You are on page 1of 6

i hc ngoi thng Khoa l lun chnh tr thi cui k mn ng li Cu 1:Trnh by i sch ca lnh t H Ch Minh v Trung ng ng Cng sn Vit Nam

m trong u tranh chng gic ngoi th trong nhng nm 45-46? Cu 2:Trnh by hon cnh lch s v nhng ni dung c bn ca ng li khng chin chng thc dn Php xm lc ca ng Cng sn Vit Nam?

Cu 1:Trnh by i sch ca lnh t H Ch Minh v Trung ng ng Cng sn Vit Nam trong u tranh chng gic ngoi th trong nhng nm 45-46? 1.Hon cnh lch s -Thng li ca Cch mng thng Tm em li cho Vit Nam th v lc mi. ng ta t mt ng hot ng bt hp php tr thnh ng cm quyn, nhn dn ta c gii phng khi cuc i n l tr thnh ngi ch t nc mnh. -Cch mng nc ta thi k ny ng trc nhng kh khn th thch nghim trng trc tip e do s tn vong ca t nc, l phi chng gic ngoi, th trong. 1.Ch trng , bin php ca ng. Ch trng ca ng trong thi k ny c nu ra trong ch th Khng chin Kin Quc ra ngy 25/11/1945. Ch th Khng chin Kin Quc vch r nhim v chin lc v nhim v cn kp ca cch mng Vit Nam. -Cch mng ng Dng lc ny vn l cuc cch mng dn tc gii phng. Khu hiu u tranh vn l Dn tc trn ht, T quc trn ht. +K th chnh ca cch mng lc ny l thc dn Php xm lc. +Nhim v c bn trc mt: cng c chnh quyn , chng thc dn Php xm lc, bi tr ni phn, ci thin i sng nhn dn . -Bin php c th thc hin nhim v trn: +V n chnh: Xc tin bu c Quc hi, thnh lp Chnh ph chnh thc, xy dng Hin php, x l bn phn ng, cng c chnh quyn nhn dn. +V qun s: ng vin lc lng ton dn trng k khng chin. +V ngoi giao: Kin tr nguyn tc Bnh ng, tng tr, thm bn bt th. i vi qun i Tng thc hin Hoa-Vit thn thin. Thc hin nguyn tc ngoi giao trn, trc ngy 6-3-1946 ng ta c sch lc ho hon vi Tng v tay sai ra khi t nc. -Ngy 6-3-1946 thc hin sch lc ho hon vi Php ui Tng v tay sai ra khi t nc. -Ngy6-3-1946 ta k vi Php hip nh s b, trong Php cng nhnVit Nam l nc t do, ta ng Php ra min Bc thay Tng trong thi hn 5 nm. Vi Hip nh s b ta trnh cuc chin u bt li cng mt lc chng li nhiu k th, tranh th thm thi gian ho bnh chun b cho cuc chin u lu di chng thc dn Php. -Ngy 14/9/1946, ta li k vi Php bn Tm c, tip tc nhng b cho Php mt s quyn li kinh t , vn ho Vit Nam vi mc ch ko di thi gian ho hon, chun b cho khng chin . i sch trn ca ng ta m ng u l Ch tch H Ch Minh l cn thit, ng n v sng sut a cch mng Vit Nam vt qua nhng kh khn nghim trng, bo v thnh qu ca Cch mng thng

Tm v chun b iu kin bc vo cuc khng chin lu di chng thc dn Php. Cu 2:Trnh by hon cnh lch s v nhng ni dung c bn ca ng li khng chin chng thc dn Php xm lc ca ng Cng sn Vit Nam? 1.Hon cnh lch s Sau Cch mng thng Tm nm 1945 nc ta cn nm trong vng vy ca Ch ngha quc v phn ng quc t. bo v chnh quyn , tranh th thi gian ho bnh, chun b cho cuc khng chin lu di. ng ta thc hin sch lc ho hon vi Tng v sau ho hon vi Php bng vic k Hip nh s b 6-3-1946 v Tm c 14-9-1946. Nhng vi d tm xm lc ,cui nm 1946 Php phn bi mi cam kt, quyt cp nc ta mt ln na. Trong khi vn tip tc tn cng Nam B v sau khi ra Bc, Php lin tc khiu khch nh chim Hi Phng, Lng Sn, Hi Dng, Nng.... Ngy 18-12-1946, H Ni , Php gi ti hu th cho ta,Php gy v thm st ph Hng Bn H Ni. Trc hnh ng ngy cng ln ti ca thc dn Php, ta khng th nhn nhng c na, nhn nhng na l mt nc. V vy, ngay m 19-12-1946 ng v Chnh ph pht ng ton quc khng chin . 2.Ni dung c bn ca ng li khng chin . -Mc ch ca cuc khng chin : Dn tc ta khng chin nh bn thc dn Php xm lc nhm ginh c lp v thng nht, hon thnh nhim v gii phng dn tc v pht trin ch dn ch nhn dn. -Tnh cht ca cuc khng chin. +Cuc khng chin chng thc dn Php l k tc s nghip ca Cch mng thng Tm, cuc khng chin ny s hon thnh nhim v gii phng dn tc, m rng v cng c ch cng ho dn ch Vit Nam v pht trin n trn nn tng dn ch mi. Cho nn cuc khng chin ca ta c tnh cht dn tc gii phng v dn ch mi. Lc ny nhim v gii phng dn tc l yu cu nng bng v cp bch nht. +Tnh cht dn ch mi l trong qu trnh khng chin , phi tng bc thc hin ci cch dn ch v thc cht ca vn dn ch lc ny l tng bc thc hin ngi cy c rung. +Cuc khng chin ca ta l mt cuc chin tranh nhn dn ton dn, ton din v lu di, da vo sc mnh l chnh. +chin tranh nhn dn , ton dn nh gic l nh gic bng bt c v kh g c trong tay, nh gic bt c ni no chng ti. +chin tranh l mt cuc sc ton din gia hai bn tham chin. V th phi nh ch trn tt c cc mt trn: qun s, chnh tr , kinh t , vn ho, trong qun s l mt trn hng u, nhm tiu dit lc lng ca ch trn t nc ta, bp ch xm lc ca chng, ginh li ton b t nc. -Phng chm ca cuc khng chin :l nh lu di, xut pht t tng quan lc lng gia ta v ch. l mt qu trnh va nh va xy

dng v pht trin lc lng ca ta, tng bc lm bin i so snh c li cho ta, nh bi tng m mu v k hoch qun s ca ch tin ln ginh thng li hon ton. -Da vo sc mnh l chnh, trc ht phi c lp v ng li chnh tr , ch ng xy dng v pht trin thc lc ca cuc khng chin , ng thi coi trng s vin tr quc t. -ng li khng chin ton dn, ton din, lu di ca ng ta l nim tin, l ng lc v l sc mnh khng chin ca ton dn Vit Nam chin u v chin thng trong cuc khng chin chng thc dn Php v can thip M. Cu16:Trnh by hon cnh lch s v nhng ch trng ln ca ng trong Hi ngh Trung ng thng 7/1936? 1.Hon cnh lch s -Tnh hnh th gii. +Ch ngha pht xt hnh thnh, nguy c chin tranh th gii bng n. +Phong tro cch mng th gii pht trin v cng cuc xy dng ch ngha x hi Lin X t c nhiu thnh tu quan trng. +i hi ln th VII ca Quc t cng sn hp Matxcva (t ngy 25-7 n ngy 20-8-1935) . i hi vch r nhng nhim v ca nhn dn th gii l chng pht xt , chng chin tranh , bo v ho bnh , bo v Lin X. + Php: Mt trn nhn dn Php chng pht xt c thnh lp . Chnh ph mt trn nhn dn do ng Bluma lm Th tng ln cm quyn. -Tnh hnh trong nc: +Phong tro cch mng c nc c khi phc, pht trin, mc d so vi lc cao tro (1930-1931), c tm thi lng xung, nhng vn gi c kh th cch mng , ng khng nhng tch cc khi phc m cn y mnh vic pht trin cc t chc c s ng, gi vng tinh thn cch mng tin cng, kin tr lnh o qun chng u tranh cch mng . Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng hp ti Hng Cng thng 71936 di s ch tr ca ng ch L Hng Phong, vch ra nhng ch trng mi v chnh tr , t chc v u tranh . 1.Ni dung ch trng ng li -Hi ngh ch r nhim v chin lc chng quc v chng phong kin ca cch mng dn tc dn ch ng Dng m ng ra t khi thnh lp khng h thay i. Nhng cn c vo trnh t chc v kh nng u tranh ca nhn dn ng Dng, nhim v chin lc cha phi l nhim v trc tip trc mt. Hi ngh quyt nh tm thi cha nu ra khu hiu nh quc Php v giai cp a ch phong kin , ginh c lp dn tc v rung t cho dn cy m ch nu ra mc tiu trc tip trc mt l u tranh chng ch phn ng thuc a, chng pht xt v chng chin tranh , i t do dn ch , cm o v ho bnh. K th ch yu , trc mt ca nhn dn ng Dng l bn phn ng thuc a v b l tay sai ca

chng. Bn ny l nhng tn tay sai c lc nht ,trung thnh nht ca 200 gia nh t bn ti chnh Php v ca ch ngha pht xt. Chng khng mun thc hin bt c ci cch no thuc a. Chng khng chu thi hnh mnh lnh ca Chnh ph phi t ca Php. Chng bp mo hoc thi hnh mt cch na vi, thm ch cn lm ngc li nhng mnh lnh . Chng vn ra sc n p phong tro cch mng ca nhn dn thuc a. -Hi ngh nu khu hiu ng h Mt trn nhn dn Php, ng h Chnh ph phi t Php. -Hi ngh quyt nh thnh lp Mt trn thng nht nhn dn phn ng Dng bao gm cc giai cp , ng phi, dn tc , on th chnh tr , x hi v tn gio khc nhau. -Hi ngh ch trng chuyn hnh thc t chc b mt , khng hp php sang hnh thc cng khai, hp php v na hp php nhm tp hp v hng dn ng o qun chng u tranh t thp n cao, thng qua gio dc, pht trin i ng cch mng . -S ch o v chin lc v sch lc ca Hi ngh c nhng im pht trin mi so vi cc thi k trc: ng nu ra mc tiu trc mt u tranh i quyn dn ch , dn sinh l cn c vo trnh t chc v u tranh ca nhn dn , cn c vo lc lng so snh gia ta v ch. khng phi l ch ngha ci lng v ng khng mt pht xa ri mc tiu chin lc ca cch mng , khng coi u tranh i ci cch l mc ch cui cng, m ch s dng n m rng phong tro cch mng tin ln thc hin thng li nhim v chin lc ca cch mng . -ng ch r ch trng lp mt trn rng ri khng xa ri quan im giai cp v u tranh giai cp ca ch ngha Mc-Lnin. chnh l s vn dng ng n nhng quan im y vo mt nc thuc a, na phong kin. Mt dn tc b p bc nh x ng Dng, vn dn tc gii phng l mt nhim v quan trng ca ngi cng sn.... -Nhng ni dung c bn ca Ngh quyt Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng thng 7-1936 c trnh by c th trong ti liu Chung quanh vn chnh sch mi , n hnh ngy 30-10-1936 v c b sung, pht trin thm trong cc Ngh quyt ca nhng Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng nm 1937 v 1938. 1. ngha Hi ngh -Hi ngh Trung ng ng thng 7-1936 nh du s chm dt thi k u tranh khi phc phong tro , a cch mng ng Dng chuyn ln mt cao tro mi. Ngh quyt Hi ngh chng t s trng thnh ca ng trong vic vn dng sng to ch ngha Mc-Lnin v Ngh quyt ca i hi ln th VII ca Quc t Cng sn vo iu kin c th ca ng Dng. -Hi ngh gii quyt ng n mi quan h gia mc tiu chin lc lu di v mc tiu c th trc mt: gia ch trng mi v hnh thc t chc u tranh mi: gia cng c khi lin minh cng nng v m rng Mt trn dn tc thng nht; gia phong tro cch mng ng

Dng v cch mng Php, cch mng th gii; gia vn c lp dn tc v vn dn ch .

Related Interests