KBSR dan KSSR Definisi: KBSR – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah KSSR – Kurikulum Standard Sekolah Rendah Aspek

(KBSR) (KSSR)

Kandungan Peruntukan Masa Pengurusan Kurikulum

Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

Bentuk

Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang:  Komunikasi  Manusia dan alam sekeliling  Perkembang diri Individu

Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang:  Komunikasi  Kerohanian, sikap dan nilai  Kemanusiaan  Perkembangan fizikal dan estetika  Sains dan teknologi  Ketrampilan diri  

  Organisasi 

Sukatan pelajaran Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

Dokumen Standard Kurikulum Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)  Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif. Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)  Mata pelajaraan Teras dan Elektif

Reka bentuk kurikulum

Linear 

Modular  

Elemen & Fokus

Memahiran berfikir Secara Kritis dan Kreatif 3M (Membaca, menulis dan mengira)

Kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit 4M (Membaca, menulis, mengira dan menaakul)

    Pedagogi      Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar          Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Kaedah Pentaksiran Penekanan yang ketara kepada pentaksiran sumatif    Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful