You are on page 1of 29

Mục đích yêu cầu

Phân biệt CP sản xuất và giá thành SP

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất, hạch toán các trường hợp tăng, giảm CPSX Một số phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm
TP HCM, Tháng 1/2012
1

Nội dung trình bày
Những vấn đề chung về CPSX và giá thành SP
1 Những vấn đề chung về CPSX-giá thành SP
1

2

3
4

4

2
3 4 5

Kế toán CPSX và tính giá thành SP
Đánh giá sản SPDD cuối kỳ và các phương pháp tính giá thành SP Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất phụ Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất

Khái niệm CPSX và giá thành SP Phân loại CPSX và giá thành SP

Đối tượng hạch toán - Kỳ tính giá thành Nhiệm vụ của kế toán

1

I. Những vấn đề chung

I. Những vấn đề chung

Chi phí saûn xuaát laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoaù phaùt sinh trong quaù trình SX trong moät thôøi kì nhaát ñònh.

Giaù thaønh saûn xuaát laø chi phí saûn xuaát tính cho moät khoái löôïng hoaëc ñôn vò saûn phaåm (coâng vieäc, lao vuï,ï dich vuï)ï do ñôn vò ñaõ saûn xuaát hoaøn thaønh.

5

6

I. Những vấn đề chung
Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm Khaùc nhau: - Chi phí saû n xuaát gaén lieà n vôùi töøng thôøi kì phaùt sinh chi phí. - Gía thaønh laïi gaén vôùi khoái löôïng saûn phaåm, coâng vieäc, lao vuï ñaõ hoaøn thaønh.

I. Những vấn đề chung
Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm Khaùc nhau: - Chi phí saûn xuaát trong thôøi kì lieân quan tôùi saû n phaåm hoaøn thaønh, saûn phaåm dôû dang cuoái kì, saû n phaåm hö hoûng trong kì; - giaù thaønh khoâng lieân quan tôùi saûn phaåm dôû dang cuoái kì, saûn phaåm hö hoûng trong kì maø laïi lieân quan tôùi chi phí saûn xuaát cuûa saûn phaåm dôû dang kì tröôùc chuyeån sang
8

7

2

I. Những vấn đề chung
Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm
Gioáng nhau: Chuù ng ñeàu bieåu hieä n baè ng tieàn cuû a nhöõ ng chi phí maø đdơn vị ñaõ boû ra phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát saûn phaåm.

I. Những vấn đề chung

Chi phí sản xuất

9

+ Phaân loaïi CP saûn xuaát theo tính chaát kinh teá cuûa chi phí (Phaân loaïi CP saûn xuaát theo yeáu toá)

10

+ Theo coâng duïng kinh teá cuûa chi phí (Phaân loaïi chi phí theo khoaûn muïc)

I. Những vấn đề chung

I. Những vấn đề chung

+ Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo tính chaát kinh teá cuûa chi phí (Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo yeáu toá) Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu; Chi phí coâng cuï duïng cuï; Chi phí nhaân coâng; Chi phí khaáu hao TSCÑ; Chi phí dòch vuï mua ngoaøi; Chi phí khaùc baèng tieàn;
11

+ Theo coâng duïng kinh teá cuûa chi phí (Phaân loaïi chi phí theo khoaûn muïc) - Chi nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp; - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp; - Chi phí saûn xuaát chung: + Chi phí nhaân vieân (phaân xöôûng, ñoäi, traïi); + Chi phí vaät lieäu; + Chi phí duïng cuï saûn xuaát; + Chi phí khaáu hao TSCÑ; + Chi phí dòch vuï mua ngoaøi; 12 + Chi phí khaùc baèng tieàn;

3

PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH
GIÁ THÀNH

ĐỐI TƯỢNG HẠCH TOÁN CPSX Đối tượng hạch tóan CPSX là phạm vi, giới hạn mà CPSX được tập hợp vào đó: - Töøng loaïi sản phẩm - Töøng boä phaän , chi tieát sản phẩm - Töøng nhoùm SP - Töøng phaân xöôûng, töøng böôùc cheá bieán - Töøng ñôn ñaët haøng -…

Phân loại theo thời điểm xác định GT: - GT định mức - GT kế hoạch - GT thực tế

Phân loại theo phạm vi tính toán: - GT sản xuất - GT toàn bộ

TÍNH GIÁ THÀNH SP

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN

-

Đối tượng tính giá thành sản phẩm: Từng loại sản phẩm Từng chi tiết, bộ phận của sản phẩm Kỳ tính giá thành: Kỳ sản xuất: tính giá thành khi sản phẩm hoàn thành Kỳ kế toán: tháng, quý, năm

• Xác định đối tập hợp chi phí và phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất... • Tổ chức tập hợp và phân bố chi phí sản xuất theo đúng đối tượng, phương pháp đã chọn. • Tính toán tổng giá thành, giá thành đơn vị của từng đối tượng theo các khoản mục. • Thu thập số liệu, ghi chép sổ kế toán chi tiết, tổng hợp và cung cấp kịp thời những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cho lãnh đạo.

4

II- Haïch toaùn CPSX vaø tính giaù thaønh saûn phaåm trong tröôøng hôïp doanh nghieäp keá toùan haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân :

1.1 Haïch toaùn CP NVL tröïc tieáp :

1- Haïch toaùn CPSX : 1.1 Haïch toaùn CP NVL tröïc tieáp : 1.2_ Haïch toùan chi phí nhaân coâng tröïc tieáp : 1.3_ Haïch toaùn chi phí traû tröôùc vaø chi phí phaûi traû. 1.4_ Haïch toaùn chi phí saûn suaát chung :

a) Khaùi nieäm : Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp bao goàm chi phí veà nguyeân vaät lieäu söû duïng tröïc tieáp cho saûn xuaát ñeå cheá taïo saûn phaåm. b) Nguyeân taéc haïch toùan : CP NVL tröïc tieáp ñöôïc haïch toaùn tröïc tieáp vaøo töøng ñoái töôïng haïch toaùn chi phí theo caùc chöùng töø ban ñaàu. Trong tröôøng hôïp NVL söû duïng ñeå cheá taïo nhieàu loaïi saûn phaåm, khoâng theå tính tröïc tieáp, thì aùp duïng phöông phaùp phaân boå giaùn tieáp.
18

17

1.1 Haïch toaùn CP NVL tröïc tieáp :

Cách tính phân bổ:
Mức phân bổ CPNVLTT = cho đối tượng (i) Tổng CP NVLTT cần phân bổ Tổng tiêu thức dùng để phân bổ Tiêu thức phân bổ  thuộc đối tượng (i)

Các tiêu thức phân bổ: - Phân bổ tỷ lệ với định mức tiêu hao nguyên vật liệu - Phân bổ theo hệ số quy định -…

VD2: Doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, trong kỳ có số liệu sau : - Tổng CP NVLTT sản xuất hai loại sản phẩm A và B là 12.000.000 đồng - Số lượng sản xuất : 1.000 sản phẩm A và 2.000 sản phẩm B, biết định mức nguyên vật liệu sản xuất : sản phẩm A là 4.000 đồng/sản phẩm, sản phẩm B là 3.000 đồng/sản phẩm
12.000.000 Mức phân bổ NVL cho sản = (1.000 x 4.000) + phẩm A (2.000 x 3.000) Mức phân bổ NVL cho sản phẩm B

(1000 x 4.000) = 4.800.000đ

= 12.000.000 – 4.800.000 =

7.200.000đ

5

1.1 Haïch toaùn CP NVL tröïc tieáp :

1.1 Haïch toaùn CP NVL tröïc tieáp :
c) Trình töï vaøphöông phaùp haïch toùan :
- TK söû duïng : TK 621 : CP nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp :

• Chứng từ sử dụng:
– Phiếu xuất kho vật liệu, – Hoá đơn mua vật liệu sử dụng ngay – Phiếu chi – Uỷ nhiệm chi – Phiếu báo vật liệu chưa sử dụng hết – Phiếu nhập kho vật liệu thừa ở phân xưởng sản xuất – Phiếu kết chuyển CP NVLTT để tính giá thành sản phaåm
21

Tk 621 CP NVL thực tế dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm, thực hiện lao vụ dịch vụ ở DN Trị giá NVL sử dụng không hết cuối kỳ Kết chuyển hoặc phân bổ CP NVL trực tiếp sang TK để tính giá thành

Taøi khoaûn naøy ñöôïc môû chi tieát cho töøng ñoái töôïng haïch toaùn chi phí .

1.1 Haïch toaùn CP NVL tröïc tieáp :
- Sô ñoà haïch toùan :
152 (1) Xuất kho NVL (4) Ghi bút toán âm giá trị NVL sử dụng không hết để lại kho 111, 112, 331 Giá chưa thuế (2) NVL mua sx trực tiếp, không, qua kho 621 152

VÍ DỤ MINH HỌA

(3) NVL thừa nhập lại kho

154 (5) Kết chuyển CP tính Z 632

133 (1) (6) Kết chuyển CP vượt mức Thuế GTGT

VD4: Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ trong kỳ có tài liệu sau: - Hoá đơn GTGT (đã thanh toán bằng tiền mặt) mua đinh và sơn đưa vào sử dụng để sản xuất sản phẩm, giá thanh toán 11.000.000 đ, gồm thuế GTGT 10%. - Phiếu xuất kho gỗ xẻ đưa vào sản xuất sản phẩm, giá xuất kho 50.000.000 đ. - Cuối kỳ phân xưởng báo cáo: . Gỗ chưa sử dụng, thể hiện trên “Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ” là 5.000.000 đ, . Có một số sản phẩm hỏng, gỗ sử dụng sản xuất sản phẩm hỏng này là 200.000 đ. . Số sơn không sử dụng đã nhập kho vật liệu phụ, trị giá 300.000 đ. Yêu cầu :Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

6

1.2)_ Haïch toùan chi phí nhaân coâng tröïc tieáp :

1.2)_ Haïch toùan chi phí nhaân coâng tröïc tieáp :
Tính giá: CPNCTT = CP lương CN TTSX + CP lập kinh phí CĐ, BHXH + CP tiền ăn giữa ca + CP trích trước lương nghỉ phép… VD : Xí nghiệp may sản xuất áo có số liệu trong kỳ như sau : - Số lượng công nhân may là 50 người, tiền lương công nhân sản xuất là 1.000.000đ/người - Trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định. - Phụ cấp tiền ăn giữa ca là 400.000 đ/người -Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân là 2.000.000đ Hãy tính tổng CP NCTT sản xuất tiêu hao của xí nghiệp CPNCTT = (50 x 1.000.000) + (50 x 1.000.000)x23% + (50 x 400.000) + 2.000.00 = 83.500.000đ
26

• Khaùi nieäm : Chi phí nhaâ n coâng tröïc tieá p goà m tieàn löông chính, tieà n löông phuï, caùc khoaû n phuï caáp theo löông vaø caùc khoaûn trích BHXH, BHYT, KPCÑ cuûa coâ ng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát.

25

1.2)_ Haïch toùan chi phí nhaân coâng tröïc tieáp :

HAÏCH TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT
Cách tính phân bổ: Tiêu thức Tổng CPNCTTSX cần phân bổ Mức phân bổ phân bổ CPNCTTSX =  thuộc đối cho đối tượng Tổng tiêu thức dùng để phân bổ tượng (i) (i) - Tiền lương chính phân bổ theo tỷ lệ với định mức tiền lương. - Tiền lương phụ phân bổ theo tỷ lệ với tiền lương chính VD: Tổng số tiền lương phải thanh toán cho công nhân sản xuất SP A và B là 385.000đ Cho biết số lượng SP được sản xuất: SP A là 1000 sp; SP B là 500sp. Định mức đơn giá lương của 1 SP A 200đ, 1 SP B: 300đ Mức phân bổ 385.000 = 220.000 đ lương công = (1.000 x 200) + (500 x 300)(1000 x200) nhân SX SP A Mức phân bổ lương = 385.000 – 220.000 = 165.000đ công nhân SX SP B
27 28

7

1.2)_ Haïch toùan chi phí nhaân coâng tröïc tieáp :
Chứng từ sử dụng: - Bảng chấm công, - Bảng chấm công làm thêm giờ, - Hợp đồng giao khoán, - Phiếu trả lương, - Bảng thanh toán lương, - Bảng phân bổ lương, - Bảng kê trích nộp các khoản theo lương….

1.2)_ Haïch toùan chi phí nhaân coâng tröïc tieáp :
TK sử dụng: TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”. TK này không có số dư cuối kỳ Nợ TK 622 Có

Chi phí NCTT phát sinh gồm: tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất
29

Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản tính giá thành.

30

1.2)_ Haïch toùan chi phí nhaân coâng tröïc tieáp :
622
334 154 (1), (5) Tiền lương chính, phụ, (6) Kết chuyển CP tính Z theo pp KKTX phụ cấp của CN TTSX 338 (2) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 335 (3) Trích trước lương nghỉ phép 111, 141 (4) Thanh toán trực tiếp bằng tiền
31

1.2)_ Haïch toùan chi phí nhaân coâng tröïc tieáp : VD4: Doanh nghiệp SX có tình hình về chi phí sử dụng lao động như sau: - Tiền lương phải trả công nhân sản xuất : 15.000.000đ - Trích BHXH và KPCĐ theo quy định - Trích trước lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất trong kỳ 10.000.000đ - Kế toán xác định chi phí lương công nhân trong sản phẩm hỏng do thiết kế sai là 2.380.000 đ Yêu cầu : định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

632 (7) Kết chuyển CP vượt mức

8

1.3)_ Haïch toaùn chi phí traû tröôùc vaø chi phí phaûi traû.

1.3)_ Haïch toaùn chi phí traû tröôùc vaø chi phí phaûi traû.

• 1.3.1/Chi phí traû tröôùc : • a) Khaùi nieäm : Chi phí traû tröôùc laø caùc khoaûn chi phí thöïc teá phaùt sinh nhöng coù taùc ñoäng tôùi keát quaû cuû a nhieàu kyø haïch toaù n neân chöa theå tính heát vaø o chi phí saû n xuaát kinh doanh trong kyø maø phaûi tính cho caû caùc kyø haïch toaùn sau.

33

34

1.3)_ Haïch toaùn chi phí traû tröôùc vaø chi phí phaûi traû.

1.3)_ Haïch toaùn chi phí traû tröôùc vaø chi phí phaûi traû.

• 1.3.1/ CP phaûi traû : • a) Khaùi nieäm : chi phí phaûi traû laø nhöõng chi phí ñaõ ñöôïc tính tröôùc vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh veà caùc khoaûn seõ phaùt sinh trong nhöõng kyø haïch toaùn sau.

35

36

9

1.3)_ Haïch toaùn chi phí traû tröôùc vaø chi phí phaûi traû.

1.4_ Haïch toaùn chi phí saûn suaát chung :

• 1.4.1 – Khaùi nieäm, phaân loïai, nguyeân taéc haïch toùan : • a) Khaùi nieäm : Chi phí saûn xuaát chung laø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc saûn xuaát saû n phaåm phaùt sinh taïi phaân xöôûng saûn xuaát ngoøai chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø chi phí nhaân coâng tröïc tieáp

37

38

1.4_ Haïch toaùn chi phí saûn suaát chung :

1.4_ Haïch toaùn chi phí saûn suaát chung :
Cách tính phân bổ: Mức phân bổ CPSXC = cho đối tượng (i) Tổng CPSXC cần phân bổ Tổng tiêu thức dùng để phân bổ Tiêu thức phân bổ  thuộc đối tượng (i)

Phân loại: - Căn cứ nội dung chi phí: CHI PHÍ SXC
DV mua ngoài ….

Nhân viên quản lý

Vật liệu gián tiếp

Công cụ dụng cụ

Khấu hao TSCĐ

-

Căn cứ mối quan hệ chi phí với số lượng sản phẩm sản xuất: - CP SXC cố định CP SXC biến đổi

Các tiêu thức phân bổ: - Dựa trên chi phí tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp - Dựa trên số giờ máy sản xuất - Kết hợp nhiều tiêu thức
40

10

• Thí duï 1: • Xí nghieäp M saûn xuaát hai loaïi saûn phaåm A vaø B. Chi phí saûn xuaát chung trong kyø laø 264 trieäu ñoàng, bao goàm : • - CP nhaân coâng: 40 trieäu • - CP trang bò baûo hoä lao ñoäng vaø duïng cuï: 4 trieäu • - CP khaáu hao: 80 trieäu • - CP ñieän: 120 trieäu • - CP söûa chöõa baûo döôõng maùy moùc: 20 trieäu • Phaân boå CP SXC cho 2 saûn phaåm A vaø B, bieát: • Tieàn löông CN tröïc tieáp laø 600 trieäu ñoàng (A: 200 trieäu, B: 400 trieäu) • Toång giôø maùy trong kyø laø 500 giôø (A: 300 giôø, B: 200 giôø) • Soá ngaøy coâng trong kyø laø 10.000 ngaøy (A: 4.500 ngaøy, B: 5.500 ngaøy)
41

1.4_ Haïch toaùn chi phí saûn suaát chung :

-

Chứng từ sử dụng: Hoá đơn GTGT, Bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ lương, Bảng phân bổ khấu hao….

42

1.4_ Haïch toaùn chi phí saûn suaát chung :

1.4_ Haïch toaùn chi phí saûn suaát chung :

Tài khoản sử dụng TK 627 “Chi phí sản xuất chung” TK này không có số dư cuối kỳ
Nợ

334, 338

627 Khoản thu giảm chi phí

111, 152

Lương, trích BH của CNSX và NVQL 152, 153

627

VL, DC phục vụ QL&SX
632 142, 242, 335 PB CP trả trước và trích trước CP 154 214 CP khấu hao TSCĐ Kết chuyển chi phí trong mức CP vượt định mức

- Tập hợp chi phí sản - Các khoản làm giảm chi xuất chung thực tế phát phí sản xuất chung - Phân bổ và kết chuyển sinh chi phí sản xuất chung vào tài khoản tính giá thành
43

111, 112, 331

Dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền

44

11

1.4_ Haïch toaùn chi phí saûn suaát chung :
Ví duï: Taïi 1 phaân xöôûng saûn xuaát 2 loaïi saûn phaåm A, B coù caùc taøi lieäu nhö sau: • - Chi phí saûn xuaát chung phaùt sinh trong thaùng ôû phaân xöôûng saûn xuaát bao goàm: • (1) Tieàn löông phaûi thanh toaùn cho nhaân vieân: 300.000 • (2) Trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo tyû leä quy ñònh tính vaøo chi phí • (3) Khaáu hao TSCÑ laø 400.000 • (4) Duïng cuï saûn xuaát duøng coù trò giaù 100.000 vaø phaân boå 1 laàn. • (5) Chi khaùc ñöôïc traû tröïc tieáp baèng tieàn maët laø 43.000 • - Cuoái thaùng, keá toaùn ñaõ phaân boå CPSX chung cho sp A, B theo tyû leä vôùi tieàn löông CNSX cho bieát: tieàn löông CNSX spA: 600.000; tieàn löông CNSX sp B: 400.000
45

III. Haïch toaùn CPSX vaø tính giaù thaønh saûn phaåm trong tröôøng hôïp doanh nghieäp keá toùan haøng toàn kho
• • • • Theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø: a. Taøi khoaûn söû duïng: TK 154 – Chi phí saûn xuaát dôû dang. Theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø, TK 154 chæ phaûn aùnh giaù trò saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø, cuoái kyø, theo keát quaû kieåm keâ.

46

III. Haïch toaùn CPSX vaø tính giaù thaønh saûn phaåm trong tröôøng hôïp doanh nghieäp keá toùan haøng toàn kho • Theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø: • a. Taøi khoaûn söû duïng:
• TK 631 – Giaù thaønh saûn xuaát: Toång hôïp CPSX vaø tính giaù thaønh saûn phaåm.

• Theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø:

47

48

12

IV. TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT

IV. TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT

Vaät lieäu xuaát duøng söû duïng khoâng heát cuoái kyø
– Tröôøng hôïp thaùng sau khoâng coøn söû duïng :
Nôï TK 152 Giaù trò VL nhaäp laïi kho Coù TK 621 CPNVL tröïc tieáp

• Keát chuyeån chi phí saûn xuaát ñeå tính giaù thaønTK 154 (chi tieát theo töøng ñoái töôïng) Nôï h

Coù TK 621 (chi tieát theo töøng ñoái töôïng) Coù TK 622 (chi tieát theo töøng ñoái töôïng) Coù TK 627 (chi tieát theo töøng phaân xöôûng)

– Tröôøng hôïp thaùng sau coøn tieáp tuïc söû duïng : Ghi buùt toùan aâm
Nôï TK 621 (Ghi aâm) Coù TK 152 (Ghi aâm)

49

Caùc Pheá lieä thu hoà nhaä chi Nôï• TK 152 khoûan ugiaûm itröø p khophí thöïc teá phaùt sinh Nôï TK 111, 112 Pheá lieäu thu hoài baùn thu tieàn Nôï TK 138 (1388), 334 Giaù trò SP hoûng khoâng söûa chöõa ñöôïc baét boài thöôøng Nôï TK 632 Giaù trò SP hoûng khoâng SC ñöôïc tính vaøo CP kinh doanh cuûa ñôn vò Coù TK 154 Chi phí SX kinh doanh dôû dang
50

IV. TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT

IV. TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT

• Giaù thaønh SP SX hoøan thaønh trong kyø
Nôï TK 155 Nhaäp kho thaønh phaåm Nôï TK 157 Thaønh phaåm göûi ñi baùn Nôï TK 632 Tieâu thuï thaúng (khoâng qua kho) Coù TK 154 Chi phí SX kinh doanh dôû dang

• Keá toaùn saûn phaåm phuï thu hoài
– Caên cöù treân phieáu nhaäp kho saûn phaåm phuï, keá toaùn ghi soå:
Nôï TK 152 – Nguyeân, vaät lieäu Coù TK 154 – Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang

51

52

13

VD: Cuối kỳ tổng hợp CPSX phát sinh và kết chuyển như sau: - CPNVL TT: 3.000.000 - CPNCTT: 714.000 - CP SXC: 800.000 Phế liệu thu hồi được trong quá trình SX đã được nhập kho có trị giá: 64.000 Nhập kho TP 100SP được SX hoàn thành trong tháng. Biết CPSXDD đầu tháng: 200.000, CPSXDD cuối tháng 350.000. Yêu cầu: Tập hợp CPSX và tính Zsp
53

V. ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG CUOÁI KYØØ

Saûn phaåm dôû dang laø khoái löôïng coâng vieäc, saû n phaåm coøn ñang trong quaù trình SX, cheá bieán, ñang naèm treân daây chuyeàn coâng ngheä hoaëc ñaõ hoaø n thaønh moät vaøi qui trình cheá bieán nhöng vaãn coø n phaûi gia coâng cheá bieán môùi trôû thaønh thaønh phaåm.

54

V. ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG CUOÁI KYØØ

V. ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG CUOÁI KYØØ

Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang laø vieäc tính toaùn, xaùc ñònh phaà n chi phí saûn xuaát maø saûn phaåm dôû dang cuoái kyø phaûi chòu.
Đánh giá theo CP nguyên vật liệu trực tiếp

Đánh giá SP DD cuối kỳ

Đánh giá theo sản lượng hoàn thành tương đương

Đánh giá theo CP định mức

55

56

14

ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG CUOÁI KYØ THEO CHI PHÍ NVLTT

ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG CUOÁI KYØ THEO CHI PHÍ NVLTT
VD :Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A, trong tháng có số liệu sau: - SPDD đầu tháng được đánh giá theo CPNVLTT là 10.000.000đ - CPSX trong tháng đã được tập hợp gồm: CPNVLTT 100.000.000đ; CPNCTT: 18.000.000đ; CPSXC: 19.000.000đ - Nhập kho trong tháng 90 SPA, còn lại 20 SPDD. Yêu cầu: Đánh giá SPDD cuối kỳ theo phương pháp CPNVLTT. Biết CP NVLTT bỏ ngay một lần từ đầu.

NVLTT được sử dụng ngay từ đầu của quy trình SX Dck = Dđk Stp + + C (NVLTT) x Sck

Sck

Dđk, Dck: CPSXSP dở dang đầu kỳ,cuối kỳ C(NVLTT): CPNVLTT phát sinh trong kỳ Stp, Sck: Số lượng thành phẩm, số lượng SPDD cuối kỳ
57

CPSX dở dang cuối tháng

=

10.000.000 + 100.000.000 90 + 20

x 20 = 20.000.000
58

ĐÁNH GIÁ THEO SL HOÀN THÀNH TƯƠNG ĐƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THEO SL HOÀN THÀNH TƯƠNG ĐƯƠNG

* CPSX bỏ một lần ngay từ đầu vào dây chuyền công nghệ

* CPSX bỏ dần vào dây chuyền công nghệ

C Dck = Dđk + Stp + Sck

x Sck

C Dck = Dđk + Stp + (Sck x T)

x (Sck x T)

Dđk, Dck: CPSXSP dở dang đầu kỳ,cuối kỳ C: Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Stp, Sck: Số lượng thành phẩm, số lượng SPDD cuối kỳ

T: Tỷ lệ hoàn thành + CP sử dụng một lần khi SX (NVL chính…): T=100% + CP sử dụng dần trong SX (VL phụ, NCTT…): T<100%

15

Ví dụ
• SP hoàn thành trong tháng: 800SP, SP dở dang cuối tháng là 200SP với tỉ lệ hoàn thành 40%. CPNVL bỏ ngay từ đầu vào quá trình sx • CPSXDD đầu tháng: 500.000, trong đó:
– CPNVL TT: 200.000 – CP NCTT: 120.000 – CPSXC: 180.000

ĐÁNH GIÁ THEO CPSX ĐỊNH MỨC

Dck = CPSX định x (Sck x T) mức/Sp
Sck: Số lượng SP dở dang cuối kỳ T: Tỷ lệ hoàn thành

• CPSX phát sinh trong tháng: 8.000.000
– CPNVL TT: 3.000.000 – CP NCTT: 2.200.000 – CPSXC: 2.800.000

y/c: Xác định CPSX DD cuối tháng
61

ĐÁNH GIÁ THEO CPSX ĐỊNH MỨC VD: Z định mức (hoặc Z kế hoạch) của đơn vị SP hoàn thành bao gồm: - CPNVL trực tiếp: 3.000 - CPNC trực tiếp: 1.000 - CPSX chung: 600 - Sản phẩm dở dang cuối tháng: 200SP, - Tỷ lệ hoàn thành: 40%, các loại vật liệu trực tiếp được sử dụng hầu hết trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất.
cuối tháng CPSX DD
==

Phương pháp tính GTSP
1 2 2 3 34 5 4 6 7

Phương pháp giản đơn

Phương pháp hệ số Phương pháp tỷ lệ Phương pháp loại trừ chi phí
Phương pháp phân bước Phương pháp đơn đặt hàng Phương pháp định mức

(200 x 3.000) + [200 x (1.000 x 40%)] + [200 x (600 x 40%)] = 728.000

16

PHÖÔNG PHAÙP GIAÛN ÑÔN
- Điều kiện áp dụng: SX có quy trình công nghệ đơn giản, khép kín, chu kỳ ngắn.
Đối tượng tập hợp CP: Sản phẩm, phân xưởng Đối tượng tính GT: Sản phẩm Kỳ tính gia thành: tháng, quý, năm

PHÖÔNG PHAÙP GIAÛN ÑÔN Phương pháp tính: B1: XĐ tổng GTSP – từng KMCP (Z)

Z = Dđk + C - Dck - G G: khoản giảm CPSX trong kỳ (giá trị phế liệu, thu bồi thường…) B2: XĐ GT đơn vị SP – từng KMCP GT đơn vị=
65

Z Stp
66

PHÖÔNG PHAÙP GIAÛN ÑÔN
Bảng tính giá thành Sản phẩm… Số lượng…

Ví dụ 1
PX sản xuất ra 2 loại SP A và B. CPSX phát sinh trong kỳ như sau: - CPNVL TT: 5.000.000 (SPA: 3.200.000, SPB: 1.800.000) - CPNCTT: 1.500.000 (SPA: 900.000, SPB: 600.000) - CPSXC: 1.200.000 - SP sản xuất hoàn thành trong tháng được nhập kho thành phẩm: SPA: 900SP, SPB: 400SP - Saûn phaåm dôû dang cuoái thaùng bao goàm : 100 SPA vaø 100 SPB ñöôïc ñaùnh giaù theo chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, cho bieát : CPSX dôû dang ñaàu thaùng cuûa SPA : 400.000; SPB : 200.000. - CPSX chung phaân boå theo tyû leä vôùi chi phí nhaân coâng tröïc tieáp. Yêu cầu: Tính giá thành đơn vị và giá thành toàn bộ của SPA và SPB, lập phiếu tính giá thành sản phẩm.
68

KMCP

CPSX CPSX PS DD đk trong kỳ

Khoản CPSX Tổng giảm DD ck GT CPSX (G)

GT đơn vị

CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng
67

17

PHÖÔNG PHAÙP HEÄ SOÁ
Điều kiện áp dụng: cùng quy trình công nghệ SX, sử dụng cùng nguyên liệu, kết quả có nhiều loại SP Đối tượng tập hợp CP: nhóm sản phẩm, phân xưởng Đối tượng tính GT: từng loại SP Kỳ tính gia thành: tháng, quý, năm
70

69

PHÖÔNG PHAÙP HEÄ SOÁ
Phương pháp tính: B1: Qui ñoåi toåäng saûn phaåm thöïc teá thaønh Sqđ= ∑ (Si x Hi) saûn phaåm chuaån( goàm SPHT vaø SPDD CK)
Si : Saûn löôïng thöïc teá cuûa saûn phaåm i Hi : Heä soá qui ñoåi cuûa saûn phaåm i

PHÖÔNG PHAÙP HEÄ SOÁ
• Ví duï: Taïi PX SX ra 2 loaïi SP A, B:
– CPSX DDÑK: 400.000 – CPSX phaùt sinh trong kyø:
• CP NVLTT:3.000.000 • CP NCTT : 500.000 • CP SXC : 700.000

B2: Tính giaù thaønh ñôn vò 1 saûn phaåm chuaån

B3: Tính giaù thaønh ñôn vò töøng loaïi saûn phaåm

71

– SP hoøan thaønh trong thaùng nhaäp kho: 1000SpA, 500SpB – SPDD cuoái thaùng: 220SpA, 150SpB ñaùnh giaù theo chi phí NVLTT – Heä soá SP: SpA laø 1; SpB: 1,2 72

18

PHÖÔNG PHAÙP TYÛ LEÄ
Điều kiện áp dụng: cùng qui trình công nghệ SX, kết quả có các SP cùng loại, khác qui cách… Đối tượng tập hợp CP: nhóm SP, phân xưởng… Đối tượng tính GT: từng loại SP Kỳ tính GT: tháng, quí, năm
73

PHÖÔNG PHAÙP TYÛ LEÄ
• Xaùc ñònh tæ leä giaù thaønh (coù theå tính cho töøng khoaûn muïc):

-

74

PHÖÔNG PHAÙP TYÛ LEÄ
Bảng tính giá thành Sản phẩm… Số lượng… KMCP Z đm SPi Tỷ lệ tính GT (Z/Zđm) Tổng GT GT đơn vị

PHÖÔNG PHAÙP TYÛ LEÄ
VD: Phân xưởng sản xuất ra 2 loại SPA, SPB .Có tài liệu trong kỳ - CPSX định mức đơn vị SP - CPSX phát sinh KMCP CPNVLT T CPNCTT CPSXC SP A1 2.800 1.000 1.200 SP A2 3.300 1.200 1.500

CPNVLTT CPNCTT
5.000.000 1.600.000

CPSXC
2.000.000

- CPSX DDÑK
CPNVLTT CPNCTT CPSXC

CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng
75

550.000
-

110.000

140.000

SX hoàn thành nhập kho 1.000 SP A và 500 SP B SPDD cuoái thaùng goàm: 200A vaø 100B coù möùc ñoä hoaøn thaønh 40% vaø ñaùnh giaù theo chi phí keá hoaïch Hãy lập bảng tính GT SP A, B theo PP tỷ lệ
76

19

PHÖÔNG PHAÙP ÑÔN ÑAËT HAØNG
- Điều kiện áp dụng: SX từng đơn đặt hàng, đơn chiếc, nhiều công việc khác nhau… - Đối tượng tập hợp CP: từng đơn đặt hàng, phân xưởng… - Đối tượng tính GT: từng loại SP, chi tiết SP… - Kỳ tính GT: đơn đặt hàng hoàn thành, thời điểm lập BCTC - Phương pháp tính: tương tự PP giản đơn
78

77

PHÖÔNG PHAÙP ÑÔN ÑAËT HAØNG
Bảng tính giá thành ĐĐH số… Loại sản phẩm… Ngày bắt đầu SX Số lượng đặt… Ngày hoàn thành… Tháng Phân xưởng SX CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng

PHÖÔNG PHAÙP ÑÔN ÑAËT HAØNG
- Tại một PX thực hiện 2 đơn đặt hàng A và B. - CPSX dở dang đầu tháng: ĐĐH A là 500.000; ĐĐH B là 250.000 - CPSX phát sinh được xác định: + CPNVL TT ĐĐH A là 2.500.000; ĐĐH B là 1.800.000 + CP NCTT ĐĐH A là 800.000; ĐĐH B là 600.000 + CPSXC: 1.290.000 ĐĐH A đã hoàn thành và bàn giao cho khách; giá chưa có thuế là 5.000.000, thuế GTGT 10%. Khách thanh toán toàn bộ bằng TGNH. - ĐĐH B vẫn còn đang trong quá trình thực hiện. - CPSXC phân bổ cho từng đơn đặt hàng theo tỷ lệ với chi phí NVL TT.

Tổng GT

GT đơn vị
79 80

20

PHÖÔNG PHAÙP LOAÏI TRÖØ
- Điều kiện áp dụng: Cùng qui trình công nghệ SX, kết quả có SP chính và SP phụ

PHÖÔNG PHAÙP LOAÏI TRÖØ
Phương pháp tính: B1: XĐ tổng GT SP chính và phụ - từng KMCP bằng PP giản đơn (Z cp) B2: XĐ giá trị SP phụ (P) là giá định mức, giá nguyên liệu ban đầu, giá bán… B3: XĐ giá trị SP phụ theo từng khoản mục CP (Pi) Pi= P Z cp x Ci Ci: CPSX SP chính và phụ - KMCP i

- Đối tượng tập hợp CP: Toàn bộ qui trình công nghệ - Đối tượng tính GT: Sản phẩm chính - Kỳ tính giá thành: tháng, quí, năm…

B4: XĐ tổng GT SP chính – từng KMCP (Z) Z = Dđk + C –Dck – G – P B5: XĐ GT đơn vị SP chính – từng KMCP
82

81

PHÖÔNG PHAÙP LOAÏI TRÖØ
Bảng tính giá thành Sản phẩm… Số lượng…

PHÖÔNG PHAÙP LOAÏI TRÖØ
CPSX phát sinh được kết chuyển vào cuối kỳ: + CPNVLTT: 4.000.00 + CPNCTT: 1.000.000 + CPSXC: 600.000 SP thu được trong kỳ: + SP chính được nhập kho 800SP. + SP phụ được chuyển bán ngay cho khách hàng: Trị giá thu hồi được xác định là 200.000, trị giá bán chưa có thuế 250.000, thuế GTGT 10% và thu bằng tiền mặt. CPSX dở dang đầu kỳ 300.000, CPSXDD CK là 500.000

KMCP

CPSX CPSXPS CPSX DD đk trong kỳ DD ck

Giá trị SP phụ

Tổng GT

GT đơn vị

CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng
83

-

84

21

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH MÖÙC
- CPSX định mức: khoản CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC định mức tiêu hao để SX một SP - GT định mức: CPSX định mức để SX một SP

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH MÖÙC
TK “Chênh lệch” - Biến động xấu (X) - Cuối kỳ K/C khoản biến động tốt - Biến động tốt (T) - Cuối kỳ K/C khoản biến động xấu

- Đặc điểm kế toán: CP được phản ánh theo định mức, khoản chênh lệch giữa CP thực tế và CP định mức phản ánh ở TK “Chênh lệch”
85

-CP thực tế < CP định mức: Biến động tốt (T) CP thưc tế > CP định mức: Biến động xấu (X) GT thực tế = GT định mức + BĐ tốt – BĐ xấu
86

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH MÖÙC
621, 622, 627 K/C CPSX định mức 154 155 GT định mức 632 GT định mức

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC
- Điều kiện áp dụng: SXSP qua nhiều giai đoạn chế biến liên tiếp - Đối tượng tập hợp CP: Từng giai đoạn SX - Đối tượng tính GT: TP hoặc bán TP ở từng giai đoạn SX - Kỳ tính GT: tháng, quý, năm

TK chênh lệch Phân bổ BĐ xấu

152,154,155,632

TK chênh lệch

Phân bổ BĐ tốt

87

88

22

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC KEÁT CHUYEÅN SONG SONG
B1: XĐ CPSX từng giai đoạn trong GT thành phẩm – từng KMCP Czi= ∑ (Dđki) + Ci Stp + Sbcki + (Scki x Ti) Stp

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC KEÁT CHUYEÅN SONG SONG
B2: XĐ tổng GT sản phẩm – từng KMCP Z= ∑ Czi B3: XĐ GT đơn vị sản phẩm –từng KMCP
621, 622, 627 PX1 K/C CP 621, 622, 627 PX2 K/C CP 154 PX2 CPSX của PX2 trong GTTP
90

x

Czi: CPSX của GĐi trong GT thành phẩm Dđki: CPSX SPDD đầu kỳ của GĐi ở các giai đoạn Ci: CPSX phát sinh trong kỳ của GĐi Stp: Số lượng TP của GĐ cuối Sbcki: Số lượng bán thành phẩm cuối kỳ của GĐi ở các giai đoạn Ti: tỷ lệ hoàn thành của SPDD cuối kỳ của GĐi
89

154 PX1 CPSX của PX1 trong GTTP

155

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC KEÁT CHUYEÅN SONG SONG
Bảng tính giá thành Sản phẩm… Số lượng… KMCP CP PX1 trong GTSP CP PX2 trong GTSP Tổng GT GT đơn vị

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC- KEÁT CHUYEÅN TUAÀN TÖÏ
CP NVL trực tiếp Z BTP 1 Z BTPn - 1

+ CP chế biến GĐ1

+ CP chế biến GĐ2

+ CP chế biến GĐn

CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng
91

Z BTP 1

Z BTP 2

Zsp hoàn thành
92

23

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC- KEÁT CHUYEÅN TUAÀN TÖÏ
B1: Tính GT bán thành phẩm GĐ1 – từng KMCP XĐ tổng GT – từng KMCP (Z1) Z1 = Dđk1 + C1 – Dck1 - G1 C1: CPSX phát sinh trong kỳ của GĐ1 Dđk1, Dck1: CPSX DD đầu kỳ, cuối kỳ của GĐ1 G1: khoản giảm CPSX của GĐ1 XĐ GT đơn vị - từng KMCP

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC- KEÁT CHUYEÅN TUAÀN TÖÏ
Bảng tính giá thành giai đoạn 1 Sản phẩm… Số lượng… KMCP CPSX CPSX DD đk PS trong kỳ Khoản CPSX Tổng giảm DD ck GT CPSX (G) GT đơn vị

GT đơn vị GĐ1=

Z1
Stp1
93

CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng

94

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC- KEÁT CHUYEÅN TUAÀN TÖÏ
B2: Tính GT bán thành phẩm GĐ2 – từng KMCP - XĐ GT bán thành phẩm của GĐ1 trong GT bán thành phẩm GĐ2 SX hoàn thành – từng KMCP (Zb1) Zb1= Zb1đk2 + Zb1c2 Sb2 + Sb1ck2

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC- KEÁT CHUYEÅN TUAÀN TÖÏ
B2: Tính GT bán thành phẩm GĐ2 – từng KMCP - XĐ CPSX phát sinh thêm của GĐ2 trong GT bán thành phẩm GĐ2 SX hoàn thành (Cb2) Cb2= Dđk2 + C2 – Dck2 Dđk2, Dck2, C2: CPSXDD đầu kỳ, cuối kỳ, CPSX phát sinh trong kỳ của GĐ2 phát sinh thêm - XĐ tổng GT – từng KMCP (Z2) Z2 = Zb1 + Cb2 - XĐ GT đơn vị - từng KMCP

Sb2

Zb1đk2: GT bán TP của GĐ1 có ở GĐ2 đầu kỳ Zb1c2: GT bán TP của GĐ1 chuyển sang GĐ2 trong kỳ Sb2: Số lượng bán TP của GĐ2 SX hoàn thành trong kỳ Sb1ck2: Số lượng bán TP của GĐ1 có ở GĐ2 cuối kỳ
95

96

24

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC- KEÁT CHUYEÅN TUAÀN TÖÏ
Bảng tính giá thành giai đoạn 2 Sản phẩm… Số lượng…
KMCP CPSX DD đk GT CP BTP của GĐ1 GĐ2 CPSXPS trong kỳ + GT BTP GĐ1 Chuyển sang CP + của GĐ2 CPSX DD ck GT CP BTP của GĐ1 GĐ2 + Tổng GT đơn GT vị

PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN BÖÔÙC- KEÁT CHUYEÅN TUAÀN TÖÏ
621,622,627 PX1 154 PX1 154 PX2 GT TP nhập kho 155

K/C CP

GT BTP PX1 chuyển sang PX2

621, 622, 627 PX2 K/C CP

621 622 627
Cộng
97

98

1 2

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM HAÏCH TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TRONG TRÖÔØNG HÔÏP DOANH NGHIEÄP KEÁ TOÙAN HAØNG TOÀN KHO THEO PHÖÔNG PHAÙP KEÂ KHAI THÖÔØNG XUYEÂN HAÏCH TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TRONG TRÖÔØNG HÔÏP DOANH NGHIEÄP KEÁ TOÙAN HAØNG TOÀN KHO THEO PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM KEÂ ÑÒNH KYØ

NOÄI DUNG

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
SX PHỤ
Không cung cấp SP giữa các bộ phận SX phụ: - PP phân bổ trực tiếp Cung cấp SP lẫn nhau giữa bộ phận SX phụ: -PP phân bổ theo GT ban đầu -PP phân bổ theo GT định mức
100

3
4 5

TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT
ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG CUOÁI KYØØ

6

TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TRONG ÑIEÀU KIEÄN DN COÙ TOÅ CHÖÙC LOAÏI HÌNH SAÛN XUAÁT PHUÏ
7  HAÏCH TOAÙN CAÙC KHOAÛN THIEÄT HAÏI TRONG SAÛN XUAÁT
99

25

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
- Bộ phận SX phụ cung cấp SP, DV cho SX chính, bán hàng, quản lý DN, bộ phận SX phụ khác và bán ra bên ngoài… - Kế toán tập hợp CPSX phụ: theo từng bộ phận, hoạt động – từng KMCP giống như SX chính, hoặc vào TK 154

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
154 SXP1 CPSXDDĐK 621, 622, 627 K/C CPSX 641,642 GTSP cung cấp cho bán hàng, QLDN 154 (627)SXP2 GTSP cung cấp cho SX phụ khác 632 GTSP bán GTSP nhập kho 621,627 SXC GTSP cung cấp cho SX chính 155,152

101

102

CPSXDDCK

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
• Khoâng cung caáp Sp giöõa caùc boä phaän saûn xuaát phuï
B1: XĐ GT SP từng bộ phận SX phụ cung cấp cho SX chính, bán hàng, QLDN, sp bán… (Zci)ime Dđki + Ci - Dcki Stpci Stpci: Số lượng SP bộ phận SX phụ i cung cấp cho SX chính, bán hàng, QLDN, bán..(ko kể SP sử dụng ở bộ phận SX phụ)

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
VD: Công ty F có tài liệu trong kỳ của 2 phân xưởng SX phụ (1.000đ) PX điện CP ban đầu 10.000 PX sửa chữa 5.000 40 giờ 50 giờ 120 giờ 30 giờ

SP sản xuất
- Sử dụng tại PXSX phụ - Cung cấp giữa 2 PXSX phụ - Cung cấp cho SX chính - Cung cấp cho QLDN 200 kw 1.000 kw 7.000 kw 2.000 kw

Zci=

B2: XĐ CP phân bổ cho SX chính, bán hàng, QLDN, SP bán… (Gci) Gci= Zi x Stpci (từng đối tượng)

103

Định mức CPSX 1kw điện là 1 và CP 1 giờ công sữa chữa là 26 Phân bổ CPSX của 2 bộ phận SP phụ bằng PP trực tiếp
104

26

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
• Gôïi yù VD: - Phân bổ CP điện cho: SXC = (10.000/ (7.000 + 2.000)) x 7.000 = 7.778 QLDN = 10.000 – 7.778 = 2.222 - Phân bổ CP sữa chữa cho: SXC = (5.000/ (120 + 30)) = 4.000 QLDN = 5.000 – 4.000 = 1.000
105

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
(1) Phân bổ theo giá thành ban đầu B1: XĐ GT ban đầu của bộ phận SX phụ (Zbđi) Zbđi: GT ban đầu của bộ phận SX phụ i Stpi: Số lượng TP của bộ phận SX phụ i B2: XĐ CP phân bổ các bộ phận SX phụ khác (Gci) Gci= Zbđi x Stpcpj Stpcpj: Số lượng TP của bộ phận SX phụ i cung cấp cho bộ phận SX phụ j
106

• Cung caáp SP laãn nhau giöõa caùc boä phaän SX phuï

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
(1) Phân bổ theo giá thành ban đầu B3: XĐ GT của từng bộ phận SX phụ cung cấp cho SX chính, bán hàng, QLDN, sp bán… (Zci) Zci= Dđki + Ci – Dcki + Gni - Gci Stpci

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
•Phân bổ CP điện sửa dữ liệu của VD1 VD: Sử dụng chữa: (10000/12000)*1000=980 Yêu cầu: Phân bổ CPSX của 2 bộ phận SX phụ Phân bổ chi phí sửa chữa cho điện: bằng PP phân bổ lẫn nhau theo giá thành ban (5000/240)*50=1042 - đầu bổ chi phí điện cho: Phân
SXC: [(5000+980-1042)/(7000+2000)]*7000=7826 QLDN: 10000+1042-980-7826=2236 - Phân bổ chi phí sửa chữa cho: SXC: [(5000+980-1042)/(120+30)]*120=3950 QLDN: 5000+980-1042-3950=988 - Phân bổ CPSX phụ lẫn nhau:

B4: XĐ CP phân bổ cho SX chính, bán hàng, QLDN, SP bán… (Gci) Gci= Zci x Stpci (từng đối tượng)
107

108

27

Kế toán tập hợp và phân bổ CPSX của bộ phận SX phụ
(2) Phân bổ theo giá thành định mức B1: XĐ CP phân bổ cho các bộ phận SX phụ (Gci) x Stpcpj
1

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM HAÏCH TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TRONG TRÖÔØNG HÔÏP DOANH NGHIEÄP KEÁ TOÙAN HAØNG TOÀN KHO THEO PHÖÔNG PHAÙP KEÂ KHAI THÖÔØNG XUYEÂN HAÏCH TOAÙN CPSX VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TRONG TRÖÔØNG HÔÏP DOANH NGHIEÄP KEÁ TOÙAN HAØNG TOÀN KHO THEO PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM KEÂ ÑÒNH KYØ TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG CUOÁI KYØØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TRONG ÑIEÀU KIEÄN DN COÙ TOÅ CHÖÙC LOAÏI HÌNH SAÛN XUAÁT PHUÏ

NOÄI DUNG

Gci= Zđmi

2

B2: XĐ GT của từng bộ phận SX phụ cung cấp cho SX chính, bán hàng, QLDN, SP bán… (Zci) Dđki + Ci – Dcki + Gni - Gci Stpci
7
109

3 4

Zci=

5

6

B3: XĐ CP phân bổ cho SX chính, bán hàng, QLDN, SP bán… (Gci) Gci= Zci x Stpci (từng đối tượng)

 HAÏCH TOAÙN CAÙC KHOAÛN THIEÄT HAÏI TRONG SAÛN XUAÁT
110

CAÙC KHOAÛN THIEÄT HAÏI TRONG SAÛN XUAÁT
Kế toán thiệt hại trong SX

CAÙC KHOAÛN THIEÄT HAÏI TRONG SAÛN XUAÁT
Sản phẩm hỏng: những SP đang chế tạo không đúng quy cách, phẩm chất, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, không thể sử dụng theo công dụng đã định trước.

Kế toán Sản phẩm hỏng -SP hỏng sửa chữa được -SP hỏng không sửa chữa được

Kế toán thiệt hại ngừng SX

- SP hỏng có thể sửa chữa được - SP hỏng không thể sửa chữa được - SP hỏng trong định mức - SP hỏng ngoài định mức
111 112

28

CAÙC KHOAÛN THIEÄT HAÏI TRONG SAÛN XUAÁT
SP hỏng sửa chữa được TK 154-SP hoûng TK138, 111, TK 621-SP hoûng 112,... Chi phí NVL Quyeát ñònh söûa chöõa SP hỏng baét bồi thường K/c TK 334, 338 TK 622-SP hoûngCP TK 811, Chi phí nhaân 632 sửa Thieät haïi coâng söûa chữa chữa tính vaøo CP SP hỏng TK 111, 112, SP TK 627-SP hoûng TK 155 (632) 331, 214, 142, 335,... hỏng Nhaäp kho SP Chi phí phuïc vuï SC hoaøn thaønh sửa chöõa SP hỏng
113

CAÙC KHOAÛN THIEÄT HAÏI TRONG SAÛN XUAÁT
SP hỏng không sửa chữa được TK 154 (SX) Giaù thaønh saûn phaåm hoûng khoâng theå söûa chöõa ñöôïc Giaù trò pheá lieäu thu hoài TK111,112,138 Giaù trò thieät haïi baét boài thöôøng TK811,632 Giaù trò thieät haïi tính vaøo CP TK152,153

TK 152, 153,...

114

CAÙC KHOAÛN THIEÄT HAÏI TRONG SAÛN XUAÁT
TK111,112,331 TK 335 TK622,627,641,642 CP thöïc teá PS trong Trích tröôùc CP ngöøng thời gian ngừng SX SX theo kế hoạch TK 334, 338 TK 142, 242 TK138,334,111,112

Phaàn baét boài thöôøng TK152,153,(611) CP thöïc teá PS trong thời gian ngừng SX Giaù trò thieät haïi tính vaøo CP
115

TK 811, 632

29