You are on page 1of 17

meble jeceoeme

DeeefCe

meble legkeâejece

[e@. peieoerMe keâjceUkeâj

ØekeâeMekeâ-cegõkeâ
ßeer meceLe& jeceoeme pevceeslmeJe Ûeleg:Meleeyoer meesnUe
Jew<CeJe ye, 2184 meoeefMeJe hes", heJe&leer jmlee, hegCes 30. otjOJeveer : 24331398
ØeLeceeJe=òeer : 2007
© [e@. peieoerMe keâjceUkeâj,
DeÉwle, leheesOeve meesmeeÙešer, menkeâejveiej, hegCes 9. Heâesve : (020) 24222164
šeFhemeseEšie : SÛe. Sce. šeFhemesšme&, 1120, meoeefMeJe hes", hegCes 411030
cegõCemLeU : efmcelee efØebšme&, 1019 meoeefMeJe hes", hegCes 411030

cetuÙe

10 ®.

kewâ. veejeÙeCe jeceÛebõ THe&â yeehetmeensye mJeeceer
ÙeebÛÙee mcejCeeLe&
ßeerceleer G<ee mJeeceer ÙeebÛeskeâ[tve meceLe& mesJee.

vejosn mleJeve
ceneje°^ mebleebÛeer Yetceer, cenbleebÛeer Yetceer. Ùee ceneje°^ele mebleebÛeer ceebefoÙeeUerÛe
nesleer Deved Deens. ner hejbheje meg¤ nesles leer kewâJeuÙemeceüeš %eevesÕej cenejepeebheemetve.
Ùeele De"je heie[ peeleerÛes meble nesles. yeÇeÿeCe, ceje"e, veeefYekeâ, megleej, meesveej,
cenej, ÛeebYeej, keâmeeF&, JeeCeer. Ùee mebleebveer ceneje°^ele YekeäleerÛes ceUs HegâueJeues.
YekeäleerÛÙee ceeOÙeceeletve vejeÛee veejeÙeCe kesâuee. Ùee Yetceerle Yekeäleer Deved Mekeäleer Ùegkeäleerves
Skeâef$ele veeboueer. ÙeeÛe Yetceerle mebleebÛes jepes %eevesÕej cenejepe, lej jepeebceOeerue meble
Ú$eheleer efMeJeepeer cenejepe pevceeuee Deeues. osJeebveener nsJee JeešeJee DeMeer ner Yetceer.
F.me. 1608 ceOÙes Ùee ceneje°^ele veJeue Ie[ues. keâeueheg®<ener keâeueieCevee
keâjerle Demeleevee #eCeYej Leebyeuee Demesue. Ùee Je<eea oesve DeJeleejer heg®<eebÛes DeJelejCe
Peeues. ns oesve ceneheg®<e cnCepes je°^ieg¤ meceLe& jeceoeme Je peieodieg¤ meble
legkeâejece cenejepe. meceLeeËÛee pevce peebyesÛee, meeOevesÛes mLeeve šekeâUer veeefmekeâ, lej
keâeÙe&#es$e ke=â<CeeKeesjs. legkeâejece cenejepeebÛes pevcemLeeve meeOeveemLeU Je keâeÙe&#es$e osnt.
oesIeebÛes GheemÙeowJele efYeVe. meceLeeËÛes GheemÙeowJele ØeYet jeceÛebõ, lej legkeâesyeejeÙeebÛes
heeb[gjbie. oesIeebÛes mebØeoeÙe heCe efYeVe. meceLeeËÛee jeceoemeer mebØeoeÙe lej legkeâesyeebÛee
Jeejkeâjer mebØeoeÙe. Jejheebieer ner efYeVelee Demeueer, lejer Deblejbieeletve les SkeâÛe nesles.
oesIeebveer peUer-mLeUer-keâe‰er hee<eeCeer vešuesuÙee ÛewlevÙeeÛeer DevegYetleer IesleuÙeeves oesIeebveer
SkeâÛe efJeÛeej ceeb[ues. meceLe& jeceoeme cnCeleele, ``meeOet efomeleer JesieUeues ~ heefj
les mJe¤heer efceUeues'' oesIeebÛÙee efJeÛeejebleerue SskeäÙe ceeb[CÙeeÛee ne Deuhemee Ùelve.
Ùee he=LJeerJej Deveskeâ mepeerJe Deensle. hejcesÕejeves ceeCemeeuee DeeieUeJesieUe osn
osTve efJeÛeej keâjCÙeeÛes Je les efJeÛeej Øekeâš keâjCÙeeÛes meeceLÙe& Øeoeve kesâues Deens. Ùee
vejosneÛÙee DeeOeejsÛe lees osJe eEkeâJee oeveJe nesT Mekeâlees. lÙeeueeÛe "jJeeÙeÛes Deens
keâer, DeeheCe GOD JneJeÙeeÛes keâer DOG JneJeÙeeÛes. osJelJeeÛÙee efoMesves ØeJeeme
keâjCÙeeÛes meeOeve cnCepes ne vejosn cnCetveÛe ns mebleÉÙe vejosneÛes mleJeve keâjleele.
ßeer meceLe& jeceoeme
OevÙe OevÙe ne vejosnes ~ ÙesLeerue DehetJe&lee heenes ~
pees pes keâer pes hejceeLe& nes ~ lees lees heeJes efmeæerles ~~1~10~1
osn hejceeLeea ueeefJeues ~ lejerÛe ÙeeÛes meeLe&keâ peeues ~
veener lejer ns JesLe&efÛe iesues ~ veevee DeeIeeleW ce=lÙeghebLes ~1~10~61
yenglee pevceeÛee mesJeš ~ vejosn meehe[s DeJeÛeš ~
ÙesLes Jelee&JeW ÛeesKeš ~ veerefle vÙeeÙeW ~~11~3~1
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

3

Ùee vejosneÛesefve DeeOeejW ~ veevee meeOeveeÛesefve ÉejW ~
cegKÙe meejemeej efJeÛeejW ~ yengle megšueW ~~1~10~18
Ùee vejosneÛesefve mebcebOes ~ yengle heeJeues Gòece heos ~
Denblee meeb[tefve mJeevebos ~ megKeer peeues ~~1~10~19

peieûϤ ßeer legkeâejece
Mejerj og:KeeÛes keâes"ej ~ Mejerj jesieeÛeW Yeeb[ej ~~
Mejerj ogieËOeerÛeer Leej ~ veener DeheefJe$e Mejerje Ssmes ~~
Mejerj efJešeUeÛes DeeUs ~ ceeÙee ceesnheeMe peeUs ~~
heleve MejerjeÛÙee cegUs ~ Mejerj keâeUW JÙeeefheueW ~~ meeLe& legkeâejece ieeLee 4113

peieûϤ ßeer legkeâejece

ie=nmLeeflece
ceesueeÛeW DeeÙeg<Ùe JesÛeesefveÙeeb peeÙe ~ hetJe&hegCÙes nesÙe ueeYe ÙeeÛee ~~1~~
Deveble pevceerÛee MesJeš heenleeb ~ vejosn neleeb Deeuee legPÙee ~~2~~
keâjerue leW pees[er ÙesF&ue keâeÙee&meer ~ OÙeeJeW efJeúueemeer megKeeueeieer ~~3~~
meebÛeefueÙee Oeve nesF&ue "sJeCeW ~ lewmeeR veejeÙeCe pees[er keâje ~~4~~
keâje njerYekeäleer hejueeskeâeR keâecee ~ mees[Jeerue Ùecee heemeesefveÙeeb ~~5~~
legkeâe cnCes keâje DeeÙeg<ÙeeÛeW ceesue ~ vekeâe JesÛetb yeesue veeceeefJeCe ~~6~~
meeLe& legkeâejeceeÛeer ieeLee DeYebie ›eâ. 3024
Mejerj Gòece Ûeebieues ~ Mejerj megKeeÛes IeesmegueW ~~
MejerjW meeOÙe nesÙe kesâueW ~ MejerjW meeOeueW hejyeÇÿe ~~
Mejerj mekeâUner Megæ ~ Mejerj efveOeerÛeener efveOe ~~
MejerjW legšs YeJeyebOe ~ Jemes ceOÙeYeeieeR osJe Mejerj ~~
Mejerje og:Ke vesoeJee Yeesie ~ ve ÅeeJes megKe ve keâjeR lÙeeie ~~
Mejerj JeesKešW vee Ûeebie ~ legkeâe cnCes Jesie keâjeR nefjYepeveer ~~
meeLe& legkeâejece ieeLee 4113

Mejerj og:Kee¤es ke‚es"ej
hejcesÕej ØeehleerÛes meeOeve cnCepes ne vejosn. Ùee MejerjeÛÙee meeneÙÙeevesÛe Oecee&ØeceeCes
Jeeietve; pevcecejCeeÛÙee HesâNÙeeletve cegkeäleer efceUJeeÙeÛeer. ``MejerjceeÅeb Keueg Oece&
meeOeveced ~'' heCe ns Mejerj Deens lejer keâmes?
ßeer meceLe& jeceoeme
heenleeb MejerjeÛes cetU ~ Ùee Ssmes veener DecebieU ~
jpemJeuesÛee pees efJešeU ~ lÙeeceOÙes pevce Ùeebmeer ~~3~1~11
vekeâe&Ûes keâes"ej Yejues ~ Deeble yeensjer efue[efye[ues ~
cet$e heesle[W peceues ~ ogieËOeerÛes ~~3~1~18~~
4

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

ceeCetme pevceeuee Ùeslees nUtnUt lees Jee{t ueeielees. MeeUsle peelees. efMe#eCe Ieslees.
veeskeâjer eEkeâJee JÙeJemeeÙe keâjlees. lÙeeÛee efJeJeen neslees. Skeâerkeâ[s DeeheuÙee cegueebkeâ[s
ue#e oslees. lemesÛe DeeheuÙee Je=æ DeeF&-Jeef[ueebÛeer keâeUpeer Ieslees. DeeuÙeeiesuÙeebÛes
ÙeesiÙe les mJeeiele keâjlees. Ùee ØehebÛeele eEkeâJee ie=nmLeeßeceele Deeheues Jele&ve keâmes Demeues
heeefnpes? ØehebÛe DeeefCe hejceeLe& ÙeeÛeer meebie[ keâMeer Ieeleueer heeefnpes? hewmes lej
efceUJeuesÛe heeefnpesle, heCe lÙeeÛee efJeefveÙeesie keâMeeØekeâejs keâjeJee ÙeeÛes ceeie&oMe&ve
Keeueerue ÛejCeebletve DeeheCeebme efceUsue.
ßeer meceLe& jeceoeme
veevee Jes<e veevee Deeßece ~ meJeeËÛes cetU ie=nmLeeßece ~
pesLes heeJeleer efJeßeece ~ $ewueeskeäÙeJeemeer ~~14~1~1
DeeOeer ØehebÛe keâjeJee vesškeâe ~ ceie IÙeeJes hejceeLe& efJeJeskeâe ~
ÙesLes DeeUme keâ¤b vekeâe ~ efJeJeskeâer nes ~~12~1~1
ØehebÛeer heeefnpes megJeCe& ~ hejceeLeea heeefnpes hebÛeerkeâjCe ~
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
pees[esefveÙeeb Oeve Gòece JÙeJenejW ~ Goeme efJeÛeejW JesÛe keâjer ~~1~~
GòeceefÛe ieleer lees Skeâ heeJesue ~ Gòece Yeesieerue peerJe KeeCeer ~~2~~
hejGhekeâejer vesCes hejeEveoe ~ hejefŒeÙee meoe yeefnCeer ceeÙee ~~3~~
YetleoÙee ieeF& heMetbÛes heeueve ~ leevnsuÙee peerJeve Jeveeceepeer ~~4~~
Meebefle®hes veJns keâesCeeÛee JeeF&š ~ Jee{Jeer cenòJe Jeef[ueebÛes ~~5~~
legkeâe cnCes nsefÛe DeeßeceeÛes HeâU ~ hejce heo yeU JewjeiÙeeÛes ~~6~~
meeLe& legkeâejece ieeLee 2085

efove¤eŸee&
meOÙeeÛÙee OeeJeheUerÛÙee keâeUele JesUÛs es efveÙeespeve DeefleMeÙe cenòJeeÛes Deens. pÙeeuee
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

5

peerJeveele ÙeMemJeer JneJeÙeeÛes Demesue, lÙeeuee JesUÛs es efveÙeespeve keâjeJesÛe ueeieles. ieceeJeuesuee
hewmee hejle efceUJelee Ùeslees. heCe iesuesuee keâeU hejle keâOeerÛe efceUJelee Ùesle veener.
Ùeemee"er DeeKeerJe, jsKeerJe efoveÛeÙee& nJeer. ØehebÛeeyejesyej pÙeeuee hejceeLee&le JeešÛeeue
keâjeÙeÛeer Demesue lÙeeÛeer efoveÛeÙee& keâMeer DemeeJeer lÙeeÛes ns ceeie&oMe&ve.
ßeer meceLe& jeceoeme
›eâceer JesU pees leòJeeEÛeleevegJeeoW ~
ve eEuehes keâoe obYeJeeos efJeJeeos ~~
keâjer megKe mebJeeo pees GieceeÛee ~
peieeR OevÙe lees oeme meJeexòeceeÛee ~~ ceveeÛes Mueeskeâ 52
cegKeceepe&ve Øeele:mveeve ~ mebOÙee lehe&Ce osJeleeÛe&ve ~
heg{s JewMÙe osJe Gheemeve ~ ÙesLeemeebie ~~11~3~17
keâebner Oece&ÛeÛee& hegjeCe ~ nefjkeâLee efve®heCe ~
JeeÙee peeTb vesoer #eCe ~ oesneRkeâ[s ~~11~3~26
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
keâeU meejeJee eEÛeleveW ~ SkeâevleJeemeer iebieemveeveW ~~
osJeeÛeW hetpeveW ~ Øeoef#eCee legUmeerÛÙee ~~1~~
Ùegkeäle Deenej efJenej ~ vesce FbefõÙeebmeer meej ~
vemeeJeer yeemej ~ efveõe yengYee<eCe ~~2~~

heefjCeece neslees. ÙeeSsJepeer heešeJej yemetve Lees[s GÛÛeemeveeJej leeš "sJetve iehheeiees°er
ceejle, pÙeeÛÙee ke=âhescegUs ns meg«eeme Yeespeve efceUeues lÙeeÛes mcejCe keâjerle pesJeuÙeeves
DeVe ÛeebieuÙeeØekeâejs heÛeCeej veener keâeÙe?
ßeer meceLe& jeceoeme
peveeR YeespeveeR veece JeeÛes JeoeJes ~
Deleer Deeojs ieÅe Iees<es cnCeeJes ~~
njereEÛeleveer DeVe mesJeerle peeJes ~
lejer ßeernjer heeefJepeslees mJeYeeJes ~~ ceveeÛes Mueeskeâ 89
Jeoefve keâJeU Ieslee veece IÙee ßeernjerÛes ~
menpe nJeve nesles veece Iesleeb HegâkeâeÛes ~~
peerJeve keâefj efpeefJelJee DeVe ns hetCe& yeÇÿe ~
GojYejCe veesnW peeefCepes Ùe%e keâce& ~~
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
heefJe$e les DeVe ~ nefjeEÛeleveer Yeespeve ~~1~~
Ùesj Jes"Ÿee heesšYejer ~ Ûeece cemekeâeÛes hejer ~~2~~
pesTefveÙeeb leesefÛe Oeeuee ~ nefjeEÛeleveer keâeuee kesâuee ~~3~~
legkeâe cnCes ÛeJeeR Deeues ~ pes keâeb efceefßele efJeúueW ~~4~~
meeLe& legkeâejece ieeLee 2043

vece¸lee
hejceeLe& ceneOeve ~ pees[er osJeeÛes ÛejCe ~
JneJeÙee peleve ~ ns GheeÙe ueeYeeÛes ~~3~~
osn mecee|hepes osJee ~ Yeej keâebneRÛe ve IÙeeJee ~
nesF&ue DeeIeJee ~ legkeâe cnCes Deevebo ~~4~~ meeLe& legkeâejece ieeLee 585

DeVemesJeveefJeOeer
je$eerÛÙee pesJeCeeÛÙeeJesUer kegâCeeÛÙee Iejer DeeheCe iesuees keâer Skeâ efÛe$e nceKeeme
DeeheuÙeeuee yeIeeÙeuee efceUles. ne@ueceOÙes otjoMe&vemeceesj Iejeleerue meJe&peCe otjoMe&veJejerue
ceeefuekeâe Skeâe«elesves heenele pesJeCe keâjerle Demeleele. Yeespeveekeâ[s ue#e vemeuÙeeves,
heÛeveef›eâÙesJej ÙeeÛee efveef§eleÛe og<heefjCeece neslees. lemesÛe efJeJeenmeceejbYe eEkeâJee DevÙe
keâeÙe&›eâceeble GYÙeeves mJe®Ûeer Yeespeve (Buffet Dinner) Demeles. ÙeeÛeener heÛeveef›eâÙesJej
6

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

ßeerceble, efJeÅeeJeble, keâueeJeble ueeskeâ Yejhetj Deensle, heCe pes ueeskeâ ns meJe&
DemetveosKeerue veceü Deensle. lÙeebveeÛe meceepe ceeve oslees. YeejleeÛes ceepeer je°^heleer cee.
Deyogue keâueece Leesj MeeŒe%e Deensle. lÙeebÛÙee efJeveÙeMeerue Je=òeercegUs les DeeheuÙee Deeojeme
Øeehle Deensle. mebleebÛÙee meeefnlÙeeletve lÙeebÛee efJeveÙe mhe°heCes DeeheCeebme peeCeJelees.
mebleebÛeer veceülee YeieJeodYekeäleerletve efvecee&Ce PeeuÙeecegUs leer menpe, mJeeYeeefJekeâ Jeešles.
ßeer meceLe& jeceoeme
mekeâUebefme veceü yeesues ~ ceÙee&oe Oe¤ve Ûeeues ~
meJe&peve lees<eefJeues ~ lees meòJeiegCe ~~2~7~63
ceveeb ßes‰ Oeeefj<šŸe peerJeer OejeJes ~
ceveeb yeesueCes veerÛe meesMeerle peeJes ~~
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

7

mJeÙeW meJe&oe veceü JeeÛes JeoeJes ~
ceveeb meJe& ueeskeâebefme js veerJeJeeJes ~~ ce. Mueeskeâ 7
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
veceü Peeuee Yetleeb ~ lesCeW keâeWef[ueW Deveblee ~~1~~
nsefÛe MetjlJeeÛes Debie ~ nejer DeeefCeuee ßeerjbie ~~2~~
DeJeIee Peeuee heCe ~ ueJeCe mekeâUeb keâejCe ~~3~~
legkeâe cnCes heeCeer ~ heeleUheCeW leUeb DeeCeer ~~4~~ meeLe& legkeâejece ieeLee 928

hejesheke‚ej
MenjebceOÙes Heäue@šmedcegUs yebo oejeÛeer mebmke=âleer efvecee&Ce Peeueer Deens. ØelÙeskeâpeCe ceer
Je ceePes SJe{eÛe efJeÛeej keâjerle Deens. Ùee ketâheceb[gkeâ Je=òeercegUs Deeheues vegkeâmeeve nesles
Deens. ÙeecegUs YejefoJemee IejHeâes[er, ojes[s he[le Deensle. Kes[sieeJeele Ghesef#ele JemlÙeebceOÙes
Depetve lejer Skeâceskeâebvee ceole keâjCÙeeÛeer YeeJevee efšketâve Deens. De[erDe[ÛeCeerle DemeuesuÙeeuee
ceole keâjCes. lÙeebÛÙee mebkeâšeÛes JesUer efvejhes#eJe=òeerves ceole keâjCes cnCepes hejeshekeâej.
legkeâesyeejeÙeebÛÙee Yee<esle meebieeÙeÛes cnCepes. `hegCÙe hejGhekeâej heehe les hejheer[e.'
ßeer meceLe& jeceoeme

DeOece efkeb‚Jee ogpe&veebMeer JeeieCŸee¤eer jerle
veceüJe=òeer Debieer DeJeMÙe yeeCeJeueer heeefnpes, heCe veceülee cnCepes keâcepeesjheCee
veJns. `We are polite but politness should not be our weak point.'
meceepeele JeeJejle Demeleevee `peMeeme lemes' JeeieeJes ueeieles. ueeskeâebÛeer keâuhevee DeMeer
Demeles keâer, DeeOÙeeeflcekeâ ceeCetme Meeble, menveMeerue Demelees. lÙeeÛÙeeMeer keâmesner
Jeeieues lejer lees meJe& keâener MeebleheCes menve keâjCeej. meceepeele JeerjJe=òeer efvecee&Ce
JneJeer. cnCetve ns oesvner meble DeOeceeMeer keâmes JeeieeJes les meebieleele.
ßeer meceLe& jeceoeme
Oešebefme DeeCeeJee Oeš ~ Gæšebefme heeefnpes Gæš ~
Kešvešebefme Kešveš ~ DeielÙe keâjer ~~
ngbyÙeeme ngbyÙee ueeJetve ÅeeJee ~ šesCehÙeeme šesCehee DeeCeeJee ~
ueeQoeheg{s GYee keâjeJee ~ ogmeje ueeQo ~~
pewMeeme lewmee pesJne Yesšs ~ lesJne cepÙeeuemeer Leešs ~
Flegkesâ nesles heefj Oeveer keâes"s ~ Âef°me ve he[s ~~
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
ceT cesCeengefve Deecner efJe<Cegoeme ~ keâ"erCe Je»eeme YeWot Ssmes ~~1~~
cesues efpele Demes efvepeesefveÙee peeies ~ pees pees peW peW ceeies les les osTb ~~2~~
Yeues lejeR osT ieeb[erÛeer uebieesšer ~ vee"eàÙeeÛes keâe"er osT ceeLeeb ~~3~~
ceeÙeeyeeheengefve yeng ceeÙeeJeble ~ keâ®b Ieeleheele Me$etngefve ~~4~~
Dece=le les iees[ keâeÙe Deecneb heg{s ~ efJe<e leW yeeheg[W keâ[g efkeâleer ~~5~~
legkeâe cnCes Deecner DeJeIesefÛe iees[ ~ peÙee hegjs keâes[ lÙeeÛes hejer ~~6~~
mee. leg. iee. 586
8

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

Mejerj hejesjkeâejeR ueeJeeJes ~ yengleebÛÙee keâeÙeeËme ÙeeJes ~
GCeW he[eW veWoeJeW ~ keâesCeer Ùeskeâebefme ~~12~9~5
Deeb[ues peebkeâmeues peeCeeJeW ~ ÙeLeeveMekeäleer keâeceebme ÙeeJes ~
ce=ogJeÛeveW yeesuele peeJeW ~ keâesCeer Ùeskeâebefme ~~12~9~6
ogmeNÙeeÛÙee og:Kes ogKeJeeJes ~ hejmeblees<eW megKeer JneJes ~
ØeeCeercee$eebme cesUJetve IÙeeJes ~ yeNÙee Meyos ~~12~9~7
hejeshekeâej meeb[t veÙes ~ hejheer[e keâ¤b veÙes ~
efJekeâuhe he[eW osT veÙes ~ keâesCeer Ùeskeâebefme ~~14~1~44
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
pes keâeb jbpeueW ieebpeueW ~ lÙeebefme cnCes pees Deehegues ~~1~~
leesefÛe meeOeg JeesUKeeJee ~ osJe lesLesefÛe peeCeeJee ~~2~~
ce=og meyee¢e veJeveerle ~ lewmes meppeveebÛes efÛeòe ~~3~~
pÙeeefme Deehebefielee veener ~ lÙeemeer Oejer pees ùoÙeeR ~~4~~
oÙee keâjCes pes heg$eebefme ~ lesefÛe oemeeb DeeefCe oemeer ~~5~~
legkeâe cnCes meebiet efkeâleer ~ lÙeeefÛe YeieJebleeÛÙee cetleea ~~6~~
meeLe& legkeâejece ieeLee DeYebie ›eâ. 201

ÿeŸelve
peerJeveeleerue keâesCelÙeener #es$eele ÙeMemJeer JneÙeÛes Demesue, lej ØeLece OÙesÙe efveef§ele
keâjeJes ueeiesue. lÙee OÙesÙeevegketâue mekeâejelcekeâ efJeÛeej keâjeJes ueeieleerue Je OÙesÙeØeehleermee"er
DeLekeâ ØeÙelve keâjeJes ueeieleerue. lejÛe ÙeMe Øeehle nesF&ue. Deeheues meJe&Ûe meble ØeÙelveJeeoer
Deensle. Skeâner meble owJeJeeoer veener. lÙeecegUs meJe&Ûe mebleebveer ØeÙelveJeeoeÛee hegjmkeâej
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

9

kesâuee Deens. ßeer meceLe& jeceoeme Je legkeâesyeejeÙeebÛes keâeUele Oecee&uee iueeveer Deeuesueer
nesleer. meceepeele efveef<›eâÙelee yeeskeâeUueer nesleer. DeMeeJesUer meceepeele ÛewlevÙe efvecee&Ce
keâjCÙeemee"er Ùee oesvner mebleebveer ØeÙelveJeeoeÛee ØeKej hegjmkeâej kesâuesuee Deens.
ßeer meceLe& jeceoeme
keâ°sefJeCe HeâU veener ~ keâ°sefJeCe jepÙe veener ~
kesâuÙeeefJeCe nesle veener ~ keâeneR peveeR ~~18~7~3
ØeslvesefJeCe jent veÙes ~ DeeUme °er DeeCetb veÙes ~
osn Demleeb heent veÙes ~ efJeÙeesie GheemevesÛee ~~14~1~60
DeeuemÙe DeJeIeeÛe oJe[eJee ~ Ùeslve Gob[efÛe keâjeJee ~
Meyo celmej ve keâjeJee ~ keâesCeer ÙeskeâeÛee ~~12~10~13
DeeUmes keâeÙe&Yeeie veemelees ~ mee#eshe nesle nesle neslees ~
efomeles iees°eR keâUsvee lees ~ MeenCee kewâmee ~~14~5~27
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
Deesues cetU YeWoer Ke[keâeÛes Debie ~ DeYÙeemeemeer meebie keâeÙe&efmeefæ ~~1~~
veJns Ssmes keâener veener DeJeIe[ ~ veeneR keâF&Jee[ leesefÛe Jeefj ~~2~~
oesjW efÛejeb keâehes heef[uee keâebÛeCeer ~ DeYÙeemes mesJeveer efJe<e he[s ~~3~~
legkeâe cnCes kewâÛee yewmeCÙeeme "eJe ~ pe"jer yeeUeb JeeJe SkeâebSkeâer ~~4~~
meeLe& legkeâejece ieeLee DeYebie ›eâ. 848
meeOegveer yeÛeeveeie Keeleer leesUe leesUe ~ DeeefCekeâebles [esUe ve heneJes ~~1~~
meeOegveer Yegpebie Oejleerue neleeR ~ DeeefCekeâ keâebheleer osKeesefveÙeeb ~~2~~
DemeeOÙe les meeOÙe keâefjleeb meeÙeeme ~ keâejCe DeYÙeeme legkeâe cnCes ~~3~~
meeLe& legkeâejece ieeLee DeYebie ›eâ. 159

ßeer meceLe& jeceoeme
yeÇÿee efueefnlees keâheeUeR ~ DeeCeer JeeÛetve peeles mešer ~
SsMee ØekeâejerÛÙee iees°eR ~ Ùee veebJe Yeüce ~~10~6~34
cesues ceveg<Ùe mJehvee DeeueW ~ lesCeW keâebneR ceeefieleues ~
ceveer DeKeb[ yewmeues ~ Ùee veebJe Yeüce ~~10~6~26
ogef§evns DeLeJee DeheMekegâve ~ efceLÙee Jeelexves YebieW ceve ~
JeÛekesâ heoeLe& osKeesve ~ Ùee veebJe Yeüce ~~10~6~20
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
JewÅe JeeÛeefJeleer peerJeeb ~ lejeR keâesCe OÙeeleW osJee ~~1~~
keâeÙe peeCeeW kewâmeer hejer ~ ØeejyOe les "sJeer Gjer ~~2~~
Debieer owJele mebÛejs ~ ceie lesLes keâeÙe GjW ~~3~~
veJemeW keâvÙee heg$e nesleer ~ lejer keâeb keâjCes ueeies heleer ~~4~~
peeCes ne efJeÛeej ~ mJeeceer legkeâÙeeÛee oeleej ~~5~~ mee. leg. iee. 187

ke‚jCeer Je ke‚Leveerleerue Ske‚Jeeke‰Ÿelee
meble DeeefCe heble (meeceevÙe ceeCetme) ÙeebÛÙeele cegKÙe Heâjkeâ keâesCelee? meeceevÙe
ceeCetme pemes yeesuelees, lemes Jeeiele veener. lÙeecegUs lÙeeÛÙeeJej DeeheCe efJeÕeeme "sJele
veener. mebleebÛee GheosMe DeeheuÙeeuee hešlees Je lÙeeÛes DeeheCe DevegkeâjCe keâjlees. keâejCe
lÙeebÛÙee keâjCeer Je keâLeveerle SkeâJeekeäÙelee Demeles. mebleebÛes yeesueCes Je JeeieCes Ùeeble
Heâjkeâ vemelees. meble SkeâveeLe Deieesoj iees[eÛee lÙeeie keâjleele DeeefCe ceieÛe cegueeme
meebieleele, `iees[ KeeT vekeâesme.'
ßeer meceLe& jeceoeme

DebOefleÊe efvecet&ueve

yeesueCÙeemeeefjKes ÛeeueCeW ~ mJeÙeW keâ¤ve yeesueCes ~
leÙeebÛeer JeÛeveW ØeceeCeW ~ ceeefveleer peveeR ~~12~10~39

ßeer meceLe& jeceoememJeeceer Je peieodieg¤ ßeer legkeâejececenejepe Ùee oesve mebleebÛeer
efJeMes<elee keâesCeleer? Ùee oesvner mebleebveer meceepeele YeieJeodYekeäleer efvecee&Ce keâjerle Demeleevee
meceepeeleerue oes<eebJej, DeheØeJe=òeeRJej, DebOeßeæsJej keâ"esj Øenej kesâues. meceepeeleerue
DebOeßeæe efvecet&ueveeÛes keâeÙe& Ùee mebleebveer kesâues. lÙeebveer meceepeeleerue oes<e DeeF&ÛÙee
cecelesves otj keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee. meceepe¤heer ceàÙeeleerue DebOeßeæe¤heer leCe
lÙeebveer keâe{ues; heCe meceepeeleerue ßeæe lÙeebveer GodOJemle kesâueer veener.

meoe yeesueCÙeemeeefjKes Ûeeueleens ~
Deveskeâer meoe Ùeskeâ osJeebefme heens ~~
meiegCeeR Yepes uesMe veener YeüceeÛee ~
peieeR OevÙe lees oeme meJeexòeceeÛee ~~ ceveeÛes Mueeskeâ 49

10

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

11

peieodieg¤ ßeer legkeâejece
meejeJeeR eEueiee[s OejeJee meghebLe ~ peeJes Gmebleerle nUtnUt ~~1~~
heg{s peeefleÙeeÛes Gcešues ceeie ~ YeebyeeJeueW peie Dee[jeveW ~~2~~
JesÛeuÙeeÛee heenW JejeJejer Pee[e ~ yeUeÛee efveOe[e heg{efueÙeeb ~~3~~
legkeâe cnCes pewmeer oeKeJeeJeer JeeCeer ~ les ÅeeJeer Yejesefve MesJeš lees ~~4~~
mee. leg. iee. De. 1399

Deheke‚erleea
meppeve ceeCemeeme SkeâJesU jeneÙeuee Ûeebieues Iej vemeues lejer Ûeeuesue. KeeCÙeeme
efce°eVe efceUeues veener lejer Ûeeuesue. vesmeCÙeeme Ûeebieues keâhe[s efceUeues veener lejer
lÙeeÛes Je=òeerle Heâjkeâ he[Ceej veener, heCe lÙeeÛeer Dehekeâerleea Peeuesueer lees keâoeefhener
menve keâjCeej veener. DeeheCe keâerefle&Jeble Peeuees veener lejer Ûeeuesue, heCe meceepeele
Deeheueer Dehekeâerleea nesCeej veener ÙeeÛeer o#elee Iesleueer heeefnpes.
ßeer meceLe& jeceoeme
Dehekeâerleea les meeb[eJeer ~ meodkeâerleea les Jee{JeeJeer ~
efJeJeskeWâ Â{ OejeJeer ~ Jeeš melÙeeÛeer ~~2~2~41
osnslÙeeefielee keâerleea ceeies GjeJeer
cevee meppevee nsefÛe ef›eâÙee OejeJeer ~~ ceveeÛes Mueeskeâ 8
cevee meppevee YeefkeälehebLesefÛe peeJes ~
lejer ßeernjer heeefJepeslees mJeYeeJes ~~
peveeR efvebÅe les meJe& mees[esefve ÅeeJes ~
peveeR JebÅe les meJe&YeeJes keâjeJes ~~ ceveeÛes Mueeskeâ 2
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
pesCes Jee{s Dehekeâerleea ~ meJee&Leea leW lÙepee&Jes ~~1~~
melÙe ®Ûes YeuesheCe ~ JeÛeve les peieemeer ~~2~~
nesF&peW leW MetjlÙeeieW ~ JeeTieW leW meejeJeW ~~3~~
legkeâe cnCes Keesšs Jece& ~ eEveÅe keâce& les keâeefUcee ~~4~~
mee. leg. iee. De. 1790

JeeoefJeJeeo
keâener ueeskeâebvee Jeeo IeeueCÙeeÛeer newme Demeles. lÙeebvee Demes Jeešles keâer, Jeeo kesâuÙeevesÛe
Deeheues cele ogmeNÙeeuee hešsue. ner ceb[Uer keâenerJesUe Jeeoele efJepeÙeer nesleele. lÙeeJesUer
12

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

ceerÛe eEpekeâuees Demee YeeJe lÙeebÛes ÛesnNÙeeJej lejUlees. lÙeecegUs keâoeefÛele Keesšs meceeOeeve
ueeYele Demesuener, heCe meceesjÛÙeeÛes celeheefjJele&ve nesle veener. eEkeâyengvee ogmeje ceeCetme
ogKeeJeuesuee Demelees. Ùeehes#ee lÙeeÛÙeeMeer Øesceeves yeesuetve Je Øesceeves JeeietveÛe lÙeeÛes celeheefjJele&ve
nesles. cnCetve ns oesvner meble JeeoefJeJeeo šeUeJee Demes meebieleele.
ßeer meceLe& jeceoeme
peveeR JeeoefJeJeeo mees[tve ÅeeJee ~
peveeR metKemebJeeo metKeW keâjeJee ~~
peieeR leesefÛe lees Meeskeâ mebleehe nejer ~
legšs Jeeo mebJeeo lees efnlekeâejer ~~ ceveeÛes Mueeskeâ 109
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
nsefÛe JeeokeâeÛeer keâUe ~ veeneR ÙesT osle yeUeb ~~1~~
Oeerj keâjeJee ~ lejer lees Deens Deecneb osJeeb ~~2~~
efjIeeJes heesšele ~ heeÙee he[esefve IÙeeJee Deble ~~3~~
legkeâe cnCes Jejer ~ iees[e DeeCeeJee GòejeR ~~4~~ mee. leg. iee. 2808

meeceeefpeke‚ mecejmelee
mebleebveer meceepeele YeieJeodYekeäleer ®peefJeueer, heCe lÙeeÛeyejesyej meceepeeleerue YesoYeeJe
ve° keâ¤ve meceepe Skeâjme, SkeâmebOe keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee. mebleebvee peUer,
mLeUer, keâe‰er, hee<eeCeer o[uesuÙee hejceelcÙeeÛes oMe&ve PeeuÙeeves. pees pees keâesCeer
Yesšuee lesLes lÙeebvee YeieJebleeÛesÛe oMe&ve Ie[ues `pes peW Yesefšpes Yetle leW les ceeefvepes
YeieJeble ~~' neÛe lÙeebÛÙee ceveele YeeJe DemeuÙeeves, lÙeebÛÙee ceveele Yetlecee$eebyeöue
keâ®CeeÛe Jemele nesleer. lÙeecegUs lÙeebÛÙee JeeieCÙeele menpelee nesleer. keâes"sner veeškeâerheCee
veJnlee. cnCetveÛe Deheej keâ®CeeceÙe Deble:keâjCeeÛÙee veeLe cenejepeebveer Yej ogheejer
yeeje JeepeleeÛÙee Gvnele JeeUJebšele j[CeeNÙee DeblÙepeeÛÙee cegueeme keâ[sJej Iesleues.
lej 1674 meeueer jeceveJeceer GlmeJeele meceLeeËveer ÛeeHeâUuee. 1,000 Demhe=MÙe
oebhelÙeebvee Yeespeve osTve heg®<eebvee Oeeslej Je efŒeÙeebvee mee[er-ÛeesUer osTve melkeâej
kesâuee Je lÙeebvee mee°ebie ob[Jele Ieeleuee. mebleebÛeer ner keâ®CeeceÙe Je=òeer. DeeheuÙee
ceveele ®peueer, lejÛe meeceeefpekeâ mecejmelee efvecee&Ce nesF&ue.
ßeer meceLe& jeceoeme
Yesšes keâesCeer Skeâ vej ~ Oes[ cenej ÛeebYeej ~
lÙeeÛes jeKeeJes Deblej ~ Ùee veebJe Yepeve ~~
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

13

jeceeR jbieues les ceve ~ Demees veerÛe Ùeeefle ~
leÙeeÛÙee ÛejCeeÛeer ~ Jeboerve ceer ceeleer ~~
yeÇeÿeCeeÛes yeÇÿe les meesJeUs ~ MetõeÛes yeÇÿe les DeesJeUs ~
Ssmes JesieUs DeeieUs ~ lesLes DemesefÛevee ~~7~2~25
ßeer peieodieg¤ legkeâejece
efJe<CegceÙe peie Jew<CeJeebÛee Oece& ~ YesoeYeso Yeüce DecebieU ~~1~~
DeeF&keâepeer legcner Yekeäle YeeieJele ~ keâjeue les nerle melÙe keâje ~~2~~
keâesCeener efpeJeeÛee ve Ie[eJee celmej ~ Jece& meJexÕej hetpeveeÛes ~~3~~
legkeâe cnCes Skeâe osneÛes DeJeÙeJe ~ megKeog:Ke peerJe Yeesie heeJes ~~~4~~
mee. leg. iee. 21

peieodieg¤ ßeer legkeâejece
keâefueÙegieeR keâefJelJe keâefjleer heeKeeb[ ~ kegâMeue ns Yeeb[ yeng Peeues ~~1~~
õJÙe oeje efÛeòeeR ØepeebÛeer DeeJe[er ~ cegKes ye[ye[er keâesj[sefÛe ~~2~~
obYe keâjer meeWie ceeveeJeÙee peie ~ cegKeW yeesues lÙeeie ceveeR veener ~~3~~
Jesoe%es keâjesefve ve keâefjleer mJeefnle ~ veJnleer Deefuehle osnengefve ~~4~~
legkeâe cnCes ob[ meenerue ÙeceeÛes ~ ve keâjer pees JeeÛes yeesues lewmes ~~5~~
mee. leg. iee. 405

ke‚efJelJe ke‚mes DemeeJes
peÙeeb Deblejer YeieJeble ~ DeÛeue jeefnuee efveJeeble ~
lees mJeYeeJes pes yeesuele ~ les yeÇÿe efve®heCe ~~14~3~25

ke‚efJelJe ke‚mes vemeeJes
pegvÙee efhe{erleerue ØeKÙeele meeefneflÙekeâ Je meceer#ekeâ Øee. ßeer. ce. ceešs. ØeeÛeerve
ceje"er keâeJÙeeÛes leerve Yeeie keâjleele. meblekeâeJÙe, heblekeâeJÙe Je leblekeâeJÙe. mebleebveer
jÛeuesues DeYebie, Mueeskeâ, DeesJeer cnCepes meblekeâeJÙe. ceesjesheble, Jeeceve heb[erle ÙeebÛes
keâeJÙe cnCepes heblekeâeJÙe. heesJee[e, ueeJeCeer, peelÙeeJejerue DeesJÙee ns leblekeâeJÙe. heble
Je leble keâeJÙeeJej meble Jee*dceÙeeÛee ØeYeeJe peeCeJelees. mebleebÛÙee keâeJÙeele `Øeemeeo
DeeefCe Deespe' ns iegCe Dee{Uleele. meblemeeefnlÙeele MeeblejmeÛee heefjhees<e Deens.
hejcesÕejeyeöueÛes GlkeâšYeeJe, lÙeebvee Deeuesueer DevegYetleer JÙekeäle keâjCÙeemee"er lÙeebveer
keâeJÙe nsÛe ØeYeeJeer meeOeve Jeehejues Deens. lÙeecegUs mebleebÛes Âef°keâesveeletve pÙee keâeJÙeebletve
YeieJebleeÛes JeCe&ve kesâues Deens. les Ûeebieues keâeJÙe DeMeerÛe lÙeebÛeer OeejCee Deens. meceLe&
jeceoeme Je meble legkeâejece Ùeebveer keâefJelJeeÛee ÙeeÛe Âef°keâesveeletve efJeÛeej kesâuee Deens.
ßeer meceLe& jeceoeme
ef›eâÙesJeerCe Meyo %eeve ~ leÙee ve ceeefveleer meppeve ~
cnCeewefve osJe ØemeVe ~ DevegleeheW keâjeJee ~~14~3~5
keâeefcekeâ, jefmekeâ, Me=bieeefjkeâ ~ Jeerj nemÙe ØemleeefJekeâ ~
keâewlegkeâ efJeveeso Deveskeâ ~ Ùee veebJe Oeeršhee" ~~14~3~11
ceve peeues keâeceekeâej ~ lewmesefÛe efveIeleer Gûej ~
Oeeršhee"W hejheej ~ heeefJepesle veener ~~14~3~12
JneJeÙee GojMeebleer ~ keâjCes ueeies vejmlegleer ~
lesLeW kesâueer pes Jeslheòeer ~ lÙeeb veeJe Oeeršhee" ~~14~3~13
14

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

Ssmee YeieJebleer jbieuee ~ DeeefCekeâ keâebner veueies lÙeeuee ~
mJeFÛÚe JeCet& ueeieuee ~ OÙeeve keâerleea Øeleehe ~~14~3~31
osns lebJe heeÛee YetleebÛee ~ keâlee& Deelcee lesLeerÛee ~
DeeCeer keâefJelJe Øekeâej ceevegMeeÛee ~ keâeMeeJe¤veer ~~20~10~34
mekeâU keâjCeW peieoerMeebÛes ~ DeeefCe keâefJelJeeefÛe keâeÙe ceevegMeeÛes ~
SsMee DeØeceeCe yeesueCÙeeÛes ~ keâeÙe IÙeeJeW ~~20~10~35
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
keâefjlees keâefJelJe cnCeeue ns keâesCeer ~ veJns ceePeer JeeCeer heojeRÛeer ~~1~~
ceePeerÙes ÙegkeäleerÛee veJns ne Øekeâej ~ cepe efJeÕebYej yeesueefJelees ~~2~~
keâeÙe ceer heecej peeCes DeLe&Yeso ~ JeoJeer ieeseEJeo lesefÛe Jeos ~~3~~
efveefceòe ceeheemeer yewmeefJeuees Deens ~ ceer leeW keâener veJnW mJeeefcemeòee ~~4~~
legkeâe cnCes Deens heeF&keâefÛe Keje ~ JeeieefJelee cegõe veeceeÛeer nW ~~5~~
mee. leg. iee. De. 605

ye«eˇeCe ke‚esCeeme cnCeeJes?
yeÇeÿeCe kegâCeeuee cnCeeÙeÛes? pees yeÇeÿeCekegâUele pevceeuee Deeuee lees yeÇeÿeCe?
keâer melÙeveejeÙeCeeÛeer hetpee eEkeâJee lÙeemeejKes Oeee|cekeâ keâce& keâjCeeje yeÇeÿeCe? ceuee
Jeešles Ùee efJe<eÙeeJej ÛeÛee& keâjCÙeehes#ee ns mebleÉÙe keâeÙe efveCe&Ùe osleele lesÛe heentÙee.
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

15

ßeer meceLe& jeceoeme
keâefjleer yeÇÿe efve®heCe ~ peeCeleer yeÇÿe mebhetCe& ~
lesefÛe peeCeeJes yeÇeÿeCe ~ lelJeefJeo ~~6~5~24
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
yeÇeÿeCe lees Ùeeleer DeblÙepe Demeleeb ~ ceeveeJee lelJeleeb efveMÙeÙesmeer ~~1~~
jeceke=â<Ce veece GÛÛeejer mejU ~ Dee"JeeR meeJeUW ¤he ceveeR ~~2~~
Meebefle #ecee oÙee Deuebkeâej Debieer ~ DeYebie ØemebieeR OewÙe&Jeble ~~3~~
legkeâe cnCes iesuÙee <e[Gceea Debie ~ meeb[gefveÙeeb ceie yeÇeÿeCe lees ~~4~~
mee. leg. iee. 707

mebmeeje¤es ve’ejlJe
DeeheCe meJe&peCe DeefleMeÙe ceveeheemetve mebmeej keâjlees. eEkeâyengvee YeücejemeejKes
Deecner ØehebÛeele De[keâuesuees Demelees. lees Yegbiee Hegâueeleerue ceOe mesJeve keâjCÙeemee"er
keâceUeÛÙee Hegâueele efMejlees Je lees Yeeve njhelees. je$e nesles Je keâceUeÛÙee heekeâàÙee
efcešleele Je efyeÛeeje Yegbiee lÙeeleÛe De[keâlees. Deieoer DemesÛe Deeheues Peeues Deens. Ùee
mebmeejeletve megKe¤heer ceOe efceUsue. cnCetve DeeheCe mebmee¤heer Hegâueele De[keâuees
Deenesle. ne mebmeej ceesnkeâ Deens heCe veeefMeJeble Deens. `efomes Yeemeles les meejs efJeÕe
veeefMeJeble' ceie veÕej mebmeej vesškeâe keâmee keâjeÙeÛee?
ßeer meceLe& jeceoeme
mebmeej cegUerÛee veemekeâe ~ efJeJeskeWâ keâjeJee vesškeâe ~
vesškeâe keâefjleeb efHeâkeâeb ~ nesle peelees ~~
hejce cetKee&ceeefpe cetKe& ~ mebmeejer pees ceeveer megKe ~
Ùee mebmeeje Ssmes og:Ke ~ DeeCeerkeâ veener ~~
ceer ueefškeâe ceePes yeesueCes ueefškeWâ ~ ceer ueefškeâe ceePes ÛeeueCes ueefškesâ ~
ceer ceePes DeJeIesefÛe ueefškesâ ~ keâeuheefvekeâ ~~9~3~37
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
ueefškeâe lees ØehebÛe Skeâ nefjveece meeÛe ~
nefjefJeCe DeenebÛe meJe& FbefõÙeW ~~1~~
ueefškeWâ les ceewve YeüceeÛes mJehve ~
nefjefJeCe OÙeeve veÕej Deens ~~2~~
16

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

uešefkeâÙee efJelheòeer nefjefJeCe keâefjleer ~
njeR veeneR efÛeòeer lees MeJe peeCee ~~3~~
legkeâe cnCes nefj nW Oeefjmeer efveOee&jer ~
lejer let Pe[keâjer peemeer Jewkegbâ"emeer ~~4~~ meble legkeâejece ieeLee 1997

mebleceefncee
mebmeejeÛes veÕejlJe ue#eele Deeues. ØehebÛener veerš Ûeebieuee heej he[uee heeefnpes. ceie
lÙeemee"er pes MeeÕele Deens. lÙeeÛee MeesOe Iesleuee heeefnpes. mecegõeJejerue ueešebÛÙee ceesnele
ve De[keâlee IeveiebYeerj meeiejeÛes oMe&ve Iesleues heeefnpes. oeefievÙeeleerue keâueekegâmejerle iegbletve
ve he[lee pÙee meesvÙeeheemetve ns Deuebkeâej leÙeej kesâues. lÙee meesvÙeeÛes %eeve keâ¤ve Iesleues
heeefnpes. Ùee veÕej mebmeejeÛee MeeÕele DeeOeej Demes pes ÛewlevÙe Deens lÙee ÛewlevÙeeÛeer DevegYetleer
Iesleueer heeefnpes. ner DevegYetleer IÙeeÙeÛeer lejer keâMeer? Deieoer meeOee GheeÙe! pÙeebveer
hejceelceleòJeeÛeer DevegYetleer Iesleueer; pÙeebvee meiegCe-meekeâej hejcesÕejeÛes oMe&ve Peeues DeMee
mebleebÛÙee menJeemeele jeneÙeÛes. DeMee mebleebÛee ceefncee keâmee Deved efkeâleer meebieeÙeÛee.
ßeer meceLe& jeceoeme
pes $ewueeskeâeR veener oeve ~ leW keâefjleer meble meppeve ~
leÙee mebleebÛes ceefnceeve ~ keâeÙe cnCeewefve JeCee&JeW ~~1~5~24
Ssmeer mebleebÛeer ceefncee ~ yeesefuepes eflelegkeâer GCeer Ghecee ~
peÙeebÛesefve cegKÙe hejceelcee ~ Øeieš nesÙes ~~1~5~26
meble DeeveboeÛes mLeU ~ meble megKeefÛe kesâJeU ~
veevee meblees<eeÛes cetU ~ les ns meble ~~1~5~16
meble efJeßeebleerÛeer efJeßeebleer ~ meble le=hleerÛeer efvepele=hleer ~
veelejer YekeäleerÛeer Heâueßegleer ~ les ns meble ~~1~5~17
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
mebleebÛee ceefncee lees yeng ogie&ce ~ MeyoeefokeâeÛes keâece veener ÙesLes ~~1~~
yeng ogOe[ pejer Peeueer cnwme ieeÙe ~ lejer nesF&ue keâeÙe keâeceOesvet ~~2~~
legkeâe cnCes Debiee JneJes les DeeheCe ~ lejerÛe ceefnceeve ÙesF&ue keâUes ~~3~~
mee. leg. iee. 676
mebleebÛes megKe Peeues Ùee osJee ~ cnCeGefve mesJee keâjer lÙeebÛeer ~~1~~
lesLes ceePee keâeÙe keâesCe lees efJeÛeej ~ JeCee&JeÙee heej ceefncee lÙeebÛee ~~2~~
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

17

efveieg&Ce Deekeâej Peeuee iegCeJeble ~ Ieeueer ob[Jele hetpeesefveÙee ~~3~~
leerLex lÙeebÛeer FÛÚe keâefjleer efvelÙekeâeU ~ JneJeÙee efvece&U DeeheCeebmeer ~~4~~
De°cee efmeæeRÛee keâesCe Deeuee hee[ ~ JeeieeW vesoer Dee[ keâesCeer leÙee ~~5~~
legkeâe cnCes les ns yeefUÙee efMejesceCeer ~ jeefnues ÛejCeer efvekeâš Jeeme ~~6~~
mee. leg. iee. 714

ßeer meceLe& jeceoeme
jeIeJeeÛee Jej heeJeuees melJej ~
peveeÛee Gæej keâjeJeÙee ~~
Oece& mLeehevesÛes vej ~ les F&ÕejeÛes DeJeleej ~
peeues Deensle heg{s nesCeej ~ osCes F&ÕejeÛes ~~18~6~20

YeeWogieg§ eEke‚Jee Demeodieg§
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
hejceeLee&le Øeieleer keâjeÙeÛeer Demesue, lej meodieg¤bÛeer DeefleMeÙe DeeJeMÙekeâlee Deens.
meodieg¤Ûe efMe<Ùeeleerue oes<e keâe{tve lÙeeuee %eeve osleele. MeeŒeele meodieg¤bÛes leerve iegCe
meebeif eleues Deensle. les ßees$eerÙe, yeÇÿeefve‰ Je oÙeeUt DemeeJesle. ogoJz eeves meOÙee hejceeLee&Ûeener
yeepeej Peeuee Deens. lÙeecegUs ner ue#eCes pÙee ceneheg®<eebÛÙeele Deensle, lÙeebveeÛe ieg¤
keâjeJes. YeeWogieg¤bheemetve meeJeOe DemeeJes. Demeodieg¤ Deeheues meJee&Lee&ves vegkeâmeeve keâjleerue.
ßeer meceLe& jeceoeme
peW peW ceve Deebefiekeâejer ~ leW leW mJeÙeW cegkeäle keâjeR ~
lees ieg¤ veJns efYekeâejer ~ Pe[s Deeuee ~~15~2~20
efMe<Ùeeme ve ueeefJeleer meeOeve ~ ve keâjefJeleer FbefõÙes oceve ~
Ssmes ieg¤ De[keäÙeeÛes leerve ~ efceUeues lejer lÙepeeJeW ~~15~2~21
pees ieg¤ Yeer[mee¤ ~ lees Deæceentve Deæce Lees® ~
Ûeesjše ceQo heece® ~ õJÙeYeeWog ~~15~2~25
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
Skeâe keâefjleer ieg¤ ieg¤ ~ YeesJeleeb Yee® efMe<ÙeebÛee ~~1~~
hetbme veener heeÙe Ûeejer ~ ceveg<Ùe hejer kegâlejeR leeR ~~2~~
hej Œeer ceÅeheeve ~ heW[jKeeCe ceepeefJeues ~~3~~
legkeâe cnCes efveYe&j efÛeòeer ~ DeOeesieleer peeJeÙeeb ~~4~~ mee. leg. iee. 708

mebleeb¤es ke‚eŸe&
meble kegâCeeuee cnCeeÙeÛes? `keâefj Je=eòf e pees meble lees meble peeCee ~' Demes meceLe& jeceoeme
mJeeceer cenejepe meebieleele. keâesCelÙeener heefjefmLeleerle pÙeebÛes ceve DeefleMeÙe Meeble Je DeefJeÛeue
Demeles les meble. ns meble F&ÕejeÛes DeJeleej Demeleele. pesJne pesJne Oecee&uee iueeveer Ùesles;
DeOecee&Ûeer Jee{ nesles lesJne mebleebÛes ¤heele hejcesÕej DeJeleej Ieslees. YeieJeeve ßeerke=â<Ce
ieerlesle meebieleele, `Ùeoe Ùeoe efn Oece&mÙe iueee|veYeJeefle Yeejle ~ DeYÙeglLeeveceOece&mÙe leoelceeveb
me=peecÙenced ~~' neÛe efJeÛeej ns mebleÉÙe keâmee meebieleele les heene.
18

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

Oecee&ÛeW heeUCe ~ keâjCeW hee<eeb[ Keb[ve ~~1~~
nsefÛe Deecne keâjCes keâece ~ yeerpe Jee{JeeJes veece ~~2~~
leer#Ce GòejW ~ neleeR IesTefve yeeCe efHeâjs ~~3~~
veeneR Yeer[ Yeej ~ legkeâe cnCes meevee Leesj ~~4~~
mee. leg. iee. 1445

ke=‚le%elee
DeeceÛÙeeJej heeef§eceelÙe mebmke=âleerÛee peyejomle heie[e Deens. lÙeecegUs Deecner
lÙeebÛes DebOeevegkeâjCe keâjerle Deenesle. Deecner DeeYeej ceevelees, efJevebleer keâjlees, heCe
lÙeele veeškeâerheCeeÛe peemle Demelees. Deecner ueeskeâebÛes DeeYeej ceevelees, heCe pÙee
hejcesÕejeves ne megboj osn efouee, Ûeebieues DeVe KeeÙeuee efoues. jeneÙeuee Iej efoues.
lÙeeÛesefJe<eÙeer cee$e DeeceÛes ceveele ke=âle%elee vemeles. meble melele hejcesÕejeÛÙee DevegmebOeeveele
DemeuÙeeves, lÙeebÛes Deble:keâjCeele ner hejcesÕejeyeöueÛeer ke=âle%elee melele Jeeme keâjles.
cnCetveÛe les DeeheCeeme Deble:keâjCeeheemetve meebieleele, `Dejs, pÙeeves leguee pevceeme
Ieeleues lÙeeÛes mcejCe keâj. keâOeerlejer ke=âle%eyegæerves lÙeeÛesmeceesj velecemlekeâ nes.'
ßeer meceLe& jeceoeme
pees DeVe oslees Gojebmeer ~ Mejerj efJekeâeJes ueeies lÙeemeer ~
ceeb pesCes Ieeefleues pevceemeer ~ lÙeemeer kewâmeW efJemejeJes ~~
Dene|veMe pÙee YeieJeblee ~ mekeâU peerJeebÛeer ueeieueer eEÛelee ~
cesIe Je®<es peÙeeÛeer meòee ~ eEmeOet ceÙee&oe Oejer ~~
peieeR heenleeb osJe ne DeVeoelee ~
leÙee ueeieueer leòJelee meej eEÛelee ~~
leÙeeÛeW cegKeeR veece Ieslee HegâkeâeÛes ~
ceveeb meebie hee js legPes keâeÙe JesÛes ~~ ce. Mueeskeâ 93
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

19

peieodieg¤ ßeer legkeâejece
keâe js vee"efJemeer ke=âheeUt osJeebefme ~ heesefMeleeW peieebefme Skeâuee lees ~~1~~
yeeUe ogOee keâesCes keâefjles Glheòeer ~ Jee{Jeer ßeerheleer meJes oesvner ~~2~~
Hegâšleer le®Jej G<CekeâeU ceemeeR ~ peerJeve leÙeebefme keâesCe Ieeueer ~~3~~
lesCes legPeer keâeÙe veener kesâueer eEÛelee ~ jens lÙee Deveblee Dee"Jeesefve ~~4~~
legkeâe cnCes pÙeeÛes veece efJeÕebYej ~ lÙeeÛes efvejblej OÙeeve keâjer ~~5~~
mee. leg. iee. 1593

Denbke‚ej
DeeheCe meceepeele efvejefvejeàÙee ØekeâejÛeer ceeCemes heenelees. keâenerpeCe kesâJeU
mJele:yeöue, DeeheuÙee kegâšgbyeeyeöue melele yeesuele Demeleele. lÙeebÛÙee JeeieCÙeeletve,
yeesueCÙeeletve Denbkeâej melele peeCeJele Demelees. nUtnUt ueeskeâ lÙeebvee šeUt ueeieleele.
ne Denbkeâej ØehebÛeele, meeceeefpekeâ keâeÙeeËle DeefleMeÙe JeeF&š. hejceeLee&le lees HeâejÛe JeeF&š
Demelees. pÙeebvee heejceee|Lekeâ #es$eele Øeieleer keâjeÙeÛeer Demesue, lÙeebveer DenbkeâejeÛee lÙeeie
kesâueeÛe heeefnpes. Ùee Denbkeâejeyeöue oesvner mebleebÛes efJeÛeej SkeâÛe Deensle. eEkeâyengvee mJe¤hele:
les SkeâÛe DemeuÙeeves oesIeebveerner ceeMeerÛee °eble osKeerue SkeâÛe efouee Deens.
ßeer meceLe& jeceoeme
pesCeW ceef#ekeâe Yeef#eueer peeefCeJesÛeer ~
leÙee YeespeveeÛeer ®Ûeer Øeehle kewâÛeer ~~
DenbYeeJe pÙee ceevemeerÛee efJejsvee ~
leÙee %eeve ns keâuhekeâeUer efpejsvee ~~ ceveeÛes Mueeskeâ 159
Denblee iegCes meJe&ner og:Ke nesles ~ cegKes yeesefueueW %eeve les JesLe& peeles ~
megKeer jenlee meJe&ner megKe Deens ~ Denblee legPeer letefÛe MeesOeesefve heens ~~
ceveeÛes Mueeskeâ 161
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
ogOeeÛes Ieeiejer ceÅeeÛee ne yegbo ~
heef[efueÙee Megæ veJns ceie ~~1~~
lewmes KeUe cegKes ve keâjeJes ßeJeCe ~
Denbkeâejs ceve efJešeUues ~~2~~
keâeÙe keâjeJeer leer yeòeerme ue#eCes ~
veekeâ veener lesCeW JeeÙee iesueer ~~3~~
20

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

legkeâe cnCes DeVe efpejes vesoer ceeMeer ~
DeehegefueÙee pewmeer mebmeiex ~~4~~ mee. leg. iee. 1056

cevee¤es ¤eeb¤euŸe
DeeheCe heeCeer De[Jet Mekeâlees. Pee[eÛeer Jee{ jesKet Mekeâlees. SKeeÅee JÙekeäleeruee
hekeâ[tve "sJet Mekeâlees. heCe JeeNÙeeuee De[efJelee ÙesF&ue keâeÙe? JeeNÙeeuee De[JeCes,
jesKetve OejCes eEkeâJee hekeâ[Ces DeJeIe[ lÙeeÛeØeceeCes ceveeuee DeeJejCes DeefleMeÙe keâ"erCe,
cnCetveÛe Depeg&ve YeieJebleeuee cnCelees, ``ÛebÛeue efn ceve: ke=â<Ce ØeceeefLe yeueJeod{ced ~~''
jpe Je lece iegCeebÛes ØeeyeuÙe DemeuÙeeves ceve ÛebÛeue Deens.
ßeer meceLe& jeceoeme
Devegefoveer Devegleehes leeheuees jecejeÙee ~
hejce efove oÙeeUe veerjmeer ceesn ceeÙee ~~
DeÛeheU ceve ceePes veeJejs DeeJejerlee ~
legpeefJeCe MeerCe neslees OeeJe js OeeJe Deeblee ~~ keâ®Cee°kesâ 1~1
ÛeheUheCe ceveeÛes ceesef[lee cees[Jesvee ~
mekeâU mJepeve ceeÙee leesef[leeb lees[Jesvee ~~
Ieef[ Ieef[ efJeIe[s ne efve§eÙees DeblejerÛee ~
cnCeJetefve keâ®Cee ns yeesuelees oerve JeeÛee ~~ keâ®Cee°kesâ 1~5
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
ceve ceePes ÛeheU ve jens efve§eU ~
Ie[eR Skeâer heU efmLej veener ~~1~~
Deeleeb let Goeme veJns veejeÙeCe ~
OeeJes cepe oervee ieebefpeÙesues ~~2~~
OeeJe Ieeueer heg{s FbefõÙeeÛes Dees{er ~
kesâues le[elees[er efÛeòe ceePes ~~3~~
legkeâe cnCes ceePee ve Ûeues meeÙeeme ~
jeefnuees ceer Deeme Oe®veer legPeer ~~4~~ mee. leg. iee. 1136

ke‚erle&ve
ØehebÛeele ieglb euesues ceve Skeâoce hejceeLee&le jbieCes DeJeIe[ Deens. pehe, OÙeeve, mewæebelf ekeâ
hegmlekeâebÛes JeeÛeveeves ceve jceCeej veener. Ùeemee"erÛe keâerle&veYekeäleer meebeif eleueer Deens. keâerle&veeleerue
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

21

mebieerle, lÙeeleerue keâLee ÙeebcegUs keâerle&veele ceeCetme jcelees. eEkeâyengvee keâerle&ve ne Skeâhee$eer
ØeÙeesie Deens. keâerle&ve ns meceepeØeyeesOeveeÛes cees"s meeOeve Deens. Leesj meble Je meceepemegOeejkeâ
ßeer iee[iesyeeyee Ùeebveer keâerle&veeÛÙee ceeOÙeceeletve mJeÛÚlee, efMe#eCe ÙeebÛee mebosMe
pevemeeceevÙeebvee efouee. keâerle&ve ner veJeefJeOee Yekeäleerleerue ogmejer Yekeäleer Deens. `ßeJeCeb
keâerle&veb efJe<Cees: mcejCeb heeomesJeveb ~ DeÛe&veb Jeboveb oemÙeb meKÙeceelceefveJesoveced ~~'
ßeer meceLe& jeceoeme
keâerle&veW ceneoes<e peeleer ~ keâerle&veW nesÙe Gòece ieleer ~
keâerle&veW YeieJelØeehleer ~ ÙesoLeea mebosn veener ~~4~2~27
meoe meJe&oe nefjkeâerle&ve ~ yeÇÿemegle keâjer DeeheCe ~
lesCes veejo leesefÛe veejeÙeCes ~ yeesefuepesle Deens ~~4~2~30
cnCeewefve keâerle&veeÛee DeieeOe ceefncee ~ keâerle&veW meblees<es hejceelcee ~
mekeâU leerLex DeeefCe peieoelcee ~ nefj keâerle&veeR JemeW ~~4~2~31
yengle keâjeJes hee"eblej ~ kebâ"er OejeJes «ebLeeblej ~
YeieJeled keâLee efvejblej ~ keâjerle peeJeer ~~4~2~3
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
peUleer keâerle&veW ~ oes<e heUleerue efJeIveW ~~1~~
nsefÛe yeUJeble iee{W ~ Deevebo keâ® eEo[er heg{W ~~2~~
keâefU heeheeÛeer ns cete|le ~ veece KeÁ IesTb neleeR ~~3~~
legkeâe cnCes peeTb ~ yeUW oceeceW ner ueeJetb ~~4~~ mee. leg. iee. 1607
keâerle&veeÛÙee megKeW megKeer nesÙe osJe ~ heb{jerÛee jeJe mebieeR Demes ~~1~~
Yekeäle peeÙe meoe nefj keâerleea ieele ~ lÙeemeJeW Deveble eEn[lemes ~~2~~
$ewueeskeäÙe YeüceCe keâjerle veejo ~ lÙeebmeJeW ieeseEJeo efHeâjlemeW ~~3~~
veejo cebpegUs megmJejW ieerle ieeÙes ~ ceeieea Ûeeueleens mebies njer ~~4~~
legkeâe cnCes lÙeeuee iees[er keâerle&veeÛeer ~ veener DeeefCekeâebÛeer Øeerleer Ssmeer ~~5~~
mee. leg. iee. 3026

ke‚Les¤es ceesue
DeepeÛÙee otjoMe&veÛÙee ogefveÙesle keâerle&ve DeeefCe keâerle&vekeâej otjlJeevesÛe heeneJeÙeeme
efceUleele. ÙeeefMeJeeÙe keâerle&vekeâej pes keâerle&veeÛes ceesue eEkeâJee ceeveOeve SJe{s peyejomle
Iesleele keâer, keâerle&veeÛes DeeÙeespeve keâjCes DeeÙeespekeâebvee DeJeIe[ peeles. pÙeebÛee ÛeefjleeLe&
22

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

Ùee keâerle&veeJej Ûeeuelees lÙeebveer DeJeMÙe ceeveOeve IÙeeJes, heCe lÙeeueener keâener ceÙee&oe
nJeer. keâerle&veeÛee Oeboe Peeuee Demeleevee DeeveboeÛeer iees° nerÛe keâer, Jeejkeâjer lemesÛe
DevÙe mebØeoeÙeeleerue keâerle&vekeâej keâenerner ceeveOeve Iesle veenerle. ns efveueexYeer, efvejhes#e
keâerle&vekeâej Ùee mebleÉbÙeebÛeeÛe Jeejmee heg{s ÛeeueJeerle Deensle.
ßeer meceLe& jeceoeme
ueive cegngleea peeTb veÙes ~ heesšemee"er ieeTb veÙes ~
ceesues keâerle&ve keâ¤b veÙes ~ keâes"slejer ~~14~1~55
%eeve yeesueesve keâjer mJeeLe& ~ ke=âheCee Ssmee meebÛeer DeLe& ~
DeLee&mee"er ueeJeer hejceeLe& ~ lees Ùeskeâ he{lecetKe& ~~2~10~35
vesCeheCe mees[tb veÙes ~ cenbleheCe meeb[tb veÙes ~
õJÙeemee"er eEn[eW veÙes ~ keâerle&ve keâjerle ~~14~1~45
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
keâLee keâ®efveÙeeb ceesue pÙeeheW IesleeR ~ lesner oesIes peeleer vejkeâeceOÙes ~~1~~
yeÇÿe hetCe& keâje yeÇÿe hetCe& keâje ~ DeKeb[ mceje jece jece ~~2~~
ceOegj JeeCeerÛÙee vekeâe he[t YejeR ~ peeue Ùecehegjer YeesieeJeÙee ~~3~~
legkeâe cnCes keâjer yeÇÿeeb[ "WieCes ~ nele hemejer efpeCeW efOeied lÙeeÛes ~~4~~
mee. leg. iee. 926

Deelcehejer#eCe
ceje"erle Skeâ cnCe Deens `ogmeNÙeeÛÙee [esàÙeebleerue kegâmeU efomeles, heCe mJele:ÛÙee
[esàÙeeleerue cegmeU efomele veener.'' ogmeNÙeeceOeerue Úesše oes<ener DeeheCeebme efomelees
heCe mJele:ceOeerue cees"e oes<ener efomele veener. DeepeÛÙee ceeefnleer Je leb$e%eeveeÛÙee Ùegieele
ÙeMemJeer JneJeÙeeÛes Demesue, lej Deelcehejer#eCe kesâues heeefnpes. mJele:leerue oes<e ue#eele
IesTve les otj keâjCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee heeefnpes. hejceeLee&lener Ùee Deelcehejer#eCeeÛeer
DeelÙebeflekeâ iejpe Deens. meJe&Ûe mebleebveer DeeheuÙeeceOeerue oes<e ØekeâšjerlÙee ceevÙe kesâues.
mJele:ceOeerue oes<e ceevÙe keâjleevee lÙeebvee mebkeâesÛe Jeešuee veener. cnCetveÛe les oes<e
lÙeebveer otj kesâues. lÙeecegUsÛe les meble Peeues.
ßeer meceLe& jeceoeme
mekeâU DeJeiegCeeceOÙes DeJeiegCe ~ Deeheues DeJeiegCe Jeešleer iegCe ~
cees"s heehe keâjbšheCe ~ Ûegkesâvee keâer ~~
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

23

ueeskeâ veevee hejer#ee peeCeleer ~ hejer Deblej hejer#ee vesCeleer ~
lesCes ØeeCeer keâjbšs nesleer ~ ØelÙe#e Deelee ~~
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
ceePes cepe keâUeW Ùesleer DeJeiegCe ~ keâeÙe keâ¤b ceve DeveeJej ~~1~~
Deelee Dee[ GYee jenW veejeÙeCee ~ oÙee eEmeOegheCee meeÛe keâjeR ~~2~~
JeeÛee Jeos hejer keâjCes keâ"erCe ~ FbefõÙeeb DeeOeerve Peeuees osJee ~~3~~
legkeâe cnCes legPee pewmee lewmee oeme ~ ve OejeR Goeme ceeÙeyeehee ~~4~~
mee. leg. iee. 2082

veecemcejCe
Deelcehejer#eCeeveblej mJele:ceOeerue oes<e, ogieg&Ce veenermes keâjCes keâce&keâ"erCe. ns
oes<e efveJeejCe keâjCÙeeleÛe mebhetCe& DeeÙeg<Ùe mebhetve peeÙeÛes. Ùeemee"er meeshee GheeÙe
cnCepes pees meodiegCeebÛee mee"e Deens. pees <e[diegCewÕeÙe& mebheVe Deens. lÙeebÛes melele
mcejCe keâjCes. DeefleMeÙe Deele&lesves lÙeeÛes veece IesCes. lÙeeuee nekeâe ceejCes. lÙeeves
Skeâoe Deeheuesmes kesâues keâer, oes<e meejsÛe peUtve peeleerue. nerÛe veJeefJeOee Yekeäleerleerue
eflemejer Yekeäleer veecemcejCe. meJe&Ûe mebleebveer pÙee YekeäleerÛee hegjmkeâej kesâuee DeMeer ßes‰
Yekeäleer. Ùeele Heâkeäle ceveeuee Guešs keâ¤ve veeceele veceJeeJes ueeieles.
ßeer meceLe& jeceoeme
Ûentb JeCee&veeceeefOekeâej ~ veeceeR veeneR ueneveLeesj ~
pe[ cet{ hewueheej ~ heeJeleer veeceW ~~4~3~24
nefjveeceW Øeuneo lejuee ~ veevee DeeIeebleeheemetve megšuee ~
veejeÙesCe veeceW heeJeve peeuee~ DepeecesU ~~4~3~17
veeceW hee<eeCe lejues ~ DemebKÙeele Yekeäle Gæjues ~
ceene heeheer lesefÛe peeues ~ hejce heefJe$e ~~4~3~18
veece mcejs efvejblej ~ les peeCeeJes hegCÙe Mejerj ~
cene oes<eebÛes efiejerJej ~ jeceveeces veemeleer ~~4~3~22
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
veece Ieslee veueieW ceesue ~ veece ceb$e veener Keesue ~~1~~
oeWefÛe De#ejebÛes keâece ~ GÛÛeejeJeW jece jece~~2~~
veeneR JeCe& Oece&Ùeeefle ~ veeceeR DeJeIeerÛe lejleer ~~3~~
legkeâe cnCes veece ~ ÛewlevÙe ns efvepeOeece ~~4~~
mee. leg. iee. 1631
24

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

veebce Ieslee JeeÙee iesuee ~ Ssmee keâesCes DeeF&efkeâuee ~~1~~
meebiee efJeveefJelees legcnebmeer ~ meble cenble efmeæ $e+<eer ~~2~~
veeceW lejuee veeneR keâesCe ~ Ssmee ÅeeJee efveJe[tve ~~3~~
meueieerÛÙee Gòeje ~ legkeâe cnCes #ecee keâje ~~4~~
mee. leg. iee. 1632

YeieJeled oMe&vee¤eer Dees{
vee"eU ceve veeceele jbieues keâer ØehebÛeeÛeer Dees{ keâceer nesT ueeieles Je hejceeLee&Ûeer
iees[er Jee{les. hejcesÕejeÛÙee ØeehleereMf eJeeÙe DevÙe efJe<eÙe legÛÚ Jeešt ueeieleele. Demee ceeCetme
Mejerjeves ØehebÛeele Demelees, heCe ceve YeieJebleebÛes ef"keâeCeer jceuesues Demeles. heg{s heg{s lej
DeMeer DeJemLee nesles keâer, lees Deele&lesves hejcesÕejeuee efJeveJeCeer keâjlees `osJee, ceuee keâe
yejs oMe&ve osle veenerme?' nerÛe DeJemLee ke=â<CeefJejefnCeer ieesheeRÛeer Peeueer nesleer. meJe& mebleebÛeer
heCe nerÛe efmLeleer Peeueer nesleer. Ùee efJejneletve ceeGueerÛes Glkeâš YeeJe Øekeâš Peeues
efJejeCÙeebletve. meceLeeËÛeer keâe®CÙe¤he keâ®Cee°kesâ ÙeeÛe YeeJevesletve Peeueer. peieodieg¤ legkeâejece
cenejepeebÛeer YeeJeJÙeekegâUlee Deveskeâ DeYebieebletve JÙekeäle Peeueer Deens.
ßeer meceLe& jeceoeme
Iejs megbojs meewKÙe veevee hejerÛes ~ hejer keâesCe peeCesue les DeblejerÛes ~
ceveer Dee"efJeleeÛeer lees kebâ" oešs ~ Goemeerve ne keâeU keâes"s ve kebâ"s ~~
legefPeÙee efJeÙeesies peerefJelJe Deeues ~ Mejerjheebies yeng og:Ke Peeues ~
De%eeve oeefjõŸe ceePes mcejsvee ~ legpeJeerCe jecee cepe kebâ"Jesvee ~~
ke=âheeUgheCes Yesš js jecejeÙee ~ efJeÙeesies legPÙee meJe& JÙeeketâU keâeÙee ~
peveeceeefpe ueewefkeâkeâ nener ve metšs ~ Goemeerve ne keâeU keâes"s ve kebâ"s
cnCes oeme ceer Jeeme heenW oÙeeUe ~ jIetveeÙekeâe YekeäleheeUe YegheeUe ~
heneJes leguee ns efpeJeer Deele& cees"s ~ Goemeerve ne keâeU keâes"s ve kebâ"s ~~
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
DeeUefJeleeb kebâ" Mees<euee Yeerlej ~ DeeÙeg<Ùe JesÛeW Oeerj veeneR cevee ~~1~~
DePetve keâeb veÙes legPÙee Debleje ~ oerveebÛÙee ceensje heeb[gjbiee ~~2~~
Oeve efomes [esUeb oie[eÛes hejer ~ Yeesie les Mejerjer Jeer<e Peeues ~~3~~
ÛegkeâueeW keâeÙe les cepe #ecee keâjer ~ DeeeEueietefve njer Øesce ÅeeJes ~~4~~
DeJemLee jeefnueer ®heeÛeer Deblejer ~ yeensj Yeerlejer meJe& keâeU ~~5~~
legkeâe cnCes ceePes mekeâU GheeÙe ~ heeb[gjbiee heeÙe legPes Deelee ~~6~~ mee.leg.iee.1281
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

25

meKŸeYeke‰leer
veJeefJeOee Yekeäleerves YekeäleeÛee ›eâceMe: efJekeâeme nesle peelees. veJeefJeOeeYekeäleer cnCepes
veT heeÙeNÙee Deensle. ßeJeCeeheemetve šhhÙeešhhÙeeves DeelceefveJesoveeheÙeËle heesnesÛeeÙeÛes. MesJešer
YeieJeled oMe&veeÛee Deevebo GheYeesieeÙeÛee. pemes veJeefJeOeeYekeäleer ne ›eâceefJekeâeme Deens. lemesÛe
DeeheuÙeekeâ[s Demes ceneheg®<e nesTve iesues keâer, pÙeebveer Skeâe YekeäleerÛÙee DeelÙebelf ekeâ meeOevesletve
cees#e Øeehle kesâuee. jepee hejeref#ele ßeJeCeeÛÙee DeeOeejs cegkeäle Peeuee. keâerle&veYekeäleerceOÙes
ßes‰ veejo DeeefCe YeieJebleeMeer meKÙe meeOetve cegkeäleer efceUJeueer leer Depeg&veeves.
ßeer meceLe& jeceoeme
osJeeÛÙee meKÙelJeemee"er ~ he[eJÙee efpeJeueieebMeer legšer ~
meJe& Dehee&Jes MesJešer ~ ØeeCe leesner JesÛeeJee ~~4~8~8
osJe cnefCepes Deeheguee ØeeCe ~ ØeeCeeme ve keâjeJes efveJee&Ce ~
hejce ØeerefleÛes ue#eCe ~ les ns Ssmes Demes ~~4~8~10
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
Ssmee keâesCeer veener ns peÙee veeJe[s ~ keâvÙee heg$e Iees[s oeje Oeve ~~1~~
eEveye Iesleeb jesieer keâJeefCe Ùee megKes ~ njeJeÙee og:Kes JÙeeefOeheer[e ~~2~~
keâeÙe heUW megKeW Ûeesj ueeies hee"er ~ ve IeeueeJeer keâe"er Dee[ leÙee ~~3~~
peÙeeÛes keâejCe leesefÛe peeCes ke⤠~ veÙes keâesCeeb Jee® DeeefCekeâemeer ~~4~~
legkeâe cnCes lejer meehe[s efveOeeve ~ ÅeeJee DeesJeeUtve peerJe yeUer ~~5~~ mee.leg.iee.1911

YeieJeled ÿeehleer¤ee GheeŸe
osJe Deecnebuee Yesšle keâe veener? keâejCe Deele&lesves, efpeJeeÛÙee Deekeâebleeves Deecner
lÙeeuee keâOeer nekeâÛe ceejerle veener. DeeceÛÙeele MeyejerÛeer efve‰e vemeles. DeeceÛÙee nekesâle
õewheoerÛeer Deele&lee vemeles. `ueesie keânles nw YeieJeeve Deeles veneR ~ õewheoer keâer lejn nce
yegueeles veneR ~' mebleebÛee lees oeme Peeuee. veeLeebÛÙee Iejer ßeerKeb[Ÿee yevetve heeCeer Yejues.
peveeyeeF&Ûes oUCe oUues. ÚesšŸee veeceosJeeÛes neletve pesJeCe Iesleues. Deecnebueener YeieJeble
Yesšsue Heâkeäle mebleebÛeer Deele&lee DeeceÛÙee veeceele ÙeeÙeuee nJeer. mebleebÛes ÛejCeer Deecner
velecemlekeâ Peeues heeefnpes. veecemcejCeeves Deeheues efÛeòe Megæ Peeues heeefnpes.
ßeer meceLe& jeceoeme
kebâhe jesceebÛe mHegâjeCes ~ Øesceeßeg meefnle ieeCes ~
osJe Éejer ueesšebieCes ~ vecemkeâej IeeueeJes ~~4~2~13
26

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

YeieJeble YeeJeeÛe Yegkesâuee ~ YeeJeeLe& osKeesefve Yegueuee ~
mebkeâšer heeJes YeeefJekeâeuee ~ jef#elemes ~~3~10~10
vecemkeâejs ueervelee Ie[s ~ vecemkeâejs efJekeâuhe cees[s ~
vecemkeâejs meewKÙe Ie[s ~ veevee melhee$eemeer ~~4~6~14
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
YeeJeW ieeJeW ieerle ~ Megæ keâ®efveÙeeb efÛeòe ~~1~~
legpe JneJee Deens osJe ~ leefj megueYe ne GheeJe ~~2~~
DeeefCekeâebÛes keâeveer ~ iegCe oes<e cevee veeCeer ~~3~~
cemlekeâ "WieCee ~ keâjer mebleebÛÙee ÛejCee ~~4~~
JesÛeer les JeÛeve ~ pesCes jens meceeOeeve ~~5~~
legkeâe cnCes Heâej ~ Lees[e lejer Ghekeâej ~~6~~ mee. leg. iee. 1679

YeieJeblee¤es JŸeeheke‚lJe
YeieJebleeÛes oMe&ve Peeues keâer lÙeeÛes JÙeehekeâlJener peeCeJet ueeieles. peUer, mLeUer,
keâe‰er, hee<eeCeer DeeefCe meJe& ØeeefCecee$eebÛes ef"keâeCeer lÙeeÛe ÛewlevÙeeÛes oMe&ve Ie[les
DeeefCe ceie lemeeÛe JÙeJenej nesT ueeielees. keâesj[er Yeekeâjer IesTve heUCeeNÙee kegâ$ÙeeÛÙee
ceeies veeceosJejeÙe heUleele Deved cnCeleele `Dejs, keâesj[er Yeekeâjer KeeT vekeâesme ns lethe
Ies' ÙeeÛe YeeJevesletve veeLecenejepe yeeje JeepeleeÛÙee Gvnele JeeUJebšele j[le GYÙee
DemeuesuÙee DeblÙepeeÛÙee cegueeme keâ[sJej Iesleele. lej jeceveJeceerÛÙee heejCÙeeÛes JesUer
meceLeeËveer 1008 nefjpeve kegâšgbyeebvee pesJeCe efoues, ÙeesiÙe lees ceevemevceeve kesâuee Je `ns
YetueeskeâerÛes osJe Deensle Demes cnCetve mee°ebie vecemkeâej Ieeleuee.’ Ùee mebleebÛes ns Jele&ve
YeieJebleeÛes JÙeehekeâlJe ue#eele DeeuÙeevesÛe Ie[ues.
ßeer meceLe& jeceoeme
ceer keâlee& Ssmes cnCemeer ~ lesCes le keâ°er nesmeer ~
jece keâlee& cnCelee heeJemeer ~ ÙesMe keâerleea Øeleehe ~~
Jemes ùoÙeer osJe lees peeCe Ssmee ~
veYeeÛes hejer JÙeehekegâ peeCe lewmee ~~
meoe mebÛeuee Ùesle vee peele keâener ~
leÙeeJeerCe keâes"s efjlee "eJe veener ~ ce. Mueeskeâ 195
veejeÙeCe Demes efJeÕeer ~ lÙeeÛeer hetpee keâjerle peeJeer ~
Ùee keâejCes lees<eJeeJeer ~ keâesCeerlejer keâeÙee ~~
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

27

osn hegjebceOes F&Me ~ cnCeewefve leÙee veeJe heg®<e ~
peieeceOeW peieoerMe ~ lewmee JeesUKeeJee ~~11~9~12
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
Ûeeues ns Mejerj keâesCeeefÛeÙeW meòes ~ keâesCe yeesueefJeleW njerefJeCe ~~1~~
osKeJeer SskeâJeer Skeâ veejeÙeCe ~ leÙeebÛes Yepeve ÛegkeâeW vekeâes~~2~~
ceevemeeÛeer osJe ÛeeueJeer Denblee ~ ceerÛe Skeâ keâlee& cnCeeW veÙes ~~3~~
Je=#eeÛeWner heeve neueW pÙeeÛeer meòee ~ jeefnueer Denblee ceie keâes"s ~~4~~
legkeâe cnCes efJe"es Yejuee meyee¢e ~ GCeW keâeÙe Deens ÛejeÛejer ~~5~~ mee.leg.iee. 3038
osJeeÛÙee mebyebOes efJeÕeefÛe meesÙejW ~ met$e Dees{s oesjW SkeâeSkeâ ~~1~~
DeenebÛe les veJns efJešeÙee meeefjKeW ~ peerJe peerJeveeR osKes meeceeJeues ~~2~~
DeeefCekeâebÛes megKe og:Ke Gcešs Deblejer ~ SLeerue FlejeR lesCeW vÙeeÙes ~~3~~
legkeâe cnCes "meeJeues Megæ peeefle ~ MeesYeeefÛe heg{leer efJeMes<elee ~~4~~mee.leg.iee. 426

YeJeYeŸe
Skeâoe Ùee ÛejeÛej efJeÕeele o[uesuÙee hejcesÕejeÛes oMe&ve Peeues keâer mebmeejeÛes YeÙe
veenermes nesles. ceve efveYe&Ùe nesles DeeefCe menpeheCes Godieej yeensj he[leele `Deecner keâeÙe
kegâCeeÛes Keelees ~ lees jece Deecnebuee oslees ~' Yeerleer kesâJne Jeešles? pÙeeJesUer ogmejs
keâesCeer lejer Deens Demee efJeÛeej ceveele Deeuee keâer Yeerleer Jeešles. `Éwleeled Jew YeÙeced ~'
Demes MeeŒeJeÛeve Deens. DeÉwle efmLeleer Øeehle Peeueer, keâer YeÙe keâmes Gjsue? meejs YeÙe
meeNÙee eEÛelee mebhetve peeleele. Gjlees lees kesâJeU Deevebo.
ßeer meceLe& jeceoeme
YeJeeÛÙee YeÙes keâeÙe Yeerleesme ueb[er ~
Oejer js cevee Oeerj Oeekeâebefme meeb[er ~~
jIegveeÙekeâe meeefjKee mJeeefce efMejer ~
veghes#eer keâoe keâesheuÙee ob[Oeejer ~~ ce. Mueeskeâ 27
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
melÙe Dee"efJeleeb osJe ~ peelees YesJe heUesefve ~~1~~
veueieW keâeneR keâjCes eEÛelee ~ Oejer meòee meJe& lees ~~2~~
YeeJes YeeJe jeneR heeÙeeR ~ osJe leF& meefVeOe ~~3~~
legkeâe cnCes ke=â<Ce veeceW ~ MeerleUs Øesce meJeeËmeer ~~4~~ mee. leg. iee. 2767
28

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

YeieJebleeMeer veeles
MeeUsleerue cegues Deeheues efMe#ekeâ meebieleele lÙeeØeceeCes Jeeieleele. veJeefJeJeeefnlee
DeeheuÙee heleeruee DeeJe[sue DemesÛe Jele&ve keâjles. Ùee oesIeebÛÙee ceveele SkeâÛe YeeJe
Demelees. efMe#ekeâeves eEkeâJee heleerves DeeheCeeme Deeheues cnCeeJes. lemesÛe pej hejcesÕejeves
DeeheCeeme Deeheues cnCeeJes Demes Jeešle Demesue, lej lÙeemee"er DeeheCe ØeÙelveMeerue
Demeues heeefnpes. lÙeemee"er keâmee DeeÛeej Demeuee heeefnpes.
meoe osJe keâeefpe efPepes osn pÙeeÛee ~
meoe jeceveeceW Jeos efvelÙe JeeÛee ~~
mJeOeceXefÛe Ûeeues meoe GòeceeÛee ~
peieer OevÙe lees oeme meJeexòeceeÛee ~~ ce. Mueeskeâ 48
Megæ yeerpee heesšer ~ HeâUW jmeeU ieescešer ~~1~~
cegKeeR Dece=leeÛeer JeeCeer ~ osn osJeeÛes keâejCeer ~~2~~
meJeeËie efvece&U ~ efÛeòe pewmes iebieepeU ~~3~~
legkeâe cnCes peeleer ~ leehe oMe&ves efJeßeebleer ~~4~~ mee. leg. iee. 37

efleefle#ee
ßeer %eevesÕej Yeefieveer cegkeäleeF&veer leešerÛÙee DeYebieele cnšues Deens, ``efJeÕe jeies
Peeues Jevner ~ mebles megKes JneJes heeCeer ~~'' pÙeeuee meceepeele keâener Ûeebieues iegCe
efvecee&Ce keâjeJeÙeeÛes Demeleerue, lÙeebvee meceepeekeâ[tve DeJensuevee, Deheceeve menve
keâjeJee ueeielees. ceeGueeRÛÙee Flekeâe Deheceeve keâesCeeueeÛe menve keâjeJee ueeieuee
vemesue. legkeâejece cenejepeebvee meg®Jeeleeruee jecesÕejYeóebveer Kethe $eeme efouee. veblej
MeeŒeeryegJee lÙeebÛes efvemmeerce Yekeäle Peeues ner iees° efvejeUer. Deveskeâ meceepemegOeejkeâebveener
meceepeeves $eeme efouee. Ùee meJeeËveer ne $eeme menve kesâuee. eEkeâyengvee meceepeeJej lÙeebveer
DeeF&ØeceeCes Øesce kesâues. ÙeeletveÛe lÙeebÛes meblelJe efmeæ nesles. pes meceepeeÛes DeeIeele
MeebleheCes meesmeleele. lÙeebveeÛe meble cnCeleele.
ßeer meceLe& jeceoeme
Deheceeefvelee efmeCeeW veÙes ~ efveKebefolee keâ°es veÙes ~
efOe:keâeefjlee Pegjes veÙes ~ keâeneR kesâuÙee ~~14~1~14
vemes ieJe& Debieer meoe Jeerlejeieer ~
#eceeMeebefle Yeesieer oÙee o#e Ùeesieer ~~
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

29

vemes ueesYe vee #eesYe vee owvÙeJeeCee ~
FneR ue#eCeeR peeefCepes ÙeesefiejeCee ~~ ce. Mueeskeâ 134
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
efnje "sefJeleeb SsjCeer ~ JeebÛes ceeefjleeb pees IeCeeR ~~1~~
leesefÛe ceesue heeJes Keje ~ keâjCeerÛee nesÙe Ûegje ~~2~~
ceesnjer leesefÛe Debies ~ metle ve peUs pÙeeÛÙee mebies ~~3~~
legkeâe cnCes leesefÛe meble ~ meesmeer peieeÛes DeeIeele ~~4~~ mee. leg. iee. 25

cejCe
efpeLes ØeejbYe Deens efleLes Deble Deens. efvee|celeeryejesyej veeMe ne DešU Deens.
efvecee&Ce kesâuesues keâeÛesÛes Yeeb[s keâOeer vee keâOeer HegâšCeej ns mJeeYeeefJekeâ Deens. lÙeeÛeØeceeCes
pevceeuee DeeuesuÙee peerJeeuee ce=lÙetuee meeceesjs peeJes ueeielesÛe. heCe Deeheues Jele&ve Demes
Demeles keâer, peCet keâener DeeheCe DecejÛe Deenesle. ÙeeÛe YeeJevesletve Deecner leermeÛeeUerme Je<eeËÛes efveÙeespeve keâjlees. SKeeÅee DeehleeÛee eEkeâJee DeeheuÙeehes#ee JeÙeeves
ueneve DemeuesuÙee JÙekeäleerÛee ce=lÙet DeÛeevekeâ neslees DeeefCe DeÛeevekeâ DeeheuÙeeuee
ce=lÙetÛes mcejCe nesles. ns kesâJeU mceMeeve JewjeiÙe Demeles. mceMeeveeletve yeensj he[uÙeeyejesyej
Deecner DeeceÛÙeeÛe cemleerle peiet ueeielees. meble cee$e meebiele Demeleele ``yeeyeebvees, cejCe
kesâJnener ÙesF&ue, lÙeecegUs JesU JeeÙee ve IeeueJelee melele hejcesÕejeÛes mcejCe keâje''neÛe
efJeÛeej oesIesner meble DeeheuÙeeuee mecepeeJetve meebiele Deensle. Ùee ef"keâeCeer peieodieg¤ ßeer
legkeâejece cenejepeebveer eEnoer Yee<esletve Deeheues efJeÛeej efkeâleer ØeYeeJeerheCes ceeb[ues Deensle.
oesIeebÛeer Yee<ee efYeVe Deens, heCe YeeJe cee$e SkeâÛe Deens.
ßeer meceLe& jeceoeme
cejW Skeâ lÙeeÛee ogpee Meeskeâ Jeens ~
Dekeâmceele lees ner heg{s peele Deens ~~
hegjsvee peveeR ueesYe js #eesYe lÙeeleW ~
cnCeewefve peveeR ceeieglee pevce Iesles ~~
cejCeeÛes mcejCe DemeeJes ~ nefjYekeäleerme meeoj JneJes ~
cejesefve keâerleeame GjJeeJes ~ ÙesCes ØekeâejW ~~12~10~13
peieodieg¤ ßeer legkeâejece cenejepe
keâens jesJes Deeieues cejvee ~ ieJnej let Yeuee Dehevee ~~1~~
kesâles ceeuetce veneR he[W ~ vevns ye[s ieÙes mees ~~2~~
30

o

meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

yeehe YeeF& uesKee veneR ~ heeÚs let ner Ûeueveej ~~3~~
keâeues yeeue meeshele YeÙes ~ Keyej hekeâjes legkeâe keâns ~~4~~ mee.leg.iee. 3477
keâeÙe ÙeesieeÙeesie Deens, heene! Deieoer ve "jJelee Deepe ieg®heeweC| ecesÛÙee heeJeve efoJeMeer
uesKeveeÛeer meebielee nesle Deens. ceve YeeJeefJeYeesj Peeues Deens. Ùee oesvner mebleebveer ceePeer
hee$elee vemeleevee ceePeskeâ[tve efuentve Iesleues. oesvner mebleebÛes 400JÙee peÙebleer Je<ee&le
ner hegemf lekeâe uesKeveeÛee SkeâÛe GösMe Deens. mebleebÛes DeefYeVelJe meceepeeÛÙee meceesj DeeCeeJes.
Kejs heenlee meble keâesCelÙee meceepeeÛes, peeleerÛes, Oecee&Ûes vemeleele. les meeNÙee efJeÕeeÛes
Demeleele. DeecnerÛe ketâheceb[tkeâJe=òeerÛes ueeskeâ Ùee mebleebvee mebØeoeÙeeÛÙee, peeleerÛÙee Ûeewkeâšerle
yemeefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees. Deecner metÙee&Ûes Øeeflecesuee ÚesšŸee Yeeb[Ÿeele mee"efJeCÙeeÛee
ØeÙelve keâjlees. DeJeKeU JeeNÙeeuee Skeâe Keesueerle yebefomle keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees.
ceuee Demes Jeešles keâer, mebØeoeÙeeÛÙee heueerkeâ[s peeTve Ùee oesIeebÛÙeener DeÉwle leòJe%eeveeÛes,
lÙeebÛÙee efvemmeerce GheemevesÛes oMe&ve IesTve DeeheCe hegveerle JneJes ÙeeleÛe Deeheues keâuÙeeCe
Deens. Ùee oesvner mebleebÛee keâeU, keâeÙe&#es$e SkeâÛe DemeuÙeeves, oesIeebÛeer iee"Yesš efveef§ele
Peeueer DemeCeej. lÙeecegUs oesIeebveer hejmhejebÛeer mlegleer keâ¤ve ner SskeäÙelee Â{ kesâueer Deens.
ßeer meceLe& jeceoeme
OevÙe legkeâe JeeCeer OevÙe legPeer JeeCeer ~ Sskeâleeb Gvceveer oerhe ueeieW ~~1~~
OevÙe efvemhe=nlee SkeâefJeOe efve‰e ~ ßegleer YeeJe mhe° oeKeefJeleer ~~2~~
meblees<eues efÛeòe nesleebefÛe oMe&ve ~ keâUes Deeueer KetCe DeJeleejeÛeer ~~3~~
Ieeleueemes Oe[e veeceeÛee hew iee{e ~ ØesceW kesâuee Jes[e heeb[gjbie ~~4~~
veJeefJeOee Yekeäleer ®{efJeueeR peieeR ~ lee® keâefueÙegieeR oeme cnCes ~~5~~
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
jeÙee Ú$eheleer SskeâeJes JeÛeve ~ jeceoemeeR OÙeeve ueeJee JesieeR ~~1~~
jeceoeme mJeeceer meesÙeje meppeve ~ Ùeebmeer let veceve Deheea yeeheeb ~~2~~
cee®leer DeJeleej mJeeceer Øeiešuee ~ GheosMe kesâuee legpeueeieer ~~3~~
Oe¤b vekeâes Deeme DeecegÛeer YetheeUe ~ jeceoemeeR [esUe ueeJee JesieeR ~~8~~
legkeâe cnCes jeÙee ceguee Demees keâuÙeeCe ~ meodieg¤ MejCe Demes yeeheeb ~~15~~
meceLeeËveer DeesJeer, DeYebie, YegpebieØeÙeele, efMeKeefjCeer DeMee Deveskeâ Je=òeele keâeJÙe
kesâues lej legkeâesyeejeÙeebÛes DeYebieÛe Øeefmeæ Deensle. cnCetveÛe Skeâ keâJeer cnCelees,
‘‘DeYebie JeeCeer Øeefmeæ legkeâÙeeÛeer.’’ heCe legkeâejececenejepeebveer DevÙe keâeJÙe Øekeâej
meble jeceoeme DeeefCe meble legkeâejece

o

31

neleeUuesues Deensle. lÙeebveer megæe DeesJeer, Mueeskeâ efueefnuesues Deensle.
ßeer meceLe& jeceoeme
ßegleer vÙeeÙe ceerceebmekesâ leke&âMeeŒeW ~ mce=leer, Jeso Jesoevle JeekeäÙes efJeefÛe$eW ~~
mJeÙeW Mes<e ceewveeJeuee mLeerj heens ~ cevee meJe& peeCeerJe meeb[tefve jens ~~ (ce. Mueeskeâ 158)
peieoieg¤ ßeer legkeâejece
YeJe Yepevee JÙeehekeâe ueeskeâ eflevner ~ legpe JeefCe&lee MeerCeuee Mes<e HeâCeer ~~
Demees peerJeYeeJeW legPÙee meJe& heeÙeeR ~ ogpes ceeieCes DeeefCekeâ JÙeLe& keâeF& ~~
mee. leg. iee. 4/3350
µ Mes<eeÛee efouesuee °evle oesIeebÛesner efJeÛeejeleerue SskeäÙe DeeheCeeme oMe&Jelees.
meejer Oe[he[ meeje Deóneme %eeve Øeehleermee"er. Skeâoe Ùee ÛejeÛejeleerue hejcesÕejeÛes
efkebâJee DeelcelelJeeÛes oMe&ve Peeues keâer Gjlees lees kesâJeU Deevebo. Ùee Deveghece efmLeleerÛes
JeCe&ve lejer keâmes keâjCeej? ner efoJÙelJeeÛeer DevegYetleer Meyoyeæ lejer keâMeer keâjCeej?
Kejb cnCepes Ùee DeJemLesMeer MeyoeefMeJeeÙeÛe mebJeeo meeOeeÙeÛee. mebleebveer kesâJeU DeeheuÙeeJej
ke=âhee keâjeJeer Ùee nsletvesÛe ner lÙeebÛeer DevegYetleer Meyoyeæ kesâueer.
ßeer meceLe& jeceoeme
keâUs DeekeâUs ¤he les %eeve neslee ~ lesLes Deešueer meJe& mee#eer DeJemLee ~~
cevee Gvceveer Meyokegbâ"erle jens ~ lees ies leesefÛe lees jece meJe&$e heens ~~
peieodieg¤ ßeer legkeâejece
DeCegjsCeg Ùee Leeskeâ[e ~ legkeâe DeekeâeMee SJe{e ~~1~~
efieUgefve meebef[ues keâefueJej ~ YeJeYeüceeÛee Deekeâej ~~2~~
meebef[ueer ef$ehegšer ~ oerhe GpeUuee Iešer ~~3~~
legkeâe cnCes Deeleeb ~ Gjuees Ghekeâeje hegjlee ~~4~~ mee. leg. iee. 3340
5
yeUyegæer JesÛetefveÙee Mekeäleer ~ Gokeâ ÛeeueJeeJes Ùegkeäleer ~~1~~
veener ÛeUCe leÙee Debieer ~ OeebJes ueJeCeeceeies Jesieer ~~2~~
heešceesš keâUe ~ Yeefjle hejJeeuee meeieUe ~~3~~
yeerpee pÙeemeer ÅeeJes ~ legkeâe cnCes lewmes JneJes ~~4~~ legkeâejece- legkeâejeceieeLee
veoerÛes Gokeâ Jeenle iesues ~ lees les efvejLe&keâ Ûeeueues ~~
pejer yeebOeesveer keâeef{ues ~ veevee leerjer keâeueJes ~~
Gokeâ efveiesves Jele&efJeues ~ veevee efpevemeer heerkeâ keâeef{ues ~~
heg{s GokeâefÛe peenues ~ heerkeâ megJeCe& ~~ meceLe& jeceoeme - mehlemeceemeer