Euskal Aditz Laguntzailea: Batua

NORNOR-NORI
naiz
haiz
da
gara
zara
zarete
dira
nintzen
hintzen
zen
ginen
zinen
zineten
ziren
banintz
bahintz
balitz
bagina
bazina
bazinete
balira

NOR
NA
HA
GA
ZA
ZA
NOR
NIN
HIN
ZI
GIN
ZIN
ZIN
ZI

ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
NOR
nintzateke
NIN
hintzateke
HIN
litzateke
LI
ginateke
GIN
zinateke
ZIN
zinatekete
ZIN
lirateke
LI
NOR
nintzatekeen NIN
hintzatekeen HIN
zatekeen
ZI
ginatekeen GIN
zinatekeen ZIN
zinateketen ZIN
ziratekeen
ZI

tzai
tzai
zai
tzai
tzai
tzai
zai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
NOR
NIN
HIN
LI
GIN
ZIN
ZIN
LI
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai

zki
zki
zki
zki
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai
tzai

zki
zki
zki
zki

zki
zki
zki
zki

zki
zki
zki
zki
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E

zki
zki
zki
zki
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E

NOR-NORK

NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE te
E
(NOR 3. pertsona)

te

N
N
N
N
N
N
N

NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE te
E
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ket
ke

te

eN
eN
eN
eN
eN
eN
eN

NOR-NORI-NORK
NOR
NA
HA
D
GA
ZA
ZA
D
NOR
NIND
HIND
(
)
GINT
ZINT
ZINT
(
)

NORK NOR NORI
NORK
T
T
T
K/N
K/N
K/N
O
it
GU
Di (zki) GU
GU
it
ZU
ZU
ZU
it
zte ZUE
ZUE
ZUE
it
TE
E
TE
NORK
NORK NOR
NORI
nuen
nituen
u
T
N
N
T
N
huen
hituen
u
K/N
N
H
K/N
N
zuen
zituen
eN
Z
O
N
genuen
genituen
u
GU
N
GEN
i (zki)
GU
N
zenuen
zenituen
u
ZU
N
ZEN
ZU
N
zenuten
zenituzten
u zte ZUE
N
ZEN
ZUE te N
zuten
zituzten
TE
N
Z
E
te N
NOR
NORK
NORK NOR
NORI
banu
banitu
ba
NIND u
T
ba
N
T
bahu
bahitu
ba
HIND u
K/N
ba
H
K/N
balu
balitu
(
)
ba
Z
O
bagenu
bagenitu
ba
GINT u
GU
ba
GEN i (zki)
GU
bazenu
bazenitu
ba
ZINT
u
ZU
ba
ZEN
ZU
bazenute bazenituzte ba
ZINT
u
zte ZUE
ba
ZEN
ZUE te
balute
balituzte
(
)
TE
ba
Z
E
te
NOR
NORK NORK NOR
NORI
nuke
nituzke
NIND
u
ke
T
N
T
ke
huke
hituzke
HIND
u
ke
K/N
H
K/N ke
luke
lituzke
(
)
Z
O
ke
genuke
genituzke
GINT
u
ke
GU
GEN
i (zki)
GU ke
zenuke
zenituzke
ZINT
u
ke
ZU
ZEN
ZU
ke
zenukete zenituzkete ZINT
u
zte
ke
ZUE
ZEN
ZUE ke te
lukete
lituzkete
(
)
TE
Z
E
ke te
NOR
NORK
NORK NOR NORI
nukeen
nituzkeen
NIND u
ke T
N
N
T
ke
eN
hukeen
hituzkeen
HIND u
ke K/N
N
H
K/N
ke
eN
zukeen
zituzkeen
(
)
eN
Z
O
ke
eN
genukeen genituzkeen GINT u
ke GU
N
GEN
i (zki) GU
ke
eN
zenukeen zenituzkeen ZINT u
ke ZU
N
ZEN
ZU
ke
eN
zenuketen zenituzketen ZINT u zte ke ZUE
N
ZEN
ZUE
ke te
N
zuketen
zituzketeen (
)
TE
N
Z
E
ke te
N
u
u
u
u
u
u
u

Euskal Aditz Laguntzailea: Batua
NOR NOR-NORI
naiteke
haiteke
daiteke
gaitezke
zaitezke
zaiztezkete
daitezke
nintekeen
hintekeen
zitekeen
gintezkeen
zintezkeen
zintezketen
zitezkeen
ninteke
hinteke
liteke
gintezke
zintezke
zintezkete
litezke
nadin
hadin
dadin
gaitezen
zaitezen
zaitezten
daitezen
nendin
hendin
zedin
gintezen
zintezen
zintezten
zitezen
()
hadi
bedi
()
zaitez
zaitezte
bitez

NOR
NA
HA
DA
GA
ZA
ZA
DA
NOR
NEN
HEN
ZE
GEN
ZEN
ZEN
ZE
NOR
NEN
HEN
LE
GEN
ZEN
ZEN
LE
NOR
NA
HA
DA
GA
ZA
ZA
DA
NOR
NEN
HEN
ZE
GEN
ZEN
ZEN
ZE
NOR
()
HA
BE
()
ZA
ZA
BE

ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki

zki
zki
zki
zki

zki
zki
zki
zki

zki
zki
zki
zki

zki
zki
zki
zki

zki
zki
zki
zki

ki
ki
ki
ki
ki

zki
zki
zki

NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E

NOR-NORK
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke te
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

te

te

te
(NOR 3. pertsona)
eN
eN
eN
eN
eN
N
eN

te

nezakeen
hezakeen
zezakeen
genezakeen
zenezakeen
zenezaketen
zezaketen

nitzakeen
hitzakeen
zitzakeen
genitzakeen
zenitzakeen
zenitzaketen
zitzaketen

nezake
hezake
lezake
genezake
zenezake
zenezakete
lezakete

nitzake
hitzake
litzake
genitzake
zenitzake
zenitzakete
litzakete

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

nezan
hezan
zezan
genezan
zenezan
zenezaten
zezaten

nituzkeen
hituzkeen
zituzkeen
genituzkeen
zenituzkeen
zenituzketen
zituzketeen

NOR-NORI-NORK
NOR
NA
HA
De
GA
ZA
ZA
D
NOR
NINT
HINT
(
)
GINT
ZINT
ZINT
(
)
NOR
NINT
HINT
(
)
GINT
ZINT
ZINT
(
)
NOR
NA
HA
De
GA it
ZA it
ZA it
D it
NOR
NINT
HINT
(
)
GINT
ZINT
ZINT
(
)
NOR
NA

zake
zake
zake
zake
zake
zake
zake

it
it
it
it
zake
zake

zake
zake
zake te

zake
zake
zake
zake
zake te

za
za
za
za
za
za
za

te

za
za
za
za
za

te

za

Be
GA

it

za
za

B

it

za

te

te
NORK
T
K/N
GU
ZU
ZUE
E
NORK
T
K/N
GU
ZU
ZUE
TE
NORK
T
K/N
GU
ZU
ZUE
TE
NORK
T
K/N
GU
ZU
ZUE
TE

NORK
T
K/N
GU
ZU
ZUE
TE
N
N
eN
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
NORK
()
K/N
()
ZU
ZUE
TE

NOR

Dieza (zki)

NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E
NOR

NORK
N
H
Z
GEN
ieza (zki)
ZEN
ZEN
Z
NORK
NOR
N
H
L
GEN
ieza (zki)
ZEN
ZEN
L
NORK
NOR
N
H
Z
GEN
i (zki)
ZEN
ZEN
Z
NORK
NOR
N
H
Z
GEN
ieza (zki)
ZEN
ZEN
Z
NOR

(B)

ieza (zki)

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

NORK
T
K/N
GU
ZU
ZUE
TE
NORI
T
eN
K/N
eN
O
eN
GU
eN
ZU
eN
ZUE te eN
E
te eN
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE te
E
te
NORI
T
ke
K/N ke
O
ke
GU ke
ZU
ke
ZUE ke te
E
ke te

NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
te
E
te
NORI
T
K/N
O
GU
ZU
ZUE
E

N
N
N
N
N
N
N
NORK
()
K/N
()
ZU
ZUE
TE

Euskal Aditz Laguntzailea: Bizkaieraz
NOR NOR-NORI
NOR
NA txa
HA txa
ja
GA txa
ZA txa
ZA txa
ja
NOR
nintzan
NIN txa
hintzan
HIN txa
zan
ja
ginan gintzazan GIN txa
zinan zintzazan ZIN txa
zinien zintzazen ZIN txa
ziran
ja
NOR
banintz
ba NIN txa
bahintz
ba HIN txa
balitz
ba LI
txa
bagina
ba GIN txa
bazina
ba ZIN txa
bazinie
ba ZIN txa
balira
ba LI
txa
NOR
nintzateke
NIN tza
hintzateke
HIN tza
litzateke
LI
tza
gintzatekez
GIN tza
zintzatekez
ZIN tza
zintzatekeze
ZIN tza
litzatekez
LI
tza
NOR
nintzatekean
NIN tza
hintzatekean
HIN tza
litzatekean
LI
tza
gintzatekezan
GIN tza zki
zintzatekezan
ZIN tza zki
zintzatekezen
ZIN tza zki
litzatekezan
LI
tza zki
naz
haz
da
gara
zara
zarie
dira

NORI
T (A)
K/N
KO
KU
TZU
TZUE
KE
NORI
TA
KA/NA
KO
KU
TZU
TZUE
KE

z
z
z
z

za
za
ze
za
NORI
T (A)
A/NA
KO
KU
TZU
TZUE
KE

NORI
KIT-KIDA
KIK/KINA
KIO
KIGU
KIZU
KIZUE
KIE
NORI
KIDA
KIK/KINA
KIO
KIGU
KIZU
KIZUE
KIE

NOR-NORK
(NOR 3. pertsona)
dot
dodaz
dok
dozak
dau
dauz
dogu
doguz
dozu
dozuz
e
dozue
dozuez
dabe
dabez
N
N
N
N
N
N
N

neban
heuan
eban
genduan
zenduan
zenduen
eben

nebazan
heuazan
ebazan
genduzan
zenduzan
zenduezan
ebezan

z
z
ze
z

baneu
bahendu
baleu
bagendu
bazendu
bazendue
balebe

baneuz
bahenduz
baleuz
bagenduz
bazenduz
bazenduez
balebez

neuke
heunke
leuke
geunke
zeunke
zeunkie
leukie

neukez
heunkez
leukez
geunkez
zeunkez
zeunkiez
leukiez

neukean
heunkean
leukean
geunkean
zeunkean
zeunkien
leukien

neukezan
heunkezan
leukezan
geunkezan
zeunkezan
zeunkiezan
leukiezan

z
z
ze
z

za
za
za
za

N
N
N
N
N
N
N

NOR-NORI-NORK
NOR
NA
HA
(
)
GA
ZA
ZA
(
)
NOR
NIN
HIN
(
)
GIN
ZIN
ZIN
(
)

NORK NOR
NORI
NORK
T
DEU
ST (A)
T
z
K/N (A) DEU
K/NA
K/NA
z
DEU
TSO (TSA)
z
it
GU
DEU
SKU
GU
z
it
ZU
DEU
TSU
ZU
z
it
e
ZUE
DEU
TSUE
ZUE
z
it
E
DEU
TSE
E
z
NORK
NORK
NORI
NOR
du
DA
N NEU
STA
ZA
N
du
A/NA
N HEU
A/NA
ZA
N
(A)
EU
TSO (TSA)
ZA
N
du
GU za
N GEUN
SKU
ZA
N
du
ZU za
N ZEUN
TSU
ZA
N
due
ZUE za
N ZEUN
TSUE e
ZA
N
E
EU
TSE
e
ZA
N
NOR
NORK
NORK
NORI
NOR
ba NIN du
T
ba NEU
ST (A)
Z
ba HIN du
K/N
ba HEU
A/NA
Z
(
)
ba LEU
TSO (TSA) Z
ba GIN du
GU
z ba GEUN
SKU
Z
ba ZIN du
ZU
z ba ZEUN
TSU
Z
ba ZIN due
ZUE
z ba ZEUN
TSUE e
Z
(
)
TE
ba LEU
TSE
e
Z
NOR
NORK
NORK
NORI
NOR
NIN
du ke
T (DA)
NEU
SKIT (SKIDA)
Z
HIN
du ke
K/NA
HEU
SKIK/SKINA
Z
(
)
LEU
SKIO
Z
GIN
du ke
GU
z GEUN
SKIGU
Z
ZIN
du ke
ZU
z ZEUN
SKIZU
Z
ZIN
du ke e ZUE
z ZEUN
SKIZUE
e Z
(
)
E
LEU
SKIE
e Z
NOR
NORK
NORK
NORI
NOR
NIN
du ke
T (DA) N NEU
SKIT (SKIDA) ZA N
HIN
du ke
K/NA
N HEU
SKIK/SKINA
ZA N
(
)
LEU
SKIO
ZA N
GIN
du ke
GU za N GEUN
SKIGU
ZA N
ZIN
du ke
ZU za N ZEUN
SKIZU
ZA N
ZIN
du ke e ZUE za N ZEUN
SKIZUE e
ZA N
(
)
E
LEU
SKIE
e
ZA N
u
u
u
u
u
u
u

Euskal Aditz Laguntzailea: Bizkaieraz
NOR NOR-NORI
NOR
naiteke
NAKI
haiteke
HAKI
daiteke
DAKI
gaitekez
GAKI
zaitekez
ZAKI
zaitekeze
ZAKI
daitekez
DAKI
NOR
neintekean
NEIN
heintekean
HEIN
(z)eitekean
LEI
geintekezan
GEIN
zeintekezan
ZEIN
zeintekezen
ZEIN
(z)eitekezan
LEI
NOR
neinteke
NEIN
heinteke
HEIN
leiteke
LEI
geintekez
GEIN
zeintekez
ZEIN
zeintekeze
ZEIN
leitekez
LEI
NOR
naiten nadin NA
haiten hadin HA
daiten dadin DA
gaitezan
GA
zaitezan
ZA
zaitezen
ZA
daitezan
DA
NOR
neinten nendin NEN
heinten hendin HEN
(z)eiten zedin E
geintezan
GEN
zeintezan
ZEN
zeintezen
ZEN
(z)eitezan
E
NOR
()
()
haite (hadi)
HA
beite (bedi)
BE
()
()
zaitez
ZA
zaiteze
ZA
beitez (bediz) BE

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki

NORI
T (DA)
K/NA
O
GU
ZU
ZUE
E
NORI
ke T (DA)
ke K/NA
ke O
ke GU
ke ZU
ke ZUE
ke E
NORI
ke
T (DA)
ke
K/NA
ke
O
ke
GU
ke
ZU
ke
ZUE
ke
E
NORI
KIDA
KIA/KINA
KIO
KIGU
za
KIZU
za
KIZUE
za
KIE
za
NORI
KIDA
KI/KINA
KIO
KIGU
za
KIZU
za
KIZUE
ze
KIE
za
NORI
KIT (KIDA)
KIK/KIN
KIO
KIGU
KIZU
z
KIZUE
ze
KIE
z

NOR-NORK
(NOR 3. pertsona)
daiket
daikedaz
daikek
daikezak
daike
daikez
daikegu
daikeguz
daikezu
daikezuz
daikezue
diakezuez
daikie
daikiez

z
z
ze
z

za
za
za
za

N
N
N
N
N
N
N

neinkean
heinkean
leikean
geinkean
zeinkean
zeinkien
leikien

neinkezan
heinkezan
leikezan
geinkezan
zeinkezan
zeinkiezan
leikiezan

neinke
heinke
leike
geinke
zeinke
zeinkie
leikie

neinkez
heinkez
leikez
geinkez
zeinkez
zeinkiez
leikiez

N
N
N
N
N
N
N

daidan
daikan
daian
daigun
daizun
daizuen
daien

daidazan
daizakan
daizan
daiguzan
diazuzan
daizuezan
daiezan

N
N
N
N
N
N
N

neian
heian
eian
gengian
zengian
zengien
eien

neizan
heizan
eizan
gengizan
zengizan
zengiezan
eiezan

()
eik
bei
()
eizu
eizue
beie

()
eizak
beiz
()
eizuz
eizuez
beiez

z
z
ze
z

NOR-NORI-NORK
NOR
NAI
ke
HAI
ke
DAI
ke
GAI
ke
ZAI
ke
ZAI
ke
DAI
ke
NOR
NEIN
ke
HEIN
ke
(
)
GEIN
ke
ZEIN
ke
ZEIN
ke
(
)
NOR
NEIN
ke
HEIN
ke
(
)
GEIN
ke
ZEIN
ke
ZEIN
ke
(
)
NOR
NAI
HAI
DAI
GAI
ZAI
ZAI
e
DAI
NOR
NENGI
HENGI
(
)
GENGI
ZENGI
ZENGI
e
(
)
NOR
NA
gi
gi
(B) E
gi
GA
gi
gi
gi
(B) E
gi

NORK
T (DA)
K/NA
GU
ZU
ZUE
E
NORK
T (DA)
K/NA
GU
ZU
e
ZUE
E
NORK
T (DA)
K/NA
GU
ZU
e
ZUE
E
NORK
DA
A/NA
(A)
GU
za
ZU
za
ZUE
za
E
za
NORK
DA
A/NA
(A)
GU
za
ZU
za
ZUE
za
E
NORK
K/N
ZU
ZUE
E

NOR

z
z
ze
z
N
N
za
za
za

z
z
z

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

z
z
z

N
N
N

ke
ke
ke
D (a) ei ke
ke
ke
ke
NORK
NEIN
HEIN
LEI
GEIN
ZEIN
ZEIN
LEI
NORK
NEIN
HEIN
LEI
GEIN
ZEIN
ZEIN
LEI
NOR

D (a) ei

NORK
NENGI
HENGI
EGI
GENGI
ZENGI
ZENGI
EGI
NOR
()
E
BE
()
E
E
BE

e
e

gi
gi
gi
gi
gi

NORI
NORK
T (DA)
T (DA) z
K/NA
K/NA z
O
z
GU
GU
z
ZU
ZU
z
ZUE
ZUE
z
E
E
z
NORI
NOR
KIT (KIDA)
ZA
N
KIK/KINA
ZA
N
KIO
ZA
N
KIGU
ZA
N
KIZU
ZA
N
KIZUE e
ZA
N
KIE
e
ZA
N
NORI
NOR
KIT (KIDA)
z
KIK/KINA
z
KIO
z
KIGU
z
KIZU
z
KIZUE
E
z
KIE
E
z
NORI NORK
DA
DA
za
A/NA
A/NA za
O
za
GU
GU
za
ZU
ZU
za
ZUE
ZUE
za
E
E
za
NORI
NOR
DA
za
N
A/NA
za
N
O
za
N
GU
za
N
ZU
za
N
ZUE
za
N
E
za
N
NORI
NORK
T (DA)
()
()
A/NA
K/N
z
O
z
GU
()
ZU
ZU
z
ZUE
ZUE
z
E
E
z

n
n
n
n
n
n
n

Euskal Aditz Laguntzailea: Zubereraz
NOR NOR-NORI
niz
hiz
da
gira
zira
zirade(i)e
dira
nintzan
hintzan
zen
ginen
zinen
zinde(i)en
ziren
banintz
bahintz
balitz
bagina
bazina
bazinde(i)e
balira
nintzate (ke)
hintzate (ke)
lizate (ke)
ginate (ke)
zinate (ke)
zinate (ke) (i) e
lirate (ke)
nintzate (ke) an
hintzate (ke) an
zate (ke) an
ginate (ke) an
zinate (ke) an
zinate (ke) (i) en
zirate (ke) an

NOR-NORK

NOR
NORI
NI
tzai
T (A)
HI
tzai
K/N
tzai
O
GI
tzai
GÜ (KÜ)
ZI
tzai

ZI
tzai
z (tz) (a)
ZÜE
tzai
z (tz) (a)
E
NOR
NORI
(NOR 3. pertsona)
NIN tzei
TA
N
nian
nütian
HIN tzei
A/ÑA
N
hian
hütian
tzei
O
N
zian
zütian
GIN tzei

N
günian
güntian
ZIN tzei

N
zünian
züntian
ZIN tzei z (tz)
ZÜE (ZIE) N
zünien
züntien
tzei z (tz)
E
N
zien
zütien
NOR
NORI
ba NIN tzei
T
banü
banütü
ba HIN tzei
K/N
bahü
bahütü
ba LI
tzei
O
balü
balütü
ba GIN tzei
GÜ (KÜ) bagünü
bagünt
ba ZIN tzei

bazünü
bazünü
ba ZIN tzeiz (tz)
ZÜE (ZIE) bazünie bazünie
ba LI
tzeiz (tz)
E
balie
balüite
NOR
NORI
NIN tzei
ke
T
nüke
nütüke
HIN tzei
ke
K/N
hüke
hütüke
LI
tzei
ke
O
lüke
lütüke
GIN tzei
ke

günüke
güntüke
ZIN tzei
ke

zünüke
züntüke
ZIN tzei z ke
ZÜE (ZIE) zünükeie züntükeie
LI
tzei z ke (i)
E
lüke(i)e
lütüke(i)e
NOR
NORI
NIN tzei
ke DA
N
nükean
nütükean
HIN tzei
ke A/ÑA
N
hükean
hütükean
LI
tzei
ke O
N
zükean
zütükean
GIN tzei
ke GÜ
N
günükean güntükean
ZIN tzei
ke ZÜ
N
zünükean züntükean
ZIN tzei z ke ZÜE (ZIE) N
zünükeien züntükeien
LI
tzei z ke (i)E
N
züke(i)en zütüke(i)en

NOR-NORI-NORK
NOR
NA
HA
D
G
üt (ita)
Z
üt (ita)
Z
üt (ita)
üt (ita)
NOR
NÜND ü
HÜND ü
(
)
ü
GÜNT ü
ZÜNT
ü
ZÜNT
ü
e
(
)
ü
(i)
NOR
ba
NÜND ü
ba
HÜND ü
(
)
ba
GÜNTÜ ü
ba
ZÜNT ü
ba
ZÜNT ü
(
)
NOR
NÜND ü
ke
HÜND ü
ke
(
)
GÜNT ü
ke
ZÜNT
ü
ke
ZÜNT
ü
ke
(
)
NOR
NÜND ü
ke
HÜND ü
ke
(
)
GÜNT ü
ke
ZÜNT
ü
ke
ZÜNT
ü
ke
(
)

NORK
NOR
NORI
NORK
ü
T
T (TA)
T
ü
K/N
K/N (A/ÑA)
K/N
ü
DEI (Z, TZ) O
üüü e
ZÜE (ZIE)
ZÜE (ZIE)
ZÜE (ZIE)
ü (i) E
E
E
NORK
NORK
NOR
NORI
DA
N
N
TA
N
A/ÑA
N
H
A/ÑA
N
A
Z
O
N

N
GEN
ei z (tz)

N

N
ZEN

N
ZÜE (ZIE) N
ZEN
ZÜE (ZIE) e (de) N
E
Z
E
e (de) N
NORK
NORK NOR NORI
T
ba N
T (D,TA)
K/N
ba H
K/N (A/ÑA)
ba Z
O

ba GEN EI Z (TZ) KÜ

ba ZEN

e ZÜE (ZIE)
ba ZEN
ZÜE (ZIE) e (de)
(i) E
ba L
E
e (de)
NORK
NORKNOR
NORI
T
N
ke T (D,TA)
K/N
H
ke K/N (A/ÑA)
L
ke O

GEN EI Z (TZ)ke GÜ

ZEN
ke ZÜ
e ZÜE (ZIE)
ZEN
ke ZÜE (ZIE) e (de)
E
L
ke E
e (de)
NORK
NORKNOR
NORI
DA
N
N
ke DA
N
A/ÑA
N
H
ke A/ÑA
N
Z
ke O
N

N
GEN EI Z (TZ)ke GÜ
N

N
ZEN
ke ZÜ
N
e ZÜE (ZIE)N
ZEN
ke ZÜE (ZIE) e N
E
Z
ke E
e N

Euskal Aditz Laguntzailea: Zubereraz
NOR NOR-NORI
NOR
naite (ke)
NI
haite (ke)
HI
daite (ke)
DI
gaite (ke)
GI
zaite (ke)
ZI
zaite (ke) (i) e ZI
daite (ke) (i) e DI
NOR
neinte (ke) an NIN
heinte (ke) an HIN
zaite (ke) an
ZI
geinte (ke) an GIN
zeinte (ke) an ZIN
zeinte (ke)(i) enZIN
zaite (ke)(i) en ZI
NOR
neinte (ke)
N
heinte (ke)
H
leite (ke)
L
ginte (ke)
GEN
zinte (ke)
ZEN
zinte (ke)(i) e ZEN
lite (ke)(i) e
L
NOR
nadin
NA
hadin
HA
dadin
DA
gitean
GA
zitean
ZA
zite(i)en
ZA
ditean
DA
NOR
nendin
NEN
hendin
HEN
zedin
LE
gintean
GEN
zintean
ZEN
zinte(i)en
ZEN
zitean
LE
NOR
()
()
hadi
HA
bedi
BE
gitean
()
zite
ZA
zite(i)e
ZA
bite
BE

ta
ta
ta
ta
ta
ta
ta

ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki

ta
ta
ta
ta
ta
ta
ta

ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki

ein
ein
ei
ein
ein
ein
ei
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki
ki

tz
tz
tz
tz

tz
tz
tz
tz

ki
ki
ki
ki
ki

tz
tz
tz

NORI
T
K/N
O


tz (a)
ZÜE (ZIE)
tz (a)
E
NORI
DA
A/ÑA
O


tz (a)
ZÜE (ZIE)
tz (a)
E
NORI
ki
DA
ki
A/ÑA
ki
O
ki

ki

ki
ZÜE (ZIE)
ki
E
NORI
DA
A/ÑA
O
(a)

(a)

(a)
ZÜE (ZIE)
(a)
E
NORI
DA
A/ÑA
O
(a)

(a)

(a)
ZÜE (ZIE)
(a)
E
NORI
T
K/N
O

(a)

(a)
ZÜE (ZIE)
(a)
E

NOR-NORK
NOR
NE
HE
(
)
GIT
ZIT
ZIT
(
)
NOR
eN nezakean
netzakean
NENT
eN hezakean
hetzakean
HENT
eN zezakean
zetzakean
(
)
eN genezakean genetzakean
GENT
eN zenezakean
zenetzakean
ZENT
N zenezakeien zenetzakeien
ZENT
eN zezakeien
zetzakeien
(
)
NOR
nezake
netzake
NENT
hezake
hetzake
HENT
lezake
letzake
(
)
genezake
genetzake
GENT
zenezake
zenetzake
ZENT
zenezakeie
zenetzakeie
ZENT
lezakeie
letzakeie
(
)
NOR
N
dezadan
detzadan
NE
N
dezaian, zanandetzaian, tzanan HE
N
dezan
ditzan
DE
N
dezagün
detzagün
GIT
N
dezazün
detzatzün
ZIT
N
dezazien (züen)detzatzien (tzüen)ZIT
N
dezen
ditzen
DET
NOR
N
nezan
netzan
NENT
N
hezan
hetzan
HENT
N
lezan
letzan
(
)
N
genezan
genetzan
GENT
N
zenean
zenetzan
ZENT
N
zenezen
zenetzen
ZENT
N
lezen
letzen
(
)
NOR
()
()
NE
eza k/n
etza,itza k/n
HE
beza
bitza
(
)
deza gü n-la
detza gü n-la
GI
eza zü
etza (t) zü
HI
eza züe (zie) etza (t) züe (zie) ZI
beze
bitze
(
)

NOR-NORI-NORK

(NOR 3. pertsona)
niro (ke)
nitiro (ke)
hiro (ke)
hitiro (ke)
diro (ke)
ditiro (ke)
giniro (ke)
gintiro (ke)
ziniro (ke)
zintiro (ke)
ziniro (ke) ie zintiro (ke) ie
diro (ke) ie
ditiro (ke) ie

zake
zake
zake
zake
zake

zake
zake
zake
zake
zake

zake
zake
zake
zake
zake

za
za
za
za
za
za
za
za
za
t
t
t

za
za
za

za
za
t
t
t

za
za
za

NORK
T
K/N


e
ZÜE (ZIE)
E
NORK
DA
N
A/ÑA
N

N

N
ZÜE (ZIE) N
E
NORK
T
K/N


ZÜE (ZIE)
E
NORK
T
N-LA
K/N
N-LA
N-LA

N-LA

N-LA
ZÜE (ZIE)
N-LA
E
N-LA
NORK
DA
N-LA
A/ÑA
N-LA

N-LA

N-LA
ZÜE (ZIE)
N-LA
E
N-LA
NORK
()
la
K/N (NA)
la

n-la

n-la
ZÜE (ZIE)
n-la
E
n-la

NOR

iza
D
itza

NORK
N
H
Z
iza
GIN
ZIN itza
ZIN
Z
NORK
N
H
L
iza
GIN
ZIN itza
ZIN
L
NOR

iza
D
itza

NORK
N
H
L,Z
iza
GIN
ZIN
itza
ZIN
L.Z
NOR

iza
(B)
itza

NORI
NORK
ke
DA
T
ke
A/ÑA
K/N
ke
O
ke


ke


ke
ZÜE (ZIE) ZÜE (ZIE)
ke
E
TE
NOR NORI
ke
DA
N
ke
A/ÑA
N
ke
O
N
ke

N
ke

N
ke
ZÜE (ZIE) e
N
ke
E
e
N
NOR
NORI
ke
T (DA)
ke
A/ÑA
ke
O
ke

ke

ke
ZÜE (ZIE)
e
ke
E
e
NORI
NORK
DA
T
N-LA
A/ÑA
K/N
N-LA
O
N-LA


N-LA


N-LA
ZÜE (ZIE) ZÜE (ZIE) N-LA
E
TE
N-LA
NORI
DA
N
A/ÑA
N
O
N

N

N
ZÜE (ZIE)
e
N
E
e
N
NORI
NORK
T (DA)
()
K/N (A/ÑA)
K/N
O
()

()


ZÜE (ZIE)
ZÜE (ZIE)
E
E