You are on page 1of 11

Yoga vaibhavam (Saparya yoga vaibhavam) Lalitha sahasranama is an unlimited treasure trove, aptly called rahasya nama sa hasra.

There are many faces and multitudes of revelations in these names. Vag de vatas have thought of all aspects of sadhana in composing this work. Of Late, wh ile browsing the names, it was unknowingly catching the attention on the similar ity of the names with the saparya ritual. Few names were exact match; few other s had the same meaning. Some of these thoughts were at random, mostly during dai ly chanting and much more intense during the laksharchana. The following is an o utcome of the inspiration, a share on the beauty of these revelations. The daily retinue before saparya is said in sandhyaa(422), the three deities at da wn , noon and dusk are gayatree(420), Saavitree(699) and Sarasvatee(704), the mantra has the vyaahrtee(421). This also hints that the Sri Vidyaa sandhyaa is also to be done. The Saparya starts with the sampradaya guru stotra which can be related to dakshi namurthy roopini(725) and sanakaadi samaraadhyaa(726)- showing us the initial guru and his disciples, hence the traditional guru paramparaa. The dvaara devata pooja will be seen in bhadra murthy(116) indicative of Bhadra ka li; Bhairavi(276) the feminine form of bhairava and ganaambaa(719)- the feminine for m of Lambodara - ganesha. The sankalpa resolve - is seen as mahaayaaga kramaaradhyaa(230), we also generally state dharmaarthakaama moksha catur vidhya purushaartha sidyyartham this seen as t rivargadaatree(760) , svargaaparvargadaa(764), and purushaartha pradaa. (291) The asana seat is denoted by padmaasanaa(278) which shows many aspects of the seat like softness, posture etc. Another name sukhaaradhyaa(681) will point to the sta te of mind and also the posture sukhaasanaa The object of worship which is usually a Sri Cakra is seen as cakra raja niketana a(245), sricakra raaja nilayaa(996), meru nilayaa(775). This Sri Cakra is inclusive o f all other cakras as seen in sarva yantraatmikaa(205), mahaayantraa(228). The prana prathishtaa ritual is seen as praanadaa(783) The peeta pooja which is seen as from amrtaambhonidhaye namah to mahamayaa yavani kaayai namah is seen astonishingly in sumeru Madhya srngasthaa, srimannagara naayi kaa, cinatmani grahantasthaa, panca brahma sanansthitaa, mahaa padmataveesamstha , Kadamba vana vaasini (55-60) The deepa pooja is aptly seen in agyana dhvanta deepikaa(993) which shows us the a ctual goal of the said ritual (saparya.) as the inner light The bhoota shuddhi is seen in taapa trayaagni samtapta samaahladana candrikaa(357 )- this name speaks about both the burning aspect of the limited body (sankoca sa reeram dahadaha paca paca) and the cooling aspect of the ashes (paramashivaamrta m varshaya varshaya), this is also seen as sudhaa sruthi(879). These are found in this practical ritual manual. The final glorious body born out of the ashes (sha ambhava sareeram uptaadaya utpaadaya) is meditated as shaambhavee(122) The vighnotsarana is seen in vighna nashinee (451), mahaa ganesha nirbhinna vighna yantra parharshitaa(78) and samhrtaashesha paashandaa(355). The meditation of a protective fire wall (digbandhana) is seen in jvalamaalini ka shipta vahni praakaara Madhya gaa(71)

The nyaasaa jaalaa are seen in: matruka nyasa- maatrukaavarna roopini(577), malini nyasa -maalini(455), Srikhandaadi nyaasaaa srikhandaardha shareerinee(392) mula vidya nyaasaa - mula kuta traya kalebhara(89) The laghu shoda with: ganaamba(719) ganesa nyaasa, taatanka yuagaleebhoota tapanodu pa mandala(22) - tapana as sun the central figure of all planets will indicate th e graha nyasa and udu as star will relate to the nakshatra nyaasa, the whole yog ini nyaasaa in detail from vishuddhi cakra nilayaa to yaakinyambaa svaroopini(47 4-534), the peeta nyaasa in pancaashat peeta roopini(833). The paatra sadhana placement of vessels is seen in various forms. The whole proce ss is visualized from caitanyaarghya samaraadhyaa(918)- pointing to the vishesharg hya stapana, thus indicating the earlier sthapana of vardhani and samaanya arghy a. The pedestal, vessel and liquids are seen as fire, sun and moon relatively in the names vahnimandala vaasini(352), bhanu mandala madhyastha(275), candra manda la madhyagaa(240). kalaatmikaa(611) will show the thirty eight kalaas of the agni, surya and soma mandalaas The invoking of the aspects in creative, nurturing, annihilative, concealment an d grace into the vishesharghya are seen as srtikartri, brhama roopa, goptri, govi ndaroopini, samhaarini, Rudraroopa, tirodhanakaree, Isvari, sadasivaa anugrahada a.(264 273) Sudha devi praarthanaa mantras are also seen: akhandaika + naayike:- Kumaamrtaik a rasikaa(90), akulasthaamrtaakaare + roopini akulaa(96) , tvatroopinyaika+kuruciteka asaroopini.(364) The offering of guru paatra is seen as guru moorthy(603), the tarpana to the three gurus are seen in trivarganilayaa(873), his prasada is seen in guru priyaa(722). An tar havan of eight aspects are seen in: punyaapunya phala pradaa(288) and dharam aadharma vivarjitaa(255), the first two and last two are said the middle two set s can be visualized. The antar havan is seen in cidangni kunda sambhootaa(4) The antar yagaa is seen in antar mukha samaraadhyaa(870) and bhaavanaagamyaa(113), the verses in the text: aamoolaadharrat aabrahma bilam vilasanteem in Shat cakr opari samsthitaa(108), the next bisatantu taneeyassem(111) is seen exactly, fur ther vidyut pinja panjaraam is seen as Tatillataa samaruchih(107) vivasvadayuta bh aasvta prakaashaam in udayt bhaanu sahasraabhaa (6), Nijaaruna prabhaa poora m ajjat brahmaanda madalaa(12), parsshata sudhaa mayookha su seetalaam in Candr a nibhaa(592). The murti kalpana for aavaahana is leela vigraha dhaarinee(865) The sixty four services (upacaras) are in a single note as catusshashti upacaarad hyaa(235). Some aspects are also said as: aruna dukoola parishanam and aruna kucottareeyam - arunaaruna kausumbha vadtra b hastvat katitadi(37) candanaagaru kumkuma kastoori gorocanadi divya gandha sarvaangeena vilepanam- ca ndana drava digdhaangii (434)and divya gandhaadhyaa(631) nava mani makutam - kuruvinda mani sreni kanat koteera manditaa(14) candra sakalam - caru candra kalaa dharaa(243) seemante sindhooram / tilaka ratnam - sindoora tilakaancitaa(632) mukha candra kalankaabha mrga naabhi visheshakaa (16) mani kundala yugalam - kanat kanaka taatankaa(864) taatanka yugaleebhoota tapan odupa mandalaa (22) naasaabharana - taraa kaanti tiraskaari naasaabharana bhaasuraa(20) adhara yaavakam - nava vidruma bimba sri nyakkari radana chadaa(24) prathama bhooshanam kamesha baddha maangalya sutra shobita kandahraa(30) muktavali, ekavali -ranta graiveya cintaka lola mukta phalanvita(32) keyura yugala catushtayam, valayavali, urmikavali- kanakaangada keyoora kamaneey a bhujanvitaa(31)

kancidamam - ratna kinkinikaa ramya rashanaa daama bhusshitaa(38), saagara mekha laa(694), ranat kinkini mekhalaa (312) rantam noopursam - sinjana mani manjeera mandita sri padambujaa(46) eka kare paasham - Paasha hastaa (810) anya kare amkusham ankushaadi praharanaa (517) the sugar cane bow and flowery ar rows are included in this name by aadi sva samaana veshaabhiraavarana devataabhi ssaha mahaa cakraadhirohanam Cakra raja rathaa rooda sarvaayudha parshkrtaa (68) kameshvarnka paryankopavesanam - shiva kameshvarankasthaa (52) amrtaasava cashakam - Kaadambaree priyaa (330), Vaarunee mada vihvalaa(333) karpoora veetikaa - karpooraveetikaamoda samaakarshaddigantaraa(26) aananda ullasa vilaasa haasam - caaru haasaa(242), dara haasojjvalanmukhee(602) and svatmaanada lavee boota brahmadyananda santati (365), Chatra, darpana, taala vrntaa mahaa samraajya shaalini (582), Caamara- sa caamara ramaa vaani savya dakshina sevitaa (614), The last five upacaras of sandal paste, offering flowers, incense smoke; lighted lamps and food are in a single name panca sankhyopacarini(950), The offering of betel after food is seen in tamboola poorita mukhi(559), Then the nine (ten) mudraas are shown is seen as dasha mudraa samaraaadhyaa(977). The tarpan thrice after the mudraas are enjoined in bindu tarpana santushtaa (974) . The gesture (mudra) for pooja is gyana mudraa (979) and for the tarpan tattva mudr aa is in tattva mayee (907). The shadangadevatarchana is seen in shadanga devtaayuktaa (386). The nitya mandala pooja is seen in prataipanmukhya raakaanta tithi mandala poojit aa (610), - The individual nityaas are also seen; 1. Kaameshvari kameshvara prana naadi; (373), 2. bhagamalini- bhagamalini(277), (another name maanavatee(931), indicativ e of maanadaa the second candra kalaa and hence the second nityaa too) 3. nitya klinna- nitya klinaa(388). 4. bherundaa turya(262), meaning the fourth; (another name tushti(443), th e fourth candra kalaa ; vamanayana(332) showing the fourth alphabet in matruka n yasa and hence the fourth nityaa too) 5. vahni vaasini- vahni mandala vaasini(352), (another name pushti(444), th e fifth candra kalaa and hence the fifth nityaa too) 6. vajreshvari vajreshvari(468), (another name ratipriyaa(316), indicative of rati the sixth candra kalaa and hence the sixth nityaa too) 7. shivadootee shivadootee(405), (another name dhrti(446), the seventh can dra kalaa and hence the seventh nityaa too) 8. tvaritaa sadya prasaadini(383), khipra prasaadini (869), 9. kulasundari kulangana(92),; 10. nityaa nityaa(136), (another name kaanti(449), the tenth candra kalaa an d hence the tenth nityaa too, maataa(457), is another name which will show us the nityaa nityaa mantra) 11. neela patakaa neela ciikura(185),; 12. vijayaa vijayaa(346), (another name sreekaree(127), indicative of sree th e twelfth candra kalaa and hence the twelfth nityaa ) 13. sarva mangalaa sarva mangalaa(200),; (another name priyavratha(770), th e thirteenth candra kalaa and hence the thirteenth nityaa too) 14. jvalaa malini tejovatee(452); 15. citraa poornaa(292),; kalaanaathaa(612), a composite of all kalaas of c andra mandala 16. mahaa nityaa nishkalankaa(153),; Sharaccandara nibhaananaa(129), (the f ull moon of the shart masaa) 17. mahaa saptadasi nityaa Sarvaateetaa(962),This devi is called so in the po

oja paddhati 18. The attendant deity (bali devata) of these sixteen nityaa is called kur ukulla(438), the same name is found in sahasranama also. The guru mandala in a name guru mandala roopini(713); The nava naathas are seen as:1. prakaashnanada natha paraakaashaa(782); 2. vimarshananda natha vimarsha roopini(548); 3. aanandanandanatha paramanadaa(252), 4. Sri gyanaanandanatha gyanadaa(643), 5. Sri satyanandanatha- satya roopaa(818), 6. Sri poornanandanatha poornaa(292), 7. svabhaavanandanatha- svabhava madhuraa(915), 8. pratibhanandanatha vidagdhaa(904)- both names mean very skillful, 9. subhaganandanatha subhagaa(761), The divyaugha :1. paraprakaashanandanatha sva prakaaashaa(414); 2. para shivanandanatha shiva paraa(410); 3. parasakthyambaa paraasakti(572); 4. kauleshvaranandanatha kaulamarga tatpara sevitaa(441); 5. shukladevyamba shukla samsthitaa(531); 6. kuleshavranandanatha kuleshvari(439); 7. kameshvaryamba kama sevitaa(586). The siddhaugha as: 1. bhoganandanatha- mahaa bhogaa(219) ; 2. klinnanandanatha- nitya klinna(388) ; 3. samayanandanatha samayaantasthaa(97) ; 4. sahajaanandanatha- svasthaa(914). The manavaugha as:1. gagananandanatha gaganaantasthaa(855) ; 2. vishvanandanatha vishavaroopaa(256), 3. vimalanandanatha- nirmalaa(135), 4. madananandanatha mada shaalini(431), 5. bhuvananandanatha- bhuvaneshvari(294), 6. leelanandanatha leela vinodini (966), 7. svatmanandanatha- svatmaaraamaa(878), 8. priyanandanatha priyamkari(731) Interestingly my own parampara is seen as: 1. ( Sri Paraatparatara Guru) Sri Subramanyanandanatha guhajanma bhoo(606), 2. (Sri Paraatpara Guru) Sri Shankaranandanatha- shaankari(126), 3. (Sri Parameshti Guru) Sri Shivaanandanatha-shivapriyaa(409), 4. (Sri Parama guru) Sri Natananandanatha- nateshvari(734), 5. (Sri Guru) Sri Yajananandanatha- yagnaroopa(769), 6. (Self) aatmaanandanatha - aatmaa(617). Till this is called layaanga pooja Now the Avarana pooja is seen as: The first enclosure (avarana) which is representing the three worlds (trailokya mohana cakra) can be visualized in the names dharaa(955) and mahee(718), the devatas are seen as:The first line of the enclosure is the ten siddhi devatas, who are seen in the n ame mahaa sidhi(224). The second line of eight matrukaas :1. brahmi brahmi(675), 2. maheshvari- maheshvari(750), 3. kaumari guhamba(706),

4. 5. 6. 7. 8.

vaishanavi- vaishnavi(892), varahi pancami (948) (the fifth of the order of matruka), indrani vajrini(944) ( the weapon of indra is vajra-the thunderbolt) camunda candikaa(755), mahalakshmi maha lakshmi (210).

The third line of this enclosure has the ten mudra devatas, who are seen in dasha mudraa samaraaadhyaa(977). The yoginis of this enclosure have the common name prakata yogini seen as prakata a krtihi(830). The Cakreshvari of this enclosure is called tripuraa(626) the same name is seen in sahasranama The second enclosure (avarana) called (sarvaashaa paripooraka) has sixteen deiti es representing the sixteen phases of moon seen as Candra nibhaa(592) , whose na mes end with nityaa kalaa Devi, thus we can see them in a name nityaa shodasikaa roopaa(391) The yoginis of this enclosure have the common name gupta yogini seen as goptri(26 6). The Cakreshvari of this enclosure is called tripureshi(787) the same name is see n in sahasranama The third enclosure (avarana) called (sarva samkshobhana) has eight deities of t he Shivas eight aspects can been seen in shivamoorthy(407). Their names start with ananga, thus we can see them in a name ashtamurti(662) The yoginis of this enclosure have the common name and prefix guptatara yogini a nd ananga respectively; these will translate to a single name adrushyaa(649). The Cakreshvari of this enclosure is called tripurasundari the same name is seen in sahasranama as srimattripurasundaree(997) The fourth enclosure (avarana) called (sarva saubhagya daayaka) is identified wi th the fourteen worlds seen in the name unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanaaval ih(281) and the fourteen deities are seen as:1. Sarva samkshobini kshobini(466) 2. Sarva vidravini saandra karunaa(197) (dravana is to melt the heart with kindness) 3. Sarvaakarshini bhakta citta keki ghanaaghanaa(747) 4. Sarvaahladini mahaa rati(218) 5. Sarva sammohini - sarva mohini (703) 6. Sarva stambhini nishkriyaa(182) 7. Sarvajrmbhini aneka koti brahmnada janani(620) (jrmbhana means to blosso m) 8. Sarva vashankari sarva loka vashamkari(697) 9. Sarva ranjini ranjini(309) 10. Sarvonmadini manonmanee(207) 11. Sarvaartha sadhini - sarvaartha datri(698) 12. Sarvasampattipoorani- vasudaa(670) 13. Sarva mantra mayee mahaa mantra(227) 14. Sarva dvandva kshayamkari nirdvaitaa (667) The yoginis of this enclosure have the common name sampradaya yogini seen as sam pradayeshvari(710). The Cakreshvari of this enclosure is called tripuravaasini this name is seen as t risthaa(874) in sahasranama, both mean residing in the three states. The fifth enclosure (avarana) is identified with the ten prana (per bhavanopanis had) and seen as praanaroopinee(784), and also with the ten avataraas of Mahavishn u seen as Karaangulinakhotpanna naarayana dashaakrtih (80) the ten deities are s een as:1. Sarvasiddhi pradaa- siddha mataa(473) 2. Sarva sampat pradaa dhana dhanya vivardhini(886)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sarva priyamkari prema roopaa (730) Sarva mangala karini sarva mangalaa (200) Sarva kaama pradaa- kaama dayini(63) Sarva dukha vimocani dukha hantree(191) Sarva mrthyu prashamani mrthu mathani(181) Sarva vighna nivarini vighna nashini(451) Sarvaanga sundari anavadhyaangi(50) / komalaangi(721) Sarva saubhagya dayini bhakta saubhagya dayini(117)

The yoginis of this enclosure have the common name kulotterna yogini seen as kulo tternaa (714). The Cakreshvari of this enclosure is called tripuraasrii this name is seen as tri purasrii vashankarii(978) in sahasranama The sixth enclosure (avarana) has ten deities, identified with the ten aspects o f vaishvaanaraa agni is sen in vahni mandala vaasinee (352):1. Sarvagnaa sarvagynaa(196) 2. Sarvasakti sarva sakti mayee(199) 3. Sarvaishvarya pradaa mahaishvaryaa(220) 4. Sarvagyana mayee gyana vigrahaa(644) 5. Sarva vyadhi vinaashini sarva vyadhi prashamani(551) 6. Sarvaadhaara svaroopaa sarvaadharaa(659) 7. Sarva paapaharaa papa naashini(167) 8. Sarvaanada mayee aananda kalilaa(729) 9. Sarva raksha svaroopini rakshakaree(317) 10. Sarvespsita phala pradaa vanchitaartha pradaayinee (989) The yoginis of this enclosure have the common name nigarbhayogini seen as nirbhav aa(174) and ajaa(866). The Cakreshvari of this enclosure is called tripuramaalini(875) the same name is seen in sahasranama The seventh enclosure (avarana) has eight deities of speech can be seen as vaagva adini(350) and the eight devatas are seen as:1. Vashini sarva loka vasankarai(697) 2. Kameshvari kamaroopini (796) in the form of kameshvaraa, i.e. the feminin e form 3. Modni paraamodaa (940) 4. Vimlaa- vimalaa(347) 5. Arunaa sarvaarunaa(49) 6. Jayini jayaa (377) 7. Sarveshavri sarveshvari(202) 8. Kaulini- kaulini(94) The yoginis of this enclosure have the common name rahasya yogini seen as guhya r oopini(707). The Cakreshvari of this enclosure is called tripuraasiddhaa this name is seen as siddheshavari() in sahasranama The weapon in the middle of the seventh and eight enclosures are seen explicitly :1. Bana panca tanmaatra sayakaa(11) 2. Capa mano ropeekshu kodandaa(10) 3. Paasha raaga svaroopa paashadhyaa (8) 4. Ankusha krodhakaaramkushijvalaa (9) The eighth enclosure (avarana) is a triangle and is visualized in trikonagaa(986) and yoni nilayaa(895)-(Yoni also means a triangle), it is also identified with thr ee gunas and is seen as trigunaa(984), the three aspects of knowledge, action and will are seen in iccha sakti gyana sakti kriyaa sakti svaroopini(658) , the deitie s and associated seats (peeta), are seen as:1. Mahakameshvari mahaa kamesha mahishi (233), the seat is kamagiri seen as kaama poojitaa(375) here a part of the name is only seen, we have to infer the w hole , similar reference is there in sarva siddhikara stotra which starts as gan

esha graham nakshatra+. kaama poorna jakaaraakhya sri peetaantar nivaasini- where a part of the name is only told for the peeta. 2. Vajreshavri(468) the same name is seen, the peeta is poorna giri peeta s een in srngaara rasa sampoornaa(376) the last part seen as poorna points to the pe etam, here the explanation for srngaara rasa as seen from bhaskararayya srnga me ans horns and hence number two, rasa the tastes and traditionally there are six variances , pointing to number six, aara means petals, on a whole two six petals , which is twelve petals , showing us the anahata chakra , where during the nya asa we place the poorna giri peeta and vajreshvarai devi. 3. Bhagamalini the same name is seen in bhagaaradhyaa(715) of the same mean ing and the peeta is also explicit jaalandhara sthitaa(378). 4. Lalitambika(1000) is the fourth deity and her name is there in the sahas ranama as such , the aspect of kalaa is seen as shantyaateeta kalaatmikaa(853) and the peeta is also clearly said as odyana peeta nilayaa(379) The Cakreshvari of this enclosure is called tripuraambaa the same name is seen a s tripurambikaa(976) in sahasranama The middle bindu sthana is seen in: - Sri vidyaa(585) Sri shodasaksharee vidyaa(587) Shiva saktyaikya svaropini(999) baindavaasanaa(905) bindu mandala vaasini(380) The mudras for this enclosures pooja are also said yoni mudraa(982) and trikhandeshi( 983) The peeta here is shaambava peeta denoted as shambhu mohini(954) and shiva kamesh varankasthaa(52). The Cakreshvari of this enclosure is called mahaa tripurasundari(234) the same n ame is seen in sahasranama The anga devatas are seen as:Balaa Balaa(965) Annapoorneshvari annadaa(669) Ashvaroodaa ashvaroodhadhishtitaashva koti kotibhiraavrtaa(67) The caturaayatana devtas are seen as:Ganesha Kameshvara mukhaaloka kalpita sri ganeshvaraa(77) Surya Mitra roopini(565) Mitra also means surya Shiva Shivaa(53) Vishnu Naaraayanee(298) The five deities of Mahayaaga kramaa are also found Ganesha kumara gana naathaambaa(442) Balaa leela vinodini(966) Matangi geya cakra rathaa rooda mantrini parisevitaa(69) Varaahi kiri cakra rathaa rooda dandanaatha puraskrtaa(70) (In kalpa sutra instead of Balaa karma we find paraa pooja in the above set of d eities, we have the same name paraa(366) in Sahasranama) The panca pancikaa deities are also seen:Panca lakshmi raajya lakshmi(689) Panca kosha panca koashantarasthitaa(428) kosha naatha(690) The individual devatas other than the central Sri Vidyaa are seen as: paranjyoti (806), paraa(366) nishkalaa(140) shambavee(122), praana ropinee(784) and matruka a varna ropinee(577) Panca kalpalataa bhaktimat kalpa laitikaa(353) Panca kamadhughaa kama dhughk(795) Panca rantaa mukundaa(838) (this is a type of gem, one of the nine treasures of kubera) The shaddarsana devtaas are also seen: Bauddha darsana mahaa Buddih(223) Vaideeka darsana gayatree/(420) savitree(699)/ sarasvatee(704)/ dvija brnda nish evtaa(423)

Saura darsana maartanda bhairavaaradhyaa(785) Shaiva darsana shivaaradhyaa(406) Vaishnava darsana kamalaaksha nishevitaa(558) Sakta darsana hreemkaari(301) Thre aamnaaya devataas are also visible as :Poorvaamnaaya unmodini poorvaja(975) (here poorva is indicative of this aamnaaya a) Dakshinaamnaaya bhogini bhogini(293) Pascimaamnaaya kuncikaa kundalini(110) ( kuncikaa means hunch backed with refer ence to the kundalini who lies like a coiled serpent of three and half round) Uttaraamnaaya kaalikaa mahaa kalee(751) The shadhadhva pooja is seen in a single name shadhadhavaateeta roopini(991) Varnaadhvaa Varnaroopinee(850) , padaadhvaa vyomakeshee(942) , matraadhvaamantrasaa raa(846), tattvaadhvaa- tattvamayee(907), kalaadhvaa kalaamaalaa(794), Bhuvanaad hvaa bhoomaroopaa (666). The Sixty-four yogini pooja as in mahaa yaagaa are seen in names Mahaa yaaga kram aaraadhyaa(230) and mahaa catushshashti yogini gana sevitaa(237) The mantras of sharabhesvaraas saktis are seen as dushta dooraa (193) for Shoolin i and Paramantra vibhedinee(812) for Pratyangiraa. The vanaduragaa mantra in Mahaavidyaa(584) The dasa mahaa vidyaa devatas are also seen: 1. dakshina kali maha graasaa(752) 2. taraa kshobhini(466) 3. Sundari srimattripura sundari(997) 4. bhuvaneshvari bhuvaneshvari(294) 5. Bhairavi bhairavi(276) 6. Bagala mukhi peetavarnaa(507) (Bagala devi is meditated as yellow in co lor, she is also called peetambara vidyaa- The yellow science) 7. chinnamastaa vajrini(944) ( the mantra says vajra vairocaneeye she is in dra sakti) 8. dhoomaavati vrddhaa(671) (Oldest-before creation) 9. maatangi mantrini nyasta rajya dhooh(786) 10. kamalaatmikaa mahaa lakshmi(210) (The dhoopa, deepa and naivedyaa are already indicated in the above sixty four u pacaaraas ) The kamakala dhyana is in two names, one is the kamakala bija I (712), which is a name and another is kamakalaaroopaa(322). The fire sacrifice (havan) done is seen as yagyna roopaa (769) and bali at the end of the said sacrifice in bali priyaa(677) The rendering of praises to the adored deity is seen in stotra priyaa (927), naa ma paarayana preetaa (732), saama gaana priyaa (909). The Suvasini pooja is seen as suvasinyarcana preetaa(971). The young maiden (kanyaa) poojaa is to be done invoking respective deities of th e age as per puraanas. They are:1. 2. Age of Kanya One Two Devi Sandhyaa (422) Sarsavatee (704)

3. 4. 5. 6. 7. 8. 0) 9. 10. 11. 12. 13.

Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen

trimoorthy (628) Kaalilaa = Mahaa kalee(751) Subhagaa (761) umaa (633) Candikaa(755)/ Maalinee(455) Shaambhavee (122)/kubjikaa=kundalinee(11 Durgaa(190) aparaajitaa= ashvarooda+sevitaa(67) rudraanee= rudra roopaa (269) bhairavee (276) mahaa lakshmi (210)

The samaayika pooja is seen as veera ghoshti priyaa(898). The tarpana to guru was told earlier, now aatma tarpanam in the tattva shodhana is seen as aatma vidyaa(583) This is the paramjoti koshamba of eight syllables as revealed by Sri Bhaskararaya. The tarpana to all deities will be seen in rahas ta rpana tarpitaa(382) The tattva shodhana as per paramaananda tantra will speak about of trimurtis, th ree states with the breaks three knots in the path of kundalini as the cleansing of the three malaas, (satvaatmaka brahma granthi vidalana praveenaaya vishva va ishvananaraatma sthoola sareeraaya vaani vallabha sahitaaaya vishva purushaatma ne and likewise for the rest) so brahma granthi vibhedini(100), vishva roopa(256) , jaagarini(257) for the first; vishnu granthi vibhedini(102), svapanti(258) tai jasaatmikaa(259) for the second; Rudra granthi vibhedini(104), suptaa(260), praa gyaatmikaa(261) will point to the aanava, mayika and karmika mala shodhana. nirmal aa(135), turyaa(262), sarvaavasthaa vivarjitaa(263) will show us the state reache d by sarva tattva shodhana. The purna patra will be in Sahasraaraambujaaroodhaa (1 05) and sudha saaraabhi varshini(106) The puja samarpana and kshamaa praarthana is seen as dayaa murti(581) and avyaaja karunaa moorthy(992) The Shanti stotra is seen as samasta bhakta sukhadaa (502). These thoughts on the identity of the saparya and Sahasranama affirm the saying of Sri Lalitha Devi in the phala sruti that, even though one may not do to the j apa of pancadasi or perform the Saparya ritual, the chanting of this sahasranama is essential, since we find that this includes the elements and aspects of sapa ryaa and also the mantra shastraa. Another captivating thought on the most popular guru vandana slokaa sreenaathaadi guru trayam is shared 1. Sreenaathaadi guru trayam: The sva guru, parama guru and parameshti guru - The above decoding points at names Guru moorthy(603), trivarga nilayaa(873) 2. ganapathim The Maha ganapathi His emergence from the glance of Lalithamb ika to kameshavra is said in the name kameshvara mukhaaloka kalpita sree ganesh varaa(77) 3. peeta trayam The kamagiri, purna giri and jaalandahra from the above tex t in the eight avaranas place we find names kaamapoojitaa(375), poornaa(292), jaa landharasthitaa(378) 4. bhairavam The terrific deity- we find a name mahaa bhairava poojitaa(231 ). 5. siddhaugham The group of siddhas we find a name siddheshvaree(471) 6. Vatukatrayam : The deities kumara, brahma and citraa are the vatukas sai d, we find two of them- kumara in guhaambaa(706) and Brahma (virinci) in Brahmaanee (674). Thus the third is to be inferred. 7. Padayugam : The feet of Lalithambikaa and kameshvaraa is seen in the na me pada dvaya prabhaajaala paraakrta sarooruhaa(45) 8. dooteekramam : The ten dootees are representing the five elements and t

heir experience The first is unnamed since it is space , next mahaa points to the vayu, divya points to the fire , shankha will point to water and padma to earth. Thus the names ;panca bhooteshi(949) and panca sankhyopacaarinee(950) will show these deities 9. mandalam : The three spheres of existence as seen from above vahni mam dala vaasini(654), bhanu mandala madhyasthaa(275) and candra mandala madhyaga(24 0) 10. veeraandvyashta : The ten accomplished aspirants seen in the name veera ( 899) and veeraaraadhyaa(777) 11. catushaka shashti: The sixty four siddhas representing the sixty four st udy routes seen in the names cathushshashti kalaa mayee(236) and siddha maataa(47 3) 12. navakam : The nine gestures in the ritual (mudras) the tenth also is in cluded in the name dasa mudraa samaaradhyaa(977) 13. veeraavali pancakam : The five modes of creation, sustenance, annihilat ion, concealment and grace seen in names panacakrtya paraayanaa(274) and pancabrah ama svaroopini(250) 14. sriman maalini: The maalini , an order of the fifty one alphabets in a different manner, starting from na ending with pha is seen straight away in the nam e maalinee(455) 15. mantraraaja : The anushtub mantra of Nrsimha is called Mantra raja We fi nd (ugram veeram) Veeraa(899), (Mahaa vishnum) Vishnu roopini(893), (Jvalantam) tejovatee(452), (Sarvato mukham) sarvato mukhi(532), (bhadram) Bhadra moorthi(11 6), (mrtu mrtum) mrthu daaru kutaarikaa(749) Also it will mean mahaavidyaa(584); a nd hence the most secret mantra of sixteen syllables which is seen as sree shoda saaksharee vidyaa(587) Vande guruor mandalam: This I bow to this congregation of the preceptors of thi s vidyaa is seen in guru mandala roopinee(713) Interestingly we can see the list of upaasakaas of the said ritual in the sahasr anama :The Sri Vidya mantra is classified on the basis of the staring alphabet, hence t he following are called Kaadi vidyaa and upasakaas are:1. Kama sevitaa(586) Worshipped by Lord Manmatha 2. Manu vidyaa(238) Worshipped by Lord Manu, propagator of the mankind 3. Taapasaaraadhyaa(359)/shishitapoojitaa(412)Worshipped by the sages (esp. agastyaa, durvaasaa) 4. Sanakaadi samaaraadhyaa(726) Worshipped by four Sanakaadi sages 5. Hari brahmendra sevitaa(297) Worshipped by Lord Vishnu, Lord Brahma and Indra 6. Budhaarcitaa(825) = Worshipped by Lord Budha (Planet Mercury) 7. Mahaa Bhairava poojitaa(231) Worshipped by Lord Bhairavaa Haadi vidyaa upaasakaas are:8. Lopamudraarcitaa(647) Worshipped by Sri Devi Lopamudra, wife of Sage Ag astya 9. Raja raajaarchitaa(305) Worshipped by Lord Kubera, another name for him is raajaraaja 10. Shivaaradhyaa(406) Worshipped by Lord Shiva 11. Kamalaaksha nishevitaa(558) Worshipped by Lord Vishnu 12. Maartanda bhairavaaraadhyaa(785) Worshipped by Lord Surya (sun) Saadi vidyaa upasakaas are:13. Candra vidyaa(239) Worshipped by Lord Candra (Moon)\ 14. Nandi vidyaa(733) Worshipped by Lord Nandi , The following upaasakaas mantras are not known widely:15. Gandharva sevitaa(636) Worshipped by gandharvaas, though this indicates of all gandharvaas, we can also infer their Lord Vishvaavasu and also to haahaa hoohoo.

16. Pulomajaarcitaa(545) Worshipped by wife of Indra, Saci Devi 17. Rambhaadi vanditaa (741) Worshipped by celestial dancers at Indras cour t. 18. Shaaradaaraadhyaa(123) Worshipped by wife of Brahma, Sarasvati Devi 19. Kshetrapaala samarcitaa(345) Worshipped by Lord Kshetra paala (protector of divine places) The following references of worship are generic in nature:20. Dvija brnda nishevitaa(423) Worshipped by people who are twice-born ( th is is indicative of having a thirst for self knowledge) 21. Guhakaaradhyaa(720) Worshipped by the secret worshippers 22. Veeraaraadhyaa(777) - Worshipped by skilled sadhakaas 23. Dheera samarcitaa(917) Worshipped by bold sadhakaas 24. Aa baala gopa vidhitaa(994) Worshipped by the young cattle herder (allus ion to Lord Krishna)