SAE-104

2008
PAPER III
Time: 3 Hours

Max. Marks: 150

Note: The candidate has to answer 15 questions @ 5 questions from each section.
Each question carries 10 marks.
SECTION I
1. (a) Explain various approaches to measure national income.
OR
(b) Explain the problems in measuring national income.
2. (a) Explain the important objectives of the 10th Five Year Plan.
OR
(b) Explain the role of private sector after economic reforms.
3. (a) Explain the methods of measuring poverty in India.
OR
(b) Explain the methods of measuring unemployment in India.
4. (a) Explain the objectives of monetary policy.
OR
(b) Explain the impact of economic reforms in the Banking sector.
5. (a) Explain the pattern of revenue collection after economic reforms in India.
OR
(b) Explain the principles of public expenditure.

SECTION II
6. (a) Why are Land Reforms implemented? What are the main laws pertaining to
Land Reforms in Andhra Pradesh?
OR
(b) Explain the scope of Land Reforms in Andhra Pradesh and assess success in
computerisation of Land Records.
7. (a) How is Andhra Pradesh Economy popularly classified? What are the relative
shares of the three regions in the GSDP of Andhra Pradesh in the recent years?
OR
(b) What is Green Revolution? What is its impact on the agricultural economy of
Andhra Pradesh?
8. (a) Examine the structure of occupations pursued by Andhra Pradesh people and the
proportion of SC-ST population in the total population of Andhra Pradesh.
OR
(b) Write notes on:
(i) Measures taken by the Andhra Pradesh government to empower women.
(ii) Infant Mortality and Death rates in Andhra Pradesh in the recent decade.
9. (a) What are the direct and indirect taxes levied by the government of Andhra
Pradesh?
OR
(b) Write notes on:
(i) Debt composition of Andhra Pradesh government.
(ii) Tax revenue and other resource inflows into Andhra Pradesh government
from the Central government.
10. (a) Explain the pattern of resource mobilisation for the public sector in the 5-Year
Plans of Andhra Pradesh in the recent decade.
OR
(b) What are the total outlays of Andhra Pradesh's X and XI 5-Year Plans? What
proportion of the outlay is allocated to agriculture including irrigation?

SECTION III
11. (a) Examine the growth and structure of industries in Andhra Pradesh.
OR
(b) Explain the significance of SSI in the development of Andhra Pradesh and
mention the incentives extended by the government to this sector.
12. (a) Briefly explain the need for administering agricultural commodity prices and
mention the administering machinery.
OR
(b) Explain the basic features of Targeted Public Distribution System (TPDS) and
its performance in the state.
13. (a) Examine the causes for regional disparities in Andhra Pradesh and measures
initiated by the government to reduce the same.
OR
(b) Explain the causes for backwardness of certain regions and suggest measures
for development.
14. (a) Examine the role of SHGs in Andhra Pradesh in meeting the credit requirements of rural people.
OR
(b) Examine the importance and development of transport and communication in
the state of Andhra Pradesh.
15. (a) State the importance of service sector in the development of Andhra Pradesh.
OR
(b) Write short notes on:
(i) Kisan Credit Card Scheme.
(ii) Providing Urban Facilities in Rural Areas (PURA).

(ûÁ©’í∫’ ņ’-¢√-ü¿´·)
Ææ÷îª-†©’: ŶμºuJn 15 v°æ¨¡o-©èπ◊ Ææ´÷-üμΔ-†´· v¢√ߪ÷L. äéÌ\éπ\ N¶μ«í∫ç †’çúÕ 5 v°æ¨¡o©’ v¢√ߪ÷L.
v°æA v°æ¨¡oèπ◊ 10 ´÷®Ω’\©’.

¶μ«í∫´·
1.

2.

3.

4.

5.

I

(á) ñ«B-ߪ÷-üΔ-ߪ÷Eo éÌ©-´-ú≈-EéÀ Ö°æ-ßÁ÷-TçîË NNüμ¿ °æü¿l¥-ûª’©’ v¢√ߪ’çúÕ.
™‰-üΔ
(G) ñ«B-ߪ÷-üΔ-ߪ÷Eo éÌ©-´-úøç™ Ö†o Ææ´’-Ææu©’ àN’öÀ?
(á) ®√≠æçZ ™ 10´ °æçîª-´®Ω{ v°æù«-Réπ ´·êu ©é~¬u-©†’ v¢√ߪ’çúÕ.
™‰-üΔ
(G) ÇJnéπ ÆæçÆæ \-®Ω-ù© ņç-ûª®Ωç w°j¢Ëô’ ®Ωçí∫ §ƒvûª†’ ûÁ©-°æçúÕ.
(á) ¶μ«®Ω-ûª-üË-¨¡ç™ Ê°ü¿-J-é¬Eo éÌLîË °æü¿l¥-ûª’©’ àN’öÀ?
™‰-üΔ
(G) ¶μ«®Ω-ûª-üË-¨¡ç™ E®Ω’-üÓu-í¬Eo éÌLîË °æü¿l¥-ûª’©’ àN’öÀ?
(á) vü¿´u NüμΔ† ©é~¬u©’ àN’öÀ?
™‰-üΔ
(G) ¶«uçéÀçí˚ ®Ωçí∫ç°j ÇJnéπ ÆæçÆæ \-®Ω-ù© v°æ¶μ«-´´· àN’öÀ?
(á) ÇJnéπ ÆæçÆæ \-®Ω-ù© ņç-ûª®Ωç ÇüΔߪ’ ´Ææ÷-©’™ ´÷®Ω’p-©†’ v¢√ߪ’çúÕ.
™‰-üΔ
(G) v°æ¶μº’ûªy ´uߪ’ Ææ÷vû√-©†’ v¢√ߪ’çúÕ.

¶μ«í∫´· II
6. (á) ¶μº÷ ÆæçÆæ \-®Ω-ù-©†’ áçü¿’èπ◊ Å´’©’ îË≤ƒh®Ω’? Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸™ ¶μº÷ ÆæçÆæ \-®Ω-ù-©èπ◊
Ææç•ç-Cμç-*† v°æüμΔ† îªö«d©’ àN’?
™‰-üΔ
(G) Ççvüμ¿-v°æ-üË-¨¸™ ¶μº÷Ææç-Ææ \-®Ω-ù© °æJCμ àN’? ¶μº÷ ߪ÷ï-´÷†u ü¿≤ƒh¢Ë-V© éπç°æ‹u-ô-K-éπ-®Ω-ù™
≤ƒCμç-*† Nï-ߪ÷Eo ûÁ©’-°æ¤´·.
7. (á) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ ÇJnéπ ´u´-Ææn†’ ≤ƒüμΔ-®Ω-ùçí¬ à Nüμ¿-´·í¬ ´K_-éπ-J-≤ƒh®Ω’? ÉöÃ-´© Ææç´-ûªq-®Ω-´·™
Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ ®√≠æZ ÇüΔ-ߪ’ç™ ´‚úø’ v§ƒçû√© ≤ƒÊ°éπ~ ¢√ö«©’ à Nüμ¿çí¬ ÖØ√o®·?
™‰-üΔ
(G) £æ«Jûª N°æx´ç Åçõ‰ àN’öÀ? Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ ´uߪ’-≤ƒßª’ ÇJnéπ ´u´-Ææn°j üΔE v°æ¶μ«-´-¢Ë’N’?
8. (á) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ v°æï© ´%ûª’h© E®√t-ù«Eo °æJ-Q-Lç-´·. ¢Á·ûªhç ®√≠æZ ïØ√-¶μ«™ Â≠úø÷u©’f
èπ◊™«©’, ñ«ûª’© ¢√ö«©’ à ¢Ë’®Ωèπ◊ ÖØ√o®·?
™‰-üΔ
G) öÃ鬩’ v¢√ߪ·´·:
(i) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ ´’£œ«-∞¡© ≤ƒCμ-é¬-®Ω-ûªèπ◊ îË°æ-öÀd† Ωu©’.
(ii) ÉöÃ-´L ü¿¨»-•lç™ Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸™ P¨¡Ÿ ´’®Ω-ù«© ≤ƒüμΔ-®Ωù ´’®Ω-ù«© Í®ô’x.
9. (á) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ v°æ¶μº’ûªyç NCμ-Ææ’h†o v°æûªuéπ~, °æ®Óéπ~ °æ†’o ™‰N’?
™‰-üΔ
(G) öÃ鬩’ v¢√ߪ·´·:
(i) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ ®Ω’ù èπÿ®Ω’p
(ii) Íéçvü¿ç †’çúÕ Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ ®√≥ƒZ-EéÀ °æ†’o© ¶μ«í∫-≤ƒy´’u ¢√ö«, Éûª®Ω Eüμ¿’© ûª®Ω-Lç°æ¤.
10. (á) ÉöÃ-´L ü¿¨»-¶lç™ Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ v°æ¶μº’ûªy ®Ωçí∫ °æçîª-´®Ω{ v°æù«-Ré¬ Eüμ¿’© ÊÆéπ-®Ωù B®Ω’†’
N´-Jç-´·.
™‰-üΔ
(G) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ 10´, 11´ °æçîª-´®Ω{ v°æù«-R-éπ-©™ È®j™‰yèπ◊ ¢Á·ûªhç °ô’d-•-úø’©’ áçûª? FöÀ
§ƒ®Ω’-ü¿© éÓÆæ´· à ¢Ë’®Ωèπ◊ ´u´-≤ƒ-ߪ÷-EéÀ Eüμ¿’©†’ Íéö«-®·-Ææ’h-Ø√o®Ω’?

¶μ«í∫´·
11.

III

(á) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ †çü¿’ °æJ-v¨¡-´’© E®√t-ù´· ´’Jߪ· ´%Cl¥E °æJ-Q-Lç-°æ¤´·.
™‰-üΔ
(G) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ ÅGμ-´%-Cl¥-†çü¿’ *†o-ûª-®Ω£æ… °æJ-v¨¡-´’© v§ƒüμΔ-†u-ûª†’ N´-Jç-´· ´’Jߪ· Ñ
®Ωçí¬-EéÀ v°æ¶μº’ûªyç NÆæh-Jç-*† v§Úû√q£æ…-©†’ Ê°®Ì\-†’´·.
12. (á) ´u´-≤ƒßª’ ´Ææ’h-´¤© üμ¿®Ω© (administering) Å´-Ææ®√©†’ ´’Jߪ· ¢√öÀE ÅúÕt-E-ÂÆd®˝ îËߪ·
ߪ’çvû√çí∫ç í∫’Jç* èπ◊x°æhçí¬ N´-Jç-´·.
™‰-üΔ
(G) ©éπ~u E®√l¥-Jûª v°æñ« °æç°œùÀ ´u´Ææn (TPDS) v°æüμΔ† Å稻-©†’ ´’Jߪ· ®√≠æçZ †çü¿’ ¢√öÀ
°æE-B-®Ω’†’ N´-Jç-´·.
13. (á) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ †çü¿’ v§ƒçBߪ’ ´uû√u-≤ƒ-©èπ◊ 鬮Ω-ù«-©†’ ´’Jߪ· v§ƒçBߪ’ ´uû√u-≤ƒ© ûªT_ç°æ¤-†èπ◊ v°æ¶μº’-ûªy´· BÆæ’-éÌç-ô’†o Ωu-©†’ °æJ-Q-Lç-°æ¤´·.
™‰-üΔ
(G) éÌEo v§ƒçû√©’ ¢Á†-éπ-•úÕ Öçúø’-ôèπ◊ 鬮Ω-ù«©’ N´-Jç*, ¢√öÀ ÅGμ-´%-Cl¥éÀ Ωu-©†’ Ææ÷*ç°æ¤´·.
14. (á) ví¬O’ù Ê°ü¿© °æ®Ω-°æA Å´-Ææ-®√-©†’ B®Ω’a-ô™ Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ †çü¿L SHG © §ƒvûª†’
°æJQLç-°æ¤´·.
™‰-üΔ
(G) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨¸ ®√≠æ-Z´·-†çü¿’ ®Ω¢√ù« ´’Jߪ· éπ´‚u-E-Íé-≠æ†x v§ƒ´·-êu-ûª†’ ´’Jߪ· ÅGμ-´%-Cl¥E
°æJ-Q-Lç-°æ¤´·.
15. (á) Ççvüμ¿-v°æ-ü˨ ¸ ßÁ·éπ\ Né¬-Ææ-´·™ ÊÆ¢√-®Ωç-í∫´· ßÁ·éπ\ v§ƒüμΔ-†u-ûª†’ ûÁ©’-°æ¤´·.
™‰-üΔ
(G) ©°∂æ· öÀ°æpùÀ v¢√ߪ·´·:
(i) éÀ≤ƒØ˛ vÈéúÕö¸ 鬮˝f °æü∑¿éπç (Kisan Credit Card Scheme)
(ii) ví¬O’ù v§ƒçû√-©™ †í∫®Ω ≤˘éπ-®√u-©†’ Å´’-®Ω’aô (PURA).