You are on page 1of 4

Inforvbo

nieuwsbrief voor decision makers
NR. 29 – 27 SEPTEMBER 2012 – WWW.VBO.BE

Naar een nieuw sociaal overlegmodel
is een van de belangrijke bouwstenen om dat nieuw maatschappelijk perspectief te creëren. Om de noodzakelijke voedingsbodem te bieden voor een betere competitiviteit, werkzaamheid en welvaartsverdeling. heid een voorwaarde is om een gemeenschappelijke werkgeversvisie te realiseren, met respect voor de bestaande bevoegdheidsverdelingen. Dat ook de sectoren een structurele rol spelen in het sociaal overleg is meer dan evident. Ze kanaliseren hun inbreng via de werkgeversorgaCOÖRDINATIE OP BASIS VAN WEDERnisaties zodat er geen KERIGHEID EN GELIJKWAARDIGHEID IS bijkomend onderhandeEEN VOORWAARDE OM EEN GEMEENlingsloket nodig is. Dat SCHAPPELIJKE WERKGEVERSVISIE TE zou het overleg immers alleen maar complexer REALISEREN maken. Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat dit nieuwe IWO het sociaal overleg zal faciliteren, zowel in het belang van de respectieve politieke overheden als van de andere sociale partners. Met als finale doelstelling van al deze inspanningen: nog beter ondernemerschap en welvaart voor alle Belgen.

I

s het goed schuilen onder de werkgeverskoepel vandaag? Mijn antwoord is een volmondig en overtuigd ‘ja!’.

Het VBO is meer dan ooit alive & kicking. Vandaag zijn we dankzij onze 38 ledenfederaties en hun 50.000 bedrijven – goed voor liefst 75% van de tewerkstelling in de private sector – representatiever en sterker dan ooit. En de samenwerking met de aangesloten federaties en hun leden is nu nog intenser dankzij het net boven de doopvont gehouden Interprofessioneel Werkgeversoverleg, het nieuwe samenwerkingsprotocol tussen de respectieve werkgeverskoepels. Uiteraard moeten bedrijven zich binnen de huidige maatschappelijke en economische constellatie grondig transformeren om te overleven. Ook de overheid heeft het almaar moeilijker om oplossingen te vinden voor nieuwe prangende uitdagingen,… Vandaar het belang van een nieuw economisch en sociaal model dat antwoorden aanreikt binnen die wereld in volle verandering waarin we niet zonder elkaar kunnen. Bedrijven, gezinnen, werknemers en overheid moeten zich herbronnen over hun rol, mogelijkheden en wensen in die samenleving. De sociale partners spelen hierbij duidelijk een voortrekkersrol. Want een vernieuwd model van sociaal overleg

Die maatschappelijke dynamiek en daarmee samengaand de nood aan zo’n nieuw model worden nog versterkt door politieke realiteit, en in het bijzonder de impact van de 6de staatshervorming. Bevoegdheden, zoals doelgroepkortingen, betaald educatief verlof en activering van werkzoekenden, worden bijkomend geregionaliseerd terwijl de sociale zekerheid, het arbeidsrecht, de organisatie van het sociaal overleg en loonvorming federale materie blijven.

/ / Pieter Timmermans gedelegeerd bestuurder

Interprofessioneel Werkgeversoverleg

(*) BECI, Boerenbond/FWA, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE, VBO en Voka

Om aan deze nieuwe uitdagingen te beantwoorden, creëerden de werkgevers het Interprofessioneel Werkgeversoverleg (IWO). Iedereen (*) in België doet mee en wil zo het verschil maken op drie punten. In eerste instantie streven we naar een eenduidige en geïntegreerde werkgeversvisie over alle beleidsniveaus heen. Dat zal bijdragen tot een context waarbinnen we zo efficiënt en doeltreffend mogelijk kunnen ondernemen. En we vermijden tegelijk dat de combinatie van de resultaten van het regionale en federale overleg meer kost dan nodig. Daarnaast benadrukken de werkgeverskoepels dat onderlinge coördinatie op basis van wederkerigheid en gelijkwaardig-

BLIKVANGER

VOOR ACCIJNZEN – Ondernemingen: we zijn aan de beslissende datum!

03 ELEKTRONISCHE AC4-AANGIFTEN 02 CLOUD COMPUTING –

‘Computeren in de wolk’ is niet zonder risico’s!

02 MOBILITEIT – België: kruispunt
of verkeersknoop?

Wekelijks – afgiftekantoor: Gent X – p409959

CLOUD COMPUTING

VBO-ACTIES

‘Computeren in de wolk’ is niet zonder risico’s!
Cloud computing bestaat in het naar externe, afgelegen servers overbrengen van de opslag en informaticaverwerking die traditioneel plaatsvindt op lokale servers van de gebruiker. De applicaties en gegevens bevinden zich niet meer op een lokale computer, maar in een ‘wolk’ (cloud) die bestaat uit een aantal onderling verbonden servers. aansprakelijkheid: wie is aansprakelijk voor een content, wat is de rol van degenen die de infrastructuur aanbieden? VBO – Deze vragen over de aansprakelijkheid tonen aan hoe belangrijk het is goed te onderhandelen over de overeenkomst die de provider, de host en de softwarefabrikant bindt. Het gaat vaak om toetredingsovereenkomsten, waarover dus weinig te onderhandelen valt. Men moet weten dat de provider nagenoeg volledig van aansprakelijkheid ontheven is. Het is dus van cruciaal belang om in deze overeenkomst de kwaliteit van de cloud provider, de plaats waar de servers staan, de inachtneming van de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens en de veiligheid van de opslag na te gaan om zijn controle over de gegevens en de operationele continuïteit te verzekeren. Ook de kwestie van het terugkrijgen van gegevens wanneer men van provider verandert, moet in het oog worden gehouden.
/ / Nathalie Ragheno – nr@vbo-feb.be

// VBO bezoekt haven van Zeebrugge
Op 19 september bezocht VBO-voorzitter Pierre Alain De Smedt de haven van Zeebrugge. Pieter Timmermans en Bart Buysse, resp. gedelegeerd bestuurder en directeur-generaal van het VBO, vergezelden hem daarbij. Na de ontvangst en een voorstelling van de haven door Joachim Coens, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, het bedrijf dat de haven van Zeebrugge bestuurt en uitbaat, volgde een rondrit op het haventerrein. Tijdens de lunch ontspon zich een boeiende gedachtewisseling over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de havenactiviteiten en van de opportuniteiten die dit geeft voor bedrijven in en rond de haven. Bijzondere aandachtspunten hierbij blijken de mobiliteitsproblematiek, de specifieke regels inzake havenarbeid en de complexiteit en vertraging die voortkomt uit de versnippering van bevoegdheden in België.
Bart Buysse – bb@vbo-feb.be

MOBILITEIT
Cloud computing is geen nieuwe technologie. Het is een nieuw operationeel en commercieel model voor de informaticadiensten dat vooral van economisch belang is, bijvoorbeeld voor kmo’s die aldus een dienst kunnen lanceren zonder enige investering in hardware. Cloud computing doet evenwel heel wat vragen rijzen in verband met de

België: kruispunt of verkeersknoop?
De afgelopen ‘Week van de Mobiliteit’ was misschien in uw bedrijf een gelegenheid om het thema op de voorgrond te plaatsen. Voor diverse wetenschappers was het alvast het uitgelezen moment om stu- >

// Panelgesprek over stakingsrecht
Op 20 september organiseerde de vereniging van personeelsdirecteurs VDP-BruBra een debatavond over het stakingsrecht. Annick Hellebuyck, adviseur bij het Sociaal departement van het VBO, nam aan het panelgesprek deel aan de zijde van Bauduin Auquier (MIVB), Sophie van de Bled (sociaal bemiddelaarster) en consultant Manou Doutrepont. Het staken is niet wettelijk omkaderd. De HR-verantwoordelijken beklemtoonden dan ook in het bijzonder de noodzaak om het sociaal overleg op alle niveaus van de onderneming te professionaliseren om sociale conflicten en, in voorkomend geval, grensoverschrijdend gedrag bij een staking te vermijden. Concreet is het onontbeerlijk dat er bindende wederzijdse engagementen op het gebied van sociale dialoog worden aangegaan en dat er een omkadering komt van de faciliteiten die worden toegekend aan de personeelsvertegenwoordigers.
Annick Hellebuyck – ah@vbo-feb.be

Impact van kilometerheffing
Verschil in % ten opzichte van de referentieprojectie voor het jaar 2030
(bron: Federaal Planbureau en FOD Mobiliteit en Vervoer)

10 5 0 -5 -10 -15

Wegverkeer (vkm)

30 25 20 15 10 5

Snelheid

n n to ge ge ge Au eri wa wa Ov tel cht s Be Vra

aal Tot

0

Scenario vrachtwagens

Scenario alle voertuigen

rio na ns Sce age w cht vra

alle rio en na rtuig Sce voe

Spits

Dal

(vervolg p. 4) >>

x ELEKTRONISCHE AC4-AANGIFTEN VOOR ACCIJNZEN

Ondernemingen: we zijn aan de beslissende datum!
Voor de ondernemingen die nog niet voorbereid zouden zijn, heeft de Administratie van de douane en accijnzen een bijzonder uitvoerige en praktische documentatie samengesteld (**) (inclusief handleiding, correlatietabel oude en nieuwe bijlage 11, technische specificaties, registratieprocedures, noodprocedures). Alle nuttige informatie voor het uitvoeren van testen blijft ook op de website staan. Ondernemingen die de PLDA-webapplicatie nog nooit hebben gebruikt, dienen de instructies te volgen die worden gegeven via onderOp het gebied van accijnzen wordt het gebruik van staande link (***). de elektronische AC4, die een integrerend onderdeel vormt van de PLDA (Paperless Douane & Accijnzen), Alle actualiteit met betrekking tot de elektronische vanaf 1 oktober verplicht (behalve in 5 gevallen). De AC4 kan worden geraadpleegd op de onderstaande belastingadministratie heeft deze website (****), met name wat de overgang zorgvuldig voorbereid. wijzen van betaling in verband met DE BELASTINGADMINISTRATIE Zo leidde ze meer dan 300 beambeen elektronische aangifte betreft, LEIDDE MEER DAN 300 ten op om de ondernemingen bij te namelijk ofwel de kredietrekening, BEAMBTEN OP OM DE staan en voerde ze testprocedures ofwel de FRCT/CFTC-rekening ONDERNEMINGEN BIJ TE in die uiterst nauwgezet werden (Flexibele Rekening voor Contante gevolgd bij het Nationaal Forum Transacties). STAAN Douane en Accijnzen om, met de hulp van de betrokken sectoren, alle toepassingsproble/ / Jean Baeten – jb@vbo-feb.be men op te lossen waar de ondernemingen die vrijwilliger (*) Meer info: 02 579 33 33 - ac4.helpdesk@minfin.fed.be waren mee geconfronteerd werden. Dat gebeurde in het (**) http://plda.fgov.be/nl/AC4_NL bijzonder via de Helpdesk, die meer dan ooit ten dienste (***) http://plda.fgov.be/nl/registratie van de ondernemingen blijft staan (*).
(****) http://plda.fgov.be

> dieresultaten voor te stellen. Zo bevestigt de Beldam-studie – de tweede nationale enquête over de dagelijkse mobiliteit van de Belgen – o.m. dat de beschikbaarheid van parking of een bedrijfsligging bij het openbaar vervoer, determinante factoren zijn in de transportkeuze voor woonwerkverkeer. Voorts verplaatsen we ons slechts in 12% van de gevallen om te gaan werken. Een andere studie van het Federaal Planbureau tracht voornamelijk uit te zoeken wat de transportvraag zal zijn in België tegen 2030 en onderzoekt de effecten van enkele beleidspistes. Zo zou het aantal reizigers-kilometer tegen 2030 met liefst 20% toenemen tegenover 2008, het referentiejaar. Voeg daar nog eens een groei van het aantal tonkilometer goederenvervoer bij van 68% over diezelfde periode, en het wordt nog maar eens duidelijk dat België de komende jaren fors moet inzetten op een zeer intelligent mobiliteitsbeleid en wellicht niet zal ontkomen aan investeringen in meer infrastructuur. Opmerkelijk is voorts de conclusie van het

Plan dat een kilometerheffing die zich beperkt tot vrachtwagens, geen significant effect heeft op de congestie, noch op het milieu. Ten slotte liepen ook de resultaten binnen van USEmobility, een EU-studie die nagaat waarom mensen al dan niet voor het openbaar vervoer kiezen. Belgen haken wat dat betreft het vaakst af wegens een (al dan niet gepercipieerde) slechte dienstverlening. VBO – Al deze cijfers tonen eens te meer aan dat mobiliteit – of het gebrek eraan – een cruciaal thema moet zijn voor onze beleidsmakers. Er is dringend nood aan maatregelen op korte termijn, maar evenzeer aan een coherente en holistische visie op lange termijn willen we vermijden dat activiteiten met toegevoegde waarde ons land letterlijk en figuurlijk links laten liggen.
/ / Sofie Brutsaert – sbr@vbo-feb.be Meer info: www.usemobility.eu; www.plan.be; www.belspo.be

SCHIJNZELFSTANDIGEN

Arbeidsrelatiewet grondig bijgestuurd
De Arbeidsrelatiewet bepaalt sinds 1 januari 2007 de criteria om vast te stellen of een arbeidsrelatie al dan niet onder gezag wordt uitgeoefend, om te bepalen of het gaat om een werknemer of een zelfstandige. Hierbij moet in eerste instantie gekeken worden naar de kwalificatie die partijen zelf aan hun samenwerking hebben gegeven. Indien de feitelijke uitoefening niet overeenstemt met de gekozen juridische kwalificatie en deze uitsluit, dreigt een herkwalificatie. Om de schijnzelfstandigheid efficiënter te kunnen bestrijden, wordt door de wetgever in bepaalde risicosectoren (o.a. bouw, metaalconstructie, schoonmaak, transport- en bewakingssector) een weerlegbaar vermoeden van werknemerschap ingevoerd. Indien een meerderheid van criteria die op econo- >

(vervolg van p. 2) >>

VBO-AGENDA
2 OKTOBER

 VBO, Brussel

// Europese druk en sociaal overleg
Het VBO heeft op 20 september deelgenomen aan het colloquium dat bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid op initiatief van de Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen werd georganiseerd over de impact van de Europese economische governance met betrekking tot het sociaal overleg. Het VBO herinnerde aan zijn steun aan de – preventieve of curatieve – initiatieven van de Europese Commissie wanneer een verstoring van het macro-economische evenwicht in een lidstaat diens overheidsfinanciën en bijgevolg de stabiliteit van de hele eurozone in het gedrang kan brengen. De Commissie respecteert bij die initiatieven het sociaal overleg in het bedoelde land. Het VBO beklemtoonde ook dat het aan de sociale partners is om, vanuit preventief oogpunt, de macro-economische onevenwichtigheden die ons concurrentievermogen kunnen aantasten of de overheidsfinanciën kunnen verzwakken, te helpen vermijden of oplossen.
Olivier Joris – oj@vbo-feb.be

VBO Social Academy: lancering editie! Investeren in evenwichtige arbeidsverhoudingen, in motivatie en vertrouwen van uw mensen rendeert en laat u toe op korte termijn de vruchten te plukken. Het VBO stelt u dan ook de 5de editie van de Social Academy voor met opening van het programma door minister van Werk Monica De Coninck.
Talen: Frans, Nederlands. Geen simultaanvertaling Info: Dienst Events – 02 515 08 36 – events@vbo-feb.be
5, 12 OCTOBER

5de

 FEB, Brussels

Brussels School of Competition – General introduction to competition law and Economics Macro and micro economic effects of competition policy; market concentration; barriers to entry and the relationship between EU and national competition law, these are but a few of the topics treated by the first module of the LL.M. in Competition Law and Economics. The programme offers you the possibility to develop your general understanding of Competition Law.
Registration: T + 32 0(2) 515 07 77 info@brusselsschoolofcompetition.eu Info: www.brusselsschoolofcompetition.eu
22 OKTOBER

 VBO, Brussel

Nationaal belastingdebat: Fiscale rechtszekerheid in onzekere tijden Georganiseerd door het VBO en Mijnwetboek.be, in samenwerking met Deloitte Belastingconsulenten en Tiberghien Advocaten. Een fundamenteel debat over de vernieuwing van de relaties tussen de belastingplichtigen en de fiscale autoriteiten en om na te gaan in welke mate deze relaties naar een nieuw model van ‘enhanced cooperation’ zouden kunnen evolueren.
Info: Dienst Events – 02 515 08 91 – events@vbo-feb.be
24 OKTOBER

 VBO, Brussel www.vbo.be > Events & seminars

Green Business: the next step

>

mische afhankelijkheid wijzen vervuld is, zal de arbeidsrelatie weerlegbaar worden vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn. Deze wettelijke criteria kunnen worden aangevuld of vervangen door sectorspecifieke criteria. VBO – De regering is vastberaden de strijd tegen de schijnzelfstandigen aan te pakken. Het weerlegbaar vermoeden treedt op 1 januari 2013 in werking. De wettelijke lijst met economische criteria is niet aangepast aan de specificiteit van elke sector. Sectoren moeten dan ook de kans krijgen eigen sectorspecifieke criteria op te stellen. Het is hoog tijd dat de regering de procedure voor sectorale invulling opstart. De sectoren kennen de situatie op het terrein en kunnen de meest doeltreffende maatregelen voorstellen.
/ / Monica De Jonghe – mjo@vbo-feb.be

ARBEID EN TEWERKSTELLING

België topland inzake kwaliteit
De Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandighe-

den (Eurofound) heeft vorige week de resultaten van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden met betrekking tot ons land gepresenteerd. Deze resultaten kunnen worden verkregen via de site van Eurofound (*). Een instrument biedt de mogelijkheid de resultaten in kaart te brengen om de verschillende landen onderling te vergelijken (**). Deze enquête analyseert en evalueert de toestand op het vlak van arbeidsomstandigheden in iets meer dan 34 landen en maakt aldus een zekere vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk. Ze gaat over uiteenlopende thema’s die verband houden met de werkorganisatie, de leertijd en de opleiding, het evenwicht tussen privéleven en beroepsleven, de fysieke risicofactoren (blootstelling aan lawaai, aan warmte, enz.) en psychosociale risicofactoren (stress), alsook de gezondheid van de werknemers. De jongste twee decennia wordt vastgesteld dat de kwaliteitsniveaus van de tewerkstelling binnen de Europese Unie relatief stabiel zijn gebleven. Uit deze 5de golf van de enquête blijkt dat België hoog gerangschikt staat wanneer men nader de kwaliteit van de arbeid bekijkt. Daar staan wij aan de zijde van Denemarken, Luxemburg, Nederland, Finland en het Verenigd Koninkrijk.

VBO – Uit deze resultaten blijkt duidelijk de kwaliteit van de arbeid en van de tewerkstelling in ons land.
/ / Alice Defauw – ald@vbo-feb.be (*) http://www.eurofound.europa.eu (**) http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ smt/ewcs/results_nl.htm

NIEUWE VBO BRIEFING INDEX
Ons indexsysteem gewikt en gewogen Eind juni heeft de Nationale Bank van België haar lang verwachte studie over ons indexsysteem gepubliceerd. Het is uiteindelijk een zeer diepgaande studie geworden, waarin de voor- en nadelen van ons indexsysteem worden uiteengezet. De Nationale Bank reikt ook enkele pistes aan over hoe de perverse effecten ervan kunnen worden verminderd. In een recente VBO Briefing (www.vbo.be > publicaties > briefings) vatten we de voornaamste resultaten uit deze studie samen in een vlot leesbare vraag- en antwoordformule, aangevuld met alle relevante grafieken.

VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15 / Redactie Anne Michiels (am@vbo-feb.be) tel. 02 515 09 44 – Linda Janssens (lj@vbo-feb.be) tel. 02 515 08 18 / Verantwoordelijke uitgever Stefan Maes – Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel / Publication manager Stefan Maes (sm@vbo-feb.be) tel. 02 515 08 43 / Advertentiebijlagen ADeMar bvba (nele.brauers@ademaronline.com) tel. 03 448 07 57 / Adreswijziging VBO - Dienst mailing (mailing@vbo-feb.be) tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 / Copyright Overname met bronvermelding is toegestaan / Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van bosarbeiders) en is economisch leefbaar.