Adi, Soyadi Aday No

. .

iOO)
-......

,--

Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi

-.-----.--

Hukuk

i - TEST SORULARi
Soru 1- Alacagin temliki ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? a- Alacagin temlikinin geçerli olabilmesi için yazili sekilde yapilmasi gerekir. b- Alacagim temlik eden, devralana karsi borçlunun ödeme gücünü tekellüf etmis sayilir. c- Alacagin temlikinin geçerli olabilmesi için borçlunun nzasimn alinmasina gerek yoktur. d- Alacagini temlik eden kisiye iyi niyetle ödeme yapan borçlu, borcundan kurtulur. e- Alacagin temlik edilmesi borç iliskisinin taraflanm degistirmez. Soru 2- Asagidakilerden hangisi zamanasimim durduran nedenlerden birisidir? a- Borcun ikrar edilmesi, b- Borç için rehin verilmesi, c- Borç için kefalet verilmesi, d- Alacaklimn borçluya karsi icra takibi yapmasi, e- Alacagin bir Türk Mahkemesi önünde ileri sürülebilme imkani bulunmamasi, Soru 3- Asagidakilerin hangisinde iyi niyetin rolü vardir? a- Bir borcun ifasinda, b- Sözlesmenin tamamlanmasinda, c- Bir hukuki sonucun dogmasinda, d- Sözlesmenin uyarlanmasinda, e- Irade beyanlanmn yorumlanmasinda, Soru 4- Asagidakilerden hangisi sözlesmenin butlanina yol açan nedenlerden biri degildir? a- Sözlesmenin konusunun sonradan imkansiz olmasi, b- Taraflardan birinin hukuki islem ehliyetine sahip olmamasi, c- Sözlesmenin emredici hukuk kurallanna aykiri olmasi, d- Sözlesmenin konusunun ahlaka aykiri olmasi, e- Sözlesmenin konusunun kisilik haklanna aykin olmasi,

1

Adi, ~oyadi
Aday No ~

.
.

Soru 5- Ayhan Bey, Tacir Selim Bey'den yüz elli bir adet sandalye alip, satabildiklerini satacak, kalanim Selim Bey' e iade edecektir. Ayhan Bey ile Selim Beyarasinda düzenlenen bu sözlesme asagidakilerden hangisine örnek teskil eder? a- Satis vaadi sözlesmesi, b- Satis için tevdi sözlesmesi, ( c- Tasimr mal satis sözlesmesi, d- Taksitle satim sözlesmesi, e- Art arda teslimli satis sözlesmesi, Soru 6- Borçlar Kanununa göre, asagidakilerden hangisi "Saticimn Borçlari"ndan degildir? a- Zapta karsi tekefllil borcu, b- Mülkiyeti devir ve teslim borcu, c- Ayiba karsi tekefllil borcu, d- Bedeli (semeni) teslim alma borcu, e- Zaran ödeme borcu,

Soru 7- X Kolektif sirketinde, ortaklardan Bay A iflas etmistir. Bay A ve X Kolektif sirketi ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur? a- Kolektif sirket adi sirkete dönüsür. b- Sirketin devami hakkinda karar almak gerekir. c- Sirketin diger ortaklari Bay A'yi ortakliktan çikarabilirler. d- Sirketin borç ve taahhütleri muaccel hale gelir. e- Ortakligin borçlari için diger ortaklara basvurma hakki dogar.

Soru 8- - Limited sirketlere iliskin olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? a- Limited sirket kurmak için en az iki sahsa ihtiyaç vardir. b- Limited sirkette ortaklarin sorumlulugu taahhüt ettikleri sermaye ile simrlidir. c- Limited ortaklikta esas sermaye belirlidir ve bu sermaye ortaklarin esas sermaye paylarimn toplamina esittir. d- Limited sirketler sigortacilik ve bankacilik dahil her türlü alanda faaliyet gösterebilirler. e- Limited sirkette ortak sayisi bire inerse sirket infisah eder. Soru 9 - Asagidakilerden hangisi alacak senedidir? a- Ipotekli borç senedi, b- Tahvil, c- Hisse senedi, d- Tasima senedi, e- Konismento, Soru 10 abcdeAsagidakilerden hangisi Kambiyo senetlerinin özelliklerinden biri degildir? Bono bir kambiyo senedidir. Kambiyo senetleri siki sikiya sekle bagli kiymetli evraklardan degildirler. Kambiyo senetleri emre yazili senetlerdendir. Kambiyo senetleri ayin zamanda ödeme vasitasidir. Bankalar paralarini kambiyo senetlerine plase edebilirler.

2

Adi, Soyadi Aday No

. .

Soru 11- Kamu mallari ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? a- Kamu mallari kamulastinlamaz. b- Kamu mallari haczedilemezler. c- Özel mallara nazaran daha ayncalikli bir korumaya tabii degildirler. d- Kamu mallari devir ve ferag edilemezler. e- Kamu mallari kazandinci zamanasimi yolu ile iktisap edilemezler. Soru 12- Tüzük çikarma yetkisi asagidakilerden hangisine aittir? a- Cumhurbaskanligi b- Basbakanlik, c- Bakanliklar, d- Kamu tüzel kisileri, e- Bakanlar Kurulu, Soru 13- Anayasamiza göre asagidakilerden hangisi Kanun Hükmünde Kararnamenin konusu olabilir? a- Konut dokunulmazligirnn sirnrlaninasi, b- Kiyilardan yararlaninanm düzenlenmesi, c- Bütçe kanununda degisiklik yapilmasi, d- Haberlesme özgürlügünün sirnrlaninasi, e- Seçme hakkimn düzenlenmesi, Soru 14abcdeAsagidakilerden hangisinin kamu tüzel kisiligi yoktur? Ankara Il Özel Idaresi, Çankaya Belediyesi, Ovacik Köyü, Ankara Üniversitesi, Milli Egitim Bakanligi,

Soru 15- Asagidakilerden hangisi, tasinmazlarin fevkalade zamanasimi ile iktisabi için gerekli sartlardan biri degildir? a- Tasinmaz üzerindeki zilyetligin malik sifati ile olmasi, b- Mülkiyeti kazarnlacak tasinmazm tapulu yada tapusuz olabilmesi, c- Tasinmaz üzerindeki zilyetligin davasiz ve araliksiz(fasilasiz) olmasi, d- Tasinmaz üzerindeki zilyetligin en az yirmi yil sürmüs olmasi, e- Tasinmaz üzerindeki zilyetligin iyi niyetle sürdürülmüs olmasi, Soru 16- Mütemmim cüz (Bütünleyici parça) ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? a- Asil seyden aynlan bütünleyici parça üzerinde kuralolarak asil seyin malikinin mülkiyet hakki dogar, b- Asil seyden ayrilan bütünleyici parça bagimsiz esya halini alir. c- Asil sey üzerinde kurulan ayni haklar onun bütünleyici parçalarim da kapsar, d- Bütünleyici parça üzerinde asil seyden bagimsiz olarak zilyetlik kurulamaz, e- Dogal ürünler asil seyden aynlmcaya kadar bütünleyici parça sayilirlar. Soru 17- Asagidakilerden hangisi sahsi hak olarak tapu kütügüne serh edilmez? a- Sufa hakki, b- Istira hakki, c- Rehin hakki, 3

Adi, Soyadi Aday No

. .

d- Geri alim hakki, e- Vefa hakki, Soru 18- Asagidakilerden hangisi tapu sicilinin unsurlarindan biri degildir? a- Tapu kütügü, b- Yevmiye defteri ve belgeler, c- Aziller sicili, d- Terkinler sicili, e- Kamu orta mallari sicili,

Soru 19- Kanunun tanimina iliskin asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? a- Kanun objektifve genel kural koyabilir. b- Kanun bireysel ve sübjektifislem niteliginde tedbir alabilir. c- Kanun belli bir kisiye mükellefiyet yükleyemez. d- Kanun belli bir kisiyi kanuni yükümlülükten kurtaramaz. e- Kanun ancak anayasada belirlenmis konularda kural koyabilir

Soru 20- Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? a- Anayasa Mahkemesi bagimsiz bir üst yargi kurulusudur. b- Anayasa Mahkemesi Meclis iç tüzüklerinin sekil ve esas bakimindan Anayasaya uygunlugunu denetler. c- Anayasa Mahkemesi yasalarin Anayasaya uygun olup olmadigini kendiliginden harekete geçerek denetleyebilir. d- Anayasa Mahkemesi siyasi partileri yargilar. e- Anayasa Mahkemesi Yüce Divan görevini icra eder. Soru 21- Asagidakilerden hangisi Anonim Ortakliklarda münhasiran genel kurula ait olan yetkilerden biri degildir? a-Ortaklik sözlesmesinin degistirilmesi, b-Temettü dagitim teklifinin kabulü, c-Sirket organizasyonunun belirlenmesi, d-Denetçilerin seçimi, e-Anonim ortakligin feshine karar verilmesi,

Soru 22- Kanun hükmünde kararname çikarma yetkisi asagidakilerden hangisine aittir? a-TBMM b- Bakanlar Kurulu c- Anayasa Mahkemesi d- Danistay e- Cumhurbaskani Soru 23- Asagidakilerden hangisi devletin, toplumsal barisi ve adaleti saglamak amaciyla toplumsal ve ekonomik yasama etkin biçimde müdahalesini mesru ve gerekli gören devlet anlayisini ifade eder? a- Hukuk devleti, b- Liberal devlet, 4

Adi, Soyadi Aday No

. .

c- Laik devlet, d- Demokratik devlet, e- Sosyal devlet, Soru 24- Asagidakilerden hangisi parlamenter sistemin özelliklerinden biri degildir? a- Bakanlar Kurulu'nun yasama organina karsi siyasal sorumlulugu söz konusudur. b- Yasama organinin hükümeti denetlernesi mümkündür. c- Yasama organi, güvensizlik oyu vererek hükümetin görevini sona erdirebilir. d- Devlet Baskani'nin yasama organina karsi siyasal sorumlulugu söz konusudur. e- Yürütme organinin parlamentoyu fesih yetkisi mevcuttur. Soru 25- Memurlarin mali sorumluluklanna iliskin asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? a- Memurlar kasit ve kusurlu hareketleri sonucu verdikleri zararlardan kisiselolarak sorumludurlar . b- Memurlarin sebep olduklan zararlar rayiç bedel üzerinden hesap edilir. c- Memurlar görevlerini ifa ederken tedbirsiz davranmislar ise olusan zararlardan sorumludurlar . d- Memurlarin üçüncü kisilere karsi verdikleri zarar dolaysi ile dogrudan memur aleyhine dava açilabilir. e- Memurlarin yönetime karsi verdigi zararlann kisiselolarak tazmin ettirilmesi için memura karsi genel hükümlere göre dava açilabilir. Soru 26- Sirketlere iliskin olarak asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir? a- Sirketler sahis sirketi ve sermaye sirketi olarak kurulabilir. b- Kolektif sirketlerde ortaklann sorumlulugu sermayeleri ile sinirli degildir. c- Adi komandit sirket, bir sermaye sirketidir. d- Anonim sirket kurmak için asgari bes ortaga ihtiyaç vardir. e- Limited sirket sahis sirketi degildir. 11- KLASIK SORULAR Soru 1- Asagidaki kavramlari tanimlayiniz. (15 Puan) Yetki Genisligi ilkesi Müspet (pozitif) Hukuk Ombudsman

5

Adi, Soyadi Aday No ..:...........•....

.

Soru 2- Memur A, idare tarafindan istegi disinda emekliye sevk edilmistir. Memur A bu durumda idare aleyhine hangi dava ya da davalan açabilir? Idareden ne gibi taleplerde bulunabilir? Açiklayiniz. (10 puan)

Soru 3- Kamu hukuku kavramini tanimlayiniz. halinde yaziniz. (10 puan)

Kamu hukukunun bölümlerini maddeler

6

Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi
Muhasebe

Soru 1: i. (Y) Ticaret Isletmesinin dönem basi bilançosunu olusturan varliklan ve kaynaklan asagida kansik olarak verilmistir. Ticari Mallar . Tasitlar Borç Senetleri Hisse Senetleri Alicilar Binalar Alacak Senetleri Saticilar Alinan Çekler Sermaye Kasa Demirbaslar Birikmis Amortismanlar (-) Bankalar 480.000 246.000 372.000 161.000 200.000 624.000 192.000 504.000 18.000 ? 56.000 216.000 180.000 24.000

2. (Y) Ticaret Isletmesi, dönem içerisinde asagidaki islemleri yapmistir. a- Isletme satici (Z)'den KDV hariç 80.000 YTL tutannda mal satin almis, mal bedelinin 30.000-YTL'sini ve KDV'ni pesin ödemis mal bedeli için saticiya borçlanmistir.

b- Alis maliyeti 300.000 YTL olan mal 400.000 YTL'na satilmis, satis bedelinin 140.000 YTL'si ve KDV pesin tahsil edilmis, 200.000 YTL için senet alinmis ve kalan tutar için alicilar borçlandinlmistir. Bu satisla ilgili KDV hariç 20.000 YTL tasima gideri de isletme tarafindan ödenmistir. c- Isletme pesin bedelle KDV hariç 3.000 YTL tutannda kirtasiye malzemesi satin almis ve bu islemi bir gider hesabinda muhasebelestirmistir. d- Isletme, aktife kayitli degeri 80.000 YTL, birikmis amortismani 40.000 YTL olan demirbaslan KDV hariç 60.000 YTL'na pesin bedelle satmistir. Isletme yönetimi satilan demirbaslar yerine yenisini almaya karar vermistir.

1

3. (Y) Ticaret Isletmesinin dönem sonundaki envanter islemleri su sekildedir. a- Yapilan sayimda mal mevcudunun 260.000 YTL oldugu saptanmistir. b- Yillik amortisman giderleri 100.000 YTL olarak hesaplanmistir. c- Kirtasiye malzemesinin 2.400 YTL'lik bölümü dönem içinde kullanilmistir.

ISTENENLER

: (50 puan)

1- Dönem basi bilançosunu düzenleyiniz ve açilis kaydini yapiniz. 2- Dönem içi islemlerinin muhasebe kayitlanni yapiniz. (Mal hareketleri araliksiz sayim yöntemine ve amortismanlar endirekt kayit yöntemine göre muhasebelestirilecektir. 3- Dönem sonu envanter islemlerine iliskin muhasebe kayitlanni yapiniz.

Soru 2: Asagidaki kavramlan tanimlayiniz. (25 puan) a) Ticari Kar - Mali Kar b) Fevkalade Amortisman c) Emsal Bedeli d) Düzenleyici Hesaplar e) Yevmiye Defteri

Soru 3: Muhasebe sistemimizin uluslararasi muhasebe standartlan ile uyumlu hale getirilmesinin yarar ve sakincalanni, muhasebenin ürettigi bilgileri kullanan kisi ve kuruluslar açisindan tartisiniz. (25 puan)

2

2..005"

Maliye Uzman Yardimciligi Giris SinaVi

l~lls~T
",--

- -

--

-

vS"oru: 1 --Asagidaki kavramlari-kisaca (en fazla beser cümle ile) açiklayimz: (20 puan) a. J Egrisi b. Para çogaltam c. Cari Islemler Açigi d. Esnek döviz kuru sistemi e. Senyoraj

'S6ru: 2 - Ekonomik büyüme kavramim ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olan faktörleri kisaca açiklayimz. Büyüme ile dis ticaret ve istihdam arasinda nasil bir iliskiden söz edilebilir? Açiklayimz. (20 puan) Soru: 3 - Yillik reel yatinm degiskenini zaman, reel GSMH, nominal faiz ve enflasyon orani ile açiklamaya çalisan modelin tahmin sonuçlari asagida verilmektedir. Verilen bütün bilgileri kullanarak tahmin sonuçlanm ve sonuçlarin basarisini yorumlayimz. (20 puan) Gözlem sayisi Katsayi T orani hata -0.07 -9.23 -8.41 0.0019 12.19 0.054 Standart 1.91 0.0067 0.670 88.21 15 0.0551 0.001347 0.001219 -0.509 -0.00009 -0.0165 -0.0023 0.972 0.00045

hata eleri toplami

Soru: 4 - Ci = a +p Xi +Uj modelinde Ci kisisel tüketimi, Xi ise harcanabilir geliri göstermektedir. Ilgili veriler kullamlarak yukandaki model En Küçük Kareler Yöntemine göre tahmin edilmis ve su sonuçlar elde edilmistir: a =-67.58, p= 1.025, R2= 0.99. Bu sonuçlan yorumlayiniz. Tahminin geçerliligi konusunda neler söylenebilir? (10 puan)

1

~ru: 5 - Satis fiyati P=180 YKr olan bir isletmenin toplam maliyet fonksiyonu TM= q318q2+ 180q+ 180 seklindedir. Bu isletmenin karini maksimum kilan üretim düzeyini ve bu üretim düzeyinde firmanin toplam hasilat, toplam maliyet ve kanni hesaplayiniz. (10 puan)

vSoru: 6 - Monopol ve oligopol piyasalarini karsilastirarflk temel ayirt edici özelliklerini sekil
yardimiyla belirtiniz. (10 puan) ~ru: 7 - Asagidaki verileri kullanarak, GSMH, Safi Milli Hasila, Milli Gelir, Kisisel Gelir ve Harcanabilir Geliri hesaplayiniz. (10 puan) ~ \A}nortisman Kurumlar vergisi $is aleme gelir ödemeleri \t'ransfer ödemeleri Dolaysiz vergiler \..V'aizödemeleri ~SYIH yF'Jis alemden gelir girisi \.tSübvansiyonlar Dagitilmaniis firma karlari Dolayli vergiler \Sosyal güvenlik paylari 1100 800 1150 500 500 1250 15000 1300 500
~

c--

1000 1100

2

AUl, ~oyaui

. Aday No .

Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi
Ingilizce
~nm., T~ ••ihi : 25.12.2005

Smav Saati

15:30

Question 1: TransIate the following texts into Turkish: (30 points) a) The advancement of the negotiations will be guided by Turkey' s progress in preparing for accession, within a framework of economic and social convergence. Progress will continue to be closely monitored by the Commission, which is invited to continue to report regularly on it to the CounciL.

b) On August 31, 1997, Princess Diana, Princess of Whales, died in acar accident. Her drunken chauffeur hit a bridge post in a Paris tunuel. The car was going at 100 miles per hour. Only two out of the four people survived. The two people who survived were the driver and the bodyguard of Diana. Both of them were wearing seat belts. Diana and her boyfriend, Dodi Fayed, were not wearing seat belts. Her death affected people around the world.

c) Jason was arrested yesterday for driving drunk and attacking apolice officeL am afraid he will face a serious punishment. think that we are also responsible for this since we should not have let him go alone.

i

i

d) Which one do you prefer? Having more time to spend with your family or more money to spend for them. No one can be criticized for choosing one of the altemati ves.

1

Adi, Soyadi Aday No

. .

e) Working hard may not work sametimes. You may need to be luckier than generally you are. But keep in mind, no one is always lucky enough to be successful without doing his/her best.

f)

We have to build a cu1ture of consensus that makes the solution of our problems easy. The main way of doing this is an openminded education system that teaches our children to be respectful for different opinions and life styles of other people.

Question 2: Solve the puzzle (lO points)
DOWN 1 v. lo make safe; lo remove from harm; lo keep for fulure use 2 ad. in whal way; lo whal amount 3 n. Ihe time belween being bom and dying; opposile dealh; alliiving Ihings 5 v. to Irayel by boal or ship 6 v. to move somelhing over Ihe surface of anolher thing 7 v. lo lift up; lo move lo a higher position; to cause to grow; to increase 8 v. lo go up or down somelhing by using Ihe feet and sometimes Ihe hands 10 n. lissue in Ihe bodies of humans and animals used lo slore energy and to keep warm; ad. Ihick; heavy

ACROSS 4 ad. known very well lo many people 6 ad. having Ihe color Iike Ihal of blood 7 n. a food grain 9 v. lo go down quickly; lo come down; lo drop to Ihe ground or a lower position 11 prep. inside; held by; conlained by; surrounded by; during 12 v. lo go by or move around somelhing; lo move along; to cause or permil to go

2

Adi, Soyadi Aday No

. .

Question

3: Choose the best answer to the following questions.

(30 points) researching d) last

i.
a) 2.

The team had to do Okinawa and meeting amount

ofhomework to prepare for the expedition, some of the people who live there. b) plenty c) finish

Each day, for three weeks, visitors to the site will Blue Zones team should explore next. a) choose b) determine c) vote

on which place in Okinawa the d) describe

3.

A series ofbombs ........... of Jordan. a) city

exploded at three hotels in the Middle Eastem city of Amman, the b) region c) motherland d) capital France.

4

more than two weeks, rioters have been carrying out violent acts throughout a) Before b) For c) Since killed when they d) As

5.

On October 27, two teenage boys were accidentally chasing them. a) think b) thought

police were d) were thinking

c) have thought

6.

Yes, you can borrow my pen, don't forget to bring it a) back quick for d) attention b) light at c) pass forgot lost missed fire tum find look

to me when you 're finished

7.

make a) get caught

8.

9.

10. He couldn't a) mn up

come yesterday

since his car

on the way to the office yesterday. c) pulled d) hit by

b) broke down

Question 4: Explain your ideas on one of the following not less than 15 sentences. (30 points) • • • An experience or an event that you cannot forget.

subjects in an essay stmcture using

The current status of Turkish economy. Your advices to a younger student to be successful in the schooL.

Your answer will be evaluated based on these qualitative

and quantitative

aspects.

3

Adi, Soyadi Aday No

. .

./ Precise expression of the ideas . ./ Grammar and word diversity . ./ Stmetme and organization . ./ Minimum required number of sentenees.

4