You are on page 1of 6

BACH REMEDIES

Groep
I Angst
II Onzekerheid
III Onvoldoende interesse in het hier en nu
IV Eenzaamheid
V Overgevoeligheid (denkbeelden)
VI Moedeloosheid en wanhoop
VII Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

# Remedie (NL) Groep Remedie (EN) Emotie Foto


01 Agrimonie V Agrimony Zorgen achter humor en scherts
verbergen (geheime zorgen), geen
confrontatie aangaan, afleiding zoeken in
gezelschap, geestelijke kwelling,
schijnbaar opgewekt zijn

02 Ratelpopulier I Aspen Onverklaarbare angst, onbestemd


voorgevoel, ongerustheid

03 Beuk VII Beech Onverdraagzaamheid, kritisch en


intolerant tegenover anderen, neiging tot
projecteren, oordeel vellen (snel)

04 Duizendgulde V Centaury Weinig wilskracht, gewillige dienaren,


n-kruid geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te
imponeren, uit te buiten, te misbruiken,
individualiteit (slecht ontwikkeld)

05 Loodkruid II Cerato Twijfelen aan eigen oordeel of besluit,


beïnvloedbaar, terugkomen op besluiten,
raad en bevestiging vragen aan anderen,
concentratie (gebrek aan), twijfel aan
eigen intuïtie, veranderlijk,
zelfvertrouwen (gebrek aan)

06 Kerspruim I Cherry Plum Angst voor innerlijke overgave,


controleverlies, verlies zelfbeheersing,
irrationele gedachten, onbeheerstheid,
verstand verliezen (vrees), vertwijfeling
# Remedie (NL) Groep Remedie (EN) Emotie Foto
07 Kastanjeknop III Chestnut Bud Niets leren van ervaringen, voortdurende
herhaling van dezelfde fouten,
onachtzaamheid, onbeholpen

08 Cichorei VII Chicory Hebzucht, kritisch, zelfmedelijden, snel


afgewezen voelen, gekwetst (snel),
overheersend in de zorg voor anderen,
egocentrisch, betuttelend, bemoederen
(graag), aandacht claimen,
verlatingsangst.
09 Bosrank III Clematis Onoplettendheid, dromerigheid,
verstrooidheid, dreigend bewustzijns-
verlies, bewusteloosheid

10 Appel VI Crab Apple De "reinigings remedie" (reinigend), zelf-


afkeer/zelfafschuw, zelfkritiek,
schaamte, gefixeerd op details (ideefixe),
reinheidscomplex.
11 Iep VI Elm Tijdelijk overstelpt door
oververantwoordelijkheid overbelasting
(tijdelijk). Gevoel voor ontoereikendheid,
tekort schieten (gevoel), uitputting
(tijdelijk)

12 Gentiaan II Gentian Ontmoediging, pessimisme, neerslachtig-


heid, terugval (in ontwikkeling bij
ziekte), ongeloof, twijfel

13 Gaspeldoorn II Gorse Wanhoop, verslagenheid, hopeloosheid,


moedeloosheid , niet meer durven hopen
op herstel, bij chronische problemen of
ziekte, verloren vertrouwen,

14 Struikheide IV Heather Egocentrisch , geobsedeerd door eigen


problemen en ervaringen, spraakzaam,
zich vastklampen aan toehoorder.

15 Hulst V Holly Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht,


wantrouwen(anderen), wraakgevoelens,
driftbuien en agressiviteit.
# Remedie (NL) Groep Remedie (EN) Emotie Foto
16 Kamperfoelie III Honeysuckle Nostalgie, heimwee, leven in het
verleden, geen perspectief zien in de
toekomst, goede, oude tijd,

17 Haagbeuk II Hornbeam Het "maandagmorgen" gevoel, talmen,


uitstellen.

18 Reuzebalsemi IV Impatiens Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid,


en gespannenheid, hoog levenstempo,
nerveuze gebaren, uitputtingsverschijn-
selen door te hoog toerental, alles moet
vlug,kan niet tegen mensen die lang-
zamer zijn "laat mij dat maar doen", de
neiging hebben zinnen van anderen af te
maken.
19 Lariks VI Larch Gebrek aan zelfvertrouwen, onzeker-
heid, faalangst, minderwaardigheids-
gevoel, verwachting te falen, "ik kan het
niet", twijfel aan eigen kunnen

20 Maskerbloem I Mimulus Angst (bekende oorzaak), verlegenheid,


bedeesdheid, zenuwachtigheid

21 Herik III Mustard Somberheid, zwaarmoedigheid,


neerslachtig (diepe), droevig,
overschaduwd door donkere wolk,
onbekende oorzaak.

22 Eik VI Oak Onophoudelijke inspanning, van geen


ophouden weten, moedig volhouden,
dapper strijden tegen ziekte en of
tegenspoed, uitputting (chronisch)

23 Olijf III Olive Uitgeput (algehele), afgemat, geestelijke


en lichamelijke vermoeidheid (algehele),
beroofd van energie, leegte (innerlijke)
# Remedie (NL) Groep Remedie (EN) Emotie Foto
24 Den VI Pine Schuldgevoelens, schuldcomplex,
zelfverwijt, zichzelf voortdurend
verontschuldigen, ook voor fouten van
anderen, geen eigenwaarde

25 Rode kastanje I Red Chestnut Geobsedeerd door angstige over-


bezorgdheid, bezorgdheid voor het
welzijn van anderen.

26 Zonneroosje I Rock Rose Nachtmerrie , paniek, schrik,


levensbedreigende vrees (uiterste), snel
schrikken.

27 Bronwater VII Rock Water Strikte levenswijze, zelfbeteugeling,


weinig flexibel, perfectionistisch, harde
meester voor jezelf, martelaarschap voor
eigen ideaal, zelfverloochening

28 Hardbloem II Scleranthus Talmen, uitstellen, uitputting


(geestelijke), Afgemat, onstandvastig-
heid, besluiteloosheid, weifeling,
wisselende stemmingen,
onevenwichtigheid.
29 Vogelmelk VI Star of Traumatische ervaringen, shock, alle
Bethlehem effecten van droevig nieuws, schrik,
ongeval, verdriet (ontroostbaar)

30 Tamme VI Sweet Uiterste wanhoop, diepe neeslachtigheid,


Kastanje Chestnut gebroken hart, zwart gat, geen uitweg
meer zien.

31 Ijzerhard VII Vervain Overenthousiasme (geestdrift te grote),


innerlijke gejaagdheid, fanatiek, sterke
overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf
gelovend, zichzelf dwingen door te gaan
ook al zijn fysieke krachten uitgeput,
leven ten kosten van zijn zenuwgestel,
waardoor uitputtingsverschijnselen,
opgeschroefd gevoel (overspanning),
gespannenheid (uiterste)
32 Wijnrank VII Vine Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam,
tolerantie (weinig, geen), tiranniek, geen
tegen- spraak duldend, arrogant,
doorgaans goede leiders, autoritair
# Remedie (NL) Groep Remedie (EN) Emotie Foto
33 Walnoot V Walnut Helpt oude banden verbreken en
aanpassen aan overgangs- situaties,
nieuwe levensfase bijv. Verhuizing,
puberteit, etc. Verandering (moeite
met), verbreken (oude banden)

34 Waterviolier IV Water Violet Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te


uiten, trots, gereserveerdheid, graag
alleen, hekel aan bemoeienis.

35 Paardekastanj III White Aanhoudende ongewenste zorgelijke


e Chestnut gedachten, denken en piekeren
overheerst, redeneren in gedachten,
discussies (in gedachten),
Malende gedachten,
Ongewenste gedachten
36 Dravik II Wild Oat Helpt richting geven aan iemands
levensbestemming, vinden van de rode
draad in de levensbestemming,
ontevredenheid

37 Hondsreus III Wild Rose Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting


(passief), lusteloosheid, vermoeidheid,
matigheid

38 Wilg VI Willow Gevoel slachtoffer te zijn van het lot,


verbittering, verbolgenheid, "arme-ik-
gevoel", wrok, angst, achterdocht

39 1e hulp Rescue Noodgevallen, paniek, schok.


Remedie Remedy Voor eerste hulp bij gevolgen en of
Samengesteld (Voor effecten van ongeluk, ongeval, slecht
uit Cherry noodsituaties) nieuws, examen, bezoek aan tandarts/
Plum, arts, beginnende ziekteverschijnselen,
Impatiens, enz. Bemoedigend, kalmerend, gerust-
Rock Rose, stellend en het evenwicht herstellend.
Clematis en
Star of
Bethlehem.
Groep # Remedie (NL)
02 Ratelpopulier
06 Kerspruim Angst
I 20 Maskerbloem
25 Rode kastanje
26 Zonneroosje
05 Loodkruid
12 Gentiaan
II 13 Gaspeldoorn
Onzekerheid
17 Haagbeuk
28 Hardbloem
36 Dravik
07 Kastanjeknop
09 Bosrank
16 Kamperfoelie Onvoldoende interesse in
III
21 Herik het hier en nu
23 Olijf
35 Paardekastanje
37 Hondsreus
14 Struikheide
IV Eenzaamheid
18 Reuzebalsemien
34 Waterviolier
01 Agrimonie
V 04 Duizendgulden-kruid
Overgevoeligheid (denkbeelden)
15 Hulst
33 Walnoot
10 Appel
11 Iep
19 Lariks
VI 22 Eik Moedeloosheid en wanhoop
24 Den
29 Vogelmelk
30 Tamme Kastanje
38 Wilg
03 Beuk
08 Cichorei
Overbezorgdheid voor
VII 27 Bronwater
het welzijn van anderen
31 Ijzerhard
32 Wijnrank

You might also like