You are on page 1of 96

Kenzl-zeheb

fi stihdarul-mluk vel-cinn Birinci cilt

eyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki


Bismillahir-rahmanir-rahim

. . .
limlerin en lezzetlisi ve ycesi, maksadlarn en ereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarnn ilmidir. Bu ilimle ulvi ve sfli alemlerin srlarna vakf olunur. Ruhaniyetin ervahlar mahede edilir. stenilen eyi elde etmeye muktedir olunur. Tbbn aresiz kald ak, delilik ve benzeri g hastalklarn iyiletirilmesi elde edilir. Mazlumlar zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eyay grme, uzakta olan getirme, yakn olan uzaklatrma, nefret edenleri birletirme, gizli olanlar ortaya karma, hayr celb ve zarar def etme ve bunlar gibi saylayamayacak hususu gerekletirme bilgisine ve gcne sahip olunur. mam Gazali, Ebul-abbas Buni, Sabit bin Kurretil-harai, Ebi maer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir ok byk ulema ve eyh bu konuda eserler telif etmitir. Bunlardan birounun kitablarn mtalaa ettim ve esrarna ahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin iinde topland bir kitap hazrlamam bana ilham etti. Salih kimselerin hakkmdaki dualarn umarak bu kitab hazrladm. Bu kk kitapta ok byk faydas olan eyleri topladm. Kitab mukaddime, blm ve sonu olarak dzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, artlar ve uygulamas hakkndadr. Birinci blm; harflerin esrar hakknda, ikinci blm; vefklerin, bilhassa mam Gazalinin l vefki hakknda, nc blm; esma-y hsna ve Kuran ayetlerinin esrar ve havass, hakkndadr. Sonu; ruhani tb, hesaplama kurallar, davetler ve eitli havaslar gibi bir ok muhtelif faydalar ierir. Ve ben bu kitaba, Cevahirl-lemaat ve istihdar mlukil cin adn verdim. Allah kyamet gnnde bunu bir kurtulu sebebi yapmas dileiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, artlar ve uygulamalarnn beyan Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi ykad gibi nefsleri zulmani tabiatn kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti rendii zaman alem-i ervaha itiyak ve zlem duyar, fani olan cismani ehvetten kalc olan nefse ynelir. ehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin erefini bir araya getirmilerdir. nk bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarna vakf olunur. Ruhanilerin ervahn mahede, onlarla konuma ve kaynama mmkn olur. G lsnde btn ilerde tasarruf edilir, tabibleri bile aresiz brakan fel, czam, delilik ak gibi tedavisi zor hastalklar iyiletirilir. Nefret edenlerin ve dman olanlarn aras birletirilir. Rabbel-aleminin birlemelerine rzas olmad kimseler tefrik edilir.

Ervah vastasyla, olacak olan olaylar nceden bilinir, zararndan korunulur. Bilgisi gizlenilen srlar kefedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarlr. Btn bunlar, Allahu tealann salih kullarna ilham ettii esma, ayet ve hurufun srlarnn bereketi ve esraryla gerekleir. Bu, eduni vestecib lekum ayetindeki vaadin ve duann hakikatinin onlarn indinde gereklemesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediinde yaplan amelin gereklemeyecei artlar vardr. ok olmasna ramen yirmi yedi artla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktr. nk her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da phe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmutur ki; udu Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bkknlk ve usan olmakszn hizmette sebat; bir isim veya bir vefk zre alan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz gememesi ve geri dnmemesi gerekir. nk cehd eden elde eder, her alan da faydasn grr. Bu ilmin talibi yalu, an yolu gibidir; Ak talebinden vaz geerse sevgiliye ulaamaz, devaml talebi zre yrrse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ular. 3- Sr, gizlilik; yaplan her amelin muhakkak bo bir mekanda yaplmas ve kimsenin grmemesi gerekir. Ne yapldn ve nasl yapldnn hi kimseye sylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmitir ki; hacetlerinizin gereklemesi konusunda gizlilikle yardm isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalan, gybeti, kovculuk ve ekitirmeyi brakmak lazmdr. Sdk zre olmak, halka merhamet ve efkat nazaryla bakmak gerekir. 5- ere muhalif ve phe uynadran isteklerde ruhanilere mracaat etmemek gerekir. nk bu tr amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gereklemesinde tahkir bulunan eyleri istememek ve kullanmamak gerekir. nk bu onlara ihanet ve hukuklarna saygszlktr. 7- Nefsi arndrmak; dnyevi ilere ve fani eylere ynelmemek gerekir. Nefsin arndrlmas yce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Tehis; muhabbet ya da tefrik veya dier ameliyeleri isteyen ahslar iyi tanmak, eklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu ekilde bir tanma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alr ve daha evladr. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanltan uzak durmak lazmdr. Yazma esnasnda fke, sinir, korku, znt, ar sevin, hzn, ar sanc gibi haller yazan kimsede bulunmamaldr. Nefs ve shhat itidal zre olmaldr. 10- Ruhani davetleri iin okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kattan veya kitaptan okumak yeterli deildir. Okuma esnasnda kalb huu iinde ve okunanla ve matlubla megul olmaldr. Tam younlamal, dikkatin baka ynlere ynelmesi engellenmelidir 11- cazet; kendisine bal olunan bir eyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yldzlarn mnasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define karmak, sanat ve ziraatn slah, dil balamak, tlsm zmek gibi btn bu ameller kamere mensuptur. Define karmak, kalblere teshir, ruhi hastalklara mbtela etme, dil balamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zhreye mensuptur. Heybet, an eref, mlk, makam, mertebe, servet, altn elde etmek ve bunun gibi ameller emse mensuptur.

Tefrik, dmanlk ve buz, hastalandrma, harab etme, kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. Hsn kabul, maiyeti slah ve tanzim, irinlik ve benzeri ameller Mteriye mensuptur. Tefrik tahrip, nefret, ehvet ve uyku balamak gibi ameller Zhale mensuptur. Yaplacak her amelde amelin trne gre vaktini iyi semek ve ona gre yapmak lazmdr. Bu ilmin ulemas, gece ve gndze ait saat cetvelleri dzenlemilerdir. Yaplacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanlmas neticenin husul iin gereklidir. Saat cetveli

Bu cetveli kullanma usul; yaplacak olan ameliyenin hangi yldza mensub olduu bulunur, iinde bulunulan gece veya gndzn saatlerine baklarak, o vakit girdiinde ameliye uygulanr. Saatler iinde yaanlan blgedeki gnein douuna gre deiir, bunun iin saatlerin sresi her zaman ayn deildir. Gnein douuyla akam ezann okunduu saat toplanp on ikiye blnr, kan dakikaya gre saatler bulunur. 13- Midenin gerektiinden fazla yemekle dolu olmamas gerekir. 14- Hayvani besinler ve hayvandan maml yiyeceklerden kanmak lazmdr. 15- Soan, sarmsak gibi kt koku ieren btn yiyeceklerden saknmak gerekir. 16- Ta, maden gibi her neye yazlacaksa buna riayet edilmelidir.

17- Buhur; her amelin kendine has bir buhuru vardr. Ancak doru buhurla ameliye gerekleir. Ulema bu konuyu tasnif etmitir. Ulemadan bazs, yaplan ameliye hangi yldza mensupsa o yldzn buhuru yeterli olur demilerdir. Her yldzn bir celb bir de def buhuru vardr. Yaplacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir. Yldzlarn buhuru

Bazlar, hayr ve erle ilgili btn ameliyelerde leban- zeker ve temiz, taze olmas artyla kizbere buhur edebileceini beyan etmilerdir. 18- Elbisenin, bedenin ve mekann temizliine dikkat etmek. Kaleme, mrekkebine, madenine ve dier artlara da dikkat etmek gerekir. 19- Kbleye kar oturmak. 20- Yazlan aslna gre tertib etmek; bir esmann bir dierinin nne gememsi veya harfin nde ve ilerde olmamas, olduu zre aslna uygun olmas gerekir. Yazlan vefklerde de saylarn tertibi zre yazlmas, yanl olmamasna dikkat edilmesi lazmdr. Esma, vefk veya harf olsun yazlan her eyin iaret ettii manaya yakn olmas gerekir. 21- Yaplan her amelde, o amelle ilgili kasemin okunmas lazmdr. 22- Vefklerdeki rakamlarn, kendisinde sr olan hindi kalemle yazlmas gerekir 23- Harflerin ve rakamlarn mmkn olduunca gzel bir yazyla yazlmas, vefklerin boyutlarnn birbirine eit, dzgn olmas gerekir. Birinin dierinde byk ya da kk olmamasna, eri br ve yamuk izilmemesine dikkat etmek gerekir. Bunlara dikkat etmemek vefkler zerinde kaim olan ervah rahatsz eder. Ne kadar dzgn ve gzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. 24- Ameliyeye balamadan nce ve sonra Hz. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir. nk iki salat arasndaki dua reddedilmez. Okunacak salatn efdali yledir:

25- in asln grmek iin her ameliyeden nce istihare yapmak gerekir. stiharenin yapl yledir; iki rekat namaz klnr. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi, ayn ekilde ikinci rekatta hlas suresi okunur. Selamdan sonra ve yedi defa aadaki dua okunur. Kalbe doan hal zre amel edilir. Eer inirah ve ferahlk gelirse o ameliye yaplr. Eer sknt ve darlk hasl olursa yaplmaz, vaz geilir. stihare yaplrken huzur- kalb zre olunmal, Allahu tealann kudretine btnyle tevekkl edilmelidir. nk O btn ilerin hakikatine ve akibetine muhittir. Dua:


26- yaplacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluuna da dikkat etmek gerekir. Hayra ait amelle Arabi aylarn aadaki gnlerinde yaplmaldr ki bunlar; kameri ayn 3, 5, 13, 16, 21, 24 ve 25inci gnleridir. 27- Hayra ait ameller ayn parlak olduu zamanlarda, erre ait ameller snk ve nn az olduu zamanlarda yaplmaldr. Bu yirmi yedi arta uyan talibin amelleri baarya ve neticeye ular. Allah, baar ve doruya ulatrsn, dn Onadr.

Birinci blm Harflerin esrar Bilmek gerekir ki hurufun, ancak Allahu tealann setii kullarnn idrak edebilecei birok esrar vardr. Birok da tasarruf etme yolu vardr ki burada ksaca tanesine deineceiz. Birincisi istintak, ikincisi mezc, ncs ruh usuldr. stintak; srlar celb etmede byk bir iksir, zararn definde bulunmaz bir tiryaktr. Talib bununla istedii her ameli uygulayabilir. Halkn ounun ulaamad gizli hazinelerden bir hazinedir. keyfiyeti vardr; rakami, harfi ve adedi. Rakami; her harfi tabiatna gre yazmaktr. Misal: zeyd > z y d gibi. Harfiye; her harfi telaffuz edildii lafza gre yazmaktr. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. Adedi; her harfin saysal deerinin saylarn nutkuna gre yazlmasdr. Misal: zeyd > sebaa aere- erbaa gibi. Muhtasar ekli; adedin toplamnn harfe dklp yazlmasdr. Misal: zeyd > e k gibi. z = 7, y = 10, d = 4, tplam 21 eder. e = 1 ve k = 20 olduundan e k eklinde yazlr. Bunlarn hepsinin faydas birdir. nk ikisi de netice ve kaseme ulatrr. Hayr veya err amellerinden birini istediinde, talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satrda bast et. Sonra zimam kana dek onlar teksir eyle. Buna misal; zeyd ve amr muhabbetle birletirilecek olsun. Misal: talib zeyd, hacet muhabbet, matlub amr. Cmlenin Arapas; zeyd yuhibbu amr. Bu cmlenin harfleri ayr ayr bir satrda dizilir. Aada grld gibi bast ve teksir edilir.

Zimamn dndaki kan bu btn satrlar bir kada yazarsn, kadn ardna da kasem yazlr. Kasemi karmann usul; asl satr olun birinci satrn harf bandan, harf de sonundan alnr. Ayn ekilde zimamdan bir nceki satrn bandan harf ve sonundan harf alnr. Alnan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. Misal:


Sonra teksirin birinci satrnn harflerinin saysal deerleri alnp toplanr ve nutk edilir. kan hurufa il eklenir, meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. Verdiimiz rnee devamla, birinci satrn saysal toplam 347dir. Bu da ntk edildiinde yani harfe dkldnde z m olur, buna il eklenirse zemail olur. Bu yaplan amele hakim ruhun ismidir. kan harflere gre esma-y hsnadan bu harflerle balayan bir esma alnr. Bu esmalar da kadn arkasna yazlr. Misal: z, m, >> zeki, mmin, ekur esmalar gibi. Sonra kan harflere gre aadaki gibi kasem hazrlanr:


Sonra kasem de yazldktan sonra bir nar dalna aslp uygun olan buhurla buhur edilir. Sonra kan esma yedi defa okunur, bir defa da kasem okunur. Sonra krk defa esma bir defa da kasem okunur. Bundan sonra yz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanr. Yazl olan kat galib olan tabiate gre uygulamaya tabi tutulur. Eer galib olan tabiat atese atee atlr, topraksa temiz bir yere gmlr, havaysa rzgar gren bir yere aslr, suysa deniz veya dere gibi bir yerin yaknna konulur.

Galib olan tabiati bulmann usul; yazl olan harfler alnr, tabiatlara ayrlp lsne gre hesap edilir. Hangisi fazla karsa galip olan tabiat odur. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve lleri aadaki cetvelde gsterilmitir.

Bazs hayr amellerinde yazlan talibin tamas gerektiini ve er amellerinde gmlmesinin uygun olacan ifade etmilerdir. Eer eit kan tabiatlar olursa uygulayan istedii tabiata gre uygulamada serbesttir. Bazlar da demitir ki; yazlan hava tabiatna gre uygulamak evladr nk tabiatlarn nde geleni havadr, sonra ate, sonra toprak, sonra da ate gelir. erle ilgili bir ameli uygulamann usulne gelince; iki kii arasn ayrmak istediin zaman, mesela zeyd ve amr birbirinden ayrmak istediinde, haceti ayr yazarak yukardaki ameliyenin ayns uygulanr. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine t eklenir. nk hayr amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur, btn il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. erle alakal ameller, sfli ervaha ait olup onlarn isimlerinin sonun da t ile sonlanr. Eer ameliye hastaln veya skntnn izalesi iin olursa uygulama usul; eer hastalk genelse hastann ismi alnr. Herhangi bir organdaysa organn ismi alnr, harfen yazlr. Sonra kan bu harfler tabiatna zt olan harfler alnp mezc edilir. Atei harflerin tabiat hararetli ve kurudur, buna ait tabiat da safravi tabiattr. Toprak harflerinin tabiat souk ve kurudur, buna ait olan tabiat da sevdai tabiattr. Havai harflerin tabiat hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattr. Su harflerinin tabiat souk ve rutubetlidir, buna ait tabiat ise mai tabiattr. Bylelikle hastann ismi veya hasta olan organn ismi alnp tabiatna ters olan harflerle mezc edilir. Bir satra yazlp zimam kana dek teksir edilir. Sonra zimam hari teksir edilen btn satrlar bir kada yazlr. Sonra birinci satrn harfleri alnp toplanr, nutk edilir. kan her harf iin, o harfle balayan esmaullahtan bir esma alnr. Cmlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. nceden akland gibi uygun buhurla buhurlanr. Sonra hastann zerine ya da hasta olan uzva aslr veya suya konulup suyu hastaya iirilir. Muhakkak hasta esmann bereketiyle ifa bulur, biznillahi teala hastalk zail olur. Mezc usul; talib ve matlubun isimlerinin alnp mezc edilmesidir. Hayr amellerinde olaan ekliyle, err amellerinde tersinden mezc edilir. Mezc iki ismin birbirine kartrlarak yazlmasdr. Mesela mehmed ve eref isimleri alnrsa mezci u ekilde olur:

Eer isimlerden biri dierinden harf olarak eksik olursa, yukardaki rnekte olduu gibi, eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanr. rnekte eref ismi eksiktir, erefin saysal deeri 480dir, nutk edildii zaman fa ve se harfleri kar. Bu harflerden fann vezni daha byk olduu iin bu harf alnp mezce eklenir. Sonra hacet neyse, atf, muhabbet, teshir, tefrik, adavet gibi, cmleye eklenip mezc edilir. Yukarda verilen rnekteki gibi teksiri yaplp ayn ekilde uygulanr. Yalnz hayr ilerindeki mezc sadan sola doru yaplrken erle ilgili mezc tam tersi olarak soldan saa doru yaplr. Allah seni hayrl ilerinde baarya ulatrsn amin. Zimama kadar teksir edilir ve bir kat zerine yazlr. Sonra talibin, matlubun ve hacetin harfleri ayr ayr hesaplanr. kan saylar nutk edilir ve hayrl amelse il, erle ilgili amelse t kelimesi eklenir. Bylelikle ameliyenin hizmetine kaim tane ervah bulunmu olur. Sonra bu ismin saysal deerleri toplanr, nutk edilir. kan harflere amelin durumuna gre il ve t taklar eklenir bylelikle bu nn zerine hakim olan melek bulunmu olur. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alnp cetvele baklr, en kuvvetli olanlar alnr, kadn arkasna orta ksma yazlr. Yazlan bu harflere uygun esmalar alnr, yukarda anlatld gibi kasem karlr ve bu harflerin etrafna yazlr. Sonra bu isimin adedlerinin toplam kadar bu esmalar zikredilir, bir kere de kasem okunur. defa esma zikredilir, her defasnda zikir says bir ondalk say olarak arttrlr; onlu, yzl, binli gibi. Misal ilk seferde 3 defaysa, ikinci de 30, ncde 300 kere bu esmalar zikredilir. Sonra kadn ortasna yazlan harflerin tabiatna gre amel edilir. Amellerinde Allahu tealadan kork, ona gre ve ll ekilde eri kurallara uygun olarak amel et. Allah seni baarl klsn, her zaman onun sevgi ve rzasn gzet. Ruh usulne gelince; o ok byk bir iksir, kaza-y hacet, isteklerin gereklemesi, matlubun husul iin bir tiryaktr. Talibin ve matlubun ismi alnr, ebcedle hesaplanp toplam nutk edilir, bir satra yazlr. Sonra kan harflerin adedince bir vefk izilir. kan harfler vefke yerletirilir. Her harfin yanna esmadan o harfle balayan bir isim yazlr. Kelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazlr. Sonra kadn arkasna karlan kasem yazlr. Kasem aadaki rnekte olduu gibi karlr. Kasem:


Sonra vefkin etrafnda yazl olan karlm esmalar iki ismin adedince zikredilir. Bir kere de kasem zikredilir. Hayra ait bir amelse leban- zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yaplr, erre aitse buhuru kibrittir. Sonra yukarda getii gibi, galib olan tabiat hangisiyse ona gre amel edilir. Bu konuya rnek olarak zeydle amrn aras muhabbetle birletirilecek olsun. Zeydin saysal deeri 21, e k harfleridir. Amrn saysal deeri 410 ve nutku y harfleridir. Bu harfler drt tane olduundan aada grld gibi drtl bir vefk izilip harfler yerletirilir. Vefk:

Aada her harfi ulvi ve sfli ervahnn ve esmaullahtan isminin yer ald cetvel verilmitir. Bu tr ameller buna baklarak amel edilmesi istenilene ulamay salayacaktr. Harflerin ulvi ve sufli ervahlaryla, ilgili esmalarn ve ebced deerlerini gsteren cetvel.

Ulvi ervahlar hayr amellerinde, sfli ervahlar da erle ilgili amellerde kullanlr. Allah seni baarya ulatrsn ve hep Onun rzasn gzet.

kinci blm Vefklerin esrar Bilmek gerekir ki; vefk ilmi adedlerin uygunluuna ve dla ve kuturlarda tekrar olmakszn eitliine ulatran ilimdir. Vefk; drt eit izgiyle izilen bir sath zerinde eit blnen karelerden oluan ekildir. En kkten en byne kadar kareleri ve kuturlar, boyu ve eni birbirine eittir. inde ayn saynn iki defa tekrar olmaz. Say koyulabildii gibi harf de yerletirilebilir. Her vefkde bir miftah, muglak, adl, vefk, mesahe, zabit, gaye ve asl vardr. Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. nk her isimden ulvi melei, sfli avan ve ulvi hadimi karlr. Miftah; vefke konulan ilk adeddir. Muglak; konulan son adeddir. Adl; miftahla muglakn toplamdr. Vefk; dllardan birinin adedidir. Mesahe; vefkin dllarnn adedlerinin toplamdr. Zabit; mesahe ile vefkin toplamdr. Gaye; en ve boyuna dllarn adedinin toplamdr. l vefkten dokuzlu vefke kadar btn vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. l vefk Zhale, drtl vefk Mteriye, beli vefk Merihe, altl vefk emse, yedili vefk Zhreye, sekizli vefk Utaride, dokuzlu vefk Kamere mensuptur. Onlu vefk ise flekl-buruca mensuptur. Vefkler mensup olduklar kevkeblerin tabiatna nazaran havassa sahiptirler. Bazlar da, dokuzlu vefkin dnda btn vefklerin oluturulma biimine gre tabiata sahip olduklarn sylemilerdir. l vefkin havass; celb, birletirme, kuvvetlendirme gibi cim harfiyle balayan btn isteklerdir. Drtl vefkin havass; hayrn devam, gaybdan haber, mazarratn defi gibi dal harfiyle balayan btn talebler. Beli vefkin havass; heybet, heyecan, ba gibi he harfiyle balayan btn hacetler. Altl vefkin havass; vefa, dostluk, korunma gibi vav harfiyle balayan btn istekler. Yedili vefkin havass; zhd, bereket, maln art, muhabbet, izdivac gibi zay harfiyle balayan btn istekler. Sekizli vefkin havass; muhafaza, kalbi ve nefsi arndrma, skunet gibi ha harfiyle balayan btn hacetler. Onlu vefkin havass; yakin, kolaylk, cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle balayan btn talebler. Adedi vefklerin tanzim usul; vefke yerletirilmek istenilen say alnr, yaplacak vefkin ss bu saydan karlr. Kalan say vefkin dllarnn adedine blnr, kan say vefkin miftah hanesine yazlr. Vefkin kendi yapsna gre birer arttrlarak gidilir. Eer kesir olursa yeri son devrin evvelidir, kesir buraya konularak ayn ekilde birer artla devam edilir. Vefkin ssnn bulunmas usul; miftahndan muglakna kadar olan haneler toplanr. Vefkin dllarnn saysnn yarsyla arplr. kan saydan dllarn says karlr, kalan say ssdr. yle de beyan edilebilir; mulakn saysndan bir karldktan sonra dllarn adedinin yarsyla arpmdr.

Her vefkin tabi yerletirme usul iin birok yol vardr. Burada bunlardan havass en kuvvetli olanlarn ve en bilinenlerini zikredeceiz. Bu havaslar Allahu teala esrarna muttali kld kullarna ihsan eylemi ve onlar bununla faydalandrmtr. Ben derim ki; hsn- kabul Allahu tealadandr. l vefkin tabi ekli ve yerletirilmesi yledir:

Aada grld gibi harf yerletirilmesi de uygumdur:

l vefk, kendisi icad etmedii halde mam Gazali vefki diye mehur olmu ve ona nisbet edilmitir. Bu vefkin Asaf bin Berhiyaya mensup olduu sylenmitir. Yine Sleymann hateminde olduu, bununla mlkn tamamlad rivayet edilmitir. Ademin hateminde de adedi ve piramit eklinde aada grld gibi var olduu nakledilmitir:

mam Gazaliye ulatnda bu vefki drtgen haline getirmi, kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi zerine icra etmitir. Bu vefk iin mehur ayat- hamseyi ( be ayet) ortaya karmtr. mam Gazali buyurur ki; bir zamanlar bu mbarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolap yola dtm. Belhin alt taraflarna ulanca bir eyhin huzuruna vardm. Ona bu vefki sordum, bu mbarek vefk bendedir diye cevap verdi. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. Sonunda vefki bana verip yle tavsiyede bulundu; onu cahillerden sakla nk onda ism-i azam vardr. Ona ulaan dinine ters uygulamalarda bulunmasn. Mstevcibetl-mehamid sahibi, Ebu hamidin vefkinin erhinde demitir ki; Gazali elde ettii her eyi bu mbarek vefkle elde etmitir. Bu vefki bilen ism-i azam bilir. Bu vefkin hurufu Allahu tealann kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmtr. Bu huruf on harften olumu, vefkin harfleriyse dokuz harften olumutur. nk bu huruftaki ayn harfi mkerrerdir, bylelikle dokuz gayr mkerrer harf olur.

Sonra demitir ki; bu vefk iin be ayet vardr ve bunun srrdr. Bu vefkle yaplan amelin kayna ve tasarrufudur. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle balar. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. Ayat- hamse:

Bu ayetler vefkin amelinin srr ve kaynadr. nk aada verilecek ya da zikre gemeyen btn havasnda, tamam veya mfredat ya da mzdevicat olsun ancak bu ayat-i hamsenin zerine okunmasyla tamam olur, aksi halde amel naks kalr. Eer vefk tamamysa krk be defa okunur, mfredatsa yirmi be kere, mzdevicatsa yirmi kere ayat- hamse okunur. Mfredat; elif cim he zay ve t harflerinden oluan vefktir. Mzdevicat; ba dal vav ve ha harflerinden oluan vefktir. Mzdevicat btn hayr, saadet ve benzeri amellerde kullanlr. Mfredat ise er, zarar ve benzeri amellerde kullanlr. Tamam ise hem hayr hem de er amellerinde kullanlr. Tamamnn havassndan; bir kimse hapse der ve kurtuluuna are bulunamazsa, bu vefk Pazartesi gn ikindinden sonra bir kat zerine yazlr. Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse, biznillahi teala ksa bir zamanda kurtulur. Deerli mal ve metann muhafazas; eyann bulunduu sandk veya kasa ve benzeri nesnenin zerine bu vefk yazlrsa o mal alnmaz, velev ki alnsa bile hrsz hemen bulunur. Zor doumun kolaylatrlmas; bu vefk, tali kavs ve kamer seretandayken cumartesi gn ilk saatte para kiremit zerine yazlr. kisi ayaklarnn altna konulur, birisi de boynuna aslrsa kolayca doum yapar. Muhabbet ve sevgi; bu vefk dokuz tane hurma zerine ince ulu bir kalemle yazlr. Sonra zerine bir kere aadaki ayetler okunur. Sonra leban- zeker ve maiye saile ile buhurlanr. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse, yedirilen kimse talib olan kimseyi ok ve ar bir sevgiyle sever. Baz ulema her hurmaya bir vefk yazlmas yerine, her birine bu harflerden birinin yazlmasnn da caiz olduunu beyan etmilerdir.

Ayat:

lfet iin; bu vefk talibin ve anasnn ismiyle birlikte tereya ve benzeri bir yiyecein zerine yazlr. Matluba yedirilirse aralarnda ok byk bir lfet oluur. Tehyic iin; bu vefk iki kardekanyla sa avuca yazlr, sonra istenilen kimsenin sadrna bu elle vurulur veya svazlanrsa, o kimse svazlayana tabi olur. Aada grld gibi birbirine bitiik iki l vefk izilir. Mfredatn hurufu stte tarafa doru olarak yazlr, mzdevicat grld gibi ters olarak aadaki vefke yazlr. Vefk:

Sonra matlubun ve anasnn ad baka bir kada yazlr. kisi birlikte drlr ve tanr. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hi phesiz yerine getirir. Muhabbet ve telif; dirhem gmten bir levha yaplr, bir yz altnla kaplanr. Altnla kaplanan yzne vaktinde mfredat yazlr. Dier yzne de yine vaktinde mzdevicat yazlr. Bu levha stte tanrsa, tayan kimseyi her gren ona muhabbet duyar, gnl ona akar. Btn halkn gzne irin grnr. Muhabbet, atf, telif; byk bir kendir paras alnr. zerine l vefkin tamam yazlr. 48 tane da kk kendir paras alnr. 12 tanesine ba harfi, 12 tanesine dal harfi, 12 tanesine vav harfi, 12 tanesine de ha harfi yazlr. Her 12 sine ayr ayr aadaki azimet okunur. Sonra iinde yanan kzler bulunan bir buhurdanlk alnr. Mzdevicat hurufunun yazl olduu kendirlerden drt tane alnr ve atee atlr. zerine yirmi defa aadaki ayet 1 okunur, bir defa da azimet okunur. Sonra ikinci

drt para alnr, yine atee atlr ve zerine yirmi defa aadaki ayet 2 okunur, bir defa da azimet okunur. Sonra ayn ekilde drt para daha alnp atee atlr ve yirmi defa aadaki ayet 3 okunur, bir kere de azimet okunur. Sonra drder drder atlmaya devam edilir, her biri iin ayn ekilde yirmi defa say numaral ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir. Sonra byk kendir paralar atlr ve zerine yirmi defa ayet 13 okunur, bir defa da azimet okunur. Amel biter bitmez davetine cevab gelir. Sna ulaan bu ameliyenin kymetini bil, muhakkak tevfik Allahu tealadandr. Ayet 1;

Ayet 2;

Ayet 3;

Ayet 4;

Ayet 5;

Ayet 6;

Ayet 7;

Ayet 8;

Ayet 9;

Ayet 10;

Ayet 11;

Ayet 12;

Ayet 13;

Azimet;

Kaza-y mesalih iin; bu vefk Arabi ayn ilk cumartesi gn evvel saatte gm bir levha zerine nakedilir. Kendir ve kizbere ile buhurlanp sonra zerine 45 defa aadaki ayet okunur. Sonra stte tanr ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. Ayet;

Allahu tealann birlemelerine raz olmad iki kii arasn ayrmak; bozuk bir yumurta alnr, zerine utaridin erefinde Zhal saatinde bu vefk yazlr. Sonra zerine 131 defa aadaki ayet okunur. Bu yumurta onlarn bulunduu yerde krlrsa bir daha kyamete kadar birlememek zre ayrlrlar. Ayet;

Bir zalimin evini harap etmek iin; kamer eksilmeye baladnda, nuhasa bitiik olduu bir zamanda Cumartesi gn Zhal saatinde l vefk tamamyla izilir. Biribirine bitiik ekilde her harfi er defa olmak zre yazlr. Sonra zerine 135 defa aadaki ayet okunup o zalimin evine gmlrse ebediyen imar edilemeyecek ekilde harab olur. Ayet;

Kulunca ifa iin; bir para kurun zerine vefk nakedilir, zerine 45 kere Fatiha suresi okunur. Hastann sa br hizasna aslrsa biznillahi teala ifa bulur. Balk avn kolaylatrmak iin; dirhem bir kalay paras zerine vefk nakedilir. Arka tarafna da aadaki ayet yazlr. 45 defa da ayn ayet zerine okunduktan sonra aa taklrsa her ynden o aa balk gelir. Ayet;

Yolcunun seferde takviyesi ve yrynde yorgunluun izalesi; kamer nuhastan uzak ve sada yakn iken, vefk ceylan derisi zerine ya da ipekten yazlm bir kat zerine yazlr. Etrafna aadaki ayetler yazlr. Bacana ya da baldrna balanrsa asla yrmede yorgunluk hissetmez, bkknlk da gelmez. Allahn izniyle hrsz ve ekya yaklaamaz. Ayet;

Dedikodu yapanlarn, kt konuanlarn dillerini balamak; vefk bir kat zerine yazlr, her hanenin hizasna aadaki ayet bir yazlr. Etrafna da daire eklinde aadaki azimet yazlp stte tanrsa biznihi teala her kt syleyenin dili balanr, zarar ulamaz. Ayet ;

Azimet;

Yolcu veya geminin batmaktan muhafazas; kamer saad bir zamandayken pazartesi gn ilk saatte vefk yazlp etrafna da aadaki ayetler yazlr. Sonra yolcuya veya gemiye aslrsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. Ayet;

Baly zmek; cam bir kap ierisine bu vefk misk, zaferan ve glsuyuyla bilinen ekliyle lehl-mlk ve kavlehul-hak kavliyle evrelenip yazlr. Drt tarafna da drt

byk melein ismi yazlr. Etrafna da aadaki ayetler daire eklinde yazlp zerine su katlarak balya iirilirse ballk zlr, ballktan doan zarar izale olur. Ayet;

ocuk alamasnn meni iin; vefk yazlp etrafna da aadaki ayetler yazlr. Sonra ocuun zerine aslrsa ocuun alamas kesilir, hali rahatla dnr. Ayet;

Sihiri ve baly zmek; vefk temiz bir kap veya leen iine yazlr. Etrafna da ayr ayr harfen ayetel-krs ve aadaki ayetler yazlr. Sonra zerine temiz su konularak bir miktar imek iin ayrlr. Bu suyla gusl edildikten sonra bu sudan da iilirse biznillahi teala sihir ve ballk zlr. Ayet;

Di arsnn teskini iin; ser bir tahta paras alnr, zerine vefk harfiyen yazlr. Sonra bir demir ivi alnp elif harfinin zerine konulur. Dii aryan kimseye sa elinin kk parman aryan yerin zerine koymas sylenir. Sonra aadaki ayet bir kere okunur, ivi elif harfine aklr ve arnn dinip dinmedii sorulur. Eer dinmemise ba harfine geilir, yine aadaki ayet bu sefer iki defa okunur ve ivi bu harfin stne aklr. Ar yine dinmezse cim harfine gidilir, ayet kere okunup ivi aklr. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin says kadar ayet okunarak ivi aklr. Son harfe gelmeden muhakkak ar diner, tahta ykseke bir yere kaldrlr, ivi orada akl kaldka da bir daha armaz. Ayet;

Ba arsnn teskini; vefk bir kat zerine yazlp etrafna da aadaki ayet yazlr. Ba aryan kimse bunu zerinde tarsa biznillahi teala ifa bulur. Ayet;

Kaybn durumunun bilinmesi; vefk bir kat zerine yazlp etrafna da aadaki ayet yazlr. Sonra zerine 45 kere aadaki bu ayetler okunur. Kat katlanp yastn altna konulur. Uyumadan nce niyet edilerek ve kimseyle konuulmadan yatlrsa ryada kaybn durumu ayanen grlr ve akibetinde haber verilir. Ayet;

Kayb getirtmek iin; vefk bir kat zerine yazlr, etrafna dokuz kere aadaki ayet, bir kere de aadaki azimet yazlr. Sonra bu kat bir miktar leban- zeker ve biraz da kizbereyle birlikte atee atlr. zerine 313 kere ayn ayet okunup her defa da ve on defa da bir kere tevkil yaplrsa matlub boyun eip sevgisinden akln yitirecek derecede talibe gelir. Ayet;

Azimet;

Kaan geri getirtmek; vefk bir kat zerine yazlr, arka tarafna da ha hanesinin hizasna gelecek ekilde kaann ve annesinin ismi yazlr. zerine de 45 defa aadaki ayet okunduktan sonra ar bir ta alnp o kimsenin kat yere, tan altna konulur. Muhakkak o kaak Allahn izniyle geri dner. Ayet;

Ylan ve akrep zehrinin defi; gm bir kap ierisine vefk tamamyla yazlr. Yedi gece yldz altnda bekletilir ve her gece yldz altndayken kabn yanndan 45 kere Yasin okunur. Sonra kap kaldrlp kullanlmak zre gzel bir yerde saklanr. Eer ylan veya akrep sokan biri gelirse bu kap ierisine bir miktar zeytinya veya temiz su konulur. Sokulan yere bu sudan veya yadan srlrse biznillahi teala o zehir def olur, o kimsenin acs da skunet bulur.

Bykler indinde heybet ve kaza-y hacet iin; bu vefk, mterinin erefinde Zhal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi zerine yazlr. zerine bin defa Aziz esmas okunup stte tanrsa istenilen eylere ulalr. Kadnlarn kanamasn gidermek; gm bir kat zerine vefk altn bir kalemle yazlr. zerine aslrsa biznillahi teala ifa bulur. Ticari mekana mteri celbi; vefk bir kat zerine yazlp etrafna da aadaki ayet yazlr. zerine krk be kere de bu ayet okunduktan sonra i yerine aslrsa oraya her yerden mteri gelir. Ayet;

Sknt ve kederin izalesi; vefk, pazartesi gn birinci saatte bir kada yazlp etrafna da defa aadaki ayet yazlr. Ud ve mustaki ile buhurlanp zerine 45 kere nirah suresi okunur. Sonra stte tanrsa gam ve kederden kurtulunur. Eer mahpus tarsa halas olur, esir tarsa azad olur, kalbi daralan tarsa gnl ferahlar ve sknts gider. Ayet;

Mfredata gelince; sol elin ibham parmann trnana mfredat yazlr. Sonra hasmn dengine oturulur, konutuunda o parmak yumulursa hasm klp skp iinde olan konuamaz hale gelir. Zalime ba ars taslit etmek iin; mfredat, bir kat veya be dirhem bir bakr levha zerine yazlr. zerine 25 kere aadaki ayet okunur ve kkrtle buhur edilir. Sonra bir mekmede veya deirmen tann altna gmlrse o zalim ba arsna mbtela olur, orada gml kaldka ba ars devam eder. Ayet;

Kt komuyu uzaklatrmak; Arabi ayn sonunda Zhal gnnde ve saatinde mfredat aadaki ekilde olduu gibi bir kiremit paras zerine sarmsak suyu ve siyah mrekkeple yazlr. Sonra erre ait buhurla buhur edilip zerine aadaki azimet okunur. O kimsenin yolunun zerine veya eiine gmlrse, oradan uzaklar, ger gider. Azimet;

Vefk:31

Sapkn dman hastalandrmak iin; mfredat, Sal gn birinci veya sekizinci saatte hastalanmas istenen kimsenin ve anasnn adyla krmz bir kiremit paras zerine yazlr. Sonra zerine bin defa Hmeze suresi okunup hanzal ve kkrtle buhurlanr. Sonra karanlk bir yere gmlrse o dmana iddetli bir hastalk isabet eder. O kiremit oradan karlmadka veya silinmedike hastal devam eder. Facir bir kadnda kanama oluturmak; mfredat, beyan edildii gibi bir kurun paras zerine o kadnn ismi ve ana ismiyle beraber nakedilir. Sonra etrafna aadaki ayet yazlr. Bir kesinde krmz ipek bir iple balanp 45 defa Zilzal suresi okunarak krmz sandal ve kktle buhurlanr. Sonra bir akarsu yatana gmlrse istenilen gerekleir. Ayet;

Zalimin evini harab etmek iin; mfredat, Arabi ayn sonundaki Cumartesi gn bir kiremit paras zerine yazlr. zerine aadaki ayet okunur. Sonra bir miktar hamam suyu alnp kiremidin zerine serpilir, zalimin evinin yaknna veya yoluna gmlrse o yer harap olur. Ayet;

Bir zalimin azli iin; mfredat kl rengi bir kat zerine yazlp zerine 45 kere Rad suresi okunur. Sonra o zalimin evine gmlrse muhakkak bulunduu makam ve mevkiden azl olur. Hastann hastaln tesbit; mfredatn be harfi, hastann elinin i tarafnda be parman zerine yazlr. zerine yirmi be defa aadaki ayetler okunur. Eer saraya tutulursa isabettir, alarsa tabiattan, glerse hasettendir. Ayet;

Muhabbet ve tehyic; Perembe gn bir yumurta alnr, zerine mfredat ve matlubla talibin ismi yazlr. Etrafna da aadaki ayet yazlp leban, cavi ve kizbereyle buhurlanr. Mlayim yanan bir atein altna gmldkten sonra zerine 25 defa aadaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Ayet;

Esma;

Bir kimseyi yolculuktan engellemek iin; seferden alkonulmas istenen kimsenin elbisesinden bir para zerine ismiyle beraber mfredat hurufu aada grld gibi ters olarak yazlr. Siyah eek semerine aslr, aslrken 25 defa aadaki ayet okunur. Sonra semerin iine saklanp eek mekanna geri gtrlp balanr. Sonra aadaki dua okunursa o kimse yerinden kprdayamaz, hibir yere de gidemez. Ters mfredat hurufu;

Ayet;

Esma;

Unutturmak iin; mfredat hurufu ters olarak kalkas kad zerine yazlr. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aadaki ayet zerine okunur. Sonra kara sevdaya tutulan kimse a karna bu kad yalarsa o sevdadan kurtulur, sevgilisini unutur. Kehf suresinin evveli;

Ayet;

Hakim, kad, amir gibi byklerden birinin dilini balamak; mfredat vefki yazlp alt tarafna da trabi harfler yazlr. Onun altna da aadaki azimet yazlp stte tanr. stte olduu halde kimin huzuruna varlrsa hakknda hayrdan baka kt bir ey konuamaz, dili balanr kalr. Azimet;

ki kii yada bir topluluun arasn ayrmak; mfredat aada grld gibi bir kat zerine dz ve ters olarak izilir. kisinin arasna ayrlmalar istenen kimselerin ismi yazlr. simlerin iki tarafna da trabi harfler yazlp merenk ile buhur edilir. zerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gmlrse, o kimseler bir daha bir araya gelmemek zre ayrlrlar. Vefk;

Uzaktan birini celb iin; mfredat aada grld gibi kadn ortasna izilir. Drt tarafna da havai harfler yazlp zerine 25 kere aadaki ayet okunur. Her seferinde bir kere de aadaki azimet okunup rzgar gren bir yere aslrsa, yerinde duramaz olur, arabuk gelir. Vefk;

Ayet;

Azimet;

Sulh, sevgi ve muhabbet iin; mfredat vefki bir kat zerine yazlp zerine 159 kere aadaki ayet okunur. Sonra talib bunu avucunun iinde tarsa matlubda vaz geemeyecei byk bir sevgi oluur. Ayet;

ki topluluk arasna er ve dmanlk atmak; nari ve havai harfler mfredatla birlikte aada grld gibi yazlr. Aralarna dman olunmas istenen topluluun adlar yazlr. Vefkin etrafna da aadaki azimet yazlp bulunduklar mekana gmlrse, aralarnda dmanlk hasl olur. Birbirlerinle kavga edip ayrlrlar. Vefk;

Azimet;

Mahpusun kurtulmas iin; bir pide alnr, Cumartesi gn gne domadan nce zerine mfredat izilir. Altna da aadaki ayet yazlr. Sonra bu pide karlalan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur. Ayet;

Hummann izalesi; eer barid hummaysa, mfredat nari harfler ile para kat zerine yazlr. Sonra bunlar hastaya tts edilirse ifa bulur. Eer humma ateli hummaysa, mai harflerle birlikte mfredat yazlp tts edilirse humma zail olur. Mzdevicata gelince; muhabbet iin, vefki yazlp her sabah gl suyuyla birlikte matluba iirilmeye devam edilir ve iirmeden nce aadaki ayet okunursa gz hi kimseyi grmeyecek ekilde deli divane ak olur. Ayet;

Mzdevicat vefkiceylan derisi zerine yazlr, zerine 400 defa vedud esmas, 400 kere de beduh ismi okunur. stte tanmaya devam edilirse her gren sever, gzlerine irin grnr. Heybetli ve sz dinlenir kimselerden olur. Bir taraf krmz bir taraf da sarms bir elma alnr. Cuma veya Pazar gn, ilk veya sekizinci saatte mzdevicat nazike zerine izilir. Kst ve sandalla buhur edildikten sonra sar bir beze sarlr. Sonra birine verilirse o elmay koklad veya yediinde ierisinde byk bir sevgi oluur. Mzdevicatn ismi bir bak zerine yirmi defa okunur. Bu bakla et veya meyve benzeri bir ey kesilip matluba yedirilirse, bir an bile ayrlamayacak ekilde ak olur. Mzdevicat bir kap ierisine yazlr, zerine de 400 kere bu isim zikredilir. Kap ierisine su konulup o sudan matlubun yiyeceine serpilirse, kesin bir sevgiyle matlubu sever. erisinde su bulunan bir testinin azna yirmi kere bu isim okunur. Bu testiden her su iin matlubu sever. Her kim azn zevcesinin azna dayayp yirmi defa bu ismi zikreder, sonra dilini onun aznn iine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak byk bir sevgiyle onu sever. Mzdevicat sa avu iine yedi kere gl suyuyla yazlr. Sonra zerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okanr veya svazlanrsa ona tabi olur ve sever. Mzdevicat bir kat zerine iki defa yazlr, zerine yirmi defa ya emhina ismi zikredilir. Sonra bklp kaynatlr ve matlubun yemeinin iine konulursa kuvvetli bir sevgi oluur. Kar koca arasnda muhabbet; bir fndk veya badem alnr, ikiye blnr. Her iki tarafna da mzdevicatn hurufu yazlr. nce bir kat alnr, zerine talib ve matlubun isimleri yazlr. Sonra bu iki parann arasna konulur, beyaz bir ipekle fitil eklinde sarlr. zerine drt yzer kere mzdevicatn ismi, hadi ve vedud isimleri okunur. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu tarsa matlub onu byk bir sevgiyle sever. nsan, hayvan ve aatan d nlemek; mzdevicat bir ceylan derisi zerine yazlr. zerine yirmi kere Yasin suresi okunur. Sonra bu deri matlubun zerine aslrsa, asl durduka dk olmaz. Hrsz ve yol kesiciden muhafaza; lde veya korkun bir yolda olunduunda yere birbirinin iinde iki daire izilir. Kk dairenin iine mzdevicat izilir, her kesine de o kaede olan harf yazlr. Her harfin yazlmas esnasnda, kavlehl-hak ve lehlmlk denilir. Sonra dairenin ortasna okunur. Hrsz o yoldan geiyor olsa bile dairenin ortasnda oturan kimseyi grmez. Hibir zarar veremeden uzaklar gider.

Evde kalm kzn ksmetini amak iin; mzdevicat bir kada yazlr, etrafna da yirmi defa da aadaki ayet yazlr. zerine de 400 kere bu ayet okunup her yz defa da aadaki azimet okunur. Sonra ud, leban ve sandal ile tts edilir ve stte tanrsa biznillahi teala arabuk evlenir. Ayet;

Azimet;

Drtl vefke gelince; tanzimi aada grld gibidir:

ss otuzdur, bu vefkin havaslar oktur. Bunlar afetlerden muhafaza, eza ve zararn defi, nefret eden kalbleri sndrmak, sknt ve kederi gidermek, izzet ve kabul, szn geerli olmas ve benzerleridir. Yazm vakti; Perembe gn birinci veya sekizinci saattir, kamer erefte olursa daha ho olur. Drt dirhem arlnda bir kalay levha zerine drtl vefk yazlr. zerine de otuz drt defa kalafil-i hamse okunur. Kalafil-i hamse; cin suresi, kafirun suresi, ihlas suresi, felak ve nas sureleridir. Sonra bu levha bir masru zerine aslrsa iyileir. Bir ocuk zerine aslrsa sakinleir ve zarardan muhafazada olur. Mecnunun zerine aslrsa ifa bulur. Bunda saylamayacak kadar ok fayda vardr, dikkat et byk sr bundadr. Kamer yay burcundayken bakr bir levha zerine bu vefk nakedilir. Sandalla buhur edilip zerine bir defa Yasin suresi okunur. Bu levha stte tanrsa, onu her gren byk bir muhabbet duyar. Btn halkn gzne sevimli ve irin grnr. Bu levha cebe veya keseye konulursa rzk bollar, erlerden emin olur. Eer bir maln iine konulursa o mal artar, bereketi ve ticareti bol olur. Bir baheye konulursa mahsul gzel olur, bir eve konulursa orada hayr ok olur.

Beli vefke gelince; tanzimi aada grld gibidir:

ss altmtr, havass oktur. Bunlar; anlay ve zekann ziyadesi, belalar def, ocuklarn ahlakn gzelletirme, maksada ulama, kaza-y hacet, muhabbet ve telif, sevgi ve kabul, celb, akd- lisan, dman kahr ve ona galabe ve benzerleridir. Bu vefk ceylan derisi zerine veya krmz bir ipek zerine misk ve zaferanla yazlr. Ud, mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. zerine be defa Fatiha suresi okunur, 65 defa da Deyyan esmas zikredilir. Bu levha stte tanrsa zikredilen hayr ve bereketten hepsine ulalr. ems olak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap ierisine yazlr. zerine 65 defa ayn isim okunur. zerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye iirilirse bir an bile ayr kalamayacak ekilde ak olur. Bu isim Merih gnnde ve saatinde krmz bir kiremit zerine yazlr ve leban ve makall- erzak ile buhur edilir. zerine bir defa Maide suresi okunup haramla itigal eden bir topluluun olduu yere gmlrse, o topluluk birbirine dman olup dalrlar. Bu vefk bir katr trna zerine yazlr ve bir zalimin evine konulursa, oras harab olur. Bir ticari mekana konulursa orada iler durar. Bir topluluun arasna konulursa birbirine dman olurlar. Bu vefk, Sal gn Merih saatinde demir bir levha zerine nakedilir, leban- zeker ve makall- erzak ile buhurlanr. Krmz bir kuma parasna sarlp sa pazuya balanrsa hangi zalim sultann veya adaletsiz hakimin ya da dmann yanna girilirse, boyun eer ve mnkad olur. errinden emin ve muhafazada olunur.

Altl vefke gelince; tanzim ekli aada grld gibidir:

ss 105tir, havass gayet ok, menfaat ve faydas saylamayacak kadar fazladr. Bunlar; kaza-y hacet, kuvvet ve bereketin artmas, mal ve izzet, fesahat ve muhabbet, kabul ve benzeri konulardadr. Yarm miskal altn alnp bir levha yaplr. emsin erefinde zerine bu levha nakedilir, sonra zaferan, misk ve kafurla buhurlanr. zerine 666 defa Kafi esmas okunur ve stte tanrsa yukarda zikredilenlere nail olunur. Pazar gn birinci saatte ceylan derisi veya sar bir kat zerine, misk, zaferan ve glsuyuyla yazlr. zerine bin defa Kerim esmas okunur ve bu levha stte tanrsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. Halktan herkes ona uyar, szne ve fiiline tabi olur.

Yedili vefke gelince; tanzim ekli aada grld gibidir:

ss 168dir, faydas oktur. Bunlar; hafza, zeka, ilim tahsili, istikamet ve izzet, makam ve kabul, istenilene ulama ve benzeri konulardr. Kamer yenge veya utarid baak burcundayken bu vefk bakr bir levha zerine yazlr. Udla buhur edilip zerine 1225 defa hadi, alim ve kavi esmalar okunur. Sonra bu levha sabi bir ocuk zerine aslrsa ehl-i zamaneden emin olur, duyduu hibir eyi unutmaz hfz eder. stnde tayan kimse nefsinin ktlklerinden emin olur, ocuu olmayan kimse tarsa ocuk sahibi olur. Bu levha bir kap ierisine konulur, zerine su konulup kskan bir kadna iirilirse kskanl zail olup sakinleir, huyu gzelleir, errinden emin olunur. Bu levha einle souk olan bir kimsenin beline balanr ve eiyle cima ederse onu ok ar sever. Bu vefk temiz ve halis ya iine konulur ve bununla vcut yalanr ve kadn veya erkek istenilen biriyle karlalrsa, heybet ve sevgisine kaplp haceti her ne ise yerine getirir.

Sekizli vefke gelince; tanzim ekli aada grld gibidir:

ss 252dir, faydas ok olup balcas insan ve hayvana ariz olan hastalklarn izalesi konusundadr. Bu vefk cam bir kap ierisine zaferan, gl suyu ve miskle yazlr, zerine gl suyu konulur. Bu sudan hummaya mbtela olan bir kimseye iirilirse hastal zail olur. Bu kap ierisine ya konulup kants olan bir kimse vcudunu yalarsa kant geer. Ahlak kt olan biri bu sudan ierse ahlak dzelir. Kafas kaln birisine iirilirse hamaketi geer. Azgn ve kzgn bir deveye iirilirse sakinleir. Bir kat zerine yazlp etrafna 64 defa hamid esmas yazlr. Kocasna kt davranan bir kadnn elbisesinden bir paraya sarlr. Temiz bir sandk iine konulursa kadnn eine kar davran dzelir, onun szne kar gelmez. Bu vefk yazlp etrafna da 18 hayy esmas yazlr. Kalbin hizasnda tanmaya devam edilirse o kalb nurlanr, marifet ve hikmetle dolar. Tayan evliyaullahtan olur. Bu vefk yazlr, etrafna da hakem, hakim, hannan, hasib, hamid, hak, hafiz ve hay esmalar 31 kere yazlr. zerine de bin kere yan esmalar okunur ve stte tanrsa, tayan her gren sever, sz geerli, kendisi makbul olur. Her kime bir hacet iin gitse bo dndrlmez. Bu vefk demir bir levha zerine nakedilir. Kaan birinin kat yere aslrsa arabuk geri gelir. Eer bir mahsulat anbarna konulursa, afetlerden, kurtlanmak ve gvelenmekten emin ve muhafazada olur. Bu vefk aramba gn birinci saatte yazlp misk ve anberle buhurlanr. Bunu tayan kimsenin kuvveti artar, ne kadar yrrse yrsn yorulmaz. Kendisinde nagze olan bir kimse bunu brne koyarsa derhal zail olur. Ba ars olan birini bana konulursa ars diner.

Dokuzlu vefke gelince; tanzim ekli aada grld gibidir:

ss 360tr, muhabbet, kabul, izzet ve makam, dmana galebe, kaza-y hacet, iki hasm arasn sulh, nefsani ve cismani hastalklar tefiye, inatlara boyun edirmek gibi birok faydas vardr. Dokuz dirhem arlnda gm bir levha zerine nakedilip mustaki, cavi ve anberle buhurlanr. zerine dokuz kere Enam suresi okunup stte tanrsa her gren ona hrmet ve ikram eder, bir haceti olsa yerine getirir. Dalgal bir zamanda denize girse deniz durulur. Bu levha bir i yerine aslsa her yerden oraya mteri akar. Evde kalm bir kz zerine aslrsa her yerden talibleri kar. Tayan izzet ve kabul sahibi olur, her gren onu sever, btn halkn gzne irin grnr. Ulvi ve sfli alemler ona musahhar olur. Kamer parlakken pazartesi gn birinci saatte bu vefk aadaki grld ekliyle yazlp etrafna da aadaki ayet daire eklinde yazlr. Gzel kokulu bir buhurla buhurlanr, zerine etrafndaki ayetler 41 defa okunduktan sonra tanrsa maksuda ulalr. Tayann kadri yce olur, her gren sever, izzet ve ikram gsterir. Bu vefk konusunda yle rivayet edilir; Harun reidin, alml, gze ho grnen, izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vard. ld zaman gassale ykarken banda bir nusha buldular, ap baknca ierisinde bu vefkin yazl olduunu grdler. Bundan dolay hrz- gassale olarak adlandrdlar. te bu vefki tayan byk bir kabul ve izzet sahibi olur, btn iler kendisine kolaylar. Bu vefkin aklamas ok, fazl byktr, her kim bunu tamaya devam ederse hi kimseye muhtac olmaz. Vefk;

Bu vefk yukarda grld etrafnda yazl olanlar yazlmakszn yazlp yastn altna konulur. zerine yedier kere Duha, Kadr ve Zilzal sureleri okunur. Sonra bir kere de aadaki azimet okunup uyunursa ryada bilmek istenilen eyden haber verilir, hali kef olup gsterilir. Bunun deerini bil, Allah bizi hidayete erdirsin, hayr ve doruluk zre olmaya dikkat et.

Onlu vefke gelince; tanzim ekli aada grld gibidir:

ss 395tir, havassna gelince; Zhrenin erefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pimemi bir kiremit paras zerine yazlp atee atlr. Matlub akndan yanp deli divane olur. Zehirin defi iin; mteri erefine girerken ve kamerle mnazaradayken gzel bir ekilde nakedilmek artyla herhangi bir madeni levha zerine kaznr. Sonra on hamur bezesi zerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. Kaza-y hacet, maksada erimek, hileden emin olmak, gnln ferahlamas, gam ve skntnn dalmas, kiinin iyi ve kt her isteine ulaabilmesi iin; her madenden ayn lde olmak artyla alt madenden bir levha yaplr. Bu madenler; altn, gm, kurun, bakr, demir ve kalaydr. Her bur mesud bir zamanda ve nhastan uzak olduu bir zamanda ve ems kova burcunda olup balk burcuna hkmran iken bu maden levha zerine nakedilir. stte tanmaya devam edilirse yukarda beyan edilen hususlara ulalr. Burada bunun uygulamas tamamland, bunu iyi sakla, muhakkak bu byk bir hazinedir, bu kadar da kifayet eder. Allah hayrl ilerinde baarl klsn, dn ve var Onadr.

nc blm Esmalarn, ayetlerin ve davetlerin esrar ve istihdamatn ksmlar Birinci ksm; esmann esrar. kinci ksm; ayetlerin esrar. nc ksm; davetler ve istihdamatn ksmlar. sm-i zatn havass Rzkn kolaylamas iin; bu ism-i zat gnde be bin defa zikredilmeye devam edilirse, bir hafta bile gemeden her yerden rzk gelmeye balar. Kamer arateynde iken bu ismin aadaki vefki yazlr, zerine 66 defa Allah ismi okunur. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve mstecab olur. Vefk;

Muhabbet iin; aadaki vefk, sdab suyuyla hacene kalemi kullanlarak bir kat zerine yazlr. Bir nal dalna aslp tenha bir mahalde zerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanr. Hadime tevekkl edilirse, asla muhalefet etmeden bu talebi gerekletirir. Vefk;

Hayr ve erden her iin gereklemesi iin; ya-y nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aadaki azimet okunur. Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerekleir.

Yine kaza-y hacet iin; bu isim 4256 defa zikredilir. Her 66 defadan sonra bir kere de aadaki davet okunursa hacet her ne ise gerekleir. Davet;

Esma-y hsnann havass Her kim bir iin gereklemediini istediinde, abdest alr, iki rekat namaz klar. Gzel bir kokuyla, said bir zamanda aadaki vefk yazlr. Yz kere istigfar ekilir, imkan dahilinde salatu selam okunur. Sonra zerine 99 defa esma-y hsna okunur. Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o i arabuk gerekleir. Vefk:

Bu vefki iyi koru. Bu nurlar toplayan, srr- muhiti ieren bir vefktir. Baz bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmitir ki; her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse, ebcedle kendi ismi hesaplanr. Esma-y hsnadan bu sayya denk den bir isim veya iki isim ya da en fazla isim olmak zre esmalar alnr. Mesela hilal isminin saysal deer olarak uygun den esma vekil esmasdr. Ali ismine uygun esma ali esmasdr. Muhammed ismine uygun den esmalar, basit ve vedud esmalardr. sme uygun den esma veya esmalar bulunduktan sonra aadaki rnekte grld gibi kasem oluturulur. Bu ekilde zikredildikten sonra elem nerah lek suresi okunur. Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerekleir. Aada esma-y hsnann aded cetveli verilmitir:

Kaza-y hacet ve kederin izalesi; sabah namaz klndktan sonra oturulduu halde yz defa besmele, yz defa da aadaki esma okunur. Sonra hacet sylenirse, ksa srede gerekleir. Gam, keder, zulm vb. kurtulmak iin; iki rekat namaz klnr, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esmas zikredilirse arzu edilen eye ulalr. Arzu edilen btn ilerin gereklemesi; yetmi bin kere ya seri ismi zikredilir. Her yz defa da bir aadaki azimet okunursa istenilen gerekleir. Muhabbet ve kaza-y hacet iin; aadaki esma, misk, zaferan ve gl suyuyla bir kat zerine yazlr. zerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su ierisine konulur. Bu sudan matluba iirilirse talibi byk bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koar, istedii her eyi yerine getirir. Esma;

Dil balamak iin; talib ve matlubun, istenilen olayn ismi alnr. Mesela; Mehmet ahmedin dilini balamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed eklinde yazlr. Bu cmleye latif ve samed esmalar da katlarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cmlesinin ebcedle hesaplanm adedi alnr, bu aded kadar teksir edilen kad zerine latif ve samed esmalar okunur. Bu kat stte tanmaya devam edilirse istenilen eyin gerekletii grlr. Kaza-y hacet; aadaki esma yz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa arabuk gerekleir. Esma:

Kaza-y hacet; aadaki vefk, Perembe gn beinci saatte aadaki vefk bir kat zerine yazlr. Etrafna da aadaki azimet yazlp mustaki ve cavi ile buhurlanr. Sonra mumlanp stte tanrsa istenilenin gerekletii grlr. Vefk:

Azimet:

Kaza-y hacet ve istenilen btn arzulara ulamak; kamer arateynde iken, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

defa da ya Ahir esmalar zikredilir. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa, istenilen ey o kimseye balanr. Ayet:

Muradn gereklemesi iin; kamer batteynde iken, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi ismi zikredilirse, saadet ve murada ulalr. Kaplar o kimseye alr, Allahu teala o kimseye istediini ihsan buyurur. Ayet:

Kaza-y hacet; kamer sreyya menzilene girdiinde Fatiha ve Mlk suresiyle iki rekat namaz klnr. 207 defa da ya Cemil ya Cami esmalar okunur, dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen eye ulalr. Bereket iin; kamer debran menziline girdiinde Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmalar zikredilirse, Allahu teala o kimsenin rzk ve malnda bereket ihsan eder. Ayet:

Baar ve zafer; kamer heka menziline girdiinde Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Namaz mteakib 11 kere ya Hu, 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmalar zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulalr. Ayet:

Zorluklarn kolaylamas iin; kamer hena menziline girdiinde Fatiha ve Ayetelkrsyle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 46 defa ya Veli, 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmalar zikredilirse, zorluklar kolaylar, arzu edilene ulalr. Gam ve kederin izalesi, sevin ve mutluluun ikamesi iin; kamer zira menziline girdiinde Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 37 kere ya Zeki esmas zikredilirse istenilen eye ulalr. Ayet:

Kabul ve izzet iin; kamer nesre menziline girdii zaman Fatiha ve Ali mran suresinin la yuhliful-miada kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 18 kere ya Hay, 156 kere ya Kayyum, 62 kere ya Hamid, 78 kere ya Hakim, 109 kere ya Hannan, 68 kere ya Halim, 998 kere ya Hafiz esmalar zikredilirse izzet ve

kabul sahibi olunur. Dnya ve ahretin hayr ve gzelleklerine, byk makamlara ulalr. Ahlakn gzellemesi ve itaat iin; kamer tarfe menziline girdiinde, , Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmalar okunursa gzel ahlak ve itaat sahibi olunur. Ayet:

Taleb iin; kamer cebhe menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 125 defa ya Myessir yessir esmas okunursa istenilene ulalr. Ayet:

Emin ve muhafazada olmak iin; kamer zbre menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esmas zikredilirse korkulan eylerden emin ve muhafazada olunur. Ayet:

Gam ve kederin izalesi iin; kamer surfe menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 129 kere ya Latif esmas okunursa keder ve znt izale olur. Ayet:

Shhat bulmak ve nimetin devam iin; kamer ava menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 90 kere ya Melik, 75 kere ya Mecid esmalar zikredilirse shhatli olunur, nimet bol ve devaml olur. Ayet:

Kabul bulmak iin; kamer semak menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 256 defa ya Nur esmas zikredilirse ei dostu ve kardeleri arasnda byk bir kabul ve sevgi grr. Ayet:

Korkulandan emin olmak iin; kamer gafr menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 131 kere ya Selam, 180 kere de ya Semi esmalar okunursa dnya ve ahretlerde korkulan eylerden emin olunur. Ayet:

Baar ve hidayet iin; kamer zebana menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmalar okunursa baar ve doru yola ulalr. Ayet:

Rzkn oalmas iin; kamer iklil menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esmas zikredilirse rzk bollar ve oalr, istenilen murada ulalr. Ayet:

Riyaset ve makam iin; kamer kalb menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 329 kere ya Sadk ya Samed esmalar zikredilir, 110 kere de salatu selam okunursa, byk mevkilere ve akranlar arasnda riyasete ulalr. Ayet:

Dmana kar zafer bulmak iin; kamer evle menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 156 kere ya Kayyum, 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmalar zikredilirse, dman malup olur. Ayet:

Dnya ve ahirette hayra ulamak iin; kamer nuayim menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmalar okunursa dnya ve ahrette arzu edilen her hayra ulalr. Ayet:

Dmana zarar vermek iin; kamer celde menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 200 kere ya ehid ya edid esmalar zikredilirse dmana nasl bir zarar verilmek isteniyorsa annda gerekleir. Ayet:

irkin eylerden emin olmak iin; kamer zabih menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esmas zikredilirse dnya ve ahiretin mekruhatndan emin olunur.

Heybet ve sebat iin; kamer bela menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 500 kere ya Msebbit esmas zikredilirse btn ilerde sebat gerekleir, heybet sahibi olunur. Ayet:

Szn geerlilii iin; kamer sad- suude menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 600 kere ya Halk esmas zikredilirse o kimsenin sz geerli, an yce olur. Ayet:

stein kabul ve szn geerlilii iin; kamer sad- ahbiye menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Sonra 700 kere ya Tavl esmas zikredilirse dualar ve istekler kabul, sylenen her sz geerli olur. Ayet:

Zalimi kahr iin; kamer mukaddem fera menziline girdii zaman, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 800 kere ya Darr esmas okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun iin dndn o an kendi bulur, cezasn eker. Ayet:

Dmana galebe iin; kamer muahhar fera menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse dmana galebe edilir. Ayet:

Kaza-y hacet iin; kamer read menziline girdiinde, Fatiha ve aadaki ayetle iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmalar zikredilirse hacetler gerekleir. O kimsenin sz geerli olur, hali dzelip slah olur. Ayet:

zzet ve heybet iin; aadaki vefk yazlr ve stte tanr. Her namazdan sonra krk bir defa aziz esmas zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aadaki dua okunursa btn halk arasnda izzet ve heybet sahibi olunur. Vefk:

Dua:

Hayr ve er ilgili istenilen btn ilerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki; bu isim anahtar olarak adlandrlr, adedi 11, 111 ve 1111 adedlerine tekabl eder. Bunun dabbesi, muglak ve ism-i erif vardr, bu nn birlemesiyle amel tamamlanm olur. Bununla uygulama yaplmak istenildiinde yukardaki bu adedden biriyle okunur. Sonra defa dabbe okunur, sonra 75 kere de ism-i erif okunur. Aded-i sagirle olan ekli yukardaki gibidir. Eer aded-i vasatla okunursa 100 kere, aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. Sonra defa muglak okunarak bitirilir. Dabbenin ekli aadaki gibidir. Dabbe;

sm-i erif aada grld gibidir:

Muglakn ekli aadaki gibidir:

Sonra bilmek gerekir ki; bu ism-i erifin birok fayda ve saylamayacak kadar ok havass vardr. Bunlardan bazs: Her kim bir yiyecek veya iecek zerine 11 kere okur, istedii bir kimseye verip yedirirse ok iddetli bir muhabbetle ak olur. Her kim kavga annda 11 kere okursa hasmna galebe eder. Dmann yzne 11 kere okunur ve nefes edilirse, dman malun olur, ona kar zafer bulunur. Bir topraa 11 kere okunur, bir ordudan tarafa serpilirse, o ordu bozguna urar. Her kim birine eziyet verme kasdyla 11 gn be vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerekleir. Bir ite zorlukla karlaldnda halli iin, iki rekat namaz klnr. Selamdan sonra on defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha, bir defa da aadaki dua okunur. 1111 kere de bu isim okunursa iinden bulunulan zorluktan kurtulunur. Her kim Hz. Peygamberi SAS ryasnda grmek isterse 11 defa bu ismi, yedi defa da aadaki duay okursa ryasnda arzu ettii eye nail olur. Her kim yol kesicilerden ve hrszlarn errinden emin olmak isterse, iki rekat namaz klnr. 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aadaki dua okunur. Sonra sefere klrsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. Sa salim yurduna dner. Nefret eden iki kii arasn slah etmek iin, iki rekat namaz klnr. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aadaki dua okunur. Sonra aadaki azimet okunursa istenilene ulalr. Azimet:

Her kim aadaki vefki yazar, etrafna da aadaki duay yazdktan sonra zerinde tarsa btn mazarrattan emin olur. Sihir ona isabet etmez, ins, cin ve hayvan errinden emin olunur. Yukardaki bu kat bir kese ierisine konulursa asla parasz kalmaz. Bir mahsuln ierisine konulursa gvelenmeden ve haarattan emin ve muhafazada olur. Bu kat bir bahe veya tarlaya konulursa, meyvesi ve mahsul gzel ve verimli olur. Her kim bu kad evine asarsa o eve hrsz, zalim ve hasid giremez. Vefk:

Dua:

Mahsuln bereketi iin; aadaki esma pazartesi gn gne doarken bir kat zerine yazlr. Mahsuln ortasna konulup sonra yine bu esma bin kere zerine okunur. Sonra llecei zaman krk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder, bereketi de aka grlr. Esma:

Arzu edilen btn maksatlara ulamak ve bunlarn gereklemesi iin Hayyu kayyum isminin riyazeti; riyazet zre yirmi bir gn oru tutulur. Birinci veya ikinci ya da nc haftada bir Pazar gn halvete girilir. Halvetin beinci gn parlak bir nur zuhur eder. Nur kaybolmadan iinde gler yzl, banda nurdan bir ta olan yakkl bir hkmdar belirir. Fasih bir dille selam verir, edeb ve huuyla selam alnr. Sonra hadim, istein ne olduunu sorar. Seninle gzel bir kardelik istiyorum, elini bana uzat, sende olan ve zerinde ayetel-krs yazl yeil ferman vermeni istiyorum denilir. Hadim ferman verir, ferman avuta tutulur, bu riyazet sahibiyle hadim arasnda bir ahittir. Sonra hadime, bana senin geldiini bildirecek bir iaret ver denilir. Bir cevher ya da bir yzk verir. Cuma namaz vakti dnda her ne zaman o yzk outurulursa hadim hazr olur. Riyazet mddetince buhur, leban- zekerdir ve iftarda sadece kuru zm ve halis zeytinya kullanlr. Aadaki vefk bir kada yazlr, etrafna da ayetel krs ve Har suresinin sonu yazlp riyazet sresince stte tanr. Vefk:

Latif isminin daveti Allah rzas iin riyazet zre yedi gn oru tutulur. Her namazn ardndan 129 defa bu isim zikredilir, bir defa da aadaki davet okunur. Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip drt defa da azimet okunur. Hadim gelir, ahitleilir ve istenilen her eyi gerekletirir. Yetecek derecede nafaka verir, ahde vefa gsterildike nafakann gelii devam eder. Buhuru btn gzel kokulu buhurlardr. Davet:

Btn iler iin Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber, on kere besmele, on kere de ferdn hayyun kayyum hakem adln kuddusun esmalar zikredilir. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alnp yz kere okunur. On iki bin kere de ya Vedud esmas zikredilir. Her bin kere de bir defa aadaki davet okunur. Buhuru haeb-i iraktr, ameliyenin yaplaca en uygun vakit gecenin te biri kald zamandr. Davet:

Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine dman olan iki kiinin arasn dzeltmek ve onlar bartrmak isterse, drt yz kere vedud esmas zikredilir. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerekleir. Nefret eden iki kiinin arasn birletirmek iin; okuma esnasnda cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. Her bin defada yukardaki bu davet okunursa, o iki kii hemen o an birbirine dost, aralar da slah olur.

Zevcinden bakas iin kadnl balamak; aadaki vefk yazlr. Bo hanelere de balanlacak kimsenin ad yazlr. Vefk stte olduu halde birlikte olunursa, bir daha asla bir bakasyla birlikte olamaz. Vefk:

Habir ismiyle tasarruf stihare ve ryada istenileni kef iin eyh Ebul-abbas Buni buyurdu ki; bu esma adedi teksiriyle, aada grld gibi sekizli bir vefke yerletirilir. Etrafna da daire eklinde aadaki ayet yazlr. Yastn altna konulup uyuyana dek ya habir ya mbin ya hadi esmalar zikredilip uyunur. Ryada istenilen ey net ve ak bir ekilde grlr. Vefk:

Ayet:

Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hrszn helak iin; Arabi ayn sonunda, aramba gecesi balanp Cuma gecesi bitirilmek zre, karanlk bir gecenin sonuna doru abdest alnp iki rekat namaz klnr. Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi, ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. Sonra ayaa kalklp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir. Her yz kerede bir defa da aadaki azimet okunur. Bu uygulama gece tekrar edilirse ok acayip ekilde helak olduklarna ahit olunur. Azimet:

Emirleri ve hakimleri teshir iin; tercihen kamerin parlak olduu bir zamanda, 400 kere ya vedud, 900 kere de ya musahhar esmalar zikredilir. Sonra 100 kere aadaki ayet ve 41 kere de aadaki kasem okunur. Uygulamaya balarken ve bitirilirken salatu selam getirilir. Sonra maksud sylenirse istenilen gerekleir. Allah doruya ulatrandr ve dn Onadr. Ayet:

Kasem:

nc blm
Baz Kuran ayetlerinin havass stenilen her ite besmeleyle tasarruf Bunun iin 786 defa besmele okunur, sonra bir kere de aadaki davet okunur.

rsal-i hatif; bir kat zerine, zaferan ve glsuyuyla 19 kere besmele yazlr, her seferinde tevkil yaplr. Sonra k almayan bir dar boazl ini bir kap ierisine konulur. Az balmumuyla kapatlr, ortasndan krmz bir ipekle balanp nar dalna aslr. Cavi ile buhur edilerek zerine 786 kere besmele okunur. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. ini kabn dnmesi ameliyenin icabetine iarettir. Dnmeye baladnda buhur ve okuma kesilir. Gam ve kederin izalesi; say gzetilmeksizin aadaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider, yerini sevin ve rahatlama alr. Dua:

Muhabbet iin; herhangi tal bir eyin zerine 786 defa besmele okunur. Matluba yedirilirse ok byk bir muhabbet grlr. stihdam- reyhan, bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar hadim tutmaktr. Bu hadim, hayr ve erde talibin istedii eriata uygun olan btn istekleri yerine getirir. Bin defa Fatiha suresi okunur. Her defasnda bir kere de aadaki azimet okunur, okuma esnasnda cavi buhur edilir. Saymn bitiminde hadim gelir, arzu olunan eyleri yerine getirir. Azimet:

Fatiha suresiyle mendel uygulamas; aadaki vefk bir aynann arkasna yazlr. Kizbere ve leban- zekerle buhur edilir. Bir sehpa zerine konulup bakann aynada hayali grlene dek aynaya baklarak 313 defa Fatiha suresi okunur. Her yz defada bir kere de aadaki azimet okunur. Say tamamlannca aynada maribi bir ahs zahir olur, selam verir. Selam alnp hacet sylenir. O da, ak ve kesin bir ekilde istenilen eylerden haber verir. Vefk:

Azimet:

Yukardaki bu uygulamaya balamadan nce Fatiha okunup hasl olan sevabnn Hz. Peygamber SAS ve drt halifeye, ashab- tvbeye balanmas ve aadaki duann okunmas arttr. Dua:

Muhabbet ve celb iin; aadaki tlsm talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazlr. zerine yetmi be kere Fatiha suresi okunur. El kaslp kapannca talib tarafndan yalanr, bu gerekleince okuma bitirilir. Bu icabetle istenilen gereklemi olur. Tlsm:

Muhabbet ve tehyic iin; yirmi bir para kat alnr. Her birinin zerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aadaki tlsm yazlr. Her kat ierisine bir para leban- zeker konulup atee atlr. Duman bitene dek zerine Fatiha suresi okunur. Sonra ikincisi atee atlp ayn ilem uygulanr, hepsi bitene dek ayn ekilde bu ileme devam edilir. Matlubun gerekletii ok acayip bir ekilde grlr. Bu ameliye ayn parlak olduunda yaplr ve geceye kadar tekrarlanabilir.

Tlsm:

taat tlsm; sevilen kimsenin gznde bymek, onun kendisini ok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrlmamas istenildii zaman, zerinde hi krl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtas zerine aadaki bu tlsm yazlr. Bir denein ucuna balanp mlayim bir ate zerine tutulur. Leban- zeker, kizbere ve mustaki ile buhur edilerek zerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aadaki davet okunur. cabetin alameti yumurtann atrdamasdr. Tlsm:

Davet:

Arzu edilen her eyin gereklemesi, istenilen her eye ulamak iin; harfleri dzgn telaffuz etmek ve hatasz okumak artyla sabah, le, ikindi ve akam namazlarndan sonra

18 kere, yats namazndan sonraysa 28 kere Fatiha okunur. Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aadaki dua okunursa istenilen gerekleir. Dua:

Ayetel-krsnn tasarrufu Kaza-y hacet ve arzu edilene ulamak Her gn defa Ayetel-krs okunur. Yz defa da aadaki esma zikredilir. Sonra bir defa da aadaki davet okunmaya devam edilir. Bir hacet ya da istein gereklemesi istenildii zaman, nce aadaki salat okunur. Sonra bin defa Ayetel-krs okunur ve on defa da aadaki davet okunursa hacetler gerekleir, arzu edilene ulalr. Esma:

Salat:

Davet:

Muhabbet iin; Ayetel-krs ayr ayr harf olarak bir kiremit zerine yazlr. Bir dala balanarak cavi ve leban- zeker ile buhur edilir. Kuvvetli yanan bir atein yakna gmlr, el ayak ekildikten sonra geceleyin zerine yetmi defa yukardaki davet okunur. gn bu uygulama tekrarlanr. Sonra bu kiremit karlp temiz bir sandkta saklanrsa istenilen gerekleir. Hayr ve erden btn istekler iin; riyazet ve tahret-i kamile zre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur. Okuma esnasnda eer amel hayra aitse beyaz flfl, erre aitse kara flfl buhur edilir. Her kerede ve on kerede bir defa da tevkil yaplrsa istenilen eylere nail olunur. Btn iler iin; aadaki kasem ayetel-krsyle birlikta 313 kere okunur. Hadimler, birbirlerine kanatlar deen drt ku eklinde gelirler. Hazr olup istekte bulunduktan sonra onlar gndermek iin aadaki israf okunur. Kasem:

sraf:

Ak veya sevday unutturmak iin; bir cam kap ierisine misk, zaferan ve glsuyu ile be kere ayetel-krs okunur. Etrafna da maukun ismi yazlr, bir gece yldz altnda bekletilir. Sabahleyin zerine gl suyu konulur. Bu sudan aa iirilirse maukunu unutur. Bu amel defa tekrarlanrsa tamamen unutur, bir daha asla hatrlamaz. Celb iin; aadaki ayetel-krs tanzimi bir kada yazlp duvarn dou tarafna aslr. Aadaki ekillerde bir kat zerine yazlp her gn bu ekillerden biriyle duvara asl olan kat buhur edilir. Buhur edilirken her kada bir miktar mustaki, cavi ve leban- zeker konulur, buhur esnasnda matlubun ismi adedince ayetel-krs okunur. Katlarn tamamnn buhur edilmesi bitmeden nce matlub gelirse, geri kalanlar buhur etmekten kanmak gerekir. nk matlub aknn iddetinden helak olur. ekiller, kat yerine matlubun elbisesinden bir para zerine yazlp uygulanrsa daha evladr. Tanzim:

ekil:

Muhabbet iin; tane hurma alnr, Cuma gn sabah namazndan sonra, gne domadan birincisinin zerine kk harflerle; yuhubbinehum yazlr. kincisine; kehubillah, ncsne; vellezine amenu eeddu hubben lillah yazlr. Her birine krk bir defa Fatiha suresi okunur. Bir araya toplanp zerlerine bin kere de ya beduh esmas zikredilip nefes edilir. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse byk bir sevgi ve muhabbet oluur. stihare-i kaif iin; iki para kat alnr, birincisini zerine aadaki ayet-1ve bunu yap, ikincisinin zerine ayet-2 ve bunu yapma yazlr. Sonra katlarn ilerine bir para amur konulup katlanr, iinde su olan bir kase iine konulur. zerine yirmi defa aadaki ayet okunur. Katlardan biri suyun zerine kar. Katlara baklr, eer yap yazl olan su yzne kmsa o i olacaktr, o ie devam edilir. Eer yapma denilen su yzne kmsa o iten vazgeilir. Ayet-1:

Ayet-2:

Ayet-3:

ocuk alamas iin; aadaki ayetler yazlp ocuun zerine aslrsa alamas kesilir. Ayet:

Kulun, iek, czam ve alaca hastal iin; aadaki vefk bakr bir levha zerine nakedilir. Arka tarafna da aadaki ifa ayetleri kaznr. Bu levha bir su ierisine konulur ve bu sudan hastaya iirilirse hasta ifa bulur. Vefk:

ifa ayetleri:

nsana ariz olan korku, endie, gam, keder, delilik, zahiri ve batni hastalklarn izalesi iin; aadaki ayetler bir kat zerine yazlp stte tanr. Sonra ayn ayetler cam bir kap ierisine yazlp zerine gl ya, halis zeytinya ve sirec konulur. Bu yala beden veya arzal olan blge yalanrsa bahsi geen hastalklar zail olur, ifa bulunur. Ayet:

Uykudan istenildii vakitte uyanmak iin; yataa girmeden nce aadaki ayet yedi kere okunursa istenildii zaman uyanlr. Ayet:

rsal-i hatif iin; ne zaman istenilirse abdestli olarak kbleye kar oturulur. Bin kere aadaki ayet okunursa istenilen kimseye ses gndermek mmkn olur. Ayet:

Vucutta kan yara, ban ve benzerlerinin izalesi iin: aadaki ayet okunur. ehadet parma azda slatlarak o illet zerine srlrse biznillahi teala izale olur. Ayet:

Kara sevdadan kurtarmak, unutturmak iin; temiz bir kap ierisine aadaki tlsm ve aadaki ayet yazlr. zerine kuyu veya yamur suyu konularak aa iirilirse maukunu unutur. Onun aklndan silinip bir daha hi hatrlamaz. Tlsm:

Ayet:

lerde baar ve btn hastalklardan ifa iin; aadaki vefk, Perembe gn birinci saatte misk, zaferan ve gl suyuyla bir kat zerine yazlr. Sonra iki rekat namaz klnr; Birinci rekatta Fatihadan sonra nirah suresi, ikinci rekatta Nasr suresi okunur. 313 kere istigfar, 313 kere de salavat getirilir. Sonra 1002 kere hlas suresi okunup her yz defa da bir kere aadaki davet okunur. Bunu yapan kimse byk bir srr elde etmi demektir. Btn ilerinde baarl olur, btn hastalk ve dertlerden kurtulur. Vefk:

Davet:

Halk iinde kabul iin; aadaki vefk said bir zamanda bir kat zerine yazlr. Bir dala aslr, zerine yedi gece, gecede 1002 defa hlas suresi okunur ve stte tanrsa istenilene ulalr. Vefk:

stihare iin; gece yatmadan nce, her mbine gelindiinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur. Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aadaki dua okunur. Ryada kendisine hayrlysa beyaz ve yeil, hayrszsa siyah ve krmz renklerle iaret ve haber verilir. Dua:

Kaza-y hacet ve btn ilerde sevin iin; iki rekatlk fecr namazndan sonra ve sabah namazndan nceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. Bitiminde yetmi kere de ism-i azam okunursa istenilene ulalr. sm-i azam aadaki esmadadr. Esmadan sonra dua okunursa istenilen eylere ulalr. Esma:

Dua:

hlas suresiyle tehyi; abdest alnp iki rekat namaz klnr. Bir avu tuz alnp zerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aadaki kasem okunursa istenilen gerekleir. Kasem:

hlas suresiyle celb; Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur, her defasnda bir kere de aadaki kasem okunursa matlubun geldiini grrsn. Kasem:

Bu ameliyenin daha hzl olmas istenildiinde matlubun elbisesinden bir para alnr, zerine aadaki esmalar yazlr. Halis zeytinya konulmu bir kandile bu para fitil yaplarak yaklr. Yakma esnasnda yukarda tarif edildii gibi hlas suresi ve kasem okunursa matlub ok ksa bir zamanda gelir. Esma:

Cim harfi ve ihlas suresiyle hzl ve abuk celb; matlubun elbisesinden bir para alnr. zerine 53 kere cim harfi yazlr. Harflerin ortasna matlubun ismi, arka tarafna da yine matlubun ve annesinin ismi, talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yaplarak yazlr. Sonra halis zeytinya konulmu yeni bir kandilde yaklr, yakma esnasnda 35 kere hlas suresi ve aadaki azimet okunur. Matlubun arabuk geldiine ahit olunur. Azimet:

Uykuda istenileni ak ekilde grmek iin; yatsdan sonra drt rekat namaz klnr. Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi, ikinci rekatta Tin suresi, nc rekatta Kadr suresi, drdnc rekatta zilzal suresi okunur. Sonra zilzal suresi bir kada yazlr, yastn altna konulur. Uyumadan nce aadaki dua okunursa grmek istedii ryasnda aka gsterilir. Dua:

Kpek srmasnn meni; sran bir kpekle karlaldnda aadaki ayet okunursa, o kpek zarar veremez. Ayet:

Denizde gemiye binildiinde batmaktan emin olmak iin; gemiye binildiinde aadaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. Ayet:

Kaza-y hacet; Perembe gn mteri saatinde aadaki vefk bir kat zerine yazlr. Ud ile buhur edilip zerine aadaki ayet okunur. Bu, stte tanrsa arzu edilen eye ulalr. Vefk:

Ayet:

stenileni kabul ve elde etmek iin; aadaki vefk bir kat zerine yazlr. Sonra zerine 1177 kere aadaki ayet okunur. Bu vefk stte olduu halde her kimin yanna gidilip istekte bulunulursa geri eviremez, istei yerine getirir. Vefk:

Ayet:

Teshir ve sevgi iin; iki rekat namaz klnr, Fatihadan sonra yedi defa aadaki ayet okunur. Namazdan sonra 77 defa aadaki dua okunursa matlub hasl olur. Ayet:

Dua:

Kaza-y hacet iin; yedi tane hurma alnr, aadaki ayetin her kelimesi bir hurma zerine yazlr. Sonra hepsinin zerine 21 kere bu ayet okunur. Sonra hurmalar avuca alnp 21 kere daha bu ayet okunur. Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir. Ayet:

Rzkn kolaylamas iin; gecenin te bir kalan bir zamanda kalklr, sekiz kere Talak suresi okunur. Her seferinde yz kere de aadaki ayet okunur. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir, bin defa da salatu selam getirilirse rzkn kolaylat konusunda ok artc olaylara ahit olunur. Ayet:

Zenginlik iin; sabah namazndan sonra bir kere Vaka suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmalar zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder. Btn halktan nde olur, zenginlii her greni artr. Allah doruya ulatrandr ve dn Onadr.

nc blm Baz kasem, istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi; istenilen her i iin, leban- zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aadaki kasem okunur. Her ne istenilirse yerine getirilir. Kasem:

btida-i azaim kasemi; arzu edilen her iin mlukun arlmasdr. Buhuru gzel kokulu btn buhurlardr. Bu kasemin ok byk havass vardr. Bu kasemle amel edilmek istenildiinde bir kere sabah, bir kere de akam olmak zre gnde iki defa okumaya devam edilmelidir. Her hangi bir i iin uygulanacanda yedi defa okunup hadiminin hazr olmas taleb edilir. Hadim o anda hazr olup hayr ve erden istenilen her eyi yerine getirir. Bu uygulamalarda Allahu tealadan saknarak hareket edilmelidir. Kasem:

Btn amellerde kasemlerin sevk azimeti; btn ameller iin kere okunur. Buhur hayra ait amellerde gzel kokulu, erre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardr. Azimet:

Sleymann sevk azimeti; cinlerden biri ona kar geldiinde Hz. Sleyman bir kere aadaki azimeti okurdu. Azimet:

sm-i azamn daveti; hayr ve er hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. Davet:

Define bulmak, yer altndakini bilmek, bekilerini konuturmak ve hazineler karmak iin Salsal daveti; bu davetin buhuru leban- zeker, hadim mumu, hdhd ty, domuz kl, sandolos sakz, meshatir-i hindi ve kartam danesidir. Davet:

Rzk kolaylatrmak, kalblere teshir ve kabul iin Erciye daveti; her gn sabah namazndan sonra kere okunur. Davet:

Haber almak iin Melik Cevva istihdam; yedi gn riyazet yaplr. Akamda ve sabahda bin kere aadaki esma okunur. Her namazn ardndan da 210 kere bu esma okunur. Okuma esnasnda krmz sandal buhur edilir. Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden

geenler renilmek istenildiinde; ba iki dizin arasna alnr, defa bu esma okunur. O insann kalbinden geenler kulaa sylenir. Bu srr iyi saklamak gerekir ki baarya ulaasn. Esma:

stihdam- iblis; aadaki esma, ayn parlak olduu bir zamanda Pazar gn misk, zaferan, kafur ve gl suyuyla bir kat zerine yazlr. Ud ile buhur edilip zerine ayn esma okunur. Yastn altna konulup uyunur, bu uygulama yedi gn tekrar edilir. blis ve ordusu sana grnr, onlardan ahit al ve isteini syle. stediini yerine getirirler, talebin gereklemi olur. Esma:

Her iin gerekletirilmesi iin Meymun ebi Nuh istihdam; halvete girilip gn tam riyazet zre oru tutulur. Yats namazndan sonra bin kere olmak kaydyla dier namazlardan sonra yz kere aadaki esma okunur. Leban- zeker, cemacim ve temrahana buhur edilir. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. Esma:

Ayn istihdamn dier bir uygulamas; ayn ekilde oru tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. Buhuru gzel kokulu olanlardr. Drdnc gn, hi kimseyle konuulmadan bo bir araziye klr, esmalar okumaya devam edilir. Bir memluk, elinde yaln kl bir ata binmi olduu halde ortaya kar. Korkmamak ve haceti sylemek gerekir. Esmalarn okunmasnda devam edilmesi, Allahn ahdine vefa gsterilmesi ve ahdin bozulmas, bunun karlnda bir ferman verilecei ve bu fermann herkesten gizlenmesi gibi konularda arta varlr. Sonra memluk gider, hadim gelip zerinde ayet yazl bir zira uzunluunda yeil bir ferman verir. Bu ferman hacet esnasnda kullanlmak zre alnp saklanr, Avn- muin istihdam; bu istihdam ve kasem byk bir ameliyedir. Herhangi bir gecede gne batmadan nce halvete ve itikafa girilir. Ertesi sabaha oru tutulur, kuru zmle iftar edilir. Yatsdan sonra okumaya geilir, buhursuz olarak iki bin kere aadaki esma okunur. Mekan buhur etmede ise bir beis yoktur. Sonra uyunur, hadim gelip uykudan kaldrr. Hadime nce Allahtan sonra senden unlar istiyorum denilerek hacet sylenirse, istenileni gerekletirir. Esma:

Avn- muti istihdam; Sal, aramba ve Perembe gnleri olmak zre gn riyazet yaplr. Be vakit namazdan sonra bin be yz defa helyuin ( ) esmas zikredilir ve gzel kokulu bir buhur yaklr. Zaman tamamlannca hadim gzel bir grl ahs olarak gelir. stenilen ey zre arta varlp ahitleilir. Yiyecek iecek dahil btn hacetleri yerine getirir. Allah doruya ulatrandr ve dn Onadr.

Hatime; tbb- ruhani, hesap kaideleri ve mcerreb havas hususlarnda muhtelif faydalar Fayda; Arzi mluk, avan ve huddamlardan biri iin yaplan her ameliyeden nce talibin kendini daireye ( hsn ) ve muhafazaya almas gerekir. Hsn- menia; aadaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alnm olunur. Azimet:

Fayda- hadimlerle yaplan bir amel yava olursa abuklamas iin o kasemin ardndan aadaki kasem okunur. Kasem:

Fayda - mekann israf- ammar yani mekanda olanlar uzaklatrmak; ameliyenin yaplaca mekanda israf- ammar yaplmadan nce yaplan her hangi bir amel tamam olmaz. Yazma, okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boa gider. Bu fennin ulemalar bunun iin tanzimler yapmlardr. Bunlardan en etkilisi aadaki israfn bir kat zerine yazlp duvara konmasdr. Eer bir binada bulunuluyorsa bir kat veya kiremit zerine, eer ovada ya da darda ise bir yaprak zerine yazlr. sraf:

nemli bir fayda - ameliyelerle urarken vesvese veren eylerin uzaklatrlmas; bir yudum ekerli bir iecek iilir ve himmet toplanp amele devam edilir. Eer vesvese zail olmamsa yedi defa aadaki dua ve vesvese uzaklaana dek salatu selam getirilir. Yine uzaklamazsa aadaki yedi kere aadaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklar. Dua:

Ayet:

Faide himmeti cem iin; her gn akam namazndan sonra 181 kere ya faal esmas zikredilmeye devam edilirse himmet cem edilir. Mhim bir fayda rical-i gaybn hangi ynde olduunu bilmek ve istenilenin gereklemesi iin onlardan yardm almak; eyh arif billah, kutubul-mevcudat Muhyiddin

ibni Arabi KS buyurmutur ki; kutub gavsdr, Mekkede sakindir. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salah ve ilerin intizam iin alrlar. Budela yedi kii olup milleti brahim A zeredirler. Onlardan yardm istenileceinde ve onlara yneleceinde buhur yapmak gerekir. Alem sekiz cihete ayrlmtr, bunlar; dou, eysan, kuzey, bedid, bat, yebrut, gney ve bukna. Rical- gayb; kameri ayn 7, 14, 22 ve 29uncu gnlerinde dou ynndedir. 6, 21 ve 28inci gnleri eysan ynndedir. 3, 15, 23 ve 30uncu gnleri kuzey nndedir. 5, 13 ve 20inci gnleri bedid ynndedir. 4, 12, 19 ve 27nci gnleri bat ynndedir. 2, 10, 17 ve 25nci gnleri yebrut ynndedir. 8, 11, 18 ve 26nc gnlerigney ynndedir. 1, 9, 18 ve 24nc gnleri bukna ynndedir. Taharet-i kamile zre, kalbin huu ve tazarrusuyla hangi gnde olunursa, o gnde rical-i gaybn bulunduu cihete ynelinir. Aadaki azimet okunarak yardm istenirse haceti yerine getirirler. Azimet:

Ayn gnleri iin rical-i gaybn bulunduklar ynleri bildirir daire:

Mhim bir fayda ruhani alemi kef ve onlara teshir; aadaki esmalar okunmaya devam edilirse, ruhaniler itaat eder ve alemleri mahede olunur. Esma:

Fayda- muhabbet iin; aadaki vefk Cuma gn gne doarken zaferanla bir kat zerine veya temiz bir kap ierisine yazlr. Drt kesinin etrafna da aadaki ayet yazldktan sonra zerine su konulup kadn olsun erkek olsun istenilen birine iirilirse deli divane ak olur. Vefk:

Ayet:

Fayda kadnn sz dinler ve itaatkar olmas iin; aadaki azimet yazlr ve havaya aslrsa istenilen gerekleir. Azimet:

Fayda - ibtal-i sihir ve baly zmek iin; aadaki vefk yazlp etrafna da aadaki azimet yazlr. Kendisinde sihir veya ballk olan kimse bunu srtnda tarsa sihir ibtal olur, ballk zlr. Vefk:

Azimet:

Fayda - ocuu olmayan kadnn hamile kalmas iin; aadaki tlsm bir kat zerine yazlr ve kadnn stne aslrsa hamile kalr. Yumurtlamayan bir tavuk zerine aslsa yumurtlar. Tlsm:

Fayda herhangi bir kadnn dourgan ya da ksr olduunun bilinmesi; aadaki tlsm yazlp kadna yalatlr. Eer kadn bevl ederse dourgan, etmezse ksrdr. Tlsm:

Fayda ksrk, humma ve doumda kolaylk iin; ksrn izalesi iin, yeil bir hurma yapra alnr. zerine aadaki azimet ayr ayr harf olarak yazlr ve hastann boynuna aslrsa ifa bulur.

Hummann izalesi iin, aadaki ayet para kat zerine yazlp humma tutunca bunlardan biriyle tts edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doumda kolaylk iin drt para lokma alnr. Her lokmaya aadaki azimetin bir cmlesi yazlp yedirilirse kolayca doum yaplr. Azimet:

Fayda - ba ars iin; yeil bir yaprak alnr, zerine aadaki huruf yazlr. Sonra hastaya elini aryan yere konmas sylenir. Bir ivi alnp birinci harfe aklr ve defa aadaki kasem okunur. Eer ar gememise ikinci harfe aklr, yine ayn sayda kasem okunur. Bu ekilde dier harflere geilerek devam edilir. Arnn dindii harfte ivi akl braklr. Son harfe gelmeden muhakkak ar diner. Huruf:

Kasem:

Fayda humma iin; aadaki ayr ayet para kat zerine yazlr. Etrafna da aadaki ayet yazlp suyunun iine konulur. gn a karnna iirilirse humma zail olur. Birinci kat:

kinci kat:

nc kat:

Fayda dalak ars iin; aadaki tlsm bir kat zerine yazlr. Gmlein zerinden dalan zerine konulur. Yeni bir kak alnr, iine biraz kl konulup stne de bir miktar kz konularak bu tlsmn zerine tutulur. Kak tlsmn zerindeyken dairenin etrafnda yazl olan ayet, hastann isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ar zail olur, ifa bulur. Tlsm:

Fayda vcutta kan ban ve benzeri arizler iin; aadaki azimet bir kat zerine yazlr. Suya konulup iilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda deri hastalklarndan ikinlikler ve su birikmeler iin; aadaki vefk yazlr. Tanr, suyu iilir ve vcut ykanrsa bu illetler zail olur. Vefk:

Fayda uyuz iin; slak bir ineyle uyuz olan yerin etraf nazike yedi defa izilir. Her defasnda aadaki azimet okunursa bu illet zail olur, iyileir. Azimet:

Fayda humma iin; tane st yapra alnr, her biri zerine aadaki tlsmlardan biri yazlp hasta ttslenir. Humma zail olur, uzaklar. Birinci tlsm:

kinci tlsm:

nc tlsm:

Humma iin; aadaki azimet yazlp stte tanrsa bu illetten kurtulunur. Azimet:

Fayda humma iin; para kat zerine aadaki isimler yazlr. Her humma tuttuunda bunlardan birinle tts edilirse humma o kimseden gider, bir daha da geri dnmez. Birinci kat:

kinci kat:

nc kat:

Fayda humma iin; aadaki azimet bir kat zerine yazlr. Humma tutan kimsenin koluna balanrsa biznillahi teala arabuk o illet zail olur. Azimet:

Fayda humma iin; tane hurma yapra alnr. Her birinin zerine aadaki esmalar ve ayetler yazlr. tane kat zerine de aadaki ayet ve esmalar yazlr. Bunlardan bir kat ve bir yaprakla her gn hasta tts edilirse hastalk zail olur. Birinci yaprak:

kinci yaprak:

nc yaprak:

Kat zerine yazlacaklar; Birinci kat:

kinci kat:

nc kat:

Fayda souk ve scak basmas iin; sar bir kat zerine aadaki tlsm yazlr. Etrafna da aadaki azimet yazlp hastann boynuna aslrsa bu hal ondan zail olur, uzaklar. Tlsm:

Azimet:

Fayda- ate basmas iin; aadaki esma bir yumurta zerine yazlr. Bir kuma parasna sarlp klde piirilir. Sonra kabuu soyulup iinde piirildii kuman iine konulup hastann boynuna aslrsa, hastalk zail olup iyileir. Esma:

Fayda cinsel kuvvet iin; aadaki tlsm bir ceylan derisi zerine yazlp sol kola balanrsa kuvvet bulunur. Tlsm:

Fayda boalmay engelleme; aadaki tlsm ceylan derisi zerine yazlp sol bacaa balanr. Deri orada bal kaldka boalnmaz. Tlsm:

Fayda arpntnn izalesi; aadaki tlsm avuca yazlp yalanrsa arpnt geer. Tlsm:

Fayda kaza-y hacet; gecenin te biri kala kalklr. ki rekat namaz klnr. Selamdan sonra kbleye kar oturulup bin defa aadaki salat okunursa hacet gerekleir. Salat:

Gzdeki kllenmenin izalesi; aadaki azimet yazlp gz zerine aslrsa gzdeki bulanklk zail olur. Azimet:

Fayda sivrisinek, tahta kurusu ve benzerlerinin meni; aadaki tlsm para kat zerine yazlr. Kapnn olduu duvar haric her duvara birer tane yaptrlr. Haerat kapdan kar gider, o mekan terk ederler. Tlsm:

Fayda - karine iin; aadaki vefk bir kat zerine yazlr. Etrafna aadaki huruf yazlp yz tane de mim harfi yazlr. Sonra yirmi drt kere aadaki esma ve on drt kere de ayetel-krs yazlr. Bu karine illetine maruz kalm birinin zerine aslrsa ifa bulur. Vefk:

Huruf:

Esma:

Fayda ba ars iin; yeil bir yaprak alnr. zerine s. 101