică .

ANEXA 1 PĂRŢI DE VORBIRE SUBSTANTIVUL DENUMEŞTE OBIECTE PRONUMELE ÎNLOCUIEŞTE NUME VERBUL EXPRIMĂ ACŢIUNI ADJECTIVUL EXPRIMĂ ÎNSUŞIRI ALE OBIECTELOR NUMERALUL ARATĂ NUMĂRUL ŞI ORDINEA OBIECTELOR .

c) O broscuţă verde stă la soare. Transformarea propoziţiei dezvoltate în simplă El a cumpărat pantofi roşii. b) Căprioara vine la izvor.ANEXA 2 EXERCIŢII PROPUSE SPRE ÎNSUŞIREA CONŢINUTULUI 1. Din tei cad flori parfumate. . b) (cine?) (ce face?) (ce fac?) (unde?) (cine?) 3. Delimitarea părţilor dintr-o propoziţie şi formularea unor întrebări corespunzătoare a) Clara culege flori parfumate. 2. (cine?) a mulţumit pentru îngheţată. Construirea unor propoziţii a) Copiii (ce au făcut?) la pădure.

ANEXA 3 FIŞĂ DE EVALUARE 1. ________________________________________________________ ___________________________________________________ _____ ___________________________________________________ _____ ___________________________________________________ _____ ________________________________________________________ 2. Iepuraşul speriat s-a ascuns în tufiş. scrie felul părţilor de vorbire prin care se exprimă şi transcrie propoziţia simplă. Tata călătoreşte pe mare. Alcătuieşte o propoziţie după întrebările : (cine?) (ce face?) (unde?) ____________________________________________________ _____ _________________________________________________________ 3. _________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ . Scrie întrebările potrivite pentru părţile de propoziţie şi notează numărul lor.Subliniază părţile de propoziţie.