You are on page 1of 36

aKwdra g_W©

E{àb 2012

1

1

aKwdra g_W©

E{àb 2012

2

2

aKwdra g_W©

Ÿ&& aKwdra g_W©&&
lr am_Xmgñdm_r g§ñWmZ, gÁOZJS>
ñWmnZm - eHo$ 1570 (B. g. 1648)

E{àb 2012/M¡Ì-d¡emI eHo$ 1934 df© ghmdoo • A§H$ Mm¡Wm dm{f©H$ dJ©Ur : é. 150 • AmR> dfmªgmR>r é. 1000
2109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321

• _mcH$ • lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ, lr am_Xmg ñdm_tMm _R>, _w.nmo. gÁOZJS>, Vm.{O. gmVmam, {n. 415 013 \$moZ (02162) 278221
Website : www.samartharamdas.com E-mail :samartharamdas@gmail.com

• _mZX g§nmXH$ • lr. ^yfU _hmê$Ð ñdm_r • _mZX H$m`©H$mar g§nmXH • gm¡. àmMr {MH$Q>o • _mZX Cng§nmXH$ • g. ^. _mohZ~wdm am_Xmgr • àH$meH$/_wÐH$ • lr. gy`m©Or Jdmcmj ñdm_r (C.A.) lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ, gÁOZJS>, {O. gmVmam, • _wÐU ñWi • lr JOmZZ àog, 76 A, {M_Unwam noR>, gmVmam • g„mJma _§S>i • lr. A{^am_ ñdm_r lr. J§JmYa am_M§Ð ñdm_r (Mm\$iH$a) A°S>. _. Zm. Hw$cH$Uu A°S>. Ama. EZ. Hw$cH$Uu S>m°. gm¡. Á`moËñZm H$moëhQ>H$a lr. {dO` R>m|~ao H$boŠQa A±S> H$moQ>© Am°\$ dm°S>©g² gmVmam `m§Mo à{V{ZYr
ho _m{gH$ àH$meH$ lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZMo dVrZo àH$meH$ d _wÐH$ lr. gy`m©Or Jdmcmj ñdm_r `m§Zr lr am_Xmg ñdm_tMm _R> _w.nmo. g‚mZJS>, Vm.{O.gmVmam, {nZ 415013 (_hmamï´>) `oWo àH$m{eV Ho$bo. lr JOmZZ àog, 76, A, {M_Unwam noR>, gmVmam `oWo _w{ÐV Ho$bo.

• g§nmXH$s` - ^yfU ñdm_r • g_W© _hmÛma - g.^. ehmOr~wdm am_Xmgr, gÁOZJS> • lrkmZXodm§Mm h[anmR> `mVrb H$mhr Amoì`m d Ë`mMm AW© - lr. nw. {d. H$mio, nwUo • lram‘ M[aV‘mZgmVrb nmÌo (nmd©Vr) - gm¡. aoIm {Z. nQ>dY©Z, {‘aO • g_WmªMr g§doXZerbVm (^mJ 3) … ñne© g§doXZm - S>m°. H$_bmVmB© d¡Ú, gm§Jbr. • gXm ~mobUo Z_« dmMm gwdmMm - gm¡. _{Zfm ^mñH$a Aä`§H$a, {‘aO, • lr ~«åhM¡Vݶ Jm|XdboH$a _hmamOm§Mr àdMZo-2 - lr. M§ÐeoIa {ZbmIo, gmVmam • AmZ§XdZ ^wdZ {Z_m©U H$am`Mo - _mUgo noam lr. O`§V Hw$bH$Uu, qMMdS>, nwUo • g_Wm©Zw^wVr S>m°. {ddoH$ aKwZmW d¡Ú, {Zam, {O. nwUo • g§JV - gm¡. AZwOm gmo‘U, gmVmam • g§JV (qhXr AZwdmX) - gm¡. AZwOm gmo‘U, gmVmam • n§Mm§JmMr CH$b Á`mo{Vfn§S>rV lr. KZ…í`m_ ^Q, nwUo>.
boImVrb _OHw$amer g§nmXH$/àH$meH$/g„mJma gh_V AgVrbM Ago Zmhr.

4 6 8 9 11 13 18 20 24 27 28 29

g§nmXH$ - lr. ^yfU _hmê$Ð ñdm_r

E{àb 2012

3

3

aKwdra g_W©

g§nmXH$s¶
&& lram_Xmg Ÿ&&

amOmam‘ Vmo g‘W© & ñdm‘r VoWo Zm§XVmo &&
à~moY, à`ËZ Am{U à{MVr `m§Mr gm§JS> KmbyZ à`ËZdmXmbmM Xo d _mZUmar CnmgZm g_mO_Zm_Ü`o éO{dUmè`m g_W© am_Xmgm§ M r H$_© ^ y _ rMm\$i. Xod, Xoe Am{U Y_© `m§ Z m H| $ ÐñWmZr _mZy Z g_W© H$m`© H$aUmè`m am_Xmgr gm§ à Xm`mMr OÝ_^y _ r- Mm\$i. `m Mm\$i Imoè`mVrb ^y_rMr nwÊ`mB© EdT>r H$s `m ^y_rda g_WmªMr gdm©V OmñV nX{MÝho C_Q>br. {ZgJm©À`m Aà{V_ bmdÊ`mZo ZQ>boë`m d g_mO_ZmÀ`m AZÝ` ^ŠVrZo gOboë`m `m ^y_rbm g_W© ghdmgmMm n[agñne© Pmbm Am{U `m ^y_rMo ^m½` ~Xbbo. lr g_WmªÀ`m AmJ«hmZo d {ZJ«hmZo à^y lram_ Mm\$ir AdVrU© Pmbo Am{U {Zén_o` _hmñWim_Ü`o Mm\$iMr ^y_r namd[V©V Pmbr. g^mo d Vr {JardaŸ& ZmZm OmVr VédaŸ& nwîndm{Q>H$m AnmaŸ& _Z{Zdo nmhVmŸ&& ñWi nmhVm g~iŸ& Zm_ gm{Oao Mm\$iŸ& hmoVr E{àb 2012 H$m_Zm g\$iŸ& {O¶o R>m`r amhVmŸ&& _w i ñWmnZm `WmW© Ÿ & am_XmgmMm H¥ $ VmW© Ÿ & amOmam_ Vmo g_W©Ÿ& ñdm_r VoWo Zm§XVmoŸ&& ha öX`r Ho$diŸ& Eogo ^mgVr gH$iŸ& {Zén_o` _hmñWiŸ& emoH$ gd© ^§JVmoŸ&& Mm\$ibm lram_am`m§Mr ñWmnZm hmoÊ`mnydu 3 df} am_Zd_rMm _hmoËgd eHo$ 1567 Vo 1569 g_WmªZr H¥$îUmVrar AmJ_Z Pmë`mda ‘gya ¶oWo gwé Ho$bm. `m {R>H$mUr CËgd H$arV AgVmZmM H$moR>o Var lram_ ñWmnZm H$éZ `mnwT>o am_am`mMm CËgd d¥ÜXtJV H$amdm `m {dMmamVyZ nwT>o lram_ ñWmnZogmR>r g_WmªZr Mm\$iMr {ZdS> Ho$br. `mgmR>r EH$m nmWadQ>mbm ~mo b mdy Z g_Wmª Z r Amnë`mbm nm{hOo Ago Ü`mZ Ë`mbm gm§JZ y _yVu KS>dyZ Xo Ago gm§{JVbo. EH$ dfm©À`m _wXVrV _yVu ~ZdyZ XoVmo Ago nmWadQ>mZo gm§{JVë`mda g_W© Ë`mbm åhUmbo Oer
4

4

aKwdra g_W©
lram_mMr BÀN>m. nmWadQ>mZo Oar _yVu ~Z{dÊ`mg EH$ dfm©Mm AdYr bmJob Ago gm§{JVbo Var g_WmªZm à^y lram_ bdH$aM `oUma `mMr ew^{MÝho OmUdy bmJbr. bdo ZoÌ nmVo ñ\w$ao Am{O ~mhoŸ& {XZmZmW hm am‘ `oUma AmhoŸ& O`mMo{Z `moJo gwImZ§X bmoQ>oŸ& V`m XoIVm§ A§Var ~mîn XmQ>oŸ&& nwT>o g_W© a§JZmW ñdm_t~amo~a Ë`m§À`m d{S>bm§Mr åhUOoM {ZOmZ§X ñdm_r `m§Mr nwÊ`{VWr gmOar H$aÊ`mgmR>r H$amS> d VoWyZ nwT>o {ZJS>rbm Jobo. H$m`©H«$_ g§ndyZ naV `oV AgVmZm dmQ>oV a{h_Vnwa ZOrH$ amZmV "{edZmW' ho ñd`§^y {edmb` XodñWmZ Amho, VoWo ñZmZm{X AmpÝhH$ H$_} H$aÊ`mgmR>r eoOmar dmhUmè`m H¥$îUm_mB©À`m VramdaVr Ü`mZmdñWoV AgVmZm g_WmªZm à^y am_am`mMm ÑîQ>m§V Pmbm d _r `oWo S>mohmV Amho _bm KoD$Z Mb Aer Amkm Ho$br. g_WmªZr bJoMM eoOmar AgUmè¶m H¥$îUm‘mB©À¶m S>mohmV CS>r _mabr Am{U XmoZ _yVr© g_WmªÀ`m hmVmV Amë`m. EH$ à^w lram_mMr Va Xwgar _{hfmgya _{X©ZrMr. lram_am`m§Mo Ogo Ü`mZ g_WmªZm Ano{jV hmoVo VgoM Ü`mZ Agbobr am_am`mMr _yVu nm{hbr Am{U g_WmªMo ZoÌmVyZ AmZ§Xmlw AmoKiy bmJbo Am{U ‘wImVyZ am‘am¶mMm ܶmZénr ûcmoH$ OÝ‘ KoVm Pmbm. Ü`m`oXwdm©X²bm^§ H$aY¥V H$_b_² OmZH$s bú_Umä`m_² & dm‘o XúU¡M² ^mJo ga{gO {dbgV²ÀMm_a¡ {d©Á`_mZ²Ÿ&& E{àb 2012 g§dO«m§J àgwZo {gV² {h‘h`¶wJ² ñ¶§XZo {VîR>_mZ_²Ÿ& am_jo̧ gynyÁ`_² XedXZ_wImV² H$f©¶§V‘² gwVoO…Ÿ&& lr g_WmªÀ`m `m AË`§{VH$ H$éUoVyZ à^w lram_ XmoÝhr hmVmV H$_bnwîno KoD$Z "H$aY¥V H$_b_²' `m {dbjU H$mo_b öX`r énmV, j{Ì` do e mV, aWmda AméT> Pmboë`m pñWVrV Mm\$ir pñWamdbo, Am{U eHo $ 1570 M¡ Ì ‘mg gd© Y mar Zm_ g§dËgamnmgyZ Mm\$i `oWo g_W© ñWm{nV am__§{Xam_Ü`o am_Zd_rMm CËgd gwé$ Pmbm. `m gw_whÿVm©daM g_WmªZr Amnë`m H$m`m©bm am_Xmgr gm§àXm`mMo én {Xbo Am{U Vo W y Z M nw T >o hm g_W© ^ŠVrMm Pam AI§S>nUo n{WH$m§Mr V¥fm ^mJdyZ Ë`m§Zm OrdZmV V¥ßV H$arV Amho. AmOhr Mm\$ibm Omdo, `oWrb à^wlram_mMo S>moio ^ê$Z Xe©Z ¿`mdo Am{U g_WmªÀ`m nmD$bIwUm§Zm d§XZ H$arV `m ^y_rMo ^m½` OdiyZ AZw^dmdo hmM ZwVZ g§dËgamMm g§H$ën _Zr Yé`m Am{U g_WmªÀ`m H¥$noZo Vmo bdH$a H¥$VrV `mdm Aer àmW©Zm H$é`m. &&O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&
- ^yfU ñdm_r "Xmgm`Z' 152- ~/3 {M_Unwam noR>, gmVmam - 415002 ^«_UÜdZr - 9822490660

5

5

aKwdra g_W©
gd© g_W© ^ŠVm§{g gmXa O` aKwdra g_W© à`ËZ H$aVmV. nU Oo YmS>gmZo nwT>o `oVmV Am{U à`ËZ H$aVmV Ë`m§ZmM Vmo na_mË_mê$nr Zmai àmßV hmoVmo. H$m§hr Ë`mMm ñdV… AmZ§X KoVmV Va H$m§hr g§V_hmnwéf Vmo AmZ§X BVam§Zm dmQy>Z ImVmV.

hmoir
\$mëJwZ ewÜX nm¡{U©_m hmoir {Z{_Îm JS>mda lr g_W© _§{Xamg_moarb AemoH$dZmV hmoir aMdÊ`mV Ambr hmoVr. Xwnmar 12 dmOVm lr. lrnmX JwéOr `m§À`m hñVo hmoirMo nyOZ H$ê$Z Z¡dÚ XmIdÊ`mV o Ambm Am{U hmoir noQ>{dÊ`mV Ambr. hmoir åhQ>ë`mZ§Va àË`oH$ ^maVr`m§À`m S>moiçmg_moa EH$ doJioM dmVmdaU C^o amhVo. hmoirMm gU hm Amnë`mVrb dmB©Q> JwUm§Mm Ë`mJ H$aÊ`mMm gU Amho. hmo i rÀ`m gUmMo _hÎd Amnë`mgma»`m gd©gm_mÝ`m§À`m ÑîQ>rZo doJioM AgVo, Va g§Vm§À`m ÑîQ>rZo {H$Vr doJio AgVo Vo AmnU lrg_WmªÀ`mM eãXmV nmhÿ.

{edO`§Vr

{edam`m§Mo AmR>dmdo ê$nŸ& {edam`m§Mm AmR>dmdm àVmnŸ&& lr g_WmªMm hm ÑpîQ>H$moZ S>miçmg_moa R>dZM o o y _hmamîQ´>mV bmoH$_mÝ` {Q>iH$m§Zr B§J«Or gÎmobm eh Xo Ê `mgmR>rM {edO`§ V r CËgdmg àma§^ Ho$bm. Á`m§Zr qhXdr ñdamÁ` KS>dbo, qhXy g§ñH¥$VrMo ajU Ho$bo. Aem _hmnwéfmMo ñ_aU d AmXe© Oa Amnë`m ^maVr` VéUm§ Z m gVV am{hbm VaM amîQ´>mMr Apñ_Vm {Q>Hy$Z amhrb. AdKo{M ~m|~bVrŸ& nmíMmË` g§ñH$mam§Mm nJS>m Amnë`m hmoir^m|dVo ^m|dVrŸ&&1Ÿ&& VéUm§da {Xdg|{Xdg dmT>V Amho. _m`mhmoir àÁdibrŸ& ehmOr~wdm am_Xmgr, Y_© d amîQ´>mÀ`m CÜXmamgmR>r `m g¥pîQ> doT>mao b{dbrŸ&&2&& _hmamîQ´ > ^y _ rVrb àË`o H $ EHo$ Wmoa Yra Ho$bmŸ& ImOo KoD${Z nimbmŸ&&3&& VéUmÀ`m öX`mV AgUmè`m {edam`m§Zm OmJo EH$ AmnU{M ImVrŸ& EH$ gH$im§Vo dm§{Q>>VrŸ&&4&& H$amdo bmJUma Amho. g. ^. lrH¥$îU Xod åhUVmVam_ram_Xmg hmoirŸ& Ho$br g§gmamMr YwirŸ&&5&& {edg_Wm© M o ñ_aU åhUOo M amîQ´ > m Mo OrdZŸ& hmoirÀ`m {R>H$mUMr pñWVr d gmYH$mÀ`m {edg_WmªMo {dñ_aU åhUOoM amîQ´>mMo _aUŸ&& OrdZmVrb pñWVr `mV H$go gmå` Amho ho JwT>rnmS>dm lrg_WmªZr darb hmoirn§MH$mV gm§{JVbo Amho. hmoir_Ü`o Zmai Q>mH$Ê`mMr nÕV Amho. Vo Zmai \$mëJwZ A_mdmñ`obm CÜdmM©ZmMm H$m`©H«$_ KoÊ`mgmR>r AZoH$ bmoH$ à`ËZ H$arV AgVmV. Pmbm. M¡Ì ewÜX 1 JwT>rnmS>dm gZmVZ qhXy Y_m©À`m hmoir_Ü`o Agbobo Zmai åhUOoM JwßV na_mË_m {Z`_mà_mUo ^maVr`m§Mo ZdrZ df©. `m {Z{_ÎmmZo hmo`. Aer H$ënZm _m§S>br Amho. Am{U Vmo AmZ§X CËgd gmOam Ho$bm OmVmo. Kamg_moa JwT>r Zmaiê$nr na_mË_m emoYÊ`mgmR>r AZoH$ bmoH$ C^mê$Z ZdrZ dfm©Mo ñdmJV Ho$bo OmVo.

E{àb 2012

6

6

aKwdra g_W©
JwT>rnmS>ì`mÀ`m gH$mir lr g_W© g_mYr _hmnyOm Pmë`mZ§Va lrg_W© _§{Xamg_moa lr. àgmX ñdm_r `m§À`m hñVo nyOZ H$ê$Z JwT>r C^r H$aÊ`mV Ambr. gH$mir 10 dmOVm lr. àgmX ñdm_r `m§À`m hmVyZ ZdrZ JmoemioÀ`m dmñVyMo nyOZ H$ê$Z, JmBªMo nyOZ H$ê$Z gd© JmBªMm àdoe ZdrZ JmoemioV Pmbm. 11 dmOVm _§{Xam_Ü`o n§Mm§J dmMZ Pmbo d gdmªZm àgmX dmQ>n H$aÊ`mV Ambm.

_mÝ`dam§À`m ^oQ>r
lr. g. ^. Ho$. JwéZmW, ~|Jbmoa `m§À`m 30 ^ŠVm§Zr lr g_W© g_mYrMo Xe©Z KoVbo. lr gmB© gwXa_² _hmamO, {dO`ZJa, Am§YàXoe § « `m§Zr Amnë`m {eî`m§g_doV gÁOZJS>mda `oD$Z lr g_W© g_mYrMo Xe©Z KoVbo. lr. à_moX Omoer {Oëhm Ý`m`mYre `m§Zrhr lr g_W© g_mYrMo Xe©Z KoVbo. lr g_W© ñWm{nV Ymã`mMm _méVr _§{XamMm OrUm}ÜXma lr. kmZoída dm§JS>o (^mB©) ho H$aUma AmhoV. Ë`m§À`mM hmVyZ ^y{‘nyOZ H$aÊ`mV Ambo. Ÿ&& O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&

‘R> d¥Îm

lr Xmg~moY nmam`U gmohim, {eaJm§d
lrg_W© {eî` H$ë`mU ñdm_tMo ~§Yy lr. XÎmmÌ` ñdm_tMo g_m{YñWmZ H$amS> VmbwŠ`mV {eaJm§d `oWo {X. 11 _mM© Vo 19 _mM© n`ªV lr XÎmmÌ` ñdm_tÀ`m nwÊ`{VWr{Z{_Îm lr_V² J«WamO Xmg~moY nmam`U gmohim nma nS>bm. § nmam`U gmohiçmMo ho 14 do df© hmoV. Ë`m o {Z{_ÎmmZo AZoH$ Zm_d§V H$s$V©ZH$mam§Mr H$sV©Zo Pmbr. AÜ`j lr. gw. J. ñdm_r `m§Mm {eaJmd J«m_ñWm§Zr gËH$ma Ho$bm. Ë`mdoir lr. XÎmmÌ` ñdm_tMo d§eO lr. Cn|Ð _hmamO {eaJmdH$a CnpñWV hmoVo. XaamoO gm`§H$mir _R>mV gm§àXm{`H$ CnmgZm hmoV AgVo. Ë`m CnmgZog JmdmVyZ à{VgmX Mm§Jbm {_iV Amho. 60 Vo 70 _wbo CnmgZobm CnpñWV AgVmV. E{àb 2012 30 Vo 35 dmMH$ nmam`UmgmR>r ~gbo hmoV. o Ë`mV VéUm§Mm gh^mJ Mm§Jbm hmoVm. {eaJmd `oWrb gd© J«m_ñWm§Zr `m nmam`U gmohiçmV gh^mJ KoVbm. ì`mgnrR> MmbH$ åhUyZ gÁOZJS>mdê$Z _mPr {Z`wŠVr H$aÊ`mV Ambr hmoVr. {eaJmd_Ü`o lrg_W© ñWm{nV _méVr Amho d lr g_WmªMr ~gÊ`mMr Ü`mZ Jw\$m § Amho. Aem An[a{MV lrg_W© g§àXm`mVrb _hÎdmÀ`m {R>H$mUmbm àË`oH$ g_W© ^ŠVm§Zr ^oQ> {Xbr nm{hOo. Á`m _hmnéfm§Zr Ë`m {R>H$mUr dmñVì` Ho$bo Ë`m§À`m ñn§XZmMm AZw^d KodZ y H¥$VmW© ìhmdo Aer gd© g_W© ^ŠVm§Zm {dZ§Vr.
-g.^.n.ehmOr~wdm am_Xmgr,gÁOZJS> 7

7

aKwdra g_W©

lrkmZXodm§Mm h[anmR>(gmW©) `mVrb H$mhr Amoì`m d Ë`mMm AW©
lr. nw. {d. H$mio, nwUo. ’$moZ 9970725060

kmZXodm _m¡Z On_mi A§VarŸ& YamoZr lrh[a Ono gXmŸ&&4Ÿ&&
^Jd§ V mÀ`m Zm_mMm Aä`mg H$ê$ bmJë`mda n{hbm _moR>m AZw^d `oVmo Vmo dmUrMr C_r© H$_r hmoÊ`mMm AZw^d hmo`. _m¡Zmbm XmoZ A§Jo AmhoV. Vm|S> ~§X R>dUo nU AmV ~mobUo o Mmby amhUo ho EH$ A§J, nU Vm|S> ~§X AgyZ AmVyZ ~mobÊ`mMr C_uM jrU hmoUo ho Xwgao A§J hmo`. ^Jd§VmMo Zm_ ~mobÊ`mMr C_uM ~§X H$aVo. AmÜ`mË_mÀ`m gmYZ_mJm©_Yo _m¡Zmbm A{Ve` _hÎd Amho. qH$~hþZm _m¡Zm{edm` gmYZm§V CÎm_Vm `oUma Zmhr, ho Ü`mZmV R>dmdo. ~mobÊ`m_Ü`o _mUgmÀ`m _ZmMr o eŠVr {H$VrVar IM© hmoV. {dH$made hmoD$Z o ~mo b Uo , Amdí`H$ ~mo b Uo , Amnbo kmZ XmI{dÊ`mgmR>r ~mo b Uo , Xw g è`mMm KmV H$aÊ`mgmR>r ~mobUo, ImoQ>o ~mobUo BË`mXr àH$mam§Zr _mUyg Amnbr emaXmeŠVr CJrM dm`m KmbdVmo. ^Jd§VmÀ`m Zm_mMm EH$ _moR>m n[aUm_ Agm H$s CJrM ~mobÊ`mMr àd¥ÎmrM jrU hmoVo. Ë`m_wio Zm_ KoUmam gmYH$ nwîH$idoi JßnM AgVmo. nU Vmo ~mhoê$Z Jßn ~gbobm {Xgbm Var, Ë`mMo Zm_ KoUo AmV MmbyM AgVo. lr kmZXodm§Zm hmM AZw^d Ambm. ~mhoê$Z Vo _m¡ZmV AmhoV Ago {Xgo. na§Vw Ë`m§À`m A§Var Zm_mMr Ymam gVV Mmby E{àb 2012

hmoVr. ídmgmMr _mi Oer ~mhoa MmbVo Ver Zm_mMr _mi AmV Mmbbr nm{hOo , nU Ë`m~amo~aM "^Jd§Vmbm AmV Yê$Z R>dUo Oê$a o Amho, hrM ^Jd§VmÀ`m ApñVËdmMr ^mdZm hmo`. ~mhoéZ _m¡Z åhUOo OéarnwaVo ~mobUo, AmV gmVË`mZo MmbUmao Zm_ Am{U ^Jd§V Amho hr ^mdZm `mVrb JmoîQ>r {_iyZ Zm_gmYZm hmoV. o ""h[anmR> kmZoídamM| öX` Amho- lr ~«÷M¡VÝ` _hmamO åhUVmV. Ÿ&&O` O` aKwdra g_W©&&

öX`r am_ AmR>dmdm
lr. àem§V lrH¥$îU Xoe_wI, M§. ‘. Am¡. dgmhV, ‘w. nmo. COm©ZJa, M§Ðnwa 4420404

fS>[anyMm _oim gËdar Q>mimdm § öX`r am_ AmR>dmdmŸ&& X§^mMm eoOma Xya R>dmdm o öX`r am_ AmR>dmdmŸ&& gmYw g§V _ZoMr AmoiImdm öX`r am_ AmR>dmdmŸ&& am_Xmg hZw_V Z`Zr gmR>dmdm § öX`r am_ AmR>dmdmŸ&&

8

8

aKwdra g_W©

lram‘ M[aV‘mZgmVrb nmÌo (nmd©Vr)
gm¡. aoIm {Z. nQ>dY©Z, {‘aO (H«$‘e:) gVrÀ`m A§{V_ BÀN>Zgma {h_mb` Am{U o w _¡Zm qH$dm _`Zm `m§À`m nmoQ>r {VMm "nmd©Vr' åhUyZ OÝ_ Pmbm. e§H$am§Mr eŠVr Aer "OJOZZr' AgboZo gmam {h_mb` d¥j-bVmnmZo-\w$bo, \$io `m§Zr bJS>bm. gd© nd©Vmda àJQ>nUo aËZ, _mUHo$ B. {Xgy bmJbr. gd© dZltZr {h_mb` d¡ ^ dg§ n Þ Pmbm. {h_mb`mdarb gmao ney AmngmVrb d¡a {dgê$Z ào_mZo dmJy bmJbo. nmd©Vr-OÝ_m_wio gmao {h_mb` ào_ H$ê$ bmJbo d AZoH$ gmYw - g§ V g_y h mZo {h_mb`mda `o D $Z _§JbmoËgd gmOao H$ê$ bmJbo. Ë`m g§VJUm§V ZmaXhr hmoVo. Ë`m§Zr nmd©VrMo JyT> OmUyZ nVr åhUyZ {_i{dÊ`mgmR>r e§H$am§gmR>r {Vbm VníM`m© H$aÊ`mg ào[aV Ho$bo. Vgo e§H$am§Zr Jm¡a {dàda ~ZyZ {VÀ`m ñdßZmV `oD$Z Vnñ`m H$aÊ`mg XwOmoam {Xbm d Ë`m gdmªda "doX{eam' _wZtZr `oD$Z gdmªZm nmd©VrMm _{h_m d {VMo e§H$am§er Agbobo AI§S> d àmMrZ nËZrMo ZmVo gJiçm§Zm g_OmdyZ gm§{JVbo. nmd©Vr AJXr ~mbnUr H$mo_b VZyZoM H$mo d içm d`mV VnûM`m© H$aÊ`mg {h_mb`mdaM EH$m§VmV nVr (e§H$a) ñ_aU Or ~gbr Vr Vnñ`oV BVH$s EH$mH$ma dm VXmH$ma Pmbr H$s Aën H$mimVM Xoh^mZ E{àb 2012 {dgê$Z Jo b r. AZ² Hw § $ S>{bZr-`mo J {H«$`m§Zwgma _ybmYma øm n¥Ïdr VÎdmV àW_ \$b-_yb-emH$ ^jU H$arV Vnñ`m H$arV am{hbr. Ë`mZ§Va Ob VÎdmÀ`m ñdm{YîR>mZ, AZmhV, AmkmMH« $ ^o X Z H$arV ghòmaMH«$mV-{dewÜX MH«$mda Vnñ`maV Pmë`mda Xoh jrU Pmbm nU _wIVoO BVHo$ COibo H$s ""_y{V©_§V Vnñ`m Aer Jm¡ar'' {Xgy bmJbr. gßVfvÀ`m narjog CÎm_ VèhoZo CVabr. Ë`m§À`m narjoÀ`m àË`oH$ àíZmbm gS>oVmoS>, VH© $ ew Ü X Am{U e§ H $a^ŠVrZo n[any U © {^Oboë`m _ZmZo {VZo CÎmao {Xbr. eodQ>r Va {VZo gßVfvZm Agm Q>mobm bJmdbm H$s ZmaXm§Zm gX²Jwê$ _mZyZ Ë`m§À`m eãXmda nyU© {dídmg R>odyZ e§H$a nVr {_iÊ`mgmR>r ho Oo Vn gwê$ Ho$bo Amho Vo e§H$am§Mr àmßVr hmoB©n`ªV AgoM MmbUma. `m _mÂ`m _mJm©V ñdV… e§H$a Oar e§^a doim AmS>do Ambo Var _r nd©V-H$Ý`m nhmS>mgmaIr Amnë`m ""e§H$a nVrñVd Vnñ`m H$aÊ`mÀ`m'' {ZûM`mnmgyZ T>iUma Zmhr. BWo {VMm naIS>nUm AZ² nVrào_ dm e§H$aào_ nyUmªemZo {gÜX hmoVo. e§H$am§À`m b½ZmgmR>r "da-e¥§Jma' H$ê$Z Amboë`m Ë`m ê$nmbm nmhÿZ nmd©Vr-_mVm {Vbm Ë`m§À`mer {ddmh H$aÊ`mg namd¥Îm H$aVmM
9

9

aKwdra g_W©
Vr H$_m©Zwgma _bm AgmM nVr {_iUma Agob Va Vy Xw…Ir hmoD$ ZH$mo d hm {ddmh aÔ H$ê$ ZH$mo Ago ~mbd`mV àm¡T> n[anŠdVm Agë`mgmaIr gm§JVo. Ë`mZ§Va ZmaX {VMo nyd©d¥Îm gm§JyZ gdmªMm g§e` Xya H$aVmV d WmQ>mV e§ H $a-nmd© V r {ddmh nma nS>Vmo . Zdn[a{UV Xm§nË` H¡$bmgmda {dbmgmV, e¥ § J mamV _½Z hmo V o . fS>mZZ OÝ_mZ§ V a VmaH$mgwamMm dY hmoD$Z gmao Xod gwIr hmoVmV. H¡ $ bmgmda A{V àgÞ _w Ð o V _mZg gamodamH$mR>À`m {ed-{dlm_ dQ>d¥jmImbr e§H$a ~gbobo AgVmZm nmd©Vr ào_mZo Ë`m§Mo Odi OmVo Voìhm e§H$ahr {Vbm AmXamZo Amnbo dm_mgZ XoVmV. Ë`mdoir Vr "ZmH$ Kmgw{Z Z_w { Z nqX' BVŠ`m An[a{_V {dZ`mZo {dZ_«VoZo am_H$Wo{df`r A{V ào_mXanyd©H$ {OkmgoZo àíZ {dMmaVo Voìhm e§H$am§Mo am_ào_ öX`mV Imobda XS>dyZ R>odbobo àJQ> hmoVo. àW_ Vo am_m§À`m Ü`mZmV _½Z hmoVmV AZ² _J à`ËZnydH$ _Zmbm Ü`mZmVyZ da H$mTy>Z © am_OÝ_mÀ`m hoVwnmgyZ am_ {Z¶m©Umn`ªVMr gmar am_H$Wm A{Vào_mZo, ^mdwH$VoZo kmZ ahñ`m§Mm Jm¡ß`ñ\$moQ> H$arV H$arV gm§JVmV. am_m§À`m M[aÌmVrb àË`oH$ KQ>Zm, àg§JmV Ë`m§Mo {ZJw©U ñdê$n d ^ŠV ^y_r YoZy d g§Vm§gmR>r Ë`m§Zr gJwU gmH$ma ê$no Á`m Á`m AdVmabrbm Ho$ë`m Ë`m gdmªMo __© d d_© g_OmdyZ XoVmV d H$WoMm g_mamon H$aVmZm ""H$mH$^wew§S>tH$Sy>Z _r Oer am_H$Wm EoH$br Ver ho C_o ! _r Vwbm gm§{JVbr'' Ago E{àb 2012 åhUVmV, Vo ì hm AË`§ V CËgw H $nUo ""H$mdiçmgma»`m hrZ nú¶mbm hr am_H$Wm H$moUmH$hÿZ H$er Ho$ìhm H$ibr ? AmnU Ë`mMoH$Sy>Z H$er EoH$brV? JéS>mgma»`m _hmkmZr {dîUynmf©X _wZtH$S>o OmÊ`mEodOr H$mdiçmH$S>o hr H$Wm EoH$Ê`mg H$gm Jobm ? am_H$Wm gm§JÊ`mV àdrU Agm àdŠVm AgyZ Ë`mg H$mdiçmMm OÝ_ H$gm {_imbm ? h[a^ŠV H$mdim d JéS> `m§À`mV g§dmX H$gm KS>bm d Vmo AmnUmg H$gm H$ibm ? Ago AË`§V {Okmgy, gyú_ {ZarjUmZo gyú_ ~wÜXr Xe©{dUmao àíZ am_m§darb d am_H$WoÀ`m ào_mImVa {ZîH$nQ> d ghO gw§Xa {dMmabo. Ë`m_wio e§H$aM A{YH$M àgÞ Pmbo d Ë`m gdmªMr gai d gag g_mYmZH$maH$ CÎmao e§H$am§Zr C_og gm§{JVbr d CÎm_ a{gH$ h[a-am_^ŠV lmoVm åhUyZ e§H$am§Zr {VMo Am^ma _mZyZ n«ma§^r d eodQ>r {VbmM YÝ`dmX {Xbo. H$maU {VÀ`m {Z{_ÎmmZo g_ñV OJmbm nmdZ H$aUmar hr am_H$Wménr J§ J m nmd©Vr_wio n¥Ïdrda AdVabr. VgoM nmd©VrMr _Z-~wÜXr am_ ào_ag_` Pmë`mZo AË`§V CXmaVoZo {Vbm g§VËdmMr nXdr ~hmb H$aVmZm e§H$am§Mmhr AmZ§X Ë`m§À`m öX` JJZmV _mdoZm. Vmo ^a^ê$Z am_H$Wmg[aVm ~ZyZ Xmhr {Xem§Zm ngê$Z dmhÿ bmJbm AZ² gmè`m {Xem, gmam Amg_§V, AmgoVy {h_mb¶M Zìho Va Mm¡Xm ^wdZm§V hr am_H$WoMr J§Jm ^ê$Z dmhÿ bmJbr. AmO AOyZhr Vr dmhVoM Amho. Ÿ&&O` O` aKwdra g_W©&&
10

10

aKwdra g_W©

g_WmªMr g§doXZerbVm (^mJ 3) … ñne© g§doXZm
S>m°. H$_bmVmB© d¡Ú, gm§Jbr. ’$moZ 0233-2601219 ‘mo. 9272201789

ag hm agZ|{Ð`m§Mm åhUOo {OìhoMm {df` AgyZ ag `m {df`mMm agZ|{Ð`mer g§`moJ Pmë`m_wio Ë`mMo XmoZ ^oX hmoVmV. EH$ AmdS>Umar ê$Mr åhUOo JmoS>, _Ywa ê$Mr Am{U Xwgar Z AmdS>Umar ê$Mr åhUOo A_Ywa ê$Mr. _Ywa agmVrb _mYw`m©Mr n[agr_m JmR>mdr, OJVmVrb _mYw`m©da VmU H$arb Ago _mYw`© bm^mdo `m A{Zdma bmbgoZo _mZdr à{V^oZo A_¥VmMr {Z{_©Vr Ho$br. Ë`mZo A_aËdmMr àmßVr hmoVo ho Ë`mMo AmUIr EH$ d¡{eîQ>ç! gd© g§V H$dtÀ`m à_mUo g_WmªZr A_¥VmMm Cn_o` åhUyZ dmna Ho$bm Amho. gX²Jwê$gr Cn_md| A_¥VŸ& Var A_a Y[aVr _¥Ë`wn§WŸ& gX²JwéH¥$nm `WmW© A_a H$arŸ&& (1/4/24 Amodr) lmoVoOZ ñVdZmV g_W© åhUVmV gXm go{dVr {Xì`mÞ|Ÿ& nmbQ>mH$maUo AmdoQ> AÞ|Ÿ& V¡grM _mPr dMZ|Ÿ& namH¥$V|Ÿ&&12Ÿ&& JUnVrMo dU©Z H$aVmZm Vo åhUVmV, `oHo$ H$ar _moXH$ JmoiŸ& V`mdar A{V àr{VŸ&& (1/2/20 Amodr) Va XeH$ 4 g_mg 10 _Ü`o A_amdVrMo dU©Z H$aVmZm g_W© åhUVm H$s VoWo A_¥VmMr ^moOZoŸ& {Xì` J§Yo {Xì` gw_Z|Ÿ& AîQ> Zm`H$m J§Yd© Jm`Z| {Za§VaŸ&&18Ÿ&& E{àb 2012

AM©Z ^ŠVr_Ü`o ZmZm ImÚ Z¡doÚ gw§XaŸ& ZmZm \$io Vm§~mob àH$maŸ& XjUm VmZm Ami§ H $maŸ& {Xì`m§ ~ a| dZ_mimŸ&& (4/5/19) ^Jd§Vmg Anm©do VgoM AÞmoXHo$ Am{U ZmZm àH$maMr AÞ Am{U CXH$nmÌo Anm©dr Agohr åhQ>bo Amho. Agmo. XeH$ 13 g_mg 9 _Ü`o Amodr 12 Vo 25 `mV g_W© åhUVmV àmUr AÞoXH$ KoVmo. Ë`mMmM AÞag hmo V mo . Ë`mbm dm`y ûdmgmoídmgmÀ`m `moJo àdV©{dVmo. ZmS>çm§À`m Ûmao AÞag gd© eara^a ngaVmo. Ë`m OrdZm_Ü`o dm`y IoiV AgVmo Am{U dm`y à_mUoM AmË_mhr gd©Ì {dMaV AgVmo. Oa VhmZo Z o eara gw H $bo Va hm {dMma AmËå`mbm H$iVmo. Vmo _J earamg CR>dyZ CXH$mH$S>o Mmb{dVmo. eãX ~mobdyZ CXH$ _mJVmo. _mJ© nmhÿZ earamg MmbdVmo. ^yH$ bmJbr Va Vo OmUy Z AmË_mM Xo h mbm CR>{dVmo Am{U Á`mbm Ë`mbm Adm© À ` ~mobm`bm bmdVmo. ~m`H$moÀ`m earamVrb OrdmË_m åhUVmo H$s Pmbo, Pmbo, OodU V`ma Amho. _J Vmo OrdmË_ Xohmbm gmodio H$ê$Z ^am^a MmbdVmo, nmZmda AmUyZ ~g{dVmo, Ë`mÀ`m ZoÌmV ^ê$Z ^moOZnmÌ nmhVmo Am{U
11

11

aKwdra g_W©
hmVmH$Sy>Z AmnmoîUr ¿`md`mg bmdVmo. VmoM hmVmH$Sy>Z Kmg CMb{dVmo, _wImV OmD$Z _wI nga{dVmo, Am{U XmVm§H$Sy>Z ZrQ>nUo AÞ Mmd{dVmo. Vmo OrdmË_mM {Oìho_Ü`o IoiyZ ñdmX KoVmo, ZmH$mZo gwdmgmMo gwI ^moJ{dVmo. Oa H$Xm{MV AÞmV Ho$g, H$mS>r IS>m Agë`mg H$iy Z Ambo H$s Vmo VmËH$mi Ww§H$Vmo, nXmW© AiUr Pmbm Agob Va Ë`mbm H$iVo d VmobJoM _rR> _mJVmo Am{U ~m`H$mobm "AJ§ H$m Jo ' Ago åhUyZ amJmamJmZo {VÀ`mH$S>o S>moio dQ>mdê$Z nmhÿ bmJVmo.nXmW© JmoS> bmJbm H$s Ë`mbm AmZ§X hmoVmo. JmoS> Zgob Va Ë`mbm \$ma IoX hmoVmo. EImXr JmoîQ> Ë`mÀ`m _ZmgmaIr Pmbr Zmhr Va Ë`mbm A§V`m©_r \$ma Šboe hmoVmV. ZmZm àH$maÀ`m AÞmMr Ë`mbm AmdS> AgVo. AZoH$ àH$maÀ`m agm§Mm ñdmX KoD$Z Vmo AmdS>{ZdS> H$aVmo. nXmW© {VIQ> Agob Va Vmo _ñVH$ PmS>Vmo Am{U R>gH$m bmJë`m_wio ImoH$ bmJVmo. "\$ma {_anyS> KmVbr Amhog.' y "H$m` ImnamgmaIm nXmW© H$aVog' Ago Vmo {Oìho À `m Ûmao amJmZo H$R>mo a eãX ~mob{dVmo. VwnmVrb nŠdmÞ \$ma Imëë`mZo Ë`mbm Iyn VhmZ bmJVo åhUyZ Vmo ñdV…M hmVmH$Sy>Z Vm§ã`m CMbdyZ KQ>mKQ>m nmUr {nD$ bmJVmo. Ago g{dñVa dU©Z Ho$bo Amho. Xo h mV gw I -Xw … I ^mo Š Vm EH$ AmË_mM AgVmo. VmoM hþJVmo, MmIVmo, EoH$Vmo, nmhVmo, § _¥Xw-H$R>rU AmoiIVmo, erV Am{U CîU Ë`mbm VmËH$mi g_OVo Ago g_W© gm§JVmV. E{àb 2012 XeH$ 3 gm_g 4 _Ü`o g_W© åhUVmV H$s AmnU AÞ ImVmo Iao nU Iao Va AÞM Amnë`mbm ImV AgVo. `màH$mao Im„obo AÞhr A§Jr bmJV Zmhr.(Amodr 11) g_mg 5 _Ü`o J¥hñW {dXoemV OmD$Z Ðì` {_idyZ ñdXoemg `oVmo, Voìhm VoWo Xw î H$mi nS>bo b m AgVmo . Ë`m_w i o KamV gdmªMr AÞmZ Xem Pmbobr AgVo. _wbo gmdY hmoD$Z "~m~m, Amåhmbm Oody Kmb' åhUyZ Ë`m§À`m A§Jmda PS>n Kmby bmJbr. JmR>moS>o gmoSy>Z Oo hmVmbm `oB©b Vo ImD$ bmJbr. H$mhr AÞ Vm|S>mV Va H$mhr hmVmV AgVmZm H$mhr OUm§Mo àmU {ZKyZ Jobo. H$mhrZm Vmo ^ad bmJbm Va Vr OodVm OodVm _obr. H$mhr AË`§V ^wHo$br hmoVr Vr OmñV Imëë`mZo AOrU© hmoD$Z _obr Ago dU©Z Ho$bo Amho. (5 Vo 9 Amodr) Ë`mM g_mgmV Amo d r 36 Vo 44 n`ª V d¥ÜXmdñWo_io J¥hñWmMr H$er XwXem hmoV, Xoh w © o I§JVmo, {O^oMr ~mo~S>r diVo, H$\$mZo Kgm KaKê$ bmJVmo , Vm| S >mVy Z Xw J ª W r gw Q >Vo , ZmH$mVyZ e|~yS> dmhÿ bmJVmo, XmVmMr H$dir CISy>Z Vm|S>mMo ~moiHo$ hmoVo, ^yH$ AmdaV Zmhr, ^wHo$À`m doir AÞ {_iV Zmhr, {_imbo Va MmdVm `oV Zmhr, {nÎmm_wio Vo ImVmjUrM AmoHy$Z nS>Vo qH$dm ImbÀ`m dmQ>o Z o Ogo À `m Vgo {ZKy Z OmVo dJ¡ a o dmñVdnyU©, öX`ÐmdH$ nU AË`§V ~r^Ëg dU©Z Ho$bo Amho. AÝ`Ìhr AmUIr CXmhaUo AmT>iyZ `oVrb. nU AmVm `oWo Wm§~y `m. Ÿ&&O` O` aKwdra g_W©&&
12

12

aKwdra g_W©

gXm ~mobUo Z_« dmMm gwdmMm
gm¡. _{Zfm ^mñH$a Aä`§H$a, {‘aO, ‘m. 9422094245

"~«÷ gË`§ OJpÝ_Ï`m Ordmo ~«÷¡d Zmna…' hm doXm§VmMm {gÜXm§V Amho. ñdV…Mo ~«÷ñdê$n AmoiIUo ho _mZdr OrdZmMo Ü`o` Amho. Ord ~«÷ñdê$n AgyZhr Vmo Amnbo ~«÷ê$nËd {dgaVmo. J^©dmgmV gmo@h§ åhUUmam Ord `m OJmV àdoe H$aVmM H$mo@h§ åhUy bmJVmo. n{hë`m ídmgm~amo~aM Vmo Xohmer OIS>bm OmVmo d CÎmamoÎma Xoh^mdZm ÑT> hmoV OmVo. "AeZ§ _o dgZ§ _o Om`m _o ~ÝYwdJm} _o'Ago d`mZw ê $n _mPo _mPo åhQ>ë`m OmUmè`m JmoîQ>tMr ^aM nS>V OmVo. Am{U _J "_o _o' åhUOo _mPo H$aUmè`m _Zwî`mda H$mi Ho$ìhm PS>n KmbVmo ho Ë`mMo Ë`mbmhr H$iV Zmhr. åhUyZ "_r Xoh Amho' `m ^mdZm bmonyZ "_r AmË_m Amho' hr ^mdZm pñWa ìhm`bm hdr. "Ah§ ~«÷mpñ_' `m ^mdZoda pñWa hmoÊ`mg _Zwî`mbm A§Va§J àdmg H$amdm bmJVmo. `m àdmgmV H$moU H$moUVo AS>Wio `oVmV, Ë`mda _mV H$er H$am`Mr Vo g_WmªZr _Zmer g§dmX H$aVmZm gm§{JVbo AmhoV. ho kmZ hmoÊ`mg Amdí`H$ AgUmè`m 26 Jw U m§ M r `mXr ^JdX²JrVoZo X¡dr g§nÎmrÀ`m ZmdmImbr {Xbr Amho. Ë`mVbm EH$ JwU Amho Vn. Ë`mVrb dm{MH$ VnmMr ì`m»`m H$aVmZm ^JdmZ åhUVmVAZwÛoJH$a§ dmŠ`§ gË`§ {à`{hV§ M `V²Ÿ& E{àb 2012

ñdmÜ`m`mä`g‘§ M¡d dmL²>_`§ Vd CÀ`Vo Ÿ&& 17-Ÿ&15Ÿ&& Oo Xwgè`mbm Xw…I Z XoUmao, gË`, {à` d {hVH$a dmŠ` d ñdmÜ`m`mMm Aä`mg `m§Zm dm{MH$ Vn AWdm dmL²>_` Vn Ago åhUVmV. ho dmL²>_` Vn OrdZmV H$go A§{JH$mamdo Ë`mMo g{dñVa {ddaU g_Wmª Z r Xmg~moYm~amo~aM _ZmÀ`m íbmoH$m§Vhr Hoo$bo Amho. g_mO{à` _Zwî` ^mfoZoM Amnë`m ^mdZm Xwgè`mn`ªV nmoMdVmo. VgoM Xwgè`mÀ`mhr OmUyZ KoVmo. _Zwî`àmÊ`mVM ^mfoMm gdmªJrU {dH$mg Pmbobm Amho. ì`ŠVr {VVŠ`m àH¥$Vr `m ZmË`mZo àË`oH$mMr ~mobÊ`mMr Vèhm doJir AgVo. H$moUmMo ~mobUo EoH$V ahmdo Ago dmQ>Vo Va H$moUmÀ`m ~mobÊ`m_wio {VañH$ma {Z_m©U hmoVmo. lr kmZoídam§Zr dmUrMo Xmof dU©Z H$aVmZm åhQ>bo Amho{deofw dmX ~iwŸ& n«mUw nmn T>miwŸ& Cnhmgw MmiwŸ& d_©ñne©w Ÿ&&13-270Ÿ&& AmQw> doJw {dXmUwŸ& Amem e§H$m àVmaUwŸ& ho gË`m{gbo ^dJwUwŸ& {O`m dmMmŸ&&13-271Ÿ&& Cnamo{YH$ ~mobUo, V§Q>çmg CÎmoOZ XoUo, àmÊ`m§Zm Xw…I hmoB©b Ago ~mobUo, Q>a CS>dUo, Q>mHy$Z ~mobUo, d_m©g Pm|~Umao eãX ~mobUo,
13

13

aKwdra g_W©
hÅ>, Amdoe, H$nQ>, Amem bmdUo, g§e`mV nmS>Uo, \$gdUo ho dmUrMo Xmof AmhoV. AWm©VM `mÀ`m CbQ> bjUo åhUOo dmUrMo JwU AmhoV. {ddoH$g§nÞ gË` ^mfU g_WmªZm {à` Amho. gXm AmO©dr {à` Omo gd© bmoH$sŸ& gXm gd©Xm gË`dmXr {ddoH$s & Z ~mobo H$Xm {_Ï` dmMm {ÌdmMmŸ& OJr YÝ` Vmo Xmg gdm}Îm_mMm Ÿ&&53Ÿ&& Omo ^Jd§VmMm CËH¥$îQ> Xmg AgVmo Ë`mMo dmJUo {ZîH$nQ> AgVo. Vmo {ddoH$mZo dmJVmo d Zoho_r gË` ~mobVmo. Vmo H$Yrhr ImoQ>o dm {dg§JV ~mobV Zmhr. nam, ní`§Vr, _Ü`_m d d¡Iar ho dmUrMo Mma àH$ma. Zm{^ñWmZr nam dmUr, öX`mV ní`§Vr, H§$R>mV _Ü`_m d àË`j CÀMmabr OmUmar Vr d¡Iar. _wImVyZ eãXmoÀMma hmoÊ`mnydu Zm{^ñWmZr namdmUrV eãXmMm CJ_ hmoVmo. AWm©VM namdmUrV eãXmMo Oo ñ\w$aU hmoBb VoM _wImdmQ>o ~mhoa nS>b. Voìhm ImoQ>çmMo © o ñ\w$aUM hmoVm H$m_m Z`o. WmoS>Š`mV _Zwî`mbm ñdßZmV gwÜXm ImoQ>o ~mobmdo Ago dmQ>Vm H$m_m Z`o. BVHo$ gË`dMZ hmS>r _mgr _wabo nm{hOo. {dMmé{Z ~mobo qddMy{Z MmboŸ& V`mMo{Z g§VßV Vohr {Z_mboŸ&&132&& gË` Va ~mobmdoM nU Vohr {ddoH$nyd©H$M ~mobmdo. Aem {ddoH$nyd©H$ ~mobUmè`mÀ`m ghdmgm_wio {Ì{dY Vmnm§Zr ÌñV Pmbobo bmoH$ g_mYmZ nmdVmV. åhUyZ g_W© nwT>o åhUVmV"~ao emoYë`mdrU ~mobmo ZH$mo hmo' {dMma Ho $ ë`m{edm` ~mo b y Z`o . "dMZ§ erb_² Am»`m{V' Ago åhQ>bo OmVo. _Zwî`mÀ`m ~mobÊ`mdê$Z Ë`mMo A§Va§J CKS> hmoV AgVo. E{àb 2012 {dMma, CÀMma Am{U AmMma `mV gwg§JVr Agob Va Vmo _Zwî` ñdV…hr ñWñWm§{MÎm hmoVmo. d Xwgè`mbmhr gwIr H$aVmo. Ë`m_wio CÀMmamAmYr {dMmamMr AË`§V Amdí`H$Vm Amho. EH$m g§ñH¥$V gw^m{fVH$mamZo åhQ>bo Amho. `Wm {MÎm§ VWm dmM… `Wm dmM ñVWm {H«$`mŸ& {MÎmo dm{M {H«$`m¶m§M gmYyZm_oH$ê$nVmŸ&& gÁOZm§À`m Oo _ZmV AgVo VoM dmUrV CVaVo d Vo Ogo ~mobVmV VgoM dmJVmV. ì`dhmamV AmnU Aer AZoH$ _mUgo ~KVmo H$s Á`m§À`m nmoQ>mV EH$ AgVo, AmoR>mV XwgaoM d H¥ $ VrV {VgaMo AgVo . Aem ì`ŠVr {dídmgmh© R>aV ZmhrV. " Z emo^Vo {H«$`mhrZ§ _Ywa§ dMZ§ VWm' H¥$Vr JmoS> Zgob Va Vo JmoS> ~mobUogwÜXm emo^yZ {XgV Zmhr. "~mobo V¡gm Mmbo Ë`mMr d§Xmdr nmD$bo' Ago VwH$mam_ _hmamOm§Zr gwÜXm åhQ>bo Amho. _ZmÀ`m íbmoH$mV lr g_WmªZrgwÜXm hr JmoîQ> dma§dma gm§{JVbr Amho. "gXm ~mobÊ`mgmaIo MmbVmho (49), "{H«$`odrU dmMmiVm ì`W© Amho' (114) qH$dm "OZt ~mobÊ`mgmaIo AmMamdo' (115) Aem {H$Vr Var dMZm§VyZ Ë`m§Zr ~mobÊ`mbm H¥$VrMr OmoS> hdr ho AmdOy©Z gm§{JVbo Amho. {ddoHo$ {H«$`m Amnwbr nmbQ>mdrŸ& AVr AmXao ewÜX {H«$`m YamdrŸ& OZt ~mobÊ`mgmaIo Mmb ~mnmŸ& _Zm H$ënZm gmoS>r g§gmaVmnmŸ&&105&& {H«$`odrU ZmZmnar ~mo{bOoVoŸ& nar {MÎm XwpûMÎm Vo bmOdrVoŸ& _Zm H$ënZm YrQ> g¡amQ> YmdoŸ& V`m _mZdm Xod H¡$go{Z nmdoŸ&&104Ÿ&&
14

14

aKwdra g_W©
_Zwî` Oo ~mobVmo Ë`mà_mUo Ë`mMo ñdV…Mo AmMaU Zgob Va Ë`mÀ`m ~mobÊ`mbm g_mO qH$_V XoV Zmhr. Ë`mMo ñdV…Mo _ZgwÜXm Ë`mbm ImV amhVo. "~mobUo EH$ MmbUo EH$Ÿ& Ë`mMo Zmd hrZ {ddoH$ (12-7-3) Ago g_WmªZr Xmg~moYmV åhQ>bo Amho. Agë`m hrZ {ddoH$mZo OJmV hgo \$ŠV hmoVo. Ë`m_wio _Zwî`mZo {ddoH$mZo Amnë`m H¥$VrV OmUrdnyd©H$ ~Xb KS>dyZ AmUUo _hÎdmMo Amho. Ñí` ì`dhmamV Ogo AmMaUmbm _hÎd Amho VgoM qH$~hþZm OmñVM _hÎd na_mWm©V Amho. _Zwî`mÀ`m A§Va§JmV ~Xb KS>bm, {dH$ma Vmã`mV Ambo VaM _Zwî`mMr na_mWm©V àJVr hmoVo. _Zwî` ì`W© dm`\$i ~S>~S> nwîH$i H$aVmo. "H$ar WmoS>o ~mobo \$ma, AmXaodrU ~mobUo, VwH$ VmoSy>Z ~mobo, H$mOodrU H$ar ~S>~S>' Aem gd© _mUgm§Mr g_WmªZr _yIm©V JUZm Ho$br Amho. Va A{YH$mam{edm` ~mobUmam, H$R>ma ~mobUmam, o ~mobUo EH$ d H$aVmo XwgaoM Ë`mbm g_W© nT>V_yI© åhUVmV. g_WmªZr _Zmbm Bemam {Xbm Amho. Z ~mobo _Zm amKdodrU H$mhrŸ& OZr dmCJo ~mobVm gyI ZmhrŸ& KS>rZo KS>r H$mi Am`wî` ZoVmoŸ& Xohm§Vr Vwbm H$moU gmoSy> nhmVmoŸ&&23&& A§{V_ kmZ àmßV H$ê$Z ¿`m`Mo Ü`o` Agob Va dm`\$i ~mobÊ`mV H$mi KmbdyM Z`o. Ho$di ^Jd§VmMm Ü`mg ¿`m`bm hdm. EH$m ^Jd§Vm{edm` H$mhr ~moby Z`o. `oUmam jU ^yVH$mimV O_m hmoVmo. Am`wî` jUmjUmZo H$_r hmoV Amho. H$mi Ho$ìhm PS>n Kmbrb E{àb 2012 gm§JVm `oV Zmhr. Aem n[apñWVrV Ho$di ^Jd§VmMo ñ_aU H$aUo C{MV Zmhr H$m ? dm`\$i ~S>~S>Ê`mMm n[aUm_ gm§JVmZm g_W© åhUVmV\w$H$mMo _wIr ~mobVm H$m` doMoŸ& {Xg|{Xg Aä`§Var Jd© gmMoŸ& {H«$`odrU dmMmiVm ì`W© AmhoŸ& {dMmao VwPm Vy{M emoYy{Z nmhoŸ&&114&& Amnë`m ~mobÊ`mbm à{MVrMm AmYma hdm. à{MVrMm, AZw^dmMm AmYma Zgob Va Ë`m ~mobÊ`mbm kmZmMo _yë` àmßV hmoV Zmhr. à{MVrMo ~mobUo Zgob Va ZwgË`m dm`\$i ~S>~S>Ê`mZo nXamV H$mhr nS>V Zmhr. CbQ> A§V`m©_r Ah§H$ma _mÌ dmT>V OmVmo. Ah§VoMo {dgO©Z Pmë`m{edm` ^Jd§V ^oQ>V Zmhr Am{U dm`\$i ~S>~S>Ê`mZo Ah§Vm {MH$QyZ ~gVo. Jd©, VmR>m dmT>V OmVmo. VÎdkmZm_Ü`o EImÚm àíZmMo CÎma emoYÊ`mgmR>r Ë`m àíZmÀ`m gd© A§Jm§Mr MMm© Ho$br OmVo. Amnë`mbm Omo nj _m§S>md`mMm AgVmo. Ë`mdarb gd© Amjon Xya H$amdo bmJVmV. `mbm VÎdkmZmV dmX Ago åhUVmV. "dmXo dmXo Om¶Vo VÎd~moY…' Ago åhUyZM åhQ>bo OmVo. Aem dmXmÀ`m doir g§dmXmMo àgÞ dmVmdaU Oa Agob Va gd©_mÝ` {ZU©` hmoD$ eH$Vmo. nU Ah§VoZo, Amnë`m nm§{S>Ë`mMo àXe©Z H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo Ho$bobo dmX gdmªMrM hmZr H$aVmV. _J VÎd~moY hmoÊ`mEodOr "dmXo dmXo dY©Vo d¡ad{hV…' Agm AZw^d `oVmo. åhUyZ g_W© åhUVmVH«$‘r doi Omo VÎdqMVmZwdmXoŸ& Z qbno H$Xm X§^dmXo {ddmXoŸ&&52&&
15

15

aKwdra g_W©
VÎd[M§VZmH$aVm dmX H$aÊ`mg Ë`m§Mr H$moUVrM haH$V Zmhr. nU _Zwî`mZo \$gdm `wpŠVdmX d J¡a {dV§S>dmX _mÌ Q>mimdm. `wpŠVdmX d {dV§S>dmXmZo VÎd~moY Va hmoVM Zmhr CbQ> Xm§{^H$Vm, Ah§H$ma _mÌ nXar nS>VmV Oo _Zwî`mbm VÎd~moYmnmgyZ Iyn Xya KoD$Z OmVmV. nU VÎdmZwHy$b g§^mfU hmoD$Z Or MMm© {ZH$mbmV {ZKVo Vr _mÌ na_mWm©bm AZwHy$b R>aVo na§Vw àíZmbm àíZ d Amjonmbm Amjon {Z_m©U H$aUmao {dV§S>dmX _Zwî`mZo gmoS>y Z Úmdo. åhUyZ g_W© åhUVmV- "OZr dmXdodmX gmoSy>Z Úmdm', "Ah§Vm JwUo dmX ZmZm {dH$mar, {hVmH$maUo ~§S> nmfm§S> dmar' hr g_WmªMr dMZo _ZZr` AmhoV. OZt gm§JVm EoH$Vm OÝ_ JobmŸ& nar dmXdodmX V¡gm{M R>obmŸ& CR>o g§e`mo dmX hm X§^YmarŸ& VwQ>o dmX g§dmX Vmo hrVH$marŸ&&112&& OJmÀ`m Ama§^mnmgyZ AmVmn`ªV ZmZm àH$maMo dmX hmoD$Z Jobo. nU dmX{ddmX H$mhr g§nbm Zmhr. _mUgo doJdoJir, àË`oH$mMr àH¥$Vr doJir, H$moUr à`ËZdmXr Va H$moUr X¡ddmXr. H$moUr ñd^mddmXr Va H$moUr H$midmXr. ~a§ Á`m na_mË_ dñVyH$aVm dmX H$am`Mm Vr Va B§{Ð`mVrV Ë`m_wio g§e` H$mhr {_Q>V ZmhrV. VÎd{VH$mb Va hmoV Zmhr nU X§^mMma _mÌ nXar nS>Vmo. dmñV{dH$ na_mË_ ñdê$n Amnbo ñdê$n Amho. nU _Zwî` H$mo@h§, H$mo@h§ Ago åhUVmo. Ë`mMo ho dmJUo åhUOo C^m H$ënd¥jmVir Xw…I dmhoŸ& E{àb 2012 V`m A§Var gd©Xm Vo{M AmhoŸ& OZt gÁOZr dmX hm dmT>dmdmŸ& nwT>o _mJwVm emoH$ Ordt YamdmŸ&&61&& Kar H$m_YoZw nwT>o VmH$ _mJoŸ& h[a~moY gm§Sy>{Z dodmX bmJoŸ& H$ar gmM qMVm_Ur H$mMIS>>oŸ& V`m _mJVm XoV Amho CX§S>oŸ&&63&& H$ënd¥j, H$m_YoZw d qMVm_Ur `m§À`mH$S>o Á`m dñVy _mJmì`mV Ë`m§Mr àmßVr hmoVo. H$ënd¥j, H$m_YoZy qH$dm qMVm_UrgmaIo Amnbo AmË_ê$n Amho . Vmo ^Jd§ V Amnë`mnmerM AgyZ AmnU Xod ~mhoa emoYV amhVmo d Xod Amho, Zmhr Agm Amho Vgm Amho Ago dmX H$aV ~gVmo. ho dmJUo åhUOo H$m_YoZy KamV AgyZ bmoH$m§H$S>o VmH$ _mJÊ`mgmaIo Amho. åhUyZ g_W© gm§JVmVZH$mo ao _Zm dmX hm IoXH$marŸ& ZH$mo ao _Zm ^oX ZmZm {dH$marŸ&160& dmX {ddmX H$aUo hr A{Ve` dmB©Q> JmoîQ> Amho. dmXmVrb dm`\$i MMm© ^oX {Z_m©U H$aVo. Û¡Vm_wio _r-Vy nUmMr ^mdZm dmT>rg bmJVo. Ah§H$ma ~imdVmo d Vmo ^Jd§V _mÌ Xya OmVmo. ^ŠVr_Ü`o dmX hm A{hVH$maH$M Amho. åhUyZ ZmaXm§Zr ^{º$gyÌmV "dmX… Zmdbåã`…' Aer _hÎdmMr gyMZm {Xbr Amho. dmX Z H$aVm _Zw î `mZo gw I g§ d mX gmYÊ`mMm à`ËZ H$amdm. g§dmXmMr ì`m»`mM g_WmªZr nwT>rbà_mUo Ho$br Amho. VwQ>o dmX g§dmX Ë`mVo åhUmdoŸ& {ddoHo$ Ah§^md `mVo {OUmdoŸ&
16

16

aKwdra g_W©
Ah§VmJwUo dmX ZmZm {dH$marŸ& VwQ>o dmX g§dmX Vmo hrVH$marŸ&&110&& Á`m MM}V g_ñ`m gwQ>Vo Ë`mbm g§dmX åhUmdo. dmXm_wio {Z_m©U hmoUmam Ah§H$ma {ddo H $mZo qOH$mdm. åhUOo Amnmo A mnM gwIg§dmX gmYVm `oBb. Aem g§dmXmZo ~wÜXrMo © g_mYmZ hmoV. _ZmMo Šboe Xya hmoVmV. Ah§H$ma o Zmhrgm Pmë`m_wio AmMaUmV AmnmoAmn ~Xb KS>Vmo. _wimV _m¡ZM YmaU H$amdo. g_W© åhUVmV_Zm ao OZr _m¡Z_wÐm YamdrŸ& H$Wm AmXao amKdmMr H$amdrŸ&&44&& Am{U ~mob`mMoM Agob Va AË`§V nyÁ` ^mdmZo ^Jd§VmMoM JwUJmZ H$amdo. ^Jd§VmMm CËH¥$îQ> ^ŠV Ago M H$aVmo . Vmo dmUrZo AI§ S > ^Jd§VmMo Zm_ KoVmo. (48) Ogm ~mobVmo Vgm MmbVmo, Zoh_r Z_« dmUr ~mobVmo, gË` ~mobVmo. o åhUyZ g_WmªZr gm§{JVbo Amh. _Zm gÁOZm EH$ Ordt YamdoŸ& OZt Amnwbo hrV Vwdm H$amdoŸ& aKwZm`H$mdrU ~mobmo ZH$mo hmoŸ& gXm _mZgr Vmo {ZOÜ`mg ghmoŸ&&434Ÿ&& _Zwî`mZo Amnë`m _Zmer hr IyUJmR> ~m§Ymdr H$s OrdZmV H$ë`mU gmYyZ ¿`m`Mo Agob Va am_mdmMyZ H$mhr ~moby Z`o."_Zm ~mobUo ZrM gmoerV Omdo' H$moUr H$mhr AnfãX ~mobbo Va Vo em§VnUo gmogmdoV. "ñd`o gd©Xm Z_« dmMo dXmdo, gXm ~mobUo Z_« dmMm gwdmMm' Zoh_r Z_«~Uo ~mobmdo `m dm{MH$ VnmMm Omo A§{JH$ma H$arb Ë`mMm ^Jd§Vmer gwIg§dmX hmoB©bM hmoB©b. &&O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&

‘R> d¥Îm

{X§S>mar `oWrb nwamVZ hZw_mZ _§{XamMm OrUm}Õma o
{X§S>mar `oWrb nwamVZ hZw_mZ _§{XamMm OrUm}Õma H$aÊ`mV `oD$Z H$bemamohU d àmUà{VîR>m o g_W© d§eO lr. A{^am_ ñdm_r, am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ, gÁOZJS> `m§Mo ew^hñVo H$aÊ`mV § Ambr. hZw_mZ, JUnVr, {eVim_mVm, e{Z_hmamO `m XodVmÀ`m ZdrZ _yVu KS>{dÊ`mV Amë`m. nydu hZw_mZmÀ`m XmoZ _yVu hmoË`m. Ë`mn¡H$s EH$ _yVu nwam_Ü`o dmhÿZ Ambobr hmoVr. gXarb _yVuÀ`m nmR>r_mJo ~maH$mB©Zo {ZarjU Ho$bo AgVm gXa _yVu 1685 À`m Xaå`mZMr Agë`mMo g_Obo. gXa _yVuMo _mê$VrMo {dYrdV {dgO©Z H$aÊ`m Ambo. ZdrZ _yVuMr g§nU© JmdmVyZ T>mb y o Vmem, Pm§O nWH$, ~±S>nWH$mÀ`m JOamV {_adUyH$ H$mT>Ê`mV `oD$Z {XZm§H$ 26 \o$~«. 2012 w amoOr gH$mir ~«m÷_whVm©da g_W© d§eO lr. A{^am_ ñdm_r VgoM J«m_nwamo{hV lr. {dO` Omoer þ d ~«÷d¥XmZr doX _§ÌmÀ`m KmofmV àmUà{VîR>m H$aÊ`mV Ambr. `m àg§Jr [X§S>mar g_W© _R>mMo § o _R>nVr {dZmoX am_Xmgr, {_qbX am_Xmgr, {dO` nmQ>rb (gan§M), ^mD$gmho~ ~moañVo, g§Vmof Am§~H$a, XÎmm ZmB©H$dmS>, Zaoe Xoe_wI, gy`H$m§V d {ZVrZ amOo, kmZoída Ym|JS>o d J«m_ñW o o © CnpñWV hmoV. o E{àb 2012
17

17

aKwdra g_W©

Ÿlr ~«åhM¡Vݶ Jm|XdboH$a _hmamOm§Mr àdMZo : Zm‘-2
lr. M§ÐeoIa {ZbmIo, gmVmam- ‘mo~m. 9422003499

Zm_XodmnmgyZ VwH$mam_ _hmamOm§n`ªV gd©M dmaH$ar g§Vm§Zr Zm_mM§ _hÎd Amnë`m A^§JmVyZ doimodoir àH$Q> Ho$bo Amho. "KoB© KoB© _mMo dmMoŸ& JmoS> Zm_ {dR>mo~mMo' Agm AmJ«h VwH$mam_ _hmamOm§Zr Yabm Amho. Va "ñ_aU XodmMo H$amdoŸ& AI§S> Zm_ OnV OmdoŸ& Zm_ñ_aUo nmdmdoŸ& g_mYmZ' Agm g_WmªMm AÅ>mhmg Amho Am{U "Zm_ gXm ~mobmdo, Jmdo ^mdo, OZm§{g gm§Jmdo.' hr _hmamOm§Mr AmdS> Amho. "AmVm H$mi H$R>rU AmbmŸ& Zm_mMm AmYma nm{hOo YabmŸ&' hr Ë`m§Mr ^y{_H$m Amho. åhUyZ Vo åhUVmV, ^Jd§V gd©gÎmmYre Iam, nU EH$m ~m~VrV Vmo AJXr bwimnm§Jim hmoVmo. Zm_ê$nr OmiçmV Vmo ghO AS>H$Vmo. Omo Zm_ KoVmo, Ë`mMoOdi ^Jd§V AgVmo. öX`m_Ü`o AgUmar ^Jd§VmMr IyU åhUOo Zm_ hmo`. Zm_ åhUOo ^Jd§VM hmo`. _hmamOmZr Zm_ñ_aUmÀ`m VrZ nm`è`m gm§{JVë`m AmhoV. 1) gwpñWVrVbo dadaMo ñ_aU 2) Z§Va, na_mËå`m{edm` Amnbo H$moUr Zmhr hr OmUrd hmoD$Z g§H$Q>g_`r Ë`mMo ñ_aU 3) hrM OmUrd ÑT> hmoD$Z nwT>o AI§S> ñ_aU. `mVrb àË`oH$ nm`ar MT>V OmD$Z eodQ>À`m nm`arda nmoMÊ`mgmR>r, _hmamOm§Zr EH$ Cnm` gm§{JVbm Amho. Vo åhUVmV, ^Jd§VmMr _yVu S>moiçmg_moa AmUyZ àmW©Zm E{àb 2012

H$amdr ""VwPo {dñ_aU OoWo hmoVoV,, VoWo _bm OmJ¥ V H$arV Omdo , Zmhr _bm AmVm VwÂ`m{edm` Amgam.''_Zwî` H$gmhr Agbm Var ^Jd§VmÀ`m ñ_aUmV Ë`mbm g_mYmZ ImÌrZo {_iob. _hmamOm§Zr ^Jd§VmÀ`m àmßVrMm EH$ gwb^ _mJ© gm§{JVbm.Vo gm§JVmV, ^JdËàmßVrbm eaUmJVr{edm` _mJ© Zmhr Am{U eaUmJVrbm Zm_ñ_aUmgmaIm CÎm_ Cnm` Zmhr. eaUmJVr åhUOo _r H$Vm© hm A{^_mZ Zmhrgm hmoD$Z, gd© H$V¥©Ëd na_oídamMoM Amho, hr ^mdZm hmoUo. JrVoV ^Jd§VmZr AOw©Zmbm "Vy ZwgVm _bm eaU `o.' Ago gm§{JVbo Amho. Xoh~wÜXr Joë`m{edm` eaUmJVr `oV Zmhr. OJmVë`m d¡ ^ dmMr AmgŠVr Am{U na_mË_àmßVr `m XmoÝhr JmoîQ>r EH$Ì Agy eH$V ZmhrV. `mMm AW© hmM H$s, OJmH$S>o nmR> {\$a{dë`m{edm` ^Jd§V {_iV Zmhr. EH$m lr XmgZd_rÀ`m {Xder lr _hmamOm§Zr Ho$boë`m {Zê$nUmV Vo åhUmbo, hþÞar bmoH$ {Za{Zamiçm dñVw_YyZ AÎmao H$mT>VmV. H$moUr OmB©VyZ, H$moUr OwB©VyZ, H$moUr Jwbm~mVyZ Ago AÎma H$mT>VmV. hr JmoîQ> gmonr Amho, nU _mVr_YyZ AÎma H$mT>Umao Oo bmoH$ AgVmV Ë`m§Mr _mÌ H$_mb Amho. ho Ogo Iao, Ë`mMà_mUo gd© g§V gma»`mM `mo½`VoMo Iao,
18

18

aKwdra g_W©
nU _mVr_Yy Z AÎma H$mT>Umam, åhUOo àn§Mm_Ü`o na_mW© H$am`bm {eH${dUmam H$moUr Agob Va Vo g_W©M hmoV. Oer Á`mMr nm`ar {VVHo$ g_WmªZr Ë`mbm gm§{JVbo. _wbrbm ~mobbo H$s gwZobm bmJVo. Ë`mà_mUo g_WmªZr CnXoe Ho$bm. IamoIa Xmg~moYmgmaIm J«§W {_iUo H$R>rU. Omo Xmg hmoVmo Ë`mbmM Ë`mMm ~moY hmoVmo. Omo ^Jd§VmMm Xmg Pmbm Ë`mMo OÝ_mMo H$ë`mU Xmg~moY H$arb. g_WmªZr ñdV… Ho$bo Am{U _J OJmbm gm§{JVbo. _hmamOm§Zrhr AmYr ñdV…H$S>o Ho$bo Am{U _J gm§{JVbo. Á`m Zm_ñ_aUm{df`r Ë`m§Zr OrdZ^a à{VnmXZ Ho$bo, Vo Ë`m§À`m amo_amo_mV {^Zbo hmoVo. Ë`m§À`m earamÀ`m H$moUË`mhr ^mJmbm H$mZ bmdbm Va Ë`mVyZ Ì`moXemjar am_ Zm_mMm ñnîQ> ÜdZr EoH$ `oV Ago. åhUyZ y Zm_m{df`r ~mobÊ`mMm Ë`mZm A{YH$ma àmßV Pmbm hmoVm. Vo åhUm`Mo, ^Jd§VmMo AZwg§YmZ Am{U AI§S> Zm_ñ_aU `m{edm` g§Vm§Zm Xwgar H$moUVrhr JmoîQ> {à` Zmhr. åhUyZ Amnë`m öX`m_Ü`o AI§S> Zm_mMr Á`moV VodV R>odm. Zm_ ho gpÀMXmZ§ X ñdê$n Amho . ew Ü X na_mË_ñdê$nmÀ`m AJXr AJXr Odi H$moUr Agob Va Vo \$ŠV Zm_M hmo`. Zm_ ho {MÝ_` Agë`m_w i o Ë`mMm AmZ§ X Amo g § S y > Z `oVmo._hmamO AJXr Amnë`m A§V…H$aUmbm hmV KmbyZ gm§JVmV, IamoIa, Vwåhmbm _r H$m` gm§Jy! _r ~mobm`bm {eH$ë`mnmgyZ AmOn`ªV _r Zm_m~ÔbM ~mobV Amho, AOyZ Zm_mMo _hmËå` g§nV Zmhr. Zm_mMo _mhmËå` gm§JyZ g§nbo Va ^Jd§VmMo ^Jd§VnU bQ>Ho$ Pmbo E{àb 2012 Ago g_Omdo. eodQ>r àË`oH$mbm Ago dmQ>Vo H$s Zm_ Zo_Ho$ ¿`m`Mo H$emgmR>r ? `mMo CÎma _hmamOm§Zr {dñVmamZo {Xbo Amho. Vo åhUVmV, Imdo, ß`mdo, _Om H$amdr, ho VÎdkmZ _bm WmoS>ogo nQ>Vo, nU Ë`m_Ü`o _moR>m Xmof Agm H$s, Vo Xoh~wÜXrda AmYmabobo Agë`mZo H$m`_Mo åhUOo {Q>H$Umao Zmhr, H$maU AmOMr Mm§Jbr n[apñWVr CÚm {~KS>br, H$s `mMr _Om Jobr. CbQ>, `oB©b Ë`m n[apñWVr_Ü`o AmnU AmZ§X {Z_m©U H$amdm. OJÊ`m_Ü`o AmZ§X Amho hr JmoîQ> Iar, nU AmZ§XmMo OJUo Zgob Va Vo _oë`mgmaIoM Amho. Á`mÀ`mOdi ^Jd§V Amho Ë`mbmM AmZ§XmMo OJUo àmßV hmoB©b. åhUyZ Á`mbm OJm`Mo Amho Ë`mZo Zm_ ¿`mdo. AmZ§XmMo ho emñÌ _hmamOm§Zr EImÚm _mZgemñÌkmbmhr gm§JVm `oUma Zmhr BVŠ`m ghOVoZo _m§S>bo Amho. _hmaOm§À`mH$S>o àË`oH$ àíZmbm CÎma V`ma Agm`Mo. EH$m ~mB©bm gmgar Zm_ñ_aU H$aUo H$R>rU OmB©. Ë`mda _hmamOm§Zr {Vbm g„m {Xbm,""bmoUr Mmoê$Z ImÊ`mMm n[anmR> R>odbm Var Ë`m n[aUm_ earamda {XgVmoM, Vgo Zm_ H$moUmbm Z H$iV KoVbo Var Ë`mMm n[aUm_ earamda {XgVmoM. Vgo Zm_ H$moUmbm Z H$iV KoVbo Var Ë`mMm Cn`moJ hmoVmoM. åhUyZ CKS>nUo Zm_ Z KoVm Ambo Var Vo JwßVnUo ¿`mdo Am{U Ë`mà_mUo `wŠVrZo dmJmdo.'3 Am_À`m hmVyZ dma§dma MwH$m hmoVmV, Ë`mda H$m` H$amdo, Ago EH$Xm EH$mZr lr _hmamOm§Zm nmZ 23 da...
19

19

aKwdra g_W©

ŸAmZ§XdZ ^wdZ {Z_m©U H$am`Mo - _mUgo noam
lr. O`§V Hw$bH$Uu, qMMdS>, nwUo . ’$moZ (020)27353648

AJXr gw a dmVrbmM g_W© d§ e O ^yfUñdm_r AWm©V g§nmXH$ aKwdra g_W© `m§Mo Am^ma _mZUo Amdí`H$ Amho. øm n{hë`m boImVM Ë`m§Mm C„oI hmoUo _hÎdmMo Amho H$maU {df`mMr ì`mßVr d _hÎd Ë`m§Zr g_OyZ KoVbo. Hw$R>ë`mhr g§ñWoMr dm H$m`m©Mr àJVrMr dmQ>Mmb hr Vw_À`m àmo\o$eZb AàmoMdaM Adb§~yZ AgVo. qH$~hþZm VoM `emMo J_H$ AgVo. aKwdra g_W© ho _m{gH$ \$ŠV g_W© ^ŠVm§ Z rM, AmÜ`mpË_H$ bmoH$m§ZrM {dH$V ¿`mdo qH$dm dmMmdo Ago Z hmoVm Vo gdmªZmM AmdS>b øm {dMmamZo {ejH$ o Am{U nmbH$ øm§À`mgmR>r ho gXa g§nmXH$ _§S>i gwê$ H$arV Amho. Amnë`m Am`wî`mV AmB© - dS>rb, {ejH$, gX² J w ê $ `m§ Z m AZÝ`gmYmaU _hÎd Amho. ì`dhmamVgwÜXm ha KS>rbm Hw$UmMm Zm Hw$UmMm g„m, {dMma KoD$ZM AmnU H$m`© H$arV AgVmo, _J øm OrdZmÀ`m g§Kfm©V AmnUmbm CÎm_ _mJ©Xe©H$ bm^bm Va Amnë`m Am`wî`mMr dmQ>Mmb {ZpíMVM Omo_mZo hmoB©b. gÜ`mÀ`m H$mimV AmnU Amnë`m _wbm§Zm Mm§Jë`mM emioV àdoe KoVmo. EH$ qH$dm XmoZM AnË`o Agë`m_w i o _w b m§ À `m ~m~VrV ^mdZmerb d VËna AgVmo. Amnë`m _wbm§Zm Mm§Jë`m AWm©Zo KS>dUo ho Amnbo na_ Ü`o` E{àb 2012

AgVo. Amnbr _wbo Mm§Jbr KS>UmaM H$maU Ë`m§Zm Mm§Jbo {ejH$ Agboë`m emim§_YyZ doiàg§Jr XoUJr XoD$Z àdoe KoVbobm AgVmo. gd©M emim§_Ü`o Mm§Jbo {ejH$ AgUo hr H$mimMr JaO Amho. Ë`mbm AZwgê$Z aKwdra g_W© _m{gH$m_Ü`o {ejH$, Omo nmbH$ nU Amho, g_mOmMm EH$ _hÎdmMm KQ>H$ Amho. Ë`mMm gdmªJrU {dH$mg AmÜ`mpË_H$ _mJm©Zo H$gm hmo B © b d AmÚ amîQ´ > Jw é am_Xmg ñdm_tÀ`m {dMmamZo ào[aV hmoD$Z EH$ Mm§Jbr {dÚmÏ`mªMr {nT>r gmpÎdH$ ^mdZoZo H$er KS>dVm `oB©b Agm ^ì`{Xì` {dMma KoD$Z H$m`©aV hmoUmam {ejH$ V`ma hmoUo hr AmOÀ`m KS>rMr {ZVm§V JaO Amho. H$maU {ejH$, JwéOZ, Am`w î `mV H« $ m§ V r AmUVmV. àË`o H $ _y b OÝ_mbm `oVmZm H$mhr OÝ_OmV d¡{eîQ>ço KoD$Z OÝ_mbm `o V o . AmOy ~ mOy À `m gm_m{OH$, Am{W©H$, ^md{ZH$ dmVmdaUm_wio Ë`m _wbmMr OS>UKS>U hmo V AgVo . Ë`m _w b mÀ`m ì`pŠV_Îd {dH$mgmÀ`m Q>ßß`mQ>ßß`mda Mm§Jbo _mJ©Xe©H$ _J Vo AmXaUr` JéOZ AgmoV, nmbH$ AgmoV, eoOmar AgmoV, g_mOmVrb Mm§Jbo {dMmad§V AgmoV dm CÎm_ J«§W AgmoV ho bm^Uo _hÎdmMo Amho. gd©M OU Ë`m _wbmbm EH$ gwOmU ZmJ[aH$ ~Z{dÊ`mg _XVM H$arV AgVmV.
20

20

aKwdra g_W©
_mZdr OrdZm_Ü`o àË`j AàË`jnjo JwéMo ñWmZ Aìdb Amho. ømV {Vi_mÌ e§H$m Zmhr. bhmZnUmÀ`m H$mimV AmB©-dS>rb, AmOr-AmOmo~m, ZmVodmB©H$, eoOmar, Jwê$ AgVmVM. OmUrdnyd©H$ d H$iV Z H$iV g§ ñ H$ma hmo V AgVmV. emio V d _hm{dÚmb`rZ OrdZm_Ü`o Jw é OZ, àmÜ`mnH$ `m§Mo AZÝ`gmYmaU _hÎd Amho. embo` ñVamda _wbo \$ŠV JwéOr (ga) qH$dm ~mB© (_°S>_) øm§MmM eãX A§[V_ _mZVmV. AJXr AmB©-d{S>bm§Zm nU {ZjyZ gm§JVmV ""Am_À`m ~mBªZr Ag§M gm§{JVbo Amho.'' aKwdra g_W© _m{gH$m_Ü`o Xa _{hÝ`mbm EH$ boI {ejH$ d nmbH$ ømÀ`mgmR>r Agob hr Am_À`m _ZmVrb H$ënZm aKwdra g_Wm©À`m dmMH$m§Zm d g_W© ^ŠVm§Zm ZŠH$s AmdS>ob. na_nyÁ` am_Xmg ñdm_tZm AmnU amîQ´>Jwê$ åhUVmo. g_WmªMo {ejUm{df`rMo {dMma {Za§VanUo aKwdra g_W©_YyZ `oVrb. _hmamîQ´>mVrb Zm_d§V {ejH$, àmÜ`mnH$, {dMmad§V d Á`m§Zm _wbm§À`m{df`r, VéU {nT>r{df`r H$iH$i Amho Aer _§S>ir boI {b{hVrb. AmnU gdmªZr nmbH$ åhUyZ Vo Oê$a Aä`mgmdoV. nU Amnë`m ^mJmVrb n[a{MV {ejH$m§ Z m Vmo A§ H $ qH$dm Ë`m boImMr Poam°Šg àV Úmdr hr {dZ§Vr. CÎm_ {ejH$ KS>bo H$s CÎm_ {dÚmWu KS>Vrb d CËH¥$îQ> {dÚmWu hmM CÚmMm gdm}Îm_ nmbH$ d {ejH$ Agob. aKwdra g_W©À`m dmMH$m§Zm d Aä`mgH$m§Zm _mhrV AgobM. OJà{gÜX E{àb 2012 emñÌk aKwZmW _meobH$a øm§À`m Am`wî`mV lr. ^mdo ga Ambo d Ë`m§Mo Am`wî` ~Xbbo. VgoM OJà{gÜX CÚmoOH$ Oo. Ama. S>r. Q>mQ>m ì`pŠVe… nyduMo _°{Q´>H$ narjm nmg Pmbobo hmoVo. nU Ë`m§À`m Am`wî`mV [ejH$ åhUyZ {~«{Q>e I.A.S. Am°{\$ga Ambo d Ë`m§Mo Am`wî` ~Xbbo. Q>mQ>m g_yhmMm H$m`©^ma Oo. Ama. S>t. Zr nÝZmg dfmªnojm OmñV H$mi H$m`©j_VoZo nm{hbm. ^maVaËZ AãXwb H$bm_ øm§À`m Am`wî`mV lr. {edgw~«_{U`m Aæ`a Ambo Am{U AãXwb H$bm_ ISRO Mo g§MmbH$ d VXZ§Va amîQ´>nVr Pmbo. g{MZ V|Sw>bH$a OJÁOoVm {H«$Ho$Q>a åhUyZ Zmdmê$nmbm Ambm Vo Ë`m§Mo {ejH$ ga a_mH$m§V AmMaoH$a øm§À`m_wioM. \$ŠV Mm§Jbm {ejH$M Iè`m AWm©Zo CÎm_ {dÚmWu KS>dy eH$Vmo. AmemdmXr {dMmam§_Ü`o EH$ gwßV eŠVr H$m`©aV AgVo. Positive Parenting AWm©V AmemdmXr nmbH$Ëd {Z^mdUo d CÎm_ nmbH$ d {ejH$ hmoUo ømMr enWM AmnU gd©OU lram_ am`mÀ`m gmjrZo KoD$`m. d g_W© ~bembr epŠVembr _hmamîQ´> d ^maV Xoe KS>dy`mV. AmnU gdmªMm à`ËZ gwg§ñH$m[aV dmVmdaU {Z{_©Vr hoM Amho Am{U `mMgmR>r hm boIZ àn§M. Am_Mo Amnë`mbm {dZ_« A{^dmXZ Amho H$s Amnë`m _m{hVrVrb, n[aM`mVrb {ejH$m§Zm AmdOyZ g_W© H$m`m©V © gm_rb H$ê$Z ¿`mdo hrM {dZ§Vr. &&O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&
21

21

aKwdra g_W©

{ZdoXZ
lr. A. {g. OhmJraXma

O`§Ë`m nd} _mohmoËgmdŸ& Ag§^mì` Mmbdr d¡^dŸ& Oo XoIVm ñdJuMo XodŸ& VQ>ñW hmoVrŸ&&Xm.4-7-18 g_W©{eî` lr H$ë`mUñdm_r Jwé AmkoZwgma nam§S>m- S>mo_Jm§d `m {R>H$mUr Ambo. g_WmªMo Z§Va 36 df} lr H$ë`mUñdm_tZr `m n[agamV Y_©àMma Am{U ^ŠVm§Zm lram_ CnmgZoMr JmoS>r {Z_m©U H$aÊ`mMo H$m`© Ho$bo. lr Ho $ edñdm_r g_Wmª M o ApñW{dgO© Z H$aÊ`m~m~V lr H$ë`mUñdm_tZm gVV {dMmaV AgV nU Ë`mda lr H$ë`mUñdm_r naV nmhÿ Ago CÎma XoV AgV. nwT>o Ho$edñ_m‘tZr ñdV… AmnU AñWr KoD$Z gÁOZJS>mhÿZ S>mo_Jm§dr OmD$Z Am{U gmo ~ V lr H$ë`mUñdm_tZm ~amo~a KoD$Z lr g_WmªÀ`m AñWrMo H$merbm {dgO©Z H$ê$ Ago R>a{dbo. Ë`mZwgma Ho$edñdm_r ApñWH$be KoD$Z S>mo_Jm§dH$S>o {ZKmbo Vmo na§S>m `oWo lr H$ë`mUñdm_tZm Amnbm Xoh R>odbm Ago g‘Obo. Jwê$ {eî`mÀ`m `m nÜXVrÀ`m EH$nUmMo EImXo XwgaoM CXmhaU Agy eHo$b. lr H$ë`mUñdm_rÀ`m dmñVì`mZo n{dÌ Pmbo ë `m S>mo_Jm§dr grZm ZXrMo (l_haUr ZXr) H$mR>r g_mYr Amho Ë`m {R>H$mUr lr emhÿ _hmamOm§À`m gyZ~mB© gŠdma~mB© `m§Zr _w»` XJS>r _§{Xa ~m§Ybo Amho. `m ñWmZmMo _hÎd XmI{dUmam lr H$ë`mU _hmamOm§Mm EH$ íbmoH$ l_haUr VQ>mH$s ñdm_r H$ë`mU _mPm Ÿ& E{àb 2012

na_{XZ X`miy Zm§XVmo ñdm_r _mPmŸ& gX` öX` Á`mMo Ü`mZ ho AmR>{dVmŸ& na_ g\$b `oVmo _moj H$ë`mU hmVmŸ& VgoM H$ë`mU_hmamOm§Mo Zmd H$go Amho ? Ë`m§Mo Ü`mZ Ho $ bo AgVm H$m` hmo V o ? Am{U lr H$ë`mU_hmamOm§Mm hñV Á`mÀ`m _mÏ`mda nS>Vmo Ë`mMo H$m` hmoVo ? Va H$ë`mUmMo Zm_ H$ë`mUH$marŸ& H$ë`mUmMo Ü`mZ gdm©g VmarŸ& H$ë`mUmMm hñV _mWm O`mVoŸ& Mmar _wŠVr d§XrVr nm` Ë`mMoŸ&&2&& Aem `m g_W© nÅ>{eî`mMr 250 dr nwÊ`{VWr AmfmT> ew. 13 B.g. 1964 _Ü`o Ë`mdoiMo _R>nVr lr hU_§V ~wdm (~mßnm gmho~) Ë`m§À`m nwT>mH$mamVyZ Am{U AZoH$ am_Xmgr _R>nVtÀ`m gh^mJmVyZ gmOar H$aÊ`mV Ambr hmoVr. `m AZwH$« _mbm AZwgê$Z d¡emI ew. 13 eHo$ 1936 åhUOo B.g. 2014 `m dfu lr H$ë`mU_hmamOm§Mr 300 dr nwÊ`{VWr gmOar H$aÊ`mMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho . hm gmo h im S> m o _ Jm§ d `o W rb lr H$ë`mUñdm_r _R>mV 7 {Xdg gmOam hmoUma Amho. H$m`©H«$_mMo {Xdg nwT>rbà_mUo 1) AmfmT> ew. 6 {X. 4/7/ 2014 ewH«$dma 2) AmfmT> ew. 7 {X. 5/7/ 2014 e{Zdma 3) AmfmT> ew. 8 {X. 6/7/ 2014 a{ddma
22

22

aKwdra g_W©
4) AmfmT> ew. 9 {X. 7/7/ 2014 gmo_dma 5) AmfmT> ew. 10 {X. 8/7/ 2014 _§Jidma AmfmT> ew. 11 6) AmfmT> ew. 12 {X.9/7/ 2014 ~wYdma 7) AmfmT> ew. 13 {X. 10/7/ 2014 Jwédma R>a{dÊ`mV Amboë`m H$m`©H«$_m§VJ©V gd© bmoH$m§Zm gh^mJr hmoVm `mdo `mgmR>r gm_y{hH$ Xmg~moY nmam`U, gm_y{hH$ O` lr g_Wm©À`m BVa dmL²>_`mMo dmMZ H$aÊ`mMo R>a{dÊ`mV Ambo Amho. lr g_W© Am{U lr H$ë`mU _hmamO `mMr n{hbr ^oQ> joÌ H$mo ë hmny a `m {R> H $mUr _hmamOm§ M o _m_m lr XwJm©gßVeVrMo dmMZ H$aÊ`mÀ`m {Z{_ÎmmZo Pmë`m_wio lr gßVeVrMo nmR> d ñdmhmH$ma H$aÊ`mV `oB©b. S>mo_Jm§d _R>mMr _hVr lr g_WmªZr gm§{JVbr Am{U lr H$ë`mU ñdm_tZr {b{hbm Ë`m Xmg~moYmMr _yi hñV{b{IV àVr_wio Amho. VgoM lr Ho$edñdm_r {b{IV gmoZoar Am{U ê$noar emB©À`m AjamVrb Xmg~moY `mM _R>mV nmhÊ`mg {_iVmo. `m gd© H$m`©H«$_mV Amnë`mgma»`m am_Xmgr ^ŠVm§Mm gh^mJ Amdí`H$ Amho. `m gh^mJmVyZ lr H$ë`mUñdm_tÀ`m {eî`m§Zm H$ë`mUmMm hñV _mWm O`mMo & Mmar _wŠVr d§{XVr nm` Ë`mMoŸ& `m CŠVrMm Ogm AZw^d Ambm VgmM AZw^d AmnUmg {ZpíMV `oB©b. `oWo Pmboë`m {gZm H$moioJm§d qgMZ àH$ënm_wio `m ñWmZmMo Ym{_©H$ n`©Q>Z H|$Ð åhUyZ _hÎd dmT>V Amho. da R>a{dÊ`mV Amboë`m CnH«$_mV Amnbm gh^mJ ìhmdm. hr {dZ§Vr. Ÿ&&O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&

nmZ 19 dê$Z... {dMmabo. Ë`mda Vo åhUmbo, bhmZ _wbJm MmbVmZm AS>IiVmo, nS>Vmo qH$dm ~mo~S>o ~mobVmo, Ë`mMo AmB©~mnm§Zm _moR>o H$m¡VH$ dmQ>V, Ë`mà_mUo w o _bm `m Vw_À`m MwH$m§Mo H$m¡VwH$ dmQ>Vo, VgoM MwH$m gmadÊ`mÀ`mVw_À`m à`ËZm§Mohr _bm H$m¡VwH$ dmQ>Vo, VgoM MwH$m gmdaÊ`mÀ`m Vw_À`m à`ËZm§Mohr _bm H$m¡VwH$ dmQ>Vo. gmYH$mZm AmYma XoD$Z Ë`m§À`m àJVrbm nmofH$ Ago {dMma ê$O{dUmao _hmamO {H$Vr Wmoa hmoVo `mMr H$ënZm `ooVo. H$mH$S> AmaVrÀ`m g_mßVrÀ`m {Xder Ho$boë`m {Zê$nUmV _hmamO åhUmbo,BVHo$ {Xdg, åhUOo g~§Y _{hZm^a, EImXo gËH$_© MmbUo ho ^Jd§VmÀ`m H¥$no{edm` eŠ` Zmhr. Ë`mMm _mo ~ Xbm Vmo M Xo o B © b . Vw å hr _mÌ Ë`mÀ`mdOi _mJVmZm Zm_mMo ào_M _mJm. Xwgao H$mhr _mJy Z`o. XodmOdi _mJUo _mJVmZm Mw H $sZo H$mhr ^bVo M _mJy ZH$m, EdT>çmH$[aVmM hm Bemam Amho. AIo a rg, _hmamO EH$m _hÎdmÀ`m {df`mH$S>o diVmV. Vo åUVmV- H$O© {\$Q>VmZm Ogm Amnë`mbm AmZ§X hmoVmo. Vgm Xoh^moJ ^moJVmZm Amnë`mbm AmZ§X Pmbm nm{hOo. àmaãY Q>miUo åhUOo bmoH$m§Mo H$O© ~wS>{dUoM hmo`. àmaãYmMr d J«hm§Mr JVr Xohmn`ªVM Amho, _ZmZo^Jd§V ^Om`bm Ë`m§Mr AmS>H$mR>r Zmhr. _hmamOm§Mo {dMma g_OyZ dmMbo Am{U AmMaUmV AmQ>m`Mm à`ËZ Ho$bm Va OrdZmMo gmW©H$ Pmë`mdmMyZ ahmUma Zmha. Ÿ&&O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&
23

E{àb 2012

23

aKwdra g_W© g‘W©^º$ dmMH$m§Mo ‘ZmoJV

g_Wm©Zw^wVr
S>m°. {ddoH$ aKwZmW d¡Ú, {Zam, {O. nwUo . ‘mo.9860502187

g_Wm©{M`m godH$m dH«$ nmhoŸ& Agm gd© ^y_§S>ir H$moU AmhoŸ& O`mMr {bim d{U©Vr bmoH$ {VÝhrŸ& Zwnojr H$Xm am_Xmgm{^_mZrŸ&& {H$Vr gw§Xa d AW©nyU© íbmoH$ Amho hm ! _ZmMo íbmo H $ d`mÀ`m MdÏ`m-nmMì`m dfm©nmgyZ H$mZmda nS>bo Am{U OUy g_WmªZr _bm ~mbnUrM _m§S>rda KoVë`mgmaIo dmQ>bo. bhmZnUr KamVrb gwg§ñH$mam§_Ü`o _ZmÀ`m íbmoH$mMm \$ma _moR>m gh^mJ hmoVm. qH$~hþZm Ë`m_wiM Am`wî`mbm diU bmJbo Ago åhUVm o `oBb. © d` dmT>V Jobo. ì`mn dmT>V Jobm. nU _Zm_Ü`o lr g_WmªÀ`m d lr N>ÌnVr {edmOr _hmamOm§gmR>r EH$ em§V d gw§Xa H$monam amIyZ hmoVm. Ë`mV Ë`m§À`m ñ_¥Vr d Ë`m§Mo {dMma _m§S>bobo hmoVo. H$iV-ZH$iV Ë`m§Mr gmo~V hmoVr. A{Vì`J«VZo H$Xm{MV {VH$S>o Xwbj Pmbo o © Agmdo. nU Ë`m§Mo ApñVËd OmJ¥V hmoVo. hmoVm hmoVm _Yo ~amM H$mbI§S> gabm. d`mMr, ì`dgm`mMr, H$m_mÀ`m JVrMr MH«o$ {\$aV am{hbr. AMmZH$ d`mÀ`m MmirerV _ZmV EH$ dmXi {Z_m©U Pmbo. _Z AñdñW Pmbo. H$emV _Z a_oZm, AMmZH$ EH$ {Xdg
E{àb 2012

_ZmV Ambo H$s gÁOZJS>mda Omdo d g_WmªÀ`m nm`mer bmoQ>m§JU Kmbmdo. VgmM VS>H$ JS>mda gnËZrH$ Jobmo. g_WmªÀ`m g_mYrMo Xe©Z KoVbo d _Z EH$X_ {ZVi Pmbo. hr JmoîQ> 2004 gmbMr. Ë`mZ§Va Xa _{hÝ`mMm n[anmR> Pmë`mà_mUo gwÅ>r KoVbr H$s _r d _mPr nËZr gm¡. gwOmVm JS>mda Xe©ZmgmR>r Om`Mmo. AerM 3-4 df} Am_Mr JS>mdarb dmar Mmby hmoVr. AMmZH$ 2009 _Yrb Jwénm¡{U©_obm nËZr JS>mda Jobr AgVmZm {Vbm JS>mda Jobo 24 df} Zo_mZo `oUmè`m O¡Z Y_u` g_W© {eî`m gm¡. nm`eoQ>r ^oQ>ë`m. Ë`m§À`m Vm|Sy>Z OUy g_WmªZr _mÂ`m nËZrbm AmXoe {Xbm H$s AmVm AZwJ«h Ko. Xe©Z KoD$Z nËZrZo Kar `oD$Z _bm KS>bobm d¥Îmm§V gm§{JVbm. _r d _mPr nËZr bJoMM JS>mda naV Jobmo 11 Owb¡ 2009 amoOr g_mYrnmer Amåhr XmoKm§Zrhr g_W©^ŠV lr. _mohZ~wdm am_Xmgr `m§À`mH$Sy>Z g_WmªMm AZwJ«h KoVbm. Ë`mZ§Va Amåhm XmoKm§Zm A{Ve` AmVwaVoZo dmQ>o H$s AmnU g_WmªMo _§{Xa ~m§Ymdo. Owb¡ _{hÝ`mV AZwJh KoVbm Am{U OmZodmar 2010 « _Ü`o AMmZH$ g_WmªÀ`m nmXwH$m nyOZmgmR>r
24

24

aKwdra g_W©
Am_À`m Kar Amë`m. Ë`mMdoir g_W©^ŠV lr. _mohZ~wdm am_Xmgr `m§À`m hñVo _§{Xa ~m§YÊ`mÀ`m g§H$ënmMm Zmai \$moS>bm. E{àb 2010 _Ü`o _§{XamÀ`m ~m§YH$m_mbm gwédmV Pmbr. Owb¡ 2010 n`ªV _§{Xa ~m§YyZ nyU© Pmbo hmoVo nU AOyZ a§JH$m_ d dm`[a¨J BË`mXr H$m_o am{hbr hmoVr. VarnU _yVugmR>r ~m§Yboë`m Mm¡Wè`mda g_WmªMm \$moQ>mo R>odyZ amo O g§ Ü `mH$mir Vo b mMm {Xdm bmdy Z gm`§CnmgZm, AmaVr _§{XamV H$aV hmoVmo. Owb¡ 2010 À`m Jwénm¡{U©_obm XmoKoOU Xe©ZmgmR>r gÁOZJS>mda Jobmo. g_mYrnmer ~gyZ g_WmªZm {dZ§Vr Ho$br H$s Amåhr _§{Xa ~m§Ybo Amho Va XmoZ jU Var _§{XamV `oD$Z Om. g§Ü`mH$mir JS>mdê$Z Kar naVë`mda amoOÀ`mà_mUo _§{XamVrb \$moQ>mog_moa VobmMm {Xdm bmdbm d _r, _mPr nËZr, _mPr AmB© CnmgZm åhUm`bm ~gbmo. gX²Jwê$ñVdZ åhUm`bm gwédmV Ho$br Am{U AMmZH$ _§{XamV M§XZmÀ`m AÎmamMm d CX~ÎmrMm gwJY § Xadiy bmJbm. CnmgZm åhUVm åhUVm Amåhr EH$_oH$m§H$S>o ~Km`bm bmJbmo H$s AÎma, CX~Îmr H$mhrhr Z bmdVm EdT>m M§XZmMm gwJY § H$moR>y Z Ambm ? CnmgZm nyU© Pmbr d gX²JéMr w § AmaVr åhUm`bm gwê$dmV Ho$br d naV VmoM M§XZmMm gwJ§Y _§{XamV ngabm. AJXr g_mYrnmer `oVmo VgmM gwJ§Y. _Z AmZ§XmZo ^ê$Z Jo b o . gH$mir g_mYrnmer ~gy Z g_WmªZm Ho$bobr {dZ§Vr _mÝ` H$ê$Z Ë`mM {Xder g_W© _§{XamV `oD$Z à{MVr XoD$Z Jobo. Amåhr YÝ` Pmbmo. E{àb 2012 `WmdH$me _§{XamMr gd© H$m_o nyU© hmoD$Z 29 Am°JñQ> 2010 amoOr _§{XamV g_WmªMr n§MYmVyMr AmgZñW Aem VrZ \y$Q> C§MrÀ`m _yVuMr à{VîR>mnZm g_W©^ŠV lr. _mohZ~wdm am_Xmgr `m§À`m hñVo Pmbr. VoìhmnmgyZ _mPm amoO H$mH$S> AmaVr, {ZË`nyOm, gm`§CnmgZm, AmaVr, Xmg~moY dmMZ, eoOmaVr Agm n[anmR> Mmby Pmbm. d¡ÚH$s` ì`dgm` gm§^miyZ H$aV Agbobm n[anmR> JmoS> _mZyZ N>moQ>çm N>moQ>çm JmoîQ>tVyZ g_W© à{MVr XoVM hmoVo. \$ŠV AmåhmbmM Zmhr Va amoO Xe©Zmbm `oUmè`m ^ŠVm§Zm nU H$mhrZm-H$mhr à{MVr `oV hmoVr. AMmZH$ 22 Owb¡ 2011 amoOr _r ñdV… \w$â\w$gmMm O§Vwg§gJ© d ídgZmMm AmOmamZo J§ ^ ra AdñWo V nw Ê `mVrb Zm_m§ { H$V hm°pñnQ>b_Ü`o A{VXjVm {d^mJmV XmIb Pmbmo. Ë`mAmYr Jwê$nm¡{U©_Mm _§{XamVrb CËgd o H$ê$Z Xwgè`m {Xder åhUOo 17 Owbbm JS>mda ¡ OmD$Z g_mYrMo Xe©Z KoD$Z Ambmo hmoVmo. hm°pñnQ>b_Ü`o XmIb Pmë`mZ§Va VoWrb S>m°ŠQ>am§Zr J§^ra n[apñWVrMr KaÀ`m§Zm H$ënZm {Xbr d OJÊ`mMr h_r XoVm `oV Zmhr hohr gdmªZm gm§{JVbo. _r ñdV… S>m°ŠQ>a Agë`mZo _bmhr OJUo AdKS> Amho ho _mhrV hmoVo. nU AmVm `mVyZ g_WmªZrM Vmê$Z Zobo VaM nwT>rb Am`wî` nmhm`bm {_iob ho _mhrV hmoVo. _mPr d nËZrMr g_Wmªda JmT> lÜXm hmoVrM. XmIb Pmë`mZ§Va Mma {Xdgm§Zr àH¥$Vr IynM T>mgië`m_wio ìh|{Q>boQ>a bmdbm. _§{Xa ~m§YyZ AOyZ nyU© df©hr Pmbo ZìhVo. BVŠ`m H$_r H$mimMr godm H$ê$Z KoÊ`mgmR>r g_W©
25

25

aKwdra g_W©
Amnë`mH$S>o Ambo ZmhrV `mMr nËZrbm ImÌr hmoVr. Ë`m_wio Vo ZŠH$sM H$mimÀ`m Vm|S>mVyZ _bm AmoTy>Z AmUVrb `m~Ôb {Vbm {dídmg hmoVm. `m H$mimV g_W©^ŠV _mohZ~wdm am_Xmgr `m§Zr g»»`m^mdmà_mUo _mPr H$miOr KoD$Z g_WmªH$S>o _mÂ`mgmR>r gmH$S>o KmVbo. ñdV… hm°pñnQ>b_Ü`o `oD$Z ^oQy>Z, Yra XoD$Z Jobo. Ë`mM~amo~a JS>mdê$Z g_mYrMo A{^foH$mMo VrW© d A§Jmam g_mYrdarb M§XZmMr CQ>r nmR>dbr. ìh|{Q>boQ>a bmdbm hmoVm. Var ZirdmQ>o amoO WmoS>o VrW© nmoQ>mV XoV hmoVo. g_mYrdarb CQ>r d A§Jmam nËZr amoO _bm lÜXoZo bmdV hmo V r. ~o e w Ü X Agë`mZo _r ho gd© H$iÊ`m~mhoaÀ`m n[apñWVrV hmoVmo. `mM~amo~a g_W© ^ ŠV lr. _mo h Z~w d m am_XmgtZr gmVmè`mVrb Jw é OtZm _hm_¥ Ë `w § O ` OnmgmR>rhr ~gdbo hmoVo. `mV Xhm {Xdg Jobo Am{U _mÂ`m {OdmdaMm YmoH$m Q>iyZ àH¥$Vr hiyhiy gwYmê$ bmJbr. n§Yam {Xdgm§Z§Va hm°pñnQ>b_YyZ Kar Ambmo. _r OJUo eŠ` ZgVmZm XoIrb g_WmªZr {Xboë`m OrdXmZm_wio AmVm nyddV {ZË` ì`dgm` d g_WmªÀ`m godg © o bmJbmo. g_WmªÀ`m H¥$noZo AmO _r ho {b{hV Amho. Ë`m§À`mH$S>o _r H$m`_ Ym[aîQ>ç _m{JVbo Vo Va Ë`m§Zr {XboM, nU Ë`m~amo~aM nwZO©Ý_hr {Xbm. `mbm g_Wm©Zw^wVr åhUm`Mo Zmhr VaAmUIr H$m` åhUUma ? hm°pñnQ>b_Ü`o XmIb AgVmZm g_W©^ŠV lr. _mohZ~wdm§Zr {Xbobr, g_mYrMr M§XZmMr E{àb 2012 CQ>r AmOhr Iam~ Z hmoVm gmV _{hÝ`mZ§Vahr VodT>r gwJ{YV Amho. `mbmhr g_WmªMr à{M{VM § åhUmdr bmJob. AmO 2 \o$~«wdmar 2012 amoOr naV EH$Xm JS>mdarb g_W© nmXwH$m _§{XamV nyOZmgmR>r `oÊ`mMm Anyd© `moJ Ambm Amho. AmVm g_WmªOdi EdT>oM gm§JUo Amhonyd© OÝ_r ^mir bmdbr Vw_Mr nm`YwiŸ& VoUo H$maUo AmO gwImMr bmJbr MmhþbŸ& `m OÝ_mVhr Ú m VoM XmZ g_Wm©Ÿ& Odi Vw_À`m naV ¿`m g_Wm©Ÿ&& && O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&

EH$M Ü`mg _Zr
lr. S>m°. {ddoH$ aKwZmW d¡Ú Xmg Omo am_mMm Vmo am_Xmg Ë`mMm Xmg hmoBZ åhUVmo © jUmojUr EH$M Ü`mg _Zr am_Xmg Jwê$ _mPo _r OmUVmoŸ& nydu Pmbm EH$ EH$bì` KoD$Z _ZmV EH$ ñdßZ ^ì` Jwê$Mr _ZmV ñWmnyZ _yVu Ho$br V`mZo ñdßZnyVuŸ& V`mnmgyZ H$mhr {eH$mdo åhUVmo am_Xmgm§Mr ñWmnZm _ZmV H$aVmo MaUr Ë`mÀ`m _ñVH$ R>dVmo o Am{ef V`m§Mm _Zmg ^mdVmoŸ& {XemhrZ Am`wî`mbm añVm {Xgmdm am_Zm_mZo Vmo COiyZ {ZKmdm
26

26

aKwdra g_W©
Xmg~moY- gmZwë`m§gmR>r> -

g§JV
gm¡. AZwOm gmo‘U, gmVmam, ’$moZ 9423324333 gwgJ{V gXm KS>mŸo & gwOZ dmŠ` H$mZr nS>mŸo & § ~mb{_Ìm§Zmo, "g§JV', "_¡Ìr' EH$ \$ma _moR>m KQ>H$ AgVmo Amnë`m OrdZmVbm. _mPm nmë` H$moUË`m {_Ì_¡{ÌUtÀ`mV dmdaVmo ? WmoS>Š`mV Ë`mMr g§JV H$er Amho ? `mda AmB©d{S>bm§Mo Jwê$OZm§Mo AJXr ~marH$ bj AgVo. Oam H$m _`m©Xm Amobm§S>VmZm {Xgbm, H$s nmbH$m§Zr hQ>H$boM åhUyZ g_Om. EImÚm ~oO~m~Xma, CZmS> _wbm~amo~a Amnb§ _yb AgU§ Amnë`m nmbH$m§Zm A{O~mV AmdS>V Zmhr. Ag§ H$m ~a§ ? H$maU ghdmg àJVrMr {Xem R>adVmo. CnXoem§njmhr \$ma _moR>r H$m_{Jar o ~OmdVmo. CÎm_ ghdmg àJVrH$S>o ZoVmo Va hrZ ghdmg AY…nVZmg H$maUr^yV R>aVmo. ^maVr` `wÜXmÀ`m eodQ>r ^r_mZo Xw`m}YZmÀ`m _m§S>rda JXoMm àhma Ho$bm. Ë`mbm O{_Zrda nmS>b. Ë`mdoir Xw`m}YZ CRy> eH$V ZìhVm. VgoM o Ë`mMm àmUhr OmV ZìhVm. doXZoZo ì`mHy$i Pmboë`m Xw`m}YZm{df`r AûdËWm_mbm X`m {Z_m© U Pmbr. Vmo Xw ` m} Y ZmOdi OmD$Z åhUmbm,""{_Ìm, VwPo hmb ~KdV ZmhrV. EdT>çm doXZm ghZ H$aÊ`mnojm Vy àmU Ë`mJ H$m H$aV Zmhrg ?'' Xw`m}YZM Vmo XþîQ>mMm AdVma, Vmo § åhUmbm, ""Aao {_Ìm, _mÂ`m 99 ^mdm§À`m _¥Ë`yMo _bm Xw…I Zmhr nU nm§S>dm§nH$s EH$hr OU ¡ _obm Zmhr. `Mmo Xw…I ghZ hmoV Zmhr.'' Ë`mM E{àb 2012 amÌr AûdËWm_m nm§S>dm§À`m V§~yV OmVmo d {Z…eñÌ, {Z{ÐV Aem nm§S>d Hw$Qw>q~`mMm dY § H$aVmo. aŠVmZo _mIbobr Vr Vbdma KoD$Z nwÝhm Xw`m}YZmH$S>o `oVmo d Ë`mbm gmam d¥Îmm§V gm§JVmo Vo EoH$VmM Xw`m}YZ A{Ve` AmZ§{XV hmoVmo d àmUË`mJ H$aVmo. WmoS>Š`mV XþîQ>mMr g§JVr Zmemg àd¥Îm H$aVo. § Xw`m}YZmÀ`m Amgwar AmZ§XmgmR>r AûdËWm_mZo Ho$dT>o _moR>o nmn _mWr _mê$Z KoVbo AZ² AOyZhr Vo ^moJV Amho. ÑwîQ>mMr _¡Ìr Mm§Jë`m _mUgm§Mm § Zme H$aVo Ogm H$Um©bm Xw`m}YZmÀ`m _¡ÌrZo Xw…Imbm gm_moao Omdo bmJVo Va gÁOZm§À`m na_oídamÀ`m ghdmgmZo AOw©Zmbm AI§S> {dO`lr {_imbr. Voìhm {_ÌmMo narjU Ho$ë`mIoarO _¡Ìr H$ê$ ZH$m. AmB©-dS>rb, JwéOZ hr B©ídamMr {ZdS> Amho. Vo gX¡d Vw_À`m CËH$fm©gmR>r PQ>V amhVrb hm B©ídar g§§Ho$V Amho. nU Mm§Jë`m {_Ìm§Mm ghdmg, Mm§Jë`m {dMmam§Mr, AmMaUmMr gd` hr Vw_Mr AZ² \$ŠV Vw_MrM O~m~Xmar Amho. Voìhm narjU H$am. ñdV…Mo, g^modVmbÀ`m bmoH$m§M. AZ² A§{JH$mam Mm§Jë`m gd`r _J o {dO`lr \$ŠV Vw_MrM Amho. && O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&

27

27

aKwdra g_W©
Xmg~moY- ZÝh| XmoñVm| Ho$ {bE

g§JV
gm¡. AZwOm gmo‘U, gmVmam, ’$moZ 9423324333 gwg§J{V gXm KS>moŸ& gwOZ dmŠ` H$mZr nS>moŸ& _oao ß`mao ZÝh| XmoñVm|, _amR>r ^mfm _| EH$ H$hmdV h¡, {H$ h_| gX¡d AÀN>o bmoJm|Ho$ ~rM _| aho Vm{H$ h_mam ~Vm©d ^r AÀN>m hmoŸ& {_ÌVm `h EH$ OrdZ H$m _hÎdnyU© A§J h¡Ÿ& ha EH$ _mVm-{nVm H$mo AnZo ZÝh| H$s, AnZr g§VmZ H$s, `hr EH$ qMVm bJr ahVr h¡Ÿ H$s CgH$m ~Vm©d H¡$gm h¡ ? Am¡a AnZo ~ÀMm| H$m ~Vm©d V^r AÀN>m ahoJm AJa dmo AÀN>o ~ÀMm| Ho$ ~rM _| ahoŸ& AnZr g§VmZ Oam ^r _`m©X Ho$ {Z`_m|go T>br, ~g _mVm{nVm S>m°§Q>Vo, \$Q>H$maVo h¡Ÿ& CgH$m EH$_mÌ H$maU `h h¡ H$s _mVm{nVm `o AÀN>r Vah go g_PVo h¡ {H$ {_ÌVm h_mao OrdZ _| ~hþV _m`Zo aIVr h¡Ÿ& {_ÌVm OrdZ H$mo àJVr H$s Amoa ~‹T>mVr h¡Ÿ& {H$gr ~S>o {gI go ^r ~hþV ~S>m H$m_ H$aVr h¡Ÿ& bo{H$Z `hr {_ÌVm {dZme H$m H$maU ^r ~Z OmVr h¡ `{X h_ ~war g§JV _| \±$g Om`oŸ& Bg{bE {_Ì Ho$ MwZmd Ho$ Xaå`mZ h_| gX¡d gVH©$ ahZm Mm{hEŸ& Eoogr hr EH$ H$hmZr, _hm^maV `wÜX Ho$ A§V _| ^r_ Zo Xw`m}YZ H$mo ham`mŸ& ^r_Zo JXm H$m àhma H$aHo$ Xw`m}YZ H$mo `wÜX^y_r _| ZrMo {Jam {X`mŸ& doXZm§go nr{S>V Xw`m}YZ Cg E{àb 2012 ^y_rgo CR> ^r Zht gH$Vm WmŸ& V^r CgH$s `o ^`§H$a hmbV XoIH$a AûdËWm_m H$m _Z {nKb J`mŸ& ~S>r ì`mHw$bVmgo dh Xw`m}YZ Ho$ nmg J`mŸ& AûdËWm_m Zo Xw`m}YZgo H$hm,"" {_Ì, Vw_ Vmo ~hþV Km`b hmo J`o hmoŸ& Vwåhmam XX© _wPgo XoIm Zht Om ahm h¡Ÿ& BVZm Xw…I/ XX© ghZogo AÀN>m h¡ Vw_ Vwåhmam àmU Ë`mJ XmoŸ& na Xw`m}YZ Cg hmbV _| ^r XwîQ>Vm Zht ^ybm gH$mŸ& Am{Ia H$ma Xw`m}YZ Vmo XwîQ>Vm H$s n[agr_mhr WmŸ& V^r Xw`m}YZZo Cgo O~m~ Xo {X`mŸ& "{_Ì _oao 99 ^mB©`m| Ho$ _¥Ë`w H$m _wPo H$moB© Xw…I Zht, _wPo Vmo Ho$db Xw…I Bgr ~mV H$m h¡ {H$ nm§S>dm| H$m EH$ ^r AmX_r _¥V Zht hþAmŸ& AnZo gwI go ~‹T>H$a Xwgam| Ho$ Xw…Im|go Iwe hmoZm ZrMVm H$s n[agr_m hmoVr h¡Ÿ& V^r AûdËWm_mZo Cgr amV H$mo `o {ZíM` {H$`m H$s _¢ AnZo {_Ì H$m Xw…I Xya H$ê±$JmŸ& amÌ Ho$ g_` nm§S>dm| Ho$ nS>md _| Om H$a, AûdËWm_mZo {Zh˶o, {Z{ÐñV nm§S>dm| Ho$ n[adma Ho$ gXñ`m| {H$ hË`m H$a XrŸ& CÝht bmoJm| Ho$ IyZ go bVnV Vbdma Xw`m}YZ H$mo {XImB© Am¡a gmam {~Vm hþAm d¥Îmm§V CgH$mo ~Vm {X`mŸ&

nmZ 32 da...
28

28

aKwdra g_W©

n§Mm§JmMr CH$b
H«$‘e… Á`mo{Vfn§S>rV lr. KZ…í`m_ ^Q, nwUo>. ’$moZ : 9766467639

AmVmn`ªV n§Mm§JmVrb gd© _m{hVr nm{hbr. Ë`mn¡H$s ZjÌm§À`m XodVm§Mo à^mdr _§Ì AmnU Aä`mgbobo ZmhrV øm boImV Vo AJmoXa Úmdo Ago dmQ>bo åhUOo ZjÌm§Mr XodVmhr AmnUmg \$bXm`r hmoB©b `mV e§H$mM Zmhr. Imbrb _§Ì XaamoO H$_rV H$_r 108 doim Var åhUmdo Am{U Amnë`m H$m`m©g Ama§^ H$amdm. H$moUVohr « H$m`© H$aVmZm lr JUoemMo nyOZ AJmoXa H$aVmV. Ë`mMà_mUo AmnUhr Amnë`m ZjÌm§à_mUo _§ÌmoÀMma Ho$ë`mg ZjÌ XodVm AmnUmg àgÞ hmoB©b d BpßgV H$m`© qH$dm \$b {gÜXrg OmB©b `mV e§H$mM Zmhr. AZw^d ¿`mdm d AZw^d H$idmdm. ZjÌo Am{U _§Ì nwT>rb à_mUo AmhoV. 1) ApídZr- › ApídZr Hw$_mamä`m¶² Z_…Ÿ&& 2) ^aUr - › `_m` Z_m…Ÿ&& 3) H¥${ÎmH$m- › A½Z`o Z_…Ÿ&& 4) amo{hUr - › ~«÷m` Z_…Ÿ&& 5) _¥J - › gmo_² gmo_m` Z_…Ÿ&& 6) AmÐm©- › e§H$am` Z_…Ÿ&& 7) nwZd©gw- › Am{XVr`o Z_…Ÿ&& 8) nwî`- › ~¥hñnV`o Z_…Ÿ&& 9) Amíbofm- › gnm©` Z_…Ÿ&& 10) _Km - › {nVam` Z_…Ÿ&& 11) nydm©- › ^Jm` Z_…Ÿ&& E{àb 2012

12) CÎmam-› Am`© _o Z_…Ÿ&& 13) hñV-› gy`m©` Z_…Ÿ&& 14) {MÌm- › ËdîQ>o Z_…Ÿ&& 15) ñdmVr- › dm`do Z_…Ÿ&& 16) {demIm- › B§Ðm½Z`o Z_…Ÿ&& 17) AZwamYm - › {_Ìm` Z_…Ÿ&& 18) Á`oîR>m- › B§Ðm` Z_…Ÿ&& 19) _yi- › {ZF$V`o Z_…Ÿ&& 20) nydm©fmT>m - › CXH$m` Z_…Ÿ&& 21) CÎmamfmT>m- › {dûdoXodm` Z_…Ÿ&& 22) ldU- › {dîUdo Z_…Ÿ&& 23) Y{ZîR>m- › dgdo Z_…Ÿ&& 24) eVVmaH$m- › déUm` Z_…Ÿ&& 25) nydm©^mÐnXm- › AO¡H$ MaUm` Z_…Ÿ&& 26) CÎmam ^mÐnXm- › A{h~wÜZm` Z_…Ÿ&& © 27) aodVr- › nyUm` Z_…Ÿ&& ZjÌ XodVm§Mo Ago _§Ì AgyZ {ZË`{Z`_mZo Vn åhUÊ`mZo _mZ{gH$ AñdmñÏ`, amoJmËnVr, H$m`©Zme dJ¡ao Aew^ n[aUm_ {Z_m©U hmoV ZmhrV. Amnë`m ZjÌm§À`m XodVoMr CnmgZm H$ê$Z XodVm àgÞ H$ê$Z ¿`mdr d Aew^ n[aUm_mnmgyZ Xya amhVm `oB©b. n§Mm§JmVrb AmamÜ` d¥jmMr OmonmgZm H$ê$Z Ë`mÀ`m gm{ÞÜ`mV ahmdo ho nU Amamo½`Xm`r R>aVo. AmVm J«hmMr _m{hVr KoÊ`mnydu Ë`m§Mr qbJo
29

29

aKwdra g_W©
d Ë`mÀ`m A§_bmImbr H$moUË`m JmoîQ>r `oVmV Vo AJmoXa _m{hVr H$ê$Z KoUo BîQ> R>aob. 1) nwéfJ«h- a{d, _§Ji, Jwé 2) ñÌrJ«h- M§Ð d ewH«$ 3) Znw§gH$- ~wY, e{Z J«hm§À`m A§_bmImbr `oUmè`m à_wI JmoîQ>r nwT>rbà_mUo Amho. 1) a{d- AmË_m, dS>rb, _mZ, H$sVu 2) M§Ð- _Z, AmB©, Obme` 3) _§Ji- ^md§S>, eŠVr, H«y$aVm, eñÌ 4) ~wY- _m_m, ~wÜXr, dmUr, {bImU 5) Jwé- g§VVr, _mZgÝ_mZ, H$sVu, kmZ, Y_©, {dÚm 6) ewH«$- nËZr, d¡dm{hH$ gm¡»`, YZ, gm¢X`©, H$bm 7) e{Z- Am`wî`, _¥Ë`y, CÚmoJ, Xw…I, Xw^m©½` 8) amhÿ- `e, H$sVu, d¡^d, N>Ì, AmOmo~m 9) Ho$Vy- g§Ý`mg 10) hf© b - ~w { Õ_Îmm, {d{MÌnUm, H$ënZmeŠVr, àOmnVr 11) ZonÀ`yZ- A§Vkm©Z, eŠVr, JyT>Vm, ñ\y$Vu (déU) 12) ßbwQ>mo- XoemMo ^{dVì`, gm_m{OH$, amOH$s`, Ym{_©H$, Am[W©H$ KQ>Zm øm gd© (KQ>Zm) JmoîQtMm {dMma J«hm~amo~a MwHy$Z am{hbm Va Amnbm Jm|Yi hmoD$ Z`o åhUyZ ømMm C„oI AJmoXa Ho$bm Amho. gy`© ~«÷m§S>mV gy`© _m{bH$m Amho. ho Á`mo{Vf d E{àb 2012 IJmob emñÌmZo _mÝ` Ho$bobo Amho. Ë`m_Ü`o AZoH$ J«hJmob, Vmao AmhoV. ho gd© J«h Am{U Vmao ho ^«_U H$aVmV. gy`© hm gwÜXm ^«_U Á`m_mJm©Zo H$aVmo Ë`mbm H«$m§Vrd¥Îm$ åhUVmV. M§Ð^«_UmÀ`m _mJm©bm {djond¥Îm åhUVmV. hr XmoÝhr d¥Îmo qH${MV {Vanr AgyZ Vr EH$_oH$m§Zm XmoZ {R>H$mUr N>oXVmV. Ë`m N>oXZq~Xwbm amhy, Ho$Vy Ago Zmd {Xbo Amho. ho AmH$memV {XgV Zmhr. åhUyZ Ë`m§Zm N>m`mJ«h åhUVmV. AmnU n¥Ïdrda amhÿZ gy`©, M§Ð, _§Ji, ~wY, Jwê$, ewH$ d e{Z, hf©b (àOmnVr) ZonÀ`yZ (déU) « ßbwQ>mo ho Xhmhr J«h nmhÿ eH$Vmo. øm 10 J«hm§Mm C„oI Ho$bm Iam na§Vw gy`© J«h ZgyZ Vmam Amho. gy`© hm gdm©V _moR>m J«h Amho Ago Á`mo { VfemñÌmV åhQ>bo Amho . gy ` © hm ñd`§àH$m{eV Amho åhUyZ Vmo Vmam Amho. Am{U BVa ZD$ J«h ho naàH$merV AmhoV. ho AmnU {dkmZ d ^yJmobmV {eH$bobmo Amho. gy`©_mboVrb gy`© pñWa Amho d Ë`mÀ`m ^modVr n¥Ïdr, M§Ð, _§Ji, ~wY Ago gd© J«h {\$aVmV. ~wY d ewH«$ A§VJ«©h d _§Ji Jwé , e{Z, hf©b, ZonÀ`yZ, ßbwQ>mo ho ~{hd©{V J«h AmhoV. gy`m©bm AmË_mH$maH$ J«h åhQ>bo OmVo, H$maU gy`© pñWa, ñdV§Ì, ñd`§àH$m{eV VgmM _mZdr AmË_m nU Amho. Á`mo{VfemñÌmV gy`© hm Amamo½`H$maH$ d Am`wî`Xm`H$ Amho. n¥ÏdrVbmda amhUmè¶m gd© Ordm§Zm CîUVm XoUmam J«h Amho. Amnë`m earamVhr gy`m©_wio CîUVm {_iVo. gy`© J«h CîU àH¥$VrMm AgyZ éjM Amho. e{ZMo a{d ho {nVmlr AmhoV. a{dMm A§_b nyd© {Xeoda AgVmo. a{dMm öX`
30

30

aKwdra g_W©
d Zo Ì mer OmñV OdiMm g§ ~ § Y Amho . Ap½ZVÎdmÀ`m amerV Vmo ~bdmZ AgVmo. n¥ÏdrVÎdmÀ`m amer Ë`mÀ¶m eÌy AmhoV. J«rî_ F$Vyda Ë`mMr gÎmm AgVo. Xe_mV Vmo {ÛJUË‘r AgVmo. Vwbm amerV Vmo ZrMoMm hmoVmo. amhÿ, eZr Am{U Ho$VyMr ZjÌo _mZdV ZmhrV. H$maU Vmo VoOmohrZ hmoVmo. gm_Ï`©, A{YH$ma, ~bdÎmm, Ym[aîQ>, amOgÎmm, eÌyËd Ah§H$ma Ago JwU AmT>iVmV. öX`{dH$ma, ZoÌ{dH$ma, _|XyMo {dH$ma, {nÎm àH¥$Vr_wio AnMZ, AY©{eer, MŠH$a `o U o , An| S >rg, hJdU, _w S >Xy g , Cî_mKmV, amVAm§YionUm _|XyV aŠVòmd, _yiì`mY, Ago amoJ hmoVmV. adr hmoam AgVmZm gaH$mar A{YH$mar `m§Mr ^oQ> KoUo, Am°naoeZ, AmOmanUmV Am¡fY KoÊ`mgmR>r, H$m°ÝQ´>Šg KoÊ`mgmR>r, nmo{bgmH$S>o VH« $ ma H$aÊ`mgmR>r, n« _ mo e ZgmR>r AO© H$aÊ`mgmR>r Cn`moJr R>aVmo. gy`© hm gm_Ï`© d g§ajH$ J«h Amho. Ë`m_wio øm JmoîQtgmR>r \$m`Xoera R>aVmo. qgh amg hr Ë`mMr ñdV…Mr amg Amho. M§Ðn¥ÏdrMm hm CnJ«h Amho. hm n¥Ïdr àX{jUm 27Ÿ&& {XdgmV nyU© H$aVmo. a{dnmgyZ {ZKyZ nw Ý hm a{dn`ª V Mr àX{jUm M§ Ð mbm ny U © H$aÊ`mgmR>r 29Ÿ&& {XdgmMm H$mbmdYr bmJVmo. hm erK«JVrMm J«h Amho. M§Ð M§Mb AgyZ M§Ð amerV AgVm _Z H$YrM pñWa amhV Zmhr. CVmdionUm, _ZmoamÁ` H$aUo, ObX àdmg H$aUo, _mZgÝ_mZmgmR>r qgh amerV M«X Agmdm bmJVmo. J{d©îR>nUm AgVmo. M§ÐmMr § E{àb 2012 ñdamg H$H© $ Amho . ñdamerV AgVm g_mO{àd, Xw~b d¥Îmr AgyZ H$V©~Jma AgVmo. © VgoM Ka ^mS>çmZo Agbo Var _moR>o d Ka Obme`mOdi AgVo. H$Ý`m amerMm M§Ð AgVm ì`ŠVr ñdmWu, _Vb~r,{M{H$ËgH$, ì`dhmarnUm AgVmo. Vyi M§Ð hm gä`, g_Vmob _ZmMm qH$dm d¥ÎmrMm. Xwgè`mMo A§V…H$aU AmoiIUmam AgVmo. d¥píMH$ M§Ð Iw Z er, K_| S >Imo a , gy S > Ko U mam AgVmo . _H$aoVrb M§Ð hm bmo^r, _Ëgar, g§e`Imoa, ì`dhmar AgVmo . Hw § $ ^o M m AgVm Eo X r, ghZerb, emoYH$~wÜXrMm AgVmo. _rZ M§Ð EoXr, H$ënH$, _ZmoamÁ`mV dmdaUmam nU AmXam{VÏ` H$aUmam Agm AgVmo. MVwWm©V Vmo {XJ²~br AgVmo. d¥f^oV CÀMrMm Va d¥píMHo$V ZrMoMm hmoVmo. a{dÀ`m nwT>o _mJo 11 A§emV AñV§JV hmoVmo. M§Ð hm jrU nmnr ñd^mdmÀ`m, d¡í` OmVrMm amOm Amho. M§ÐmMm A§_b dfm© F$Vyda Amho. hm S>mì`m S>moiçmMm H$maH$ Amho. MoVZm, ñ’y$Vu, ì`dhmar H$ënZm, ~wÜXr, YagmoS> àd¥Îmr, H$mQ>H$ga dJ¡ao JwU AmT>iVmV. H$\$, \o$\$ao, Anñ_ma, nmoR>arMr dmT>, {ZÐm, gm¢X`©, pñÌ`m§Mo nmoQ>, J^m©e`, _m{gH$ {dQ>mi, ñVZ, J^© amhUo, ñÌr`m§Zm XyY `oUo øm gd© JmoîQ>r M§ÐmÀ`m A§_bmImbr `o V mV. M§ Ð _ZmMm H$maH$ J« h Amho . bmo H $_VmMm gw Ü Xm H$maH$ Amho . YmaUm eŠVrMm gwÜXm H$maH$ Amho. _ZmdaM gd© gwIXw…I Adb§~Z AgVmV. _mZ{gH$ d B§{ж y gwImMm H$maH$ gwÜXm M§ÐM Amho. M§Ð hmoam AgVmZm {dhra, nmQ>, O_rZ bmJdS>rgmR>r
31

31

aKwdra g_W©
IUÊ`mg ew^ma§^ H$amdm VgoM amerZo , aËZo, _moVr, IaoXrg Mm§Jbm, Zg}g {_S>dmB©\$ `mZm øm hmoè`mda ZmoH$argmR>r ew^ AgVmo. _§Jihm J«h ~hrd©Vr J«h Amho. hm J«h n¥ÏdrÀ`m H$joÀ`m ~mhoa AgyZ bhmZ Amho. _§Jimbm ^y{‘nwÌ åhUVmV. _§Ji J«h Á`m amerV dH«$s hmoVmo Ë`m amerVyZ _mJu hmoÊ`mMm H$mi OdiOdi 6 _{hZo AgVmo . _§ J imÀ`m A{YnË`mImbr _of d d¥píMH$ amg `oVo. _of amerV Vmo _w»¶ {ÌH$moUr AgVmo. d¥píMH$ amerV ² Vmo ñdJ¥hrMm Va _H$a amerV Vmo CÀMrMm AgVmo. Am{U H$H©$ amerV ZrMoMm AgVmo. Xe_mV Vmo {XJ²~br hmoVmo. _§Ji Ap½ZVÎdmMm AgyZ _of, qgh, YZw øm amer Ë`mbm AZwH$b y AmhoV. _§Jihr CîU d é$j J«h Amho. Y¡`dmZ, {ZíM`r, CXma, amJrQ>, CVmdim, hÅ>r, © hoHo$Imoa,em¡`©, _Zmo{ZJ«h, Eo{hH$ gwImMr bmbgm, AmË_{dídmg ho JwU AmT>iVmV. _§Ji {nÎmH$maH$ Amho. aŠVmMmhr H$maH$ VmoM Amho. aŠV ~mhoa \o$H$Ê`mMr Ë`mMr àd¥Îmr Amho. ^mOUo , Cî_mKmV, gmWrMo amo J , gw O Uo , _wVIS>m, J^©nmV, _|XyMo {dH$ma, {eam VwQ>Uo, eñÌmÀ¶m OI_m, ñZm`wV Xw~©bVm, AgUo ho _w»`Ëdo AmOma AmhoV. ZmdmS>r, g¡{ZH$, gO©Z, dH$sb, Ho${_ñQ>, Ýhmdr, ImQ>rH$, B§{O{ZAa, bmohma, eñÌmJmamVrb H$m_Jma, AmMmar Ago ì`dgm` H$aUmao AmT>iVmV. _§Ji hm e{Z Am{U amhyÀ`m ZjÌmV Mm§Jbm Zmhr. `wÜXmMr V`mar H$aUo, H$moQ>m©V Xmdm bmdÊ`mg, g¡Ý`, nmobrg ^aVr hmoÊ`mgmR>r, O_rZ IaoXr E{àb 2012 H$aÊ`mg, B_maV ~m§YÊ`mg `§Ì gm_wJ«r ~g{dUo. eñÌ V`ma H$aUo, N>mnImZm d ImQ>rH$ImZm gwê$ H$aÊ`mmR>r _§JimMm hmoam ew^ Amho.

nmZ 28 dê$Z... nm§S>dm| Ho$ n[adma Ho$ bmoJm|H$s _¥Ë`w go Xw`m}YZ ~hþV Iwe hmo J`mŸ& Am¡a CgZo ~‹S>r ghOVmgo AnZo àmU Ë`mJ {X`oŸ& ~ÀMmo, XwîQ> {_Ìgo {_ÌVm `o h_oemhr {dZme H$m H$maU ~Zr h¡Ÿ& Xw`m}YZ Ho$ EH$ _mÌ Amgwar AmZ§X Ho$ {bE AûdËWm_m BVZo ~S>o nmn H$m ^mJrXma ~ZmŸ& XwîQ> {_Ì H$s XþîQ>Vm, AÀN>o {_Ì H$s AÀN>mB© na AŠga hmdr hmo OmVr h¡Ÿ& Xw`m}YZ O¡go XwîQ> {_Ìgo {_ÌVm aIZogo XmZeya _hmkmZr H$U© H$mo ^r Xw…I PobZm nS>mŸ& Am¡a lrH¥$îU go {_ÌVm (gmjmV² B©ídago) aI H$a AOw©Z H$mo {dO`lr àmßV hþB©Ÿ& ~ÀMm| _oar Amngo `hr {dZ§Vr h¡ {H$ h_ g^r H$mo "XmoñV Ho$ MwZmd' Ho$ ~mao _| ~hþVhr gmdYmZVm aIZr Mm{hEŸ& h_mao _mVm-{nVm, JwéOZ `o Vmo B©ída H$m {X`m hþAm daXmZ h¡Ÿ& `o bmoJ h_mao AÀN>mB© Ho$ {bE, gX¡d VËna aho§JoŸ& qH$Vw XmoñV H$m MwZmd Ho$db AnZo hmWmo _| h¡ Ÿ& ¶h EH$ _hÎdnyU© {Oå_oXmar h¡Ÿ& Bg{bE XmoñVr ~ZmZo go nhbo CgH$m n[ajU hmoZm Amdí`H$ h¡Ÿ& AÀN>mB© H$amo, AÀN>r AmXVo S>mbmo, B©ída h_mam gmW h_oem XoJm, V^r {dO`lr h_mar hmo gH$Vr h¡ &
32

32

aKwdra g_W© ‘R> d¥Îm

ñdm_r qMMmobr `oWrb am‘Zd_r CËgd
gmbm~mXà_mUo `oWrb CËgd nmS>ì`mMo {Xder ZdamÌ ~gdyZ nyOm A{^foH$, ZdrZ dñÌm©nU d \w$bm§Mo gwemo^rH$aU H$ê$Z gwê$ Pmbm. àWoà_mUo gH$mir AmaVr d amÌm¡ AmaVrMr Jmd àX{jUm, AîQ>_rMo {Xder gH$mir ê$Ðmd©VZ, nd_mZ d am_, _mê$Vr, JOmZZ d ñdm_tÀ`m g§OrdZ g_mYrg n§Mm_¥V nyOm nma nS>br. gd© Ym{_©H$ nm¡amo{hË` lr. g. ^. AemoH$ Omoer `m§Zr Ho$bo. Ë`mZ§Va Ë`m _§{XamV gdmÚ {^jm \o$ar AemoH$ BZm_Xma `m§Zr _§{Xa àX{jUm H$ê$Z gwê$ Ho$br. _§[XamV {^jm ñdrH$maë`mda \o$ar Jm§d àX{jUog Jobr. gw_mao 11.30 dm. \o$ar naV Ambr. g§Ü`mH$mir lr.g.^. AemoH$ Omoer `m§Mo H$sV©Z Pmbo. Zd_rMo {Xder XmoZhr _§{XamV A{^foH$ nyOm lr. AemoH$ Omoer ¶m§Zr gm§{JVbr. _méVr d g_mYr `oWo AaqdX BZm_Xma d am_ _§{XamV Jm¡V_ d gr`m BZm_Xma `m§Zr nyOm Ho$br. gw_mao 9 Vo 10 dmaH$ar ^OZ d Z§Va am_OÝ_ H$sV©Z AemoH$ Omoer `m§Zr Ho$bo. g§Ü`mH$mir nmbIr d N>~rZm Pmbm. Xe_rMo {Xder _mê$Vr _§{Xa d g_mYr `oWo ê$Ð AmdV©Z A{^foH$ nyOm AaqdX BZm_Xma d am_ _§{XamV nyOm d àgÞ amKd CËgd g_mßV nyOm AemoH$ d AZ` BZm_Xma `m§Zr Ho$br. g§nU© CËgdmV _m§S>d, y nmUr, {dÚwV, _§{Xa g\$mB© `m gd© O~m~Xmè`m lr JmoqdX Omoer d Hw$Qw>~r` VgoM EH$ZmW § E{àb 2012 nmZgao, g§Ord H$moir, qnQy> Jbm§S>o `m§Zr gm§ ^ mibr. CËgdH$mimV _{hbm§ Z r g§Ü`mH$miMr AmaVr d Ym{_©H$ nXo, ÑîQ> H$mT>Uo Am{X O~m~Xmar gm¡. ^mJw~mB© gñVo, Z§Xm H$moir, d H$_b e|Ðo `m§Zr gm§^mibr. CËgdmV gd© H$m`©H$_mV VwH$mam_ nmZgao, XmXm q_T>, Zm_Xod « o q_T>, OJÞmW H$mimoI, bú_U qeXo, hZw_V o o § qeXo, gmonmZ hmob, OmbtXa JwUdao, Vwieram_ o XogmB©, eaX Jwad, lram_ _mZo, Hw$S>{bH$ qeXo, § _YwH$a ÝhmUo, am_amOo qeXo `m§Mo ~hþ_mob ghH$m`m©~Ôb AemoH$ BZm_Xma `m§Zr Am^ma _mZbo. -lr. AemoH$ BZm_Xma, nwUo

Aao Vy ‘Zm...
H$V¥©ËdmMm A{^‘mZ, AZw^dmMm A{^‘mZ, gÎmo M m d g§ n ÎmrMm A{^‘mZ, ~imMm d ê$nmMm A{^‘mZ, Hw$imMm d {dÛÎmoMm A{^‘mZ Am{U Mm[aͶmMm A{^‘mZ Ago A{^‘mZmMo ZD$ àH$ma AmhoV."nU ‘bm A{^‘mZ Zmhr' Ago ^mg{dUo ¶m gmaIm ^¶mZH$ A{^‘mZ Zmhr.
33

33

aKwdra g_W©

g_W©H¥$nm gmdbr
gm¡. A§Obr R>m|~ao, gmVmam

Om§~ J«m_r M¡Ì ewÜX Zd_r OÝ_mg `oB© g§VloîR> am_Xmg ñdm_rŸ&& ~mbnUr hadbo {nË`mMo N>Ì, ZH$iV hobmdbo amUm~mBªMo XmoZ nwÌŸ&& A„S> d`mMm,H$mi gwImMm _wŠVnUo IoiÊ`m-~mJS>Ê`mMm Zmam`Umg Ü`mg am_am`mÀ`m Xe©ZmMmŸ&& AUyaU_YwZr ì`mnyZr am{hbo, à^y lram_ o y Voamjar _§Ì Onrbm, lram_ O`am_ O`O` am_Ÿ&& _mVog qMVm Zmam`UmMr Zmam`Umg qMVm Ad¿`m {dídmMrŸ&& am_am`mda {dídmg R>dmoZr o ~«÷m§S>mbm KmbyZr JdgUr am_mMm Xmg ñd`§ hmodmoZr Xmg~moYr nm`m a{Mbm, H¥$VmW© OrdZrŸ&& àn§M na_mWm©Mo ~rO éOdyZr AmÜ`mË_ê$nr amon bm{dbo, AmZ§XdZ ^wdZrŸ&& A§Jr OnyZr WmoanUm _Zr R>drbm H$amar ~mUm o AnyZr A§VarMm AZ_mob R>dm © o lram_mMm H$éZr A{daV Ymdm H$arVgo a`VoMr {Z…ñdmWu godmŸ&& am_am`m§Mr AmoT> bmJbr CXma _Zo H$éUm ^mH$br gÁOZJS>r g_mYrñV Pmbr Zmam¶UmMr H¥$nm gmD$br Xmg~moYo _Zr ^mdbr Zm_ê$nr g_W© _mD$brŸ&& E{àb 2012
34

34

aKwdra g_W©

E{àb 2012

35

35

aKwdra g_W©

E{àb 2012

36

36