You are on page 1of 2

FULL 4.

PROBLEMES DE FUNCIONS

T1. FUNCIONS

1. Expressa l'rea d'un triangle rectangle d'hipotenusa 9 cm en funci de la seva base. 2. Es vol construir el marc d'una finestra rectangular de 6 m2 de superfcie. El metre lineal de tram horitzontal costa 2,5 i el de tram vertical 3 . Expressa el cost de la finestra en funci de la longitud de la base. 3. Una corda de 10 m es divideix en dos trossos. Amb el primer tros es fa un quadrat i amb el segon una circumferncia. Sigui x la longitud del primer tros. Expressa la suma de les rees en funci de x. 4. La suma de les arestes d'un prisma recte de base quadrada s 36 cm. Expressa el volum del prisma en funci del costat de la base. 5. Considera un con tal que el radi de la base s de 4 cm i la seva altura s de 8 cm. Expressa el volum d'un cilindre inscrit en el con en funci del radi del cilindre. 6. Amb una cartolina rectangular de 2 m x 3 m es vol construir una caixa sense tapa. Per fer-ho es retalla un quadrat de cada un dels vrtexs tal com indica la figura. Expressa el volum de la caixa en funci del costat del quadrat.

7. Un comerciant compra articles a 350 la unitat i sap que si el preu de venda s de 750 , ven 30 unitats al mes i que per cada descompte de 20 en el preu de venda, incrementa les vendes de cada mes en 3 unitats. Expressa els beneficis del comerciant en funci del nombre de vegades que descompten 20 . 8. Es vol construir una piscina que tingui per base un rectangle i dos semicercles adjunts tal com sindica a la figura. Si es desitja que el permetre de la piscina sigui de 200 m, expressa l'rea de la piscina en funci de x.

x 9. Donat un sector circular de permetre 8 cm, troba lrea del sector circular el funci del radi del sector circular. 10. Dividim un filferro de 100m de longitud en dos segments de longituds x i 100-x . Amb el de longitud x formem un triangle equilter, i amb laltre un quadrat. Sabem que f (x) s la suma de les rees del triangle i del quadrat. Troba f (x) i determina el seu domini en la situaci plantejada. 11. Sobre els costats dun rectangle de permetre 30 cm es dibuixen 4 semicercles exteriors al rectangle. Determina lrea de la figura resultant en funci de la base del rectangle. 12. La part escrita (text) dun llibre forma un rectangle de 400 cm2, els marges superior i inferior del full han de ser de 2 cm i els marges laterals de 3 cm. Quina s la funci que expressa la superfcie del paper en funci de lamplada del text? 13. Expressa el volum dun cilindre drea total 24 ! cm2 , amb tapa inclosa, en funci del radi de la base.

14. El costat desigual dun triangle issceles fa 12 cm i laltura sobre aquest costat s de 5 cm. Donat un punt arbitrari sobre aquesta altura, obtn una expressi, en funci de x, de la suma de les distncies daquest punt a cadascun dels vrtex del triangle.

15. Sha de construir un dipsit cilndric de 8,1! m3 de volum. La superfcie lateral ha de ser construda amb un material que costa 3/m2 , i les dues bases amb un material que costa 4,5/m2. a. Determina la relaci que hi ha entre el radi r de les dues bases circulars i laltura h del cilindre. b. Dna el cost C(r) del material necessari per construir aquest dipsit en funci de r. SOLUCIONS

1. A( x) = 2. 3. 4. 5. 6. 7.

x 81 x 2 1 = 81x 2 x 4 2 2 36 C ( x) = 5 x + x 2 x (10 x)2 ( + 4) x 2 80 x + 400 A( x) = + = 16 4 16 2 3 V ( x) = 9 x 2 x V (r ) = (8r 2 2r 3 ) V ( x) = x(2 2 x)(3 2 x) = 4 x3 10 x 2 + 6 x B( x) = (400 20 x) (30 + 3x) = 60 x 2 + 600 x + 12000

200 x ! 2 x 2 (100 ! x ) 2 ! x 2 + 10000 + = ! ! ! 9. A = 4r ! r 2 2 x 2 3 "100 ! x % f (x) = +$ 10. ' , D f = (0,100) # 4 & 36 "! % ! 15! $ ! 2 225! 11. A(x) = x + (15 ! x) 2 + x ! (15 " x) = $ !1' x 2 ! # + 15& x + 4 4 #2 & " 4 %
8. A ( x ) =

12. 13. 14. 15.

S(x) = 424 + 4 x +

V (r) = ! (12r " r 3 ) D(x) = 5 ! x + 2 x 2 + 36 8,1 48,6! a) h = 2 b) C(r) = + 9! r 2 r r

2400 x