You are on page 1of 6

Euskal Aditz Laguntzailea: Batua

NORNOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK


NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK
naiz NA tzai T NA u T T T
haiz HA tzai K/N HA u K/N K/N K/N
da zai O D u - O -
gara GA tzai zki GU GA it u GU Di (zki) GU GU
zara ZA tzai zki ZU ZA it u ZU ZU ZU
zarete ZA tzai zki ZUE te ZA it u zte ZUE ZUE ZUE
dira zai zki E (NOR 3. pertsona) D it u TE E TE
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintzen NIN tzai T N nuen nituen NIND u T N N T N
hintzen HIN tzai K/N N huen hituen HIND u K/N N H K/N N
zen ZI tzai O N zuen zituen ( ) - eN Z O N
ginen GIN tzai zki GU N genuen genituen GINT u GU N GEN i (zki) GU N
zinen ZIN tzai zki ZU N zenuen zenituen ZINT u ZU N ZEN ZU N
zineten ZIN tzai zki ZUE te N zenuten zenituzten ZINT u zte ZUE N ZEN ZUE te N
ziren ZI tzai zki E N zuten zituzten ( ) TE N Z E te N
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
banintz ba NIN tzai T banu banitu ba NIND u T ba N T
bahintz ba HIN tzai K/N bahu bahitu ba HIND u K/N ba H K/N
balitz ba LI tzai O balu balitu ( ) - ba Z O
bagina ba GIN tzai zki GU bagenu bagenitu ba GINT u GU ba GEN i (zki) GU
bazina ba ZIN tzai zki ZU bazenu bazenitu ba ZINT u ZU ba ZEN ZU
bazinete ba ZIN tzai zki ZUE te bazenute bazenituzte ba ZINT u zte ZUE ba ZEN ZUE te
balira ba LI tzai zki E balute balituzte ( ) TE ba Z E te
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintzateke NIN tzai T ke nuke nituzke NIND u ke T N T ke
hintzateke HIN tzai K/N ke huke hituzke HIND u ke K/N H K/N ke
litzateke LI tzai O ke luke lituzke ( ) - Z O ke
ginateke GIN tzai zki GU ke genuke genituzke GINT u ke GU GEN i (zki) GU ke
zinateke ZIN tzai zki ZU ke zenuke zenituzke ZINT u ke ZU ZEN ZU ke
zinatekete ZIN tzai zki ZUE ke te zenukete zenituzkete ZINT u zte ke ZUE ZEN ZUE ke te
lirateke LI tzai zki E ke lukete lituzkete ( ) TE Z E ke te
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintzatekeen NIN tzai T ke eN nukeen nituzkeen NIND u ke T N N T ke eN
hintzatekeen HIN tzai K/N ke eN hukeen hituzkeen HIND u ke K/N N H K/N ke eN
zatekeen ZI tzai O ke eN zukeen zituzkeen ( ) - eN Z O ke eN
ginatekeen GIN tzai zki GU ke eN genukeen genituzkeen GINT u ke GU N GEN i (zki) GU ke eN
zinatekeen ZIN tzai zki ZU ke eN zenukeen zenituzkeen ZINT u ke ZU N ZEN ZU ke eN
zinateketen ZIN tzai zki ZUE ket eN zenuketen zenituzketen ZINT u zte ke ZUE N ZEN ZUE ke te N
ziratekeen ZI tzai zki E ke eN zuketen zituzketeen ( ) TE N Z E ke te N
Euskal Aditz Laguntzailea: Batua
NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK
naiteke NA ki T ke NA zake T T ke T
haiteke HA ki K/N ke HA zake K/N K/N ke K/N
daiteke DA ki O ke De zake - O ke -
gaitezke GA ki zki GU ke GA it zake GU Dieza (zki) GU ke GU
zaitezke ZA ki zki ZU ke ZA it zake ZU ZU ke ZU
zaiztezkete ZA ki zki ZUE ke te ZA it zake te ZUE ZUE ke ZUE
daitezke DA ki zki E ke (NOR 3. pertsona) D it zake TE E ke TE
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nintekeen NEN ki T ke eN nezakeen nitzakeen NINT zake T N N T eN
hintekeen HEN ki K/N ke eN hezakeen hitzakeen HINT zake K/N N H K/N eN
zitekeen ZE ki O ke eN zezakeen zitzakeen ( ) - eN Z O eN
gintezkeen GEN ki zki GU ke eN genezakeen genitzakeen GINT zake GU N GEN ieza (zki) GU eN
zintezkeen ZEN ki zki ZU ke eN zenezakeen zenitzakeen ZINT zake ZU N ZEN ZU eN
zintezketen ZEN ki zki ZUE ke te N zenezaketen zenitzaketen ZINT zake te ZUE N ZEN ZUE te eN
zitezkeen ZE ki zki E ke eN zezaketen zitzaketen ( ) E N Z E te eN
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
ninteke NEN ki T ke nezake nitzake NINT zake T N T
hinteke HEN ki K/N ke hezake hitzake HINT zake K/N H K/N
liteke LE ki O ke lezake litzake ( ) - L O
gintezke GEN ki zki GU ke genezake genitzake GINT zake GU GEN ieza (zki) GU
zintezke ZEN ki zki ZU ke zenezake zenitzake ZINT zake ZU ZEN ZU
zintezkete ZEN ki zki ZUE ke te zenezakete zenitzakete ZINT zake te ZUE ZEN ZUE te
litezke LE ki zki E ke lezakete litzakete ( ) TE L E te
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nadin NA ki T N NA za T N N T ke
hadin HA ki K/N N HA za K/N N H K/N ke
dadin DA ki O N De za - N Z O ke
gaitezen GA ki zki GU N GA it za GU N GEN i (zki) GU ke
zaitezen ZA ki zki ZU N ZA it za ZU N ZEN ZU ke
zaitezten ZA ki zki ZUE te N ZA it za te ZUE N ZEN ZUE ke te
daitezen DA ki zki E N D it za TE N Z E ke te
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
nendin NEN ki T N nezan nituzkeen NINT za T N N T N
hendin HEN ki K/N N hezan hituzkeen HINT za K/N N H K/N N
zedin ZE ki O N zezan zituzkeen ( ) - N Z O N
gintezen GEN ki zki GU N genezan genituzkeen GINT za GU N GEN ieza (zki) GU N
zintezen ZEN ki zki ZU N zenezan zenituzkeen ZINT za ZU N ZEN ZU N
zintezten ZEN ki zki ZUE te N zenezaten zenituzketen ZINT za te ZUE N ZEN ZUE te N
zitezen ZE ki zki E N zezaten zituzketeen ( ) TE N Z E te N
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK
() () T NA za () T ()
hadi HA ki K/N K/N K/N K/N
bedi BE ki O Be za - O -
() () GU GA it za () (B) ieza (zki) GU ()
zaitez ZA ki zki ZU ZU ZU ZU
zaitezte ZA ki zki ZUE te ZUE ZUE ZUE
bitez BE ki zki E B it za TE E TE
Euskal Aditz Laguntzailea: Bizkaieraz
NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK
NOR NORI (NOR 3. pertsona) NOR NORK NOR NORI NORK
naz NA txa T (A) dot dodaz NA u T DEU ST (A) T z
haz HA txa K/N dok dozak HA u K/N (A) DEU K/NA K/NA z
da ja KO dau dauz ( ) u - DEU TSO (TSA) - z
gara GA txa KU z dogu doguz GA it u GU DEU SKU GU z
zara ZA txa TZU z dozu dozuz ZA it u ZU DEU TSU ZU z
zarie ZA txa TZUE z e dozue dozuez ZA it u e ZUE DEU TSUE ZUE z
dira ja KE z dabe dabez ( ) it u E DEU TSE E z
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
nintzan NIN txa TA N neban nebazan NIN du DA N NEU STA ZA N
hintzan HIN txa KA/NA N heuan heuazan HIN du A/NA N HEU A/NA ZA N
zan - ja KO N eban ebazan ( ) (A) EU TSO (TSA) ZA N
ginan gintzazan GIN txa KU za N genduan genduzan GIN du GU za N GEUN SKU ZA N
zinan zintzazan ZIN txa TZU za N zenduan zenduzan ZIN du ZU za N ZEUN TSU ZA N
zinien zintzazen ZIN txa TZUE ze N zenduen zenduezan ZIN due ZUE za N ZEUN TSUE e ZA N
ziran - ja KE za N eben ebezan ( ) E EU TSE e ZA N
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
banintz ba NIN txa T (A) baneu baneuz ba NIN du T ba NEU ST (A) Z
bahintz ba HIN txa A/NA bahendu bahenduz ba HIN du K/N ba HEU A/NA Z
balitz ba LI txa KO baleu baleuz ( ) - ba LEU TSO (TSA) Z
bagina ba GIN txa KU z bagendu bagenduz ba GIN du GU z ba GEUN SKU Z
bazina ba ZIN txa TZU z bazendu bazenduz ba ZIN du ZU z ba ZEUN TSU Z
bazinie ba ZIN txa TZUE ze bazendue bazenduez ba ZIN due ZUE z ba ZEUN TSUE e Z
balira ba LI txa KE z balebe balebez ( ) TE ba LEU TSE e Z
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
nintzateke NIN tza KIT-KIDA neuke neukez NIN du ke T (DA) NEU SKIT (SKIDA) Z
hintzateke HIN tza KIK/KINA heunke heunkez HIN du ke K/NA HEU SKIK/SKINA Z
litzateke LI tza KIO leuke leukez ( ) - LEU SKIO Z
gintzatekez GIN tza KIGU z geunke geunkez GIN du ke GU z GEUN SKIGU Z
zintzatekez ZIN tza KIZU z zeunke zeunkez ZIN du ke ZU z ZEUN SKIZU Z
zintzatekeze ZIN tza KIZUE ze zeunkie zeunkiez ZIN du ke e ZUE z ZEUN SKIZUE e Z
litzatekez LI tza KIE z leukie leukiez ( ) E LEU SKIE e Z
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
nintzatekean NIN tza KIDA N neukean neukezan NIN du ke T (DA) N NEU SKIT (SKIDA) ZA N
hintzatekean HIN tza KIK/KINA N heunkean heunkezan HIN du ke K/NA N HEU SKIK/SKINA ZA N
litzatekean LI tza KIO N leukean leukezan ( ) - LEU SKIO ZA N
gintzatekezan GIN tza zki KIGU za N geunkean geunkezan GIN du ke GU za N GEUN SKIGU ZA N
zintzatekezan ZIN tza zki KIZU za N zeunkean zeunkezan ZIN du ke ZU za N ZEUN SKIZU ZA N
zintzatekezen ZIN tza zki KIZUE za N zeunkien zeunkiezan ZIN du ke e ZUE za N ZEUN SKIZUE e ZA N
litzatekezan LI tza zki KIE za N leukien leukiezan ( ) E LEU SKIE e ZA N
Euskal Aditz Laguntzailea: Bizkaieraz
NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK
NOR NORI (NOR 3. pertsona) NOR NORK NOR NORI NORK
naiteke NAKI ke T (DA) daiket daikedaz NAI ke T (DA) ke T (DA) T (DA) z
haiteke HAKI ke K/NA daikek daikezak HAI ke K/NA ke K/NA K/NA z
daiteke DAKI ke O daike daikez DAI ke - ke O - z
gaitekez GAKI ke GU z daikegu daikeguz GAI ke GU z D (a) ei ke GU GU z
zaitekez ZAKI ke ZU z daikezu daikezuz ZAI ke ZU z ke ZU ZU z
zaitekeze ZAKI ke ZUE ze daikezue diakezuez ZAI ke ZUE ze ke ZUE ZUE z
daitekez DAKI ke E z daikie daikiez DAI ke E z ke E E z
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
neintekean NEIN ki ke T (DA) N neinkean neinkezan NEIN ke T (DA) N NEIN KIT (KIDA) ZA N
heintekean HEIN ki ke K/NA N heinkean heinkezan HEIN ke K/NA N HEIN KIK/KINA ZA N
(z)eitekean LEI ki ke O N leikean leikezan ( ) - LEI KIO ZA N
geintekezan GEIN ki ke GU za N geinkean geinkezan GEIN ke GU za N GEIN KIGU ZA N
zeintekezan ZEIN ki ke ZU za N zeinkean zeinkezan ZEIN ke ZU za N ZEIN KIZU ZA N
zeintekezen ZEIN ki ke ZUE za N zeinkien zeinkiezan ZEIN ke e ZUE za N ZEIN KIZUE e ZA N
(z)eitekezan LEI ki ke E za N leikien leikiezan ( ) E LEI KIE e ZA N
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
neinteke NEIN ki ke T (DA) neinke neinkez NEIN ke T (DA) NEIN KIT (KIDA) z
heinteke HEIN ki ke K/NA heinke heinkez HEIN ke K/NA HEIN KIK/KINA z
leiteke LEI ki ke O leike leikez ( ) - LEI KIO z
geintekez GEIN ki ke GU z geinke geinkez GEIN ke GU z GEIN KIGU z
zeintekez ZEIN ki ke ZU z zeinke zeinkez ZEIN ke ZU z ZEIN KIZU z
zeintekeze ZEIN ki ke ZUE ze zeinkie zeinkiez ZEIN ke e ZUE z ZEIN KIZUE E z
leitekez LEI ki ke E z leikie leikiez ( ) E LEI KIE E z
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK
naiten nadin NA KIDA N daidan daidazan NAI DA N DA DA za n
haiten hadin HA KIA/KINA N daikan daizakan HAI A/NA N A/NA A/NA za n
daiten dadin DA KIO N daian daizan DAI (A) N D (a) ei O - za n
gaitezan GA KIGU za N daigun daiguzan GAI GU za N GU GU za n
zaitezan ZA KIZU za N daizun diazuzan ZAI ZU za N ZU ZU za n
zaitezen ZA KIZUE za N daizuen daizuezan ZAI e ZUE za N ZUE ZUE za n
daitezan DA KIE za N daien daiezan DAI E za N E E za n
NOR NORI NOR NORK NORK NORI NOR
neinten nendin NEN KIDA N neian neizan NENGI DA N NENGI DA za N
heinten hendin HEN KI/KINA N heian heizan HENGI A/NA N HENGI A/NA za N
(z)eiten zedin E KIO N eian eizan ( ) (A) N EGI O za N
geintezan GEN KIGU za N gengian gengizan GENGI GU za N GENGI GU za N
zeintezan ZEN KIZU za N zengian zengizan ZENGI ZU za N ZENGI ZU za N
zeintezen ZEN KIZUE ze N zengien zengiezan ZENGI e ZUE za N ZENGI e ZUE za N
(z)eitezan E KIE za N eien eiezan ( ) E N EGI e E za N
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK
() () KIT (KIDA) () () NA gi - () T (DA) () ()
haite (hadi) HA KIK/KIN eik eizak - gi K/N E gi A/NA K/N z
beite (bedi) BE KIO bei beiz (B) E gi - BE gi O - z
() () KIGU () () GA gi - () GU - ()
zaitez ZA KIZU z eizu eizuz gi ZU z E gi ZU ZU z
zaiteze ZA KIZUE ze eizue eizuez gi ZUE z E gi ZUE ZUE z
beitez (bediz) BE KIE z beie beiez (B) E gi E z BE gi E E z
Euskal Aditz Laguntzailea: Zubereraz
NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK
niz NI tzai T (A) NA ü T T (TA) T
hiz HI tzai K/N HA ü K/N K/N (A/ÑA) K/N
da tzai O D ü - DEI (Z, TZ) O -
gira GI tzai GÜ (KÜ) G üt (ita) ü GÜ KÜ GÜ
zira ZI tzai ZÜ Z üt (ita) ü ZÜ ZÜ ZÜ
zirade(i)e ZI tzai
z (tz) (a) ZÜE Z üt (ita) ü e ZÜE (ZIE) ZÜE (ZIE) ZÜE (ZIE)
dira tzai
z (tz) (a) E üt (ita) ü (i) E E E
NOR NORI (NOR 3. pertsona) NOR NORK NORK NOR NORI
nintzan NIN tzei TA N nian nütian NÜND ü DA N N TA N
hintzan HIN tzei A/ÑA N hian hütian HÜND ü A/ÑA N H A/ÑA N
zen - tzei O N zian zütian ( ) ü A Z O N
ginen GIN tzei KÜ N günian güntian GÜNT ü GÜ N GEN
ei z (tz) KÜ N
zinen ZIN tzei ZÜ N zünian züntian ZÜNT ü ZÜ N ZEN ZÜ N
zinde(i)en ZIN tzei z (tz) ZÜE (ZIE) N zünien züntien ZÜNT ü e ZÜE (ZIE) N ZEN ZÜE (ZIE) e (de) N
ziren - tzei z (tz) E N zien zütien ( ) ü (i) E Z E e (de) N
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
banintz ba NIN tzei T banü banütü ba NÜND ü T ba N T (D,TA)
bahintz ba HIN tzei K/N bahü bahütü ba HÜND ü K/N ba H K/N (A/ÑA)
balitz ba LI tzei O balü balütü ( ) - ba Z O
bagina ba GIN tzei GÜ (KÜ) bagünü bagünt ba GÜNTÜ ü GÜ ba GEN EI Z (TZ) KÜ
bazina ba ZIN tzei ZÜ bazünü bazünü ba ZÜNT ü ZÜ ba ZEN ZÜ
bazinde(i)e ba ZIN tzeiz (tz) ZÜE (ZIE) bazünie bazünie ba ZÜNT ü e ZÜE (ZIE) ba ZEN ZÜE (ZIE) e (de)
balira ba LI tzeiz (tz) E balie balüite ( ) (i) E ba L E e (de)
NOR NORI NOR NORK NORKNOR NORI
nintzate (ke) NIN tzei ke T nüke nütüke NÜND ü ke T N ke T (D,TA)
hintzate (ke) HIN tzei ke K/N hüke hütüke HÜND ü ke K/N H ke K/N (A/ÑA)
lizate (ke) LI tzei ke O lüke lütüke ( ) - L ke O
ginate (ke) GIN tzei ke GÜ günüke güntüke GÜNT ü ke GÜ GEN EI Z (TZ)ke GÜ
zinate (ke) ZIN tzei ke ZÜ zünüke züntüke ZÜNT ü ke ZÜ ZEN ke ZÜ
zinate (ke) (i) e ZIN tzei z ke ZÜE (ZIE) zünükeie züntükeie ZÜNT ü ke e ZÜE (ZIE) ZEN ke ZÜE (ZIE) e (de)
lirate (ke) LI tzei z ke (i) E lüke(i)e lütüke(i)e ( ) E L ke E e (de)
NOR NORI NOR NORK NORKNOR NORI
nintzate (ke) an NIN tzei ke DA N nükean nütükean NÜND ü ke DA N N ke DA N
hintzate (ke) an HIN tzei ke A/ÑA N hükean hütükean HÜND ü ke A/ÑA N H ke A/ÑA N
zate (ke) an LI tzei ke O N zükean zütükean ( ) - Z ke O N
ginate (ke) an GIN tzei ke GÜ N günükean güntükean GÜNT ü ke GÜ N GEN EI Z (TZ)ke GÜ N
zinate (ke) an ZIN tzei ke ZÜ N zünükean züntükean ZÜNT ü ke ZÜ N ZEN ke ZÜ N
zinate (ke) (i) en ZIN tzei z ke ZÜE (ZIE) N zünükeien züntükeien ZÜNT ü ke e ZÜE (ZIE)N ZEN ke ZÜE (ZIE) e N
zirate (ke) an LI tzei z ke (i)E N züke(i)en zütüke(i)en ( ) E Z ke E e N
Euskal Aditz Laguntzailea: Zubereraz
NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK
NOR NORI (NOR 3. pertsona) NOR NORK NOR NORI NORK
naite (ke) NI ta ki T niro (ke) nitiro (ke) NE zake T ke DA T
haite (ke) HI ta ki K/N hiro (ke) hitiro (ke) HE zake K/N ke A/ÑA K/N
daite (ke) DI ta ki O diro (ke) ditiro (ke) ( ) - iza ke O -
gaite (ke) GI ta ki GÜ giniro (ke) gintiro (ke) GIT zake GÜ D ke GÜ GÜ
zaite (ke) ZI ta ki ZÜ ziniro (ke) zintiro (ke) ZIT zake ZÜ itza ke ZÜ ZÜ
zaite (ke) (i) e ZI ta ki tz (a) ZÜE (ZIE) ziniro (ke) ie zintiro (ke) ie ZIT zake e ZÜE (ZIE) ke ZÜE (ZIE) ZÜE (ZIE)
daite (ke) (i) e DI ta ki tz (a) E diro (ke) ie ditiro (ke) ie ( ) E ke E TE
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
neinte (ke) an NIN ta ki DA eN nezakean netzakean NENT zake DA N N ke DA N
heinte (ke) an HIN ta ki A/ÑA eN hezakean hetzakean HENT zake A/ÑA N H ke A/ÑA N
zaite (ke) an ZI ta ki O eN zezakean zetzakean ( ) - Z iza ke O N
geinte (ke) an GIN ta ki GÜ eN genezakean genetzakean GENT zake GÜ N GIN ke GÜ N
zeinte (ke) an ZIN ta ki ZÜ eN zenezakean zenetzakean ZENT zake ZÜ N ZIN itza ke ZÜ N
zeinte (ke)(i) enZIN ta ki tz (a) ZÜE (ZIE) N zenezakeien zenetzakeien ZENT zake ZÜE (ZIE) N ZIN ke ZÜE (ZIE) e N
zaite (ke)(i) en ZI ta ki tz (a) E eN zezakeien zetzakeien ( ) E Z ke E e N
NOR NORI NOR NORK NORK NOR NORI
neinte (ke) N ein ki DA nezake netzake NENT zake T N ke T (DA)
heinte (ke) H ein ki A/ÑA hezake hetzake HENT zake K/N H ke A/ÑA
leite (ke) L ei ki O lezake letzake ( ) - L iza ke O
ginte (ke) GEN ein ki GÜ genezake genetzake GENT zake GÜ GIN ke GÜ
zinte (ke) ZEN ein ki ZÜ zenezake zenetzake ZENT zake ZÜ ZIN itza ke ZÜ
zinte (ke)(i) e ZEN ein ki ZÜE (ZIE) zenezakeie zenetzakeie ZENT zake ZÜE (ZIE) ZIN ke ZÜE (ZIE) e
lite (ke)(i) e L ei ki E lezakeie letzakeie ( ) E L ke E e
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK
nadin NA ki DA N dezadan detzadan NE za T N-LA DA T N-LA
hadin HA ki A/ÑA N dezaian, zanandetzaian, tzanan HE za K/N N-LA A/ÑA K/N N-LA
dadin DA ki O N dezan ditzan DE za - N-LA iza O - N-LA
gitean GA ki tz (a) GÜ N dezagün detzagün GIT za GÜ N-LA D GÜ GÜ N-LA
zitean ZA ki tz (a) ZÜ N dezazün detzatzün ZIT za ZÜ N-LA itza ZÜ ZÜ N-LA
zite(i)en ZA ki tz (a) ZÜE (ZIE) N dezazien (züen)detzatzien (tzüen)ZIT za ZÜE (ZIE) N-LA ZÜE (ZIE) ZÜE (ZIE) N-LA
ditean DA ki tz (a) E N dezen ditzen DET za E N-LA E TE N-LA
NOR NORI NOR NORK NORK NORI
nendin NEN ki DA N nezan netzan NENT za DA N-LA N DA N
hendin HEN ki A/ÑA N hezan hetzan HENT za A/ÑA N-LA H A/ÑA N
zedin LE ki O N lezan letzan ( ) - L,Z iza O N
gintean GEN ki tz (a) GÜ N genezan genetzan GENT t za GÜ N-LA GIN GÜ N
zintean ZEN ki tz (a) ZÜ N zenean zenetzan ZENT t za ZÜ N-LA ZIN itza ZÜ N
zinte(i)en ZEN ki tz (a) ZÜE (ZIE) N zenezen zenetzen ZENT t za ZÜE (ZIE) N-LA ZIN ZÜE (ZIE) e N
zitean LE ki tz (a) E N lezen letzen ( ) E N-LA L.Z E e N
NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK
() () T () () NE za () la T (DA) ()
hadi HA ki K/N eza k/n etza,itza k/n HE za K/N (NA) la K/N (A/ÑA) K/N
bedi BE ki O beza bitza ( ) - iza O ()
gitean () GÜ deza gü n-la detza gü n-la GI t za GÜ n-la (B) GÜ ()
zite ZA ki tz (a) ZÜ eza zü etza (t) zü HI t za ZÜ n-la itza ZÜ ZÜ
zite(i)e ZA ki tz (a) ZÜE (ZIE) eza züe (zie) etza (t) züe (zie) ZI t za ZÜE (ZIE) n-la ZÜE (ZIE) ZÜE (ZIE)
bite BE ki tz (a) E beze bitze ( ) E n-la E E