You are on page 1of 52

W

Y
D
A
W
C
A
:
T
W
O
R
Z
Y
W
A
-
M
E
D
I
A

4
4
-
1
0
0
G
l
i
w
i
c
e
,
u
l
.
P
l
e
b
i
s
c
y
t
o
w
a
1

e
-
m
a
i
l
:
r
e
d
a
k
c
j
a
@
t
w
o
r
z
y
w
a
.
o
r
g
.
p
l
,
w
w
w
.
k
w
a
r
t
a
l
n
i
k
.
t
w
o
r
z
y
w
a
.
p
l
Numer 1 (46), WIOSNA 2012
Cena: 21 z (zawiera 8% VAT)
ISSN 1641-6325
CZASOPISMO POLSKIEGO ZWIZKU PRZETWRCW TWORZYW SZTUCZNYCH
WE WSPPRACY Z:
DWA kolory JEDEN kierunek
MEMBERS OF THE MOL GROUP
Nowa nazwa!
Sprawdzony zesp!
Sprawna obsuga klienta!
WGIERSKIE i SOWACKIE
POLIETYLENY i POLIPROPYLENY
z zakadw TVK Plc. i Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
bez zmian
pod dotychczasowym, warszawskim adresem
02-796 Warszawa, ul. Wwozowa 23 lok. 12.
tel : 0 22 545 70 70
fax : 0 22 545 70 60
tworzywa P1 12 7
Tendencje cen i zapasw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
stowarzyszenie
Akcje, spotkania, konsultacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Drzewko za butelk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Odpady w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Morskie mieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Stanowisko Federacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
rynek
Analiza zimowej ankiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Plastech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Zblia si Plast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Kolejny Plastpol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
SuperCleanQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Targi w Szanghaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Caa naprzd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Rynek maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Elastomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
tworzywa i rodowisko
Znakomicie rozwijajcy si przemys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Na pomoc rodowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
maszyny i urzdzenia
Ultradwikowa technologia czenia tworzyw . . . . . . . . . . . . . . . .34
Woskie patenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Linia wytaczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Bogini witu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Suchy offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Boczne adowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Tworzywo i drewno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Efektowny zagwek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Walka z azbestem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Uzyskanie najwikszej precyzji w aktywny sposb . . . . . . . . . . . . .40
Nowe rozwizania w recyklingu tworzyw sztucznych . . . . . . . . . . .45
surowce
Tworzywa w rolnictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Spis treci
tworzywa nr 1 (46)/2012
Assocomaplast
WOSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTW
MASZYN DO PRZETWRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH I GUMY
PZPTS
POLSKI ZWIZEK
PRZETWRCW TWORZYW
SZTUCZNYCH
CZASOPISMO TECHNICZNE BRANY
TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY
PATRONUJEMY TARGOM PLASTPOL
POMAGAJ NAM:
KWARTALNIK POWICONY EKONOMICZNYM
I TECHNICZNYM PROBLEMOM
PRZETWRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
Wydawca: TWORZYWA-MEDIA
Redaguje zesp.
Redaktor Naczelny: Wojciech Filek
Redaktor techniczny: Lechosaw Wglorz
Wsppraca: Claudio Celata, Veronica Zucchi
Rada programowa:
Tadeusz Nowicki Przewodniczcy Rady
Jan Polaczek
Grzegorz Kalisiak
Krzysztof Piekowski
Piotr Pczak
Sabina Nowosielska
Robert Szyman Sekretarz Rady
tworzywa s organem prasowym Polskiego Zwizku
Przetwrcw Tworzyw Sztucznych
tworzywa wsppracuj z magazynem Macplas,
wydawanym take po angielsku, arabsku, hiszpasku,
rosyjsku i wosku.
Adres redakcji: Tworzywa
44-100 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1
tel.: +48 32 746 03 13, fax: +48 39 139 66 02
e-mail: redakcja@tworzywa.org.pl
Materiaw niezamwionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadsyanych
materiaach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre i form
ogosze. Kolporta wycznie w prenumeracie.
Nakad 3000 egz.
Skad i amanie: BET Studio, Druk: Drukarnia Rawlik Zabrze
Ogoszenia i reklamy przyjmuje redakcja. W sprawie reklam telefon:
+48 32 746 03 13, (0) 504 278 832
e-mail: reklama@tworzywa.org.pl www.kwartalnik.tworzywa.pl
BANDERA
WOSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTW MASZYN
DO PRZETWRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY
ASSOCOMAPLAST
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo F/3 - 20090 Assago (Milan), Italy
tel +39 02 8228371 - fax +39 02 57512490
e-mail: info@assocomaplast.org - www.assocomaplast.org
ORYGINALNO
DOWIADCZENIE
NIEZAWODNO
tworzywa P1 12 9
Str. 14
Federacja PlasticsEurope grupujca firmy produkujce tworzywa sztucz-
ne, przygotowaa szczegowy raport na temat gospodarki odpadami
z tworzyw sztucznych pochodzcych z sektora budownictwa. Prezentuje-
my jego podsumowanie.
W europejskich informacjach dotyczcych odpadw tworzyw sztucznych,
dane o zagospodarowaniu opakowaniowych odpadw tworzyw sztucznych
stanowi obszern i wyczerpujc grup, natomiast praktycznie nie ma da-
nych czy analiz porwnawczych na temat tworzywowych odpadw z sekto-
ra budowlanego drugiego po opakowaniach najwikszego segmentu za-
stosowa tworzyw sztucznych. W celu zapenienia tej luki PlasticsEurope,
stowarzyszenie reprezentujce europejskich producentw tworzyw sztucz-
nych, zlecio niezalen analiz dotyczc zagospodarowania odpadw
tworzyw sztucznych pochodzcych z budownictwa i obejmujc 27 krajw
UE oraz Norwegi i Szwajcari. Analiza pokazuje, e w tych 29 krajach
w 2010 r. zagospodarowano powtrnie poprzez ich recykling (20%) oraz
odzysk energii (36,2%) unikajc skadowania 56,2% odpadw tworzyw
z budownictwa, co oznacza zdecydowany wzrost oglnego stopnia odzy-
sku w porwnaniu do roku poprzedniego (51,9%) i stanowi kontynuacj po-
zytywnej tendencji w zarzdzaniu odpadami tworzyw sztucznych w budow-
nictwie.
Str. 26
Biotworzywa znajduj coraz szersze zastosowanie. W artykule Znakomi-
cie rozwijajcy si przemys, opis aplikacji oraz streszczenie dyskusji
na temat ich przyszoci.
Globalne zapotrzebowanie na tworzywa biodegradowalne i biologiczne
wzronie ponad trzykrotnie z 300.000 ton (2010) do ponad miliona ton w ro-
ku 2015, o wartoci 2,9 miliarda USD. Biotworzywa maj ju za sob po-
cztkow faz wejcia na rynek, a teraz notuj znaczny wzrost zapotrzebo-
wania dosownie we wszystkich czciach wiata. Zyski bd napdzane
przez wiele czynnikw. Jednake cena bdzie podstawowym czynnikiem
decydujcym o sukcesie rynku biotworzyw, a prognozy mwi, e rosnce
ceny ropy naftowej pozwol ywicom biotworzyw osign parytet cenowy
z konwencjonalnymi tworzywami pod koniec dekady. Tworzywa biodegra-
dowalne w roku 2010 stanowiy 90% caego wiatowego rynku biotworzyw.
Istotny wzrost jest spodziewany dla dwch wiodcych tworzyw biodegrado-
walnych, ywic na bazie skrobi i poliaktydu (PLA). W przypadku obu tych
surowcw nastpi podwojenie zapotrzebowania do roku 2015.
Str. 46
Rne s zastosowania tworzyw sztucznych w rolnictwie. Artyku prezen-
tuje niektre z ciekawych zastosowa
Folie z tworzyw sztucznych przeznaczone do kiszonki, ciki oraz do zasto-
sowa w szklarniach przyczyniy si w znacznym stopniu do rozwoju rolnic-
twa w cigu ostatnich 60 lat. Ich zastosowanie stao si zauwaalne w prze-
myle ogrodniczym, w sektorze misnym i przetwrstwa mlecznego, przy-
czyniajc si do zwikszania plonw. Folie z tworzyw sztucznych pozwoliy
rwnie na rozszerzenie upraw pod wzgldem sezonw wzrostu wielu ga-
tunkw rolin, a to za spraw zastosowania ciki ochronnej oraz folii cie-
plarnianych. Podczas gdy tworzywa sztuczne mog bez wtpienia przyczy-
ni si do poprawy efektywnoci i wydajnoci, coraz wiksze zaniepokoje-
nie odpadami folii i jej usuwaniem doprowadzio do zainteresowania stoso-
waniem materiaw ulegajcych biodegradacji. Redukcja stad mlecznych
moe z kolei prowadzi do zmniejszenia folii do kiszonki w jednym obsza-
rze; zwikszenie plonw biomasy moe tworzy natomiast inne moliwoci.
W tym wydaniu
polecamy
BANDERA
tel. 509719797 kredyty.walor@gmail.com
www.walor.biz
Autoryzowany przedstawiciel
Specjalizujemy si w leasingu maszyn do przetwrstwa
tworzyw sztucznych:
- maszyny nowe i uywane
- maszyny z kraju i z zagranicy
- wsppraca z wieloma renomowanymi dystrybutorami
Porednictwo finansowe take w zakresie:
- kredytw inwestycyjnych
- kredytw samochodowych, hipotecznych, konsolidacyjnych
European Busi ness
Easter n and Cent ral
Devel opment Ltd.
myCEPPI
New style
coming soon
Professional ideas
fresh content
and
from June
tworzywa P1 12 11
Luty rozpocz si silnym wzrostem
cen, co zostao spowodowane czyn-
nikami zewntrznymi wysok cen
ropy naftowej, niewielkim margine-
sem w rafineriach oraz zwizanym
z tymi czynnikami brakiem polime-
rw. Poniewa trend ten zdaje si
by taki sam, jak w zeszym roku,
przetwrcy tworzyw sztucznych za-
akceptowali atwo wzrost cen. Post-
powali oni zgodnie ze sprawdzon
w takich przypadkach strategi: ku-
powa, kupowa, kupowa...
Strategia ta spowodowaa brak su-
rowcw na rynku, co oznacza dalszy
wzrost cen. Kolejnym powodem
wzrostu cen s niewielkie marginesy
rafinerii. Dlatego te trzeci tydzie lu-
tego przynosi kolejny wzrost cen,
ktre osigny poziom 70-100 eu-
ro/ton. Wydaje si, e nabywcy to
zaakceptowali i realizuj strategi za-
kupw... Wzrost ceny oleju napdo-
wego prawdopodobnie zostanie za-
trzymany, powodujc zmniejszenie
zapotrzebowania na energi. Kolej-
nym czynnikiem redukujcym jest
prognoza dotyczca wojny w Iranie.
Wzrost cen monomerw zapobie-
gnie spadkom zapotrzebowania. Za
pogoda mina i zapotrzebowanie
na tworzywa budowlane znacznie si
zwikszyo. Oczekiwania s subiek-
tywne. W marcu spodziewany jest
bowiem wzrost cen na poziomie
od 70 do 120 EUR w przypadku ka-
dego polimeru). Pozostaje pytanie,
jak bdzie wyglda sytuacja
w kwietniu? Czy strach ten si utrzy-
ma, czy te powrc trendy z koca
marca? Faktycznie kryzys pokaza,
e oczekiwania rynkowych graczy
wykraczaj poza normalno. Od
poowy lat 90-tych obserwowano na-
stpujcy roczny trend: wzrost cen
rozpoczyna si z pocztkiem stycz-
nia, do poowy marca ceny rosy po-
woli, nastpnie gwatownie do poo-
wy maja, a nastpnie do koca
czerwca nastpowaa stagnacja. Na-
stpnie mia miejsce spadek cen
trwajcy do poowy sierpnia. Jednak-
e po 20 sierpnia ceny oraz zapotrze-
bowanie zaczynay wzrasta do po-
owy listopada. Typowy rok skada
si z 8-9 dobrych miesicy i 3-4 sa-
bych. Wiosn zeszego roku, w maju,
mielimy do czynienia ze zmian
trendu, w tym roku trend zwizany
z cenami i zapotrzebowaniem od-
wrci si w kwietniu. W zeszym roku
mielimy do czynienia z szecioma
dobrymi i szecioma sabymi miesi-
cami, w tym roku bdzie to 7-8 do-
brych miesicy i 4-5 sabych. To rw-
nie odzwierciedli si w zapotrzebo-
waniach, niepewno zamwie b-
dzie motywowa do zmiany warun-
kw zamwie w przypadku prze-
twrcw tworzyw sztucznych oraz
nabywcw produktw kocowych.
Redukcja cen w kwietniu odegra
gwn rol ze wzgldu na zwolnie-
nie PVC towary z Dalekiego
Wschodu pojawiaj si w portach
Morza rdziemnego. W przypadku
poliolefin ywice z Dalekiego i Bli-
skiego Wschodu pojawi si najp-
niej pod koniec marca.
Tak wic w marcu spodziewamy si
wzrostu cen o 70-100 EUR. W kwiet-
niu wzrost wyniesie 30-50 EUR,
a wzrost cen zwolni od poowy kwiet-
nia. W pierwszych tygodniach maja
moe rozpocz si rwnie powol-
na korekta. Jednak powany spadek
cen nie jest spodziewany wczeniej,
ni w czerwcu. Podsumowujc: ceny
bd wzrasta dopty, dopki klien-
ci bd uwaa, e w przyszym mie-
sicu jeszcze bardziej one wzrosn.
Tradycyjnie czerwiec jest pierwszym
miesicem, kiedy gwatowne wzrosty
cen zostaj zatrzymane. Bazujc
na dowiadczeniach z zeszego ro-
ku, spodziewamy si zatrzymania
galopujcych cen w maju. Z tego po-
wodu w kwietniu nie naley si spo-
dziewa duych zakupw. Ostro-
no ta nie bdzie jedynym powo-
dem, ktry spowoduje zahamowanie
rosncego trendu cenowego. Prze-
twrcy tworzyw sztucznych s umiar-
kowanymi optymistami. Kady z ryn-
kowych graczy jest bardzo ostrony
i nie chce wchodzi w dugotermino-
we zobowizania. Marzec i kwiecie
wydaj si by odpowiednimi mie-
sicami z punktu widzenia produkcji
tworzyw sztucznych. Firmy zgaszaj
wysokie zapotrzebowanie wydajno-
ci (powyej 90%). Firmy IM, ktre s
najbardziej optymistyczne, cz za-
mwienia. Producenci folii LDPE,
HDPE s rwnie optymistami dziki
zbliajcemu si sezonowi na folie
rolnicze. Optymizm ten jest widoczny
w sektorze wkien PP. Zuycie w-
kien PP wynosi powyej 90%.
www.ecebd.com
RYSUNEK 1. REDNIE CENY LDPE W EUROPIE RODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 10 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZ DO 22 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 2. REDNIE CENY HDPE W EUROPIE RODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 10 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZ DO 22 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 3. REDNIE CENY PP W EUROPIE RODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 10 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZ DO 22 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 4. REDNI OCZEKIWANY POZIOM PRODUKCJI W MARCU 2012
Stan rynku poliolefin w I kwartale 2012
Tendencje cen i zapasw
12 tworzywa P1 12 stowarzyszenie
Od duszego czasu Polski Zwi-
zek Przetwrcw Tworzyw Sztucz-
nych zauwaa tendencj nasilania
si atakw na ftalany o niszej ma-
sie czsteczkowej, a w szczegl-
noci na ftalan bis (2-etyloheksylu)
/ DEHP.
W lutym 2011 r. DEHP umieszczo-
ny zosta w zaczniku XIV rozpo-
rzdzenia REACH stajc si przed-
miotem udzielania zezwole.
W chwili obecnej producenci
w tym ZAK S.A. prowadz pra-
ce w celu przygotowania wniosku
o uzyskanie zezwolenia na zasto-
sowania zidentyfikowane tej sub-
stancji.
Pomimo powyszych dziaa, poja-
wiaj si dodatkowe przeszkody,
ktre mog przyczyni si
do wprowadzenia dodatkowych
ogranicze, a zarazem stosowania
DEHP przez jego przetwrcw.
W sierpniu 2011 r. Dania przedsta-
wia Europejskiej Agencji Chemika-
liw (ECHA) wniosek, w ktrym
proponuje ograniczenie wprowa-
dzania do obrotu i stosowania nie-
ktrych wyrobw zawierajcych
cztery ftalany DIBP, BBP, DBP
oraz wspomniany ju DEHP. Wnio-
sek w formie raportu obejmuje
zakaz umieszczania na rynku Unii
Europejskiej wyrobw zawieraj-
cych ww. ftalany w sumarycznym
steniu powyej 0,1%, stosowa-
nych wewntrz pomieszcze oraz
wyrobw, ktre mog mie bezpo-
redni kontakt ze skr lub bona-
mi luzowymi.
Takie ograniczenie oznacza take
koniec recyklingu produktw za-
wierajcych ww. ftalany objtych
tymi szeroko zdefiniowanymi zasto-
sowaniami.
W celu opracowania informacji dla
odpowiednich wadz, a co za tym
idzie moliwoci kontynuacji recy-
klingu mikkiego PVC w rnych
zastosowaniach, konieczne jest ze-
branie informacji o przetwrcach
PVC w formie specjalnie opracowa-
nego kwestionariusza.
Zwizek rozprowadzi go wrd
swoich czonkw i innych firm prze-
twrstwa PVC, podkrelajc w swo-
im pimie konieczno penej
wsppracy w tej kwestii, gdy brak
takich informacji skutkowa moe
w przyszoci ograniczeniem recy-
klingu mikkiego PVC.
* * *
Przedstawiciele brany tworzyw
sztucznych spotkaj si 19 kwiet-
nia 2012 r. w Warszawie w hotelu
Westin. Seminarium organizuj,
wspdziaajc Polski Zwizek
Przetwrcw Tworzyw Sztucznych
i PlasticsEurope Polska fundacja
zrzeszajc producentw tworzyw
sztucznych. Bdzie to ju czwarte
spotkanie o tym charakterze. Do-
bry program oraz niekomercyjne
podejcie do organizacji imprezy
ma by gwarancj udanej czci
konferencyjnej tak jak w poprzed-
nich latach, kiedy to odwiedzao je
ponad 100 firm, kluczowych udzia-
owcw rynku tworzyw sztucznych.
Celem spotkania, podobnie jak
w poprzednich latach jest przede
wszystkim wymiana pogldw
na temat obecnych wyzwa prze-
mysu tworzyw sztucznych, wize-
runku brany oraz najbardziej aktu-
alnych spraw dotyczcych brany.
Zgodnie z zaoeniami spotkanie
jest zorganizowane dla czonkw
Zwizku, Fundacji PlasticsEurope
oraz wybranych goci, m.in.:
przedstawicieli European Plastics
Converters (EuPC) oraz PlasticsEu-
rope w Brukseli, a take wybranych
organizacji pozarzdowych oraz
prasy.
Hasem obecnej edycji konferencji
jest: Przemys Tworzyw Sztucz-
nych w Polsce Perspektywy, In-
nowacje, Wyzwania. Ramowy pro-
gram spotkania obejmuje midzy
innymi referaty:
Wane wydarzenia w 2011 oraz
perspektywy na przyszo w Pol-
sce i Europie:
w produkcji tworzyw Dick Stol-
wijk, PlasticsEurope Poland
w przetwrstwie tworzyw Tade-
usz Nowicki, PZPTS
Surowce dla przemysu tworzyw
sztucznych ewolucja technolo-
gii
Innowacje w przemyle tworzyw
Rudiger Baunemann, Plastics-
Europe
Wpyw przepisw UE na tworzy-
wa sztuczne Alexandre Dangis,
EuPC
Wanym elementem spotkania b-
dzie dyskusja panelowa dotyczca
sposobw w w jakich przemys
tworzyw sztucznych moe uczest-
niczy w procesie poprawy wize-
runku tworzyw.
Spotkanie zakoczy nieformalny
koktajl i uroczysta kolacja.
* * *
Polski Zwizek Przetwrcw Two-
rzyw Sztucznych jest w trakcie opi-
niowania na potrzeby Ministerstwa
Gospodarki polskiego stanowiska
w sprawie rozporzdzenia zmienia-
jcego zacznik XVII rozporzdze-
nia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwole i stosowanych
ogranicze (REACH) w odniesieniu
do kadmu w tworzywach sztucz-
nych. Rozporzdzenie Komisji (UE)
nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r.
zmieniajce rozporzdzenie nr
1907/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwole i stoso-
wanych ogranicze w zakresie che-
mikaliw (REACH) w odniesieniu
do zacznika XVII (kadm) zmienio
zakres stosowanych ogranicze
dotyczcych kadmu i jego zwiz-
kw, wprowadzajc przepisy maj-
ce zastosowanie do paeczek
do lutowania oraz biuterii zgodnie
z ocen ryzyka i strategiami zmniej-
szania ryzyka dla kadmu i tlenku
kadmu. Rozporzdzenie rozszerzy-
o ponadto obowizujce ograni-
czenia dotyczce stosowania kad-
mu i jego zwizkw w syntetycz-
nych polimerach organicznych
(tworzywo sztuczne) na wszystkie
tworzywa sztuczne ustanawiajc
jednoczenie wyjtek dla stosowa-
nia polichlorku winylu z odzysku
zawierajcego kadm w produkcji
niektrych materiaw budowla-
nych. Zostao to dokonane
z uwzgldnieniem dyskusji prze-
prowadzonych na zorganizowa-
nym ad hoc spotkaniu ekspertw.
Byo ono powicone dziaaniom
zwizanym z zarzdzaniem ryzy-
kiem na podstawie rozporzdzenia
nr 1907/2006 oraz wynikw prze-
prowadzonego badania na temat
spoeczno-ekonomicznych skut-
kw ewentualnej aktualizacji ogra-
nicze dotyczcych wprowadzania
do obrotu i stosowania kadmu
w biuterii, stopach lutowniczych
i w polichlorku winylu, opublikowa-
nych w styczniu 2010 r. Oba ele-
menty ograniczenia zostay skon-
sultowane z waciwymi organami
pastw czonkowskich odpowie-
dzialnymi za wdroenie rozporz-
dzenia nr 1907/2006 i z zaintereso-
wanymi stronami.
Po przyjciu rozporzdzenia
nr 494/2011 Komisja dowiedziaa
si o istnieniu ograniczonej liczby
niszowych zastosowa niektrych
typw tworzywa sztucznego, kt-
rych nie obejmowa zakres po-
przedniego ograniczenia, a w kt-
rych, jak si wydaje, nie ma odpo-
wiedniej alternatywy dla uycia
zwizkw kadmu. W zwizku z po-
wyszym naley przeprowadzi
szczegow ocen ryzyka i spo-
eczno-ekonomicznych skutkw,
wcznie z dostpnoci alterna-
tywnych rozwiza, dotyczcych
stosowania kadmu i zwizkw kad-
mu w tych typach tworzywa sztucz-
nego, ktrych nie obejmowa za-
kres poprzedniego ograniczenia.
www.pzpts.com.pl
Dziaania PZPTS
Akcje, spotkania, konsultacje
DEPOSITE
14 tworzywa P1 12 stowarzyszenie
W europejskich danych dotycz-
cych odpadw tworzyw sztucznych
dane o zagospodarowaniu opako-
waniowych odpadw tworzyw
sztucznych stanowi obszern
i wyczerpujc grup, natomiast
praktycznie nie ma danych czy
analiz porwnawczych na temat
tworzywowych odpadw z sektora
budowlanego drugiego po opa-
kowaniach najwikszego segmen-
tu zastosowa tworzyw sztucz-
nych.
W celu zapenienia tej luki Plastic-
sEurope, stowarzyszenie reprezen-
tujce europejskich producentw
tworzyw sztucznych, zlecio nieza-
len analiz dotyczc zagospo-
darowania odpadw tworzyw
sztucznych pochodzcych z bu-
downictwa i obejmujc 27 krajw
UE oraz Norwegi i Szwajcari.
Analiza pokazuje, e w tych 29 kra-
jach w 2010 r. zagospodarowano
powtrnie poprzez ich recykling
(20%) oraz odzysk energii (36,2%)
unikajc skadowania 56,2% od-
padw tworzyw z budownictwa, co
oznacza zdecydowany wzrost
oglnego stopnia odzysku w po-
rwnaniu do roku poprzedniego
(51,9%) i stanowi kontynuacj po-
zytywnej tendencji w zarzdzaniu
odpadami tworzyw sztucznych
w budownictwie.
Zebrane dane wskazuj ponadto
na znaczne rnice w stopniu od-
zysku pomidzy poszczeglnymi
krajami. Niemcy to przykad poka-
zujcy, jak wiele mona osign
w danym kraju dziki odpowiedniej
infrastrukturze i prawodawstwu
odzysk odpadw w sektorze bu-
dowlanym osign tam w ro-
ku 2010 blisko 96%. Jednoczenie
w krajach takich jak Hiszpania, Pol-
ska czy Wochy ponad 80% tych
odpadw trafia na wysypiska. W in-
nych regionach obserwuje si bar-
dziej subtelne rnice.
W Wielkiej Brytanii, ktra przoduje
w zakresie recyklingu (31,5%) po-
zostae 2/3 odpadw z budownic-
twa jest unieszkodliwiane przez
skadowanie na wysypiskach, cze-
go przyczyn jest mae wykorzysta-
nie w tym kraju procesw odzysku
energii.
Natomiast w krajach skandynaw-
skich jest odwrotnie przewaa
energetyczne wykorzystanie odpa-
dw tworzyw sztucznych, przy ca-
kowitej wielkoci odzysku na po-
ziomie 80% (2010 r.).
Raport wskazuje take na do ma-
y udzia w oglnej iloci odpadw
tworzyw sztucznych odpadw po-
chodzcych z budownictwa. Sek-
tor budowlany zuywa ok. 20%
z cakowitej iloci tworzyw sztucz-
nych przetwarzanych w Europie
(2010 r.). Jednoczenie tylko 5,5%
odpadw tworzyw sztucznych
w oglnej iloci takich odpadw
pochodzi z sektora budowlanego.
Mona to tumaczy po pierwsze
tym, e w przeszoci tworzywa nie
byy tak powszechnie wykorzysty-
wane w budownictwie jak obecnie,
po drugie tym, e wiele zastoso-
wa tworzyw sztucznych w budow-
nictwie to zastosowania tzw. dugo-
trwae.
Poniewa w ostatnich dekadach
zastosowanie wyrobw z tworzyw
sztucznych w budownictwie zdecy-
dowanie wzroso, w miar upywu
czasu naley spodziewa si wzro-
stu iloci odpadw tworzyw z tego
sektora w miar koczenia si cy-
klu ycia poszczeglnych wyro-
bw. Przemys od wielu lat promu-
je efektywnie sposoby zagospoda-
rowania odpadw tworzyw sztucz-
nych pochodzcych z sektora bu-
dowlanego poprzez rnego typu
dobrowolne inicjatywy, takie jak
np. pionierski program VinylPlus,
zwizany ze zrwnowaonym za-
rzdzaniem PCW.
Cho obecnie ilo zbieranych po-
uytkowych odpadw tworzyw
sztucznych z sektora budowlanego
jest wzgldnie maa, to sposb ich
zagospodarowania 56,2 % wyko-
rzystane jest ponownie, czyli nie
jest skadowane odzwierciedla
tendencj oglnie obowizujc
dla wszystkich odpadw tworzyw,
dla ktrych stopie odzysku wyno-
si 57,9%.
Przemys tworzyw sztucznych
w dalszym cigu podejmowa b-
dzie wysiki sprzyjajce zwiksza-
niu w skali europejskiej stopnia za-
gospodarowywania odpadw two-
rzyw sztucznych, realizujc w ten
sposb jeden ze swoich celw:
cakowite zaniechanie skadowa-
nia tworzyw sztucznych na wysypi-
skach do roku 2020.
* * *
Program VinylPlus i program po-
przedni, tj. Vinyl 2010, powicone
s zrwnowaonemu zarzdzaniu
PCW 45% odpadw tworzyw po-
chodzcych z sektora budowlane-
go to odpady z tego polimeru.
Od chwili wprowadzenia dobrowol-
nego zobowizania Vinyl 2010
w 2000 r. recykling PCW w Europie
wzrs z niemal zerowego poziomu
do ponad wier miliona ton
w 2010 r., z czego przewaajca
wikszo pochodzi z budownic-
twa. Cel nowego programu Vinyl-
Plus to 800 tys. ton PCW poddane-
go recyklingowi w roku 2020, z cze-
go ponownie wikszo stanowi
bd odpady budowlane.
www.plasticseurope.pl
Polski Zwizek Przetwrcw
Tworzyw Sztucznych obj hono-
rowy patronat X Akcji Drzewko
za butelk. Akcja zostaa zapo-
cztkowana w 2003 roku przez
firmy chemiczne, realizujce
Program Odpowiedzialno
i Troska. Ide akcji jest aktywne
dbanie o rodowisko poprzez
zbieranie niepotrzebnych i za-
miecajcych otoczenie plasti-
kowych butelek PET. Akcja jest
wietnym instrumentem edukacji
ekologicznej, zwaszcza naj-
modszych.
Do udziau w projekcie zaprasza-
ni s wszyscy realizatorzy Pro-
gramu oraz spoecznoci lokalne
z miejscowoci, gdzie te przed-
sibiorstwa prowadz swoj ak-
tywno gospodarcz. W zamian
za zebrane butelki, ktre trafiaj
do recyklingu, przedszkolaki
i uczniowie biorcy udzia w ak-
cji, otrzymuj sadzonki drzew.
Sadz je w wybranych przez sie-
bie miejscach w swojej miejsco-
woci.
Dziki temu nie tylko upikszaj
wasne otoczenie, ale daj te
wyraz swojego zaangaowania
w ochron rodowiska natural-
nego. Dla uczestnikw i zwyciz-
cw zabawy przewidziane s
rwnie liczne atrakcje oraz na-
grody lokalne festyny ekolo-
giczne, pikniki, wycieczki przy-
rodnicze.
Akcja Drzewko za butelk -
czy w sobie walory edukacji eko-
logicznej, aktywnoci spoecz-
nej, dbaoci o rodowisko natu-
ralne i o wasn gmin. Stanowi
rwnie paszczyzn integracji
firm realizatorw Programu Od-
powiedzialno i Troska, plac-
wek owiatowych, wadz samo-
rzdowych, mediw oraz dzieci
i ich rodzin wok atrakcyjnej
formy budowania wsplnego do-
bra dla przyszych pokole.
W ramach dziewiciu dotychcza-
sowych edycji Akcji Drzewko
za Butelk, dzieci z caej Polski
zebray prawie 13 mln butelek
i posadziy ponad 18,5 tysica
drzewek.
www.pzpts.com.pl
Raport PlasticsEurope
Odpady w budownictwie
Drzewko
za butelk
DEPOSITE
16 tworzywa P1 12 stowarzyszenie
wiatowy przemys tworzyw
sztucznych ogasza plan dziaa
w sprawie rozwizania problemu
zamiecania rodowiska mor-
skiego. W dniach 16-17 listopada
przedstawiciele przemysu two-
rzyw sztucznych z caego wiata
spotkali si w Dubaju, aby opra-
cowa globalny plan dziaa
w sprawie rozwizania problemu
mieci w rodowisku morskim.
Plan ten okrela przedsiwzi-
cia, ktre zostan podjte i defi-
niuje zakres ich kontroli w 2012.
Obecnie okrelonych zostao bli-
sko 100 projektw, ktre bd
prowadzone lokalnie w 32 kra-
jach, bdc uzupenieniem r-
nych dziaa na poziomie global-
nym wspieranych przez wszyst-
kich sygnatariuszy planu.
Majc wiadomo, e rozwiza-
nie problemu mieci w rodowi-
sku morskim wymaga bdzie
szerokiej wsppracy na pozio-
mie globalnym, przemys two-
rzyw sztucznych zaprasza zainte-
resowane strony do przyczenia
si zarwno do tych wyej wy-
mienionych, jak i wszystkich in-
nych akcji, majcych zapobiec
zamiecaniu rodowiska mor-
skiego.
Wilfried Haensel, Dyrektor Wyko-
nawczy PlasticsEurope powie-
dzia, e spotkanie w Dubaju by-
o istotnym krokiem naprzd
uczynionym przez przedstawicie-
li przemysu tworzyw sztucz-
nych, ktrzy zaangaowali si
w stworzenie globalnego planu
dziaa w sprawie rozwizania
problemu mieci w rodowisku
morskim, natomiast Patrick
Thomas, Prezes PlasticsEurope
i Prezes Zarzdu (CEO) Bayer
Material Science doda, e wia-
towy przemys tworzyw sztucz-
nych jest zdeterminowany, aby
wykona swoj cz tego
wsplnego zadania, penic
przy tym konstruktywn rol
w budowaniu nowego partner-
stwa na rzecz znalezienia rozwi-
za w zakresie zamiecania ro-
dowiska morskiego.
Dziaania prowadzone przez
wiatowy przemys tworzyw
sztucznych bd publicznie ra-
portowane na stronie www.mari-
nelittersolutions.org. Strona,
uruchomiona w jzyku angiel-
skim, bdzie sukcesywnie wzbo-
gacana o treci w innych jzy-
kach.
Do tej pory Deklaracj w spra-
wie rozwizania problemu za-
miecenia rodowiska morskie-
go podpisay 54 organizacje
przemysu tworzyw sztucznych
na wiecie. Deklaracja zawiera
szeciopunktow strategi dzia-
a przemysu i wzywa do cisej
wsppracy w ramach szerokie-
go grona zainteresowanych
stron w celu znalezienia rozwi-
za w sprawie zanieczyszczenia
rodowiska morskiego. Przyka-
dy inicjatyw, w ktre ju teraz za-
angaowany jest przemys two-
rzyw sztucznych to: Vacances
Progres we Francji, Keep Ame-
rica Beautiful w USA, Cool Se-
as w Wielkiej Brytanii oraz In-
ternational Beach Cleanup
w RPA. Akcje te bd suy
za katalizator dla kolejnych
przedsiwzi w innych miej-
scach.
Jedn z aktywnoci przemysu,
prowadzonych w ramach wspl-
nej deklaracji jest partnerstwo
w programie GESAMP (The Joint
Group of Experts on the Scienti-
fic Aspects of Marine Environ-
mental Protection). GESAMP jest
gremium doradczym przy ONZ
w zakresie naukowych aspektw
ochrony rodowiska morskiego.
Przemys tworzyw sztucznych
zadeklarowa wsparcie wysikw
GESAMP, suce ocenie rde
pochodzenia i efektw zwiza-
nych z obecnoci w rodowisku
morskim silnie rozdrobnionych
czstek plastiku.
Jan-Erik Johansson, Dyrektor
Programu Racjonalna Gospodar-
ka Zasobami w PlasticsEurope
powiedzia: Jestemy dumni
z przyczenia si do programu
GESAMP w ramach wysikw na-
szego sektora czynionych po to,
aby lepiej zrozumie mechani-
zmy powstawania oraz aby zapo-
biega zamiecaniu rodowiska
morskiego.
www.marinelittersolutions.org
Firmy przetwrstwa tworzyw sztucz-
nych znalazy si ponownie
pod presj zwizan z rosncymi
cenami surowcw stwierdzia eu-
ropejska organizacja przetwrcw
EuPC z siedzib w Brukseli. Nast-
pi gwatowny wzrost cen polimerw
w caym szerokim spektrum ich ty-
pw od tworzyw masowych do spe-
cjalnych typw technicznych, co
moe powanie zagrozi relacjom
pomidzy przetwrcami, a ich klien-
tami i doprowadzi do spadku ren-
townoci stwierdzi Alexandre
Dangis, Dyrektor EuPC. Krajowe or-
ganizacje zrzeszone w EuPC rapor-
tuj w swoich sprawozdaniach o 20
procentowych podwykach cen
od grudnia poprzedniego roku,
a Dangis mocno niepokoi si infor-
macjami na temat rosncych pro-
blemw wielu firm. A 70% kosztw
ogem stanowi w nich ceny su-
rowcwi przez to spada ich midzy-
narodowa konkurencyjno i obec-
nie nie maj rwnych szans rywali-
zacji w szczeglnoci z przetwrca-
mi azjatyckimi. Jako kluczowy czyn-
nik ksztatujcy sytuacj Dangis wy-
mienia ceny ropy naftowej. Cho
jestemy do daleko od szczytu
cen z jakim mielimy do czynienia
w pocztku roku 2008 gdy ropa
osigna cen 150 dolarw za ba-
ryk, to przez wikszo ubiegego
roku jej cena oscylowaa wok
kwoty 100 dolarw, by obecnie
(w poowie marca) osign 125
dolarw za baryk ropy Brent.
Gwnym powodem zawirowa
na rynku jest wedug szefa biura
EuPC, niepewna sytuacja politycz-
na. Dyplomatyczny konflikt Zacho-
du z Iranem wok jego programu
jdrowego, midzynarodowe sank-
cje wobec Syrii, spadek produkcji
w Poudniowym Sudanie i Jemenie
to czynniki destabilizujce rynek.
Oprcz tego dodaje Dangis
dodatkowo szereg awarii krake-
rw spowodowao trudnoci z do-
stpem do surowcw ropopochod-
nych takich jak etylen czy propylen.
Fatalna pogoda i mrozy take miay
wpyw na ograniczenia produkcji.
Mielimy do czynienia z deklaracja-
mi force majeure w europejskich
wytwrniach, a niebezpiecze-
stwem dla nas, przetwrcw moe
by zaniechanie inwestycji koniecz-
nych do utrzymania tych starszych
instalacji w ruchu. Jeeli wci
chcemy rozwija obiecujcy rynek
innowacyjnych wyrobw z tworzyw
sztucznych, musimy mie zapew-
niony swobodny, nieobciony ca-
mi dostp do dostaw z obszarw
poza Uni Europejsk. Bardzo wa-
ne dla europejskich przetwrcw
jest przetrwanie okresu nagego
wzrostu cen i odbudowa waciwej
struktury kosztw, w innym przy-
padku kondycja wielu firm moe za-
cz budzi wtpliwoci. Wszyscy
partnerzy w acuchu dostaw razem
z kocowym konsumentem, jeeli
chc czerpa korzyci jaki przynosi
stosowanie tworzyw, pomagajc
oszczdza energi, redukowa
koszty transportu, czy domowe ra-
chunki za energi bd musieli
wzi na siebie swoj cz proble-
mw zwizanych z podwykami
cen.
www.plasticsconverters.eu
Morskie
mieci
Stanowisko
Federacji
ARC EUPC
DEPOSITE
18 tworzywa P1 12 rynek
Wzrost organiczny oraz coraz wik-
szy udzia rynku za granic s
czynnikami wspomagajcymi
wzrost w przemyle chemikaliw
i tworzyw sztucznych. Lojalno
klienta jest rozpatrywana w katego-
riach wanej cechy konkurencyjno-
ci. Ankietowane firmy s dobrze
poinformowane, jeeli chodzi o ich
bezporednich rywali. Nie mniej
jednak wyniki badania ankietowe-
go firmy Ceresana ujawniy, e fir-
mom czsto brakuje istotnych in-
formacji rynkowych.
Prognozy trendu wzrostowego
w przemyle
Ponad jedna trzecia respondentw
przemysu chemicznego i tworzyw
sztucznych ocenia swoj obecn
sytuacj gospodarcz jako dobr.
Jedynie niecae 14% ocenia swoj
sytuacj jako z.
Ceresana Industry Monitor (CIM)
odkry, e media bardzo precyzyj-
nie opisuj aktualn sytuacj eko-
nomiczn.
Pomimo tego, e 25% responden-
tw twierdzi, e media prezentuj
sytuacj jako gorsz, ni jest ona
w rzeczywistoci, tyle samo uwaa,
e przedstawianie sytuacji przez
media jest lepsze, ni rzeczywi-
sto. Przemys chemiczny i prze-
twrstwa tworzyw sztucznych jest
optymistyczny. 40% respondentw
spodziewa si poprawy swojej sy-
tuacji ekonomicznej w cigu kolej-
nych 6 do 12 miesicy. Zaled-
wie 17% spodziewa si, e sytuacja
taka zmieni si na gorsze. Podczas
gdy w szczeglnoci europejskie
rynki akcji przeywaj trudne cza-
sy, a prognozy w Europie znacznie
si pogorszyy, globalne sektory
chemiczne i tworzyw sztucznych
wydaj si by niedotknite kryzy-
sem: barometr CIM wykazuje bar-
dziej optymistyczny widok, ni
w ankiecie przeprowadzonej ze-
szej jesieni.
Barometr CIM wskazuje
10,8 punktw
Barometr CIM odzwierciedla obec-
ny nastrj badanych firm z brany
chemicznej i tworzyw sztucznych.
Sytuacja gospodarcza, oczekiwa-
nia oraz barometr (klimat bizneso-
wy) zostay przedstawione na skali
-50 do +50. Liczby dodatnie wska-
zuj na dobry klimat biznesowy;
liczby poniej 0 punktw sugeruj
jego spadek. Obecna sytuacja firm
wynosi 10,1 punktw.
Oczekiwania (11,6 punktw) s
rwnie nieco lepsze. Te dwie licz-
by przedstawiaj klimat biznesowy,
ktry wynosi 10,8 punktw. Jest to
nieco mniej, ni warto, ktr uzy-
skalimy w poprzednim kwartale
(12,6). Poniewa przedstawiciele
firm s bardziej optymistycznie na-
stawieni jeeli chodzi o przyszo,
ni w odniesieniu do swojej aktual-
nej sytuacji, pogorszenie nie jest
spodziewane. Ocena sytuacji biz-
nesowej w Europie i w Azji pogor-
szya si w porwnaniu z poprzed-
nim kwartaem.
Nie mniej jednak, we wszystkich re-
gionach spodziewany jest pozy-
tywny rozwj. Na wszystkich konty-
nentach wicej firm spodziewa si
poprawy sytuacji biznesowej, ni
jej pogorszenia. Podsumowujc,
barometr CIM lekko opad w po-
rwnaniu z badaniem przeprowa-
dzonym jesieni. Nie mniej jednak
znakomite oczekiwania, przede
wszystkim w Europie Wschodniej
i w Ameryce Pnocnej sugeruj
dalszy trend wzrostowy. Eksperci
do spraw biznesu z firmy Ceresana
prognozuj, e przemys chemicz-
ny i przetwrstwa tworzyw sztucz-
nych zanotuje lekki wzrost w cigu
kolejnych miesicy. Na wzrost
w Europie Zachodniej z drugiej
strony wpynie rozwj europejskie-
go kryzysu zaduenia.
Sektor zorientowany na klienta
Uczestnikw zimowej ankiety CIM
zapytano o ich trzy najwaniejsze
zalety zwizane z konkurencyjno-
ci. Ponad 60% respondentw
stwierdzio, e ich firma ma przewa-
g nad konkurencj pod wzgldem
lojalnoci klienta oraz usug dla
klienta. Jako i projekt swoich
produktw s jednymi z najwa-
niejszych cech konkurencyjnoci
dla ponad 50%. Niemal tyle samo
uwaa, e ich wasne technologie
i innowacje to decydujcy czynnik
gwarantujcy konkurencyjno.
Logistyczna wiedza i sia finansowa
nie s obecnie tak wane. Tylko
jedna na osiem firm uwaa, e ich
inteligencja rynkowa stanowi ce-
ch decydujc o konkurencyjno-
ci. Nie mniej jednak 50% tych firm
liczy na popraw swojej sytu-
acji; 92% spodziewa si zwiksze-
nia swojego udziau w rynku w ci-
gu kolejnych 3 lat.
Przemys chemiczny i tworzyw
sztucznych zauwaa bardzo piln
konieczno podjcia dziaa od-
nonie redukcji kosztw (39%), in-
nowacji (37%) oraz marketingu
(31%). Tylko jedna firma na dzie-
wi widzi konieczno podjcia
dziaa w obszarach lojalnoci
klienta i usug. W szczeglnoci fir-
my, ktre uwaaj, e jako i pro-
jekt swoich produktw za cechy
konkurencyjne pragn obniy
koszty. 25% tych firm, ktre nie wy-
kluczaj takiego ruchu spodziewa
si, e ich sytuacja biznesowa
zmieni si na gorsze, co jest warto-
ci nieco powyej redniej.
Organiczny wzrost
Niemal 83% uczestnikw ankiety
spodziewa si wzrostu swojego
udziau rynkowego w cigu kolej-
nych 3 lat. Ponad 50% twierdzi, e
nowi klienci s najsilniejszymi
czynnikami napdowymi wzrostu.
Ceresana Industry Monitor
ANALIZA ZIMOWEJ ANKIETY
ARC
JAK OCENIASZ BIEC SYTUACJ SWOJEJ FIRMY?
ODPOWIEDNIA
52%
JAKIEJ ZMIANY W SYTUACJI FIRMY
SPODZIEWASZ SI W CIGU KOLEJNYCH 6-12 MIESICY?
ZA
14%
DOBRA
34%
BEZ ZMIAN
42%
POGORSZENIE
17%
POPRAWA
41%
20 tworzywa P1 12 rynek
Spki joint venture s postrzegane
gwnie jako najwaniejszy czynnik
napdowy wzrostu przez firmy
o dochodach poniej 50 milionw
euro.
Niemal 30% respondentw stwier-
dzio, e mniej ni 20% ich sprzeda-
y jest gwnie generowana za gra-
nic. Ponad 40% tych firm spodzie-
wa si osignicia udziau powy-
ej 20% w cigu 3 lat. Ponad poo-
wa tych firm, ktre obecnie sprze-
daj od 20% do 40% swoich towa-
rw za granic, planuje rozszerze-
nie tego udziau do ponad 40%.
Wikszo z ankietowanych firm
o sprzeday poniej 50 milionw
euro generuje poniej 40% sprze-
day za granic. W przeciwiestwie
do nich, wikszo firm ze sprze-
da od 50 do 500 milionw euro
sprzedaje wicej ni 40% swojej
produkcji za granic. Ponad 43%
firm oferujcych ponad 60% towa-
rw za granic spodziewa si po-
prawy swojej sytuacji biznesowej,
co jest wartoci nieco powyej
redniej.
Pytani o najwaniejsze powody
dziaalnoci zagranicznej, respon-
denci najpierw wymieniaj ch
wejcia na nowe rynki (68,4%). Ko-
lejne wane powody to wzrost eko-
nomiczny w danym kraju (48,9%)
oraz due zapotrzebowanie za gra-
nic (42,0%). Wicej ni jedna firma
z trzech zdecydowaa si na dziaa-
nie za granic ze wzgldu na da-
nia klientw. Natomiast blisko
dostawcw jest postrzegana jako
powd dziaalnoci zagranicznej
przez zaledwie 6,5% responden-
tw.
Wikszo firm z sektora chemicz-
nego i tworzyw sztucznych jest re-
prezentowanych za granic po-
przez biura sprzeday (40,4%) oraz
zakady produkcyjne (29,0%). Oko-
o 32% ankietowanych firm posta-
nowio skoncentrowa si wycz-
nie na eksporcie. Zaledwie 16% re-
spondentw nie prowadzi swojej
dziaalnoci za granic. Dotyczy to
gwnie firm o sprzeday poni-
ej 50 milionw euro. Zapytani
o najatrakcyjniejszy region dla
swoich firm, 38% respondentw
wskazao Europ Zachodni. Azja
Pacyficzna jest postrzegana jako
najatrakcyjniejszy region przez
18% decydentw.
Brak informacji
Uczestnicy ankiety uwaaj, e s
bardzo dobrze poinformowani od-
nonie dostawcw w swoim wa-
snym kraju (55,7%). Poowa ankie-
towanych stwierdzia, e posiada
wystarczajc ilo informacji od-
nonie dostawcw zagranicznych.
Informacje dotyczce potencjal-
nych klientw zagranicznych s
oceniane gorzej: 30% responden-
tw odpowiedziao, e brakuje im
informacji odnonie potencjalnych
klientw za granic. Pomimo tego,
e wyrana wikszo responden-
tw uwaa, e nowi klienci stano-
wi najwikszy potencja wzro-
stu, CIM odkry, e firmom brakuje
istotnych informacji, gdy poszukuj
nowych klientw.
Cele zwizane z wzrostem oraz po-
dany wzrost udziau w rynku za-
granicznym wymagaj dogbnej
wiedzy odnonie potencjalnych
klientw zagranicznych. Po-
nad 40% tych firm, ktre oceniaj
swoje informacje dotyczce poten-
cjalnych klientw za granic jako
dobre, rwnie ocenia swoj bie-
c sytuacj biznesow jako dobr,
co jest wynikiem powyej redniej.
Wyniki ankiety wykazay, e decy-
dentom czsto brakuje informacji
odnonie swoich konkurentw.
Tylko nieco wicej ni jedna trzecia
respondentw ocenia swoje infor-
macje odnonie bezporednich
konkurentw jako dobre. Wik-
szo decydentw uwaa, e s
dobrze poinformowani odnonie
zamiennikw i ich producentw,
jak rwnie odnonie firm w grnej
i w dolnej czci strumienia pro-
dukcji. Dogbna wiedza rynkowa
na temat sektorw w dolnej czci
strumienia produkcji opaca
si: 43% tych firm, ktre oceniaj
swoje informacje dotyczce prze-
mysu w dolnej czci strumienia
jako dobre rwnie ocenia swoj
biec sytuacj biznesow jako
dobr.
Przecitnie taka sytuacja doty-
czy 34% respondentw. Niezawod-
ne informacje rynkowe staj si co-
raz waniejsze, aby mona byo
szybko zareagowa na zmiany za-
chodzce w konkurencyjnym ro-
dowisku. Tylko ciga obserwacja
bezporednich i porednich konku-
rentw umoliwia przeprowadzenie
oceny wasnych strategii firm. Aktu-
alne informacje rynkowe s nieza-
stpione, aby mona byo zareago-
wa na zmiany w grnej czci
strumienia produkcji w odpowied-
nim czasie oraz oceni wpyw
na wasn firm. Ponad 75% re-
spondentw przeprowadza regu-
larne analizy klientw.
Pomimo tego, e ta warto pro-
centowa jest wysoka, mniej
ni 50% firm wykonuje profilowanie
konkurentw. Przede wszystkim fir-
my o sprzeday poniej 500 milio-
nw euro bardzo polegaj na profi-
lowaniu konkurencji.
Techniki scenariusza oraz skano-
wanie rodowiskowe to metody
stosowane przez niewiele firm. Bar-
dzo aktualne informacje dotyczce
konkurencji s nieodzowne dla
strategicznego planowania oraz
obserwacji biecego rozwoju
na rynku. Nie mniej jednak wyniki
ankiety wykazay, e istnieje ko-
nieczno podjcia dziaa w prze-
myle chemicznym i tworzyw
sztucznych.
Metodologia i uczestnicy
Zimowa ankieta CIM zostaa prze-
prowadzona od 27 padziernika
do 30 listopada 2011. Firmy i sto-
warzyszenia przemysu chemicz-
nego s proszone o uczestnictwo
w ankietach co trzy miesice. An-
kiety zostay wypenione przez de-
cydentw z 46 krajw. Celem uzy-
skania oglnego reprezentatywne-
go obrazu, zapytano firmy o r-
nych wielkociach odnonie swojej
biecej sytuacji biznesowej i ocze-
kiwa.
Barometr CIM odzwierciedla klimat
biznesowy przemysu chemiczne-
go. Wynika z iloci pozytywnych
odpowiedzi minus ilo negatyw-
nych odpowiedzi w dwch katego-
riach Obecna sytuacja bizneso-
wa oraz Oczekiwania.
www.ceresana.com
Serwis Internetowy WWW. TWO-
RZYWA.PL wraz ze Studium
Przetwrstwa Tworzyw Sztucz-
nych PLASTECH Henryk Zawi-
stowski oraz we wsppracy
z Katedr Technologii i Materia-
oznawstwa Chemicznego Poli-
techniki Rzeszowskiej zaprasza-
j do udziau w kolejnej edycji
Sympozjum Technicznego PLA-
STECH, ktra odbdzie si ju
po raz osiemnasty w swojej hi-
storii. Termin spotkania to 12-13
kwiecie 2012 r., a jego miej-
scem po raz kolejny bdzie Insty-
tut Rozwoju Biznesu w Serocku,
nad Zalewem Zegrzyskim.
Zgodnie z dokonanymi przez or-
ganizatorw ustaleniami moty-
wem przewodnim tegorocznej
edycji Sympozjum bdzie haso
Od Pomysu do Wyrobu obra-
zujce ca drog produktu (ele-
mentu, detalu), od momentu po-
wstania wizjonerskiego obrazu
designera do finalnego wytwo-
rzenia wyrobu i uruchomienia je-
go produkcji na skal seryjn.
Gwne wtki tematyczne:
projektowanie wyrobw, mate-
riay, prototypowanie
przygotowanie produkcji formy,
dobr maszyn i wyposaenia
organizacja procesu wtryski-
wania, specjalizacja, techniki
wtryskiwania
systemy i narzdzia kontroli
i nadzoru produkcji
ze szczeglnym uwzgldnieniem
takich obszarw jak: design wy-
robu, funkcjonalno, prototypo-
wanie, konstrukcja wyrobu, do-
br materiau, konstrukcja narz-
dzia, wybr maszyny i oprzyrz-
dowania, kontrola procesu, pro-
dukcja jednostkowa i seryjna,
wady wyrobw, kontrola jakoci
oraz ekonomia produkcji.
Rol Mecenasa Sympozjum pe-
ni Zakady Azotowe S.A. w Tar-
nowie-Mocicach, a pord Part-
nerw s m. in.: Battenfeld Injec-
tion Moulding Technology, Lind
Gaz Polska, Oerlikon Balzers Co-
ating Poland, SABIC, Synventive
Molding Solutions oraz Wadim
Plast. Jednym z partnerw me-
dialnych tego wydarzenia jest
kwartalnik Tworzywa.
www.tworzywa.pl
ARC
Plastech
tworzywa P1 12 rynek 21
PLAST jest najwiksz wystaw
w roku 2012 (8-12 maja) reprezen-
tujc cay acuch produkcyjny
maszyn, urzdze, form, surow-
cw, regenerowanych materiaw,
kompozytw i pproduktw oraz
produktw gotowych dla przemy-
su przetwrstwa tworzyw sztucz-
nych i gumy. Z kocem stycz-
nia 2012 r. zarejestrowao si ju
1200 wystawcw z 40 krajw goto-
wych uczestniczy w tej prestio-
wej imprezie, jednak w cigu ostat-
nich tygodni nadesano znaczc
liczb zgosze.
W porwnaniu z poprzednimi edy-
cjami tej imprezy odbywajcej si
co trzy lata, PLAST 2012 posiada
wiele nowych cech podkrelaj-
cych midzynarodowy charakter
targw i szerok panoram nowa-
torskich technologii i innowacyj-
nych zastosowa, ktre zostan
zaprezentowane w ogromnych pa-
wilonach Fiera Milano.
Jeeli chodzi o innowacje, od chwi-
li obecnej do maja prezentowa si
bdzie coraz wiksza liczba wy-
stawcw na stronie internetowej
www.plastonline.org z funkcj
umoliwiajc zainteresowanym
uzyskanie przegldu swoich inno-
wacji oraz wstpnej organizacji
swojej wizyty na PLAST 2012.
Ciekawym wydarzeniem tegorocz-
nej edycji bdzie powrt targw
satelickich RUBBER 2012. Zorga-
nizowana z finansowaniem ASSO-
GOMMA i skupiajc si na prze-
twrstwie gumy, impreza ta przy-
ciga uwag tego bardzo wanego
segmentu przemysowego.
Ponadto, bogaty program imprez
towarzyszcych oraz konferencji
techniczno-naukowych zosta wa-
nie sfinalizowany. PLAST to wic
nie tylko wydarzenie komercyjne
dla wystawcw i odwiedzajcych,
ale i okazja do uzyskania dodatko-
wych informacji odnonie najnow-
szych osigni oraz najwaniej-
szych zagadnie zwizanych z sek-
torem.
Midzynarodowy konkurs pomy-
sw Plastic Technology Award
(Nagroda Technologii Tworzyw
Sztucznych) stworzony przez firm
organizujc PLAST 2012 wraz
z Konsorcjum Politechniki Medio-
laskiej POLI. DESign znajduje si
obecnie w fazie finaowej. Jury do-
konao ju oceny propozycji zgo-
szonych przez profesjonalistw
oraz przez woskich i zagranicz-
nych studentw projektw innowa-
cyjnych technologii oraz wnioskw
zwizanych z zasadniczymi proce-
sami produkcji tworzyw sztucz-
nych. Ceremonia rozdania nagrd
odbdzie si na targach
PLAST 2012.
Zainteresowani mog znale
wszelkie szczegy odnonie
wstpnej rejestracji na stronie:
www.plastonline.org/en/pre-regi-
stration.
www.plastonline.org
Najwiksza wystawa w 2012 roku
Zblia si Plast
PLAST
tworzywa P1 12
Swiatowy potentat
z hong kongu budujqcy
wtryskarki od 1958 roku
MiniJet, Easymaster i Jetmaster
Od 20 do 2600 ton
Lueroos.c.due | c|c|e prece
Ko|euow, u||ed .er,|eu|e
Korpe||owe budowe,
lrec,.,jue w|r,s||,
epous||e porp, o .r|euuej
w,dejuoc|,
oe|e w,poseeu|e w s|euderd.|e.
Nowoc.esue s|eroweu|e
luj| epou|e
|ub &R :rer|ro|d /us|r|e
0ode||owe opcje doposeeu|e.
Vou|oweue w C||uec|
. |orpoueu|ow . uu|| Luropejs||ej
| epou||
:pe|u|ej w,ro| d,re||,w,
res.,uowej 2006/42/wL
los|edej cer|,|e| CL.
Vee.,u c.c| .er|euu,c|
w lo|sce
lo|s||, s.,b|| | |orpe|eu|u, serw|s
wereuc,ju, | powereuc,ju,.
:|e|e e|spo.,cje we wroc|ew|u
. ro||woc| ue|,c|r|es|owej
dos|ew,.
:.|o|eu|e w .e|res|e obs|u| res.,u
ore. us|ew|eu|e procesu w|r,s|u.

L|spo.,cje we wroc|ew|u w|r,s|ere|
od 20 do 320 |ou . ro||woc| |es|ow
ue w|esuej lorr|e | |wor.,w|e. lorr,
p|e|uoc|. |ees|u, |red,|, do|ecje uL,
rod|| w|esue
0d 20 |e| d,s|r,bu|or
w|r,s|ere| ore.
ur.d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. Koc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le 71-3251883
Swiatowy potentat
Od 20 do 2600 ton
MiniJet, Easymaster i Jetmaster
yskarki od 1958 roku wtr
ongu budujqcy z hong k
Swiatowy potentat
s|euderd w w,poseeu|e oe|e
w,dejuoc|,
.r|euuej o porp, epous||e
,s||, w|r lrec,.,jue
budowe, Korpe||owe
.er,|eu|e u||ed Ko|euow,
prece c|c|e | Lueroos.c.due
.|e.
epou|| |
Luropejs| uu|| . |orpoueu|ow .
C||uec| w Vou|oweue
doposeeu|e. opcje 0ode||owe
/us|r|e :rer|ro|d &R |ub
epou|e uj| l
s|eroweu|e Nowoc.esue
||ej
. powereuc,ju, | wereuc,ju,
ser |orpe|eu|u, | s.,b|| o|s||, l
o|sce l w
.er|euu,c| c.c| Vee.,u
CL. cer|,|e| os|edej l
2006/42/wL res.,uowej
d,re||,w, w,ro| :pe|u|ej
w|s
w|esue rod||
do|ecje |red,|, |ees|u, p|e|uoc|.
or l .,w|e. |wor | lorr|e w|esuej ue
|es| ro||woc| . |ou 320 do 20 od
,s|e w|r roc|ew|u w we L|spo.,cje
,s|u w|r procesu us|ew|eu|e ore.
res obs|u| .e|res|e w :.|o|eu|e
. dos|ew,
ue|,c|r|es|owej ro||woc| .
roc|ew|u w we e|spo.,cje :|e|e
uL,
rr,
|ow
ere|
.
s.,u
w|esue rod||
71-3251883 e l 71-3255065, e|. !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
21-23 .,us|e Koc|er u|.
roc|ew w 51-416
l!: d|e .d.eu ur
ore. ,s|ere| w|r
,b d,s|r |e| 20 0d
:.
bu|or
Na spotkanie liderw brany prze-
twrstwa tworzyw sztucznych i gu-
my zapraszamy na Targi Kielce
od 29 maja do 1 czerwca 2012 ro-
ku. To najlepsze miejsce w tej cz-
ci Europy, gdzie mona zoba-
czy najnowoczeniejsze techno-
logie i maszyny. Imprez t mona
nazwa najbardziej midzynaro-
dowymi targami w Polsce. Swoje
stoiska maj tu firmy z ponad 30
pastw z caego wiata, a odwie-
dza je co roku 17 tysicy specjali-
stw i wacicieli firm liderw
na rynku.
PLASTPOL 2011 by wikszy
o 20% ni w roku poprzednim to-
ny nowoczesnego sprztu, setki
nowoci i 680 wystawcw. Podob-
nie bdzie teraz, bo XVI Midzyna-
rodowe Targi Przetwrstwa Two-
rzyw Sztucznych to jedna z naj-
wikszych imprez branowych
w Europie.
W Targach Kielce prezentowane
s bowiem maszyny i urzdzenia
do przetwrstwa tworzyw, formy
i narzdzia wykorzystywane
w brany, tworzywa sztuczne,
komponenty, technologie recy-
klingu oraz zastosowania syste-
mw informatycznych w przetwr-
stwie tworzyw. Swoje rozwizania
technologiczne oraz gotowe pro-
dukty oferuj rwnie firmy z bran-
y opakowa z tworzyw sztucz-
nych. Mona obejrze rwnie ca-
e linie technologiczne i proces
przetwrczy produktw.
Wysoki poziom prezentowanych
na targach produktw co roku
sprawia, e najlepsi z najlepszych
wyrniani s zotymi medalami
Targw Kielce. W 2011 roku zwy-
cizcw wyoniono w 5 katego-
riach: maszyny i urzdzenia
do przetwrstwa tworzyw sztucz-
nych, narzdzia i oprzyrzdowa-
nie do przetwrstwa tworzyw
sztucznych, tworzywa i rodki po-
mocnicze, techniki specjalne oraz
technologie. W sumie przyzna-
no 23 wyrnienia i 10 zotych me-
dali. Za oryginalny sposb wyst-
pienia targowego, czyli aranacj
stoiska przyznano 15 wyrnie
i 3 medale. Od 1 lutego trwa
III edycja konkursu wiedzy o prze-
twrstwie tworzyw sztucznych
Omniplast. Jak co roku, jest on
skierowany do firm bdcych wy-
stawcami targw PLASTPOL.
Po dokonaniu rejestracji kady
z uczestnikw konkursu otrzyma
drog mailow zestaw pyta zwi-
zanych z technologiami przetwr-
stwa TS oraz waciwociami ma-
teriaw polimerowych, a take
powiconych oglnej tematyce
rynku tworzyw sztucznych w Pol-
sce i w Europie.
Czas udzielania odpowiedzi mi-
nie 30 kwietnia. 5 maja odbdzie
si drugi etap eliminacji. Najlepsi
zawodnicy pierwszej rundy po-
nownie dostan pytania drog
mailow, tym razem czas na od-
powied bdzie o wiele krt-
szy. 21 maja jury wyoni dziesitk
finalistw.
Etap 3 zostanie przeprowadzony
w formie pisemnej w trakcie pierw-
szego dnia XVI Midzynarodo-
wych Targw Przetwrstwa Two-
rzyw Sztucznych i Gumy PLAST-
POL 2012 w Kielcach na terenie
Targw Kielce. Nagrodami o cz-
nej wartoci 12 tys. z s bony ra-
batowe na wynajcie powierzchni
wystawienniczej na targach PLA-
STPOL 2012.
Odpowiednio na kwoty 6 tys.,
4 tys., i 2 tys. zotych otrzymaj je
zdobywcy pierwszego, drugiego
i trzeciego miejsca. Szczegowy
regulamin Konkursu znajduje si
na stronie targw PLASTPOL.
www.plastpol.com
Konsorcjum SuperCleanQ koor-
dynuje wydawanie funduszy Unii
Europejskiej na opracowanie
procesw i procedur zapewnie-
nia jakoci dla waloryzacji two-
rzyw po recyklingu dla zastoso-
wa w kontakcie z ywnoci.
Projekt realizuje dwanacie or-
ganizacji.
Zabezpieczyy one 1.916.300 eu-
ro pochodzce z funduszy euro-
pejskich na opracowanie wyso-
kiej jakoci narzdzi oraz proce-
dur do zapewnienia jakoci dla
procesw przetwrstwa tworzyw
sztucznych skierowanych na za-
stosowania zwizane z kontak-
tem z ywnoci.
Narzdzia bd miay zastoso-
wanie dla nowych procesw
do recyklingu kolorowych i po-
wlekanych PET do zastosowa
w kontakcie z ywnoci, kt-
rych nie da si przetwarza
obecnymi urzdzeniami do prze-
twarzania.
Trzyletni projekt zwany Super-
CleanQ jest czciowo finanso-
wany przez Komisj Europejsk
w VII Programie Ramowym.
Wyniki tego projektu przyspie-
sz opracowanie nowych proce-
sw recyklingu dla szerszego
rynku materiaw majcych kon-
takt z ywnoci i umoliwi za-
pewnienie jakoci dla przetwr-
cw i uytkownikw kocowych
zastosowa zwizanych z pro-
duktami po recyklingu dla kon-
taktu z ywnoci, pokonujc
w ten sposb bariery i rozszerza-
jc rynek recyklingu o duej war-
toci. Prognozuje si, e postpy
w porwnaniu z biecym sta-
nem techniki obejm:
Porynkowe testy prowokacji ce-
lem oceny materiaw po recy-
klingu majcych kontakt z yw-
noci ze 100% niezawodnoci.
Poprocesowy protok oceny ja-
koci do zapewnienia skutecz-
noci procesw przetwarzania
tworzyw sztucznych dla zastoso-
wa majcych kontakt z ywno-
ci ze 100% niezawodnoci.
Opracowanie procesu recyklin-
gu 700.000 ton rocznie obecnie
niemoliwych do recyklingu ko-
lorowych i powlekanych PET,
ktrych nie da si przetwarza
za pomoc obecnych urzdze
Kolejny
Plastpol
SuperCleanQ
PLASTPOL
tworzywa P1 12
do przetwrstwa PET przezna-
czonych dla opakowa do kon-
taktu z ywnoci.
Monitoring na linii do kontroli ja-
koci procesu celem identyfikacji
zanieczyszcze z dodatkw roz-
kadajcych si pod wpywem
tlenu, tworzyw ulegajcych bio-
degradacji, bisfenolu A oraz po-
ziomw zanieczyszczenia che-
micznego dla zgodnoci materia-
w nie majcych kontaktu z yw-
noci.
Konsorcjum SuperCleanQ, ktre
przeznaczy ogem 2,4 milio-
na euro na projekt, skada si
z dwunastu europejskich organi-
zacji. To The British Plastics Fe-
deration, The University of Exeter
i Smithers Rapra z Wielkiej Bryta-
nii, Assocomaplast, Aliplast Spa
i Dentis z Woch, European Pla-
stic Converters and Comite Euro-
peen de Normalisation (wspiera-
ny przez Nederlands Normalisa-
tie Instituut) z Belgii, Machinefa-
briek Otto Schouten z Holandii
oraz S+S Separation and Sorting
Technology, Extricom i Fraunho-
fer z Niemiec.
www.supercleanq.eu
6ROLGQH QDMFLV]H P\Q\
] $]ML $QJLHOVND P\O
WHFKQLF]QD ] +RQJ .RQJX
Lueroos.c.due r|,u,
od 1,5 do 112 |w.
/dur|ewejce ele||,wuoc
1 |w/1! pr.er|e|u.
0os|pue wersje
w,c|s.oue,
. odc||er, odp,|eu|er,
s|euow|s|owe.
w olerc|e pos|eder, rowu|e |rus.er||.
loued|o
podeju|||,
sus.er||,
do.owu|||,
reues,.
0d 20 |e| d,s|r,bu|or
w|r,s|ere| ore.
ur.d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. Koc|er.,us|e 21-23
ZZZZDUWDF]FRPSO
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
!e|. 71-3255065, le 71-3251883
RQJX WHFKQLF]QD ] +RQJ .
] $]ML $QJLHOVND P\O
6ROLGQH QDMFLV]H P\Q\
. od 1,5 do 112 |w
Lueroos.c.due r|,u,
.er|e|u. 1 |w/1! pr
/dur|ewejce ele||,wuoc
w olerc|e pos|eder, rowu|e |rus.
s|euow|s|owe.
. odc||er, odp,|eu|er,
w,c|s.oue,
0os|pue wersje
er||.
sus.er||,
podeju|||,
oued|o l
reues,.
do.owu|||,
e 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
ZDUWDF]FRPSO ZZZ
.,us|e 21-23 u|. Koc|er
roc|ew 51-416 w
.d.eu d|e l!: ur
,s|ere| ore. w|r
,b 0d 20 |e| d,s|r
:.
bu|or
Targi CHINAPLAS s organizowa-
ne przez Adsale Exhibition Servi-
ces Ltd. i s wsporganizowane
przez Chisk Krajow Rad Prze-
mysu Lekkiego Stowarzyszenie
Chiskiego Przemysu Przetwr-
stwa Tworzyw Sztucznych, Chi-
skie Stowarzyszenie Przemysu
Maszyn do Przetwrstwa Tworzyw
Sztucznych, Messe Desseldorf
China Ltd., Szanghajskie Stowarzy-
szenie Przemysu Tworzyw Sztucz-
nych oraz Beijing Yazhan Exhibi-
tion Services Ltd. Impreza jest rw-
nie wspierana przez rne stowa-
rzyszenia przetwrstwa tworzyw
sztucznych i gumy w Chinach
i za granic.
Targi CHINAPLAS, ktre po raz
pierwszy odbyy si w roku 1983,
s jedyn wystaw handlow prze-
mysu tworzyw sztucznych i gumy
w Chinach zatwierdzon przez UFI
(Globalne Stowarzyszenie Przemy-
su Wystawowego). CHINAPLAS s
sponsorowane po raz 23 wycznie
przez Europejskie Stowarzyszenie
Producentw Maszyn do Przetwr-
stwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
(EUROMAP) w Chinach. CHINA-
PLAS to obecnie targi handlowe
przemysu tworzyw sztucznych
i gumy nr 1 w Azji i nr 2 na wiecie.
* * *
Zachceni znakomitymi i wywiera-
jcymi wraenie wynikami zwiza-
nymi ze Stref Biotworzyw i Two-
rzyw Ulegajcych Biodegradacji
oraz strefy Maszyn i Urzdze
do Przetwrstwa Gumy na CHINA-
PLAS 2011, organizatorzy targw
utrzymaj te dwie strefy na 26 Mi-
dzynarodowej Wystawie Przemysu
Tworzyw Sztucznych i Gumy (CHI-
NAPLAS 2012), ktra odbdzie si
od 18-21 kwietnia w Shanghai New
International Expo Centre w Chi-
skiej Republice Ludowej. Wraca
take Pawilon Koreaski. To on
przyczyni si do pobicia rekordu
zwizanego z iloci pawilonw
utrzymywanych kadego roku.
Obecnie bdzie ich 12.
Przemianowana Strefa Biotworzyw
jest obecna drugi rok na targach
CHINAPLAS 2012 i w obszarze tym
spodziewany jest ponad 40%
wzrost. Przy rosncym oglnowia-
towym zainteresowaniu zielon
produkcj, biotworzywa stanowi
gwny punkt zainteresowania
przemysu tworzyw sztucznych,
z ogromnym potencjaem na ryn-
ku. Jako midzynarodowa platfor-
ma dla zaawansowanej technologii
w przemyle tworzyw sztucznych
i gumy, CHINAPLAS 2012 przed-
stawi wiodcych dostawcw dla
swoich produktw, takich jak PLA,
PHA, PBS, PPC, PCL, PVA, TPS,
PA i PTT. Znani wystawcy to m. in.
Cardia, Danisco, Ecomann, Esun,
Hisun, Kingfa, Mirel Plastics, Natu-
reWorks, Nuvia i inni.
Celem zaprezentowania zaawan-
sowanej technologii oraz ostatnich
osigni w dziedzinie biotworzyw,
rwnoczenie z CHINAPLAS 2012
zorganizowana zostanie 4. Midzy-
narodowa Konferencja dotyczca
Biotworzyw i Zastosowa. Tak jak
podczas ostatniej edycji w ro-
ku 2011, zostan zaproszeni przed-
stawiciele wiodcych dostawcw
biotworzyw. Zagraniczne i chiskie
stowarzyszenia tworzyw sztucz-
nych bd w dalszym cigu wspie-
ra konferencj.
Poniewa utworzenie Strefy Ma-
szyn i Urzdze do Przetwrstwa
Gumy w roku 2011 zostao przyjte
z ogromnym zainteresowaniem, or-
ganizator postanowi kontynuowa
organizacj tej strefy rwnie
w kolejnym roku. Prognozuje si,
e wielko strefy w roku 2012 po-
wikszy si dwukrotnie. Wielu wy-
stawcw potwierdzio swj udzia.
To midzy innymi Tung Yu, Desma,
Yang Ming, Double Elephant, Hen-
gwei, Ningbo Chap, Shanghai De-
ren, Yuyao Huacheng i inni. W stre-
fie zostan zaprezentowane maszy-
ny i urzdzenia do przetwrstwa
gumy, urzdzenia testowe, formy
i toczniki do takich produktw jak
gumowe pasy transmisyjne, gumo-
we we, medyczne produkty z gu-
my, produkty z gumy do codzien-
nego uytku, produkty uszczelnia-
jce z gumy, produkty dla przemy-
su motoryzacyjnego itp. Powstanie
Przewodnik po dostawcach dla
przemysu gumowego dla odwie-
dzajcych, ktrego celem bdzie
uatwienie poszukiwa.
Kolejnym wydarzeniem wystawy
jest, jak ju wspominalimy, powrt
Pawilonu Koreaskiego. Pawilon
ten po raz ostatni pojawi si na tar-
gach CHINAPLAS 2009. Teraz sta-
nie si to przy ogromnym wsparciu
Koreaskiego Stowarzyszenia
Przemysu Petrochemicznego.
W Pawilonie Koreaskim swoje fla-
gowe produkty przedstawi wiele
firm z tego kraju. W pierwszej poo-
wie 2011 roku Korea znalaza si
w czowce 10 importerw maszyn
do przetwrstwa tworzyw sztucz-
nych dla Chin. Organizatorzy wy-
stawy wierz, e powrt Pawilonu
Koreaskiego zostanie ciepo przy-
jty przez odwiedzajcych. Umiesz-
czony w Hali N4 Expo Center b-
dzie atwo dostpny z Hali Wejcio-
wej 3.
26 edycja CHINAPLAS 2012 zajmie
obszar wystawowy o powierzch-
ni 200.000 m
2
, wykorzystujc
wszystkie 17 hal w Shanghai New
International Expo Centre oraz hale
znajdujce si na Placu Gwnym.
Ponad 2600 wystawcw z 35 kra-
jw i regionw oraz ponad 100.000
odwiedzajcych ze 140 krajw
zgromadzi si na tej ogromnej im-
prezie przeznaczonej dla specjali-
stw z brany przetwrstwa two-
rzyw sztucznych i gumy.
www.chinaplasonline.com
Targi
w Szanghaju
CHINAPLAS
tworzywa P1 12
Od 20 lat dystrybutor
wtryskarek oraz
ur.d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. Koc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le 71-3251883
)RUPRZDQLH 3U]\V]RFL
lrodu|cje pojeru||ow
od ||||u r||||||row do 60 |||row
!ec|uo|o|e w,||ec.eu|e . ro.druc|er
| w|r,s|u . ro.druc|er
:|erowu|| ec||olle, .ewor, Yu|eu,
|uwer|orowe uepd, ||re|ow . /
Luropejs|e je|oc
w e.je|,c||ej ceu|e
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec|
do 225 |w | berd.o w,so||r
wsp. LLR od 5,45 do 5,65
Vodu|owe c||||er, do 650 |w | LLR
od 5,2 do 5,6
Vodu|owe |erro|ouwe||or, do 175
|w roc, (d|e 6| ~ 5C
ur.d.eu|e do |erros|e|oweu|e
. do||eduoc| 0,2C
lrodu|cje pojeru||ow
]\V]RFL U RUPRZDQLH 3 ) L
,s|u . ro.druc|er | w|r
ec|uo|o|e w,||ec.eu|e . ro.druc !!e
od ||||u r||||||row do 60 |||row
lrodu|cje pojeru||ow
|er
w
|uwer|orowe uepd, ||re|ow . /
u|e , Yu :|erowu|| ec||olle, .ewor
/
eu,
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec
w e.je|,c||ej ceu|e
Luropejs|e je|oc
c|
od 5,2 do 5,6
, do 650 |w | L Vodu|owe c||||er
wsp. LLR od 5,45 do 5,65
do 225 |w | berd.o w,so||r
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec
LR
c|
d | d | u
| ~ 5C 6 |w roc, (d|e
, do 1 Vodu|owe |erro|ouwe||or 75
e 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
.,us|e 21-23 u|. Koc|er
roc|ew 51-416 w
.d.eu d|e l!: ur
yskarek oraz wtr
yb Od 20 lat dystr
. do||eduoc| 0,2C
.d.eu|e do |erros|e|oweu|e ur
:.
butor
e
Assocomaplast (Stowarzyszenie
Woskich Producentw Maszyn
i Form do Przetwarzania Tworzyw
Sztucznych i Gumy) okrelio pro-
gnozy produkcji, importu i eksportu
w sektorze na cay rok 2011
na podstawie danych z Woskiego
Krajowego Instytutu Statystyczne-
go (ISTAT) dla pierwszych dziewi-
ciu miesicy roku.
Wizje te podkrelaj znakomit sy-
tuacj w eksporcie oraz ogln sta-
bilno rynku krajowego.
Patrzc na typy maszyn mona do-
strzec pozytywny trend w ekspor-
cie maszyn do formowania wtry-
skowego (+55%) i wytaczarek
(+26%). Przy reprezentacji zaled-
wie niewielkiej czci caoci,
sprzeda ulega niemal podwojeniu
w przypadku urzdze dla mono-
i multiwkien oraz dla maszyn
do formowania termicznego.
Jeeli chodzi o obszary makro, za-
sadniczy postp zanotowano
w przypadku sprzeday na Daleki
Wschd, ktry wzrs o trzydzieci
punktw procentowych. Chiny s
liderem wzrostu na tym obszarze
geograficznym.
Europa jest nastpnym rynkiem,
w szczeglnoci ze wzgldu
na wzrost eksportu do Rosji, Polski
i Turcji. Sprzeda na rynki Ameryki
Pnocnej jednake zmalaa nieco
po silnie dodatnim trendzie zareje-
strowanym w poprzednich kwarta-
ach.
Analiza rynkw eksportowych po-
twierdzia ponownie, e Niemcy s
zasadniczym kierunkiem eksportu
woskiej technologii, pokazujc jak
konkurenci doceniaj technologi
made in Italy.
Jak juz nadmieniono wczeniej,
wzrost sprzeday do Polski jest
rzeczywicie nadzwyczajny fak-
tycznie warto z okresu stycze
wrzesie 2011 przekroczya war-
to zanotowan w caym ro-
ku 2010 i jest ona wspierana
przede wszystkim przez wytaczar-
ki / linie wytaczarek, ktre ogl-
nie mwic s urzdzeniami
o duej wartoci dodanej, czsto
wykonywanymi na indywidualne
zamwienie dla specyficznych po-
trzeb klienta. To zagadnienie niele
przedstawia z jednej strony zapo-
trzebowanie polskich przetwrcw
na specjalne maszyny, ktre mog
poprawi wydajno ju zainstalo-
wanych urzdze, z drugiej za
strony zdolno woskich produ-
centw do dostarczania zaawanso-
wanej technologii pod klucz do wy-
twarzania produktw o wysokiej ja-
koci i produktywnoci.
Zgodnie z zeszoroczn prognoz
przeprowadzon przez Stowarzy-
szenie, prognozy na pierwsz poo-
w biecego roku przedstawiaj
powolny trend zwrotny dla 51% re-
spondentw, w okresie stycze-
-grudzie 2011, podczas gdy 20%
spodziewa si dalszych wzrostw.
Dziennik zamwie na pocztku
roku 2012 przedstawia niewielki
spadek, zarwno w porwnaniu
z grudniem, jak i styczniem 2011
roku.
Kolejnym zagadnieniem potwier-
dzajcym, e Polska jest jednym
z czoowych partnerw woskich
producentw jest zwyczajowo wy-
soka reprezentacja polskich opera-
torw na midzynarodowych tar-
gach przemysu przetwrstwa two-
rzyw sztucznych i gumy PLAST,
ktrych 16 edycja bdzie miaa
miejsce w Mediolanie w dniach 8-
12 maja 2012, bdc najwiksz
specjalistyczn imprez wystawo-
w roku w Europie (www. plastonli-
ne. org).
Prezentacja PLAST 2012 zostaa
zaplanowana na Kongresie Pla-
stech, ktry odbdzie si 12-13
kwietnia 2012, celem dalszego
zwikszenia liczby goci z Polski
na targach w Mediolanie, gdzie
wszyscy zainteresowani bd mo-
gli znale wiele innowacyjnych
rozwiza opracowanych przez
woskich i uznanych zagranicznych
producentw z innych krajw.
www.assocomaplast.org
Caa
naprzd
ARC
SKADNIKI BILANSU 2010/2011 (SZACUNKOWO) % 2011/2010
PRODUKCJA 3.600 4.000 11,1
EKSPORT 2.012 2.400 19,3
IMPORT 567 600 5,9
RYNEK KRAJOWY 2.155 2.200 2,1
BILANS HANDLOWY
(NADWYKA)
1.445 1.800 24,6
WOSKI RYNEK MASZYN, URZDZE I FORM DO PRZETWRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
I GUMY (W MILIONACH EURO)
KRAJ MILIONY EURO UDZIA OGEM % 2011/2010
NIEMCY 253,1 14,8 21,4
FRANCJA 109,2 6,4 29,1
CHINY 104,3 6,1 22,3
WNP 102,7 6,0 65,5
USA 80,4 4,7 11,2
POLSKA 78,1 4,6 54,5
BRAZYLIA 68,0 4,0 -2,2
TURCJA 65,7 3,9 46,2
HISZPANIA 59,3 3,5 -0,9
MEKSYK 49,8 2,9 26,0
WOSKI RYNEK MASZYN, URZDZE I FORM DO PRZETWRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
I GUMY (W MILIONACH EURO)
tworzywa P1 12
M A S S G R O U P
Od 20 lat dystrybutor
wtryskarek oraz
ur.d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. Koc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le 71-3251883
5QRURGQR NRQVWUXNFML
1LHW\SRZH UR]ZL]DQLD
7UZDR L QLH]DZRGQR
(VWHW\F]QH Z\NRQDQLH
!,powe pr.euou|||
dos|pue od r||
w ues.ej |e||
e|spo.,c,juej
:|eroweu|e s,ue|er robo|e
|ub w|r,s|er||
Reu|oweue prd|oc, |e||oweu|e
w.rocu|oue |ere odporue
ue |erpere|ur | us.|od.eu|e
rec|eu|c.ue
Rouorodue cer|,|e|,
| e|es|, |er,
lo|o|oror|e ue |oucu |er,
lr.euou||| specje|ueo
pr.e.uec.eu|e . weuu c||od.c
(3 |,p,
S S G R O U S S G R O U G R O U G R O U P M A S S G R O U
ZDR L QLH]DZRGQR U 7
1LHW\SRZH UR]ZL]DQLD
5QRURGQR NRQVWUXNFML
.euou||| ,powe pr !!,
(VWHW\F]QH Z\NRQDQLH
ZDR L QLH]DZRGQR U 7
e|spo.,c,juej
w ues.ej |e||
dos|pue od r||
.euou||| ,powe pr !!,
Rouorodue cer|,|e|,
rec|eu|c.ue
ue |erpere|ur | us.|od.eu|e
w.rocu|oue |ere odporue
Reu|oweue prd|oc, |e||owe
,s|er|| |ub w|r
:|eroweu|e s,ue|er robo|e
e
eu|e
e
o|o|oror|e ue |oucu |er l
| e|es|, |er,
Rouorodue cer|,|e|,
,
(3 |,p,
.e.uec.eu|e . weuu c||od. pr
.euou||| specje|ueo lr
c
e 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
.,us|e 21-23 u|. Koc|er
roc|ew 51-416 w
.d.eu d|e l!: ur
yskarek oraz wtr
yb Od 20 lat dystr
:.
butor
Prognozuje si, e globalne zapo-
trzebowanie na maszyny do prze-
twarzania tworzyw sztucznych b-
dzie wzrasta w tempie 6% rocznie
do roku 2015, osigajc war-
to 28,9 miliardw USD, co stano-
wi oywienie po spadku spowodo-
wanym recesj w latach 2005
2010. Wiele krajw odbudowuje
swoj infrastruktur produkcji two-
rzyw sztucznych, zarwno ze
wzgldu na rosnce zapotrzebo-
wanie ze strony rynku krajowego
na artykuy konsumpcyjne z two-
rzyw sztucznych oraz ze wzgldu
na moliwoci eksportu do krajw
rozwijajcych si. Te i inne trendy
zostay zaprezentowane w nowym
studium Freedonia Group.
Zyski w krajach rozwijajcych si
bd si napdow na globalnym
rynku urzdze do przetwarzania
tworzyw sztucznych. Dla przyka-
du, Chiny stanowi ponad 40% ca-
ego dodatkowego zapotrzebowa-
nia wiatowego do roku 2015,
przy wzrocie stymulowanym
zwikszeniem produkcji tworzyw
sztucznych, ze wzgldu na konty-
nuacj de do uprzemysowienia
i wzrost poziomu przychodw. In-
ne kraje azjatyckie o mniejszych,
mniej rozwinitych gospodarkach,
takich jak Indie, Wietnam i Tajlan-
dia, rwnie zanotuj pokany
przyrost. W rozwinitych obsza-
rach wiata, w szczeglnoci
w Stanach Zjednoczonych, Euro-
pie Zachodniej i Japonii, zapotrze-
bowanie ponownie wzronie
po okresie spadku, jednake
zwikszenie sprzeday nie bdzie
tak silne jak w przypadku innych
krajw rozwijajcych si.
Wrd gwnych typw produk-
tw, w przypadku urzdze do wy-
taczania bdzie mona zaobser-
wowa najwikszy wzrost do ro-
ku 2015. Stanie si tak gwnie ze
wzgldu na wiatowy wzrost
w brany budowlanej, ktry zasili
zapotrzebowanie na towary wyta-
czane, takie jak rury i siding. Urz-
dzenia do formowania wtryskowe-
go pozostan najwikszym seg-
mentem produktw, stanowic 40
procent zapotrzebowania w ro-
ku 2015.
Rynek budowlany zanotuje najsil-
niejszy wzrost do roku 2015, czer-
pic korzyci z przyspieszenia
na wiatowym rynku budowlanym.
Rynek produktw konsumenckich
/instytucjonalnych rwnie odczuje
silny wzrost, odzwierciedlajc ro-
sncy standard ycia. Na rynku
opakowa rwnie bdziemy mieli
do czynienia ze wzrostami, gwnie
ze wzgldu na rosnc produkcj
i zapotrzebowanie klientw na pro-
dukty pakowane. Oprcz tego,
tworzywa sztuczne przejm cz
rynku innych obecnie stosowanych
materiaw, takich jak butelki.
www.freedonia.com
Prognozuje si, e wiatowe za-
potrzebowanie na elastomery
termoplastyczne (TPE) bdzie
wzrasta w tempie 6,3 procent
rocznie, osigajc 5,6 miliona
ton metrycznych w roku 2015.
Wzrost ten jest spowodowany
wielkoci produkcji pojazdw
samochodowych w Stanach
Zjednoczonych i w Europie Za-
chodniej w latach 2005-2010 co
stanowi gwny rynek zbytu dla
TPE. Wzrost jest rwnie nap-
dzany przez zwikszone zasto-
sowanie TPE w krajach rozwija-
jcych si, gdzie materiay te
wci znajduj nowe zastosowa-
nia. Oprcz tego, zapotrzebowa-
nie na TPE bdzie wzrasta ze
wzgldu na denie do zmniej-
szania ciaru pojazdw samo-
chodowych. Ograniczenie dal-
szych zyskw bdzie jednake
spowodowane wysokim pozio-
mem dojrzaoci wolniej rozwija-
jcych si rynkw, takich jak ry-
nek produkcji obuwia.
Region Azji Pacyficznej wci
bdzie najwikszym i najszybciej
rozwijajcym si rynkiem dla
TPE do roku 2015, w ktrym to
roku pochonie niemal poow
wiatowego zapotrzebowania.
Chiny, ktre stay si najwik-
szym na wiecie konsumentem
TPE, wci bd notowa duy
wzrost zapotrzebowania. Innymi
regionami wiata, w ktrych ma-
my do czynienia z ponadprze-
citnym wzrostem zapotrzebo-
wania na TPE do roku 2015, s
w szczeglnoci Europa rodko-
wa, wraz z rozwijajcym si prze-
mysem produkcji motoryzacyj-
nej. Regionalny wzrost bdzie
rwnie napdzany przez niemal
dwucyfrow ekspansj w In-
diach oraz zauwaalne przyspie-
szenia na rynku japoskim. Za-
potrzebowanie na TPE w Amery-
ce Pnocnej i w Europie Za-
chodniej znacznie si poprawi
w porwnaniu z recesj, z jak
mielimy do czynienia w la-
tach 2005 2010. W dugim okre-
sie czasu, w regionach tych spo-
dziewany jest znacznie mniejszy
udzia wiatowego zapotrzebo-
wania na TPE.
t
Elastomery
Rynek
maszyn
ARC
REGIONY 2005 2010 2015
AMERYKA PNOCNA 34 80 242
EUROPA ZACHODNIA 60 125 347
AZJA I KRAJE PACYFIKU 33 83 320
INNE 3 12 116
RAZEM 130 300 1025
WIATOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MASZYNY DO PRZETWARZANIA TWORZYW
26 tworzywa P1 12 tworzywai rodowisko
Wedug ostatniego studium opubli-
kowanego przez CeresanaRese-
arch, globalny rynek biotworzyw
osignie w roku 2018 przychody
wynoszce ponad 2,8 miliarda
USD przy redniorocznej stopie
wzrostu wynoszcej 17,8%. Przy-
puszcza si, e biotworzywa przy-
czyni si do ochrony klimatu, b-
d stanowi rozwizanie dla zagad-
nie zwizanych z powstawaniem
odpadw, zmniejsz uzalenienie
od surowcw kopalnych i poprawi
wizerunek produktw z tworzyw
sztucznych.
Autorzy studium przeanalizowali,
w jaki sposb zuycie biotworzyw
rozwinie si na poszczeglnych
rynkach.
Przy udziale w globalnym zapotrze-
bowaniu wynoszcym okoo 48%,
Europa bya najwikszym odbiorc
biotworzyw w roku 2010. Kolejne
miejsca zajy Ameryka Pnocna
i Azja Pacyficzna.
W cigu nastpnych omiu lat,
udziay w zapotrzebowaniu po-
szczeglnych regionw wiata
znacznie si przesun. Dwa regio-
ny w znaczny sposb wpyn na ry-
nek biotworzyw: Azja Pacyficzna
i Ameryka Poudniowa.
Ze wzgldu na dynamiczny wzrost
konsumpcji i produkcji, Azja Pacy-
ficzna niemal zrwna si z Europ
i Ameryk Pnocn. Oprcz tego,
Ameryka Poudniowa zanotuje sil-
ny wzrost, gwnie w wyniku ma-
sywnego zwikszenia produkcji
w Brazylii.
Trendy zwizane z zapotrzebowa-
niem na poszczeglne gatunki bio-
tworzyw wykazuj znaczne rnice
regionalne. Podczas gdy zapotrze-
bowanie na PLA w Ameryce P-
nocnej bdzie wzrasta w tem-
pie 12% rocznie do roku 2018,
w Azji Pacyficznej poszybuje
z prdkoci 17% rocznie.
W roku 2010 wikszo zapotrze-
bowania bya zwizana z tworzywa-
mi na bazie skrobii. Kolejne miej-
sce zaj poliaktyd (PLA). Pozosta-
e tworzywa na bazie biologicznej
(PHA/PHB, celuloz, PBS), jak rw-
nie tworzywa biodegradowalne
na bazie paliw kopalnych stanowi
poniej 17% globalnego zapotrze-
bowania.
Odpowiednio, tworzywa ulegajce
biodegradacji obecnie zdominowa-
y rynek biotworzyw, przy udziale
okoo 92%.
Tworzywa nie ulegajce degradacji
bazujce na zasobach odnawial-
nych zwiksz swj udzia w rynku
od 8% w roku 2010 do ponad 47%
w roku 2018.
Wikszo czoowych nabywcw
na wiecie to producenci workw
i torebek. Nabywcy lunych wype-
niaczy znajduj si na drugim miej-
scu, na kolejnym nabywcy opako-
wa i folii. Przemys motoryzacyjny
i elektroniczny, jak rwnie innych
urzdze (np. produktw caterin-
gowych, artykuw higienicznych,
tekstyliw, produktw sportowych
i rekreacyjnych) stanowi zaled-
wie 1/5 globalnego zapotrzebowa-
nia.
Pomimo faktu, e worki i torebki
oraz lune wypeniacze bd noto-
wa dalszy wzrost w cigu kolej-
nych lat, opakowania i folie, jak
rwnie elementy dla przemysu
motoryzacyjnego i elektronicznego
zanotuj najwikszy wzrost. Ze
wzgldu na szerok palet produk-
tw ulegajcych biodegradacji,
sektory te bd notowa wzrost
roczny na poziomie ponad 30%.
Biotworzywa
ZNAKOMICIE ROZWIJAJCY SI PRZEMYS
BASF
tworzywa P1 12 tworzywai rodowisko 27
* * *
Wedug nowego studium Freedo-
nia Group, globalne zapotrzebowa-
nie na tworzywa biodegradowalne
i biologiczne wzronie ponad trzy-
krotnie z 300.000 ton (2010) do po-
nad miliona ton w roku 2015, o war-
toci 2,9 miliarda USD. Biotworzy-
wa maj ju za sob pocztkow
faz wejcia na rynek, a teraz notu-
j znaczny wzrost zapotrzebowania
dosownie we wszystkich cz-
ciach wiata. Zyski bd napdza-
ne przez wiele czynnikw. Jednak-
e cena bdzie podstawowym
czynnikiem decydujcym o sukce-
sie rynku biotworzyw, a prognozy
mwi, e rosnce ceny ropy nafto-
wej pozwol ywicom biotworzyw
osign parytet cenowy z kon-
wencjonalnymi tworzywami pod
koniec dekady.
Tworzywa biodegradowalne w ro-
ku 2010 stanowiy 90% caego
wiatowego rynku biotworzyw.
Istotny wzrost jest spodziewany dla
dwch wiodcych tworzyw biode-
gradowalnych, ywic na bazie
skrobi i poliaktydu (PLA). W przy-
padku obu tych surowcw nastpi
podwojenie zapotrzebowania
do roku 2015. Szybszy wzrost jed-
nake zostanie zaobserwowany dla
polihydroksyalkanolanw (PHA),
ktre wanie wchodz na rynek
komercyjny.
Pomimo silnego postpu w przy-
padku tworzyw biodegradowal-
nych, ywice niebiodegradowalne
na bazie biologicznej bd gw-
nym czynnikiem napdowym dla
zapotrzebowania na biotworzywa
w roku 2015 i pniej.
Zyski bd napdzane przez do-
stpno handlowych iloci poli-
etylenu na bazie biologicznej z za-
kadu Braskem w Brazylii, urucho-
mionego pod koniec roku 2010,
o wydajnoci 200.000 ton rocznie.
Dwa inne zakady polietylenu
na bazie biologicznej jak rwnie
zakad polipropylenu na bazie bio-
logicznej znajduj si rwnie
w fazach planowania i zostan
otwarte okoo roku 2015.
Dodatkowo, produkcja przemyso-
wa cakowicie biologicznych PET
stanie si rzeczywistoci pod ko-
niec dekady.
W wyniku tego zapotrzebowanie
na nieulegajce biodegradacji two-
rzywa wzronie z 30.000 ton w ro-
ku 2010 do 1,3 miliona ton w ro-
ku 2020.
www.freedonia.com
* * *
Studium przeprowadzone w ze-
szym roku przez Uniwersytet Nauk
Stosowanych i Sztuk w Hanowerze
w Niemczech dla stowarzyszenia
handlowego Europejskie Biotwo-
rzywa przewiduje, e globalna wy-
dajno produkcyjna osignie 1,7
miliona ton do roku 2015, co ozna-
cza wicej, ni podwojenie pozio-
mw wydajnoci roku 2010. Ta licz-
ba maskuje jednak znaczn zmian
w strukturze przemysu biotworzyw,
gdzie tradycyjne, ulegajce biode-
gradacji i kompostowalne polimery
notuj zaledwie niewielki wzrost,
a uwaga przesuwa sie w kierunku
biologicznie pozyskiwanych wersji
istniejcych obecnie tworzyw petro-
chemicznych. Nasze studium ryn-
kowe wykazao, e bazujce na za-
sobach biologicznych tworzywa
przeznaczone na artykuy pierwszej
potrzeby w iloci przekraczajcej
ogem jeden milion ton bd sta-
nowi wikszo wydajnoci pro-
dukcyjnej w roku 2015, powiedzia
profesor Hans-Josef Endres, ktry
prowadzi studia na Uniwersytecie
Nauk Stosowanych i Sztuk w Hano-
werze w Niemczech.
METABOLIX
28 tworzywa P1 12 tworzywai rodowisko
Jest to znaczce przesunicie.
Zgodnie z raportem, w roku 2009
wytrzymae biotworzywa stanowiy
zaledwie 7% szacunkowej global-
nej wydajnoci produkcyjnej bio-
tworzyw przy wartoci 318.000 ton.
Do roku 2010 wytrzymae biotwo-
rzywa stanowiy 40% globalnej wy-
dajnoci produkcyjnej wynosz-
cej 724.000 ton, do czego w znacz-
nej mierze przyczynio si wprowa-
dzenie przez brazylijsk firm Bra-
skem produktw HDPE na bazie
etanolu z trzciny cukrowej.
Stowarzyszenia handlowe spodzie-
waj si, e do roku 2015 wytrzy-
mae biotworzywa, takie jak PE, PP,
PET i PVC, jak rwnie wysokiej ja-
koci polimery PA bd stanowiy
niemal 60% spodziewanej wydaj-
noci produkcyjnej biotworzyw,
wynoszcej 1.700.000 ton.
Przekada si to na ponad czter-
dziestokrotne zwikszenie wydaj-
noci produkcyjnej materiaw wy-
trzymaych, z 22.500 ton w ro-
ku 2009 do 996.000 ton do ro-
ku 2015. Studium przewiduje, e
HDPE zachowa swoj pozycj jako
dominujce, wytrzymae biotworzy-
wo, przy szacowanej wydajnoci
produkcyjnej w roku 2015 wyno-
szcej 450.000 ton, na drugim
miejscu znajdzie si PET na bazie
biologicznej, z iloci 290.000 ton
(przy czym nie ma w tym przypad-
ku rozrnienia pomidzy zawarto-
ci czciowo i cakowicie odna-
wialn).
PLA zajmuj trzecie miejsce z glo-
baln wydajnoci produkcyjna
wynoszc 220.000 ton. Studium
Europejskie Biotworzywa przewi-
duj, e PHA zajm czwarte miej-
sce w globalnym rankingu wydaj-
noci biotworzyw do roku 2015,
jednake do tego konieczna jest
decyzja grupy produktw rolni-
czych Archer Daniels Midland doty-
czca zawarcia joint venture z firm
Metabolix.
Przewidywania dotyczce wzgld-
nie niewielkiego wzrostu dla trady-
cyjnie biodegradowalnych biotwo-
rzyw powstay pomimo znacznego
postpu, ktry zosta odniesiony
pod wzgldem wydajnoci i kosz-
tw. Niektrzy twierdz jednake,
e wydajno bdzie si zmniej-
sza z wyjtkiem tradycyjnych two-
rzyw petrochemicznych w wielu
obszarach oraz e koszty s zbyt
wysokie dla zastosowa, ktre nie
mog skorzysta z unikalnej trasy
usuwania po zakoczeniu ycia. To
powoduje, e biotworzywa biode-
gradowalne staj si niszowymi
produktami. Wysza cena two-
rzyw na bazie biologicznej moe
zosta skompensowana na ryn-
kach niszowych, takich jak rynki
ywnoci organicznej lub przemys
kosmetyczny, jednake premia jest
raczej niewielka, powiedzia Martin
Patel, asystent profesora na Wy-
dziale Nauki, Technologii i Spoe-
czestwa na Uniwersytecie Utrecht
w Holandii, ktry przyczyni si
do powstania wielu prac zwiza-
nych z produkcj wyrobw che-
micznych z zasobw na bazie bio-
logicznej.
Podczas gdy prawdopodobne jest,
e zwikszona uwaga powicana
zrwnowaonemu rozwojowi b-
dzie stanowi dalsze moliwoci
dla biotworzyw ulegajcych biode-
gradacji, Patel stwierdzi, e obraz
jest znieksztacony przez szereg
przeciwnych analiz LCA dotycz-
cych korzyci, ktre materiay te ze
sob nios. Moje zdanie na ten te-
mat jest takie, e dobre tworzywa
na bazie biologicznej umoliwiaj
uytkownikom redukcj nieodna-
wialnych paliw kopalnych i emisji
gazw cieplarnianych o okoo 40-
50%. Jednake istniej koszty alter-
natywne, z ktrych by moe naj-
waniejsze dotycz uytkowania
ziemi, cznie z wpywem toksycz-
noci i rnorodnoci biologicznej
na skutek stosowania herbicydw
i pestycydw. Musimy pracowa
nad zmniejszeniem tych wpyww
powiedzia Patel. PolyOne by jed-
nym z liderw opracowywania mie-
szanek o wartoci dodanej i syste-
mw dodatkw na bazie biotwo-
rzyw. Globalny dyrektor marketin-
gu firmy dla rozwiza biologicz-
nych Marcel Darte zgadza si, e
trudno byo wykorzysta warto
biodegradowalnoci w rzeczywi-
stych zastosowaniach, co dziaao
niczym hamulec na rozwj rynku.
Biodegradowalno bdzie wci
postrzegana jako funkcjonalny
atrybut na przykad w przypadku
folii rolniczych i w innych zastoso-
wa rolniczych, do zastosowa
do organicznych workw na mieci
i innych zastosowaniach powie-
dzia. Jednake wykorzystywanie
kompostowania jako dodatkowa
opcja zarzdzania odpadami, wy-
korzystujc przy tym cay potencja
okazao si zadaniem bardzo zo-
onym. Jeeli nie mona wykorzy-
sta kompostowalnego strumienia
odpadw do usuwania materiaw
kompostowalnych, w jaki sposb
czerpa korzyci?
Ta trudno w wykorzystywaniu
cech biodegradowalnoci takich
biotworzyw, jak mieszanki skrobi,
PLA i PHA, w poczeniu z ich wy-
szymi kosztami, jest rwnie po-
strzegana jako dua przeszkoda
przez Lona Mentinka, menedera
produktu francuskiej firmy zajmuj-
cej si przetwarzaniem skrobi Ro-
quette, ktra opracowaa wasn li-
nie wytrzymaych szczepionych po-
limerw skrobiowych o zawartoci
przekraczajcej 50% surowcw od-
HEINZ
tworzywa P1 12 tworzywai rodowisko 29
nawialnych pod mark Gaialene
(w ostatnim miesicu zlecono pro-
dukcj 25.000 ton/rocznie w Le-
strem w pnocnej Francji). [Tra-
dycyjne biotworzywa biodegrado-
walne] s uwane za biodegrado-
walne/kompostowalne, czyli ina-
czej mwic przystosowane dla
rynkw niszowych, ktre s cile
uzalenione od lokalnych przepi-
sw i lokalnych struktur.
Rynek poszukuje obecnie zielo-
nych wytrzymaych i rednio wy-
trzymaych produktw, ktre mo-
na bdzie stosowa tak jak kla-
syczne tworzywa sztuczne te sa-
me zastosowania, te same waci-
woci fizyczne, te same maszyny,
taka sama prdko produkcji po-
wiedzia. Podczas gdy wykorzysta-
nie biodegradowalnoci w niekt-
rych zastosowaniach okazao si
trudne, wci wystpuj znaczce
niszowe moliwoci, ktre mona
wykorzysta i inwestycje w tym
sektorze s kontynuowane,
w szczeglnoci te zwizane z pro-
dukcj PLA.
Prurac, przedsibiorstwo kontrolo-
wane przez CSM zlecio ostatnio
produkcj 75.000 ton monomeru
PLA rocznie w zakadzie w Tajlandii
twierdzc, e ta skala produkcji po-
prawi parametry cenowe, podczas
gdy nowa, stosowana technologia
umoliwi PLA osignicie odporno-
ci termicznej PS i PP, a wkrtce
rwnie odpornoci na uderzenia
ABS.
W midzyczasie, decyzja tajskiej
firmy PTT Chemical polegajca
na zainwestowaniu 150 milionw
USD w dziaalno Natureworks
PLA otwiera drog firmie do rozsze-
rzenia swojej obecnoci w Azji. Na-
tureworks, ktra posiada obecnie
tylko jeden zakad produkcyjny
w USA, planuje otwarcie drugiego
zakadu w Tajlandii, ktry powinien
rozpocz produkcj w roku 2015.
Jako oddzielna operacja, Nature
Works zawara now spk joint
venture AmberWorks z producen-
tem kwasu bursztynowego BioAm-
ber, celem opracowania linii poli-
merw na bazie biologicznej o po-
prawionych waciwociach bazu-
jcych na mieszankach PLA i PBS
(sukcynit polibutylenowy). Amery-
kaska grupa Cereplast zajmujca
si biotworzywami zakupia zakad
w Assisi we Woszech, gdzie planu-
je zainstalowa swoje moce wy-
twrcze.
Wydajno i zdolno do przetwa-
rzania biodegradowalnych biotwo-
rzyw to krytyczne obszary rozwoju.
Zdaniem menedera marketingu
firmy Braskem Rodrigo Belloli, sta-
nowi to jeden z kluczowych czynni-
kw napdowych dla biologicznej
wersji tradycyjnych polimerw.
Twierdzi on, e natychmiastowe za-
interesowanie wacicieli marek tra-
dycyjnymi biotworzywami biode-
gradowalnymi czsto spada
po rozpoczciu szczegowego
badania bilansu koszt/warto.
Tradycyjne biotworzywa, takie jak
PLA, bazujce na skrobiach, biode-
gradowalne poliestry i PHA musza
stawi czoa powanym wyzwa-
niom zwizanym z kosztami, wa-
ciwociami fizycznymi, przetwa-
rzaniem i zagadnieniami zwizany-
mi z ochron rodowiska, powie-
dzia.Jeeli chodzi o koszty, Bellioli
twierdzi, e na cen ywicy wpyn
mniej oczywiste czynniki, takie jak
wiksza gsto (PLA posiada g-
sto wynoszc 1,25 w porwna-
niu z 0,91 w przypadku PP), inwe-
stycje w opracowanie procesw
oraz modyfikacje maszyn oraz to,
w jaki sposb produkt zostanie do-
pasowany do istniejcej infrastruk-
tury recyklingu lub usuwania odpa-
dw. Te koszty oraz niepewno
zwizana z wartoci, jak nowy
materia dostarczy marce powodu-
je, e wielu wacicieli marek nie
chce podejmowa ryzyka, powie-
dzia. Przestawienie si na biolo-
giczn wersj tradycyjnych two-
rzyw, takich jak PE lub PP zmniej-
sza jednake ryzyko zwizane
z prost premi cenow ywicy,
powiedzia Rodrigo Belloli.
Poniewa one [polimery na bazie
biologicznej] s bezporednimi za-
miennikami, wszystkie inne waci-
woci pozostaj te same taka sa-
ma zdolno do przetwarzania, ta-
ka sama wydajno, zdolno
do recyklingu oraz ciar produktu.
Ostatecznie oznacza to o wiele
mniej nakadw i inwestycji w opra-
cowywanie aplikacji zwizanych
z biopolimerami powiedzia. Bio-
tworzywa z tradycyjn produkcj
tradycyjnych tworzyw z materiaw
podawanych na bazie biologicznej
to nie nowo olej rycynowy by
stosowany jako materia podawany
dla wielu specjalistycznych polia-
midw przez wiele lat.
Rozszerzajc materiay podawane
na bardziej popularne ywice, takie
jak PE, PP i PET jest oczywistym
ruchem, zdaniem Dr Sally Humph-
reys, konsultanta AMI na konferen-
cji Chemia zielonych Polimerw
(ktra odbya si w dniach 20-22
marca 2012 w Kolonii w Niem-
czech).
Przemys tworzyw sztucznych po-
wici ponad sto lat opracowujc
materiay dla dugotrwaych zasto-
sowa krytycznych, takich jak rury
polietylenowe i opakowania barie-
rowe, z ktrych oba pozwalaj
na ochron ywnoci i wody dla
coraz szybciej rosncej populacji
wiatowej. Materiay te nie mog
by obecnie porwnywane jeeli
chodzi o parametry z nowymi bio-
TOYOTA
30 tworzywa P1 12 tworzywai rodowisko
tworzywami, dlatego te sensowne
jest, aby przemys polimerw po-
szukiwa odnawialnych zamienni-
kw, powiedziaa. Jednake jed-
no z zagadnie zwizane z upra-
w wasnych tworzyw jest takie, e
wane chemikalia mog by odda-
lone o jedn lub dwie reakcje,
na przykad celuloza potrzebuje za-
ledwie kilku krokw, aby rozpa
si na etanol, powiedziaa Humph-
reys.
Na szczcie dla producentw two-
rzyw sztucznych, okoo dwch
trzecich wszystkich obecnych poli-
merw skada si cakowicie lub
w czci z olefin, a olefiny te mo-
na atwo produkowa z biologicz-
nych materiaw podawanych, po-
wiedzia Patel z Utrechtu. Wskazuje
on, e nowe zapasy na bazie biolo-
gicznej w atwy sposb dostosowu-
j si do istniejcego acucha pro-
dukcyjnego, podczas gdy coraz
wiksza konsumpcja oznacza, e
zielone inwestycje bd raczej po-
wiksza, ni zastpowa obecn
wydajno.
Mamy za sob dziesiciolecia do-
wiadcze zwizanych z dehydra-
cj etanolu na etylen, a produkcja
propylenu i butadienu na bazie bio-
logicznej jest obecnie rwnie
moliwa z technicznego punktu wi-
dzenia powiedzia Patel. Zapo-
trzebowanie na olefiny rwnie ca-
y czas ronie, co umoliwia wer-
sjom na bazie biologicznej wyko-
rzystanie czci dodatkowej wydaj-
noci produkcyjnej powiedzia.
Darte z firmy Polyone rwnie po-
strzega wzgldnie bezporedni in-
tegracj materiaw podawanych
na bazie biologicznej z istniejcym
acuchem produkcji tworzyw
sztucznych jako faktyczn korzy
w opracowywaniu nowych biotwo-
rzyw. Ekonomiczne trasy skiero-
wane w kierunku monomerw
na bazie biologicznej s coraz bar-
dziej dostpne, a strumienie te s
dostarczane bezporednio do tra-
dycyjnych procesw polimeryzacji.
Tak wic, gdy przemys w grnej
czci strumienia produkcji zmie-
nia si cakowicie, w dolnej czci
strumienia nie zmienia si. Prze-
mys chemiczny jest zdolny do
adaptacji, koncentrujc znaczna
cz swojej uwagi na opracowy-
waniu tych tras lub na ksztatowa-
niu strategicznych sojuszw z fir-
mami, ktre opracoway technolo-
gie monomerw na bazie biolo-
gicznej, powiedzia.
Przykady tego trendu obejmuj fir-
my Dow i Mitsui, ktre realizuj
plan spki joint venture, ktrej za-
daniem bdzie utworzenie platfor-
my produkcyjnej w Brazylii dla two-
rzyw na bazie biologicznej dla ryn-
ku opakowa, artykuw higienicz-
nych i medycznych. Pierwsz faz
programu jest stworzenie zakadu
przetwarzania trzciny cukrowej
na etanol w Santa Victoria, ktry
ma rozpocz produkcj w ro-
ku 2013. We Woszech firma Nova-
mont dziaajca w brany biotwo-
rzyw zawara joint venture z Polime-
ri Europa, ktrej celem jest stwo-
rzenie cakowicie zintegrowanego
zakadu przetwarzania oleju rolin-
nego na artykuy biochemiczne
w Porto Torres w Sardynii. Szecio-
letni projekt inwestycyjny E500m
obejmuje niemal wszystkie opera-
cje bazujce na paliwach kopal-
nych oraz budow siedmiu nowych
jednostek, ktre s w stanie wypro-
dukowa 350.000 ton produktw
chemicznych na bazie biologicznej
rocznie.
Francuska grupa chemiczna Arke-
ma, ktra jest graczem na arenie
biotworzyw ze swoim materiaem
Rilsan PA11 na bazie oleju rycyno-
wego, poprawia swoj pozycj
w sektorze poliamidw na bazie
biologicznej dokonujc zakupu
dwch chiskich firm producenta
Pq 10.10 na bazie biologicznej Hi-
pro Polymers oraz producenta
kwasu sebacynowego Casda Bio-
materials.
Kolejnym znaczcym ruchem jest
ogoszenie z pocztkiem biece-
go roku przez koncern Coca-Cola
swojego partnerstwa z trzema gru-
pami zajmujcymi si tworzeniem
chemikaliw na bazie rolinnej Vi-
rent, Gevo i Avantium ktrych ce-
lem jest przetwarzanie opakowa
na alternatywy bazujce na roli-
nach (Injection World, stycze/lu-
ty 2012, strona 10). Firma ta wyko-
rzystuje ju MeG otrzymywany
na bazie biologicznej do produkcji
swojej butelki PlantBottle, ktrych
wyprodukowano ju 10 miliardw
sztuk jednak pragnie wykorzysta
biologiczn wersj komponentu
PtA (PtA zawiera 70% PET).
Coca-Cola jest bez wtpienia jed-
nym z liderw PET na bazie biolo-
gicznej, jednak nawet ona nie ma
pewnosci, jak szybka i jak zaawan-
sowana bdzie konwersja na poli-
mery bazujce w 100% na surow-
cach biologicznych. Na sympo-
zjum Petcore, ktre odbyo si
w ubiegym roku, wczesny dyrek-
tor opakowa zrwnowaonych
Coca-Cola Cees van Dongen po-
wiedzia delegatom, e firma chcia-
aby za 10 lat mie na rynku pewn
ilo PtA na bazie biologicznej. Do-
da on jednak: nie uwaamy, e
w przyszoci przejmiemy kady
cal ziemi rolnej, aby otrzymywa
z niego trzcin cukrow.
Pomimo ogromnych inwestycji fir-
my Braskem w PE na bazie biolo-
gicznej oraz planowanej komercja-
lizacji PP na bazie biologicznej
30.000 ton wydajnoci biologicz-
nego PP do koca roku 2013
Rodrigo Belloli opowiada si rw-
nie przeciw szybkiej konwersji
z produkcji petrochemicznej do ba-
zujcej na materiaach biologicz-
nych.
Widz dwa powane wyzwania:
koszt biorde jako gwny suro-
wiec dla tych biopolimerw oraz
ch konsumentw do kupowania
bioproduktw lub do dostrzegania
wartoci w markach, ktre bd je
adaptowa powiedzia. Prawdo-
podobnie nie zobaczymy za 10 ko-
lejnych lat rynku biopolimerw ro-
sncego do poziomw porwny-
walnych z konwencjonalnym ryn-
kiem biopolimerw. Zdaniem
Franois de Bie, dyrektora marke-
tingu biotworzyw w firmie Purac,
obawy zwizane z moliwoci
brakw ziemi do produkcji surow-
cw lub obawy zwizane z konku-
rencj ze strony producentw yw-
noci nie powinny jednak by po-
strzegane jako nieprzezwycione
problemy w dugim okresie czasu.
W rolnictwie i przemyle ywnoci
due iloci plonw i ich produktw
ubocznych s obecnie marnowa-
ne. Minimalizacja tych strat oraz
poprawa organizacji rolnictwa po-
zwoli zwikszy plon z hektara zie-
mi, dlatego wierzymy, e du ilo
biomasy mona udostpni gospo-
darce jako paliwo na bazie biolo-
gicznej powiedzia. W cigu kilku
lat, dostpna bdzie rwnie druga
generacja surowcw, ktre nie sta-
nowi konkurencji dla ywnoci.
W midzyczasie nie powinnimy
si obawia przetwarza konwen-
cjonalnych upraw na chemikalia
na bazie biologicznej celem opra-
FUJITSU
tworzywa P1 12 tworzywai rodowisko 31
cowywania nowych technologii
i powinnimy rozpocz przecho-
dzenie na gospodark na bazie
biologicznej powiedzia.
Woska firma M&G Group jest jed-
n z firm pracujcych nad drug
generacj produkcji biochemicz-
nej. Rozpocza ona budow
pierwszego na skal przemysow
zakadu, w ktrym wykorzystywana
jest Proesa technologia bioetano-
lu drugiej generacji, opracowana
z firm Chemtex, z jednostk o wy-
dajnoci produkcyjnej 40.000 ton
rocznie, ktra rozpocznie prac
w drugiej poowie biecego roku.
Jednostka ta bdzie wykorzysty-
wa uprawian na skal przemy-
sow trzcin i som jako materia
podawany. Firma wsppracuje
rwnie z GraalBio Investimentos
nad otwarciem zakadu etanolu ce-
lulozowego w Brazylii i sprzedaa li-
cencj na technologi Proesa ame-
rykaskiej firmie Genomatic
do produkcji Bdo (buatnodiolu)
z biomasy.
W innych obszarach badania s
skierowane na technologie, ktre
s w stanie gromadzi CO
2
i wyko-
rzystywa go jako polimerowy ma-
teria podawany. Firma Bayer Mate-
rialScience zaoya zakad pi-
lotaowy przy elektrowni RWE opa-
lanej wglem, ktry wykorzystuje
CO
2
ze spalin do produkcji polpo-
lioli z poliwglanu polieterowego,
ktre mona wykorzysta jako pre-
kursor w produkcji PU. Firma ma
nadziej, e bdzie w stanie rozpo-
cz produkcj na skal handlow
w roku 2015 z wykorzystaniem tej
technologii katalitycznej. W mi-
dzyczasie, firma zajmujca si ko-
mercjalizacj technologii Norner
Verdandi, spka norweskiego in-
stytutu tworzyw sztucznych Norner
przeja 30% akcji firmy Econic,
ktra opracowuje katalizatory
umoliwiajce produkcj polimero-
wych materiaw podawanych
z CO
2
do polimeryzacji PU i PC.
Norner Verdandi twierdzi, e inwe-
stycja pozwoli firmie Econic
na zwikszenie procesw produk-
cji katalizatorw.
Nacisk na przejcie do tworzyw
na bazie biologicznej jest wywiera-
ny nie tylko ze strony wacicieli
marek. Regulatorzy rwnie zach-
caj do inwestowania w te nowo-
czesne technologie. Prezydent
USA Barrack Obama w ubiegym
miesicu wystosowa notatk
do szefw wszystkich dziaw wy-
konawczych i agencji przypomina-
jc im o ich odpowiedzialnoci
za program BioPreferred Amery-
kaskiego Departamentu Rolnic-
twa, ktrego zadaniem jest zwik-
szenie zaopatrzenia w produkty
na bazie biologicznej. Rwnie
w zeszym miesicu Komisja Euro-
pejska ogosia przyjcie strategii
opracowanej celem zapewnienia
rozwoju zrwnowaonej biogospo-
darki. W owiadczeniu, komisarz
do spraw bada, innowacji i nauki
Mire Geoghegan-Quinn powie-
dzia: Europa musi dokona przej-
cia do gospodarki wykraczajcej
poza rop naftow. Wiksze wyko-
rzystanie zasobw odnawialnych
nie jest ju jedynie opcj, jest ko-
niecznoci. Musimy wspiera
przejcie ze spoeczestwa czer-
picego energi z kopalin do spo-
eczestwa czerpicego energi
z materiaw biologicznych, gdzie
badania i rozwj bd motorem na-
pdowym.
European Bioplastics przyja z za-
dowoleniem now strategi UE,
jednake stwierdzono, e lepiej by-
oby dostrzec bardziej okrelone
dziaania celem wspierania lepsze-
go dostpu do rynku i dostaw ma-
teriaw podawanych oraz zacht
do zakupw publicznych. To, cze-
go potrzebujemy, to silne dziaania
wspierajce rozwj rynku biotwo-
rzyw, powiedzia Andy Sweetman,
(na zdjciu) ktry przewodniczy ra-
dzie Europejskich Biotworzyw.
Niektrzy mog uwaa, e
przy rosncej iloci firm chemicz-
nych inwestujcych w produkcj
biochemicznych materiaw poda-
wanych, rynek ten wymaga dalsze-
go wsparcia. Jednake Patel do-
strzega powody dalszej kontynu-
acji zachcania do opracowywania
nowych polimerw ulegajcych
biodegradacji. mieci morskie
z tworzyw, mieci na brzegu oraz
tworzywa znajdowane w organi-
zmach zwierzt morskich to coraz
powszechniejsze zjawisko, powo-
dujce coraz wiksze zaniepokoje-
nie. Niektre z istniejcych polime-
rw biodegradowalnych oraz ca-
kowicie nowa generacja materia-
w ulegajcych biodegradacji mo-
e znacznie zagodzi ten problem.
Musimy nad tym pracowa rwno-
legle, celem opracowania zielo-
nych i nieszkodliwych polimerw,
w poczeniu z bezproblemowymi
dodatkami, barwnikami i uszczel-
niaczami, powiedzia.
t
INATURE
BIOPLASTICS
32 tworzywa P1 12 tworzywoi rodowisko
Akcja w parku
UTT (Universal Textile Technolo-
gies) zaproponowa now inicja-
tyw, polegajca na wczeniu
butelek zebranych z Parku Naro-
dowego Grand Teton do swojego
procesu produkcji. Butelki s
przetwarzane na wknin stoso-
wana do produkcji BioCel i Envi-
roCel, przyjaznych dla rodowi-
ska poliuretanowych systemw
podkadu dla wykadzin i murawy
syntetycznej.
Oba te produkty s odporne
na wilgo, posiadaj waciwoci
izolujce przed utrat energii, re-
dukuj haas otoczenia i zwik-
szaj strukturaln integralno
wykadziny i murawy syntetycz-
nej.
Otrzymuje si je przez poczenie
poddanych recyklingowi butelek
z tworzywa z naturalnie odnawial-
nymi alkoholami polihydroksylo-
wymi na bazie soi, otrzymywa-
nych z lokalnie uprawianych zia-
ren soi. Z kolei w parku Grand
Tenton miliony goci kadego ro-
ku jest edukowanych odnonie
pozytywnego aspektu recyklingu,
cznie z recyklingiem butelek
z tworzyw sztucznych.
Ta nowa zasada partnerstwa zwa-
na PET Park Project promuje po-
nowne uycie wyrzuconych bute-
lek z tworzywa, co znacznie
zmniejsza ilo tego typu odpa-
dw trafiajcych na wysypiska
i pomaga osign cele parku
zwizane z recyklingiem.
Partnerstwo reprezentuje mode-
lowy system, ktry pomaga
w zwikszeniu zapotrzebowania
na poddawan recyklingowi za-
warto produktw wytwarza-
nych w Ameryce. W rzeczywisto-
ci, wiele z tworzyw poddawa-
nych recyklingowi gromadzonych
w Ameryce jest sprzedawanych
za granic, gdzie s one wykorzy-
stywane do produkcji wyrobw
z tworzywa, ktre s nastpnie
sprzedawane w USA.
Takie partnerstwo pomoe w wy-
twarzaniu miejsc pracy w USA,
umoliwiajc amerykaskim pra-
cownikom przetwarzanie butelek
i zmniejszajc produkcj dwu-
tlenku wgla podczas transportu
midzykontynentalnego.
Platforma dla kompozytw
Z pocztkiem listopada, EuCIA
(European Composites Industry
Association) uruchomia platfor-
m recyklingu i zrwnowaonego
rozwoju lub przemysu kompozy-
tw europejskich. Platforma ta
jest grup sektorow zorganizo-
wan pod egid stowarzyszenia.
Jego czonkowie s aktywnie za-
angaowani w produkcj kompo-
zytw, speniajc wymagania
rnych sektorw przemyso-
wych, przyczyniajc si do wzro-
stu konkurencyjnoci UE i stwa-
rzajc miejsca pracy. Celem plat-
formy jest poczenie przemysu
kompozytw celem przedstawie-
nia rozwiza dotyczcych recy-
klingu dostpnych dla kompozy-
tw oraz jednogonego zakomu-
nikowania zrwnowaonego roz-
woju przemysu.
Kompozyty podlegaj recyklin-
gowi i s zrwnowaone. W ci-
gu kilku lat stworzono rne pro-
jekty i przeprowadzono rne te-
sty w caej Europie, a teraz po-
stp zaczyna by widoczny. Po-
czenie znakomitych waciwo-
ci kompozytw oraz ich zielo-
nych referencji musi stanowi
zwycisk formu dla przyszo-
ci sektora.
Nie mniej jednak, przemys po-
trzebuje wzmocnienia swojego
przekazu skierowanego do do-
stawcw i legislatorw z UE. No-
wa platforma jest otwarta dla
wszystkich uczestnikw acu-
cha wartoci kompozytw.
Wsppraca przemysowa zwi-
zana ze zrwnowaonym rozwo-
jem jest tym przypadku kluczo-
wa. W nastpnym okresie nast-
pi identyfikacja gwnych priory-
tetw i moliwoci. Kolejnym ce-
lem jest wsparcie i edukacja dla
przemysu w caej Europie odno-
nie sposobw zarzdzania
zrwnowaonym rozwojem.
Chodzi o to jakie s opcje recy-
klingu, w jaki sposb wprowa-
dzi zarzdzanie odpadami oraz
uatwi dostp do informacji oraz
odpowiednich kontaktw w Euro-
pie.
Na rzecz ekologii
Na pomoc rodowisku
tworzywa P1 12 tworzywai rodowisko 33
Recykling GRP
Firma Zajons LogistikSystem
opracowaa system umoliwiaj-
cy stuprocentowy recykling GRP
(tworzyw wzmacnianych wk-
nem szklanym) i CRP (tworzyw
wzmacnianych wknem wglo-
wym) oraz zainwestowaa 5 milio-
nw euro w zakad przemysowy
o rocznej wydajnoci produkcyj-
nej 60.000 ton. Firma otrzymaa
w roku 2011 Innovation Award
2011 (Nagrod za Innowacj
w kategorii rodowisko) przy-
znawan przez AVK (Niemieck
Federacj Tworzyw Wzmacnia-
nych). Proces wykorzystuje od-
pady GPR i CRP, na przykad z o-
patek wirnikw, ktre osigny
kres swojej ywotnoci. Nastp-
nie mieli je w nowym, wielostop-
niowym, redukujcym powstawa-
nie pyu procesie. Nastpnie usu-
wane s zanieczyszczenia. Firma
Zajons produkuje surowiec wtr-
ny z odpadw FRP zgodnie
z okrelon formu dla przemy-
su cementowego. Materia ten
zastpuje surowiec pierwotny,
taki jak wgiel lub silikon.
Oprcz realizacji technicznej, fir-
ma opracowaa unikalny system
recyklingu FRP, ktry jest dystry-
buowany w caej Europie pod na-
zw CompoCycle. Jest to dobro-
wolny system zbirki i recyklingu,
o stopie odzysku wynosz-
cej 100%. Podobnie jak w przy-
padku niemieckiej Zielonej Kropki,
klientom oferowana jest moli-
wo stosowania etykiety recy-
klingu do zarzdzania produktami.
Odpady rolnicze
Cakowita ilo tworzyw sztucz-
nych stosowanych w rolnictwie
jest ogromna. Niemal poowa
z nich jest przetwarzana celem
zastosowania jako folie. Oko-
o 1, 2 miliona ton tworzyw rolni-
czych jest usuwanych kadego
roku, natomiast jedynie 22% z tej
iloci jest poddawana recyklin-
gowi. Ponad poowa, czyli wi-
cej, ni 600.000 ton, koczy swj
ywot na wysypiskach. Oko-
o 26% jest stosowane do odzy-
sku energii. Istnieje ogromny ob-
szar moliwoci poprawy tych
danych. Obecnie jest jedynie kil-
ka krajw europejskich posiada-
jcych wydajne systemy. S one
albo wynikiem wymogw praw-
nych, tak jak w Irlandii lub Islan-
dii, albo te dobrowolnych prze-
mysowych, handlowych i rolni-
czych inicjatyw (na przykad
w Niemczech, Francji, Norwegii,
Szwecji i Hiszpanii). Od lute-
go 2010 roku, RIGK z sukcesem
oferuje swj krajowy serwis PEL-
LE stosowany do recyklingu folii
rolniczych. W partnerstwie z pro-
ducentem RKW SE, w tym roku
do serwisu tego dodano siatki
w rolkach. W wikszoci krajw
europejskich w szczeglnoci
w Europie Wschodniej wci
nie ma kontrolowanych syste-
mw odzysku. Paneuropejska le-
gislacja zwizana z odzyskiem
tworzyw nieprzeznaczonych
do pakowania stosowanych
w rolnictwie nie istnieje.
W roku 2011 EPRO zainicjowaa
now, transgraniczn grup ro-
bocz zatytuowan Tworzywa
robocze. Skupia ona obecnie 14
czonkw z Francji, Norwegii,
Szwecji, Islandii, Niemiec, Irlan-
dii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii, Belgii i Rumunii. Wik-
szo jej czonkw to przedsta-
wiciele krajowych, zaawansowa-
nych lub dopiero rozwijanych
schematw odzysku.
t
ARC
WELLISH
ZWU\VNDUNL QDM Z\V]HM M DNRFL
PONAR PLAST
5plka z ograniczonq odpowiedzialnociq 5p.k.
Zywiec 34-3 ul. Lenianka 12a
tel/fax: 33 862 5 33 www.ponarplast.pl
Wylqczny przedstawiciel rm WELLl5H i CHAP
Nowoczesne wtryskarki z serwo
napdem od 900kN do 25000kN
Wtryskarki do gumy
Prasy hydrauliczne
Urzqdzenia peryferyjne
do wtryskarek i pras
formy wtryskowe
Modernizacje i remonty
Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny
Czci zamienne
Szkolenia i porady techniczne
Manipulatory
0DV]\Q\ GR JXP\ UP\ CHAP
34 tworzywa P1 12 reklama
Ultradwikowa technologia cze-
nia jest wyjtkowo ekonomiczn
i wysoce wydajn technik czenia
detali seryjnych z amorficznych lub
czciowo krystalicznych termo-
plastw.
Na ponadprzecitn skal proces
ten daje rne moliwoci czenia
o wymaganej jakoci i przy wyso-
kiej wydajnoci produkcji. Zwasz-
cza w segmencie produkcji sprztu
gospodarstwa domowego, oraz
w brany motoryzacyjnej wystpu-
je konieczno stosowania po-
cze, ktre mona z powodzeniem
zgrzewa przy zastosowaniu tej
techniki.
Przy produkcji sprztu gospodar-
stwa domowego czonych jest
wiele detali z tworzyw sztucznych,
na przykad panel wywietlacza
w czci obsugowej pralki albo
dwie powki wirnika napdzajce-
go by wymieni tu tylko kilka
przykadw. W brany motoryza-
cyjnej wystpuje ponad 100 zasto-
sowa ultradwikw, od zestawu
wskanikw po puszk podcinie-
niow w bloku cylindrw.
Przy uyciu ultradwikw mona
zgrzewa, nitowa, poddawa ob-
rbce plastycznej, zatapia, od-
dziela, a nawet wytacza termo-
plasty.
Bez uywania substancji dodatko-
wych, wskutek poddania dziaaniu
ultradwikw w cigu milisekund
uzyskuje si wysoce wytrzymae,
gazo- i wodoszczelne poczenie
o korzystnych waciwociach wi-
zualnych. Najwaniejszym warun-
kiem wstpnym jest tutaj waciwe
pod wzgldem tworzywa i techniki
zaprojektowanie elementu kon-
strukcyjnego w strefie czenia,
a take na powierzchniach przyle-
gania narzdzia zgrzewajcego
(sonotrody).
Wysoka technologia maszyn
umoliwia zachowanie powtarzal-
noci zgrzeww rwnie w przy-
padku, gdy detale wykazuj rni-
ce tolerancji, spowodowane np.
rnym stopniem wysuszenia ma-
teriau przed wtryskiem. Ze wzgl-
du na niskie zapotrzebowanie
na energi elementy wtryskowe s
w niewielkim stopniu obciane ter-
micznie.
Twarde, amorficzne tworzywa
sztuczne, jak PC, PS, SAN, ABS
i PMMA wykazuj bardzo korzystne
waciwoci pod wzgldem prze-
noszenia energii ultradwikw.
Tworzywa czciowo krystaliczne,
jak PA, PP, PE i POM najlepiej jest
zgrzewa w bezporednim s-
siedztwie sonotrody. Zgrzane deta-
le mona od razu poddawa ob-
rbce, dziki czemu ultradwiki
mona bez problemu zintegrowa
na liniach zautomatyzowanych.
Napicie elektryczne zamienione
w drgania mechaniczne
Sercem zgrzewarki jest tak zwany
generator drga, skadajcy si
z piezoelektrycznego przetwornika
elektroakustycznego (konwertera),
amplitudowego czonu przekszta-
cajcego (boostera) i narzdzia
do zgrzewania (sonotrody). Gene-
rator ultradwikw przetwarza na-
picie sieciowe w naprenia o wy-
sokiej czstotliwoci pomidzy 20,
a 35 kHz, ktre w konwerterze, ze
wzgldu na efekt piezoelektryczny,
przeksztacane s w drgania me-
chaniczne.
Sonotroda doprowadza do ele-
mentu konstrukcyjnego drgania
(przy 20 kHz jest to 20.000 drga
na sekund), ktre emitowane s
do strefy czenia. Powstaje
przy tym ciepo tarcia, a materia
roztapia si w punktach styku obu
elementw. Po poddaniu elementu
oddziaywaniu ultradwikw
i po krtkiej fazie stygnicia, pod
odpowiednim naciskiem, osiga
si homogeniczne usztywnienie
miejsca czenia. Poniewa ultra-
dwiki rozczaj struktur mole-
kularn, detale cz si tak szczel-
nie i tak solidnie, jakby byy wyko-
nane z jednego odlewu.
Decydujce znaczenie ma
ksztat czonych elementw
Du zalet ultradwikowej tech-
niki czenia jest ukierunkowane
doprowadzenie energii, ktre
umoliwia cile okrelone i kontro-
lowane w czasie uplastycznianie
fugi.
Dziki odpowiedniemu dla tej tech-
niki uksztatowaniu detalu fale ultra-
dwikowe s skoncentrowane wy-
cznie w strefie czenia. Wzr -
czenia w przypadku odleww ci-
nieniowych skada si z odpo-
wiednich ksztatw z wierzchokami
lub krawdziami w strefie upla-
styczniania. Tak zwane koncentra-
tory energii definiuj miejsce pla-
styfikacji, a tym samym miejsce -
czenia. Punkt styku zapobiega pa-
skiemu czeniu elementw i nie-
kontrolowanemu przenoszeniu si
energii fali ultradwikowej. Dobre
rezultaty pod wzgldem wytrzyma-
oci, szczelnoci i waciwoci wi-
zualnych zgrzewu mona osi-
gn, jeli detale od samego po-
cztku bd projektowane pod k-
tem rozchodzenia si fal akustycz-
nych w orodku. Ju w ich kon-
strukcji naley uwzgldni wymogi
zgrzewania ultradwikowego.
Konstruujca maszyny firma Herr-
mann Ultraschall jest ekspertem
w zakresie tej techniki i oferuje du-
gofalowe doradztwo w tej dziedzi-
nie.
Jak stwierdza Inynier Marcin Tom-
czyk, przedstawiciel firmy w Pol-
sce: Klient otrzymuje od nas nie
tylko maszyn, ale kompleksowe
rozwizanie do swoich zastoso-
wa. Bierze to swj pocztek ju
w fazie projektowania elementu
z odpowiednim uksztatowaniem
spoin oraz prowadzi, poprzez do-
br materiau, do kocowej opty-
malizacji procesu zgrzewania.
Przeczanie siy zgrzewania
dla powtarzalnych wynikw
Skuteczno zgrzewu detali mona
przedstawi wizualnie. Grafiki
przedstawiajce wykresy energii
zgrzewu, prdkoci fugowania i si
zgrzewania prezentowane na ekra-
nie sterownika Dialog, umoliwiaj
analiz jakociow procesu zgrze-
wania.
Podany jest szybki, moliwie li-
niowy wzrost prdkoci fugowania
(niebieski wykres droga-czas), kt-
Marcin Tomczyk - Herrmann Ultraschall
ULTRADWIKOWA TECHNOLOGIA
CZENIA TWORZYW
HERRMANN
1 2 3
HERRMANN HERRMANN HERRMANN
tworzywa P1 12 maszynyi urzdzenia 35
ry gwarantuje rwnomierny prze-
bieg uplastyczniania i harmoniczny
przebieg zgrzewania. Detale zgrze-
wane nie s nadmiernie obciane,
a sam proces jest wysoce powta-
rzalny. Moliwo zaprogramowa-
nia trzech rnych si zgrzewania,
tak jak w zgrzewarce HiQ DIALOG,
zapewnia liniowy przyrost wykre-
sw i optymalizuje zgrzew.
www.herrmannultraschall.com
Fot. 1: Elementy pralek zgrzewane s za pomoc
ultradwikw.
Fot. 2: Zastosowanie zgrzewania ultradwikowe-
go 1 Panel sterujcy pralki widok od przodu
i od tyu.
Fot. 3: Zgrzewarka ultradwikowa HiQ DIALOG
z ekranem komunikacyjnym dla zoonych zada
zgrzewania.
Fot. 4: Ultradwikowy ukad drgajcy drganie
mechaniczne wytwarza ciepo tarcia.
Fot. 5: Przegld popularnych form spoin dla ele-
mentw wtryskowych
Fot. 6: Graficzna prezentacja dobrego zgrzewu
Prdko fugowania (niebieski) wzrasta w spo-
sb cigy i liniowy.
Fot. 7: Zastosowanie zgrzewania ultradwikowe-
go 2 Owietlenie samochodowe.
Herrmann Ultraschalltechnik
GmbH & Co. KG
Marcin Tomczyk
Tel: +49 7248 79-0
Mobil: +48 784 37 00 33
Fax: +48 32 601 22 91
marcin.tomczyk@herrmannultradzwieki.com
www.herrmannultraschall.com
Krajarka nawijajca
Krajark nawijajc z funkcj na-
wijania rodkowo-obwodowego
stworzono z myl o skrceniu
postojw produkcyjnych powo-
dowanych koniecznoci wyko-
nania takich operacji, jak zdjcie
zwojw, cicie i zaczepianie ko-
cwek oraz ponowne urucho-
mienie cyklu produkcyjnego. Po-
stoje zwizane z ponownym uru-
chomieniem maszyny stanowi-
ce saby punkt modeli z funkcj
nawijania rodkowo-obwodowe-
go zostay w tym przypadku ca-
kowicie wyeliminowane, zblia-
jc wydajno produkcyjn tego
zespou do poziomu osiganego
w przypadku tradycyjnych roz-
wiza przewidujcych zastoso-
wanie dwch waw z gowic
rewolwerow. W rozwizaniu
tym zachowano wszystkie zalety
technologii rodkowo-obwodo-
wej: dokadny system kontroli
gstoci nawijania i prawie ca-
kowite wyeliminowanie przesu-
ww nawijanych pasm dziki
zmniejszeniu odlegoci midzy
zespoem cicia i nawijania, co
sprawia, e maszyna ta jest
wprost idealna do obrbki nie-
podatnych materiaw i do pre-
cyzyjnych ci.
IMS Deltamatic IT MI20092046
(A1) 20/11/2009
Pojemniki medyczne
Optymalizacji poddano proces
wytwarzania pojemnikw me-
dycznych obejmujcy zarwno
faz wytaczania przewodw ru-
rowych, jak i faz nadmuchu. Po-
nadto, proces obejmuje rwnie
faz, ktra ma miejsce bezpo-
rednio po zakoczeniu wyta-
czania, a mianowicie obrbk
wewntrznej powierzchni zbior-
nikw pod wzgldem ich pynno-
ci i gadkoci.
Brevetti Angela WO2010143219
(A2) 06/12/2010
Aby uzyska dodatkowe infor-
macje, zainteresowani proszeni
s o kontakt z redakcj czasopi-
sma MACPLAS (Veronica Zucchi
tel. 02 82283736 email: v.zuc-
chi@macplas.it).
t
W wyniku prezentacji serii linii
do wytaczania z odlewaniem
Compact Stretch 2000 five-layer
do produkcji folii typu stretch z PE
w cigu ostatnich Dni otwartych
drzwi pod koniec 2011 roku w sie-
dzibie gwnej w Bastia Umbra, fir-
ma Torninova osigna du
sprzeda nowej specjalistycznej li-
nii.
Naley ona do serii Compact
Stretch, formatu 2 metry i wyposa-
ona jest w 5 wytaczarek z ultra-
kompaktowymi i oszczdnymi silni-
kami przekadniowymi. S one
w stanie wyprodukowa foli typu
stretch w strukturze wspwytacza-
nej przy 7 warstwach (ABCDCBE).
Konfiguracja wspwytaczania ofe-
rujca wydajno wynoszc 1400
kg/h zostaa zbadana pod ktem
produkcji bardzo cienkiej folii (do 7-
8 mikronw) przy prdkoci powy-
ej 650 m/min.
Linia zostaa wyposaona w inno-
wacyjn, opatentowan nawijark
Quickgold-4S, ktra jest w stanie
nawija w pojedynczej jednostce
rolki folii typu stretch do uytku
rcznego, maszynowego i w roz-
miarach jumbo, przy bardzo krt-
kich cyklach wymiany (12 sekund).
Ukady sterowania i automatyki po-
woduj, e system jest atwy do za-
rzdzania przez jednego operato-
ra, co redukuje do minimum jego
interwencj podczas procesu a-
dowania rdzeni oraz kocowego
odbierania rolek.
www.torninova.com
Woskie
patenty
Linia
wytaczania
4
5
6
7
HERRMANN
HERRMANN
HERRMANN
HERRMANN
36 tworzywa P1 12 maszynyi urzdzenia
Podczas drzwi otwartych w sierp-
niu 2011 w siedzibie gwnej w Co-
logno Monzese (Mediolan), Negri
Bossi zaprezentowao now seri
maszyn do formowania wtryskowe-
go EOS o 2 pytach dociskowych.
Obecna, 80-tonowa wersja pokaza-
na na midzynarodowych targach
handlowych Interplas (Birming-
ham, 27-29 wrzenia), Fakuma
(Friedrichshafen, 18-22 padzierni-
ka) i Equiplast (Barcelona, 14-18 li-
stopada), doczy do rozszerzone-
go zakresu maszyn o sile zwar-
cia 50, 65, 100 i 120 ton, pocztko-
wo napdzanych hydraulicznie,
po ktrych najprawdopodobniej
zostan wypuszczone wersje hy-
brydowe i elektryczne.
Producent z Mediolanu powraca
na rynek z seri maych maszyn
po okresie, w ktrym do pewnego
stopnia skupiono si na maszy-
nach o wikszej wydajnoci. W rze-
czywistoci sektor maych maszyn
poniej 100 ton reprezentuje 45%
caego rynku maszyn na poziomie
wiatowym.
Celem serii EOS jest stworzenie
konkurencyjnoci dla niemieckich
i austriackich maszyn w zaawanso-
wanych zastosowaniach rynko-
wych zwizanych przede wszyst-
kim z przemysem medycznym, far-
maceutycznym i ywnociowym.
Podczas drzwi otwartych za po-
moc maszyny wyprodukowano
motylek cewnikowy.
Nowe maszyny bd dostarczane
zarwno w konfiguracji standardo-
wej, jak i SE (Smart Energy), ktra
jest napdzana przez pomp
o zmiennym przesuniciu z cinie-
niem w zamknitej ptli i sterowa-
niem przepywem oraz ze zintegro-
wanym przemiennikiem wsppra-
cujcym bezporednio z pomp
celem uzyskania maksymalnej
efektywnoci energetycznej i mini-
malnego zuycia energii.
Jeeli momenty nakadania nie s
wymagane, za wyjtkiem wyrzutni-
ka, konfiguracja SE gwarantuje
wartoci zuycia energii porwny-
walne z wartociami dla wtryskarki
hybrydowej i zblione do wartoci
maszyny elektrycznej.
Krtko mwic, poczenie 5 wiel-
koci tonaowych z 4 jednostkami
zwierajcymi dostpnymi w 2 r-
nych konfiguracjach, spowoduje
uzyskanie 26 rnych modeli.
Maszyny serii EOS s najbardziej
kompaktowymi urzdzeniami w tej
kategorii, o dugociach i szeroko-
ciach sigajcych odpowiednio
od 3.140 do 3.565 mm i 1.400
do 1.500, przy jednoczesnym za-
chowaniu duego rozstawienia pr-
ta rozciganego wynoszcej 480
x 440 mm w wersji 80 ton.
Jeeli chodzi o wymiary, profil
wspornikowy maszyn EOS jest ele-
mentem, ktry przyciga wzrok:
niemal caa jednostka zwierajca
jest zawieszona, co umoliwia in-
stalacj przenonikw lub innych
urzdze pomocniczych w dowol-
nej pozycji pod ni.
Due rozstawienie prta rozciga-
nego jednostki zwierania umoliwia
atwy monta zoonych i duych
form, przy znakomitym dostpie
do obszaru wtryskiwania, co ua-
twia i przyspiesza wymian formy.
Dugi skok otwierania ruchomych
pyt oraz bezporednie zwarcie hy-
drauliczne na kadym prcie roz-
ciganym generuje rwnomierny
rozkad obcienia na obu pytach.
Jednostka wtryskiwania jest wypo-
saona w podwjne cylindry bez-
porednio poczone hydraulicz-
nie, cignce bardziej tandemowo
ni liniowo, co spowodowao
zmniejszenie wymiarw oglnych.
Bimetalowy cylinder plastyfikujcy
zapewnia dug ywotno nawet
w przypadku przetwarzania szcze-
glnie ciernych materiaw.
www.negribossi.com
Bogini witu
NEGRI BOSSI NEGRI BOSSI
tworzywa P1 12 maszynyi urzdzenia 37
Firma MOSS zainstalowaa ostat-
nio now automatyczn maszyn
MO 2280 do suchej dekoracji
u polskiego producenta sztyw-
nych i elastycznych rur dla prze-
mysu kosmetycznego.
Maszyna przeznaczona do deko-
racji do 8 kolorw plus lakiero-
wanie osiga prdko produk-
cyjn ponad 200 ppm i moe by
rwnie zintegrowana z ju ist-
niejcymi instalacjami z syste-
mem przenoszenia rur za pomo-
c acucha trzpieniowego.
Nowe urzdzenia przeznaczone
do zaadunku i rozadunku, od-
powiednie rwnie do rkaww
(rury otwarte z obu stron) umoli-
wiaj osignicie duych prdko-
ci produkcji nawet podczas
prac z tym szczeglnym typem
rury, tzn. 160 ppm dla rury
o rednicy 50 mm.
MO 2280 posiada indeksujc
gowic rewolwerow o wysokiej
wydajnoci o 18 trzpieniach i mo-
e obsugiwa rury o wysokoci
od 40 do 225 mm i rednicy od 12
do 60 mm.
8-kolorowa technologia druku ty-
pu suchy offset wykorzystywana
przez t maszyn (technologia
mokrego offsetu jest typowo sto-
sowana do drukowania na papie-
rze) zapewnia optymaln precy-
zj dopasowania kolorw, z tole-
rancjami sigajcymi setnych
czci mm (w porwnaniu z dzie-
sitnymi czciami mm w przy-
padku sitodruku) i umoliwia a-
tw prac z procesem szecioko-
lorowym oprcz normalnego pro-
cesu czterokolorowego, celem
uzyskania dekoracji o bardzo wy-
sokiej jakoci.
Aby zagwarantowa stabiln pra-
c i jako dekorowania, zaadap-
towano urzdzenie elektropneu-
matyczne (brak pojemnika brak
drukowania) do podnoszenia
gowicy drukujcej w przypadku,
gdy rura nie znajduje si w prawi-
dowym pooeniu roboczym, ce-
lem uniknicia drukowania
na trzpieniu.
W poczeniu z drugim urzdze-
niem, brak pojemnika brak tu-
szu, nastpuje rozczanie rolek
formujcych od ich pyt celem
zabezpieczenia przed podawa-
niem nadmiernej iloci tuszu
na rur po pustym trzpieniu.
Specjalne urzdzenie umoliwia
uzyskanie matowego lakierowa-
nia, odpowiedniego do kolejnego
dekorowania gorc foli.
www.moss.it
Instalacja w Polsce
Suchy offset
MOSS
38 tworzywa P1 12 maszynyi urzdzenia
Linia GM160 z poziomym zasila-
niem cinieniowym firmy Gamma-
-Meccanica aktualnie jest wykorzy-
stywana w linii recyklingu odpadw
przemysowych i materiaw po-
konsumpcyjnych tworzyw HDPE
i LDPE.
W skad linii wchodz rwnie do-
zowniki boczne, wytaczarka, auto-
mat do zmiany filtrw i gowica tn-
ca. Komponenty te pozwalaj
na osignicie godzinnej produkcji
rwnej 1.000 kg materiau recyklin-
gowanego wykorzystywanego na-
stpnie do wytwarzania rur.
Bezporednie adowanie boczne
wytaczarki pozwala zwikszy pro-
centow warto adunku i jedno-
czenie, obniy koszty energe-
tyczne i stopie zuycia limaka
i cylindra.
Dwa dozowniki su do zaadunku
i jeden do dodatkw i masterbatch.
Wytaczarka zaprojektowana z my-
l o tym specjalnym zastosowaniu
zostaa wyposaona w limak L/D
= 45 (jest on duszy od limakw
stosowanych standardowo w tego
typu systemach) i w dwa przewody
do odgazowania, ktre pozwalaj
zoptymalizowa obrbk materiau.
Automat do zmiany filtrw wyposa-
ono w 4 filtry, zapewniajc w ten
sposb wysok wydajno filtracji
i wiksz pynno procesu pro-
dukcyjnego.
Krawd tnca z piercieniem za-
pewnia produkcj jednolitych i po-
zbawionych wad granulek, co wpy-
wa korzystnie na wykorzystanie wy-
Poliuretanowa imitacja drewna
eco-system zaprojektowana przez
Pozzi Arosio zostaa wykorzystana
do produkcji desek zagwkowych
do ek w hotelu Hilton Molino
Stucky w Wenecji.
Materia ten jest sztywnym, eks-
pandowanym komponentem o nie-
wielkim wpywie na rodowisko na-
turalne (gsto 300 g/l).
Ponadto oferuje on wytrzymao
i obrabialno drewna, przy jedno-
czenie mniejszym o ponad jedn
trzeci ciarze ni drewno. Do re-
alizacji tych komponentw zasto-
sowano formy z ywic epoksydo-
wych, do ktrych wtryskiwany jest
system poliuretanowy.
Suy do tego maszyna do spienia-
nia dostarczona przez firm SAIP,
technologicznego partnera projek-
tu.
Poliol i izocyjanian s przesyane
do gowicy mieszajcej za pomoc
pomp. Po czasie reakcji wynosz-
cym 20 minut komponenty mona
wyj z formy celem poddania dal-
szej obrbce. Formy z ywic epok-
sydowych s perfekcyjne do wy-
twarzania sztywnych, ekspando-
wanych elementw, zapewniajc
produktywno tysicy elementw
o ograniczonych kosztach poczt-
kowych w porwnaniu z formami
metalowymi uywanymi do innych
zastosowa.
Oprcz tego mona je produkowa
w krtkim czasie, ktry umoliwia
szybkie uruchomienie produkcji
bez zmiany dobrej jakoci produk-
tw gotowych.
Cykl produkcji jest uzupeniany
przez malowanie i dekorowanie
z wykorzystaniem technologii Dip-
-Print-System, pozwalajcej na
kocowe wykoczenie desek za-
gwkowych podobnych do drew-
na. Element ten jest najpierw malo-
wany barwionym podkadem, a na-
stpnie jest zanurzany w wodzie,
w ktrej zostaa uprzednio roz-
puszczona dekorowana folia.
W ten sposb dekoracja folii jest
przenoszona na powierzchni ele-
mentu.
Po zakoczeniu tego procesu wy-
konywane jest podwjne mycie
wod w temperaturze 40C,
a pod koniec malowanie natrysko-
we celem osignicia danego
wykoczenia (mat, poysk, struktu-
ra itp.).
www.saipequipment.it
Firma Plas Mec proponuje now
koncepcj instalacji do prze-
twrstwa kompozytw polimero-
wych z mczk drzewn (WPC),
ktre czc funkcj mieszania
i chodzenia, mog zwikszy
gsto nasypow skadnikw,
odcign wilgo pochodzc
z wkien drzewnych i zdysper-
gowa dodatki.
Dziki tej technologii moliwa
jest optymalna homogenizacja
takich materiaw jak PVC, PP
i PE, wkien drzewnych oraz
pigmentw, stabilizatorw UV,
rodkw zmniejszajcych pal-
no i biocydw.
Proces produkcji obejmuje auto-
matyczny lub pautomatyczny
zaadunek skadnikw, a nastp-
nie jednoczesne mieszanie
skadnikw i suszenie wkien
drzewnych z wilgoci do zawarto-
ci poniej 1%.
Na bazie tej koncepcji zostay
opracowane dwa rne typy pro-
cesw do osuszania wilgoci
za pomoc prni: osobny dla
kompozytw na bazie PVC
i osobny dla PP lub PE.
W pierwszym przypadku, konfi-
guracja systemu mieszania
i chodzenia moe by zarwno
pionowa, jak i pozioma, osiga-
ne s temperatury do 120 C,
a produkt jest mieszany w posta-
ci proszku.
W drugim przypadku, oprcz
miksera zaopatrzonego w sys-
tem chodzenia o wysokiej wy-
dajnoci z podwjnym pasz-
czem chodzcym, konfiguracja
zawiera take pulweryzator.
Osigane temperatury wyno-
sz 160-170 C, a produkt jest
mieszany w formie aglomeratw.
Mieszada w ksztacie ukw wy-
Efektowny
zagwek
Boczne
adowanie
GAMMA MECCANICA
Tworzywo
i drewno
produkowanego materiau. Kra-
wd ta zostaa wyprodukowana
w oparciu o innowacyjn koncep-
cj, ktrej gwnym zaoeniem jest
uproszczenie oraz przyspieszenie
pracy systemu i wprowadzania
zmian produkcyjnych.
www.gamma-meccanica.it
konane s ze stali nierdzewnej,
natomiast powierzchnie najbar-
dziej naraone na zuycie pokry-
te s specjaln powok utwar-
dzajc.
Nowy, w peni automatyczny
system polerowania zapewnia
wyjtkowe lustrzane wykocze-
nie mieszade, ktre tworz wir
optymalnie homogenizujcy r-
ne skadniki mieszaniny.
www.plasmec.it
PLASMEC
SAIP
www.desma.biz
Nowy BENCHMARK S3
nieporwnywalny
The experts in rubber and silicone moulding
Nowy panel kontrolny
DRC 2020 HT
Nowa jednostka wtryskowa
FIFO-Advanced
Nowy system hydrauliczny
ServoGear
Nowy zawr jednodrony
PlastControl
Aktywny waek podajcy
surowiec ActiveFeed
Nowy system dysz
FlowControl
+
O
d
w
ie
d

n
a
s
n
a
ta
rg
a
c
h
P
L
A
S
T
2
0
1
2
w
M
e
d
io
la
n
ie
,
H
a
la
1
1
,
S
to
is
k
o
B
1
8
40 tworzywa P1 12 reklama
Stabilno procesu. Podczas wtry-
skiwania wysokoprecyzyjnych ele-
mentw na maszynach w peni
elektrycznych, nieulegajce bezpo-
rednim wpywom zamykanie tra-
dycyjnych zaworw zwrotnych po-
woduje wystpowanie potencjalne-
go sabego punktu w stabilnoci
procesu. Sumitomo (SHI) Demag
likwiduje ten saby punkt dziki za-
stosowaniu wyczanego zaworu
zwrotnego activeLock, ktry jest je-
dynym tego typu projektem na ryn-
ku europejskim.
Podczas transferu stopu tworzywa
z jednostki plastyfikujcej do for-
my, zawr zwrotny peni decyduj-
c funkcj: dziaa jako mechanizm
rozdzielajcy midzy limakiem,
a przestrzeni przed limakiem,
aby podczas wtrysku zapobiec co-
faniu si stopu tworzywa do zwo-
jw limaka. W ostatnich dekadach
upowszechniy si dwa rozwiza-
nia: zawr zwrotny piercieniowy
(Rysunek 1) najczciej uywany
oraz zawr zwrotny kulowy. Oby-
dwa te zawory maj podobne dzia-
anie: podczas dozowania stop
przemieszcza si do przodu po-
przez rotacj limaka i przez otwar-
te kanay zaworu zwrotnego docie-
ra do przestrzeni przed limakiem.
Dopiero wraz z pocztkiem fazy
wtrysku przed limakiem pojawia
si cinienie, ktre naciska na ele-
ment zamykajcy (piercie lub ku-
l), a do uzyskania oporu i w ten
sposb szczelnie zamyka prze-
strze przed limakiem od samego
limaka.
Zasada funkcjonowania
tradycyjnych systemw kryje
w sobie wiele niedokadnoci
Dokadnie w tym miejscu znajduje
si saby punkt caego rozwiza-
nia. Na pocztku fazy wtrysku za-
wr zwrotny jest bowiem otwarty
i a do momentu jego cakowitego
zamknicia, stop cofa si przez za-
wr zwrotny z powrotem do kana-
w limaka. Nie stanowioby to
problemu, jeli procesy przebiega-
yby zawsze w ten sam sposb. Ist-
nieje jednak wiele aspektw, ktre
wywieraj wpyw na zamykanie za-
woru zwrotnego, a tym samym
bezporednio wpywaj na powta-
rzalno procesu. Rozchodzi si
tutaj o typowe odchylenia od nor-
my, jakie wystpuj w wielu proce-
sach produkcyjnych: wahania tem-
peratur lub wahania w obrbie jed-
norodnoci materiau prowadz
do powstania np. odchyle w lep-
koci stopu. W przypadku tech-
nicznych termoplastw przezna-
czonych do suszenia wan rol
peni take: temperatura otocze-
nia i wartoci wilgotnoci koco-
wej. Nawet wahania w obrbie tem-
peratury samej formy i gorcych
kanaw mog doprowadzi
do wzrostu przeciwcinienia
przed limakiem, a tym samym
do niepowtarzalnego procesu za-
mknicia zaworu zwrotnego.
Nieokrelone zamykanie zaworu
zwrotnego objawia si zawsze bez-
porednio w powtarzalnoci gra-
matury wtrysku, a take w jakoci
detalu. Poprzez zastosowanie de-
kompresji pod koniec procesu do-
zowania, mona polepszy proces
zamykania w tradycyjnych syste-
mach. Przez wycofanie limaka
mona zredukowa cinienie stopu
w strefie przed limakiem i umiej-
scowi piercie zaworu zwrotne-
go w zdefiniowanej pozycji. Wad
takiej metody jest fakt, i poprzez
powstajce podcinienie, pod
wpywem wciganego powietrza,
wystpuje ryzyko tworzenia si p-
cherzy i smug na detalu.
Inn metod, czsto stosowan
w praktyce jest jak najszybsze za-
mknicie zaworu zwrotnego po-
przez zwikszenie prdkoci wtry-
sku. Czynnikami ograniczajcymi
s w tym przypadku: geometria for-
my, odchylenia w lepkoci stopu
i moliwe wady powierzchniowe
wytwarzanych detali.
W wietle najnowszych informa-
cji potwierdzajcych niebez-
pieczne dziaanie azbestu, ktry
zosta uznany jako ekstremalnie
rakotwrczy, woski producent
maszyn do przetwrstwa wkien
syntetycznych Far, przyczyni
si do atwiejszej zamiany azbe-
stu na wkna chemiczne. Wiado-
mo, e krtkie wkna s miesza-
ne z betonem celem poprawy
waciwoci, np. zmniejszenia
kurczenia tworzywa oraz popra-
wy waciwoci powierzchnio-
wych i wytrzymaoci produktw
pochodnych utwardzonego ce-
mentu. Azbest by powszechnie
stosowanym wknem i wci
jest materiaem, ktry potrafi
w najlepszy sposb poprawi
waciwoci betonu. Niestety,
okazao si, e azbest generuje
powane zagroenia dla zdrowia,
zarwno dla ludzi, ktrzy z nim
pracuj, jak i dla osb mieszkaj-
cych w pobliu wyprodukowa-
nych artykuw zawierajcych
ten materia. Dlatego te w nie-
mal wszystkich krajach stosowa-
nie azbestu zostao zabronione
i obecnie prowadzone s kampa-
nie majce na celu zastpowanie
istniejcych produktw zawiera-
jcych azbest produktami, ktre
go nie zawieraj. Firma Far
opracowaa now konfiguracj
swojej linii Superstaple do pro-
dukcji wkien citych na bazie
polipropylenu o waciwociach
podobnych do wkien azbestu,
celem ich zastpienia.
Nowa linia do produkcji wkien
citych Far wyprodukowaa
krtkie wkna PP o duej spo-
istoci i niewielkim wydueniu.
Dziki bardzo drobnemu sploto-
wi i ze wzgldu na znakomite
waciwoci wytrzymaociowe,
wkna takie zachowuj si nie-
mal w taki sam sposb jak
azbest, ktrego wkna s eks-
tremalnie drobne. Dziki zasto-
sowaniu tych nowych wkien,
takie produkty jak rury, faliste po-
krycia dachowe i dachwki, ktre
s typowymi produktami do za-
stosowa cementu wknistego,
charakteryzuj si bardzo dobry-
mi waciwociami technicznymi.
www.farespa.com
Thomas Brettnich, Simon Geltinger - Sumitomo Demag Plastics Machinery
UZYSKANIE NAJWIKSZEJ PRECYZJI
W AKTYWNY SPOSB
Walka
z azbestem
ZAWR ZWROTNY GRAMATURA WTRYSKU PODUSZKA
MAKS. CINIENIE
WTRYSKU
BEZWZGLDNA
[G]
ROZRZUT
[G]
ROZRZUT
[%]
BEZWZGLDNA
[CM]
ROZRZUT
[CM]
BEZWZGLDNE
[BAR]
ROZRZUT
[BAR]
STANDARDOWY 42,094 0,037 0,09 6,485 0,190 1436 26
ACTIVELOCK 42,035 0,017 0,04 4,719 0,087 1286 28
ZMIANA W ODNIESIENIU DO STANDAR-
DOWEGO ZAWORU ZWROTNEGO W %
-54 -54
TABELA 1. PODCZAS PRODUKCJI OBUDOWY WTYCZKI (RYSUNEK 7) PRZY POMOCY ACTIVELOCK ZAUWAALNA JEST ZDECYDOWANA
POPRAWA W OBRBIE STABILNOCI GRAMATURY WTRYSKU I PODUSZKI RESZTKOWEJ
DEMAG
tworzywa P1 12 reklama 41
Najwiksz wad tradycyjnych za-
worw zwrotnych (piercieniowych
i kulowych) jest fakt, i zamykanie
zaworu zwrotnego jest procesem
pasywnym, na ktry mona wpy-
n jedynie porednio, poprzez za-
stosowanie skoku dekompresji lub
wybr odpowiedniej prdkoci
wtrysku.
Czci precyzyjne wymagaj
zastosowania okrelonego
procesu zamykania zaworu
zwrotnego
Dla wikszoci zastosowa wtry-
skowych wahania poduszki stopu
podczas wtrysku nie maj wiksze-
go znaczenia, jeli chodzi o koco-
w jako czci. Inaczej jest jed-
nak w przypadku elementw, kt-
rych wytwarzanie wie si z wyso-
k precyzj i powtarzalnoci pro-
cesu. Tradycyjne zawory zwrotne
nie radz sobie w takich przypad-
kach zbyt dobrze. Tego rodzaju de-
tale precyzyjne, uywane przede
wszystkim w przemyle elektro-
nicznym i technice medycznej, s
wytwarzane przy pomocy precyzyj-
nych form na w peni elektrycznych
wtryskarkach, aby mc zachowa
jak najwsze tolerancje w obrbie
wymiarw i wag. W takim rozwiza-
niu, nastawionym przede wszyst-
kim na dokadno, istniaa do tej
pory pewna luka, ktr Sumitomo
(SHI) Demag Plastics Machinery
GmbH chce zapeni przy pomocy
zaworu zwrotnego, projektu jedy-
nego w swoim rodzaju i innowacyj-
nego na rynku europejskim.
Wyczany zawr zapewniajcy
szczelno po dozowaniu
Dla precyzyjnego formowania wtry-
skowego na maszynach w peni
elektrycznych, producent wtryska-
rek oferuje ju od roku 2010 wy-
czany zawr zwrotny, ktry w ak-
tywny i celowy sposb zamyka,
a przy tym w sposb powtarzalny
uszczelnia przestrze przed lima-
kiem. Firma Sumitomo (SHI) De-
mag wprowadzia ten koncept
na rynek pod nazw activeLock.
Zasada dziaania innowacyjnego,
wyczanego zaworu zwrotnego,
rni si w znacznym stopniu
od dziaania tradycyjnych piercie-
niowych i kulowych zaworw
zwrotnych. Decydujcy jest fakt, i
activeLock zamyka si ju pod ko-
niec procesu dozowania, a tym sa-
mym dba o to, aby przestrze
przed limakiem bya zamknita
podczas trwania caej fazy wtrysku,
a wic rwnie z jej rozpoczciem.
ActiveLock firmy Sumitomo (SHI)
Demag posiada obrotowy pier-
cie zamykajcy, ktry zostaje za-
mknity dziki ruchowi obrotowe-
mu limaka w przeciwnym kierunku
DEMAG DEMAG
1 2
42 tworzywa P1 12 reklama
(Rysunek 2). Podczas uplastycz-
niania activeLock jest otwarty dzi-
ki obrotowi limaka i stop spywa
przez otwarte kanay do przestrzeni
przed limakiem. Po dozowaniu,
limak obraca si w przeciwnym
kierunku i cakowicie zamyka kana-
y zaworu zwrotnego. Przebieg ten
jest niezaleny od typowych waha
procesu. Zdefiniowany ruch za-
mknicia dba o stay, nie podlega-
jcy wpywom proces zamykania
zaworu zwrotnego. Tym samym
zdecydowanemu polepszeniu ule-
ga stabilno procesu.
To, e dziki activLock dochodzi
do cakowitego zamknicia ju
przed rozpoczciem wtrysku, po-
twierdzaj krzywe cinienia, (przed-
stawione na rysunku 3), ktre s
mierzone podczas wtrysku za za-
worem zwrotnym (porwnanie za-
worw tradycyjnych i activeLock).
Wierzchoek wykresu cinienia
podczas wtrysku za standardowym
zaworem zwrotnym wskazuje
na odpyw stopu. Podczas stoso-
wania activeLock nie wykryto nato-
miast symptomw wiadczcych
o wzrocie cinienia.
Dopracowana technologia
z Japonii
Du zalet jest fakt, i technologia
zamykanego przez rotacj zaworu
zwrotnego ju od kilku lat jest opa-
tentowana przez japoski koncern
macierzysty Sumitomo. Kilka tysi-
cy wyczanych zaworw zwrotnych
jest stosowanych we w peni elek-
trycznych wtryskarkach Sumitomo
(SHI) Demag w Azji i USA. Klienci
europejscy mog korzysta wic
z bogatego dowiadczenia klientw
azjatyckich i amerykaskich.
Od rozpoczcia sprzeday active-
Lock w Europie (w roku 2010) firma
Sumitomo (SHI) Demag odnosi
znaczne sukcesy. Dodatkowo,
jeszcze przed oficjalnym wprowa-
dzeniem na rynek wyczanego za-
woru zwrotnego, liczne grono
klientw testowych (firmy takie, jak:
Wago, Tyco, Dehn + Shne, Fi-
scher) z powodzeniem korzystao
ju z tej innowacyjnej na rynku eu-
ropejskim technologii.
Dziki activeLock firma Fischer
zdecydowanie polepszya
swoje osigi podczas pracy
na maszynach elektrycznych
Do firm, ktre jako pierwsze miay
moliwo testowania rozwizania
activeLock, naley firma Fischer
GmbH & Co. KG z siedzib w Sin-
sheim stay klient Sumitomo (SHI)
Demag. Przedsibiorstwo specjali-
zujce si w produkcji systemw
elektrycznych zcz wtykowych i ju
od 2004 roku pracuje na w peni
elektrycznych wtryskarkach.
Na dzie dzisiejszy firma posia-
da 18 wtryskarek z serii IntElect. Ro-
bin Kemter, menader ds. projek-
tw / optymalizacji procesu w firmie
Fischer, podczas swojego wykadu
na targach Fakuma, jesieni 2011
roku, poinformowa, i jego przed-
sibiorstwo, ktre pracowao ju
wczeniej na maszynach w peni
elektrycznych i dziki temu mogo
znacznie poprawi bezpieczestwo
procesu produkcji, w momencie
wprowadzenia rozwizania active-
Lock jeszcze polepszyo swoje
osigi. Wysza powtarzalno,
ulepszona jako wytwarzanych
czci, mniejsza ilo brakw, wi-
cej rezerw w wyborze parametrw
procesowych, a take zmniejszenie
uzalenienia od wartoci tempera-
tur i lepkoci, peniy najwaniejsz
rol dla firmy Fischer. Robin Kemter
zademonstrowa wyniki uzyskane
podczas produkcji detalu (Rysu-
nek 4) wykonanego z PBT GF20.
Czci o wadze 0,62 g zostay wy-
tworzone w 16-to gniazdowej for-
mie gorco-kanaowej na maszynie
IntElect 50 (500 kN, rednica lima-
ka: 25 mm) zarwno przy uyciu
tradycyjnego zaworu zwrotnego
piercieniowego, jak i wersji active-
Lock. W przypadku standardowego
zaworu zwrotnego dyfraktogram
wskaza 18 cykli, ktre wykraczaj
poza przedzia tolerancji (Rysu-
nek 5). Tego rodzaju wartoci nie-
typowe mog zosta cakowicie
wyeliminowane przy uyciu zaworu
activeLock.
Wyczany zawr gwarancj
precyzji w firmie Dehn + Shne
W firmie Dehn + Shne GmbH und
Co. KG. z siedzib w Neumarkt,
na pierwszym miejscu stawia si
bezpieczestwo zwizane z wytwa-
rzanymi produktami, jak i z sam
obrbk. Przedsibiorstwo rodzin-
ne koncentruje si przede wszyst-
kim na trzech aspektach: ochronie
przepiciowej, ochronie odgromo-
wej/uziemieniu, a take na ochro-
nie pracy. Przy pomocy maszyny
IntElect 50-110 (500kN, rednica
limaka: 25 mm) firma Dehn wy-
tworzya, w ramach testw zaworu
zwrotnego activeLock, m.in. stoso-
wany w ochronie przepiciowej
precyzyjny element, wykonany
z PA 6.6, o wadze 1,2 g. Element
ten zosta wykonany w formie gor-
co-kanaowej o 8 gniazdach. W po-
rwnaniu do zaworu zwrotnego
piercieniowego, odstpstwa od
wagi wymaganej danej czci s
zdecydowanie mniejsze w przy-
padku activeLock. Wartoci zostay
okrelone dla pojedynczych gniazd
oraz urednione dla partii obejmu-
jcej 100.000 sztuk (Rysunek 6).
Odchylenia w przypadku active-
Lock zmniejszaj si o poow.
Polepszona stabilno wartoci
poduszki i inne zalety
Oglnie rzecz biorc, redukcja od-
chyle w przypadku stosowania
activeLock wynosi od 30 do 50%
(Rysunek 7, tabela 1). Ponadto
zdefiniowane zamykanie powoduje
powstanie powtarzalnych stosun-
kw cinie, ktre redukuj waha-
nia w obrbie gstoci, krystalicz-
noci i skurczu, zwikszajc tym
samym dokadno wymiarow.
Nowo firmy Sumitomo (SHI) De-
mag wspgra z technicznymi ter-
moplastami, jak: poliamidy, PBT,
PEEK, PEI, a take tworzywa LCP.
S to materiay, ktre w stopie ma-
j ekstremalnie nisk lepko
i przez ich wysok cen wymagaj
redukcji brakw.
Niewielkie skoki limaka
Najwiksze korzyci ze stosowania
activeLock mona uzyska
przy uyciu limakw o niewielkich
rednicach i mniejszym skoku wtry-
sku. Rysunek 8 wskazuje, e nega-
tywny wpyw cyklu przeczania
standardowych zaworw zwrot-
nych maleje wraz ze zwikszaniem
rednicy limaka.
Due znaczenie ma take skok
wtrysku limaka: im mniejszy skok,
tym wikszy negatywny wpyw fazy
przeczania tradycyjnych zawo-
3
5
4 6
DEMAG
FISCHER DEHN+SHNE
WYKRES CINIENIA PODCZAS FAZY WTRYSKU (MATERIA PA66)
WAHANIA WAGI DLA PARTII OBEJMUJCEJ 100 000 SZTUK
WAGA
W GRAMACH
REDNIA
FISCHER
44 tworzywa P1 12 reklama
rw zwrotnych. Jeli natomiast pra-
cuje si przy uyciu activeLock, nie
wystpuj problemy nawet z naj-
mniejszymi skokami wtrysku lima-
ka (poniej 1D). Pozwala to na lep-
sze wykorzystanie maszyny. W ten
sposb mona bowiem wytworzy
nawet najmniejsze wysoko precy-
zyjne czci przy pomocy standar-
dowych wtryskarek elektrycznych.
Wany jest take fakt, i mona zre-
zygnowa z uycia kosztownych
mikrogranulatw.
Mikrowtryskiwanie
na maszynach standardowych
Ju od wielu lat firma Stamm AG,
z siedzib w Hallau/Szwajcaria zaj-
muje si mikrowtryskiwaniem
przy pomocy maszyn standardo-
wych. Na maszynie IntElect 50-45
(500 kN, rednica limaka: 14 mm)
firma ta wytwarza przekadnie pla-
netarne o wadze 0,055 g z tworzy-
wa POM (Rysunek 9). Elementy te
produkowane s w czterogniazdo-
wej formie wtryskowej. Rwnie i fir-
ma Stamm czerpie korzyci ze sto-
sowania rozwizania activeLock:
dziki niemu o dobre 50% polep-
szya si stabilno wagi pojedyn-
czych czci w porwnaniu do ich
produkcji przy uyciu standardowe-
go zaworu zwrotnego (Tabela 2).
atwo obsugi
Sumitomo (SHI) Demag wprowa-
dzia na rynek zawory activeLock
w maszynach w peni elektrycz-
nych w roku 2010, po roku prze-
prowadzania testw. Od tej pory to
rozwizanie jest oferowane dla
wszystkich rodzajw limakw
o rednicy od 14 do 35 mm. Ponie-
wa firma stosowaa do tej pory
standardowe zawory zwrotne
o identycznych wymiarach monta-
owych i gwintach jak activeLock,
instalacja nowego rozwizania
przebiega bez problemw. W ter-
minalu sterowania NC5, dodatko-
wa cz ekranu zapewnia bezpro-
blemow obsug. Firma Sumito-
mo (SHI) Demag opracowaa pro-
ste zasady, pomagajce w okrele-
niu trzech zmiennych: kta obrotu,
prdkoci obrotu i czasu zamkni-
cia.
Wykorzysta w peni potencja
precyzji
Technologia wyczanego (ruchem
obrotowym limaka) zaworu zwrot-
nego jest chroniona prawem pa-
tentowym. Na rynku europejskim
nie ma adnego innego producen-
ta, ktry oferowaby swoim klien-
tom podobne rozwizanie. W ten
sposb klienci firmy Sumitomo
(SHI) Demag maj do dyspozycji
jedyne w swoim rodzaju rozwiza-
nie, pomagajce w usprawnieniu
precyzji procesu i powtarzalnoci.
Aby mc w peni wykorzysta po-
tencja tego rozwizania, oprcz wy-
czanego zaworu zwrotnego acti-
veLock, take inne komponenty
z serii active. Przy pomocy opcji ac-
tiveDynamics, dziki perfekcyjnie
do siebie dostrojonym silnikom, re-
gulatorom czstotliwoci i ukadom
sterowania maszyny, mona uzy-
ska niezwykle krtkie czasy takto-
wania regulacji poszczeglnych osi.
Nowa funkcja activeFlowBalance,
poprzez aktywne zatrzymanie lima-
ka przy przejciu z funkcji wtrysku
na docisk, dba o wyrwnanie cinie-
nia stopu tworzywa w formach wie-
logniazdowych polepszajc w ten
sposb jako wytwarzanych detali.
Autorzy:
Inynier dyplomowany Thomas
Brettnich, ur. 1979, jest kierownikiem
ds. rozwoju technologii w firmie Su-
mitomo (SHI) Demag Plastics Ma-
chinery GmbH z siedzib w Schwa-
ig; thomas.brettnich@dpg.com
Inynier dyplomowany Simon Gel-
tinger, ur. 1981, jest odpowiedzial-
ny za rozwj technologii plastyfika-
cji w firmie Sumitomo (SHI) Demag
Plastics Machinery GmbH z siedzi-
b w Schwaig;
simon.geltinger@dpg.com
Rysunek 1. W przypadku tradycyjnych piercie-
niowych zaworw zwrotnych, proces zamykania
jest uzaleniony od rnych parametrw i nie
mona na niego aktywnie wpywa
Rysunek 2. Wyczany zawr zwrotny activeLock
otwarty (po lewej) i zamknity (po prawej)
Rysunek 3. Wierzchoek wykresu cinienia pod-
czas fazy wtrysku za standardowym zaworem
zwrotnym, wskazuje na odpyw stopu (po lewej).
Podczas stosowania activeLock nie wykryto nato-
miast symptomw wiadczcych o wzrocie ci-
nienia (po prawej)
LEGENDA: Materia: PA 6.6
Czerwona krzywa: cinienie wtryskiwania i cinie-
nie spitrzania
Niebieska krzywa: cinienie mierzone na dodat-
kowym czujniku za zaworem zwrotnym
Rysunek 4. Podczas produkcji dwubiegunowego
komponentu (Rysunek 5) wyczany zawr zwrot-
ny nie tylko redukuje warto poduszki resztko-
wej, ale dba take o utrzymanie jak najmniejszych
wartoci dopuszczalnych
rdo: Fischer
Rysunek 5. Dwubiegunowy komponent z PBT
GF20 o wadze 0,62 g zosta wytworzony w ra-
mach testw w 16-to gniazdowej formie gorco-
-kanaowej na maszynie IntElect 50 (500 kN, red-
nica limaka: 25 mm) zarwno przy uyciu trady-
cyjnego piercieniowego zaworu zwrotnego, jak
i activeLock. Foto: Fischer
Rysunek 6. Podczas wytwarzania wykorzystywa-
nej w ochronie przepiciowej czci precyzyjnej
z PA 6.6 o wadze 1,2 g wahania wagi wymaganej
poruszaj si w zdecydowanie wszych prze-
dziaach, jeli uywa si zaworu activeLock. War-
toci zostay okrelone dla pojedynczych omiu
gniazd oraz urednione dla partii obejmuj-
cej 100.000 sztuk. rdo: Dehn + Shne
Rysunek 7. Przedstawione tu obudowy wtyczek
z PBT GF20 zostay wytworzone w formie o omiu
gniazdach na maszynie IntElect 160-500 (1.600
kN, gramatura wtrysku: 42,0 g, czas cyklu 15 s)
Rysunek 8. Skok piercienia blokujcego pier-
cieniowego zaworu zwrotnego w porwnaniu ze
zwykym skokiem limaka (zakadajc zwyke war-
toci skoku wtryskowego). Wraz ze wzrostem
rednicy limaka maleje wpyw cyklu przeczania
Rysunek 9. Te przekadnie planetarne o wa-
dze 0,055 g z tworzywa POM produkowane s
przez firm Stamm AG w formie czterogniazdowej
na standardowej w peni elektrycznej maszynie
IntElect 50-45 (500 kN, limak: 14mm)
Foto: Stamm
r
ZAWR ZWROTNY WAGA CZCI (4 GNIAZDA)
BEZWZGLDNA
[G]
ROZRZUT
[G]
STANDARDOWE
ODCHYLENIE
[G]
STANDARDOWY 0,0552 0,0016 0,000461
ACTIVELOCK 0,0556 0,0011 0,000218
ZMIANA W ODNIESIENIU DO
STANDARDOWEGO ZAWORU
ZWROTNEGO W %
-31,3 -52,7
TABELA 2. RWNIE W PRZYPADKU MIKROELEMENTW, JAKIMI S PRZEKADNIE
PLANETARNE (RYSUNEK 9), WYCZANY ZAWR ZWROTNY WYRANIE POPRAWIA
STABILNO WAGOW. RDO: STAMM
7
8
9
DEMAG
DEMAG
STAMM
SKOK PIERCIENIA BLOKUJCEGO
tworzywa P1 12 reklama 45
Myny TRIA
solidne i niezawodne myny
do tworzyw sztucznych
TRIA S.p.A jest producentem sze-
rokiej gamy urzdze do granulacji
tworzyw sztucznych.
Firma zajmuje si produkcj
niezawodnych mynw do rozdrab-
niania tworzyw sztucznych od 1954
roku. Jej siedziba gwna mieci
si w Cologno pod Mediolanem we
Woszech, ale stale rozszerza ilo
punktw sprzeday tak w Europie,
jak i na caym wiecie.
W Polsce wycznym przedstawi-
cielem tej renomowanej marki jest
znana Pastwu MT recykling oraz
jej spka-crka MTperyferia, ktra
od niedawna dopenia ofert w za-
kresie maszyn eksploatowanych
w przetwrstwie tworzyw sztucz-
nych.
Myny TRIA szeroka gama
produktw
Portfolio firmy TRIA obejmuje mae
myny przystanowiskowe zawraca-
jce rozdrobniony odpad produk-
cyjny z tworzywa sztucznego
do urzdze plastyfikujcych. Po-
nadto w ofercie znajduj si red-
niej wielkoci samodzielne myny
do rozdrabniania wikszych ele-
mentw ze redni wydajnoci,
przystosowane do podawania
rcznego i cigego oraz due ga-
barytowo myny o duej wydajno-
ci przystosowane do podawania
cigego. Firma Tria wychodzi poza
obszar mynw i produkuje take
wyrafinowane linie produkcyjne
skladajce si z ukadw podaj-
cych, przenoszcych, odbieraj-
cych, mynw, systemw odcigu
materiau i pyu, silosw magazy-
nujcych. Myny firmy TRIA cechu-
j si doskona jakoci wykona-
nia i dugowiecznoci oraz du
prostot obsugi. Firma TRIA posia-
da wieloletnie dowiadczenie w bu-
dowie urzdze do rozdrabniania
tworzyw sztucznych. Myny te cie-
sz wielk popularnoci na caym
wiecie.
Myny typu XT i BM
trwae i uniwersalne
Popularna seria XT to myny prze-
znaczone do mielenia odpadw
z tworzyw sztucznych, poekstruzyj-
nych, wlewek, preform. Myny te s
przygotowane do pracy w linii oraz
jako drugi stopie rozdrobnienia.
Myny TRIA z serii XT i BM charak-
teryzuj si du wygod pracy.
Materia podaje si do leja zasypo-
wego rcznie, bd te za pomoc
transportera tamowego. Myn mo-
e by wyposaony w 4 kka z ha-
mulcami, ktre sprawiaj, i jest on
bardziej mobilny. Ponadto lej moe
by wyposaony w podstaw anty-
wibracyjn. Lej myna jest podno-
szony przy uyciu mechanicznych
podnonikw dziki czemu prost-
sze jest otwarcie komory cicia.
W przypadku maszyn gabarytowo
wikszych, lej podnoszony jest
elektrycznie. Opcjonalnie montuje
si system pneumatycznego odci-
gu co umoliwia bezporedni od-
bir materiau, bd jego dalszy
transport. Myny w wersji BM prze-
znaczone s do rozdrabniania ele-
mentw powstaych w procesie
wtrysku z rozruchem takich jak bu-
telki, kanistry, miski, doniczki i inne.
Dua ilo modeli z tej serii gwa-
rantuje idealne dobranie modelu
maszyny do gabarytu rozdrabnia-
nego materiau oraz wymaganej
wydajnoci.
Seria TR i GR: wydajne,
bezawaryjne, precyzyjne
Dla klientw o wikszych potrze-
bach produkcyjnych firma TRIA za-
projektowaa maszyny przeznaczo-
ne do mielenia wielkogabaryto-
wych odpadw oraz maszyny o du-
ej wydajnoci. Myny Tria w wersji
TR przeznaczone s do rozdrab-
niania folii, pacht PVC oraz pat
po termoformowaniu. Szybkoobro-
towe myny przeznaczone s
do rozdrabniania odpadu podawa-
nego w trybie cigym. Posiadaj
automatyczny wysoce modyfiko-
wany pod potrzeby klienta system
wcigajcy materia do myna. S
to myny pracujce w linii i odbiera-
jce odpad w postaci aurw, za-
wracajce patek bezporednio
do produkcji. Ich wielko i wydaj-
no dopasowujemy do potrzeb
klienta, ponadto wsplne projekty
z wieloma producentami, bd
dystrybutorami maszyn do termo-
formowania pozwalaj nam na do-
pasowanie urzdze pod kad
maszyn produkcyjn. Szybko-
obrotowe myny wodne, ktre mo-
g pracowa na sucho osigajc
bardzo wysokie wydajnoci. Najle-
piej sprawdzaj si w zakadach re-
cyklingowych. Urzdzenia te mog
rozdrabnia cikie odpady o gru-
bych ciankach i duych gabary-
tach. S idealne do wyprasek, zu-
ytych butelek, kanistrw, rolek fo-
lii, grubociennych gabarytw.
Nowy zakad pokazowy
- nowe moliwoci
Wymienione wczeniej, take inne
urzdzenia marki TRIA mona zo-
baczy w siedzibie firmy MT Recy-
kling, ktra reprezentuje woskiego
producenta w Polsce ju od kilku
lat. Firma proponuje klientom ma-
szyny zarwno do samodzielnej
pracy, jak i gotowe rozwizania dla
caych linii produkcyjnych. Obec-
nie po otwarciu nowego nowocze-
snego zakadu pokazowego w Le-
gaczu koo Miska Mazowieckiego
wszyscy zainteresowani mog sko-
rzysta z okazji do obejrzenia ma-
szyn i wzicia udziau w tecie po-
kazowym! Innowacyjne rozwiza-
nia marki TRIA mona bdzie zoba-
czy take na zbliajcych si Mi-
dzynarodowych targach Tworzyw
Sztucznych PLAST 2012, ktre od-
bd si w Mediolanie w dniach
8-12 maja 2012 r. Firma TRIA wy-
stawia si w Hali nr 24 w pawilo-
nie C i D na stoisku nr 55 i 50. Na
miejscu bd pracownicy MT Re-
cykling ktrzy zapewni obsug
w jzyku polskim. MT Recykling
w imieniu firmy TRIA zaprasza do
odwiedzenia stoiska.
r
Prezentacja na PLAST 2012
NOWE ROZWIZANIA W RECYKLINGU
TWORZYW SZTUCZNYCH
MTrecykling Sp. z o.o.
Nowy zakad pokazowy:
Legacz 1,
05-304 Stanisaww
Tel. 25 752 52 52
www.mtrecykling.pl
TRIA
46 tworzywa P1 12 surowce
Coraz wiksze znaczenie tworzyw
sztucznych w dziedzinie rolnictwa
i ogrodnictwa zostao zaprezento-
wane przez AMI (Applied Market In-
formation) w nowym raporcie doty-
czcym folii rolniczych w Europie.
Warto tego rynku to 2 miliardy
euro, co stanowi ponad p miliona
ton folii na bazie polimerw kade-
go roku. Najnowsze trendy tego
rynku stay si rwnie gwnym
punktem midzynarodowej konfe-
rencji zorganizowanej w listopadzie
ubiegego roku przez AMI w Barce-
lonie, czc badaczy, producen-
tw oraz acuch dostaw z przemy-
sem. Ta sama impreza zostanie
powtrzona w listopadzie 2012 ro-
ku.
Folie z tworzyw sztucznych prze-
znaczone do kiszonki, ciki oraz
do zastosowa w szklarniach przy-
czyniy si w znacznym stopniu
do rozwoju rolnictwa w cigu ostat-
nich 60 lat. Ich zastosowanie stao
si zauwaalne w przemyle
ogrodniczym, w sektorze misnym
i przetwrstwa mlecznego, przy-
czyniajc si do zwikszania plo-
nw. Folie z tworzyw sztucznych
pozwoliy rwnie na rozszerzenie
upraw pod wzgldem sezonw
wzrostu wielu gatunkw rolin, a to
za spraw zastosowania ciki
ochronnej oraz folii cieplarnianych.
Podczas gdy tworzywa sztuczne
mog bez wtpienia przyczyni si
do poprawy efektywnoci i wydaj-
noci, coraz wiksze zaniepokoje-
nie odpadami folii i jej usuwaniem
doprowadzio do zainteresowania
stosowaniem materiaw ulegaj-
cych biodegradacji. Redukcja stad
mlecznych moe z kolei prowadzi
do zmniejszenia folii do kiszonki
w jednym obszarze; zwikszenie
plonw biomasy moe tworzy na-
tomiast inne moliwoci. Zmiany
klimatyczne pozwalaj zwiksza
moliwoci stosowania szklarni
z tworzyw sztucznych na pnocy,
jednoczenie obecni uytkownicy
bd chcieli otrzymywa bardziej
wytrzymae folie celem cicia kosz-
tw.
Obecnie oglny wpyw tych r-
nych trendw tworzy rynek, ktry
pod wzgldem ilociowym wykazu-
je bardzo niewielki wzrost. Jednak-
e wci oferuje on wiele moliwo-
ci dla producentw folii polegaj-
cych na tworzeniu lepszych folii
w takich obszarach, jak waciwo-
ci barierowe, waciwoci termicz-
ne, wizualne i fotoselektywne.
Rynek to gwnie region basenu
Morza rdziemnego. Prym wiod
Wochy i Hiszpania, w szczeglno-
ci pod wzgldem zuycia folii cie-
plarnianych i cikowych. W du-
gim okresie czasu jednake zapo-
trzebowanie na folie rolnicze b-
dzie coraz bardziej wzrasta w kra-
jach Europy Pnocnej, gdzie zmia-
ny klimatyczne przyczyni si
do powstania dogodniejszych wa-
runkw dla rolnictwa, powodujc
zwikszenie plonw i napdzajc
zapotrzebowanie na folie rolnicze.
Folia do kiszonki jest najwikszym
segmentem stanowicym niemal
poow rynku europejskiego, po-
dzielonego rwnomiernie pomi-
dzy kiszonk kopcow i kiszonk
rozkadan o niewielkim udziale ze
wzgldu na worki/rury silosowe.
Zuycie folii cieplarnianej stanowi
okoo 30% rynku skadajcego si
z folii do klasycznych konstrukcji
cieplarnianych, makrotuneli / tuneli
przechodnich i niskich tuneli oraz
pokryw bezporednich. Folie ci-
kowe stanowi pozostae 25% za-
potrzebowania na folie rolnicze
w Europie, a prognozy mwi
o niewielkim spadku ogem, gw-
nie ze wzgldu na zastpienie
przez gatunki ulegajce rozkadowi
biologicznemu oraz zmniejszanie
gruboci tam, gdzie jest to wyko-
nalne.
Dziesiciu najwikszych producen-
tw folii rolniczych produkuje po-
nad poow folii wytwarzanych
w Europie. Podczas gdy producen-
ci z krajw rdziemnomorskich
wytwarzaj wikszo folii cieplar-
nianych, kraje nordyckie i pnoc-
noeuropejskie produkuj gwnie
kiszonk i w mniejszym stopniu fo-
li cikow.
Szacunek dla Ziemi
Wraz z rosncym zainteresowa-
niem gospodarstwami zrwnowa-
onymi, firma Trelleborg uruchomi-
a nowy koncept opony rolniczej,
TM Blue. Opony TM Blue s pro-
jektowane z uwzgldnieniem struk-
tury gleby rolniczej i chroni jej y-
cie organiczne przez minimalizo-
wanie uszkodze mechanicznych
przez ciskanie, ktre ma miejsce
w przypadku opon standardowych.
Dla rolnika oznacza to wiksz pro-
duktywno i wiksze plony.
Opony TM Blue nie tylko oferuj
najwyszy poziom ochrony rodo-
wiska, powiedzia Lorenzo Ciferri,
Dyrektor Marketingu Opon Rolni-
czych i Lenych z Trelleborg Wheel
Systems, lecz ich stosowanie
w traktorach rolniczych poprawia
produktywno i zmniejsza zuycie
paliwa to rwnie dobra wiado-
mo dla rolnikw.
Korzyci dla rodowiska s widocz-
ne rwnie na powierzchni produk-
cyjnej. Koncept TM Blue obejmuje
poprawione procesy produkcyjne
celem zwikszenia uycia natural-
nych zasobw podczas produkcji.
Przeprowadzono szereg znacz-
cych inwestycji celem zredukowa-
nia zuycia energii i wody w na-
szych zakadach, ktre obejmuj
zastosowanie przyjaznych dla ro-
dowiska olejw rozcieczajcych
w caym procesie produkcyjnym,
powiedzia Ciferri.
Zasadniczym celem projektu TM
Blue byo umoliwienie rolnikom
odniesienia podwjnego zwyci-
stwa, powiedzia. Po pierwsze,
rolnicy korzystaj bezporednio
z lepszej produktywnoci opon.
Po drugie, korzystaj oni z troski fir-
my Trelleborg o rodowisko w du-
gim okresie czasu.
Kady uwaa, e przyjazno dla
rodowiska wie si z dodatkowy-
mi kosztami. Jednake to, co chce-
my powiedzie w przypadku opon
TM Blue to fakt, e stanowi one
rzeczywist propozycj wartoci
w krtkim, rednim i dugim okresie
czasu.
Technische Universitt z Drezna
w Niemczech wykona studium
strat rolinnoci w porwnaniu ob-
cieniem opony i stwierdzi, e za-
stosowanie opon TM spowodowa-
o dziaanie mniejszych si na plo-
ny. Jest to spowodowane odci-
skiem opony szerszym o 13%, co
znacznie zmniejsza zagszczenie
gleby.
Inn korzyci zwizan z oponami
TM jest unikalny projekt powierzch-
ni tocznej, zapewniajcy lepsz
trakcj przy wysokim momencie,
jak rwnie samoczyszczc geo-
metri redukujc ilo gleby prze-
noszonej na jezdnie, co z kolei mo-
e spowodowa zmniejszenie wy-
padkw.
Zgodnie z przeprowadzonymi te-
stami polowymi, projekt tarasowa-
nia midzy wystpami u podstawy
wystpu na powierzchni tocznej
pozwala na wyrzucanie bota o trzy
razy szybciej, ni w przypadku
opon konkurencji.
Opony Trelleborg TM zapewniaj
znakomit trakcj na polu, co
znacznie zmniejsza moliwo po-
lizgu na wszelkiego rodzaju gle-
bie, powiedzia Ciferri. Podczas
testw orania z wykorzystaniem
Rnorodne aplikacje
TWORZYWA W ROLNICTWIE
TRELLEBORG
48 tworzywa P1 12 surowce
traktorw o tej samej wielkoci
i w takich samych warunkach, na-
sze opony zachowyway si lepiej,
ni opony marki Premium zarwno
pod wzgldem polizgu, jak i czasu
pracy na hektar, uzyskujc picio-
procentow oszczdno czasu
dla rolnika.
Na drodze opony TM Blue rwnie
uzyskay znakomit oszczdno
paliwa zuywajc 23,25 litra
na godzin przy redniej prdko-
ci 40 km/h, w porwnaniu z 24 li-
trami na godzin w przypadku po-
dobnych traktorw wyposaonych
w inne opony. To moe spowodo-
wa znaczne zmniejszenie rocz-
nych kosztw zuycia paliwa.
Nastpn spraw jest ergonomia.
Ksztat i geometria powierzchni
tocznej opony TM zmniejsza drga-
nia w traktorze, zapewniajc bez-
pieczne i komfortowe dowiadcze-
nie dla kierowcy traktora. Dlaczego
firma Trelleborg wybraa kolor nie-
bieski, ktry ma by kojarzony
z nowym konceptem?
Niebieski kolor jest coraz czciej
stosowany jako kolor wartoci ro-
dowiska wyjania Ciferri. W prze-
szoci bycie przyjaznym dla ro-
dowiska oznaczao respektowanie
natury. Obecnie, przy globalnym
ociepleniu, oznacza rwnie to, co
dzieje si w powietrzu, a mylc
o powietrzu mamy na myli kolor
niebieski. Jednak same opony nie
s niebieskie. To tylko nazwa.
Agrotkanina ulegajca
biodegradacji
Pokrywy glebowe Agrolys produ-
kowane przez firm BTT (Beaulieu
Technical Textiles) z Belgii s sto-
sowane do uprawy rolin w sekto-
rach dystrybucji, ksztatowania kra-
jobrazw i uprawy winoroli. Wy-
twarzane z polipropylenu pokrywy
tworz stabilny i bezobsugowy mi-
kroklimat (poniewa uniemoliwiaj
wzrost chwastw) i po 2-3 latach,
gdy roliny s ju odpowiednio doj-
rzae, ich stosowanie jest ju zbd-
ne. Teoretycznie pokrywy glebowe
mona wwczas podda recyklin-
gowi. Jednake tak si zazwyczaj
nie dzieje, poniewa byoby to pra-
cochonne i brudne zadanie.
Poszukujc przyjaznych dla rodo-
wiska alternatyw, firma ostatnimi
czasy wprowadzia na rynek ko-
lys now, zrwnowaon seri
tkanych pokryw glebowych. S
one wytwarzane ze specjalnej i uni-
kalnej mieszanki dwch biopolime-
rw, z ktrych jeden jest biodegra-
dowalny, a drugi biokompostowal-
ny. Pokrywy te oferuj innowacyjne
rozwizanie kontroli wzrostu chwa-
stw. Eliminuj one bowiem ko-
nieczno stosowania pestycydw
i manualnej konserwacji, poniewa
s one zasadniczo wykonane z od-
nawialnych materiaw pierwot-
nych i nie zawieraj adnych szko-
dliwych substancji.
Po okresie stosowania (2-3 lat),
kolys powraca do acucha orga-
nicznego, co natychmiast rozwi-
zuje problemy zwizane z jego dal-
sz uywalnoci. Produkt zosta
oceniony przez laboratoria Syste-
mw Odpadw Organicznych
(EN 13432) oraz dzia tekstyliw
Uniwersytetu w Ghent (EN 14836)
i sta si pierwsz na wiecie agrot-
kanin odznaczon znakiem OK
Compost przez Vinotte. Wreszcie,
kolys wybrano jednym z piciu fi-
nalistw Nagrody Biotwo-
rzyw 2011, zorganizowanej przez
European Bioplastics.
Metal w narzdziach rolniczych
Gdy Saroplast, specjalista w dzie-
dzinie projektowania wyrobw i for-
mowania wtryskowego z Treviso
we Woszech otrzyma zadanie za-
projektowania komponentw
do zbierania oliwek i owocw, wy-
brano polimer VICTREX PEEK.
Stao si tak ze wzgldu na duo
wiksz odporno na zuycie
i temperatur w porwnaniu z cz-
ciami metalowymi, ktre nie zda-
way egzaminu. Metalowe czci
nie byy w stanie przeciwstawi si
wysokiemu poziomowi zuycia ze
wzgldu na przeduone, cige
uytkowanie oraz naraenie na wy-
sokie temperatury pracy. Zastoso-
wanie polimeru VICTREX PEEK
w formowanych czciach pomo-
go speni wymagania temperatu-
rowe, przy jednoczesnej redukcji
ciaru, zmniejszeniu zuycia ener-
gii oraz poziomu haasu.
Zagadnienia zwizane z ergonomi
i ciarem oryginalnego narzdzia
do zbierania plonw powodoway
zmczenie uytkownika i wcze-
niejsze usterki mechaniczne. Za-
czlimy ocenia moliwo zast-
powania elementw metalowych
polimerami termoplastycznymi ce-
lem uzyskania niewielkiego ciaru
oraz atwego w obsudze narzdzia
zwikszajcego rwnie ywot-
no urzdzenia, wyjani Roberto
Frare, szef operacji techniczno-
-handlowych w firmie Saroplast.
Projektanci Saroplastu skoncen-
trowali si na kole zbatym nap-
dzajcym urzdzenie przez drek
poczeniowy. Wykonalimy
pierwsze testy z materiaem na ba-
zie polisiarczku fenylenu (PPS),
jednake prby te zakoczyy si
niepowodzeniem zaledwie
po trzech minutach ze wzgldu
na nadmierne zuycie drka oraz
przekadni w narzdziu powiedzia
Frare. Odpowiedni materia bdzie
musia by w stanie wytrzyma in-
tensywne uytkowanie i musi by
lekki, posiada znakomit odpor-
no na zuycie, zmczenie i wyso-
kie temperatury pracy. Bdzie on
rwnie musia umoliwia produk-
cj z niewielkimi tolerancjami. Poli-
mer VICTREX PEEK okaza si by
jedynym rozwizaniem.
Wsppracowalimy z dziaem
planowania technicznego firmy Sa-
roplast celem znalezienia rozwiza-
nia, ktre byoby w stanie zastpi
metal, powiedzia Reinhard Veljo-
vic, kierownik rozwoju rynku firmy
Victrex. Przeprowadzono modyfi-
kacj metalowego piercienia oraz
dodano oysko toczne, ktre kon-
troluje ruch drka.
Nowy produkt przetestowano
z sukcesem i polimer VICTREX PE-
EK stanowi obecnie lekkie rozwi-
zanie, ktre jest atwiejsze w uyciu
przez rolnika. To narzdzie way
dziesi razy mniej, ni pierwotny
model. Poprawiony zosta wsp-
czynnik akustyczny i zmniejszono
zuycie energii. Nowe, wysoce
zoptymalizowane urzdzenie jest
wygodniejsze dla uytkownika
i spodziewamy si, e spowoduje
to znaczne zwikszenie produktyw-
noci doda Frare.
t
TRELLEBORG ARC
Reklamy na terenie Polski (i krajw innych ni wymienione poniej)
przyjmuje wycznie redakcja
tel. +48 32 746 03 13
Na terenie:
Niemiec, Austrii i Szwajcarii Lerner Media Consulting GmbH
tel. +49 6226 971515
Woch i pozostaych krajw UE Promaplast srl.
Veronica Zucchi v.zucchi@promaplast.org, tel. +39 02 82283736
Azji Worldwide Services Co. Ltd. (Tajwan)
tel. +886 4 23251784
Nasza oferta dostpna jest w Internecie: www.kwartalnik.tworzywa.pl
Reklama Strona Strona www
ASSOCOMAPLAST . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . www.assocomaplast.org
AZOTY TARNW. . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . www.azoty.tarnow.pl
CEPLAST . . . . . . . . . . . . . . . 32. . . . . . . . . . . . . www.targikielce.pl
DEMAG. . . . . . . . . . . . . . . . . 41. . . . . . . . . . . . . www.demag.pl
DESMA. . . . . . . . . . . . . . . . . 39. . . . . . . . . . . . . www.desma.biz
DOPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. . . . . . . . . . . . . www.dopak.pl
ECEBD . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . www.ecebd.com
ELBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. . . . . . . . . . . . . www.elbi.com.pl
GAMMA MECCANICA . . . . . 37. . . . . . . . . . . . . www.gamma-meccanica.it
GRAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. . . . . . . . . . . . . www.grafe.pl
LANXESS . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . www.lanxess.com
MASTERCOLORS . . . . . . . . 49. . . . . . . . . . . . . www.mastercolors.com.pl
MT PERYFERIA . . . . . . . . . . 21, 36. . . . . . . . . . www.mtperyferia.pl
PLAST 2012 . . . . . . . . . . . . . 51. . . . . . . . . . . . . www.plastonline.org
PLASTICSEUROPE . . . . . . . 43. . . . . . . . . . . . . www.plasticseurope.pl
PLASTIGO . . . . . . . . . . . . . . 28, 29, 30, 31. . . . www.plastigo.pl
PLASTLINE. . . . . . . . . . . . . . 13, 15, 17, 19. . . . www.plastline.com.pl
PLASTPOL . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . www.plastpol.com
PONARPLAST . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . www.ponarplast.pl
TOOLINGPORTUGAL . . . . . 47. . . . . . . . . . . . . www.toolingportugal.com
TVK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . www.tvkpolska.pl
TWORZYWA.PL . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . www.tworzywa.pl
WALOR. . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . www.walor.biz
WARTACZ . . . . . . . . . . . . . . 22, 23, 24, 25. . . . www.wartacz.com.pl
SPIS REKLAMODAWCW
(
3
9
)
1
3
9
6
6
0
2
8
4
,
-
Na terenach FIERA MILANO
od rody 8 maja
do soboty 12 maja 2012
trwa bd midzynarodowe targi
przemysu tworzyw sztucznych
i gumy.
Bdzie to najwiksza
specjalistyczna wystawa
w roku 2012 w Europie.
Do 31 marca 2012,
ponad 1400 wystawcw
z 46 krajw potwierdzio
swj udzia i cigle napywaj
kolejne zgoszenia.
Zgodnie z danymi poprzedniej
edycji PLAST09, 32% procent
zwiedzajcych przybyo
z zagranicy, spodziewane
jest ponad 60.000 goci
z caego wiata.
Dodatkowe informacje, specjalne
oferty dla zwiedzajcych, zniki
na przeloty i hotele, turystyczne
atrakcje Mediolanu i Woch,
jak rwnie list wystawcw
oraz formularz wstpnej
rejestracji to wszystko
znajdziesz na stronie
www.plastonline.org
Organizator:
Promaplast srl
Assago, (Milan) Wochy