Gabriela BÃRBULESCU

Steluþa ÞURLEA

EDUCA}IE PENTRU S|N|TATE
Clasa I

1 1

© Books Unlimited Publishing, Bucureºti, 2008
Toate drepturile rezervate. Orice reproducere, integralã sau parþialã, prin orice mijloace, efectuatã fãrã consimþãmântul editurii este ilegalã ºi constituie un delict sancþionat de Legea Dreptului de Autor ºi de Codul Penal.

Director editorial: Violeta DARIA-GOGU Redactor: Gabriela ªANDRU Tehnoredactare: Dana CRISTEA Ilustraþie: ªtefan FILOTTI Coperta: Titel FOLEA

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României BÃRBULESCU, GABRIELA Educaþie pentru sãnãtate : clasa I / Gabriela Bãrbulescu, Steluþa Þurlea. - Bucureºti : Books Unlimited Publishing, 2008 ISBN 978-973-1908-00-7 I. Þurlea, Steluþa 613.955(075.33) 371.7(075.33)

2

CUPRINS
Programa ºcolarã .................................................................................................... 4 Cuvânt înainte ......................................................................................................... 5 Tic începe provestea ............................................................................................. 6 Cetatea Corpului Omenesc ................................................................................... 7 Cetatea Organelor de Simþ ................................................................................. 10 Cetatea Dinþilor Sãnãtoºi .................................................................................... 13 Cetatea Mâinilor Curate ...................................................................................... 17 Cetatea Pãrului Îngrijit ........................................................................................ 21 Cetatea Hainelor Curate ...................................................................................... 23 Povestea lui Tim .................................................................................................. 27 Cetatea Timpului Liber ........................................................................................ 30 Cetatea Camerelor Ordonate .............................................................................. 34 Cetatea – ªcoalã .................................................................................................. 38 Cetatea Fãrã Nume .............................................................................................. 41 Cetatea Prieteniei ................................................................................................ 43 Cetatea Familiei ................................................................................................... 47 Cetatea Alimentelor Sãnãtoase .......................................................................... 51 ªcoala din Împãrãþia Înþelepþilor ........................................................................ 55 Jurnalul Aventurii din Împãrãþia Înþelepþilor ..................................................... 58 Anexa 1................................................................................................................. 61 Anexa 2................................................................................................................. 63 Anexa 3................................................................................................................. 63 Anexa 4................................................................................................................. 65 Anexa 5................................................................................................................. 67 Anexa 6................................................................................................................. 67 Anexa 7................................................................................................................. 69 Anexa 8................................................................................................................. 71 Anexa 9................................................................................................................. 71 Anexa 10 ............................................................................................................... 73 Anexa 11 ............................................................................................................... 75 Anexa 12 ............................................................................................................... 77 Anexa 13 ............................................................................................................... 79
3

Programa ºcolarã pentru disciplina opþionalã Educaþie pentru sãnãtate aprobatã cu O.M. nr. 4496/11.08.2004

CURRICULUM CLASELE I – a II-a
OBIECTIVE DE REFERINÞÃ ªI EXEMPLE DE ACTIVITÃÞI DE ÎNVÃÞARE
1. Utilizarea limbajului specific educaþiei pentru sãnãtate

Obiective de referinþã
La sfârºitul claselor I ºi a II-a elevul va fi capabil:
1.1. sã identifice principalele pãrþi ale organismului, utilizând termeni simplu de anatomie; sã identifice transformãrile corpului prin creºtere, folosind termeni simpli de anatomie.

Exemple de activitãþi de învãþare
Pe parcursul claselor I ºi a II-a se recomandã urmãtoarele activitãþi
– exerciþii-joc de descoperire a pãrþilor componente ale corpului uman, utilizând mulaje, planºe, imagini sau prin studiul propriului corp; exerciþii de recunoaºtere pe bazã de imagini.

1.2.

2. Dezvoltarea unor componente de protejare a sãnãtãþii personale ºi a mediului

Obiective de referinþã
2.1. sã recunoascã comportamentele sãnãtoase ºi comportamentele de risc; – – – – – – – – – – – 2.4. sã identifice rolul activitãþii fizice ºi al odihnei în menþinerea sãnãtãþii; – – – – – – – – 2.7. sã-ºi formeze reprezentãri corecte asupra sinelui ºi celorlalþi. – –

Exemple de activitãþi de învãþare
descrierea unor comportamente sãnãtoase; enumerarea unor modalitãþi de transmitere a bolilor; identificarea alimentelor sãnãtoase; exerciþi de comparare a situaþiilor reale ºi imaginare; exerciþii de raportare la reguli standard; povestiri orale; prezentarea unui program zilnic; exerciþii de recunoaºtere a unor substanþe toxice ºi agenþi nocivi pentru organism; exerciþii de luare a deciziilor; exerciþii de aplicare a normelor de igienã corporalã ºi a vestimentaþiei prin simularea unor situaþii; realizarea unor expoziþii cu materiale create sau procurate de elevi; aprecierea timpului acordat activitãþii fizice ºi odihnei; prezentarea unui program zilnic; studierea cazurilor reale ºi precizarea regulilor respectate / nerespectate; analiza unor situaþii de abuz, violenþã, accidente; comentarea unor situaþii prezentate în media; exemple de observare ºi evaluare a valabilitãþii produselor alimentare; modalitãþi de evitare a folosirii substanþelor toxice, a accidentelor; povestiri; descrierea propriei persoane în relaþiile cu ceilalþi; diferenþe ºi asemãnãri în reprezentãrile asupra oamenilor.

2.2. 2.3.

sã recunoascã cazuri de violenþã ºi sentimente asociate cu acestea; sã aplice normele igienico-sanitare;

2.5. 2.6.

sã comenteze situaþii de abuz, violenþã, accidente; sã utilizeze corect noþiuni privind calitatea produselor alimentare, a proceselor din mediul înconjurãtor;

4

Motto: „Sãnãtatea nu numai prob oblemã priveºte întrea societate eag te. „Sãnãtatea nu este numai o problemã individualã, ci priveºte întreaga societate. Sãnãtatea nu este totul, dar fãrã sãnãtate totul este nimic.” Sãnãtatea nu sãnãtate nimic.” Schopenhauer

Cuvânt înainte
Educaþia pentru sãnãtate este o preocupare de maximã importanþã a societãþii noastre ºi a devenit una dintre componentele esenþiale ale educaþiei copilului. Iatã de ce, ea trebuie începutã de la vârste mici, când copiii sunt foarte receptivi, primesc uºor informaþiile ºi îºi formeazã deprinderi ºi obiºnuinþe de igienã. Lucrarea de faþã este realizatã în conformitate cu Programa ºcoalã pentru disciplina opþionalã Educaþia pentru sãnãtate (aprobatã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. 4496/11.08.2004) ºi cuprinde programa pentru clasele I-II, precum ºi conþinuturile vizate. Ea se doreºte un suport de lucru pentru elevii din clasa I, asigurând atât latura cognitivã (prin transmiterea de cunoºtinþe necesare menþinerii sãnãtãþii), cât ºi pe cea comportamentalvoliþionalã (prin formarea deprinderilor de igienã), dar ºi un instrument util pentru învãþãtori ºi pãrinþi. Având în vedere segmentul de vârstã cãruia ne adresãm (6-7 ani), am conceput aceastã lucrare ca o poveste, în care elevii sunt invitaþi de personajele Tic ºi Tim sã se informeze ºi sã deprindã un comportament „sãnãtos”. ªcolarii au nevoie de ajutorul adulþilor în citirea cerinþelor ºi a textelor suport. Acestea din urmã pot fi un punct de pornire pentru dirijarea învãþãrii în atingerea obiectivului de bazã al Educaþiei pentru Sãnãtate: formarea ºi dezvoltarea în rândul elevilor a unui comportament igienic, în scopul apãrãrii sãnãtãþii ºi dezvoltãrii armonioase a organismului. Meritã sã porniþi în cãlãtorie alãturi de Tic ºi Tim! Cine sunt ei? TIC este un bãiat voinic ºi plimbãreþ. El a cutreierat Împãrãþia Înþelepþilor de la un capãt la altul. De la oamenii acelor locuri a învãþat care sunt lucrurile de preþ în viaþã. TIM este un pinguin curajos ºi curãþel. Este prietenul lui TIC. L-a însoþit peste tot. Poartã în spate un sac în care a strâns toate sfaturile primite de la înþelepþii locurilor. De ce au poposit în clasa ta? Nu îþi vine sã crezi! S-au înscris în clasa I. Vor sã înveþe alfabetul pentru a putea scrie despre minunatele lucruri pe care le-au trãit ºi despre care au învãþat. Ce îþi propun cei doi prieteni? Sã îi însoþeºti prin Cetãþile din Împãrãþia Înþelepþilor parcurgând cu atenþie fiecare paginã a acestui caiet. 5

Tic începe povestea: „Când am ajuns la poarta Împãrãþiei Înþelepþilor, am fost întâmpinaþi de un bãtrânel care semãna mult cu bunicul meu. – Bine aþi venit, dragii mei! ne-a spus el cu un glas blând. Împãratul SANO nu a putut veni. Este ocupat cu pregãtirea celui mai mare concurs. De altfel, toþi oamenii din împãrãþie sunt ocupaþi. – Ce bine cã am sosit tocmai acum! a intervenit pinguinul Tim. Putem sã ne înscriem ºi noi în concurs. Vrem sã câºtigãm premiul cel mare. Despre ce este vorba? Ce trebuie sã facem? – Uºurel, uºurel, dragii mei! Acest concurs este unul neobiºnuit. Participanþii trebuie sã descopere care este bunul cel mai de preþ în viaþã. Pentru aceasta, ei vor trece prin mai multe probe în Cetãþile împãrãþiei. Eu nu cred cã sunteþi pregãtiþi pentru acest concurs dar, dacã doriþi, eu vã pot cãlãuzi. – Vã mulþumim! Suntem gata!”

Tu eºti gata sã îi însoþeºti pe Tic ºi Tim? Atunci, pornim la drum! Din fiecare cetate vei pleca cu un steguleþ, dacã treci cu bine probele. Steagul de la începutul fiecãrei lecþii va fi decupat ºi lipit pe poarta Împãrãþiei Înþelepþilor (Anexa 1). În final, vei obþine un mesaj care va dezlega misterul bunului cel mai de preþ.
6

1. Tic ºi Tim au pãtruns într-o cetate ciudatã. Peste tot erau numai oglinzi. Privindu-se
în ele, cei doi prieteni se vedeau de fiecare datã altfel. Tic se opri în faþa unei oglinzi ºi vãzu imaginea de mai jos:

1

3

2

Tu ºtii care sunt principalele pãrþi ale corpului omenesc? Numeºte-le!

2. În faþa altei oglinzi, Tic rãmase uimit. Chipul lui arãta aºa:

Ajutã-l, completând desenul cu ceea ce lipseºte.

3. Pentru cã obosise, Tic s-a oprit la o oglindã cu jocuri.
Deseneazã atâtea flori câte degete ai la o mânã ºi atâþia fluturi câþi ochi ai.

7

E xerseazã cu Tim!

Omul are: Douã mâini, douã picioare. Ce mai are? Doi ochi, un nas ºi o gurã, Douã urechi ca s-audã Cum loveºti palmele tare ªi baþi iute din picioare. Sã repeþi acum poþi, oare?

4. O oglindã era chiar cea mai ciudatã.
Tic s-a speriat pentru cã, uite ce-a vãzut.

5. Lângã o oglindã, Tim a gãsit trei
piese de puzzle, ca în anexa 2. Dacã le aºezi într-o anumitã ordine, vei obþine corpului lui Tic. Decupeazã ºi lipeºte în caiet.

plãmâni inimã stomac ficat

Dar bãtrânelul-cãlãuzã i-a spus cã acum vede organele interne ale corpului omenesc. Tu ce ºtii despre fiecare dintre acestea?

8

6. Tic ºtie cã trebuie sã aibã grijã de corpul lui. Iatã cum procedeazã:

Tu cum îþi pãstrezi corpul curat?

7. Deseneazã obiectele pe care le foloseºti ca sã fii mereu curat.

8. O surprizã de la Tic ºi Tim! surprizã Tic Tim!
Decupeazã, cu mare grijã, corpurile celor doi prieteni din anexa 4 ºi aºazã-i pe biroul tãu! Ai reuºit sã parcurgi probele! Decupeazã primul steag (pagina 7) ºi lipeºte-l la locul lui pe poarta din Anexa 1, la pagina 61.
9

1. Cea de-a doua cetate era diferitã de prima. În faþa celor doi prieteni a apãrut un
peisaj minunat: arbori de tot felul, flori multicolore, fluturi, pãsãri care ciripeau vesele, un râu care ºerpuia printre pietre. De ramurile unor arbori erau prinse aceste imagini:

Fiecare imagine a prins viaþã ºi a început sã se laude. Gura spuse cã fãrã ea nu poþi simþi gustul îngheþatei. Tu cu ce crezi cã se lãudau celelalte?

2. Pe trunchiurile a doi plopi erau fixate urmãtoarele imagini:

Uneºte ce se potriveºte! Deseneazã rãspunsurile la ghicitoare!

Doi se uitã, Douã-ascultã,
10

Una zice: „Salut amice!”

3. Cursa cu obstacole!
Tic ºi Tim trebuie sã parcurgã acest traseu ºi sã coloreze unele buline, respectând (roºu) – gust; (albastru) – auz. codurile: Ajutã-i ºi tu!

4. Confecþioneazã o mascã folosind elementele din anexa 3.
Bravo! Ai câºtigat al doilea steguleþ (pagina 10)! Lipeºte-l ºi pe acesta în Anexa 1, la pagina 61.
11

A cum ºtiu!

Aºa DA, aºa NU!

Coloreazã cãsuþele conform codului: verde – DA; roºu – NU!

Explicã alegerea fãcutã.
12

1. Când au poposit în a treia cetate, Tim ºi-a dat seama cã a uitat ceva important în
þara lui. Unind punctele, vei afla despre ce obiecte este vorba.

Numeºte-le ºi spune la ce folosesc.

2. Tic vrea sã aibã dinþii sãnãtoºi. Coloreazã alimentele care îl ajutã.

3. Tim te învaþã sã te speli pe dinþi:
Dinþii se-ngrijesc uºor. Periuþa-i de-ajutor. Pui pe ea un bob de pastã Albã, verde sau albastrã, Miºti mâna în sus ºi-n jos Dinþii sã-i albeºti frumos. Nu te grãbi, nu da zor Curãþã-i ºi pe interior! Nu uita nici de mãsele... Perie-le ºi pe ele!
13

Executã ºi tu miºcãri corecte de curãþare a dinþilor!

4. Ghiceºte ºi deseneazã!
„Mentolatã, aromatã, Albã sau chiar coloratã, În mici tuburi se gãseºte, Dinþii repede-i albeºte.” „Are peri þepoºi ºi mici Seamãnã cu un arici. Curãþã dinþii îndatã Dupã fiecare masã.”

M emoreazã cu Tim!

Veveriþa Dale Strigã-n gura mare Dupã ajutoare. Cãci aluna, bat-o vina, I-a spart dinþiºorul! O ciocãnitoare Care-i doctor mare,

Vine repede în zbor Sã-i repare-un dinþiºor! Tu, copile, ia aminte: Ca sã ai dinþi sãnãtoºi Sã nu spargi în ei alune, Nici bomboane, nici creioane!

5. În Cetatea Dinþilor Sãnãtoºi, Tic ºi Tim au învãþat:
• sã se spele pe dinþi dupã fiecare masã; • sã perie corect dinþii prin miºcãri verticale; • cã sunt necesare 15 miºcãri pentru fiecare parte a dinþilor; • sã schimbe periuþa de dinþi la 1-2 luni; • sã nu spargã în dinþi alimente sau obiecte tari; • sã facã un control stomatologic de 2 ori pe an.

Dacã ai reþinut ºi tu cel puþin trei informaþii, poþi decupa ºi steguleþul al treilea (pagina 13)! Lipeºte-l ºi pe acesta în Anexa 1, la pagina 61.

14

A cum ºtiu!

Aºa DA, aºa NU!

Coloreazã cãsuþele conform codului: verde – DA; roºu – NU!

Explicã alegerea fãcutã.
15

6. Ca sã ajungi la Cetatea Dinþilor Sãnãtoºi, trebuie sã alegi traseul corect!
Urmeazã indicatoarele! Atenþie, unele te pot pãcãli!

16

1. Cei doi prieteni au ajuns în cea de-a patra cetate. Iatã ce a fãcut Tic:

Descoperã în desenele de mai sus situaþiile în care Tic trebuie sã se spele pe mâini ca sã nu se îmbolnãveascã ºi marcheazã cu imaginile alese. Dã exemple de alte situaþii în care trebuie sã te speli pe mâini pentru a fi sãnãtos.

2. Zâna Curãþeniei
are multe obiecte necesare pentru curãþenia corpului. Ea îl invitã pe Tic sã îºi aleagã ce îi trebuie pentru a-ºi pãstra mâinile ºi unghiile curate. Coloreazã obiectele pe care crezi cã ºi le-a ales bãiatul.

ªAMPO N

17

3. Tic s-a împrietenit cu fluturii. Pe fiecare
deget de la mânã s-a aºezat câte un fluture. Coloreazã-i, respectând culoarea: roºu – degetul mare; galben – degetul arãtãtor; verde – degetul mijlociu; portocaliu – degetul inelar. Pentru degetul mic, alege tu o culoare!

J oacã-te cu Tim!

Recitã ºi mimeazã!

Iatã ce pot face Cu mâinile dibace: Scriu o scrisoare, Desenez o floare,

Culeg mere, Împletesc panere, Tai lemne pentru foc, Frumuºel mã prind în joc.

Decupez o lalea Pentru mama mea.

4. Sãpunul ºi Forfecuþa de unghii s-au luat la ceartã. Fiecare se crede cel mai important în pãstrarea curãþeniei mâinilor. Cine are dreptate? De ce?

Completeazã desenele astfel încât cele douã obiecte sã prindã viaþã. Bravo! Te-ai descurcat! Acum poþi decupa steguleþul (pagina 17) ºi sã-l lipeºti în Anexa 1, la pagina 61.
18

A cum ºtiu!

Aºa DA, aºa NU!

Coloreazã cãsuþele conform codului: verde – DA; roºu – NU!

Argumenteazã alegerea fãcutã.

19

5. Mâna veselã ºi mâna tristã!
Deseneazã contururile mâinilor tale. Dã-le viaþã astfel încât mâna dreaptã sã fie veselã ºi mâna stângã sã fie tristã! Spune-le colegilor tãi ce motive ar putea avea fiecare mânã sã fie veselã sau tristã.

20

1. Cum au intrat în noua cetate, Tic ºi Tim au dat cu ochii de mai multe tablouri. Ce sã
vezi? Fiecare îl înfãþiºa pe Tic. Priveºte ºi tu:

Numai unul dintre portrete îl reprezintã pe Tic aºa cum este el, un bãiat curat ºi îngrijit. Care crezi cã este acest portret? De ce?

2. Încercuieºte obiectele care îl ajutã pe Tic sã aibã pãrul curat, sãnãtos ºi îngrijit:

3. Observã imaginile ºi spune ce face fiecare personaj pentru a avea pãrul îngrijit.

21

4. Tic îþi propune sã le spui colegilor cum îþi îngrijeºti tu pãrul. 5. Ghiceºte ºi deseneazã!
„Oricât te-ai uita la mine Tu te vezi numai pe tine.” „Deºi am dinþii subþirei Þi-aranjez pãrul cu ei.”

J oacã-te cu Tim!
În fiecare dintre desenele urmãtoare lipseºte câte un obiect. Decupeazã obiectele din anexa 5 ºi lipeºte-le la locul potrivit.

6. Tim a fost la teatru ºi a vizitat cabina unui actor. El a fost uimit de numãrul mare de
peruci pe care le-a vãzut pe un raft. – O perucã ºi un costum te transformã într-un personaj de teatru, i-a explicat actorul. Folosind fire textile sau hârtie creponatã confecþioneazã douã peruci pentru Tim ºi lipeºte-le în anexa 7. Spune ce personaj ar putea interpreta Tim în fiecare situaþie. Ai terminat! Steguleþul de la pagina 21 aºteaptã sã fie decupat ºi lipit în Anexa 1, la pagina 61.
22

1. La poarta cetãþii, cei doi prieteni au fost întâmpinaþi de Zâna Curãþeniei. Ea era
însoþitã de doi bãieþi care arãtau ca în imaginea de mai jos.

Cu care dintre cei doi þi-ar plãcea sã te joci? De ce? Tu cum îþi îngrijeºti hainele?

2. Tim a fãcut dezordine în ºifonier. Pune fiecare hainã la locul ei, potrivit anotimpului.

23

3. Tim este nedumerit. În ºifonier nu a gãsit deloc încãlþãminte.
Zâna îl lãmureºte: – Încãlþãmintea se gãseºte în cetate, dar în altã parte! – Aº vrea ºi eu sã vãd, spune Tim. – Numai dupã ce treci de urmãtoarea probã.

Uneºte ce se potriveºte:

ªi încãlþãmintea trebuie îngrijitã! Tu cum procedezi?

4. Decupeazã pãtrãþelele cu imagini din anexa 6 ºi lipeºte-le la locul potrivit.
Somn Spectacol Joacã

24

A cum ºtiu!

Aºa DA, aºa NU!

Coloreazã cãsuþele conform codului: verde – DA; roºu – NU!

Argumenteazã alegerea fãcutã.
25

5. Tic merge în excursie la munte. Ajutã-l sã-ºi aleagã obiectele necesare, colorându-le.

Bravo! Ai câºtigat încã un steguleþ (pagina 23)! Nu uita sã-l lipeºti în Anexa 1.
26

Puii de pinguin se jucau pe malul însorit. Deodatã, Alfons, cel mai guraliv pinguin, spune: – Staþi, nu vã mai jucaþi! Vine spre noi Alfina, pinguina-murdãrica. Sã ne ferim de ea, ca sã nu ne murdãrim. – Sã plecãm în altã parte, pe gheþarul acela, spun pinguinii în cor. Alfina a început sã plângã. Lacrimi mari îi curgeau pe guleraºul cenuºiu. Alfa, pinguina-sanitarã, a trecut pe acolo ºi a întrebat-o de ce plânge. – Cum sã nu plâng când pinguinii nu vor sã se joace cu mine ºi îmi spun ºi „Murdãrica”? Iar eu sunt atât de gãtitã ... Mi-am pus chiar ºi perucã ... – Îþi spun „Murdãrica” ºi nu te primesc în joc? Dar tu þi-ai privit chipul în oglindã ca sã te vezi? – Nu, nu mi-a trecut prin cap, spune, suspinând, Alfina. – Dacã te-ai uita, atunci nu te-ai mai mira! Pinguinii sunt curaþi ºi nu le place sã se joace cu pui murdari ºi dezordonaþi. Uite, gulerul cel alb a devenit cenuºiu, fracul tãu negru ºi-a pierdut strãlucirea din cauza murdãriei. Pânã ºi peruca e încâlcitã încât pieptenele nu se poate descurca în ea. Alfina a rãmas puþin pe gânduri apoi a zis: – Ce zici? S-ar putea oare sã mã schimb? – Cum sã nu se poatã, draga mea? i-a rãspuns, mângâind-o cu duioºie pinguina Alfa.
Ajut-o pe Alfina sã se schimbe, sã devinã „Curãþica”. Ce trebuie sã facã ea?
27

Sfaturile Tim Sfaturile lui Tim
Ai grijã de corpul tãu! Într-un corp sãnãtos ºi mintea este sãnãtoasã! Dacã-þi cureþi dinþii bine / Cariile nu vin la tine! Poartã haine îngrijite, curate ºi potrivite! Þine minte: Omul se cunoaºte ºi dupã încãlþãminte! Ai grijã de ea! Mâinile curate îþi aduc sãnãtate! Oglinda e cea mai sincerã prietenã a ta! Nu o ocoli!

28

*. Zâna Curãþeniei vrea sã punã în ordine obiectele de igienã personalã. Ajut-o ºi tu! Coloreazã stelele respectând codul: • igiena dinþilor → roºu • igiena corpului → galben • igiena mâinilor / unghiilor → verde • igiena pãrului → portocaliu • igiena hainelor / încãlþãmintei → albastru

Ai mai câºtigat un steguleþ (pagina 27)! Îl meriþi! Lipeºte-l ºi pe acesta la locul lui în Anexa 1.
29

desfãºoarã nicio probã. Sunt liberi sã facã ce vor. Totuºi, existã o condiþie: sã foloseascã timpul liber cât mai bine. – Ce propui sã facem? întrebã Tim. – Încerc sã-mi amintesc sfaturile mamei despre petrecerea timpului liber.

1. Tim ºi Tic primesc o veste bunã de la bãtrânelul-cãlãuzã: timp de trei zile nu se

Tu ce faci în timpul liber?
30

2. Reprezintã prin desen ceea ce îþi place sã faci în timpul liber.

3. Decupeazã puzzle-ul din anexa 8 ºi monteazã-l corect mai jos.

Cum îºi petrec aceºti copii timpul liber?

4. Decupeazã cubul din anexa 10, îndoaie ºi lipeºte. Rostogoleºte cubul ºi spune
2-3 enunþuri despre imaginea pe care o vezi deasupra. Jucaþi-vã în perechi! Nu uita de steguleþ! (pagina 30) L-ai câºtigat! Mergi la Anexa 1 ºi lipeºte-l!
31

est Tim Po v estea lui Tim
Într-o colonie de pinguini trãia Ric, un pinguin de ºapte ani. Cât era ziua de lungã el stãtea pe þãrm ºi se plângea cã se plictiseºte. Prietenii îl invitau sã se joace cu ei, dar el îi refuza mereu; nu îi plãcea sã facã nimic. Într-o zi, în timp ce stãtea, ca de obicei, pe marginea unui sloi de gheaþã, din valuri a ieºit pinguinul Rin. – Vino cu mine. Astãzi tata mã va învãþa sã mã scufund cât mai adânc în ocean. – Nu vin acum. O sã învãþ mai târziu scufundãrile. Pinguina Rica a trecut ºi ea pe acolo. – Ric, vrei sã pescuim împreunã? Mama mi-a arãtat un loc foarte bun.

32

– Avem destul peºte, rãspunse Ric. Voi pescui altãdatã. Nici Rina, specialistã în apãrare, nu l-a convins sã înveþe înotul în zig-zag pentru a se feri de foci. – Eu nici mãcar nu intru în apã! N-am nevoie sã înot în zig-zag, zise Ric! Deodatã, un val mare l-a luat de pe gheþar ºi l-a purtat mult timp pânã a întâlnit un sloi plutitor. Ric a vãzut mai mulþi pinguini care se pregãteau de joacã. Unii fãceau concurs de înot, alþii se scufundau, iar câþiva pescuiau. Dintr-o datã, a vrut ºi el sã intre în jocul pinguinilor. Dar, când se pregãtea sã sarã în apã, a simþit o greutate în picioare ºi nu se putea miºca. A vrut apoi sã miºte înotãtoarele, dar nici acestea nu-l ascultau. Speriat, a început sã strige: – Ajutor! Ajutor! – Ce s-a întâmplat? – Vreau ºi eu sã intru în jocul vostru: sã învãþ sã înot, sã pescuiesc, sã mã scufund... – Cum aºa? Tu nu ºtii? Toate acestea trebuia sã le înveþi din copilãrie. Acum, dupã cum vãd eu, eºti deja bãtrân, zise unul dintre pinguini. – Ce ai fãcut pânã acum? întrebã alt pinguin. Ai pierdut timpul degeaba? Ric a început sã plângã. Nu înþelegea nimic din ce se întâmpla. – Ric, trezeºte-te! De ce plângi? Ai visat urât? Era vocea mamei. – Ce bine cã a fost doar un vis! exclamã Ric. Mamã, sã nu mai pierdem timpul. Astãzi vreau sã învãþ sã pescuiesc.
Timpul este preþios! Nu îl irosi!

33

1. Dupã cele trei zile de odihnã, Tic ºi Tim au pornit la drum cu forþe proaspete. Ajunºi
la zidurile noii cetãþi, cei doi au fost întâmpinaþi de câþiva pitici, înarmaþi cu mãturi, bureþi ºi gãletuºe cu apã. – Noi avem grijã ca toate camerele din cetate sã strãluceascã de curãþenie, le-a explicat piticul-ºef. – Aº vrea sã vãd ºi eu camera unui pitic, spuse Tim. Tic nu spunea nimic. Se gândea cum aratã camera lui. Poþi vedea în imagini camera piticului Pim ºi cea a lui Tic. Care îþi place mai mult? De ce?

2. Deseneazã camera ta. Spune-le colegilor tãi cum ai tu grijã ca aceasta sã fie
mereu curatã ºi ordonatã.

34

3. Pim, piticul, trebuie sã aleagã din debara numai obiectele folositoare pentru curãþenie.
Tic ºi Tim ºtiu deja ce ar alege. Tu ºtii? Coloreazã aceste obiecte.

4. Tic e hotãrât ca, la întoarcere, sã facã ordine în camera lui. Ajutã-l ºi tu sã punã
lucrurile la locul lor.

5. Tim a gãsit o poezie despre curãþenie în sacul sãu. Învaþ-o împreunã cu el!
Camera mea e ordonatã, Curãþenie fac pe datã! Pun toate lucrurile la locul lor ªi nici-un fir de praf Nu las pe dulãpior! Curãþenia ºi aerul curat Prieteni îmi sunt neîncetat!

Felicitãri! Poþi decupa steguleþul (pagina 34)! Lipeºte-l ºi pe acesta la locul lui, în Anexa 1.
35

A cum ºtiu!

Aºa DA, aºa NU!

Coloreazã cãsuþele conform codului: verde – DA; roºu – NU! Aerisesc camera dimineaþa ºi seara, indiferent de anotimp. Sãptãmânal, mãtur sau aspir praful din camera mea. Jucãriile mele sunt împrãºtiate în toatã camera. ªterg praful de pe mobilã rar, când nu am altceva de fãcut. Îmi fac ordine pe birou înainte sã îmi fac lecþiile. Mãnânc în pat, în camera mea. Când afarã plouã, mã joc cu mingea în camerã. Hainele mele sunt frumos aºezate în ºifonier. Cãrþile, caietele ºi jucãriile stau la un loc. Îmi pãstrez încãlþãmintea de stradã sub birou. Îmi fac singur ordine în camera mea. Când vin de la ºcoalã, îmi pun hainele pe umeraº.

36

6. Joacã-te în perechi!
Ai nevoie de un zar ºi de doi pioni. Arunci zarul ºi înaintezi atâtea cãsuþe câte puncte sunt pe zar. Unele cãsuþe te pot ajuta sã înaintezi mai repede sau te pot întoarce din drum. Câºtigã cel care ajunge primul la STOP.

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful