You are on page 1of 3

༄༅། ། འ །། Gurujóga Všetkoprestupjúceho (korenného gurua - Vadžradharu

)

ཀྱ །

KU DANG JEŠE ROLPÄ DŽIN ČHEN BEB/ KHJEN CE GONGPÄ DAG DŽIN LOB ŽIN ŽUG/ OM Áh HÚM/ DÖNDAM JEŠE DŽACOL LÄ DÄ KJANG/ Ako hru jeho kájí a múdrosti spúšťa na mňa požehnanie a takto tu zotrváva, zatiaľ čo m vníma s poznaním a láskou a udeľuje mi zmocnenia. OM Áh HÚM Hoci najvyššia prvotná múdrosť prekračuje úsilie,

ཅ ཚོ

རྫོ

སྒྲི

སྦྱོ སླ དུ།

། གི རྡུ སྙེ ལུ སྤྲུ གུ ཕྱ འཚ །

།ཕྱི

ཆོ ། 2

DAGČAG CCHOG DZOG DRIBPA DŽONG LÄDU/ ŽINGGI DUL ŇE LÜ TRUL GÜ ČHAG CCHAL/ ČHI NANG SAGWA DÖNDAM ROLPÄ ČHÖ/ bude nám (treba) zavŕšiť nahromadenie a očistu. Klaniam sa ti toľkými vyžiarenými telami ako je atómov vo vesmíre Obetujem ti hru vonkajších, vnútorných, tajných a absolútnych (obiet).

། ཉི འཛི རྟོ སྒྲི ཉེ ལྟུ ཉ འ

། མི

མེ ཕྲི

རྗེ ཡི

།དུ

སུ རྒྱུ དུ ཆོ འཁོ

སྐོ

ŇIDZIN TOG DRIB ŇE TUNG ŇAMČHAG ŠAG/ MIGME THRINLÄ DZÄ LA DŽEJI RANG/ DÜ SUM GJÜNDU ČHÖ KHOR KORWAR KUL/ Priznávam dualistické myslenie, poškvrny, chyby, poklesky a porušenia. Teším sa z činov aktivity, ktorá je bez vzťažného bodu. Prosím toč bez prestania kolesom dharmy v troch časoch!

།རྒྱ

མྱ

མི འ འ

འདེ

། གེ ཀུ

ཁའ ཉ འགྲོ

སྔོ

གྱི།

།སྐྱ

ཀྱི ཐ ཐུ རྗེ ཙུ

GJAL NAM ŇANGÄN MIDA ŽUG SOL DEB/ GE KÜN KHA ŇAM DRO LA NGOWAR GJI/ KJABKJI THARTHUG DŽECÜN LAMA LA/ Prosím všetkých Víťazov, aby nevystupovali poza utrpenie, ale tu zotrvali. Venujem všetky zásluhy cítiacim bytostiam, ktoré sú rovné priestoru. Ctihodný láma, konečné útočisko,

།སྙི ཁོ རུ ། དེ ལྟ །

ཏི ། ཏ རྒྱུ སྨི ཐུ ། འ

འདེ


ཞེ


ཟླ། སྤྲོ ། ཀ

ནི རེ ལྟོ

མི འཚ གྱི།
མོ ཀྱི ཚ སྔ

།ཐུ
རྒྱ འབོ

རྗེ

ཟྱི
སྦྱ །

རྟོ
ལྟ ཡ །

གྲོ དུ

ཛོ །

ŇING KHONG RÜPÄ TINGNÄ SOLWA DEB/ DAGNI RETÖ ŽÄNNA MICCHALGJI/ THUGDŽE ZIGLA TOG DROL DÜŇAM DZÖ/ modlím sa k tebe z hĺbky môjho srdca, inú nádej ako teba nepotrebujem, hľaď na mňa so súcitom a zároveň mi daj oslobodenie a realizáciu.

གུ རུ ཛྲ དྷཱ ཅི

OM Áh GURU VADŽRADHARA HÚM/
Toto recituj, ak chceš, (môžeš recitovať) aj KARMAPA KHJENNO či iné ľubovoľné mantry s menom lámu a privolanie lámu z diaľky a tak ďalej, v každom prípade (ukonči prax takto):

།རྗེ ཙུ ། །

སུ

། འཕ ངོ དུ །

། ཟེ རི

ཅི ཅ འཕྲོ ། དུ །

ཐྱི ། ཐྱི

སྒྲི 3 ཆོ གི སུ །

#(m=#%m#-

DETAR CEČIG SOL TAB THÜ/ DŽECÜN LAMÄ NÄ SUM NÄ/ ÖZER RIM DANG ČIGČAR THRÖ/ DAG LA THIMPÄ DRIB ŽI DAG/ Silou toho, že som sa takto jednobodovo modlil, vyžiaria z troch miest Gurua svetlá, najprv postupne a potom naraz, rozpustia sa do mňa a očistia štyri druhy zatemnenia.

།རྗེ ཙུ གྱེ

WANG ŽI GJÜ MIN LAM ŽI DŽONG/ KU ŽI GOPHANG NGÖNDU DŽÄ/ DŽECÜN GJEPÄ ÖDU ŽU/ RANG THIM ČHOGGI SANG SUM DANG/ Štyri zmocnenia privádzajú môj prúd mysle k zrelosti, a štyri cesty sú takto ukončené, a manifestuje sa úroveň štyroch kájí. Ctihodný je potešený a rozpúšťa sa do svetla, ktoré sa rozpúšťa do mňa, takto som neoddeliteľný od jeho troch najvyšších tajomstiev

། བྱེ མེ

པོ

ཉ སྟེ།

། གྱི

རྨ པོ ༑

༑ བྱུ

ཀློ དུ གྲོ །

། གེ འདི

ཚོ ལེ

ཀུ །

JERME ČHENPOR ROŇAM TE/ DÖNGJI JEŠE MÄPO ČHE/ RANGDŽUNG RANG SAL LONGDU DROL/ GEWA DICCHÖN LEG DŽÄ KÜN/ vo veľkej jednochuti. Skutočná prvotná múdrosť je najúžasnejšia. Som oslobodený priestore samopovstalej samojasnosti. Všetky dobré činy vrátane tejto cnosti

། །འ

ཁའ

ཀྱི། །སྙི རྗེ

། །ཅི ཛ

ཏ ཅ །

Tí, ktorí si prajú robiť túto Gurujógu Všetkoprestupujúceho (korenného Gurua, by tak mali robiť) spoliehajúc sa na jeho súcit napĺňajúci celý vesmír a na to, že čokoľvek robí, vie to najlepšie.

། མོ།

སྐྱ

ཀྱི ཆོ

ཆོ

སུ །

།ཀུ འདུ རྗེ ཙུ

ཅི གུ

སྐྱ

སུ

། ཁའ ཉ

ཚོ

NAMO/ KJABKJI ČHOGGJUR KÖNČHOG SUM/ KUNDÜ DŽECÜN LAMA LA/ CEČIG GÜPÄ KJABSU ČHI/ KHA ŇAM MAGÄN SI CCHO LÄ/ Pocta! V Ctihodnom lámovi, ktorý v sebe zjednocuje najvyššie útočisko troch klenotov prijímam v s jednobodovou úctou útočisko. Aby som oslobodil (všetky bytosti, moje) minulé matky, ktoré sú (počtom) rovné (rozsahu) priestoru

ཕྱི ཟ

གྱི།

དུ

ཁ འཇའ

ཐྱི ལེ

ཞ ཡ སུ།

། ཆོ

ངོ ཚ

། 1

DROL ČHIR ZAB LAM LA DŽUGGJI/ EMAHO/ DÜN KHAR DŽA Ö THIGLE ŽALJÄSU/ ČHÖ TRIN NGOCCHAR KÖPÄ SAMJÄ WÜ/ budem praktikovať (túto) hlbokú cestu. Aký div! V priestore predo mnou je v ohromnom thigle dúhového svetla uprostred oblakov nepredstaviteľného aranžmánu úžasných obiet

། ཆ ། ཚ

ཉི ཟླ ཏ

། རྫོ །

།མི འ

གེ མི འ །ཆ ལུ ཟྱི འ

རྗེ དེ

། འ །

སུ

བྱེ མེ །ཆོ ཉི མི འ

རྗེ འཆ ། ཟྱི ཁ འ །

MAČHAG PÄMA THAB ŠE ŇI DA DANG/ MIDŽIG SENGGE MIGJUR DORDŽE THRIR/ KU SUM JERME LAMA DORDŽE ČHANG/ Na lotose nepripútanosti a slnku a mesiaci metódy a múdrosti, na nemennom vadžra tróne (podporovanom) nebojácnymi levmi Guru Vadžradhara neoddeliteľný od troch káji. CCHÄN PE DANG DÄN JÖNTÄN LHÜN DZOGPÄ/ ČHALUG ZI BAR DE TONG DOR DRIL KHJÜ/ ČHÖŇI MIGJUR ZIG TANG NAMKHAR ČHO/ Jeho krása má všetky vedľajšie a hlavné znaky a znamenia, je odetý do hávu spontánne dokonalých kvalít, planie majestátom a v prekrížených rukách drží vadžru a zvonček blaženosti a prázdnoty a s pohľadom nemennej dharmaty sa vznáša v priestore.

།རྫོ ཞེ འ རྫོ པོ

ཆུ རྒྱུ འ

སྔོ །། ཞོ གི ཞེ ངོ ། རྒྱ ཀརྨ ཚ གྱི གྱི རླ འདུ སུ དེ འདུ གེ།

DZOGPÄ DŽANGČHUB GJU RAB NGOO/ úplne venujem príčine dokonalého prebudenia.
Toto napísal ako odpoveď na žiadosť kohokoľvek, kto sa chce cvičiť v jóge gurua dzogpa čhenpo ten, kto je požehnaný menom buddhu Karmapu avšak je podmienený blaženosťou vyplývajúcou z troch činností (spánku jedenia a vylučovania). Cnosť. Z tibetského jazyka preložil Kunzang.

4 འ