¨ KULLA E ROJES

1 5 JA N A R 2 0 1 0

LAJM ERON MBRETERINE E JEHOVAIT
1-7 mars

¨

¨

¨

Pse t’i kushtohesh Jehovait? ¨ ¨
FAQJA 3 KENGET: 7, 106

¨ ¨ T’i p erkas esh Jehovait ¨ ¨ —Nj e dashamir esi e pamerituar ¨ ¨
FAQJA 13 KENGET: 62, 107

8-14 mars

¨ Tregohu nj e dishepull ¨ ¨ i v ertet e i ¨ Krishtit ¨
FAQJA 23 KENGET: 40, 84

15-21 mars

¨ ¨ Botim me shkronja t e m edha

PJESA I

¨ KULLA E ROJES
L A JM E RO N M B R ET E R I N E
¨ ¨ ¨ E JE HOVA IT

JANUARY 15, 2010 Vol. 131, No. 2

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ QELLIMI I KESAJ REVISTE, Kulla e Rojes, eshte te nderoje Perendine Jehova, Sundimtarin me te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Larte te universit. Ashtu si ne kohet e lashta nga kullat e rojave mund te shihej se c’po ndodhte ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume larg, edhe kjo reviste tregon, nen driten e profecive te Bibles, se c’domethenie kane ngjarjet ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ boterore. Ajo i ngushellon njerezit me lajmin e mire se Mbreteria e Perendise, e cila eshte nje qeveri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ reale ne qiell, se shpejti do t’i jape fund ligesise dhe do ta ktheje token ne nje parajse. Nxit besimin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Jezu Krishti, i cili vdiq qe te marrim jeten e perhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbreterise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se Perendise. Kjo reviste botohet rregullisht nga Deshmitaret e Jehovait qe nga viti 1879 dhe eshte ¨ apolitike. Ajo ka si autoritet Biblen.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjese e nje vepre boterore te arsimimit biblik, qe¨ perkrahet me kontribute vullnetare. Nese nuk tregohet ndryshe, ¨ ¨ ¨ ¨ citimet e Shkrimeve jane marre nga versioni ne gjuhen e sotme, Shkrimet e Shenjta—Perkthimi Bota e Re.

¨ ¨ Q ELLIMI I ARTIKUJVE T E STUDIMIT

ARTIKUJT E STUDIMIT 1, 2 ¨ ¨ ¨ ¨ Ne keta artikuj shqyrtohet se c’do te thote t’i kushtohesh Jehova¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ it dhe pse nje njeri duhet ta beje kete hap. Gjithashtu, do te shqyr¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojme pse mund te jemi te sigurt se mund ta bejme ate qe Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pret nga ne. Per me teper do te mesojme se c’bekime gezojne ata ¸ ¨ ¨ qe i perkasin Jehovait. ARTIKULLI I STUDIMIT 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne kete artikull shqyrtohen pese fusha te rendesishme ne te cilat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cdonjeri nga ne duhet te perpiqet te imitoje Krishtin. Keshtu do ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tregohemi dishepuj te vertete te Krishtit dhe do te mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmojme njerezit e perulur dhe te bindur qe te dallojne kongre¨ ¨ ¨ ¨ gacionin e krishtere te vertete.

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY 12589-3299. ˘ 2010 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Stampato in Italia da: Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Via della Bufalotta 1281, Roma. Semimonthly ALBANIAN

Pse t’i kushtohesh Jehovait?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Ket e nat e m¨ e q endroi¨ pran e nj e engj ell i Per endis e, t e cilit i p erkas.»—VEP. 27:23.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «NE BAZE te flijimit te Jezu Krishtit, a jeni penduar p er me¨ ¨ ¨ ¨ katet tuaja dhe a i jeni kushtuar Jehovait p er te b ere vullnetin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tij?» Kjo eshte nj e nga dy pyetjet te cilave u p ergjigjen kandida¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tet p er pagezim ne p erfundim te fjalimit te pagezimit. Pse te kri¨ shteret duhet t’i kushtohen Jehovait? Si na sjell dobi kushtimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndaj Perendise? Pse nuk mund ta adhurojme Perendine ne me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nyre te pranueshme pa qene te kushtuar ndaj tij? Per te kuptu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar p ergjigjet, se pari kemi nevoj e te shqyrtojme se cfare eshte ¸ kushtimi. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Cfare do te thote t’i kushtohesh Perendise? Ver re se si e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p ershkroi apostulli Pavel marredhenien e tij me Perendine. Para ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume te tjereve qe ndodheshin ne bordin e nj e anijeje qe po ¨ ¨ ¨ mbytej, ai e quajti Jehovain ‘Perendia te cilit i p erkas’. (Lexo Ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prat 27:22-24.) Te gjithe te krishteret e vertete i p erkasin Jeho¨ ¨ ¨ ¨ vait. Krejt ndryshe, bota ne p ergjithesi «dergjet nen pushtetin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e te ligut». (1 Gjon. 5:19) Te krishteret fillojne t’i p erkasin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovait kur i b ejne nj e kushtim te pranueshem me ane te lutjes.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1. (a) Cfare hapash kan e b ere tashme ata qe paraqiten p er t’u pagezuar? ¸ (b) C’pyetje ngrihen? ¸ ¨ ¨ ¨ 2. Cfare do te thote t’i kushtohesh Jehovait? ¸ ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 3

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ky kushtim eshte nj e betim personal. Pas tij, b ehet pagezimi ne ¨ uj e. ¨ ¨ ¨ 3 Jezui na la nj e shembull kur vendosi te b ente vullnetin e Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise. Ngaqe kishte lindur ne kombin e kushtuar te Izraelit, ¨ ¨ ¨ tashme ai ishte i kushtuar ndaj Perendise. Pra, nuk ishte kushti¨ ¨ ¨ mi ndaj Jehovait arsyeja pse Jezui kerkoi te pagezohej. Fjala e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise tregon se ai tha: «Ja, une kam ardhur . . . te b ej vullne¨ ¨ ¨ ¨ tin tend, o Perendi.» (Hebr. 10:7; Luka 3:21) Keshtu, pagezimi ¨ ¨ ¨ ¨ i Jezuit simbolizonte paraqitjen e vetes para Perendise p er te ¨ ¨ ¨ b ere vullnetin e Atit. Dishepujt e Jezuit imitojne shembullin e tij ¨ ¨ ¨ ¨ kur paraqiten p er t’u pagezuar. Por, ne rastin e tyre, me page¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zimin ne uj e tregojne publikisht se kane b ere nj e kushtim per¨ ¨ ¨ ¨ sonal ndaj Perendise me ane te lutjes. Si na sjell dobi kushtimi? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Kushtimi i krishtere eshte nj e c eshtje serioze, nuk eshte ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thjesht nj e angazhim. Po si na sjell dobi kushtimi? Per te b ere ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nj e krahasim, le te shqyrtojme se si sjell dobi ne marredheniet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerezore marrja e nj e angazhimi. Nj e shembull p er kete eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ miqesia. Q e te kesh nj e mik, duhet te pranosh p ergjegj esine p er ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te qene vete nj e mik. Kjo kerkon angazhim, pra te ndiesh dety¨ ¨ ¨ 3. (a) Cfare simbolizonte pagezimi i Jezuit? (b) Si mund ta imitojn e shembu¸ llin e Jezuit dishepujt e tij? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4. Cfare mesojme p er angazhimin nga miqesia midis Davidit dhe Jonatanit? ¸ ¨ 4 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rimin qe te interesohesh p er mikun tend. Nj e nga miqesite me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jashtezakonshme qe p ershkruhen ne Bib el, eshte miqesia mi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dis Davidit dhe Jonatanit. Ata madje b ene nj e beselidhje miqe¨ sie me nj eri-tjetrin. (Lexo 1 Samuelit 17:57; 18:1, 3.) Edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pse miqesi me nj e angazhim te tille jane te rralla, shumica e mi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qesive lulezojne kur personat angazhohen ose ndiejne nj efare de¨ tyrimi ndaj nj eri-tjetrit.—Prov. 17:17; 18:24. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Ne Ligjin qe Perendia i dha Izraelit p ershkruhet nj e marre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhenie tjeter nga e cila njerezit nxirrnin dobi duke marre nj e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ angazhim. Nese nj e skllav i p erkiste nj e zoterie te mire dhe don¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te te qendronte gjithmone me te, p er t’u siguruar ai mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ b ente me te nj e marreveshje te p erhershme dhe te pandryshue¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shme. Ne Ligj thuhet: «Nese skllavi kemb engul: ‘Une e dua zo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terine tim, gruan dhe femij et e mi, prandaj nuk dua te shkoj i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lire’, atehere zoteria i tij do ta nxjerre para Perendise se vertete, ¨ ¨ ¨ do ta mb eshtete te dera ose te shtalka dhe do t’i shpoj e veshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me fendyell. Keshtu ai do te jete skllavi i tij gjithe jeten.»—Dal. 21:5, 6. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Martesa eshte nj e lidhje qe kerkon nivel te larte angazhimi. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ajo nuk eshte angazhim ndaj nj e marreveshjeje, por ndaj nj e
6
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Si mund te nxirrte dobi p ergjithmon e nj e skllav qe i p erkiste nj e zoterie te ¨ mire? ¨ ¨ ¨ ¨ 6, 7. (a) Si u sjell dobi njerezve angazhimi? (b) C’tregon kjo p er marredh e¸ ¨ nien ton e me Jehovain? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 5

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ personi. Dy njerez qe thjesht jetojne bashke pa qene te martu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar, nuk mund te gezojne kurre siguri te vertete, as ata dhe as ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ femij et e tyre. Ndersa bashkeshortet qe jane angazhuar ndaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nj eri-tjetrit ne nj e martese te nderuar, kane nj e arsye biblike qe ¨ ¨ ¨ i shtyn te p erpiqen t’i zgjidhin me dashuri problemet qe lindin. —Mat. 19:5, 6; 1 Kor. 13:7, 8; Hebr. 13:4. ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Ne kohet biblike, njerezit nxirrnin dobi nga kontratat ne ma¨ ¨ ¨ ¨ rredheniet e biznesit dhe te punesimit. (Mat. 20:1, 2, 8) Kjo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte e vertete edhe sot. Per shembull, nxjerrim dobi kur b ejme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nj e marreveshje ose kontrate me shkrim, para se te ndermarrim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nj e biznes ose te fillojme te punojme ne nj e firme. Keshtu, nese ¨ ¨ ¨ ¨ angazhimi forcon marredhenie te tilla, si miqesia, martesa dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ punesimi, sa me shume do te te sjelle dobi ne marredhenien te¨ ¨ nde me Jehovain kushtimi pa rezerva! Le te shqyrtojme se si nje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rezit ne te kaluaren kane nxjerre dobi ngaqe i ishin kushtuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise Jehova dhe ne c’kuptim kjo ishte shume me tep er se ¸ ¨ nj e angazhim. ¨ ¨ Si i solli dobi Izraelit kushtimi ndaj Perendis e? ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Kombi i Izraelit si nj e i tere iu kushtua Jehovait kur i b eri ¨ ¨ ¨ ¨ nj e betim. Jehovai i urdheroi te mblidheshin prane malit Sinai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe u tha: «Nese i bindeni pike p er pike zerit tim dhe mbani
¨ ¨ ¨ 8. Cfare do te thoshte p er Izraelin kushtimi ndaj Jehovait? ¸ ¨ 6 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010
PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beselidhjen time, nga te gjithe popujt e tjere, ju keni p er t’u b ere ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prona ime e ve cante.» Populli u p ergjigj nj ezeri: «Jemi gati te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ b ejme gjithcka qe thote Jehovai.» (Dal. 19:4-8) Per Izraelin, ku¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtimi nenkuptonte me shume se nj e angazhim p er te b ere di¨ ¨ ¨ cka. Kjo do te thoshte se ata i p erkitnin Jehovait dhe keshtu ai ¸ ¨ i trajtonte si ‘prona e tij e ve cante’. ¸ ¨ ¨ ¨ 9 Izraelitet nxirrnin dobi ngaqe i p erkitnin Jehovait. Ai ishte ¨ ¨ besnik dhe kujdesej p er ta, ashtu si nj e prind i dashur kujdeset ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p er femij en. Perendia i tha Izraelit: «A mund ta harroj e nj e grua ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ foshnj en e gjirit dhe te mos i vij e keq p er femij en e barkut? Edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sikur ato te harrojne, une nuk do te te harroj.» (Isa. 49:15) Je¨ ¨ hovai u dha atyre udheheqjen e Ligjit, inkurajimin nga profetet ¨ ¨ ¨ dhe mbrojtjen e engj ejve. Nj e psalmist shkroi p er Jehovain: ¨ «I tregon fjalen e tij Jakobit, dhe rregullat e ligjet e tij Izraelit. ¨ ¨ ¨ Nuk ka vepruar keshtu me asnj e komb tjeter.» (Psal. 147:19, 20; ¨ lexo Psalmin 34:7, 19; 48:14.) Ashtu si u kujdes p er kombin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe i p erkiste ne te kaluaren, po keshtu Jehovai do te kujdeset ¨ ¨ p er ata qe i kushtohen sot. ¨ ¨ Pse duhet t’i kushtohemi Perendis e? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Kur mendojne p er t’iu kushtuar Perendise dhe p er t’u page¨ ¨ ¨ zuar, disa mund te pyesin: «Pse nuk mund ta adhuroj Perendine
¨ ¨ ¨ 9. Si nxirrte dobi Izraeli ngaqe i ishte kushtuar Perendis e? ¨ ¨ ¨ ¨ 10, 11. A kemi lindur n e familjen universale t e Perendis e? Shpjego. ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

7

¨ ¨ pa iu kushtuar atij?» Arsyeja b ehet e qarte kur marrim parasysh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se si jemi ne te vertete ne syte e Perendise. Kujto qe si pasoj e e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mekatit te Adamit, te gjithe kemi lindur jashte familjes se Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise. (Rom. 3:23; 5:12) Kushtimi ndaj Perendise eshte nj e ker¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kese jetesore qe te na pranoj e ne familjen e tij universale me kri¨ jesa besnike. Le te shohim pse. ¨ ¨ ¨ 11 Asnj eri prej nesh nuk mund te trashegonte nga babai i tij ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jeten e p erhershme qe kishte nder mend Perendia. (1 Tim. 6:19) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne nuk lindem si bij te Perendise sepse kur cifti i pare njerezor ¸ ¨ ¨ mekatoi, raca njerezore u nda nga Ati dhe Krijuesi i saj i dashur. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (Krahaso Ligjin e p erterire 32:5.) Q e nga ajo kohe, njerezimi ka ¨ ¨ ¨ ¨ jetuar jashte familjes universale te Jehovait, i ndare nga Perendia. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Megjithate, individualisht mund t’i kerkojme Perendise te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na pranoj e ne familjen e tij me sherb etore te miratuar.1 Si eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e mundur kjo p er ne qe jemi mekatare? Apostulli Pavel shkroi: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «U pajtuam me Perendine nep ermjet vdekjes se Birit te tij, kur ¨ ¨ ¨ ishim armiq.» (Rom. 5:10) Kur pagezohemi, i drejtojme Pere12

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 ‘Delet e tjera’ te Jezuit nuk ¨ do te b ehen bij te Perendise deri ne fund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nj¨ e mij e vjeteve.¨ Por, meqe i jane kushtuar Perendise, ¨ mund ¨ t’i drejtohen atij ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne menyre te ¨ p ershtatshme me ¨ fjalen ‘Ate’ dhe me te drejte mund te konsi¨ ¨ ¨ derohen pjesetare te familjes se adhuruesve te Jehovait.—Gjoni 10:16; Isa. 64:8; Mat. 6:9; Zbul. 20:5. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12. (a) Si mund te b ehen njerezit e pap ersosur pjes etare te familjes s e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndis e? (b) Cfare hapash duhet te ndermarrim para pagezimit? ¸
8

KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

¨

PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise nj e kerkese p er nj e ndergjegje te mire qe te jemi te pra¨ ¨ ¨ nuar nga ai. (1 Pjet. 3:21) Por para pagezimit duhet te nderma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrim disa hapa. Duhet te njohim Perendine, te mesojme te kemi ¨ ¨ ¨ besim tek ai, te pendohemi dhe te ndryshojme sjellje. (Gjoni ¨ ¨ ¨ 17:3; Vep. 3:19; Hebr. 11:6) Ka edhe dicka tjeter qe mbetet p er ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’u b ere para se te pranohemi ne familjen e Perendise. Cfare? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Para se dikush qe eshte i ndare nga Perendia te b ehet pje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ setar i familjes se tij me sherb etore te miratuar, duhet t’i b ej e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nj e premtim solemn atij. Per te kuptuar p erse, imagjino nj e baba ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te respektueshem qe interesohet me dashamiresi p er nj e djale je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tim dhe deshiron ta adoptoj e si pjesetar te familjes se tij. Babai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte njeri i mire. Megjithate, para se ta pranoj e djalin si birin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e vet, ai do qe djali t’i b ej e nj e premtim. Keshtu ai thote: «Para ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se te te pranoj si bir, kam nevoj e te di se do te me duash dhe do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te me respektosh si babane tend.» Vetem nese djali eshte i gat¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem t’i b ej e nj e premtim solemn, ai burre do ta pranoj e ne fa¨ ¨ ¨ miljen e tij. A nuk eshte e arsyeshme kjo? Po keshtu, Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pranon ne familjen e tij vetem ata qe jane te gatshem t’i b ejne ¨ ¨ ¨ nj e betim kushtimi. Bibla thote: «Ta kushtoni trupin tuaj fli te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjalle, te shenjte e te p elqyeshme Hyjit.»—Rom. 12:1, Simon Filipaj.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13. Pse eshte e p ershtatshme t’i b ejme nj e betim kushtimi Perendis e qe te b e¨ ¨ ¨ hemi pjes e e familjes s e tij me adhurues te miratuar? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 9

¨ Nj e akt dashurie dhe besimi ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Betimi i kushtimit ndaj Perendise eshte shprehje e dashu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rise sone te p erzemert p er Te. Ne disa menyra ai eshte i ngja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem me betimin e marteses. Nj e dhender i krishtere e shpreh ¨ ¨ ¨ ¨ dashurine e tij duke u betuar se do t’i qendroj e besnik gruas ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cfaredo rrethane. Ky eshte nj e premtim serioz ndaj nj e personi, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e jo thjesht nj e premtim p er t’u b ere pale e nj e kontrate marte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sore. Nj e dhender i krishtere e kupton se nuk mund te kete pri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vilegjin te jetoj e me gruan e tij nese nuk do te b ej e nj e betim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ martese. Po keshtu, ne nuk mund te gezojme plotesisht dobite ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe vijne si pjesetar i familjes se Jehovait pa i b ere nj e betim ku¨ ¨ ¨ shtimi. Prandaj, i kushtohemi Perendise sepse, pavaresisht nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pap ersosmerite tona, deshirojme t’i p erkasim atij dhe jemi te ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndosur t’i qendrojme besnike ne cfaredo rrethane.—Mat. 22:37. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Kushtimi ndaj Perendise eshte edhe nje akt besimi. Perse? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sepse besimi te Jehovai na jep sigurine se eshte gje e mire t’i afro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hemi atij. (Psal. 73:28) E dime se nuk do te jete gjithnje e lehte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ecim me Perendine ndersa jetojme mes «nje brezi dredharak e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te shtrember», por kemi besim te premtimi i Perendise se do te na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbeshtete ne p erpjekjet tona. (Filip. 2:15; 4:13) E dime se jemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te pap ersosur, por jemi te sigurt se Jehovai do te na trajtoje me
¨ ¨ ¨ ¨ 14. N e c’kuptim kushtimi eshte nj e shprehje dashurie? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. N e c’kuptim kushtimi eshte nj e akt besimi? ¸ ¨ 10 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ meshire kur te bejme gabime. (Lexo Psalmin 103:13, 14; Roma¨ ¨ ¨ ¨ k eve 7:21-25.) Kemi besim se Jehovai do te na e shp erbleje ve¨ ¨ ¨ ¨ ndosmerine p er te ruajtur integritetin.—Jobi 27:5. ¨ ¨ ¨ ¨ Kushtimi ndaj Perendis e na b en te lumtur ¨ ¨ ¨ 16 Kushtimi ndaj Jehovait na b en te lumtur sepse nenkupton ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te japim veten tone. Jezui tha nj e te vertete thelb esore ne fjalet: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Ka me shume lumturi te jap esh, se te marresh.» (Vep. 20:35) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjate sherbimit te tij ne toke, Jezui e p erjetoi plotesisht lumtu¨ ¨ rine qe vjen kur jep. Kur ishte e nevojshme, ai rrinte pa pushu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar, pa ngrene dhe pa rehatite e jetes, p er t’i ndihmuar te tjeret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjenin udhen qe te con ne jete. (Gjoni 4:34) Jezui kenaqej ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duke ia gezuar zemren Atit. Ai tha: «B ej gjithmone gj erat qe i ¨ ¨ p elqejne atij.»—Gjoni 8:29; Prov. 27:11. ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Keshtu, Jezui e drejtoi vemendjen e dishepujve te nj e me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nyre jetese e kenaqshme kur tha: «Nese ndokush deshiron te ¨ ¨ ¨ ¨ vij e pas meje, le ta mohoj e veten.» (Mat. 16:24) Po te veprojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne kete menyre, do te afrohemi me shume me Jehovain. Nuk ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ asnj e tjeter ne duart e te cilit mund ta leme veten dhe qe mund ¨ ¨ ¨ ¨ te kujdeset p er ne me me shume dashuri. ¨ ¨ ¨ ¨ 18 Kushtimi yne ndaj Jehovait dhe me pas jeta ne p erputhje
¨ ¨ 16, 17. Pse kushtimi ndaj Jehovait na b en te lumtur? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18. Pse jeta n e p erputhje me kushtimin ndaj Jehovait na b en me te lumtur se ¨ ¨ ¨ kushtimi ndaj cfaredo gj eje apo ndaj kujtdo tjeter? ¸ ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 11

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me kete kushtim duke b ere vullnetin e Tij, na b en me te lumtur ¨ ¨ ¨ ¨ se kushtimi ndaj cfaredo gj eje apo ndaj kujtdo tjeter. Per she¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbull, shume njerez rendin gjithe jeten pas pasurise, por pa arri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tur lumturi dhe kenaqesi te vertete. Kurse ata qe i kushtohen Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait, gjejne lumturi jetegjate. (Mat. 6:24) Nderi qe kane si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «bashkepunetore te Perendise» ne vepren e tij i b en te lumtur, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ megjithate, ata nuk i jane kushtuar nj e vepre, por Perendise tone ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mirenjohes. (1 Kor. 3:9) Askush nuk mund te jete me mirenjo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hes se ai p er frymen e tyre te vetemohimit. Ai madje do t’i ri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kthej e besniket ne rinine e tyre, qe te mund te nxjerrin dobi nga ¨ ¨ kujdesi i tij p ergjithmone.—Jobi 33:25; lexo Hebrenjve 6:10. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19 Kur ia kushton jeten Jehovait, hyn ne nj e marredhenie te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngushte me te. Bibla thote: «Afrojuni Perendise dhe ai do t’ju ¨ ¨ afrohet.» (Jak. 4:8; Psal. 25:14) Ne artikullin vijues, do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shqyrtojme pse mund te ndihemi te sigurt nese zgjedhim t’i p erkasim Jehovait.
¨ ¨ ¨ ¨ 19. C’privilegj gezojn e ata qe i jan e kushtuar Jehovait? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cfare do te thote t’i kushtohesh Perendise? ¸ ¨ ¨ ˙ Si na sjell dobi kushtimi ndaj Perendise? ¨ ¨ ˙ Pse te krishteret duhet t’i kushtohen Jehovait?
12

¨ ¨ Si do t e p ergjigjeshe?

KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

¨

PJESA I

¨ ¨ T’i p erkas esh Jehovait ¨ ¨ —Nj e dashamir esi e pamerituar
¨ «I p erkasim Jehovait.»—ROM. 14:8.

¨ C’PRIVILEGJ i cmuar iu ofrua kombit te Izraelit kur Jehovai u ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tha atyre: «Nga te gjithe popujt e tjere, ju keni per t’u b ere prona ¨ ¨ ¨ ¨ ime e vecante.» (Dal. 19:5) Sot, edhe pjesetaret e kongregacionit te ¸ ¨ ¨ ¨ krishtere kane nderin t’i perkasin Jehovait. (1 Pjet. 2:9; Zbul. 7: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9, 14, 15) Ky eshte nje privilegj qe mund te na sjelle dobi pergjith¨ mone. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Por, p ervecse nje privilegj, t’i p erkasesh Jehovait eshte edhe nje ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pergjegjesi. Disa mund te pyesin: «A do te jem ne gjendje te bej ate ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe Jehovai pret nga une? Nese mekatoj, a do te me hedhe poshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ai? Mos valle nuk do te jem i lire po t’i perkas Jehovait?» Shqete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sime te tilla ia vlen te merren ne shqyrtim. Megjithate, ne ra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te pare meriton te shqyrtohet me kujdes nje pyetje tjeter: c’do¸ ¨ bi kemi po t’i perkasim Jehovait? ¨ ¨ ¨ ¨ N ese i p erkasim Jehovait, do t e jemi t e lumtur ¨ ¨ ¨ ¨ 3 A kane ndonje dobi ata qe i p erkasin Jehovait? Shqyrto rastin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Rahabes, nje prostitute qe jetonte ne Jerikone e lashte. Pa dyshim, ¨ ¨ ¨ ¨ ajo ishte rritur ne adhurimin e degjeneruar te perendive te Kanaanit
¨ ¨ ¨ 1, 2. (a) C’privilegj kemi? (b) Cfare pyetjesh do te shqyrtojme? ¸ ¸ ¨ ¨ 3. Si nxori dobi Rahaba ngaqe vendosi t’i sh erbente Jehovait? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

13

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe e praktikonte ate. Mirepo, kur degjoi per fitoret qe Jehovai i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kishte dhene Izraelit, kuptoi se Ai eshte Perendia i vertete. Prandaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrezikoi jeten per te mbrojtur popullin e zgjedhur te Perendise dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keshtu e la te ardhmen e saj ne duart e tyre. Bibla thote: «Po nje¨ soj, a nuk u shpall e drejte nga veprat edhe Rahaba, prostituta, pasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i mirepriti lajmetaret dhe i nisi nga nje udhe tjeter?» (Jak. 2:25) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perfytyro dobite qe pati ajo kur u be pjese e popullit te paster te Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise, nje popull i mesuar nga Ligji i Tij ne udhet e dashurise dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te drejtesise. Sa e lumtur duhet te kete qene Rahaba qe la pas me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nyren e meparshme te jeteses! Ajo u martua me nje izraelit dhe dja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ li i saj, Boazi, u be nje sherbetor i jashtezakonshem i Perendise. —Jos. 6:25; Rutha 2:4-12; Mat. 1:5, 6.
¨ Edhe Rutha nga Moabi vendosi t’i sherbente Jehovait. Kur ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vajze, ka mundesi qe adhuronte Kemoshin dhe perendi te tjera te ¨ ¨ ¨ ¨ Moabit, por ajo njohu Perendine e vertete, Jehovain, dhe u martua ¨ ¨ ¨ ¨ me nje izraelit qe kishte ardhur te strehohej ne vendin e saj. (Lexo ¨ ¨ ¨ Ruthen 1:1-6.) Me vone, kur Rutha dhe kunata e saj, Orpa, u ni¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sen me vjehrren e tyre, Naomin, per ne Betlehem, Naomi i nxiti te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dyja nuset qe te ktheheshin ne shtepite e tyre. Per to nuk do te ishte ¨ ¨ ¨ ¨ e lehte te banonin ne Izrael. Ne fakt, Orpa «u kthye te populli dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te perendite e saj», kurse Rutha jo. Ajo veproi ne baze te besimit ¨ ¨ te saj, dhe e dinte se kujt donte t’i perkiste. Rutha i tha Naomit:
4

¨ ¨ 4. Si nxori dobi Rutha ngaqe vendosi t’i sh erbente Jehovait? ¨ 14 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Mos m’u lut qe te te braktis, te largohem dhe te mos te shoqeroj, ¨ ¨ ¨ ¨ sepse ku te shkosh ti, do te shkoj edhe une e ku ta kalosh naten ti, ¨ ¨ ¨ ¨ do ta kaloj naten edhe une. Populli yt do te jete populli im dhe Pe¨ ¨ ¨ ¨ rendia yt, Perendia im.» (Rutha 1:15, 16) Ngaqe zgjodhi t’i sher¨ bente Jehovait, Rutha nxori dobi nga Ligji i tij, ku percaktoheshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ masa te vecanta per vejushat, per te varfrit dhe per ata qe nuk kishin ¸ ¨ ¨ ¨ toke. Nen krahet e Jehovait ajo gjeti lumturi, mbrojtje dhe siguri. ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Ndoshta njeh disa qe, pasi i jane kushtuar Jehovait, i kane sher¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ byer atij me besnikeri per dekada te tera. Pyeti se si kane nxjerre ¨ ¨ ¨ ¨ dobi ngaqe i kane sherbyer. Edhe pse nuk ka njeri pa probleme, de¨ ¨ ¨ shmite e bollshme mbeshtetin fjalet e psalmistit: «Lum ai popull ¨ ¨ ¨ qe ka per Perendi Jehovain!»—Psal. 144:15. ¨ ¨ ¨ Ajo qe pret Jehovai esht e e arsyeshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Ndoshta ke pyetur veten nese do te arrish te b esh ate cka Jeho¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vai pret nga ti. Eshte e lehte te shqetesohesh kur mendon se cfare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te thote te jesh sherbetor i Perendise, te jetosh sipas ligjit te tij ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te flasesh ne emer te tij. Per shembull, Moisiu ndihej i paafte ¨ ¨ ¨ ¨ kur u dergua per t’u folur izraeliteve dhe mbretit te Egjiptit. Por, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendia nuk ishte i paarsyeshem ne lidhje me ate qe priste nga ¨ ¨ ¨ Moisiu. Jehovai ‘e mesoi se c’te bente’. (Lexo Daljen 3:11; 4:1, ¸ ¨ ¨ ¨ 10, 13-15.) Pasi Moisiu pranoi ndihmen qe iu dha, provoi gezim
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Cfare ke verejtur n e lidhje me ata qe i sh erbejne Jehovait besnikerisht? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6. Pse nuk duhet te kemi frike se s’do te arrijme te b ejme ate cka Jehovai pret ¸ nga ne? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 15

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngaqe beri vullnetin e Perendise. Jehovai eshte po aq i arsyeshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne lidhje me ate qe pret nga ne. Ai e kupton natyren tone mekata¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re dhe deshiron te na ndihmoje. (Psal. 103:14) T’i sherbesh Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise si dishepull i Jezuit nuk eshte nje barre, perkundrazi, ndihesh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i freskuar sepse nje jete e tille u sjell dobi te tjereve dhe ia gezon ¨ ¨ ¨ zemren Jehovait. Jezui tha: «Ejani tek une, . . . e une do t’ju fres¨ ¨ ¨ koj. Merrni mbi vete zgjedhen time dhe mesoni nga une, sepse jam ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me natyre te bute e i perulur ne zemer.»—Mat. 11:28, 29. ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Jehovai do te na siguroje gjithnje inkurajimin qe na nevojitet, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per aq kohe sa te mbeshtetemi tek ai per force. Per shembull, Jere¨ ¨ mia me sa duket nuk ishte nga natyra nje njeri qe fliste me guxim. ¨ ¨ Keshtu, kur Jehovai e caktoi si profet te tijin, Jeremia tha: «Oh, ¨ ¨ ¨ ¨ Zoteri Sovran Jehova! Une nuk di te flas, sepse s’jam vecse nje dja¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ losh.» Madje me vone tha: «Nuk do te flas me ne emer te tij.» (Jer. ¨ 1:6; 20:9) Por, me inkurajimin qe mori nga Jehovai, Jeremia mu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndi te predikonte per 40 vjet nje mesazh qe nuk pritej mire. Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vai e siguroi vazhdimisht me fjalet: «Une jam me ty per te te cliru¸ ar.»—Jer. 1:8, 19; 15:20. ¨ ¨ Ashtu si forcoi Moisiun dhe Jeremine, Jehovai mund te na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmoje te bejme ate cka pret nga te krishteret sot. Gjeja kryeso¸
8

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7. Pse mund te jesh i sigurt se Jehovai do te te ndihmoj e te b esh ate qe pret nga ti? ¨ 8. Si e tregojme se kemi besim te Jehovai? ¨ 16 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re eshte qe te mbeshtetemi tek Ai. Bibla thote: «Beso te Jehovai me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe zemer dhe mos u mbeshtet ne kuptueshmerine tende. Kushto¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ji vemendje ne te gjitha udhet e tua, dhe ai vete do t’i drejtoje shti¨ ¨ gjet e tua.» (Prov. 3:5, 6) E tregojme se besojme te Jehovai kur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pranojme ndihmen qe na siguron nepermjet Fjales se tij dhe kongre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gacionit. Nese e lejojme Jehovain te drejtoje hapat tane ne jete, as¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gje nuk do te na pengoje te jemi besnike ndaj tij. ¨ ¨ ¨ Jehovai kujdeset p er cdo individ t e popullit t e tij ¸ ¨ 9 Kur menduan t’i kushtoheshin Jehovait, disa mbase ishin te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shqetesuar per kete vendim pasi ndoshta me vone mund te meka¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tonin, te beheshin te padenje dhe Jehovai t’i hidhte poshte. Jemi te ¨ ¨ ¨ ¨ lumtur qe Jehovai na siguron cdo mbrojtje qe na nevojitet per te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ruajtur marredhenien tone te cmuar me te. Le te shohim se si shpre¸ het kjo te Psalmi 91. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ky psalm fillon keshtu: «Ai qe banon ne vendin e fshehte te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me te Lartit, do te gjeje strehe nen hijen e te Plotfuqishmit. Une i ¨ them Jehovait: ‘Ti je streha dhe kalaja ime, Perendia im, tek i cili ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te kem besim.’ Sepse ai do te te cliroje nga laku i gjahtarit te ¸ ¨ ¨ ¨ zogjve.» (Psal. 91:1-3) Ver re se Perendia premton qe do t’i mbro¨ ¨ ¨ je ata qe e duan dhe kane besim tek ai. (Lexo Psalmin 91:9, 14.) ¨ ¨ Per c’lloj mbrojtjeje e kishte fjalen psalmisti? Jehovai i mbrojti fizi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kisht disa nga sherbetoret e tij te lashte—ne disa raste per te ruajtur
10

9, 10. C’lloj mbrojtjeje premtohet te Psalmi 91? ¸ ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

17

¨ ¨ ¨ ¨ linjen gjenealogjike qe do te conte te Mesia i premtuar. Megjithate, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume besnike te tjere i burgosen, i torturuan dhe i vrane gjate or¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vatjeve djallezore per t’ua thyer besnikerine ndaj Perendise. (Hebr. ¨ ¨ ¨ ¨ 11:34-39) Ata gjeten guximin e duhur per te qendruar sepse Jeho¨ ¨ ¨ vai i mbrojti frymesisht qe te mos thyenin integritetin. Prandaj, ¨ ¨ ¨ Psalmi 91 mund te kuptohet si nje premtim per mbrojtje frymore. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Keshtu, ‘vendi i fshehte i Me te Lartit’ qe p ermendi psalmisti ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte nje vend i figurshem mbrojtjeje frymore. Ne te, ata qe banoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne me Perendine si mysafire te tij jane te mbrojtur nga cdo gje e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga kushdo qe kercenon besimin dhe dashurine e tyre per Perendi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne. (Psal. 15:1, 2; 121:5) Ai eshte nje vend i fshehte sepse jobesim¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ taret nuk mund ta dallojne. Ne ate vend, Jehovai mbron njerezit qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thone: ‘Ti je Perendia im tek i cili do te kem besim.’ Nese qendroj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ne kete vend strehimi, nuk kemi pse te shqetesohemi me kot se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mos humbim miratimin e Perendise duke rene ne lakun e Satana¨ it, «gjahtarit te zogjve». ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Cilat rreziqe kercenojne marredhenien tone te cmuar me Pe¸ ¨ ¨ ¨ ¨ rendine? Psalmisti permend disa rreziqe, midis te cilave «murtaja ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe endet ne terr . . . [dhe] shkaterrimi qe grabit ne mes te dites». ¨ ¨ ¨ ¨ (Psal. 91:5, 6) ‘Gjahtari i zogjve’ i ka zene ne lak shume veta me
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11. (a) Cfare eshte ‘vendi i fshehte i M e te Lartit’? (b) Cilet mbron Perendia ¸ ¨ ¨ ¨ n e kete vend? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12. Cilat rreziqe kercenojn e marredh enien ton e me Perendin e? ¨ 18 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ane te deshires egoiste per pavaresi. (2 Kor. 11:3) Te tjere, ai i ze ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne lak duke nxitur lakmine, krenarine dhe materializmin. Te tjere ¨ akoma i mashtron me filozofi te tilla, si patriotizmi, evolucioni dhe ¨ ¨ ¨ ¨ feja e rreme. (Kolos. 2:8) Ndersa shume jane joshur ne lakun e ma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rredhenieve seksuale te paligjshme. Nga keto plage qe te demtojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymesisht, miliona njerez kane humbur dashurine per Perendine. —Lexo Psalmin 91:7-10; Mat. 24:12. ¨ ¨ ¨ ¨ Si ta mbrosh dashurine p er Per endine? ¨ 13 Si e mbron Jehovai popullin e tij nga keto rreziqe frymore? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Psalmi thote: «Ai do t’u jape urdher engjejve te tij per ty, qe te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ruajne ne te gjitha udhet e tua.» (Psal. 91:11) Engjejt ne qiell na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejtojne e na mbrojne qe te mund te predikojme lajmin e mire. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (Zbul. 14:6) Pervec engjejve, pleqte e krishtere, duke iu permbajtur ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fort Shkrimeve ne mesimdhenien e tyre, na mbrojne qe te mos ¨ ¨ mashtrohemi nga arsyetimet e rreme. Ata mund te ndihmojne indi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vidualisht kedo qe po lufton per te mposhtur qendrimet e botes. ¨ (Titit 1:9; 1 Pjet. 5:2) Gjithashtu, «skllavi i besueshem dhe i ma¨ ¨ ¨ tur» siguron ushqim frymor per te na mbrojtur nga mesimi i evo¨ ¨ ¨ ¨ lucionit, joshja nga deshirat imorale, dhenia pas pasurise e fames ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe nga shume deshira e ndikime te tjera te demshme. (Mat. 24:45) ¨ ¨ ¨ Cfare te ka ndihmuar t’u rezistosh disa prej ketyre rreziqeve? ¸
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13. Si na mbron Jehovai nga rreziqet qe kercenojn e mireqenien ton e frymore? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 19

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare duhet te bejme per te qendruar «ne vendin e fshehte» te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise ku jemi te mbrojtur? Ashtu si duhet te mbrohemi vazhdi¨ misht nga rreziqet fizike, si aksidentet, kriminelet ose infeksionet, ¨ ¨ ¨ ¨ po keshtu duhet te veprojme vazhdimisht per t’u mbrojtur nga rre¨ ¨ ¨ ¨ ziqet frymore. Pra, duhet te perfitojme rregullisht nga drejtimi qe na ¨ ¨ siguron Jehovai ne botimet tona e ne mbledhjet e kongregacionit dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ asamblete. Duhet te kerkojme edhe keshilla nga pleqte. Gjithashtu, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ a nuk nxjerrim dobi nga cilesite e ndryshme qe shfaqin vellezerit e ¨ ¨ motrat tona te krishtere? Po, shoqerimi me kongregacionin na ndih¨ ¨ ¨ mon te behemi te mencur.—Prov. 13:20; lexo 1 Pjetrit 4:10. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Nuk kemi arsye te dyshojme nese mund te na mbroje Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ nga gjithcka qe do te na bente te humbnim miratimin e tij. (Rom. ¸ ¨ ¨ 8:38, 39) Ai e ka mbrojtur kongregacionin nga armiqte e fuqishem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fetare dhe politike, synimi i te cileve zakonisht nuk ka qene te na ¨ ¨ ¨ ¨ vrasin, por te na ndajne nga Perendia i shenjte. Premtimi i Jehova¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ it per popullin e tij ka dale i vertete: «Asnje arme e sajuar kunder ¨ ¨ teje nuk do te kete sukses.»—Isa. 54:17.
14

Kush na jep liri? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Mos valle nuk do te jemi te lire po t’i p erkasim Jehovait? Per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kundrazi, nese i perkasim botes nuk do te jemi te lire. Bota eshte e
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14. Si mund te p erfitojme nga mbrojtja qe siguron Perendia? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. Pse mund te jesh i sigurt se Jehovai mund te te mbroj e nga gjith cka qe do ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te te b ente te humbje miratimin e tij? ¨ ¨ 16. Pse bota nuk mund te na ofroj e liri? ¨ 20 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndare nga Jehovai dhe sundohet nga nje perendi mizor qe i skllave¨ ¨ ¨ ron njerezit. (Gjoni 14:30) Per shembull, sistemi i Satanait perdor ¨ ¨ ¨ presionet ekonomike per t’ua grabitur lirine njerezve. (Krahaso ¨ ¨ ¨ Zbulesen 13:16, 17.) Edhe mekati ka fuqi mashtruese per t’i sklla¨ ¨ ¨ veruar njerezit. (Gjoni 8:34; Hebr. 3:13) Prandaj, edhe nese jobe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ simtaret mund te premtojne liri nderkohe qe nxitin nje jete ne ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndershtim me mesimet e Jehovait, kushdo qe i degjon, shpejt do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjendet i skllaveruar ne nje menyre jetese mekatare dhe poshteruese.—Rom. 1:24-32. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Nga ana tjeter, nese e leme veten ne duart e tij, Jehovai do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na cliroje nga gjithcka qe mund te na demtoje. Ne disa menyra, si¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tuata jone eshte si ajo e nje njeriu qe e le jeten e vet ne duart e nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kirurgu te afte, i cili mund ta shpetoje nga nje gjendje e rrezikshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per jeten. Te gjithe jemi ne nje gjendje te rrezikshme per jeten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ —kemi trasheguar mekatin. Vetem nese e leme veten ne duart e Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait, ne baze te flijimit te Krishtit, mund te shpresojme t’u shpe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojme pasojave te mekatit dhe te jetojme pergjithmone. (Gjoni 3:36) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ashtu si siguria jone te nje kirurg mund te rritet teksa mesojme per ¨ ¨ ¨ reputacionin qe ka, po keshtu besimi te Jehovai do te rritet teksa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vazhdojme te mesojme per te. Per kete arsye, vazhdojme te studioj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me me kujdes Fjalen e Perendise sepse kjo do te na ndihmoje ta
17. C’liri na ofron Jehovai? ¸
PJESA I

KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

¨

21

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duam ne ate menyre qe do te na largoje cdo frike qe mund te linde ¸ ¨ ¨ kur mendojme se do t’i perkasim atij.—1 Gjon. 4:18. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18 Jehovai i lejon te gjithe njerezit te zgjedhin. Ne Fjalen e tij thu¨ ¨ ¨ ¨ het: «Zgjidhni jeten, qe te rroni ju dhe pasardhesit tuaj, duke da¨ ¨ ¨ shur Jehovain, Perendine tuaj.» (Ligj. 30:19, 20) Ai do qe t’ia ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shprehim dashurine duke zgjedhur t’i sherbejme me deshire. Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vend qe te na hiqet liria, po t’i perkasim Perendise qe e duam, me ¨ ¨ ¨ siguri do te jemi e do te mbetemi te lumtur. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19 Si mekatare, ne nuk meritojme t’i p erkasim nje Perendie te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ persosur. Kjo eshte e mundur vetem fale dashamiresise se pameri¨ ¨ ¨ ¨ tuar te Perendise. (2 Tim. 1:9) Prandaj, Pavli shkroi: «Edhe nese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jetojme, jetojme per Jehovain, edhe nese vdesim, vdesim per Jeho¨ ¨ ¨ ¨ vain. Pra, edhe nese jetojme, edhe nese vdesim, i perkasim Jehova¨ ¨ ¨ ¨ it.» (Rom. 14:8) Sigurisht, kurre nuk do te na vije keq qe kemi zgje¨ dhur t’i perkasim Jehovait.
¨ ¨ ¨ 18. Cfare i pret ata qe i p erkasin Jehovait? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19. Pse t’i p erkas esh Jehovait eshte dashamiresi e pamerituar?

¨ ¨ Si do t e p ergjigjeshe?
¨ ˙ C’dobi kemi po t’i p erkasim Jehovait? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Pse mund te arrijme te b ejme ate qe Perendia pret nga ne? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Si u siguron Perendia mbrojtje sherb etoreve te tij?
22

KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

¨

PJESA I

¨ Tregohu nj e dishepull ¨ ¨ i v ertet e i Krishtit
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Cdo pem e e mir e prodhon fryt¨ t e mir e, kurse cdo pem e e kalbur ¸ ¸ prodhon fryt t e keq.»—MAT. 7:17.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ JEZUI tha se te krishteret e rreme do te dalloheshin prej te kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtereve te vertete nga frytet e tyre, domethene nga mesimet dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sjellja. (Mat. 7:15-17, 20) Ne fakt, njerezit ndikohen ne menyre te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pashmangshme nga gjerat qe futin ne mendje dhe ne zemer. (Mat. ¨ ¨ ¨ ¨ 15:18, 19) Ata qe ushqehen me genjeshtra, prodhojne «fryt te keq», ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kurse ata qe mesojne te verteten frymore prodhojne «fryt te mire». ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Keto dy lloje frytesh jane dukur qarte gjate kesaj kohe te fu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndit. (Lexo Danielin 12:3, 10.) Te krishteret e rreme kane nje pi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kepamje te shtremberuar per Perendine dhe shpesh nje forme hi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pokrite te perkushtimit hyjnor, kurse ata qe kane kuptueshmeri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymore e adhurojne Perendine «me fryme dhe te vertete». (Gjo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ni 4:24; 2 Tim. 3:1-5) Keta perpiqen te shfaqin cilesi si te Krishtit. ¨ ¨ ¨ Por, c’mund te themi per ne personalisht? Teksa shqyrton me po¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shte pese shenjat identifikuese te krishterimit te vertete, pyet veten: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «A perputhen qarte me Fjalen e Perendise sjellja ime dhe gjerat qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u mesoj te tjereve? A e bej kete ne ate menyre qe te tjeret te terhi¨ ¨ ¨ qen drejt se vertetes?»
¨ ¨ ¨ ¨ 1, 2. Si dallohen dishepujt e vertete te Krishtit nga dishepujt e rreme, sidomos ¨ ¨ ¨ gjate kesaj kohe te fundit? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 23

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jetojne ne p erputhje me Fjalen e Perendis e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Jezui tha: «Jo kushdo qe me thote: ‘Zoteri, Zoteri’ do te hyje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne mbreterine e qiejve, por do te hyje ai qe ben vullnetin e Atit tim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe eshte ne qiej.» (Mat. 7:21) Po, Jehovait nuk i pelqen ai qe tho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t e se eshte i krishtere, por ai qe e praktikon krishterimin. Per di¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shepujt e vertete te Krishtit, kjo perfshin tere menyren e tyre te je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teses, ku nder te tjera jane qendrimi ndaj parase, punes ne bote, ¨ ¨ ¨ ¨ zbavitjes, zakoneve e festave te botes dhe ndaj marteses e marre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhenieve te tjera me njerezit. Kurse te krishteret e rreme pervete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sojne sjelljen dhe mendimet e botes, e cila eshte bere gjithnje e me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e paperendishme gjate ketyre diteve te fundit.—Psal. 92:7. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Ne p erputhje me kete, profeti Malakia shkroi: «Keni p er ta pare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p erseri dallimin mes te drejtit dhe te ligut, mes atij qe i sherben Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise dhe atij qe nuk i sherben.» (Mal. 3:18) Ndersa mediton p er ¨ ¨ ¨ ¨ keto fjale, pyet veten: «A dukem si njerezit e botes apo dallohem si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i ndryshem prej tyre? A p erpiqem t’u ngjaj te tjereve ne shkolle ose ¨ ¨ ¨ ¨ ne pune apo u p ermbahem me vendosmeri parimeve biblike, madje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duke folur ne mbrojtje te tyre kur eshte e p ershtatshme?» (Lexo ¨ ¨ ¨ 1 Pjetrit 3:16.) Patjeter, nuk duam te japim p ershtypjen sikur jemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te drejte se te tjeret, ama duhet te dallohemi si te ndryshem nga ¨ ¨ ¨ ata qe nuk e duan dhe nuk i sherbejne Jehovait.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3. (a) Cfare i p elqen Jehovait? (b) Cfare p erfshin kjo p er te krishteret e ver¸ ¸ ¨ tete? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4, 5. Si mund t’i zbatojme n e jeten ton e fjalet e Jehovait qe gjenden te Malakia 3:18? ¨ 24 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nese kupton se ke nevoje te permiresosh sjelljen, pse te mos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lutesh per kete dhe te kerkosh force frymore me ane te studimit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rregullt te Bibles, lutjes dhe pjesemarrjes ne mbledhje? Sa me shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ta zbatosh Fjalen e Perendise, aq me shume do te prodhosh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «fryt te mire», perfshire edhe «frytin e buzeve qe shpallin publi¨ ¨ kisht emrin e [Perendise]».—Hebr. 13:15. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Predikojne Mbreterine e Perendis e ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Jezui tha: «Duhet t’ua shpall lajmin e mire p er mbreterine e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise edhe qyteteve te tjera, sepse per kete u dergova.» (Luka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4:43) Pse Jezui kishte si teme kryesore te sherbimit te tij Mbrete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rine e Perendise? Jezui e dinte se ai vete, si Mbret i asaj Mbrete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rie, bashke me vellezerit e tij te lindur nga fryma e te ringjallur, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do t’u jepnin fund shkaqeve rrenjesore te vuajtjeve te njerezimit ¨ —mekatit dhe Djallit. (Rom. 5:12; Zbul. 20:10) Prandaj, ai i ur¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dheroi dishepujt qe te shpallnin kete Mbreteri deri ne fund te si¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stemit te tanishem. (Mat. 24:14) Njerezit qe vetem sa hiqen si di¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shepuj te Krishtit, nuk marrin pjese ne kete veper—ne fakt, ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk munden. Pse? Te pakten per tri arsye: se pari, nuk mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ predikojne dicka qe nuk e kuptojne. Se dyti, shumices prej tyre i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mungon perulesia dhe guximi qe duhen per te perballuar talljet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe kundershtimin qe mund te vije kur u jepet te tjereve mesazhi
5

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6, 7. C’kontrast mund te shihet midis te krishtereve te vertete dhe atyre te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rreme p er sa i p erket mesazhit p er Mbreterin e? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 25

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i Mbreterise. (Mat. 24:9; 1 Pjet. 2:23) Dhe se treti, te krishteret e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rreme nuk kane frymen e Perendise.—Gjoni 14:16, 17. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Nga ana tjeter, dishepujt e vertete te Krishtit kuptojne cfare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte Mbreteria e Perendise dhe cfare do te beje ajo. Per me teper, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ata u japin perparesi ne jete interesave te kesaj Mbreterie, duke e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpallur ne mbare boten me ndihmen e frymes se Jehovait. (Zak. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4:6) A po merr pjese rregullisht ne kete veper? A po perpiqesh te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ permiresosh si lajmetar i Mbreterise, ndoshta duke dale me shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ne sherbim ose duke qene me i efektshem? Disa jane perpje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kur te permiresojne cilesine e sherbimit duke perdorur me mire Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ blen. «Fjala e Perendise eshte e gjalle dhe ushtron fuqi»,—shkroi ¨ ¨ apostulli Pavel, i cili e kishte zakon te arsyetonte nga Shkrimet. —Hebr. 4:12; Vep. 17:2, 3. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kur po predikonte shtepi me shtepi, nje vella i lexoi Danielin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2:44 nje katoliku dhe i shpjegoi se si Mbreteria e Perendise do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sjelle paqe dhe siguri te vertete. Ky i fundit u pergjigj: «E cmoj ver¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tet qe hape Biblen dhe me tregove se c’thoshte shkrimi, ne vend qe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thjesht te ma thoshe me fjalet e tua.» Kur nje vella i lexoi nje ¨ ¨ ¨ shkrim nje gruaje ortodokse greke, ajo i beri disa pyetje qe trego¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nin se kishte interes. Edhe ne kete rast, vellai, bashke me gruan e ¨ ¨ ¨ ¨ vet, u pergjigjen nga Bibla. Me vone, gruaja tha: «A e dini pse
8

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8, 9. (a) Cilat p ervoja tregojn e se sa e rendesishme eshte te p erdorim Biblen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ n e sh erbim? (b) Si mund te b ehemi me te afte n e p erdorimin e Fjales s e Pere¨ ndis e? ¨ 26 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ doja te flisja me ju? Sepse erdhet ne deren time me Bibel dhe me lexuat prej saj.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sigurisht, literatura jone eshte e rendesishme dhe duhet ofruar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne sherbim. Megjithate, mjeti yne kryesor eshte Bibla. Prandaj, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nese nuk e ke zakon ta perdoresh rregullisht Biblen ne sherbim, ¨ ¨ ¨ ¨ pse te mos e vesh si synim? Ndoshta mund te zgjedhesh disa shkri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me kyce qe shpjegojne cfare eshte Mbreteria e Perendise dhe si do ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’i zgjidhe problemet specifike qe i shqetesojne njerezit ne zonen ¨ ¨ ¨ ¨ tende. Pastaj, ji gati t’i lexosh teksa predikon shtepi me shtepi. ¨ ¨ ¨ Mbajne me krenari emrin e Perendis e ¨ ¨ ¨ ¨ 10 «Ju jeni deshmitaret e mi,—thote Jehovai,—dhe une jam Pe¨ ¨ ¨ rendia.» (Isa. 43:12) Deshmitari me i madh i Jehovait, Jezu Kri¨ ¨ ¨ ¨ shti, e konsideronte nje nder te mbante emrin e Perendise dhe ta ¨ ¨ ¨ bente te njohur ate. (Lexo Daljen 3:15; Gjonin 17:6; Hebrenjve ¨ ¨ ¨ 2:12.) Ne fakt, ngaqe shpallte emrin e Atit, Jezui u quajt «De¨ shmitari i Besueshem».—Zbul. 1:5; Mat. 6:9. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Krejt ndryshe nga kjo, shume qe pretendojne se p erfaqesojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine dhe Birin e tij, kane shfaqur nje qendrim te turpshem ¨ ndaj emrit hyjnor, duke e hequr madje nga versionet e tyre te Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bles. Duke pasqyruar nje fryme te ngjashme, ne nje direktive te ¨ ¨ ¨ ¨ koheve te fundit drejtuar peshkopeve katolike thuhej se «emri i
9

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10, 11. N e lidhje me p erdorimin e emrit te Perendis e, c’ndryshim i madh ek¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ziston midis Jezuit dhe shume njerezve qe pretendojne se e ndjekin? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 27

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise ne formen e tetragramit JHVH, as duhet perdorur, as ¨ ¨ ¨ duhet shqiptuar» gjate adhurimit.1 Sa gje e shemtuar! ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Duke imituar Krishtin dhe ‘rene e madhe me deshmitare’ qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishin para tij, te krishteret e vertete e p erdorin me krenari emrin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise. (Hebr. 12:1) Ne fakt, ne vitin 1931, ata qe i sherbenin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovait u identifikuan edhe me qarte si sherbetore te tij duke pra¨ ¨ ¨ ¨ nuar emrin Deshmitaret e Jehovait. (Lexo Isaine 43:10-12.) Ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtu, ne nje kuptim shume te vecante, dishepujt e vertete te Krishtit ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u bene ‘njerez qe thirren me emrin e Perendise’.—Vep. 15:14, 17. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Si mund te jetoje secili prej nesh ne lartesine e emrit unik qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbajme? Se pari, me besnikeri duhet te japim deshmi per Perendi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne. «Kushdo qe therret emrin e Jehovait, do te shpetoje,—shkroi ¨ ¨ ¨ ¨ Pavli.—Mirepo si do ta therrasin ate, tek i cili nuk kane treguar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ besim? Si do te tregojne besim tek ai, per te cilin nuk kane degju¨ ¨ ¨ ¨ ar? Dhe si do te degjojne, kur s’ka kush predikon? Si do te predi¨ ¨ ¨ kojne, nese nuk i ka derguar kush?» (Rom. 10:13-15) Gjithashtu, ¨ ¨ ¨ ¨ me takt duhet te demaskojme genjeshtrat fetare qe njollosin Kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ juesin tone, te tilla si doktrina e ferrit, e cila ne te vertete i vesh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise se dashurise tiparet mizore te Djallit.—Jer. 7:31; 1 Gjon. 4:8; krahaso Markun 9:17-27.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Disa botime te sotme katolike, p erfshire edhe Simon Filipaj, e p erkthej¨ ne me fjalen «Jahve» tetragramin. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12. N e c’menyre n e vitin 1931 ata qe i sh erbenin Jehovait u identifikuan edhe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me qarte si sh erb etore te tij? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13. Si mund te jetojme n e lartesin e e emrit qe na ka dh en e Perendia?
28

KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010

¨

PJESA I

¨ ¨ A je krenar qe mban emrin e Atit tend qiellor? A i ndihmon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjeret qe ta njohin kete emer te shenjte? Nje grua ne Paris, de¨ ¨ ¨ ¨ gjoi se Deshmitaret e Jehovait dinin emrin e Perendise, prandaj i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kerkoi Deshmitares se pare qe takoi me pas, qe t’ia tregonte kete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ emer ne Biblen e saj. Kur ajo lexoi Psalmin 83:18, i b eri shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pershtypje. Filloi te studionte Biblen dhe tani eshte nje moter bes¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nike qe sherben ne nje vend tjeter. Kur nje zonje katolike nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Australia pa emrin e Perendise ne Bibel per here te pare, qau nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gezimi. Tani ka shume vjet qe sherben si pioniere e rregullt. Kohet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e fundit, kur Deshmitaret ne Xhamajke i treguan nje gruaje em¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rin e Perendise ne Biblen e saj, edhe asaj i rrodhen lot gezimi. Pra¨ ¨ ¨ ndaj, ji krenar qe mban emrin e Perendise dhe, duke imituar Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zuin, ji krenar qe ua ben te njohur te gjitheve kete emer te cmuar. ¸ ¨ «Mos e doni . . . boten’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15 «Mos e doni as boten, as gjerat qe jane ne bote. Nese ndo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kush e do boten, dashuria e Atit nuk eshte ne te.» (1 Gjon. 2:15) ¨ ¨ ¨ ¨ Bota dhe fryma e saj sipas mishit eshte ne kundershtim me Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vain dhe frymen e tij te shenjte. Prandaj, dishepujt e vertete te Kri¨ ¨ ¨ ¨ shtit nuk mjaftohen duke mos qene pjese e botes. Ata e refuzojne ¨ ¨ me gjithe zemer, duke e ditur se, sic shkroi dishepulli Jakov, «mi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qesia me boten eshte armiqesi me Perendine».—Jak. 4:4.
14

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14. Si kan e reaguar disa kur kan e mesuar emrin e Perendis e? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15, 16. (a) Si e shohin boten te krishteret e vertete? (b) Cilat pyetje duhet ¨ ¨ t’i b ejme vetes? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 29

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mund te jete e veshtire te zbatosh fjalet e Jakovit ne nje bote ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe ofron tundime te panumerta. (2 Tim. 4:10) Per kete arsye, Je¨ ¨ ¨ ¨ zui u lut per dishepujt e tij: «Nuk po te lutem qe t’i heqesh nga ¨ ¨ ¨ ¨ bota, por qe t’i ruash nga i ligu. Ata nuk jane pjese e botes, ashtu ¨ ¨ ¨ si une nuk jam pjese e botes.» (Gjoni 17:15, 16) Pyet veten: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «A perpiqem te mos jem pjese e botes? A e njohin te tjeret qendri¨ ¨ ¨ min tim per festimet dhe zakonet jobiblike, si edhe per ato qe mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mos kene origjine pagane, por pasqyrojne qarte frymen e bo¨ tes?»—2 Kor. 6:17; 1 Pjet. 4:3, 4. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Pa dyshim, me qendrimin tone te bazuar ne Bib el nuk do te ¨ ¨ ¨ fitojme miratimin e botes, por mund t’u ndezim kureshtjen njerez¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve me zemer te ndershme. Kur individe te tille verejne se besimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ yne eshte i rrenjosur fort ne Shkrime dhe perfshin te gjithe meny¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ren tone te jeteses, mund te reagojne njesoj sikur t’u thoshin te mi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rosurve: «Ne do te vijme me ju, sepse kemi degjuar qe Perendia ¨ ¨ eshte me ju.»—Zak. 8:23. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Tregojne dashuri te krishtere te vertete ¨ ¨ ¨ ¨ 18 Jezui tha: «Duaje Jehovain, Perendine tend, me gjithe zem¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ren tende, me gjithe shpirtin tend dhe me gjithe mendjen tende» ¨ ¨ ¨ dhe «duaje te afermin tend si veten». (Mat. 22:37, 39) Kjo dashu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ´ ri (ne greqisht agape), eshte nje dashuri qe bazohet ne ate cka eshte ¸
16

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17. Cfare mund t’i nxite njerezit me zemer te ndershme qe te marrin an en e ¸ Jehovait? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18. C’do te thote te tregosh dashuri p er Jehovain dhe te afermin? ¸ ¨ 30 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010 PJESA I

¨ ¨ e drejte, e cila merr parasysh detyrimet qe ka personi, parimet dhe ¨ ¨ ¨ ¨ sjelljen e pershtatshme. Megjithate, shpesh ajo perfshin ndjenja te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ forta perzemersie: mund te jete e ngrohte dhe e fuqishme. (1 Pjet. ¨ ¨ ¨ 1:22) Eshte krejt e kunderta e egoizmit, sepse pasqyrohet me fja¨ le dhe me vepra altruiste.—Lexo 1 Korintasve 13:4-7. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19 Ngaqe dashuria eshte rezultat i frymes se shenjte te Perendi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se, ajo i ndihmon te krishteret te bejne ate qe te tjeret nuk munden, ¨ ¨ ¨ ¨ si per shembull, te kapercejne pengesat raciale, kulturore dhe po¨ ¨ litike. (Lexo Gjonin 13:34, 35; Gal. 5:22) Njerezit e perulur dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te bindur preken thelle kur shohin nje dashuri te tille. Keshtu ndo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhi me nje te ri jude ne Izrael kur ndoqi per here te pare nje mble¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhje te krishtere. Ai u habit kur pa vellezer judenj dhe arabe qe ¨ adhuronin Jehovain krah p er krah. Si rrjedhim, filloi t’i ndiqte ¨ mbledhjet rregullisht dhe pranoi nje studim biblik. A tregon dashu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ri te tille te perzemert ndaj vellezerve? Dhe, a perpiqesh t’u japesh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje mireseardhje te ngrohte atyre qe vijne per here te pare ne Sa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llen e Mbreterise, pavaresisht nga kombesia, ngjyra e lekures ose ¨ shtresa shoqerore e tyre? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 20 Si te krishtere te vertete, p erpiqemi te tregojme dashuri ndaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjitheve. Ne Salvador, nje lajmetare e re ne moshe studionte Bi¨ ¨ ¨ blen me nje grua katolike 87-vjecare, e cila ishte shume e lidhur me ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kishen e saj. Nje dite, gruaja u semur rende dhe e shtruan ne spital.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19, 20. Thoni disa p ervoja qe tregojn e fuqin e e dashuris e s e krishtere. ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010
31

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kur u kthye ne shtepi, disa Deshmitare i shkuan per vizite dhe i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cuan per te ngrene. E bene kete per rreth nje muaj. Askush nga ¸ ¨ ¨ ¨ kisha e saj nuk i erdhi per vizite. Cili qe rezultati? Ajo i hoqi she¨ ¨ mbelltyrat, dha doreheqjen nga kisha dhe rifilloi studimin biblik. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Po, dashuria e krishtere eshte e fuqishme! Ajo mund te preke zem¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ren e njerezve ne menyra qe nuk arrihen dot me fjale. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 21 S e shpejti, Jezui do t’u thote te gjithe atyre qe vetem sa pohoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne se i sherbejne: «Kurre nuk ju kam njohur. Largohuni nga une, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ju qe beni paligjshmeri!» (Mat. 7:23) Prandaj, le te prodhojme fry¨ ¨ ¨ ¨ tet qe nderojne Atin dhe Birin. Jezui tha: «Kushdo qe i degjon fja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ let e mia dhe i zbaton, eshte si nje njeri i matur, i cili e ndertoi shte¨ ¨ ¨ ¨ pine e vet ne shkemb.» (Mat. 7:24) Po, nese tregohemi dishepuj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t e v ertet e te Krishtit, do te kemi miratimin e Perendise dhe e ardh¨ ¨ ¨ ¨ mja jone do te jete e sigurt, si ta kishte themelin mbi shkemb!
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 21. Si mund ta b ejme te sigurt te ardhmen ton e?

¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Si dallohen dishepujt e vertete te Krishtit nga ata te ¨ rreme? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Permend disa ‘fryte’ qe i identifikojne te krishteret e ¨ ¨ vertete. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cfare synimesh mund te vesh p er te prodhuar fryte te ¸ krishtere?
KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2010
¨ www.watchtower.org wlp 10 15/01-AL-1

¨ A t e kujtohet?

32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful