aKwlr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ, g‚mZJS>, g§M{bV dra g_W©

_m{gH$
_mM© 2012 df© ghmdo A§H$ {Vgam _wë` é. 15

e-mail : raghuvirsmasik@gmail.com

AmH$ën ‘mM© 2012 gøm{Ð{eIañWmZ Ÿ& g_W©ñdm_tMo A{YîR>mZ Ÿ& g§V g‚mZ gwI ñdmZ§XKZ Ÿ& AmZ§XCN>h H$[aVmVr Ÿ&&

1

aKwdra g_W©

2

‘mM© 2012

aKwdra g_W©

Ÿ&&aKwdra g_W©&&
lr am_Xmgñdm_r g§ñWmZ, gÁOZJS>
ñWmnZm - eHo$ 1570 (B. g. 1648)

‘mM©> 2012/’$mëJwZ eHo$ 1933-M¡Ì eHo$ 1934 df© ghmdoo • A§H$ {Vgam dm{f©H$ dJ©Ur : é. 150 • AmR> dfmªgmR>r é. 1000
• _mcH$ • lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ, lr am_Xmg ñdm_tMm _R>, _w.nmo. gÁOZJS>, Vm.{O. gmVmam, {n. 415 013 \$moZ (02162) 278221
Website : www.samartharamdas.com E-mail :samartharamdas@gmail.com
9876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 9876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 9876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 9876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 9876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321

• _mZX g§nmXH$ • lr. ^yfU _hmê$Ð ñdm_r • _mZX H$m`©H$mar g§nmXH • gm¡. àmMr {MH$Q>o • _mZX Cng§nmXH$ • g. ^. _mohZ~wdm am_Xmgr • àH$meH$/_wÐH$ • lr. gy`m©Or Jdmcmj ñdm_r (C.A.) lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ, gÁOZJS>, {O. gmVmam, • _wÐU ñWi • lr JOmZZ àog, 76 A, {M_Unwam noR>, gmVmam • g„mJma _§S>i • lr. A{^am_ ñdm_r lr. J§JmYa am_M§Ð ñdm_r (Mm\$iH$a) A°S>. _. Zm. Hw$cH$Uu A°S>. Ama. EZ. Hw$cH$Uu S>m°. gm¡. Á`moËñZm H$moëhQ>H$a lr. {dO` R>m|~ao H$boŠQa A±S> H$moQ>© Am°\$ dm°S>©g² gmVmam `m§Mo à{V{ZYr
ho _m{gH$ àH$meH$ lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZMo dVrZo àH$meH$ d _wÐH$ lr. gy`m©Or Jdmcmj ñdm_r `m§Zr lr am_Xmg ñdm_tMm _R> _w.nmo. g‚mZJS>, Vm.{O.gmVmam, {nZ 415013 (_hmamï´>) `oWo àH$m{eV Ho$bo. lr JOmZZ àog, 76, A, {M_Unwam noR>, gmVmam `oWo _w{ÐV Ho$bo.

g§nmXH$ - lr. ^yfU _hmê$Ð ñdm_r

• g§nmXH$s` - ^yfU ñdm_r • àmW©Zm - lr. ~~Zamd ZmdS>rH$a • g_W© _hmÛma - g.^. ehmOr~wdm am_Xmgr, gÁOZJS> • lrkmZXodm§Mm h[anmR> åhUOo H$m` ? - lr. nw. {d. H$mio, nwUo • lram‘ M[aV‘mZgmVrb nmÌo (^aÛmO) - gm¡. aoIm {Z. nQ>dY©Z, {‘aO • g_WmªMr g§doXZerbVm (^mJ 2) … ñne© g§doXZm - S>m°. H$_bmVmB© d¡Ú, gm§Jbr. • {ddoH$-d¡am½` _hX²^m½` - g.^.àm.jragmJa H¥$îUamd, gmVmam • gXm g§JVr gÁOZmMr Yamdr gm¡. _{Zfm ^mñH$a Aä`§H$a, {‘aO • n§Mm§JmMr CH$b Á`mo{Vfn§S>rV lr. KZ…í`m_ ^Q, nwUo>. • àg§JmdYmZ - gm¡. AZwOm gmo‘U, gmVmam • lr ~«åhM¡Vݶ Jm|XdboH$a _hmamOm§Mr àdMZo-2 - lr. M§ÐeoIa {ZbmIo, gmVmam
boImVrb _OHw$amer g§nmXH$/àH$meH$/g„mJma gh_V AgVrbM Ago Zmhr.

4 5 6 12 12 14 16 21 27 31 33

‘mM© 2012

3

aKwdra g_W©

g§nmXH$s¶

g§nmXH$s`
&& lram_Xmg Ÿ&&

XohmMo gm§S>Uo
XmgZd_r - Ordmbm gJwUmVyZ {ZJw©Umn`ªV KoD$Z OmUmam AmZ§X gmohim. XohénmMm nS>Xm ~mOybm gmê$Z AmË_énr qghmgZmda {damO_mZ hmoÊ`mMr {gÜXVm ^ŠVmbm àXmZ H$aUmam A_¥ V _`r _hmo Ë gd-XmgZd_r. `m XmgZd_r CËgdmÀ`m {Z{_ÎmmZo gÁOZJS>mdarb M¡VÝ`mZo ^maboë`m ^y_rV `mdo, `oWrb g_WmªÀ`m nXñnem©Zo nmdZ Pmbobr Yyi _ñVH$s bmdmdr Am{U g_WmªÀ`m ê$nmMo Xe©Z d AénmMr AZw^yVr ¿`mdr hm `oWo `oUmè`m ^ŠVm§Mm {ZË`H«$_. CËgd H$mimV g_W© g_mYr g_mo a g§ n Þ hmo U mè`m H$m`©H«$_mVyZ Zd{dYm ^ŠVrMm AmZ§X KoV AgVmZmM _§{Xam nmR>r_mJrb Amodar_Ü`o g_WmªÀ`m dmL²>_`rZ ê$nmer åhUOoM lr_V² Xmg~moYmer g§dmX gmYVmZm _Zñdr gwImMr AZw^yVr ¿`mdr hr `oWo `oUmè`m ^ŠVm§Mr CËgdmMr g§H$ën-{gÜXr. `mM YmaUoVyZ AmË_gwImMm emoY KoÊ`mgmR>r JS>mda ^ŠVm§Mr [aK bmJVo. Ho$di JwéMaUmMm Ü`mg hmM Ë`m§Mm ídmg AgVmo. XmgZd_r AZÝ`nUo eaU Amboë`m ^ŠVmbm H$YrM {Zame H$aV Zmhr. Iè`m AWm©Zo ^ŠVm§À`m ÑîQ>rZo hr _mV¥dËgbm XmÌrM Amho. Ordmbm 4 na_gw I mMr àmßVr ìhmdr `mgmR>r Amgwgbobm ^ŠV Am{U ^Jd§V `m§À`m Eo Š `mMr AmË_{Zdo X Z AdñWm ho M XmgZd_rMo Aì`ŠV én Amho . XmgZd_rÀ`m `m Aì`ŠV énmer Amnbo ZmVo ÑT> ìhmdo, Am{U `m XohmMo gm§S>Uo gwImMo ìhmdo hr Vi_i ^ŠVmbm g_W© MaUmer KoD$Z OmVo Am{U g_Wm©Zr aMbobr eoOmaVr ^ŠVmÀ`m OrdZmMm H$mH$S>m åhUyZ CX`mg `oVo. _ZmV H$mH$S>m àÁdbrV Pmbm H$s Amnë`mda Pmboë`m AZ§V CnH$mam§Mr Om{Ud ^ŠVm§À`m _ZmMm Jm^mam ì`mnyZ CaVo. {hUmhþZ _r hrZ O¡gm {^H$mar & {XZmhþZ _r XrZ ZmZm {dH$mar & n{VVm§{g `o ao Am{U hmVr Yamdo & g_Wm© VwPo H$m` CÎmrU© ìhmdo && OZr ^ŠVr Zmhr _Zr ^md Zmhr & _bm `w{º$ Zm ~wÜXr H$mhrM Zmhr & H¥$nmiynUo amÁ` a§H$mgr Úmdo & g_Wm© VwPo H$m` CÎmrU© ìhmdo && ~hþgmb AÝ`m` H$moQ>çmZ² H$moQ>r & aKwZm`Ho$ KmVbo gd© nmoQ>r & {H$Vr H$m` JwUm§{g å`m§ AmR>dmdo & g_Wm© VwPo H$m` CÎmrU© ìhmdo && ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
g_W} {Xbo gm¡»` ZmZm n[aMo & gXm gd©Xm OmUqg A§VarMo & bio nmirbo Vw H¥$nmiy ñd^mdo & g_Wm© VwPo H$m` CÎmrU© ìhmdo && {XZmZmW ho ~«rX Ëdm§ gmW© Ho$bo & åhUo Xmg ^ŠVm§{g ao CÜX[abo & gwIo gm§S>Uo `m XohmMo H$amdo & g_Wm© VwPo H$m` CÎmrU© ìhmdo && gwImMm emoY KoV KoV bj Mm¡è`m§E|erÀ`m \o$è`mVyZ X¡d `moJmZo AmnU g_W© MaUmer Ambmo AmhmoV. Amnë`m XohmMo gm§S>Uo gwImMo ìhmdo `mgmR>r gÁOZJS>mMr XmgZd_r _hËdmMr Amho. CËgdmÀ`m JXuV dmhyZ Z OmVm g_W© H$¥noMr ñn§XZo AZw^dmg `mdrV ¶mgmR>r g_WmªZr Amnë`mbm ^ŠV åhUyZ Odi H$aUo ‘hÎdmMo Amho. XmgZd‘r CËgdmVyZ Amnë¶m nXar `odT>o H¥$noMo XmZ nS>mdo hr XmgZd‘rMr {eXmoar OrdZàdmgmV ~amo~a Kody¶m. && O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&
- ^yfU ñdm_r
"Xmgm`Z' 152- ~/3 {M_Unwam noR>, gmVmam - 415002 g§nH©$ 9822490660

àmW©Zm
am_Xmg Jwé _mC{b ¿`mhmo nwZa{n AdVmam & H$moU Vwåhm{dU g_W© Xþgam `m OJXmoÜXmam&&Y¥.&& g_W© ZgVr åhUyZ Amåhr OJVr Ag_W© & Ag_WmªZm OJr Z Wmam Vi_iVr ì`W© & ì`W©{M A_wMo OrdZ gX`m Amåhm§bm Vmam & H$moU Vwåhm{dU g_W© Xþgam `m OJXmoÜXmam &&1&& g_W©godH$ {Z^©` Ë`mbm H$moU dH«$ nmhr & à{Vnm{Xb ho H$moU Vwåhm{dU XoC{Z`m ½dmhr & Amåhr Xþ~©b Amåhm§bm Úm Vw_À`m AmYmam & H$moU Vwåhm{dU g_W© Xþgam `m OJXmoÜXmam &&2&& ZmR>mimgr Z_ñH$m[aVm AZw^d {dnarV & CÜXQ> {XgVm ìhmdo CÜXQ> {hM `mo½` arV & OemM V¡go hmM Ý`m` O{J XþO©Zg§hmam & H$moU Vwåhm{dU g_W© Xþgam `m OJXmoÜXmam &&3&& ‘mM© 2012 nmnnwÊ` g_VoZo bm^o Xþb©^ ZaXoh & gmW©{H$ bm{dbm VmoM Ywa§Ya `mV Z g§Xoh& Xe©Z Vw_Mo KS>Vm _mZd AqOŠ` ^dg_am & H$moU Vwåhm{dU g_W© Xþgam `m OJXmoÜXmam &&4&& Ëdam H$am hmo g_W© gX²Jwé dmQ> {H$Vr nmhÿ & AZÝ` ~mbH$ Amåhr H¡$go Vwåhm{dZm amhÿ & Agø Pmbm nmoaHo$nUm ¿`mhmo H¡$dmam & H$moU Vwåhm{dU g_W© Xþgam `m OJXmoÜXmam &&5&& && O` O` aKwdra g_W© && aMZmH$ma … lr. ~~Zamd ZmdS>rH$a g§J«mhH$-g. ^. ehmOr~wdm am_Xmgr, g‚mZJS> 5

aKwdra g_W©
gmoimeo d[a VrZ `o eH$ nhm Ë`m§ _mK_mgr VXm§ & àX{jUoZo Voam AmaË`m, AmÜ`mË_ am_m`U, `oVm§ nj VgmM dÚ, {V{W hr Zm¡_rM Vr _mojXm && gm`§H$mir CnmgZm, N>{~Zm, Xmg~moY dmMZ ho Eogm gmYw{Z `moJ. amîQ´>Jwé Vo gmoS>mo{Z XohmË_Vm & H$m`©H«$_ nma nS>bo. Jobo AmË_énr ñd`| {_idwZr ñdmZ§X gm_«mÁ`Vm && {X. 10 amoOr Xþnmar Mma dmOVm AÜ`j d lr g_WmªMm 330 dm XmgZd_r _hmoËgd ZwH$VmM A{YH$mar ñdm_r lr. ^yfUñdm_r _hmamO `m§À`m nma nS>bm. gmV \o$~«dmar amoOr CÜdmM©ZmMm H$m`©H$« _ hmVyZ lr. A§JmB© Xodrg A{^foH$ H$aÊ`mV Ambm. w Pmbm. Am{U AmR> VmaIonmgyZ CËgdmV gwédmV {X. 12 amoOr _R>nVr d lrg_W©^ŠV `m§Mo Pmbr. gwadmVrnmgyZM JS>mda CËgdmgmR>r ^ŠVm§Mr dVrZo lr. gw. J.ñdm_r. C\©$ ~mimgmho~ ñdm_r JXu Pmbr hmoVr. `m CËgdmÀ`m H$mimV nwT>rb `m§Mm g§ñWmZMo H$m`© d¥ÜXtJV H$aÊ`m{àË`W© H¥$VkVm H$m`©H«$_ nma nS>bo. gH$miÀ`m àdMZ gÌmV lr. gËH$ma g_ma§^ gmohim Pmbm. `m H$m`©H«$_mg à_wI ^yfU ñdm_r, g. ^. H$_bVmB© am_Xmgr, lr. A{V{W n. ny. lr. A{ZéÜX ~mny `m§À`m hmVyZ JwéZmW _hmamO H$moQ>Urg, lr. XmXm ñdm_tMm gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. JmoS>g, lr ~mimgmho~ MmoWdo _hmamO, o `m H$m`©H«$_mg g§ñWmZMo gd© lr _YwH$a AmÊUm Jmogmdr `m§Mr {dídñV CnpñWV hmoVo. VgoM AZoH$ àdMZo Pmbr. VgoM gm¡. g§OrdZr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. `m ~mny§À`m àXrn Xoenm§S>o Am¡a§Jm~mX, lr. aqdÐ H$m`©H«$_m{Z{_Ë`mZo ~mny§À`m hOmamo XÎmmÌ` Hw $ bH$Uu gm§ J br, lr ^ŠVm§Zr lrg_W© g_mYrMo Xe©Z J§JmYa~wdm ì`mg S>m{| ~dbr, lr àem§V KoVbo. Am_À`m KamÊ`mV am_Xmgr ~miHw$§ ÐoH$a R>mUo, lr. g_ra Hw$bH$Uu g§àXm`mMrM CnmgZm d g_WmªMr ehmOr~wdm am_Xmgr, gÁOZJS>> H¥$nm Amho Ago ~mny åhUmbo. d ho _ § V ~d} _w § ~ B© , lr g{Ve niUrQ>H$a d gm¡. gwf_m niUrQ>H$a nwUo, lr. gmJa _mé{Vam`m hoM X¡dV ~mny§Mo Cnmñ`X¡dV Amho. d¡Ú nwUo, lr amOoe XmVma nwUo, lr A{OV Jmogmdr ~mny§Zr Amnë`m àdMZmVyZ {^_énrMo _hÎd nwUo, lrg_W© g_mYr nwT>o `m§Mr Jm`Z godm gmXa gm§{JVbo. `m H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmbZ _§Xma~wdm Pmbr. VgoM n§{S>V à_moX à^me§H$a Jm`H$dmS> nwUo am_Xmgr `m§Zr Ho$bo. `m§Mo gZB© dmXZ d n§{S>V amO|Ð Hw$bH$Uu nwUo, lr _mK dÚ Zd_rMm {Xdg CJdbm. hmM Vmo lrH¥$îU Imnao gm§Jbr `m§Mo ~mgar dmXZ Pmbo. lrg_WmªZr Xoh R>odbobm {Xdg. H$mH$S> AmaVr, VgoM lr H$m¡ñVw^~wdm am_Xmgr, lram_~wdm am_Xmgr, lrg_W© g_mYr _hmnwOm, g§àXm{`H$ {^jm, N>{~Zm, lr am_ZmW~wdm Aæ`a, lr. gwhmg~wdm dPo, lr. _§{Xam^modVr Voam àX{jUm ho H$m¶©H«$‘ nma nS>bo. am_M§Ð~wdm {^S>o, lr. amKd|Ð~wdm am_Xmgr, CËgd AmÜ`mË_ am_m`U Pmë`mZ§Va _R>mg_moa 12 H$mimV `m§Mr H$sV©Zo Pmbr. XaamoO gH$mir dmOVm g. ^. lr. _mohZ~wdm am_Xmgr `m§À`m _wImVyZ gm§àXm{`H$ ^OZ, N>{~Zm, lrg_W© _§{Xam g^modVr lrg_WmªÀ`m {Z`m©U H$Wog àma§^ Pmbm. JS>mdarb 6 ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
àË`oH$ g_W©^ŠV V„tZ hmoD$Z Vo EoH$V hmoVm. Am{U Vmo ^ŠV H$m§hr H$mimgmR>r gmS>o VrZeo dfm©ndu y JS>mdarb eOoKamV KS>bë`m KQ>ZV OmD$Z nmohMbm. o o àg§J Agm KS>bm hmoVm. lrg_W© ^maV^«_U H$ê$U H¥$îUm{Var Ambo. Mm\$i `m{R>H$mUr lrg_WmªZr am__§{Xa C^o Ho$bo. nyU© ^maVmVrb gd© lrg_W© ñWm{nV _R>m§Mo ho H|$ÐñWmZ hmoVo. Mm\$i Odirb qeJUdmS>rg lrg_WmªZr {ed~m§g AZwJh {Xbm. lrg_WmªMo AZoH$ « df© dmñVì` Mm\$i_Ü`o Pmë`mZ§Va {edam`m§Zr lrg_WmªZm gÁOZJS>mda dmñVì`mg `oÊ`mg {dZ§Vr H$obr. Am{U lrg_WmªZr Vo _mÝ` Ho$bo. B.g. 1676 _Ü`o lrg_W© g‚mZJS>mda H$m`_Mo amhÊ`mg Ambo. H$mhr {Xdgm§Z§Va {edmOr _hmamO lrg_WmªZm ^oQ>Ê`mg gÁOZJS>mda `oV AmhoV, Vo nm`è`m MT>V AmhoV Ago lrg_WmªZm {eî`m§H$Sy>Z g_Obo. Voìhm lrg_W© eoOKam~mhoa `oD$Z _hmÛmamn`ªV Jobo. {ed~m§Mo A{Ve` ào_mZo ñdmJV Ho$bo d Ë`m§Zm eoOKamV KoD$Z Ambo. eoOKamV ~amM doi XmoKm§MrM MMm© gwé hmoVr. MM}Z§Va {ed~m OmÊ`mg {ZKmbo Vo ì hm lrg_W© {ed~m§ Z m {Zamo n Xo Ê `mgmR> r _hmÛmamn`ªV Jobo. _hmamO am`JS>mda Jobo. `mZ§Va `m gwà{gÜX Jwé{eî`m§Mr Jm§R> nwÝhm nS>br Zmhr. B.g. 1680 gmbr M¡Ì ewÜX nm¡{U©_og {edam` BhbmoH$sMr `mÌm g§ndyZ naYm_mbm Jobo. _hmamOm§À`m BhbmoH$ gmo S > Ê `mMr ~mV_r lrg_Wmª Z m H$ibr Vo ì hm lrg_WmªZm AË`§V dmB©Q> dmQ>bo. Jobm ÌmVm {XZm§Mm _wJwQ>_{U Omo amOamOoídam§Mm & nmR>ramIm gVtMm {ed_{hnVr AmJé {dH«$_mMm & Jobm Jmo~m« ÷Um§Mm F${f_w{Z`{VMm nmbHy$ gÁOZm§Mm& ‘mM© 2012 ÐîQ>mMm H$mi gmMm aKw{da Xþgam àmU `m Am`©^Mm&& § y lrg_WmªZm _m`oZo H$YrM ~ÜX Ho$bo ZìhVo. na§Vw _hmamOm§À`m BhbmoH$ gmoS>Ê`mZo Ë`m§Zm AË`§V dmB©Q> dmQ>bo. _hmamOm§À`m {ZYZmZ§Va g§^mOr_hmamO, am_M§Ðn§V A_mË` `m§gh Á`oîR> _mgr g‚mZJS>mda `oD$Z lrg_WmªMo Xe©Z KoD$Z Jobo. g§^mOr amO|Mr lrg_Wmª{df`r nyÁ` ~wpÜX hmoVr. lrg_W© Mm\$iÀ`m lram_Zd_r CËgdmgmR>r JS>mdéZ Jobo hmoVo. hm Mm\$iMm CËgd lrg_WmªMm eodQ>Mm CËgd hmoVm. lrg_WmªZr am_mOdi _Zmo_Z Amnë`m öX`mVrb Vi_i ~mobyZ XmIdbr. Vi_i Vi_i hmoVm{M Amho & ho OZ hm{V Y[a & H$ë`mU H$[a am_am`m && am_mOdi àmW©Zm H$éZ CËgd g§në`mda lrg_W© g‚mZJS>mda Jobo Vo nwÝhm Mm\$img Ambo ZmhrV. H$ë`mU ñdm_tZm lrg_WmªZr AmYrM S>m|_Jmdbm nmR>{dbo hmoVo. H$ë`mU ñdm_t_wio lrg_WmªZm Xoh gmo S > Ê `mg AË`§ V H${R> U Jo b o AgVo åhUy Z lrg_WmªZr Ë`m§Zm S>mo_Jmdbm nmR>{dbo. lr g_WmªMr àH¥${V {Xdg|{Xdg AeŠV hmoV Mmbbr hmoVr. _mK ewÜX 6 Mo {Xder gd© {eî` _§S>ir eoOKamV lrg_WmªÀ`m g_moa ~gbr hmoVr. Ë`mdoir AmnUmg BhbmoH$ bdH$a gmoS>mdm bmJUma ho Ë`m _§S>itn¡H$s H$moUmg H$ibo Amho H$s Zmhr ho nmhÊ`mH$[aVm lrg_WmªZr nwT>rb AYmª ûbmoH$ åhQ>bm. aKwHw$i {Q>iH$mMm doY g§ÞrY Ambm & VXþn[a ^OZmer nm{hOo gm§J Ho$bm && hm nydmªY© EoH$ë`m ~amo~a CÜXdñdm_tZr bmJbrM `m ûbmoH$mMo nwT>rb XmoZ MaU... 7

aKwdra g_W©
AZw{XZ Zd_r ho _mZgr AmR>dmdr & ~hþV bJ~JrZo H$m`© {gÜXr H$amdr && åhUyZ ûbmoH$ nyU© Ho$bm. Voìhm lrg_WmªZm g§Vmof dmQ>bm d Vo ""em~mg, CÜXdm em~mg,'' Ago åhUmbo CÜXdmZo lrg_W© Zd_rbm Xoh R>odUma ho AmoiIbo hmoV. gJiçm {eî`m§Zm lrg_WmªÀ`m {dahmMr H$ënZm o Agø hmoV hmoVr. _mJo lrg_W© V§Omdabm Jobo hmoVo. Voìhm Ë`m§Zr EH$ Am§Yiçm H$mamJrambm ÑîQ>r XoD$Z lram_, bú_U, grVm_mB©, hZw_mZ Aem Mma _y{V© ~ZdÊ`mg gm§JyZ lrg_W© JS>mda Ambo hmoVo. `m _yVu _mK dÚ n§M_rbm g‚mZJS>mda `oD$Z nmohMë`m. lrg_WmªZr..... ltMo _wImdbmoH$Z Ho$bo & na_ g_mYmZ Ombo & `m Cnar Amnbo & amhUo Z KS>o && AdH$me nmM {Xdg & Cabm Amho Amåhm§g & H$moU nwOrb hmo Ë`mg & `e KS>mo && lr g_W© Xoh R>odUma `mMr Hw$UHw$U AZoH$ [R>H$mUr nmoMbr hmoVr. Ë`m gd© _§S>itZr lrg_WmªÀ`m AIoaÀ`m Xe©ZmgmR>r gÁOZJS>mda JXu Ho$br hmoVr. _mK dÚ Zd_rMm {Xdg CJdbm. _R>m~moha àM§S> OZg_wXm` O_bm hmoVm. {^_ñdm_r V§OmdaH$a Ë`mdoiog CnpñWV hmoVo. lrg_WmªÀ`m XohË`mJmMo dU©Z H$aUmè`m nÞmg Amoì`m Ë`m§Zr {bhyZ R>odë`m AmhoV. Ë`m dmMVmZm gmao {MÌ S>moiçm§g_moa C^o amhVo. eoOKamV lrg_WmªÀ`m g_moa AZoH$ {eî` _§S>ir C^r hmoVr. Ë`mV CÜXd Jmogmdr, ^r_ñdm_r, AŠH$mñdm_r hmoË`m. lrg_W© nb§JmdéZ Imbr CVéZ ~gbo. nyd}H$S>rb EH$m AmoQ>çmda lram_ _y{V© R>odÊ`mV Amë`m hmoË`m. Ë`m _yVuH$S>o lrg_WmªZr Amnbo bj H|$ÐrV Ho$bo. lrg_WmªMr àmUÁ`moV am_m_Ü`o {dbrZ hmoUma ho VoWo C^o AgUmè`m gdmªZm 8 g_Obo. lrg_WmªMo gJwU én nwÝhm {XgUma Zmhr `mMr Ë`m§Zm Iyn I§V hmoVr. {H$Vrhr doXm§Vr Agbm Var Ë`mZo Xþ…I H$amdo AgmM Vmo jU hmoVm. AŠH$m§Zm _moR>o XþI… Pmbo ˶mdoir g‘W© A³H$m§Zm åhUmbo, ""AŠH$m Am_À`m gmo~V `odT>m H$mi amhyZ hoM {eH$bm H$m ? hm Xoh Ho$ìhm Var gmoS>mdm bmJUmaM Amho. H$moUrhr X…þI H$é Z`o Ago gm§JyZ ""_mPr H$m`m Am{U dmUr Jobr åhUmb A§VH$Uu, nar _r Amho OJ‚mrdZr {Za§Va&'' Agm eodQ>Mm g§Xoe {eî`m§Zm XoD$Z lrg_W© nwÝhm EH$mJ« Pmbo. Am{U VrZ doim ñ_aU Ho$bo& A§~a AdKo J{O©¶bo & am_Zm_o H$m|Xm{Q>bo & {OH$S>o {VH$S>o && Ë`m§Mm ÜdZr g‚mZJS>mÀ`m Amg_§VmV Xw>_Xþ>_V am{hbm. lrg_WmªMr àmUÁ`moV earamVyZ ~mhoa nS>br d lram_ _yVuV à{dîQ> Pmbr. Xþnmar gmS>~mam dmOVm o lrg_WmªZr Xoh R>odbm. lr g_WmªZr Xoh R>odë¶mMr ~mV_r {XdmH$a Jmogmdr `m§Zr am`JS>mda g§^mOr _hmamOm§Zm H$idbr. g§^mOr_hmamO {XdmH$am§À`m g_doV g‚mZJS>mda nmohMbo. CÜXd Jmogmdr `m§Zr lrg_WmªÀ`m Xohmbm Ap½Z {Xbm. Ap½Zg§ñH$mamZm§Va {Vgè`m {Xder lrg_WmªMr ñd`§^y g_mYr AmnmoAmn O{_ZrVyZ da Ambr. Imbr lrg_WmªMr g_mYr Am{U daVr lram__wVu Agbobo XJS>r _§{Xa N>. g§^mOr _hmamOm§Zr ~m§Ybo. Xadfu à_mUo `mhr dfu lrOm§~g_W© `oWyZ g‚mZJS>mda XmgZd_r CËgdmgmR>r nm`r qXS>r Ambr hmoVr. EH$ _{hÝ`mMm àdmg H$éZ hr qXS>r AîQ>_rbm JS>mda nmohMbr. VgoM lr g§V doÊUmñdm_r _R> {_aO `oWZ nU nm`r qXS>r CËgdmgmR>r Ambr hmoVr. y && O` O` aKwdra g_W© && ‘mM© 2012

aKwdra g_W©

lr. gw. J. C’©$ ~mimgmho~ ñdm_r `m§Mm H¥$VkVm gËH$ma g‘ma§^ 2 H$m¶©d¥Îmm§V 2
g_W© am_Xmg ñdm_tÀ`m dmñVì`mZo nwZrV Pmboë`m g‚mZJS>mdarb lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZMo H$m`© IamoIarM Abm¡{H$H$ Amho. lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZZo AmOn`ªV Ho$bobm g_W© {dMmam§Mm àMma d àgma A{Ve` H$m¡VwH$mñnX Amho. gd© Y_m©À`m, OmVr-O_mVrÀ`m bmoH$m§gmR>r g§ñWmZZo Ho$bobo H$m`© XrnñV§^mgmaIo Agë`mMo CX²Jma A{ZéÜX ~mny `m§Zr H$mT>bo. g‚mZJS> `oWo Am`mo{OV lrjoÌ g‚mZJS>Mm {dH$mg Am{U lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZÀ`m H$m`m©bm g_mO{^_wIVm, g_¥ÜXr, CÞVrg {Xboë`m `moJXmZm {àË`W© g_ñV _R>nVr d g_W©^ŠVm§À`m dVrZo g_W© d§eO lr. gw. J. VWm ~mimgmho~ ñdm_r `m§À`m H¥$VkVm gËH$ma gmohiçm àg§Jr A{ZéÜX ~mny ~mobV hmoVo. `mdoir gw. J. ñdm_r `m§Mm emb, lr\$i, gÝ_mZ{MÝh, _mZnÌ d Mm§XrMr hZw_mZmMr _yVu XoD$Z A{ZéÜX ~mny `m§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. `mdoir {‘aO ‘R>mMo _R>nVr H$m¡ñVw^~wdm am_Xmgr, g_W© _§{Xa Q´>ñQ> Om§~ g‘W©Mo ^maV Hw$bH$Uu, lr. g_W© godm g§K, ~mo[adbrMo {dO` A_¥VH$a, g_W© dm½XodVm _§{Xa YwiçmMo eaX Hw$~oa, lrnmX lrd„^ ‘hmg§ñWmZ {nR>mnyaMo lr. am‘mñdm‘r, à{gÜX CÚmoJnVr lr. \$amoI Hw$na, gmVmam, lr. ‘hoe Hw$bH$Uu, lr. Ama. EZ. Hw$bH$Uu, lr. {dO¶amd R>m|~ao, nwUo, gm¡. Á`moËñZm H$moëhQ>H$a, lr. ^yfU ñdm_r, lr. A{^am_ ñdm_r, lr. àgmX ñdm_r, lr. _mohZ~wdm am_Xmgr, lr. gwYra~wdm ‘mM© 2012 am‘Xmgr, {Zb§Jm, lr. àH$me~wdm am‘Xmgr, VrgJmd, lr. ‘mohZXmg am‘Xmgr CÁO¡Z, lr. nm§S>waJ am‘Xmgr, § A§~oOmoJmB©, lr. lram‘ am‘Xmgr, T>moH$s, lr. {dZmoX am‘Xmgr qXS>moar ¶m gmo~V AZoH$ ‘R>m§Mo ‘R>nVr d g‘W©^³V CnpñWV hmoVo. A{ZéÜX ~mny nwT>o åhUmbo, g_W© am_Xmgm§Zr gd©gm_mÝ` _mUgmbm H$iob Aem ^mfoV Ë`m§Mo J«W dmL²>_` {Z_m©U Ho$bo Amho. Xmg~moYm_Ü`o {Z_©b § AmËå`mMr ì`m»`m g_WmªZr gm§{JVbr Amho. _Zwî`mÀ`m OrdZmV ^ŠVr nm{hOo, ^ŠVr Agob Va kmZ, àn§M dmTy> eH$Vmo AmOÀ`m `wJmV _mUgmÀ`m _ZmVrb {Z_m©U Pmbobr KmU nwgyZ Q>mH$Uo _hmZ H$R>rU H$m_ Amho. `mgmR>r àË`oH$mZo CnmgZm H$amdr. CnmgZm àË`oH$mbm AmdS>Umè`m XodmMr H$amdr. _r hZw_§VmMm Xmg Amho. hZw_§Vmbm ñdV…Mm _mZm, åhUOo `m OJmV H$emMr H$_r nS>Uma Zmhr. gËH$mambm CÎma XoVmZm gw. J. ñdm_r åhUmbo, A{ZéÜX ~mny§À`m hñVo g_ñV g_W© _R>nVr d g_W© ^ŠVm§Zr _mPm Ho$bobm gËH$ma hm jU _mÂ`m Am`wî`mVrb gwdU©jU Amho. gÁOZJS>mda Pmboë`m gmo`r-gw{dYm§~Ôb _bm lo` {Xbo OmV Agbo Var Vo _mPo EH$Q>çmMo lo` ZgyZ g_ñV g_W© ^ŠVm§Mo gm_wXm{`H$ lo` Amho. _r Ho$di {Z{_Îm_mÌ Amho. g‚mZJS>mdarb nmUràíZ nm§Jmar ¶moOZo_wio nyU©V… {_Q>bm AgyZ `mMo lo` ‘m. Cn‘w»¶‘§Ìr A{OVXmXm ² ndma `m§Mo Amho. 9

aKwdra g_W©
AmO AZoH$ g_W© _R>nVr _hmamîQ´>m~mhoahr g_WmªMo H$m`© H$aV AmhoV. g_WmªZm A{^àoV Agbobr ^ŠVr, kmZ, H$_© Am{U Xoegodm `m H$m`m©gmR>r AmO am_Xmgr _§S>ir EH${ÌV `oD$Z EH${XbmZo H$m`© H$aV AmhoV. lr g_W© am_Xmg ñdm_r g§ñWmZMm {dídñV åhUyZ _r gm§Jy BpÀN>Vmo H$s _mV¥g§ñWm åhUyZ g§ñWmZda AgUmar O~m~Xmar nma nmS>Ê`mMm g§ñWmZ à`ËZ H$arV Amho. g_Wmªdarb {ZîR>m `m n{bH$S>o H$moUVmhr hoVy Z R>odVm Amåhr H$m_ H$arV AmhmoV. ì`ŠVr `oVrb, OmVrb nU g_W© ^ŠVm§_io w H$m`© gwéM amhUma Amho. H$m`©H$« _mMr gwédmV g_W© am_Xmg ñdm_r d N>ÌnVr {edmOr _hmamO `m§À`m à{V_m nyOZmZo Pmbr . `mdoir lr g_W© am_Xmg ñdm_r g§ñWmZÀ`mdVrZo A{ZéÜX ~mnw `m§Mm emb, lr\$i XoD$Z ^yfU ñdm_r `m§Zr gËH$ma Ho$bm. H$m`©H$« _mMo àmñVm{dH$ g§ñWmZMo ì`dñWmnH$ _mo h Z~w d m am_Xmgr `m§ Z r Ho $ bo . gwÌg§MmbZ ‘§Xma~wdm am‘Xmgr dm§Zr Ho$bo. `mdoir Ë`m§Zr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZZo Ho$boë`m H$m`m©Mm AmT>mdm gmXa Ho$bm. à{gÜX CÚmoOH$ \$amoI Hw$na, H$m¡ñVw^~wdm am_Xmgr, gm¡. Á`moËñZm H$moëhQ>H$a, lr. a. am. g~Zrg `m§Zr _ZmoJV ì`ŠV Ho$bo. {d{dY g§ñWm d _R>nVr `m§Zr gw. J. ñdm_r `m§Mm `mdoir gËH$ma Ho$bm. H$ë`mUH$ar am_am`m `m àmW©ZoZo H$m`©H«$_mMr gm§JVm Pmbr. `mdoir AZoH$ _mÝ`da d g_W©^ŠV d hOmam|À`m CnpñWVrV A{ZéÜX ~mn§yMo ^ŠV CnpñWV hmoVo. A{ZéÜX ~mny A°H°$S>_r Am°\$ {S>P°ñQ>a _°ZoO_|Q>Mo eoH$S>mo gXñ`hr `mdoir CnpñWV hmoVo. && O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&

H$ñVwao Mm¡H$ {dÇ>b ‘§{XamV am‘Xmg ñdm‘tÀ¶m nmXþH$m§Mo nyOZ
nwʶmÀ¶m a{ddma noR>oVrb H$ñVwao Mm¡H$ {dÇ>b ‘§{XamV lr am‘Xmg ñdm‘r g§ñWmZ, gÁOZJS> ¶oWrb lr g‘W© am‘Xmg ñdm‘tÀ¶m nmXþH$m§Mo nyOZ emhra ho‘§V ‘mdio ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo. ¶oWo g§V VwH$mam‘ ‘hmamOm§Mr {H$V©Zo Pmbr AmhoV d dmaH$ar gm§àXm¶mMr na§nam Agbobo ho Eo{Vhm{gH$ ‘§{Xa Amho. Aem ¶m ‘§{XamV g‘W© am‘Xmg ñdm‘tÀ¶m nmXþH$m§Mo nyOZ hm A˶§V d¡{eîQ>çnyU© ¶moJ OwiyZ Ambm hmoVm. ¶mdoir "Xod Vo g§V, Xod Vo g§V& {Z{‘V ˶m à{V‘m&' ¶m g§V VwH$mam‘ ‘hmamOm§À¶m A^§Jmda h.^.n. g§Xrn ‘hmamO nigo ¶m§Mo gwlmì¶ dmaH$ar H$sV©Z Pmbo. ¶m àg§Jr g‘W© ^³V à^mH$a Amamܶo, gm¡. Hw$‘wX Amamܶo, lr‘Vr Hw$gw‘ emiJmdH$a, ñdmV§Í¶ g¡{ZH$ ZoVmOr dm¶mi AmXtMm emb d lr’$i XoD$Z XodñWmZMo Aܶj A°S>. kmZoída H$mMr ¶m§Zr gËH$ma Ho$bm. gXa H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ H$m¶©dmh àH$me {~S>do d {dídñV {edmOramd H$amio ¶m§Zr Ho$bo hmoVo. ¶mdoir dmaH$ar g§àXm¶mVrb h.^.n. Z§XHw$‘ma ‘hmamO bm§S>J, Zmam¶Uamd ndma, XeaW Vwa, Z§XHw$‘ma ^m§S>dbH$a, o o ~mbmOr ‘hmamO Hw$bWo AmXr ‘mݶdam§gh hOmamo ^m{dH$ CnpñWV hmoVo.
gm¡Oݶ- gm§O ‘hmZJar

10

‘mM© 2012

aKwdra g_W©

lrkmZXodm§Mm h[anmR> åhUOo H$m` ?
lr. nw. {d. H$mio, nwUo

h[anmR> åhUOo g§Va{MV EH$ bhmZgm A^§J g§J«h. Ë`m A^§Jm_Ü`o ^Jd§VmÀ`m àmßVrMo gmYZ åhUyZ Zm_ñ_aUmZo ^Jd§VmMo AZwg§YmZ H$go R>odVm `oB©b Am{U Ë`m AZwg§YmZmMo n`©dgmZ ^Jd§VmÀ`m Xe©ZmV H$go KSy>Z `oVo `mMr ê$naofm h[anmR>mV {_iVo. _amR>r_Ü`o AZoH$ h[anmR> AmhoV. Ë`m_Ü`o lrkmZXodm§À`m h[anmR>mMm n{hbm H«$_m§H$ bmJVmo. lrkmZXodm§Zm Ë`m§À`m gX²JéZr- åhUOo w § lr {Zd¥{ÎmZmWm§Zr-AZwJh XoVmZm h[aZm_ {Xbo. « lrkmZXodm§Zr Ë`m Zm_mMm _moR>m Aä`mg Ho$bm. Ë`m Zm_ñ_aUmZo Ë`m§Zm ^Jd§VmMo Xe©Z Pmbo, ^Jd§VmÀ`m Zm_ñ_aUmZo _mUgmbm ^Jd§VmMo Xe©Z KS>Vo, hm ñdV…Mm AZw^d bmoH$m§Zm gm§JÊ`mgmR>r Ë`mZr h[anmR>mMr aMZm Ho$br. ^Jd§V gdmªÀ`m öX`mV {damO_mZ Amho. Vmo gdmªMm AmË_mM Amho. åhUyZ Ë`m§Mo Xe©Z H$ê$Z KoUo H$moUmbmhr AeŠ` Zmhr, BVHo$M Zìho Va ^Jd§VmMo Xe©Z H$ê$Z KoÊ`mMm Cnm` XoIrb gdm©Zm ghO gmÜ` AgmM Agbm nm{hOo. ^Jd§VmMr ^ŠVr hm Vmo Cnm` hmo`. ^ŠVr åhUOo ^Jd§Vmda {Z…gr_ d {Z…ñdmWu ào_. àË`oH$ _mUyg ào_ H$ê$ eH$Vmo d Vo H$aVmo. _mUyg Amnë`m Hw$Qw>§~mVrb _mUgm§da ào_ H$aVmo. VgoM Amnë`m KamXmamda, n¡emda d bm¡{H$H$mda Ë`mMo ào_ AgVo. VoM ào_ _mUgmZo ‘mM© 2012

^Jd§VmH$S>o didbo d Ë`mVrb ñdmW© dJibm Va Ë`m ào_mbm ^ŠVrMo ñdê$n àmßV hmoV. o Á`m _mUgm~Ôb Amnë`mbm ào_ AgVo, Ë`mÀ`m~Ôb EH$ ZmOyH$ AmnbonUm dmQ>Vmo. {edm` Ë`mMr AmR>dU Amnë`mbm nwZ… nwZ… hmo V amhVo . ^Jd§ V mÀ`m ~m~VrV Ago M AZw^dmbm `oV. o ^Jd§VmMo Zm_ gmaIo KoV Jobo Va nwZ…nwZ… Ë`mMr AmR>dU hmoVo. gmaIr AmR>dU hmoV am{hbr åhUOo ^Jd§Vm~Ôb EH$ JmoS> AmnbonUm {Z_m©U hmoVmo. Ë`m AmnbonUmMr gr_m ZH$iV dmT>V OmVo. AIoa Vr BVH$s dmT>Vo H$s _mUgmMm _r ^Jd§Vm_Ü`o {dbrZ hmoD$Z OmVmo. _mUy g _rnUmZo ey Ý ` Pmbm H$s Ë`mbm ñdV…_Ü`oM ^Jd§VmMo Xe©Z KS>V. ^Jd§VmÀ`m o Xe©ZmMm hm gdmªJ gwXa Am{U gdmªZm gwb^ § AgUmam Zm__mJ© lrkmZXod ñdmZw^dmZo Amnë`mbm h[anmR>mV gm§JV AmhoV. § _mPo JwéXod lr~«÷M¡VÝ` (Jm|XdboH$a _hmamO) lrkmZXodm§Zm àË`j ^JdmZ lrH¥$îU _mZrV. ~è`mM dfmªndu Ë`mZr JwéXodm§Zr lr y kmZXodm§Mm h[anmR> g_OmdyZ gm§{JVbm. hm h[anmR> {Xgm`bm gmonm {XgVmo, nU Vmo Vgm Zmhr. _mZdr ÑîQ>rZo nm{hbo Va h[anmR> aMbm Voìhm lrkmZXod AR>am-drg dfmªMo AgmdoV, nU Ë`m d`m_Ü`o Vo ^JdV ñdê$nmÀ`m {Xì`
nmZ 13 da...

11

aKwdra g_W©

lram‘ M[aV‘mZgmVrb nmÌo (gVr)
gm¡. aoIm {Z. nQ>dY©Z, {‘aO (H«$‘e:) Xj àOmnVr d Ë`m§Mr nËZr `m§Mm OÝ_ ~« ÷ Xo d mÀ`m COì`m d S>mì`m nm`m§ À `m A§JR>çmnmgyZ Pmbm. Xjmbm EH§$Xa gmoim _wbr hmo Ë `m. Ë`mVrb hr gmo i mdr gVr. hr Zmdmà_mUoM e§H$a nËZr n{Vd«Vm hmoVr. EH$Xm e§H$am§g_doV AJñVr F$ftÀ`m Aml_mV e§H$a Ë`m§MoH$Sy>Z am_H$Wm ldU H$aʶmÀ`m BÀN>Zo Jobo hmoV. nU e§H$am§gmaIm o o o "_hmXod' gnËZrH$ Amë`mZo àW_ F$ftZr Ë`m§Mr fmoS>emonMmao nyOm Ho$br d Z§Va Ë`m§Zm "am_H$Wm' g{dñVa gm§{JVbr. AZ Ë`mZ§Va _wZtZr e§H$am§er am_m§À`m AZoH${dY JwUH$Wm{df`r ^anya MMm© H$arV ~aoM {Xdg Kmbdbo. _J e§H$a gVrgh _wZrdam§Mm {Zamon KoD$Z naV H¡$bmgmH$S>o {ZKmbo. Ë`m naVrÀ`m _mJm©V am_-grVm {dahmZo AË`§V ì`mHw$i hmoD$Z aS>V gdmªZm grVm Hw$R>o {Xgbr H$m hmo Ago {dMmaV hmoVo. Vo am_m§Mo ZaZmQ>ç Mmby Agbo Z o e§ H $am§ Z r "O` gpÀMXmZ§X OJnmdZ' Ago åhUyZ bm§~yZM nU _ZmnmgyZ Z_ñH$ma Ho$bm AZ² MmbVm MmbVm EH$mEH$s AîQgmpËdH$ ^mdmnÞ Pmë`m_wio JVr _§XmdV Wm§~br. Ë`m~amo~a gVrbm àíZ nS>bm EH$m gm_mÝ` H$m_wH$ ñÌr {dahmZo aS>Umè`m amOHw$_mambm nmhÿZ "_hmXod' åhU{dUmè`m _mÂ`m nVrZo "gpÀMXmZ§X' H$m` åhQ>bo, Z_ñH$ma H$m` Ho$bm AZ² Ago ^mdwH$ 12 H$m` Pmbo. gJioM Jm¡S>~§Jmb ! Ë`mda e§H$am§Zr AZoH$ àH$mam§Zr {VMr g_OyV KmbÊ`mMm à`ËZ Ho$bm H$s AJ§ AmVm AmnU Á`m na~«÷ na_mË_m am_m§Mr H$Wm AJñVtH$Sy>Z EoH$br d Ë`m§Zm _r am_^ŠVrMr JyT> ahñ`o gm§{JVbr VoM _mPo ho BîQ> Xod"à^w lram_'. F$fr _wZtÀ`m Ü`mZmMm {df`, doX-nwamUmqXMm dÊ`© {df` AgUmao hoM Vo \$ŠV Vo AmVm ZaZmQ>ç H$arV AmhoV. CÎm_ lmoVm ~ZyZ e§H$am§Zr H$Wm EoH$ë`mMo CÎm_ \$i "am_Xe©Z' Ë`m§À`m BÀN>oZwgma KS>bo. nU Ë`mM doir e§H$am§~amo~aM VrM H$Wm Ë`mM dŠË`mH$Sy>Z EoH$Umar gVr H${ZîR> lmoVm AgboZo {VZo Vr H$Wm, Ë`mZ§VaMr ^ŠVr MMm© dm n[ag§dmX ZrQ> bj XoD$Z dŠË`m{df`r ào_mXa Zgë`mZo ZrQ> EoH$brM ZìhVr, åhUyZ {Vbm am_m{df`r A{V g§Xoh {Z_m©U hmoD$Z "_hm_moh' Pmbm. VwbgrXmgm§Zr gVrMo nm` d Ë`mZ§VaMm {VMm ZmQ>çàdmg `mo J m½ZrV Xo h mn© U H$aÊ`mn`ª V Mm gw é dmVrbmM gw O mUnUo am_H$WoV Jmodbm Amho. H$maU gVrbm am_m§À`m {dÚm_m`oZo J«mgbo hmoVo. nU Vwåhr Amåhr gm_mÝ` Ord A{dÚm_m`oZo gX¡d J«mgbobo Ìmgbobo AgVmo. Ë`m_wio fS²>{dH$am§À`mn¡H$s H$moUË`m Zm H$moUË`m EImÚm {dH$mambm de hmoD$Z MH«$mH$ma JVrZo Ë`mM _m`mdb`mV ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
OrdZ^a {\$aV AgVmo. AZ² Á`m na~«÷mMo qMVZ Onm{X nyOZ H$am`Mo Vo gmoS>y Z Ë`m{df`r e§H$m, Hw$e§H$mMo, VH©$-{dVH$mªMo ñdV…M Omio {dUrV Ë`mV Jwa\$Q>V OmVmo d AmË_Zme H$gm H$ê$Z KoVmo hoM OUy§ VwbgrXmg gVr d gVr_moh àH$aUmÛmao gm§JV AmhoV. àË`j e§H$a dm _hmXod-nËZr n{Vd«Vm AgyZhr Amnbm Y_© {dgabr. n{VdMZm§da A{dídmg, nVrMm Amkm^§J, ImoQ>o ~mobUo Aer nmn_m{bH$m gwê$ Pmbr AZ² BVHo$ hmoD$Zhr e§H$a {MS>bo ZmhrV H$s amJmdbo ZmhrV. CbQ> hgbo d gmao AmoiIyZ Ë`m§Zr _m¡ Z YmaU Ho $ bo . `mhrdê$Z Vw b grXmg {eH${dVmV H$s Oo hmñ`mZo d _m¡ZmZo gmÜ` hmoVo Vo eãXm§À`m ^m§S>UmZo gmÜ` hmoÊ`mEodOr {~KS>Vo . nVr-nËZrÀ`m ZmË`mMo _w » ` A{YîR>mZ {dídmg d ào_. ho {OWo {dai hmoD$Z g§nwîQ>mV `oVo {VWo AmOÀ`m gmaIo g_mOmMo AY…nVZmMo {MÌ gd©Ì {Xgy bmJVo. AZ² `mMm n[aUm_ \$ŠV Xw…I dm g§H$Q>o EdT>mM hmoVmo. XjH$Ý`m åhUOo \$ŠV ì`mdhm[aH$ "XjVm' Zoh_r H$m_mg `oVo Ago Zmhr Va Ë`mhrnojm nVrdarb {dídmg d ào_ hoM OrdZ VmaUmam, CÜXaUmam d gwIr H$aUmam hm gw§Xa {gÜXm§V nQ>{dÊ`mgmR>r VwbgrXmgm§Zr "gVr' ho nmÌ {Z_m©U Ho$bo Amho. gVrbm nVrda XmIdboë¶m A{dídmgmMm níMmVmn d grVm ~ZyZ am‘m§Mr narjm KoVë¶m ~Ôb {VMr AnamYrnUmMr ^mdZm {Vbm 87000 df} OmirV am{hbr hmoVr. Am{U ¶m Amnë¶m {ejm ^moJʶm~Ôb {Vbm ‘mM© 2012 g‘mYmZ dmQ>V hmoVo. VgoM Á¶m MwH$sMo dV©Z Á¶m XohmH$Sy>Z KS>bo Vmo Xoh bdH$amV bdH$a g§n{dʶmMr àmW©Zm am‘m§Zm H$aVo AZ² ˶m‘wiM o e§H$aM nwÝhm nVr åhUyZ àmßV ìhmdoV hr A§{V‘ BÀN>m Yê$Z {VZo ¶kmnwT>o ¶moJm½Zr àJQ> H$ê$Z Amnbm Xoh ^ñ‘gmV Ho$bm. && O` O` aKwdra g_W© &&
nmZ 11 dê$Z...

Xe©ZmV Am{U ^JdÞm_mÀ`m na_mZ§Xm§V AI§S> brZ AgV. ""AdKm{M g§gma gwImMm H$arZŸ&'' ""AmZ§Xo ^arZ {VÝhr bmoH$Ÿ&'' Ago ghOmoXJma ² H$mT>Umè`m Ë`m AdñWoMr ZwgVr H$ënZm Ho$br Var _Z AmíM`m©Zo Am{U H$m¡VH$mZo ^ê$Z w OmVo . h[anmR>mVrb A^§ J gm§ J VmZm lrkmZXodm§Mr à{V^m Zm_mMm hmV YaVo, Am{U nmhVm nmhVm Ñí` Amobm§S>y Z AÑí` ^Jd§Vmbm OmD$Z {^S>Vo. ho ~amo~aM Amho. H$maU lr{Zd¥{ÎmZmWm§Zr {Xboë`m Zm_m_Ü`o V„rZ hmoD$Z, åhUOo ñdV…bm {dgê$Z ^Jd§Vm_Ü`o {dê$Z OmUo hm Ë`m§À`m OrdZmMm H|$Ðq~Xy Amho. åhUyZ Zm_m_¥VmÀ`m _mYw`m©Zo AdrQ> Pmbobm Am{U lr {Zd¥ÎmrZmWm§À`m g§_VrZo AmÜ`mpË_H$ `mo½`Vm nmdbobm hm h[anmR> gmYH$m§Zm nyU© ^ademMm Amho. _mPo JwéXod ñdV… Zm_mdVma hmoV. ^Jd§VmMo Zm_ Ë`m§Zm àmUmnbrH$S>o {à` o hmoVo. Ë`m§À`m Vm|Sy>Z lrkmZXodm§Mm h[anmR> EoH$VmZm XmoKm§Mo Zm_ào_ nmhÿZ lmoVo _mohZ OmV. ÿ Ë`m {Zê$nUmMm AmYma KoD$Z h[anmR> V`ma Ho$bm Amho. Zm_ñ_aUmMm Aä`mg H$aUmè`m gmYH$m§Zm Ë`mMm Cn`moJ ìhmdm hmM hoVy Amho. && O` O` aKwdra g_W© && 13

aKwdra g_W©

g_WmªMr g§doXZerbVm (^mJ 2) … ñne© g§doXZm
S>m°. H$_bmVmB© d¡Ú, gm§Jbr. ’$moZ 0233-2601219 ‘mo. 9272201789

_mJrb bo I mVy Z AmnU g_Wmª À `m g§doXZerbVoMm {dMma Ho$bm Amho. ñne© g§doXZog§~§Yr {dMma H$aVm Ago {XgyZ `oVo H$s Ë`m§Zr {Ì{dY Vmnm§Mo Oo dU©Z Ho$bo Amho Vo nmhÊ`mgmaIo Amho. Ë`mV gd© ^yVm§À`m g§`moJmZo Oo gwI-Xw…I CnOVo Vo Am{Y^m¡{VH$ Ago åhQ>bo Amho. Ë`m dU©ZmVyZ EH$hr àmUr gwQ>bobm Zmhr. `m{edm` AnKmVmZo AWdm KmVnmVmZo Oo Xw…I gmogmdo bmJVo Ë`mMohr Vnerbdma dU©Z Amho. `m dU©ZmV nydu ~mb{ddmhm_wio _wbtZm Omo gmgw a dmg gmo g mdm bmJo Ë`mMo h r dU© Z AmT>iVo. ~mbnUr namYrZVo_wio {eì`m§Mm, dmB©Q> eãXm§Mm _ma gmogmdm bmJo. AÞdñÌmMr H$_VaVm Ago. JmbJwÀMo, R>mogo, {M_Q>o KoUo, S>mJUo AmXr OmM gmogVmZm aSy> AmdaV Zgo, MyH$ Pmbr H$s H$mZ {nibm OmUo, S>moiçmV qhJ KmbUo, gVV Ymaoda YaUo Agm Ìmg gmogmdm bmJo. XwîQ>m§Zr ZmZm VèhoZo N>iUo _wbtZm _mhoa XwamdUo, H$mZmbm , ZmH$mbm ^moH$ o nmS>Uo, ~ioM Yê$Z Jm|XUo, Oam MyH$ Pmbr H$s AmJrMo MQ>Ho$ XoUo dJ¡ao Ìmg gmogmdm bmJo. (XeH$ 3, g_mg 7, Amodr 24 Vo 28) `m{edm` "àmUr ~§Xr gm§nS>bmŸ& `mVZo danS>m OmbmŸ& ZmZm Xw…Io Xw…IdbmŸ& (Amodr 62 Vo 78) n`ªVMo dU©Z ZwgVo dmMbo Var A§Jmda H$mQ>m `oVmo. Ë`mdoir amOX§S> åhUyZ bmoH$m§Zm ho 14

AË`mMma gmogmdo bmJV. g_WmªMr gyú_ {ZarjU eŠVr Am{U dU©ZmMr hmVmoQ>r `oWo OmUdVo. Hw$R>ë`mhr {df`mMo dU©Z H$aVmZm Vo ~marH$ gmarH$ Vnerbhr gmoS>V ZmhrV. Ë`m_wio Xmg~moY hm {d{dY {df`m§Mm kmZH$moeM Pmbm Amho. amOmH$Sy>Z X§S> qH$dm {ejm hmoUo `m`moJo ZmZm àH$maÀ`m `mVZm ^moJmì`m bmJyZ AË`§V Xw…I gmogmdo bmJo. KmoS>çmÀ`m H$mT>Ê`m, Mm~yH$ dm doVmMr N>S>r `m§Zr _maUo, XarV bmoQy>Z _maUo qH$dm Vmnboë`m Vì`mda C^o H$aUo, Mm_S>çmMm Mm~yH$, PmS>mÀ`m nma§ã`m, Am{U \$moH$ åhUOo PmS>mMr gmbnQ>o Aer _maÊ`mMr AZoH$ gmYZo dmnê$Z Iyn _ma {Xbm OmB©. `m{edm` JwXÛmar _oI _maUo, Xmê$À`m ~wYë`mg ~m§YyZ AmJ bmdyZ XoU, Mmar ~mO§Zr VmUyZ Yê$Z ~S>½`m§Zr o y _maUo , ~w Š Š`m _maUo , JMm§ S >çm _maUo , JwS>¿`mda _maUo, bmWm, MnamH$m _maUo, eoU_mam H$aUo, H$mZmV IS>o IwngUo, XJS>m§Zr _maUo, Q>m§JUo, Mmn bmdUo, XmoÝhr hmV IoMyZ _mJo ~m§YUo, ~oS>çm KmbUo, PmS>mÀ`m ~w§Ü`mer ZmbmH¥$Vr ~m§YZ _maUo, H$mobXm§S>o KmbUo, BH$S>o y {VH$S>o Oamhr hby Z XoUo dJ¡ao {ejm hmoV AgV. ZmH$mV VrúU nXmW© AmoVUo qH$dm MwÝ`mMo nmUr, {_R>mMo nmUr, _moharMo nmUr, JwimMo nmUr ZmH$mV, H$mZmV dm KemV AmoVZ `mVZm {Xë`m y ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
OmV. nmÊ`mV ~wMH$iUo, hmV nm` ~m§YyZ hÎmrnwT>o Q>mH$Uo, Jwam§à_mUo hmH$Uo, N>iUo dJ¡ao àH$mao H$îQ> {Xbo OmV. H$mZ, ZmH$ H$mnUo, hmV, nm`, VmoS>Uo, Or^ qH$dm AmoR> H$mnUo, ~mUm§Zr _maUo, gwir XoUo, S>moio H$mT>Uo, d¥fU H$mnUo, ZIm§V gw`m _maUo, nmaS>çmV KmbUo, H$S>obmoQ> H$aUo, Vmo\o$À`m Vm|S>r CS>{dUo, H$mZmV Iw § R >çm R>mo H $Uo , Jw X Ûmar _o I _maUo , ZI{eImÝV A§JmMo H$mVS>o gmobUo Aem AKmoar {ejm hmoV. `mIoarO nmoË`mV ^ê$Z _maUo, ~moQ> o R>oMyZ _maUo, AWdm Jiçmbm Ji Q>moMUo, Vmnboë`m {M_Q>çmZo d¥fU qH$dm ñVZ Xm~Uo, CH$iË`m {eemMm ag nmOUo, {df XoUo, {eaÀN>oX H$aUo qH$dm A§Jmda _mUgo ZmMdyZ nm`Xir VwS>dyZ _maUo hohr {ejoMo àH$ma hmoVo. A§Jmdarb H$nS>çmV gaS>o BË`mXr ^aUo, ~§X ImobrV {ngmibobo _m§Oa A§Jmda gmoS>Uo AWdm \$mer XoUo Aem ZmZm àH$mam§Zr nrS>m {Xbr OmB©. nwT>o (Am{YX¡{dH$) Am{XX¡{dH$ Vmnm§À`m
Jwê$dma {X. 16 ’o$~«wdmar amoOr gmOam Pmboë¶m CËgdmMr gwê$dmV gH$mir 8-30 dmOVm Pmbr. g‘W© d am‘nyOZ H$ê$Z O¶ O¶ aKwdra g‘W© d lram‘ O¶am‘ O¶O¶ am‘ Ago åhUV AemoH$ BZm‘Xma ¶m§Zr Pmoir Hw$~S>r KoD$Z ‘§{Xa àX{jUm Ho$br. CnpñWV ^³V ‘§S>itZr {^jm An©U Ho$br d ’o$ar ‘§{XamMo ~mhoa nS>br. ˶mdoir lr.lrH$m§V ’$S>Ho$ ¶m§Zr VwH$mam‘ ñdm‘r d ‘méVram¶ ¶m§Mr n§Mm‘¥V nyOm Ho$br. am‘ ‘§{XaV lr. ¶ed§V ^mJdV, qnQ>Ho$ d ghH$mar ¶m§Zr nd‘mZ A{^foH$ d nyOm Ho$br. ‘mê$Vr ‘§{Xa d VwH$mam‘

dU©ZmVhr g_W© åhUVmV _mUyg Or ZmZm àH$maMr nmno H$aVmo, Ë`m§Mo Xmof Ë`mÀ`m gyú_ earamV gmR>dbo OmVmV. Ë`m Xmofmg AZwgê$Z Ë`mMm ñWyb Xoh nS>ë`mda Ë`mbm ô`m ñWyb Xohmnojm gd©ñdr {^Þ Aer nmn-nwÊ`mZwgma earao Vmo YmaU H$aVmo d Ë`mà_mUo ZmZm àH$maMo ^moJ ^moJVmo. ZmZm nmVHo$ Ho$br AgVrb Va H$R>ma `mVZm gmogmì`m bmJVmV. o Ajmo^ Zm§dmÀ`m ZaH$mV Ag§»` OwZo {H$S>o didiV AgVmV. VoWo hmVnm` ~m§YyZ nmnr Ordmg Q>mH$VmV qH$dm Vmnboë`m ^y_rda ^mOVmV, H$mhtÀ`m nmoQ>mdê$Z OiVm Im§~ {\$adVmV qH$dm earamg AZoH$ àH$maMo Mmn bmdVmV.AmUIrhr AZoH$ àH$mao `mVZm ^moJmì`m bmJVmV. g_W© åhUVmV Ë`m AË`§V XméU Am{U àM§S> AgVmV. Agmo. `m§IoarOhr J«§WmV AZoH$ CXmhaUo AmhoV Vr dmMH$m§Zm ghO gmnSy> eH$Vrb. && O` O` aKwdra g_W© &&
g‘mYrñWmZ ¶oWo lrH$m§V Hw$bH$Uu, gm¡. {Z‘©bm Omoer d ghH$mar ¶m§Zr ê$ÐmdV©Z d nyOm Ho$br. ˶mZ§Va lrH$m§V ’$S>Ho$ ¶m§Mog‘W© íbmoH$, gdm¶m g‘mg dmMZ d {Zdm©UmMo àdMZ Pmbo. ˶mZ§Va am‘ Zm‘mMm On, AmaVr, àgmX Pmbm. Z§Va àgmX ^moOZ d WmoS>r {dlm§Vr, Z§Va CnpñWV ^³V ‘§S>irMo lr’$i d àgmX XoD$Z lr. AemoH$ B©Zm‘Xma ¶m§Zr gËH$ma H$ê$Z H¥$VkVm 춳V Ho$br. gw‘mao 40 Vo 45 ñÌr nwê$f ^³V ‘§S>ir nwʶmg naV Ambo.gXa H$m¶©H$« ‘mg {Z¶moOZ H$aVmZm lr. AmË‘mam‘ Amamܶo ¶m§Mo ‘mobmMo ‘mJ©Xe©Z Pmbo. –lr. AemoH$ BZm‘Xma

ñdm‘r qMMmobr lram‘ ‘§{XamVrb XmgZd‘r CËgd

‘mM© 2012

15

aKwdra g_W©

{ddoH$-d¡am½` _hX²^m½`
g.^.àm.jragmJa H¥$îUamd, gmVmam

na_mWm©À`m dmQ>Mmbr_Ü`o "{ddoH$' Am{U "d¡am½`' `m XmoZ JmoîQ>r AË`§V _hÎdmÀ`m _mZboë`m AmhoV. Vgo nmhVm _mUgmÀ`m OrdZê$nr J§Jobm ho XmoZhr H$mR> Amdí`H$M AmhoV. OrdZ `eñdr hmoÊ`mgmR>r XmoÝhtMr Amdí`H$Vm Amho. ZXrbm XmoZ H$mR> AgVmV Vo AgUo A{Zdm`© Amho; VaM ZXrMm àdmh gw ì `dpñWV Mmby eH$Vmo . Ë`mà_mUo M OrdZJ§JoÀ`m àdmhmg "{ddoH$' Am{U "d¡am½`' ho XmoZ H$mR> Amdí`H$ AmhoV. gd© g§Vm§Zr `mMr AmMmaH¥$V ñdrH¥$Vr H$ê$Z Amnë`m A{YH$ma dmUrZo g_W©Z Ho$bo Amho. `m XmoÝhr JmoîQ>r _mUgmÀ`m {R>H$mUr AgUo `mbm g_W© am_Xmg ñdm_r "_hX²^m½`' _mZVmVåhUm¡{Z {ddoH$ Am{U d¡am½`Ÿ& Vo{M Om{UOo _hX²^m½`Ÿ& am_Xmg åhUo `mo½`Ÿ& gmYw OmUVr (lr Xmg~moY 12/4/20) lr _Zmo~moYmVhr dma§dma "{ddoH$mMm' C„oI H$ê$Z {ddoH$mMo _hÎd _Zmda R>g{dÊ`mMm à`ËZ Ho$bm Amho. CXm. "{ddoH$o Ë`Omdm AZmMma hodmŸ&' "{ddoHo$ Xoh~wpÜX gmoS>moZr ÚmdrŸ&' "{ddoHo$ Ah§^md hm nmbQ>mdmŸ&' "{ddoHo$ V`o dñVwMr ^o{Q> ¿`mdrŸ&' "{ddo H o $ Var gñdê$nr {_imbrŸ&' (BË`mXr). "{ddoH$' `m JmoîQ>rMo _hÎd \$ma Amho. Á`mbm Amnbo OrdZ CÀM nmVirda Ý`m`Mo 16

Amho, gX²JVr àmßV H$am`Mr Amho Ë`mbm {ddoH$ AË`mdí`H$ Amho. "{ddoH$' åhUOo "{dMma' Agm Ë`mMm WmoS>Š`mV AW© Agbm Var Iè`m AWm© Z o Ë`mMm `mo ½ ` AW© "{ZdS>' Agm åhUmd`mg haH$V Zmhr. "`mo½`-A`mo½`, {hVH$a-A{hVH$a, gwIH$maH$-XwŸ…IH$maH$, Mm§Jbo-dmB©Q>' `mÀ`mVbr (`mo½`) {ZdS> H$aVm `oUo åhUOo "{ddoH$'. gË` H$m` d AgË` H$m` `mMm {ddoH$ åhUOo gXgX²{ddoH$. ~è`mM doiobm AmnU hm eãX _moK_ dmnaVmo. nU Ë`mV AgUmar {ddoH$mMr ~wÜXr AmnU Ü`mZmV KoV Zmhr. `mV "gX²' Am{U "AgX²' Amho. {ZdS> H$ê$Z "gX²'Mm ñdrH$ma H$aUo, "AgX²'Mm Ë`mJ H$aUo. `m {ZdS> ~wÜXrbm Am{U Ë`mà_mUo dV©Zmbm OrdZmÀ`m gd©M joÌmV _hÎdmMo ñWmZ Amho . Iao - Imo Q >o , `mo ½ `-A`mo ½ ` `mÀ`mVrb {ZdS> H$ê$Z BîQ> Vo KoUo d A{ZîQ> Vo Q>mH$Uo BVH$m {ddoH$ eãXmV AW© J¥hrV Amho. ì`dhmam_Ü`o gmo`rÀ`m, Cn`wŠVVoÀ`m ÑîQ>rZo AmnU gVV `mo½`-A`mo½` `mMr {ZdS> H$arV AgVmoM. Vr H$aUohr {hVmdh Amho. amoOMr _mob_Owar Am{U H$m`_ñdê$nr ZmoH$ar `m XmoÝhtV {dMmar _mUyg _m{gH$ emídV {_iH$V XoUmè`m ZmoH$arMrM {ZdS> H$aVmo. AJXr ßbm°Q>, âb°Q> qH$dm EImÚm {ZË` JaOoÀ`m (g§gmamg Cn`wŠV) JmoîQ>rMr IaoXr H$am`Mr åhQ>bo Var AmnU Ë`m~m~VÀ`m gd© ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
JmoîQ>r VnmgyZ Am{U Xhm doim {dMma H$ê$Z IaoXr H$aVmo. ßbm°Q>, âb°Q>Mo bmoHo$eZ H$go Amho Ë`mÑîQ>rZo Ë`mMr qH$_V `mo½` Amho H$m? H$mJXnÌo ZrQ>-ZoQ>H$s AmhoV H$m `m JmoîQ>r nmhVmo. Ka ~m§YVmZm H$miOr KoVmo, Ë`mV Ho$ë`m OmUmè`m gwIgmo`r, gw{dYm {dMmanydH$ H$ê$Z © KoVmo. EImXr dñVy- {\«$O, dm°qeJ _erZ, H$nmQ>, \°$Z, Q>r.ìhr., IaoXr H$aVmZm gwÜXm Ë`mMr _O~wVr, Ë`mVrb gm¢X`©, {Q>H$mD$nUm, qH$_V `m ~m~r H$miOrnyd©H$ nmhVmo, nwÝhmnwÝhm Ë`mda MMm© H$aVmo. àn§M (g§gma) joÌmVbm hm {ddoH$ Pmbm. nwT>o OmD$Z "Mm§Jbo-dmB©Q>' `mVyZ Mm§Jë`mMm ñdrH$ma Agmhr "{ddoH$'`mMm EH$ AW© ì`dhmamÀ`m nmVirda hmoVmo, Ago {XgVo. H$maU EImÚmÀ`m dmJÊ`mV, ~mobÊ`mV H$mhr MwH$sMo qH$dm CUo {Xgbo Va Ë`mbm AmnU åhUVmo "Aao H$mhr {ddoH$ dJ¡ao Amho H$s Zmhr?' "Ago H$aVmZm WmoS>m {ddoH$ Var R>dm`Mm hmoVm!' o B. Aem n«H$mao "{ddoH$' `m eãXmMm dmna AmnU ghO ì`dhmamV H$aVmo. nU Ë`m àg§JmV VodT>çmnwaVmM Ë`mMm (g§H${MV) AW© w R>rH$ Amho . na§ V w na_mWm© À `m qH$dm AmÜ`mË‘mÀ`m joÌmV Ë`mMm AW© \$ma {demb Amho. \$ma gImob Amho. na_mWm©V "_moj' qH$dm na_oída Xe©Z qH$dm gmjmËH$ma hm Ë`mMm eodQ> Amho. ~«÷mZ§X, ghO g_mYr, gX²JVr Aem AZoH$ Ë`mVrb pñW{VàmßVr AmhoV. `m gmÜ`mn`ªV nmohmoMÊ`mMm Omo _mJ© ñdrH$mabm Amho, Or gmYZm ñdrH$mabr Amho, Ë`m dmQ>MmbrV Or ^wai nmS>Umar àbmo^Zo AWdm ‘mM© 2012 AS>Wio `oVrb Vr Amobm§Sy>Z nwT>o OmUo _hÎdmMo Amho. `oWo hm {ddoH$ A{Ve` _hÎdmMo H$m_ H$aVmo. na_mWm©H$S>o diÊ`mAmYr Oo ñ\w$aU hmoVo Vo {ddoH$mVyZM OÝ_mg `oVo. "ho OJ H$go {Z_m©U Pmbo' " Vo H$go H$moUË`m ~imda Mmbbo Amho', "Ë`mMm {Z`m_H$ H$moU Amho' "Xod H$moU Amho, _r H$moU Amho' g_W© åhUVmVAmYr _w»` Xod Vmo H$moUŸ& _J AmnU ^ŠV Vmo H$moU n§MrH$aU _hmdmŠ` {ddaUŸ& Ho$bo {M H$amdoŸ&& (Xm.12/3/5) hoM ˶mMo ñ\w$aU! nwT>o "`m OJmV emídV H$m` ? AemídV H$m` ? gË` H$m` AgË` H$m`- {ZË` H$m` A{ZË` H$m`- Aem JmoîQ>r§Mm {dMma `oUo Ë`mMo qMVZ hmoUo- `m à{H«$`m KS>V OmUo Ë`mVyZ "gË`m'n`ªV nmohmoMUo ho gd© {ddoH$ `m àH$aUmV `oVo. _mo j mÀ`m ~m~VrV OJX² J w ê $ AmÚ e§H$amMm`mªZr Mma gmYZo gm§{JVbr AmhoV. Ë`mV n{hbo gmYZ "{ZË`m{ZË` dñVy {ddoH$' åhQ>bo Amho. "AmÚ§ {ZË`m{ZË`dñVw-{ddoH$… gmYZ§ _V_²'- {ZË`m{ZË`dñVy {ddoH$ ho n{hbo gmYZ Amho. `m {dídmV "~«÷'M {ZË` Amho. BVa gd© A{ZË` Amho. {ZË` åhUOo {VÝhr H$mimV AgUmao Am{U A{ZË` åhUOo ^yVH$mimV ZìhVo, ^{dî`H$mimV ZgUmao, dV©_mZH$mimV Amho Ago dmQ>Umao (na§Vw AemídV) Ago Oo Vo gd©. emñÌH$ma åhUVmV""~«÷¡d {ZË`§ AÝ`V² Vw A{ZË`{_Vr doXZ_²Ÿ& gmo@`§ {ZË`m{ZË`dñVw {ddoH$ B{V H$Ï`VoŸ&&'' "Ho$di ~«÷M {ZË` Amho ~mH$s BVa gd© 17

aKwdra g_W©
A{ZË` (Z {Q>H$Umao-Zmhrgo hmoUmao) Amho hm {dMma éOUo åhUOoM {ZË`m{ZË` dñVy {ddoH$ Am{U `mMr YmaUm _ZmV hmoÊ`mgmR>rM gmao g§V dmL²>‘¶ Amho doX-emñÌo-nwamUo Ë`mgmR>rM AmhoV- g_W© åhUVmV. ~«÷m§S> aMZm OoWyZ OmbrŸ& VoWo {ddoH$s ÑîQ>r KmbrŸ& {ddaVm {ddaVm bmYbrŸ& nydm©nma pñWVrŸ&& Á`mÀ`mnmgyZ g¥îQ>r {Z_m©U Pmbr Ë`m "{ZË`' AgUmè`m ~«÷mMmM {dMma Yamdm, Ë`m_wio AmnUmg _yi pñWVr àmßV hmoVo. EH$Xm H$m {ZË` dñVy H$ibr, {VMr H$mg Yabr H$s A{ZË` dñVy~ÔbMo AmH$f©U H$_r hmoVo Ë`m_wio na_mWm©Mr dmQ>Mmb gmonr Am{U gwIH$a hmoVo. gwI-Xw…Im~m~Vhr VgoM Amho. {ddoH$s _mUyg gwIgwÜXm nmaIyZ KoVmo; Vgo KoUo {hVH$maH$ Amho. bmSy Jwbm~Om_ nŠdmÞ åhUyZ Mm§JboM AmhoV, gm_mÝ` _mUgmbm _`m©{XV ImUo R>rH$ Amho._Yw_oh Á`mbm Amho Ë`mbm Vo A{O~mV dÁ`© Amho. VmËnwaË`m gwImdh JmoîQ>rnojm XrK©H$mi {Q>H$Umao gwI Ho$ìhmhr Mm§Jbo. _ÚnmZ ì`gZmZo eara ZmgÊ`mnojm Xw½YnmZmZo eara gwÑT>-nwîQ> H$aUo Ho$ìhmhr Mm§Jbo. àn§M Am{U na_mWm©gmR>r {ZamoJr d gwX¥T> earaM Cn`wŠV AgVo. lr Xmg~moY, JmWm, kmZoídar, ^JdX²JrVm `mV "{ddoH$' {deofËdmZo CnXo{ebm Amho. AmVm AdYmam H$Wm JhZŸ& Oo gH$im§ H$m¡VwH$m OÝ_ñWmZŸ& H$m§ A{^Zd CÚmZŸ& {ddoH$ Vê$MoŸ&& (kmZoídar 1/28) ŸJrVm kmZoídar åhUOo {ddoH$ VéMo CÚmZM 18 Amho. AmYtMr {ddoH$mMr JmoR>rŸ& dar à{VnmXr lrH¥$îU OJOoR>rŸ& Am{U ^ŠVamOw {H$arQ> r Ÿ& n[agV Ago Ÿ && (kmZoídar 4/2) {ddoH$mMo ^m§S>ma AgUmar JrVm ñdV… ^JdmZ lrH¥$îU gm§JV AmhoV Am{U ^ŠVamO AOw©Z EoH$V Amho. AmMm`mªMm "{ddoH$ MyS>m_Ur' J«W Va {ddoH$ § {df`rMm kmZgmJa Amho {ddo{H$Zmo {daŠVñ` e_m{XJwUem{bZ…Ÿ& _w_wjmoaod {h ~«÷{Okmgm`mo½`Vm _VmŸ&& ({ddoH$ MyS>m_{U) åhUyZ {ddoH$mMo _hÎd OmUyZ KoUo _hÎdmMo Amho. {ddoH$mBVHo$M "d¡am½`'hr _hÎdmMo Amho. {ddoH$mnmR>monmR> d¡am½` ho AmboM. d¡am½`mV gwI,em§Vr, g_mYmZ Amho. Iam na_mW© d¡am½`m{edm` ZmhrM. d¡am½`mdmMyZ ^ŠVr hr ^ŠVr ZgyZ ^ŠVrMo T>m|J Amho- g_W© `m{df`r åhUVmVd¡am½¶m naVo Zmhr ^m½`Ÿ& d¡am½` Zmhr Vo A^m½`Ÿ& d¡am½` ZgVm `mo½`Ÿ& na_mW© ZìhoŸ&&(12/7/17) {ddoH$ Am{U d¡am½` hr OmoS>r A{d^mÁ` Amho. EH$m{edm` Xwgao Zmhr. ZwgVm {ddoH$ Cn`moJmMm Zmhr. {ddoH$mgmo~V qH$dm nmR>monmR> d¡am½` CnOUo _hÎdmMo. ZwgË`m "d¡am½`mbm' g_W© "hoH$mS>{ngo' åhUVmV{ddoH$ d¡am½` Vo Eog|Ÿ& ZwgVo d¡am½` hoH$mS>{ng|Ÿ& eãXkmZ `o{ib|g|Ÿ& AmnU {M dmQ>oŸ&&(12/4/19) ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
d¡am½` eãX Agm ~Zbobm Amho- amJ åhUOo AmgŠVr. {d åhUOo {d JV - Zmhrgo hmoU- "" o {dJV… amJ… `ñ_mV {damJ…'' "{damJñ` ^d…-d¡am½`_²'' {damJmMr pñWVr åhUOo d¡am½`. EImÚm JmoîQ>r~Ôb d¡am½` CËnÞ hmoUo åhUOo ˶m JmoîQ>rMr (‘ZmnmgyZ) Amg³Vr Zmhrer hmoUo. d_Zmà_mUo Ë`m JmoîQ>rg§~§Yr dmQ>UoåhUOo d¡am½` ^md {Z_m©U hmoUo. emñÌmV H$mH${dîR>m-d_Z `m Xmo Ý hr Jmo î Q>t~Ôb _mUgmÀ`m _ZmV {H$Vr {VQ>H$mam dmQ>Vmo Vgm àn§MmVrb JmoîQ>tMm {VQ>H$mam, {VañH$ma dmQ>Uo åhUOo d¡am½`. EImÚm JmoîQ>r~Ôb {VQ>H$mam Ho $ ìhm dmQ>Vmo - Va Ë`m Jmo î Q>rVrb Xmo f g_Oë`mZ§Va. g_moa nŠdmÞmMo VmQ> Amho nU Ë`mV {df H$mbdbobo Amho Ago g_Oë`mda `m VmQ>m_Yrb nXmWmª~Ôb AmgŠVr dmQ>Uma Zmhr. Ë`mÀ`m~Ôb {VQ>H$mamM dmQ>b. Agm o {VQ>H$mam qH$dm K¥Um dmQ>Uo ho ˶m {df¶m~Ôb CËnÞ Pmbobo d¡am½`M Amho. B§{Ð`m§Mo Oo {df` AmhoV Ë`m {df`m~Ôb AZmgŠVr {Z_m©U Pmbr Va Iè`m AWm©Zo d¡am½` {Z_m©U Pmbo Ago åhUVm `oB©b. hr B§{Ð`m§Mr {df`mgŠVrAZmgŠVrV namdVuV hmoUo ho Ë`m {df`mVrb Xmo f m§ ~ Ôb kmZ Pmbo VaM eŠ` Amho . na_mWm©gmR>r {df`m§~ÔbMr AZmgŠVr {H$Vr _hÎdmMr Amho. ˶m~Ôb g‘W© åhUVmV {df¶ AdKm ˶mJmdm & VarM na‘mW© H$amdm& Eogo nmhVm JmodmŸ& {XgVmo H$sŸ&&(Xm.12/7/7) {df` godZm_Ü`o åhUOo B§{Ð`m¨Zm gwI XoUmè`m dñVyÀ¶m {R>H$mUr KmVH$ Xmof AmhoV Ago _mUgmbm IaoM nQ>bo Va Ë`mbm Vr dñVy ‘mM© 2012 nm{hOo Ago nw Ý hm H$Yr dmQ>Uma Zmhr. {df`mon^moJmg§~Yr {dapŠV {Z_m©U hmoBb Va § © _mUyg Ë`mnmgyZ A{bßV hmoD$Z Ë`mÀ`m _ZmV ^Jd§ V m{df`r Amo T > {Z_m© U hmo B © b . `m {df`mgŠVr nmR>r_mJo _Z AgVo, _Z AmdaVm Ambo H$s AmgŠVr hiyhiy CUmdV OmVo. AmgŠVr OgOer CUmdV OmB©b Vg Vgo d¡am½` àIa hmoV OmB©b. åhUOoM _Z AmdaUo _hÎdmMo Amho. d¡am½`mgmR>r _ZmMr M§MbVm Zmhrer hmoD$Z Ë`mda {Z`§ÌU àñWm{nV Pmbo nm{hOo Am{U ho H$go hmoD$ eH$Vo Va "Aä`mgoZ Vw H$m¡ÝVo` d¡am½`oU M J¥øVo' AWm©V d¡am½`m_wio _ZmMr M§MbVm Zmhrer hmoD$ eH$Vo. åhUOo hohr EH$_oH$mda Adb§~Z Amho. Aem àH$mao y {ddoH$ Am{U d¡am½` `m XmoÝhtMohr EH$Ì _hÎd na_mWm©V Amho. ZwgVm {ddoH$ qH$dm ZwgVo d¡am½` H$m_mMo Zmhr. {ddoH$ hm {dMma Amho Va d¡am½` hm AmMma Amho. g§V kmZoída åhUVmV"{ddoH$mdmMyZ d¡am½` Am§YioŸ& d¡am½`mdmMyZ {ddoH$ nm§Ji'- Ë`mM AWm©Zo g_W©hr åhUVmVw o {ddoHo${dU d¡am½` Ho$boŸ& Var A{ddoHo$ AZWu KmVboŸ& AdKo doW© {M JoboŸ& XmohrH$S>o Ÿ&&(Xm.12/4/6) ho ¶oHo${dU ¶oH$ & VoUo CJmM dmT>o emoH$& AmVm d¡am½¶ Am{U {ddoH$ & ¶moJ EoH$m && (Xm.12/4/11) {ddoH$ Am{U d¡am½`mMr n[aUVr dV©ZmV H$er hmoV OmVo `m~Ôb g_W© åhUVmV{ddoHo$ A§Var gwQ>bmŸ& d¡am½`o àn§M VwQ>bmŸ& A§V~m©ø _moH$im PmbmŸ& {Z…g§J `moJrŸ&& (Xm. 12/4/12) 19

aKwdra g_W©
A§V~m©ø _wŠV hmoUo _hÎdmMo. A§Va§JmV AgUmao H$m_ H«$moYmXr, fS²>[anw, amJÛofmXr {dH$ma Am{U ~møm§JmMr àn§MmMr CnmYr `m XmoÝhtVyZ gwQ>Uo åhUOoM A§V~m©ø _moH$io hmoU. Ë`mMr o AdñWm Aer hmoV- AmñWm Zmhr Ì¡bmoŠ`mMrŸ& o pñWVr ~mUbr d¡am½`mMrŸ&& hr _wŠVmdñWmM Amho. àn§MmÀ`m __ËdmnmoQ>r "hdo-ZH$mo' Iyn AgVo. Ë`mdaM gwI-Xw…ImÀ`m H$ënZm ~m§Yboë`m AgVmV. hdo Vo àmßV Pmbo H$s gwI Am{U ZH$mo Vo àmßV Pmbo H$s Xw…I, dmñV{dH$ nmhmVm Iao gwI `m Û§ÛmÀ`m nbrH$S>o OmÊ`mV Amho. {ddoH$mÀ`m Aml¶mZo Û§ÛmVrV hmoVm `oV. o àn§MmVrb gd© gwImMr gmYZo hr àbmo^Zo AmhoV, Vr Q>miVm Ambr nm{hOoV. Ë`mgmR>r {ddoH$-d¡am½` _hÎdmMo. àn§M gmoS>m`Mm Zmhr \$ŠV Ë`mVrb __Ëd-AmgŠVr hr _`m©{XV Agm`bm hdr. AmYr àn§M H$amdm ZoQ>H$mŸ& Ago g_W© AmJ«hnydH$ gm§JVmV. åhUOo Vmo \$mQ>H$m Agy © Z`o ZmhrVa BVa bmoH$ d¡^d ^moJVmV Am{U hm _mÌ H$a§Q>m amhVmo, BVa bmoH$ Mm§Jbo-MwJbo § ImVmV hm CnmerM amhVmo. ZoQ>H$m `m eãXmMm AW© g_OyZ KoUo _hÎdmMo. "ZoQ>H$m' åhUOo "Zo_H$m' "_moOH$m'- H$V©ì`mbm AZwgê$Z Amdí`H$ VodT>mM-Agm AW© Amho. Vmo X[aÐr AgVm H$m_m Z`o. nU Ë`mV OmñV "hmd' Cn`moJmMr Zmhr. _wimV àn§M hm na_mWm©gmR>r Amho . Amnbo eara Am{U Am`w î ` ho na_oídamÀ`m àmßVrgmR>r Amho, hr YmaUm Oa o ÑT> Pmbr Va _mUyg àn§M Zo_H$m H$aob Am{U Ë`mV `oUmè`m g§H$Q>mZm, Xw…Im§Zm YramZo Vm|S> § 20 XoBb. ñdm_r daXmZ§X ^maVr åhUVmV ""CnbãY © Amho qH$dm CnbãY H$aUo eŠ` Amho åhUyZ {_idVm `oBb VodT>o {_idyZ ^moJVm `oBb VodT>o © © ^moJUo ho n[aUm_r BîQ> ZgVo. H$moR>Var g§`_mMm o ñdrH$ma AmYrM H$amdm bmJVmo. ^moJmÀ`m ÑîQ>rZo g§ ` _ ñdrH$maUo åhUOo M àn§ M ZoQ>Ho$nUmZo H$aUo. Agm g§`_mMm ñdrH$ma {dMmanydH$ Ho$bm Va Ë`mMm Xwhar bm^ hmoVmo, © o ^moJmVrb gwI dmT>Vo Am{U AmgŠVr CUmdV OmVo.'' àn§MmVbm hm _hÎdmMm ^mJ Amho. g§`_ åhQ>bo H$s bmo^mMm-ñdmWm©Mm Ë`mJ Ambm. Á`mbm Ë`mJ gmYbm Ë`mbm `moJ gmÜ` Pmbm. EH$ {dÛmZmoŠVr `oWo {gÜX hmoV. "Ë`mJr Vmo o `moJr Am{U ^moJr Vmo amoJr' ñdmW© Ë`mJm_wio g_mOmMr àH¥$Vr {ZH$mon amhVo. ^«îQ>mMma, b~mS>r, AË`mMma, AZmMma hmoV Zmhr. "_m¡O _Om _ñVr' `m OrdZe¡brV ñd¡amMma dmT>Vmo Ë`mV ì`ŠVrMr Am{U amîQ´>mMr hmZr hmoV. AmXe© o nm`Xir VwS>{dbo OmVmV. AZmMmambm CV `oVmo.ho {ddoH$mZoM Ü`mZmV `oD$ eH$Vo Am{U d¡am½`mZo Ë`mV n[adV©Z KSy> eH$Vo."g_W©'nUo OrdZ OJm`Mo Agob OJÊ`mVrb Iam "AmZ§X' {_idm`Mm Agob Va Ë`mgmR>r "{ddoH$' _hÎdmMm Amho. åhUyZ OrdZmÀ`m àË`oH$ joÌmV {ddoH$mZ§X AË`mdí`H$M AmhoV. ì`ŠVr Am{U amîQ´ > `m§ À `m CËH$fm© g mR>r {ddo H $ Am{U d¡am½`mMr {ZVm§V JaO Amho. Ë`mgmR>r Amnbo g§V gm{hË` IamoIarM g_W© Amho, g_¥ÜXhr Amho. \$ŠV AmnU nyU©ËdmZo {VH$S>o diUo _hÎdmMo Amho Vo ì`ŠVrgh amîQ´>{hVmMohr Amho. && O` O` aKwdra g_W© && ‘mM© 2012

aKwdra g_W©

gXm g§JVr gÁOZmMr Yamdr
gm¡. _{Zfm ^mñH$a Aä`§H$a, {‘aO

lr_V² Xmg~moY, AmË_mam_ d _ZmMo íbmoH$ hr g_W© g§àXm`mMr àñWmZÌ`r Amho. Ë`mVrb _ZmMo íbmoH$ hm N>moQ>oImZr d bmoH${à` J«§W Amho. g§ñH¥$V dmL²>_`mV Ogo Cn{ZfXm§Zm _hÎdmMo ñWmZ Amho . Ë`mà_mUo g_W© g§àXm`mÀ`m àñWmZÌ`rV _ZmÀ`m íbmoH$m§Zm _hÎdmMo ñWmZ Amho. {dZmo~m ^mdo Ë`m§Zm _Zmon{ZfX² AgoM åhUVmV. _ZmÀ`m íbmo H $mV lrg_Wmª Z r AZ§ V amKdmMm n§ W {ddaU H$ê$Z gm§ { JVbm. am_mZw g § Y mZmZo Amnë`mbm Omo AmË_gmjmËH$mamÀ`m AZw^dmMm AmZ§X àmßV Pmbm Vmo AmZ§X BVam§Zmhr ^moJm`bm {_imdm Aer lrg_WmªZm Vi_i hmoVr. Aem AmZ§XmMm AZw^d KoÊ`mgmR>r _Z ho V`ma H$amdo bmJVo. "_Z Ed _Zwî`mUm§ H$maU§ ~ÝY_moj`mo…' Ago åhQ>boM Amho. _Zm_wioM ~§Y d _Zm_wioM _moj. _Z hr EH$ {dbjU MrO Amho. _ZM _Zwî`mbm XodËdmMm AWdm XmZdËdmMm _mJ© XmIdVo. AmË_mZ§ a{WZ§ {dpÜX eara§ aW_od VwŸ& ~wpÜX¨ Vw gmaqW {dpÜX _Z… àJQ>_od MŸ&& 1-3-3Ÿ&& H$R>mon{ZfX Agm H$R>mon{ZfXmV EH$ gw§Xa íbmoH$ Ambm Amho. Ë`mV OrdmËå`mda aWrMo (aW MmbdUmè`mMo) ê$nH$ Ho$bo Amho. OrdmË_m hm aWr AgyZ eara åhUOo aW Amho. ~wÜXr ‘mM© 2012

hm `m aWmMm gmaWr AgyZ _Z åhUOo bJm_ Amho. n§M kmZ|{Ð`o d n§M H$_]{Ð`o Ago `m aWmMo Xhm KmoS>o AmhoV. hm aW `mo½` _mJm©dê$Z YmdÊ`mgmR>r _Zê$nr bJm_ hm ~wpÜXê$nr gmaÏ`mÀ`m hmVmV Agm`bm hdm. VaM gd© KmoS>o EH$mM {XeoZo g§Mm{bV hmoD$Z J§Vì`ñWmZ JmR>Vm `oB©b. nU ì`dhmamV CbQ>oM KS>Vo. _Z gmaWr hmoVo d ~wÜXrbm bJm_ ~ZdVo Ë`m_wio aW Mm¡Iya CYiVmo d J§Vì` ñWmZ JmR>Vm Va `oVM Zmhr nU OrdmËå`mbm _mÌ nwÝhm nwÝhm OÝ_-_¥Ë`yMm AZw^d ¿`mdm bmJVmo. ho Q>miÊ`mgmR>r ~w Ü Xrbm nw Ý hm Amnë`m gmaÏ`nXmda à{VpîR>V H$amdo bmJVo . Ë`mgmR>r _ZmZo Amnë`m gmaWrnXmMm Ë`mJ H$aUo Amdí`H$ Amho. åhUyZ g_WmªZr _ZmbmM CnXoe Ho$bm Amho. ñdV…M ñdV…er g§dmX gmYyZ AmË_n[adV©ZmMo EH$ doJioM V§Ì g_WmªZr {dH${gV Ho$bo. ~«÷{dÚoMm AZm{X n§WM lrg_WmªZr _ZmÀ`m íbmoH$mV CbJSy>Z XmIdbm Amho. Iam Xod H$moUVm, Vmo àmßV H$aÊ`mgmR>r à`ËZ H$moUVo H$am`Mo , AmS>dmQ>m H$mo U Ë`m, Ë`m H$em Q>mim`À`m, Zm_ñ_aUmMo _hÎd H$m`, Iao g_mYmZ H$go àmßV H$ê$Z ¿`m`Mo Vo gd© _mJ©Xe©Z lrg_WmªZr `m bhmZem J«§WmV Ho$bo Amho. 21

aKwdra g_W©
_Zwî` hm g_mO{à` àmUr Amho. Ë`m_wio Ë`mbm Xwgè`mÀ`m g§JVr_Ü`o ahmdo bmJUo A{Zdm`© Amho. g§JV hr na_mWm©bm _maH$hr Agy eH$Vo qH$dm nmofH$hr Agy eH$Vo. Eo { hH$Vo H $S>o , gw I mgrZVo H $S>o _Zw î `mMr ñdm^m{dH$ àd¥Îmr AgVo. XwJw©U _Zwî` ghO CMbVmo. nU gX²JwU _mÌ A§Jr à`ËZnyd©H$ ~mUdmdo bmJVmV. O`mMo{Z g§Jo g_mYmZ ^§JoŸ& Ah§Vm AH$ñ_mV `oD${Z bmJoŸ& {VWo g§JVrMr OZt H$moU JmoS>rŸ& {OWo g§JVrZo _Vr am_ gmoS>rŸ&&45Ÿ&& Á`m g§JVr_wio _Zwî` am_mnmgyZ Xya OmVmo Aem g§JVrMr _Zwî`mbm ñdm^m{dH$ AmoT> AgVo. nU Ë`m_wio _ZmMo g_mYmZ ^§J nmdVo. Xohmh§Vm XoD$Z {MH$Q>bobr AgVoM. nU Vr ÑT> ìhm`bm bmJVo. Xohmh§Vm {Z_y©i H$aUo hr ~«÷{dÚm àmßVrVrb _w»` JmoîQ> Amho. EH$ g§ñH¥$V gw^m{fVH$ma åhUVmVgL²>J… gdm©Ë_Zm Ë`mÁ`… g MoÜXmVw§ Z eŠ`VoŸ& g g{Ø… gh H$V©ì`… gÝV… gL²>Jñ` ^ofO_²Ÿ&& Hw$UmMr g§JV _wimV H$ê$M Z`o. nU Vr Q>mH$Uo gd©Vmonar eŠ` Zgbo Va gÁOZm§MrM g§JV H$amdr. g_mOmV amhÿZ nyU© {Z…g§J hmoUo H$moUmhr _Zwî`mg eŠ` hmoUma Zmhr. g_mOmV gÁOZXwO©Z, b~mS>, Mm§Jbr-dmB©Q> gd©M àH$maMr _mUgo AgUma. ~hþOZm§À`m g§JVrV ahmdo Oar bmJUma Agbo Var H$moUmÀ`m g§JVrV ahmdo, H$moUmÀ`m g§JVrV amhÿ Z`o `mMo ñdmV§Í` _Zwî`mH$S>o Amho. Voìhm _Zwî`mZo {ddoH$mZo 22 ZmpñVH$ bmo^r, XwO©Z `m§Mr g§JV Q>mimdr d g§Vm§Mr g§JV H$amdr. g§Vm§Mr ì`m»`m H$aVmZm g_W© åhUVmVH$ar d¥Îmr Omo g§V Vmo g§O OmUmŸ&XwamemJwUo Vmo Zìho X¡Ý`dmUmŸ& CnmYr Xoho~wÜXrZo dmT>drVoŸ& nar gÁOZm Ho${d ~m§Yy eHo$ VoŸ&&168Ÿ&& g§V gÁOZm§À`m g§JVrV _mZdr OrdZmMo gmW©H$ H$amd`mMo. nU Ago g§V bmoH$ AgVmV Var H$go Ë`mMr gwQ>gwQ>rV ì`m»`m g_WmªZr darb íbmoH$mV Ho$br Amho. Omo AmË_mOmË_ {ddoH$ H$ê$Z emídV Aem ~«÷ñdê$nr d¥Îmr pñWa H$aVmo Vmo g§V Xmg~moYmVhr g_W© åhUVmV H$s Omo OmUob ^Jd§VŸ& V`m Zmd ~mo{bOo g§VŸ& Omo emídV Am{U AemídVŸ& {ZdmS>m H$ar Ÿ&& (6-1-16) {ZarÀN>Vm ho g§Vm§Mo _w»` bjU Amho. àn§Mm{df`tMr ñdmWu Amem Ë`m§À`m _ZmV ZgVo. Aer Xwamem Zgë`m_wio Ë`m§À`mH$S>o XrZVmhr ZgVo. Xoh~wÜXr dmT>dUmar CnmYr Ë`mbm ~mYy eH$V Zmhr. Vmo h[a^ŠV AgyZhr {daŠV AgVmo. Vmo kmVm AgVmo. Ë`mbm AmË_mZw^d Ambobm AgVmo. EH$ A§VamË_mM MamMamV ^ê$Z am{hbm AgyZ VoM Amnbo ñdê$n Amho Ago {dkmZ åhUOo {deof kmZ Ë`mÀ`m AZw^dmg Ambobo AgVo. (133) Ë`m_wio Ë`m§Zm H$moR>ohr Û¡V {XgV Zmhr. OoWo Û¡V AgVo VoWo ^` AgVo. g§V gd© {R>H$mUr EoŠ`M nhmV Agë`m_wio Vo ^`mVrV AgVmV. (136) ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
Aem g§Vm§Mo kmZr _Zwî`mMo dU©Z H$aVmZm kmZXod åhUVmV O`mMo{Z COmioŸ& CKS>Vr ~wÜXrMo S>moioŸ& Ordw Xm|Xmdar bmoioŸ& AmZ§Xm{M`mŸ&& 13-173Ÿ&& kmZoídarŸ&& g§Vm§Mr kmZ àH$memZo ~wÜXrMr ÑîQ>r CKS>Vo d Ord AmZ§XmÀ`m nmoQ>mda bmoiVmo. lrg_WmªMm g§VgwÜXm kmZr nwéf Amho. Am{U Ë`m§Zr Ë`m g§ V m§ M r A§ V a§ J bjUo gm§ { JVbr. da gm§{JVboë`m d¡am½`mXr A§Va§J bjUm§dê$Z g§Vm§Zm AmoiIVm `oVo. _J VoM BWo eararŸ& O¡ Amnwbm à^mdmo H$arŸ& V¢ B§{Ð`m§Mm ì`mnmarŸ& S>moimhr {XgoŸ&&13.177Ÿ&&km.Ÿ&& Vr bjUo Ooìhm XohmV àJQ> hmoVmV Voìhm B§{Ð`m§À`m {H«$`m§dê$Z Vo g§V AmhoV hr JmoîQ> ~{ha§ J mdê$Zhr H$iy Z `o V o . PmS>m§ À `m Q>dQ>drVnUmdê$Z dg§VmMm àdoe OmUVm `oVmo, A§H$amÀ`m bwgbwerVnUmdê$Z O{_ZrMo _mX©d w g_OyZ `oVo Ë`mà_mUo g§Vm§À`m XohmVhr _wabobr kmZ bjUo Ë`m§À`m XohmÀ`m {R>H$mUr àJQ> hmo V mV. g_W© ~{ha§ J bjUo gm§ J VmZm åhUVmVZgo Jd© A§Jr gXm drVamJrŸ& j_mem§Vr ^moJr X`mXj `moJrŸ& Zgo bmo^ Zm jmo^ Zm X¡Ý`dmUmŸ& Bhr bjUt Om{UOo `mo{JamUmŸ&&134Ÿ&& gd© Ì AmË_Xe© Z mMm AZw ^ d Ko V Agë`m_wio g§V J{d}îR> AgV ZmhrV. VmR>m Zgë`m_wio Vo gdmªer Z_« AgVmV. g§V drVamJr AgVmV. g§ñH¥$V_Ü`o amJ åhUOo ‘mM© 2012 ào_; Am{U {d+B = OmUo. Á`m§Mo {df`m§darb ào_ {ZKyZ Jobo Amho Vo drVamJr. Vo {df`m§V {daŠV AgVmV. {df`m§ n mgy Z A{bßV Agë`m_wio Ë`m§Zm Ë`m {df`m§Mm bmo^ ZgVmo. Omo _Zwî` {df`m§Mm bmo^r AgVmo Ë`mbm {df`m§Zr AmZ§X {_iVmo d _J AmUIr {df` {_idÊ`mMr ñn¥hm {Z_m©U hmoVo. CbQ> {df` Zmhr {_imbo H$s Ë`mMm jmo^ hmoVmo. _J Vmo H«$moY AmdaVm AmdaV Zmhr. åhUyZ Va JrVoZo H$m_, H«$moY d bmo^ `m§Zm ZaH$mMr Ûmao åhQ>bo Amho d {df`r _mUgmMm AY…nmV H$gm hmoVmo Ë`mMohr dU©Z Ho$bo Amho. g§V _mÌ {df`m§nmgyZ A{bßV Agë`m_wio {df`r _mUgm§À`m {R>H$mUr AgUmao X¡Ý` Ë`m§À`m {R>H$mUr ZgVo. CbQ> Ë`m§Mo A§V…H$aU j_m d em§Vr `m§Zr n[anyU© AgVo. Vo X`miy AgVmV. Ago g§VnwéfM Xwgè`mMm CÜXma H$ê$ eH$VmV. Aem g§VOZm§Mr g§JV H$amdr Ago g_W© gm§JVmV. _Zm H$mon AmamonUm Vo ZgmdrŸ& _Zm ~wpÜX ho gmYwg§Jr dgmdrŸ& _Zm ZîQ> Mm§S>mi Vmo g§J Ë`mJrŸ& _Zm hmoB© ao _moj_mJu {d^mJrŸ&&107Ÿ&& _Zm gd©hr g§J gmoSw>Zr ÚmdmŸ& AVr AmXao gÁOZmMm YamdmŸ& O`mMo{Z g§Jo _hm Xw…I ^§JoŸ& OZt gmYZodrU gÝ_mJ© bmJoŸ&&203Ÿ&& åhUo Xmg gm`mg Ë`mMo H$amdoŸ& OZt OmUVm nm` Á`mMo YamdoŸ& Jwé$A§OZodrU Vo AmH$ioZmŸ& OwZo R>odUo _rnUo Vo H$ioZmŸ&&141Ÿ&& 23

aKwdra g_W©
g_W© _Zmbm gm§JVmV H$s _Zm amJ `oD$ XoD$ ZH$mog. Ë`mgmR>r Vy gÁOZm§À`m g§JVrV ahm. XwîQ> d ZrM _mUgm§Mr g§JV Q>mi. åhUOo Vy _mojmMm ^mJrXma hmoerb. Ë`m§À`m g§JVrV _moR>_moR>r Xw…Io Zmhrer hmoVmV. gmYZm§Mo H$îQ> Z hmoVm gÝ_mJ© gmnS>Vmo. Aem AmË_kmZr _Zwî`mg eaU Omdo. Vo Jwé AmË_kmZ XoVmV. Amnbo OwZo R>odUo àmßV H$ê$Z XoVmV. OwZo R>o d Uo åhUOo ñdV…OdiM Agbo b m AmË_ñdê$nmMm R>odm Vo Amnë`mbm àmßV H$ê$Z XoV Agë`m_wio _Zwî` OÝ_mMo gmW©H$ hmoVo. g§ V g§ J VrV gÝ_mJ© gmnSy > Z AmË_ñdê$nmMm R>odm H$gm àmßV hmoVmo Vohr lrg_WmªZr _ZmÀ`m íbmoH$mV gm§{JVbo Amho. `mVbm n{hbm AS>Wim Amho Xoh~wÜXrMm. J^©dmgmV gmo@h§ åhUUmam Ord OÝ_ KoVmM H$mo @ h§ åhUy bmJVmo . Ë`mbm ñdV…À`m AmË_ñdê$nmMm {dga nS>Vmo . Z§ V a AmB©~m~m§Zr R>dbobo Zmd Ë`mbm {MH$Q>V. Ë`m o o Zmdm~amo~a Xoh Vmo _r hr ^mdZm ÑT> hmoD$ bmJVo. Xoh Vmo _r, ho _mPo AmB©~mn, hm _mPm Jmo V mdim, ho _mPo YZ, Ka, ~m`H$m,_wbo Aer _m`oMr `mXr dmT>VM OmVo. `m gdmª_Ü`o Iam _r bnyZ amhVmo. Omon`ªV Iè`m _rMr, AmË_ñdê$nmMr AmoiI hmoV Zmhr Vmon`ªV _Zwî` Amnbo Iao {hV H$ê$Z KoD$ eH$V Zmhr. H$maU Iao {hV XohmVrV Amho . åhUy Z "Xo h o ~ w p ÜX Vo AmË_~w Ü Xr' hmo Ê `mgmR>r g§ V g§ J Vr Amdí`H$ Amho . (163) 24 _Zwî` Amnbm Xoh d Ë`mg§~§YmZo g^modVr ngabobm àn§M `mMrM gVV qMVm H$aV AgVmo. AmO àn§MmH$aVm hr JmoîQ> Ho$br, CÚm Vr H$arZ, Ë`mgmR>r A_yH$ gm{hË` d BVH$m n¡gm H$gm Amdí`H$ Amho, Vmo _r H$gm àmßV H$arZ AerM qMVm H$arV AgVmo. H$maU Ë`m àn§Mm~Ôb AVmoZmV AmgŠVr AgVo. na§Vw _ZmZo `moOboë`m JmoîQ>r gd©M gË`mV `oVmV Ago Zmhr. _J Ë`mdoir Ë`mbm Amnë`m _`m©Xm OmUdVmV. Voìhm àn§MmV R>odbobm AmgŠVr H$er AZmR>m`r hmoVr Vo Ë`mbm H$iyZ `oVo. _J Vmo XodmMm Ymdm H$ê$ bmJVmo. åhUyZ gwadmVrnmgyZM h[a[M§VZmV a_yZ ^Jd§Vmer ZmVo OmoS>mdo. Vo H$go OmoS>m`Mo Vo g§V {eH$dVmV. (165) g§H$ën-{dH$ën H$aUo hm _ZmMm ñd^md. ZmZm H$ënZm H$ê$Z _Z {df`mV Jw§VyZ amhVo.Ooìhm _ZmMr H$ënZm H$aÊ`mMr gd` gwQ>y Z Vo {Z{d©H$ën hmoBb, ñdV… {Z_m©U Ho$boë`m © Ñí`mnmgyZ ñdV… ~mOyg hmoB©b Ë`mdoir {ÌJwUmVrV Xod AZw^dVm `oB©b. H$ënZmVrV H$go ìhmdo Vo g§Vm§À`m g§JVrV {eH$Vm `oVo. (164) Ah§H$ma dmT>bm åhUOo _Zwî` ñÌr,nwÌ, AmßV, ñdH$s`, {dÚm, H$bm dJ¡ao ZmZm _mohmV AS>Hy$Z nS>Vmo. "_r Xoh ZgyZhr _r Xoh Amho' Ago dmQ>Uo åhUOo ^«m§Vr AWdm {dnarV kmZ. `m {dnarV kmZm_wiM _Zwî`mbm OÝ_-_¥Ë`yMo o \o$ao {\$amdo bmJVmV. AZoH$ Xw…Io ^moJmdr bmJVmV d nwÝhm nwÝhm OÝ_ ¿`mdm bmJVmo. ho {dnarV kmZ Xya H$go H$am`Mo Vo g§Vg§JVrV ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
{eH$Vm `oVo. (166) EH$ AmË_VÎdM emídV Amho. ~mH$s gd© Ñí` ngmam hm AemídV Amho . hm AmË_mZmË_{ddoH$ _Zwî`mZo Ho$bm nm{hOo. gd© g§e`, ^«_ Zmhrgo Ho$bo nm{hOoV. g§XohmVrV AdñWm àmßV hmoÊ`mg gVV Aä`mg H$aUo Amdí`H$ Amho . hm AmË_ZmË_{ddo H $ d Aä`mg H$gm H$amdm Vo g§Vg§JVrV {eH$Vm `oVo. (167) 163 Vo 167 `m nmM íbmo H $m§ V g§ V Amnë`mbm gÝ_mJ© H$gm XmIdVmV Ë`mMo g_WmªZr {X½Xe©Z Hoo$bo Amho. Aem g§Vm§Odi "Zgo A§V AmZ§V g§Vm nwgmdm' Á`mbm A§V Zmhr Vo AZ§V na_mË_ñdê$n H$go Amho Ë`mMr {dMmaUm H$amdr. g§Vm§H$S>o bm¡{H$H$ àn§MmVrb gwImgmR>r H$Yrhr {dMmaUm H$ê$ Z`o. Ë`m§À`m g§JVrV emídV gË`M _mJyZ ¿`mdo. AWm©VM Ë`mgmR>r àW_ Amnë`m Xo h ~w Ü XrMm d Ah§H$mamMm {Zamg Pmbm nm{hOo. Xoh~wÜXr jrU hmoB©b VoìhmM AmË_~wÜXr{df`H$ {Okmgm {Z_m©U hmoB©b. (169) _J g§V H$gm CnXoe H$aVmV Vo gm§JVmZm g_W© åhUVmV_hmdmŠ` VÎdm{XH|$ n§MrH$U}Ÿ& IwUo nm{dOo g§Vg§Jo {dnU}Ÿ& {ÛVr`og g§Ho$V Omo Xm{dOoVmoŸ& V`m gm§Sw>Zr M§Ð_m ^m{dOoVmoŸ&&154Ÿ&& g§V VÎd_Ëñ`mXr _hmdmŠ`m§Mm CnXoe H$aVmV. ñWyb, gyú_, H$maU d _hmH$maU `m Mma Xohm§Mr VÎdo, gyú_ n§M_hm^yVo, Vr EH$_oH$m§V {_giyZ n§MrH$aUmZo ñWyb ê$n H$go àmßV H$aVmV, Ë`m VÎdm§Zm AmYma^yV ‘mM© 2012 AgUmao ~«÷VÎd `m§Mo g§V {X½Xe©Z H$aVmV. Zm{ed§V nXmWmªÀ`m nbrH$S>o AgUmao ~«÷VÎd ho Amnbo ê$n Amho ho OmUUo hm AZw^dmMm {df` Amho. {ÛVr`oMr M§ÐH$moa PmS>mÀ`m \$m§XrÀ`m IyUÀ`m AmYmamZo XmIdmdr Ë`mà_mUo o g§ V _hmdmŠ`m§ À `m gmhmæ`mZo ~« ÷ dñVy AZw ^ dmÀ`m H$jo V AmUÊ`mMr `w Š Vr {eH$dVmV. na_mWm©V `m AZw^dmbm _hÎd Amho. g§V ho Zoh_r {dMmanyd©H$ ~mobVmV d {ddoH$mZo MmbVmV. Ë`m§À`m àË`oH$ H¥$VrVyZ Ë`m§Mm {ddoH$ ÑJmoÀMa hmoV AgVmo. Ë`m§À`m ghdmgmZo Xw…Ir _mUgm§Zm gwÜXm g_mYmZ bm^Vo. {dMmanyd©H$ H$go ~mobmdo Vo Ë`m§À`m g§JVrV {eH$Vm `oVo. A{ddoH$mZo dmJUoM _Zwî`mbm Xw…I ^moJm`bm bmdVo. hm {ddoH$M g§V {eH$dV AgVmV. (132) g§Vm§Mo ^Jd§Vmda {Z…gr_ ào_ AgVo. {daŠVr ho Ë`mMo _w»` bjU AgVo. Vo ñdê$nmZwgYmZr aV AgVmV. Ë`m§À`m Xe©ZmZo § dm ñnem©Zo _Zwî`mbm nwÊ` àmßV hmoVo. Ë`m§À`m ghdmgmMm _w»` n[aUm_ åhUOo Ë`m§À`m ^mfUmZo _Zm_Yrb XwîQ> g§e` Zmhrgo hmoVmV. (133) gXm gd©Xm gÁOZm§Mo{Z `moJoŸ& {H«$`m nmbQ>o ^pŠV^mdmW© bmJoŸ& {H«$`odrU dmMmiVm Vo {ZdmarŸ& VwQ>o dmX g§dmX Vmo hrVH$marŸ&&108Ÿ&& AmMaUmV ~Xb KS>Uo d Xodmda ào_ OS>Uo ho gËg§JVrMo XmoZ n[aUm_ g_WmªZr `m íbmoH$mV d{U©bo AmhoV. gXmMaU hm na_mWm©Mm 25

aKwdra g_W©
nm`m Amho. "gXmMma hm Wmoa gm§Sy> Z`o Vmo' Ago g_W©© åhUVmVM. H«$moY, bmo^, _moh ho [anw _Zwî`mbm gXmMaUmnmgyZ Xya ZoVmV. gËg§JVrZo bmo^, _moh, H«$moYm§da H$m~y H$gm {_idm`Mm Vo {eH$Vm `oVo. Ë`m§À`m g§JVrZo ^Jd§VmÀ`m ApñVËdmMr OmUrd {Z_m©U hmoVo. ^Jd§Vmda ào_ H$aÊ`mMr H$bm {eH$Vm `oVo. VÎd{ZU©`mgmR>r hmoUmao dmX g§nyZ VÎdmZwHy$b g§dmX KSy> bmJVmo. ^Jd§VàmßVrÀ`m AmS> `oUmè`m dmgZm, H$m_Zm d H$ënZm Zmhrem hmoÊ`mg g§Vm§Mm ghdmg AË`§V Cn`wŠV R>aVmo. _ZmVrV hmoD$Z CÎm_ JVr H$er àmßV H$amd`mMr Vo g§V ghdmgmZo H$iVo . (128,129) _Zmbm nwZ…nwÝhm g_OmdyZ gË`mMm {MH$mQ>rZo H$gm emoY ¿`m`Mm, gX²dñVyMo {ZpíMV kmZ H$go àmßV H$ê$Z ¿`m`Mo Vo gËg§JmZo H$iVo. qnS>kmZ, VÎdkmZ, g§ J rVmXr H$bm, `moJmä`mg, `k`mJ, ^moJ˶mJm_Yo Iao g_mYmZ ZgyZ VogÁOZm§À`m g§JVrVM àmßV hmoVo. (151,153) åhUyZ g_W© åhUVmV_Zm g§J hm gd© g§Jmg VmoS>rŸ& _Zm g§J hm _moj VmËH$mi OmoS>rŸ& _Zm g§J hm gmYH$m grK« gmoS>rŸ& _Zm g§J hm Û¡V {Z…eof _moS>rŸ&&204Ÿ0Ÿ&& g§V ghdmgmZo "_r Xoh' hm ^«_ jrU hmoD$ bmJVmo d gmYH$ \$ma bdH$a Amnë`m Ü`o`màV nmoMVmo. Û¡V A{O~mV Zmhrgo hmoVo d Vmo AmË_kmZr ÑT> amhVmo. åhUyZ g_WmªMr gmYH$m§Zm H$iH$irMr {dZ§Vr Amho H$s Yar ao _Zm g§JVr gÁOZmMrŸ& OoUo d¥{Îm> ho nmbQ>o XwO©ZmMrŸ& ~io ^md gX²~wpÜX gÝ_mJ© bmJoŸ& _hmH«y$a Vmo H$mi {dH«$mi ^§JoŸ&&135Ÿ&& gËg§JVrZo XwîQ> _Zwî`mMr d¥Îmr gwÜXm nmbQ>Vo. gX²^md, gX²~wÜXr d gÝ_mJ© àmßV hmoVmo d _hm^`§H$a Aem _¥Ë`yMo gwÜXm ^` ahmV Zmhr. Ë`m_w i o eo d Q>À`m íbmo H $mV gm§{JVbobr kmZ, d¡am½` d gm_Ï`© hr \$blwVr àmßV hmoVo. AemàH$mao g_WmªZr _ZmÀ`m íbmoH$m§VyZ gËg§JVrMo _hÎd R>gdbo Amho. && O` O` aKwdra g_W© &&

‘mM© 2012 ‘Yrb gÁOZJS>mda g§nÝZ hmoUmao H$m¶©H$« ‘
{XZm§H$ 12-2-2012 23-3-2012 1-4-2012 6-4-2012 26 {V{W ’$mëJwZ A‘mdmñ¶m M¡Ì ew. à{VnXm M¡Ì ew. Zd‘r M¡Ì nm¡{U©‘m gU CÛm©M©Z JwT>r nmS>dm lram‘ Zd‘r lram‘ ‘wVuMr fmoS>fmonMma nyOm ZdrZ dfm©a§^, n§Mm§J dmMZ lram‘ d lrg‘W© OÝ‘gmohim

hZw‘mZ O¶§Vr lrhZw‘mZ OÝ‘gmohim ‘mM© 2012

aKwdra g_W©

n§Mm§JmMr CH$b
H«$‘e… Á`mo{Vfn§S>rV lr. KZ…í`m_ ^Q, nwUo>. ’$moZ : 9766467639 AVr dmXir d ñd^mdhr VgmM AgVmo. gm§YoXwIrMm Ìmg hmoVmo. 2) _Ü`ZmS>r- ^aUr, _¥J, nwî`, nydm©, {MÌm, AZwamYm, nydm©fmT>m, Y{ZîR>m, CÎmam^mÐnXm Aer ZD$ ZjÌo øm ZmS>rV `oVmV. øm ZmS>rÀ`m ì`ŠVrMr àH¥$Vr {nÎmH$maH$ AgVo. ì`ŠVrñd^md hm A{V _§X Agm AgVmo. PmonoVyZ CR>ë`mda `m§Zm H$m_gwÜXm bdH$a gwMV Zmhr. H$mhr Var Imëëçm{edm` `mMo {nÎm H$_r hmoV Zmhr. 3) A§Ë`ZmS>r- H¥${ÎmH$m, amo{hUr, Amíbofm, _Km, ñdmVr, {demIm, CÎmamfmT>m, ldU, aodVr Aer ZD$ ZjÌo `m ZmS>rV `oVmV. ì`ŠVrMr H$\$ àd¥Îmr AgVo. A{V amJrQ>nUm AgVmo. Aer 27 ZjÌo øm ZmS>rV 9/9 à_mUo dmQ>br Jobr AmhoV. _mZdmMr àH¥$Vr dmV, H$\$, {nÎm øm {ÌXmofm§Zr ^abobr Amho. ZmS>r hr _mZdmMr àH¥$Vr, MbZdbZ H$go Amho d dm`y hm ZmS>rMm àmU Amho. _mZdmV gwÜXm n§M^yVo AmhoV. øm n§M_hm^yVm§_wio kmZ|{Ð`o, H$_}{Ч`o `m§Mo kmZ hmoVo. àW_ dU©Z Ho$bobr AmÚZmS>r hr dmV XmofH$maH$ Amho. hm Xmof AgUmè`m _mZdmbm {S>g|~a, OmZodmar, \o$~«wdmarV øm {dH$mamMm Ìmg hmoÊ`mMm g§^d AgVmo. AmÚ ZmS>rV {nÎm{dH$ma AgVmo. hm Xmof E{àb, _o, Am°JñQ>, gßQ>~a øm _{hÝ`m§V {dH$mamMm Ìmg OmUdVmo. | 27 AmOÀ`m boImV AmnU ZmS>r, `moZr d AdH$hS>m Am{U KmVMH«$mg§~Yr WmoS>r _m{hVr KoD$ `m. AmnU ghOnUo åhUVmo H$s _r EImÚm ì`ŠVrMr Zg Z² Zg AmoiIVmo. Zg åhUOo ZmS>r. hr ZmS>r åhUOo \$ŠV earamMr BVa dmnamVbr ZmS>r Zmhr. ZmS>r åhUOo era hr \$ŠV Á`mo{VfemñÌmV AgVo Ago Zmhr. {hMm Cn`moJ \$ma nydu d¡Ú bmoH$ H$aV AgV Am{U AmVmMo S>m°ŠQ>agwÜXm Ë`mMm Cn`moJ H$aVmV. é½UmMr àH¥$Vr Iam~ Pmbr qH$dm _Yw_oh gma»`m amo½`mMr VnmgUrgmR>r {eaoVyZ aŠV KoVbo OmVo. aŠVXmZ H$aVodoir, é½Umbm gbmB©Z, aŠV XoVmZmgwÜXm ZmS>r qH$dm era gmnS>dyZ darb JmoîQ>r Úmì¶m bmJVmV ho AmnUmg _mhrV AmhoM. åhUOo earamV AgUmar ZmS>r hr \$maM _hÎdmMr R>aVo. ~r.nr. ~KVmZm, ZmS>rMo Rm>oHo$ _§X, ObX nS>VmV H$m Vo gwÜXm S>m°ŠQ>a nmhVmV. øm ZmS>rMm g§~§Y WoQ> öX`mer `oVmo. ZmS>r_wio _mUgmMr Z¡g{J©H$ àH¥$Vr H$er Amho `mMm ~moY hmoVmo.n§Mm§JmV àË`oH$ ZjÌmMr ZmS>r {Xbobr Amho. ZmS>rMo VrZ {d^mJ nS>bo AmhoV qH$dm nmS>bo AmhoV. 1) AmÚZmS>r- øm ZmS>rV ApídZr, AmÐm©, nwZd©g, CÎmam, hñV, Á`oîR>m, _yi, eVVmaH$m, w nydm©, ^mÐnXm Aer ZD$ ZjÌo `oVmV. ì`ŠVrMr àH¥$Vr dmV àH¥$VrMr AgVo. øm§Mm AmdmOhr ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
A§Ë`ZmS>r H$\$ àd¥Îmr Xe©dV Agë`mZo hr àH¥$Vr AgUmè`m _mZdmbm \o$~«wdmar, _mM©, Am°ŠQ>m~a, Zmoìh|~a øm _{hÝ`m§V øm {dH$mamMm o Ìmg g§^dVmo. OyZ, Owb¡ øm _{hÝ`mV dmV d H$\$ ho Xmof {Z_m©U hmoVmV. A§Ë`ZmS>r d AmÚZmS>rMo Xmof AgUmar ZjÌo \$ma ~bdmZ AgVmV. ho Xmof \$ŠV ZjÌm_wio hmoVmV Ago _mZbo Var øm Xmofm§Mo H$maH$Ëdhr H$mhr J«hm§H$S>o nU Amho. dm`wVÎdmMm J«h e{Z hm dmVmMm H$maH$ Amho. Va Jwé$ J«h H$\$mMm, a{d qH$dm _§Ji hm {nÎmmMm H$maH$ Amho. J«h Am{U ñWmZo `m§Mm {dMma Ooìhm H$ê$ Voìhm Vo Amnë`m nyU©nUo bjmV `oB©b. {ddmhmMo doir ZmS>r [H§$dm Zmi g_mZ Agy Z`o Ago d¡ÚH$ d Á`mo{VfemñÌ ømgmR>r R>adbo H$s hmoUmar g§VVr ho Xmof Amë`mZo {ZamoJr, XrKm©`wfr hmoV Zmhr. n§Mm§JmVrb AmnU ZjÌo Aä`mgbr AmhoV. Ë`m ZjÌm§À`m Imbr MaUmjao d MaUm§H$ {Xbobo AmhoV. nydu MaUmjamdê$Z Zmd R>odÊ`mMr àWm hmoVr. AmVm Vr bmon nmdbr Amho.AmYw{ZH$ `wJmV Zmdo {Za{Zamir AmhoV. nydu MaUmjamdê$Z Zmd R>odV Agë¶mZo OÝ_boë`m ~mbH$mMr amg, ñd^md, àH¥$Vr, Amamo½` ({ÌXmof) dJ¡ao _m{hVr {_iV Ago. Ë`mgmR>r AdH$hS>m MH«$mMm Cn`moJ Ho$bm OmV Ago. ho AdH$hS>m MH«$ H¥${ÎmHo$ Ama§^r `oUmao Am AjaMo ê$nm§Va (A), amo{hUrMo (d) _¥JmMo H$m (H$), AmÐm© Hy$ (H$), nwî`mMo h² (h) Amíbofm ZjÌmMo S>r (S>m), hr Ajao 28 EH$Ì _m§S>br H$s AdH$hS>m hm eãX V`ma hmoVmo. ho AmnUmg bjmV `oB©b. øm AdH$hS>m M«H$mMm Cn`moJ Vk Á`mo{Vfr H$aV AgV. nU AmVm H$mi ~Xbbm Amho. Ë`m_wio AmVm Á`mo{Vfr ho nyU© n{ÌH$m bjmV KoD$ZM Ë`mMm {dMma H$aVmV. ì`ŠVrMo EH§$Xa g§nU© Aä`mg y H$ê$Z {ejU, ahmUr_mZ, b½Z Owi{dÊ`mgmR>r gwÜXm `mMm Cn`moJ H$aVmV. ZmS>r~Ôb AmnU _m{hVr KoVbobrM Amho. n§Mm§JmV ZjÌm§À`m `moZrgwÜXm {Xboë`m AgVmV. Ë`m§ M m {dMma \$ŠV b½Z Owi{dÊ`mgmR>r H$aV ZgyZ Ë`m `moZrdê$Z gwÜXm ñd^md, dmgZm ømMm {dMma H$aVm `oVmo. `moZrdê$Z ì`ŠVrMo ñd^mdM Zmhr Va JwUXmofgwÜXm H$iVmV. XodmZo g¥îQ>r {Z_m©U Ho$br Ë`m_Ü`o AZoH$ àm{U_mÌ {Z_m©U Ho$bo AmhoV. øm g¥îQ>rV AmT>iUmè`m {Za{Zamiçm 14 àmÊ`m§Mm ñd^mdY_© d Ë`m§Mm ñd^mdY‘© d ˶§Mm ZjÌm§er ‘oi KmbyZ 14 ¶moZr R>a{dë¶m Joë¶m AmhoV. øm gd© `moZr MVwînmX àmÊ`m§À`m ZmdmZo {Xboë`m Jobë`m AmT>iVmV. Ë`m nwT>rb o à_mUo AmhoV. Am{U Ë`mMo JwUY_© nU H$go AmhoV Ë`mMr Iwwbmgodma ‘m{hVr AmnU KoD$ `m. 1) Kmo S >m- ñd^md C_Xm, do J dmZ, ñdm_r{ZîR>m, em¡`©, H$m`©ËnaVm, KmoS>çmMo nmR>rda ~gë`mda KmoS>m Amnë`m H$m_mbm gwédmV H$aVmo. ñdV… `m ì`ŠVr _mJo bmJyZ H$m_ H$ê$Z ¿`mdo bmJVo. øm ì`ŠVrMo H$m_gwÜXm _mJo bmJyZ Xwgè`mH$Sy>Z H$ê$Z ¿`mdo bmJVo. ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
2) Hw$Ìm - ñdV… A{Ve` B_mZXma, Amnbr hÔ gmo S y > Z OmUma Zmhr. ñdm_r{ZîR>Vm, _mbH$mgmo~VM OmUma. Hw$Ìm hm àmUr dmgmZo ~m±å~, ñ\$moQ>Ho$, Mmoa `m§Mm emoY KoVmo. ho AmnUmg R>mD$H$ AmhoM. Hw$Ìm hm J{UVgwÜXm Mm§Jbo H$aVmo ho gwÜXm AmnU gH©$erV nmhVmo. V„I ~wÜXr, dmg hm ~aoM df© {Q>Hy$Z R>odUmam AgVmo. _hm^maVmV Y_©amOm~amo~a Hw$Ìm ñdJm©V Jobm hmoVm. Agm C„oIhr AmT>iVmo. ì`ŠVr hr VerM AgVo. 3) _m§Oa- {hbm dmKmMr _mderM åhUVmV. H«y$a, ñdmWu d¥Îmr, AZoH$ Ka§ ^Q>H$Vo, nU naV amhmVo Ka gmoS>V Zmhr. åhUOo pñWaVm qH$dm ñWm`r ñd^md. ì`ŠVrgwÜXm VerM Ka gmoSy>Z bm§~ ZmoH$ar, ì`dgm`mgmR>r Xya OmV Zmhr. Jmdmbm Jobmo Var naV bJoM naVVo. Amnbo JmdmMr, KamMr AmoT> AgVo. ñdOZm§Mm {damoY H$aUmar hr gwÜXm _m§OamMr d¥Îmr ì`ŠVrV AmT>iVo. doiàg§Jr _mbH$mMmgwÜXm Ord KoUmar d¥Îmr AgVo. 4) gn©- ~{ham Agë`mZo {^Ìm AgVmo. dmQ>o Jobo Va _mÌ àg§Jr gyS> ~wÜXr XmI{dVmo Voìhm Vmo EH$X_ eya ~ZVmo. g§YrgmYwnUm hm nU Ë`mMm ñd^md Amho. ì`ŠVrgwÜXm ømM JwUY_m©Mr AmT>iVo. 5) hÎmr- ~wpÜX_mZ, {XbXma, em§V ñd^mdr AgVmo. nU {MS>bm H$s _mhþVmbm gwÜXm nm`Xir Vw S >dVmo . XrK© Û o f r Agm ñd^md AgVmo . ì`ŠVrgwÜXm ømM JwUY_m©Mr AgVo. EH$Xm ^m§S>UV§Q>m Pmbm Vr ì`ŠVr _hm{Zdm©U Pmbr Var Pmbr Var ^m§S>U {dgaUma Zmhr d _aon`ªV ‘mM© 2012 Ty>§Hw$ZgwÜXm nmhUma Zmhr. ì`ŠVr, ZmVodmB©H$, {_Ì, KamVrb _§S>ir H$moUrhr AgmoV. bhmZnUr AmnUmg hÎmr Am{U qenr ømMr JmoîQ> AmR>dV AgobM. 6) h[aU (_¥ J )- M§ M b, Mni, ApñWad¥Îmr, H$inmV amhUmao, {^Ìm ñd^md, ñdOZmer nQ>bo Zmhr Va {damoYXe©H$ àd¥Îmr ñdV…À`m Kamda ào_ AgUmao, ì`ŠVrMm ñd^mdhr AgmM amhVmo. XmoZ nm`mda bhmZnUr CS>çm _maV OmUo hm gwÜXm _¥JmMm JwU Amho. 7) dmZa- ApñWa d¥Îmr, `m PmS>mdê$Z Ë`m PmS>mda CS>r _maV OmUmao, ^Q>H$Umar d¥Îmr, H$inmV amhUmao, ImoS>H$a d¥Îmr, H$inmV ^m§S>Uo Pmbr Va EH$_oH$m§Mm Ord KoUmar d¥Îmr, VmnQ>nUm Agm ñd^md AgVmo. ì`ŠVr_Ü`o ho gd© JwU AmT>iyZ `oVmV. 8) dmK- bhmZnUr hm qghamOmMm àYmZ åhUyZ gm§JV AgVo. qghmnojm eya, ñdVŸ…M {eH$ma H$ê$Z ImUmam, H«y$aVm, bndmN>ndr H$aUmar d¥Îmr, YmS>gr, gmhgr d¥Îmr, gwI Agmo AWdm Xw…I H$m`_ JwaJwaV amhUmam àmUr Ago JwUY_© AgVmV. ì`ŠVrÀ¶m ñd^mdmV Ago JwU V§VmoV§V AmT>iVmV. 9) qgh- Amier, Am`Vr {eH$ma ImUmar d¥Îmr, A{YH$ma, gÎmm{^bmfr, Am¡Xm`©, ^Q>H$s d¥Îmr H$inmV {g§hrUrMr g§»`m OmñV AgVo. {g§[hUr {eH$ma H$aVmV d qgh Ë`mda Vmd _maVmo. _mZdmMm ñd^md Agm AmT>iyZ `oVmo. 10) Jm`- {hMo _hÎd \$ma nydunmgyZ Amho. VohVrg H$moQ>r Xod {hÀ`m nmoQ>mV AgVmV. Ago AOy Z n`ª V Var _mZVmV. {VÀ`mgmaIr 29

aKwdra g_W©
n{dÌVm BVa àmUr_mÌmV Zmhr. __VmiynUm, ñdm_r{ZîR>, dmËgë`, ào_, ñdÀN>Vm _ZmV Am[U ~mhoahr AgVo. nmD$g gwÜXm {hbm ghZ hmoV Zmhr. ì`ŠVrMm ñd^md hm AgmM AgVmo. Jm` d ì`ŠVr Q>moH$mMr ^y{_H$m doi Ambr VaM KoVmV. 11) _of (_|T>m) amerV `mMm C„o I Ho$bobm AmhoM. A{dMmarnUm, YS>H$ qH$dm R>moH$a _maÊ`mMr d¥Îmr, {ZH$amMr bT>V XoUo, JVmZwJ{VËd _mZ Imbr KmbyZ MmbUmar, EH$ _|T>m IÈ>çmV nS>bm Var Ë`mÀ`m ‘mJo gd© _|T>o IÈ>çmV nS>Vrb nU _mJ© ~XbUma ZmhrV, amJrQ>, ñdOZm§er {damoY H$aUmar, K_|S>, Ah§H$ma Agm ñd^md AgVmo. ì`ŠVr_Ü`o nU gd© JwU AmT>iyZ `oVmV. "~wS>Ë`mMm nm` ImobmV' Ago åhUUo dmdJo R>aUma Zmhr. 12) _{hUr (åh¡g)- AË`§V Amier, gwñV, MniVm Zmhr. dmVàH¥$Vr, JbrÀN>nUm, am§ J S>m ñd^md Ago Jw U AmT>iVmV. ì`ŠVrgwÜXm Aem àH$maMr AmT>iyZ `oVo. 13) C§Xra (_yfH$)- lrJOmZZmMo dmhZ Agbo Var ^oH$S> qH$dm {^Ìm ñd^md. ZmgYyg H$aUo Aer {dÜd§gH$ d¥Îmr, ImÊ`mnojm Zme H$aUo hm ñWm`r ñd^md. ~marH$ ~marH$ VwH$S>o H$aUo Aer d¥Îmr AgVo. ì`ŠVrMm ñd^md gwÜXm Agm AgyZ gd© JmoîQ>rMm "{H$g' åhUOo {M{H$ËgH$ ñd^md AmT>iyZ `oVmo. 14) ZHw$b (_w§Jyg)- MniVm, {^Ìm ñd^md. {damoYmV Joë`mg bT>mB© H$ê$Z eÌyMm {dZme H$aUo, H$inmZo amhUo, ñdOZmda ào_ AgUo, nmibo Jobo Va ñdm_r{ZîR>m AgUmao. 30 bhmZnUr, A{dMmamMo \$i dmB©Q> Aer _w§Jwg d ~mB©Mr JmoîQ> AmnUmg kmV AgobM. ì`ŠVrVgw Ü Xm Vgm ñd^md AmT>iVmo . gÁOZm§er gÁOZnUo Va XwO©Zm§er XwO©ZnUo hm JwU nU AmT>iVmo. darb gd© _m{hVr AmnU `moZr~Ôb KoVbr. øm `moZrMm {dMma H$aVm Ago bjmV `oB©b H$s øm MVwînmX àmÊ`m§Mo EH$_oH$m§er d¡a AgVo. gn©-_w§Jwg, C§Xra-_m§Oa dJ¡aoà_mUo Ë`m§Mo WmoS>Š`mV nQ>V Zmhr. Ago Agë`m_wio b½Z H$aVmZm gwÜXm ZmS>r d `moZrMm {dMma Vk Á`mo{Vfr H$aVmV. `moZrV Oa d¡a Agob Va Zdam-~m`H$moMo EH$_oH$m§er nQ>V Zmhr. b¢{JH$ g_mYmZ H$moUmMohr hmoV Zmhr. Ë`m_wio g§gmamV _oi O_V Zmhr. Xwgao Ago H$s g§^moJ H$aVo doir gwÜXm em§V d pñWa d¥Îmr Agmdr bmJVo. g§^moJg_`r XmoKo Oa H«$moYr ({déÜX `moZr qH$dm Z nQ>Umè`m `moZr) AgVrb Va qMVm, Xw…I dJ¡ao JmoîQ>tMm n[aUm_ ~mbH$mV {XgyZ `oB©b Am{U XmoKohr g§VßV AdñWoV Agë`mg g§Vmnr g§VVr OÝ_mg `oB©b. øm gd© JmoîQ>tMm {dMma Á`mo{VfrM `mo½` àH$mao H$ê$Z `mo½` {ZU©` XoVmo. hr gd© _m{hVr KmVMH«$mV AgVo. àË`oH$ amerbm ZjÌ, {VWr, dma, `moJ, H$aU, àha, ñÌrM§Ð, M§Ð d Z nQ>Umè`m `moZr ~Ôb g§nyU© _m{hVr XoVo. `mMr Iwbmgodma _m{hVr XoÊ`mMr JaO dmQ>V Zmhr. H$maU ZjÌ, {VWr dJ¡aoMr gImob _m{hVr AmnU ømnydu KoVbr AmhoM. nwT>rb boImV J«hm~Ôb _m{hVr KoD$ `m. && O` O` aKwdra g_W© && H«$‘e… ‘mM© 2012

aKwdra g_W©
Xmg~moY- gmZwë`m§gmR>r> -

àg§JmdYmZ
gm¡. AZwOm gmo‘U, gmVmam, ’$moZ 9423324333 {à` ~mb{_Ìm§Zmo, _mJrb A§H$mV AmnU narjUm{df`r ~mobbmo. _wbm§Zmo OgOgo AmnU _moR>o hmoVmo VgVgo Amnë`m Am`wî`mV N>moQ>o N>moQ>o àg§J KS>V AgVmV. ho àg§ J Amnë`mbm H$mhrVar {eH$dyZ OmVmV. Ë`m àg§Jm§VZ g^modVmbÀ`m y n[apñWVrVy Z qH$dm AmOy ~ mOy À `m _mUgm§À`mH$Sy>Z ehmUnU {eH$m`bm hdo. Am`wî`mV `oUmè`m N>moQ>çm N>moQ>çm g§H$Q>m§Zm AmoiIyZ ñdV…Mm ~Mmd H$aVm Ambm nm{hOo. `mM JwUmbm "àg§JmdYmZ' åhUVmV. àg§J nmhÿZ Ë`mZwgma dmJVm Ambo nm{hOo. OgOgo Am`wî` nwT>o gaVo VgVgo _Zwî`mZo A{YH$m{YH$ àg§JmdYmZr ~Zbo nm{hOo d `oUmè`m g§H$Q>m§da _mV Ho$br nm{hOo. Voìhm øm JwUmMr AmVm AmnU AmoiI H$ê$Z KoD$`m. EH$Xm EH$ bm§S>Jm Amnë`m JwhoV AmZ§XmZo amhV hmoVm. gH$mir bdH$a CRy>Z Amnbr {eH$ma emoYV Ago. nmoQ>nyOm H$ê$Z {Zdm§V g§Ü`mH$mir JwhoH$S>o naVV Ago. Ë`mMm hm {ZË`H«$_ d¥ÜX qghmZo nm{hbm. d¥ÜX qghmbm {eH$ma H$aUo OS> OmV Ago. Voìhm Am`Vr {eH$ma {_i{dÊ`mgmR>r d¥ÜX qghmZo EH$ S>md aMbm. gH$mir bm§S>Jm {eH$margmR>r Jwho~mhoa nS>bm. AZ² d¥ÜX qgh JwhoV OmD$Z ~gbm. g§Ü`mH$mir bm§S>Jm Am`Vm MmbyZ `oB©b, AZ² ‘mM© 2012 H$mhrhr H$îQ> Z KoVm AmnmoAmn Amnbo nmoQ> ^aoob. Ago qghmbm dmQ>V hmoVo. qgh Jwho_Ü`o AmS>moembm JwnMyn OmD$Z ~gbm hmoVm. g§Ü`mH$mi Pmbr. bm§S>Jm JwhoH$S>o naVbm. hþema bm§S½`mZo qghmMr `wŠVr AmoiIbr. Ë`mZo qghmÀ`m nmdbmMo R>go JwhoH$S>o OmVmZm nm{hbo. XmoZ/VrZ doim ZrQ> {ZarjU Ho$ë`mda Ë`mbm g_Obo H$s, _hmamO AmnbrM dmQ> nmhmV AmV ~gbo AmhoV. _J MVwa bm§S>½`mbm EH$ `wŠVr gwMbr, AZ² Jwh~amo~a ~moby bmJbm. ""AJ§ _mPr ào_i o ~mobUmar Jwhm, AmO Vy _mP§ ñdmJV H$m H$arV Zmhrg ? Eadr Vy _mÂ`m ñdmJVmgmR>r Va gÁO AgVrg.Vy _mÂ`mer ~mobV Zmhrg åhUOo Vy ZŠH$s Hw$Umbm Var nmhÿZ Km~abr Amhog. Agmo Vwbm _mPo ñdmJV ZmhrZm H$am`Mo, Va _J _r OmVmoM H$gm ?'' "Vy Zmhr ~mobbrg Va _r AmV `oUmaM Zmhr H$gm ?'' bm§S>½`mÀ¶m øm ~mobÊ`mZo qgh AJXr ~wMH$içmV nS>bm. Ë`mbm dmQ>bo hr Ia§M ~mobUmar Jwhm Amho, AZ² AmO _mÂ`m_wio Vr Km~ê$Z ~mobV Zmhr`o. Ambobr {eH$ma gmoSy>Z XoUo, ^wHo$boë`m qghmbm _mÝ` ZìhVo. AIoarg Ë`mZo hiydma AmdmOmV åhQ>bo "ñdmJV Amho _mÂ`m ào_i bm§S>Jm' Vy _bm gmoSy>Z OmD$ ZH$mog VwPo BWo ñdmJV Amho.' 31

aKwdra g_W©
ho eãX H$mZmda nS>VmM bm§S>½`mZo H$nQ>r qghmbm AmoiIbo AZ² Yy_ R>moH$br. _wbm§Zmo Ho$di hþema, _ohZVr hoM JwU H$m_mMo Zmhr Va Ë`m~amo~a A§Jr ehmUnU AgUo AË`§V JaOoMo Amho. Ho$di ñdmWm©gmR>r Zìho Va Am`wî`mV `oUmè`m àË`oH$ g§H$Q>mMr Mmhÿb AmoiIÊ`mgmR>r ehmUnU hdoM. hoM ehmUnU {ed~mZ§ XmIdb§ A\$ObImZ ^oQ>rÀ`m doir. _wbm§Zmo, ~bmT>ç, qhgH$ A\$ObmÀ`m ^o Q >rÀ`m do i r, {ed~m ny U © V`mar{Zer Jo b m. AZ² A\$ObImZmbm _¥Ë`yÀ`m n§Wmbm bmdb§. ñdamÁ`mM§ ñdßZ \w$bdb§. Ag§»` bmoH$m§M ajU Ho$bo, Vo A§Jr ehmUnU Agë`m_wioM. Voìhm _wbm§Zmo, {ZíM` H$am "àË`oH$ àg§JmMo {ZarjU H$aÊ`mMm, Ë`mVyZ Mm§Jbm ~moY KoÊ`mMm'. H$Xm{MV Agohr KS>ob. "nwT>À`mg R>oM _mJMm ehmUm' A² VwåhrM ehmUo R>amb. Ÿ&& O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&

{X a{OñQ´>oeZ Am°\$ Ý`yO nong© (g|Q´>b) ê$ëg 1956 Z_wZm H«$.4, {Z`_ H«$. 8 AÝd`o d¥ÎmnÌmMr _mbH$s d BVa Vnerbmg§~§YrMo {ZdoXZ.
lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ, g‚mZJS>, lr am_Xmg ñdm_tMm _R>, _w.nmo. gÁOZJS>, Vm. {O. gmVmam. {n. 415 013 2) àH$meZmMm à{gÕr H$mi : _m{gH$ - Xa _{hÝ`mMr 10 VmarI 3) àH$meH$mMo Zm§d : lr. gy`m©Or Jdmcmj ñdm_r (MmQ>©S>© AH$m¢Q>§Q>) amï´>r`Ëd : ^maVr` nÎmm :"aKwM§Ð', 500/A/4, gXa ~Pma, gmVmam - 415001 4) _wÐH$mMo Zm§d : lr. gy`m©Or Jdmcmj ñdm_r (MmQ>©S>© AH$m¢Q>§Q>) amï´>r`Ëd : ^maVr` nÎmm : "aKwM§Ð', 500/A/4, gXa ~Pma, gmVmam - 415001 5) g§nmXH$mMo Zm§d : lr. ^yfU _hmê$Ð ñdm_r amï´>r`Ëd : ^maVr` nÎmm : "Xmgm`Z' 152 ~/3, {M_Unwam noR>, gmVmam-415002 6) d¥ÎmnÌmÀ`m _mbH$mMo lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ, g‚mZJS>, Zm§d d nÎmm : lr am_Xmg ñdm_tMm _R>, _w.nmo. gÁOZJS>, Vm. {O. gmVmam. {n.415 013 _r gy`m©Or Jdmcmj ñdm_r Omhra H$aVmo H$s, da {Xbobm Vnerb _mÂ`m _m{hVrà_mUo Am{U g_OwVrà_mUo ~amo~a Amho. gÁOZJS> gy`m©Or Jdmcmj ñdm_r {XZm§H$ : 10-3-2012 àH$meH$ 1) àH$meZ ñWi :

32

‘mM© 2012

aKwdra g_W©

Ÿlr ~«åhM¡Vݶ Jm|XdboH$a _hmamOm§Mr àdMZo-2
lr. M§ÐeoIa {ZbmIo, gmVmam- ‘mo~m. 9422003499 ""`m àdMZm§À`m dmMZmZo EImXm Oar dmMH$ Zm_ KoÊ`mg àd¥Îm Pmbm AWdm Ë`mg JmoS>r dmQy> bmJbr Var `m nwñVH$mMo MrO Pmë`mgmaIo hmoBb.'' Ago lr. _hmamO åhUmbo hmoV. `mMm © o AW© àdMZm§À`m àH$meZmMm àYmZ hoV, gmYH$mZo y Zm_ KoÊ`mg n«dÎm hmoUo hmM Amho. OmZodmar ¥ _{hÝ`mÀ`m EH$Vrg àdMZm§_Ü`o hmM {df` {dñVmamZo _m§S>bm Amho. "Zm_ åhUOo ^Jd§VmMo Zmd' `m gmÜ`m, gmoß`m Am{U gai {dYmZmZo {Zê$nUmbm Ama§^ Ho$bm Amho. "Zm_ ho gmÜ` Amho Am{U gmYZhr Amho, Zm_ gJwU Am{U {ZJwUhr Amho. Zm_mMm Ama§^ © gJwUmV Amho Va eodQ> {ZJwUmV Amho.' hr Zm_mMr © _hVr JmVmZm lr _hmamOm§À`m à{V^obm ~ha Ambm Amho. Zm_m{df`r _hmamO ~moby bmJbo H$s Ë`m§Zm {H$Vr gm§Jy Am{U {H$Vr ZH$mo Ago hmoV Ago. Ë`m§À`m _wImVyZ gw{dMma ghOnUo ñ\w$ê$ bmJV Ë`mMr H$mhr CXmhaUo nhmVm `oVrb. 1) ^Jd§VmMo Zmd ñdV…{gÜX Amho Am{U n[anyU© Amho. 2) _wŠVr {_imbr H$s gd© nwao Pmbo Ago åhUVmV. nU _wŠVrZ§Vahr Oa H$mhr H$V©ì` CaV Agob Va Vo Zm_M. 3) "^Jd§VmÀ`m Zm_m{edm` _bm H$mhr H$iV Zmhr' Ago Á`mbm H$ibo Ë`mbm gd© H$ibo. 4) Vgo Omo ^Jd§VmMm Pmbm, Ë`mMo _hÎd Vmo ñdV…nojm OmñV dmT>{dVmo. ‘mM© 2012 5) Zm_ hm gd© àmW©Zm§Mm, godMm, nyOMm amOm o o Amho. 6) Oo H$m_ àË`j ^Jd§V H$aVmo, VoM H$m_ Ë`mMo Zm_ H$arV AgVo. 7) CnmgZm H$moUVrhr Agbr Var Zm_m{edm` Vr nMZr nS>V Zmhr. 8) eaUmJVrbm am_Zm_ hmM am_~mU Cnm` Amho. 9) ^Jd§VmMr H¥$nm gdmªda gmaImM dfm©d H$arV AgVo. 10) Xoh àmaãYmda gmoS>mdm Am{U _Z ^Jd§VmÀ`m ñ_aUmV pñWa R>dmdo `mhÿZ Zm_mMo o gmYZ Xwgao H$m` ? 11) gmo S >Ê`mÀ`m Jmo î Q>rMm Aä`mg H$aÊ`mno j m YaÊ`mÀ`m Jmo î Q>rMm, åhUOo AZwgYmZmMm Aä`mg H$amdm. § 12) ^ŠVrV H$îQ> ZgyZ, Vr H$aÊ`mV A{^_mZ Q>mH$mdm bmJVmo. 13) e§H$m Joë`m{edm` Zm_ "pñWaM' hmoV Zmhr ho bjmV R>dmdo. o `m Am{U Aem AZoH$ {dYmZm§VZ _hmamOm§Mo y Zm_m{df`rMo ào _ , àH$fm© Z o àH$Q> hmo V o . kmZXodm§nmgyZ, g_Wmªn`ªV àË`oH$ AmË_gmjmËH$mar g§VmZo Zm_mMm _{h_m, _wŠVH§$R>mZo Jm{`bm Amho. `m gd© Wmoa g§Vm§Mm {Zamon åhUyZ _r Zm_ ¿`m`bm gm§JVmo Aer _hmamOm§Mr Z_« ^y{_H$m hmoVr. EH$doi AmnU _mÂ`mda {dídmg R>dy ZH$m, nU `m gd© o 33

aKwdra g_W©
g§VmÀ`m dMZm§da A{dídmg XmIdmb H$m` ? Agm _m{_©H$ àíZ lr _hmamO {dMmaV AgV. _mÂ`mH$S>o `oUmè`m àË`oH$mbm _r "am_' åhUm`bm bmdrZ. AJXr "_r am_ åhUUma Zmhr' Ago åhUyZ H$m hmoBZm Ë`mbm am_ åhUm`bm bmdrZ © Aer _hmamOm§Mr à{Vkm hmoVr. "nmUr Ogo earamMo OrdZ Amho, Vgo Zm_ ho _ZmMo "OrdZ' ~Zbo nm{hOo, A§VH$mir AJXr eodQ>r gwQ>Umar dñVy åhUOo ^Jd§VmMo Zm_ nm{hOo. Zm_mVM eodQ>Mm ídmg Jobm nm{hOo. Zm_mV EH$m AmZ§Xm{edm` Xwgao H$mhr Zmhr.' hr Ë`m§Mr Zm_m{df`rMr ^mdZm hmoVr. Zm_ñ_aUmMm gImob Aä`mg H$aUmè`m§gmR>r, lr _hmamOm§Zr, lr g_Wmªgma»`mM ñdV… e§H$m {Z_m©U H$ê$Z Ë`mMr g_n©H$ CÎmao {Xbr AmhoV. Zm_ H$moR>da ¿`mdo ? Zm_mgmR>r AmgZ H$moUVo Agmdo? Zm_mMm Am{U ê$nmMm g§~Y H$m` ? § Zm_mMm Am{U àmaãYmMm g§~Y H$m` ? Zm_mV § EH$mJ«Vm H$er hmoBb ? Zm_mV ÑT> ^md H$gm © `oBb ? Zm_mZo ^Jd§VmMr àmßVr H$er hmoBb ? © © Zm_ KoÊ`mV H$moUVo AS>Wio `oVmV ? Aem AZoH$ {df`m§M§ qMVZ `m EH$Vrg àdMZm§V `oD$Z OmVo. hr àdMZo dmMVmZm, Oo AmYrM Zm_ KoVmV, Ë`m§Mr Zm_mdaMr lÜXm ÑT> hmoBb, Oo Zm_ KoV © ZmhrV, Vo ¿`m`bm bmJVrb, hrM Ë`mMr \$blwVr Amho. lr g_Wmª À `m Zd{dYm ^ŠVrVrb "Zm_ñ_aUmMm g_mg, _hmamOm§Zr {d{dY {Zê$nUmVyZ {dñVmanyd©H$ _m§S>bm Amho, ho dmMH$m§À`m ghO Ü`mZr `oV. qH$~hþZm g_WmªÀ`m o {dMmam§M§ nwZ…àgmaU H$aU§ hmM _hmamOm§Mm 34 "OrdZhoV' hmoVm. H$maU Ë`m§Zm Ë`m§À`m gX²JéMr y w § åhUOo VwH$mB©-_hmamOm§Mr Ver AmkmM hmoVr. H$mhrM Z H$amo{Z àmUrŸ& am_ Zm_ Ono dmUrŸ& VoUo g§VîR> MH«$nmUrŸ& ^ŠVm§bmJr gm§^mirŸ&& w `m g_W© dMZmV, "H$mhrM Z H$amo{Z' `mMm AW© BVa gmYZm§Mo H$îQ> Z H$aVm Ho$di Zm_ñ_aU Ho$bo Var ^Jd§V g§VwîQ> hmoVmo, `m ^y{_Ho$Mm _hmamOm§Zr ñdrH$ma Ho$bm Amho. åhUyZM Vo "\$ŠV' Zm_ KoÊ`mMm AÅ>mhmg OrdZ^a H$arV am{hbo. "Zm_ KoUmè`mMo am_ H$ë`mU H$aVmo, ho _mPo gm§JUo eodQ>n`ªV {dgê$ ZH$m' Agm AmídmgH$ Am{edm©X XoUmao _hmamO Iè`m AWm©Zo Zm_`moJr hmoV, Zm_Xod hmoV. o o Ÿ&& O` O` aKwdra g_W©Ÿ&&

^mdnyU© lÜXm§Obr
g. ^. a‘oe kmZoœa Hw$bH$Uu, dSy>O, d¶ 64 ¶m§Mo d¶mÀ¶m 64 dfu {XZm§H$ 29 ’o$~«dmar 2012 w amoOr {ZYZ Pmbo. Vo AZoH$ Jobr AZoH$ df} g‘W© godV H$m¶©aV hmoV. g§ñWmZÀ¶m AÝZàgmX o o J¥h d g‘mYr ‘qXamV ˶m§Zr godm Ho$br. ¶m ZaXohmMo C{MV & H$mhr H$amdo AmË‘{hV && ¶oWmZweº$çm {MÎm-{dÎm & gdm}Îm‘r bmdmdo && ¶m g‘W© Cº$sZwgma OrdZ Yݶ Pmboë¶m ¶m nwʶmËå¶mg lr am‘Xmg ñdm‘r g§ñWmZÀ¶m dVrZo ^mdnyU© lÜXm§Obr ! ‘mM© 2012

aKwdra g_W©

‘mM© 2012

35

RNI - MHMAR/2007/19142

Regd. No. SATARA/036/2010-2012

lr g_W© nmXwH$m àMma Xm¡a Zm§XoS>

aKwdra g_W©

g§nH©$ n«_wI í`m_gw§Xa {gX²Y m§Vr `m§Zm lr g_W© àgmX XoVmZm lr._mohZ~wdm am_Xmgr.

lr g_W© nmXwH$m àMma Xm¡è`mVrb g_mamon g_ma§^.

lr g_W© nmXwH$m àMma Xm¡è`mV _{hbm§Mm CËgmhr gh^mJ .

lr g_W© nmXwH$m àMma Xm¡è`mVrb CnpñWVr.

H¥$VkVm
XmgZd_r {deofm§H$ _wIn¥ð> aMZm

lr. g_ra Hw$bH$Uu
Anojm A°S> Am`S>r`mO, nwUo.

gm¡. AM©Zm YraO noQ>H$a

àofH$ : Ÿ && aKwdra g_W©36& Ÿ&
lr am_Xmg ñdm_r g§ñWmZ,lr am_Xmg ñdm_tMm _R, g‚mZJS>, {O. gmVmam, {n.415 013. \$moZ> : (02162) 278221

à{V,
‘mM© 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful