You are on page 1of 9

Learn basics of turkish language  Merhabā / İyi günler Hello / Good day İyi akşamlar Good evening İyi

geceler Good night

Selâm / Merhabā Hi (merhabā is more common)

Güle güle / İyi günler Bye / Goodbye (Good day)

Lütfen Please

Teşekkür ederim / Sağol Thank you / Thanks

Bir şey değil / Ricā ederim You're welcome / My pleasure

Hoş geldiniz / Hoş geldin Welcome (formal / informal)

Sonra görüşürüz See you later

Görüşürüz! See you!

Yarın görüşürüz See you tomorrow

Özür dilerim! Sorry!

Affedersiniz / Pardon! Excuse me!

Hadi gidelim! Let's go!

Nasılsınız? How are you? (formal)

Nasılsın / Nāber? How are you? / What’s up? (inf.)

İyi değilim / Fenā değil Not fine / not bad

İyiyim. I'm fine.

İyilik. I'm fine. (informal)

Evet / Hayır / Yok Yes / no / no (common inf. use)

İsminiz? What's your name? (formal)

İsmin/Adın ne? What's your name? (informal)

Adım / İsmim… My name is...

Memnun oldum Nice to meet you.

___ Bey, ___ Hanım Mister, Misses

Hanımlar ve Beyler Ladies and gentlemen

Nerelisiniz? Where are you from? (formal)

Nerelisin? Where are you from? (informal)

…lıyım / …liyim.
I am from...

Nerede oturuyorsunuz? Where do you live? (formal)

Nerede oturuyorsun? Where do you live? (informal)

…de/da/te/ta oturuyorum.
I live in...

Kaç yaşındasınız? How old are you? (formal)

Kaç yaşındasın? How old are you? (informal)

____ yaşındayım. I am ____ years old.

. I'm tired / sick.Türkçe biliyor musunuz? Do you speak [know] Turkish? (formal) İngilizce biliyor musun? Do you speak [know] English? (informal) Biliyorum / Bilmiyorum. Beni ilgilendirmez I don't care. Ne oluyor? What's happening? Hiç bilmiyorum. …var / .. I have no idea. I speak [know]… / I don’t speak… Anlıyor musunuz? / Anlıyor musun? Do you understand? (formal / informal) Anlıyorum / Anlamıyorum. Unuttum. There is/are. Gitmem lāzım.. I know / I don’t know. I forgot.. Merāk etmeyin / Merāk etme.vardı..? İşte / Buyurun There it is / Here you are. Don't worry (formal / informal) Sorun değil / Önemli değil It's no problem.. I'm hot / cold. Sıkıldım. Congratulations! Kolay gelsin! / İyi şanslar! (wish of success) / Good luck! (less common) Sıra sizde / Sıra sende It's your turn! (formal / informal) Sessiz olun / Sessiz ol! Be quiet! (formal / informal) Seni seviyorum.. Yandım / Üşüdüm. I'm hungry / thirsty. Biliyorum / Bilmiyorum.. Türkçe’de ____ nasıl denir? How do you say ____ in Turkish? Bu ne? / Bunun mānāsı ne? What is this? / What does this mean? Neyin var? What's the matter? Önemli bir şey değil. / It's alright. I must go. Efendim? What? Pardon me? …nerede? Where is. Çok yaşayın / Çok yaşa! Bless you! (formal / informal) Tebrikler / Tebrik ederim.. Yoruldum / Hastayım. I love you (singular) Pronunciation . It doesn't matter. I'm bored. / There was/were. I understand / I don’t understand. Yardım eder misiniz? / Yardım eder misin? Can you help me? (formal / informal) Tabii / Tabii ki Of course. Acıktım / Susadım.. / Where are.

ö first z zoo h harp p push General Vocabulary and ve friend arkadaş but ama man adam only sādece woman kadın now şimdi boy çocuk. oğul .a car ı cousin r role (rolled) b big i tea s sun c jam j Jean d’Arc ş shine ç charm k kid t time d do l lake u wood e ever m mine ü fruit f fight n nine v van g gate o grow y yard ğ see below.

at the moment şu anda baby bebek always her zaman girl kız never hiç child çocuk something bir şey book kitap nothing hiçbir şey pencil kalem also / too de/da paper kâğıt again yine. tabii ki cat kedi Question Words what ne why niye when ne zaman where nerede how nasıl how much / many ne kadar / kaç which / which one hangi / hangisi who kim . tekrar dog köpek of course tabii. gene.

whom kimi to whom kime whose kimin from where nereden to where nereye Nereden biliyorsun? How do you know? Kimi tanıyorsun? Whom do you know? Kaç dil öğreniyorsun? How many languages are you learning? Hangi üniversitede okuyorsun? In which university are you studying? Niye gülüyorsun? Why are you laughing? The suffix “to be” and Vowel Harmony ben -im I am biz -iz we are sen -sin you are (sing.) siz -siniz you are (plural) o -dur he / she / it is onlar -dırlar they are Numbers / Ordinals 0 sıfır zero 1 bir first birinci / ilk 2 iki second ikinci 3 üç third üçüncü 4 dört fourth dördüncü .

5 beş fifth beşinci 6 altı sixth altıncı 7 yedi seventh yedinci 8 sekiz eighth sekizinci 9 dokuz ninth dokuzuncu 10 on tenth onuncu 11 on bir eleventh on birinci 12 on iki twelfth on ikinci 13 on üç thirteenth on üçüncü 14 on dört fourteenth on dördüncü 15 on beş fifteenth on beşinci 16 on altı sixteenth on altıncı 17 on yedi seventeenth on yedinci 18 on sekiz eighteenth on sekizinci 19 on dokuz nineteenth on dokuzuncu 20 yirmi twentieth yirminci 21 yirmi bir twenty-first yirmi birinci .

22 yirmi iki twentysecond yirmi ikinci 30 otuz thirtieth otuzuncu 40 kırk fortieth kırkıncı 50 elli fiftieth ellinci 60 altmış sixtieth altmışıncı 70 yetmiş seventieth yetmişinci 80 seksen eightieth sekseninci 90 doksan ninetieth doksanıncı 100 yüz hundredth yüzüncü 1000 bin thousandth bininci Days of the Week Monday pazartesi Tuesday salı Wednesday çarşamba Thursday perşembe Friday cumā .

It means literally “on the day of Monday”. Months of the Year January ocak February şubat March mart April nīsan May mayıs June hazīran .). unless they are used in an exact date. cuma günü etc. Days of the week are not capitalized.Saturday cumartesi Sunday pazar the day gün the week hafta this week bu hafta the weekend haftasonu today bugün tomorrow yarın yesterday dün To say “on Monday”. the expression pazartesi günü is used. This is true for other days of the week (salı günü. Tuesday). as in 19 Ocak Salı (January 19th.

July temmuz August ağustos September eylül October ekim November kasım December aralık the month ay this month bu ay next month gelecek ay last month geçen ay the year yıl /sene this year bu sene Seasons spring bahar autumn sonbahar summer yaz winter kış .