Chương I

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

A – TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật đối với các vật đối với các vật khác theo
thời gian.
2. Một vật được coi là chất điểm nếu kích thước của vật rất nhỏ so với độ dài của đường đi hoặc các
khoảng đang xét.
3. Quỹ đạo là đường mà chất điểm vạch ra khi chuyển động.
4. Chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên
vật luôn luôn song song với chính nó.
5. Ta thường xét chuyển động của một vật trong một hệ quy chiếu xác định. Hệ quy chiếu bao gồm
vật làm mốc, hệ trục toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
6. Chuyển động thẳng đều có quỹ đạo là đường thẳng, có vận tốc không đổi về phương chiều, độ
lớn.
- Công thức tính quãng đường đi được: s = vt.
- Phương trình chuyển động: x = x
o
+ vt.
7. Chuyển động biến đổi là chuyển động có tốc độ luôn thay đổi theo thời gian.
- Tốc độ trung bình của một chuyển động biến đổi là: v
tb
=
s
t
, s là quãng đường đi được trong
khoảng thời gian t.
- Vận tốc trung bình của một chuyển động biến đổi là một đại lượng vectơ
1 2
=
A


tb
M M
v
t
, trong
đó
1 2
M M

là độ dời của vật trong thời gian t A .
8. Chuyển dộng biến đổi đều có quỹ đạo là đường thẳng, có tốc độ tăng hay giảm đều theo thời
gian.
- Công thức tính gia tốc: a =
÷
÷
2 1
2 1
v v
t t

- Công thức tính vận tốc: v = v
o
+ at.
- Công thức tính quãng đường đi được: s = v
o
t +
2
2
t
a
- Phương trình chuyển động: x = v
o
+ v
o
t +
2
2
a t

- Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được:
÷ =
2 2
0
2 v v as
Trong các công thức (1), và (2) các đại lượng a, v, v
o
là hình chiếu của các vectơ v

, a

,
0
v


tương ứng trên các trục toạ độ được chọn tuỳ ý; riêng đối với các công thức có chứa quãng
đường đii được (công thức (3), (5)), chiều dương là chiều của
0
v

.
9. Sự rơi của một vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực là sự rơi tự do. Rơi tự do là chuyển động
nhanh dần đều. Ở cùng một vĩ độ dịa lý và ở gần mặt đất, các vật rơi tự do với cùng một gia tốc
g.
10. Chuyển động tròn đều có quỹ đạo là đường tròn, có quỹ đạo không đổi theo thời gian. Các công
thức:
- Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = Ωr.
- Liên hệ giữa chu kỳ và tần số: T =
1
f
.
- Tính gia tốc hướng tâm: a
ht
=
2
v
r
= 
2
r .
11. Công thức cộng vận tốc:
1,3 1,2 2,3
v v v = +
  


B – BÀI TẬP
Bài tập trắc nghiệm
Câu 1 : Nếu lấy vật làm mốc là con thuyền đang tự trôi trên một dòng sông thẳng thì vật nào sau
đây được coi là chuyển động?
A: Người ngồi trên thuyền.
B: Bèo trôi trên sông cùng vận tốc với thuyền.
C: Bờ sông.
D: Con thuyền.
Câu 2 : Vectơ vận tốc của một chuyển động . Hãy chọn câu đúng.
A: Có độ lớn tỉ lệ nghịch với thời gian chuyển động.
B: Có độ lớn tỉ lệ thuận với quãng đường đi được.
C: Không thay đổi khi ta thay đổi vật làm mốc.
D: Toạ độ luôn tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
Câu 3 : Chuyển động của vật nào sau đây thẳng đều? Hãy chọn câu đúng.
A: Vận tốc là hàm bậc nhất của thời gian chuyển động.
B: Vận tốc trung bình tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
C: Toạ độ là hàm bậc nhất của thời gian chuyển động.
D: Toạ độ luôn tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
Câu 4 : Chuyển động của vật nào sau đây tịnh tiến?
A: Bánh xe của ô tô đang chuyển động trên đường thẳng.
B: Trục của bánh xe ô tô đang chuyển động trên đường thẳng.
C: Pit – tông trong xilanh của động cơ ô tô khi chạy trên đường vòng.
D: Kim đồng hồ đang chạy.
Câu 5 : Phương trình chuyển động của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là: x = 8 –
0,5 ÷
2
( 2) t + t; với x đo bằng m, t đo bằng s. Từ phương trình này có thể suy ra các kết quả như
dưới đây. Hỏi kết quả nào sai, kết quả nào đúng?
A: Gia tốc của vật là 1,2 m/s và luôn ngược hướng vớ vận tốc.
B: Vận tốc ở thời điểm 2s là 1m/s.
C: Vận tốc trung bình của vật trong khoảng (0; 2 s) là 1 m/s.
D: Quãng đường vật đi được trong khoảng (1; 5 s) là 4 m/s.
Câu 6 : Từ đồ thị vận tốc theo thời gian vẽ ở hình 1.1, có thể suy ra biểu thức tính vận tốc (với đợn
vị thời gian là s, đơn vị vận tốc là m/s) như sau:
A: v = 15 – 7,5t. C: v = 15 – 6t.
B: v = 15 – 0,125t. D: v = 15 – 0,1t.
Câu 7 : Trong trường hợp nào dưới đây, quãng đường vật đi được tỉ lệ với thời gian chuyển động?
A: Vật bị ném theo phương nằm ngang.
B: Vật rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng 0.
C: Vật chuyển động tròn đều.
D: Vật chuyển động chậm đần đều.
Câu 8 : Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của
một vật chuyển động tròn đều?
A: f =
 2 r
v
. B: T =
 2 r
v
. C: v = ωr. D: ω =
 2
T
.
Câu 9 : Vectơ gia tốc của chuyển động tròn đều. Hãy chọn câu đúng.
A: Có độ lớn bằng 0. C: Giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo.
B: Luôn cùng hướng với vectơ vận tốc. D: Luôn vuông góc với vectơ vận tốc.
Câu 10 : Một vật rơi tự do không có vận tốc ban đầu. Khi vật rơi được đoạn đường bằng h thì có
vận tốc v. Kể từ lúc đó cho tới khi vận tốc của vật bằng 2v thì vật rơi thêm một đoạn đường bằng
bao nhiêu?
A: 1h. B: 2h. C: 3h. D: 4h.
Câu 11 : Ghép một nội dung ở cột trái với một nội dung tương ứng ở cột phải.
1. Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng
biến đổi đều

2.Phương trình chuyển động thẳng biến đổi
đều

3.Phương trình chuyển động đều

4. Công thức liên hệ vận tốc, gia tốc và quãng
đường đi được của chuyển đông thẳng biến
đổi đều.
a) x = x
o
+ vt -
2
1
2
at
b) x = x
o
+ vt +
2
1
2
at
c) =
2 2
0
v - v 2as
d x = x
o
+ vt
e) v = v
o
+ at
f) +
2
0
1
v = v
2
at
Câu 12 : Một chiếc canô đi ngược dòng sông từ A đến B mất 4 giờ. Biết A và B cách 60 km và
nước chảy với vận tốc 3 km/h. Vận tốc tương đối của canô so với nước có giá trị nào sau đây?
A: 12 km/h. B: 15 km/h. C: 18 km/h. D: 21 km/h.
Câu 13 : Trong các câu sau, câu nào sai, câu nào đúng? Chuyển động thẳng biến đổi đều có:
A: Vectơ gia tốc biến đổi đều.
B: Vectơ vận tốc biến đổi đều.
C: Vectơ gia tốc không đổi và cùng phương với chuyển động.
D: Vectơ gia tốc không đổi.
Câu 14 : Trong các câu sau, câu nào sai, câu nào đúng? Trong chuyển động tự do với vận tốc ban
đầu bằng 0.
A: Gia tốc tăng theo thời gian.
B: Vận tốc tăng theo thời gian.
C: Thời gian rơi nửa quãng đường sau gấp đôi thời gian rơi nửa quãng đường trước.
D: Quãng đường đi được tính từ điểm bắt đầu rơi tỉe lệ thuận với bình phương thời gian rơi.
Câu 15 : Điền kết quả vào chỗ trống.
Một vật được ném từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng và đạt độ cao cực đại là h. Bỏ qua sức
cản của không khí. Kể từ lúc vật bắt đầu được ném lên: Thời gian vật đạt tới độ cao h/2 bằng … thời
gian vật đạt tới độ cao h; thời gian để vận tốc của vật giảm hai lần bằng … thời gian để vận tốc giảm
đến 0.
Câu 16 : Tìm từ điềm vào trỗ trống.
A: Vectơ vận tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều …..… hướng với vectơ gia tốc.
B: Quãng đường đi được của vật rơi tự do (với vận tốc ban đầu bằng 0) tỉ lệ với ……… thời
gian rơi của vật.
C: Trong chuyển đông thẳng nhanh dần đều, nếu vận tốc ban đầu bằng 0 thì vận tốc của vật ở
thời điểm bất kỳ tỉ lệ với ……. quãng đường đi được.
D: Trong chuyển động tròn đều vectơ gia tốc luôn ……… với vectơ vận tốc và hướng về …….
của quỹ đạo.
Câu 17 : Điền dấu (< ; = ; >) vào chỗ trống. Một vật chuyển động nhanh dần đều trên một đường
thẳng. Gọi s
n – 1
, s
n
, s
n +1
lần lượt là quãng đường đi được trong giây thứ (n – 1), n, (n +1)
thì (s
n + 1
– s
n
) …(s
n
– s
n – 1
).
Câu 18 : Tìm từ điền vào chỗ trống: Kim phút của một đồng hồ có độ dài bằng 1,5 lần độ dài của
kim giờ. Điểm đầu kim phút có tốc độ dài lớn bằng …… lần, có gia tốc hướng tâm lớn bằng ….…
lần so với điểm đầu kim giờ.
Bài tập tự luận
Câu 19 : Hai ô tô I và II lúc t = 0 ở hai điểm A và B cách nhau 40 km trên cùng một tuyến đường.
Ngay sau đó, ô tô I chuyển động với vận tốc 60 km/h về phía ô tô II. Sau 30 phút, ô tô II chuyển
động với vận tốc 50 km/h cùng chiều với ô tô I.
a) Viết phương trình chuyển động của mỗi ô tô.
b) Tính thời điểm và vị trí ô tô I đuổi kịp ô tô II.
Câu 20 : Hai bến sông cách nhau 36 km. Một đoàn ca nô đi từ A về B với vận tốc 18 km/h (xuôi
dòng) và đi từ B về A (ngược dòng) với vận tốc 12 km/h. Cứ 20 phút lại có một ca nô xuất bến, mỗi
ca nô đến bến nghỉ 20 phút rồi đi tiếp. Vao thời điểm một ca nô xuất phát từ A cũng có một ca nô
xuất phát từ B.
a) Hỏi có bao nhiêu ca nô phục vụ trên tuyến sông này?
b) Khi đi từ A về B mỗi ca nô gặp ca nô
khác?
Câu 21 : Một vật chuyển nhanh dần đều trên một
đường thẳng với vận tốc ban đầu 3 m/s. Trong giây
thứ hai vật đi được quãng đường bằng 6 m. Tìm
vận tốc và quãng đường vật đi được sau 5s.
Câu 22 : Hai chất điểm lúc t = 0 cùng ở gốc toạ
độ. Đồ thị vận tốc của chúng được biểu diễn như
hình vẽ. Hãy xác định thời điểm hai chất điểm gặp
nhau.
Câu 23 : Một êlectron (hạt mang điện âm) chuyển
động chậm dần đều trên một đường thẳng với vận
tốc ban đầu là 4.10
6
m/s. Sau khi đi được quãng
đường dài 3 mm, vận tốc của êlectron giảm đi hai lần.
a) Tính gia tốc của êlectron.
b) Hỏi nếu tiếp tục chuyển động với gia tốc trên thì êlectron sẽ dừng lại sau khi thêm được
quãng đường dài bao nhiêu?
Câu 24 : *Một vật chuyển động trên đường thẳng AB với gia tốc không đổi. Lúc t = 0 vật ở A và có
vận tốc
0
v

. Sau thời gian t
1
vật chuyển động đến B và có vận tốc là 0,5
0
v

.
a) Xác định thời điểm t
2
khi vật ở điểm C. Biết AC =
5
3
AB.
b) Tính vận tốc trung bình của vật trong thời gian t
2
.
Câu 25 : *. Hai vật lúc đầu ở cách nhau một khoảng L trên cúng một đường thẳng và chuyển động
về phía nhau với các vận tốc ban đầu
1
v

,
2
v

. Các gia tốc
1
a

,
2
a

của mỗi vật đều ngược hướng với
các vận tốc ban đầu và không đổi trong quá trình chuyển động.
a) Tìm điều kiện về L để hai vật không gặp nhau trong quá trình chuyển động.
b) Giả thiết điều kiện ở câu trên được thoả mãn. Hãy tính khoảng cách ngắn nhất giữa chúng.
Câu 26 : *. Một vật đang nằm yên trên mặt đất thì được kéo nhanh dần đều lên theo phương thẳng
đứng. Sau 1,5 s vật ở độ cao 3,75 m thì dây bị đứt. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho g = 10 m/s
2
.
a) Tính vận tốc của vật khi dây đứt.
b) Tính độ cao cực đại của vật trong quá trình chuyển động.
c) Vẽ đồ thị vận tốc của vật.
Câu 27 : Ở thời điểm t = 0, một vật được ném từ điểm A lên cao với vận tốc ban đầu 10 m/s. Cùng
ở thời điểm đó, vật thứ hai được thả rơi từ điểm B nằm trên đường thẳng đứng qua A và cách A 15
m về phía trên. Hỏi vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau. Cho g = 10 m/s
2
. Bỏ qua sức cản của không
khí.
Câu 28 : *. Một diễn viên tung hứng, ném các quả bóng theo phương thẳng đứng lên trên với vận
tốc ban đầu như nhau sau những khoảng thời gian bằng nhau. Hỏi vận tốc khi ném các quả bóng lên
là bao nhiêu để luôn luôn có 4 quả bóng chuyển động? Biết rằng khi ném quả thứ 5 thì quả thứ nhất
ở cách quả thứ 2 ℓ = 2,4 m và trong tay diễn viên không có quá một quả bóng. Cho g = 10 m/s
2
.
0 1 2 3 4
t(s)
v(m/s)
Câu 29 : Một con tàu đi sang hướng đông với vận tốc
0
v

. Biết trời có gió Đông Nam. Vận tốc gió
đo được trên boong tàu là
1
v = 2
0
v

. Hãy xác định vận tốc u

của gió đối với đất.
Câu 30 : Hai vật lúc ở cách nhau một khoảng L, cùng chuyển động thẳng đều với các vận tốc có độ
lớn bằng nhau theo hai hướng khác nhau như
hình 1.6. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa
hai vật khi chuyển động là
2
L
. Hãy tính góc
α tạo bởi các phương chuyển động của hai
vật.
Câu 31 : Xác định gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động đều trên đường tròn bán kính
10 cm với tần số 180 vòng/phút.
Câu 32 : Một ô tô có bán kính bánh xe là 30 cm chạy với tốc độ không đổi 54 km/h. Hãy tính tốc độ
góc và gia tốc hướng tâm của một điểm ngoài rìa bánh xe.
Câu 33 : Một đĩa tròn nhỏ bán kính r lăn không trượt ở vành ngoài của đĩa tròn lớn bán kính 2r
trong mặt phẳng chứa hai đĩa, đĩa lớn nằm cố định. Thời gian lăn hết một vòng quanh tâm đĩa lớn là
T. Hãy tìm tốc độ góc của đĩa nhỏ.
Câu 34 : Một hình trụ bán kính R được đặt giữa hai tấm ván phẳng song song với nhau. Biết các
tấm ván chuyển động về cùng một phía với các vận tốc v
1
, v
2
theo phương vuông góc với trục của
hình trụ và hình trụ lăn không trượt trên mặt các tấm ván. Hãy tìm tốc độ góc của hình trụ.
Câu 35 : *. Một bánh xe lăn không trượt trên một mặt phẳng với tốc độ v
o
không đổi.
a) Hãy tìm tốc độ dài và gia tốc của điểm M ở vị trí cao nhất của bánh xe so với mặt phẳng.
b) Xác định vị trí của điểm M để vận tốc tại đó có giá trị bằng 0, bằng 2v
o
.

Chương II
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

A – TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Lực là một đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, kết quả là gây gia tốc cho
vật hoặc làm vật biến dạng. Việc phân tích hoặc tổng hợp các lực đồng quy tuân theo quy tắc hình
bình hành.
2. Lực đàn hồi xuất hiện khi một vật bị biến dạng và có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến
dạng, có điểm đặt ở vật làm cho nó biến dạng và ngược hướng với ngoại lực gây biến dạng.
Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo F = -
k∆l.
3.Lực hấp dẫn là lực hút giữa hai vật bất kì.
Định luật vạn vật hấp dẫn: Hai chất điểm bất kì hút nhau với lực tỉ lệ thuận với tích khối lượng của
chúng, tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng:
F
hd
= G
1 2
2
m m
r

G = 6,67.10
-11
Nm
2
/kg
2
là hằng số hấp dẫn.
4. Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác. Lực ma sát trượt tác dụng
lên một vật luôn cùng phương ngược chiều với vận tốc tương đối của vật đối với bề mặt nó đang
trượt.
Độ lớn của lực ma sát trượt tỉ lệ thuận với áp lực N tác dụng lên mặt tiếp xúc:
F
mst
= μN
μ là hệ số ma sát trượt.
5. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi một vật đang đứng yên trên bề mặt một vật khác chịu tác dụng của
ngoại lực. Ngoại lực này có thành phần song song với bề mặt tiếp xúc. Lực ma sát nghỉ cùng
phương, ngược chiều và có cường độ (độ lớn) bằng thành phần ngoại lực theo phương mặt tiếp xúc.
v
1
v
2
A
BLực ma sát nghỉ tác dụng lên một vật có độ lớn cẹc đại tỉ lệ với áp lực N. Như vậy F
msn
≤ μ
n
N, với μ
n

là hệ số ma sát nghỉ.
6. Định luật I Niu - tơn
Nếu một vật không chịu tác dụng của các vật khác thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc
chuyển động thẳng đều.
7. Định luật II Niu – tơn
Gia tốc của một vật tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của
vật. Hướng vectơ gia tốc của vật là hướng của lực tác dụng lên vật:
F
a
m
=


.
8. Định luật III Niu – tơn
Hai vật tương tác với nhau bằng những lực trực đối:
qt
F

= -
BA
F

.
9. Trong hệ quy chiếu chuyển động thẳng với gia tốc a

, ngoài các lực do các vật khác gây ra, mỗi
vật còn chịu còn chịu thêm lực quán tính ngược chiều với gia tốc a

:
qt
F

= - ma

.
10. Trong hệ quy chiếu chuyển động quay quanh một trục với tốc độ góc ω, ngoài các lực do các vật
khác gây ra, mỗi vật còn chịu thêm lực quán tính li tâm cùng hướng với vectơ bán kính r

nối từ trục
quay tới vật:
qt
F

= mω
2
r

.
B – BÀI TẬP
Bài tập trắc nghiệm
2.1. Hãy chọn câu đúng.
Vận tốc của mỗi vật
A. Chỉ đổi hướng khi lực tác dụng vào vật khác phương với vận tốc.
B. Có độ lớn tăng dần chỉ khi lực tác dụng vào vật cùng phương, cùng chiều với vận tốc.
C. Có độ lớn luôn thay đổi nếu có lực tác dụng vào vật.
D. Có thể có độ lớn không đổi khi lực tác dụng vào vật có cường độ không đổi.
2.2. Trong các câu sau, câu nào sai, câu nào đúng?
A. Nếu lực đã gây cho vật gia tốc thì không làm cho nó bị biến dạng và ngược lại.
B. Nếu lực tác dụng lên vật giảm đến 0, vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
C. Khi có lực tác dụng lên vật, vận tốc của vật nếu không thay đổi độ lớn thì cũng thay đổi phương.
D. Quãng đường mà một vật đi được tỉ lệ với lực tác dụng lên vật.
E. Gia tốc của vật luôn có cùng phương và chiều ngược với lực tác dụng lên vật.
2.3. Hai lực đồng quy đều có cường độ 2 N. Hợp lực của chúng có cường độ 1 N. Không cần tra
bảng lượng giác, có thể kết luận góc giữa hai lực bằng bao nhiêu?
A. 60
o
B. 20
o

C. Nằm trong khoảng từ 0
o
đến 60
o
.
D. Nằm trong khoảng từ 120
o
đến 180
o
.
2.4. Khối lượng của các vật
A. Luôn tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật.
B. Luôn tỉ lệ nghịch với gia tốc mà vật thu được.
C. Chỉ phụ thuộc vào mức quán tính của vật.
D. Không phụ thuộc vào thể tích của vật.
Hãy chọn câu đúng.
2.6. Ba vật có tỉ số khối lượng là 1 : 2 : 4 lúc đầu đều đứng yên. Chúng đồng thời chịu tác dụng của
các lực bằng nhau. Tính đến thời điểm các vật có vận tốc bằng nhau thì tỉ số các quãng đường đi
được là:
A. 4 : 2 :1.
B. 1 : 2 : 4.
C. 1 : 4 : 16.
D. 1 : 1 : 1.
Hãy chọn đáp án đúng.
2.7. Nếu người lái xe ô tô hãm phanh khi xe đang chạy trên đường với vận tốc v thì xe đi thêm được
quãn đường s trng thời gian t rồi mới dừng lại. Nếu người đó hãm phanh lúc xe đang chạy với vận
tốc 2v thì.
A. Xe đi thêm quãng đường 2s trong thời gian t rồi mới dừng lại.
B. Xe đi thêm được quãng đường 2s trong thời gian 2t rồi mới dừng lại.
C. Xe đi thêm được quãng đường 4s trong thời gian 2t rồi mới dừng lại.
D. Xe đi thêm được quãng đường 4s trong thời gian 4t rồi mới dừng lại.
Hãy chọn câu đúng.
2.8. Có 4 vật giống nhau cùng có khối lượng 2 kg và cùng chuyển động thẳng. Phương trình chuyển
động của mỗi vật viết ở cột bên trái còn độ lớn các lực tác dụng lên chúng ghi ở cột bên phải. Ghép
các nội dung ở hai cột thuộc cùng một vật với nhau.
1. x = 3 + 2t – 2t
2
a) F = 0
2. x = 6t + 5 b) F thay đổi theo thời gian.
3. x = 4t + 2 – 0,5t
3
c) F = 8 N, hướng ngược chiều dương của trục toạ độ.
4. x = 0,5t
2
+ 5(t – 2) d) F = 8 N, hướng theo chiều dương của trục toạ độ.
e) F = 1 N, hướng ngược chiều dương của trục toạ độ.
f) F = 1 N, hướng theo chiều dương của trục toạ độ.
2.9. Hai vật được thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh của hai mặt phẳng nghiêng I, II có cùng độ cao
h như hình 2.2. Góc tạo bởi các mặt phẳng nghiêng đối với phương thẳng đứng lân lượt là α, β. Cho
biết α > β và hệ số ma sát giữa các vật và mặt phẳng nghiêng đều như nhau và hai vật đều trượt trên
mặt phẳng nghiêng. Hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu so sánh sau:
a) Vận tốc của vật khi đến chân mặt phẳng nghiêng I … vận tốc vủa vật khi đến chân mặt phẳng
nghiêng II.
b) Gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng I … gia tốc trên mặt phẳng nghiêng II.
c) Thời gian trượt trên mặt phẳng nghiêng I … thời gian trượt trên mặt phẳng nghiêng II.
2.10. Một vật chịu tác dụng của một lực có cường độ không đổi. Cột bên trái ghi hướng của lực, cột
bên phải ghi đặc điểm chuyển động của vật. Hãy ghép các nội dung ở cột bên trái với nội dung
tương ứng ở cột bên phải.
1. Lực tác dụng cùng hướng với vận tốc.

a) Vật chuyển động tròn đều.

2. Lực tác dụng ngược hướng với vận tốc.

b) Vật chuyển động tròn không đều.

3. Lực tác dụng luôn vuông góc với vận tốc.

c) Vật chuyển động nhanh dần đều.

4. Lực tác dụng không đổi nhưng khác
phương với vectơ vận tốc.

d) Vật chuyển động chậm dần đều.
e) Vật chuyển động theo quỹ đạo parabol.

f) Vật chuyển động đều theo quỹ đạo parabol.

2.11. tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Một vật có khối lượng 1 kg nằm yên trên mặt đất ở vùng xích đạo, cách tâm Trái Đất 6400 km. Vật
có tốc độ góc là … rad/s và chịu tác dụng của lực hướng tâm là … N.
2.12. Hai vật A, B cùng chuyển động tròn đều. Biết tốc độ dài của A lớn bằng hai lần tốc độ dài của
B, bán kính quỹ đạo của A lớn bằng bốn lần của B. Hỏi trong các kết luận sau, kết luận nào sai, kết
luận nào đúng?
A. Tốc độ góc của A bằng tốc độ góc của B.
B. Tốc độ góc của A nhỏ hơn tốc độ góc của B hai lần.
C. Gia tốc hướng tâm của A bằng gia tốc hướng tâm của B.
D. Gia tốc góc của A nhỏ hơn gia tốc góc của B hai lần.
2.13. Trên một ô tô đang chạy với vận tốc không đổi trên đường tròn , hành khác ngồi trên xe cảm
thấy người mình bị như thế nào?
A. Bị kéo về phía trước.
B. Bị đẩy về phía sau.
C. Bị kéo về phía tâm đường tròn.
D. Bị đẩy ra xa tâm đường tròn.
2.14. Cặp “lực và phản lực” được đề cập trong định luật III Niu – tơn
A. Có cùng cường đọ nhưng khác phương.
B. Có tổng bằng 0 nên không làm cho vật chuyển động có gia tốc.
C. Tác dụng vào hai vật khác nhau và hướng ngược nhau.
Hãy chọn câu đúng.
2.15. Lực và phản lực không có tính chất nào sau đây?
A. Luôn xuất hiện từng cặp.
B. Luôn cùng loại.
C. Luôn cân bằng nhau.
D. Luôn cùng phương ngược chiều.
2.16. Một người có trọng lượng 600 N đang chạy nhanh dần trên mặt đường nằm ngang. Lực do mặt
đường tác dụng lên người đó sẽ như thế nào?
A. Có cường độ bằng 600 N, hướng thẳng đứng lên trên.
B. Có cường độ bằng 600 N, hướng xiên góc về phía trước.
C. Có cường độ lớn hơn 600 N, hướng xiên góc về phía trước.
D. Có cường độ lớn hơn 600 N, hướng xiên góc về phía sau.
2.17. Lực ma sát nghỉ không có tính chất nào sau đây?
A. Có phương song song với mặt tiếp xúc.
B. Luôn ngược hướng với vận tốc của vật.
C. Có cường độ tuỳ thuộc vào ngoại lực.
D. Có thể bằng 0 mặc dù mặt tiếp xúc không nhẵn.
2.18. Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi?
A. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.
B. Tỉ lệ với độ biến dạng.
C. Luôn luôn là lực kéo.
D. Luôn ngược hướng với lực làm cho nó bị biến dạng.
2.19. Có một số quả cầu đặc, đồng chất, đặt cách nhau các khoảng không đổi. Lực hấp dẫn giữa hai
quả cầu:
A. Tỉ lệ với tổng số các bán kính của chúng.
B. Tỉ lệ với tích số các bán kính của chúng.
C. Tỉ lệ với tích số các bình phương bán kính của chúng.
D. Tỉ lệ với tích số các lập phương bán kính của chúng.
Hãy chọn câu đúng.
2.20. Trái Đất có khối lượng gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng ; có bán kính bằng 3,7 lần bán kính
Mặt Trăng. Kết quả nào sau đây chấp nhận được?
A. Gia tốc rơi tự do trên Trái Đất bằng 22 lân trên Mặt Trăng.
B. Gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng bằng 3,7 lần trên Trái Đất.
C. Một vật đặt trên Trái Đất có trọng lượng 590 N, trên Mặt Trăng sẽ có trọng lượng 100 N.
D. Một vật đặt trên Trái Đất có khối lượng 59 kg, trên Mặt Trăng sẽ có khối lượng 10 kg.

Bài tập tự luận
2.21. Trong hệ vật như hình 2.3, nêm cố định. Góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt nằm ngang là α,
dây không dẫn, khối lượng của dây và của ròng rọc không đáng kể. Bỏ qua ma sát ở trục ròng rọc.
Tìm điều kiện về tỉ số khối lượng của hai vật
1
2
m
m
| |
|
\ .
để hệ đứng yên trong hai trường hợp:
a) Ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng không đáng kể.
b) Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là μ (μ < tanα).
2.22. Một vật khối lượng m được kéo lên phía trên bới lực F

có phương song song với mặt phẳng
nghiêng là μ (μ < tanα). Xác định F

để vật:
a) Chuyển động đều lên trên.
b) Trượt đều xuống dưới.
2.23. Một vật nhỏ có khối lượng m được kéo trên sàn nằm ngang một góc α sao cho vật chuyển động
đều trên mặt phẳng (H.2.5). Hệ số ma sát giữa vật và mặt nằm ngang là μ.
a) Xác định độ lớn F của lực.
b) Hỏi có thể kéo với lực nhỏ nhất là bao nhiêu và kéo theo hướng nào?
2.24. Một xe tải chạy trên đường nằm ngang với vận tốc không đổi. Sau đó xe lên dốc. Mặt dốc
nghiêng góc α = 15
o
đối với mặt nằm ngang. Muốn xe vẫn chuyển động đều với vận tốc cũ thì lực
kéo của động cơ ô tô phải lớn bằng 5 lần lực kéo khi ô tô chạy nằm ngang. Cho biết hệ số ma sát
giữa ô tô với mặt đường trong hai trường hợp đều như nhau. Tính hệ số ma sát đó.
2.25. Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn chuyển động trên một đường thẳng. Vận tốc của ô tô tăng đều
từ 3 m/s lên 15 m/s trong vòng 5 phút. Tìm gia tốc của ô tô và hợp lực tác dụng lên nó.
2.26. Một vật chịu tác dụng của lực F

không đổi, tăng vận tốc từ 0 tới 2 m/s trong thời gian 4s. Sau
đó lực không đổi phương nhưng có cường độ giảm đi 2 lần và được giữ không đổi. Hỏi sau thời gian
5 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc và đi được quãng đường bằng bao nhiêu?
2.27. Hai vật khi lần lượt chịu tác dụng của cùng một lựcF

nào đó thì thu được các gia tốc lần lượt là
a
1
= 2 m/s
2
; a
2
= 3m/s
2
. Nếu gắn hai vật làm một và cũng tác dụng lên chúng lực F

nói trên thì gia
tốc của hai vật là bao nhiêu?
2.28. Một vật có khối lượng 2 kg được kéo lên trên theo phương thẳng đứng bằng một sợi dây không
dãn. Đồ thị vận tốc của vật được cho như hình 2.6. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn lực căng của dây theo
thời gian. Cho g = 10 m/s
2
. Lực cản không đáng kể.
2.29*. Trong cơ hệ như hình 2.7 khối lượng của các vật là m
1
, m
2
, m
3
. Biết dây không dãn. Bỏ qua
ma sát, lực cản, khối lượng của dây và của các ròng rọc.
a) Tính lực căng dây nối hai vật khối lượng m
1
và m
2
.
b) Tính gia tốc của ròng rọc động.
2.30. Trong cơ hệ cho như hình 2.8, hai vật A,B có khối lượng bằng nhau, góc hợp bởi mặt phẳng
nghiêng và mặt nằm ngang là α = 30
o
; hệ số ma sát giữa vật và mặt nằm ngang là μ = 0,2. Lúc đầu
các vật đứng yên và vật A cách mặt sàn h = 2 cm. Cho g = 9,8 m/s
2
, dây không dãn, khối lượng của
dây và của ròng rọc không đáng kể.
a) Tính gia tốc của mỗi vật.
b) Mô tả định tính chuyển động của B trên mặt phẳng nghiêng.
2.31. Một tấm ván khối lượng M và vật có khối lượng m nối với nhau bằng một dây không dãn vắt
qua ròng rọc như hình 2.9. Hệ số ma sát giữa vật và tấm ván là μ. Bỏ qua khối lượng của dây, của
ròng rọc, ma sát giữa tấm ván với sàn và ma sát ở trục ròng rọc. Kéo trục ròng rọc bằng lực F


phương nằm ngang. Tìm gia tốc của mỗi vật và của ròng rọc.
2.32*. Trên mặt phẳng nằm ngang có một tấm gỗ khối lượng M = 4 kg, chiều dài L = 80 cm. Trên
tấm gỗ có một vật nhỏ khối lượng m = 1 kg nằm sát mép của tấm gỗ như hình 2.10. Hệ số ma sát
trượt giữa vật với tấm gỗ, giữa tấm gỗ và mặt nằm ngang đều là μ = 0,1. Tác dụng lên tấm gỗ một
lực theo phương nằm ngang có cường độ F = 15N. Cho g = 10 m/s
2
.
a) Tính gia tốc của vật và của tấm gỗ
b) Sau bao lâu thì vật rời khỏi tấm gỗ?
2.33*. Trên mặt bàn nhẵn nằm ngang có vật A khối lượng M, trên A có vật B khối lượng m (H.2.1).
Hệ số ma sát giữa A và B là μ. Tác dụng lên B một lực F

có phương nằm ngang. Hãy xác định gia
tốc của mỗi vật và lực ma sát giữa A và B.
2.34. Một ô tô có khối lượng 2 000 kg kéo một xe moóc khối lượng 300 kg chuyển động nhanh dần
đều với gia tốc 2 m/s
2
. Bỏ qua ma sát tác dụng lên xe moóc. Cho gia tốc g = 10 m/s
2
. Hãy tính cường
độ của:
a) Hợp lực tác dụng lên ô tô.
b) Lực xe moóc tác dụng lên ô tô.
c) Hợp lực ô tô tác dụng lên mặt đường.
2.35. Một dây thừng có khối lượng m, đồng chất, tiết diện đều trượt không ma sát từ mặt nằm ngang
của một bàn như hình 2.12. Hãy tìm lực căng cực đại của dây trong quá trình trượt.
2.36. Một hình trụ mỏng tâm O lăn không trượt trên một mặt nằm ngang với gia tốc a = 0,2g (g là gia
tốc rơi tự do). Một vật nhỏ A trượt trong lòng nhỏ hình trụ sao cho góc giữa bán kính OA và phương
thẳng đứng không đổi. Hãy xác định góc này, biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt hình trụ là μ =
0,5.
2.37. Một quả cầu nhỏ buộc vào một sợi dây nhẹ. Quay đều dây quanh một trục thẳng đứng sao cho
vật chuyển động trong mặt phẳng cách điểm treo một khoảng h như hình 2.13. Gia tốc rơi tự do là g.
Tính chu kỳ quay của vật.
2.38. Từ đọ cao h người ta ném một vật lên cao với vận tốc
0
v

theo phương hợp với mặt đất một góc
α. Biết gia tốc rơi tự do là g. Bỏ qua sức cản của không khí.
a) Viết phương trình quỹ đạo của chuyển động.
b) Độ cao cực đại mà vật đạt được.
c) Tìm α để vật đi xa nhất. Áp dụng với h = 2 m, g = 10 m/s
2
, v
o
= 20 m/s.
2.39. Từ một điểm A cách mặt đất một khoảng h người ta thả rơi một vật với vận tốc ban đầu bằng 0.
Cũng ở thời điểm đó, vật thứ hai được ném lên từ điểm B trên mặt đất, cách A một khoảng s theo
phương nằm ngang với vận tốc
0
v

(H.2.14).
a) Hỏi phải ném vật thứ hai theo phương nào để gặp được vật A?
b) Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau.
2.40. Một người đi xe đạp trên một đường tròn bán kính R trong mặt phẳng nằm ngang.Hệ số ma sát
nghỉ giữa bánh xe và mặt đường là μ. Hỏi người đó có thể đi với vận tốc cực đại là bao nhiêu? Khi đó
xe nghiêng góc bao nhiêu so với phương thẳng đứng?
2.41. Một ô tô chuyển động trên cầu với vận tốc không đổi v. Biết cầu cong vồng lên với bán kính R,
hệ số ma sát giữa ô tô với cầu là μ.
a) Tính áp lực của ô tô lên cầu khi nó ở điểm giữa cầu.
b) Hỏi lực phát động F
k
của ô tô phụ thuộc vào vị trí của ô tô khi đi trên cầu (góc φ hợp bởi bán kính
vectơ nối từ tâm vòng tròn tới ô tô đối với phương thẳng đứng) như thế nào?
2.42. Một người có khối lượng 60 kg ngồi trên toa tàu đang chuyển động thẳng, nhanh dần đều với gia
tốc a = 2g (g là gia tốc rơi tự do : g = 9,8 m/s
2
).
Hãy tìm hợp lực do toa tàu tác dụng lên người.
2.43. Một vật nhỏ buộc ở đầu một sợi dây và được quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng. Biết hiệu số
các lực căng dây khi vật ở vị trí thấp nhất và ở cao nhất là 12 N. Cho g = 10 m/s
2
. Hãy tính khối lượng
của vật.
2.44. Một lò xo có độ cứng k được cắt thành hai đoạn có độ dài tự nhiên là ℓ
1
, ℓ
2
. Tìm độ cứng mỗi
đoạn.
2.45. Trong hệ vật như hình 2.15, khối lượng của các lò xo, của ròng rọc không đáng kể. Bỏ qua ma
sát ở trục ròng rọc. Độ cứng của các lò xo là k
1
= 100 N/m, k
2
= 250 N/m. Vật A có trọng lượng P
1
=
2N và nằm cân bằng.
a) Tính độ biến dạng của mỗi lò xo.
b) Treo thêm vào vật A một vật B có trọng lượng P
2
= 1N. Tìm vị trí cân bằng mới của A.
2.45. Vệ tinh chuyển động tròn đều trong mặt phẳng xích đạo của Trái Đất và luôn luôn nằm trên
đỉnh đầu của một điểm trên xích đạo gọi là vệ tinh địa tĩnh. Hãy tính khoảng cách tự vệ tinh này đến
mặt đất. Biết Trái Đất có khối lượng 6.10
24
kg và có bán kính R = 6 400 km.

Chương III
TĨNH HỌC VẬT RẮN

A – TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm của vật.
a) Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực
Muốn cho một vật rắn chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì cả hai lực phải trực đối :
1
F

+
2
F

= 0

.
Chú ý : Tác dụng của một lực lwn một vật rắn không thay đổin khi trượt lực đó trên giá của nó.
b) Trọng tâm của vật rắn
Trọng tâm của vật rắn là điểm đặt của trọng lực. Khi vật rắn rời chỗ thì trọng tâm của vật cũng dời
chỗ như một điểm của vật.
c) Cân bằng của một vật rắn có mặt chân đế
Điều kiện cân bằng của một vật rắn có mặt chân đế là đường thẳng đứng vẽ từ trọng tâm của vật đi
qua chân đế.
2. Cân bằng của một vật rắn dưới tác dụngcủa ba lực không song song.
a) Quy tắc hình bình hành : Hợp lực của hai lực
1
F


2
F

là lực F

được biểu diễn bằng đường chéo
hình bình hành mà hai cạnh được biểu diễn bới các vectơ
1
F


2
F

(H.3.1).
b) Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song :
1
F

+
2
F

+
3
F

= 0


Điều kiện này đòi hỏi ba lực phải đồng phẳng (H.3.2).
3. Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực
song song
a) Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều
- Độ lớn của hợp lực : F = F
1
+ F
2
.
- Giá của hợp lực F

chia khoảng cách giữa hai giá của
1
F


2
F

thành những đoạn thẳng tỉ lệ nghịch
với độ lớn của hai lực đó
1
2
F
F
=
2
1
d
d
(H.3.3).
b)điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song: 1
2 3
0 F F F + + =
   

điều kiện này đòi hỏi ba lực phải đồng phẳng.
c) quy tắc hợp hai lực song song ngược chiều
- độ lớn hợp lực
1 2
F F F = ÷
- Giá của hợp lực F

chia ngoài khoảng cách giữa hai giá của
1
F


2
F

thành những đoạn thẳng tỉ lệ
nghịch với độ lớn của hai lực đó
1
2
F
F
=
2
1
d
d
.
- Chiều của hợp lực là chiều của lực lớn (H.3.4).
d) Ngẫu lực : Là hệ hai lực song song, ngược chiều có độ lớn bằng nhau. Ngẫu lực có tác dụng làm
quay vật.
4. Momen lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định.
a) Momen của lực
- Momen của một lực F

vuông góc với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của
lực quanh trục ấy và được đo bằng tích giữa độ lớn của lực với cánh tay đòn : M = Fd.
Cánh tay đòn d là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực. Đơn vị của momen lực trong hệ SI là
niutơn.mét, kí hiệu N.m.
b) Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định
- Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng momen của các lực có khuynh
hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng momen của các vật có khuynh hướng làm vật
quay theo chiều ngược lại.

B – BÀI TẬP
Bài tập trắc nghiệm
3.1. Chỉ ra câu đúng, câu sai trong các câu sau.
A. Hai lực trực đối là hai lực cùng giá, cùng chiều và có độ lớn bằng nhau.
B. Muốn cho vật rắn chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực phải trực đối.
C. Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên vật không đổi.
D. Đường thẳng mang vectơ lực gọi là giá của lực hay đường tác dụng lực.
3.2. Chọn câu sai trong các câu sau.
A. Tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay đổi khi lực đó trượt trên giá của nó.
B. Khi vật rắn dời chỗ thì trọng tâm của vật cũng dời chỗ như một điểm của vật.
C. Trọng lực của một vật rắn có giá là đường thẳng đứng, hướng xuống dưới và đặt ở một điểm
bất kỳ gắn với vật.
D. Trọng tâm của vật rắn là điểm đặt của trọng lực.
3.3. Chỉ ra câu đúng, câu sai trong các câu sau.
A. Hai lực đồng quy thì cùng nằm trên một mặt phẳng.
B. Phản lực của giá đỡ nằm ngang bao giờ cũng đặt lên vật rắn ở diện tích tiếp xúc hoặc ở mặt
chân đế.
C. Đường thẳng đứng vẽ từ trọng tâm của vật không đi qua diện tích tiếp xúc thì trọng lực và
phản lực vó giá khác nhau nhưng vẫn trực đối.
D. Mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả các diện tích tiếp xúc.
3.4. Chọn câu sai trong các câu sau.
A. Nếu đường thẳng đứng vẽ từ trọng tâm của vật không đi qua mặt chân đế, vật rắn không thể
cân bằng.
B. Nếu vật rắn tiếp xúc với giá đỡ ở nhiều diện tích tách rời nhau và nằm cân bằng thì phản lực
tổng hợp coi như một lực có giá đi qua mặt chân đế.
C. Khi ta treo vật bằng một sợi dây mà trọng tâm của vật không nằm trên đường kéo dài của
dây treo thì vật vẫn cân bằng.
D. Mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của trọng lực.
3.5. Chọn câu sai trong các câu sau.
A. Chỉ có thể tổng hợp hai lực không song song thành một lực duy nhất khi hai lực đó đồng
quy.
B. Trọng lực đặt lên vật là hợp lực của các trọng lực đặt lên các phần tử của vật.
C. Hợp lực của hai lực song song, ngược chiều bao giờ cũng có độ lớn nhỏ hơn độ lớn của mỗi
lực thành phần.
D. Hợp lực của hai lực song song, cùng chiều bao giờ cũng có độ lớn lớn hơn độ lớn của mỗi
lực thành phần.
3.6.Chọn câu đúng trong các câu sau.
A. Đối với ngẫu lực ta không tìm được một lực duy nhất có tác dụng giống như hai lực này.
B. Momen của ngẫu lực được đo bằng tích giữa độ lớn của lực và khoảng cách từ giá của lực
đến trục quay.
C. Khoảng cách từ giá của lực đến trục quay càng lớn thì tác dụng làm quay của lực đó càng
giảm.
D. Cánh tay đòn của ngẫu lực là khoảng cách từ giá của lực đến trục quay.
3.7. Cho hai lực đồng quy có độ lớn là 9 N và 12 N,. Độ lớn của hợp lực là bao nhiêu ?
A. 2 N.
B. 25 N.
C. 15 N.
D. Không xác định được.
3.8. Chọn câu đúng, câu sai.
Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F là một lực
A. Cùng chiều với lực F.
B. Có độ lớn lớn hơn 3F.
C. Vuông góc với lực F.
D. Vuông góc với lực có độ lớn 2F.
3.9. Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào sau đây và góc giữa hai lực đó bằng bao nhiêu ?
A. 3 N, 15 N.
B. 6 N, 8 N.
C. 2 N, 13 N.
D. 5 N, 4 N.
3.10. Cho hệ như hình 3.5 (lấy g = 10m/s
2
). Bỏ qua khối lượng của dây. Sức căng của dây treo là
bao nhiêu ?
A. 10 N.
B. 20 N.
C. 30 N.
D. 40 N.
3.11. Cho hệ như hình 3.6, hệ ở trạng thái cân bằng. Sức căng của đoạn dây EF là 10 N. Biết rằng
dây không dãn, bỏ qua khối lượng dây và ròng rọc. Trọng lượng của vật P là bao nhiêu ?
A. 5 N.
B. 10 N.
C. 20 N.
D. 40 N.
3.12. Một người gánh nước, một thùng nặng 200 N mắc vào điểm A và một xô nặng 100 N măc vào
điểm B. Đòn gánh AB dài 1,2 m. Để đòn gánh cân bằng thì vai đặt cách A một đoạn la bao nhiêu ?
A. 60 cm.
B. 40 cm.
C. 80 cm.
D. 100 cm.
3.13. Một dầm có trọng lượng 200 N được đặt trên hai giá đỡ MN (H3.7). Đường thẳng đứng đi qua
trọng tâm của dầm cách M và N theo tỉ lệ 2 :3.
Lực của dầm tác dụng lên giá đỡ M, N là bao nhiêu ?
A. F
M
= 1 200 N ; F
N
= 800 N.
B. F
M
= 800 N ; F
N
= 1 200 N.
C. F
M
= 500 N ; F
N
= 1 500 N.
D. F
M
= 1 500 N ; F
N
= 500 N.
3.14. Trong hình 3.8 thanh đồng chất có trọng lượng P có phương cân bằng nằm ngang và được gắn
vào trục quay O. Thanh được treo bằng ba sợi dây thép mảnh song song và hợp với thanh góc α =
30
o
. Cho biết AB = BC = CD = DO. Nếu lực căng của các sợi dây thép đều bằng nhau thì độ lớn lực
căng đó la bao nhiêu ?
A. P.
B.
3
P
.
C.
3
6
P
.
D.
2
3
P
.
3.15. Một thanh gỗ có một đầu được treo vào điểm O nhờ một sợi dây mảnh, đầu kia của thanh nằm
trên mặt phẳng nhám nằm ngang (H.3.9). Khi thanh gỗ có dạng cân bằng thì sợi dây treo sẽ như thế
nào?
A. Phải lệch về bên phải đường thẳn đứng.
B. Phải lệch về bên trái đường thẳng đứng.
C. Phải có phương thẳng đứng.
D. Chưa đủ dữ kiện để xác định phương của dây treo.
3.16. Cho một hệ thống ròng rọc như trên hình 3.10. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc, bỏ qua
ma sát, dây không dãn. Khi hệ cân bằng, giá trị của góc θ = 45
o
. Giá trị của M là :
A.
2
2
m.
B.
1
2m
.
C. 2m .
2
F


D.
2
2
m.
Bài tập tự luận
3.17. Tìm hợp lực của ba lực cùng nằm trên một mặt phẳng (H.3.11). Cho F = 18,5 N ; T = 10 N ; P
= 24 N ; φ =
0
30 ; θ =
0
60 .
3.18. a) Xác định hợp lực F

của hai lực F
1
= 40 N và F
2
= 60 N song song cùng chiều đặt tại A và B.
Biết AB = 100 cm.
b) Hai lực
1
F


2
F

song song cùng chiều tác dụng vào hai đầu thanh AB có hợp lực đặt tại O cách
A 12 cm, cách B 8 cm và có độ lớn 10 N. Tìm độ lớn của hai lực
1
F


2
F

.
c) Hai lực
1
F


2
F

song song ngược chiều, đặt tại A và B của thanh AB có hợp lực F

đặt tại O với
OA = 8 cm, OB = 2 cm, F = 12 N. Tìm độ lớn của hai lực
1
F


2
F

.
3.19. Một xích đồng gồm các thanh AC và Bc liên kết với nhau và gắn với tường thẳng đứng bằng
các khớp A và B sao cho BAC = 90
o
; góc ABC = α (H.3.12). Tại khớp C treo vật có trọng lượng P.
Bỏ qua trọng lượng của các thanh, bỏ qua ma sát ở các khớp. Hãy xác định lực nén lên thanh BC.
3.20. Thanh KE trọng lượng không đáng kể nằm ngang được gắn vào tường thẳng đứng tại K, đầu E
nối với tường tại O thông qua một sợi dây không dẫn. Vật có khối lượng 2 kg được treo vào điểm E
bằng dây OE. Cho KE = 20 cm, EO = 40 cm (H.3.13). Tính lực căng của dây EO và lực nén lên
thanh KE. Cho g = 10 m/s
2
.
3.21. Một giá đỡ tạo bởi các thanh AB và BC được liên kết với nhau và với tường thẳng đứng bằng
các khớp A, B, C (H.3.14). Điểm B của giá gắn với một ròng rọc. Người ta vắt qua ròng rọc một sợi
dây, một đầu dây buộc vào tường, đầu kia treo vật có trọng lượng Q. Bỏ qua trọng lượng của các
thanh và kích thước của ròng rọc, bỏ qua ma sát. Hãy xác định phản lực của các thanh theo α và β
cho trước.
3.22. Cho hệ như hình 3.15, thanh AB có khối lượng không đáng kể được gắn vào tường bằng bản lề
tại B, đầu A được giữ bằng sợi dây AC. Vật có khối lượng m = 2 kg được treo vào điểm A, góc β =
30
o
; α = 45
o
. Tính lực căng của dây AC và lực đàn hồi của thanh AB. Cho g = 10 m/s
2
.
3.32. Thanh BC đồng chất, tiết diện đều có khối lượng m = 2 kg, gắn vào tường nhờ bản lề C
(H.3.16). Đầu B treo vật nặng có khối lượng m
1
= 2 kg được giữ cân bằng nhờ dây không dãn, có
khối lượng không đáng kể AB. Đầu A được cột chặt vào tường, biết AB vuông góc với Ac và AB =
AC. Xác định độ lớn và hướng của phản lực mà tường tác dụng lên thanh Bc. Cho g = 10 m/s
2
.
3.24. Mặt phẳng nghiêng có chiều dài ℓ = 15 m, chiều cao 3 m. Muốn một vật có khối lượng m = 3
kg đứng yên trên mặt phẳng nghiêng, ta phải tác dụng một lực đẩy F

. Hệ số ma sát giữa vật và mặt
phẳng nghiêng μ = 0,1. Tìm độ lớn cực đại của lực F

trong các trường hợp:
a) Lực F

song song với mặt phẳng nghiêng.
b) Lực F

song song với mặt phẳng ngang.
3.25. a) Hãy xác định góc nghiêng α để vật nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng (H.3.17), nếu hệ
số ma sát của nó với mặt phẳng nghiêng là μ
t
.
b) Hãy xác định độ lớn cảu góc α (H.3.18) sao cho con lăn hình trụ đồng chất, bán kính R đứng yên
trên mặt phẳng nghiêng. Cho momen ma sát lăn là μ
1
N.
3.26. Thanh Ab đồng chất, tiết diện đều, có m
1
= 10 kg, chiều dài ℓ = 3 m gắn vào tường nhờ bản lề
A. Đầu B của thanh treo vật nặng m
2
= 5 kg. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang chờ dây treo Cd,
α = 45
o
. Tìm các lực tác dụng lên thanh AB biết AC = 2 m. Cho g = 10 m/s
2
.
3.27. Cho hệ như hình 3.20, thanh AB đồng chất, tiết diện đều có khối lượng m = 1 kg. Vật treo vào
thanh AB có khối lượng m
1
= 5 kg, vật m
2
có khối lượng 1,5 kg được treo bằng một sợi dây không
dãn vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể, khoảng cách từ điểm B đến điểm C là BC =
20 cm, góc α = 30
o
. Biết thanh AB cân bằng, tìm chiều dài của thanh AB.
3.28. Cột OA được đặt thẳng đứng xuống dưới đất và được giữ bằng các dây chằng Abvà AD hợp
với cọc những góc bằng nhau α = 30
o
. Góc giữa mặt phẳng AOB và AOD bằng φ = 60
o
. Người ta
buộc hai sợi dây chăng ngang vuông góc với nhau và song song với Ox và Oy với sức căng mỗi dây
T
1
= T
2
= T = 100 N (H.3.21). Hãy xác định áp lực thẳng đứng tác dụng lên cột và sức căng của các
dây chằng, biết khối lượng của chúng không đáng kể.
3.29. Một dầm đồng chất AB trọng lượng P, có đầu A tì lên mặt phẳng ngang nhẵn và gờ D cố định,
đầu B tựa lên mặt phẳng nghiêng tạo với đường nằm ngang một góc α. Cho biết dầm nghiêng một
góc β so với mặt nằm ngang (H.3.22). Hãy xác định áp lực của dầm đè lên hai mặt mặt phẳng và gờ
D. Bỏ qua ma sát giữa dầm và mặt phẳng nghiêng.
3.40. Hãy xác định các lực của các bánh xe A và B cuả cần trục được mô tả bằng sơ đồ trên hình
3.23 đè lên ray. Trọng lượng cần trục P = 4000 N. Trọng tâm nằm trên đường DE. Trọng lượng vật
nâng Q = 1000 N, tầm với của cần trục b = 3,5 m., khoảng cách AB = 2a = 2,5 m.
3.31. Dầm đồng chất AB được ngàm vào tường tại A và tạo với thành tường một góc α = 60
o
. Phần
dầm ở ngoài tường có chiều dài b = 0,8 m và có trọng lượng P = 100 N. Bên trong góc DAB đặt một
khối trụ có trọng lượng Q = 180 N, tiếp xúc với dầm tại điểm E, trong đó AE = a = 0,3 m (H.3.24).
Bỏ qua ma sát giữa khối trụ với ngàm và tường. Hãy xác định phản lực của ngàm.
3.32. Một thanh thép đồng chất tiết diện đều được bẻ gập ở giữa tạo thành một góc vuông. Một đầu
của thanh được treo trên sợi dây(H.3.25). Tìm góc α tạo bởi thanh thép và phương thẳng đứng khi
thanh cân bằng.
3.33. Một quả cầu nhẵn bán kính r, khối lượng m đứng yên trên mặt sàn nằm ngang và tiếp xúc với
một bức tường thẳng đứng (H.3.26). Cần phải tác dụng vào vật kê nó, có độ cao h một lực F

bằng
bao nhiêu để quả cầu nâng lên khỏi sàn? Bỏ qua ma sát.
3.34. Một thanh đồng chất OA được gắn bằng bản lề ở điểm O. Tại điểm B cách O một đoạn b
người ta treo vào thanh một quả cân Q có trọng lượng m. Thanh được giữ nằm cân bằng theo
phương ngang nhờ quả cân P, được nối với thanh bằng một sợi dây mảnh vắt qua một ròng rọc
(H.3.27). Với thanh có độ dài bằng bao nhiêu thì khối lượng của quả cân P sẽ nhỏ nhất? Biết khối
lượng một đơn vị chiều dài của thanh bằng γ. Ròng rọc được coi là lý tưởng.
3.35. Xác định vị trí trọng tâm của bản tròn phẳng đồng chất, bán kính R có lỗ khuyết tròn bán kính
r (H.3.28a,b) [với hình 3.28b, cho biết OO
1
= a].
3.36. Xác định vị trí trọng tâm của các bản đồng chất hình 3.29a,b với các kích thước cho trên hình
vẽ.

Chương IV
CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

A – TÓM TẮT KIẾN THỨC
1. Động lượng
- Biểu thức : p

= mv

.
- Động lượng được biểu diễn bằng một vectơ vó cùng phương, cùng chiều với vectơ vận tốc.
- Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của động lượng là kg.m/s.
Định luật bảo toàn động lượng: Vectơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn. ' p p E = E
 
.
- Định luật bảo toàn động lượng được áp dụng trong trường hợp:
+ Hệ kín.
+ Hệ không kín nhưng tổng ngoại lực tác dụng lên hệ triệt tiêu.
+ Thời gian tương tác rất nhỏ và nội lực rất lớn so với ngoại lực.
1. Xung lượng của lực.
- Tích F

∆t được gọi là xung lượng của lực tác dụng trong khoảng thời gian ∆t và bằng độ
biến thiên động lượng của vật trong thời gian đó : F

∆t = ∆ p

.
2. Công và công suất
- Công là đại lượng đo bằng tích độ lớn của lực và hình chiếu của độ dời trên phương của lực: A =
Fscosα.
- Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của công là jun, ký hiệu là J.
Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian P =
A
t
.
- Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của công suất là oát, ký hiệu là W.
3. Động năng. Định lí động năng
- Biểu thức tính động năng : W
đ
=
1
2
mv
2
.
- Định lí biến thiên động năng : A
nl
= W
đ1
– W
đ2
.
4. Thế năng
Thế năng là năng lượng của một hệ có được do tương tác giữa các phần của hệ với nhau hoặc với
trường lực ngoài.
Thế năng trọng trường
- Thế năng của vật trong trọng trường : W
t
= mgz.
- Công của trọng lực bằng hiệu thế năng của hệ tại vị trí đầu và tại vị trí cuối :
A
12
= W
t1
– W
t2

Thế năng đàn hồi
- Thế năng đàn hồi : W
đh
=
1
2
kx
2
.
- Công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi W
12
= W
đh1
– W
đh2
.
5. Cơ năng
Cơ năng của hệ là tổng động năng và thế năng : W = W
đ
+ W
t
.
- Trong quá trình chuyển động, nếu vật chỉ chịu tác động của các lực thế, động năng có thể
chuyển hoá thành thế năng hoặc ngược lại, nhưng tổng của chúng tức cơ năng của vật được bảo
toàn.
Trường hợp trọng lực
W
đ
+ W
t1
= W
đ2
+ W
t2
¬
2
1
2
mv
+ mgz
1
=
2
2
2
mv
+ mgz
2

Trường hợp lực đàn hồi
W
đ1
+ W
t1
= W
đ2
+W
t2
¬
2
1
2
mv
+
1
2
k
2
1
x =
2
2
2
mv
+
1
2
k
2
2
x
2
2
1
21
x
6. Các định luật Kê – ple
Định luật I. Mọi hành tinh đều chuyển động theo các quỹ đạo elip mà Mặt Trời là một tiêu điểm.
Định luật II. Đoạn thẳng nối Mặt Trời và một hành tinh bất kì quét những diện tích bằng nhau trong
nhưng khoảng thời gian như nhau.
Định luật III. Tỉ số giữa lập phương bán trục lớn và bình phương chu kỳ quay là giống nhau cho mọi
hành tinh quay quanh Mặt Trời.
3 3 3
1 2 i
2 2 2
1 2 i
a a a
= ... =
T T T
=

B – BÀI TẬP

Bài tập trắc nghiệm
4.1. Xét hệ gồm hai chất điểm có khối lượng m
1
và m
2
đang chuyển động với vận tốc
1
v


2
v

. Động
lượng của hệ có biểu thức như thế nào ?
A. p = m
1
v
1
+ m
2
v
2
.
B. p

= m
1
1
v

+ m
2
2
v

.
C. p = m
1
v
1
– m
2
v
2
.
D.
p

= m
1
1
v

- m
2
2
v

.
4.2. Một vệ tinh nhân tạo chuyển động đều trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất. Nếu bỏ qua lực cản
của không khí thì
A. Động lượng và động năng luôn luôn không đổi.
B. Động lượng và động năng thay đổi nhưng cơ năng không đổi.
C. Động lượng thay đổi nhưng động năng không đổi.
D. Động lượng và cơ năng không đổi.
Hayc chọn câu đúng.
4.3. Hợp lực của tất cả các ngoại lực tác động vào một hệ chất điểm liên hệ với động lượng của hệ
bằng biểu thức nào ?
A. F

= p

.
B. F =
p
v
.
C. F

=
p
t
A
A
.
D. F

= m
p
t
A
A

.
4.4. Độ biến thiên động lượng của một chất điểm trong khoảng thời gian ∆t bằng
A. Tổng hợp các ngoại lực tác dụng vào chất điểm.
B. Tổng hợp các nội lực và ngoại lực tác dụng vào chất điểm.
C. Xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian ∆t.
D. Độ biến thiên vận tốc của chất điểm.
Hãy chọn câu đúng.
4.5. Xét các trường hợp sau
(I) vật chuyển động thẳng đều.
(II) vật chuyển động tròn đều.
(III) vật rơi tự do.
Trong trường hợp nào động lượng của vật được bảo toàn ?
A. (I) + (II).
B. (II).
C. (III).
D. (I).
4.6. Xét một hệ gồm súng và viên đạn nằm trong nòng súng. Khi viên đạn bắn đi với vận tốc v

thì
súng giật lùi với vận tốc V

. Giả sử động lượng của hệ được bảo toàn thì nhận xét nào sau đây đúng
?
A. V

cùng phương và cùng chiều với v

.
B. V

cùng phương và ngược chiều với v

.
C. V

có độ lớn tỉ lê thuận với khối lượng của súng.
D. A và C dúng.
4.7. Hai vật có động năng bằng nhau, tỉ số động lượng
M
m
P
p
là bao nhiêu ?
A.
M
m
.
B.
m
M
.
C.
M m
M
+
.
D.
( )
2
M m
Mm
+
.
4.8. Lực đẩy tên lửa có độ lớn F = μu, với μ là khối lượng khí thoát ra trong 1 s. Trong công thức
trên, u là vận tốc nào ?
A. Vận tốc đầu tiên của tên lửa.
B. Vận tốc thoát của khí đối với tên lửa.
C. Vận tốc thoát của khí đối với Trái Đất.
D. Vận tốc tức thời của tên lửa đối với Trái Đất.
4.9. Một chất điểm có khối lượng m chịu tác dụng của một lực F

không đổi , vận tốc của chất điểm
biến thiên từ
1
v

đến
2
v

trong khoảng thời gian ∆t. Trong điều kiện đó, biểu thức nào sau đây đúng ?
A. F

=
m
t A
(
2
v

-
1
v

).
B. F

= m(
2
v

-
1
v

)∆t.
C. F

=
m
t A
(
2 1
v v
2
+
 
2
v

+
1
v

).
D. F

=
m
t A
2 1
v v
2
+
 
.
4.10. Một tên lửa được phóng lên theo phương thẳng đứng. Luồng khí phóng ra có lưu lượng 200
kg/s với vận tốc đối với tên lửa là 2,5 km/s. Lực đẩy tác dụng lên tên lửa có độ lớn là bao nhiêu ?
Biết lực đẩy lên tên lửa được xác định bằng biểu thức F = μu.
A. 500 N.
B. 5 000 N.
C. 50 000 N.
D. 500 000 N.
4.11. Động năng của chất điểm không thay đổi khi hợp lực các ngoại lực tác dụng vào chất điểm
thoả mãn điều kiện nào sau đây ?
A. Không đổi phương.
B. Không đổi phương và chiều.
C. Không thay đổi phương, chiều và độ lớn.
D. Bằng 0.
4.12. Một chất điểm chuyển động trên đường nằm ngang dưới tác dụng của một lực F

hợp với
phương thẳng đứng một góc 30
o
và có độ lớn 200 N. Công của lực F

khi chất điểm di chuyển được
2 m là bao nhiêu ?
A. 200 KJ.
B. 200 J.
C. 20 KJ.
D. 20 J.
4.13. Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Bỏ qua lực cản, trong hai lần liên tiếp con lăc
đi qua vị trí cân bằng thì
A. Gia tốc bằng nhau, động năng bằng nhau.
B. Động năng bằng nhau, động lượng bằng nhau.
C. Gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau.
D. Vận tốc bằng nhau, gia tốc khác nhau.
Hãy chọn câu đúng.
4.14. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 80 km/h thì tắt máy và xe đi thêm được 50 m thì dừng
lại. Hỏi quãng đường đi thêm được la bao nhiêu nếu vận tốc van đầu là 160 km/h ?
A. 70,7 m.
B. 100 m.
C. 141 m.
D. 200 m.
4.15. Một vật nhỏ khối lượng 2 kg, chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 4 m/s về
phía trái. Vào một thời điểm nào đó người ta tác dụng vào vật một lực F

nằm ngang hướng về bên
phải và làm vận tốc của vật biến thiên là 4 m/s trong một khoảng thời gian nào đó. Công của lực
F

v
2
trong thời gian trên là bao nhiêu ?
A. 0 J.
B. 6 J.
C. 16 J.
D. 32 J.
4.16. Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có ma sát, sau khi lên tới điểm cao nhất nó trượt xuống
vị trí ban đầu. Như vậy, trong quá trình chuyển động nói trên
A. Công của trọng lực đặt vào vật bằng 0.
B. Xung lượng của lực ma sát đặt vào vật bằng 0.
C. Công của lực ma sát đặt vào vật bằng 0.
D. Xung lượng của trọng lực đặt vào vật bằng 0.
Hãy chọn câu đúng.
4.17*. Dùng một lực kéo vật có khối lượng m chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang
một đoạn đường s. Cho biết lực có phương hợp với mặt phẳng ngang một góc α, hệ số ma sát giữa
vật và mặt phẳng nằm ngang là μ. Công do lực đó thực hiện là bao nhiêu ?
A. μmgs.
B.
mgs
cos


.
C.
mgs
cos si n

   +
.
D.
mgscos
cos si n
 
   +
.
4.18. Xét hai chất điểm, chất điểm 1 có khối lượng m, vận tốc v, chất điểm 2 có khối lượng 2m, vận
tốc
v
2
. Động năng W
đ1
và W
đ2
của hai chất điểm liên hệ với nhau như thế nào?
A. W
đ1
= W
đ2
.
B. W
đ1
= 4 W
đ2
.
C. W
đ1
=
1
2
W
đ2
.
D. W
đ1
=
1
4
W
đ2
.
4.19. Một vận động viên có khối lượng 75 kg đang chạy với vận tốc 10 m/s. Động năng của vận
động viên này bằng bao nhiêu ?
A. 3 750 J.
B. 7 500 J.
C. 375 J.
D. 750 J.
4.20. Nếu vận tốc của vật tăng lên gấp đôi thì thương số giữa động lượng và động năng của vật sẽ
như thế nào ?
A. Không đổi.
B. Tăng lên hai lần.
C. Giảm đi hai lần.
D. Không xác định được.
4.21. Một xe có khối lượng M = 1 00 kg chuyển động đều trên đường thẳng với vận tốc v = 36 km/h.
Vào một thời điểm, người tài xế tắt máy,. Xe còn chạy được quãng đường 80 m trước khi dừng. Áp
dụng định lý động năng với các dữ kiện trên, ta tính được hợp lực của các lực cản có cường độ
A. 1 250 N.
B. 625 N.
C. 125 N.
D. 62,5 N.
4.22. Một xe có khối lượng 1 tấn, chuyển động tịnh tiến trên đường thẳng có vận tốc thay đổi đều từ
10 m/s đến 15 m/s trong quãng đường 200 m. Hợp lực của các lực tác dụng lên xe có cường độ là
bao nhiêu ?
A. 750 N.
B. 312,5 N.
C. 500 N.
D. 225 N.
4.23. Một vật nặng 5 kg, rơi từ độ cao h = 2 m ở trên mặt đất xuống một giếng sâu 6 m, cho g = 10
m/s
2
. Độ giảm thế năng khi vật chạm đáy giếng có giá trị là bao nhiêu ?
A. 400 J.
B. 500 J.
C. 600 J.
D. 800 J.
4.24. Chọn gốc thế năng là mặt đất. Thế năng của vật nặng 2 kg ở dưới đáy một giếng sâu 10 m tại
nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
là bao nhiêu ?
A. – 100 J.
B. 100 J.
C. – 200 J.
D. 200 J.
4.25. Một lò xo có hệ số đàn hồi k. Độ dãn của lò xo biến thiên từ trị số x đến trị số a. Độ biến thiên
của thế năng của lò xo là bao nhiêu ?
A. k(a
2
– x
2
).
B.
1
2
ka
2

C.
1
2
k(a
2
+ x
2
).
D.
1
2
k(a
2
– x
2
).
4.26. Xét một vật rơi trong không khí (xét hệ vật và Trái Đất), trong quá trình đó
A. Độ giảm thế năng bằng độ tăng động năng.
B. Tổng động năng và thế năng của vật không đổi.
C. Cơ năng của hệ tăng dần.
D. Cơ năng của hệ giảm dần.
Hãy chọn câu đúng.
4.27. Một quả cầu nhỏ khối lượng m được thả rơi từ độ cao H. Nếu chọn mặt đất làm mốc thế năng
và bỏ qua mọi lực cản, khi quả cầu rơi xuống tới vị trí dưới mặt đất một khoảng h thì cơ năng của nó

A. mg(H + h).
B. mg(H – h).
C. mgh.
D. mgH.
Hãy chọn câu đúng.
4.28. Một quả bóng được thả rơi từ một điểm cách mặt đất 24 m. Khi chạm đất quả bóng mất đi
1
3

cơ năng toàn phần. Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng lên cao một đoạn là bao nhiêu ?
A. 24 m.
B. 16 m.
C. 8 m.
D. 4 m.
4.29. Vận tốc cực tiểu cần truyền cho một vật từ mặt đất để nó thoát li khỏi hệ Mặt Trời (bỏ qua ảnh
hưởng của các hành tinh và lực cản) là bao nhiêu ?
A. 5,6.10
3
m/s.
B. 11,2.10
3
m/s.
C. 12,2.10
3
m/s.
D. 42,1.10
3
m/s.
4.30. Vận tốc vũ trụ cấp I ở Trái Đất vào khoảng 8 km/s. Một hành tinh X có khối lượng gắp 6 lần
khối lượng Trái Đất, bán kính gấp 1,5 lần bán kính Trái Đất. Vận tốc vũ trụ cấp I trên hành tinh đó
là bao nhiêu ?
A. 16 km/s.
B. 32 km/s.
24 km/s.
6 km/s.

Bài tập tự luận
4.31. Một khẩu đại bác có khối lương 4 tấn, bắn đi một viện đạn theo phương ngang có khối lượng
10 kg với vận tốc 400 m/s.
a) Tìm vận tốc giật lùi của đại bác.
b) Nếu muốn cho đại bác không bị giật, người ta có thể cho hơi nổ thoát về phía sau với vận tốc 3
km/s. Tìm khối lượng của hơi nổ.
4.32. Hai viên bi A và B có khối lượng m
1
và m
2
. Viên bi B đứng yên trong khi viên bi A di chuyển
về phía viên bi B với vận tốc v

theo phương AB. Sau khi va chạm, A và B di chuyển theo phương
AB với vận tốc
1
v


2
v

. Bỏ qua lực ma sát.
Tính độ lớn của
1
v


2
v

biết rằng va chạm hoàn toàn đàn hồi.
4.33. Một vật có khối lượng m
1
= 1,5 kg chuyển động thẳng không ma sát trên mặt phẳng nằm
ngang với vận tốc v
1
= 1,5 m/s và chạm vào một vật khác có khối lượng m
2
= 4,5 kg chuyển động
trên cùng quỹ đạo, ngược chiều với vận tốc v
2
= 10 m/s. Tìm vận tốc của các vật ngay sau va
chạm, giả sử va chạm hoàn toàn đàn hồi bỏ qua mọi ma sát.
4.34. Hai vật có khối lượng m
1
= 200 g, m
2
= 400 g đang chuyển động với các vận tốc v
1
= 6m/s và
v
2
= 3 m/s, va chạm giữa hai vật là va chạm mềm.
Xác định vận tốc của hai vật ngay sau và chạm trong trường hợp sau :
a)
1
v

song song và cùng chiều với
2
v

.
b)
1
v

vuông góc với
2
v

.
4.35. Một tên lửa có khối lượng M = 100 tấn đang bay với vận tốc 200 m/s đối với Trái Đất thì phụt
ra tức thời khối lượng khí m = 2 tấn với vận tốc 500 m/s đối với tên lửa. Tính vận tốc của tên lửa sau
khi phụt khí trong trường hợp :
a) Tăng tốc tên lửa (khí phụt ra phía sau).
b) Giảm tốc tên lửa (khí phụt ra phía trước).
Bỏ qua sức hút của Trái Đất.
4.36. Một vật được phóng lên theo phương thẳng đứng, tới điểm cao nhất cách mặt đất 45 m đột
nhiên vỡ thành hai mảnh A và B có vận tốc theo phương ngang. Cho m
A
= 250 g và m
B
= 300 g. Khi
xuống tới mặt đất, mảnh A đã di chuyển ngang được 9 m.
a) Tìm vận tốc của mảnh A ngay sau khi văng ra.
b) Tính khoảng di chuyển ngang của mảnh B khi mảnh B chạm đất.
Cho biết sức cản của không khí không đáng kể và g = 10 m/s
2
.
4.37. Một xe ô tô có khối lượng 1 500 kg, ban đầu đứng yên. Nổ máy cho xe chạy trên một con
đường thẳng nằm ngang. Lực ma sát có độ lớn 600 N. trong gian đoạn khởi hành xe đi được 50 m
sau thời gian 5 s. Chuyển động của xe là nhanh dần đều.
a) Tính gia tốc của xe, lực kéo của động cơ và công suất của động cơ trong giai đoạn khởi hành.
b) Sau khi chạy được 50 m kể từ vị trí khởi hành, xe chuyển động đều. Tính vận tốc của xe, lực kéo
của động cơ và công suất bởi động cơ.
4.38.Cho hệ cơ nằm cố định như hình 4.1, m
1
= 1 kg; m
2
= 2 kg; α = 30
o
. Tính công của trọng lực
tác dụng lên hệ khi vật m
1
đi lên mặt phẳng nghiêng một quãng đường 1 m. Cho rằng dây không
dãn, khối lượng của dây và ròng rọc không đáng kể.
4.39. một chiếc xe có khối lượng 1 000 kg chuyển động thẳng đi lên một đường dốc 2%. Lực ma sát
của mặt đường có độ lớn 150 N. Khi xe có vận tốc 20 m/s, lái xe tắt máy. Tìm đoạn đường mà xe
tiếp tục đi lên được. Lấy g = 10 m/s
2
.
4.40. Một chiếc xe có khối lượng m = 2 000 kg.
a) Xe chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc ban đầu bằng 0. Tính lực kéo của động cơ để
sau khi chạy được 100 m thì xe đạt được vận tốc 72 km/h.
b) Xe lên dốc với vận tốc ban đầu 72 kh/h, góc nghiêng của mặt dốc so với mặt nằm ngang là α =
30
o
. Tính độ lớn của vận tốc sau khi xe lên dốc được 50 m.
Lấy g = 10 m/s
2
và giả sử trong cả hai trường hợp hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là μ =
0,05.
4.41. Dùng một chiếc xe máy đã biết khối lượng, trên xe có đồng hồ công tơ mét và định lí biến
thiên động năng, hãy xác định gần đúng hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đường. Bỏ qua ma sát ở các
ổ trục.
4.42. Một vật nặng 10 kg đang ở cách mặt đất một khoảng h = 20 m. Ở chân đường thẳng đứng đi
qua vật và ở tại mặt đất có cái hố sâu z = 5 m. Cho g = 10 m/s
2
.
a) Tính thế năng của vật khi chọn gốc thế năng ở đáy hồ.
b) Cho vật rơi không vận tốc đầu, tìm vận tốc của vật khi chạm đáy hố. Bỏ qua sức cản của không
khí.
c) Với gốc thế năng là mặt đất thì thế năng của vật khi nằm ở đáy hố là bao nhiêu ?
4.43. Một viên đạn khối lượng m = 50 g được bắn ra khỏi nòng súng ở mặt đất với vận tốc ban đầu
v
o
= 300 m/s hợp với phương nằm ngang một góc 60
o
.
Cho g = 10 m/s
2
. Bỏ qua sức cản của không khí.
a) Tính động năng của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng.
b) Tính động năng của viên đạn khi đến điểm cao nhất M.
c) Tính thế năng cảu viên đạn khi ở M và suy ra độ cao h
M
.
4.44. Một lò xo có hệ số đàn hồi k = 50 N/m được đặt thẳng đứng, đầu dưới cố định, tác dụng một
lực để lò xo bị nén một đoạn 2,5 cm. Khi được thả, lò xo bung ra tác dụng vào một vật có khối
lượng m = 5 g làm vật bay lên theo phương thẳng đứng. Các lực cản đều được coi là không đáng kể,
khối lượng vủa lò xo có thể bỏ qua.
a) Tính vận tốc của vật khi được bắn đi.
b) Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được.
4.45. Một ô tô có khối lượng m chạy từ nghỉ trên một đường nằm ngang. Động cơ sinh ra lực lớn
nhất là F
max
và có công suất cực đại P
max
. Tìm thời gian tối thiểu để xe có vận tốc v. Bỏ qua mọi ma
sát.
4.46. Một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 500 g, treo ở đầu một sợi dây dài ℓ = 1 m, đầu trên của
dây cố định. Kéo quả cầu để dây treo lệch góc α = 30
o
so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ.
a) Tính vận tốc của quả cầu khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α. Vận tốc của quả cầu cực
đại ở vị trí nào ? Tính giá trị vận tốc đó.
b) Tính lực căng của dây treo theo góc α, và suy ra giá trị cực đại, cực tiểu của nó.
4.47. Một vật có khối lượng m = 2 kg ở trạng thái nghỉ trượt không ma sát xuống mặt phẳng nghiêng
α = 30
o
một đoạn s thì và chạm với một lò xo (H.4.2). Sau đó vật trượt thêm được một đoạn x = 10
cm thì dừng lại. Cho biết hệ số đàn hồi của lò xo k = 300 N/m, g = 10 m/s
2
. Bỏ qua khối lượng của
lò xo.
a) Tìm giá trị của s.
b) Tìm khoảng cách giữa điểm tiếp xúc đầu tiên và điểm mà tại đó vận tốc của vật lớn nhất.
4.48. Dùng một búa máy có khối lượng M = 100 kg để đóng một cái cọc có khối lượng m = 30 kg
vào đất. Mỗi lần đóng cọc xuống sâu được một đoạn s = 5cm.
a) Xác định lực cản trung bình cảu đất, biến búa rơi từ độ cao h = 3m xuống đầu cọc.
b) Tính phần năng lượng để làm vật nóng lên và biến dạng.
Cho biết lực cản khôn khí vào búa khi nó rơi là F
1
= 700 N, g = 10 m/s
2
.
4.49. Từ điểm A của một mặt bàn phẳng nghiêng người ta thả một vật có khối lượng m = 2 kg trượt
không ma sát với vận tốc ban đầu bằng 0 rơi xuống đất. Cho AB = 50 cm; BC = 100 cm; AD = 130
cm, g = 10 m/s
2
(H.4.3). Bỏ qua lực cản của không khí.
a) Tính vận tốc cảu vật tại điểm B và điểm chạm đất E.
b) Chứng minh rằng quỹ đạo của vật là một parabol. Vật rơi cách chân bàn một đoạn CE là bao
nhiêu ?
c) Khi rơi xuống đất, vật ngập sâu vào đất 2 cm. Tính lực cản trung bình của đất lên vật.
4.50. Một vật A có khối lượng m trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc (H.4.4). Bỏ qua ma sát
giữa vật và dốc.
a) Hãy tìm mối quan hệ giữa H và h để vật A bay ra đạt được khoảng cách s lớn nhất theo phương
nằm ngang, tính khoảng cách đó.
b) Đặt một tấm ván có khối lượng M ở chân dốc (H.4.5), do ma sát giữa vật A và tấm ván nên vật bị
hãm chậm lại cho đến lúc cả hai cùng chuyển đông như một vật. Tính công tổng cộng của các lực
ma sát. Cho rằng khi va chạm vào tấm ván, vật không bị nảy lên. Bỏ qua ma sát giữa tấm ván và mặt
sàn.
4.51. Hai vật A và B có khối lượng m
1
và m
2
nối với nhau bằng một lò xo có hệ số đàn hồi là k. Hệ
hai vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo không bị biến dạng, khối lượng lò xo không
đáng kể (H.4.6). Tác dụng lên vật A một lực F

theo phương nằm ngan và có cường độ F không đổi.
Tìm giá trị cực tiểu của F để m
2
chuyển động. Hệ số ma sát giữa hai vật và mặt phẳng nằm ngang là
μ.
4.52. Ở đầu một tấm ván chiều dài ℓ, khối lượng M có vật nhỏ khối lượng m. Ván được đặt trên mặt
nằm ngang rất nhẵn (H.4.7). Hệ số ma sát giữa vật và ván là μ. Truyền cho tấm ván vận tốc tức thời
0
v

. Tìm điều kiện về
0
v

để vật trượt khỏi tấm ván.
Chương V
CƠ HỌC CHẤT LƯU

A – TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Áp suất của chất lỏng
- Biểu thức: p =
F
S
, trong đó
F l aøl öïc taùc duïng.
S l aødi eän tích chòu taùc duïng cuûa l öïc.
÷ ¦
´
÷
¹
2
2 2
2s p
(S s ) 
A
÷


- Tại mỗi thời điểm của chất lỏng, áp suất theo mọi phương là như nhau.
- Trong một chất lỏng, áp suất ở những điểm có độ sâu khác nhau thì khác nhau.
- Áp suất tĩnh : p = p
a
+ µgh.
Đơn vị của áp suất trong hệ SI là N/m
2
, còn gọi là paxcan (kí hiệu là Pa)
1 Pa = 1 N/m
2

Ngoài ra còn dùng các đơn vị khác như:
- atmôtphe (atm) là áp suất khí quyển: 1 atm = 1.013.10
5
Pa.
- torr (Torr) còn gọi là milimét thuỷ ngân (mmHg) :
1 Torr = 133,3 Pa ; 1 atm = 760 mmHg.
2. Nguyên lí Pa-xcan
Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín được truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của
chất lỏng và của thành bình.
P = p
ng
+ µgh
3. Hệ thức liên hệ giữa vận tốc và tiết diện trong một ống dòng. Lưu lượng chất lỏng
Đối với chât lỏng không nén được :
1 2
2 1
v S
v S
=
Trong đó : v
1
, S
1
là vận tốc chảy và diện tích tiết diện ống ở vị trí thứ nhất
v
2
, S
2
là vận tốc chảy và diện tích tiết diện ống ở trị trí thứ hai. Trong một ống dòng, vận tốc của
chất lỏng tỉ lệ nghịch với tiết diện của ống.
S
1
v
1
= S
2
v
2
= A
Đại lượng A có giá trị như nhau ở mọi điểm trong một ống dòng, được gọi là lưu lượng của chất
lỏng.
Trong hệ SI, lưu lượng của chất lỏng được tính bằng m
3
/s.
4. Định luật Béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang
 Tổng quát : p +
1
2
µv
2
= hằng số
Trong đó : p là áp suất tĩnh, µ là khối lượng riêng của chất lỏng,
1
2
µv
2
là áp suất động.
5. Ống Ven-ti-ri
Dựa trên nguyên tắc do áp suất tĩnh, người ta tạo ra ống Ven-tu-ri dùng để đo vận tốc chất lỏng
trong ống dẫn v =
2
2 2
2s p
(S s ) 
A
÷
.

B – BÀI TẬP
Bài tập trắc nghiệm
5.1. Chọn câu sai trong các câu sau.
A. Chất lỏng nén lên các vật khác nằm trong nó. Áp lực mà chất lỏng nén lên vật có phương vuông
góc với bề mặt vật.
B. Tại mỗi điểm của chất lỏng, áp suất theo các phương khác nhau có giá trị khác nhau.
C. Áp suất ở những thời điểm có độ sâu khác nhau thì khác nhau.
D. Áp suất có giá trị bằng áp lực trên một đơn vị diện tích.
5.2. Chỉ ra cách đổi đơn vị sai trong các phép đổi sau.
A. 1 Pa = 1 N/m
2
.
B. 1 atm = 760 mmHg.
C. 1 Torr = 1,013.10
15
Pa.
D. 1 atm = 760 Torr.
5.3. Lực mà chất lỏng tác dụng lên vật đặt trong chất lỏng có phương chiều như thế nào ?
A. Có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.
B. Có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
C. Theo mọi phương vuông góc vơi bề mặt vật.
D. Có phương và chiều bất kì.
5.4. Chọn câu sai trong các câu sau.
A. Áp suất thuỷ tĩnh phụ thuộc vào hình dạng của bình chứa.
B. Áp suất thuỷ tĩnh ở độ sâu h có biểu thức p = p
a
+ µgh.
C. Nếu áp suất ở mặt thoáng chất lỏng tăng lên một lượng ∆p thì tại mọi điểm của chất lỏng và của
thành bình áp suất cũng tăng thêm một lượng bằng ∆p.
D. Tích số µgh bằng trọng lượng của cột chất lỏng có chiều cao h và tiết diện bằng 1 cm
2
.
5.5. Cho khối lượng riêng của nước µ = 10
3
kg/m
3
và p
a
= 1,01.10
5
N/m
2
(g = 10 m/s
2
). Áp suất
tuyệt đối ở độ sâu 10 m là bao nhiêu ?
A. 1,15.10
4
Pa.
B. 1,15.10
5
Pa.
C. 2,05.10
5
Pa.
D. 10,1.10
5
Pa.
5.6. Hai pit-tông của một máy ép dùng chất lỏng có diện tích là S
1
và S
2
= 2,25S
1
(lấy g = 10 cm/s
2
).
Nếu tác dụng vào pit-tông nhỏ môth lực 200 N thì pit-tông lớn sẽ nâng được một vật có khối lựong
là bao nhiêu ?
A. 20 kg.
B. 22,5 kg.
C. 40 kg.
D. 45 kg.
5.7. Trong một máy ép dùng chất lỏng, tác dụng một lực F
1
vào pit-tông có diện tích S
1
thì lực tác
dụng vào pit-tông có diện tích S
2
là F
2
. Nếu giảm diện tích S
1
đi 2 lần thì lực tác dụng vào pit-tông
có diện tích S
2
là 2 500 N. Lực F
2
tác đụng vào pit-tông có diện tích S
2
lúc ban đầu là bao nhiêu ?
A. 2 500 N.
B. 1 500 N.
C. 1 250 N.
D. 1 000 N.
5.8. Trong một máy ép dùng chất lỏng, dùng một lực F
1
để tác dụng vào pit-tông có diện tích S. Nếu
tăng F
1
lên 2 lần và giảm S
1
đi 2 lần thì độ dịch chuyển của pit-tông có diện tích S
2
so với lúc ban
đầu sẽ như thế nào ?
A. Tăng lên bốn lần.
B. Giảm đi bốn lần.
C. Tăng lên hai lần.
D. Giảm đi hai lần.
5.9. Trong một máy ép dùng chất lỏng, dùng một lực F
1
để tác dụng vào pit-tông có diện tích S
1
để
nâng được ô tô có trọng lượng 15 000 N đặt ở pit-tông có diện tích S
2
. Ta thấy rằng khi pit-tông có
diện tích S
1
đi xuống 10 cm thì pit-tông có diện tích S
2
. Nếu vẫn giữ nguyên độ lớn của F để nâng
được ô tô có trọng lượng 24 000 N thì S
1
phải có giá trị là bao nhiêu ?
A. 200 cm
2
.
B. 166,6 cm
2
.
C. 144 cm
2
.
D. 100 cm
2
.
5.11. Chọn câu đúng trong các câu sau.
A. Sự chảy thành dòng của chất lỏng không phụ thuộc vào vận tốc của chất lỏng.
B. Chất logr thoả mãn điều kiện không nén được xem là chất lỏng lí tưởng.
C. Khi chất lỏng chảy ốn định, mỗi phần tử của chất lỏng chuyển động theo một đường nhất định.
D. Chất khí chảy thành dòng có những tính chất khác với chất lỏng chảy thành dòng.
5.12. Chọn câu sai trong các câu sau.
A. Khi chất lỏng chảy ổn định, các đường dòng không dao nhau.
B. Vận tốc của phần tử chất lỏng tại một điểm có phương tiếp tuyến với đường dòng tại điểm đó và
hướng ngược chiều với dòng chảy.
C. Tại các điểm khác nhau trên đường dòng, vận tốc của chất lỏng có thể khác nhau.
D. Tại một điểm trên đường dòng, vận tốc của chất lỏng không đổi.
5.13. Chọn câu sai trong các câu sau.
A. Một ống dòng được xem như một ống thật vì một phần tử chất lỏng chuyển động bên trong ống
dòng không thể chạy ra ngoài ống được.
B. Trong dòng chảy của chất lỏng, ở nơi có vận tốc càng lớn thì các đường dòng được biểu diễn
càng xít nhau và ngược lại.
C. Trong một ống dòng, vận tốc của chất lỏng tỉ lệ thuận với diện tích tiết diện của ống.
D. Ở những đoạn ống dòng thẳng, các đường dòng được biểu diễn bằng các đường song song.
5.14. Chỉ ra câu đúng, câu sai trong các câu sau.
A. Do chất lỏng không nén nên thể tích chất lỏng đi vào bằng thể tích chất lỏng đi ra khỏi ống dòng.
B. Khi một ống dòng chuyển động trong một ống dòng nằm ngang thì áp suất tĩnh ở các điểm khác
nhau luôn bằng nhau.
C. Trong hệ đơn vị SI, lưu lượng của chất lỏng được tính bằng kg/m
3
.
D. Trong một ống dòng, nơi ống hẹp vận tốc chất lỏng lớn hơn vận tốc nơi ống rộng.
5.15. Chọn các câu sai trong các câu sau.
A. Áp suất tĩnh taik các điểm khác nhau của ống dòng nằm ngang phụ thuộc vào vận tốc tại diểm ấy.
B. Tại một điểm nhất định trong một ống dòng nằm ngang, vận tốc của chất lỏng tăng lên bao nhiêu
lần thì áp suất tĩnh giảm đi bấy nhiêu lần.
C. Áp suất toàn phần tại mọi điểm trên ống dòng nằm ngang la như nhau.
D. Định luật Béc-nu-li áp dụng được cho cả chất lỏng và chất khí.
5.16. Vận tốc của chất lỏng không nén được trong ống dòng diện tích S
1
là v
1
, vận tốc trong đoạn
ống dòng có diện tích S
2
là v
2
. Nếu tăng S
1
lên hai lần và giảm hai lần thì vận tốc
1
2
v
v
sẽ như thế nào
?
A. Giảm đi hai lần.
B. Tăng lên hai lần.
C. Tăng lên bốn lần.
D. Giảm đi bốn lần.
5.17. Lưu lượng nước trong một ống dòng nằm ngang là 0,1 m
3
/s. Vận tốc của chất lỏng tại nơi ống
dòng có đường kính 10 cm là bao nhiêu ?
A.
0,1

m/s.
B.
10

m/s.
C.
1

m/s.
D.
100

m/s.
Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các bài từ 5.18 đến 5.22.
5.18. Một máy nén dùng chất lỏng gồm hai pit-tông, pit-tông nhỏ có bán kính 8 cm, pit-tông lớn có
bán kính 20 cm. Để nâng được một vật có trọng lương 16 000 N ở pit-tông lớn thì áp suất tác dụng
vào pit-tông nhỏ có độ lớn là …
5.19. Cửa sổ của một ngôi nhà có chiều rồng 1,0 m và chiều cao 1,5 m. Một cơn gió thổi qua làm
cho áp suất bên ngoài giảm đi 2,5%, áp suất trong nhà vẫn là 760 mmHg. Lực ép vào cửa sổ là …
5.20. Bức tường của một ngôi nhà có diện tích S. Trong một cơn bão, gió thổi qua làm áp suất bên
ngoài bằng 97% so với áp suất bên trong (áp suất trong nhà là 1 atm). Lực ép vào bức tường đo được
là 12 400 N. Diện tích của bức tường đó là ...
5.21. Lưu lượng nước trong một ống nằm ngang là 0,6 m
3
/s. Vận tốc của nước chảy trong ống là 1,2
m/s. Đường kính của ống là …
5.22. Áp suất tại nơi ống dòng có tiết diện S là 0,5.10
5
Pa và tại đó vận tốc là 1,5 m/s. Vận tốc tại vị
trí của ống dòng có tiết diện
S
4
là và áp suất tại đó là …
Bài tập tự luận
5.23. Một phòng làm việc có kích thước sàn 6 m và 5 m, cao 4 m. Cho biết khối lượng riêng của
không khí là µ = 1.21 kg/m
3
, gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
và áp suất khí quyển là P
a
= 1,01.10
5

N/m
2
.
a) Tính trọng lượng của không khí trong phòng.
b) Lực do khí quyển tác dụng lên sàn là bao nhiêu ?
5.24 Một ống hình chữ U hở hai đầu chứa thuỷ ngân (H.5.1). Khi đổ 10 cm nước vào nhánh phải của
ống thì thuỷ ngân ở nhánh trái dâng bao nhiêu so với mức ban đầu ?
5.25. Một ống hình chữ U, chứa hai chất lỏng cân bằng tĩnh, nước có khối lượng riêng µ
n
= 1 000
kg/m
3
trong nhánh phải và dầu có khối lượng riêng µ
x
chưa biết trong nhánh trái (H.5.2). Phép đo
cho thấy l = 135 mm, d = 12,5 mm. Tìm giá trị của µ
x
.
5.26. Một vật có khối lượng M = 6 kg có thể nổi trên mặt nước, không thấm nước, khối lượng riêng
µ = 600 kg/m
3
được gắn vào miếng chì, vật bị chìm 80% thể tích trong nước. Tính khối lượng m
c

của miếng chì trong các trường hợp:
a) Miếng chì đặt trên vật.
b) Miếng chì buộc bên dưới vật.
Cho biết khối lượng riêng của chì µ
c
= 11,3.10
3
kg/m
3
; khối lương riêng của nước µ
n
= 10
3
kg/m
3
.
5.27. Một vật được treo vào một cân lò xo, trong không khí cân chỉ giá trị 60 N, trong nước cân chỉ
40 N, trong một chất lỏng khác có khối lượng riêng chưa biết, cân chỉ 46 N. Hãy xác định khối
lượng riêng của chất lỏng.
5.28. Một vật đúc bằng sắt có nhiều lỗ hổng trong vật, trong không khí có trọng lượng 6 000 N và
trong nước có trọng lượng 4 000 N. Tính thể tích các lỗ hoongr trong vật, cho biết khối lượng riêng
của sắt là µ
s
= 7 870 kg/m
3
; g = 10 m/s
2
.
5.29. Một quả câu rỗng có bán kính trong 8 cm, bán kính ngoài 10 cm nổi một nửa trong chất lỏng
có khối lượng riêng µ = 1 000 kg/m
3
.
a) Tính khối lượng của quả cầu.
b) Khối lượng riêng cảu vật liệu làm quả cầu là bao nhiêu ?
5.30. Trong một cơn bão, không khí thổi qua mái của một ngôi nhà đóng kín cửa với tốc độ v = 100
km/h. Cho khối lượng riêng của không khí µ = 1,2 kg/m
3
.
a) Tính hiệu suất không khí giữa phần dưới và phần trên cua mái nhà.
b) Lực nâng vào mái nhà có diện tích S = 100 m
2
là bao nhiêu ?
5.31. Một ống dẫn nước có đường kính trong 5 cm dẫn nước từ một ngôi nhà từ tầng 1 với tốc độ v
= 1m/s và áp suất là 2 atm. Ống bị thắt hẹp dần, tại tầng hai của ngôi nhà cao hơn tầng 1 7,5 m thì
đường kính của ống bằng một nửa so với ban đầu.
a) Tính tốc độ của nước chảy trong ống ở tầng 2.
b) Tính áp suất của nước trong ống ở tầng 2.
5.32. Hình 5.3 mô tả sự chảy của một chất lỏng trong ba ống tròn A, B và C đặt trong mặt phẳng
nằm ngang. Tại điểm A, ống có đường kính 60 mm, áp suất đo bằng áp kế là 8.10
3
Pa và tốc độ của
nước chảy trong ống là 1,6 m/s, µ
n
= 10
3
kg/m
3
. Ống được tách ra làm hai nhánh nhỏ hơn B và C,
mỗi ống có đường kính 30 cm (H.5.3.).
a) Xác định lưu lượng nước ở ống A và ống B.
b) Tính tốc độ của nước ở ống B.
c) Xác đinh áp suất đo bằng áp kế ở ống B.
5.33. Nước chảy đều từ một bể chứa qua ba ống A, B, C. Tiết diện ngang của ống A là 0,006 m
2
,
ống B là 0,004 m
2
và ống C là 0,002 m
2
(H.5.4). Cho biết khối lượng riêng của nước µ
n
= 1 000
kg/m
3
, gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Biết khoảng cách từ mặt thoáng đến trục của các ống là h =
3 m.
a) Xác định tốc độ nước tại C.
b) Tính lưu lượng nước.
c) Xác định áp suất đo bằng áp kế ở ống A và ống B.
5.34. một bể chứa nước tới độ cao H. Đục một lỗ thủng tại B ở độ cao h, nước bắn ra tới điểm C,
cách O một đoạn OC = x (H.5.5).
a) Tính x.
b) Có thể đục một lỗ B
1
ở độ cao h
1
để nước vẫn bắn ra tại C được không ? Nếu có thì h
1
bằng bao
nhiêu ?
c) Phải đcụ lỗ B
2
ở độ cao h
2
bằng bao nhiêu để nước vọt ra xa nhất ?
5.35. Một đập chứa nước sâu 40 m như hình 5.6. Một cái ống nằm ngang hình trụ đường kính 10 cm
xuyên qua đập, ở độ sau dưới mặt nước 16 m, nút B đậy chặt ống. Lấy g = 10 m/s
2
.
a) Hãy tìm lực ma sát giữa nút và thành ống.
b) Nếu mở nút ra, thể tích nước chảy qua ống trong 10 giờ la bao nhiêu ?
5.36. Diện tích của 3 cánh quạt của một máy phát điện gió là 5 m
2
. Hãy tính :
a) Công suất cực đại của máy phát điện gió là bao nhiêu khi một luồng gió ổn định thổi với vận tốc 7
m/s ? Biết rằng sau khi đi qua cánh quạt, vận tốc của gió giảm đi 80%.
b) Công suất sẽ thế nào nếu tốc độ gió tăng 10% ?
Cho biết khối lượng riêng của không khí µ = 1,2 kg/m
3
.

Chương VI
CHẤT KHÍ

A – TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Thuyết động học phân tử chất khí
Mỗi chất khí được cấu tạo từ những phân tử giống nhau. Mỗi phân tử có thể gồm một, hai, ba
… nguyên tử. Các phân tử tương tác với nhau bởi lực hút và lực đẩy. Các phân tử chuyển
động nhiệt không ngừng. Sự va chạm của các phân tử khí vào thành bình gây nên áp suất của
chất khí. Nhiệt độ được xem như thước đo động năng trung bình của chuyển động hỗn loạn
của phân tử khí.
Số phân tử hay nguyên tử chứa trong một mol của mọi chất đều bằng số A-vô-ga-đrô N
A
=
6,02.10
23
mol
-1
. Khối lượng mol μ của một chất được đo bằng thể tích của một mol chất ấy. Ở diều
kiện tiêu chuẩn (0
o
C, 1 atm), thể tích mol của mọi chất khí đều bằng 22,4 l/mol.
2. Các định luật về khí lí tưởng
Một chất khí trong đó các phần tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm được
gọi là lí tưởng.
2.1. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
- Công thức pV = hằng số.
- Điều kiện áp dụng : một lượng khí không đổi có nhiệt độ không đổi (quá trình đẳng nhiệt). Trong
hệ toạ độ (p,V), đường đẳng nhiệt là đường hyperbol (H.6.1).
2.2. Định luật Sac-lơ
- Công thức : p = p
0
(1 + γt) hoặc
p
T
= hằng số.
- Hệ số tăng áp đẳng tích γ có giá trị như nhau đối với mọi chất khí ở mọi nhiệt độ và bằng
1
273
.
- Điều kiện áp dụng : Một lượng khí không đổi có thể tích không đổi (quá trình đẳng tích).
- Trong hệ toạ độ (p,t) đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài cắt trục hoành ở - 273
o
C.
- Nhiệt giai tuyệt đối T = t + 273. Trong hệ toạ độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài đi
qua gốc toạ độ (H.6.3)
2.3. Định luật Gay-luy-xác
- Công thức :
V
T
= hằng số.
- Điều kiện áp dụng : Một lượng khí không đổi có áp suất không đổi (quá trình đẳng áp).
- Trong hệ toạ độ (V,T), đường đẳng áp là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ (H.6.4).
2.4. Định luật Đan-tôn
- Áp suất cảu hỗn hợp khí bằng tổng áp suất riêng phần của từng chất khí trong hỗn hợp.
p = p
1
+ p
2
+ p
3
+ …+p
n
10
atm.
7

- Chú ý : Với các chất khí bị nén mạnh thì định luật này không áp dụng được.
2.5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
- Công thức :
pV
T
= hằng số.
- Điều kiện áp dụng : Một lượng khí không đổi.
2.6. Phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép
- Công thức : pV =
m

RT = vRT với R = 8,3 J/mol.K.

m
= v

là số mol chứa trong lượng khí m.
2.7. Một số đơn vị áp suất thường dùng : paxcan (Pa), atmôtphe (atm), milimét thuỷ ngân (mmHg),
bar (bar).
1 Pa = 1 N/m
2
.
1 atm = 1,013.10
5
Pa
1 mmHg = 133 Pa
1 bar = 10
5
N/m
2
.
BÀI TẬP
Bài tập trắc nghiệm
6.1. Cột bên trái gh tên định luật, cột bên phải ghi công thức và điều kiện áp dụng của định luật. Hãy
một nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột tương ứng bên phải.
1. Định luật Bôi-lơ-Ma-
ri-ốt.
2. Định luật Sác-lơ.
3. Định luật Gay Luy-
xác.
4. Phương trình trạng
thái.
6. Phương trình
Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-
ép.
a)
V
T
= hằng số. Một lượng khí có áp suất không đổi.
b)
0
t
p = p 1 +
273
| |
|
\ .
. Quá trình đẳng tích.
c)
m
pV = RT

. Một khối khí ở trạng thái xác định.
d) pV = hằng số. Một lượng khí có nhiệt độ không đổi.
e)
pV
T
= hằng số. Một lượng khí xác định.
f)
p
t + 273
= hằng số. Quá trình đẳng áp.
g)
p
T
= hằng số. Một lượng khí có thể tích không đổi.
h)
1 1 2 2
p V = p V . Quá trình đẳng nhiệt.
6.2. Trong các tính chất sau, tính chất nào không chỉ là của chất khí ?
A. Không có hình dạng cố định.
B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
C. Tác dụng áp lực lên mọi phần diện tích cảu bình chứa.
D. Thể tích giảm đáng kể khi tăng áp suất.
6.3. Số phân tử chứa trong lượng khí nào sau đây là lớn nhất ?
A. 4 g heeli.
B. 3 g hiđrô.
C. 16 g ôxi.
D. 22 g khí cacbônic.
6.4. Thế nào là khí lí tưởng ?
A. Các phân tử khí có thể tích không đáng kể và chuyển động thẳng đều giữa hai va chạm.
B. Khí tuân theo đúng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.
C. Khí tuân theo đúng định luật Gay Luy-xác.
D. Khí ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp.
Chỉ ra kết luận không đúng.
6.5. Tìm tử thích hợp để điền vào chỗ trống.
a) Lực tương tác giữa các phân tử đồng thời …
b) Lực tương tác giữa các phân tử … gây ra áp suất của khí.
c) Lực tương tác giữa các phân tử làm thay đổi …
d) Lực tương tác giữa các phân tử ở thể khí … lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và ở thể
rắn.
6.6. Ở điều kiện tiêu chuẩn, tốc độ trung bình của các phân tử khí nitơ la 450 m/s và quãng đường tự
do trung bình của phân tử này là 6.10
-6
cm, thì tần số ca chạm trung bình của phân tử khí nitơ ở điều
kiện trên là bao nhiêu ?
A. 7,5.10
-9
s
-1
.
B. 0,013 s
-1
.
C. 75 s
-1
.
D. 13.10
10
s
-1
.
6.7. Ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích của lượng khí nào sau đây là nhỏ nhất ?
A. 6 g heeli.
B. 4 g hiđrô.
C. 16 g ôxi.
D. 28 g nitơ.
6.8. Chỉ ra kết quả sai trong các kết quả sau.
Khối lượng một phân tử của
A. Hiđrô gần bằng 0,332.10
-23
g.
B. Nitơ gần bằng 4,65.10
-23
g.
C. Nước gần bằng 2,99.10
-23
g.
D. Cacbônic gần bằng 7,39.10
-23
g.
6.9. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có thể áp dụng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt ?
A. Một quả bóng đang cân bằng bị xì bớt hơi ra ngoài.
B. Đẩy từ từ pit-tông của bơm tiêm chứa khí khi đầu kim tiêm bị bịt kín.
C. Bơm xe từ từ khi bánh xe bị non hơi.
C. Cả A, B và C.
6.10. Có 7 g khí nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn. Người ta nén đẳng nhiệt khối khí này tới áp suất 133
cmHg thì thể tích của khối khí bây giờ là bao nhiêu ?
A. 4,26 dm
3
.
B. 4 dm
3
.
C. 3,52 dm
3
.
D. 3,20 dm
3
.
6.11. Một lượng khí ôxi chứa trong bình kim loại có áp suất 1,5 atm. Người ta rút từ từ 1/3 khối
lượng ôxi ra ngoài thì áp suất khí trong bình là bao nhiêu ? Coi nhiệt độ khí không đổi.
A. 1,5 atm.
B. 1 atm.
C. 0,75 atm.
D. 0,5 atm.
6.12. Một khối khí ở
0
0 C và áp suất 20 atm có thể tích là 5 lít. Thể tích của khối khí trên ở điều kiện
tiêu chuẩn là bao nhiêu ?
A. 2,5 lít.
B. 5 lít.
C. 100 lít.
D. 200 lít.
6.13. Một quả bóng có dung tích 2 lít, lúc đầu chứa không khí ở áp suất khí quyển bằng 1 atm.
Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển vào bóng, mỗi lần bơm được 0,2 dm
3
. Áp suất của
không khí trong bóng sau 50 lần bơm là bao nhiêu ? Coi nhiệt độ của không khí không đổi.
A. 1 atm.
B. 2 atm.
C. 4 atm.
D. 6 atm.
6.14. Bình A có dung tích 3 lít, chứa khí heli có áp suất là 2 atm. Bình B có thể tích 4 lít, chứa khí
nitơ cso áp suất 1 atm. Nhiệt độ hai bình như nhau. Cho hai bình thông nhau bằng một ống nhỏ thì
áp suất của hỗn hợp khí trong bình là bao nhiêu ?
A.
3
atm.
7

B. 1 atm.
C.
10
atm.
7

D. 3 atm.
6.15. Chọn kết luận đúng.
Khi làm lạnh một lượng khí có thể tích không đổi thì
A. Áp suất khí tăng.
B. Khối lượng riêng của khí giảm.
C. Số phân tử của một đơn vị thể tích tăng.
D. Khối lượng mol của khí không đổi.
6.16. Một bình thép chứa khí ở 27
o
C dưới áp suất 6,3.10
5
Pa. Làm lạnh bình khí tới nhiệt độ -73
o
C
thì áp suất của khí trong bình là bao nhiêu ?
A. 6,8.10
5
Pa.
B. 5,2.10
5
Pa.
C. 4,2. 10
5
Pa.
D. 3,1. 10
5
Pa.
6.17. Một bình thép chứa khí ở 7
o
C dưới áp suất 4 atm. Nhiệt độ của khí trong bình là bao nhiêu khi
áp suất khí tăng thêm 0,5 atm ?
A. 8
o
C.
B. 42
o
C.
C. 56
o
C.
D. 61
o
C.
6.18. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
a) Trong quá trình đẳng nhiệt, khi dãn khí thì áp suất của một lượng khí sẽ … Trường hợp này tốc
độ trung bình của các phân tử khí … còn mật độ phân tử khí … nên áp suất của khí giảm.
b) Trong quá trình đẳng tích, khi … của một lượng khí tăng thì áp suất của khí tăng. Ở đây, …
không thay đổi nhưng do tốc độ trung bình của các phân tử khí tăng nên áp suất của khí tăng.
c) Trong quá trình đẳng áp, khi nhiệt độ của một lượng khí tăng thì … của khối khí phải tăng. Sở dĩ
như vậy là vì … của phân tử khí tăng nên mật độ phân tử khí phải giảm.
d) Với hai chất khí có cùng nhiệt độ và cùng mật độ phân tử thì áp suất của hai chất khí là …
6.19. Trong phương trình trạng thái
pV
T
= hằng số thì hằng số này phụ thuộc vào gì ?
A. Áp suất khí.
B. Thể tích khí.
C. Nhiệt độ khí.
D. Khối lượng khí và loại khí.
6.20. Cho các đường biểu diễn trạng thái của một khối khí như hình 6.5. Đường biểu diễn trong hình
vẽ nào không phải là đẳng quá trình ?
A. Hình 6.5a.
B. Hình 6.5b.
C. Hình 6.5c.
D. Hình 6.5d.
6.21. Đường biểu diễn trạng thái biến đổi của một khối khí như hình 6.6. Quy ước :
a) Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt là (1).
b) Định luật Sác-lơ là (2).
c) Định luật Gay Luy-xác là (4).
Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau :
A. Đoạn AB ta sử dụng …
B. Đoạn BC ta sử dụng …
C. Đoạn CD ta sử dụng …
D. Đoạn DA ta sử dụng …
6.22*. Một xi lanh đặt thẳng đứng, bên trong chứa khí và được đậy kín bằng một pit-tông dễ chuyển
động có khối lượng m. Thể tích khí trong xi lanh thay đổi thế nào nếu xi lanh chuyển động nhanh
dần đều lên trên ? Khí quyển có nhiệt độ và áp suất không đổi. Bỏ qua lực cản của không khí.
A. Không đỏi.
B. Tăng lên.
C. Giảm đi.
D. Không xác định.
6.23. Chỉ ra nhận xét sai
Đoạn 1-2 trong hình 6.7 biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí. So sánh trạng thái
1 và trạng thái 2 của khối khí đó ta thấy :
A. V
1
< V
2
.
B. T
1
< T
2
.
C. p
1
< p
2
.
D. p
1
> p
2
.
6.24. Chỉ ra nhận xét sai.
Đoạn 1-2 trong hình 6.8 biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí. So sánh trạng thái
1 và trạng thái 2 của khối khí đó ta thấy :
A. p
1
< p
2
.
B. V
1
< V
2
.
C. T
1
< T
2
.
D. T
1
> T
2
.
6.25*. Hai bình giống nhau chứa cùng một chất khí và nối với nhau bằng một ống nằm ngang, ở
giữa có một giọt thuỷ ngân ngăn cách hai bình (H6.9).
Nhiệt độ của hai bình là T
1
và T
2
(T
2
> T
1
). Nếu tăng nhiệt độ củ hai bình lên 2T
1
và 2T
2
thì giọt
thuỷ ngân sẽ :
A. Dịch chuyển sang trái.
B. Dịch chuyển sang phải.
C. Không dịch chuyển.
D. Dao động.
6.26. Chu trình của một khối khsi được biểu diễn trong hệ toạ độ (V, T) như hình 6.10, trong đó AC
là một cung hyperbol. Dùng các dấu (> ; = ; <) để điền vào chỗ trống cho thích hợp.
a) V
A
…V
C
và p
A
… p
C
.
b) p
B
… p
C
và T
B
… T
C
.
c) v
B
… V
A
và p
A
… p
B
.
6.27. Ở nhiệt độ T
1
và áp suất p
1
, khối lượng riêng của một chất khí là µ
1
. Hỏi ở nhiệt độ T
2
và áp
suất µ
2
thì khối lượng riêng của chất khí trên là bao nhiêu ?
A.
1 1 1
2
2 2
p T
p T

 = .
B.
1 2 1
2
2 1
p T
.
p T

 =
C.
2 2 1
2
1 1
p T
.
p T

 =
D.
2 1 1
2
1 2
p T
.
p T

 =
6.28. Một bình có dung tích 5 lít chứa 7,9 g khí nitơ ở áp suất 200 kPa. Nhiệt độ của khí trong bình
là bao nhiêu ?
A.
0
154 C. ~
B.
0
208 C. ~
C.
0
254 C. ~
D.
0
S
k = E
l

6.29. một bình có dung tích 20 lít chứa khí hiđrô ở áp suất 4 atm và nhiệt độ
0
27 C.
Khối lượng khí chứa trong bình là bao nhiêu ?
A. 8,3 g.
B. 6,6 g.
C. 5,7 g.
D. 4 g.
6.30. Một bình có dung tích 50 lít chứa 8,02 g khí ở nhiệt độ
0
27 Cvà áp suất 100 kPa. Hỏi khí trong
bình là khí gì ?
A. Ôxi.
B. Nitơ.
C. Hêli.
D. Hiđrô.

Bài tập tự luận
6.31. Có bao nhiêu phân tử chứa trong 1 cm
3
nước ? tìm khối lượng và kích thước gần đúng của
phân tử nước. Khối lượng riêng của nước là µ = 1 g/cm
3
.
6.32. Trong nước biển có một lượng vàng rất lớn.
a) Tính kích thước của nguyên tử vàng.
b) Giải thích tại sao các hạt vàng không lắng xuống đáy biển mặc dầu vàng là một trong các kim loại
nặng.
Cho khối lượng riêng của vàng là µ = 19 300 kg/m
3
và khối lượng mol vàng là μ = 197 g/mol.
6.33. Cho một bình hình cầu có dung tích 1 lít đã hút khí ra và kín. Trên thành bình tồn tại một lớp
không khí đơn phân tử. Khi đốt nóng bình tới nhiệt độ 300
o
C thì không còn lớp khí trên thành bình
nữa. Xác định mật độ phân tử khí trong bình ở nhiệt độ trên. Biết đường kính phân tử khí là d = 10
-10

m.
6.34. Một chùm hạt chuyển động đập vào bức chắn. Tìm áp suất do chùm hạt tác dụng vào bức chắn
nếu vận tốc của các hạt trong chùm là v = 10
3
m/s, mật độ hạt là n = 5.10
17
hạt, khối lượng của một
hạt là m = 3.32.10
-21
kg.
Xét hai trường hợp :
a) Bức chắn đặt cố định vuông góc với vận tốc của các hạt.
b) Chùm hạt chuyển động theo phương tạo thành một góc α = 45
o
so với bức chắn.
6.35. Phân tử một chất khí gồm các nguyên tử ôxi và cacbon. Có 2 kg khối khí này chứa 2,74.10
25

phân tử. Hãy xác định khối lượng của nguyên tử ôxi và cacbon.
6.36. Trong một bình hình trụ ở giữa hai pit-tông nhẹ A và B có chứa khí lí tưởng (H.6.11). Phía trên
pit-tông B là chất lỏng có khối lượng riêng µ và có độ cao cột chất lỏng là H
1
. Cần dịch chuyển pit-
tông A lên phía trên một khoảng bằng bao nhiêu để cột chất lỏng phia trên pit-tông B có độ cao là
H
2
? cho biết khoảng cách giữa hai pit-tông là h, áp suất khí quyển là p
0
. Coi nhiệt độ của khí không
đổi, bỏ qua ma sát.
6.37. Một ống thuỷ tinh hơ hai đầu dài l = 1 m được nhúng ngập một nửa vào chậu thuỷ ngân sau đó
đậy kín đầu trên. Người ta nhấc ống thuỷ tinh ra khỏi chậu thì chiều dài cột thuỷ ngân trong ống bây
giờ là bao nhiêu ? Biết áp suất khí quyển là 750 mmHg.
6.38. Một khí áp kế thuỷ ngân chỉ không chính xác do có một lượng không khí nhỏ ở trên cột thuỷ
ngân. Khi áp suất là p
01
= 755 mmHg thì khí áp kế chỉ p
1
= 748 mmHg. Khi áp suất là p
02
= 740
mmHg thì khí áp kế chỉ p
2
= 736 mmHg. Tìm chiều dài của khí áp kế (độ dài của ống thuỷ tinh kể từ
mặt thuỷ ngân trong chậu). Coi nhiệt độ không đổi.
6.39. Ba bình có dung tích V
1
= 3 l, V
2
= 7 l, V
3
= 5l lần lượt chứa khí ôxi có p
1
= 2 atm và khí
cacbônic có p
3
= 0,6 atm ở cùng nhiệt độ. Nối thông các bình với nhau bằng các ống nhỏ thì áp suất
của hỗn hợp khí là bao nhiêu ?
6.40*. Một ống thuỷ tinh hẹp hai đầu kín và đặt thẳng đứng như hình 6.12. Đoạn AB và CD chứa
không khí, đoạn BC và DE chứa thuỷ ngân, đoạn EF là chân không. Độ dài của các đoạn trên đều
bằng nhau. Áp suất cảu khí tại A bằng p. Quay ngược ống để điểm F ở dưới thì áp suất tại điểm F là
bao nhiêu ?
6.41. Một xi lanh đặt thẳng đứng chứa khí và được đậy kín bằng một pit-tông dễ chuyển động có
khối lượng m và có diện tích S. Thể tích khí bằng V. Thể tích khí bằng bao nhiêu nếu xi lanh dịch
chuyển theo phương thẳng đứng với gia tốc a ? Biết áp suất khí quyển p
0
và nhiệt độ không đổi.
6.42. Van an toàn của một nồi áp suất sẽ mở khi áp suất trong nồi bằng 9 atm. Ở 20
o
C, hơi trong nồi
có áp suất 1,5 atm. Hỏi ở nhiệt độ nào thì van an toàn sẽ mở ?
6.43. Trong hai bình hình trụ kín có tiết diện khác nhau chứa khí lí tưởng ở cùng nhiệt độ và được
đóng kín bởi các pit-tông. Các pit-tông liên kết với nhau bởi thanh cứng và ở trạng thái cân bằng.
Giữa các pit-tông là chân không. Khoảng cách từ đáy bình tới pit-tông là bằng nhau(H.6.13). Nhiệt
độ của khí ở các bình này thay đổi sau khi các pit-tông ddichj chuyển sang phải bằng nửa khoảng
cách giữa pit-tông và đáy. Tìm tỉ số nhiệt độ của không khí ở hai bình theo thang nhiệt độ Ken-vin ?
Bỏ qua lực ma sát giữa các pit-tông và thành bình.
6.44*. Một bình hình hộp chữ nhật có các thành bình không cho khí thấm qua. Một pit-tông nhẹ dễ
chuyển động đã chia bình làm hai phần : Bên trái là thuỷ ngân, bên phải là không khí. Lúc đầu pit-
tông nằm ở vị trí cân bằng đã chia bình làm hai phần bằng nhau, mỗi phần dai l (H.6.14). Ta giảm
nhiệt độ của bình xuống 3 lần (theo nhiệt độ Ken-vin) thì pit-tông dịch chuyển sang phải một đoạn là
bao nhiêu ?Bỏ qua ma sát và sự nở vì nhiệt của bình, thuỷ ngân.
6.45*. Một xilanh kín đặt thẳng đứng có một pit-tông có thể dịch chuyển không ma sát (H.6.15). Ở
cả hai phia của pit-tông có cùng loại khí và cùng khối lượng. Ở nhiệt độ T thể tích phần trên lớn hơn
phần dưới n lần. Tỉ số này là bao nhiêu khi nhiệt độ của xilanh là T’ (T’ >T) ?
6.46. Có bao nhiêu thuỷ ngân chạy vào trong ống thuỷ tinh khi làm nguội ống tới nhiệt độ 16
o
C biết
rằng ống có dung tích 5 cm
3
đang ở nhiệt độ 400
o
C (H.6.16). Cho khối lượng riêng của thuỷ ngân ở
16
o
C là µ = 13,6 g/cm
3
.
6.47*. Cho đường biểu diễn 1 mol khí như hình 6.17 với 1 – 2 // 3 – 4 // OT và 2 – 4 // OV.
a) Mô tả các quá trình tương ứng với từng đoạn trên đường biểu diễn. Vẽ đường biểu diễn
các quá trình trên trong hệ toạ độ (p, V).
b) Gia s trị T
1
và T
3
đã biết, tìm T
2
.
6.48. Đường biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của một mol khí lí tưởng trong hệ toạ độ (p, V)
như hình 6.18. Nhiệt độ ở trạng thái 1 và trạng thái 3 là T
1
= 300 K và T
3
= 400 K. Tìm nhiệt độ ở
trạng thái 2.
6.49. Một chất khí có khối lượng là 1 g ở nhiệt độ 27
o
C, áp suất 0,5 atm và thể tích là 1,8 l> Hỏi khí
đó là khí gì ?
6.50. Một bình kín chứa đầy nước ở nhiệt độ 27
o
C. Áp suất trong bình là bao nhiêu nếu lực tương
tác giữa các phân tử nước tự nhiên biến mất ?
6.51. Trong bình chứa hỗn hợp khí không phản ứng hoá học với nhau, có khối lượng và khối lượng
mol của mỗi khí lần lượt là m
1
, m
2
, …, m
n
và μ
1
, μ
2
,…, μ
n
. tính khối lượng mol của hỗn hợp khí
trên.
6.52. Một quả cầu cao su mỏng có trọng lượng P = 0,5 N chứa đầy khí nitơ và được nhúng trong hồ
ở độ sâu h = 100 m. Tìm khối lượng m của khí nitơ chứa trong quả cầu biết rằng quả cầu ở trạng thái
cân bằng. Sự cân bằng này có bền vững không ? Tại sao ? Biết áp suất khí quyển là p
0
= 760 mmHg,
nhiệt độ của nước hồ ở độ sâu 100 m là t =
0
4 C. Bỏ qua sức căng của màng cao su. Khối lượng
riêng của nước là µ = 1 000 kg/m
3
. Lấy g = 10 m/s
2
.
6.53. Trong một phòng có thể tích 30 m
3
chứa không khí ở nhiệt độ 15
o
C. Khối lượng không khí
trong phòng thay đổi bao nhiêu nếu nhiệt độ của phòng tăng tới 25
o
C ? Biết áp suất khí quyển là µ =
1 atm, khối lượng mol trung bình của không khí là 28,9 g/mol.
6.54. Trong một bình có dung tích V = 1 l chứa 1 g hiđrit uran UH
3
. khi đốt nóng bình tới nhiệt độ t
= 400
o
C thì hiđrit uran bị phân tích hoàn toàn thành uran (A = 238) và hiđrô. Tìm áp suất khí trong
bình ở nhiệt độ trên.
6.55*. Có 20 g hêli chứa trong xilanh có pit-tông dịch chuyển rất chậm từ trạng thái 1 có thể tích V
1

= 32 l và áp suất p
1
= 4,1 atm tới trạng thái 2 có V
2
= 9 l và p
2
= 15,5 atm. Nhiệt độ lớn nhất mà khối
khí có được là bao nhiêu nếu đường biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 như
hình 6.19 ?
6.56*. Một bình chứa hỗn hợp khí hêli và ôxi. Ở nhiệt độ t = - 2
o
C và áp suất p = 0,9 atm thì khối
lượng riêng của hỗn hợp khí trên là µ = 0,44 kg/m
3
. Áp suất trung bình là bao nhiêu nếu lấy đi từ
bình một nửa số phân tử ôxi ?
6.57. Một xilanh được chế tạo từ vật liệu cách nhiệt, chia làm hai phần bởi bức ngăn không dẫn
nhiệt với thể tích tương ứng là V
1
và V
2
.
Phần một chứa khí có nhiệt độ T
1
và áp suất p
1
. Phần hai
cũng chứa khí cùng loại nhưng có áp suất và nhiệt độ là p
2
và T
2
(T
2
> T
1
) . Nhiệt độ khí trong
xilanh là bao nhiêu nếu bỏ bức ngăn ?
6.58. Các pit-tông của hai xilanh giống nhau được liên kết với nhau qua thanh cứng sao cho thể tích
dưới các pit-tông bằng nhau (H.6.20). Trong mỗi xilanh chứa khí ở xilanh trái là p. Sau đó xilanh
này được nung nóng tới nhiệt độ T
1
còn nhiệt độ cua xi lanh phải vẫn là T. Khi cân bằng, áp suất khí
trong mỗi xilanh là bao nhiêu ? Biết áp suất khí quyển là p
0
. Bỏ qua khối lượng của các pit-tông.
6.59. Trong một xilanh thẳng đứng chứa một lượng khí m có khối lượng mol là μ. Một lò xo có độ
cứng k gắn pit-tông với đáy xilanh (H.6.21). Ở nhiệt độ T
1
, pit-tông cách đáy là h. nung nóng khí
trong xilanh tới nhiệt độ T
2
là bao nhiêu thì pit-tông được nâng lên tới độ cao H ?
6.60*. Một bình có diện tích tiết diện S chứa khí lí tưởng có khối lượng mol là μ và ở nhiệt độ T,
chuyển động với gia tốc a theo phương vuông góc với tiết diện (H.6.22). Khối lượng khí trong bình
là m. Tìm hiệu số khối lượng riêng của khí ở sát thành sau và thành trước của bình. Bỏ qua trọng lực
tác dụng lên khí.

Chương VII
CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG
SỰ CHUYỂN THỂ

A - TÓM TẮT KIẾN THỨC
1. Chất rắn
a) Cấu trúc
Chất rắn gồm chất kết tinh và chất vô định hình.
- Chất rắn kết tinh được cấu tạo từ tinh thể, bên trong có cấu trúc mạng. Tính chất cơ bản của
tinh thể là tính dị hướng.
- Chất rắn kết tinh gồm chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể có
tính dị hướng, chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.
- Chất rắn vô định hình không có cấu tạo tinh thể, bên trong có cấu trúc trật tự gần và có tính
đẳng hướng.
b) Chuyển động nhiệt
- Trong chất rắn kết tinh, chuyển động nhiệt là dao động của các hạt quanh vị trí cân bằng xác
định.
- Trong chất vô định hình, chuyển động nhiệt là dao động củ của các hạt quanh vị trí cân bằng.
- Nhiệt độ càng cao thì chuyển động nhiệt càng mạnh.
c) Biến dạng
- Vật chịu tác động của ngoại lực sẽ bị biến dạng.
- Biến dạng đàn hồi là biến dạng của vật khi ngoại lực thôi tác dụng thì vật lấy lại hình dạng và kích
thước ban đầu. Nếu ngoại lực thôi tác dụng mà vật còn biến dạng thì đó là biến dạng còn dư.
- trong biến dạng đàn hồi có các loại biến dạng cơ bản là biến dạng kéo, biến dạng nén, biến dạng
lệch. Biến dạng uốn và xoắn có thể quy về các loại biến dạng cơ bản.
- Giới hạn đàn hồi : σ
đh
=
ñh
F
S
(N/m
2
) với F
đh
là lực kéo lớn nhất mà vật còn giữ được tính đàn hồi.
- Trong giới hạn đàn hồi, biến dạng kéo hoặc nén tuân theo định luật Húc :
F = k∆l với
0
S
k = E
l
(N/m) gọi là hệ số đàn hồi hay độ cứng của vật. E (Pa) gọi là suất đàn hồi hay
suất Y-âng của chất làm vật.
- Giới hạn bền : σ
b
=
b
F
S
(N/m
2
) với F
b
là lực kéo nhỏ nhất mà vật bị đứt, gãy …
d) Sự nở vì nhiệt
Với độ biến thiên nhiệt độ không lớn, sự nở vì nhiệt của chất rắn tuân theo các công thức sau :
- Sự nở dài : l
t
= l
0
(1 + α∆t)
- Sự nở khối : V
t
= V
0
(1 + β∆t)
- Với chất rắn đẳng hướng thì β ≈ 3α.
2. Chất lỏng
a) Cấu trúc. Chất lỏng có cấu trúc trật tự gần.
b) Chuyển động nhiệt. Trong chất lỏng, các hạt dao động quanh vị trí cân bằng tạm thời.
c) Sự nở vì nhiệt : V
t
= V
0
(1 + β∆t).
d) Lực căng bề mặt : F = σl , với σ là hệ số căng bề mặt của chất lỏng. Hệ số căng bề mặt phụ thuộc
vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng. Khi nhiệt độ tăng, hệ số căng bề mặt của chất lỏng giảm.
- Lực căng bề mặt đặt lên đường giới hạn và vuông góc với nó, có phương tiếp tuyến với bề mặt của
khối lỏng, có chiều hướng về phía màng bề mặt khối lỏng gây ra lực căng đó.
e) Hiện tượng dính ướt và không dính ướt
Khi chất lỏng tiếp xúc với chất rắn, tuỳ theo tương quan giữa các lực tương tác phân tử mà xảy ra
hiện tượng dính ướt hay không dính ướt. Kết quả là bờ chất lỏng tiếp giáp với thành bình bị lõm
xuống hay lồi lên. Khi đó mặt khum của chất lỏng gây ra áp suất phụ.
- Nếu mặt khum của chất lỏng là mặt cầu thì
2
p =
R

với R là bán kính mặt cầu.
- Nếu khum của chất lỏng là mặt trụ thì p =
R

với R là bán kính mặt trụ.
- Với mặt khum lồi thì áp suất phụ có hướng vào chất lỏng, mặt khum lõm thì áp suất phụ
hướng ra ngoài chất lỏng.
f) Hiện tượng mao dẫn
- Các hiện tượng trên của chất lỏng gây ra hiện tượng mao dẫn.
- Độ dâng lên (dính ướt) hay tụt xuống (không dính ướt) của chất lỏng trong ống mao dẫn là :
4
h =
gd


.
3. Sự chuyển thể
- Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở một nhiệt độ xác định gọi là điểm nóng chảy. chất vô
định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định gọi là điểm sôi. Điểm sôi của chất lỏng phụ thuộc vào
bản chất của chất lỏng và áp suất trên bề mặt chất lỏng.
- Khi chuyển từ thể rắn kết tinh sang thể lỏng ở điểm nóng chảy thì phải cung cấp nhiệt lượng Q =
ìm.
- Khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn thì toả nhiệt lượng Q = ìm.
- Khi chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ở nhiệt độ hoá hơi thì phải cung cấp nhiệt lượng Q = Lm.
- Khi chuyển từ thể hơi sang thể lỏng thì toả nhiệt lượng Q = Lm.
4. Độ ẩm không khí
Hơi nước trong không khí gây nên độ ẩm không khí. Độ ẩm không khí bao gồm :
- Độ ảm tuyệt đối : a (g/m
3
) là khối lượng hơi nước chứa trong 1 m
3
không khí tính ra gam.
- Độ ẩm cực đại : A (g/m
3
) là khối lượng hơi nước bão hoà chứa trong 1 m
3
không khí tính ra
gam.
- Độ ẩm tỉ đối :
a
f =
A
(%).
- Điểm sương là nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí trở nên bão hoà.

B – BÀI TẬP

Bài tập trắc nghiệm
6.1. Ghép một nội dung ở cột bên trái với một nội dung tương ứng ở cột bên phải.
1. Cấu trúc của chất rắn vô
định hình và chất lỏng.
a) Sự thay đổi hình dạng của vật rắn.
2. Sự giống nhau của chuyển
động nhiệt trong chất rắn và
b) Cấu trúc trật tự gần.
chất lỏng.
3. Tính đàn hồi c) Sự tăng kích thước của vật khi nhiệt độ tăng.
4. Biến dạng nén. d) Dao động của các hạt quanh vị trí cân bằng.
5. Sự nở vì nhiệt của chất
rắn.
e) Tỉ số giữa độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại.
6 Độ ẩm tỉ đối. f) Biến dạng làm cong vật.
g) Biến dạng làm giảm độ dài và tăng tiết diên của thanh.
h) Tính chất của vật lấy lại hình dạng, kích thước ban đầu khi
lực ngừng tác dụng.
6.2. Chỉ ra kết luận đúng, kết luận sai.
A. Chất rắn kết tinh có hình dạng hình học, chất rắn vô định hình không có hình dạng xác định.
B. Mỗi chất chỉ có thể là chất rắn kết tinh hoặc là chất rắn vô định hình.
C. Chất rắn kết tinh có cấu trúc mạng tinh thể, còn chất rắn vô định hình thì các hạt trong đó sắp
sếp hỗn độn.
D. Mỗi chất rắn kết tinh chỉ có một cấu trúc mạng tinh thể xác định.
E. Hạt muối ăn là vật đơn tinh thể, đồng là chất đa tinh thể.
6.3. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
a) Chuyển động nhiệt trong chất khí là … không ngừng của các hạt (nguyên tử, phân tử khí).
b) Chuyển động nhiệt trong chất rắn kết tinh là … của các hạt (nguyên tử, phân tử hoặc ion)
quanh vị trí cân bằng xác định.
c) Chuyển động nhiệt trong chất rắn vô định hình là dao động của các hạt quanh vị trí …
d) Chuyển động nhiệt trong chất lỏng là dao động của các hạt quanh vị trí …
6.4. Chỉ ra kết luận đúng, kết luận sai.
A. Chất rắn vô định hình có tính chất đẳng hướng và nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.
B. Chất rắn đơn tinh thể có tính chất dị hướng và đông đặc ở một nhiệt độ xác định.
C. Chất rắn đa tinh thể có tính chất dị hướng và đông đặc ở một nhiệt độ không xác định.
D. Chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
6.5. Vật nào dưới đây không chịu biến dạng nén ?
A. Trụ cầu.
B. Cột nhà.
C. Mặt bàn không để đồ vật.
D. Chân bàn.
6.6. Vật nào dưới đây chịu biến dạng lệch ?
A. Dây thép treo vật nặng.
B. Dây thép đang bị cắt bởi kìm.
C. Chiếc đinh đang bị đóng vào tường.
6.7. Có hai sợi dây nhôm, dây thứ nhất có chiều dài gấp 3 lần nhưng tiết diện nhỏ bằng nửa dây thứ
hai. Để kéo dãn thêm 1% chiều dài ban đầu của mỗi dây thì lực kéo dây thứ nhất so với lực kéo dây
thứ hai là :
A. F
1
= F
1
.
B.
2
1
F
F
2
= .
C. F
1
= 6F
2
.
D. F
1
= 2F
2
.
Hãy chọn câu đúng.
6.8. Một sợi dây đồng dài 2 m và tiết diện là 1 mm
2
. treo một vật nặng 2 kg thì sợi day đồng dài
thêm 0,49 mm. Cho g = 9,8 m/s
2
. Suất Y-âng của đồng là bao nhiêu ?
A. 7.10
10
Pa.
B. 7,5.10
10
Pa.
C. 8.10
10
Pa.
D. 8,5.10
10
Pa.
6.9. Một thanh thép có chiều dài 5 m, tiết diện ngang là một hình vuông mỗi cạnh dài 2 cm. Biết suất
đàn hồi của thép là 2,1.10
11
Pa. Hệ số đàn hồi của thanh là bao nhiêu ?
A. 4,2.10
7
N/m.
B. 21.10
7
N/m.
C. 1,68.10
7
N/m.
D. 0,21.10
7
N/m.
6.10. Một lò xo đồng nhất có độ cứng là k. Cắt lò xo làm hai phần bằng nhau thì độ cứng của mỗi
nửa là bao nhiêu ?
A.
k
2
.
B. k.
C. 2k.
D.
k
4
.
7.11. Một thanh thép có tiết diện hình tròn, đường kính 2 cm được giữ một đầu. Kéo đầu kia của
thanh bằng một lực nhỏ nhất là 210 400 N thì thanh thép bị đứt. Giới hạn bền của thép là bao nhiêu ?
A. 6,7.10
8
Pa.
B. 6,5.10
8
Pa.
C. 6,9.10
8
Pa.
D. 7,0.10
8
Pa.
7.12. Một băng kép B gồm một bản bằng sắt và một bản bằng đồng thau. Băng kép này được nối với
nguồn điện như hình 7.1 và đèn sáng. Sau một thời gian thì đèn tắt. Thanh kim loại phía trên băng
kép làm bằng gì ?
A. Sắt.
B. Đồng thau.
C. Sắt hoặc đồng thau đều được.
D. Chưa đủ cơ sở để kết luận.
7.13. Sự nở vì nhiệt không được ứng dụng trong hiện tượng nào dưới đây ?
A. Đường ống dẫn hơi nóng trong nhà máy có đoạn phải uốn cong.
B. Cầu sắt có một đầu cố định, đầu kia không cố định.
C. Tôn lợp nhà có dạng phẳng.
D. Ở đuôi bóng đèn điện tròn, phải chọn thuỷ tinh làm trụ và dây kim loại làm dây trục có cùng hệ
số dãn nở khối.
7.14. Một tấm đồng hình chữ nhật ở giữa có khoét một lỗ tròn. Đường kính lỗ tròn thay đổi như thế
nào khi ta giảm nhiệt độ của tấm đồng.
A. không đổi.
B. Giảm.
C. Tăng.
D. Chưa đủ cơ sở để kết luận.
7.15. Buổi sáng ở nhiệt độ 15
o
C, chiều dài của thanh bằng thép là 10 m. Hỏi buổi trưa ở nhiệt độ
30
o
C thì chiều dài của thanh thép trên là bao nhiêu ? Biết hệ số nở khối của thép là 33.10
-6
K
-1
.
A. 10,00494 m.
B. 10,00322 m.
C. 10,00216 m.
D. 10,00165 m.
7.16. Một lá nhôm hình chữ nhật có kích thước 2 m × 1 m ở 0
o
C. Đốt nóng tấm nhôm tới nhiệt độ
400
o
C thì diện tích tấm nhôm sẽ la bao nhiêu ? Biết hệ số nở dài cua nhôm là 25.10
-6
K
-1
.
A. 2,02 m
2
.
B. 2,03 m
2
.
C. 2,04 m
2
.
D. 2,05 m
2
.
7.18. Một ấm bằng đồng thau có dung tích 3 lít ở nhiệt độ 30
o
C. Dùng ấm này đun nước thì khi sôi
dung tích của ấm là 3,012 lít. Hệ số nở dài của đồng thau là bao nhiêu ?
A.17,5.10
-6
K
-1
.
B. 18.10
-6
K
-1
.
C. 18,5.10
-6
K
-1
.
D. 19.10
-6
K
-1
.
7.18. Một sợi chỉ được thả nổi trên mặt bát rượu. Nhỏ nhẹ một số giọt xăn bên cạnh sợi chỉ thì xảy
ra hiện tượng gì đối với sọi chỉ ?
A. Sợi chỉ đứng yên.
b. Sợi chỉ chuyển động về phía có xăng.
C. Sợi chỉ chuyển động về phía không có xăng.
D. Sợi chỉ chuyển động theo chiều dọc của sợi.
7.19. Để làm các viên chì trong đạn súng săn được tròn đều, người ta rót chì nóng chảy qua những lỗ
hẹp từ một độ cao nào đó, tại sao vậy ?
A. Để chì nóng chảy tạo thành những viên chì tách rời nhau.
B. Để chì nóng chảy tiếp xúc với không khí lâu hơn sẽ chóng nguội và đông đặc nhanh.
C. Để chì nóng chảy gặp sức cản của không khí sẽ chuyển động chậm dần nên khi rơi xuống sàn sẽ
không bị méo.
D. Để chì nóng chảy rơi tự do trước khi đông đặc.
7.20. Cắt miếng bìa theo khung hình 7.2 rồi thả nổi trên mặt nước. Nhỏ nhẹ một ít nước xà phòng
vào trong lòng miếng bìa thì.
A. Miếng bìa vẫn đứng yên.
B. Miếng bìa sẽ chuyển động theo hướng phía mũi nhọn.
C. Miếng bìa chuyển động theo hướng hở của khung.
D. Miếng bìa quay tròn.
Hãy chọn câu đúng.
7.21. Các giọt nước rơi ra từ ống nhỏ giọt. Hỏi trường hợp nào giọt nước nặng hơn, khi nước nóng
hay nước nguội ?
A. Như nhau.
B. Giọt nước nguội nặng hơn.
C. Giọt nước nóng nặng hơn.
D. Không xác định được.
7.22. Dùng một ống nhỏ giọt có đường kính trong của ống là d = 0,4 mm để nhỏ 0.5 cm
3
dầu hoả
thành 100 giọt. Hệ số căng bề mặt của dầu hoả là bao nhiêu ? Biết µ
đh
= 800 kg/m
3
, g = 9,8 m/s
2
.
A. 0,030 N/m.
B. 0,031 N/m.
C. 0,032 N/m.
D. 0,033 N/m.
7.23. Hiện tượng nào sau đây là do hiện tượng dính ướt ?
A. Giọt chất lỏng trên mặt vật rắn bị co tròn.
B. Chất lỏng rót vào cốc cao hơn miệng cốc.
C. Mực chất lỏng trong ống mao dẫn thấp hơn mực chất lỏng ngoài chậu.
D. Chất lỏng chảy thành giọt ra khỏi ống mao dẫn.
7.24. Cắm một ống mao dẫn thủy tinh trong chậu nước nóng, mực nước trong ống mao dẫn sẽ như
thế nào khi nước trong chậu nguội đi ? Vì sao?
A. Mực nước trong ống mao dẫn giảm đi vì khối lượng riêng của nứoc tăng.
B. Mực nước trong ống mao dẫn tăng lên vì hệ số căng bề mặt tăng.
C. Mực nước trong ống mao dẫn tăng lên vì khối lượng riêng của nước tăng chậm hơn so với hệ số
căng bề mặt.
D. Mực nước trong ống mao dẫn tăng lên vì kích thước ống mao dẫn nhỏ đi.
7.25. Cắm một ống mao dẫn thuỷ tinh trong chậu nước nóng, mực nước trong ống mao dẫn sẽ như
thế nào khi nước :
a) … nhiệt độ của nước thì độ cao mực nước trong ống mau dẫn sẽ giảm.
b) Cho thêm muối vào bình nước thì độ cao của mực nước trong ống mao dẫn sẽ …
c) Đưa chậu nước trên từ Bắc vào Nam thì độ cao mực nước trong ống mao dẫn sẽ …
d) Thay nước trong bình bằng rườu thì độ cao mực rươu trong ống mao dẫn so với trước sẽ …
7.26. Ứng dụng thực tế nào dưới đây liên quan đến hiện tượng mao dẫn ?
A. Dùng thiếc để hàn đồng hoặc sắt.
B. Dùng sợi bông làm bấc đèn dầu.
C. Xới tơi xốp lớp đất trên bề mặt để giữ độ ẩm cho cây.
D. B và C.
Hãy chọn câu đúng.
7.27. Chỉ ra nhận xét sai về sự chuyển trạng thái của nước.
A. Cần phải cung cấp nhiệt lượng để nước đá ở 0
o
C thành nước ở 0
o
C. Thể tích riêng của nước đá ở
0
o
C lớn hơn thể tích riêng của nước ở 0
o
C.
B. Nước ở 100
o
C phải toả nhiệt ra môi trường để trở thành nước ở 0
o
C. Thể tích riêng của nước ở
mọi nhiệt độ đều như nhau vì không có sự chuyển trạng thái.
C. Cần phải cung cấp nhiệt lượng để nước đá ở 100
o
C thành hơi nước ở 0
o
C . Khối lượng riêng của
hơi nước nhỏ hơn khối lượng riêng cua nước.
D. Cục nước đá nổi trong một cốc chứa nước. Khi cục nước đá vừa tan hết, mực nước hầu như
không đổi nhưng nội năng của nước trong cốc giảm.
7.28*. Người ta trộng một lượng nước ở nhiệt độ 50
o
C vào một lượng nước đá ở -40
o
C. Biết khối
lượng nước bằng khối lượng nước đá. Cho nhiệt dung riêng của nước đá và nước lần lượt là 2 100
J/kg.K và 4 200 J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước đá là ì = 330 000 J/kg. Nhiệt độ của hỗn hợp sau
khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu ?
A. 12
o
C.
B. 5
o
C.
C. 0
o
C.
D. -8
o
C.
7.29. Để biến hơi khô thành hơi bão hoà thì ta thực hiện theo cách nào ?
A. Giảm nhiệt độ cảu hơi đẳng tích.
B. Nén hơi đẳng nhiệt.
C. Vừa nén hơi vừa làm lạnh.
D. Cả A, B và C.
7.30. Trong 1 m
3
không khí ở t
o
C chứa m (g) hơi nước . Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở
nhiệt độ đó là µ (kg/m
3
). Trong các trường hợp dưới đây, cho theo thứ tự t, m, µ, trường hợp nào
không khí ẩm nhất (độ ẩm tỉ đối cao nhất) ?
A. 10 ; 5 ; 9,4.10
-3
.
B. 15 ; 7 ; 12,8.10
-3
.
C. 20 ; 15 ; 17,3.10
-3
.
D. 30 ; 18 ; 30,3.10
-3
.

Bài tập tự luận
7.31. Tinh thể muối ăn NaCl gồm các ô mạng cơ sở hình lập phương được tạo ra từ cá ion Na
+

ion Cl
-
sắp xếp đan xen nhau. Mỗi ô mạng cơ sở có 4 ion Na
+
và 4 ion Cl
-
nằm tại các đỉnh của nó.
Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa tâm cảu hai ion. Biết muối ăn có khối lượng mol là μ = 59,5 h
và khối lượng riêng là µ = 2,21.10
3
kg/m
3
.
7.32. Ở nhiệt độ phòng, tinh thể sắt gồm các ô mạng cơ sở hình lập phương đối xứng tâm. Các
nguyên tử sắt nằm tại các đỉnh và tâm đối xứng của hình lập phương. Xác định hằng số mạng (là
cạnh của hình lập phương) và khoảng cách khỏ nhất giữa các nguyên tử sắt. Biết sắt có khối lượng
mol là 55,9 g và khối lượng riêng là 7,87 g/cm
3
.
7.33. Có hai khối lượng muối giống nhau hoà vào hai bình nước giống nhau có cùng nhiệt độ ban
đầu. Ở bình 1, muối hoà nước ở dạng đơn tinh thể lớn. Ở bình 2, muối hoà nước ở dạng bột. Sau khi
muối tan hết, nhiệt độ ở bình nào cao hơn ?
7.34. Càn phải kéo một thanh có tiết diện S = 1 cm
2
vơi một lực là bao nhiêu để thanh này dài thêm
giống như khi đốt nóng thanh đó tăng thêm 1
o
C ? Biết chất làm thanh có hệ số nở dài α = 12.10
-6
K
-1

và suất Y-âng E = 2,1.10
11
N/m
2
.
7.35*. Giữa hai bức tường cao người ta đặt hai thanh có cùng tiết diện S nhưng làm bằng hai vật liệu
khác nhau và có độ dài tương ứng là l
1
, l
2
(H.7.3). Các thanh được đốt nóng để nhiệt độ tăng thêm
∆t. Tìm lực ma các thanh tương tác với nhau nếu hệ số nở dài và suất đàn hồi của chất làm các thanh
là α
1
, E
1
và α
2
, E
2
. Bỏ qua sự biến dạng của tường.
7.36*. Một vòng tròn kim loại được quay đều trong mặt phẳng nằm ngang quanh tâm của nó. Kim
loại này có giới hạn đàn hồi là σ = 2.10
7
N/m
2
và khối lượng riêng µ = 11,3.10
3
kg/m
3
. Xác định tốc
độ dài lớn nhất của một điểm trên vòng tròn kim loại.
7.37. Xác định độ dài của thanh sắt và thanh đồng ở 0
o
C nếu hiệu số độ dài của các thanh đó ở t
1
=
50
o
C và t
2
= 450
o
C có độ lớn bằng nhau và bằng l = 2 cm. Biết hệ số nở dài của sắt và đồng lân lượt
là σ
1
= 12.10
-8
K
-1
và σ
2
= 17.10
-6
K
-1
.
7.38. Một băng kép được tạo ra từ thép và đồng, bề dày cảu các tấm như nhau và bằng a = 0,2 mm.
Ở nhiệt độ T
1
= 293 K thì băng kép phẳng. Tìm bán kính cong của băng kép khi nhiệt độ của nó là
T
2
= 393 K. Biết hệ số nở dài củ thép và đồng lần lượt là σ
1
= 1,1.10
-5
K
-1
và σ
2
= 2.10
-5
K
-1
.
7.39. Một chiếc vòng nhẫn bằng đồng thau có bề dày nhỏ được đốt nóng tới nhiệt độ t
1
= 573 k rồi
luồn khít vào một trục thép ở nhiệt độ T
2
= 291 K. Lực kéo căng vòng là bao nhiêu khi nó nguội tới
nhiệt độ của trục thép ? Tiết diện của vòng có kich thước S = 2 × 5 mm
2
. Biết rằng đồng thau có hệ
số nở dài α = 1,84.10
-5
K
-1
và suất Y-âng E = 6,47.10
10
Pa.
7.40. Một quả cầu thuỷ tinh có hệ số nở khối là β được cân ba lần : Một lần trong không khí và hai
lần trong chất lỏng nhưng ở nhiệt độ t
1
và t
2
. Số chỉ của cân trong ba lần cân là P, P
1
, P
2
. Xác định hệ
số nở khối β
1
của chất lỏng.
7.41. Tại sao khi nhấc bản thuỷ tinh khỏi mặt chậu thuỷ ngân lại phải dùng một lực lớn hơn khi nhấc
bản đó khỏi mặt chậu nước, mặc dù nước làm ướt thuỷ tinh còn thuỷ ngân thì không làm ướt thuỷ
tinh ?
7.42. Trong chân không, người ta nhúng một ống mao dẫn thuỷ tinh có bán kính r vào một chậu dầu,
dầu này có tính đàn hồi kém và làm ướt hoàn toàn thuỷ tinh (H.7.4). Tìm áp suất của dầu tại điểm
nằm ở độ cao h/3 kể từ mặt dầu trong chậu với h là chiều cao cột dầu dâng lên trong ống mao dẫn.
Hệ số căng bề mặt của dầu là σ.
7.43. Một ống mao dẫn có bán kính 1 mm được nhúng thẳng đứng ngập trong nước tới độ sâu l và
nước dâng lên trong ống là h (H.7.5). lấy tay bịt đầu dưới cảu ống rồi nhấc ống ra khỏi mặt nước.
Nếu không bịt ống nữa thì chiều dài cột nước còn lại trong ống là bao nhiêu (ống vẫn giữ theo
phương thẳng đứng) ? Cho biết nước có hệ số căng bề măt là σ = 70.10
-3
N/m và khối lượng riêng là
µ = 10
3
kg/m
3
.
7.44. Một giọt thuỷ ngân có khối lượng m = 1 g nằm giữa hai tấm thuỷ tinh song song. Tấm thuỷ
tinh phía trên và vật đặt trên nó phải có khối lượng là bao nhiêu để giọt thuỷ ngân có hình tròn dẹt
bán kính R = 5 cm ? Biết thuỷ ngân không làm ướt thuỷ tinh. Hệ số căng bề mặt và khối lượng riêng
của thuỷ ngân lần lượt là σ = 0,465 N/m và µ = 13 600 kg/m
3
. Lấy g = 10 m/s
2
.
7.45*. Tại đáy của bình cách nhiệt có một lỗ nhỏ mà nước có thể chảy qua. Trong bình có chứa hỗn
hợp nước và đá ở 0
o
C và một thiết bị đun điện có công suất 600 W. Người ta tiến hành khảo sát sự
phụ thuộc cảu nhiệt độ trong bình theo thời gian đun. Đồ thi thực nghiệm biểu diễn sự phụ thuộc của
nhiệt độ t
o
C theo thời gian τ (phút) như hình 7.6.
a) Xác định khối lượng nước có trong bình tại thời điểm đá vừa tan hết.
b) Xác định khối lượng nước trong bình thoát qua lỗ ở đáy bình trong thời gian 1 phút.
c) Có bao nhiêu nước đá trong bình tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm ?
d) Có bao nhiêu nước trong bình tại thời điểm bắt đầu thí nghiệm ?
e) Xác đinh khối lượng nước chứa trong bình tại thời điểm kết thúc thí nghiệm τ = 17 phút.
Cho biết nhiệt hoá hơi của nước là L = 2 260 kJ/kg, nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200 J/kgK,
nhiệt nóng chảy của nước đá là ì = 340 kJ/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình chứa.
7.46. Một bình cách nhiệt hình trụ chứa khối nước đa cao 25 cm ở nhiệt độ -20
o
C. Người ta rót
nhanh một lượng nước vào bình cho đến khi mặt nước cách đáy bình 45 cm. Khi đã cân bằng nhiệt,
mực nước trong bình giảm đi 0,5 cm so với khi vừa rót nước. Xác định nhiệt độ của nước rót vào.
Cho khối lượng riêng của nước và nước đá lần lượt là µ
n
= 1 000 kg/m
3
và µ
đ
= 900 kg/m
3
, nhiệt
nóng chảy của nước đá là ì = 340 000 J/kg, nhiệt dung riêng của nước và nước đá lần lượt là c
n
= 4
200 J/kgK và c
đ

= 2 100 J/kgK.
7.47. Một hộ trường có dung tích 2 000 m
3
chứa không khí ở nhiệt độ t
1
= 10
o
C và độ ẩm tỉ đối f
1
=
80%. Cần bao nhiêu nước cho bay hơi vào lượng không khí trên để có được không khí có độ ẩm tỉ
đối 72% nhưng ở nhiệt độ t
2
= 18
o
C ? Biết khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở nhiệt độ t
1
=
10
o
C là µ
1
= 9,4.10
-3
kg/m
3
và ở nhiệt độ t
2
= 18
o
C là µ
2
= 15,4.10
-3
kg/m
3
.
7.48. Trong một bình có dung tích V = 1 000 l chứa không khí ở nhiệt độ 27
o
C và độ ẩm tỉ đối là f
1

= 65%. Độ ẩm tỉ đối trung bình là bao nhiêu nếu đưa vào bình 1 gan nước rồi cho bay hơi hết ? Biết
áp suất hơi nước bão hoà ở nhiệt độ 27
o
C là p
b
= 26,7 mmHg.
7.49. Trong xilanh được đậy kín bởi pit-tông chứa 10 l không khí ẩm ở nhiệt độ t = 20
o
C, áp suất p
1

= 13,3 kPa và độ ẩm tỉ đối là f = 70%. Áp suất không khí trong xilanh là bao nhiêu nếu thể tích
không khí giảm 10 lần nhưng nhiệt độ vẫn không đổi ? Biết rằng áp suất hơi nước bão hoà ở nhiệt
độ t = 20
o
C là p
b
= 2,4 kPa.
7.50. Ban ngày ở nhiệt độ 20
o
C không khí có độ ẩm tỉ đối là 80%. Hỏi ban đêm nhiệt độ không khí
là bao nhiêu sẽ có sương ? Giả thiết một ngày độ ẩm tuyệt đối không thay đổi.
7.51. Một bình chứa chất lỏng và hơi bão hoà của nó. Trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt, chất lỏng
bay hơi hết, thể tích của hơi chiếm chỗ tưng lên 3 lần còn áp suất hơi giảm 2 lần. Tính tỉ lệ khối
lượng của chất lỏng và hơi chứa trong bình lúc đầu. coi thể tích chất lỏng chiếm chỗ là không đáng
kể.
7.52*. Trong cốc tồn tại hai chất lỏng không tác dụng hoá học với nhau là CCl
4
và nước. Ở áp suất
khí quyển thì CCl
4
sôi ở 76,7
o
C còn nước sôi ở 100
o
C. Khi đun nóng đều cốc thì trên mặt giới hạn
phân chia hai chất lỏng bắt đầu có hiện tượng sôi ở nhiệt độ 65,5
0
C. Lượng chất lỏng bay hơi của
chất nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần ? Cho áp suất hơi bão hoà của nước ở 65,5
o
C là 192
mmHg.
Chương VIII
CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
A – TÓM TẮT KIẾN THỨC
1. Nội năng.
- Nội năng của hệ bao gồm tổng động năng chuyển động nhiệt cảu các phần tử cấu tạo nên hệ và thế
năng tương tác giữa các phần tử đó U = f(T,V).
- Nội năng của hệ biến đổi bằng hai cách : thực hiện công và truyền nhiệt.
2. Nguyên lí I nhiệt động lực học
Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được.
∆U = Q + A
Q > 0 : Hệ nhận nhiệt lượng ; Q < 0 : Hệ nhả nhiệt lượng ;
A > 0 : Hệ nhận công ; A < 0 : Hệ sinh công ;
∆U > 0 : Nội năng tăng ; ∆U < 0 : Nội năng giảm.
Chú ý: trong hệ toạ độ (p,V), công A được tính bằng diện tích giới hạn bởi đường biểu diễn quá
trình.
3.Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng
- Vì bỏ qua tương tác giữa các phân tử khi không va chạm nên nội năng của khí lí tưởng chỉ
phụ thuộc nhiệt độ : U = f(T).
- Quá trình đẳng tích : Q = ∆U.
- Quá trình đẳng nhiệt : Q = -A = A’, với A’ = (-A) là công mà khí sinh ra.
- Quá trình đẳng áp : Q = ∆U + p∆V, với p∆V là công mà khí sinh ra.
- Quá trình đoạn nhiệt (không có sự trao đổi nhiệt với ngoài hệ) : ∆U = A = -A’.
Trong một chu trình thì ∆U = 0. Do đó Q = -A = A’.
4. Động cơ nhiệt là thiết bị biến đổi nhiệt lượng thành công.
Hiệu suất cảu động cơ : H =
1 2 1 2
1
Q Q T - T

Q T
÷
s .
5. Máy lạnh là thiết bị nhận nhiệt từ một vật rồi truyền nhiệt sang vật khác nóng hơn nhờ nhận công
từ vạt ngoài.
Hiệu năng của máy lạnh :
2 2 2
1 2 1 2
Q Q T
= =
A Q - Q T - T
 s .
6. Nguyên lí II nhiệt động lực học
Hai cách phát biểu cảu nguyên lí II :
Cách 1 : Nhiệt không thể truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
Cách 2 : Không thể chế tạo động cơ vĩnh cửu loại hai.

B – BÀI TẬP
Bài tập trắc nghiệm
8.1. Ghép một nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải.
1. Nội năng của khí lí
tưởng.
a)
2
1 2
Q
Q - Q
2
1 2
T
T - T

2. Các cách biến đổi nội
năng.
b)
1 2
1
T - T
T

3. Hệ thức của nguyên lí
I nhiệt động lực học.
c)
1
A
Q

4. Hiệu suất thực tế của
động cơ nhiệt.
d)
2
1 2
Q
Q - Q

5. Hiệu năng thực tế của
máy lạnh.
e) Q = ∆U + A
6. Hiệu suất của động cơ
nhiệt hoạt động theo chu
trình Các-nô.
f) ∆U – A – Q = 0
7. Nguyên lí II nhiệt
động lực học.
g) Truyền nhiệt và thực hiện công.
h) Nhiệt không thể truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
i) Tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tại nên
vật và thế năng tương tác giữa các phân tử đó.

k) Tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử trong hệ.

8.2. Câu nào dưới đây nói về nội năng là không đúng ?
A. Nội năng là một dạng năng lượng có đơn vị là jun.
B. Nội năng của một vật phụ thuộc nhiệt độ và thể tích của vật.
C. Độ biến thiên nội năng của một hệ trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.
D. Nội năng của khí lí tưởng không phụ thuộc vào bản chất của khí.
8.3. Chỉ ra câu đúng, câu sai.
A. Nội năng của một hệ có thể chỉ là tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ.
B. Khi truyền nhiệt lượng cho một hệ thì hệ đó sẽ thực hiện công.
C. Với một hệ đoạn nhiệt (không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài), khi hệ nhận công thì nội
năng của hệ tăng.
D. Nhiệt lượng mà hệ nhận được chỉ làm tăng động năng chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên
hệ.
8.4. Một vật được ném lên cao thì nội năng của vạt thay đổi như thế nào ?
A. Nội năng của vật không đổi.
B. Nội năng của vật tăng.
C. Nội năng của vật giảm.
D. Nội năng cảu vật không xác định.
8.5. Hệ thức ∆U = Q là hệ thức của nguyên lí I nhiệt động lực học áp dụng cho quá trình nào của khí
lí tưởng ?
A. Quá trình đẳng áp.
B. Quá trình đẳng nhiệt.
C. Qua trình đẳng tích.
D. Cả A, B và C.
8.6. Hệ thức nào dưới đây là hệ thức của nguyên lí I đúng cho quá trình khối khí lí tưởng dãn nở
đẳng nhiệt ?
A. ∆U – Q = 0 với Q > 0.
B. Q + A = 0 với A > 0.
C. Q + A = 0 với A < 0.
D. ∆U – A = 0 với A < 0.
8.8. Chỉ ra nhận xét đúng.
Một khối khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo chu trình như hình 8.1.
A. Quá trình 1 -2 : ∆U > 0 ; A < 0 ; Q > 0.
B. Quá trình 2 -3 : ∆U < 0 ; A > 0 ; Q > 0.
C. Quá trình 3 -4 : ∆U < 0 ; A = 0 ; Q < 0.
D.Quá trình 4 -1 : ∆U < 0 ; A > 0 ; Q < 0.
8.9. Một khối khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo chu trình như hình 8.2. Công mà khí nhận được là
bao nhiêu ?
A. 18 kJ.
B. 12 kJ.
C. 4 kJ.
D. 8 kJ.
8.10*. Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo chu trình ABCA (H.8.2). Nhiệt lượng mà khối
khí đã trao đổi với ngoại vật trong một chu trình là bao nhiêu ?
A. 2 kJ.
B. 4 kJ.
C. 6 kJ.
D. 8 kJ.
8.11*. Người ta nung nóng đẳng áp 1 kg khí hiđrô thì nhiệt độ của khối khí tăng thêm 200
o
C. công
mà khối khí đã thực hiện là bao nhiêu ?
A. 831 kJ.
B. 1 200 kJ.
C. 1 662 kJ.
D. 2 400 kJ.
8.12*. Một khối khí chứa trong một xilanh cách nhiệt đặt thẳng đứng, phía trên là một pit-tông có
khối lượng 500 g. Người ta cung cấp cho khối khí một lượng nhiệt 4,5 J thì pit-tông chuyển động lên
trên một đoạn bằng 10 cm. Lực cản lại chuyển động của pit-tông bằng 25 N. Bỏ qua động năng của
pit-tông. Nội năng của khối khí tăng hay giảm bao nhiêu ?
A. Tăng 1,5 J.
B. Giảm 1,5 J.
C. Tăng 2 J.
D. Giảm 2 J.
8.13*. Bình thông nhau có hai nhánh A và B đựng nước. Trên mặt nước có hai pit-tông nhẹ có thể
dịch chuyển tự do. Trên mặt pit-tông là không khí, áp suất khí quyển không thay đổi. Hệ được giữ
cách nhiệt với bên ngoài. Ở đoạn giữa nối hai bình có một khoá K (H.8.3). Lúc đầu khoá k đóng,
mực nước bên A cao hơn bên B. Người ta mở khoá cho nước từ bên A chảy sang bên B cho đến luc
mực nước ổn định. Trong quá trình này :
A. Lực ép của khí quyển thực hiện công và nội năng của nước tăng lên.
B. Nước thực hiện công để thắng lực ép của khí quyển và nội năng của nước giảm.
C. Lực ép của khí quyển không thực hiện công đối với nước và nội năng của nước không đổi.
D. Nội năng của khí quyển không thực hiện công, nội năng của nước tăng lên.
Hãy chọn câu đúng.
8.14. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
Nguyên lí II nhiệt động lực học có thể phát biểu như sau :
a) Nhiệt … tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
b) Động cơ nhiệt khôn thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng thu được thành …
c) Không thể chế tạo được động cơ nhiệt chỉ nhận nhiệt từ …
d) Quá trình truyền nhiệt là quá trình …
8.15. Chỉ ra nhận xét đúng, nhận xét sai.
A. Tác nhân trong động cơ nhiệt ở thể khí còn tác nhân trong máy lạnh ở thể lỏng.
B. Động cơ nhiệt có nguồn nóng là hỗn hợp nhiên liệu và không khí khi cháy còn máy lạnh là không
khí ngoài trời.
C. Nguồn lạnh của động cơ xe máy là không khí ngoài trời, của tủ lạnh là thực phẩm trong tủ.
D. Để nâng cao hiệu suất của máy nhiệt ta phải nâng cao nhiệt độ của nguồn nóng và làm giảm nhiệt
độ cua nguồn lạnh.
8.16. Với quy ước : Q
1
là nhiệt lượng trao đổi với nguồn nóng, Q
2
la nhiệt lượng trao đổi với nguồn
lạnh, A là công trao đổi với môi trường ngoài. Khi máy làm lạnh hoạt động thì tác nhân làm lạnh :
A. Nhận Q
1
, truyền Q
2
, nhận A.
B. Nhận Q
1
, nhận Q
2
, sinh A.
C. Truyền Q
1
, nhận Q
2
, nhận A.
D. Truyền Q
1
, truyền Q
2
, nhận A.
Hãy chọn câu đúng.
8.17. Muốn nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt, ta thực hiện theo cách nào dưới đây ?
A. Dùng xilanh có thể tích lớn.
B. Dùng nguồn nóng có nhiệt độ rất cao.
C. Dùng nguồn lạnh, có nhiệt độ rất thấp.
D. Dùng hai nguồn nhiệt có nhiệt độ khác nhau nhiều.
8.18. Một động cơ nhiệt hoạt động giữa hai nguồn nhiệt khác nhau. Gọi Q
1
và Q
2
lần lượt là nhiệt
lượng trao đổi với nguồn nóng và nguồn lạnh, A là công do động cơ thực hiện khi hoạt động thì một
chu trình, hệ thức nào sau đây là đúng ?
A. Q
1
+ Q
2
– A = 0.
B. Q
1
– Q
2
– A = 0.
C. Q
1
+ Q
2
+ A = 0.
D. Q
1
– Q
2
+ A = 0.
8.19*. Một khối khí lí tưởng thực hiện biến đổi theo chu trình ABCA được biểu diễn trong hệ toạ độ
(p, T) như hình 8.4. Cột bên phải ghi hệ thức liên hệ giữa các đại lượng nhiệt động lực, cột bên trái
ghi quá trình tương ứng trong chu trình đã cho. Hãy ghép một nội dung ở cột bên trái với một nội
dung tương ứng ở cột bên phải.
1. Quá trình AB a) A = - Q với Q > 0.
2. Quá trình BC. b) A = - Q với Q < 0.
3. Quá trình CA. c) Q = ∆U với ∆U > 0.
4. Chu trình ABCA. d) Q = ∆U với ∆U < 0.
e) ∆U = Q + A với A > 0.
f) ∆U = Q + A với A < 0.
8.20. Một máy làm lạnh lí có nhiệt độ nguồn lạnh là 2
o
C và hiệu hiệu năng cực đại là 1100%. Nhiệt
độ nguồn nóng là bao nhiêu ?
A. 300
o
C.
B. 27
o
C.
C. 27 K.
D. 22 K.
8.21*. Một động cơ nhiệt có hiếu suất cực đại la 40%. Máy làm lạnh hoạt động theo chiều ngược với
chiều hoạt động của động cơ trên sẽ có hiệu năng là bao nhiêu ?
A. 40%.
B. 80%.
C. 60%.
D. 150%.
8.22. Động cơ của xe máy có hiệu suất là 20%. Sau một giờ hoạt động tiêu thụ hết 1 kg xăng có
năng suất toả nhiệt là 46.10
6
J/kg. Công suất của động cơ xe máy là bao nhiêu?
A. 2,56 kW.
B. 3,52 kW.
C. 9,20 kW.
D. 10,22 kW.
8.23. Một máy làm lạnh có nhiệt độ giàn bay hơi là 0
o
C, nhiệt độ giàn ngưng tụ là 27,3
o
C và công
suất động cơ là 1,5 kW. Hiệu năng thực tế của máy làm lạnh bằng 1/2 hiệu năng cực đại. Cứ mỗi
giây máy làm lạnh lấy nhiệt từ giàn bay hơi là bao nhiêu ?
A. 0,75 kJ.
B. 1,50 kJ.
C. 3,0 kJ.
D. 7,5 kJ.
8.24. Một động cơ hoạt động theo chu trình Các-nô có hiệu suất là 50%. Tỉ số giữa nhiệt lượng nhận
từ nguồn nóng và nhiệt lượng toả ra nguồn lạnh là bao nhiêu ?
A. 0,5.
B. 1.
C. 1,5.
D. 2.
8.25. Điền vào chỗ trống dấu (> ; = ; <) cho thích hợp.
Hệ thức của nguyên lí I : ∆U = Q + A.
a) Trong một chu trình của động cơ nhiệt thì Q … 0 ; ∆U … 0 ; A … 0 ; H … 1.
b) Trong một chu trình của máy lạnh thì ∆U … 0 ; A … 0 ; Q … ; c … 1.

Bài tập tự luận
8.26*. Nhờ nhận nhiệt mà 6,5 g khí hiđrô ở 27
o
C đã dãn nở đẳng áp gấp đôi thể tích lúc đầu.
a) Tính công do khối lượng khí đã thực hiện.
b) Tính độ biến thiên nội năng của khối khí.
Cho biết nhiệt dung riêng đẳng áp của khí hiđrô là c
p
= 14,3.10
3
J/kg.K.
8.27. Phần dưới của một bình hình trụ có diện tích đáy là S = 0,2 m
2
chứa V
0
= 0,1 m
3
không khí ở
27
o
C và áp suất 760 mmHg, phía trên được đậy kín bởi một pit-tông rất nhẹ có thể di chuyển được.
Khối khí nhận thêm nhiệt lượng do đốt cháy 1,5 g xăng nên pit-tông dịch chuyển dưới áp suất không
đổi và nhiệt độ tăng thêm 200
o
C. Năng suất toả nhiệt của xăng là 4.10
7
J/kg.
Tính công do dãn khí và hiệu suất của quá trình này.
8.28. Một khối khí lí tưởng có khối lượng mol là μ, khối lượng m và ở nhiệt độ T, được làm lạnh
đẳng tích sao cho áp suất khí giảm n lần, sau đó dãn nở đẳng áp tới khi nhiệt độ của trạng thái cuối
cùng bằng nhiệt độ ban đầu. Xác định công mà khối khí đã thực hiện.
8.29. Trong xilanh chứa m = 2kg không khí ở nhiệt độ
0
t = 20 C và áp suất
5
p = 9,8.10 Pa. Đốt
nóng khí để khí dãn nở đẳng áp cho tới khi tăng thêm
0
100 C . Cho khối lượng mol của không khí là
= 29 kg/kmol  .
Tìm thể tích khối khí ở cuối quá trình dãn nở.
8.30*. Trong một bình cách nhiệt dung tích 100 l có chứa 5 g khí hiđrô và 12 g khí ôxi ở nhiệt độ
0
0
t = 20 C . Xác định nhiệt độ và áp suất khí trong bình sau khi đốt cháy hỗn hợp trên, biết rằng khi
tạo thành một mol nước thì tở ra một nhiệt lượng Q
0
= 2,4.10
5
J. Cho nhiệt dung riêng đẳng tích của
hiđrô và hơi nước lần lượt là c
1
= 14,3 kJ/kg.K và c
2
= 2,1 kJ/kg.K.8.31. Một xilanh có pit-tông kín
cách nhiệt đặt nằm ngang, chứa 1 mol khí ở nhiệt độ T
0
và áp suất nhỏ hơn hai lần so với áp suất bên
ngoài. Pit-tông có thể chuyển động để tăng dung tích của xilanh nhưng bị giữ lại khi chuyển động
theo chiều ngược lại (H.8.5). Lượng nhiệt phải cung cấp cho khối khí là bao nhiêu để thể tích của nó
tăng 2 lần ?
Biết rằng nội năng của một mol khí trên được xác định theo biểu thức U = cT với c là hằng số.
8.32. Một mol khí thay đổi trạng thái theo quá trình 1-2-3 (H.8.6). Nội năng của mol khí được xác
định theo biểu thức U = cT với c là hằng số. Tìm nhiệt lượng mà khí đã hấp thụ trong quá trình đó.
Giá trị V
1
, V
2
, p
1
và p
2
đã biết.
8.33. Một khối khí lí tưởng thực hiện một chu trình 1-2-3-1 được biểu diễn trong hệ toạ độ (V, T)
như hình 8.7. Vẽ đường biểu diễn chu trình đó trong hệ toạ độ (p, V) và nói rõ quá trình nào khối khí
thu nhiệt, toả nhiệt.
8.34*. một mol khí lí tưởng có nội năng là
3
U = RT
2
biển đổi trạng thái theo chu trình 1-2-3-1
(H.8.8), trong đó quá trình 2 – 3 là đẳng nhiệt. Tìm nhiệt lượng mà khí toả ra.
8.35. Một mol khí lí tưởng ở điều kiện thường có thể chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 theo
quá trình : 1-3-2 và 1-4-2 (H.8.9). Tìm tỉ số nhiệt lượng cần truyền cho khối khí trong hai quá trình
trên, biết rằng nội năng củ khối khí đó là
3
U = RT
2
.
8.36*. Một mol khí lí tưởng thực hiện một chu trình có đường biểu diễn trong hệ toạ độ (p, T) theo
chiều như hình 8.10. Biết rằng T
1
= T
3
= 2T
0
, T
4
= T
0
và T
2
= 4T
0
; p
1
= 2p
2
= 2p
0
và p
3
= p
4
= p
0
.
Nội năng của khí là
3
U = RT
2
. Tìm hiệu suất cảu chu trình đó.
8.37. Có W mol khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo quá trình 1-2-3 được biểu diễn trong hệ toạ độ
(p, V) như hình 8.11. Khi đó khối khí thực hiện công A. Biết rằng nhiệt độ ở trạng thái 1 bằng nhiệt
độ ở trạng thái 3 và bằng T. Xác định tỉ số áp suất giữa trạng thái 1 và trạng thái 2.
8.38. Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Các-nô giữa hai nguồn nhiệt là
0
177 C và
0
27 C .
a) Tính hiệu suất của động cơ này.
b) Khi đạt hiệu suất này thì sau mỗi giờ động cơ đã nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 9.10
8
J. Tính
công suất động cơ.
8.39. Một máy lạnh lí tưởng hoạt động giữa nguồn lạnh
0
0 C và nguồn nóng
0
60 C.
a) Tính hiệu năng của máy lạnh.
b) Tính công suất của động cơ để trong một giờ có thể sản xuất được 1 tấn nước đá
0
0 C từ nước
0
20 C. Cho nhiệt dung riêng của nước đá là ì = 330 kJ/kg.
8.40. Từ một máy lạnh, cứ trong 1 giờ có nhiệt lượng Q = 843 840 J thoát ra khỏi thành máy. Nhiệt
độ trong máy là t
2
=
0
5 C và nhiệt độ phòng là t
1
=
0
20 C.
Công suất nhỏ nhất của máy lạnh là bao nhiêu ?
8.41. Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình gồm hai quá trình đẳng tích và hai quá trình đẳng
nhiệt. Tác nhân là một mol khí lí tưởng. Thể tích nhỏ nhất và thể tích lớn nhất của khối khí lần lượt
là V
min
=
3
4.10
÷
m
3
và V
max
=
3
8.10
÷
m
3
. Áp suất nhỏ nhất của khối khí là p
min
=
5
3.10 N/m
2
. Tính
hiệu suất cực đại của động cơ.
8.42*. Một động cơ nổ 4 kì quay đều với tốc độ 8 vòng/s. Giản đồ cảu động cơ như hình 8.12. Diện
tích S
1
= 425 cm
2
và S
2
= 300 cm
2
. Cho biết 1 cm trên trục OV ứng với thể tích 0,25 cm
3
và 1 cm
trên trục Op ứng với áp suất 10
3
N/m
2
. Biết rằng động cơ này quay 2 vòng thì thực hiện được 1 chu
trình. Tính công suất của động cơ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful