v^^^--;

W^A^ J^

'

-

-

•y^

' ,

\

^
^v

'^

\-N.

K'

^'

\l

''

*<-.

¥^

4

E-.

ACTA

S

ANGTORUM
OCTOBRIS
XOM US
TERXITJS DECIMtJS

K

G

,

ACTA
OCTOBRIS

SANCTORUM
Bx

mm u

GR.c,s

mm,m ^mm «onumentis

servata pr,m,gek,a veterum

mmm

phras,

COLLECTA DIGESTA
ILLUSTRATA COMMENTARI.S KT OBSERVATIONIBUS

A

JosEPUo

VAN HECKE,

Benjam,no

ccT r McTon,. BOSSLE, V r T n n
T> r\

I

r

ET

REM

1

1

I>

E

BUCK

SOCIBTATIS JESU

PnESBYTERIS THBOLOCIS

TOMUS
Qoo
d,es

XIII
el

pn.us lngesi™s, tngesi^s

paH,. viges,« nonus

coni,nenlur.

APUD

VIOTOREM

PALM£^'A M^
MDCCCLXXXlll

i-A/iVJS-P£fl£5-

76

I

Digitized by the Internet Archive
in

2012 with funding from

Lyrasis IVIembers

and Sloan Foundation

http://archive'arg/details/actasanctorum61unse

mfinita taedia, angustias et «rumnas, post Prodit tandem post innumeros labores, post tomus postumus fetus, mensis Octobns postmorbos et mortes, quatuor hagiographorum metam adducens. Quodsi pr^ceden. c4 tertius decimus, Acta sanctorum ejusdem mensis ad nostris hagiograph.s s>b. eventu pr.decessoribus ^tibustomis editisin lucem, ,uasi l.to eorum postumos abo tomi auctoribus funora, nos, post persoluta hujus ;

-

4

,

^ ^

^

m.ror pot.us decet lucem publicam mittentes, coUecta. reliquias sero tandem in acerbas vd.mus canss.molongum.ue languorem ac mortes luctus. Diros enim morbos ac lap.d. sparsisque per capita v.arum S,... hominum. quorum ali.ui, a sedibus suis avulsam n exotatam cont.nu, rudoribus excitaverant. Bollandiani operis molem e bus dirutam. pr.claro novi opens subsidium adsc.i,
es ,uas.

gratulari licuit

lentis

au.;erant, alii in

>—
X
imum

M

"P-column. tofus labore indefesso, ciuasi ingenti erudUionis pondero, .nter et tert intercapedine qu. duodec.mum Quos omnes, iUa temporis por a a„t consumpto. swe mors rapuit, sive sen.o Octobris extenditur. fera 'tomum
^^

^^^>^ -^
ferme

m

Intutis e.uUantes viribus

^^^^^r^CZ:^
'--•>"—
n.o.-s

>
^^

-

^volumini

conquirebant. materien. trutiuabant
creb.-is

sedato aut continno, sed
hiulco.

non tam

^^'^^ J^
a^m te.m ^.^^jr^.^J.^
me
s

.ies

Morbi violentia nunc

,.,.„.n

sternebat, ..un. a

abstinuit. duos repent.na a pulpito din ac li>^"S

e

sus^ U

;""-"' opere ad apicem P-'^-^" tres scriptores nul.o
susciperet incudem revocandas quartus
;

^^
^^

^^

.i..i

quum

^,,^ „,„,„,,, .pse adversa valetud.ne

^p.etiam P^^^^_^^^

morbi, increscente vi

ad e.tremu
^^^^_^^

""'"'
Supererant e.
anti.uioribus duo,

,J

potult.AUersuisuniushumens aU.uantum ^^ff^r^Lgit, ac valetudme opus mitteretur perlnU ut sub pr.U.m
repentina mors nec ecce iterum

pr.ter tantum noa impar, totum v

^^^^^ --um
P ^^


ed

studendi „io .ravis, conferre ^aterias nihil

scnbendique

,„,,„,
^^

^^^^^^,,
^^^

,..odico labore
^^^^^^^^^

v.res

^^„„„,,,

eo

S.^^
J
'

"^^

tard.c,ue ^,, ^.ogressus

op— ^
T rl

V^J

^^^^,^„

mor., quum ,,,,,,. Tunc

.-iss.ma cura .cubu ,3,ui supererant

^^^,^,,, „„„

..

pUu-a,ue sed aUena,

i.perfecta,au-"P~
a.icoru.n

^'^*""^

J

^^^^^^^^^^

^^^^,^„,

,

-Positorum

instantia,

irrisiones
re,

et.am

damores,

«^i-^-*'''^^'--"
>psi

„onnunorumhominum,conv.c.atant
molesta ageretur, „ue graviac

-^^
'"^f
"^

itium
^'.^^^

de ,uanto minus ,aa

quam-

LuU,


laboris

,,, „ecessaria,

od iier. ^^^^^^ ^^^,„ ,, quarto tandem anno
labente

volumen.mora atque ipsum

^^^^^l ^^^^„^^ .strorum,
^^_^

" "^ C:r::vr;larievU.anem.venU.uamstudiorumsuorum
anno, e
-vivi

tertio impressionis

traditos. vidisset typis nltimos fructus

in partem .uecurrerint neque

Si,uisfortassisrequiratcurjunioressocnsn.o
successerint,

responsum

^^

"

^^^^^

^^.^ratorum

decreto

absoUernt sen.ores suum sancitumfuerat "^ qu volumen pr«pararent,
Novembris primum

,^;^,„^„^ j„„io.es o ume ,^J^^^^^^

mensis interim sequent.s

eorum sunt quorum volumine leguntur,
„.„e
vita

postuma scripta

binc functorum;si enim «^; id tant. non edentibus,
lectori

^J
^J^
m
.^

^^^

^^^^^

^^^

^^^^^„^,

^^^^^^^^^ ^^^.^^^^

Rollandianorum

^„,,„,, ,t

fit

auctorum ab aliorum

^omine signemus.
supremos aecessorum nostrorum, et ad majorem gloriam
cujus

Et sicbenevolo

-iss^morum v.o^^

laborum fructus tradimus.

Deum

veio

up

Malimum,

opus ^ncboatum honorem BoUandianum

^^^^^^^^ ^^^.^
^^^^^^^^

promotum,

toto corde vires,

iUuminando,

augendo

^ benedicere d.8.et-, ut scriptoribus exoramus nost.um a perducendo opus

^^^^
p

.^ ^^^ .^^^^^. ^^^^^

labores prosperando,

^^"^''^"'-

CAROLUS DE SMEDT, PRESB. S. J. GULIELMUS VAN HOOFF, S. J. JOSEPHUS DE BACKER, PRESB.

PRESB.

S.

.1.

,

1880, b.bUotbecas Urb.s Rom. volumine, unus ox nobis, anno Sudante sub pr.lo boc quum ad primo mensis Novembns. Qu. clgenda documenta pro tomo

rabat a

SulrPontificisadmissuspaternoSanctissimiDonuninostri

de Actis

Sanc

;:r ;:—
perl
nimi su.
nsentur,

lCl,

Tbeodotum videUcet

SanctUati Leon.s XHI banc opportunitatem nactus, Romano quorum nomina in Martyrologm dubitaUonem circa duos v.ros dlum, bunc ac Stacbyn, episcopos, Laodioe.
candide

^y^

ouorum

prlor

descriptas, posterioris immerito inter sanctos viderctur

elogmm

eum

auditis, Pontite. de utraque haudposse videretur. Quibusbenigne certahistoria compoai Theodoto <,u.referrijussit. Relatum fuit de

Rituum Congregationem eausa ad Sacrorum agi c»ptum erat, de Stachy vero nondum paucis post diebus

auumjam commenEm.en-

dem

;

tarius de ejus Actis

',

DeTheolto hrevem commentariolum,

typis fuit impressus. qui in hoc volumine prodit. ,uem diximus conscr.ptum,

ad finem

,1!
Td
t

Lmino

Congregationi Cardinali Bartolini, S. R.

pr.fecto. socus noster tunc

;:::!.!
nostra.

ad hujns voluminis commentarius de Stachy ipsissimus .» humanitate sua, se.uentes

eumdem Card.nalem
I.teras.

ohservant..

fl.

Uc.^^^^,

testimonium. roscribere dignatus

est,

quas hic subjungere v.sum.

1883. Ronio\ die 24 feh-uarii anni

Jiecerendissime Pater,

fut se.erissimo e.amin. suVjeeta Tkeo0.oto Laoa.eno ata Causa itla sate,rosa ae .esponCeo. ,,,, ,„ uistona eecte^^.^^^^ „^^,„.^,,, ,

r meras

accepi Paterniiatis

Tu.

miki oratissi,nas ,uit,us
,

f,isce

HUeris ^eis

lil>entissi,ne

cZ

inSacrorum^Uuu^^^
.^stica

,

causa a

.—;^

.« p-...o sunt,ut
sit

„rimum
Tua ad me

H.c

Zre<j.UoneMican,a Sacrorum Rdumn tongrej

in

or^ario

pteniss^mo eon.entu.
misil

p„ternilas

'--'''''7ZZ":^L utunturaa

:r=: :::i
«•- ^«''""""'•"'"'

~P

taMaetar.am tegenaam

.

.ujus

rzziz::::^::^^^^^
sunt clans,,,,,,,us prose,uen<li

mtuum Congregat^onemeausaae

.acsuperreJu.ei,..r,tepro^

"ZTZ^
cnpet.t.

eJclatione

sunt inaigeat, sotUcUi

«.a. Sacrorum

luumCongregalionemMuddelerie,
tentiar..unieepronunciare

oecas^onem, meos Hane propitiam nactus
tati Tu.-e

.,,^„,,^„,, ,,

Paterni^ene.olenti. sensus

exprimere

delector. Vate.

Palernitatis Tuie
verus, Devotissimus servus

- Dominieus
S.

Cardinatis Bartolinius,

R. C. Prn-fectus.

Guitletmo van HoofT Reverendissimo Patri
e S. J.

.

legi.ur pag. 687 Hic cou„T,eDlarius

;

cujus ,o,Uuo,. q

^^^^^^^^^
prod,., fasciculos d.v.suo. vo,un,e„ io qua.uor

uooln .o"ltl"r<.oor,o Jlluois

p^^ULTAS

FACULTAS
R. P.

BELGIC^ PR^POSITI PRO^lNCL^.

S. J.

Viclore Hecke, Benjammo Bossue,

et

Kem.,.0

,

^^^_

f;iuc;: tlJu
officii

i; ^oruu. «deu.

..asce lite.s,

cousueto.ue .auu prop.a su.scnptas

anui MOCccLXXx.n. Bruxellis die tertia aprilis sigiUo munitas, dedi
J.

VAN REETH,

S. J.

APPROBATIO ORDINARII
Imprimatur.
Aprilis 1S83.

Mechlinise, die 11

VICT

\UG. CARDINALIS

DECHAMPS

ARCH. MECHLIN.

PROTESTATIO AUCTORUM
Quod ol.m
velle
in hoc de Actis protestati sunt decessores nostri

Sanctorum opere se servatas
relatis
:

Urbani pap.

VHI
quam

constitutiones
sit

;

neque suis aliorumve hic

commentarns.

aliud pondus tribui

obnoxiis script. histor.. ab hominibus errori

idem nos ante

Octobris protestamur. hunc tomum tertium decimum

ELOGIA

ELOGIA PATRUM

mm\

ET JOSEPHI CARPENTIER, HENRICI MTAGl^E
CARPENTIER DE PATRE EDUARDO

U^ mKE"

Natus emt Pater Eduardus nomen esl mco Flawlrim Occidentalis cui In borfie 20 mara. Meulebehe, anno 1822,
cietalem Jen^

Carpentier

m

Ua non minus centum

Ave incemds cooptatus esl, Wseptembrisannimi.Licetjamtumtenms.
egregia nihilommus sima utcretur valetudine, abnemortificationis, edidU gationis ab ipso iu-ocinio
apostol.ci
zc.li

die

complcctcns paginas, christian^ apud qulbus rcligionis '^'-f^f''"Uguntur. g,-essus accu.-atc desc-ipU ,ltustrata ab e.imio kagiog,-apho

P,M

imo nono

seu ij""'"''""^cxhibcnlur Acla S. Fmtan, Bom, eremtlic Hibcrnia, et B. .Joannts tis in

suique

A^gustani

in llalia.

Dcnique

el

ma,tusertpla

docame,ta repeldam djuUn Quo Trunciniiabsoluto,post
rhetorican, acccptasquc

apud

IL. orientalibus lent,.us,,uea,lsu:culu.nlVch.-.sl.anun.;clque
regno
1. ad s.eculun, p^.. cl.ronolog.a us.iue laborts tmpender,t, lestuc„b,'ationi quantttm sedet ipsa scriptionts moles,
1

histonca de.Eth.o. nos sc-vatur Dis.iuis.lio H:,be.s,n.s, ab o. K ne sive

Namurc^plulosoph^
d,sciplmas,quum

Ja

Acce,h. et .-egina Saba.

-8-" ._Eti™Cu

scientiaramquc naturalium ante suum in Societatem "'ff/-«."';';/2««
viter omnes RoHariensi minori semmarw, labore. prompta ftudiorum o^mulos impirjro
,

Zl- no,t solum

ingcts rZ-lapost^jus morlem

adre,:.a,-to-

acut^s.smo tenacique memoria eruditione, sagac. multiplici longe e.rxeUe dodomm opinionibus judicio prxcoc.s mgenu amoderatoribus.

,^mcopia.p,-^sc,-timcompulattonu.,yiutbt,s m '"''f' ZTuwZm astronomic-^ scientite formulas "'^f^^_ apud .mtopes notata

Tltatim
in

Patribus ';';ls mo.datu,-us, socius add,tus coUeqio B,-uxellemi

W^^- m^l Zim
est.

S«a

ph,e,tomen.a
et

e.pendendo,

enoda,-e

intru:atam ch,-ono fitraL perspice,-e mol.tus

rhelo,-cs, Simu eliam mathesim anglicam doce,-e jusms TXalos Ungaam pue,-os, m schola tsesponte ^ca paupercs ch,;s-

etelerosque

UUiutam

tamenmanum,inq,-a<-esce,,e „to,bo

p,-tepeditus, operi

Zmdominicalcm

.ocant

docUnn^

liameprxceptissuscepitimbucndos. an,ros adco,. Posliuamscseper quinque sancto,-um ciliccque a,motandas

c^^^dine rixere, quot quantaque despe,te ^Z rmicta semper caletudine et virHtltcm
Ter<^a^tlTtZlle
n-lme,tla
tot

\'„,-u,Uii

imponcre «'^V'^!. opttmtlattts quiin famittar,
o,nn

retiqtosarum

ettm, Hir indicasse .mtlieiat
'abo,-ibus

Itcet

Jibendas

VUaTp,-^parasset,

et

in

omnes

ecclesxast,c^

M^Mc^
«"-""/"^''
'"'

onustum, nttmquam

.piritualium ^stimattone,
vi,te,-etur

eam .TcZ parles excur,-issct,ile,-umque

Lo,^ann ann,s

guatJrpcnitus hausU, anno. ad sc,;ptoTmmcinii te,-tio probationis PO^te,-u,ncollcga

peraco

"

JJ^^Zs

Quamvis w n^^,Zisissea,ti,num. immersus. in

rTBoUandmnos, co,-um m «n»o 18o6 «A Zulus, B.-uxeltas ,-ediit, co,-po,c sed

Lrdecemcontinuos annos, teger mdefesZnteftndus animoque ,-obustu.,

''^l^:^:",^'p^neiamp,-.eir>ucassum^

confessartt etiam annis

«"'"

/

f

(,^.

"^i^i^aiZJa

siln

/^-'^-^^/f!^-

^"'. ' \ ZtTGeZLo,nmque,

B,.tccel-

baam reqem cum septem

Znempe Habessino,-um "P"^"";;^^ monaclas etleciam
item monachu,,,

'nZlli

c-^^^^P^^,
Ncg,-an^

mcnla recipiendap,;cparaos.

Octob.ns I,^cese« mus tomus duodccimus de Si. A, elha

comme,ita,-ms 7n tomo decimo

KuZet soeiis, martyribus

m A, a.

^

,i

duodccimo ab eaitotomo

b:i::?s=HEES=rr:=;===;-'~---

culHm scih-cef. modo propagare

sacraHssimi Cordis
siatuit; et

Jem,omm

DominusJesus e^au^ resignaiione elargicndo,

quo mehus ulas-

sermovem comu seqnercfur, in galHcum ahquama lat.c u/pisque rufgarit Norcnam
Manredini,

"^^ol^^f^cfis omnino
poris,

viribus

ei iofAus

cor;.

italwe Societatis olim secretar^.

conscripiom. Sicut in ^^^^^^^ prieserfm boneiafis sancfos omnes, nostrte
pioafliciebatur

<^o^-"^

^^^' ca.'lo bemgmori.«^'^'fcon/st Orassante paratysi, mres, ai sacm supcriores cum, sin minus xquiori regionis tcmpealiquid valefudinis
rie speranfcs
litius

inferiorum pr^eseriim

amore

;

cujus publica
S.

ue.^^nt

lucem testimonia iibri ab eo in

rccuperaturum, Moncecum ad Itahammediicrraneam Galliam inier

f^^-P^^lafn

sima Praxis in non B. Joannis Berchmanm

honorem

P.

l-9nafn
Vita, a I

ncc

vere gauderci, que situm,ubiperpeiuoquasi iribus ncnfe.Eorumspcm /raudavit evenfusadeoparaannis, enim quibus Moncsci vixif non in Beigium revehi
lusis crevit

miffcrc decrcverunt,

anno 18G5 ad /mem

ve>

V

Cepari

quondam

descripfa, iierum prelo

annofaiionibus subjecfa, additis qure profeclo addiiamentaad documenfisj

anecdofi^que

ut

inde

promocendam beafijucenis causam Romm non parum visa sunt conferrc p^rruEfhnicosadveram fidem adducendi pomdns- obipsosuoinSociciaiemingressu mtsIndiarumque sa'pe Ameriv.-c
.

patientix, poluerii. Mirabilem auiem viriulum tcsfi/icafionem dedit omniumque Monfep Eduardus, tum Patribus c.ollegu Patribusqice suis cen^is, fumsubinde cognatis occanonnullispromncits Bc/gic.v Mona^cum
.^ione

piefafis

steaque superionbus postufarera siones enixe a gloriam anhclanits QiuT quidem anirni Dei labores impertien' desiderin, iwn aposioncos vifam tegrifudincm, do sedlongampcrtoiam morbos ac condiversos eosque gravissi^nos dolores, inmciamque ci finuos fere iribuendo manus Dei paiientiam cum omnimodasui in

dafa invi^ieniibus. Tandom plenus relinqucns omnibus desideriurn, sui diebus), plameritis (dicere ehcu ! non fas esf Dominiampte.ru obiit, die vigesima
cide in

magnum

seccagesimo nona orfobris,anno hujus sxcuH sepiimo. eetaiis suse quadragcsimo octavo,

DE PATRE HENRICO MATAGNE
MtdaDie 7 ndii anni 187'2 Pater Henricus sanguinis in cercbrum congesgne, subiianea vocisei,utconjicere Hcei, menfis
iioneicius,

perstringebat.

usuamissojesiine sacris morientium sacrameniisinunctus,etpost ianiillum temporis, collegio hora nona vespertina, BruxelHs in vifa funcius est. Nrdus esi SancH Michaetis Namurci die '24 sepfembris anni 1833, parcntibus honesiate

NU mirum itaque eum anno omniwm applausu philosophici certaminis patmam reiuHsse. Eodem anno, Societati Jesu daio nomine^
1851
die

25 septembris
cst.

Trunciniense tirocinium
spccie

ingressus

Pn rudem

magis quam

p/vcHvi re naiuram emotii/^e edoctus, postea ium nostris in omnes cariiafe of/icia queeque

morum

ci

/ide

magisquamre

disfamiiiari locuplefibus. Ind-' a pueris mira Docfrina cendi cupidine acccnsus, Frafribus a

tum exfernis pi^ic^fare studuit. Semper ilU cum mcnie consonans Hngua maximam apud omnes conciHavit gratiam, quos nuda nec
fucafaveritasnonoffenderct. Quo
exitu superiora inferiores .schoias exegeraf, eodem
felici

Christiana

nuncupaiis erudiendus tradiiur.

Sub eorum discipiina, quam postea semper commendavd,itapro/ccit ui decennis inter alumnos attcrius inftnitegrammaHcic in coliegio Namvrcensi Socieiatis Jesu adscripius, subsefacile omnium princeps factus, anno
quentead Grammaiicam 'mediamfransierit. Qua inceperai, perrexit ire via, tuni varias EuropiC iinguas addiscendo, tum quidquid omnis icci Hierarum cultores prie-<ianfiiis
proiulerinicuriose perlegendo, donec, absoiuto humaniorum lit^erarum curriculo,sub annum 1849 coram Gubcrnii jurafis summa laude

studia absoU-if, posfquam, confecio ii/-ocinio,

duos annos i/t coilcgio Namurccnsi ducendo simui ei pricatim phdosophiam rclcyciulo, ei annum unum, scriptoribus BoHandiaiHs datus socius, BruxelHs consumpserat. Vigesimo scpiimo xfaiis annonondum expieto sace/xlos facfus, quum in /ine cursus fheologici pubticas thacs de unicersa sacra scieniia propugnasscfac tc/iium peregisset probaiionis annum, Gandaci rhetoricam schotaribus, Lovanii Sci-ipfuram

graduaiorum examensubiret. Indc Narnurci
in coiiegio Societaiis biennio philosophiie et scientus naiuratibus operam dedii.Sed ui eraf parenfum suorum amaidissimus, eis subrC'

nosfris fhcologis pnvAcgif, idque per

Hnguas orientales biennium uirobique, donec anno 1805 hagiographis Bru-

Socram

et

nicndigrafia, nacfus opportuniiatem sodaies suos prefio edocebat ; et ca xtafc qua cxieri magistro indigenf, factus ipse magisier, non 7ninore laude quam successu xquateserudioii. Natica cnim ingenii sui acie ctJud/cH sapicnd///iciHa iia obscura pe/lucide proponebat ef resarduas scife sotvehai ; ideoque asodatibus inierrogabafur, et hoc eo facdius quo se beni,

xeltensibus accensus est. Uberrimi in hagiotogicorum sfudiorum campo fructus ab eo coiiigendi spem faciebant tum /Jorens leiaset vaUdic, ui videbantur, vircs,
et

tum nativum ingenii acumen et frmitas, mira ejus pcriiia, non solum fcre omnium EuroptC Hnguarum, scdeiiam multa-

rum

orientaHum. Cujus

pe/itifc quanta,

dum

gniorem

ve/-o fempus a somno ct ab vacandi siudHs deessei honesiis animi relaxationibus detrahebaf; immo et inier prandendum Hbrormn paginas

in

omnes exhibebai Ne
.

,

et

anno 1863 rheioricam Gandx docehai, jam essct existimatio, palam fecit quodj quum venum exponenda esset locupieiissimahit/tioiheca defuncti nuper c.^itnii phitofogi Ludorici van Atsiein, rogatiis est Pater Henricus
ab
iis

qui Hciiationi prtverani, ui eos Ubros accurate

acmraie
rpwdet

deficribcre dignarelxir qui orieniali

Sijros
licis

enim, incalendayuis, sfcpissimecolhn-

idiomate divcrsi generis

eranl conseripti;

summaomnium

satisfactionejjerfccit.

juncius

Paulo post opcri hngiographico slrenuc se adaccinxii. yarn qintm Bollandianocrelui fuissel mense sepiembri anni 1865,
tomo duodccimo Oclohri^jam fcre ad prclum prompto, qux adhuc paranda crant et commeniariis adornanda nonnuUorum sancto-

hetcrodoxi immioii leguniur. Domwneor Angliareversus, maxima diligentia nonnuilos commeniarios, qui in edendo iomo XIII Oclohristmii fuervnf, inchoavit ; etinfcrim non scmci pro tcmporum opporiuniiate de rebus

ad religioncm vel ad scieniias speciantilms scriplitarit. Quum enim anno -1870 iiru.rcllis, ob fata sicctdaria sacro-

rum

orienlnlium-

anno idem volumen compleciiiur, nec certe iis imhicomparia, h/pisedipoiuerint. Sunt auiem CapiloHnaet Eroieide, marmentarii de SS.
in^truorii, ut

hreci iempore sequenii, cmn cxtcris qute

Acia,

iia

sancii Sacramenii dicii a

Mirando

celcbrior

supplicaiio agenda essct, quemdam adhihueinini qui

impiorum caferva
facti veriiaiem

impugnaret.

hte faniosum edidit

HbeHum
in perio-

qucm,
dico
ei

roganiibus suis,

eodem auno

S. Dioiyrihus Cicsarepe in Cappadocia, de LcucopoU in Caria, de marii/re

mede

nuncupaio, pagg. ^57 Piter Ilenricus docic impugnavii. seqq-,
Prt^cis bistoriques

,

mariijre Urhnissii S. Ncophgto,' cpiscopo et Ahramio, episcopo Ephein Georgia, de Aniiosino, de S. Zenobio, prefibuicro medico de S. Jacoho, episcopo Sarugensi in chia^,

Alias in periodico gallico
tions liistoriques,

llevue

cles

(|uos-

mense aprili anni 1871 ei mense januario anni 187-2, de Alc.mndro VI,
OlliPontifice Roynano, scripsit contra R. P. amore;unde vier, 0. P., solo vcriiaiis ductus ab illis. ei laudaius fuit ab his, culpaius ohscrvantisstmus, Fuii regularis disciplimc

Mesopotarnia,
staniinopoli.

ei

de S. Anna, moniali Con-

Eodcm anno
collcgii

mi

summopere

placuii omnihus

bollandiani sociis

ui Patcr Henricu^

Uatagnc Londinnm ienhagiologica deret, conquisiiurus documenta quibus inproseiumsyriaca tum armeniaca, operam opcris idereniur. Quaniam

solida piciaie insignis ei

rum rum
ciiiis

ad salufem animnprompius. Tempore feriaprocurandam
monialcs, religiosos et saccrdofes excrspiritualihus excolebat Suh fesla pa.

cuiione mulia, navaverit, iesiantur apographa sane museo nosiro sedulo ejus manu descripia ei in conccpit uiile ac asservata. Tunc et animo

Ougrce juxtn schalia, annis singulis,inpago

Leodium
hat.

sito,

rudium

confc^siones excipic-

grande consilium

conficiendi,

ad normam

vifx sanctiialc aui phis indigdarci viros aut quo^ sanguinisproDeo effusionc prxclaros, illusirandas hahereni : apud resgesias

Annum Anni Slavici P. Joannis Martinov, cathoHco-syriacum, qm hagiograQuemdam
rum

tnufiercs Tolo anno dccurrente, Bruxcllis edoeehat. poenitentes misericordias Domini lahorum prxmium, ut speramus,

Quorum jam con^ecutus

est

a Domino Jcsu,
-

qm

so-

lemni .^ermone edixit niam misericordiam consequenlur.

Beati misei-icordos, quo-

HECKE DE PATRE JOSEPHO VAN
Die^snjuliianniiSli, Truncinii, in
rcsiituta

domo

qna ex parie recuperavii,
sidia scdufo comparaoii. a coltcgis cdidii, sat erii

alia necessarm sub-

afier a probaiionLsSocietaiisJesu,vita ccssit

Ex

BoHandiani mstauJoscphus Van Ilccke, quiulira raior R. PSocietaie operis

meminisse

iisquu^ scorsim disseria-

Sanctorum annos triginia iilusfrandis Actis Quantos fahores subierti, dum operam dcdit. majorum suorum ex obcdientia ad grande opusprosequendum vocatus, tomo ^^
P^*'^"

Carolo Bono tionem docforis Wegcner dc B. transfafam, er danico in gailicum sermonem plunmas de jure canonico el quicsiioncs
scripiosofutas. die sexta jaNatus erai Brugisanno 1795,

eiinpnefaprosecutioae opcris BoUandiani votuminis cxplicuit. DilccU vcro
tione istius

hris

parando

incuhuii, ipsc

et

in libello dc

Maria Macs, nuarii, pairc Petro et matre inier cives suos reniihus honestatc ac fale
omnicommendalioncdignis; rem Domini
ct

pa-

qui, quodhie-

Pairis

rerum
iolfcre

et ingenii etjudicu sapientiam certam scientiam exccclcsiasiicarum

et

vim

tradidcruni, iimoredUaie acceperant, fdio in Dei cuiiu consianinriciam

.nipcrcacancum

est,

quum

a tomo

dccimum ejussepiimo Ociohris ad teriium septem voiumtna, quideni mensis inciusice, illuslravit, has egregtas hus Acfa Sanclorum fccerini. Singularis cjusiaus doies notasjam quam cum eximio P. Van der Moere
est

iiam Vix pucris cgrcssus miliUur, uhi rudimenta edocius, Roslariam gaiiicw el iniroanno 1807 in schola iingux palmas ad iinguam faimam primus
duciionis reluid. Ahsoiuiis

ac

prima Iderarum

cominunem
inchoavif.

hahel, Boflandiani operis

molem

literarum studiis, natu cst, postquam

anno 181'2 hunmnwrum codemjmicmio derumdotoio

studiorum decursu

e ruinis excifasse.

Missis

Muscum hoiiandianum per universam Europam

t:::omcslingcnUac.efpcom^^^^^
disccn.lum.mi.^nip^^
jum»., ft Hoc ipsoanno ISVl, aie Snpulconis ,mpe,-alonscol. mandaio r«»,
j.-^

sfudia rnovd ut, literis, documenfis,sive indicalis cosioe ira7ismissis in bi'diodicum manuscriptorum fhesauris iatenfihus, cxpto operi scriniis

cruditorumhominum

maff.sroreBruaas revcrlilur, ihiqm. De Foere, rMorcc-.e sl,„M Teudo Domino
leoio

L

primiorumdomusaciofaocreni. Sparsa pcr ac rci hagiographiciv msirurum apographa s^poita, mamenta, anfiqui musci boliandiani

ihecarum

ZnifesiuL

hoc juventutis su<e tempo, Denm sensus ale,et, pietatcn. quales e,;ja quando die ^ecunda^oc-^

Q„ale„i

ve,-o

fecit,

tirmibus voluit. Animo forii ac Socieiatis Jesu adscvibi
lobris

anni 1814,

m pago Rvmbeke.

non semel
creavit.

facete dictis dejccios

animos

re.

Belgio i^ocieta(/eneroso, qitx renascentis in tutii. Passus est cum tis fata fuerunt, et ipse inleralws Uesociis omnes molestias, quas VI Historne Sociefineau Joly t07n. VI,cap.
tatis

vei Ktmrranda superesseni opera quse ad

Paier exer^ gloriam et animar^m saluiem pius eiinsecretispoiius cuii. Sed,ut eranihumilia

quam
parte

in oculis

enarravii. Patria exuhut Deo Heivetiani evangelica consilia serviret, in 1819 ad amium migraut, nbiab anno
hationis Fratres suos

secunckm

hominum peradajnmmagna memoria ceciderunt. Inpariihus Helapud ruHcoias missiones obiquidem successu ut futurus eximtus

icmpore feveiiorum., vix sacerdotio initiatus,
riai-um sacras
vit
et

mo

commoratusesi.PrimumBrigxindomoprohumaniores docuit Htetheologiam sese appliras;

eo

mox ad sacram

octobris anni cmt. Deinde, suscepto die decima eadem domo Brigcnsianno X^^-nsacerdotiOyin iterum humaniora et anno subsequenti
ii<'23

concionatorprxmmiiareiur. Jn Bcigio clermn prtesertim canoac religiosoi^im familias ei annuis sacri Ordinis Prxmonstraiensis
nicos exercitiisexcoluit. Bruxcllis eiiam

peramios

Magdalente plures inrefugio Sancix Marix
fuit. mulieribus pceniientibus a confessionibus

iheohgiam
iiatus esi

docuit.

Anno 1824 Friburgum
renun;

Helvetiormn a superioribtts missus,
lector juris canonici
est

Commendatad
cietaiis

htec

hominem, quod ex

iis

quomunere

superioribus Sofuit qui dcsignati fuerunt a

annos novem Frihurgi, duos Rofuncius insiaumte, Gandx se.r^ donec anno 1838, ad Bruxelrandum opus BoUandianum vocatus, virum tam las venii. Nemo autem miraius est solvendarum juris eccle' recti judicii, ei peritum, siastici qtitesfionum jam apprime
e.r

multam ei apud episcopos et apud omnem cletntm iam retjularem quam
eo tempore

ad siudiorum ralioncm rcoisendam. Tandem anno 1869, labordms fractus,annum agens, xtatis sute sepiuagesimum quartum reqnicm qutecoilegis suis valedixit et Brvgas sede siturus coniendii. Nec diu optafa hac senio, ita fruiius esi ; nam, ingravescenie memoria et iniellectu minui crepil, ut sub an-

num

sxcularem gratiam esse consecutu?n, et fere sine iniermissione in rebus arduis inierroga

lum eum

fuisse,

idque eo ssepius quo facilior ad

adiius pafebai.
eweipiebat,
et

Ctetemm
ui erat

liilari

vuttu

cendus fuerit. Hic miserrimam viiam quam uii spesui ruina irahebai, brevi post beaia, rare fas est, morie muiacii.

1873 Truncinium, in valeiudinariwm xgroiis sublcvandis opiime paratum, dedu-

omnes

natura jocosus.

MARTVROLOGIUM

:

MARTYROLOGIUM
EX CODICE BERNENSl
280.
Exscripsi ex codicc boc martyrologium

raanu mea, qua

fieri

potuit diligentia, ita ut

servarem

et

orthograpbiam
iterato

et

distinctiones

verborum,
bibliothccae

nihil

addens, nihil omittens.

Copiam

relegi

studio,

eamque dono
ut

virorum spectabiUum BoUan-

distarum...

Spero

autem

fore

patres

reverendissimi

quam

citius

edant

hoc

longe devoluti teraporis martyrologium. quo non solum Acta Sanctorum, sed tota iam
historia

lucem accipere

possit.

Valete, patres revercndissimi, et

memores

estote

mei.

Berolini,

20 Junii 1875.

Wilhelmus Ferdinandus Arndt.
PhiloEOphiffi doctor, in

Monumcntis Germania edendis

sodaliB.

Est codex Bernensis 289 membranaceus

sieculi
;

VIII
in

vergentis vel

IX

incipicntis.

Martyrologium

incipit

inde

a

folio

52 verso

fol.

52

recto

sistunt

verba

Amalhertus fuii cuslos sancti Pauli, manu
Mettis servatum,
reliquis huius
viri

sa^c.

X

exarata.

Fuisse olim codicem
fuit,

docent
libris
cl.

additiones
in

ibi

factse *.

Postea

Bongarsii

tum

cum

.

^,,.,

«rfd,-

bibliotbecam

Bernensem migravit, unde mihi ad copiam
cuius

^,^„^„05/^

parandam
mihi
erit

misit

v.

Steiger

bibliothecarius,

benevolentia
dies

igitur

semper
insi-

f;;;;^^
itaiico.

pr^edicanda.

Duabus

est

exaratus
Jaffeo

columnis.

rubro

colore

sunt
in

gnitse...

Additiones

Mettenses a

exscriptas

vulgavit

E.

Diimmler

libro

Forschungm zur

clcuischen Geschichie, XIII,

596

sqq.

INCIPIT EPISTOLA

HlERONLMUM PRESBVTERUM. CHROMATI ET ELIODOm EPISCOPORUM AD
Hieronimo
in Domino presbytero Chromalius et EHodorus episcopi

Domino sancto
salutem.

fratri

Cum

Mediolanensium relegiosissimus augustus Theodosius
lUilicc
fecit,

universos episcopos

^^^^2.2^
^::::.
conciUo.

inquinassent

/"--\ ;"^^^";* causam ahquantorum ep.scopo.un qui ex ad se invitare /n eudeTn perquireret, contigit et nostram Pa-tatem
ut
,

-•-"

m

quo cum dicenda

dicta essent et dellnienda

:r rr -rj::: '=::
:
Tu
bii

u n.einorarot. ^-tu-que es yru^Tuor m nataUtia essent, plurimorum nomina fer.ale de ucn . .anU quod ut famosissmmm n^i er statueremu. ad tuam scribere earitatem, dirigas testa, ut poss.t

r=,r —
EXPLICIT.

^^^ -" :*»"-,

^^^^^
ton.^^

«~^,

H-

LTomcium

*"'^---' -^'^^••^"^ ^' "^^ meUus perfectiusque martyr.bus exhiber. per tuam sanctam industriam
r^^^^

^^^^^

HlERONIMI l'RESBVTERl. ITEM RESCRIBTUM SANCTI

CHrcatio et Henoao.o episcopis H.e.on,... excipe.-e, quo.-un. n,arty.-um suorum t.-iumphos
sc.-.btas veppe.-,n.us.

P'-'^^'™'^

^^^ ^^^^J^^^:^::;:::.
c.m,

eccL..x P aliqua beneflcia Ciesauens. memo.-ato episcopo, ut peteret Octobris Tomus XIII.

Nam

Con^tant.us augus.us

^ C.sa.eam m^

,

»

^^^Xt

ing,.essus,

et

diceret

^^^^^^^
^

MARTYROLOGIUM

"
,

-.„

ilh

necess.tud.nem petendo benef.cia
.-epubiica

disseEusebium; opibus suis \ .cnmd ubi,,ue ,n Romano solUuta ^ '«^'''deside.-.um .nmob.le """"^^' "^ '^^^ „ „„ive.-so orbe conpelli, sibi tamen .n Dei, ,ud,ces a quo .ud.ce, e,.ga sanctos au,s ma.-tyum re".um sit " obt,„erent pa man, mo,„n,e„ta publica '^'^™"»'"; Pt^, verantia. su.o pe scvutat.ce quave P»-» « ^ ers est, ut .doneus civitate, qua d.e ^,.^. „,. „„,« factum rua prov.„c.a vel notitia 'P^ ,'^-*';; n.ar.yrum provint.arum ip'is avcivis sublau. 'd ,: "et omnium pene b.sto..an sacr.l.c.um '«^" eccles.ast.oam ;„„ omn. d,e ^^ velator exsistens, et sacrif.c.um ^»^^"^ o„n,un, Ron,anorum '"'''^'^'^^.^lPt ipsum, qua offeruntur, suu.. nomina ovantes, ad regem ofreren.es eorum ^™\f "^^^ LTpollentes atque conscribsimus. ut mbere ex.it.ssent, m.ar.yr.. -'"' '^

f J*;':

Romana

^f^^^^^^^^X^

viCores diaboli

.

.c c„..,
con-,

Hac perve.,issent Chr,stu„,. nostra. perenna> «

de causa -*^^ "
'

nu»c

ra,. pere.-

c.lebrata, P»-'»'d,gnamin, no.n.na fest.vitates annorum sp.at.a octingentorum et no„ge„"'^^-^^ „;„ibus per tot -™^''"""\,f ""'"",„„i„, „uam "™ qu,„ge„torum ,.,^, d.versarum P--"''»™'"'.!"'', sit, qui intra

^

fo^m

^iiia

tnartyrum
possit

---,^;"'''

^ J.™ '—
'


je

1"«

dierum festa

,„

credentes ,,,i,„,„„ fore

cum
et

d,ebus

quon.am

„,

Ls

„umero

ne eidem vemat '«'-•'""^•;;",';'°,1, „e„sem posse lassiscere, lector,s ->;""''"'';, tantum pro omn.bus i„numerabiles turbas 'Jfetivitate in suis locis
.-epperiri

a.

.-um

inter Januar.arum, cons.derans

eos, qu, sunt '" «"^P';;^'"^^ succincte et brev,ter ;;,„,,„, amputato -'^ ° „emor.atus sum, ut

^^ffleiat

libellus

adscr.btus.

Sane

-;;
m

:o„scr,bs,mus. ut dies

varii

non

v.dean.ur

prima i„ parte libelli
'iil,Ucr..

div,dere«, quos una

"'^'^ »P°f ° '^'^,^,,; loHa fecit esse sublimes. ca^lest g d,g„itas apostola.us

om„,um

«"''•'""

EXPL.CT.

..M.vr VEl. LOCIS, APOSTOLOB.M EX NOM.^E^VEL I,O.P.T BaEV,..B..S

Vm

rBEDICAVEBUNT, OBTl VEL


e.ui.manuut
^.-^^^

.

,=

nrrnnscens »

f,lius

Johannis, fraler A.ndreffi dicitur

Bethsaida

pvoMntui

^^'^'^,'*'

urb.s tenuil ^^^^,^;_,j^^ ^x et V annorum eiusdem

praUn^am.

ameni c pontificatum. bexto
voluit, cruce

*s.cprius,

nuncrad.
secundo.

- ":..» .rr-,i;r:=s ...„t,.uncatus,

• gentium. Hic secundum ^^..^^ Beniamin, apostolus mterpra.tatur P^"^> '^^ capite Paulus.qu. Nerone eodem die quo et Petrus ^ baptizatus esi, ^, ^^^ ascensionen. Dumini anno post ^.^ praedicavit Scytbiam el ibique sepultus est p^^^..

suspensus ^^*

'

^^filitium '^"'

iU W- Ju^-

cailebratur.

—-—

Decb.

colitur.

7ebedei,

jrs.';i;:=s"-"Marmarica. vni kl
'^?^-

«"*

;v,.

-

~"
Iraler

-"•

-

Johannis.

Hic

- -"
'-

Spanije

et

a.rtr,"SSr ^r
TZ.
..C..-U.

"
niani

prifidicatur

— '—
et
,
,

apostolus et evangelisla,
et":;'

filius

Zebedci. frater Jacobi,

^^o

.. .n. „».

..1 dorm.t.o„em
hic Par.,s

,us v„.
etMed.s
en.m
Jan.
G.all.s .bi

transfixus

-^trsroir-^r^-^s^::::; P'-di-.t; :rd"r e^ll pi, ^^ uesimaiu honore o™'^''-'";. "'^^' u„de p Be h
..ivitite •

lancea
xii
et
kl.

p.!^Src:n:tr ^:jri:H.:Zli

^

ibi

sepultus

est

in

alL' civitate or.us,

Petrus,

Fngi. provlnt.. cructlxus

et lap.datus obi.t, .h.que

, :r:::,

T "r;r ^m-

r

H ™!::r

r; "pI— -

dum

„ierusolim,s . Chr.stum
-,

^'
*• luuenis
cod.

«^"m::- ;::^.c^ Oe-temp.


M
.

:rr;,
,mam

Arm.n.u. urbe v.vens • pra^dicavi., ad ul.imum in Albano maioris
in.erpretatus et evangelista, qui
elec.us,

!"=

lap,d,husque opprem,tur a ,ud.is prcecip.ta.us

ih,que ,uxta

::

s— ; i:^- -«.r
Deo

ni.us

.^^^„^0..

« a b.arbai-.s

leus apos.ls

uatus. Hic et,am ex .r,bu sua Lev.
.n

rn! tco.uomen ex publicano a Chris.o passus i„ Persida portmodum^n Macedonia, et
°'Lot-ZeloUs.
qui iuterprcetatur
Zelus.

primum quidem
i„

Judcea evangel.zavit,

requiescit

mon.ihus

Portorum.

x..

kl.

•""""'"'•

..cc...
co/-r. iacet,

Hic pr.n.us d.ctus est Cha„a„eus, zelo Dei fervens accepit ^gypti principatum, et posl Jacobum Petri sim.lis i„ honore. Hic par T„ co-nomento ^ , et post annos cxx meru,t suh .\dr,a„o !^ herir. dicitur tenuisse Hierusolymorum, • i„ Porto foro, e.us na.al.tmm clebratur martyrium pass.oms. Jac.t

;:":.ucers:sti„t:: y j.] Kovb.

.

EX CODIGE BERNENSI.
,Iudas

I"
in

v kl. Nob. ..o,-.,urbis. Nerito Arminiee urbe •, cuius festa c..lebratur Ponti pi-cedicavit. Sepnltus est in mter apostohs unus et pro .luda Scarioth duodccimus Mathias de septuaginta discipulis Juda^a. dalur evangeh. pra^d.catio cognomento, cui subrogatus electus sorte et solus siuc

qui interpra^tatur

Confessor, frater

Jacobi,

in

Mesopotamiam atque

interioxnbus

m

APOSTULORUM. INCIPIUNT FESTIVITATES OMNIUM
Jul. natale

III kl.

apostulorum Petri et Pauli Romfe.

prov.ntue .Vcau.. Andrea. apostoli, in civitate Patras Pridie kl. Deceb. natale provmt.a As.a. apostoh in civitate Hierapuli Kl. Mai. depositio Philippi

^

_

Christo.

„. Kce
1^:::::,^^;:^

Jovini

Pasto...

V^t-an.

A^.-^ -^

t

rLtina. Bo.. po..o

Ji^nn^— M^^- -

- -

san.t.

---' '-'corr.
coni.
liia-

• stipra lin.
oiUl.

Octav. Victovis. Gatt=c. Donnc>=e;et.nEdvsat,a„ etinT.-aciaGaiani. Afnca Dom a. V.c HJI ,a. Ju..«ar. In
Secundi. Satuvnin.. «"""-"^^^t^^-iJla Lodun de ordioatione.
episcopi.

Kogati.

ff^^^^^^s.
^^

.anct. i^^^^^^

Thon,.
^^

aposto,,.

^^_^

^.^^^^
p^.^^..,^.

^^^^^

^^^.^.^

„„„.,,„„ »'
'''"'

1«,«;««^«.«
Donati.

P'-<^.%'<'^--

P'-<^~

memores
Pole

esse

dignemini.
In

"'^XX Ul. J.»..Pevpetux..
Stepl.ani.

^'»-?^Api»»"., et

„,„„„„

secu.-i.

Rom.

Felicis episcop..

Hono.-..
Pau...

Cl.t..

o"

O.a insuia

• Sancti

Fioventi

confessovis.

Seven..

.c »..

Papia

A.pi.

Cleti.

Dominandc. Hdav.n.e Paul.. Rogata,. pvovintia Su..Ua

r.-UHc

Ul.
in

Ja„.

Cavta«.„e Donat.
t


dcpo..
„ti.

ca,lestini.

Satuvnini. Dononia Gagi.
^.^^^^^_.

et

Rom.
,,

Donat|e

^^^^^^.
^^^^,.

^,,,,,

,, ,s

Lovcsta..

r^-rciie^d:::.

r

::^;:

'^^^,^J,. Ammon.. F.»-'-"K«-;f r:^ --^- ^-rt";.~:^» "-^^ -^^.=^^'

^^^^^_

p,„„

c„.-nd..

^

iudicis quatenus

ei

ah lUo ^Cnussio

HAUET DIES XXXI. MENSIS JANU.VRIUS
-r
.

Taitanias^indicendas.

rn.r-iimrisio Cucumcisio

carnem- •siccorr.e. Christi a^ ..•i Tpsu unusLi secundum •• donuni nostn Jesu lUua hetamicfod. ^^- j^;,, p ^:.,,i » et aliorum novcui. In

et

al.ovum qu.dtuo.

.1
°'

Hevmetis.

Rom

,,„,, sevev.

IIII No». Ja"-

™— -.^—
,

mdit.s

• tr.g.nta

v.a ^PP>»'J:"

„„ aepositio beati

ct M.nt.ni .n....y .\?vipp.n. cp.scop..

J
i;:

AiH

iao.^ episcopi MaKimiani. Acutionis.

eiu-;

TnuoUiLi.

-;;J-r

"ir^

'v.tai.s.

_^^^^_^_,

"'"
'

ITt::::^:
Stephani.

S:rKfT-.t..op.a

Rutu,..

C,aud.a.

.uv...

^.taU^.

uierusolima

IV

M.\RTYROLOGlUM
III. JNo...
Theugenis. Et in civitale Helisponto civitate Pharetia Cyrici. Primi. et Marcellmi pueii •. Narciss. Claudionis. Eugepn. Rodi et trium fratrum. Argeti Maiciaus. Primuj. In Afnca Lucidei. Anifili cpiscopi et Digoiuni. Eupenti. Codonis. Rogat.ani. Eugen.a,Possessoris. Hilarmi. Pennicei. Firmi. Candedi.

Juu.

In

arget cod.

Thoniis
Christi.

Statuliani.

Cunstanti.

Acutae.
beati

Rom. Antheri

papae.

Parisius depositio

sanctai

Genovevie vn'gm.s.

Vienna depositio
.

P"Io.vnti

episcopi.

Px-iaio nVo«. Ja«.
fonis.
1.1

sacerdotis ex ergastulo

Marciani. Quint.. Theodoti. T.tIn AlVica Aquilin.. Gemini. Eugenti. iY trans^nigralio Walamundi Oriente Douonia civitate Hermetis. Aggei et Gagi. memores ilhus .ntts. sui co^yoris, hinc flagilamus ul
In AlVica
Fclicis.

•dopost.

corf.

^f''^'^ Symeon.s P;«P^et^:;"J" A,.astasi.c. Jocund.. Acuti. Petr.. Ma.-c. Seren.. Senni. A.ithioch.a Joseph. Depositio ipsms prophetcc. Et obtulit ei dominum Jesum Christum Maria et columna stetit. depositio • sa.icti Symeunis confessoris, qui in ,
Hierusolima

IVo„«« Ju».

Secu..di.

Honori.

Luc.ani.

Ca.idedi.

^^-^^'^-

• corr. syriiiia.

,. , Marc Acuti. Januaux Ep.phania Domini. AlVica Fori. Jocundi. Petri. e • A.mtasi^. In Anthiochia passio sanctorum Jul.am Juli. Honori. A,.tonini. Apud Syrmia et nativitas et ordinatio episcopatus India Celsi. Juliani. In civitate Rcdonis Dasilissa).

VIII

Itl

auu»r-

*a

corr, aUd.

In transitus sancti • Melani episcopi ihidem cajieb.-atur.

* corr.
nrti.

poli-

Eductio In Eraclea Felicis. Es.dori ep.scop.. est et reliqua. In MiUtina civitate natale Poliotti. loco Poliasti •. Filoronis. Canded.ani. Eucti. Jesu de .Egvpto. Costini. Palladi. Gandida^ Alio Jocundi. Ratit.s. Luci. Petri. In Gi-ecia Rustici. Phisei. Timothei.

VII lU

Ja.iuuriu-w.

I,i

Nicomedia

Luciani

presbyteri, qui

quattuor

part.bus

factus

VI la

Ju....u..Uts.

Fiori. Tilisfori. Anastasi^e,

et

alio loco Sathei.

Agustiduno depositio

beati
sitis
;

Egemom
ei

episcopi.

* cori\e\Qnti.

Et sic obiii Wkloldus Trut/nundus acoiitus. In lcl. Jm.i.ur.

presbi/ler,

petimus ui memores ipsius

ipso

dic

obiit

V

Africa Epictiti.
Rustici.

Felicis.

Artaxis,

Furtunati.
Fir.nini.

Jocundi. Quhiti. Secundi. Saturmni. Vitalis. Evmti Saturi. In et aliorum septem. Marcialis. Silli. Quieti.
.

* corr. smirna. * mifilhn;
cod., corr.

Smerna IIII
Quinti

• Revocati.
Itl.

Possessoris.

Januari.

Saturnini.
*.

JuH.
Appia

In Atnca Revocati.
Caslesti.

Firmi. Mirthie
episcopi.

Possessoris ot aliorum •• duo.
Africa
Saturi.
Vitaliani.

Rom.

m

cimiterio Via
•,

Melchiades

In

Felicitatis.

** alorum
cod.

quorum

gesta habentur. ArUxtis.
I..

Et natale sciPolio...
Sa.icti

cum

sociis.

III.

Icl.

Juj.Hur.
liahuntur.

Alexandria Petri. Severi.
Africa

Leuci

confessoris,

et

Alsolami,
Vincenti.

* qunti cod.

quo.-um gesUi
In

In

Filoromi.

Ingenui.

Quinti.

Januari.

Saturniui.

Hispaniis

Augenti.

Donati.

Agustini.

Gregorii

episcopi.

Nazari.
et

Salvii.

Felicis.

Donati

presbyteri.

Flori.

Zen.ini.

Pausami.

Eugenii.

Victoris.

Stephanai

aliorum duodecim, et

deposilio

llortinsi episcopi.

• corr.
nentes.

te-

Moscenti. Bonilta?. Saturi civis Arabii, qui transl?riU. id. Juu..ur. In Achaia Gyriaci. tenens * cum, insuflla.is, cum signasset frontem corruit iens ante templum cuiusdam idoli

ibidem observa.ites duxerunt ad ducem
Castuli. Quinti.
Castoli.
Petri.
R..gati.

ct indicantes

factuni decollatus est.

In

Africa Zotici.

Modcsti. Ubiciani.

Garotici.

Castulini.

In

-Egypto Philoromi. Zotivi.

Aventine.
In

la.
Cyriac.
et

Juu.iurius.

Africa Inge.iui.
Cliceri.

Vi.iccnti.

Sattii.

Felicitatis.

In

Campan.a Neapohm

Cynani. Zotici. Crisi.

Felicis.

Januarii.

Rom. Secunde. Via Lavigana Gorone

niil.tum quadraginta

ct alibi.

Quosquoni.

Enonis.

Pictavis depositio sancti Helari episcopi

el confessoris.

^.^riiii ui. Kol>ro.
in

In

Antliiochia Cleri diaconi.
Pauli.

de antiquis multis tormentis passi
Saturi.

et

mare

mersi.
Floridic.

In

AlVica

Successi.

Victurini.

Missoris.
et

Geronti.

Lucriti.

Januarii.

Theucosiic.

Nola

Campanice passio

sancti

Felicis

alibi

depositio beati

memores illius sitis. EulVasi Episcopi. Ef obitus Ostarii presbyteri ; precamur ut el>rs. In -Egypto Grisogoni. Cyrsi. Leuci. Gainici. Genonis. Minelampi, et jij\-lX\ lii.

f

in Oriente Cornili,

Cuclesti et

ceterorum. Antiochia Liceri diaconi. Et
sancti

alibi
et

depositio
Pictavis

Abbacuc
dedicatio

* corr. rad.
remis.

propliettc.
saiicti

Remus

depositio

Remedii

episcopi

et

confe.ssoris,


**

tum

I" li-

Ittra a/.

m.
f"
l'

Et ipso die dissolutio corpuscuti Deumari ultimi prcsbytcri, idcirco precaniur clemeniiam vestram in Deum et propter Deum ut memores ei esse dignem.ini.
Amanti.

vcm

tura al. m. * sequunlur oerOa qux-

-X.VII Ul. irel>r(*. Roma via Salaria et confessoris, et via Appia in cimiterio
Corniva vitui tenuntur
sancti
in cimilerio .nil.tum
scripti. In

in cimiterio Prajscelle depositio sancti Marcelli papse
Calisti passio

sancUe Marthe. Audeini martyris. Via

novem

**, et

aliorum nu.iiero tredecim, quorum noniina in libro

dam rccenlioris

Africa Saturnini. Faustini. Fraviani et aliorum sex. Arelato depositio
•.

nianus

nunc erasa.
* masteri cod
corr.

Honorati cpiscopi
In

;X.vi Ul. Fol>.
Furtunatuj. Ve.ieriie.
Ingenulie.
sancti
Victuriie.
*

Africa Mica;. Victoris. Mistiani. Salvii. Miseliani. Victurici. Thecusje.
Saturninx'. Hortisiane. Leucii.

Satie.

Missuriani. Vincenti.
*.

Albte.

Mosei.

*

sir

rad. ex

In Oriente

natale

Rubentii et Marteri
passio

In .-Egypto

antonini.

• 8

lincH! va-

Antonii

monachi.

Lingunis

sa.ictorum

martyrum

Thehaide depositio geminorum. Speusippi.

cutf propter

depositio sancti Marcelli episcopi. Beturicas Helasippi. Melasippi. Leonelluj. Juneilaj. Neonisdea
Sulpici episcopi.

pcryamc-

num pelluddum.

corr. tyrsi.

X.V
soris.

Ul. Fol>
Fui-tunati.

•-

Ze.ionis.

In Ponto civitate Asiie Mosei. Amn.oni. Micea:. Asteri. Leupa.-di confesZesimi. Menelampi. Didali. Valentis et passio sancti Tursi • cum

/

EX COmCE BERNENSI.
sociis suis.

v
Valentis. Theleriani. Pauii.
Maiuli.

Leuci et Gallinici. In
Hunorati.

MVica Sconisi. Successi.
ct

Luci.

Victurini.

Saturnimc. Florotle. Lurici

aliorum quiiltuunlecim.

Xiiii
Tertuli.
et

ui. Fol>. In Africa Pauli. Quinti. Geronti. Januani. Saturnini. Successi. Germane. aliorum multorum. Tyberitani. Maioh. Victuriani. Honorati. Furluuati. Julii. Lucii.
Felicis.

Marcusii. Publi.

Gagi.

Vitalis.

Gassiani. Victuris.

Secuntli.

Prinu. Hispuni.
et

Ecanmri.
suroris

Item

Lucii.

SaturninfB.

Floridte. Calistaj.
Piie
et

Molendionis. Hierusulima Marthe

Miu-ia;

Lazari.

Ghartaginem

Picarice.

aliorum triginta et octo. Zusimi. Minelampi. Tibariani.
martyris.

Fm-tunati.
Niceti

Rome
•-

passio

sancti

Sebastiani

Lugdono

ordinatio

episcopatus

episcopi
lil.

sancti , ^^^^^ hnnc rraderr
^"""'^J.""';. sic corr. tfj'

XIII
Gendei.

Fel>. Rume

in

cimiterio Fabiani episcopi et Sebastiani

•.

In cimiteriu
Biti.

Maii;i- et
Uiii.

Martlue Audelax et

A.baGUc. Lugduno Gallia Glementis. Nicomedia Leonti.

Giriaci.

^*^'

Neveduno Tyrsi. Quiriaci. Galiuici. Ruuio Leuci. Flori. Felicis. Cieledonioe. Marciaj. • con: '•o passio sancta.- Agnitis * virginis. ='P'>ctia. Fructuosi martyris. Celsionis. Fulogi. G^ecihane. Augurii. Natale Felicis.

XII

Ul. iTob.
In

Marcialis
fessoris

Item Felicis.
Africa

Candei. Flore. Leonti. Giriaci. Faustaci. Nicumodia Eostasi couHermetis. In Hispanis civitate Taracoua passio sanctorum Solutoris.
Viti.

, ^^^^ ^.^
,o„ori..n.

Fructuosi cpiscopi, Auguri.

et Elogu duiconi • et martyris

-. Trecas
Quinti.

passio sancti Patrocii
Marini.
Datii.

martyris

Arvernus deposiVio
Gailiani.

beati

Aviti

episcopi.

Saturnini.

Satun. ;*-;'••"»"'-

Gaddiani

Zabullii.

Mamas.

Vincenti.

Aroyati.

Victuris.

Roposit;e.

Prnm.

Lucu.

Secundi. Gastini. Maiulini. Honorati. Marcusi. Agnetis rirginis. passio sancUv passio In Hispania civitate Valeutia

Gagi. GLulestini. Ermis opiscopi et Publi.
.

Rome

XI

Ul

Fcb

sancti

Valen episcupi

,

.

.

ot

v Vmcenti

octo cum sociis eorum. diaconi"et martyris, et decim et Successi. Petri. Felic.s. Genuari. Primit.vi. Ebot.. Obtat.. Urbani Marciahs. Fausti. Pauli. Luberci. Apodimi. Orionis. Menmon.s. Hermot.s. Jannanaj. r-nciliani Fi-ontunis. Juli. Jauuari. Gen.,an. FeHcis. Tyci. Flori. Orionis. .sociis suis. Gemelli. Saluri. Et in AtVica Quiri cum martyris. Saturn.ni. Mun.c.p.o .^ Ad Gemellas Clementis. Anastosi Sever.an. et A-iu.la. uxoi s civitate Neocesarea passio sancti Fet> In Mauretania L^ Corn.Ii. Ron.e En.o.-eut.aui .nartyr.s. In ^ ^^^_^^ Flori. Saturuini. Basilla. et eius Bellimi Nici. Castoli. et aho loco pass.o sancto- ,.,,. • Douati Castuli. Popi^. Clematl cum suis omn.bus c"a Gallilllo

Quintiliani.

Cassianl. Atatutini. Pulvii.

X

..,,..

'T.TTT Ul
f

ei^^N^srV^.. Rome ru .np ZT:. G:l::n..^™,a.s.
Pilei
i

"'

episcopi cum trlbus Antiocbia • passio sancti Bab.IIi Eugoni. Metelh. lu Africa EpicUt.

«

parvulis.

Et

iu

^i^.i;.:"

uLn.

Hupp.Pui.an. «c......
s.tun.
Jabe h.
^

Felicissin.i.

.^^^.1

-^X uf^^N—r pZ^^o^n
.

"
^^

Ravenna

Saturum..

Marmi

•.

Dati.

co„rcssoHs.

«...0. Vi„centi.. O*,.

P™io.i n..K,s. Hon.
Pap..e.

r...*«/.«„„ --• ..n.atio . oonr..io «
Mc.l.a sanc
N.v.n.an..
.

^^^

^^,

Dama.o. Oa.-tagme

Donut,. Secun.l..

Capua Castula.
Agapc. Fav.an..
Can,pa.,.a

Pappiee. I,. a Epictit.. PubLani. T „ Tl Ravenn. Poteolis. Antymasius. [:'lla heo .6 in Salatheo Soacn
^^ ^^^^^

.Egypto

Catine.

Lt

Sabinus. LeCo.ius. T„eu,.™s.
„,
A.-tbc.nat.s ct

^^___^^

^^^^^ ^^^^^
S.donis.

Axwtl
cvinns
'

Et

Laudo,.a

A.-themi.

Fabiani.

Sab.ani.

Paul.c.

Ruvcnnu

A.,thcn„as.us.

Leudocius.

Theugenis

cum

triginto sex martyr.bus.

VlKi. Tx u>

*eD ret.

Ron,e

sancta • Agnetis virginis

".

Danat,. V,t,
j

-.

.

I„ Ah-.ca M,ssur,u„..

„ ,,. Pub ..

• «cos .. ,

«m
,„

''^''-

g
P ,c«
Vi,^::ti.

processi.

Veneriie.

Manna).
He.ar,.

Fwtunat.. puncw»(.
Perpc.ua..

«e^»™^ t::; Itis^da.^ 1 rXl:"er'rrrr:.r tros,.
Theucusa;. Egodd,t,s.

Rogati. Prlmi. AureU.
^^^^^^y.^^^„,.,^,

Nicomcdia Lcac. ?„,„„,„,„.
Ca..est.ni.

^-X^e.,^
^^

Secund..

C.t..

«»,.

Su.p.ci

'^"'T. ... 1.0^. IIII Ul. rel..

Pau.i. Gava.a civitate in i-.av.u.. ^":""- sa.,cti

In Africa Prosia,

-,

Victori.^
Valeri

._
Ge":,

~
..w

.nsta^.

depositio bcatissimi

''""'ri^,';' episcopi.
Felipp.ani
ct

:„r

^tti:r;:^:t:::rEpr
Tarsic.
Zo..ci.
U:-s,n..

in Alv,ca Peinan.. Cleri.

~^r'rAIcxandr.a

An.moni. Com.n.ni.
Gallen.c,
et

Ciriaci.

OcmminL

sanctorun, Tyrs, ,„artyris. Et passio Saturnini et Pohcarp,. sacerdotum. In Africa Victoris. Pub.ii.

";,",.

ahorun, „u,ndec„n

L.CTANIAS INDICEND. MENS-.

FE.!.

HAO. DIES XX ET oCT.

T^eb

a.irm

liZZTZZ

InGreca

Item Pa,ni< et episcopi. Pc^nis. Dionisi. natale sanctorum Po.icarpi ai.orun, v,g,nt. Maur,niani. L,bosi. Vincen... e. Pub.,i. Satu,.nini.

MARTYROLOGIU^I
^
« corr.
scottia.
^

^

• corr. cx
MoUemiinilfttc.

• miliari
cod. • ,,,shno
I,XX»HO

e„

imoi.xxmo

...quartu
...{corr,

Se,^^;:;:
viMnri*;


c,u..rto

Lauventi. ErPO>.t.

"
J

f^^^^^,^

Rogat.ana, s,,„,,,ote. Cappa=.

.

in..,.

NatalisPnmi
I..

Hilan.

-t::r'~,rs.r:.i^-..tio RogalL. oa
u

.eati

-^

nui •

Aunliams

obnt.

quarto).

••corr.ippoliti.

"zjr^z^^^^ -p"^III ISon.
!--«*>•
ot

Af'''""

—.roe"^r^-^,
^^" ^ZT'^^^,
eum THemoi nu. episeop,

•-'"•

.--- --'"°
Ma.n,.
Donate.

cpwcop',„r„inobeati Lupieini
Gela.i.

••• corr. rome. • corr. mustulo.

epSporum

Te,.,.,

Bemea,i.

Timothei.

^l ^:,.C-D^:r
Felicis.

• corr. quie


VI

--•„,.
s^ctt

';;,^:;:trpr'::i-^'Si-u. Satuviuni. In Onuue
.

.^"-

.„...

,,..,. sa.u.. apostou. v,enna

dcpositio .Witi cpiscopi.

batmvivginis. In Achaia v^ivprio ciusdcm Sotiris

» acte cod.

}x::^z::^i:^^^^^^^^eP-P; Lan„i. 'ti";- .-'e
Veaasti
al.bi. Lm-i. Pauli cpiscopi ct

--

^-^

-Ana.e..

M.,u,i episcopi.

.nathoii.

• in finc l'-

tura.

sal».

cod.

• corr.
suevo. • corr. ofto

L

^ot.. Sevo-apud

Cyi"^^^^^

Alexandvia Pauli. Diunisi. MeKandvi. Ammouis. ,,, et octcm

^^^^^^^^

^,

,

?;=-;:""—.;;. »-- --- '--" '— '— =;;"..
Deo,o,nn,i.u.
Zotici.

• peteconi prius, rad.
corr.

Cyriaci.

Ipp,e.

aliorum ^rionis. Plaus. et

xk.

Rom^

Zotici. Via Lav.cana So"is. Via Appia

.Mexandr,a IIII la. Ke»..

pass,o

AP°'^"'-

m,^,u

x Hu„e"^^

iu j,^^^^ T.e,.,.acina

Campan.a natale
p,,,^„ ,,„,„.„,,

^^^

.^^^.^^^

^^^

-7'

s:r:'^vLrC- -- Trcani ^,^00, t:::^' ^
Apam.a P.n,.
Partl,e,ni

et con.ssor.s.

Amant.

^;--. .e. .

sic coii.,

corr. liiigonia.

''^r^ r-^-"-'"t'"itrs^:;: —-aon,e Calocer,.

Khus^^^^^ martyn. jn AU.a

^ Z^^^^^^^^^^T^^
^_^^^^_^^

Pricl.

Irt.

Fe».ro«.

In

M^:.i,-ia .«Uan..
;;.,:,.. «0,,^*..

Victur.s.

^«^^^

Af„ca pass.o ^ecu,

p^^^^^^,_^^^

^^^,,

j,„,„,

'-'"Qu„.„e,.

^^,.^;.

::^;Ammon,.
Ammon.. Mar^ni.
Adn,on.

Et al,bi. Pan,pU,ii. Eum,ni.

DorotUea3

Th

^^
f, ,.

«

J^„

«^..eU. V,ncent,. Susanna,. ^. ^^^^.^. ^^.^^^p,
Tui.ia,„. Cyriac.

^»-;'-^:— ,S:
'-'"";'
et ''»"

s;:":l;iani. Mexanana

,^r ,™™».. -^•^''r":" ,::;":::~"itaus. utHon. .

a con\

ndd.

Interamnes via ..tale snnctorum
P,.otoloci.

Flan.m,n,a

German,

H„

in

,nare m,ss.

* •""'J"
,"

Alexandria
.,^

nat.le

sanctorum

Bass,an,.

^

„,,,,,,,^,.1.

Mosyeos.

^,^ ,^

cist^.HiiomnesiKneco,nUust.sun.Iten
Deonisius episcopus.
Oros.
antU.oci,..e.

decoUat. ^i^Jet A.,nno.,.us p,ebins. Item o,,f„i„3.
natale
sancti.
et al.Ui

Bassion. Agaton exo,;snnt. Armat.. Arphas..
D.onisius
In

ep.scopus.
natale

»-J;^Zm.
In

Puliut..

Eraclea

Amanlus, cives
sanctorum
eiviiate

Felicis.

Januar,.

In

^^^^^^^, Gm
,^f
„"

candi.liani
^^^^^^.

Pol.arti.

^^^^^^.

^.^^^^.

Filo,™,s. Item Mo,e. lector.s^ In
In

Passamonas. '«" ; Candldiani. m,Ut,s SpoUsio V.taUs et

,:„i„,/^uatt„or. In
_^^,^^_,,

Africa natale

Valentin.

TUcra
Magn,.

"^^^^^^^^.^^..^

„^^,.^^,„,

Thioni.

Celer,n, et

miUtes
In

.iu.»q''"f!i"'--'

1"='"7'-

JuUan,. et Sicilia Egeas.

,.,,, ie aUn, pa.^^^

sancU Seneri.

In

Alexandrea

Saturnini.

Advocat..

pvecoui. Maxi,ni.

Ul. Mar. A""°";^, *„,„,'" luteramnes natale sancte Agape v,rg.n.s et Saturn.n., Zoc, presbyte,, _^ in Spaniis passio Zosimi. Ba..ale. ^^ .^^,^_^__^^ juodecim. Warciana Magni. Luc. "«P»*'; Generosi. Itera Victoris. Gcnelli. Victoris.

^7^ ^-e"»';"

^;'^*,,,,;, josippi
i

diaconi.

Zenonis.

ApoUoni. Poebi.

Romani.

XV

Castule.

3„,e„ T,.MUumfas
Gemell.ani.

In b.r.a A^cut..
C=»*'"";^

'V
b..

pon,po„ii,

Cutur.,..

XiIII

Ul.

Mor.

in

Bi.ujiii»

„,^,,1^

sanctorum

Faustiniain.

Joventie

ct

alibi.

Ples,.

.

VII

E\ GODICE BERNENSI.
, . Diunisi. Hierapn. Marcahs.
Vincenti.
Fructuos,.
>Jnmlin-,ri Nundm.u
,
.

Pc<<si;mi K.

P^mli.

&llon.s.
^_^

Honovi.

.locumli.
^,^_.^.„^„^,

Memmi,

Pnm,. Fab.
,s.

^
'

'-

"^

^

^_^^^^

^^
a con\tt(Ul,

^..^^^„,.

passio sanct, Q„o<,nola

! /^"'^»

^

.^^.^;,

Max,m,- Item-PauU. M-'™''^Saul,. btup Magrobi. Lucelle. Item Secundo. Fess,nan Pam et cum e,s u.n,

^,,

, j,a,v,ollini.

^^^^ p„„„. „„„„,,,,. Mari. I.e.n Donat,. Iten, Ma.-ci. ^ecund,.

™'-s,;'
nuiia,

^,

j,uslic,.

Present.s.
^^.^^^^.

Uem

'

^^^^^. .

Secunde. Ma.ime. '.c^r.a,,,. .^,,,;^,,,; ^^_._._ ,^ j,^^.,,^^^_
.

Junella^,

.1.^

luliane,

cum Simconw eptseopi.

.Egyptns nun,ero

^

^^.^.^ ^^^^^^,^^.

^^.^^^^

,,^„,^, „„„.,. ,„.,.^^__^^^
^^
__^

\

XIll

Ul.

Mor.

In Afuca

"- '««^
al,b,

,^

Crissantian,. Eot,c,.

1'^"' C™™'-'»"^;^.'"'*'^-

quorum nomina Deusscit^Et
Donati.
Victoris.

anua.i..

J""
"'

Secundiani. Aqmleia 33,„ 3,„etorum Donali. aUoru.n Lxxx.iti, ,„„ saloni. Salvani e. Donati, Casti, Item „ Feliciani,
j,n,uarii,

Agape. Donate.

Godd,n,s.

j..^,^„„„^„„.

„.„.,,,„.

yui„t,an-,

Julie.

nem

lanuarii. Criscenti.
Saturi.

CelesUn.^^.d^nm^^O^

n._^^^
'.

Victorie. Kmilie. ^,„,,,,,^118. Donaciani.
^_^^_^^^

Bassule.
Victoris.

ucuiM.m Ebasi. Secund,. FeUcs.

^^^^^^^^^

^^^^^^

Silvan,. Marci et Cetule. Rutulii.

GuO"
'"

XII
Damasi.

ut.

m^. m

Africa natale

--'"

^^^,,,. Secundini. Frugluli.

In Terrapis

Paul,. Marcal.s. Max.m..

^;\'^^, Et al,b,

Zo.m.

Macrobi

«.

Gemini, Uo„,uli. .blac«-..

^,.
luliani.

SiK^a.^
Julii.

Cas^ci. Fruct^^
^^^^^^
^^^^^^^^^
^^,^^_^^
Juli,.

^,^^^^,,,.

^„,,,, uem
Didimi.

Marcel.i.

Lampasi. Maiuli,

X

u,.

Moreiu.. Apud Ciprum
depositio Gag.
el

p„,„mii

Nemesii.

cimiterio Calesti

ep.scop.,

-'^^''J'^^^.^^ et al.bi
,^

corone.

Rome via Appia. In /« G«. nVo Sa.Unie
Jucundi.
Servuli.
octo.

nalalc sancli Euccrii cpiscopi VIIII U,. Ma.-, In
Sirici. Felicis.

Saturn.n,.

f-

^:«»/f"
-.'";;; ^ ",7 tem """
.

,„„to,„„,

viruli.

Pusit.m,, Th^d' Victorini. Mappalici. alib, becuri. Item Massedi. Justi. Rustici, Tumoli, Amatoris. Secunde. Cyrici. Catbedra • sanct, Petr,

' «"""f""'-,^"'* ->'•?' ,„,
!

ct Jucundi. et al.orun, decim Secundoli. Dinaris. >,,„,„ Pctri.
, ,

Et

T,t,.

Massedi.

,Uciatoris,

Item

Jus.i,

^,^
In
1,

,

Antiochiain.
natale
^.^

Nicomedia * pmcedil sanctorum
^,

VIII

natale

U.. Ma... sancto Tecte
Neuceri.

virgin,s
P.alatin,.

d,sc,p«te sanct,

-^"^J^^Z^^ Pau
.1

-Vf.-.


•«-.

^^^^

.^.^^,_,„„^^

Victorine.

»™^''-

^"''

"""g^^^^^^^^^^lie sancti Seneri;et aUorum

,.x...

Cyriaci. Luciana;. Amia.. Regina=.

fff";'^ naU e -^ VII U,. M«r. in Pannonns cum alns XM. natale PuUcarpi episcop,
Crisconi.

='';"

^^^

.„,tig„ni.

Rutuli,

Libii.

L, Asia
In Africa
A.,tb..,-e.

"„"^,^;"^,,„„,„,„/„erot,s Garphori.
Hippoliti. I^^P

Zenonis.

Iminandri.

Ar on,s. Cav.n.am^^''^l

Diodori.
^^_^^
._^

Menelanti.

Et

Petre •. Syrgi. Absolon,i8. Menalippi. Zenon. Senert.s. ^y':"='Cusconi. ,,„rtorum Heroli. Luci. Felicis. Orbani. Mar. In Cesarea Cappadoce "'"»'«;™'^ Ul. ,,. Luciani. p^, Hon,n,a,.,. sancte I"-"-"™Rome in porto natale em Dcnatu.e. Marcel.ine. at Se,.ar,s. F.orent,,,,, Gagi. ^'^^1^^^^^°^^^^,,,,,,. Januar,. niddi. Secur,. Marte. Crescentie. Jaffer,. Gcgol,. Ucm Victurici. Maxenti. Felicane. N.ne. F.avi.
alibi.

et Lambcs.s. Lucan,. Fehcs

ahcum

^^.^ ^.^^_.^^

Heruli.

,».n.

VI

=i.
V

= h
Sarapionis.

'';'"-"' v':l';ePeregrin.e.

r^f1..

rS.^^ rrr^rtt:
Mnv.
'

~ -—
fX""
.

L^:';^^'.~ Noco...
'.

N,v.tte.

C.aud.a„,. D,oscor,.

^

a.

.

xuv. Ingono^ F"''7» ,nlenua3. Et.aho,-um Lucios.. Gast.. 1 em tia'ni. Januari.. ^='"«""^"'" '''".''"„'• Ul. Mor. Nataie

Ul.

Pissi. ^ , ,„sti H"^"^' ,; Just,. Herenei. In Afr,ca Donat,.

Neonis

Auri.i.
Justi.

Rululi.

?";»'«>•

„,„„,,•

1,^^

Crescent,.

Uoga-

~;-^X.is.

J.f;"„„-, 1' nata.e
lusti.

Nestoris.

Donat,v,. Theonis. Epp,onis.

IXII.

Ampl,at,.

.ngenu,,

Ep,on, Anth,.

,;„„„, ,„.,.

In

A.e.andria Felics.
Ab.mdant.. Ticiani.

^'"'"'"^^r^nUoguni.

Magan.

|::;:r AsriLtate

sanctomm

«e-U-^^J^^-^^ -t^apionis.
^^

Justi.

G.aud.ani. Theomi.

vi--.^u-:rEr-r^^rMus£—
ranuari.c. Stercote.
Silvani.

Mannirru^.

Rufln..

MARTYROLOGIUM
vin

DIES XXXI. MENSIS MARCIUS HABET

aeposi.io sancti

A.bi,.i

^P|.oo^
i.uib..

VI.
,„

IVoii.

Moi-. Huoi.i.
i,.

Porto

Romano

cimiterio
Felicis.
.iulii.

item

P"'""'"/^
Just,.

Lucii ,^ ,^,,,,, Cappadocie cpcunrfo^.r. .Tanuanie.

episcopi

Prin.itiv..

V. ISo«. Ma...
Tutelle. Gabian..

Lucioli.
Ma,-.n..

;,.,f;™';^,J„

Quiri.

J-"-^,^,,'^'^^^^,", "em ^e 'C.
Fel.c.s
,.
,

Mrica Ga.ule. Paule, Gaiose. Galle. In Calogori Item Emete Item Felicis, Sab,niani, Claudiani, Pap,a= Dona.e. Nicefori, Cariss,mi,
• corr.
l)a-

^'
I

~/
;
'

H,evoti,s.

Antigoni.

.lanuari,.

Ku,,u„i. Helbiani. Gagi. Emeteri. Celedoni,

m Jj^

'^ Celedom

\^^

j„„,

Felicis.

Marini.

L--'-

^^^_

^^^^^^

^^^^^

Asteri,
Asclipi,

Georgii.
Casti.

Sisinni,
Soli.

Basili. •,

A.-t.las,

f Lut.c. ^s.c, Cy..c., ^™ J^,

(jorgoni,

Antoni,

Frunimi,

»"'«>

Appia depocimiterio Calesti via
Palatini,
j.

„11. N„«. Ma.,
•cM^r.xiv,,,
sitio
,lulii

Xatale

episcopi et al„irum
F.lippi.

-''-^^^"^Zs « '^°' et xxvii
al,l,i

Lchiles,

In

mare mersi.
Pecculi.
Gaiosoe.
Lucii.

"••™'-'

Asteri, Oran,. Sismni.

Herilcli.

T.pecn.

»\";^
P-l-^J-"^'
°.

jj^i

Victuvini,

';„,'„„,
,

uem

Quirenni.
Felicis,

Ucm

S,s,n,.,, Eutici. Hono,-at,, Asclip.ades.
lu.i.

Pelvicni, Gagi,

Rustici,

Asclipiades, Pylici. Anton..,e, P,-unin,i,

p„,,„„,t, ,tem Gagi, >'-'•/'-;"'-, ^";,r^^'turt«nionis. Forti. et aliorum Iurtun,on,s Cast.. Item
J.^J^.
aliis

nu.nero

XV Nicomedia XXX,«oa,M«r. In

Andriani

cum

'"""f .och Airica Adriani. Kuvol. A.,

'^'"^

.„ pa^»

3,„eti Foca^, !n Africa Petri.

^^^_

^^^^^^^^^

Ucn
...nle

Saturnini,

et

alibi.

Martini.

..^Appr e.=.".^:rr^r ret,u
laicis

^^^ ^^Z.^:- T^^^^^^^
Caudlo
l.
t
>

in

Ba.a u.re eii^
^^_^^^^_^^

P— ^
p^_,^^^^^

.

tenti

at,ue
et

tu,-men

,s

a n,ct,

^.^^^^_,
;,,

.npieverunt,

ahh.,

N''-."^^'

.f "^^..t

Ifo-Un-.

Nicomedia Saturnini.

Cassi. Victoris.

X::trr-S!:rS:;n-"l^o:a'
^arist,.

P-..oni. UaUe

Petmn,. D,odor,.

N.co.ri.

E, ^^-^^
in

Nou. Mav.
et

A

-'"-.^^™r:n::r Sr^nfl^ibi. ""^^'^,;^"
r.ca

Servam.
^,

Hogati. Eroi.
Secundili.

Victurim.

^'":'-'-„f ^n',och,a Leoc. ^

-

N

-^

Equini. Satiri. Saturnini. Revocat..

^"

^^,^^^^^,^,^

^
Secundi

,,„,,,,,.

,„

;:;^:

:^;„*~

.C::d.'r;i. Ouinl

N,storis.

Uem

Serri.

Ocatus. Item

m A.iea "txxx^^a^XrNi—Oure;:^:. -"" :Lrr- j::;:r:,r";:.e ::;=^^
Capituliu..

r

.uTr",
" gorgo coU.

g^lta bab^nt::

In'Xa

Pbi.ipp,. Cede. Juliani et Sici. Cyr,l.i. Fe.icis.


Rogati.

Fel.cis

Item
...

..umero

Cesis.

Cende,.

*;:;"' x'!r:^rifNiceaGorgoui..Pa.at,ni.
Madanc

Firmi.

In

Antiocbia

Agape

virginis

et et

T ''":
.

Smirne Phionis.
'

In

Pe.-sida

martyrum xu.i™'

Nicomedia

Palatini.

Firmian,

/,i„v,nrt,-ia

xa^
i

"r

OuWl.rP*.n.i' MarciLi,
rm.cTmii El Eunusci. Go g-- ^^^^
rJ

Zosimi. A.exandria Gaipem. Gagi. Pbi.omi episcopi. Candedi, Va.ei-i, Ca,'a^nc Erac.i. Zosimi. Ale.andria Rogati et Cende., Nicomed.a et a.iorum xv,
Frac.i
Sici.

Piperionis,

sh.?ol.. ut

"" r"u

ai.

smgohs p.esbiten,et aliorum v„. Sunbgatorum diebus Zoni episcopi. Alexandn d.aconi. in.Ucoretur. In Alexandria vi.l.ntibu'. timor Albia Silvani. Rome ,ii,,„^ „,n,ero XL.in. Andi. In
^^^^^^^^

viKilia sancti v^^^^^^^

Grcporn

pap<'.

'^^^^^
'"'-;

'^

^^

depositio

sa..ct.

Migdonii.

t.uge Quivini.Marcas. Noslo.i. episcopi. 1-nm. Asia Petuni. '''''' Domiciani pvesbyten.

^^"J^^^Zx.ei.
.^^^^_

"^^^^

f^

^,,;,.

K,Ji„i. Mari.
Go.^onii.
^^^^^^^.

Petri.

Smaragdi.

Vingeiusi. Hilari.

Item

in

Alexandria
p^^tricie.

Orion diaconi.

In

__^.
»

^^^^^_

j^^^g^jo^;

Modesti p.-esbyteri.
Uxoris. Felicionis.

^^^^^^.
"

p,,,gbyteri.

BascUsse.

Joviani.
saucti

Helari.

Concess..
"Pi^-^^P'

hm..ne

J

'^'"

presbvtevi. f
^

Metrodi presbylevi.
.-.^

Et

Rome

depositio

Gregorii
1.1,

XXX

Mar,
Patric.e

T>

ansm,

^"^'^;

^'^

^„^1

"^"is
^.^
;

cpiscopi.

N.comedia
eius.

Macbedoni
Januarii,

p,.esbyter.,

uxo u

J^^^^^^^^^

„,,^

cioni presbyteri, Saturnini,
et

.esbyter.

Basilisse

uxoris

Eppepodi

^.^lr^t^-

C-t..acus.

et Carpisti.

Ga.ate. Domisiani presbyteri. Luce. TelU.

:

EX CODICE BERNENSI.
Nicea PutilVigie. Uem Baselisse. Patvie uwris eius. Claonii. .„.hitPri Zeddon.. P'-^;*"'^'' et omnes ,gnc Hyromei. ^ ^f^^.euUore. Nimpodove. Mavci. Arabe. Hii .u T ieudo^.^^^ et Chons i u ,^ civitate Theuseto. ^^^ _^_^^^ ^^^^^^
,
.

concremate • sunt.
Quarte.

»

^J>

J"''

^P'«^°P'.
Victurini.

In

Tl.osalonica

Alexandr,.
Iten,

"°™"'

Mysithe,.

NfP^-^^^^tj/^^'

^^Jr. M-doni.

Patr.cc. Luc..

Uuonn.

Uonn-

--

-«»•

°'""%r "c::.":' p1
Fruninn. Nicomed.a Et Petr,. Mammeri.
EtVasi.
'•el''='^^''^'-

Pucri. ;^nis.Fro„,mi. CaUed.. Severini. Petruni.

Salv,an,.

^^^^_^
«»-..

5Xni.^,cis. Hi.arii^^ncess^;^;^vc^^^^^^ ^^^^^ Pvid. 1.1. M..r ^/d« '.'««'« °
^/j.„„u„e.

^^^^^^^^^^^^,
Af,-ica

^^^

^^
Dione.

,,^^.

I„

Alexandr,.

N,comcd,a

^f"'

^^^

Fronimi.

^^^^^"''^^^Z Rume Leoni& tp.^ v
t

U,onis,i. .Mexand,-,. Palatin,. F,.o„lo„is. Thesalo„ica Ep,o,„s. Uo.nc Un,o- . martyris. Ant,och,a N.con.ed,.

^,._^

^^

Innocentie.

centi»episcopi.

,,.

^„..e.

^^;^Zr^^
ct .L»ee

Fauste. Luci episcopi et marlyris. on^ini. In Nicomedia Petrnnn. Theodoii. Mexa„dr,.Theophi>i. Octavi.
,s =c.
.^^

apostoU HierusoUma Jacobi
Qniriace. M.l,se.
et

evanpo

^^^^^^,.

p.^^i^;

jj„„„i. gereni.
,.assionis.

XVIlW.A,>r.In^a-le"He-uT^',,mEngemc.

_^.^^.^

.^^^^

p,„„,„,,

^VX

Ul.

^pvl.

m
I„

''^^^^^^J^''^,,, N"-— ^^;":';; ^a
.

Nonne.

Cyriace. Victurine. Maria-.

lUcrn-

episcop, Scocic aepos,t,o Patr,ci

In .V,u,lc,a

"^ solima Qu,rlaci eP'-°P';. D.tiani. Largi H,lar,. T'"=""- ^ '7';, "^ „d Porto

"

"„f

Rome

Quiutas,. Man,,.. Quartini. Saturi.

XV

lcl.

Aprl.

^^'^'^.'^ en_^ol.
^;»;;;^'

ji,,„„, Coloti Cappoll.d. «egat,. Sa.nphor.,... Aur.l.c. ,t .r l'eM, ^^.^^^^. ^^^.^^^p. j^.^„. ^^^^.^ ^^^^^

d,acon,, .Me.andri episcop,. Thcodoh Uasat.'. .liaconi. Pan.pnri. Ninept,.

Lnisl.

Januarii. V,ctori. SelvoU. et n,edia ,VpriUs.

^-^^ ^m
^ ,ctm s el
.

[^X^ia
j,,

Quinti. Hogati. In.ono,.
^^^^.^^^.

Uo.a... Oua.ti,.o.

Luciani.

A>n-el"-

Satd™,m.
.v,„.
in

Ma

M,„,.itania Cnrrcnti.
^^^^^^^_.

T.,„...l.c,. S,,lda-.
j__

^^^..^^

p^^,,.
v...

XXHI
LuccUi.
Qu.nt....

Ul.

F,sciani.

Pomer.. Josc

;=---^ ^ P*"L„o„i. Apo
_

Saturnini.
^^^^^.

Basseli..

et

aliorum

ct

^^^^^^.

^^.^^^^.^.

s,,,„u. Qn.nU.
Ant,oclna sanct.

eP>-op Catu Ir^. commemoraUo Thcodor. ;1'' QuartiUe. Marc.
e-J"^

P.

^^_^^^^^
,„,p„,,-,, .,„„<.(i

j;^„.„

C/.men(tis)

U,

.^_^

^^_

lo^epn

»n

.5'' lu.

i.

"

Vale„t;„i. et

Dom„.

^f^^^^^l^Z^^^m.
'

Philoca.i. CoUni. Mo„achl. Joseppi. Vo.ushmi.

h"s.

Non,m.. Luci.

^^-^;*::;^ „"ancU
.°f
"",

Pau.i con.ssoris.

...

Africa SaU.....n.

In et a.ioru,n v,..,.

Z: '^a-

^^''^^^^^J

u.

AnU..oc'a Thcodo.i
-.

p.-esbitor..
.

In

p.-ovi„c,a

"

ir^.rt;rea

A.cius.

Alc—

Eel.cs. Ph,o.„o„.

Carm Unm...
.

.;rU
Silitori*;

Cyri

Aprilis^-

Josepn.

-7- -„:r ,'— slndo.e.
•"•"/?

Veru.i.

..l,c,s.

Uen, Salnrnim.

„1"

..„0,.

«™ "

Sui

»«-'«

!•""»' •'

1""""«'""""" ""

m-esbilerl, de

Li„gidonis

cum b.rm.um

'"''

^;^.

\^^^,,

eius.

In

Sabastea

c,v,ta c

P.U,

__^,„„ ,,„,.

episcopv,

Hirnu diaconi.

""" -i:rs=:.r="«— ''^-^
Aguti.
P,nn^"-'-

~-^ "•- -^^^^^^^^.^

M^"'""-

.,„

cilicic Caslori.

.

no

dcpos.t,o

"\xil

u,. -."•!«.

N^-^—

^^^^^^_^^
,,

^^^

^^

^^^_

..,..

m

Anth,oc,a

n.eoclo>._^p.esb.te^^.^.^,^

,„„.„i.Et »'l''7-%^:;:;etalibi.Victori,.
p,_„^p,.„„.

^cac. PalaUn^^

^^_^^__^_^^

Ocfo?//-!?

Tomics Xin.

MARTYROLOGIUM

«...

.... ....

.-.

...a. M...e .....


^"
^^^^^

--

.^

HABET B.ES XXX. .ENSIS APH.US .^T^NLVS INDICENDAS.
.

A„re..«. .Ute/a/*. V^is^:.... ,n Kja^.

«,

,„,e,..an..

Satu.-n.n..

Itun

-- ^Z^Z^^-^'^^^^
et „,j,„, vicovis.

p.^»*"'^'- "»''': /"^

^'"Slltr

Partini. Qumt.an,. „i„ore natale Tesaloniea Agapa. et Heren..

^-^"

"

^'

^^^^^^^^^^

^^^_^,..

S,«pl,an.^

corr.
satuUi. • ndfl.acorr.

»"°™"1

Theodoli. ^-^,^^;,, Macedonia

Agathupi.

Masliss..

Pubh.

Valeii.
^^^_^,

Govtoniani.

Lugdunu GalUa.

aep

.»,-.

...a,-

^„„.,« ^,„.1.
Mexandria
H,„,,i.

Nico„.ea,a

""•chloniac»,/

Didin.i presb.ter.. sancta.um Tl.esalonica naU.le

et

Qumt. ^^^';J^
al.b.

"^

^"^"
^.

In Cesarea L.c.e „.io„ia3'. Herae et Agape.

,,,.

succossi.

In

S.cl.a

natale

sancU

"jale
.c»,-r.,lo„ati,

sa.,ct. A..aani.

In C.licia

T---

^^;

VIII
.florenU»,/.

j^^„,^„, successi.

Id. A,.l. N"=o"'""""'""- "'ri"ce SyrmLi Donate '. Quartillc. Uomane. ^" '-^-^^^/^^. .
,,

^^

^olutoris.

Quiriaci.

Si.ti. Victoris. Gag..

Moy.. Rufme^

cerminiani.
,
j_^

In

Africa

Epyfan,

^^,^,^^.
episcopi.

Romane.

Sccund,

et

al„s

v
.

^
"
'

Macedon,u T,motl,ei.

D,o-

'r'""^^r."^""• "'-^-

""""'•.^'"'^^ Item Donati. S.xt,.

,,,,„„„,^1. Tiria..

Machari». Martia;.

Max.ma..

g :.s.'l„ Alexandria
Libi.o supcrioris

Cus. "-"'''^-^^^:
ep.scop..

^"

Theudon

^ a.ac He.ene, l',;„
Timnthei

Serafiunis.

Ammo..i. Lectoris. Summist..
.«a.viu.i^

• corr. iim
,in,,..

7 Apni-u.
VII
"

Vicloris viaoris.
1.1.

sancta; Mar,a; ll ct al,bi natale
.

et EoUl.a.n.

^,.^.

j.,^^,^,
, ..

^-'^^l»- '^"""°""
««P-ior.s

c^

-

,

Dioaenis.

Maonaii.'..

V

,

ri

U«a..dr,a natalc

sanct«=

Pelus.

presb,ter,.

prcsbiteri.

Libix

^^'l^J:"^,,,
,

„aare prcoamu,: j^ pro eiusdem /«-"".'"'» /'^";^ . virg,„um, quorum nomina Dcus nov,t. et al,b. conversi, v,rginum canoIC. ^.--«^..^j;; Furtu„ati. Donat. et v„ .„«...... ^rLr*;;:,! Syr„.iu;.
.

P-nnar,. Uen, toris. Successi.

VI

la. A,».o..

>",-^';;'^;j„::';^t::«„ "°" '^

Maxi,na^. Concesse. Soluconexi. et ar,bi />«/>•.. ««./<..,«» »,,../»/. Leo.n../.

V

!;:;::;;it::.ma:!^;Ucatio

oraturii sancj.

XIII

la.

AV-.0.

Alexa.d,,a
I,

Am.
,n
.

2^^ P^^

^^^^^^

^^,^^,

,^„„^,
scit.

e
et

,i.

Satur,„ni.

In T,-ac,a Gag,an,.

A nca

,„orum nomina Deus
^^^^^^,
^.^^^.

ahb.

Pennadi. Successi.

Marceto. A..tb oc a

nc
eDo.,.inionis

^^^^^^. ^^^ ^^,^^,
miUario

IIX

IC. ^..v«o,.

!".«—',„::
luc •

episcopi

et

v,n Dalmat,.
F,Ion,.

s.„ctis, et

Don„„m

Furu,„at,. 1„ .Ur,ca

^^^"'^-^^^. Do„a,,.et alo.un,
dcpu S
>

Nieomedia
^^

^^_

Eustorgi
^^^^^^^

prcsbiteri.
^^^^^.^ p^p^^,

Nestor..

.«a„.c„..

Ga Ceremuniu.. ^"eduno
P..,a..
,(.„„e
,„
I...

8

_^^^_^_^

^^.^^^p.
m,liario

^^^^.
,Iuli

i,,,e.

Agato,..s.
et
et
al,b,

'^'>':

/"

veregundi.e. ^^^^^^^^ ^^^^_. V.cton. ,.„„,„,. Secu..d,. Quinti. Dextr,i. „,„, Marc. Quart,. Urbana.. Item Urbanx. X,. d„o. ^•^'"'"'I ',;:'; ^'^e.ori. Siril.a^. Luci. MiBone. Demetr.. F.av,an,. l,o„ati. Varici. ^^^^^^-^,;'; ."";', "\,„,ici Oplati. Item Victuri. Bu U.. ^ Cttiu,. Pater.,,. m„,u. .tem Marci. Honurat.. .,„.U. ^^ ^_ ^^,,^.^. ^,,^,. N Minali.e. Cle.._^en ^^,^,,. Bar,c,. ^^^^^^^. ^^^^.^^^. Marci. Vitalis, QU, Cr.spm,. Te c,Lazan. Evanti. ._ LaurenU. Arbori. ^^^^ „„„,^, cemelli. M^""'' Dc.at. Donatu.a^. Terc.i. j.,,,,,,. Nabori. Victorini. Item Optat, Speni. Januaria.. S.lVenusti. Flavini. Muscu.a., Don.ata=. Novell». In Capua C,pr. p,.,„,
Pub.,.. .V,.p,. Valeri,

c,„„tcr,o

'Pod..

,t%i['';„ elia Vm Aur

tert.o

deposiUo

episcop,

'-f

»;-'"• ^^
^"^ .

ahorum

^^^^^

Victoris.

Acuti.ru> et

;.,, ^-'--^''''''^'^cZiL Te.^t...

^^

^^_^.

^^,.

vani,

Muciani.

In civ.tate

^»^J^]°^,^,

veregundi.

cum

aliis

v,.

TertuUu.

Anto„a=.

:r--

ri;.'S:;:tr:unerr:t..etal,b,.Eufem...
Item Pvimi. et

Item

.l,cs. Item Machan.
Januarii.

^''"^

Id. Apraolis.

' ';'],. ^^,,,, .ancla. Eulemie. Eucapi. Secutoris. Catuli. Oalcedonia naiait In

XI

EN.

GODICE BERNENSI.
CaHUe
A.ato.ic. Per.a^o As.
PaUca.pi

ep.cop.
Vaionani.

et

aUM

PauU. .coUU.

M*.
d,e

Passe.

PauU

diaconi.

Eodcm

«"-;'/';£•';«

'^,,,

pr.te..ati.

Sancti

Tii,ur.ii.

Optat Maxiw,i. Quir.ac..

.

^»'^

^^ i

L.o.-n,.

Don,nina, vivginis.

cun,

suis virginibus sm.ul

O^... ^rtJ::tZ;J:T:^^FronUn;
Decima..

.a...u. Satumin,. ...... S.n,p.n,. r.„Un..

XVII
In

Ale-ndne^ Marcie. Cornili^. Mal. P.c,no ,n '^'"» Ul.

."-;-;;:^

^^^^^^^^^

^^^^,^

^^^^^

,„

»°.

Mesopotan.iaArci.ai.

^'-^'

Taudia

Antl,iocia Syri;e. ProsJoc. Arcilai. aaiaci.o • Quoamal.

^^^^^^^^^^Zl^^ Vuon.ce. «^ "'°
I

cu.n ,^,„t^ ciogenis diaconi Octavia.. Potan,i.. eius.
fi.ie

d,.ol,us lVat,-,l,us.
P,-.nlenti.

,,

,..c,^auoi,us .atn^u.
sancU

~-- ^^J^^^^J o

am,

cesa.-au-u^ta passio sanctorum

Luperc

.Galao.

cotl.

,^^^,

,,,,,, M,.eiaUs.
sic corr. -..^ e»

,

...^iodero OaUia,.

rriur:::;.^:.

-r..ani e,s.pU

et

0—.
in

de.licatio .aptisterU,

^^^^^^^^^^^^^^_

^,,^^^.

XVI
tiani«.

Ut.

^a.

in

A-ItLm

CaUe. T.ieodore.
Nica=.

-;::. Car i.

r:::tl"
" 8^ ! E naU^.s Ba^ ,:«
"^

ntersorunt.

Oantonis. Ca.esUc. cnn.

^r

...

a„is
oenti.

V.

Oall,ni.o.

M»--. N-^""^

Ma,'ciani

Aniani.

Felicis. He,-mos!on.s.

Vm•!-.»"<'.
^_^^^_^

Ponto

inso.a • Cel.i.
^^^^ ,^^^.

Marcialis.

Fe.,cis.

J^auntann. TerUi. Ca.ista,, Et in Fe.,c,s. Furtunat,^ Item
Fausti.

^^_^^_^^_^^

Ga.lieni.

Marcnni. Faustm,. Luc.-.,,
Atrica lu.rucci. Qu.nt,.
et

"^^^^Lni ^» «''" '^
'

episcopi Mellin.is.

XV
.lu.iai.i

Pelr, Ul. 5i..i. I" Antioch.a

ciani. In

Maconi. ^ J^^'^,„;„. ,„„,,,,, Mappahc. V.otur.c. L),n
a.ibi

>-""

/

^.^.^^

j,^.„,,

rort„„aU. MarCal.i. Tl^eodore.

'

presbiteri.

Maceoni.

XXIXI
Victoris.

Ul.

M-i.

.l.acoT,^ Victurici ct Sa.ona oivitate SepUnu ^,„,,,„„„,

IlermoBcnis.

.•:.

• Afr,ca .i„„,Mc«r,
no,.,a.
'^"^"

.s;,;,,-.

y',«o,«»,.

« episcopi Elioten

Pampy... DonaU. ^^^-^^eius et Anlie n.atns

'""^'^Z^-C^^ct
1

"^

"^'-

''™™"- ^""""'"-

I.™:"«,„o„-,corf

^

Ruli. tuuati. Crispini. EKpcdiU. ''"Pl-';'^;;/'''";';';^, H^^.^osenis. Ga,i. E.pc.lU. Aristonici. luArminia M,l,ta..a <=.""•;"-"." Item Ga«.. FurtunaU. XIII ul.Mai. ^l^^,, ,„„ion,c,. cum una die coronatorum. M""'"^^;^^^':":"'';'- ^„sericiani. HeUadi. Uen, .lermoRenis Galate, &or,mn. Uc in Africa UonaU. ^^^^^ Donati. Vitalis. Et san ..atal ^^^^^^^. ,^^^_„„,^. q,^,, Spani,s CalcoU. Her.s. aU,s duo.ms. In

XXI

U..

Mai.

in

Gcmmu,. A.exandr,.Pap,..Et Lpi.Fe.icis.
Donati. Ma,-ci.

^f™».f"';™; ^,tme ConnUa,. Uem Gemmc

In

r„„i
et

Si.vani ••

Araiaci.

Donate.


c.v.tat
,

^^^_

Cornilii.

Vietor.s ep,Ro.ne depositio sancti ,.«(«te .v«nrfo^.^, N„,„c„tana

^^^^l^^o
.

MarUni pres.,i.er, dcpositio sancU
„rosb,lcri.
'

•«;....

confessoris.

Fo.icis

S,.v,.

\,ta.,s

,„ .n

'

XX

Ul.

Mai.

m

,,.,.o,i.,
^^

Alcxandria
in

I;«'•'""^

carcere

cu.escentis.

Rome

,^^

TerracinaCampaniesancU
et

Cesan,,otm Seod.a
civ.tate

'^""'^™^^

^.
Da

f ^^u

TlborUi. E. Va.oriani. Maximi.

Vic.oris. Pap.c. Ie.,c,. ,:pi,c...c,, ct aUbi

episcopi. deposiUo Apruncu.i

X

Ul.

Mal.

1.1

Atr.oa

Ge.apuU
siUa,.

pi,.,i|,,„

a|H,sto.i.

Ko,uo

,.,

cn.,-

^
In
civ,tatc

^,,,,;,

,„„s,o sancU

terioCalesUvia App.a

--"

^f .^'7lcf

Seuonas depos.Uo beaU

'-^rirur.lai.
Alexantlria Corone. In

U, Afnca CatuUni.

Saturnini^ Oeorgii

^

^n.

^-^^^

^^^„^_ ,,„^„.

\aiunui

liv

,.

-.

co

MARTYROLOGIUM
XII

copi. Stelani

cpiscopi. An.onini

presb,.ev,.

L,

.e.

Antinoca

In cvtate A,-m,n.e ^"'."-': Egypto Zenoni. Hilp.d.. Eutic. »f "f^ ^iX^andi. Prian,. Et .n ''""'^^ Aiovie in Capr.a Maur,. et He,mogenis. Et castello ;"^„.„^ Leg,ss,me. Fel.c... '^»^"J^ Nicon,edia Victoris. Max,n.,^Pau.i. ^-'-;, ~,:;-;^^i:;i^^S;rAnt,;in.ii episcopi, Et beiapioni^ i Victunni. Nieofon Dioscoii. G<Tmiine. Felicis. Evantitc. ^oda..^^^^ Tln-,Manrmn,^ <iiaconi_^G»onsi

«^^ Jf

^^

^^^ 'p.^.bUeri.

Iten, Hilpuli.

^^^^^^^^

^_^

^^^^^^

_^^^^,^

j"\^L~::~...>.,,e%,j.^^^^^^^^
^^r^^-rt^isinirriai^^tr'^^^^
. "'"
„.

—.
aliis

...

fini
.

Ni ei .

M,-ginis

et aliorun, septua,inta duo.

Lucian, cu,n
presbiteri

ducentos septuag,nta. In

. . coa.

Euseci Bo. rive civitatis depositio sanct, presbi.eri, et al.b. Prostoc, d„acon,. Alexandria natale sancti Germani ill . 3luia.. In Item Germa.... F.Iucas.. BudenU ,„ "comedia Prudenti. Marcialis. Sabbati Eodomoni. Basiii. Marcmn Et Et Perstum Tusce Valentn... Pagate. In Africa Crati et aliorum vn. U ban, A.e.andr.a PudenU. Meturina= virginis. Maccu.ini. In Vital.s. Aupusti. Victurini. Manili. . 'a B A.a,aa,.us cp,.copus. cum aliis duobus. arcian.. F..ocosi. Theodo.-e virginis, d.acon,. \ .ator.s. Te en ,. Do.-o,hei presbiteri. Rodocan, r,.i.. Ul Maia.- In A.exandria C.emenU. HonoraU. Item V.ctor.. ReducU. Martini.'Maiu„ec. Item V.ctori. C.audi. Si.van,. Fel.cs Luc.am. Cobs.. Rogati. Felicis. Iten, Fe.,cs. Item Item Honorati. Thelefori. Primosi. Mer,t,. Honon. Item Sdvan,. .aturn,,.,. Jocund,. Ju.i. tem RogaU. Severi. Cottidic. Furtuni. Spice. Secundnu,,. Concord,. Mar.am. Ducti. Pastoris episcopi. Et ' a.,b, Emc.iani Ilcm Saturnini. Air,-odi. Florent,. Demetr.. Postumi. Momini. QuinUani. Cassi. Fas,.,. ..acobi Flor,ani. Gabri. Ga..an,. Pomodiani diaconi igne ustorum et ma,-e mersorum Gadudi. Crispini. Donati. Zenonis et a.ibi diaconi. Bubati. Satun. Dnodn. quattuor. Secundiani episcopi. A.exandri
.

„.

et confessor.s

.

Om

cum

aliis

viginti
et

.halen,,,,.

U,.podiani

Nomensis, de

re.iquorum gesta habetur
Lucini.

•.

Rome

in

cin.iterio

Pretextat,

v.a

Appia depositio Quirini martyris. In Frodiria
Daca.-i

Roditiani diaconi.
Telesfosi.

Terent..

Mar.n.

presbiten.

cura

aliis

x...

Meturi.

CIeme..tis.

Primosi.

Saturnin,.

Emelian,.

episcopi. Maiorico. Item Saturnini. DeposiUo Polocroni

MENSIS JIAIUS HABET DIES XXXI.

Kl Mala-

Initium

prredicationis

dumini nostri Jesu Christi. In

Fi-igia

Hierapoli

pro-

apostoli vincia Asia natale sanctorun, Philippi A.exandri Saturnini. ct a.ibi ^poi.oni. Euterai.
.o»n-t,iu,„
Pelcsti.
.Vgapiti

Gag.. et Jacubi. In Africa Quintiani. E.euther..

et n.i.itum

tr,gi„ta

tres •,

et

Interamna miliario sexag,ss,mo mi. Pi-ocu... nata.e Ma.bei et Jacobi Apostu.orum. Et .n

natale sancti Judio seu Quiriac, ep,scop,, et Emente nata.e Oriente item Quh.Uni. Hieruso.imis • episcopi. In Gai.eis civitate Autesiodero deposiUo sancti •corrwio.,- Saturnini. To.osa nata.e 0,-iente • Sodonensi " .oco Acauno passio Sigismundi reg,s. Begorra civ.« Araatoris episcopi. Civitate
'

• civile cnd. «sidon corr
' *

tale depositio

sancti

Justnil.

T

.

VI
tlria

iSon.Mtti. Germani.
carcere

Gelestini.

Felicis. Acetini.

Urbani.
suo.

Hellaci. Pnvate.

In AlexanMilitana

Satuniini, in

qniescenli

cuni

Neopoli socio

In Arminia

civitate

Gcrmani. Gelestini. et Sanctine. Autesiodero translatio HelpiOi a HL.rniugeni. In Alexandria Memori presbiteri, et Sanciani presbiteri. corporum sanctorum confessorum Optati episcopi, crucis domini nostri Jesu Ghristi ab Helena IVoii. 3IaS. In Hierusalem inventio sancte GonGolgoUia post passionem Domini anno ducentissimo xxxm. regnante

V

regina in monte

stantino

Romc
• corr
i-iani.

mn-

et via
iiionis,

Asie in Luniinata civitate natale Hermogenis de antiquis. Juvenalis, Hebenti, Alexandri, Theodoli; via NomenUma miliario vii natale sanctorum Furtunatale Arboni. In Africa Mariana •, Furtunati, Saturnini, Rufini,
imperatore. In

provincia

Ar.lia-lina

item

Furlunati. In civitate Autesiodero depositio
diaconi.

et translatio

corporum sanctorum

et

confessorum Euscbii presbiteri, et Aviti Illl TNoii. >lai In Nicomedia Antonin;c nimium

tortai

et variis tormentis afllicte;
reclus.e,

ab

uno hnichio Iribns
fliimmis exusta

diebus
In

suspens;e

et in

carcere

biennio

a

PriscilUano preside
Bellici,
officii,

obiit.

Africa natale

Celestini,

Felicis,

Urbani,

Romani.

Marciali,
presidis,

Mittuni,
i^x

Peti*i.

Et in Nurico Ripense loco Lauriaco natale Floriani et Principi
collo eius

euius

iussu ligato saxo

deponente

in

fluvio

Aniso missus est oeuUs crepaniu

tihus

pr.ecipitalum

videnUbus' omnibus circumstantihus. Et

Gesarea natale Silvani cuius

gesta habentur. Alexandria na/a^e sanctorum xl maW^^wn, et alibi Nestori, Furtunati, Mitton. Antoniin. Autisiodero depositio et translatio corporis sancti Corcodomi diaconi et confessoris

wx

nunc in hasilicam sancti confessoris
in

*

Amatoris.
Peregrini, Herenic.
In Africa Gre-

m-asaest

jjj jvon. Mni- EuUmi
copi.

diaconi. Thesalonica Herenei.

gorn, Archelai, et Felicissimc. Alexandria Petivi diaconi.
•«iccorr.
nicati.
ex-

Arelato depositio sancti Helari episJuviniani lec-

Vigenna depositio Nectari

et Niceti *

episcopi. Autesiodoro passio sancU

toris et marlyris Iranslato in hasilica

sancU Amatoris.

^
E\ CODICE BERNENSI.
Priaie
IVo.
xiii
prii

Mni

In Persida natale sancti MaUiei apostoli et evangeliste. et et

vaiciiiiiiL',

1-

ui

1.1111(1.11,

»

u.Tiwii.i,

-v-uw

,

.

.

-

"-^

.-,

v,'^s.u<.i.i.>>ii,

Inportiine,

Quintiani.

Petvi, Tassi,
itein

Casserici,
Viclorini,

Mappalici,

Vcnerie, Benefacie, Klorine,
iteiii

Quinti.

Victorine,

Demori, Gaudole,

Crispini, Possimi,

Felicis,

Don.iti,

Lahori,

Gaiani, Faseri, item Quinti, Rogati, Maxcnti, Nine, Virtuniic, Vak-ric. Tyrone. Floriani, Hevenei, Furtunali, Faustini, Gavlne, •eorr. Magrone, Citirie * cum sociis et veiiquis sanctis Primi Secundi, Casisi. Gelevini, Hieremi.u, Flavi, Magropj, Mavcellini,
Massille, item

ciUni.

Herenti,'pampalici,

cum Maximi,' BaiVobiti, .Vcutiani, Niceti dero depositio sancti Valeri episcopi.
IVoii.

aliis

septuaginta.

Item Gaiani

cum

aliis

xx. Autesio-

Mai.

In

Nicomedia Flavi episcopi, Agustini episcopi, item Agustini, trium fralvum,

in«rcobri. "

•, Eutici. In Africa Celerini, Ma^vimi, Victori, saiicte Pnlontellc, et et alibi Mavcellini. Macvobi Gagiauti, Maximi. Celernu, Foiituii, ijuinti, aliovum multovum. Canti. Itcin .Vgustini, Victori,

Flaviic,

Marcialis,

Pvivatiani,

Septemine,

Dextri, Quinte,

Avnisi, Donati, item Donati.
Victori. Mulievi,

Octa-

viani, item

Donati, Marini, Navagi,

Pulveri,

Rogati,

item

Furtuni,
Juli.

Victovi,

Secundi,
Gallice,
'

Cecili,

Donato, Saturnini,
Vitalici,

item Donatc,

Navidi,

Furtuuate, Felicis.

Ghsccnti,

Justiani,

Rogatiani,

Lucilli, Honorati, Fflicue, Savini, Sulti, Siinplici, Flaviie,

Alexi,

Gatule,

Euticie,

Peculiaris,

Gevmani, Rogati,
Victovi,

Mavcelte,

Odemavi,
Sapidc.

Erculi,

Saturnini.
S.-cundiani.

Primole, Castule.

Donate, Felicis,

Processi,
et

Antoniui,

Douatt*.

item Donati.

Marcialis. Januarii,

Divii,

Victuvii,
VictoricE,

Tunnidi,

dcm

Furtunali. Criscenti, GerMarcelliiii,

mani, Avide,

Furtunati,

item Rogati,

Fioridiani,

F.pafroditi,

Palatini,

xlv, In civitate Diospoli passiu sancli Georgii rnarFaustini episcopi, item Eutici. cum aliis episcopi et confessoris Agustiduno depositio bL-ati Phityris. Arelato depositio sancti Helari
cidipresbiteri.

VIII
teri

I<1

Mat.

Mediolano Victoris. capitis

cesi. cuius passio celebvatur pridie Idus

,

t

i

w Maias

.
•. • ,naius
eorf.

Saturnine, Marcie. In Africa Eutici. Fuvtunati, Stevtue, Rogate. Victone. Flovidi. Luci, Donati, Anthus diaconi, Westini, Marini, Tampi,
Victovi

Goustantmopoli \gati militis. Maximi pr.-sbi-

Nenni, Gasti, Gagi, Furi, Maximi, item Victovis, Julie, Felicis, MarProcesse, Secunde. Militi, Felicie, Maxiino, Nigvi. Baptici, Rustici, tiani Famose Honesti, Celestine. Faustine. Januarii. item Secundile. Datice. Gundoni, Tertule, Dative Tuniani Thidi, Rogati, Faustini. Cineri, Rarachi. Sidini, item Ninne, Mittuni.
Flavie

Johannis,

Viptovis

S

rici

Ro-ati

Zetule' Stiale, Furtuni, Donate. Bacciri. Gaddivi,

Beveusi, Donate,

Spici,

Rogate,

Saturnini, Gladiose,

VitaliL

Antique, item Ninne. In Egyplo \ ictoris, ^tciane. AutesioF^istini Victovi. Cithini,Zaderi, Philippi et Jacobi. episcop. et octabas apostolorum dero depositio Elladi Zenoni *. Tarso Cil.c.e .Vfradisi. Mcdiolano .w,«^.. in Axiopoli Quirilli, Quindei, v%T Id basilica ad porUnn Romaapostolorum Johannis, Andree et Thome in de in" es u ^liquiavum natale sanct. T.mothei. Ronie v.a .,,^^. tricentos x •. Constantinopoli n!m in Persida mavtyres '^'^' et natale beali confessoris. . -, Tatina Gordiani, Primoli ^ , natale Gord.ani, et in c.nnter.o Rome via Latina in cimiterio eiusdem T, • confessoris via Latina ad centu.n aulas .„,ari8corf. sa n T.atVBnme natale sancti F.phimici et maioris Pretexta. R m . t Furtunionis, Tecle, Lucell.. Max.me, corr.

Crcilie, Januarie, Galle,

Sereni,

Rogate, Matvonice.

Agustine.

item

Satuvnini. Rufi,

Mai

ec^^.~

-

,

Tt

Mai

1

Quart. et

^
Pet

^

^^^^.^

^^^^,,^

TTct^^^^

^^^^J''

^,^^,^^ ^eaci,
'l^ativ.

Crispion.s,

Zenonis.

Ta.'so Gilici. Afi-o.iisi.

n

Fuvtuni,

Lucelle.

Maxime, Matrone, Mut.c, C.cm.
^^^^^_^^.

Victuv.,

Gonstanti.e. tnuavi Sacusa^. VictuHne, Bonosi, Janua>, S cusL V o u ^^^^^^^ ^^^_^^ -^^^"^^' '^^ Perecne. Sentuu
'

Ma.-un^, Gemini,

^_

Januari,

Samini.
^^^^.^^.

^^^^^_

'

.^

j^

^,,

P^uline, Januavi. Ninne, Honori.

Can-

sotciu pod.

="-?''-Lr'-r;r';»r;sri"t;,;::'nS:s,vir;2:
;r-;,::"^:=:'^"^

rr\r -zr
victorie

?:;' t^ "r::;.ri-:::

V
Julii,

Miir.

Mai.

111

o

Januane.

P-'--'-^^'^^

:::::Zret

«.^

Romc Achdli, item Victuvi, Fuvtunate, Januarn. An.i.i. In A.ia naiale .ecuado n^tale sancti ; ^ Vegenna..epositio .anct. Man,.^positio Nep„tiani. «.-

^

n

"t^ ^::^:^:T:rin

ci™,te,-.o Pretextati

natale

Nerei et ACiilei

~

e. natale

MARTYROLOGIUM

canii

bomeus. miliano scxto
q..orun,

,

aa.>..aur.

no.nn.a

Ueus scU,

et

Al. «oys.l.s^ In Alrica Prancati.
^^^^._^.

^^^,^.^^^_..

\„
,,

I...

>l"i- in

SanCon.co
P.-0..

Afrosed,. confessoris. Alexandria
...

"""^^^^""^^, 'j^Xr.Ti. Cvrille. Credule cu.n alns Agnpr S""'"'. ^^ ^^^;^,: ^.^^, i„,iei, Aucti,
. '

„ao„us.

Pa,es.n,a Taraci

e^

• ^

*.corr. seb.
sic corr.
ciraitcr.

^r^^^^lS^l ^>^.o..o
Marcelln,.

^;^'!^^

C:::^"..

Ma.n.i,

Ga^

et

depos.tlo
sanct.

depos.t.o et transiat.o

corporis

ca.isc^.
^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^

q„i 3i„„, p,,,i

,„„,.

R<^e

Isido.-i^

Bor;;.';n :^::.a.e
Adaucti
Denegothie,

sanctoru. Secundian,

Qua,.

-.r.ni^ .„^.^

Med.on.,

.

Maximini,

^'^^'

^^^'J^^^^IZ ^^^^^
virginum. Alexandri,
Dif^ni,

^"^Ori"^-

*corr. ngri-

At?rogule*.

ColthiiE.

lu

Eff. cod.

Menge...

Ga.an.,

J"™'

'

^"

"
^,^

^^,,,..^^,.;,,

sa^ct. A„,esioderensi vico Baiaco pass.o

Pr:;;::::.^^: :nmr:°:t.^^S:s.

..

Campellus depoterrituHo Trecassi.,e civitatis loco

"^ ^^a'':^^ Inl.::"v.ctoris,
P,.m7et
d:po^.;;o Li.,er.
episcopi.

Basi..e,

Rome

v.a Sa,„,.,a vetere

Paneni Ca.ocn.,

Niv.duno HeraC, Pau... Peregr.n.,

Miner,., A,u...n., V,c-

'"Z^

TZ^Tl:^^^

presbiteri, Marci evange.iste, Potamonis presbiteri, Hortasi

Zt:::::;.;"^;^::: 's^ra^ionis^^Usi
i,,„Hs,

p— p— --./^™-; --;;--- S e:r:r—
: t*'::"'

pa.^^^^^

-„

:. -peratons.

z^is^ --r",:r:t.r ^uc^^^on!:,:^:^^.^.:: r
''""e
e?rs
os.tu: cub.'cu.i, a.ter

idol.s a primicerius no.entes sacr.ficare

Urban,. nataie Paterni, Ga..,corum

'"<»"•

^Tzz,'^,'^:^^^^^^^'^-:
raust.


!,
In
A

^^^^^J^'';^;',,';;,

'pu.iuchi. In Africa

"

Quinti,

--- --vete. BaseU.
et

\ T' r";:f,.rv;ct:r M:::;.r;!'^arZ:^ v.a et depositio Ve..esi Gervasi. Protasi .^^.'^..^'ZZSZ:: manvris in usica a Austng,se.i ep,scopi.
Sa.a,.,a

e„

et

a,.b,

.>.

„„,„,.i„as civitate

depositio sancti

«^;--J-

^.^^2^.^^ p„,i, Eut.ci d.acon..
Quiuti,
Victori,

E^^"l,

Mrirsanctorum V.ct., Ma»re.,.e, Po.icuti, P^mi in Cesarea Capadociu.

Primo.i,

In provincia Cesarea Po.i, au,tcm Sa.usti, Fortunata>
Quint.,
Locus,a.

Donati,

Pr.m.

Euct..

Br..I::Ta
itir.

Tx t,
Fe^c^
.c„,.po..c«,.

p^l^oMnct.

Matthei aposto.i. In civ.tate Autes.oder.ns.o Timothei diaconi, et a.ibi nata.e hmti V-iUs nvesbiten et confessoris. Casti. Emi.i, Cotti, Rogali, Maxent,. Jn„ Rom^e Faust.ni, Timothei, Venusti, In Co,.s,ca ,nsu.a Rogatiani. item Casti. item Eme.i, P.assi. a.,l.i, Concessi, Albini, sanct. Autes,odorinsium depos,tio et trans.at,o corpor,s • '..u.,.. .n o,v,tate
In Cesarea

Elen;B virginis.

Capadoca; Pui.uct..

V
Lud

Ul
t

^i
Fide..e.

Qu.,Ui. Base.i episcopi. item Aptonii. In Afnca In Spaniis Epictiti, Abtonii. Januana^. el martyris. Ju.iani. Fe.icis. Montana... passio 'sancti Desiderii opiscop, Firmi, Montan.. Jul.an., V.ctor.c. episcopi, Victori. Tonna.. A.merida-, Asti, Basi.ei

J«..

l.o.iati.

Niciie,

Fausti, Timothei.

..^TTiT
in

Po"

la au.. in Romano nata.e
F"''tU"i.

nata.e sancti Saturnmi et aliorum ui. Stvia Zoelli, Servoli. In Africa Servi.i, Saturn.ni Zoeli, Saturi. Timini. sancti Vcnanti. In S.ria
ito"»

Fdid

martyns. martyrum. Basilla civitat. sancti Albani Donatumi^ gern.a.iorum e,

%!.::..,

Zoeli, Stria^

et

DioC.
plera

In Ga.leis civitate

Nametis

Rogatiani,

VTII Ul
^:
ti

J....

Sola

Tuscia;

civitate

nata.e

Sentiata.,
Coron.ati,

V.ncent..,

et

Santa3.

Mediolano depositio
0.:^.ite Eusebi.

Diun.si

ep.scopi, Polegi.ati. et
v..i

a.iorum
nata.e

„.

V.ncenti,

Johann.s.

Via Nomenta..a m.„ar,o
AlVica

Orbani ep.scop,.

In c.miteno

Pre ex-

Doru.tori

H.

Sabiani. Septin-.e. Trecas Leoni

monachi. Ephcso

Johannis aposto.,.

EX CODICE BERNENSI
Saturni,
Saturi,

XV
et

Timini,

Tomum,

Victuri,

Stiali,

Victurije,

Flavini.

El Vigenna

passio

sancti De&iderii episcopi et

max'tyris.

VII
Quatrati,

Ul.

Jun.

In

Africa natale

Eracli, Pauli,

Mindini. In

AtVica

item

Pauli.

Antoon,

et depositio sancti Agustini
Eracli,

episcopi

et confessoris,

Rufmi

ot Valeria;. In Tudertina

Tuscite Felicissimn3.

Paulini, Menedinai. Saturi. Victoris, Saturnini. Marini, ilom Saturi.

Furtunati, et Thomedi. Autesiodero loeo Gociaco passio sancti Priscl cuni snciis suis inuuinora Et tramittis Mayulfi sire MaixUfi martyrum multituiline. Rorae Sinimetri martyris.
episcopi.

VT

Ul.

J«n.

In

Alexandria

Aquili * prosbiteri, Evangelii
Victuri, et MurinaJ.

ot

aliorum xuii.
In Africa

lii

Tlmmis
JuU,
Stiabili.

• sic co*-r.

Holiie, Luciani.

Zotici. Marcialis,

Roma;

Restituti.

Sacci,

["^^^^^ '^l'"-

Daamie,

Carpiifi.

In

Sardinia Salutiani,

Eutrici episcopi, Criscentini, Titiani, Quinti.

V
liani,

Priamij Liciani. Roma; via

Ul. -Tun. Pampilia Zetoli, Noraentana miliario
Octobri, Uroria3, Vippi,

Primi, Nonni, A.urosi. In Africa Porto Arrainiio, Eniili, Fclici,
xiii".

Epagati, EusUisi, Victia;, Castula;. Kpiga-

Adauli, Homini, Marcili, Cilloniai, Maxime,
aliis

Fylomini, Auticiaj,

Commini, Marcianae, Flumini, Macriani, Castule cum
sitio

septem. In civitate Parisius depo-

sancti

Gex-mani episcopi. PuUionis. Lectoris. Nomedia Grispoli. In Cesarea Gapadoci;e Treveris tres. Africa Prirai, Accidie, Passimoni, ot aliorum centum quinquaginta septom f-ermanorum. Ui Spaniis episcopi. Romai via AureUa Reslituli; via Tiburtina
Jiiii. In Ciballis

IIII U\.
Cyrilli.

In

Maximini»
Genti.

•^'^^•«^^j;';

Anthiocia

Sicimodi,

Bassi,

Venusti,

Victori,

PuUieni.

U.-m

in

Gesaroa

Cappadoria;

'''"•^''''-

CareUi, PrimoU, Finodi, VenusU, Tredentei.

In

Anaunta

Sisinni, Alexandri, Martyrii.
est.

III Ul.

aiiii. Anthiocia

Sici.

Palatini, qui multa turinenta passus

Turribus Sardinia;

muUorum natale santorum Gabini, Crispoli. In Nicomedia Jiiii. In Aquileia Canti, Gantiani, ProoaU, Crissogoni et Cantianoilie. Gartagine Fria. Ul.
.sanotorum.

Daciani. Turribus Sardiniai Criscentiana;.

Processi, MarUniani,
Terti,

RogaU. item Gormani, AmeUiai, item Tertula), Lupi, Justai, Tecla* natcu, Maximi, RogaUo, Paulicie, Acapia^, Gastula3, virginis, Leodico vAco tvamlatio corpons In Anthiocia Paulini et Isici. Roma; Petronillae
;

Et in civitate Firtha Donatiaiu. Roraaj via Aureliana SUali, Gauleni, Gerniani, Victori, Silvani, Thelesfori, Victorini. Donati. FurtuLautio, Vicloruu itera SUvani, Honori, Gecilia;, Tertulu;,

sancti Lantdeberti.

L^ETANIAS INDICENDAS. MENSIS JUN. HABET DIES XXX.

Ki
Joventi

Jii.i.

In Thesalonica Octavi.

Crispini. In Anthiocia Zosimi et Teclu;. In Africa

Uomie
I-urtu-

Cyriaci,

Exoperanti,

Eracliie, item

Thesalonic. Luciic
Tortuli,

virginis

et

Augie reg.s bar-

barorum. RogaU, Germani, Silvani, BuUodi. Cccilia, GastuUo, Coteus;e, NovolUo, Agapa-. Carnr, Urorue, nata; Maxima^, Rogat^e, Paulinu-, Agapia;, HonoraU, Donati, item Rogati, Marciam, Bublas^, Furtunat;e, Marciani, Raiani. RogaUani,
Saturnini
Potini.
Novolli. Januarii, PauH, Petruni, RoUUlo, Flavi, QuieUe. Januaria^
Sesus,;,-,

Lauta-, Victori^o, Gag..

Fodosie
Gassi

Marci. Gcniini, Mituni. Paidi, Vernci, Victorine, Matrona,^ Castula-, Rogatiana). Quinti, DonaU. RogaUe. Jamns, itcm FurtunaU, item Saturnini, Felicis, item Marcialis, item
.

Saturnini, Malchi, Silvani. item Qumt., I-.-hDonaUani, item Marciani, DonaU, Ortensi, itcm ora Fau.unu., YictorUe, Maria^ Prim.e, Geraellini, cv^ SilleUe, item Januari^, FurtunaUe. Maxnna;, .tcm Gasta,-, Orbanu.. Romance, Pr.ma.., Tertula; Novell^. Donata.. Getula^, Bar.c, Irbanu^. Molori, Secund.c, M.ttuni, Urbani, Ortat., itera Mairone, Melus.. M Nina.. Sepac.e V.nmU., P.... Procula^, Sordid.e, Silvani, Rufina., Gemlin., Saturnini, Lupi cum aU.s tredecin.. Gast.Arabi, Pulli cum ali.s centum viginti.

Tv^T^
.

,-

lavi,

Felicis, Gastula..

lini

Publasi, Martini, Gagiani,

Ma.-celUan.,

Fledi,

itom Marc.anl,

Cist.

Marc.

Ma.u.-..

I .•o-

culi

PagaU, TerUi,
aliis

Silliro.,

Te.tula.,

Maiosa^, .Timothei, Marcellini.

RoUU, German.,
.,-

.lohann.s,

Maxi.m cum
oellini

sexaginta quinque.

Vigenna Elad. op.scopi.
duos
lau.'os via

IIII IVo» Ju«.

Roma.
Pet.-a=

in

ciraiterio inter

Lav.c;ma

m.I.a.-.o

^ quarto

.,,..

Ma

An

NW 1;

prosb.ten et

e..orcisUi.

Thomoci,
Pauli.

Rogati
Petri,

cum

aliis

quadragi.iU.
l.a,.st.,

Ma.-Uniani, Silvini,

Flaviani,

V.otoriu.,

Matronu.
Jul..e,

^^^^-J^^^^lf^^ K.tngaUe,
,

Maxira^ Urban.. Felicissima., JusUe. Flavi.'. Evanti.. item ^^^^"r Donat., Mari.. GaUi.e, Tertul., Vatalic,
item Sa urnini
Concordia..
itera

« Zs^LU

DonaUo,

Reduct.,

Max.m..

.tem Saturnini,

Pauho,

F o.vn t.ni, H.r u..U

Valentma.. Furtunate. Itera Matrona.. Ma.-ciosa..
Valenti.n. Januar.u.,

item

Donata.-.
itera

Folicis,

Ma,-coiU

^^^-^^;,^^^^^^ I-'-:<'^

" ^'

Max.ra.,

FeUc.s,

Tertu..,

^^^^ ^^' ^^Z^^

MARTYROLOGIUM
XVI
n„^;i;.n

MarinJO. Luciosie,

Felicia-,

Maxin,»..,

Prim».
ite.n

Fom.m,
Ma.-.a...

Evas>,

S.ld

TeU

1

Sarmitia-.

Rn.„li.«,

Saipm-n.e.

^a » U. C-'-a
.

^
>^^
.

^

^^^.^^^

^^_^
,„^i,„

^,..^

^^p.

^^

^

M.reellini

episcopi.

in

c.v.tate

C--.» Thama
Lupduno

Hon

Se euc
^

,

In Carapania

NeraBmi.

Gall.a;

'l".-«i'"g'"'^

^

^,^^^^^__^^^

^

^^^^
jj

^^^

^^^^^^.

^^,^.

yitali,

Comini,

Lpi, z:...-i^
Ootobris,
Q„avt,a,.,

P'-e-.-i..
Genn....
H..

Pl.il.mo„.,

Maternx..

Hilpis,

™;:i,r't:;:;,'t^^^o"m;:;, Alb.n., G.ata. J..l.a=, ^^.t'junt auten, qu. ad best.as »

iCpei.: Rodan., BUH.s.
^^.^^^^^.

^^^.^^.,.^

Mtuli, Alexandri,
Co,-nelii.

Ponteci. Bland.n.. Hi,
Titi,
Julii,
'

^^^^^^^^^^^'

Zosimi,

,anm.c.., Pompeia,.
.rte.c„..

Antonino Felics Hila,.i.

... Domn. Am..f."''- ^ff '.^'„' B.m J t^^Ln™".., « , onat -peratore s«nt
Castula.

U^
d

J~
i-

^

^^.^^^^._

sub '../^ 'on.„es famuli Cbristi Prisc, Sepac, Vincentii. Nin^,
^^_^^^^
^^
^^.^.

^^ ^

L,

item

Emelia,.

tem

m

^^^^^^ P^^^^^

^^^^^^^^^
et

^avtyrum quadra^i.Ua

v„n,

Oemetri.

et aliorum

civitatem Tuscia' Laurenti,

nom.L --''^^-^^^r x^r^p^^ol^lXcI: natile sanai
i

Avid.,

^a.,

Donati.

Veneri;^-,

Roga-

tici

episcopi, in

»»'''''•'»

«'^''^*''^'"'''""''^,^;',,^,,;
i„
Celic.a

sanctorum

Expergenti,

^-r t
P F.vas. et

Ht

I.,x..l.. b'."

tr .::C;: M^,i!'Cnd. v
1

et

ApoUonl,

cuomm

gesta babentur, ., ATrica

om.emmario 1«.

via A..diatina Filocute, Felicitatis,
^^^

ri^Xc:.:"^:;;.." --^S
ItaT.

~i. —Bonat.. ^-r^:. r:'=\r:'Lri='
Marcal.s, Jul...

Fappe, G,-egor.., Gag., Seeundi, Mau.-i, Urbic. SecunN.gandr.. Sacr.. In S.r.a

^.0.^,

. ..a
PVi.nosi,

Zotiotcamasi, Pbilippi,
Cerati episc^n.

Attali, et

Grac.opol, depoaUbi depos,tio beati Gaud. ep.scop.,
^^^

sitio

^^

^^^.^^^^

^^^,

constantinopoli Pauli,

Furtunati,

Magr,
''

Acl"

M».^*-

"^ Af"'^^

'''^'°"^'

^™''' ''"™'"' •'™"'"'''
Marciani,

'"'"'""''

'^^^!rira:!:f\.'"^t::aud:
y,
Ts:;:!; In Sa'd."'^
,af.le
"^.*''"'

sanctiMarci. In

a^

«ani,
;

Rom,e
y.

In Dorosin Gesarea Palestin. ..atale Gristi, Carolapidis et Mar.n;e. Nicomedia Vitici, Nistori, Primi, Cesarea Cappadoc. via AureUa Naboris, Na.ar,, In
Zotici, In

Lu,i,,ni,

Africa

Januari.e,

Donata.,

Spes.na..,

In
et

Sr::::L«'e~'
confessoris,

"G;ile.s Se;s.on.s

c.v.tate

deposHio sancU Medardi episcopi

^
,

,,„,„d,i, Ma.imi presbiteri,
uar
c

u^ai^dir',
'

n
,late

can,,

r

F,t

,
..,

GaUe,s G Ueis

C^"n, '

"0";::«'^.

^'^J

Aginno loco
aliorum

Nicea civitate Diomedis. Amant,, Monmiliario xv ab urbe Primi et Felima^ v,a Ncnentana ad a,.cas Pompeiaco passio sancti Vincenti martyr,s.
In

^^,^,^
.„, In

x,,.,,

Span„s

natale BasiUedis, Aurisi. Rogat,, Januar,, In N,comed,a natale sanof. Cr,spol..

™\

'":r;a jl Rom" oK fnr sanct. Crispoli,

episcopi. vnt^^iodero depositio beati Gensuri via Salana natale sanctaa BasiUe, Item

1

Nomentana
sanctorum

m.l.ar.o

v„

Restituti. et alibi translatio corporis
Victo,.iani,

Furtunat, ma^-tyr.s ep.-

:U^t
^'p'

Cti,:El';i,
J....

Ariii,

V,ctor.s

et

aUb,

natalc

Nabor.s et

v.l

Magdaletis, Zabini, v, BasiUedis, Tribuli, Nagesi, Ro,na3 via AureUa miUario
et

^-f i^;.TA;r:t;,r^::m::::r Cr.soe.,tian.^ FehcuU. miliario
Barlok.n.ei
apostoli, Roma.> via

Tbecbe,

In Pers.da

nata.e

Ardiadina

v,.

'

E\ CODICF.
^-^rjji
Theoilole,
saiicti

liEUNENSI.
iiatale

xvii

j£i

.T<il.

In

Fvigia

civitate

Lowlic.
Proti.

.Vnteonis, .Vfre.
civilate

\i\

\frii'a

Quinliani.

Festivx\ GantianelUc, In Aquileia Aniani episcopi et confessoris et liberatio civitatis ipsius a Chunis. In tcrviturio SesIlufini martyrum. sionis civitate passio sanctorum Ignatii, Valeri et In DoroRtoro natale sancti Ysiei. In Aquilcia Cantiani, rruli, Marci. X.VII Ul. Jul. Motii, Migeti:e, Mingin. In civitate Darbaria Clemcntis, Gantiani. Constantinopolim sanctorum
Gaiani,
Joviani,
Philippi.

In

\urelianis translalio i;orporis

In

Lucania

Vili,

Canaedi,

Ganliani, Cantianelle, Proli, Grisogoni.

Viti. Modesti. et Gviscentie. .Vrteon, Quintiani, Theo.loli. In Sycilia Micca?, Valeriai, Marciu). In Sicilia civitate :x:vi Ul. -Jul. In Africa Quiviaci, Diogenis,

Mi^^^^ana Saturnini, Gendini,

Modesti Anthiocia sauctorum Cyvici, et Julitie matris eius, el cum eis Namnetis nalale sancti Simelini. quadringentorum trium martyrum. In civitate balumbas via Salana vetere sanctur.un Quu-iaci, Blasad septem

XV

Ul Jnl Rom:c
Marifii

tini
covi'

Canti, Cantiani Gandriemc. Dorostori, Ysici. In Aquileia Gyriie, martyris. RomcE Diogenis. In AquUeia
et

et Cantiano.

Alexandria Dios-

Musca>,

Valeviani,

MavKO, lu

Aurelianis civitate Aviti prcsbiteri.

XIIII Ul ani
pini.

In Africa

Martia;, Emili,

Felicis.

Roma)

civit^ito

Balbimn.
Felicis.

Via Ardiatma
Emili,
Gris-

Marci, Marcelliani, Thomi, Pauli,

Cyriaci.

Uavenna sanctorum Marthari,

Nazarn, Gervasi, Protasi et (.els. In Mediolano civitate natale sanctovum Honovi, Evodi, Petvi. alibi Valeri:,), Marcelli. Rom:n in eimiterio Yppoliti. Via Tihurt.na pu'er. monastcrii sancti Theodali con/cssoris. Vitali'^ Ursicini. /;' Galilca Paulu.-, Feliciana. «, Thoma), Felicis. hmdi, •feUrimr.J.. Ul Jt.l In Thomis civitate Pauli, Ciriaci, ""'• Et transiius downi Hludowici imperatoris. et alib. Vitalis. Crispiui, Martvria). Persei, Crisimi. Primi, Januavue. Dellici. Ul Jiil Saturnini. Quiriaci. Apollonaris. Albani marlyris. In Cesarea Palestma; Rufini et Mavcia) et sancti In Sicilia civitate Siracusa H.er.:c. Hipevici, Saturnma) Stercu depositio Euscbii historiografi. Item Gangali, Juhan., Grapln, et sanctovum mavtyUl J»l. Antiochia Siri^ sanctovum baptistcriu, qu..rum nom.na qui depos.ti sunt iu rum octingentorum uctuaginta et octo, sanct. Jacob. AUct apostuh. lica n. Pevsida natale Deus habet in I.bro viventium. In mavtyns oum ah.s nmnoro oct.ngenIn Br.ttania Albini Alexandria civitate Rufini martyris. hb o v.ta-. n scrq^ta sm.t catalocum. quorum nom.na et novem, positis in dcpos.t. sancUo Uem al.b. et confessor.. natale PauUni episcopi

Marini. In Alexandria natale sancti

......

XIII Ul J«l

XIT

XI

X

"uaginta

m

liWtrNola Wn.-« mevnoru^N^ ^iscopi.

^^^^^^^

^^.^^^

^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^ ^,^^^„,^ ,^,,„.,^ Emeviti,
visilia saucti .lohannis

Alici,

C^^
vixx

, ,,.. „,„,, ,„„„ cimttcriu ad sepm Tnh..nni^ aoostoli ct evangelista.'. Roma) ... ».„ »,. ...... ..o. ..„ ^rxr":nr:r:;::.r^:r;r

.

, „„i^ a^on.n septua,,^

M

ic.

^

1

-^^- J^

nntn ct

cum

ieiuniu

pr:uveniente.

,„„^,,

~
plf

^

...

t?"!^r

xr^:r
.„ eaae„.

^zt:^".-^
^^^^^^^^

-.t..

.„

....... ...o„.,
,„„. ,„„.,„„
et

Loce^ ™.S..
^...„.
et

et^mc^.
cjv..e

^^^^^^^^^ ^^^^_ ,,„,

V

Ul. J..I.

septem

Rom^ V.a r.bu.t.. " g--™--™- ^''7"^''^"'"'';^^/

-^^,:;--::-;,-::^-:::.^^:. S,„eUe et -^ba i„ S >u„i.s C..is.entis, Julia„i, Nemesi,
^"

-

c

e.„e„tis,

Ma..cell.„i,

G.adi,.i,
i,.soia

fel.cis,

^:sr^or M."nt";;i- r^r:::::;.
covpuvis sancti Floventi. .... .... .„ Afr.ca

„xi

Tl>eo„i. .\v.o„.s,
Pa.,.ius,

Pleo„.s,

Astc-fy.

"

-„.1, tucc..,
Venusli
'

.

.„

.„0.

t—

Hi„^o

•^l'"":"

^

^'

Eunichi,

Criscenti,
-.

AIexandi'i,

"S^J^tioZu
^^
',

Mjlvii

niunisi,

llyuus. . ,„..,

™r

Phevicus, D.osco.-., Tu..bo„. '''V^'"''"^,^'-'^;^^^^, Ui.t^, " ' Theodova., Pavtati, Titin, Do„,s.„me Sere„i, ^^^^, , ,

g„,.j,„i.

i„ Alexa,.cl..ia
a,,,,,,,,,,.,,

sa„ctoru,..
i„osco..i,
Pota.ni.,i.

P^^

„,

Hc..otl,.,

vigilia apostolo.-um Petv.

<=':';:''•

^^„^t„„,,„

tolorum

Pet,'! ct

Pauli

•. Pet..i i..

Vatlca,.o,

.„„. ,,,«

Marcialis episcopi ef confessons.
III

Octohri^

Tomus

XIII.

WARTYUOLOGIUM
XVIII

,,.,:t»i.>s

,»,c™»s. «SS18

.UL.OS H>ii<^

1'«!-'

»-'

janu
epatii cw/
..

_...

^i—
..

'

..,-..

n..<MiPc«i

Marciaiii. Marciani.

• tviponia
cod., corr.

Sev

r

Montani, Hol.onis, SU-at.g,, Dcmctvi. Horestis,

.Uv.am,

E-., Ge -an^

P
^^^^
^^,^„.^

„„„

,,uUani,

aedicaiio eoto/.r s.ncH '- " InnocenU cnm a,ioni,Gy,-ian,, et v^g.Ua Ti,notl,ei. ,„ Si,.mia Sabacia= """'', locuncUan, in alto „ i, corpons Africa gl translatio llll 1N„... .T..<. In or ,,„,.e civitatis In OMUis ^0™"^^„,„ a,""x. TUeodor.. est. conte.ssons '^^ Spaniis portatum Ma,-lini episcopi et u, sanci Mero.ja., Launan, marty._^ cu.u^ sancti TI,eoclot,, vico Vistinno natale g ,n Thon„s Strator,s, Arpot,s. H. SiciUa A^^«'™p natale sancti III TSo... .T..1. .^.""j";;j^nj ,„ Alex.andria

HeUo

o,.,

^f^^J^"^^, ^-*

Gorgonn^

~
,

'

'",,^,,3 -t.^^^'-

'^^^^^^^^^

^^^

r^.r::^::Z:^:^
^.,..„«
cu,n aU,s
.T..1. In

r

P^: "^-..ppi,

Sever,.

m Slna ^ratoris.
^._,_

xv„„

;

et aUUi

Mexa„Jr,a Pa,Um,, Eraae Annmas, P>v,a Parle.n,, Parn,
Nicea
bust,.aU,

^^..^

_^^__^^^^

,t

,1,,,.

Alexandri,

Parmini.
I..

n ^ -om., P.ang,.t.. P,.ocuUi, Quarti In SecUa ,„ a.sarea Capa.lot.e Emm, S-^"^'» -; In Nicea Elad,, ,U,s numero sexa.inta, J'''; P,us cura aU,s Eli.e, Novas,. Ai.oU, HelenU SU,rlon, A,.lemi, Eoden.on, " aU.„ (UUher,. P,ercnt,, Tratonis, et A;,n„.oloe M.chi. Et in Mcliolano

VIII

l.l. .T..I.

Speu, EraU,.

In

b

1

sanctorum

Pe,-enti,

CeoiriiC.

cum Spc-i, Corn,liani, P ^^^^^^^^__ ^^^^^^_
,„ j.,.aclea]ohannis,

^^-U^^oU

'vil

i... .T..,.

'^^^:^^'^^^
^j^™-™ Xt^^lorum
.^^^^^^^

^^^_^^_
„d gnttam ,ugi-

r-;;;r;r'^£:'^:^x^'a:rt::i-^^^^
Alexan.lri ^,U,;p,, Ma,.e,aUs, V,taUs,

cum

al„s v,

septem ger,na„orum

VI
.

xa..T....Roma>incimitenoPr,sc,U^v,aS
:

M e.t .,.m,l.,,r,o %,m ''"""-^' = fralm.coil- y;^ Appia sancU J.anua,.„. V,a Corn.Ua ^rSalLs A„atol„e.VicU.r,i. In civ^'-^;:;^;^

id est .

FeUcis,

PhiUppi.

In

^^'^

^^ ^;!^^
^,
.

^

^^^^

'Lun

., nUorun, eius. Felicitat^s.
'

-•

]o,,annis,

Sesini,

AureUan,, En,iUa„,,
D.aneli, Co,.io„i,

<"

»'-™™

^''V Anunnn,, Gason,, E"^'""' "'''"';.

''"^^

^-^^^^^.rt

„««:::::;' Me.Uti; AceUei,

Aut.c. •^-"';^ f";';^;,f'|l,,i;c.,trici et Apoiloni. In Aureli. Gorgodian,. ^^™"' .^°' 'V,^:^"^ ^geU. Machar,. T.mothei. Zachei. aoti, Faustasi. AnUochia Maximi, I^°<''»'», quorum gesta ^^^H^Ma,," Nab»" et' Felics d^coUatorun, Ysici. In rfv.ca et in primi.deoollonnn ^os^e. transtuUt Mediolano qucaam re,eg, v cod.. c»-T. cuvi.ova vero eovu,n mulier i.abentur. Nicopoli lUlionis, Dio(U.la„,, .Vrchelei. Cyr,n,. EuU.o.Us,,

Theodor,, Crisi, Candedi. Corgoni, g„i sisioniE. AuxenU. ValenUni. Drc-

^^^'^^'Z^J^^^X^^
^^^^^^-^^^ai;:,

.

p™..,v. gano Oanivi^Via

:;"

,

T^:,:m'

tc^on^rTheodoti, CyrilU.
corDora eorum usque
^^^,_^,^

cod.

V

Itl.

,„„„«,..

•T"l- in AUica iMaiiiiicv ^ui non soumu^^^^^^^^^ 1,„ -.nentissubditi.
P^^^''^""'

m ^,_.

diem qu.artun, ,d ea.ndem Oonmi.M,Uton,s^

^

An.ceti. TlHOdou, uebb Emdian.,S.suin., ^i:;:;;'^;^;::

i"r?« C^^nU
VaiLntini

.'^^f""';' .^,..„

^„1,,,;

„,„„ johannis,

Eustasi. Octavi,

^cheilei. item Archeiiei, Cyrini. Flavii Nicaoni, Theodoti, Faustas.,
sanct, Mavcani. in

-™'''%-r';'S.'":::::^.'"sr::-:~'lnSyv.ia

Anti.

r

Basin. abbat.s. Alexa„dr,a Eutici et depos,tio Uenedicti abbatis. In

P;l: "vc^:::

et^U.. m

depos,t.o sanct, Maur,ta„,a civitate Cesarea Marciani et

EX CODICE BERNENSI.
IIIT la

xix

Armageri. In Sicilia civitate Catcne .J"l- I" A.quileia sanctorum Fuitunati et item relicis et virginis, Naboris et Felicis. Yia Pra^nestina. Mediolano natale sanctlc Agathec Viventioli Gallie sancti Divi, Corninsi. Lugduno Primitivi. In Cesarea CapaJoti;e Naboris habeatis. vir benirolus, kansimus noster, precainini ut ^nemoriam eDisconi Sic obiit Baldinus ^ Trofini, Melei, Euangeli, Attali, Zenonis, Tropoli, l^ j„, In Alexandria Serapionis, la.

III

Menei
-

presbiteri,
l

,

..„..:

,»„„, Trr.fiinm virsiinis. ilcm Trofima) virginis.

la J"l
et

In

\rrica Papi;e, Donati.
Petri,

In Alexandna Antbioci,

......
et

xc

Dagiona Menesi, Man, i^
et

..

Di^^^Namoris

Mammari.
In

Gummi,

et

alibi sancti Focio episcopi

confessoris. Amici

^^Tr^T«U««.

Alexandria PbUippi, Zenonis, Nasei,
et

decim infantium. Et
^^
^^.^
^^^^^^^

in

Sirmia

Marcialis ^ nni ^ecuud., Max.mi Furtuna:. Agripim, Secuudi MaKbni,

Jacobi episcopi Nicivis qui in
^^,^^^

corpora multa
^^ pen-exe.

mt

coc/..

l

V

T..nn.J In \frica
qui

c.vitate

Gartagin^ natalc sanctorum Gatolin. d.acon.

"r^^rr
JuliiB et Just^.

C^^^
,_.,.it^te

-

-^^ --Hilarini.

^---

"> '"^
Migeti;e.

ct

rel.ciuo-

'^-^'
Antioobia
sancti

Tbfolo"

^^J^^^o.. -1^T:T2TZ':r'^^
r^
rptr
.r
Januaria^
et

Ostea

Mediolano

Mocbi,

In

in Cesarea Pauii,

cuius gesta babentur et

Mam-

-bindi.U.

Bituri.

A.rdi. Medi^ano
In

M—
Nazan,
T.t.ana-.

eiii c. corf.

Silicitanorum, et

alibi sancti

Mamm;e.

Anx.^

^:^;ianu:::rs:c;r^nat.,
Bess., Sina,^

Bess^.,

Maxim..

Pau.., Aqu.bn.. ^..0.^, Gutat.,

XV

Ul.

^-^^^'''^'IJ^^

^^t^^^^^^Z.^^^ germanorum

Sempberos.,

matr.s
:

septem germaMa.r.Il.an.,

ha=c sunt

Petri.

rhn"i

Petr. TuTquati.
confessoris.

Constantinopoli Daria=. 1„

Spani.s

Jast.-,

Lug.iuno

C.U,. Rusfo
Agripiani,

presbiteri et

XIXI m. ^^«.

Aniabilis, Nonninie,

Sandi,

in
^,^'^ ,^^;^.:;^,

'i

Vl bada

Maxin,i, V.otoris. In Da.nasco Sabini,

E,.,rin,, En„li

e.

alibi

"'^

g,^^^„^, ^^ „,Hani, Hugali,

Sofi.

Montani.

In civita^

£rS;r^rLr^;»r=..";™^^^^
Lo^ni^^eri^^
Galac. Stertei. E. .„ An„u,ra Andre., Tebe.li. Auri, In Antiocbia CyriUi, Andre^o, El«"'. '^'*°^'' Palatonis et M,litanorun, „„„., ,Vpollenaris. In Lau-

A.ncenh^R Ro,n.^v,a T,bu.-Unam,l,ar,oxM, Tisici. Via Col.a ditia rr,g,x. M,nisei, '^^^^J';;;;^;^:c.v, a.e "^^^r^"^'^^^,„,, VIIII Kl. As-.. in Am..ern,„a

X

1...

As..

„„„e-/,o,-,7..

^^X...
ali.s.

Ab urbe
eivitate

Ko.nana Via Sabbacia. TbeuCap.tonis,
^,^

et vigilia sanct, i-" Sa.ar,a nata.e V,ctorini, Uuo E.nenta cum iuobus Militaris, qu, P-.^»^ "' .oni, Victoris, T.gio c,v,.ate san Antbenogeni, Ca.-,ton,s. In

^^^^

Staciani,
.^^^^^^

S„-

^_^^^

^,^.^^,„,„

vani

Stereati,

'"X^Tl.^.
.g:.brvi,.g,n.s
Stercei,
S.ieiani.

I..

Ponourb,s
L,c,a
c,v,late

Uo,n.e Aconti, Nonni
,

^dc
Et

„at.i.a.e
.n

^-'^San.on


,

^'

^^^ ar^i::; "
n,e e. Laud,c,a3.

^^Z^^^-^iJ^^^^^^^n,
Men.
<,e,osUio

..cc...»

A.-^,,
"

sacrata. sancte Glodesiadis Dco
in Glor.os*, item xin,a., Saturnina^, in Nola Ul.

^^,^,^^
1

Marciani.

Ma- ^;;;;™'^

VII

U..

^««.

b EmeU, et ^^''^!f^^, :ral.b M

c

.n Hi' Jocunda., Janua,,.. Et In N.comedia Jul.a-, mirab.ba episcop.^ depos,.,o sanc.i Ethen ta.e Au.esiodero Auxe Fr.g.a= Vt.phel civitate Ul >».=.- LanJatia
r,un..

VI

^S-

-"'»'%"'"!':

multa ,b, „,.ji„„i„„„ episcopalus Simeonis. In civiS,c.l.a „aU.le
p,,,,.ppi_

^,„,„,

,,

V

.

?" 'rt, rr"i:rr%:*.r.s=—
iiiiiii- Agr»-

^

-- .- "-

^^^^^^

^^^^^^..^

,„

- ;-,,..

MARTYROLOGIUM
• */c cod..
corr. beairici.

T'-r>rt;ri.:'i:^'r
.

:::t"s:,,::r'^:n,oeveti. seca,..,

,......-

""""''

r:: ;T S'::;co/-cpi>copws.

t :^;r

precamwr wf ems memoves

u...,

Ty.i. ^.13..

.

-;:-™."

--

'-

----- -"

sitis.

L/ETAr^IAS INI^H^KNDAS. MENSIS AGS.

HABET DIES WKl.
septem
tratrum

'

gall. cotl.

ecclesi^ a sub Anlhioco rego. Ronun deciicaUo sinodus martyrun. celebratur. Et n. Thom.s rcorecLo. In Arabia en-itato FUa.lelfuue Pul.um. Ronue Domiciani, Rnii, Minandri, una clie coron.jtorum civitate CyriUi. Aquila:, Petri, Donatulce, becundola^, Seeundmi, ab Urbe natale sanrtorum v.a Prenestina n.iliario xxx deposit.o ^ancti Eusebu Proluni. In Italia Vircellis civitate p«.v./o et MaKHmr Justa', Minandri. Galleis Geronda civitate natale sancti Felicis martyns. In

Kl

Air»^

Antiochia passio sanctorum

Machabeoruni.

cum

matre

beato Petro constructu^

sua

qui passi "sunt

cpiseopi et confessoris.
civitate Returicas

In

Hispaniis

heati

Archadi episcopi.

IIII IVo» .V-^-

Romu.

in

eimiterio Calesti via

Appia sancti Stefani episcopi
diaconi, qui

et

martyns.

Stephani apostoli et Antiochia nataTc reli<!uiarum proton.artyris episcopi corpuscolum eius Hierusolim.s est translatum. Luciani est P.piaatu^ et ex revelatione niiorum eius quorum gesta habcntur. Et .n Cesarea Mauritaniaj Theodothc et scptem Et in N.comed.a natale nat.le sanct, Niceti. Vero.ia natale sancti Fclicis, et aUbi

m

Hierusohm.s

Italia

civitate

martvruni

v.i.
^

III

IN«>u.

AtfH. Dcdifatio

altaris sancti

Sywforiani martyri.^. MetropoU ep.scopi

,

'

.

el al.bi

i-».-

Acelle. Rome natale sa.icti Drogens, Sterani. In Hermili niarlyris. In CnnsluntinMpoIi sanctorum Stepliani primi martyris et sanetorum Gamalielis, Hiei-usoUmis hiventio corporis beatissnni

Nicodemi

Justini

Ahibon. Afiustiduno depositio Eofroni episcopi. saiicti Laurenti martyris Crisccntionis et PrUl I\4>« >Vff. Rome via Tihurtina hi cimiterio sancte Ktinv.aLavicanannUarioabUi-bexn.i natale sancti Sachmti. In Nicmedia natale
ct et ra.-lliolomei.

Se"e
* cofr. hereni.

^oi.n-'
lin.

vVff-..

heremo. Lu|^duno GaUiie aUventus corporis sancti Justi episcopi de dedicatio basiHce sancte Maria^ AxiopoIIeronti,EracIi, Dassi sive Bassi. Rome
*, Dassi, Heracli.

sa.ictorum Ilerenei

In civitate Agusta Cassiani cpiscopi. Catalaunis Mimniii

uiii^^copi et alibi iialale Flo.-iani et Filistine-

VIII
textati,

1*1.

-Vsr^.

Rome

in cimiterio

Calesti

via

Appia natale
foi-o

Sixti episcopi

et

martyris, Pre-

FeUcissimi, Agapiti, Donatiani. Fausliui. Et in passio sancU AlVie. Eppnliti, i.'t niililes centum sexaginta (luinque et

Simproni.

Via Flamminia Laurenti,

VII

la. As»-. In Antiochia

SoflVuni. Venerie

etaliorum

vii.

In Tuscia civitate Aretie Do.iati

episcopi etconfcssoris. Ausenti Veneriie. niartyrum. In provintia Rctia i.i civitatc Agusta AlVic,
cpisvopi.

et Carpefori. Mediolano Faustini.

Rome passio sanctorum xxv Et ipso die consecratio Advcntii

Appia miliario ab Urbc \v. sancto Secundini, Sevenani, Carpolon, Criscentiani, Menmiie, .Tuliane, Cyriaci, Victurine. Et in via Salaria Ostcnsi Cyriaci, La.-gi, Faustini, Donate, FausUni, Felicis. Nicomedia Nazari, Secundi, Alhini, Victoriani,

VI

l<l. ^Vt£^-

Homc

via

S,na.-agdi,
.luliane,

Agapc

vi.-ginis,

sic corr.

ex

V Icl.

Aff«.

tiburitiani.

" sic corr.

Theodori, Nomidiane
Felicissinn,

EutiUaui, Corinthionis. Diomcdis, Metrodoru) virginis, Philadelfia Leonedis. Tibciani *, Anni, In Oriente Firmi, Rustici, Permoni, Criscentiane, Lai*gi, Tiburti, Agatopi,et aUnrum numero xii. *, Laudici, JuIiani.Sixti. Pulicarpi. Priml, Sixti,

ex nomidiani.

Carpofari.

Zemeragdi,

cum

aU.s

x.

In

Alexamlria

.sanctorum Antonini, Eton,on,

Stephani, Urbani, Luci, Satiri. Tiburtini. Valeriani, Dionisi, Felicis, Euticiani, Gaci, Melchiadis, sanctorum. Rome in ciniiterio Calesti via Appia Juliani, Manon, item Policarpi,

NicomediaLadici,

•colonj cod.

* xv Faustini, Vi.-iani. Ma.-celdepositio Dionisi episcopi. Et in Colonia Tuscia; via Aurelia miliario Lemovix sancti Ma.'tini Brivinsiet vigilia sancti Laurenti liani, Sccundiani. et Sixti. Et in ui-be

cum ieiunio praiveniente. IIII lcJ. Aer»*. Ronic

via Tihurtina in cimitevio

eiusdem natale sancti Laurenti

a.-chidiaconi.

Criscentionis, Arcarei, Jacciti, Janua.-ii, Et in via Appia in cinuterio cmsdeiu Felicissimi et alibi Crispini, Exsuperati, Cyrilli. Quinti, Gemmini, Quiriaci, Eugeni, Pastoris, Lucelle, Pontiani, Leucyppi, Sidore, Agape, Cristi, Euticie, Cyriacc, item Leucippi, Mariie virInnocentiaj, Terentia;, Crescentiie, Sevi, ginis Dei cum aliis vi innocentibus, qui una dic martyrio coronati sunt; item

EX CODICE BERNENSI.
iU-chanarei cuiu aliis xxxi,

xxi

quorum nomina Deus

liabel in libro vita;.

Eodew

(fie (iepOKitio

sanctt

Auctoris episcopi

ei confessoris.

Ill I<l«H
et

ad

iluas

Atri*. Roiiio via Lavicana inter duos lauros Tyhurli, VukTiani, ut Cecilic virginis, douius mxta duo decinas * natalc sancte Susanniu ct Xicopuli passio niultoruni niartyruni.
scit.

oct

dcc

(luorum nomina Leus
r»i'itli. i<l.

EtForo

Cornili passio sancti Cassiani.
con-. sk-.

Afi:^. In Secilia • civitate Gathena sancti Eupoli, Veretie, Venerie. Et in Syriii •

vico Mariiaritalo natiile.sanctorum Machari. Juliani, ubi niulla rclegio convenit moniichoruni. Ronie .sanctoruni Grissanti et Daric, et qui cum c\s pasai sunt Cladius, Helaria, Jason, Maurus et niilite.s

septuaginta. In Istria • natale sancti Juliani.
I<1.


et

sti-iu

tw/.

A(r«^*ta*4.

Rnme

via

Tiburtina E[)politi martyris,

in via

Appia Calesli sanctorum

Punliuni episcopi, Luciani, item Calesti. Et in loro Cornilii sancti Cassiani Sihnada Kripie sancli

Anthiochi episcopi. Lugduno Galliio Anoci episcopi. Et Pictavis civitate saiicte Uadejiund;e regimi' de monasterio sancte Grucis, quem ipsa construxit.

XVIIII
Pauli,

lil.

Hep.

r.endara Syrie naUUe Furtunati. In Alrica Dumotri

et

alibi Eutiri. Ilonnie,

Heracli, Possessuris, Parmi, Dissei,

Herme, Prospuhni,

ct vigilia sancte Marie. Prusalami,

item Eracli

cum

tribus. Et in Aquileia sancti Felicis. Furtunati. Vincentie. Et Vinderaseri Eusebii,

item Prospolml. Eodem die obiit Hilcharius corepiscopus precamini ui ciux memoriam (thcalis. x:vill Kl. Wepb. Adsumptio sancUe Mariaj. In Nicomedia natale Stratonis, Philippi,
Tituli, Cunditoris,

Eutitiani.

XVII
Tyrsi.
Iii

lcl. Woi>. In Alexandria Aaronis. Emili, et aUhi. Atiuata!. In Persida Camaraoense civitate depositio sancli Gauierici • episcopi et confi-ssoris.
>S«.'i>l>. In

iiatale sancti
*

XVI lcl.

con:

md

Cesai"ea Gappadatia sancti

Mammetis monachi.

In

Galcedonia Cappatlotie

>r'^"i"''-''-

naidle sanctcc Eulemi.n, qua;

passa est sub Auriliano. rege et .Vlexandro preside, cuius gesta
aliht Dissei, Disie,

babentur. In Alexandria Orionis. Item Mammetis. Item Emeli et

Mannnile

;

Ci(

ociahds sancti Laureniii. Metiis rlcposiiio sancti Arnulfi episcopi.

XV

Itl.

Sept.

In civitate Pinistrina miliario

xxxiii Agapiti. Et in Ponto
et

Amacie
Ezia;.

civitate

Pontimi, PhiIanti;o, et sancti Martini pape urhis
virginis, Pilentia.',
<lie ohiit

Uome

inartyris.

Heliante

virgiiiis,

Marciana;

Masse, Gandedi,

Dissei,

.Vmicie,

Potonu, Martyrii, Agapiti,

Ei ipso

Ercuinherius subdiaconus, precamur ut memores iilius esse dignemini. XIIII Ul. jSept. Pontu in Ama civitate Silonis, Rufini, Leonti et translatio sancli Ferreoli

martyris et.sancti Magni. Theodoli, Gyrilli, Zelasi, Timothei. Gatte. In Alexandria sancti Orionis.

Hierusolymis aparitio sancte crucis. In Heturio vico Vellauno depositiosancti Marciani confessoris.
In Lucania
Valentiniani,
.\gatini, Zeli,

Leonti.

In

.Me.xandria sancti Dioscori.

In Sinnada civitate Pisti Arcii,

Diomedis,

Pamphili, Goluvi.

XIII
Romano

UI.

Scp.

In Hispaniis

sanctorum

Juli et

Juliani, Vincenti, .Vuguri, et Eolodi. In

purlu

saiicti Eppoliti, ct

depositio beati Philiherii ahbatis. Et in

Sardinia sanctorum Luxuri,

Traiani, Quatrati episcopi. In Alexandria Pisti, Sevi.

Item Quatrati episcopi. Sindofagie Ortosii,

Diomedis, Zotici, Agatangeli. In Lucania provintia Valentini, Leonti. XII Iv. .'<ep. Etin Gavalus vico Mimnmtinse passiosancti Privati martyris*. El
chia Marini. In Galleis civitate Agustiduno natale Medardi et Emeliani
sancti ac beatissimi Simforiani martyris.

in

j»n'toUomano

^.icfjtniu,'"''"
•'"'•';

ii-

Marcialis, A.n\\c, Epictiti, Satuvnini, Aprilis et Felicis. In Ponto Neocesarea Nectari, Sevi. In Antio-

''"

cum

liliis

viii., et vigilia

^.^^,

Xlltl.

.*sept. In Aquileia s.-inctorum Furtunati. Hermogenis. Sixti.

Marcialis. Hermogerate.

Romoiin cimiterio

sancti Laurenti .\bundi, Innocenti, Mirendini. Et in porto urbis
et Arrhilei. In pruvincia

Rome
liliis

Vppoliti,

qui dicitur Nonnus. In Hostia wiale sanctorum Quiriaci

Cilicii' {'ivitatis.

Egias Glaudi. Asteri, Neonis, Duinnimij. Lugduno Galliai MinLrvini, Eliazari,

cum

viu.

liome

cia Ostensa natcde sancti Tirnoihei discipuli Pauli aposioli. Agustiduno depositio sanctiFIaviani
episcopi. Arvernus
sancti Sidonii episcopi et natale sancti Sinforiani martyris.
Italicu:

X Ul.
loinei

S<»pt. In Antiochia Genobi, Capitulini, Emerit.e, In Galleis apustoli. Arelatu sancti Genesi martyris.
et

et vigilia sancti

DarthoPatricii

civitate
in

Neverno

saiicti

abbatis

confessoris,

et

sancti

Geledardi

preshiteri.

Et

lerriturio

Edua

civitate

vico

Cervidunen.si depositio sancti

Epadi presbiteri.
natale
sancti
Euticte.

VIIII
civitate

lil.

Sep.

In

Siria

Juliaui
In

et

alibi

Eptati

preshiteri.

lu

Gappua
cfecit
''"t-'

Gampanie sanctorum Uufime,
urbe

cimiterio
Julii.

eiusdem

via

Nomeiitana miliario • «con:
''-^^

xviii ah
fratriim

Roma*

natale sancti Genesi
et

martyris.

Hermetis. In Spaniis confluto loco
et

eocc

sanctorum Justi

Pastoris

martyris. In

India natale sancti Bartholomei apostoli,

».„.o„bi,rb.

depositio

vm
VII

Audoeni
Ul.

cpiscopi.

K
civitate

'w*-.

Sep.

In

Salona

sancti
in

Anastasi

martyris, hic

FuHo

fuit.

Et Apolia
via

*c'*'^'' *^o-

civitate

Hecclano Mercurii

martyris. martyris.

Uomic
In

cimiterio BasilluJ Maximiliani.
Sa:;vi,

Et

Penes-

trina miliario xxii Quinlini
Victoris.

Gallcis civitate Arclato

Victoris, Primi,

item

Autisiodero Elcuteri

episcopi.
Sabasti,

Ul.

Wopt.

In

Antiochia

Alexandri

abbatis.

In

Lucania civilatc
et

Potenlia?
Basilla;.

Felicis,

Aronti, Sabiniani, Honorati.
Olti,

Et

in

Capua

sancti

Rufmi.

Uom;e Hermctis

ConsUntinopoIi sanctorum

et

Stephani.

Belurico

translatio corporis

sancti Sulpicii.

MARTYROLOGIUM
"'"'
,

•,

V,
.,„,„,<„,•

Kl.

„rLr.s
;,»™w.7«r..

«o„t. Et cnm fliiis
.
t^^^^''"'

dedi,.atio

iP-"«

sui.,

auadringcnta

mar.yrum,

.l"'

a,posi.io sancli

"^P-^-^-^P'' ,'^«'^'''',

\^ i;^ It In GaUeis ^^^--J^f ^ Siagri f f ^J^.^'':!" domni Bas.lte episcopi. " Hc.-mc.is,
'

'«^f


"
.

Tn Thomis civitate '^\'^~.„"" petri

Marcellini
militis,

tribuni,
et
alibi

Emannatale
civitate

Arela.o

Alexand.-.a Polc. Stepbani diaconi, In

V

K>. ."opt, Rom.c

v.a

^^

,

,?

„mi.cr,o
*:

Bas.le.,

Hel.a^,

-7;;'^;.;"„J''"ct3^n.,nopoli
«'^ ''P'^"
;

i,,opi

Alexandri episcopi, V.v.an. Arverno et confesso,-is. In
ep.scop. et

ep.Lopi. in Ab..ca

passio sancti Juluni vico Bnvatinse
confcssoris.

^^^- .;;P!;;^-^^,J^rt,,^nivLc
mauyu
,
,.

depos.t.o Bib.ani

;„I

U..

«.-..t.

Pausatio sancti Hel.se,

P^P^^^,^^^',^

„„u«t,«

disciouli

sancti

Helie

prophete.

tn

provintia Pales.ina

civi.a.e

Sabastea na.alc -"'=^'

'-

/~^, /p,,3i
.

i,,e.

Hoqui passus es. sub BasiUe s.n.. In Sirmia
v.r.inis,

-,:\s: ^r~ rr. r ^:nsi
^^^
A'^»';' ""'.'"'

.J.., o....
e,

.0^...,

r;!;;:;;'Genrn.. M..s ..P».;. CommodeU.c FeUcs IIIU,. So,.t. Rom.c
« C.n./an,,o .mp..«'o-

^^^.X^^^ims U,e Ga.u^

cum aU.s ^^^

.ribus,e. AdacU.

^^^ ^^,^,,^„
E.ni-

^nrvit-cSilvani

I.aUca>, An.iquira,,

l:;;^.!.!

ep.scop., Gallcis sanC. Opta., Adc^ia.. A;.isiodcro

L™IAS
reUcs,
Do..a...

DIES KXX. INDICENDAS MENSIS SEP. HABET
nata.e
...

«,..e..t,..ln Capua A.uir.a
in

v.Ua

"-^ona

m TudeHmaT.cia Tc.^^ /^oI.^r^u^^ ^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^
sancU
Prisci. E.

^- ^^
'

sanctorum Cinomanms cvitate Tuni.a natale sisinni, Amausi. b. ^^"'=t-;^^^^^..^ ep.scop. et a ^f"^^^;^,,.,^ Ucltausia prima Marc. ^^„^,. p,,,; ,pi,copi. Donat., FeUcis. ^ic.or.s cpiscop. e. ™"fe=^_°";. civitatc natolc .mncti Thcodole cum f.Uis suis et i_ y„,;„, InNicomcd.a Z--'^- «-« ' IIII ISon. Sep. car.bag.ne Dubi.aU, Tusci, A„^ sanc.orun. A^ om e in par.ibus Camra,Uc Theodori. In An.iochia Cusconi.

Tasc.x, '^'*";"'

™f
^"^
.
.

Valc.i.

I..

Sicilia Eupli.

Joseph. In

.

puUa FeUu. S-«' ^-

T.n.o.hc. Lugduno
et confessoris.

Gallia;

deposiUo JusU ep.scopi.
Alcxandria
Ar.ston.pp.
et

AgustMuno aep
,,„;«,.nni ep.scop

^^,^^,,

S;,^,; ,pi,eop.-

II,
Apa,nix-

No„. Sop.
A,.ton.

m

....
Arest,

pucri

annorum xx
Eufcnie,

ep.scop

in regione Ft in Siria provintia; Et .n b p ^^^^^^ In Aqu.le.a dcd.ca

apostoU,

Luce, Johannis,

Sirici,

Vi.al.am et Ar.s.».

^_^^

^^lp.^.._

Galleis ciMtate Saturnini. Arapolhni. In .Egypto T.urini, Nemosati, item

T^^^o^
na.alc sancti
Cu..idi.

v.a Salar.a natale

VII

Id. «opt.

Cappua natale sanc
et

FisU, Agusti.

Dcsidcrii,

pass.o

.„..„

s:t-crr n't=
.,exa„ar,a

- ^e if - "- - -- ---•
Novegento bea.i

— ^'^J^vJ^^o
^
ils x,.

civitate Teriaten Eleuten episcopi. In Capadocia

Cannua civita.e Benevento "^^^PJ^"^,, oalleis civitate Agustalis
Ghlodualdi

Januarii,

A„,mon. ''--'. ^«^^P^^:;;,
Arion.,

Ncnmesi,
A,„.Ile

-;>- "-;

J^X
t

^^^'^^Z^

^'^^^^i^^^J':;:!^''." mi.
s,„;„„, Arapionis,
Severi
ct

M.Usor.,

Pauci,

aliorun.
In

quingentoruu.
die

;:

cm^
ntu

«em

cum
__^

aliis

x..

cadem

coUeC.o

Cesc.-ea

Cappadoc.

to..us tc

^^^^^^

^^^^ ^^^^^^

^^_^_^^^.^

^^^^^^^^

Z^'^^^^^-- -^

^^'^^""'

^'^^™''"' """"• i"^---'^='pp"^°"^°™^"'

C>-'. An..-i, ^'';;;''^;,::rca;;i;cr:::::torum EupUc, Alc.andr.. Cups.ci, Hys.ci, IIII Id. ^op. I.. Alcxandria Nemesi, Amn.oni, Orionis, ^^'l^^jj^^^^^.^^ episcopi. I., Alapon, Sdva,,., cum a i.em Ammoni,

t:^:i^z:T^:^- - ~«^ «-•

Mercsori, Panoepsi. Acellei, Nice.i,

^"™''-

^™^ "-^"^

.

EK GODICE
beati

ilEUNENSI.
conscripsit.
Iii

xxiii

Helari

pap»,

per

quem

Victurius

ordinem pascalem
in

AtVioa sanctoi'um

Doletatuli,

Tusci,

Valentini. via Salaria velere cimiterio BasiUe sanctoruni
et

III

Itl.

Scpt. Rome

Proti

et

Jacenti,

qui iuerunt tloctores cliristiane legis, sancte Eugenie, et Eppoliti. In Alexandria natale Siri et Serapionis.
Gallia;

Basille. El in

urbis

Kome

Ingcnui

In

Apulia

Felicis

et Dnnate.

Lugduno
ct

Patienti
l<l.

episcopi ft
Wi-i».

IlL-gule.

Andegavis depusitio Maurilionis
Siri.

conlessoris.

I>i'i<l

In

PampliiUa nutale

Et in Sicilia

civitate

Catena CupU

Sera-

pionis.
pliili,

Rome

nalaie sanctorum Proti,

Sanctini,
ot alibi

Matrone, Tecle virginis, Eracli,

Nicomedia Amenone. In Asia TioEust^bii episcopi. Lugduno beaU Sacer sancti
HippoUti.
In Alexaudria Theodoli

dotis episcopi.

Agustiduno

civitate

Evanti
ut

i-piscopi.

I<1. H<»pl>ri>*. In Apolia Felicissinii

Socundini-

episcupi.

In

Antiochia Timothei et

Litori.

Agustiduno
via Appia

beati

Nectari episcopi. In Galleis civiUUe

Turoiius

depositio Litori episi-opi. Andegavis

civitate
in

Maurilionis episcopi.
cimiteri'.

XVIII
nisi
rati,

Ul.

Oot. Romai
in

CalesU

Cornili episcopi., et Saluri,
Kelicis,

I

io-

episcopi. Et

Africa civitate Carthagine natale
et

sancti Gipriani episcopi,

Hono-

Demetri,

Zete,

XVII
et Leonti

Ul.

Oct.

aUbi depositio Eparti episcopi, et exaltatio sancte crucis. est Cyrini, Serapioms In Alexandria natale sanctorum trium fratrum id
Seleoci,
Valeri.

Croci.

Et Ancira Galacie

Et in Thomis civitate

natale

Stratonis,

Valeri,

Merobii, et Gordiani episcopi.

Nicomedia
sancti

Marcii,

Archeon. Et
et

in

Nocerie Campanie
In

Constantii. In Tullo civitate depositio
episcopi.

Apvi confessoris

episcpi.

Aqmra PauU
heaU Apol- •aplimwi..
rapiu.
via No-

Et Cavilono

castro Tronortio sancti Valeriani martyris.

Lugduno

Canui'

Uni * episcopi.

XVI
Et

Calcedonia Eufemie virginis. Rome Victoris. P'eUcis, maiore sancU Enierentiani *. in via Nomentanaad caprca in cimiterio
lil.

Oet.

Alexandn
Et Apria

. omo,.ontia.
nitis ^rf..

mentana in eadem urbe Rome torum Pafies, Felices, Victoris,
et Lopati.

natale

sancta Cecilie Donate, R.ssie, Generose, Sperati, Navati, Corinthi, Secunde,
et

passio

virginis, et alibi natale sanc-

"-^cw.«,«..

sanct^e C-ocdie, et alihi.Salvi Item Secunde. Et in Noceria Prisi-.iani. Rome passio ecclesie monasterio translatio corporis sancti Naboris et dedicatio et Tyrsi. In Hilariaco

ipsius.

Nivedunno Valeriani. Macrini et Gordiani. Et m Noceria Bnttama *^ca^^nn. In * episcopi. Calcedome, RUUme, Eufemie. Sanctini et deposiUo sancti LantberU Gauduuii, \sici PauUni episcopi. Macropi, SocraUs, Stephani. Seuposto depositio sancU Ociani, natale sancU Trofimi. In Nicomedia sanctorum XIIII Ul. Oct. In Alexandria
.

XV

^,

,,

Ul Oot.

Constunti et

^

..

,

In

Syxti,

Medetii. Mediolano

Eutropi episcopi et Satyri.
Deinetri,
Palei,
et
Nili,

XIII Ul
Niceti

Oct
Et

In

Alexandria

Parimadi,
Et
in

Uelii,

^

Castoris,

..... Satun.
Frig.e
natalc
• con-. shm•

episcopi.

Neapoli

sanctorum

Januarii

Aniceti.

Sidana

Ferreoli episcopi et martyris et Trophi. In Galleis civitate Vigenne Bnvate sub altare pusUum. In Treveris c,v.t.dc Md.U cpicaput sancti Juliani ma.tyris, de Paterni, Muscu cum aU.s centum Pii diaconi, Quapilei, Nili, sconi et alibi, Trogi episcopi.

nmltorum sanctorum cum

^^^.
XII
slantic
'

m

LlZ

Z Xm.no
civitate

m

ten-Huno
territurio

B.tunce • civUatis
•,

sancti

Mar.a,,..

In

-.u.n

lu Nocerie Hercmie et alibi Reati episcopi. qui passi sunt sub Nerone. Private cis et GonstantKe,

Lingunica. civitatis Monasse, iteni
et Eufcm.e. Siggoni p.-esb.ter..

l-eli-

.j>n-.

pn-

Ul.
Feli'cis

Oet. Sinnada
Et in

sanctorum
Felicis,

Noceria itom

Doi-ome, Dionisi et Do.-olhei, item Constantie et vigiha Mathe. aposl..U.

Privati,

Con-

Xl'ui Oct

In Mediolano Victoris.

sancU Mathe. Et in Persida civitate Tar.-.um nat;ile
l^>^caerasa

natate sancti Lucaj». apostoU et evangelistic. Et PiraU civitate n.t.ri..|.n u civilate S.dun.s seve uaodc via Salaria veterc Basille. Et Galleis Ul Oet Ro.ne In..ocent., Victor.s, MauricU. ExsuperU. Candcd., Valensi loco Agauno natale sanctorum vico no,.cupante sexag.nta sex martyres. Beturico V Uli cu.n sod.s eorum v. mil. vi. centi exceptio corpons adventus et In Galleis civ.tate Autesiodero

X

UhtL
sancti

saneti Silvani et Silvestri. Germani episcopi et confessoris ab Ilalia.

villl
Rome
alibi

Ul. oLt.

1,.

Scleuc. suncte Tecle
castello

mai-lyris.

I„

Alexandria nauae
bapl.slc et

sanct.

Marc.
"^;'-'
„i

depositio Liberi episcopi.

VIII Ul
Victorie

Oet.

Macliironta

coricvplio

sancti .loiiannis

., »'»'»>

sanctorun.

Juliani,

Cr.stolori,

Lauren.,,
sanct.

Ma.-calis,

Vc.uris,

,;ar„l,

Marc,

Nob. I.s,

^%Li^,
naUat
Mcltis

Deturicas

dedicatio basilice

Des.der.i episcopi et In

martyr,,

becun.loKc, lau.

Celerime,

DonatuIa=,

Lucios...

sl^rum

Andocii, Tyrsi, et Felicis marty,-,s.

v.co .«lelocu Galleis civ.tate A,ust,duno Lugduuo GalMa. depos,t,o Lup, ep,scop,.
''=>nct,

.\rvernus depositio Rustici episcopi. xxv,, et VII Ul. Oct. In As,a Eucarpi et Bardun,an,, ct ahorum tsicpham ct nalaUs domm dcclicatio ccclesic senioris sancti
ecclesie

Lu a.p,
,p.<w-v

f, Awjlnhanna

pontificis

d.

consecrat...

VI
in
porti,

Kl.

Octb.Romevia
Senato,-is.

Appia

in cim.tcrio

CaksU

depos.t.o

sa.ict,

p,.cop,. F„=Hhii Euseb,, enisconi
M,b,b..,,

. F.l

Albano

Et in

SardLa

natale

sanc.i Luxorii, et

al.bi

sanctorum

Na-

Faustin,.

Arvernus

V

Kl.

Oetb.

In Cesarea

Apollonaris ep,scopi et dedicatio sancl, Cappadocie Eleute.n. Et in Tarso

Geo,-g„_

Cl.ce Ta,au,

P.ob,

MARTYROLOGIUM
'^^'^'

r-,.mn
• cori:
licia

martyrnm. Et Tpeonti el Damiani

••

corr. rad.

ogia

Lea-,

Lmviose,

Kmeli,

Gag,!,,

Placl,

el

al.o.u.n ^^'

"^
^,^

adgVtas
episLpi

sancti S.,M-.ei.
e.

A«.,isio,.e,-o Alod,

^'-™>-

J
"ple

;„

c^,i,i, ,„t,ie Salont

con,n.en,o,-e,nus.
Era-lia,.,

v„ilii

sanC

Miehaelis,

'"";'»»""

'^XMilnbu.i,

T,.cia...

Roma.

i!:;r :n:ia^;r:— ra^s^^^^^^^ marlym Ad «"•
,,epos,t,o
,

a.^.-,
(,^^^,,

ce,ed„n,.

..s,»..
In Mediolano

Frate,-„i

episcopi el

oesiderii.

;:„r..,i"=: ::;;ir;,r;„

.»-

-

— -*
cotie,

HiTonimi pvesbilen. l'uthU'm ilepositio

U,ETiVNI,VS

HABET DIES XXXI. INDIGESDAS. MENSIS OGTUB,
^acri.

«.. oe..,
Januarii,

in

T,.omis civitate Prisci^

Griscenti

Mexau.lri. Eop,-opi, Dipne.

Gott,.e.

Saturmn,, ^P^

-^^^^^ ^^^
*'

^^

'

^^

Item

* corc.rf mis

•» carr. icmigii-

„,:;
ooi'i"-

,?:• ,-: ,;i,r:rsr;„=;.':r:."

,...,

u,.,. c..,, »......,,
^^^.
^^^

Plac.onis. Leonl. item Secundiani,

^^^^-^^

victons
et

*ic

cx

;jrrt

i^nssio

cIn:«.Ta,.rE:,.riponrG::r:'passio
episcopi

sancti..eude.arii
Africa
civitate

.nart.ris

SillH-ti.gUO''"

A^-'»'™'"-"™-

rorr. /« '''«

,„

„,,,i

et

Marciani.

Et in

Carthagi.jis

m
csl,

scriptum
viJetiir
:i\epii-

fuisse
sitio.

^Zl^. -::;%..eri. n..
."
,"u
,
...

^"

via

• autioilcro
cod.

^^^X^^^ TT^ «-,

A^"

«-" -

^"•"

"-^'

episcopi,

Autisiodero. depos.t.o
V.cto.ni.

";::ri„":,::.s c.';- N^e..tia .pConaris
diaconi

^---^^-^r
^

;::,~
• se<}Uilur
1

r

,„le

dmterio Bai„i,.e Marci episcopi, et Ga„e.s c.v.Satur„.ni, .Vn.moni presbiteri^ ,n \, :ci:™":Apo,.aGas,., Em,,,, Roman. episcop,». , s^c red ,nartyris, In Autisiodero mnal Agenuo „Mile s-,ncte Fedis ,„ ^ ^^,^ ^^ ^^^_,^. ^^^^.,
^^^^^_^.

r.Tm

.ut.s.odero ep.seopi,In Ga„eis civ.tate
Saturn.ni.

m

Marce,,,,
in

Gasti,

E,ni,i.

Home

Afr.ca Rogat,,

Saturn.n.,

lanuaru,,

4 o

''"^"

crasa. * $eq. vox
erasn.

c";:r^Mi, "::«;;,!

:i

^^^.

sanctoru„,

S,rgi.,

.„

aa„e,s c,v,tate Betur.cas
Marciaiis

'*^;r w't<:!l"tt,ioc„ia
"

Diunisi episeopi,

Januarii, Faustini martyris,

"''rr^Id VII Id.
do,i,
Sept..,..,

Frig.e 0<.tu,>. In Laudice ««^*'"^ '
Ju,..

civitate

sancti Diodori et a,i„i Attici. ButtCi,

LudGreta

(,^,„„i,

:"r
c.Mlcile

^^'^f;,'^; :.„.„„,
:..
e a::^ :;::r.yr.s.
.

^„

Agripi..i natale

sanetorun.

Gerco.,

cum soc.s
Pa..sius

„o.n.na

Deus

scit.

1„

proviutia

u.i A{,UbU ":,a:^

,.:v.gem,a civi.te

^„„0™» m^tymn.
diaconi.

^::,nr:"E
VI ia Oct
alircaut.,

'= Trt^^^
,n

irieutheri presbiteri

et Rustici

Rome
et

Marcellini.

Pnmine.
Dionisi,

„,

G.„e.a Taraei
Sep.i.na.,

P..o„i

^d..o„i,.
Salsa,,
et

Africa Eusel.ii,
Sep,i.ni.,i,

EraCi,

Ciidon.,

Secund.e,

yuintas.,

Venusti,

Beati,

Secundi,
et a,i„i

Donati.
Gassi.

Serena., Cr.scenl.

ra..ac,.

Prl.

r.ldronici. N,ceti.

Vitaiis.

Firmin,e, EraCi

Euse„ii.

Florent,.

V,ctor,s,

Aai-inini-

Mallusi

cum
In

aliis

tncentos xxx.
SicU.e sancti

V
arii

la. Oc.t»>.
Mnrcialis,

Acervo

,- c *• r^, i Faust.. JanuTanasi presbiteri, Ampod., Placid,
,
,

Marcelli.

Antiochia sancli Eracli.

ilii la Oct
Cnmpinic
civitate

-o Evagri. et Prosene. In .Egypto Eustasi. In In provinlia Svri.c sanctorum Ravenna via Laurentina sancti EdistiEucaristi, Eurlunati, Prisciani. In

,

Ron.e via Au.-el.a Calesti.

Satu.-i.

III la
P..ia

Oet
Oot

In Spaniis

Returicas sancti Opilionis presb.teri. Cordoba civitate Fausti, Marci^e. In Calcedon.a
Marcelli.

Adnani

et

alib.

itom Fausii, Januarii,

MiUcilanorum.
i.i

Ron.e via Aur.lia

In Alexandria Athanasi cimUerio Calepodi Calesti episcopi. Satun et episcopi.

al.bi.

In

E\ GODICE BKRNENSI.
Cappadocie Campanie
Lupi,

xxv
Simplici, Saturi. Placidi,

Ampodi,

Modesti,

Luciani.

Saturnini,

Cordoba

civitate sancti Lupi, Aurilic.

Lugduno

Galliai Justi episcopi.

Id,
tunate.

Oeth.

In

Gapua sanctorum Lupilie

et

Maurorum de

militibus.

Via A.urelia

Fur-

XVII li. IVovl>. In Baias sancti Sussi. Et in Africa C^ecr.e et aliorum pariter passio ducentorum sexaginta. Item Merei, Aufidi, Saturnini, Nerei. Beturicas civitate depositio sancti Ambrosii episcopi et confessoris et vigilia sancti LuCtS evangelistaj.

XVI
Januarii,

Ifl.

JNovl>. Nicomedia Alexandri. In Mauritania Nini,

Victorii *, Nobilitani, Mariani, •corr.rad.

Luci, Giltini, Criscuntiani, Rufiniani, Donati, Defensoris, Rustitiani,

Serviliani, Socrati, Veneri, «J^victonni.

Mustuli, Quintasi,
obiit

Merame,

Zitiani,

Prime,

Donate,

Severe, Victori, Basille, et Luce

evangelistui, qui

septuagesiino lu* anno et scpultus est in Bethania.

XV
Dasi,

*im
In

prius,

lil.

IVov.

In

Oriente translatio corporis

sancti

Luce

evangelistie.

Nicomedia
sancta;
Victoris,

'''"'•con;

item sancti Lucaa. Victorini. In Axiopoli Hermetis

et Taxii.

Et iuxta porto

Romano

Agnetis virginis. In Campania civitate Puteoli Januarii et Euticis. Et in Atrica Luci,
Leuci, Victorici,

Beresi episcopi, Victricis, Faustini, Marcialis.
In

XIIII

U. ]Voiil>.
sanctorum
IVo-\'l>.

Hostia Asteri,
et Nice

Neapoli, Sussi,

Januarii,

Festi,

Desiderii.

In

cimi-

terio Puteolis, Proculi, Prosdoci
Sirie, natale

matris

eius.

Tasie

virginis.

Astibusti.

In Antiochia

Pelagie,

Berononici, Pelagie et aliorum vuii.
Dasi,

XIII
In

1<1.

In

Puteolis civitate
Luci,

Zosimi, Januarii, Dorothe, Sussimi, Januariic.

Nicomedia

Eutici,

Promaci,

Marcellini,

Bermaci, item Sussimi,

item Januarii.

Iii

Galleis civitate

XII

Agenno sancti Caprasi martyris. Ul. iVovenlj. Nicomedia Dasci, Ometis,
Eutici,

Zotici,

Gagi,

cum

xii

militibus. Et in
Proculi...

Africa Modesti,

Matheri, Dissei.

In Nicea Betthinie Afrigis, Macbari, Dicei, duo.
pueri,

numero ducentorum septuaginta Neapoli Festi. Item Modesti et Campania Proculi, Eutici, et Macharii. Lugduno GaIIiu3 Justi, e( boati Victoris
aliorum
sancti Justi episcopi.

Puteoli
discipuli

XI

lcl.

iVovl*. In Atrianopuli Tracia Philippi episcopi, Eusebii
alibi

et

Hermetis. Scveri. In

Tracia item Severi et

passio

sancti

Leogadi.
Dorothei.
In

X

Ul. IVovl).
itl-

In

AtrianopuH
f..

Severi,

Cesarea

Gappadotie Longini.

Et

Mettis...

Anghilmmnus
JVov.
In

aca.. lo ei

in calhcdra

ipso die honori/ice elevatus.
Rogati, Paperi, Victoriie, Flaviani,

VIIII

Nicomedia Severi,

Vitalis, Felicis,

Victoris. Hierapoli Frigia^ Claudiani, Eucaria;, alibi Flaviani, Justi et Victoris. VIII Ul. IVov. Rome via Salaria Maximi et aliorum c viginti militum,
soli

quorum nomina
Saturnini,
civitate

Deo cognita sunt
Primi,

et

positi sunt

in

cimiterio

Trasone.
Saturi, Papiri,

In Afi'ica
Chari.

sanctorum
In

Claudiani,

Flaviani.

In

Sardinia Savini,

Asteri,
et

Galleis

Sessionis

Grispini et Grispiniani.
In Nicomedia

Claudiani, Rogati,

Felicis,
Flori,

Vitalis.

-VIi Ul. iVov.

sanctorum

Luciani,

Marciani,

Eraclide,

Tuti,

iteni
•tloditiocix/.

Flori. In territurio Beturico monasterio Longoreto translatio Siggeramni et dedicatio* basilice Anghilramni archiepiscopi. ipsius. Et Mciiis transitus domni Sigobaldi episcopi ei

VI

lil.

IVov.

In

Frigia

Tarsi Policarpi, Gagi, Cumini, Chononis, Longi,
Vieti.

Diodori, Metropi,

Cuminie.

Rome

Marciani,
et

Luci,

Et

in

Sardinia Proti, Januarii,
et

Tarrei,

Commini,

et

alibi sancti Florenti,

vigili;^

apostolorum Simonis

Judai.

Arcelladi. Et in Carihagino sancti Ul. IVov. In Antiochia Sirie Smaracdi, Mariane, Cananui et Judie* Zelotis, Amaranti, et natale apostulorum Simonis Siifi-mni et in Siani
*

V

• vc^. aim..-

Quinti et Luci. Hobiit Vulfarius subdiaconus. Ul. TVov. Mettis civiiate deposiiio

.,

.

«

.

I

,

m&voxerasa-

im

sancti

Terentii

episcopi

et

con/essoris. In

Lucania sancti

Sacinti, Quinti, Feliciani

et Lucii.

III Kl. iVov.
Tiofili,

In

Nicomedia

Januarii,

Calendionis,

Marciani,

Maximi,
Item

Germani, Marci,

Felicis, Quinti, Eusebii. Et in Africa passi sunt martyres numcro Mari, Januarii, Firnuu, Hermetis, Orbani, Attici. Luc-B,' Luciani, Victoris, Vitalis, Donati, Petri, cum sociis suis. In Antiochia Januarii, Marciani, Nazari, Gcrvasi, Passio sancti Fcliciani et translatio corporis sancti Saturnini episcopi Protasi et Gelsi pueri. In Tolosa civitate Hugoberti episcopi et confessoris. martyris, et in Gal. Vico Leudio depositio

ducenti xxx.

diaconi, la. IVov. In Africa Rogatiani diaconi, Juliani, Furtunati, Silvani, Vinccnti Felicissime, Donati, Kalendionis, Bonefacie, Gaste, Secunde, Gallice, Agapie, Victorie, et alibi Romani, Silvani, Mimmi, Angelafi, Nundini, Felicis, Donati et aliorum xxxvim.- Aaleri,
r»i-id.

Vincenti.

In

territurio

Ambienensium
In

sancti Quintini

martyris.

In

Spaniis

Januarii.

In

Machedonia
Saturnini,

Vitalis,

item Petri, Criscenti, Alterni, Victorini, Nundini.

item

Petri,

Marcoti,
et

Mammari,
sancti

Vigelanti,

Nicomedia

Philippi

et

Kalendionis

vigilia

Benigni.

Oclobris

Tomus

Xlll.

MARTYROLOGIUM
XXVI

NOVD. L..ETAN1AS INDICENDAS. MENSIS

HABET DIES XXX.

«,. .„.e..
Mam,r,e„,

Pictav.sciv.tate dedicatio basiUce

Satunun,. In Macl.edcnia.

'»'>;
'^f
,

Tar.-acina naU.csancto.-un.

f

^-f^^^^t^'"^^^"^^^
'

'°\

,

f c,lcent

s,

item Felicis, Sat..,

Perseveranti,

''^"''^^'JZs^nuJ, anctorum Janua, et a hb. Cappadocie natale sancti Machedon., ^^['^^^™" ',,, martyris. In Galleis Rotenus "^P-'"; oentis, Vic,o.-.ni v.co "«?-' Beturico noncupante Dolos
Et in
territurio

Octavie,

*'\^f Cess.e, Max.m.,

-^^^-^-^-J-tJ^^^,^ ''^aTe simp'R.sth

P"-' ^-^'
Petri,

Vitalis,
,^

Cris-

^^

^^__^.^

^t

onressoris.
Ma.-ie

Et
et

Lingonice
Marte

civitatis

castro Divion. castro

Bcn.gn.
depositio

"^ presbjte..

l^^'^^^""; "^ L

sancta^

In Beturio Gortonis

''\'^Jl"'^''^^. Run.oh presbyter. et sanct.
.«nc-to-«m_

j,,,,^,,.

m
^^

Galleis

Agustiduno Prim.ni episcopi et

fcM omnium
bas.hce

IIU

lVo.1

Kfov

Dedicatio

sanctorum Syxt.,

\ppoht.

et

bau.

^^^.^^

-^Zr^ rS:rrCaori;r: Si,
Sef;:::-

CesaH, Egrili,

Vitalis,

et

ahb.

r;...rpit",
S^m.nin., Amant.,

V.ctor.s.'

OuarU.

Et .n

Nicea Domnini

maHyris.

Agust.duno

''":,lt:i\n

Ap^,:
oi^tut

Greg^U Anton.n., et alibi Epeft.ni Cesarea Cappadocic Domnini, Ccsarii, et Secunde. Cappua episcop. Pubh.. In Campan.a c.v.tate Marc.
et trans.tus

sancti Melani coras Quarti confessoris et vigiUa

Tlil l/^ov.
Domn"
P.:i.n^,

In N.comed.a

Adr.ani, Juhe et Eusebii. In
et Quarte.

W.n.ra.™.. Africa Donat. Pauh, Balsam.,

DuUe, Furtunate, Januarie.
Bar.c..

rua"' A.2I
Rogatiani,
sin...

Ma.nmari,

Vever.cini

F.ng.a Et .n Toni.a Afi-.ce Fehc.s In depos.t.o Melan. et Venerie. Redonis Gall...
^^^^^^.

epi^pi^c.contessoris.

^^^^^^^^
Optati,

^^^^^..

^^^^^.

^^^.

^_,_^.

N.costrati, Gaud... Victoris, Castor., Adriani et aUbi natale S.nfronU,
Julia=.

Bal-

In Afr.ca

RogaU, Donati, Prime,
Gelio

El Rufi
aliorum

episcopi.
Claud... Casto.-.s,

VI
Africa

M

Koveb. Eomsad
Macharii,
Justi,

monte
et

Sinp.-oniani,

N.costrat.. Et .n

Primi,

Amaranti

kvih.

In

Nicomedia

Euseb..,

Celest.,

"^Tm

^Novcb.
Demetri,

In

Nicomedia
et

Damiani,

et aUbi.

Criscentis,

Nemesi,

E.uorg..

Rome

Donali, Restituti, Victorini, Salutaris, Clementis ct Sinpron.. In Span.is Faust.,

.Tanuarii et Marcialis martyris.

eius

Bonie et aliorum xv.i. Rome depositio In Africa Saturnini, Donati, Anni, et vigiAurelianis civitate depositio beati Monitons episcopi sancti Leonis episcopi. In Galleis
Januarii.
lia

im

lU

l\ov

In

Antiochia

Demetri

episcopi,

Amesi

diaconi,

Eustoci

et

sociorum

sancli

Martini.

^corr.eij: va

III la. iVoveb- Ravenna
Victorini,
Felicis,

Valentini*,

Feliciani,

Octavi,
Gittini,

Felicis,

Jaauavu,

t-

iEurundmi,

lentina.

Nisi,

Juliani,
Felicitatis.

Vincenti,
Felicicu,

Januarii,

Bonefacii *

martyris,

Minaci,

corr. ex

Domni, Firme, Maria),
Clementine,
Januarie,

Innocentice,

FurtunaUs
sancti

Principiie,

DommcellK,
civitate

Ijonofacic.

Vinturie.

Alexandria

metropoli

Minatis.

In

Galleis

Toronis depositio sancti Martini episcopi
episcopi.

et confessoris. Et

Lugduno

Galliae depositio

Veram
Tiofili,

Px-ia
Icl

la.

Nov.

In

AlVica

Mauroli,

Pobli.

In

Gesarea

Cappadocie

Germani,

et Cesarii, et sancti Eusebii.

Noveb.

In Tracia

Edicti,

Euthicis, Felicis,

Hermogenis,

et Aggesti. In

Cesarea Cap-

padociaa Antonini,
loten. cod.

Gebennae, Germani, MannicK et Adriani.
Victoris.
civitate

cum

sociis suis.

Valcntini,

Solitoris,

In

.

civitate

Rotenum

*

Depositio

sancti
et

Ravenna civitate Amandi episcopi et
et
alibi

confessoris. In

Toronis

Galliua

depositio

Briccioni

episcopi

confessoris;

depositio sancti Jacobi.

XVIII
mini
et

Ul.

Dee.

In

Heraclea civitate Tracia

natale

sancti

Cleraentini,

Theodoti,

Filo-

ahorum multorum, quorum nomina Deus
\i\.

scit, et Ei'acU in

ipso die.

rxsc. In Alrica Secundi, Fidentiani, Varicii et Marcialis. In Africa civitate Yppunu-regio sanctorum Siddini, Saturnini, Servi, Calendionis, Galani, Primi, Geni, Secundi,
Theodoti,
aliis

XVII

Demeti-i,

Parentis,

Satore. Antiochia

Donati,

Restituti,

Valeriani,

Fructuose

cum

XII. Itl.

XVI
diani,
toni.

X>ec.

In

Africa

Rufmiani, Marci,
item

Valeri,

Victoris,

Pauli,

Honorati,

Donati,

Barici, Vitalis, itein

Januarii,

Justa^,

aUo

loco.

In Africa Nerei, Pauli, Adriani,
Marcelli,

SecunFron-

Marcialis, Victoris,

Victuri,
Justie,

Anteconi,
Auricie,

Aureliani,
Pontiie,

MarinEe,

Secundini,

In Antiochia Agustini,

Fructuosio,

Matronae, Frulae, Vincentiie,

.

EK GODICE BERNKNSl.
,
• • •

XXVII

Miri-i^

Fisti*

Furtunatae,

Felicitalis.

Et in

Capua

Yitalis, Janurii,

Jusii.

coi'i\ fiste.

Anfal^

s/

e^r

rfie

d.rf.c-a(.-o

eocle..a.

rnaioris bcaii

Petri

aposloli

McUi,.i, mfra
et

cpiscopio

XV

Ul. l>oc.

In

Cappua
,

^,^

sanctorum Agustini, Eusarii,
^^^^^
^.^^.^^.^

Feiicitatis
^^
^,,,^,

^^ ^,.^^,^^^,^

^,.^^^^.^^

in Nicomedia

Ammon,. n As.a ^^ Nicomedia Ammoni. In quorum «esta 'et Romole, '^^^ ,.,^.„,3 ,. „;,,. m Herac.ca Gre.o,... ct "^ J^;™^ Asia natale ^»-'"™'" »'?^"''\,'^^"™^;h'i Romani. Cartagine Africx Uub,lat,, Tusci,
'

.

-r,"ar c:,e:;rr;ni;:;;e,st:cuan,s
tessoris.

aepos,t.o sancti

An,an. ep.scop. et conmartyris. Et „,

''^"^//"^^^^^^^Xmani, XIIII UI. Dec. In Ant.och.a

Jpso die

MonacA.",
^^^

Barale, et Vsici

Spa-

Bonol., ^^^^ .^.^^^ coUeguntar. In Cosarea

CoS''^'—'
6'nta.

^:^,

Cairi'

et Marc.ani.

In Heraclea Carti.er,

et aliorum

auadra-

.«^..e.

IPSO

dieoWt ^«^°

Can"n-"rDi"ntr
Agapiti.

Januar,i, Vitalis, Mutiani, Neofetis, Tubis, JJf^^^^^^.^,-, ^aximi, mu„erum v.duarum numero ... z:Lr,."n HeraCea sanctarum
^^
'

Agustiduno Simplici ep.scop. Ba^-' XII Ul. oecb. In Heraclea

^^^^i

I„

c^area Cappadocie
Kalendion.s,
et

'''°"

m

j„ In

,;,

^ax.mi

p.-esbyteri,

Sicilia

-"'^'''«^^^"^^"P^cS.ni
«^^'

Marci,

Victoris,

Felicis,

''J'^ Octavi, Solu O.-.S. ^^1^«'.' civitate sanctorum

"J™f
"S
(Reliqua

Vtioohia
"

Basili

Uionisi.

Taurinis

"^ Agape «t ^B P

virginis.

Baselisci, S.aturnini,
^^^^^^^,,^^ ^.^,^

Eme-

^''i^r::^^^'!:^

Rome natale sancti Clement.s Ca^lVEut.ci, Kalenaionis,
desunt.)

-—r^irr:^, --'-.

^^^^

Zapper.

et

Matrono,

BaseUsse,

NOMINUM SANCTORUM INDEX ALPHABETICUS
SICUTI
Mo.x™.
Noo,ioa

LEGUNTUR

IN

MARTYROLOGIO.
sia.ili

qu.

,.,

.

l,U,r,.

-..Ucis io

M.r.y™logio ao.a.a reperlaaiur,

a,odo io iodice rerere,nu»

;

-"-J-^^^J^^.^^^^
AchelleusO k. maji.

p„,,,„e perUoeo..
/Eme....Emi...(yid. Eiue...Emi...)

^ruhis 6

id. maji.

AchiUa 6

id,

sep.

Airroduspr. k. maji.
Afra 18k.iul.:8,7
id.

Aaronk-

jul.:

M

k. sep. k. feb.

Achillens 4id. majiAcbillus 5 id. maji.
Acillis

aug.

Afradisusl

id. m^ji.

4id. maji.

Abbacuc 18, 13
Abhonus 16
h.

Aframus

pr. id. maji.

maji.

AcisclusU k. dec. Aconlus8 k. aug.
Actusk.j.<D.;Q.j.>n.:8id.jan.

Abda

pr. k. ap.

Afriv 12 k. nov. Afrodisus 4 k. maji
17 k. nuji
pr. n
;

;

!i

id. jul.

Abdenago 8 k. np.
Abdianus 3
n. jun.

Afroditus i id. maji.

Acuta4,3
maji.

n.

jau.;

Afrosedus3

id.

maji.

Abdo 3 k. aug. Abdus 4 k. aug. Abiboo3n.aug.
Abibus n.
niart.

Ao.icius 10 k. ap.
n. jan. n. ocl. pr. id. roaji (bis); 4

Acutio4

Agape8 k.fcb.;l5.13k.ma..;6.d.
mart.:k.ap.;3n.ap.;n.ap.;k.jun.; 6,4id. aug.: 12k.dec.
Agapi^k.iun.;pr.
Aeapilis 4 n. ap.
k. oov.

Adactus 3 k. sep.

Adauotus

Abseodus

4 k. aug.
k.niiirt.

Adauluaok.jun. Adausia 4k. sep.
Adcenia pr. k. sep.
Adftfus 4
AikloldiiS
k. scp.
1
1

AbsalonasG
Ablonius 10

Absalonus 6n. marl.
k. jun.

Agapilus9

k.ap.:7k.jui.;H,aaUi:.:

k. mart. Abuod.mtius (Uabundanlius) 3 k. mart.

k. ap.
id.

Uk.doc. I5k.sep. (bi.); id.ap.;4k. maji. Agapuspr.
Agala 3 n. ap.

Adeodalus p.

maji.

AdnioD 16
k. sep.

k. marl.

Abundusll
Acacia 4
k.

Agalangelus13

1..sep.

ap.
id. maji;

Acacus 3 k. op.; 6
Acapia pr. id.jua.
Accias Gk.

5 n. jul.

Adraslus k. mart. Adrianis 12 k. aug.

Agathan.feb.;iid.jul.;8k.:mg.
(bis)
;

Adrianus

3 n.

mart.

Uk

aug.;

Agalhon5id. feb.:3n.jul.
Agalhopusi o.ap.;pr.
AgatiDus
0. ap.

3id.oct.;8,7id.nov.;16k.dec.
Advenlius 7
id.

jul.; k. jul.

Uk.

sep.

^

aug.

Agaton1fik.mart.;pr.id.ap.;.kjal,
Agatonia 3 k. apAgatonica id. ap.

Accidia ik.jun.
Acella 3 n. aug-

Acelleus6.5id.jul.;iid. sep.
AcetiQus 6n. maji.

Advenlor 12 k. dec. Advocatus 16k. marl.
^g..(fi(i.e(iamEge..)

Agalonus 4

id.

marl.

i£gina 13 k.jun.

AchacusS

id.

jun.

XXVIII

SANGTORUM. INDEX ALPHABETIGUS NOMINUM
AmmoT.
5 (bis)id. feb.
k, jan.;

Anlonius 16 k. 15 k.
feb.; pr. k.

feb.

Agatopus
Agalus 8

.S

i(l.

;iug.

Ammonuspr.
iti.

Anlonus 5

n.

mart.;

6, 5 id.

jul. (bis);

maji.
feb.;

k.

feb.; 3 id.

feb.; pr. id. feb.;

4, 3 n. scp.

Agelleus 8 k. jao.

Aggeus

pr. n. jan.
id.

Aggeslus

oov.

Agnala 17

k. sep.
:

6id. ap.; id. feb.: 14,12, 7k. ap.;8, (bis), 5, 4 (bis) 3 n.jul.;3 k. aug.; 6 oct.; 15 k. dec; pr. n. id. sep.
;

Antronicus d. ap.

Anlymasius 8

k. feb.

AperS

id.

jul; 17 k. oct.
II k. feb.

Apodimus
Apollo 4

Agnes 13 k. feb.
Agnelus pr.
Agreslus 8

12/.-. feb.;

6 k.

feb.;

(bis).

5 k feh.; 15 k. dov.
k. jan.

Ammus

Apollinus 17 k. oct.

5 n.

jul. k. uiart.
id. feb.

Amonius 16

Agregula pr. id. maji.
id. jul.

Ampelus 12k. dec.
Ampbellicus 11
k. maji.

ApoIIooaris 6 k, ocl.; 3 n. ocl.

Apollonus 15-k. marl.: 14 k. ap ;n.ap.:
6 k. niaji
n.
;

Agripianus 13 k. aug.
Agripioa
Agripinus
li

Ampbianus

4 n. ap.

k. maji; 4 n. jua.; n, jun.;

Ainpliatus 4k. mart.

jul.:6

id. jul

itl.

oct.

id. jul.

Agrippa 3

id. maji (bis).
k.

Agrippinus

jan.

Ampoduso AmpoDUS 5 Ampunus 3
AnaniasS
Anaslasia 8

id. oct.; pr. id. oct.

Apolus 8

id. jul.

n. oct. k. ocl.

Apomidus 17 k. maji. Aporus 4 id. feb.
Appia l3 k. aug. Appianus 3 k. jan.

k. maji.
k.

Agusta

Jik. aug.

Aguslalis " id. sep.

jan.: n. jan.; 8, 6id. jan.;

AgustiaaS

id. niaji.
id.

4k. aug.
;

Appious
Appio

n. nov.

Agusliniis 3

jan.; n. maji (ter)

7 k.

Anastasius 8 k. sep.

pr. k. jan.
id. ap.

jun.;5k.
Agulus

sep.; 16,

15k.
oct.

dec.

AnastasusS
Analbolus 7

k. jan

;

H

k. feb.; 8 k. sep.

Appollonus 4

id. feb.

Appolonaris k. feb,
Apricius 8
id. ap.

Agustus 7id. sep.; n.
(5

k. ap.

AnatoUa 7, 6

id. jul.

Aiobosus 11 k. aug.

Anbutus 3

k. oct.

Apricus 5

n. jul.

Anchimus
Andreas
id.

5 k. maji.
k. ocl.
:

Aprilis9 k.ap,; V2 k. sop.

Alapon
Alba 16

4 id. sop.

Andocius 8
k. feb.

Albanus 9

k. jun.; 11 k.jul.

n. feb
;

7, 4 id. feb.; 7

id. raaji;
;

Apronus 3 n jun. Aprunculus 11 k.

(bis).
raaji.

Albina 13 k. m.irt.; 4 n. oct.

maji

H id.

jun.; 11 k, aug. (bis)

Aptonius 10 k, jun.

Albinus k. mart.

:

11 k. jun.;

4n.

jun.;

3 n. sep.

Apus
maji

3 k. jan.

10 k.iul.; 6
Alexander 5

id.

aug.

Andrianus 4 n. mart.
Andronicus 3
id.
;

Aquila 10 k. feb.

Alriator 9 k. mirl.
id. feb.;

5 k. oct.; 7, 6

Aquilina pr.

q. feb.;

3 k. ap.

i,

3 k. marl.; pr.

id. oct.

Atiuilinus pr. n. jan.; 17 k. jun. (bis).

mart.; k. marl.; pr. n. roart.; 4, 3 id.
pr. id. marl. (bis)
;

Andus
Anesus

4 id.

marl

.

Aquilus 17, 6 k. jun.

id.

mart.; 16, 10,
ap.;
;

pr. k. ap.

9, 8, 6,

5,

k. ap.: k.
;

12, 8 k.

Anfianus n. ap. Angelafus pr. k. nov.

Araba 3 id. raart Arabusk. juo.
Araiacus 12 k. maji (bis).
k. nov.;

maji

;

pr. k. maji
;

k. maji
;

5 n. maji

pr. id. maji

id.

maji

4 k. jun.; 4 n.

Angbilramnus 7 k.oct.; 10
nov.

7

k.

Aran 15

k. jun.
id. sep.

jun.; 8, o id. jun.;

4 k. ju\.; n. jul.;

Arapio 6
k. aug.
;

7id.
nov.

12, 5 k. aug, 7. 5 k. sep.; 4 id. sep.; 16k. oct.;k. oct.; 16 k. 5,
jul.;

Angilmarus pr.

Arapollinus n. sep.

Aoianus 16 k. maji
Anicetus 6
(bis),

16, lo k. dec.

Arator 11 k.

niaji

;

pr. n. jul,

5

id. jul.

Aratus

5id. feb,
n. maji.
id.

Alexandria 18 k. maji. Alcxandrionus 3 id. mart.

Anifilus 3 n. jan.

Arbonus 5
Archadus

Animias

n. jul.
id. aug.: 4 id. nov.

Arborus pr.

ap.

Aloxus

n. maji.

Annus 5
Anteon

k. aug.
id.

Alfeus 15 k.dcc.
Alicus 9 k. jul.

Anteconus 16

k. dec.

Arcbanareus 4
Archeleus 6
Archelleus 5

aug.

7 k- jun.; 18 k.jul.
k. feb.

id. jul. id. jul. (bis).

Almerida 10

k. jun.

Anthemiasjus 7
Anlheolocus 8

AlpbusS

id. jul.

Anlhenogenus 9 k. aug.
id. jul.

Archeon 17

k. oct.

Alsolamus 3

id. jao.

Archiles 4 n. inart.

Alternus pr. k. nov.

Anlherus 3

n. jan.

Archileus 11 k. sep.
Arcilaus 18 k.
raaji.

Amabilis 13 k. aug.

Anthimius

5 k. maji.
id. jul.
id.

Amacia

V.i

k. sep.

Anthiocus pr.
Antholianus 8

Arcirus k. ]an.

Amalarius3 k. maji.

feb.

Arcius 14 k. sep.

Amandus^

id. feb.; pr. n. jul.

Anlhonus
16
k.

k. jul. k. mart.

Arcontus

n. sep.

Amaotus ISk.fob.;

4, 3 id. feb.;

Anthora 7

Arenus 14 k. jun.
Aresleus 4 n.juD.

marl.; 8, o id. juo.;
nov.; n. nov.; id. nov.

k. nov.; pr. n.

Anthus
Autia
i

i

k. marl.; 8 id. maji.

4 k. maji.

ArestinusS

id.

maji.

Amaranlus

Vi

k. nov.; G id.

nov.

Anliga 8 k. mart.

Arestus 3 n. ap.; 3 n, sep.
n. marl.

Amasus 3 n. jun. Amator 9 k. mart.; 12 Amaususk.sep.
Ambiniarus
4 k. jul. k.

Antigonus7 k. mart.; 5
k. ap.; k. maji.

Argetus 3 n. jan.
Ariaba 3
id.

Anlimus 5

id.

maji.
k. sep.

mart.

Antineus pr.

Aricius pr. n. jun.
Arilefa k. jul.

Anliofus 3 n. marl.

Ambrosius 17

dov.

Anliogunus 3 k. mart.
Antiquira pr. k. sep.

Ario 7

k, marl.: 11
id. sep.

k. ap,; 9, 4 k- jul.

Arionus 6

Ambrosus

pr. n. ap.
id.

Amullia pr.

jun.

Anlona pr.
Antonia 4

id.

ap.

Arispicus 16 k. dec.
Arislonicus 13 k, maji (bis).
4 o.

Amenona pr, id. sep. Amesus 4 id. nov. Amia 8 k. mart. Amicus pr. id. jul.
Aminidus
"i

n. jun.

Antonina 8k. mart.; 4 n. mart.;
maji
;

Aristonippus 3 n. sep.
Arislonus 3 n. sep.

4 n.

jun.
id.

Anloninus 8
maji
;

jao.;

o k.

raaji

;

4 n.

Aristusus n. sep,

n. jul.

6 id. juL; 5 id. aug.; 4 n. sep.;

Armager

4 id. jul.
feb.

Ammida

G

n. jul.

pr. D. sep.; 3 k. oct.; n. nov.; id. nov.

Arraata7 k.

INDEX ALPHABETIGUS NOMINUM SANCTORUM.
ArmaluslG
k.

XXIX
16 k.oct.

mart.

Ausenlus 7
;

id.

aug.

Bissia 5 k. aug.;
Uittinia

ArmiQia7 k.
Arraonius 16

ap.;
k.

13 k. maji

5 k. jun.

Ausona 4

n. jun.

15 k.

oct.

marl.

Austrigiselus

ISk.jun.

Bilurus 16 k. aug.

Arnisus

u. maji.
ft.

Auticia 5 k. juQ.
sep.

Bitus13, 8k.

feb.

Arnulfus 15 k. aug.; 16

Auticus 6

id. jul.

Blandina 4 o. juo.
Blastinus 15 k. jul.

Arobus

itl.

ap.

Auxentus

6, 5 id. jul.; 5 k. aug.
1
1

Arogalus 12 k. feb.

Auxihus

k. dec.
id.

Blibhs 4 n. jun.

AronUis7

k. sep.

Axiopolus 6

maji.

Bonefacia pr. k. nov.

Arphiisus 16 k. mart.

Azardus 16
AzariasS
Azerus 6

k.

aug.

Bonefacius 3

id.

nov.

Arpos 3 n.jul.
Arlatis 4 id. jan.

k. maji.
id. jul.

Bonef.itus 4 k. jan.

Bonia 4

id.

nov,

Arlaxis

.'i

itl.

jan.
jan.; u. marl.

Bonitta pr. id. jan.

Artaxus 4 n

Bonosa

id. jul,

B.
BabiltusOk.
feb.
raaji,

Artemiis 16k.jun.;8

id.jul.

Bonusus 6

id

maji.
feb.

Arteon

17 k. jul.

Bosonus 6 k.
Bricciouus
Bafrobitus pr. n.

Artcs pr n. jul.

id.

nov.

Arthenias?

k. feb.

Brigid.i k. feb.

Baianus k. jun.
k. fcb.

Arthcmus
Arlhocu*

T

Brivinsus

(cfr.

Martinus)
luaji.

5

id.

aug.

Baldegundis 3
pr. n. jul.

id. feb.

Bubatus pr. k.

Baldinus 4

id. jul.

Artilas 5 n. mart.

Buhlisa k. jun.
Budeiilus 3 k.
raaji.

Balsamus
(bis).

8 id. nov.

Asclinus pr. k. jun.

Aschpiades 4 n. mart
Asclipus 5 n. marl.

Balsiraus 7 id. nov.

Bullodus k. jun.
;

Asclipioditus 17 k. ap.

Barachus 8 k.

niaji

8

id. inaji.

Buplius 0. jul.

Barala 15 k. raarl.

Buplus 3

n. jun, k. ap.

Aslefyus 4 k. jul.

Barbalabea 3

n.

mart.
n. jun.

Burgondio 8

AsteruslS k.

feb.;. 5, 4 o. mart.; 11 k.

Barbiironus 4

Bustasus 15 k.jun.
Bultasus pr.
oct.;
id.

sep.; 14 k. nov. Astibuslus 14 k. nov.
.Astus

Barecheus 11 k. mart.
Baricuspr.
id. ap.;

ap.

3n.

8

id.

nov.;

Buttolus

7

id.

oct.

10 k. jun.

16 k. dec.
Barruceus 15 k. maji.
Bartholonifflus 9 k. sep.

Buttus pr.

id. ap.

Astutapr. k. mart.
Alhanasius
'i

id. oct.

c.
CEe... {vid. etiam Ge...)
CiEcilia

AtheneusG
Athenus 16

id. jul.

Baselia 14 k. jun.

k.

ni:irt.

Basehscus 12 k. dec.
n. jul.
n. juQ.;

Atrianusk. mart.; 5

Baselissa 4, 3id.mart.; 11 k.dec.

16 k. oct.

Attalus pr. k. jan.; pr.
jun.; 3 id.jul.

8

id.

BaselusU, 13, 10
Basiledis 4 k. jul.

k. jun.

Cfeciliana 12 k. feb.

Ctecilianus
;

1

1

k, feb.

Alticus 4 id. aug.

BasileuslOk. jun.
Basilius 5 n. raart.

5 k. sep.
1

Ceecra 17 k, nov.
Cffiledonia13 k. feb.
;

Attulus 4 n. jun.
Auctiir 4 id. aug.; 3 id.

;

6 k. maji.
niart.

maH.

Basilla

10 k.
;

feb.

;

pr. k.
;

16 k.
;

Cielerina 3 n. feb.

Auclus 3

id. raaji.

jun.
sep.

3 id.jun.
16 k. nov.

7, 4 k.

sep.

3 id.

Caelestinus pr. k. jan.; 12, 6 k. feb.
Ccelestus 4 id. jao.; 18 k. feb.

Audacta 5k. ap.
Audefax, 13 k.
feb.

;

Basilledis pr.id. jun.

Csliaous 12
;

k. feb.

AudeiQUS 17
Audoenus 9
Avenlina pr.

k. feb.

Basilus 3 id. feb.

;

3 k. maji

12 k. dec.

Cffllisforus n. jan.

k. sep. id. jan.

Basinus 5

id. jul.

Caius

(i-id.

Gagus.)

Bassa pr. n. mart.
Basselia

Calcolus 13 k. maji,

Aventus 15 k. mart.
Aufidia pr. n. maji.

14 k. ap.

Calendinus 6 k. maji.

Bassianus 16 k. mart.
Bassilia

Calendiopr.k. jan.; 3 k. nov.; pr. k.nov.;

Autidus 17 k. nov.

10 k. maji.
1

17,15, 12, 11
Calerus S k. maji.

k. d6c.

Augentus 3

id.

jan.

Bassion

6 k. mart.
pr. id. ap.
;

Calenicus 6 k. feb.

Augias k. jun.

Bassula 13 k. mart.

Augulus 7 Augurius

id. feb.
1-2

Bassus 14k. ap.

;

;

4 k.jun.;

Calesta 16, 7 k, maji

;

k. sep.

k. feb.

15

k. aug.
id.

;

n. aug.
feb.

12 k. dec.

Calcstus 16 k. maji;
pr. id. oct.

id.

aug.

;

4

id. oct.

;

Augurus 12
Avida

k. feb.;
ninji.

I3k. sep,

Bastamis 5

AugusUis 3 k.
n. maji.

Baudelus 13 k. jun. Beatus13k.oct. 6
;

Cahsta 14 k.
id. oct.

ffib.;

16 k maji.

Calla 16 k. maji.

Avidus 3

n. jun.
jul.

Bellicus

4n. maji

;

11 k.jul.

Callcdus 3

id,

mart.

Avitus Vi k. feb.; n. feb.;15, 9 k.
Aunachiirus pr. k. aug.

Belhmus 10
aug.

k. feb.
;

Callerva 3 id, mart.

Benediclus 12 k. ap.

5 id.ju!.

;

15 k.

Calio

14 k. raarl.
id. feb.;

Calocerus 3

14 k. juo.

Aura 12k. sep. Aurea 13 k. jun.
Aureli;inus6id. jul.;

Benignus 3 o,ap.(bis); pr. k. nov.; k.nov.

Calocirus 16

k. juo.; n. oiarl.

13 k. aug.

16k.

dec.

BereneusS

id. ap,

Calogorus 3

Aurehus 1o k. ap.
Aurehis 6 k.
feb.;

Beresus 15 k. nov.

Calorus 16k. juo.

6 k. marl.; 6 k. maji; 5
id. jul.

BereususSid. maji.

Caiponia i o. juo.

pr. id.jun.; 6,

Bermacus 13

k. nov.

Camasus
Canaaeus

pr, n.jun,; 8 id.juo.
{cfr.

Simo.)

Aurica 16 k. dec.

Bcroraia 8 id. mart.

Auriga

4 n. jan.

BeronomcusH

k. oov.

Caodediaous 7id.jan.

Aurilia 15,Iv. ap.; pr. id. ocl.

Bessa 16 k. aug.
Bessia 16 k. aug.

Caodedus3o.
Candeus 12
Candida 7
4 k. oct.

jan.; n.jan;

5id. mart,; 17

k.jul.:6,5id. jul.:15k. sep.;10k.oct.
k. feb.

Auriluso k. marl.; 3n,jun.; 12 k. aug.
Aurisus
4 id.

jun.

Bihianus 5 k. sep.
Bigatus 6 k. jul.
Biricus 6 id. maji.

id. jan.;

6 id. maji

;

4k.

sep."

Aurosus 5

k. ]ul.

Aurus

II

k. aug.

NOMINUM SANCTORUM. INDEX ALPHABETICUS
XXX
Caloliuusid. jui.

Cirinuspr. o iuo.;
(bis).

pr. id. jun.

Can.lidiaDUs!6k. marl. Cantiidiis 4n. feb.
Canlian.i

Cislus k.juD.

Catoous 16

k. ap.
;

ISk.juI.
(«er),

.

Calula9k.ap n. maji. Calulinus14k.ap.:9.k.
jul

Citdiuus 6
maji.

id.

maji,

Cithinus 8 id. maji.
Citina pr. n. maii.

Camian..ll.pr.k.jun.;18,l7k^JuK
Camiaouspr.k.jun.: 19
Canlusiik.feb.jn.
k.jul.

1o k.

Catulusid. ap.
Ce... {vid. etiamCae...)

Cittinus 16 k. nov.

raaji; pr. k. juo.; l^

Civinus 15 k. aug4 n.

Caulus6
9 k. aug.
4

id. oct.

Cecilia8idmaji:pr. k.iun.;k.jun.:
jul. (bis)

Cladiuspr.
Claonius 3

id.

aug. mart.

CapiloD, 5k.jul.:

Capilulinus 8 id. marl.;

k

iuQ.;3id.aug.;16k.
;

ocl.

id.

Cecilius15 k. dec.
Cecilusn.
raaji.

Classicus 12 k.mart.

io k. sep.

Claudia4 n.
Claudianus6
oiart.; pr.

ian.
k.

Cappa

4 n. feb.

Cecirla Sid.jul.

Cappelliilus 15 k. ap.

mart,;pr. k.marl.: o. n^ ap.;9, 8 o. mart. (ler); o.

^

Ceda7

id.

mort.
oct. o. mart.; 3 k.

Caprasus 13 k. nov.
Gaplusi) k. maji.

CeledoQUs 5

(his)k. nov.

Celer pr. k. mart.
Celcrina 8, 4k. oct.
maji. Cclerinus 16 k. mart.; o.

Glaudio 3 n. jan.

CaralusU k.dec.
Carellus 4 k. jun.

Claudus 6
Cleasus 5

id.

nov.

Claudus13k.ap.;pr.k.maii;11k.sep.
id. sep.

Carialo3 n.mart.
Caricia pr. n. maji.

CelestinaSid.
Celeslinus 13
maji.

oiaii.

k.

mart.;

6

(bis),

4

n.

GlematuslO k.

feb.

Carilippus 4 k. maji. * k. mart.

CleraenslS, 11k. feb.;13&.
id.

«p.; pr. k

Carinianus

Celestus4k. aug.: 6
Cellus 16 k. maji.

nov.

Carissimus 5

n.

marl.
Celsa 5 k. aug.
Celsio 12 k. feb.
jul.: 13, Celsus 8id, jao.: 13 k. k. nov. aug.:3 feb. ;7, 5 id, marl.

9 k. aug.; 5 ul. maii; 17, 5 k. jal.;15, Qov.; 11 k. dec.

Carissus 16 k. n)aji(bis).

Clementina 3

id.

oov.

Carisus k. mart.
Carita id. ap.

Gleraentious 18 k. dec,

5 k.

Glementus pr. k. maii.
GIericus5id.iul.; 6 k. sep.

Cariloiek. maji;9k.aug.
CarolapisG
id.

jun.

Ceodeus13k.
Censurus

Clerus19.

3k

feb.

Carpeforus 7

id.

aug.

Cendinus 16 k.jul.
4 id. juo.

CletusSk.jan.; 6 k. maji.
Cieusus pr. n. sep.
id. jao. id. iul. id. ocl.

Carpia 6 k. jun.
Carpislus 3 id
inarl.

Ceotroo 15 k-iuo.

CUcerus

Carpofarus 5 id. aug. Carpoforus 6 id. aug.

CeralusSid. iuo.
Cereraunia 3
id. ap.

Cbririus 6

Clidoous 6

Carporus

pr. id. feb.
roarl.; pr. id ap.

Cerialis 5 o. jul.

Clitus3 k. jao.

Garpus 4id.

Cerillus 8 id. m.art.

Carrak.juo.

Cesaria 10 k. ap.

ClususS id. ap. Godo 3 n. i-io.
Goel.. [vid Coel.. e( Cel..)

CartherusU, i3k. dec.
Carus
pr. id. ap.
n. oct.

oov.; o. nov.: Cesarius6 k. sep.; pr. o.
pr. id. nov.

Coliondolus9k. ap.
Golisuspr.k. maji.
Goliegus 15 k. ap.

Garusus 4

Gesarus 3 o

nov.

Casisus pr. n. majiCassericus pr. n. raaji.

Cesiana 12 k.aug.
k. feb.;

Cassianus

U,

11

7

k. ap.; 3 n

Cesis 7 id. mart.
Cessia k. nov.

GoiocirusUk. maii.
Colonica

Uk.

iun.

iuo.;4id.iun.;n.aug:3id.aug.
aug.

;id.

Cessus 6, 5

id. jul.

Colotus5id.
Colovus

feb.;

15 k. ap.

Getula 13 k. raart.

U

k. sep.

Cassicus12k.marl.
Cassio 17 k. ap.

Charistus pr. o.mart.
;

Cassus pr.n.

raart; pr. k. maji

1S)

U.

ChariloSk. aug.

Golumba pr. k.jan. Comatus 17 k. maii.

jun.;k.juo.;13k.aug.(bis);6ia.oct.
jun.; CastaS, 5 k. mart.; k.
pr, k. nov.
4 n. jun.:

Charus 8k. oov.
Chicta pr. n iun.

Comes

pr. id.

marl.

Comilia 12 k. maji.

Chionia k. ap.; n. ap.

Corainus 5

id.

maii
lc.

;

4 o. iun.

Casterus

U

Chionus5n.iul.
Chiodesinda
j)r.
iil

Comrainus
mart,
sep.

pr.

feb.;

5k. jun.; 6 k. no\

k. dec.

Gommodella
Concessa 6

3 k. sep.
id.

Casliliousk. juu.

Ghlodoaldus 7
feb.

ap.

id.

Castinus 12 k. feb.

Chonia 3 u. ap.

Concessus
k. jun.

4, 3 id.

mart.; 5,4,3

id.

ap;

1

1

CasloluM^r.id.jao.^lOk.
Castor13k.ocl.: 6id. oov.

Chono 6 k. nov.
ap.; 5.

Casloruso k.
maji
;

jan.;

17, 5 k.

k.

Ghoris 3

id.

mart.

Concordia13,8k. mart.; 4 n.juu.
Coocordius pr. o. raaii. CoDcordus pr.k. maii. ConditorlSk. maii 19 k. sep.
;

7

id.

oov.

Chorus9
Chr...

k. raaii.
.).

(t'i<^ c'i""' *^r.

Caslricus 6 id. jul.

Chrislianui 16 k. raaii.

Castrusoid.jvd.

f6b.;8k.mart.:H Castula8k. feb.;4n. ap.;n.raaji;5k.jun. (bis); pr. k. k
jun.; kjun.
(bis)
;

Christinn9 k. aug.
Christus 3 n. ap.; 5n.
iul.

Cooexus 6
CoDgillus6

id. ap.

id. maji.

i

u- juo. (bis); n.

Chrodegangus pr. n. mart.
Ci... {vid. etiam Gy...).

Constantial3,12 k.
Conslantius 17
it.

oct. (bis).

Constautinus pr. id. ap.
oct.

jun.
Caslulioa 4 n.juo.
id. jan.

Cicilus 6id. niaii.
Cillonia 5 k. jun.

CoDslanlus3D.jao.;4k.feb.; 15

k. oct.

Caslulinuspr.

Castulus pr. id. jan.;

mart.

10 k. feb.: 1b k. ibis);7k.ap.; 4o.juo.
;

Gindis 6 id.

Coppus k.
raaii.

oct.
id. ap.

Coprica 7

Ginerus 8

id. raaii.

Corcodamus 4

n. maji.

marl.:5, 4n^ Gaslus6k. feb.;13, 6k. * mart.;8id.maii; 11 k. iun. (bis)
n.iun.;pr.
n.

Cinona 4 o. iuo.
Cionia 5
o. iul. id.

CoriDthio6id. aug.
Corinlhus 16 k. ocl.

sep. (bis)

;

pr. k. oct.;

Cionius 3

marl.
feb,; k.

k.oct.; pr. u. oct. (bis).
Galina 8 k. feb.

Cipriaous 18 k. ocl. Ciriacus 13,12 k.feb.:
feb.

Corioous 6
pr. U.

id. jul.

Coroeiius 4 n. jun.

Corniiiapr.k.ap.;18k.maji.

Cato 5 k. jan.

.

INDEX ALPHXBETICUS NOMINUM SANGTORUM.
Cornilianus4 n.
feb.; 8 id. jul.

XXXI
feb.

Cornilius 12 k. maji.
feb.; 18 k Cornilus pr. k. jan.; 18, 10 k.

mart.; 4 n. 5, 3 id. feb.; id. feb.; 8 k. ap.; k. jun.: 14 k. jul.: 13 k. aug..

Didaluslbk.

6

id.

aug. (bis).

Diddus6 k. mart. Didimus 10 k. mart.;
sep.

n. ap.;

G, 4

id.

maji; 18 k.

oct.

Cyrianus 5 n. jul.

CorniDSUsi

id.jul.
id ian.:
id. raaji.

Cyricus3 n.jan.; 9k. mart.; 5 n.mart.^

Dieuspr.
Digna k.

id. jul.

Gorona k. jan.;
:

I0k.mart.;9,

pr.

id.

maji;

id.

maji

;

16 k. jul.; 5

oct. (bis).

8 k. maji pr. Coronala 18 k. maji.
Corrolus
(i

id. jul.

DigDus

i(L

maji.

id. jul.

(bis). Cyrilla 13 k. ap.; 3 id. raaji id. Cyrillus 7 id. mart.; pr. id. ap.; 6 (bis); 4 k. jun.; 5 n. jul.; 7. 6, 5

Diiiiicianus 3 id. luart.

DiuarisO

k. marl.

Corsicus pr. k. jul.

raaji

Dio 3

id.

marl.;

6

id. maji.

Cosma 5

k. oct.

id.jul.;11 k.aug.;k. aug.; 4id.aug.;

Diocles 17 k. aug.
Dioclicianus 17 k. jun.

Coslinus 7 id. jan.

14 k. sep.

Coleusa k. jun.
Cotia k. oct. (bls).

Cyrinus6, bid.jul.; 17k.
Cyrio 16 k. mart.; 5 n. jul.

ocl.
(bis).

Dioclus 9 k. juQ.

Diodulus pr. k. ap.

Golinus; 12 k. ap.
Cotthia
f)

Cyrionus 6,5

id. jul.

Diodorus7

k. mart.

;

pr. k. marl
:

;

pr. n.

id. niaji.

Cyrsusl8
Cyrus 9 k.

k. feb.
ap.

mart. (bis); 7

id. ocl.
;

6k. nov.
ap 6
;

Diogcnes 7 k. ap.
maji
:

8, 7 id
;

17

k.

CoUidia pr. k. msji.
Collus 11 k. jun.
Cr... {oid. e(m»t Ghr...).

16. 15, 7 k. jul.
n. jan.

id. jul.

D
Daama
6 k. jun.

Diogoiunus 3

Diomedes 5
aug.
;

id. jun.: 6,

5id.

jul.

G

id.

Credula 3

id.

maji.

14,
id.

13 k. sep.
uiart.
id.
;

Grcdulus 3

id. maji.
l

Crescenlia G k. mart.;

id.

aug.

Dacarus pr. k. maji.

Diooa 3

pr.

id.

marl.

Crescentus 5 k. mart.
Crestinus 15 k. aug.
Criscens (Crisreutis
k. nov.
(bi.s)
;

DacianusGk.
Dalmatus 8

marl.; pr.k.jun.: pr. n.jun.

Dionisius pr.

mart.
;

Dagoleiphus 5 k. ap.
3
n. jun.;

Dionisus 7 k. jan.

k. feb.;
;

G
;

id

fob.;

?)

5 k. jul.;

id. ap.

16 k. mart. (bis)
k.
;

15 k. ap.
(bis)
;

17

,

15

5 id. nov.

Damasus 12
Damianus
nov.

k. mart.

aug.
:

;

5

id.

aug.
;

18. 12 k.
(bis).

Crisccnlia pr. n. jun.; 17 k. jul.

pr. id. feb.

5

k.oct.; 5

id.

oct.

6

id. ocl.

12 k. dec.

Diophiilis 15 k. dec.

Criscentiana pr. k. jun.; 5 id. aug.

Criscentianus id. jun.; 6 id

aug.;

16 k.

Danalus 6 k. feb.

Diophus9

k. ap.
id. feb.
;

nov
Criscentious 6 k.jun.
Criscentio pr.n.aug.; 4 id. aug. Criscentus ik.jan.; 13k. mart.; n maji
(bis); 14,

Danda

n.

mart.

(bis).

Dioscodus 5

Danelus 6

id. jul.
jul.

Dioscorus G k. inart.

5 k.

inaji
:

;

15 K.

Danicha 5id.

jun. (bis); 17, 4 k. jul. (bis)
sep.
Disia 16 k. sep.

U

k.

Daria 14 k. aug.

4k. jun. ;k.

oct.;

G

id. oct.;

Darius pr.

id. ap.

Dascus V2 k.oct.
Dasius 4 o. oct.

Disseus 19,

16,

15 k.sep.

;

12 k. not.

pr. k nov. Cnsconus 7 k. mart.

Dista 4 k. jul.

Crisimus

1

1

k. jul.

Crisogonus 17 k. jul.
Crispinianus

Dassus n. aug. (bis) 12 k. dcc. Dasus ISk.oct. 13 k. oct.
; :

Divius n. maji.

Diunisaid.

raaji.
;

5k.
k.

jul.;

B

k. nov.
1'

Datianus 3 k. mart.; 16 k. ap.

Diuoisus 5 id. feb.
•16,

U,
;

3 k. marl.
ap.
:

;

17,
:

Grispinus 9
k. maji
:

mart.: pr. id.ap.(his);
k. maji
;

Dalica8

id.

maji.
id.

10

(bis) k. ap.: k.
;

t n.

ap.

pr.

pr. n. maji

;

k

Daliva 8, 6

maji.

6

id.

maji

4 k. jul.

8id. oct.

jun.

;

Uk.

jul.; 4 id. aug.;

8 k. nov.

Dalius I2k.fcb.

Divus 4
;

id. jul.

12k.dec.
Crispio 6 id. maji.

Dativus8

k. jan.

5 k. feh. 6

;

13. 8 k.

Dola

4k. ap.

mart.; pr.
4, 3 id. jun.

id. mart.;

id. raaji;

15 k.

Dolclalulus 4 id. sep.

Domicia 5 k. jan.
jun.
3 k. jul.

Crispohis4, 3 k.jun.;
Crispus 6
id.

maji

:

Grissantianus 13 k. raart.

Datus 9 k. feb. ; 6 id. maji Deciraa 18 k. maji,

;

4 n. jun.

Domicianus

i.

3 id. marl.: k. aug.

Domicus

4 k. jan.

Crissanluspr.

id.

aug.

Decimus

pr. id. ap.
id. feb.

Dominanda
Dominio 3

pr. k jim.
id. ap.
id. iuarl.

Crissogonus pr. k. jun.
Crisloforus 8 k. oct.
Cristus 6
id.

Decomrainus 3
Decronus

11 k. ap.
id. feb.

Doraisianus3

Domitianus 5 k. jan.

jun.; 4 id. aug.: k. oct.
6 id. jul;

Dcdimus 5

Crisus

id. jan.;

Defensor 16 k. nov.

Domitus 3

n. jun.
:

Douma
pr. id. ap.; pr. k.

4 id. luart.

4

u.jun.

Crocus 17 k.

oct.

Demelus 12 k. aug.
Demetria 3 n. jun.

Domniceila 3 id. nov.

Crusis 3 k. ap.
Cuelpistus pr. k. jan.

Demelrus 5
maji
sep.;
:

id. id.

ap

Cuminia G
Guplus

k.

nov. nov.

o

maji

5 n.

jul.:
oct.;

19k.
id.

Doranina 18 k. maji; 11 k. sep. Domninus 3 k. ap.; 3 id. ap.; 6
pr. n. nov.
;

id. jul.

;

n.

nov.
;

;

8

id.

nov.
;

Cuminus6k.
Cupsicus4

Gid. sep.; 18 k.
pr. k. aug.

5,4

DomnusU
nov.

k. maji

6,

."i

id. jul.

3

id.

pr. id. sep.
id. sep.

nov. 17 k. dec.

Democretus

Donacianusl3
id. feb.;

k.

mart.
feb. (bis);

Curisus pr. n. mart.

Demorus

pr. n. maji.
id.

Currenlus 15 k. ap.

Denegothia pr.

maji.

pr. n. Donata pr. k. jan. (bis);

pr.

13, 8 k. mart.;
maji;

Gk.ap.
(quaterj
;

Cusconus 7 k. mart.; 4 n. sep. Cutata 10 k. aug. Cuturous 15 k. mart.
Cy... {vid. etiam Ci... Cylicus 14 k. mart.
et

Denegolia k. ocl. Deonisius 16 k.mart.
10. 8 k. jun.
pr. k.oct.

(bis):12 k. maji; n.
feb.
; :

Desiderius3
id.

id.

7

Gid.jun.: 4(octies},;i (bis)o.jun.;7.
16,

Cu...)

sep.

;

8

l^.

oct.

;Uk.

15k.aug.
nov.
k.

:

6

id.

aug.

:

k.

sep.

:

;

3id.sep. ;<6,4k.
k.

ocl.

;lGk
:

nov.;

nov.

Gyminus
Cyprus 3
Cyriacus

id.

jan.
k. maji.

Deumarus 18
Dicenlusid.

/c feb.

Donatelia
feb.;

raart.

;

pr. id. jun.

3 k.

Cypriaouspr. id.ap.; 17
n.

Dexter n. maji.

l3k. dec.

aug.

jun.

aug. Cyriacji 17. 16 k. ap.; 4 id. jan. 8 k. jan.; |,r. iJ. jan.; id.

Diceus 12 k. nov.

Do0ulianus9 k. jun. 8 id. aug. juQ.
;

:

pr-

1<-

}^^-

'^'

DiJa lu k.

de<=.

INDEX ALPHABETtCUS NOMINUM SANGTORUM.
XXXII
Dotiiiliviis 4 k.

mart.

Emelus
sep.
;

1 1

k. juu

.

:

7 k. aug.

(bis)

;

1

6 k.

Ercumberlus 15 k. sep.

Doiiator 14 k. jun.
pr. id. mart. (bis) Donatula 8 k. 6 k. oct. aug. 8 k. ap.; 4n.jun. ; k. 3k.jan. ;pr. k.jaQ.;3i(l.jaD. Donalu=5
;

;

4 k. oct. k. feb.
;

Erema
16
k. oct.

8

id.

mart.
feb.

Emerentianus 18

Ennes13k.
Erodius 5

Emerenlus 3

n. juo.

id, feb.

Emereo

5 n. jul.
pr. n. maji.
;

Erous
3 o. jun.
8 k. aug.;

n. mart. n. jul.
id. jaa.

Ks.
k. mart.
5.
:

/bisV 10

fik.

feb.:pr.icI.feb.;U,13
:

Emena
7k.

Esicus5
10 k. sep
jul.
:

5 k. mart.

pr. k. mart.
:

;

Emerita 8 k. mar..; k. maj.
jul.
;

Esidorus 7

O(tcr), 4 n. mart.
;

3 n. ap.: 13,
;

9 k. aug.
;

;

Etlicrus 6 k. aug.

4,3id. ap.

pr. id ap.
(bis),

(ter);

Emerilus 3

id. jun.

9 k.

Ethimia 6 k. maji.
Ethiofilus 8 id.
l'eb.

14, 13(bis),
jd.

12,8

4k. maji

pr.

12 k. dec.

8.

maji; pr. n. maji; n. maji (quater); 6id. maji(bis); 12. 10 k. jun.
; ;

Emeterus 5

n.

mart.

Etonion 5

id.

aug.

EmiL.
jun.

{oid.

eliam yEmil...)
raart.
;

Eu... [fiJ. etiam Eo...)
;

pr. k. jun.
(ler); S
id.

k.

jun.
;

(ler)

:

3 n. jun.

Emilia13k.

10 k. jun.

4

n.

Evacrus k.

oct.

Evagrus3
feb,
;

n. ap. (bis)

;

4 id. ocl.

jun.

pr. id.

jul.

13 k.

aug.
sep.
:

:

7

id

aug.; k. sep. (bis); pr. n.
:

Emilianus5k.

5

id, feb,

;6id.jul.

Evangelius 6 k. jun.

5 id. sep.
;

k. oct.

;

6id.

oct.

;

Emiiinus pr. k. sep.

Evangelus

7, 3 id. jul.
:

16, 3 k. nov.
J).

pr. k. nov. (bis); 8, 7,

EmilusU,

11,

5k.

iun.:14 (bis). 12 k.
:

Evantia 5 k. maji

4 n.jun.
id. sep.

4id. nov.

:

17, 16 k. dcc.

jul.:13k. aug.
n. ocl. (bis).

(bis)

17 k. sep.

:

pr.

Evanlus k.

jan.; pr. id. ap.; pr
inaji
;

EvasiaOk.

4 n. jun.
(bis)
;

Donisinnia 4 k. jul.

Doroma 12

k. ocl.

Emirinus 13

k. aug.

Evasus 4 n.jun.

' id. jun. n. jun.;

Dorostolus 7 k. jan.

Emmus
;

8

id. jul.

Eucapus ap.
Eucaristus 4

jd.

Dorostorus 8 k. jun.
jul.

6 id. jun.

:

15 k.

Ennuculus

pr. k. mart.

Eucaria 9 k. nov.
id. oct.

Eno
oct.
;

id. jan.

Dorotha 13 k.
Uorolhfa 8

Enlatus lO k. aug
pr. id. feb.

Eucarpus 7

k. oct. (bis).

id. feb.
id.

Eo...

(viil.

etiam Eu...)
id. jul.

Eucerius 10 k. mart.

Uorolhfus 4
maji
;

marl.; 5 k. ap.;

pr.

k.

EodemonS
Eodomonus Eodomus 3
Eofraxus 3

Eucherus 16 k. dec.
Eucolus 8
id. jul.
id. jan.;

12 k. oct.; 10 k. dov.

n. jul. k. maji.
id. feb.
id. jul.

Euctus7

I^k.jun.

Drioilruspr. k. maji.
Druilotus 6 id. jul.

Evetus 12 k. jun.

Dingo12

k. dec.
;

Eofrodinus 6
4 n. sep.

Eufemia pr.

id.

ap.; id. ap.; 5 n. jul.; 16
oct.

Dubitalus k. sep.

Eofronus 3

n.

aug.

k.sep

;

3 n. sep.; 16, 15, 13 k

Dula 8 k.ap.
Dulia 8 id. nov.

Eolodus 13 k. sep.
Eologus 5
n. jul. (ter).

Eufemus

k. maji.
id.

Eufrasia 3

mart.
feb.

Dunus

4 id.

mart.

Eopropus

k. oct.

Eufrasus 19 k.
Eufrata 8 k. ap.

Duanius 3

id. mart.

Eostasus 12 k. feb.
Eostoc-hus pr. n. sep.

Eufrosinus k. jan.

E.
Ehartus k.
jul.

Eolicus 13 k. raart.

Eufrosus

pr, id.

mart.

Eolropus

id. jul.

Eugenda

4 n. jan.

Epadus 10

k. sep.

Eugenia8
id. sep. 1

k. jan.;3 n. jan.; f7 k. ap.

;

3

Ebasus 13
Ebotus
1 1

k. mart.

Epafroditus n. maji.

k. feb.

Epagatus 5 k, jun.;
Eparlus IS k.
ocl.

n. juu.

Eugentus 3

n. jan.; pr.

n jan.
10, 9
;

Ehustns pr. n. jun.

Eugenus 3
feb.;

n. jan.; 3 id. jan.;

k.

Ecamarus 14
Edistus 4

k. feb.

Epasus

k. jul,

k.feh.; 4 id. marl.; 13 k. ap

5

Edictusid. nnv.
id. oct.

Epefasusn. nov.

k. jul.: 4 id. aug.

Epetimus

id. feb.

Evintus 5

id.

jan.

Efrasus pr.

id. marl.

Ephimicus
Epictilus Epictitus 5

6 id. raaji. feb.

Evilius 6 k. mart.
Eulalia pr, id
feb.; 3 k. ap.

Efuchus I5k. juu.

6k.

Egdonus 4
Egeas 16

id.

mart.

id. jan.;

8 k. feb.; 10 k. jun.;

Euminus
Eunicus

pr. id. feb.
t

k. mart.

12 k. sep.
Epigatianiis 5 k. jun.

k. inaji; 4 k. jul.
k. mart.; k.

Egemouus

6 id. jan.

EuDuculus pr.
marl

marl.

Egodditis 6 k. feb.

Epion 4 k. mart

;

pr. id.

Egrius 3 n. nov.
Egulianus 8
id.
:

Epolitus 4, 3 k. feb.
ap.

Eunuscus 5 id. mart. Evodius 7 k. maji,

Epolus pr.k. mart.

Evodus 13
k. maji.

k. jul.: k. sep.
id.

Eladus

k. jun.

8

id. jul.

Elaphus

4 k. jul.

Eppepodus 3 id. raart.; 10 Eppeus 5 k. maji,
Eppio
4 k. mart.

Evortus 7

sep.

Euplia 4 id. sep.

Elena 11 k. jun.

Euplus

4 n. sep.
id.

Eleusus 7

id,

np.
;

Eppoiitus pr, k. feb.; 4 n. feb.: 8 id aug.;

Eupolus pr.

aug. nov.

Eleulerus 8 k. sep.

8

id. sep.;

5

k. oct,;

pr. id. aug.; 13 k. sep.; 3 id. sep.

Eurundiiius 3

id.

6 n.

oct,
;

Eptalus 9 k. sep.

Eusarius 15 k. dec.

Eleutiierus k. rnaji.

7

id. oct,

Klianus \2 k. aug.
Elias 8 id. jul.

Equens pr. k. jan. Equinus u. marl.
Er... {vid. etiam Her...)

Eusebius 3 n.

raart. (bis)

:

5 n. maji

;

11

k. jul.; k. aug.;

19 k. sep.; pr.

n. sep.;

pr. id sep.; 6 k. oct.; 6 n. ocl.;
oct.

6

id.

Eliazarus 11 k. sep.
Eliolerus 14 k. maji.

Eracla 5 n. jul.

(bis)

:

11,3

k. nov.; 8, 7, 6 id.

Eracleus

n. jul.

nov.; pr. id. nov.

Elladus s id, maji
Elogius 12
k. feb.

;

pr. k. sep.

Eraclia k. jun.; 3 k. oct.

Euscbus 5 k.
Eusecus

jan.; 4 k. maji

;

8 k, jun.

Eraclida 7 k. nov.

4 k. maji.

Emanuis 6

k. sep.

Eraclusk. jan.; 6, 5id. mart.; 17,7(his)
k.

Eusevus 4 k. maji.
Eustasus 9
k. feb.;

Eniel.. {vid. eliam .^mel)...

juQ.;5n.

jul.;

8 id. jul

;

n.

aug.;
id.

4, 3 id. mart.;

5 k.
;

Emelia 4 n. jun.

19 k. sep.; pr.
;

id. aop.; 8,

6 (bis),5

jun.; 6,5id. jul.; 17 k. aug.; 4id.orl
7, 6 id. nov.

Emelianus pr.
15 k. aug.

k. maji (bis)

5

id,

jul.

;

ocl.

Erculus n. maji.

Eusticus pr, n. jun.

INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM.
Euslocus4id. nov.
Eustorgus 3
id. ap.

XXXIIl
id.

Felicissima 6 k. maji
iun.;
i

;

3

n.

maji

;

8 k.

Flavinuspr.

ap.; 8 k. iun.

n.jun

;

pr. k. nov.

Flaviuso
id.

id. iul.
:

Eulerus S

k. niart.

Feiicissimus 9 k.feb.;

6k.

mart.; pr.

Flavus 6 k. raart.; pr. n. maji; n. maji
k. jun.

Euthecia pr. k. mart.
Eulhicis
i(l.

marl.: 8. 5, 4 id. aug.; id. sep. FelicitasS
k. ian.;

nov.

4 id. ian

;

idj ian.;

4,

Fledus k. iun.

Eulica 9 k. sep.
Eulicetus 8 k.
,ian.

3 n. feb.; 13 k. mart.; pr.
n. mart.: 8 id. mart.; n.
iul.;

u. mart.;

Flora12k.

feb.

jun.; 7, 6 id.

Floreda 15 k. feb.
Florentioa 4 n. jun.

Euticia n. maji; 4 id. aug.

3

id. id.

nov.; 16, 15 k. dec. iun.

Euticianus o

iii.

aug.

Feliculus

Florentinus 6 k. mart.: S
jun.; pr. k. scp.

id. ap.: 4 n.

Euticus 5 k. jan.; 5, 4 (bis) d. mart.; 4 maji; n. maji (bis) ; 8 -i k. id. marl.
;

Felicus 6 k. feb.; 5 k. jun.

Felionus 6 id, maii.

Florentus 3 k. jan.; 3
pr. k. maji
n. ian.;
iul.; pr. k.
;

u. jan.;

14k.

ap.:

id. maji

;

12 k. jun.; pr.
jul. (bis)
;

n. jun.;

6 n.

Feiippianus 3 k
Feli.x.

feb.

17 k. jun.; 5 k
sep.; 6 k. nov.

iul.; id.

jul.;

5id.

19k.

sep.; 3 k.

4 (bis),

3k.ian.; k. jan.;

oct.: 3 n. oct.; 13,

12 k. nov.

7,5. 3 id.]an.;id. ian.; 19, 14, 13,
12(bis), 11 (bis), 4. 3 n. feb.;
u. feb.;

Florianus 5, 4 n. rnart.; 8 k. maji
raaii
;

;

pr. k.
;

4 n. maji

;

pr.

n. mnji

7

id.

Eutimus3

n. m.iji. id.

Eutilianus 6

aug.; 18 k. sep.

3id.

feb.; pr. id. feb.; 16. 13.

9,7, 6
3
id.

jul.

Eutricus G k. jua.

(bis),4k. mart.; pr. k. mart.; k. niart.;

Florida19,

U

k. feb.

Eutropus 14 k.
Exoperantus

oct.

5 (sexies),

4

n.

miirt.;

8,

7,

Floridianus n. maji.
IMoridus pr. k. jan.: 8 id. maii.
Florina pr. n. maji.

Euvolus 3 0. mart.
k. jun.

mart.; 10, 9 k. ap.; pr. k, ap.; pr. id.
ap.
(ter)
;

17

(ter),

12,

1!

(bis),

9
;

ExpeditusU, 13k.maji.
Expergentus pr. n.jun.
Exsuperantius pr. k. jan.
aug.

(qualer), 8, 6, 5 b. maii; pr. k. maii
6, 4 D. maii
;

FlorusG. 3

id.

jan.:13, 11, 10 k.

feb.

.

pr. n. maii (bis);
;

n. ma^i
;

3 n. iun.; 7 k. nov. (bis).

(bis); 8, G (ler) id. raaji
id.

pr. id. maji

Fluminus Sk.jun.
Fluscolus 4
n.

Exsuperatus4
Exsupia 3

id.

maji; 14,

10,

9

k.

iun.; k. iun.
n. jun.;
n.

feb.
id. iul.

Exsuperius 10 k. oct.
n. jun.

(bis);

4 (septles), 3 3
id. jun.;

(bis)

Focas3

n.

mart ;pr-

iun.;

U,

7,

5(bis). 4 k.

Fodosa k.iuD.
FoDteus 4 u. jun.
Fonlinus n.
niaji.
;

Extricata 4 n. jun.

jul.; 7,

6

(bis).

4 (bis) id. iul.; 16, 15.
k, aug.: k. aug.: 4 n.

Exlricalus3n. jun.
Extrigata 4 n. jun.

13, 12, 7, 6, 4 aug.: 6, 5 id.

aug.; 19, 12, 7. 4. 3
;

ForiauusSk. maji
Foricia 4 k. sep.

n. aug.

Exuorgus 5

id.

nov.

k. sep.; k. sep. (bis)
sep.: 18, 16, 12,

4 n. sep.: 3 id.
;

Exuperus 13

k. ap.

Sk.oct

5n.

oct

;

9,

Forminus

4 u. ]un.

Exuppus 6

k.

mart.

Ezia 15 k. sep.

nov.; k. nov. (bis); 8, 3 k. nov.; pr. k. nov.: 12 k. dec. 8, 3 (bis) id. nov.; id.

Forosus 4 n. feb.
Fort...((J(J. etiam Furt...)

Fortis 4 n. mart.
[M)rtunatn 12

Ferosinus 4 n.
Ferreolus

feb.
;

U k. sep.

n. sep.

;

13

k. oct.

k.jun,

Forlunatus 6 k. feb.: 17.

ISk.maji.

Ferrucio n. sep.
Fessinarus

U k. mart.
k. nov.

Fortunio 13 k. mart.

FortunusS
Fralernus7

k. maji (bis).

Fabeus 15 k. aug.
Fabianus pr. k. jan.
mart.; 4 k. jul.
;

Fesliva 18 k. iul.

7 k. feb.

:

14 k.

Festus

6k. feb; U, 12
li.

Forus 8 id.jan.
id. jul.;

3

k. ocl.

Fidela lOk-iun.
Fidelis 10
ap-; 6 id. maji.

Fravianus 17

k. feb.

Famosa 8

id. maji.

Frooicius 4 n. feb.

Fappan.

jun.
n. maji.

Fideutianus 17 k. dec. Fidulus 17k. jun.
Fil... (fi'^'''''^"'

Fronimus 3
*'

id.

mart.; pr. id. nnrt.

Faseruspr.

I^yl--

Ph''"-1

Frontina pr.

id. niarl.

Fasiluspr. U

maji.
feb.
id. jul.

Fronlinus 18 k. maji (bisV

filafagonia pr. n. mart.
Filia

Favianus 8 k.
Fausta
id.

Fronto 11 k.

feb.; pr. id. mart.

15 k. dec.

mart.;

Frontonus 16k. dec.
Fructolus 12 k niart.

Fiiippus 4 n. mart.
Filislina n. aug.
;

Fauslacus 12 k. feb. Faustasus 6, 5 id. jul.
maji Fauslina 13 k. mart.; pr. n.

Frucluosa 17, 16 k. dec.

8 id,

Filocosus3

id.

maji.

Fructuosus12
Fruclus3

k. feb. (bis).

Filocula a. iun.

maji;k.iun.;3n.iun.;8k.oct.
Fauslinianus

n. jun.:

13

k.

aug.

U k.

marl.

Filominus 18 k. dec.
Filonus 3
;

FaustinusHk.
iun.;7
pr n.

feb.:16, 9,

8 k. maii

id.
id.

ap.

pr. n.maji(ler);8id.maii(bis); 8, 7, 6 .id. iul.; 4 k. aug.
;

U

k.

Filoro

7

ian.: 16 k. mart.
id. jan.

Frugliilus 121«. mart. Fpuni.nu8 5n. mart.; pr.

id.

mart.

Frula 16

K.

dec.
K. feb.

Filoromus3
Finodus

Fulogus 12
Furl..

(bis),

4k.oct.;k.oct.; 5 id.aug.;6,
ocl.;

Filucasus3 k. maii.
t

(u't^- f''**"^

Fort...)
;

8

id. oct.;

15k.nov.
maji
;

kjun.

Furtuna 8

k.

maji

pr.

n.

maji

.d.
;

8k. Faustusllk. feb.:l7,16,
id.

6

Firma3

k. nov.; 3 id. nov.
oct.

maii;13,

10k.iun.;4n.jun.(bis);
id.

Firmatus 3 n.

Furtunata 16

k.

feb.; 8. 5

k.

mart.: 11

12 k. aug.; 6 Febus 14 k.
niaji.

sep.; 5, 3 id.

oct.

Firmianu5 6id. mart.

(bis):5id. nov.: 12 k. dec.

Firmina 6

id. oct.

k.maii;n.majv(ter):6id. iun.;k.jun.(ler):4(ter),3n. k.
pr

maj,(b.s):

Fedis pr. n. ocl.
Feiice 16 k. oct.

Firminus 5 id.ian. 4 n. feb.: Firmus4, 3n.iaD.;4id.jan.; id. aug. 4id. marl.;10k.iun.; 5
6,
;

]un

.

id. oct.;

3

id.

nov.

Furtunatianus

id.

]un.

Furtunatuspr. k.]an.;5id

jan.;15U

maii Felicia pr. id. ap.; 6, 5 k.

8, 6 id.
oct.
;

Fiscianus 14 k. ap.
k. dec. Fistus8 k.iul.;7id.sep.; 16
(bis);8 id. maji; Flavia 8 k. marl.; n. maii
4, 3 n. iun. Flaviana 3 n. oct. Flavianus 6 k. mart.; 4 D iun.:

(bis)k.feb.;4n.feb.;9.6,b.4k.

maji ;k. iun. 3 id. nov.

;

4 n. iun.; 3 n.

Lrt.;5,4n.mart.:5,3;dap.;16

U,

13.

12.9.7k.maj.;b(ler),4n.
7k.]un.:4(qua.er).3n.

FeUcianus 4 n.
nov.; 3

feb.;

13, 6 k. mart.; n.

Li;pr.n.maji(bis);8,6(b.s).a
1 1

jun.; 5id. jun.;
id.

12 k. aug.; 4, 3 k.

k. sep.;

4/u.

J.(bis):n.jun.;7.3id.jun.;4.d.

nov.

Felicio 4 id. marl.; 6 id. maii.

9, 8 k. nov.

V

Oclobris

Tomus

XIII.

NOMINUM SANCTORUM. INDEX ALPHABETICUS
xxxiv
jul.;19(bis),
\d.

Gottia k. oct.

n

k.

sep.;k. sep.;5.4

Gauiericus 17 U.sep.

Graphus 10 k.jul.
Gratii 4

Gavina pr. k. maji.
(bis)

oct.:pr.

k.

nov.

n.juu.

FuriuDio3k. mnrt.:4n.marl.
iil.

Gaulenuspr.
;

k. jun.

Gratus 3k. maji.
Gregoria 15k. dec.
n- feb.

Gcbenna

id.

nov.

maji; pr. n.jun.
b, 4 n.

FurtuDUsSk.raarl.;
k.maji:
n. mnji;
K-

marl.; pr.
roaj.
:

Gegolus 6 k. mart.

8, 6 (bis) id.
;

Gelasuspr.k.feb.;pr. n.feb.:
Geledardus lOk. sep.
Gelianus 9 k. feb.

Gregorius 3

id.

jan.;

4

n.

feb.;

4

n.

9k.jun.:

jim-

pi".

n.jun-

mart.: 5, 4 id. jun.: pr. n. nov.; n. nov.

mart.: 3

n. maj..; n.

FurusS i<i. maji. FuscusS k.maji ;4n.jun.
FyI..-(L'i</
<'''a"'

Grimoldus pr.
:6,

k. jan.

Gemelhanus 15
sep.

k. mart.

GemeUinaek.marl.
Gemelhnus
Gemellus
k. jun.
.

5k. m3ji:4k.

Fil...)

Gripfus 3id. maji. Grisogonus (cfr. Crisogonus nus) 18
k.

et

(^nssogo-

Fylipolus 3

k.

ap.

feb. feb.

FylomiDus 5

k.

jun.

Mk
pr.

feb.

:

1

5 k. marl.; pr. id.ap.

Gudodianus 9 k.

Gemiuianus

4 n. jun.
n, jan.; pr. n.

Geminus

feb.:

12 k.

Gumnuspr. GundonusS
Gundulfus 7

id. jul. id.

maji.

4 d. roart.; 6 id. maji; k. juQ.;

jon.

id. sep.

Guntramnus

5 k. ap.

Gabianus

fi

n.

marl.

Gemlinusk. jun.

GabinusS
Gabruspr.

k. jun.
k. maji.

Gemma
id.

12 k. maji

(bis).

Guovilus13k. marl.

Gemminuspr.
aug.

k. fob.;

4 id. aug.

GurdoDus 4 k.
Gurgilus 4 k.

jul.
oct.

Gacus

{rfr.

Gagus) o

Gemmus

pr. n. feb.

Gaddianus12 It. Teb. Gadudus pr. k. maji.
Gagia 3 n. jun.
Gagianlus n. maji.
jun.; 6 id.jul.

Generosa 16k.aug.: 16 k. ocl.

GurgoQus 8 k mart.

Gencrosus 15

k.

marl.

Genesus 10, 9 k. sep.

Gagianusi
Gagilus 4

id. ap.; k.

k. oct.

Geno 18k. feb. GenobuslO k. sep. GenoDSUs 5k. maji,
;

H
Habundantus
Hebentus 5
Hedentuspr.
(cfr.

Abundantus).

n. maji. n. maji.

Gagus

Ipro Caius; cfr.

Gacus) 8k. jan.

Genosus 5k. maji.

pr. k. jan.; k.jan.:pr. n.

jan.;U, 12,
pr.

GeDoveva3
Gentus
4

n. jaii.

6k. feb.;4n.feb.:10,6k. marl.;
:

k.jun.
11 k.feb. (bis),
id. oct.

El... e(Hil...) Hel... {vid. etiam

5 id. k. mart.; 5(bis), 4 (bis) n. marl k. maji.; marl.: 4 n.ap.; 14.13 (bis),10
8, 3 id. maji
;

Genuarus

Genuinus7
Genus 17

Helaria pr. id. aug. ^ Helarianus pr. n. maji.

k. jun.; 3 n. jun. (bis);
id. jul.
;

k. dec.

Helarusid.)an.;6k.
n.maji; n.jun.; 4
llclasippus 16 k. feb.

feb.; k. feb.; 4 id.

n.jun.; k. jul.; 6. 5
nov.; 12 k. dec.

12,

6k.

Gcorgius 5 n.

mart.: 17, 9. 8(bisj, 7 k.

id. mart.; 17 k. ap.; 4 id.

ap.; 3 n. maji;

sep.^k.nov.

maji; n. maji; 6 k. oct.

Gahis 6 k. mart.

Geratilacus 3 id. mart.

Gaianusbk.jan.; 3 k. mart.;pr. k. maji; k. jul.; pr. n. maji (ler); 17 k. jun.; 17 & id. jul.: pr. k. sep.; pr. n. sep. (bis):
6 n.
oct.
feb.

Germana 5

k. maji.
feb.;

Helbianus o n. mart.
5 id.
fsb.;
;

Germanus 14k.
ji

16 k.
pr.

Helentus 8

id. jul.

mart.j 6,5, 3 (bis) k. maji

6 n. majun.:

Heleus

n. jul.

(bis):n. maji

(bis)

;

5k.

Hehas 7k.ian.:

4k

sep.

Gainicus 18 k.

Gaiosa 5, 4n. mart.

(bis); 5 n. jul. ; k. jun. (bis); k jun. aug.; 10 k. oct,;k. k. aug.; pr. k.

UoUo

5 n.jul.
n. jul.

15

Heliodorus pr. n. maji; 5
Heliseus 4k.
sep.

Gaipem 6

id.

mart.

oct.;3k. nov.;3n. nov.;pr. idnov.

Gaisulus pr. n. sep.
Gaiula 5 n. marl.

Gerraus pr.

id. feb.

Hehus 6

id.

jun.; 13 k. oct.

Gerontus 19. Uk.feb.; pr. k. maji.
Gerosa 15 k. aug

Hellacus6

n.

maji.

Helladus lak.maji.
Helpidius pr. n. sep.

Galanus 6
Galala 3

id. iul.;

17 k. dec.

id.

mart.; 13 k. maji.

Gervasus13k.]un.; 13 k.
3 K. nov.

jul.;

5k. aug.:

Helpidus 6n. maji.

Galatius 8 k. marl.

Galdunus pr.
Galeus 9 k.

n. jun.

Gelula k.jun.

Helus12k. aug.
Uer... {vid. etiam Er...)

feb.

Galla 5 n. marl.; 8 id. majl.

Giddinus b k. jul. Gipto 13 k. mart.
Gilheus pr.
k.

Hera

n. ap.
id. feb.;

mart.

Heraclus pr.

5

id. ap.; id

maji

Gallenicuspr. k. feb.
k. nov. Gallica n. maji.: 4 n. jun.;pr.
Gallicia 3 n. jun.

17,16k.jun.;4k.jul.;n.aug.:19k.sep.
Herculianus n. sep.

Gitteus, k. mart.

GiltherusSid. jul.
Gillinus3
id.

nov.
maji.

Herena 5 k. mart.;

k. ap.

Gallienus 16 k, maji.
GaUiniciis 15, 13 k. feb.

GladiosusS

id.

Gallus 1o k. maji.
Gamalielis (Gamaliel ?) 3 n. aug.

Glodesindis 8 k. aug.

n.maji; Uereneus 5 k. mart.; 8 id. ap.; 3 15 k aug,; ; 4 k. jul. (bis); n. roaji
pr.

Glonicus

U

k. jun.

n. aug.

Gandriena 15 k.

jul.

Gloriosa6
Gloriosus

id.

maji; 7 k. aug.

Gangalus lOk.
Garoticuspr.

jul.

9k. mart.

Herentus pr. n. raaji; n. aug. Uerifelus 4 n. mart.
Heriis(.0 8 k. roaji.

Gargilus 8 k. oct.
id. jan.

Goamalusie k. maji. Goddeus 6 id. maji.
Goddinis 13 k. mart. Gordianus7,6id. maji
;

Heripimaris3

n- marl.

Heris(.013k. maji.
5 id.jul.; 17,
Herisius 4 n. jan.

Garphorus 7 k. mart.

Gasonus 6
Gatta

id jul.
jan.: 14 k. sep.

ok.

Gaudenlia 3 k. sep.

15 k.oct. Gorgius 6 k.

raarl.
id. jul.

Uerma19k. sep. Uermemphus7 k.
Hermespr.
jan.; 12,

maji.
(bis);

Gaudentus7 k. jul. Gaudianus 15k. oct.
Gaudius 7
Gaudolus
id.

Gorgodianus 6

k. jan.; k. jan.

pr.n.

Gorgonia3
Gorgonius 5

n. jun.
n. jul.
id.

H

k. feb.;k. mart.:5 k. maji;

nov;k.DOv. 9,7, 5k.sep.: 11. 3k.
mart.
:

nov.

pr. n. maji. 4 n. jun.
id.

GorgoQus 5 n. mart.; 5, 4
5id. jul.:4
n. sep.;

6,

Uerroia 19 k. sep.

5

id. sep.

Herroilus3 n. aug.
Herrais 9 k. feb.

Gaudulus

Gaudus 8

jun.

Gortonianus 4 n. ap.

INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM.
Ilermogenes 16,
15. <3, 7,
k. sep.
;

XXXV

5 k. muji;

6,

id. maji; k.

10

k. jul.;

id. jul.;

8

k.

aug.;

Joventia 14 k. mart.

5

n. m.iji;

1

1

k. sep.; id nov.

nov.; id. nov.
k.

Jovenlus k. juQ. Jovianus 4
jul.;
id.

Uennogeratus

11 k.sep.

JafTerus 6

mart.

mart.:

4 n. jun.; 17

k.

Hermon 15

k. juD.

Jamnica

4 n. jun.

7 k. aug.

Herolius 6 n. marl.

Jannis k. jun.
id. raaji.

Joviniana 4 n. jun.

Herolus G k. niart.;

Januaria 8

k. jan.:

8

id. jan.;

H
k.

k. feb.;

Jovinus 8

k. jan.

Heronimus
Herolhus

pr. k. ocl.

6, 5 k. inarl.; pr. k. mart.; 6 n. mart.;

Ippia 6 id. fob.

lleros 7 k. mart.
i

8, 6

(bis),

5

id.

maji

;

10

jun.;

k.
;

Ippius G id. feb.
Ippolilus
n. foh.
((-/(.

k. jul.

jun. (bis); 4

(ler),

3 (ijualer) n. jun.
id. jul.;

Uippoliluscl Yppolylus) 3

Herlula pr. id ap.

7, 6 id. jun.; II k. jul.; 5

16,

Herulus 7 k. mart.
Hessa 15
k.

45(bis)
nov.

k.

aug.; 13

k.

nov.; 8,

3 id.

Isaac 8 k. ap.; pr. id. ap.
Isicus {cfr. Hysicusot Ysicus) pr. k. jun.

aug.

Hier... [Did. eliam Her...)

Januarius

id. jan.;

19

k. feb.; ^ n.

marl.;

Isidorus [vid. Ilysidorus)
Italira pr. k.jul,; pr.

Hierapius 14 k. mart.

3id. mart.; 16, 15
id. ap.;

k. ap.; pr. id. ap.;

k.sep.

Hiercmias pr. n. maji.
Hiereua 4
Hieria
id.

15,
inaji

14,8
;

k.

m:)ji;
;

n.

maji;
n.

Itrodolia

3

n. jul.

feb.
-

pr. id.

id.

maji

k.

jun.; 4

Juc... {vid.

diam Joc.)
k. marl. (bis).
;

W k jul.

jun.

(ter);

5, 4

id. jua.; 6,

5

id. jul.;

Jucundus 9
Judas k.
nov.

llieroDymus

(ui(/.

Heronimus).

id. jul.;

16, 15, 6 k. aug.; 4 id. aug.; 13, 3 k. oct.;
pr. n.
oct.;

maji

k. jul.; 6 k. nov,; 5 k.

Hieros 5 o. marl.
Hil... (vid. etiam Hel...)

7

id. sep.;

8, 5, 3 id.oct.; 16, 15.
6, 3
(bis)
:

1i,
k.

13(bis),

Judilh pr. n. raaji.
Julia
1

Hilarina pr. k. jan.

k.

nov.;

pr.

nov.;
;

k.

3,
;

6

k. mart.; pr. id. ap.; 8, 6 id.

HiiariDus3n.jan.;3id.mart.(?);17k.aug.
Hilarius 3 id. mart.

nov.

8, 7, 5,

4, 3 (bis) id. nov.

16,

maji

14, 11 k. jun.; 4 a. jun. (([uin;

13 k. dec.
Januarus 5
k. jan.; D. jan.;

quies)
5,

pr.

n. jun.

(bis); n.

jun.; id.

Hilarus 4 n. feb. (bis); 4 id. mart.; 16 k.
ap.; 3 id, ap.; 4 n. jun.

3 id. jan.; 3 k. mart.;
;

jul.

;

6, 3 k. aug.;

pr.

k.

sep.; 8,

7

11 k. feb.; 16, 13

(ter), 6,

(his) id. nov.

Hilavus 13 k. maji.
Hilcharias
1

pr. k. mart.; 8, 6 (bis) id. maji
jun.; 3 n.jun. (ler); 6 id. jul.

1 1

k.

Juliana 6 k. feh.; 4 n. feh.; 14

k.

niarl.;

9 k. sep.

3 n. jun.; 6 id. aug.

(bis).

Hilpidus5

k.

mnji (bis).

Janulus pr. n. mart.
Janurius 16
Jason 6
et

Julianus 7 k. jan.; 8

id. jaa. (bis);

5 k.

Hilpis 4 D.jun.

k. dec.

feb.;pr. id. feh.; id. foh.; 16(bis), 11

Hipericus 11
liip...
(''('/.

k. jul.

id. jul.; pr. id.

aug.

k. mart.; 7,

3 id. mart.; 17, 4 ^his) k.

eliam Ip...
k, niarl.
;

Yp...)

Iditius 6 k. mart.

ap.; 4 D. ap.; pr. id. ap.;

15 k. maji;
k. jul.;

Hippolitus 7

pr. id. sep.

Idonus

k. jul.

10 k. jun.
jul. (his)
;

(bis);

10,

5

5 n.

Hispanus

1

i k. feb.

JeiacoDUS pr. n. jun.
Jereinias
(ytti.

13, 8,
13.

7k.aug.; 5id.aug.;
9, 5 k. sept.; pr. k.

Hludowicus 12

k. jul.

Hieremias).

pr. n. aug.;
sept.; 13, 8

Hominus 5
Honestus 8
Honis 12
k.

k.
id.

jun.
maji.

Ignatius 18 k. jul.

k. oct.;

8 id.oct.; pr. k.

Ignalus 8 k. jan.
luiicio 14 k. maji.

nov.; k. nov.; 3 id nov.
Julita

ap.

16 k. 14

jtil.

Honorala 3 n. jun.

Iminander 7

k.

mart.

Julius

k.

feb.

;

H

k.

mart.

(bis);

5

Honoratus 4 k. jan.; k. jan.; 17, 15, 14,
6,

Immo

1 i

li.

dec.

n. mart.

(bis); 5 id.
id. oct.

raaji; 4 n.

juu.;

5k.

feb.; 4 n. feb.; 14.

6 k. mart.;
k.

Incidus 6

id.

maji.

9 k. sep.; 7
Julus 8
;

4 n. mart.; 6 k. maji; pr.
n.
iiaaji;

maji (bis);

Indica 14 k. jun.

id. jan.:

1lk.feb;4n.
pr. id.

mart.;
raaji;

6 id. maji; k. jun.; 4 n. jun.
jul.; 7 k. sep,;

Indicus 6 id. maji

14

k.

jun.

3

id.

mart.; maji
;

ap.; 6
;

k.

(bis);

8

id.

18

k. oct.;

Ingeuiana

k. ;ip.
k. iiiarl.; id.

pr. k.

n.

maji

6 k.jun.; 13

16 k. dec.
Honoria 4 n. jun.

iDgenua 5

mart.

k. sep.;

Ingenula 16
jan.;

k. feb.

Juaella 14 k. mart.
4 k.

Honorus 3 k. jan.; n.
U.mart
pr.
k.
;

8

id.

jan.

;

14

Iiigenuus 3 id. jan.;
ap.; n. jun
;

mart,;

15

k.

Junuarius 3
Junula 5
Justa 8
jul.:

id. feb.

n. ap.;pr. k. raaji; 6 id. maji;
;

o. sep.; 3 id. sep.

n. raarl. k. mart.; 4 (lcr), 3 n.

jun

13

k. jul.

Ingnherlwi id. ap.
id. ap.

]uo.; id.

Honuralus

{cfr.

Honoralus) pr.

Ingona 5 k. mart.
Innocentia 4 id. aug.; 3 id. nov.

I4k. aug.; k. aug.;

pr. k. sep.;

16
11

k. dec. (bis).

Horestis 5 n.jul.

Hortasus 15 k. jun.
HortiDSus 3
id. jan.

lunocentus pr.

id.

mart

;

4 n.

jul.;

Justenus 5 k. jul.
Juslianus n.
Justinus k.
inaji.

k. sep.; 10 k. oct.

Hortisiana 16 k. feb.

Innulla 6 k. raart.

uiaji.: pr. n.

aug.
pr. k.

Hospis 3k. aug.
Hugoberlus 3
k.

Invicus 3 id. maji.
nov.

Justus 9 (his), 5 (his), 4 k. marl.;

JoanDes(m(i. Johannes).

mart.; o, 3 o. mart.; pr. id. ap.; 3 n.
jun.; 3 k. aug.; pr. n. aug.; 9 k. sep.; 6 pr. id. ocl.; 12. 9 k. nov.; k. nov.;
id. nov.;

Husandus 5
Hyranarus 8

k. maji.
id.

Job 6

id. niaji.

ap.

Joc... (yid. etiam

Juc.)
6 k. aug.
jul.

Hynus 4 k. jul. Hyromeus 3 id. mart.
Hysicus
4
{cfr. Isicus
et

Jocunda 6

id. maji;

16

k. dec.

Jocundianus 4 n.
Ysicus) 6 n. jul;

Juv... {vid. etiam Jov...)

Jocundus

n.

jan.;

8,

Sid.jan.; 14

k.

Juvenalis 5 n. maji.

id. sep. id. sep.

marl.; pr. k, maji; 5 n. jul.

Juvenus I7k. jun.
;

Hysidorus 6

Johannes 15 k. marl.;
id.

12 k. raaji

7,

4

Juvinianus 3 n. maji; 4

k. ocl.

maji

;

8 k. jun.; k- jun.; 8 k. jul.
6. 4 k.

(bis);k.jul.;8,6, 5 id.jul.;

sep.; 3 n. sep.; 8 k. oct.; k. oov.

K
KaIendio(cy'r..Calendio) pr. k. nov.; 42,
11 k. dec.

I

J

Jonas 16 k. mart.

Joseph 13,9 k.ap.
Jabellus 9 k. feb.

Joseppus 12 k. ap.
;

Jacontus 4

id.

aug.

5, 3 id. sep.

Joserus 1i k. ap.

Karolus 5 k. jan.

Jacobus 6k.jan.;
k. maji;
k.

id.

mart.; 8 k. ap.;pr.
maji; 6

Josippus 15 k. mart.
Jov... (vid. etiam Juv...)

maji

(bis); pr. d.

NOMINUM SANGTORUM. INDEX ALPHABETICUS
XXXVI
Litorus id. sep. (bis).

Machodo
Locusa 12
k.
k.

U k.

aug.

Maconuslo

k. maji.

jun. jun.

Macr... {vid. etiam Magr...)

LocusU 14
Lffilus

5

k.

juL

Macrianus 5 k. jun.

Laborus pr.
Ladicus 5

n. maji.

Longa 4
{vul.

k. oct. ocl.

iJ- aiig-

Macrinus 15 k. oct. Macrobus 12 k. mart.;

n. maii.

Lambenus
bertus.)

Lanlberlus

et

Laotde-

Longesa 4 k.
Longinus
k.
id.

mart.; 13, 12 k. aug.; 10

Macropus 15 k.

oct.

Magarus 3
nov.
k-

k. mart.;

Lambesis 7l(.mart. Lampadius 14 ^- aug-

Longus6

nov.
k. oct. k.

Magdaletis pr. id.jun.

Lampasus

i1

V-

mart.

Lopatus 16

Magnuspr.n.feb.:

16. 15 k. raart.;

Uk

Lamtanus6
Lantdeberlus

k. jul.(bis).

Loquumfas 15

mart.

sep.; pr. n. sep. (bis).

Lantbertus 15 k. ocf.
jrr.

Lubercus {cfr. Lupercus) 11 k. feb. Lucas3id.mart.(bis):id.mart.;3n.sep.:
11 k.oct.;17,
lli,

Magrinus 13 k. aug.

Magrobus 14
Magrona pr.

k. mart. n, maii.
;

k.jun.
id-

Ibtbis), 3 k. nov.

Largus 16k.ap.; 5
Lassa 5
icl.

aug-

Lucanus 4

Magropus
k. roaji.

pr. n. raaji
.^)

13 k. aug.
iun.

feb.

Lalina 4 n.Jun.

Luceia 7, 6 k.jul.

Magrus (Mager

7

id.

Laudicia 71>.aug. Laudicus 5 id. aug.

LuceiasSk.
4 n, nov.
(bis)

Magulfusl
jul.

k.

jun.

id. maji Lucella 14 k. mart.; 8 k. ap.; 6
;

Maiolus 4 k. feb.;6id. maji.
Maiorica pr. k. maii(bis).

Laurenlius 16

A. scp.;

4 id.

aug.
jun.; k. jul.

Laurentus 4 n.

feb.: pr. id. ap.;

3 n.juo.;

Lucellus

U
k.

k. ap.

Maioricus pr. n. maii.

8 k. oct. pr. n. aug.:8. 5, 4 id. aug.;

Lucia 8

id. feb.; k. jun.; 3 n.

Maiosa k. iun.
Maiulfus
(uid. Magulfiis).

Laurianus 4 n.

jul.
k.

Luciana 8
jun.

mart.; 15

k.

jun.

Lauta pr. k.jun.:

Lucianusn.jan.; 7

id. ian.; k. feb.; 7,

6

Maiulinus 12 k. feb.

Lazarus

U

k. feb.; pr. id. ap.

Lea 4

k. oct. k. feb. k.

(bis), (ter)k.mart.; I5k. ap.; 17, 16 pr. k. maji; 6 k. jun.; 7. 6 4 k. maji; jun.;id. jun.; 14, 13 k. aug.; id. id.

Maiulus 15k.

feb.; 11

k.mart.;5id.maii.

Maiurus k.jun. Malchus k. iun.
Malcus 6
Malina
\

Leacus 6

Leaoder 3
Lector 8

mart.
4 k. maji
;

aug.;
4 k. jun.

pr. id.

oct.; 7, 3 k. nov.;

U

k.

id. maii.

dec.

k. maii.
id. oct.

id. ap.;

Legissima 5

k. maji.

Lucidous 3 n. jan.
5
k. oct.

Mallusus 6

Legonlus pr. n.

jul.;

Lucillus n. maji.

Mamas 12
6
id.

k. feb. k. aug.
id.iul.; pr.

Leifardus 3 n. jun.

Lucinus

pr. k. maji.;

maji

(bis).

Mamraa 16
nov.

Lenuca

n. mart.

Luciola 5 n. mart.

Mammaruspr.
Mamuiertus 5

k.nov.;8id.

Leo... {vid. ctiam Leu...) id. ap.; Leo k. mart.; pr. id. marl.; 3

Luciolus 5 n. mart.

10
id.

oct. Luciosa 5 k. mart.; 4 n. ]un.; 8. 4 k.

id. maji.

k.maji

:

pr. k.

jul.;

6 n. ocl.; 4

Luciosusl5k. jun.

Mamraerus
4 n.

pr. id. marl; k. nov.

nov.; 15 k. dec.

LuciusU

(bis),

12. 6 k. feb.: 6,
4

Mammes

17 k. aug.; 16 k. sep. (bis).
k. sep.

Leocus

n. mart.
k. feb.
id.

mart.; 8 id. jun.;

k.nov.

Maramila 16
Maoilus 8
feb.;

LeodotiusS
Leodricus 6

Lucritus 19

k. feb.

id.

mart.; pr. id. ap.; 4, 3 k

ap.

Lucus6id.ian.;l5k. feb.;7. 6id.
15,
4 k. ]ul.
;

maji; 5 id. maii.

Leogadus 11
Leonedis 16
1(1.

k.

nov.

6k.mart.;
8
jun.

id. mart.;

12
id.

k. ap.; pr.

Manirus 15 k. ap.

tbis),

10 k. maji;

6

id. ap.;

k. maji: 8,
;

3

raaji;

15,

Mannica

id.

nov.
k.

aug.
k.

10
feb.

k.

3 n. jun.; 5 id. aug.; 15,

Mannirra pr.

mart.

Leonella 16

13, 6, 5k. nov.

Manon
k.

5 id. aug.
k. jan.; pr. k.

Leonidis 6 k. maii.

Lucussa 6

id. niaji.

Mansuetus 3
maji.

marl.

Leonidus 4 k. jul. Leonlusl3, 12k. feb.;Uk.ap.;
6,

Lupercus
k. jul.;

{cfr.

Lubercus) 17

Manulus

n. mart.

Lupicinus

3 n. feb.

Mappalicus 9 k. mart.; 15,
n. maii.

U k.maji; pr.
;

oid.

jul.;

U

(bis),

13 k. sep.; 17

Lupilia id. ocl.

k. oct.; 6 n. oct.
Leu...
(rii/.

Lupus

k. pr. k. jun.; k. jun.; 4k.aug.; 8

Marceanus 16 k. mart.
Marcella 4
id.

eliam Leo...)

ocl.; pr. id. ocl. (bis).

ap.;

n. maji

6 id. maii;

Leucippus

(c^r.

Leucyppus)

4 id. aug.

Luricus l5

k. feb.

4n.iun.;

4 k. jul. (bis).

Leucius 16

k. feb.

Lusork. nov.
Lusus 5
Luta 16
id. feb. k. raaii.

Marcelliaous k. iun.;
aug.; 5 id. aug.

14 k.jul.; 15 k.

Leucus 3
nov.

id.

jao.; 18,15, 13 k. f6b.;15 k

Marcellina 8, 6k.mart.

Leucyppus

{cfr.

Leucippus) 4
oct.

id- ai'S-

LulatuslSk. aug.
Luxorius 6
k. oct.

Marcellinus3
4 n.

u. ian.:

Uk.marl.; 3k.ap.;
n. maii
(bis);

ap.; pr.

n. maji;

Leudegarius 5 n.
Leudolius 7

k. feb. k.

Luxurus 13

k. sep.

3

id. maji; k.

jun.

;

4 n. iun (bis); 5 k.

jul.; 6 k. sep.;

4 n. ocl.; 7 id. ocl.; 13

Leviorus 16

marl.
k.

Leupardus 15
Leusus
Liaslamonus 5
Liberalis 8

feb.

M
Macculinus 3 k. maii. Macedonus(c/";-.Macbedonus)4,3id.mart.

k.

nov.

Marcellosa 13 k. iun.

k. jan.
id.

Marcellus17, 16
k. mart.; 3

k. feb.;

13,12, 11 (bis)
pr.

feb.

n. iun.; 13, 5 k. jul;

Liber 16k. juo.; 9 k. ocl.
k. maji.

Maceonus 15
Macbabei

k. maii.

oct.; n. n. sep. (bis); 4 n. oct.; pr. n.
oct.: 6,
;

Liberalus 5

id. sep.

k. aug.

3

id. oct.;
;

16

k. dec.
:

Libius7

k. k.

marl. mart.

Macharias pr. k. mart.

8, 7 id.ap.
;

Marcia

13 k. feb.
:

5 n. mart.
;

18,

8

Libosa 8

Macharius pr.
3 n. jun.
nov.; 6 id.

id.

ap.; 4 n. jun.

12 k.

k. maii

8

id.

maii

4 n.jun.; 6 id.iun.;

Libosus 4
Licerus 18

k. jan.;
k.

nov.

16, 11 k.iul.;3id.oct.
Marcialis 3 n. jan.; 5 id. ian.; 12, 11 k.
feb.: 4 n. feb.;

feb.

Macharus4

n. jan.; 10 k. feb.; 6 id. ap.;

Licianus 5 k. jun.
Liclissiraus 6 k. maji.

id. pr. id. ap.; 6 id. iul.; 5 k. aug.; pr.

14

(bis),

12

k.

mart.;

aug-: 12 k. nov.

3 id. marl.; 17,
(bis);

16.3 k.maji^n. maii

Lidia 5

k. niaji.

MacbedoDUS
k-

(r^r.

Macedonus) 3id. mart.;

Liornus 18

k. maji.

nov.

6k. iun.; k. iun.; 4 n. ^un.; n pr. k. jul.; 7,6 id. iul.; id. iul.; jun.;

;

INDEX ALPHABETIGUS NOMINUM SANGTORUM.
12. i1 k. sep.; 8.4 k. ocl.; k. oct.; pr.
n. ocl.;8. 6
id.

XXV II
k.

Materna 4 n.jun.

Menelanlus?
Menelaus 5
;

mart.

ocl.:

15

k. nov.;

5

id.

Matherus 12 k. nov.

n. jul. (bis).

oov.; 17, 16 k. dec.

Matheus
maji
;

(c/r.

Mattheus) k. maji
maji

pr. n.

Menerimus 17
Menerus 17

k. jun.

Marcialus 4 n. maji.

11 k. oct.
id.
(bis); k.

k. jun.

Marcinna 6

k.

maji

:

5k. jun.

;

in.jiin.:

Malrona 8 k. mart.; 6
jun. (bis)
;

MenorvHS

id. raaji. id. jul.

\o

k. sep.

4 (ler), 3 n. jun.;

pr. id.

Menesus pr.

Marcianus

{cfr.

Martianus) 16 k. marl.

;

sep.: 16, 15 (bis), 11 k. dec.

Meneus 3

id. jul.

5 id. mart.; 7 k. ap.; n. ap.: 17 (bis), 16, 15, 6,

Malronica 8

id. maji.

Mengenus 17
Mercurius 8

k. jun.
k. sep.

5,3
jun.

(bis) k.
;

maji

;

6
;

id.

Mattheus

(c/"r.

Malheus) I2k.jun.

maji; 15
id.

k.
:

k.
;

jun. (qualer)

6

Matura 3

n. juo.

31ercuruspr. n. mart.

jun.

6 n.

jul.

6. o (bis) id. jul.
:

Matulina 6 k.ap.

Meresorus 4
ap.

id. sep.

7 k.aug.: 14

k. sep.
;

i

n. ocl.

;

7, 6.

Matutinus 11

k. feb.; pr. n.

Mereus 17

k.

nov.

3 k. nov. (bis)

14, 13 k. dec.

Maventus 8

k.

maji.

Meritus 3 n. ap.; pr. k. maji.

Marcilus 5

k.

jun.

Mavorus 4
Maurella 6

n. jun.
id.

Merobius 17
(bis).

k. oct.

Marciosa 4 n. jun.

maji; 12 k. jun.

Merona 3
Messor

n. jul.

Marcius 17

k. oct.
k.

Mauri

id. oct.

(cfr.

Missor
fcb.
id. id.

?)

17 k. maji.

Marcotus pr.

nov.

Mauricius 10

k. oct.
id. jul. id.

MeteUus9k.
Melrodora 6
sep.

Marcus

n.

jan.;

8 id. jan.;

U
6 6

(bis),

13

Mauricus 6, 5

aug.
mart.

k. mart.;

3 id. marl.;
k.

15, 14 k. ap.;
:

Maurilio 3 id. sep.;

Melrodus 4

pr. id.

ap.; 12

maji

id.

maji

;

Maurinianus

k. feb.

Melropolus 3 n. aug.

15

k. jun.;

k. jun.

(bis);

id. jun.;

Maurinus

4 n. feb.

Melropus 6
Metrus 6

k. nov.

8 17, 14 k. jul.: k. sep.; 5 id. sep.; 9,
oct.; d. oct.; k. oct.; 4 n. ocl.; pr. n.

Mauritiattus 5 k. maji.

id. sep.

Maurius 5 k. maji.
Maurolus 6 k. ap.; 4 k. maji.; pr. id. nov.

Meltuana 3

n. juQ.

3

k.

nov.; n. nov.; 16 (bis), 12 k. dec.
1

Meturina 3 k. maji.

Marcusius

4 k. feb.
k. feb.

Maurus 15

k. ap.

:

pr. id. ap.

;

n. jun.

;

Meturus 8
Mica 16

k.

maji

:

pr. k. maji,

Marcusus 12

pr. id. aug.

k. feb.

Maidunus
Mareas 4

9 k. feb.
id.

Maxentus 6 k. mart.; pr.
jun.
3id. mart.: 16
;

n. maji

:

1

1

,k.

Micca 16
Micea 15

k. jul.
k. fcb. k. oct.
id.

mart.
ap.; 6 id. maji

MariaUk.
(bis),

feb.; 4 Q. feb.;
id.

Maxima U, 8k. mart.
6id. ap.
maji.
; ;

;

7
;

k. ap.;

8,

7,

Michael 3

8k. ap.; 8
17

6

pr. id.

ap.

8, 6 (ter) id.
;

Migdonius 4

mnrt.

id. maji;

k. jun.; k. jun.;
:

4

n. jun.

15, 5 k.jun.; k. jun. (bis)
;

4

Migdonus
Migela 6

4 id. mart.
id. sep.

(ter);15 k. jul.

n. aug.

:

4 id. aug.; 6
k.

n. jun. (quinquies)

6

id. jul.

:

16, 7,

id. sep.; k. nov.;

3

id. k.

nov.; 16

dec.

3 (bis)k.aug.; k. aug.

Migelia 17 k. jul.; 17 k. aug.

Mariana 6id. mart.; 5

nov.
:

Maximianus 4 n. jan.
pr. n.

Miggina pr.

id. ap. id. ap.

Marianus 7

id,

marl.; pr. k. maji

Maximilianus 8

k.

sep.

Migooa pr.
Mil... {vid.

maji: 13k. oct.; 16 k. nov.

Maximinus 3
k. dec.

id.

maji (bisj; 4 k.juD.;1i

etiam Mel...)
id. feb.

Milianus 6

Maricus 4 n. feb. maji; Marina 6 k. feb.; 8 k. mart.; pr. n.

Maximus16.

U

(ter),

12 k. ma.t.

;

4 id.

Mihcitani 3 id. oct.

4n. jun. ;6id. jun.; 16
Marinus 7 k. jan.; 12, 9
(bis);

k. dec.

mart.;3id.ap.; 18(bis),
maji:pr.n.maji:
jun.;6id.jul.
3 id. maji; pr. k. jun.
(bis)
;

11,6. 5k.
5
id.

Mihgulus 6id.
Milio 6 id. jul.

feb.

k. feb.;

5 n. mart.
:

n. maji(bis); 8 (bis).
:

5 k. maji; pr. k. maji

n. maji

k. jun
;

Milisa 17 k. ap.

;

;

8id.ma]i;7k.jun.;15, 14k.jul.:k. sep. jul.;3n.jul.:6, 5id.jul.;12k.
Marius 4
id.

id. ju\.

15.

13

Mililana 13, 5 k. maji.
Militani 11 k. aug.

nov. mart.; 4 k. oct.; 6id.

sep.; (bis)k.aug. ;pr. k. sep.; pr. n. nov.; k. nov.; 13, 12 k. dec. 3 k.

Mililo 5 id. jul.

Maro 17

k. maji.
k. mart.
k.

Medardus6
Medelius

id.

jun.; 12 k. sep.
oct.

Militus 8 id. maji

;

13 k. oct.

Uk.
id.

Miminius n. aug.

Mavobus 11

MarpusU
Marsus
Marta
[cfr.

mart.

MedioD 3

maji.

Mimmus
Mimna 9

pr. k. nov.
k. feb.

4 n. oct.

Martha) 6 k. mart.;k. nov.
feb.

Mefomus 3 n. jun. Megadulus 13 k. aug.
Mel... {vid. etiam Mil...)

Min... {vid. etiam Men...)

Minacus 3

id. nov.

Marlerusiek.
Marlbarus 14

Martha^c/^r. Marta) 17, 14 k. feb.
k. jul.
k.

Melantus k. nov.

Miualia pr. id. ap.
id.

MelanusSid. jaD,;8
Melchiades4id.

nov.

Mioander

k.

aug.

(bis). id.

Martia 8id. ap.: 18

maji:

U

k. jul.

Melasippus 16 k. feb.
id.

Minatis (Minas;-') 3

nov.

Marlianus (c^. Marcianus) 7
;

k. jan.;

8

jan.; 5 id.

aug.

Mindinus 7 k. jun.

Melciades 6 n. jul.

Minelampus 18,
Minervinus

Uk.

fob.

n. jun. maji jun. Martinianus pr. k. jun.; 4 n. 12 k. maji; pr. k.maji Martinus k. jan.;
;

Melianus 12 k. aug.
;

Minerius 16 k. jun.
1 1

Melbnus 12

k. dec.

k. sep.

k.jun.;! 5td. ma;»;3id.maji 4n.jul.;4id. aug.(cA. Brivmjun.;
sus)
;

»d.;

Mellilus bid. jul.

Mingin 17k.
Minnia 7

jul.

Meltagasus k. nov.

Miniseus 10 k. aug.
id. jul.
1
1

15k.sep.;
k.

4, 3 id. nov.

Melvius 4 k.

jul.

Melusa k. juo.

Mirendinus

k. sep.

Marlyr 12

aug.

I3k.sep. Martyrius 4k.jun.; 5n. ]ul.;
Marulla 6 id- maji.

Memma

16 k. nov.
k- maji.

Minha

4 id. jan.

Marus

1

4 k.

mart.; 4 n. mart.; 5

id.

ap.

:

phd. id. jul.; 3k. nov.;7id.nov. Massa 15 k. sep. Massedus9 k. mart. (bis).
Massilla pr. n. maji.

Memmerus8 Memmia 6 id. aug. Memno H k. feb. Memnus 14 k. mart.
Memorus 6
n. maji.

Misac 8 k. maji.
Misahel 8 k. maji.

Misehanus 16 k.
Missa 6 k. ap.

feb.

Missor

(c^r.

Messor

.^)

19 k. feb.

^ea...{vid.eliam Min...) Meaalippus7 k. marl.

Missurianus 16,6

k. feb.

Mislianus 16 k, feb.
Milisorus 6
id.

Massunus
Masulus 6

pr. n. maji.

sep.

Mastissus 4 n. ap.
id. maji.

Menedina 7 k. jun. Menelampus 15 k. feb.

Mitton 4 n. maji.

XXXVI ir
MiUtiruis i n. maji

NOMINUM SANCTORUM INDEX ALPHABETICUS
8
id. m.iji
;

k.

juD

Nasomosus 6
Navagus
Navidus
n.

id. maji.

NinniU
Nistor

pr. n. jan.
k. nov.

Ninus 16
maji.
oct.

Mitunusk. juo.

(c/-r.

Neslor) n. mart, (bis).

Mochus

[cfr.
k.

Mtt-chus) 17 k. aug.

Navalus 16 k.

n. maji.

Mociana 7
Moilcrat;! 8

nug.
«p-

H id. jun. Nislorus {cfr. Neslorus) Nisus 3 id. nov.

Navorus9
id. id.

k. maji.

Nivilta 6 k. mart.

Modcsta 3

mart.

Nazaria 5 k. aug-

Nobilis 7 k. maji
^

;

8 k. ocl.

Modi:slinus.3id. mart.
Mo.leslus pr. k1 jan.
;

Nazarius 13
pr. id. feb.
:

k. jul.

Nazarus3id.jan.;6idjun.;pr..d.jun.;
4
id.

Nobililanus 16 k. nov.

marl.;8id.ap.: 17, 1G
oel.: 12.

k. jul.; pr. id.

k. aug.; 3n.jul ;1G, 13, 5k. aug.; pr.

Nocoforus

[cfr.

Niceforus) 6 k. mart.

6 id.aug.; 3

k.

nov.

Nomensis pr. k. maji.
Nomicia 4
n. jun.
id.

k nov.

Modianus
Moeca 6

4 u. jun.

Neabdis 3 k. aug.

Nomidiana 5

aug.

Neander 7
maji.

k. jan.

id.

Moechus

{c{r.

Mochus) 7id.jun.
niiiji.

Neapolus 14 k. nov.

Nominanda

pr. k. jan.

Nominus 12
k. sep.

k. ap,
{cfr.

Moireis 4 id.

Necdonus6
Neclarus3

id. jul.

n. maji; l^S
id. sep.

Noodinarus

Nundinarus) 4
jun.

n.

jun.

Molaiis 9 k. ap.

Nonna16k.ap.;10k.
Nonnioia 4 k.
jul.

Molendio

H

Neinesinus 4
k. feb.

Molorus k. jun.

Neraesius 10 k. mart.

Mominus

pr. k. maji.

Monachus 12
Monilor 4

k. ap.; 14 k. dec.
oct.

Mouassa 13 k.
id.

Nemcsuso k.jul.; 4 Nemndus n. sep. Nemmesus 6 id. sep.
Nemosalus
n. sep.

id. sep.;

5

id.

nov.

Nonnidus 4 n. jun. Nonnina 13 k. aug.

Nonnus 17 k. ap.; 5
11
k.

k. jun.;

8 k. aug.

sep.
id, jul.

nov.
jun.

Nostinus 6
4 id. mart.; 11 k. sep.

Moiiiiii pr. n.

Nennus 8
Neocerus

id. niaji.

Monol.ippus 4 n. sep.

Neo5k.mart.;
{vid.

Novacianus 5 k.

jul.

Monordus 17k.jun.
Monlana 10 k. jun.

Neucerus).

Novasus 8id. jul
Novella pr. id. ap.; k. jun. (bis).

Neocliepolus pr. n. mart.
Neofelis 13 k. dec.
id.

Novellusk. jun.
jun.; 5 n. jul.

Monlanianusb

id.

maji.

Monlanus 10 k. jun.; 5
\l k. aug.
Mosaulis 17 k. maji.

Neolhetus G

id.

sep.

Novius 7

id. oct.

Nepocianus 7

id. feb.

Nudiusn.

jul.
[cfr.

Neporus 3 n. jun.
Nepotiaous 5
id. niaji.

Nundinarus

Nondinarus) 14 k. mart,
(bis).

Nundinus pr k. nov.

Moscenlus pr.

id. jan.

MoscuslG, 15k. feb.;1Gk. marl.
Mosycus 1C
k. mart.
jul.
id.

Neptuualis 3 u. jun.

Nerasmus 4
Nereus 5
maji.

n. jun.

Molius17k.
Moysus 8
Mucianus

(bis),

4 id. maji

;

17 k. nov.;
Optatus) 11 k. feb.

Moysitis(Moysis;') 4
iil.

16 k. dec.
Neslila13 k. aug.(bis).
id. ap-

Obtatus

{cfr.

ap.

[rfr.

Mutiauus) pr.

Nestor

{cfr.

Nislor) o,

4 k. mart.

Ocatus n. mart.

Mulierus n. maji.

Nestorus

{cfr.

Nistorus) 4 id. mart.; 3 id.

Ocianus 14 k.

oct,

Munatus 7

k. ap.

ap.; 4 n. maji.

Ocominus

3 id. feb.
;

Municia 16 k. maji.
Muniripio 11
k. feb.

Nevaliaous 3k.

jul.

Oclavia 17 k. maji

k. nov.

Neucorus 8 k. mart,
Nica 16 k. maji
;

Octavianus 13 k. mart.; n. maji.

Munnus
Muricus

6

id.

maji.

4 k. sep.; 14 k. nov.

Octavus 5

k. jan.; id. marl.; k, jun,;

6,

pr. id. ap. k. jun. k, jul.
oct.

Nicanor n. ap.
Nicaonusij
id. jul.

5 id.jul.; 3id. nov.; 42 k. dec.

October 5 k. juo.
Oclobris 4 n. jun.

Murina 6

Musoa 15

Nicea 4 k. jul.
Niceforus
(c^-.

Musciusl3k.

Nicoforus

el

Nocoforus) k.

Odemarus

n. maji.

Musnda
Mustii-us

pr. id. ap.

niarl.; 5 n. mart.;

pr. n. mart.

OIlus 7 k sep.

U

k. mart.

Nicela 4 k. aug.

Omelis (Omes
maji
;

?)

12 k. nov.

id. ap. Muslil.i 4 n. feb.; pr. k. inart.; pr.

Nicelus 14 k. feb.; 4 n. ap.; 3 n.

Opercus
Oplatus

3 n. jun.
{('fr.

Muslolus

n. jun. k. nov.

pr. n. niaji; 4 k. aug.; 4 n. aug.; 4 id.

Oblatus) pr. id. ap. (bis)
(bis);

Mustulus 10

sep. (bis); 13 k. oct.; 6 id. oct.

18 k. maji 7 id. nov.

6 n. maji; pr. k. sep.;

Muslns pr.

id.

ap.
feb.

Niceus 4 k.

m;iji

:

10 k. jul.

Musumus
Mutarus 6
Mutianus
U.

9 k.

Nicia 10 k. jun.

Oplio 3 k, aug,

id. maji.

Nicodemus 3
id.

n. aug.
;

Oranus 4

n. mart.

{ifr.

Mucianus) 6

jun.; !;

Nicoforus {cfr. Niceforus) pr. n. mart.

Oriisus 3 n. jun.

doc.
id.

5 k. maji.
mart.

Oratus 12 k. maji
Id.

;

4 n. jun.

Mysclbeus 3

Nicomedus

pr.

mart.
?) pr. k.

Orbana
marl.
pr.

k,

jun.

Nicoporus (Nicoforus

Orbanus

6 k. marl.; 8 id. mart.; 4 n, ap.;

Nicostratus {cfr. Nicustralus) 7, 6 id. nov.

n.ap,;8k.maji;8k. jun.;3k. nov,

N
Nabor
pr. id. niarl.
;

Nicus lOk.

feb.

Orestes 5 n. jul.
Orfarius 16 k. marl.

Nicustralus {cfr. Nicoslratus) 8 k. ap.

9 k. maji

;

pr. id.
6, 4

Niderunus 17
Niger 8
id.

k. jun.

Orfasus 5 Oridion 5

id. feb.

maji; 6, 3 id. jun.; 3
(bis) id. jul.; 16 k. ocl.

n. jul.;

maji.

id. feb. id.

Nigia 1G k. maji.
n. jun.

Orio 11 k. feb. (bis); 5, 4

feb.; 16,

Naborus pr.
Nagesus pr.

id. ap.;

8 k. maji; 3

Nigrandus

n. jun. (bis)^

14

k. sep.;
id.

12 k, dec.
;

pr. id. jun.
id.

Nilus 13 k. ocl. (bis).
jun.

Orion 4

mart.; 4 k. jul. (bis)
jul.

k. jul.

Namor

pr. id. jul.

Nimphadoba 3 id, mart. Nimpodora 3 id, mart.
Nina 6k. mart.; pr. n. maji
k. juo.: 4 n. jun. (ter).
;

Oriosus 4 k,

Oropon 4
6
id.

id. sep,

Naportus 5 k. oct.

maji

;

Oros 16 k, marl.
Oroseus 6
id. sep.

Nappolus C Naseus

id.

niaji.

Narcissus k. jan.; 3 n. jan.
id. jul.

Nineptus 15 k. ap.

Orosus 4
maji.

id.

sep.

Niona 8

(bis),

6

id.

Ortata k. jun.

,

INDEX AXPHABETICUS NOillNUM SANCTORUM.
Passeria 13 k. aug.

XXXIX
n.

PetruDus pr.
;

mart.: 5, 3

id.

mart.

lensusk. juD.
tosius

13k.sep.
fc

Passimonus
Passimus

l

k. iun.

4 k. jul.
oct.
;

larius 19

feb.

Passusk.

k. iun. (bis) Pelrus n. ian.:8, 6.3 id.ian.: pr idian.; feb.; 9. 8. G k. marl.; 3 n. marl. 1 \ k.

Paslor8 k jan.; 4k. ap.; pr. k. maii
id. aug.;

4

(bis)

;

4 id. marl.

;

pr. id. mart.

:

7 k.
;

9 k. sep.

ap.; pr. id. ap.; 15 k. maji

^bis)
;

pr.
;

Pala 3id. marl.

n. maji

;

6

id.

mnji

(bis)

id.

maii

Patamon UJ
acinuspr.
ffirenlus
iil.

k.

iun.

4, 3 u. jua.; 13,
jul
:

4, Sk.jul.; pr. id.

ap.

Paternica3 k. aug.
Paternuspr.id.ap.;
Puticnlus 3 id. sep.
Palifrigia3 id. mart.
Palria 3 id. mart,
Piitricia4, 3 id. mart.(bis).

15.
;

U.
;

13

k.

aug.;k. a«g.; 6 k.

8

id. jul.

U k. jun.;

13 k.ocl.

sep

b s.'/).;6 id.sep,; 3 k. nov.;pr.k.
K.

aGe16k.

oct.

nov. (bis)

nov (bis)

;

1G

k. dec.

'agala 3 k. maji.

pL'tunus 4 id. marl.

'agalusli. jun.

Phesicus 4 k.

jul.

>alamarlus 3n. marl.

Phevicus 4k.
10 k. sep.

iul.
et

.alatinu.Sk. marL(bis);4,3n.marl.: mart.; 3 k. 6ia. marl. (bis) pr. id.
;

Patricius3 n. ap.; 3
Palricus 16 k. ap.

id.

ap

Phil... {'yid.ctiam Fil...

Fyl...)

Philantia 15 k. sep.

ap.ipr. n. ap.; n. maji
Palalo

;

3 k. jun.

M

Palroclus 12 k. feb.; 12.k. aug.

PhUibertus 13

/.-.

sep.

k. aug.

Patrona 4 k. aug. Patus 18 k. maii.
mart.; 7 k. feb.: 8 k. mart.; 5 n.
k. jul.

Philiaionus 4 n. iun.

Paleslinus 4 n. jun.

Philippus7id mart
8
i(l.

;

lOk. maii

;

k. maji;
;

Paleus 13 k. oct.

maii
;

;

pr. n-iun.; 8id. iun.

17

PalladusT
jul.

id.

pr. n. jan.; 16 k. mart.;

PauU

4 n. iun.(qualer); 3 n. iun.; 12
Paulica pr. k. jun.

k. iul

pr n.iul.; 7, 6 id. jul.;
;

id. iul.

U,

5, 4 (bis) k. aug.

18 k. sep.; 11

Palmus 15 k. jun.
Palpelrus6 k. mart.
Palus C n. marl.

Pauliaa 6

id.

maji

;

k.

jun.

k. nov.:

pr.k. nov.

Pampalicus pr. n. maji.
Parapei;i 4 o. ]un.

Pamphiluspr.
Pamphipilus 3
Pampilus(c/^r.

id. feb.; 4 n. jun. d.

10 Paulinus 17, 7 k. iuQ.; pr. k. iun.; k. oct. k. iul.; 3 k. sep.; 15 11 Faulus3k. ian,;pr. k. ian.:19, 15,14, 5id. feb.; 16, I4(qua8. 4k. feb.:6,
ter)

Philooalus 12 k. ap.

Philocarpus 12 k. ap.
Philoinus 5 id. uiarl.
rhilopliolus 3 k. ap.

12,

8k.
id.

mart.; 4 n. mart.; 4 id. marl.; 13, 11. 10 k. ap.; id. ap_ id. ap. (ter)
;

Philoronius pr. id.jan.

mart.
k. marl.;

Phio

()

id.

mart.

PanQpylus) 14

mart.;pr.
pr. n.

Phioiiiolus

lOk.
id. jan.

ap.

ap.;pr.

pr.k.jul.;

14k.

sep.
(bis)
(bis).
;

6, 5 k. ma^i

;

id.

maji (bis)

:

17

Phiseus7

Pampinus 17 k. ap. Pampirus 5 id. feb. Pamporus 15
Pancralus
k. ap.

I6,7(bis)k.iun.;k.iun. (bis);
id. jun.;

Phisoncus 4 k.

iul.

4 n.iun.;8

U,
oct.;

12, 4, 3 k.

Pbison 9 k. np.
Picaria

Pampylus(c^.Pampilus)Uk. map.
{cfr.

jul;5n.iul.;l7,
19, 4
k. sep.;

16.
k.

15,13 k.aug.;
Sid.nov.;

U

k. feb.

Pictus pr. n. jun. Pietus k. feb.
Pilenlia 15 k. sep.

17

Pangralus) n. ap.;

4 id.

16 k. dec. (bis).

raaji (bis).

Pausamus 3

id. i^n.

Panemolus
Paneus 6

4 id. sep.

PinnarusOkPio 3 id.

ap.; 6 id. ap.

Pecculus 4 n. marl.
Peculiaris n. maii.
id. jul.

mart.
id.

id. sep.

Pangralus {cfr. Pancratus) 8

Pelagia5id.iul.;4h.aug.;8id.oct.;U
k. QOV.

Pionus 4, 3
Piperio 5

mart.

id.

mart.

Pannus 4
Panlaleo

k. ]ul.
id.

Panoepsus 4
'6

sep.

Pebgus6

n.oct.; 14 k. nov.

Piscioa 4 n.iun.

k. aug.

Pelestusk. maii.
Pelleonicus 3 id. feb.
(bis).

Panlalintonus 9 k. maji.

PissusS k. marl. Pistus 13 k.sep
Pitigon 15 k. iuD. Pilinus G n. oct.

Panlerusk.ap.; lok.jun.
Panuberus 4 k. jul. Papalis(Papas?)k.ian.

Peilianus 3 k. feb.

Pelvianus 4 D. mart.

Pius 6id. sep. (bis) Placidus 4 n. feb.
;

;

13 k.
;

oct.

Pelusus7

id. ap.

n. maii

3 k.

oct.;

6

Paperus9 k. nov. Papia(c^. Pappia)8k.feb.;5id.feb.;
pr.n. marl. (bis);12,U,5k.ma3..

Pennadus 4 id. ap.
PenniceusS n.ian.
Penlalis 4 k. ap.

id. ocl. n. ocl.; 5id. oct.; pr.

Placio 6 n. oct.

PapirusSk. nov.
Papozinicus n. juo.

PlamfagoDUS

pr. d. mart.

Percidatula 4 Q. iun.

Plassus 11 k. iun.

Perecria 6

id.

ap.

Pappia(c^r. Papia) 8 k. feb.
Parcilalus 16 k. maji.

Plausus 4

id. feb.

Peregrina 8. 6 k. mart.

PeregriDUs3D.maii:17.
PeregrusSid. iuQ.
Perentus8id.
iul.

16k.jun.

Plriutus3k. ocl.
Plebius

Parens 17 k. dec.

iGk. mart.

Parimadus 13 k.

oct.

Plenus 9 k. maji.
Pleo 4 k. jul.

Parminus
Parnus n.

n. jul.

PerfidusUk.
Permia

marl.

Plcseus 5

id. fch.

Parmus 19

k. sep.

pr. d. marl-

Plesus
feb.
:

U

k. mart.
jul.

jul.

PerrooDUs 5 id.aug.
6 k. Perpetua 3 k. jaD.:
pr. n.

Parla 3 id. mart.
Partafus 4k.iul.

t „ fpK 4 D^Ieb.

Plutarchus 4 k.
.

j^

j„i.

marl.;Q.mart.;pr.D.DOV.

Pu...) Po... (vid. efiam

Parlemus n. ParleDusk.

jul.

PerseveraDlusk. dov.

ap.; 16 k. jun.

Pobisus 7

id. nov.
id.

Perseus
Perleous

U

k. jul.
k. maii.

Poblus pr.

nov.

Parlhemus3 id. feb. Parlhcnus5n. iul.
Parlhinia

U

Uk. jun.
jul.; 13 k. aug,

PessianusUk. mart.
pelecon 5
id. feb.

PoebuslS k. marl. « i „,rf P<Bnisk.feb.(bis);3id.feb.;3.d.mart.
P(Enus 5
id. fcb.

Partimusn.

Peteglondus15k.jun.
maji. Pelivus 3 n. marl. petra 7 k.
Pelronilla pr- k.iuQ.

Pola 3 k. i^m.

Partinus k. ap.

polegralu8 8 k.jun.

Parlorus 13 k. aug.
Passa id. ap.

poleus 5 k. sep. k.marl. Poliartus 16

Passamonas 16 k. mart.

PetruDiusid. mart.

Passemus 3

n. jun.

NOMINUM SANCTORUM. INDEX ALPH^nETICUS
XL
Primosa 4
Poliaslus 7
id.

Pullusk. iun.
n. juo.

pn.
fcb.;k.feb..

PoIicar,.us7k.feb.:pr.k.
nov. 5id. aug.:6k.
Policutus 12 k. juD.
Polio i id. jan.
Poliotlu3 7 id.jan.

Primulus5
feb

jun. Primosuspr. k. maji(bis):8id. juo. id. maji; l4k.

|'ulverus u. maji.

Pulviusll

k. feb

Primus3n.jao.:U, 12,Gk. feb.;M

Pupillus pr. k. mart.

;Uk.

(bis); pr. uKirt,: pr. id. ap.

Pupivus 4 D.

feb.

12(I>is). D.raaji :16. 14,
n. juo.;

4k.jun.;4.

n.juo. ;6.5id.jUO.;

U

k-

Puplianus 4 o. nov. Pusinnus 5 k. marl.

Poliuclusbid. apPolitiluslG k. inart.
Pollenlia

sep.;k. ocl.;bn jul.;5id. aug.:8k.
ocl.:

PusilimusO k. mart.
Pylicus 4 n. mart.

8k.

oDv.;

pr. n. nov.;

7, 6 ui.

3

id.

maji.

Pymenus 15
Pyvidiusn.

k. ap.
iul.

uov.; 17 k. dec.

pollioS, i k. maji.

Primusus 5k. mart.
Principia

PoIIulaOH id. jul.

3

id.

nov.
4 ui.

Polorronus pr

k. maji.

Principus 4 n. maji.
Priscianus

Polus 12k. juD. (bis).
Poly...
{vi<i-

U

k. maji

;

16 k.

oct.

Q
QuaetusS
id. ian.

;

Poli...)

PomcrusUk.
Pomodi;mus

ap.

Priscus7k.juD.:k.iuD.;3D.jun.;3k.
oct. aug.;k. sep.: 4 k- ocl.; k. 7 id. jun.; 13 k. oct. Privata 6n. maji
;

pr. k. maji.

Pompeiii 4 n. juo.

Quapileus 13 k. oct. Quarla 3id. raarl.: 8
Quartia 4n. iun.
Qu.irtilla15,

id.

nov.

Pomponius 1o

k. mart.

Privatianus u.

iiiaii.

Pomponus
Ponlccus 4

3 n. jun.
n.

Uk.

ap.; 8 id. ap.

privatula 4 n. feb.

jun.
id.

Privatus 6 n. maji

;

n. jun.;

12 k. sep,;

Quarlious 15 k. ap.

Pontia 16 k. dec. aug.; 4 Pontianuspr. k.jaD.; 4 k.

12 k.

oct.;

8

id. oct. id.

Quartus pr.
maii.

id. ap.;

6

id.

maji

;

pr. Id.
n.

ProbatusSk.jan.; 6
Probus n. ap.; 3
6
id. oul.

maii.: Sid.iul.; n.

oct.; pr.

nov.;

aug

;

id.

aug.
sep.

id. mnji;

o k. ocl.; 7,

PonlMiius lUk.

n. nov. (bis). Quatratus 7k.iun.: 13 k. sep.

PoatusfJ

D. oct.

Procatus pr. k.iun.
Processa pr. n. maii
;

Quiodeus 7
8
id.

id. maji.
;

Popia 10 k. leb.
Porlious 4 n. juD.
Porfirus
jtr.

maji.
;

Quinta n. maji

6

id.

maii.

Processus 6 k.

feb.; n. maii

pr. k. iun.;

Quintalus6

id. maji. id. ocl.;

n. nov.

k.jul.; 6 n-iul. Proclina 17 k. maji.

Quintasus 15 k. ap,; 6
nov.

16 k.
pr.

Porluspr. k. ap.
Posinna i n. jun,

Procubus H

id. jul.

Quintianuspr. k. jan.: 13 k. mart.;
k. marl.; k. ap.: pr. k. maji
:

Posionus pr.

id. feb,

Possessori,3n.
k. scp.

jan.;5,4id.,an.; 19

Procula

4n.ap.;k.iun.;3n.iun.
id. ap.;

k. roaii;

Proculus 4 n. ap.; pr.

18,

14 k.
1

pr. u. maji

;

18, 17 k. jul.

maii:k.maji;pr.id. maji; k. juQ.;
12
^bis) k.

4,

Quinlilianus 11 k. feb.; pr. n. ap.
Quiotillus 6 k. feb.

Possimus pr. n. maji.
Possinous 4 n. juo.
maji. pr. k. maji: pr. n. maji;

nov.;pr. n. nov.

Prodeotus

[cfr.

Prudentus)17 k. maji.

Quiotilus 14 k. ap.

Poslumus

Polamia 17 k.

4D.jun.;3k, aug.

Piofunusk. aug. Promacus 13 k. nov.

Quinlinus

k.

maii

;

8 k. sep.; pr. k. nov.

Quintula pr. id. ap.; 6 id. maii.

PolamiDus ik.jul.
Polainius 10 k. mart.

Pronus

pr. n. fcb.

Quiotus pr. n.jan.; 5,4, 3
jan.;

id. ian.; pr. id.

Potamonb

id. feb.;

ISk.iun.

Prosalaiiius 19 k. sep.

U.

12 k-

feb.; n. mart.; 15,

U

Prosdocus 17 k.

niaji.

k. ap.; D. ap.; pr. id. ap.;

15 k. maii;
iun.

Potiimus17 k. maji.
PotontcIIa n. maji.

Prosducus 18 k. maji.
Proseria 4 id. ocl.

id. maji; pr. n. maji (bis); o. maii; 6

U.

12

(bis), 10,

6 k. jun.;
;

k.

Poleolis

Sk.

feh.

Prosia 4 k. feb.

(bis);3n.

juo. (bis)

4

id.

aug.; n.

Polinus k. JUD.

Prospolmus 19 k. sep.

sep.; 5, 4, 3 k. nov.

polomuslSik. sop.
Pr»..(vid- <''«"'

Pre-O

Prostocus 3 k. maii.
Prolasus 13k.jun.; lak.jul.; 5 k-aug.;
3 k. nov.

Quir... (vid. etiam Gir...

et

Gyr...)

PriDcomis 16 k. mart.
Praiiectus

17k.ap. 8 k. Quiriacus 13 k. feb.; pr. id. feb,; 16
Quiriaca
;

id. ap.

8k.

feb.
jul.

ap.; 4 D. ap.; 8 id. ap.; 18,

10 k. maii;

Prffitextulus 6 id

Proteus 4 id. fob.

Pruncalus 3 n. ap.
Pre... [vid. etiamVtsB...)

ProthusS

id. aug.; k. maii; 10, 15, 11 k. ]ul.; 4

id. feb.

Protidus 16 k. mart.
Protolocus 16 k. niart.
sep.; pr.

11 k. sep.
Quirillus
jul.;

0.

mart.;

5

id.

mart.; 7

id.

Preconus

Ifi

k mart.
mart.

Protus 18, 17 (bis) k.
id.

3

id.

maji; 7 id. jun.

Presens 14

k.

sep

;

6 k. nov.
{cfr.

Quirinus 4

id.

mart.; pr. k.

raaii;

3

n.

Preslabilisid. niaji.

PreleMata 14 k. jun.
Prete\tatus H id. aug.

Prudeotus

Prodentus) 3 k. maji.

iuo.; pr. n. jun. (bis).

Prunimus4
Prunus

n. mart.

Quirus 11 k.

feb.

Priamus 5 k. jun.
Prianus 5 k. maji.

4 n. fcb.

Quoamal 17
QuosquoDUS
;

k. maji.
?) 1 4 k. raart.

Puhlasusk. juo.
pr. n. maji; k. iuQ(bis);
;

Quoquofas (Quoquofatis
feb.
id. iao.

Prima 3 n.jan. 7
nov.

Puhlianus9, 8. 6 k.
Publiuspr. k.

;

4 n. juD. (bis)
8,
id.

16 k. uov.; k. Dov.;
(bis); k. jan. (bis).

feb.; k. feb

11 k. raart,;

Quolta pr. k. jao.

Primianus 4 k. jan.

pr.u. ap.;pr.id.ap.;8k. maji; n.nov. Publus U, 6 k. feb. ; 4 o. ap. 3 o. juD.
;

Primina 7

id. ocl.

(bis).

R
Ragatus (Rogatus
Haginarius 4
k.
?)

Priminius 3

n. nov.

Pudentus3 k.
Puer 3

maji.; 5 k. aug.

Priminus k. nov.
Primitiva 6 k. marl.; 10 k. aug. Primitivus 11 k. feb.; 6 n. mart. (bis); 5
k. jul.; 4
id. ju\.

id. mart.

15 k. ap.

Pufumus

k. aug.; 5 id. aug.
.)

aug.

Pu... [vid. etiam ?o.

Ralilis(Ratis.')6 id. ian.
id. ap.

Pulicarpus 7 k. mart.;

Recumbus 6

id. feb.

Primola d. maji.

Puliuchus 14. 11 k. jun.
id.

Reducta 4 n. iun.

Primolus 10 k. maji; 7
jun.; 8 id. jul.

maji;

12, 4 k.

Pullieous 4k.iun.

Reducluspr. k. maji.
Reflentus 6 id. maji.

PuIIioG k. maji.; 4k.iuD.

.

;

INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANGTORUM.
Regina 8 k. marl.; 4
D. ap.;

XLI
;

7

id. sep.

ap. (bis)

18 (bls), 9, 8 k. maji; pr. k.
niaji:

Remedius 18 k.
Reposila
\'2

feb.;

3 n.

feb.; k. oct.

s.
Sabastianas
Sebastianns) 3
maji,

maji (quater); k. niaji(bis):6,5 n.
pr. n.m.iji;

k. feb.
{cfr,
id.

nmaji; 8,6

(tor),3 id maji;

Respecl.ilus 13 k. aug.
Reslituta 5
k. jao.
id. ap.;

9

(bis), 7 k. jun,;

k jun.(ter);
4 k.

4 (ler),

Sabbatus 3 k. maji.
6
id. maji; 6, 4

3 (ter) D. jun.; pr. n.jun. (bis); u. jun.

Restilutus p.

k.

Sabianus 7 k.

feb.;

5 n. mart.

(ter)

;

16 k.

jul.

;

aug.
;

;

12 k.
k. ocl.;

juD.; 3 id. juD.; 4 n.

ocl.;

5

iii.

nov.;

Sabina 4 n. jun.
Sabinianus 5 n. mart.; 7 k. sep.
Zabinus
;

sep.; pr. n. sop. (bis); n. sep
pr. n. ocl. (lcr)
;
;

nk.

dec.
d.

pr. id. ocl
;

;

17. 8,
;

3
d.

Revoctta

feb,;

8

id. feb.
;

Sabinus

(c/r.

?)

8 k.

feb.

3

id.

k. nov.; pr. k. nov.

k. nov. (bis)

Revoc.ilus pr. n.
pr. id. ap.
Risllia k. Dov.

marl.; n. marl. (bis)

niaji (bis)

13 k. aug. (bis).

nov.; 4 id. nov.; 17, 2 k. dec.

Saccus 6 k. jun.
Sacer n. jun.

Saturnus 6
n. jun.

id.

maji

(bis)

;

8 k. jun.; 3

Rodaua

4 Q. juD.
id. jul.

Sacerdos

pr. id. sep.

Saturus 4 k. jaD.; 4 n. jan.; 5, 4
pr. id. jan.
:

id. jaD.; feb.
;

Rodtgus 6

Sachintus (Hyacialhus) pr. n. aug.
Sacintus (Hyacinthus) 4 k. nov.

19, 12,

11,9 k.

d.

RoditiaDus pr. k. maji.

feb.; 13, 6 k. niart.; n. mart.; 15 k.ap.;

RodociaDUs pr. k. maji.
Rodofia 3 D. jul.

Sacusa 6

id. maji.

pr. k. maji:6 id. maji;9,8,7 (bis)k.juu.;

SBBbastianus(c^r. Sebaslianus) 6id. feb,

4 D. jun.; 18, 13 k. oct.
pr. id. oct. (his)
;

;

\ id. ocl,

:

Rodus 3 Rogata4

D. jan.
u. feb.;

15 k. ap.; 8

(bis),

6

id.

Ssvus 8 k.sep. Salda ISk.ap.
Salitor 9 k. ap.

8 k. nov. ; pr, n. noy.

Salyrus 14 k.

ocl. feb.
;

maji; 14 k. jun.; pr. k. jun.; k. JUD.
(bis); 4 D. jun. (ter); d.

Savinianus 8 k.

juo.

Salo^3

id. ap.

Savinus 7 k.
k. nov.

feh.

d. maji.;

6

Id. sep.

;

8

Rogatiana 4 n. feb.;

13,8kmart.
3 n. jun.
(bis);

Saloous 13 k. marl.
Salpornia 4
n.

RogatiaDus 3 n. jan.; 5k. mart.; n. maji;

jun.
oct.

Saulus 14k. mart. SchiDdinus 16 k. aug.
ScoIasticus8
Sebaslianus
feb,; 3 id.marl.;
id. feb.
[cfr.

8
id.

k. jun.; k. jun.;

7

Salsa 14 1. jun.; 6 id.

nov.
id. maji.

SaUanus 13
Salvianus 3
pr.
jan.,

k.

mart.; 16 k. maji.

Rogatina 6

id. roarl.

Sahasllanus

ct

Sa-hns-

Rogalus

5

k.

idjan.; 15 k.

Salvius 3

id. jaD.;

16 k.

tiaous) 14,

13 k. feh.; 7
6
k.
;

id. tnait.

mart.; n. marl. (bis); 8 (bis), 7, 5 id.
raarl.;

4 id. sep.

SecuDda

id. jan.;

feb.;

14

(hia),
;

15 k. ap.

(his);

pr. k.

maji

;

Salunus9, 8 k. maji.
Salustius 4 u. feb.

9 k, mart.; 8 id. maji
pr. id. jun.;

4 n. jiui. (bis)

pr. n. maji; n. maji (bis); 8 (bis), 6 id.

6 id. jul.;

16,

5, 3 k.

maji;11
(bis);

k.juo.; pr. k. jun.;

k.

jun.
9,

SalustusU, 12k.jua.
Salutaris 5 id. nov.

aug.; 6 id. oct.; pr. n. nov.; n, nov.

4 n. jun. (bis); 4

id. JUD.;

8

Secundianus 4
pr. id. maji

n. feb.;
n.

13 k marl.; pr. k.
n. maji

k. Dov.;

7

id.

nov.
ap.
(bis);

Salutianus 6 k. jun.

maji (bis); pr.
;

maji (his);

RoraaDa 8
jun.

id.

lik.

jun.; k.

Salvus 16 k. oct.

n. jun.;

5

id,

nug.; 16 k.

Sambacia 8
id. ap.;

k. maji.

dec
Secundila 8
id.

RomanusS

4 n. maji

;

3 n. jun.;

Samforus 15 k. ap.

maji.

13 k. aug.; pr. k. nov.

Saminus 6

id. maji.

Secundilla pr. k. marl.; k. mart,

Rommadus
Romola 15
Romolus

6 k. raart.
k. dec.

Sammata

4 n.

jun.
k. ap.

Secuudilus n, mart.

Samphorinus 15
Sanctinus pr.

Secundinus 12
jul.;

k. marl.; 9 k. mart.i 3 n.

9, 6 k. ap.

SaDcianus 6 n. maji,
id. sep.;

k. aug,; 6 id.

aug.; id. sep.;

16

Romulus
Roneus 5

13, 12 k. mart.
id. feb.

15 k.

oct.

k. dec,

Sandus 13
Sapida

k. aug.

Secundola

4 n. feb.;

8 k. mart.;
k. oct.

k. mart.;

Ropodianus pr. k. maji.
Rolilia k. jun.

Santa 8 k. jun.
n.

9 k. ap.; k. aug.; 8

maji.
{cfr.

Secundulus9

k. marl.

Rolilus k. jun.
Ri>tinus 4 n. jun.

Sarapion

SeraploD) 6 k. marl.

Secundus 4

k, jan.;

d. jaD,:

5

id. jan.;

Sarmata7 k.ap.
feb.
id. ap.; id.

14, 12,8, 6,

5k.

fcb.; pr. id. feb,; 14,

Rubenlius 16 k.

Sarmilia 4 n. jun.

13 k. marl.;
id.

n. marl. (bis); k. ap.; 8

Rufina pr. k. marl.; 8
k. jun.;
sep.

8 k. maji;
jul.;

Sarnina 4 n. jun.

ap.;
;

pr, id.

«p. (bis);
;

8 k. maji 6
id.

3n. jun.; 7, 6
mart.;

9

k.

Sata16

(bis)

pr. n. maji

n. maji
id.

;

maji

;

k. teb.

Satheus 6id.jan.

4.3 D. juu.; D.jun.;
(bis)
id.
;

jul.;13 k. aug

;

Rufmianusek.
dec.

16k.nov.;16
id. ap.;

k.

Satiruspr. n. mart.; n. mart.
maji; n. jun.; 13 k. aug.; 5

6 id.

pr.

k. aug

;

6

id.

aug.; 4 d. scp.; 6 id.

aug.

oct.;

17 (bis), 12 k. dec.

Securus 3 k. jao.; 9, 6 k mart.
Secutor
id. n.

Rufinuslok. marl.; 8
7 k. jun.;18, 10 k. Rufunuspr. id.ap.
Rufus 3
n. ap.; 13 k.

5 n. maji

;

Satora 17 k. dec.
ap. aug.
Saltius id. jan.

jul.; 14,

7

k. sep.;

Sege pr.

pr. k. sep.; pr. n. sep.

Sattus k. nov.
Satullus 6 id. maji,

Selacus 14 k, inart.

maji; 8 id. maji

;

Satulus

1 n.

ap.

Seleocus 17 k. oct.
Seleiicus 9
{cfr.

Selacus,

Seleocus, Sok.

4,3k.
Ruginus

aug.; 7 id. nou.
4 id. raart.

Salurna7

id. feb.

Salurnilla 5 id. feb.

leugus
;

vt

Silcucus)

9

ap.

;

14 k,

Rumolusk. nov. Ruppus 9 k. feb.
Rustiana n. jun.

Saturnina 5 k. jan pr. n.imaji.; 8

16, 15. 14 k. feb,; maji
;

id.

4

n. jun.

Seleugus 6

jun.; 4 n. jun. id. maji.

(bis); 11 k. jul.; n. sep.

Sellaris 6 k. mart.

Ruslicuso
maji

id. jan.;

9

k.

mart.; 4, 3

n.
id.

marl.;Gid. mart.; 7 k. maji;
;

8
14

Saturninus 8 ibis), 4 k. jao.; pr. k. jao. (bis);k. jan.(bis}; 5 (bis), 3 id.jan.;
17, 14,12. 11,
10, 9 k.
feb.

Selvolus 15 k. ap.

;pr.k.

Sempherosa (Symphorosa) 13 k.aug. Senocio4n.jun.
Seuerolus7 k. marl. Senertis 7 k. mart.
Senerus 16, 8k. mart. Seneus3 k.aug.

pr.

id.

maji; pr. n. jun.;

k.

aug.; 5 id. aug.;

8k.

oct.

feb.; 8, feb.; k. feb.; 4 n. feb.; n.

7

id.

Rustilianus 16

k.

nov.

feb.

;

16,
:

15,

13. 9 k. mari.
(bis)
;
;

;

pr. k.

Ruslolus pr. n. jun.
Rutulia
4 n.

mart.
(bis)
:

3 n. mart.
n.

pr. n.

marL

mart. (bis)

3 Id. mart.; 15,

jun.

Rutulius 13 k. mart.
Rululus1-2, 7, o k. marl.

k.ap.; k.ap.; n.11,9(ler).7, n.ap; 4id.ap.;pr. id. 4n. ap. :pr.
6, 4, 3

SennisSk.aug.
Sennus n.jao.

Octobris

Tomus Xlll

SANCTORUM. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM
XLIl
Silvanianus 12
Senntius 7
Senliatfl
id. sep.

k.

maji.
4

SolherCc/^r.

Soler)4id.maji.

mart.; pr^ Silvanusiid. feb.;13. 12k.

Soliris(Sotir.?) 8 id. feb.

8k. juQ.
id.

kmarl.;

pr. n. m;irl.; n-

mart.; 8,

Sparata 16 k. aug.

Senturus 6

maji.

maji; id.mart.ipr.id.ap.; 17, 12k.
pr. k. maji (bis)
;

Spenus

pr. id. ap.

Seoler5
Sepaca

k. feb.

k.

jun.; * n. jun.

jun.

(bis); k. jun

9 k. jun.; pr. k. (ter) 3 n. jun.
;

Speratus 15 k. aug.

SperusS
Spes k.
Spesina 6

id. jul. (bis).

Separgus 5 n. oclmaji. Septemina n. maji ; 6 id. Septima 6
id. oct.

pr. n.

(qualer);n.jun.;9k.aug.;pr.k,sep.: 10 k. sep.; 4 id. sep. (bis>
;

oct.
id.

jun.
k. feb.

ocl.; pr. k. nov. (bis).

Speusippus 16
k. ocl.

Seplimia 5. 3 k. aug. 6 'd- o^» Septiminus 3 n. jun maji 14 k. maj. 6. 5 ,d.
; .

Silvester pr. k.jan.; 10

^

Spicapr. k.
sep.

raaji.

r^^^^g

,,

^.j^

^bis);

6

id.

Spicus 8
Spinella

id.

maji.
jul.

Septimus

.

^ ^^^^^^^^ ^

.^^^ ^ ,^^^^
;

5k.

"«'
Septina 8 k.jun^

Silvius id. inart.; 9 k. maji
^

4 n. juo.

Spisina 7 id. jun.

g

^^

^^.^

Spretus 13 k. aug.

SeraGunistP-Serap.o?)8.d.ap.
l::;:n(.A-'"^-aunis,Sarapion.SeraSerapion i.(/r.
^
.
i

;.,,,,„,s 16

k. jul.

Stacianus7

id. feb.;

9 k. aug.

Simeon
Simf..

tc/r.

M.

Symeon) 6 k aug e(wm Semph. bmf.--)
fi(

Stactheus 5k. ]ul.
Starlon 8 id. jul.
SUitulianus 3 n.jao.

7

k. ap.;

5k.

maji; 15 k. jun.

(.bisj,

o

SinforiaSimforianus {cfr. Simfurianusef

id.jul.:6,5k.sep.;6(bi9).3id. sep.;
oct. pr. id. sep.; 17 k.

nus) 12

k. sep. k. jao.

Stefana 8

id.

ma]i.

Simfroniana 8

Slofanus 5k. ma]i.
Steph... {vid. etiam Stef...)

Simfurianus
17
k. ap.;

(cZ-f.

Simforianus)pr. k. jan.

Serena 6

id. oct.

Sereuus 3
maji: 4

k. ]an.; n. jan.;
k.

8

id.

Simia 6 k. maji.

Slephana 3

id. jan.

jul. (bis); k.jul.
k.

Soricianus 13

maji (bis).

Simmelrus7 k. jun. Simo3k.jul.;k.jul.:6.5k. nov.
Simpli... [vid. Simf...)

Stepbanus 7. 3 k.

jan.;

pr.

k.

jao.;

k.
id.

jan.; 4 n. jao.; id. feb.; k.
jul.;
ocl.;

ap.; 5

4,

3

n.

aug.; 7 k. sep.; 15 k.
oct.

Serrus n. marl. Servanus n. mart.

Simplicia k. nov.

7 k.oct,; k.

Servianus 12 k. maji.
Serviliapr. k. mart. (bis).

Simplicuspr.

id. feb.;

6k.

maji; n.maji;

Steraous 3 n. aug.
Slercatus9 k. aug.
Sterceus 8 k. aug.
Stercius 11 k. jul.
Stercola pr. k
raart.

Servilianus3 k. morl.; 16 k. nov.
Servilius n. jun.

id.maji:4k. aug.; pr. idoct.; 13k. dec. Simpronus [cfr. Sinpronus) 18 k. raaji; 5 k. aug.; 8id. aug.

Scrvilus 9k.iun.

Sinedus

4 k.jul.

Sorvulus 9 k. mart.

Siof... {vid. etiam Simf...)

Slercorius 12 k. aug.

Servus 17 k. doc.
Sesinus Bid.
jul.

Sinforianus 11 k. sep.

Stercorus 8 k. aug.
Slerteus
Sterlia
id.
1
1

Sinfronius7id. nov.

k

aug.; 4 k. ocl.

Sesosia k. juu.

Sinorus7
Sinpronus
;

k.

mart.

8

id. raaji.

Severa 3 n. jun.; 16 k. nov. Sevorianus 10 k. feb.; pr. id. feb mart.; k. jul.; 6 id. aug. Severinus 3
Severiolus 6
id.

{cfT.

Simpronus) 5
.)

nov.

Sliala 8 id. maji.

3

k.

Sir... [vid.

diam Syr.

Stiabilus 6

k jun.

Sirgus pr. k. sep.; n. oct.
Siria 14 k. uov.

Stialuspr. id. ap.;

8k. jun.^pr.

k. jun.

Sticianus8 k.

atig.

mart.
maji.
feb. (bis);

Strategus 5 n. jul.
id.

|^r!^Man'-rid:jan.;k.
_ . . .

llrlcul

U,6 k^a]i; 8

id. raa]i;

3 n. sep.

Stralo"l8 k. sq>.; 7 k. oct.
Slralonicus 4 n. ]an.
Strator 3 n. ]ul.
Stria 9 k. jun.

]ul.;pr.
(bis);

3 n. juo.; 5 n. pr. k. maji.; 6 id.raaji; * ™ n. jul.; 8 id. jul.: 6 id. sep.
.

Siridonus 4 n. jan.
Sirilla pr. id. ap.

11, 10, 9 k. nov.

Sirinus4 k.jul.

Sevus
scp.

(cfr. Sievus) 4 id. aug.; 13,

12 k.

SirmusS

k. jan.

Slupor 14 k. mart.
Subitana 6 k. marl,
jun.;

Sirus 3 id. sep.; pr. id. sep.

Scxlus 3

o.

juo.

Sisinnus 5, 4 (bis), n. mart.; 4 k.

Successa 6 k. ap.

Siagrus3

id. ap.

6

(bis),

5id.

jul.; k. sep.

Successus 19, 15. 14, 11
ap.;
id.

k. feb-:

6 k.

Sicaha 4 n.

feb.

Sisiona G id. ]ul.

pr,

n.

ap.; n.

ap.; 8,6, 4 i".

Sicimodus 4k. jun.
Sicos7. 5id.mart.;3k. jun. Siddinus 17 k.dec.
Sidinus 8
id.

Sixtus(c/r.Syxlus)pr. k.jan.; 8
(bis):8. 5 (bis) id. aug.

ap

ap.

SulVronus 5 k. oov.
Sulpicius 7 k. sep.
id.

Smaracdus 5

k. nov.

maji.

Smaragdus
c 6

(c/"r.

Zemeragdus) 4

marl.;

Sulpicus 16, 6 k. feb.
Sullus n. ma]i.

M

Sido 7

k. fob.

^.ir» id. aug.

Sidonius 11 k. sep.
Sidora 4
id.

Socrales 15 k- oct.

Summista

8

id.

ap.

aug.
raaji.

Socratus16
Sodalis 5k.

k.

nov.

Susanoa pr.

id. feb.;

3 id. aug.

SidraeSk.

maji (bis).

Siggeramnus 7 k. nov. Siggonvis 13k.oct.

Sodo 8

k. feb.

Sussimus 13 k. nov. (bis). Sussus 17, 14 k. nov.
Sustralus ^ n. jul.; 8
id. jul.

Sofus 12 k. aug.
Solitor (c/r. Solutor)
id.

Sigismundus

k. maji.

nov.

Symeon

{cfr.

Simeon) n. jan.

(bis).

Siyoliaidus 7 k, nou.

Solus 5 n. mart.
Solulor (c/r. Solilor) 12 k. feb.: id. mart;
7, 6 k. ap.
;

Symph...
id. ap.;

{vid. Simf... et Sinf...)

Sigolene^
Silanus 6

k.

aug.

Syr... [vid. etiam Sir.,.)

id. jul.

8

6

id. raaji;

12

Syrgus 6

k. marl.

Sildinus 4 o. jun.

k. dec.

Syricus 7 k. mart.

Silcucus 6

id.

maji.

Solutus9k. maji.
Sordida k. juo.

SiUcitaoi 16 k. aug.
Sillefa k.
Sillir.i

Syrmalha oid. feb. Syrmiura 5 id. ap.
Syxtus
{cfr. Sixlus)

jun.

Sorece 9k. ap. Sorentus 4 k. ap.
Soroledis (Sorotes
?)

3 n. ap.; 14

k. oct.:

k. jun.

4 n. nov. 3 id. feb.

Sillus 5 id. ]an.

Silo 14 k. sep.

Sosus 3

k. ocl.

Silvana

12 k. marl.

Soler {cfr. Sother) 4 id. feb.

;

INDEX ALPH.VBETIGUS NOMINUM SANGTORUM.
Theophilus (c/"r.Thi6filus
mart.; 6 id. sep.
et

xuii

TiofiIus)id.

Trofiraus 14 k. oct.

Trofinus 3

id. jul. k. oct. id. feb.

T
.. (yiil.

Therapus 14

k. raarl. k.

Trogus 13
Troianus 4

Thetdradus 14
etiam Th...)
id.

mart.

ThcucosialSk.
Theucusa 6
maji

feb.

mpus 8
nasus 5

maji.

k. feb.
k.

id. ocl.
;

Theudeslia 8
id.
;

maji.

Tromedus 6 id. ]iil. Trophus 13 k. ocl. TropoIus3 id.jul.
Trutmundas 6
id.

racus n. ap.
7, 6 id. oct.

3

5

k.

oct.

;

Theudopa 3

id.

mart.

jan.

Theudorus 8
Theugenes
Theusela 3

id. ap.

Tuballus 4 k. maji.

rreus 6 k. nov.
rsicus pr. k. feb.
scia k. sep.
siii

Theudosia 3 n. ap.
4 n. ]an.; 8, 7 k. feb.
id.

Tubia 4 n. jan.

(bis).

TubislS
Tuia 6

k. dec. k. jul.

mart.

Tucchus 5
Tulicus 3

14 k. nov.

Theulbaldus 9

k. feb.

id. aiii]i.
id. feb.

ssus pr. n. maji.
[ianus 17 k. ap.

Theuzonus 9
Thimia

k. aug.

Thidus 8 id. maji.
5 k. maji.

Tulliaous id. feb.; 6 k. marl.

urinus n. sep. (bis).
xis n.

Tuoianus 8

id.

maji.

niart.
k.

Thimogratis 12 k. aug.
aug.
;

Tunnidus
14
k.

n. maji.

bellusU
6
id.

Thiofdus pr.

id. feb.

;

mart.;

pr.

Tunuiniis 4 n. ]uu.

cla {cfr. Thecla) 8 k. mart.; 8 k. ap.

k. mart.; 3 n. nov.

maji
;

;

pr.

k. jua.

;

k.

jun.; pr.
(bis).

Thionusie
Thointus 6

k.

mart.

Tunnus 6 id. maji. Tuppus 16 k. marl.
Turbaous Turbonus
4 k. jul. 4 k. jul.
luaji.

id. sep.
iglncia

9

k. oct.;

15 k.dec.

id. ma]i.

6 id. maji.

lesforus (cfr. Thelesforus et Tilisforus)

Thomas 5 k. jan.; 5 id. feb.; 3 n. ap.; 7 id. maji 3 n. jun.; 12 k. jul.; 5 n.
;

Turdianus 10 k.

pr. k. maji.

jul. (bis).

Turemuous
Tuscus 4

U

k.

maji.

lipla Jjk. feb.
illianus

5

k.

feb.

;IIus3 id. mart.
joclistus

Thomedus 7 k. jun. Thomocus 4 n. ]un. Thomus 14 k. jul.
Tibarianus 14
k. feb.

Tursus 15 k.

feb.

0. sep.; 4 id. sep.;

15 k. dec.

Tulus 7 k. nov.
Tyberilanus

U k.
id.

feb.

5 n. oct.
k.

joterus

12

aug.

TiberianusS
Tiburtinus 5

id.

aug.

Tyburtus3

aug.

jrcius pr. id. ap. (bis). srentia & id. aug.

Tiberlius 11 k. maji.
id.

aug.

Tycus 11 k. feb. Tyrona pr. n. maji.
Tyrsus 13
k. feb.; pr. k. feb.: 5
id.

feb.;

erenlianus k. sep.
ercntius

Tiburlius 18 k. maji.

ik. nov.
k.

Tiburtus 5

id.

aug.; 5 id. sep.
id.

pr. k. aug.; 19 k. sep.; 16, 8

k. oct.

erenluspr.

maji (bis).

Ticiauus 3 k. marl.; pr.

ap.

TyloriusS n.jun.

erianusS k. maji.
eridus 3 n. feb.
erlia pr. id. ap.;

Tigrious 13

k.

ap.

tiUnus 4

k. jul.

u,v
n. JUD.

16 k. maji.
;

Tilisforus 6 id.jan.
;

erlius 16 k.

maji

k.

juo.; 4 n. jun.

I3k.aug.
erlula

Timedus 8k. ]an. TiminusO, 8k. ]un.:
Timorus 6
id.

Valeas15

k.

feb. (bis)
;

:

U
;

k. muri.

pr. id.

ap.

;

8 id. maji; pr. k.

ap.
n.

Valeutin.i pr. o. ma]i
id. jan.; pr. n.

4 n. jun.

jun.(bis);k..iun. (bis):4(ter),3n.jun.
ertulus 14 k. feb.; k. jun.

Timothcus 4

jan.; 6
;

Valenliuus 16 k. mart.
3 k.maji;
i

15 k. ap.

;

18.

feb.:15, 7 k. ap.

8(bis). 7 id. ap.,
,

n. jun.; 6, 5 id. jul.;

17k.

ertuspr. k. jun.
"eudaldus \0 k. aug.
'h...{oid. etiatn T...)

7id. maji

;

id.

ma]i

12

(bis),

H,

10

k.jul.; 5 a. jul. k. juo.; k. ]ua.:pr. 6id.]ul.: lik.sep.; 11 k.sep.; 4 n.
sflp.;

id.nov.; aug.: 13 k. sep.; 4 id. 8op.:3 16 k. dec. id. uov.;

Valeotus k.sop.; 4 n. sep.

:ha'Jlheus5 id. maji.

6

id. sep.; id. sep.;
id.

5 k. oct.

Valeria3k.ap.:8k. ma
7
k.

i

;

pr. d. ma]i
:

:

]un.:3

n. jun.

(bis)

16, 13

k.

'hamatus 4 n. jun.
:hecla {cfr. Tecla) id. jun.

Tinnus 6

ma]i; 5 k. jul.

Tiofilus 3 k. nov.; pr. id. nov.

jul.:8, 4k.ocl.

fhedra 9 V. mart.
rheleforus pr. k. maji.

Tipecirus 4 n. mart.

ValerianuslS (bis). 13k.aug. jul.
: ;

11 k.

ma]i

;

15

k.

5, 3 id.

aug.:U
:

k.

TisicuslU

k.

aug.
scp.;

17k.
11

oct.;

rhelcrianus 15 k. feb.
rhelcsforus pr.
k.

Titiana 16k. aug.

]un.

Tilianus 16
Tilirus

k. ap.;

6 k. jun.; 15 k. aug.

Valerus

k.

17 k. dec. 8 k. marl. feb.
:

5

id.

4k.

jul.
;

Fheuious pr. n. feb.

rhco

..

{vid. etiam

Theu...)

Titulus is k. maji

19 k. sep.

mart.:ia.ap.:pr.id.ap.;9,8k.maji: ocl.(bis); pr.n. maji;18k.jul.: 17k.
dec. pr. k. nov.; 16 k.
Valis 12 k. jun.

Theiidatus 13 k

jul.

Titus 9k.

marl.; 4 n. jun.

Fheodola 18 k.jul.; 4 n. sep.

Toga 3

n. jun.

Variciusl7 k.dec
Varicus pr.
id. ap. jua. VataIicus(ViIaIicus;0 4 n.

rheodolus

id.

mart.
.'>

;

16. 10 k. ap.; 4 n.
;

Tomum

8 k.jun.
k. ojaji.

ap.;pr.n.ap.;

n. maji

6, 5id.

jul.;

Tonilus 8

13 k. aug.; 14

k. sep.; id. sep.
;

Trabia 3 id. mart.
Tracia 3 U. oct.

Vbaldus pr. n. ap.

Theodora 16, 15. 3 k. maji TheodorusU(bis),7, 4k. ap.; 4
9
5
k.
i'l.

4 k. jul.
id. ap.;
:

Uhiciaous pr. id. jan.

Traianus 13k. sep.
Tratagus on.jul.
Tralo 8
id. jul.

Vedaslus 8

id. feb.

maji (bis)

;

4 d. jul.

;

6 id. jul.

Vcllesus 13 k. jun.

aug.

:

4 n. sep.;

Theodusiis 17, 16 k. aug.

Tredealeus 4 k. jun.

Vcnanlusy k. jun. Venerial6.6k.feb.:pr.k.marl.:pr.
.uaji
;

D.

Theodola 4 n. aug.; \o

k. dec.

Tiep«n ^
;

°- j"'r

3 n.

jun.

(bis)

:

7

.d.

aug.

Theodolus pr. n. jan.
jul.; 6, 5id.jul.
k.

;

17

k. jul.
:

3 n.

Tnbuluspr. id.jun.
Tricus id.maji.
Trifina 3 n. jul.

(bis);pr.id--^"6-=8*^-"''-

;17

k. aug.

18, 17

Venerus 16

k. nov.
:

dec.
4 k. mart.; 8 k. maji.
id.

Venusla6id. maji

*

o.

jun.

Theon

Trifou pr. n.jan.

Theuoa 5

feb.;9. 8

k.

majl.

Triphon 5n.ju!.
Trofima 4 n.jun.; 3
id. jul.

Venustinal3k. Venusluspr.id.ap.lbis):9k.ma(,;pr.

niarl.

Theonus4

k.

juL; 17 k. aug.

m^yi
xuv
6
id. oct.

SANCTORUMALPHABETICUS NOMINUM
Utrion16k. mart.

3k. maji;5id. 9.«, 4k.ap.;14.9,
maji.

Utus9k.
Uxor
4

apk.

Vir...) Ver... (vid. etiam VeraDUsS d. jun.

ViclurlsU, 12k.feb.;4n. d. maji; l3k.juD.
Victurius

feb.;

Vulframnus13
id.

ap.

mart.

Vercguodia pr.

id. ap.

Vicluruspr. k.mart.: '^/•^«^V= maji: 6, 5 id. maji;8,

ap.;6k.

^«7 6k.

Vercgundus
Verooica 5

pr. id.ap.

jun.;D.jun.: 16k. dec.

W,
.

Y, Z

Verelia pr. id.aug.
id. jul.

Viclu3l2

k. juD.

Walamundus p' n.jan.
Wichardus 8
id. oct. id. jan. k, jan.

Vietus 6 k. Dov.

Verricusk. jun.
Verulus9li. ap.
Velosa 15
1<.

Vieelantus pr. k. nov.
feb.; 19 k. sep.; Vincentia 5 k. feb.; k.

Widoldus 6

aug.

Winelai\dus 4

pr. k.sep.;

16k.dec.
n. jun.

Velurus 16 k.oug.
Vevericinus 8 id.DOV.

Winiramnus

n.

nov.

Vincentius8k. jun.: 4
feb.:

ViDcen.usiJ.jan.;16,t2.11.6k.feb;
pr. id.
!|6
,
,

Viatorpr. I..maji. Vialricusi k. augViclia 5 k.
iun.
,

16,

U

(bis) k. mart.;

YppolilusU k. mart; Ysicus(c^.IsicuseMlysicus)5n
17,15k.jul.;k.jul.: 6id. )ul.;15k.
oct.;

sep.;4n.nov.

13k.maji;l7,8k.jun.;k.jua.:

Vic.ork.j.n.M;6,B,4k.fc.b-prkfeb.:k.fcb.;4n.feb.(bis)=3.d.feb
pr.id.

k.sep.; pr. 5id.jun.; 10k.aug.;14
id. nov. k. nov.(bis): 3 k. jan. Vindemialis

U k.dec.
k.

Ytiphelus 5

aug.
et

2... {vid. etiam G...

S,..)

feb.M5(t'i8),<aW'^(,^'t^

k.mar..;3n.n.arl.;pr.D.marl.(b.s),

Vindeus 6 k. maji.
Vingelusus 4
id.

Zabinuspr. id. jun.

15(bls),7,3k.ap.;k.ap.(ter);4n.
ap.;pr.n.ap.;8(bis),7i.l. ap.;pr.

mart.

Zabullius12k.

feb.

ViDluria 3 id. dov.

Zaccheus 15 k. dec

^id.jun. Zachariasin. juD.:
Zacheus 6 id.jul.

8(bis).6.5k d.ap.:14.12, U. D.maj'W;8(quinquies), ,„aji;pr.
tj,

Vippus5 k.jun.
Yir... {vid. eliam Ver...)

3

id.

maji

;

pr. id. maji (bis)

;

id.

Virgus7

id. jul. id.

m.\i

(bis);

16(bis).

15'

Jk-J"";-

:k.jul.;13 3n. jun.: 7,3id.jun.
(bis),12(ter).9k.«ug.:8k.sep.(b.s);
sep.;

ViriaDU. 3d. jun.; 5 ViroDicia 6id. jul.

aug.

ZaderusS id. maji. Zapperusll k. dec. ZeddoDUS 3 id. mart.
Zeforus 13 k. dec.
Zelasus

Virtuuiapr.

n. maji.

16,10.8

k. ont.

;

5 n. oct.; 6

9(bis).3k.nov.;k. id.oct.; 15,12. nov.; id. nov.; nov.;pr. n. nov.; 7 id.
16(bis). 15
(bis),

Virulus 8k. mart. VilaliaDus 4id. jan.; 3 d. sep.
ViUilica pr. n. sep.

U k.

sep.

Zeli.iluspr. k. jul.

Zelos (Judas)5 k. Dov.

14,12 k.dec.
maj.;

sep. Vitalicus n. maji; pr. k.

ZelusU

k. sep.
id.

Viclona4k.j..n.;13k. mart.; n. jun.; pr. k.jun.; 8. 5id. maji;8k.
k
iun. (bis)
:

k. id.jan.: Vilalis4 n.jan. (bis); 5 k. marl.; pr. id. feb.; 3 id. feb.; 16

U

Zemeragdus 5

aug.

Zeminus 3 id.jao.

4 n. jun. (quinquies)

;

ap.;

13,11, 9(bis),

4.

3 k. maji^Sid.
(bis),

Zenolok.

teb.;16,-15.
id.

7(bis)k.marl.:
3
id.

3n.JuD.

(bis);8.4(bis)k.oc.l.;9k.
4 n. jun-

maji;4 n. jun.; 13. 12 k. jul.; 7

pr.k. maii;6

maji; 7.

jul.;

nov.;pr. k. nov,; 4 n. nov.
Victorianus pr. n. maji
jun.;
; :

6id. jul.;10k.
3
'«•

oct.: 6

id. ocl.;

9, 8,

id. jul.; 4 n. sep.

3k.

n. nov.; pr. k. nov.; k. nov.; 4,3

ZenoDUs 5 k. maji; 7
Zenosus 5 k. maji.

id. maji.

6id.aug.

nov.: 16(bis), 13 k. dec. Vilicus 6 id. jun.
Viltius 4 n. jun.

Zeperia6

id.

maji.

Victoricus10k.jun.;15k. nov.
maji; k.jun.; Victorina 8 k. mart.; pr. n.
pr. n. nov.

Zesimus 15

k. feb.

Vilus17 k.
:

jul. (bis).

Zeta 18 k. oct.
Ze.olus
k. jun.

Viclorinus 8 k. mart.
n. mart.
;

pr. k. mart.

;

pr.

Vivenliolus 4id. jul.

pr.

id.
;

ap.:

5,

4 (bis) k.
n.

Vivianus 5 k.

s^ep.

Zetula 8. 6id. maji; 3 n. jun.

maji
jun.;

;

pr. n. maji

pr. k. jun.; 3
n. ocl.;

Ulpius 4 n. jun.

Zetuspr.

D. jul.

9k. aug.; 3

15k. nov.:

Ulmatus 4

n. jun.

Zinzamus9

k. jul.

pr. k. Dov.;U. nov.; 5,

3id.nov.

UDUS13

k. feb.

Zilianus 16 k. nov.

Viclorius 6 id. jul.
(bis); 9 k. Viclorus 4 k. jan.; pr. id. ap. maji (bis) d. maji (quiDmaji pr. k. n ;; .1^ tn 4 1- inn
; ; 1

Vogonoclus 15 k.ap.
Volusianus 12 k. ap.
Vonuita 14 k. ap.

Zocius 15 k. mart.

Zoellus9 k.juD.

r:\l ^
'

3ruo.!^i!/!'iun.MG..
nov

u.ar,.pr.

.d.

ap.

(bis),

U

U. iun..

Zonisus (Dionvsius

P)

4 n. ap.

k.iun.(bis)i4n. iun.

Zonus
k. feb.

-i

iJ. raarl.
,

vT'lKk

Urbanus

(c^r.

Orbanus?)U

;8,

Zoseraa id. jul.

ks3

,„.upr^ULap.Bid.raaii.
Vic,ur,„nus iclurianus

k.

,u.U

n. .un, 3 „. ,un.i o .d. au,..
^

;;^--;^.^»Zolica 8 k. maji. .^J

*

'

Uk Uk
Uk.
(bis)

id. roaji. leb.; pr. ,d. ma,, cb.;
;

icluricus 16 k. feb.

6 k. mart.; 13 k.

n. ocl. 5 n oc< Urbirus 4 n.

feb.: n. jon.

Zoticus pr.
5.

id.

feb.; k. feb; k. ,^b,, jan.; pr. ^^ ^^^,^^^

ap.: 15,

maji.
;

Urisus 7

id. jul.

4id.

feb.:

5 k.

maji;

6k.jun.;
:

4

Vicluriua 8 k. mart.; n. mart.; 17 k.ap

Uroria 5 k. jun.; k. jun.
Ursiciuus 13
k. jul.

n. jun.; pr. n. jun.:8

id. jun.

pr. k.

6

id.

maji

;3n.jun.:6

id.

aug.

iul.; pr. n. jul.;
1

5 k. aug.; 13 k.sep.;

VicturiDUS 18. 15, 5 k. feb.; 6 k. marl.; 3 id. mart.; \ n. marl.; pr. u. marl.;

Ursinus pr. k.

feb. k.

2 k Dov
.

Ursus 9 k. maji; 3

aug.

Zotivuspr.

id. ]an.

NoTA Adde: Arcellalus 5

nov.; ad Julus-. k. nov.; ad Aslerus: 8 k.

5

id. feb.; lege

Abundan.us pro Abundantius,

et

Epefanus

pro Epefasus.

INDEX SANCTORUM
IN

TOMUM

XIII

OCTOBRIS.

_A.bramius, Rostoviensis abbas. COMHENTAmus cffigiatis inpR^EVius. § I. An ephemeridibus
scriptus sitB.
situs 6t incoltE

Abramius Rostoviensis. Rostoviai
;

diomonibus cruciatur, etc. G15. Gaput viii. De supremo Alphonsi morbo et obitu 617. Gaput ixDe gestis post Alphonsi mortem 618, Gaput x.
Alphonsi virlutis quot et quanti testes exstiterint G19. Libeh ii. De vir-i-utibus veneuabihs fratris Alphonsi RooniGUEZ. Gaput i. Deoratione 021. Gaput ii. De usu perpetuo divinai praisentia;. Caput iii. De ingonli dulore quo peccata sua expiavit 624.

horum

gcntilitii erroves.

Tradu-

cuntur ad fidem christianam. Priorum episcoporum et principum Rostoviensium series 3G. § u. Summa gestorum B. Abramii. Acta. Eorum jetas,

fides

et variae classes 39.

§

iii.

Quonam

tempore

vixerit B.

Abramius. Variu^

sententiae.

Caput

iv.

De studio cor-

De Vladimiria Klazmensi

41. § iv.Antiquitas cul-

anni 1549. tus B. Abramii. Goncilium Mosquense ecclesiasticum dc B. Abramio. MonasteOfficium rium in quo servantur ejus reliquite. Hodierna

poris afnictandi G25. Gaput v. De contemptu sui G20. Gaput VI. De studio sancta) paupertatis. C^-

puTVii. De obedientia Alphonsi 628. Gaput

viii.

Dc

Abraveneratio 43. Mkmohi.^ venerabilis P. N.
MII,
sis,

perfecta illius castitate G30. Gaput ix. De interiori cnice et alVectibus domitis. Gaput X.

ARCHIMANDRIT.E EPIPIIANIORUM ROSTOVIEN-

De

ex codice Musei Rumianisoviani 434 47. SuppLEMENTUM. § Uniga. Quonam tempore Bea^26
Cantuariensis in

Caput xi. De sui ipsius diffidcntia. Gaput xii. De pneclara ipsius inmatrem Virgincm piclate 634. Caputxui. De
patientia in morbis 633.

lus vixerit

Acrio(ab). FiV/cAngelus. ^delnodus, archiepiscopus
Anglia. Gommentarius

historicus critigus. | i. Gultus S. .'Edelnodi. Ejus munia ante episcopatum. Iter in Italiam 451. § ii. S. Elphegi translatio.

imaginum cullu et Societatis a^stimatione 63G. Caput XIV. De Alphonsi in Deum charitate 637. Gaput XV. De amore erga proximum 638 Liber Gaput I. De salute 111. De mirvVBIlihus Alpuonsi. Societate Alphonso ciclitus patequorumdam ex facta641. Caput ii. De quorumdam aliorum
sed.veru,de salute ab eo cognita, et ohscuro, duodecim navigatione responsu. 642.

Amicitia S..€delnodum

inter et

Gnutonem
^*^^

regem
Afri

nostrorum
et pr;uter

GGXX

aut

CXX,

martyres, et

alii

martyres

Gaputiii. De quibusdamab Alphonso praidictis

Hieronymiani. Svlloge critiga. | Unica. Pr»alii hodie in codiciter martyres CGXX aut GXX, memorati non videntur passi bus Hieronymianis
in Africa
^^'"^

Caput Alphonsum miIV. De iis iisqua:Deus rabiliter patravit646. Caputv. De

morem humanum

cognitis 044.

quui Deus exterius per

Alphon.sum mirabiinterius at^iue in animis per
liter patravit 649.

Agapitus. yirfeAmmonius. Alphonsus Rodriguez, coadjutor temporalis

MutACULoniM B. Alphonsi Robcati/icaDHicuEZ supplementum, cx Processu
opera, tionisetaliis relationibus.^i. Miranda patrata051. § u. HeUCvivoadhuc B. Alphonso

Palmie in insula Majorica. ComPR^vius. § i. Dc Vita B. Alphous^ MENTARius
Societatis Jesu,

tumabipso.tumabaliis multis perscripta 585. sororum B. Alphoiisi 588. § II. De sanctimonia religiosa. Mira ejus 8 iii. De B. Alphonsi vita
spiritualia obedientia 589. § iv. Opuscula Immaculatie Fueritne auctor Parvi Officii Dei B.Alphonso post Goiiceptionis 591. § v. Honores Promortem tributi. Gultus inchoatus cessat.

R AlficiaaDeo impetrata ad intercessionem in beatorum nuphonsi jammortui. et nondum
merum
relati 652. § in.

Miracula post bealilica-

servi

Romie, gressus ejus beatificationis. Gelebralur Majoricensium ad SeSegoviie, Palmte. Epislola Alphonsi. Eagovienses 594. § vi. Reliquiu; B.

Oflicio Immaculat^ai tionem 654. Appendix. De 656 Alphonso adhibito Conceptionis a B. Vigilantius, martyres in MaceAmmonius el XXIX.martyres donia.SS. Felix, Donatus aliique Rusticianus, Agapitus et socu Noviodunenses. Hieronymiani. Sylloge in VIII. Alii martvres 699

FASTIS SACRiS

rum

recensio, translatio et recognitiones

597.

Michaele Brevisvita B. Alphonsi, auctore P. reddila. CaputuniJulian, ex hispanico laiine morset sepulCUM. B. Alphonsi natales,virtutes, VitaB- Alphonsi Rodriguez cfr. 928.
;

Anipliatus- Vide Stachys. Angelus ab Acrio, Ordinis

Minorum

S. Fran-

in Calabria citenore cisci Gapucinorum, Acr.i Angeli CoMMENTAmus PRAivius. § Unica. Vita,- B.

scriptures.

Rerum gestarum epitome. Ordo tem658.

turaGOl Liber i. coNFESsoRisS.J., auctore P. Janino. Alphonsi et vita in s^culo 605. Caputi. Ortus Jesuamplectilur Caput ii. AlphonsusSocietatem insulam mittitur G07. Gaput iii. et in Majoricam impugnaInsignem reportat ex maligni hostis admirabdi iptione victoriam 609. Gaput iv. Du Caput v. Quosius erga Eucharistiam affectu 610. Caput vi. De tidianus vitae Alphonsi ordo 012. a diKmone gravi quam per decennium orando

porum. Cullus et beatificatio Micfiaele a Tugw. B. ANGELi ab Agrio, auctore Consentinw. ex talaex codice ms. Promncise msu. Gaput unicum. bria sancta ct testibus dc Ord.ncm FF. Canatales, ingressus m

Vita phior

B Angch

morborum. passus est vexatione, ac molestiis munere ianitoris, tertium a a

visiones, prophepucinurum, munera, ecstases, B. Anobitus 060. Vita altera ia. mn-acula, beatificat.omsetal. G^'i AB AcRio. ex Act^ virtus a P"'^'-'^. l"!'';/^ unde. CAPUTi. Beati mfusa. Capucinorum. bcient.a in Ordlnem

sus

Caput

VII.

Liber

Cai'UT Sacerdos ordinatur 062.

ii.

De

B.

An-

INDEX SANCTORUM
prox.mum, alusque geli caritate castini- De B. AngeU V rtutibus 664. Caput Munora qu.bus ^ e paupertate et obedientia. OapucmaAcritani monasterii fungitur. fnitia 668. Gapot iv. De resanctitatis
in

Deum

et

^ B. Benevenuta, cum editione Ruhei. Caput Benepietatis 152. Cvput n. B. et officia
Apparitiones ccelestes venuta a dcemone vexatur. Benevenut^e morbi quomodo 154 CAPUT in. B. I06. sanetur et vota Deo facta persolvat
;

DE DEVOTISSI>LE BENEVENUT.^
infantia

FORO-JULI^CO^to

rum

Fama

B. Angeio bus pra3c.arc gest.s a quadragesimales 671.Caputv. bus. Conciones Ejus v.s.ones Ueecstasibus etraptibus B-AngeliDeimpoi'ioquodexe.-cet B. An673 Caputvi. et reliquas res creagelus in du.mones,animantes Sanationes admirab.Ies detas 674. Caput vn. Panis et vin. mulprecante vi.-o Dei impet.'ata). locis dissit.s eodem Jiplicatio. B. Angelus in
in

m—

div.nitus

Pr^Edicatorum. Ejus mi.'anialibus Ordinis FF. 158. Gaputv. De cibo cula in eavum monaste.'io aS. Gabriele dato. Animae
coelesti B.

Gaput

IV

consuetudo B. Benevenutu3

cum mo-

Benevenuta.

temporeversaturO?.^. GAPUTV.n. cordium. Gogrutio B Angeli et de scrutatione 677. Caput ix. venim abrlitarum ct i-emotarum ob.tu. P.e Angoli dc proximo suo
Vaticin.a B.

De vat.e.m.s

angelis et a S.Dominico passione et resurrectione,

Revelationes Deipara B. Benevenuta; 163 fact;e a Chvisto et B. Benevenut^ab Gapotvii. Revelationes factce 165.GAruT viii. DeChristi
purgatorio liberato^ 161.

Caput

vi.

ejusque matns

as-

revelat.s sumptione B. Benevenut»

167. Ca-

Caput mo.-itur. Prodigiainexsequiis678. patrala racula post mortem B. Angeli

x.

Mi-

W\)

Antoninus,episcopusconfessorMediolani.GoMepiscopo.-um MENTARius CRiTicus. § 1. Antiqui Antonin. u)tate Mediolancnsium catalogi.De S. Antonini sepultura. ii- S. ct rebuB gcstis 8;M. §
ti-anslatio 833. ^ nelinuia.*um inventio et Mediolani ]uxta Antoninicultu. Ejus Off.cium
.11.

PUT IX. De priEdictionibus B. Gaput x. mivaculovicem pluvium monialium 169. Benevenuta 171De vaptibus quos patitur B. moriatur a Deo Caput XI. B. Benevenuta ut
impelrat. Ultimae ejus revelationes.

Benevenut^e. Explet

Ejus movs

174
nut«.

Gaput

Planctus paventum B. BeneveEjuslauscelebratal75.CAPUTXiii. MiraXII.

De

S.

ritum Ambrosiaiium regulans Archangelus Canetulus, canonicus

^^*

pn;EVius. SS.Salvatoris Kugubii. Gommentarius fastis sacris. Vitie memoria in § i. B. Archangcli
nobilitas 186. § scriplores. Utriusque parentis
11.

visa super ejus secula B. Benevenutae. Lumina interventu pulcvum 177. Caput xiv. Sanationes 178. G.\put xv. SanaB. Benevenutje impetratce impetratae in tiones deprecante B. Benevenuta Epilomonasteriis Forojuliensibus 181.

duobus GUS

184
in Gallia meridionali.

OrdiniS Bertrandus et Gaubertus, Confessores

ingressus Annus nativitatis B Avchangeli. Ejus Salvatovis. Fata monasin Congregationem SS. BuUa G.'ego.-ii XII. Govpus B. terii Eugubini. 189. Vita B. ArArchangfli Eugubii se.-vatum REGULARIS EUGUBH. CllANGlXI CANETI CANONICI

FF. Pr;eiIicatorum

CoM-

mentarius historicus.

CAPUTi.Beati genus nobile
coenobiis
;

;

incolatus in variis

Certrandi § I. De cultu B. De combustione ejus reliBoschetietArausicce. antiquiavum. Numevatuv inter beatos, in libris socius Bc.-t.-andus quis et vecentibusl36. § 11. B deOet Dominici. Ejus gesta Tolosaj. Multum
S.

Leonis XIl

ponlificatum

pnedicit

Flo.-entinum 193. Carecusat a.Tbiepiscopatum sa.icte obit, et honorifice PUTii.Febri con-eptus
tuniulatur
;

.uivaculis claret

^^^
comitatu Gloccs-

Anlila.virgo et
tviensi in Anglia.

niartyr in

provinsua aliovumque peccata. Creatur prior Avenionenconventus cialis ProvincifB. Exordia Cauberti Obitus B. Bevti-andi 138 § iii. B. sis. Pr^edicatorum, genus, ingresus in Oi-dinem FF. de B. Berobitus et cultus 141. Supplementum
trando. | Un.ca.

Sylloge. § Unica. De S. Arilfastis recentioribus ; de ejus in d!i' momoria vixit 450 cultuettranslatione; do tempore quo matyr Novaliciio in Podemontio.
Avnulfus,

Unde

sit o.-iundus.

De bonovi-

CoMMENTAnius cuiT.cus.

§

Unica;

S.

Aruulf. cul-

B. bus ecclesiasticis ipsi delatis 919. Nota de 921 Gaubevto Bojanis {deV Vide Benevenuta. Bonuspar. Vide Gevmanuseremita.

Novaliciensis. Glades tus. Origines monasterii illata. Quo tempore S. Arnulfvis ei a Snvacenis

mortem

oppetieril
S. Astevii
lides,

^^"^

Asteriiis, confessor pontifcx

Amasiie in Ponto.
cultus,
biogi'aphi

SYLLuoi^msTomcA.gUNiCA.
et scripta

institutio,lcmpova, ovtbodoxa

^^^
et

C^ilendio et Theophilus, martyres NicomedienHieses. Sylloge CRITICA. § Un.ca. Marty.-ologii
.'ony.niani o.-igo et

Athanasius

Irene,

martyves. Commenta-

laus in SynaRius .usTORicus. § Unioa. Eovuiu in /Egypxaviis Coptico el/Ethiopico; martyrium
to,

SS. Calendionis et Theophili nomina perperam aliis sanctovum nonatura.

minibus

in fastis sacris

permixta

240

sub Maximiano

^-'^

Ganetulus. Vide Arcbangelus. Gassianus- Verfe Marcellus.

B

Gaubertus. Vidc Bertrandus. Cissa, Egbertus et Tatwinus, anachovetce in Groylandia, et Thancvedus, Tovthredus, Tova,
Huna,Hei-efuvtbus,eremitye culti Thovnei;i> in AngUa. Sylloge msTORicA. §1. SS. Giss.-c, Egberti

B

^ajus, martyr. Vide Tbalasius. Benedictus, episcopus et confessor

Comi

in

et Tat\vini

BeneLangobardia. Sylloge. § Unica. Cultus S.
dicti in di-i-cesi

versatio in 852. §
11.

memoria in fastis sacris, Eorum conevemo Groylandensi cum S. Guthlaco
Sanctoruin sepulcraa Danis di.'epta.
tvanslatio inabbatiam

Gomensi
et

^5

Benevenuta de Bojanis, vivgo

Sovor

tertii

Govporum

Thorneiensem.

Forojuliensi in Ordinis S. Dominici, in provincia Commentarius 1'r.evius. § Unica. B. BeItalia. De cultu ejus venutie Forojuliensis natales. bveantiquo et aS.Sede confivmato. Lectiones Yita viarii. De beata; vivg.nis biographis 1-45.

S. Thancvedi aliorumque veliquiie a S. Ethelwol854 do collectie. Hodicrna cultus vestigia Lupercus et Victoricus, martyres Claudius Legionenses in Hispania. Gommentarius pr^e,

vius. § Unica.

Gultus, reliquiiie SS.

martyrum
Claudii

IN

TOMUM

XIII

OGTOnRIS.

Terapus martyrii et Claudii. Luperci et Victorici.
et VictoActa 286. Passio SS, Claudii, Luperci Toletano. Gaput Rici JiARTYBUM, ex cocUce ms. UMCUM.Legionein HispaniaSS. Glaudius, Luperaccusati. cus et Victoricus religionis christianae 289. Historia translationis Eorum martyrium RELIQUIARUM SS. CLAUDII, LUPERCI ET ViCTORICI,

bilis domin.e B. Dorothe-e 567.Septilihum ve-

nerabilis domin.e D0R0TUE.E 575. Apparitiones 579 cff. 928 VENERABILIS DOMIN-E DoROTUE-E
;

E
J2jadsius,

ex Legendario Segoviensi S. Claudii in expugnatione cuLA

290.

Monasterium
archicpiscopus
Cantuaricnsis
in

Legionenantiquo breviario Legionensi 293. Mirasis, ex SS. Glaudii et sociOHUM, cx antiquo
oppidi

Anglia. Gommentarius uistoricus. §Unica. De
S. Eadsiicultu. Crcatur archiepiscopus Gantuariensis. Petit

Transbreviario Legioncnsi. Caput unicum. Martyrum. Efnuit pluvia multum desilatio SS. /Egroti sanati. Mulus mortuus rcdditur
derata.
vitLc:.

Romam. Amicissime

utitur S.
et

wardo confessore. De ejus adjutoribus
mortis
Egbertus. Vide Cissa.

Edanno
I^

DEcmoniaci liberati

-^*

Epimachus

Pelusiota,

martyr Mexamlriio in

8

Glemens. VirfeTuribiilres. Colmanus, confessor in .Hibernia. Sylloge. HibcrniUnica. Memoria ex Martyrologiis

^Egypto. GoMMENTAiuuspn.Evius. §1. Acta S Epimachi. Dc ejus cuUu apud Gricco'^ i-t Slavos 70i.
§
II.

De

variis SS. Epimachis. Plurus reliquinrum
iii.

GIS

translationes 706. §

D

Epimachi condi710. tione. Fueritne anachoreta el episcopus magni mahtyris Martyiuum sancti gloriosi et Epimachi, auctore anonymo, ex codice Pari-

Do

S.

siensi I5:i4,grxceet latinc
S. Eutropiic. S.

C.wvr i. CcrtaniLMi Epimacims sponte se otTert pnu-

JJonatus. Vide Ammonius.
Dorothea, vidua inclusa Quidzini in Borussia
Polonica.

Commentarius pr/Evius. § i. Cur ad hanc diem B. Dorothetu Vit;i iUustretur. Ejus
biographi 472; cfr. 928. § ii. Summarium et pia B. Dorotheae. Ejus natales, matrimonium ctV. 928. inclusa. Ejus obitus 481 itinera. Fit revelationibus, vaticiniis et miraculis
Vitu^
;

Confirmat captivos. Carceris conversio et rnartynum 712. C.xputii. custodum Qu;estio habetur ex S. Epimacho aliisiiue capticruvis. Suspenditur ille et lacoratur. Mediis in
sidi Alexandriie

ciatibus

animum

christianis addit. Sanguis ejus

visum puellEe rcstituit. Mors gloriosa 71G. ApPENDICULA ad priorem Passionem 719 cfr. 928.
;

Martyrium
latine.

S. MahtviusEi'im.\ciu.
/

aucforc
ASi,

Meet

§

III.

De

taphraste, excodice Parisiensi

gnece

B. Dorotheie. B. Dorotheae483. §iv. Initiacultus bcatificationis. Cultus Montavii, Processus ejus
et Thoruni, Culmiic. Patrona Poloniie. Hymnus honorem 488 cfr. 928. Vit.\ prima oratio in ejus
;

Caputi. S.Epimachus

christiana; phUo-

idosophi;e vacat. Pelusio Alexandriam venit et Vinctos christianos c.onfirloruin aram evertit.

mat720. Caput

ii.

Interrogatio. Varii cruciatus.

Marienwerder, B. Dorothe;e, auctore Joanne excodicems.Bodecensi. Prologus493. Gaputi.
pccnitentia a pueB. DorothcLL- parentcs. Ejus B. Dorotliea.- virturis et stigmata 494. Caput ii. praesertim mortificatio. tes ali:c a pueris, et Pia divina; in ea 495. Gaput iii.

Mira martyris constantia.

PuclUe alter ocuhis

Martyhium restiluitur. Mors S. Epimachi 722. martyhis EPiMACHi,eir codice Parisiensi SANCTi
Coisliniano 1 10 disErnach,virgo sanctimonialis, S. Patricii nisTomcus. in Hibernia. Commentahius
cipula
§ Unicv. Sanctic
"^24

Operationes
itinera

Moritur. B. Dorothea;. Ejus revelationes.

Lindana, awcExsequite 497. Vita B. Dorothe^

ex cod. Vatic. tore Joanne Mariemverder, Dovotheie nata4934. Prologus 499. Gaput i. B.
les.

lapsuset Eusebius. Vide Turibii tres. Eusostomus. VideTuribiitres.

Ernach cuUus, natales,ufncium, ^48 correctio

Virtutem

a

pueris

colit.

ciarum. Voluntaria castigatio. matrimonmm, niata 504. Caput ii. B. Dorothea^
extases,
pia

Gontemptus deUVulneraa Domino

Rratia^singulares.

et alia) itinera. Cordis extractio tolerantia. Periculis Mira ejus

divinitus eripiturSU. Gaput iii. conjunctione cum cordis extractione et intima in itinere ad Eremitas. tolerantia

De

B. Dorothete

X*

elix.

Vide Ammonius.

Foillanus, martyr, Fossis in Belgio.

Commenta-

Deo

Mira

Romana

Quidperegrinatio. Sancta vidua migrat
iv.

zinum 517. Caput

Effectus

S. Eucharistia,-.

mus PR.EVIUS. S I. De S. Fuillani De tempore quo vixetis et typis editis 370. § ii. iii. Do patria ct mortuus sit S. FoiUanus 374. §
ril

Vilismanuscrip-

ratio in cellula. B Dorothea includitur. Vivendi Caput v. Do cantatis Missiones S. Spiritus 535. contemplativa. B. Dorothea.- fa-

et

§ iv. De S. FoiUani Hibernia et in Angfia. Fueritnc monachatu Bcncdictmus 376. § v. Variai senten-

generc

S.

FoiUam 375.

m

monachus
tiui

gradibus. Vita

miliare Muiacula B. Dorotiie.e, moritur. Exsequiae 547.

cum Deo comn.ercium.

Vi

amons divmi

Gaputi. excodicems-Bodecensi. Prologus560.
revocati o61. Mortui ope B. Dorothete ad vitam Dorotheae daimoniaci liberanCaput II. Ope B.

apostoiicis de cpiscopatu S. FoiUani. De viris VII et VIII, licet tantum dictis episcopis siuculis Foillam aUocssent presbyten 378. § vi. De S. Belapostolicorum adveiitu rumque virorum

m

tur 563. Caput

Interventu B. Dorotheaj pecCaput iv. catoresconvertuntur ad Deuin 564.
iii.

Pippmi famigium. Necessitudo Hibcrnorum curu monasturiis duphcibusot priuvu. De
lia

Deprecante B. Dorothea

cteci aliique a,>gi-oti sa-

puniantur qui minus nantur. Caputv. Quomodo et miracuUs rectedeB. DorotheiE sanctilate Aliabeneficia inteixessu sentiant 565.Caput vi. Vita veneraB Dorotbeic impetrata. Appendix.

fhima S. Foillani, sertim Niveltensi 381. Vita mss. Br-uxetlenstauctore Pauto, ex codiabus S. FoiLLANl, 60: 6'0(/jCe buS 383. VITA SECL-NUA
S. Fo.lla.u Bertiniano 791. Caput i. NivcUense J8j. Cadomicilium iter in Belgium, vUla Fossens.. PUTii.Monaslerium conditum in

380 §

ortus,

oiors

INDEX SANGTORUM.
Mors
et Fossas Ejus corpus rei-ritur h. FoiLLANi, ea: tertia transfertur 388. ViTA
S. Foillani.

G
eremita. Gcoi-ius. Vide Germanus
Gci-ai-dus

391 Foiilani ejusque fr^trum tus, educatio S. Ilibcuna, fratrcs ejusquc

U

paTii S.Foillanus Promulgan „ scotia et in Anglia evangelium

m

.

:itiacc.nohiiCnobheresbui-g.PietasS.S« S. Foillani Rex Annas occisus a Penda. pi.u392. Caput ih. S. Foillanus itei- Romanum q.abt. Gallia 395. Vita dicat evangelium in HiUino, ex apographo
,e..is

Potenti* n cpiscopus et confessor PR^vius. § Unica. Dc ortu Italia. CoMMENTAR.us Potentiic,PIaccnti^ ei delatus S. Gerardi. Cultus Vidioecesibus 4G4; cfr. 928 et in aliis Italix codice auctore Manfredo. ex

taS.Geraudi,

BruxeUemi8926

467.

Hymnun
470.

S.

Gerardi

S FoiLLANi, auciore

Bruxellemi 8i)SS. Prologus educatio. Ejus S Foillani ortus, patria,
Furscus el tum S Fursei

395.

Cai.ut

i.

fi-atres

HONOHEMOLIMRECITATI oFFicii S. Gerahdi

HV.MNUS HODIERNI

Ultanus.Matrimonium eoi-um parenad mirabilis nalivitas. Parentes

et Ci-eantur reges. S. FoilS Bi-cndanum fuRiunl 39b. CaIratres aulam reHnquunt lanus et ejus

Ismido BoGermanus, Rodulphus, Ismius, in direcesi Annenuspar et Gcorius, eremitai Commentarius pr^vius. ^ i. ciensi inSabaudia.

i'UTii

RexAnS FoillaniseccssusinAngliam.

sociis. De eorum Documenta deS. Germano et vixei-unt -1. domicilioTalluerii. De temporequo
S
II

Sigeberlus aloi-um oi-ientalium S. a^dificat. S. Sigebcrti Gnobheresbui-B

monastcnum

Initia

cuUus

S. Gci-mani.

Ejus translatio.

398 Caput

im. S. Fui-sei itcr in

monachatus Galham. Initia

cffinobii I.atiniacensis.

Rcx Penda Anglis onenta-

libusbeUum
netit

infei-t.

Romam

papaGalliam Annuntiat evangclium

Regis Anna; nex. S. Foillanus Martino 399. Caput iv. Foillanus a Novitfuturasuafata. peterejubctur.
in Gallia. Nivellis a S.

Ger-

incjusbonorem Miss^ei propriUi. Benedictiones usurpatu^24.§in.RestauratiosaceUiS.Germam. translatio et Eiusreliquiarum inventio. Secunda Germani, e codicems. recognitiones 27. Vita S. Gaput unicum. S. Gercoenobii Taltueriensis. Ejus domicihum mani natales et monacbatus. 30. mors et translatio 29. Miracula
Talluerii,

400. trudc hospitio excipitur Goenobmm Foillano dat villam Fossas. dis S S. IJItanus 402. GaEjus pi-imus abbas

Gaput

v. S.Gerti-u-

DeS. Rodulpiio.

Fosscnse.

monachos Fossenses it visuPUT VI. S. FoiUanus cuenobium AUimontis. Truoidarus Transit pcr
Ejus turcum so.-iispi-opeSonephiam.

occisores

fi-atris § Unica. S. Rodulphi, translatio 31. i-eliquiarum S. Gcrmani, cultus et SS. Ismii Ismio et Ismidone. § Unica. De Sanctis De B. Bonoreliqui^ 33. et Ismidonis cnltus et et cultu. Unica. De B. Boniparis reliquiis p vBi. § a;tate et cultu §Unica. DeS.Georii

Cai'Ut vn. S.FoilIam lElernasdabunt paMias 403.

nex

S.

trudis

Uolor S. GerUltano per visum i-cvelatur. inhumatus jacet. Inventio FoiUaiius
S.

Caput viii. Ti-anslatio corporis ejus corporis405. Exscquias comitantur Dido S FoiUani Nivellasopiscopus Pictavcnsis
ct

DeS.Georio. Rodulpho. § Unica. De 34. Supplementum de B. 918 reliquiis ct cultu antiquo *B Rodulphi in CamGevmanus, confessor pontifex Capua: pr/EVius. § i. Gultus S. pania. Gommentarius De sancti Germani. Civitatis S. Germani initia.
Placentiee 358. cpiscopi reliquiis. Sintne hodie
8
II

Grimoaldus majordoc.c-

Gloi-ia S. FoiUani in mus. Transhitio Fossas. quinta S. Foillani, auctorc Pliilis UX). ViTA codice Montensi 8439. linpo dc Uarvcng.ex

De

S.

Germani

Vita.

Quandonam

fuerit epi-

FoiUnni i-egium genus. PROLOGUS408. Caput I. S. ab avo igni adjudicata et miraculo hMater cjus Angliam,ltaliam ct Belgium409. berala. Iter in Consuetudo cum S. Gertrude. MonastcCaputii. FoilUmo procuratum. rium Fossis creclum cl a S.

Gonstantinopoliscopus Capuanus. Ejus legatio Germani EPiscopr S. tana et mors 262. Vita 363 cAPUANi, ex codice ms. Casinensi

Gervasius

Vide Turibii tres.

CommentaGonduinus, confessor in Francia. cultus. Hospitio mus cRiTicus. §1. S. Gonduini Eustasium. Ejus fiUi, fiUa S. Salaberga
accipit S.
et affines 367. §
ii.

ReditusNiveUam 412. Caput ti-u>-idatur. Mii'acula post Fossas. A lalrnnibus Fossas trnnslalum morlcm. Corpus rcpcrlum ut Foillano 416. Miracula 414. Lectionicsde S. ^^^o\u.\s\,auc(ore Hillino.excodicc Montensi
8439. PnuLOGUS. Caput
i.

m

ItcrS. FoiUani

S.

Gonduini domicilia, egregie

gesta, aetas

Guilielmus

Virfe Turibii tres.

H
]-lerefurthus. VirfeCissa. Hieronymiani martyres.
Afri CGX.X aut GXX. Huna. Vide Gissa.

De sanctilate

loci in

Sanguis quoobiil S. Foillanus. Violatorcs puniti. Caputii. Sanationes sant-ti manvris ebuUil 417. canonicis Fosmn-abiies. lienelicia a S. Foillano
Elevatiocorporis sensibus tributa420. Caputiii. miracula tunc edita 4*23. Gaput !V. S. Foillani et intcrvonicnte S. Foillano, patrata. BeMiracula,
ncflcia ab eo coUata 424.

Vfrfe

Ammonius,

et

Miracula recentiora FOILLANI 421). GLOHIA POSTUMA S. FOILLANI S. oriMARTYRis. § I. Oppidi lurnobiitiue Fossensis inemoria in et fata 427. § ii. S. Foillani gines Lcosacris. Cultus Fossis, in tliojcesibus
fastis

I,

J

Cisterciensis, Rai I da Lewensis, virgo Ordinis pRvEmeyic in Brabantia Belgica. Gommentarius

dicnsi,

Cameraccnsi, Tornacensi
locis

,

Namurcensi

vius. §

aliisque

429. §

iii.

Ti-anslationes coi-poiis

S. Foillani.

De statu hodicrno i'eUquiarum 433. Rhodiensis 440. §v. Dc § IV Abbatia S. Foillani supplicatiunibuspublicis in S. FoiIIani honorem
celebratis 441. §vi.

Incrementa Ecclesi» catholicae sieculo claric in diceXIII- Feminie muIt;o sanctimonia Lcwensis 100. ccsi Loodiensi ScEcuIo XIII. B. Ida
I.

§11. Biogi-aphiB. Idiu

Lewensis.
Cultus

Fueritne inter
ecclesiasticus

eos

Hugo

Floreffiensis.

Hymni in honorein

S. FoiUani

Fossis etaliis in occlesiis usurpati 442. SuppleMENTUM.§ Unica. Ros gostaj et martyrium. Cultus Leodii et aUbi
^^-'-i

Belgii B. Id;o. De ejus revelationibus. De sanctis B. Id.e Lewensis, homonymis 104; cfr. 927. Vita
i. Pac codice Bruxellensi. Prologus 107. Caput pueritia et virtutes rentes ct sorores B. Idai. Ejus in

IN
in sJECulo 109.

TOMITM XIII OGTOBRIS.
Ruinartiu Caputunicum. Cur S. Marcelluscenturio coram judice steterit. Ejusmartyrium2Sl. HvMNus S. Marcelli martvris, ex brevinrio gothico hi^pano 283. Passio S. Cassiani ex
283 Actis sinceris martymm Ritinartii Margaritaetlda.munialesBingia) in Germania. CoMMENTAiuus nisTORicus. | UNICA. BB. Margaritieet Idie

Caput n.

B. Ida

fit

monialis Cis-

Ejus consoterciensis in monasterio de Rameya. de diabolo. Scribil hbros lationes et victoriai
liturgicos.

Caput

111.

B.

Ejus spiritus contcmplationis 112. ecstaIdui gratiio extraordinariajet

ergaproximum carises 114. Caputiv. B. Idie sacra pietas in adoranda et suscipienda tas. Ejus
Eucharistia.

Jesus Ei appavent Deipara et puer corporis. Dcus IIG. Caput v.B. Idie languores arcana. Ejus ecstases et gaudia spiriei revelat nimium gaudium tualia 1;20. Caput vi. B. Ida ob
spirituale

nataies.Hujus matrimonium

et utrius-

97 que vita monastica. Cultus publici indicia Maximus, martyr Cumis in Campania relice. CoMMENTARius PII.EV1US. § i. S. Maximi cultus
in locis

Diabolum, qui eam tentat, Eucharistiam petit. Ejus fugat. Morti proxima Unica. Moni123. Appendicula pmoR. §
languet.

quibusdam tractus Neapolitani 308. | n. iii. S. Miiximi Acta et .\ctorum compendia 310. § Cumani sinccra judic^anda Utrum Acta S. Maximi
sint 313. § IV.

obitus

tum De
apud

librariis et

librorum perscriptionibus

m

Num S.Maximus Cumanus
sit

diver-

Scriptonum monasteriis Orientis et Occidentis.
Benedictinosaliosquemonachos, monialium ccpnolim in Belgio. Libri scripti in doctis medii aevi 124 ; cfr. biis. De monialibus psaUerioB.Ma927 Appendicula posTERiOR.De 134 ri^ Virgmis
prceser-

susjudicandus

ab

aliis

martyribus cjusdem
reliquiis.

nominis 310.

§ v. l)e S.

Maximi Cumani

Maximi Ejus corporis translatio 318. Passio S. MAHTvms, edita a Cassitto ex codice Bovinensi t:i9 310. simul et edita ex codice Casinensi
Appendix. De
tur
S.

Maximo

qui Apameai coli rofer-

326

Atrebatensi.

WeMargarita. Ida monialis BingiEe. m dicecesi Ingaudus, confessor Monasterioli historicus. § Unica. Commentarius
In-audus discipulus
§ S. Salvii.

Monoculus. Vide Petrus. Montaldo (de). Vide Paula.

S

Quonam

eevo

vixeril

TUM.

Unica. De

SupplemenEjus reliquiie et cultus 3. villa in qua S. IngauAugusta

N
^arcissus. yirfeStachys. N= msconfessor Roma). Comment.vrius
Natalis,

dus primo vixit Irene. Vide Athanasius. eremita. Ismius. Vide Germanus Ismido. Vide Germanus eremita.
Justus. VirfeTuribiitres.

cultus. Kjus lapsus Tonicus. §UNICA. S. Natalis nomine confcssoris. Qu>sn«"^ et po-mtentia. De ^^^ Natalis Vitam scripserit

S

Ncmesius, diaconus,

T

GaUia.CoMMENTARiuscRiTicus.

Nicolaus puer. conardus, presbvter. Vide Carnutensi Lucanus. martyr in dio^cesi gi.CuUus b. Lu-

m

m<e. Commentarius Stephani nan-ata;. LuciUai res gestie in Actis S. Nemesii familia. Passiolatina et armeniaca. S. Nemesii et Lucilmartyrii 8^21. § ii. SS.

LucUla, martyres Ropr.ev.us. ^ L SS Neiuesu et
et

Tempus
hL-

et in aliis locis. Lectiocani Luigniaci, Parisiis De S. Lu;;:^"! Actis^ nes in brevianis 244. § ii.

martyrio et reliquiis

246

;

ch

.

927

sepuUura et reli.iuiarum S. SebastKim. phium S. Lucin^ in ccemeterio CuUus822. PasQuicscatne S. Nemesius Papia.. Actis diaconi et Lucill.e, ex

translationes. Kpita-

Mo

SS. Nemesii

Lucia Bartolini Rucellai, 0. P., riorentia3.CoMMENS. CatharhKoSenensis Lucia musHiSTORicus.§i.Scriptores de beata

fundatrix coenobii

«'«'-'y''^^et armeniacis S. Steplmni papie 82« et martynum Caput unicum. Conversio martyr. Mde Mcolaus

Nicolaus,

p.-esbyter

Quod disciputa fuit auominus c..-4Uibus accenseatur

Savonarola), non
ii-

obstat
B. Lu-

Leonardus presby^"Nicolaus puer, Nicolaus ct
teri

ci® etmariti thori Scnensis monasteno. constituendo S.Gatharin^

separatio- Illius

202. § lubores

m

Hujus cctnobu vices 204. § ni. cultus dona spiritualia, morbi, mors, Lucilla. Vide Nemesius.

B. Lucia3 virtutes

CommentamartyrcsLedesm=e in Hisp.nia. Causa martyru. mus PR.KVIUS. De eorum Actis. ^'^«1;"' l'"^);"ipsis delatus,et nominatim

CuUus

Veronse.SvLLoGE LucUlus, episcopus confessor Velo Lucmi menUo HiSTomcA. § UNicA. S. Rhythmo Pippmiano. Ljus aetas. Qassensi et in Corporis translatm^ Interest concUio Sardicensi. «-^ ^'i -'-^ sacris fastis

m

intcrccssioncm unpetrata 8W. Miracula ad hujus ALCHAM^E REGIS ^^^^'^^ PASSIO S. NICOLAI, auctore MARTvnuM APUD Ledk.smam. socioBUM Bruxellens^ ex codice

TToidio

Zamorcn.i, CAPUT UNicuM. Maurorum S<i21.

m n-.pamam
8oO

conve.-sio et martynum irruptio. Nicolai Agrippma., Co>m^. NoUburgis, virgo Coluniu,^

Memoria

in

-

Lupercus. Vide Claudius.

TARIUS PR^vius. §

I.

De Act.s S

No thmp

M
JVLarcellus et Cassianus, pr.evius. Mauritania. Commentarius
Actis S. MarceUi Acta S.

conscnpta smt 8J( Eo.-um fontcs. Quandonam uxore Plcctrude. gTiDe Pipp.no med.oejusque Co oet a^tas. Monastenum S NoUburg s natales Noitburgis cuUu ^ r.nm >s6i. % iii- De S. niaeconditum 8-^7 Siu ^^ r-.Jmiipn.

martyres Tmgi
§
i.

m
Cur

.i.ecc.e.,aS.KoUbuvg,.Corpo;.^.-i^--

Cassiani subjunganet Actis.

tm-

patna De „,ortem oppetierU 27*. § ... Nona. et patcr mantus S. S. MarcelU. FuerUnc
gente et

De

S.

MarcelU martyrio

Ubinam
CAPt^T
t;.N,ct.-...

't^^^^C^^ aid.flcatum. S. No,tnu,fc, uxore, Colonia;

Monastenum

sa ius

XUmartvrum.
Passio Octohris

cuUus 278. Ejus et S. Cassiani sinceris mariyrum S.MARCELL.,ea; Actis

Tomus XIII.

INDKX SANCTORUM
Fueritne S„,cscH,T.a;s. §UNicA.
celli

Non. S^MaXII n>a>'y'™^ cenlunonisuxorel maler

vocat 85. CAPUT

A

l.tibus

patefactjc. Insidi^ diemonis refecti. V^declinatio. .^gri a B. Petro
ii.

siones. Miracula post mortem Augustoduni in Pigmenius, conf. pont. cultus
Gallia.

nius.

hujus sancU APPENDix. § Unica. Videtur S. Benigm nomen ortum ex distorta mentione JH) Divionensis in laterculis bieronymianis

Q
Ofasus. Vide
Turibii tros.

Viromanduorum Ouintinus, martyr Augustse

P

secumli Oramis miPaula dc Montaldo, virgo GoMMENT.xnius pr.ktigati S. Francisoi,Mantu;.'. Paulxs legitimo pronunt.ato

astor. VirfeTuribii trcs.

§i.S.Quintmi inGalUa. GosiMENTAmusPR.EVius. sacns 725. § ii. FascuUus. Ejus mentio in fastis priora forte a teste sionum tres classcs. Acta Vita. S. QumUni. suppari scripta. Authcnticum quonam exaratum A quonam sit compositam, a Quintmi datum 72G. § m. De temet ecclesiu. S.

Dc cuUu B. viu'^ S IX 207. §11. GenusB. a Pio
I

Paulu.>.

Fuontne

nata

Genua., an Mantu^c vel

Montaldii niagro

730. § iv. De pore quo S. Quintinus obiit Viromanduorum, de passionis. Utrum Augusta hodie fuerit co loco ubi jacet

loco

qua

in Aclis, sita

Mantuano^210;
in

cir.0'27.§iii.DeingressuB. PauUo
liujus

monastcrium S. Lucia). Origines Francisci mitigataab Urbanasterii. Duregula S. Vita B. Paul;c deMonno IV ct Eugenio IV 212. SEGUNDA REGULA TALDO VmCINIS CLAIUSS^ DE Waddingo et alns. MiTiGATA, ex Baccando,
ingi-essus

mo-

oppidumS. Quintini, an potius erecta 7Ji. Vermand. De sede episcopali ibidem Quintini translatione. 8 V Dc prima comoris S. vico Vcrmando Utrum in oppido S. QuinUn. an in Secunda reliquiarum fuerit humatum737.§vi. Memoria in fastis inventio. Quo anno contigerit.
sacris

ubi nunc vicus

Caput I. B. PauUi; ortus, juventus, religiosa 2L^. monasterium S. Luciic et vocaiio Ejus tcr ctEnobii abbatissa. Caput II B Paula, pictas erga SS. Sacramenfiducia in Duo pus.ta, PauUe virtutes 217. Caput m. B.

m

S. Quintmi 739. § vii. Tertia corporis abbatc S. Quintran.slalin anno 835. D^ Hugone testibus 742. § viii. tini al.isfiue t.-anslalionis crypta in navem eccleTranslatio S. Quintini e
sia!.

Rcliquiarum

divisio.

Una cum SS.Gass.ani

tum

aliaiquo

sepuUura

et translationcs22t.

CAi-UTiv.Miracula

et Victorici

palrata Mantua; et alibi 223^ B. Paula) intervcntu 22o epistolic B. Paulu^ Appendix. Dua; VIII abbas Petrus Monoculus, conf. non pont., CuMMENTAmus pn.KVius. § l. ClaravaUensis.

coUocantur pone Ludovico 745. § ix. altare majus, pra^sente S. LauduNormannica bella. Corpus S. Quintini in loca ad tempus Ginceniacum aliaque
sacris corporibus

num,

plures ti-anslatum.Pai'S rcliquiarum per

provm-

immemorabilis, genus reguim, B. Petri cuUus ct officia Igniaci et in Valle-Rcgia. vita monastica
III commendatur Pro cardinalatu Alcxandro De adminislratione spirituali et lemcfr 927 § n.

Obsidio QuintinopoUs cias circufnfertur748. § x. GaputS. Quintini Cameracum ab His-

anno 1557.

53;

8

monasteriaCicdes abbatis Trmmet Fontium.Gompositio litis inter Trium-Fontium gesta ab Cbeminonis monaijbos 58. § iv. R. Pctri Henncus. annu 1181 ad annum 118't. Cardinalis munasteriorum Rakoniensis. VisUatio
iii

Claravallcnsis 55. porali B. Pctri facti abbatis
Visitat

redditum panis ablatuin et undecim annis post divisie fuerint S. Quintini 752. § XI. Quandonam xviii. Recoreliquiu3. Earum fataexeunte sikcuIo
facta;; instrugnitiones annis 1807. ISiOet 1870

menta.

Rruxcllas delatuj atque binc priosens status. De capite et reductic. Earum basUica. brachio dextro 755 gxii. De S. Quintini
Reliquiic

Abbatia

De

GO. § v. Iter dicKcesis Treccnsis et Normannia.'

passionis bistoria in lapide sculpta. Utrum sarcophagus bodieque servatus idem sit quem
reperit
S. S. Eligius.

do Verononse R. Petri ad Lucium Ill.Judicium Monialcs Monasconversis Grandimontcnsibus.
terioli

De crypta.

Locus

in

quo

Quintinus primum hu.natus

est. Basilicui prio-

ad centum redact;e.
I

Commcrcium cum

rogativii'.

Sancio

Earum ordo

temporis. ct R. Tarasia. Epistoljc ignoti Spirense B. Pctri. vi. Ucr 02.
§

Monastcrium Uisulense 765. § xiil. Pia Festa olim et itinera ad S. Quintini scpulcrum. solita. Dies festus S Quintini a nunc celebrari
jejunio
tini et

Vita ven. Patws Mors. Scpultura.Biograpbi 05. Clau^-Vallis, auclove DoMNi Petri auuatis Thoma monacho de Radolio, ex codice Trecensi. Epistola AUCTonis.

immunis 771. § xiv. CuUus S. Quinextra Augustam Viromanduorum. Teinpla
ipsi

monasteria
.'Edes

B. Petri ortus et

monacbatus.

Phologus 68. Caput i. Fit abbas Vallis-

dicata.

etiamnum

olim in Gallia et in Belgio Fontes sacra;. ipsi

S, Qui.ilini 773. g

xv. Cultus S. Quintini

monu-

Petri zelus, Rogiiu ct Igniaci 70. Caput ii. R. Balduini de Guira. Visioncs bumiUtus.Couv6r.sio Occisio R. Gerardi, B. Petri dc eo. Aliae visiones, ClaravaUcnsis 73. Caput iii. De R. Petri abbaUs
lugi-oclcctionc in abbatem Claravallcnsem.Sanat Veronense. Electio alicujus episcopi.

menta mss. Serino pro gratiarum actione. Lide tumubri de miracuUs. Sermo in octavis et compositi. latione Pocmala. Hymni a Santolio Quinlcones 777. Prima passio et inventio S.
TiNi,

ex codice Parisiensi

52i)'J.

Gaput

i.

tos.

Itcr

B. Petrus

Caput

iv.

Epistola

monoculus. Ejus caritas. Muritur 78. Riographi bona fidcs. Laus B. Petri. ad Ilenricum monachum Longi-Pontis
fit

venit. CompreS, Quintinus Ro.na Ambianum honditur a ll.cliovaro. Miracula. Varii crucialus. Martyri caput pru:ciditur 781. Caput ii. Eusebia monetur.Id de quicrendo sa.icti Quintini corpore

82. MlH.\CULA et VISIONES R.

PETm
i.

Igni.\censis,

ex cod. ms. Tvecenu. Caput
B. Petro

Fcbricitantes a
et

adhuc vivente sanali. Item listula vulneribus laborantes. Willelmum occisum

miraculo inventum. Visus matromc restitutus 785. Segunda passio et inventio S. Quintini, ex codice raonasieni ylccmc/i. Caput i. S. Quintinus

in-

Romanus

Gallias

petit.

Labores

apostolici

,

IN
stolici et

TOMUM

XIII

OCTOBRIS.
ad
diis sacrificandum.

miracula.

A

Rictiovaro in vincula con-

Martyrium SS.

Proti, Ja-

Custodcs jectus, ab angelo soWitur 787. Gaput ii. Deura conversi. S. Quinlinus omnis carceris ad Sancta generis cruciatibus torquetur. Miracula.

nuarii et Gaviui. Martyrium ot sepultura S- Sa-

turnini

306

Selcucus. Vide Stralonica.

mors et sepultura 790. Caput iii. EusebiiuRomirabilis manje iter in Galliam. Perquisitio et
sepultura. inventio corporis S. Quintiiii. Ejus 792. Tertia passioet invcntio S. QuinProdigia
TiNi, ejc Authentico

Serapion, episcopus Antiochenus. Com.wentaI. CuUusS. Serapioms. Tempus ejus ordniationis. Variie de hac rc sententiic. Fueritne asceta S. Serapion. Quoanno morluus sit 24S. § II. S. Serapionis cerlamen cum Gataphrygibus. Ejus soript.i adversus alios hicreti-

Rius HisTORicus. §

Vitx S. Quintini. Gaput i. Quintini et undecim sociorura iter in GalSancti Miracula et prjelias. In vincula illc conjicitur. custocfr. 928. Gaput ii. Conversio
dicatio 794
;

cos. Persecutio Septimii Severi

251
ot

Staohy^, AmpUatus,

Urbanus

Narcissus.

dum carceris. S- Quintinus frustra soUicitatur ad Portenta idololatriam. Horrendi ejus cruciatus.
in morte.

Corpus aquis obrutum 797. Gaputiii.

DivinarevelatiodeS. Quintini corpore quierendo. sepulcrum 799. RepertcE reliquiic. Miracula ad

CoMMiiNTARius HisT0R[GU3. §1. Utrum S. Andre-is S. Stachyn episcopum Uyzantu conslituerit. Commenta pscudo-Dorothci. Ues gestie AmrlV. 028. § Ii. De cuUu pliati et alioruui 087 Urbauo et Narcisso non SS. Stachyi, AmpU.ito,
;

LiBER MIRACUL0RU.M S. QviSTi^i.auctorcanony' cum mo, cxcodice Bntxellcnsi7-i60 collato

antc

ser

VIII

trihitJ.

Mcmoria

in fastis sacris

Prima Parisiensi 3575. Prologus 801. Gaput i. inventio. Prodigia tum et secunda sacri corporis creptus 802. Gaput u. edita. Vir quidam a morte
furibus et Peccatores correpti. PcenEc sumptK a aut homines ipsi devotos ab iis qui S. Quintinum sanati. S. Quinoffendunt 805. Gaputiii. Glaudi urgeri jubet. tinus templi sui Kdificationem

094 Grai:orumat episcopus et confessor Calati;e in Stephanus, antiquo regno Neapolitano. Commentarius ph^tue in

Lalinoruni marlyrologiis

vius. ^ Uniga.
alibi.

S- Slephani cuUus Calatiuj et Ejus natales, educatio et episcopatus. Goncilium C:ipu;mum anni circiter lUdO. S. Stepiiani

Morbi et omnia corporis vitia Quintini quiarum translatio 808. Miracula S. patrata, auctorc ejusIN cfENOBio Insulensi

pelluntur. Reli-

mors, sepultura, inventio G.Vita S.Stephani, ex antiquo breoiario Capnano. Mihacula S. StepHANi Galatini, ex ejus 0/ficio in ecclesia Calatina 10. Hymni oFFicn S. Stephani CalatiCai*uani NI 11. L[TER.E GEHBERTI AHCHIEPISCOPI

dem
tini

monacho, ex codice Yallicetlensi. QuinPrologus 812. Gaput i. Reficitur ccclesia S.
cocnobii
Insulensis.
ibi

ue

S.

Stephano creato episcopo Calatino
et

lii

Stratonica

Selcucus, martyres

Cyzici
i.

in

Sanationes

mirabiles

et a\ia

Propontide.

Gommentarius
§

pu.evius.

Librum tumulamiraculorum Quintini martyris tione sanctorum Martyhum codicc Bruxellcnsi 7460 socioRUMQUE Ejus, cx sociis S. Qum816. Supplementum. § Unica. De
prodigia
patrata 813. Appendix ad S. Quintini 815. Sermo in
tini.

Actis syriacis SS. Stratonicie et

De § Seleuci. Eorum

epitome 893. quinqucnnalia

Fcsta II. De tempore martyrii. Maximiani Galcrii imper.-itoris

ot Scleuci. 895. § la. Dereliquiis SS. Strutuniciu ecclesiasticus 898. Passio SS. StratoGultus

Corporis translatio

^^

AsseNICE ET Seleuci, cx Actis martyrum ab saiviens. edilis. Caput i. Persecutio Cyzici mano
cjuranConversio SS. Stratonica; et Seleuci. Ad dum Ghristum frustra soUicitantur 899. Gaput et Seleucus ab angelo conforII. SS. Stratomca virgis, sulphurcct latati. Gruciantur equuleo, 90'2. Caminis ardentibus. Visilantiir a Cln-isto cruciatibus torPUT III. Martyres iisdeni aUisque oncrant 906. quentur. Falsa numina convitiis equuleo.lons, Caput IV. SS. Mavtyres torquentur

R
J^obertusde
Brugis, abbasClara^vallis in GalCommentarius historicus. § I. lia. Appendix. BoUandiano suo die Sancti Cistercienses in Opere B. Roberto. De ej us cultu omissi. Cur hoc loco de Robertus abbas ortuet monachatu 91. § ii. B.

Gaput odore cadaverum et igni 909.
cruciatus SS. Stratonicie et Selouci.
et

v.

UUimi

Dunarum,dein

Claraivallis. Ejus obitus

94

Eorum mors

Rodriguez. Vide Alphonsus. Rodulphus. Vide Germanus eremita.
Rucellai. Vide Lucia.

sepuUura
Synobius. Vide Turibii tres.

Rusticianus. Vide Ammonius. SylRykwera, monialis Prtemonstratensis. natalis, parcus. LOGE HisTORiCA. §Unica. Cultus sanctimonite laus B.Rykwerai 51

conversioet

T

Theonestus. abra, martyr. Vide

S
Saturninus, martyr Calaritanus in SaturGommentarius pr^vius. § I. Plures SS. Saturnini Galantam nini anno 303 passi. Acta S. Saturnmi." 296. § II. De antiquissimo cuUu S. De ejus inventione et Lectiones in ejus honorem. CALAmtranslatione 300. Passio S. Saturnini Hbro Joannts Arca de TANi MARTVRis, cx 303. Caput unisanctis Sardini^. Pb^fatio A.LTERA p.\ssio S. Saturnini martyris. CUM 304.
Calariex codice ms. curisi archiepiscopalis impellitur Saturninus tanx. Caput unicum. S.
Sardinia.

m Scotia. Tularicanus, episcopus Sodorensis Do episcop.s Commentarius PR.EVIUS. § Unica.
_

Tabral:.. inarlyr.

Vide Theonestus.

Sodorensibus.

S.

447. Talaricani u:tas et cultus

ViTA

Talaricani EPiscoPiSoDORENSis, Aberdonensi anni loOit viario
S.

cxbre**"
,

Tatwinus. Vide Gissa.

Thalasms et Bajus, martyres COMMENTARIUS CRITICUS. Gallia
Thalas.o
et

„ Exoldum in DO && § L
,

Bajo

paucissima «"P^''^""'
civitatis

^;;-^-:

menta.
8

Clades

Bituricens.s
Maria^.

opfud'

Exoldumet monasterh
II

c

Z
"*J

De trad.tionibus martyrii SS. Thalasu nsibus. De tempore

V.rgm.s 35 Exoldunens.bus ct Bitun
B,

et

senator et post^i Fueritne S. Thalasius episcopus

TOMUM INDEX SANCTORUM IN
Fue arcMprcsbyteratu S. Daj.. de^avensis. De mar.y; s. Degenere utrmsque

XIII

OGTOBRIS.
in

Thyudgaripatria.Ejus iter ti^ S I^-^^-es apostoU^^^^^^^^^^^^ et mn.am.

AngUam,
ex

tvegiam
hremrio

fessio. Cultus 457.

n';e monachus. iii. De cultuSS.Tha nc nomineS Thalasii353.§ d.cccesun et per totam !l:,;Tt naji Exolduni
nituricensem

Officium S^ Thvudgari OUoniensi anni 14 J/

Tolobteus. VirfcTuribiitres. Torthredus. Vide Cissa.

Thancredus. Vide Cissa.. martyr, et socn TaThconestus, episcopus ct marlyres. Commentarius brata et Tabra itcm et sociorum memoPB^vius. § .. SS. Theonesti Acta335,cli. JJ». sacris. Binaoorum
tempore. UbinamepiK n.Demartyri. 340. PAf^^^^S.THEOscopus fueritS.Thconestus
loco
et
iTi in fastis

Tova. VirfeCissa. socii Justus, Pastor, Turibii Hispani tres, et Guilielmus, s.mulque Clemens, Gervasius et Euseb.u Tolobo^us, Synobius,

pseudonymi Eusostomus
CBITIC.\

,

et

Ofasus. Appendix.

E^ERmAjw
'

"^

'

345. Pass.oS.

-ru^or^^sTiexcodiceBruxellenn

u,v

7084
Thcophilus. yiV/e Calendio. Mmorum ThomasFlorentinus, ex Ordine FF. Rcatc in Italia.CoMMENObservantia^,

V

ictoricus.

WrfeCIaudius.

Strictioris

Vita3 B.Thoma). TABius rn.EVius. § I. Scriptores epitome ex lectiombus II nocRerum Rostarum B Thoma) natalibus. Aggrega-

Vide Ammonius. Urbanus. Vide Stacbys.
Yigilantius.

turni 8G0. g

ii.

Dc

Strictioris ObservantiJe. tur Fratribus Minoribus Fraticelh. S. Angeli. Ejecti Provincia

Muncra.

Praiclari

itinera in
in

B.TbomiudiscipuIi 862. § in. B.Tbomae Sanctam et ,4£tbiopiam. Ter

Terram

2enobia, martyr ^gis. Vide

Zenob.us.

vincula conjicitur

et

redimitur 864. §

iv.

miraculis B. Thoniic sepulcrum translatio. Progressus ct Corporis

celeberrimum. connrmatio

Zenobia,oUmin.^thiopiacuIta.VirfcZenobms. in Cihcia. Zenobius et Zenobia, martyres.^gis

Commentarius PR.EVIUS.

§

I.

Ciliciae et

^garum

decultusSGG. § V. Beneficiaa Deo impetrata, post et precanto B Thoma. Prodigia edita ante

confu-mationem cultus. 869. Vita B. Thom.e FLORENTiNi,aMc/ore Peiro Marino Morello.ex
codice ms. Vallivellano.

Caput i. B. Thomic natales.libidinosa vitaet ad Deumconversio871. Caput II. B. Thomas Ordinem Fratrum Mino-

et Zenobice 253; cfr. origines. Cultus SS-Zenobii De medicina 927 et seq. § n. Episcopi yEgenses. Tempus martyru. a S.Zenobio episcopo exercita. sancti martyris Acta 255. Vita et martyrium CoisZenobii et Zenodi/E soboris ejus, ex codicc UOSbibliothelinianollO.collato cum codice Parisiensis,griece et latine. Gaput i. SS.Zecse

rum

ingrcditur. Ejus vita austera, raptus, perpe-

nobii et Zenobiie

ortus et educatio. Illius

mi-

Pluribus tua oratio, abstincntia 874. Caput iii. provinciis sui Ordinis pra^ficitur. Ejecti FraCaput iv. ticuUi. Observanti;t propagatio 877.
B.

soror racula 259. Caput ii. S. Zenobius ejusque et mors suppUcia a prJEside interrogati. Varia Zemi.-acuUs illustris. Sepultura 261. Laus SS.
Nouii ET Zenobi^, ex Actis
niacis, grsece et latine. TYHis Zenobii et Zenobi-*: sororis ejus, auctore

HicrusoIyniam,mandante EugenioIV.Ejus insignis obedientiamiraculocomprobata. Avcs ct bulKue B. Tbomcc parent 879. GaPUT V. Multorum peccatorum conversio. B. Tbo-

Thomas

pctit

sanctorum armeMabtyhium sancti mar-

S}jmeoneMetaphraste,grteceet latine. Caputi.
SS. Zenobii et Zenobia; ejus
educatio. Exercet ille
sororis ortus et
ii.

mae
tas

discipuli.

Quomodo

eos instituerit. Paupervi.

miracuUs comprobata 881. Gaput
Fides
in

B.

medicinam 264. Gaput
a pra^side cruciati.

Tlioniic caritas erga subditos.

Deum.

Ingeny saxum miraculo transfert 884.Gaput vii. B. Thonui! missio in /Ethiopiam. Captivitas.

SS. Zenobius et Zenobia racula. Sepultura

Mi-

267

Eximia
ditus

tolerantia)

documenta. Liberatio

et re-

Florentiam 885.
Scarlini,

Caput

viii. B.

Tbomaj

commoralio

Romiu, .\quilx\ Montc-

Plano. Ejus niiracula. Reate moritur. Miracula post mortem 889. Cabmen dicatum B. Tiiom.e

Zenobius et Zenobia olim in ^tbiopia culti. Commentariuspr-evius270. Certamen et marTYRIUM SANCTl ET BEATI ZeNOBII EJUSQUE MATRIS Zenoble, exanglica interpretatione (juilklmi Wright. Gaput unicum. S. Zenobius ejusque

mater cruciatu

892 Flobkntino aCapelletto Tbyudgarus, confessor Westervici in Jutia. Gommentarius PR^vius. § Unica. Descriptio Ju-

morte affecti. Miracula 271. Laus SS. Zenobii et Zenobi^ ex Synaxario 273 Mthiopico excerpta
et

ACTA SANCTORUM

OOTOBX^IS
TOMUS DECIMUS TERTIUS

DIES yiGESIMA NONA
NOVEMBRIS SUPERSUNT SANCTI QUI DE IV KALENDAS

S

ln.audus,confessorMonasindicecesiA.rcba.cnsi.

BB. Ror.randus
Caubcr.us,
Prtcdica.oruin.

cx

^^^^-^J Ordu.e l-F.
^.^^^^
Fon„juUi i„

^•ter^l

. roinii S.q*anus, e|«o,H,. CalauS.

^

^^^^^^^^^^^^^
«,-.li.,c

^^^^
,.,..

FF.

S.rd;ius,ard,iepisc«pusCa,luaneiisis-

D

"'',utrSo

BeneGeorius, monacbi 0. S. diCi in Sabaudia.
Rostoviensis. B. AbranMUS,abbas
O.-dinis


.h.lnlni^

T^.

B

„, \n£velusCiUiolulns,caiH)ni(Mis
,
.

^^^

msc.
B. Lucia
Bar...lini
1>1>.

Bucella. cx

Ordine FF.

Florcn....

B Rvcwera, c. mcv^ti., B
Pctrus

monialis

M.H..ald.., v..-go «e.b. Paula dc
t.i

Prjemonst.-a.ens.s.

Ordinis ..u.i!;:i<i OKiim* miu^

S. 1'."»..-

Monoculus,

qui

et

cisci.

Clartrvall.s Igniacensis, abbas

in Gallia.

APPENDIX

BB.Ma.'ga.-itaetlda,p.-io.-issaet

pn.-ETERMISSl
1

Octohris

Tomus XIIL

P^ETEm.ssi

n m

«.los d.es biati.

D

fmmm
-^
Jj.

et in auos
Ere-

dies relati

confcssoris 0,-dtms Petri Eugubini,

2QoHol,ri. anno ex guo, nenipe dales hvjus Ordinis,

o/acioetmissacelebranUa-

c^,,nutsanctumnon posse '««f''" t"''!

«o,.(« «'' '«"'' Hicnsis el po.lea eptseoS A bu "us, monachus Thuringia, hae dterecohnutFri^r„-iu- in
• •

eSm

'"'""'»•"

extollentes,

''''''^^TTXX^iZ^c imitatus Pe-^ius {b),nic cumnt Quosnonest d^plomam

q^^

Z-nSotieo hnhMlario Camcrarn

tjus

uU 7amStiphanus Wurthwcin,

t:f^er^tiliusiraiainOpere^.o^^
^^'^r^irn^nari.ris et,utinonn^M episcopi^fcstum mant,primi Pampelonensrs T eolim
ibi

congent{'),fi monasterii Formbacensis
^^^To^ZsStadlereJusque^^^^^^^^ Muller (9) et so i Rcim (8) aut AdaWertus qu^ ftoTZenciariiOmnium Sancto^^m

eetchrabatur die 29 octobris

(1

Requlam

.

diem2Qoctobrispientissimi viri sancLus : Berengerus recoliiur hisce verbis abbas primus anno nostra) consregationis ist^us pr^ant^IV annis iii).Verum

2

sunt (10) S. Benedicti secuii
in Necrologio

/o/
:

-

ciuia

Formbaccnst ad

memoria

MCVm,

Formbacensis rV--«BmCeri.' pHmi abbatis 29 octohns, BuceB laXj ^JuniL nrl diem Insce verbzs : Zs in Menologio Benedivfino Formpaocns; venerarmrnaslerio Bavari.e
u" P.vn?eriprinu

necroiogii,

ejusd.m

loci abbat.s,

vn.

quod non est docmnenlum necsctturnum gicum.,itasnon indicalur, anms aniecedat. Urbani decretum centum ^. ^^^rnAstidem non est dicendxtm de mier 1 rxe>nostri decessores
tone,

Utur-

quem

missosdiei 10 martii reiulerunt
Bercngcri

:

nam hmc

T^Z^L, camdem

bostniter hahuU, Hagelhs

proximo

;-ulcUU.rattnvit, jejnniiseKhausa

utnon

tam carno qnam poUe

sohi lectus videretur.

qua. virtulibus et ment.s, Crru.t egroKiis ab obitu ejus demonnnanla essont Domnius
.travit,

sxculo Xlllcultus Vita cum nuncupat tus : clenim in ejus commcnSanctum Gcrhohus, vir apprime
Gehennensis, in Henricus de Botlis, episcopus Cartusianonwi ad diem -9
dabilis,

successori cerio certms sanctorum fuitexhibi-

quotidianis deinccps

tumulum

ejus

Suhjunuil nucehnus n.iraculis illustrans. hoc elogium ex \i(a B. sese (lesurnpsisse
^Virntonis, Berengeri

Ephcmeridibus

honoraius, celehratur. octobris, titulo Beati

proximi

suceessoris,

a

ejus Gerhoho,prieposito Reischerpergemi. BernhareduU ^.quali. conscripta. llanc

dus Pez ad

normam

ms. codicis Formba-

Perperam dicitur a plurihus dein primo fuisse monachus Cartusianus, acposiea i^rsus moepiscopus Crebcnnensis, Carfusianus{i2).Fuit cnim primo
nachus

scriptoribus

omnino concordat censis (3) qui codex mwGarstensi, a^Jusin nostro ms.codice sinceapographum ommno
steo

cum

monachus benediciinus Basileensis monasteex ipsa bulla riiS. AlbaniyUti dcmonstraiur hodiedum Gcbennte servata, IV.

Ahwnndri

scrvatur

mm. Ex
emi
tum
C
;

VitaB. \VirHloms,rideturposse

qua cpiscopus hujus

ecclesiic

anno 12G0 conr

Berengero

cuUum puhlicum

fuisse dela-

nam

non annua,sed sanctum vimluit non /icri ad honorandum

ad ejus sepulo-um ob mtracula quotidiana ibipatrata, non

mortuus esi stituHur. Ibi mansit usquedum Voh cideturculiusbeatorum anno 1207(13)..
ci

umquam

/uisse delatus.

F

rwm

incredibilispojnili concursus.

Sed hunc

Matlhmns dc Gouros.pm/^f/^O', Societatis Jesu Japonicie multos annos prseses, dic'29octoterritorio Fiwimiano, anni 1C33 multas wt^umnas pro Christi nomine post gencris mitoleraias, inedia aliisque hujus

arbitrati cultum non /uisse ecclesiasticum

bris

m

sunt monachi Formbacenses, XT7/I, millu^n mdijus rei, ineunte sicculo diligcntia adhibita, repere-

postquam hu-

cium,

magna

seriis

vitam

/inicit (14).

mnt.

Itaque,

quum non omnino

constel

(2 Villepas. Flos

PamKlonen.i.-» a> Kalouaariu «""^^''""^.^^'V^^^tSan41... o<Ut. 1583

"

(9)

Sandonn..

m-

nov.s.imus. lom. I. 1»'>\"' '"' saurus Anccdotorum col. 435 ol se.,q. " ^*»^"'^;.^^ct scqc,- Cfr.ibid..
397

(10) KirchenAlgemeines Mftrtyiologium, p^g. 5P4. Kalcnder allev Heiligen der Regel des H. Benediktus, lxxxv. - (12) tom.ll. ,ing. 223. - dli Pcz. tom. 1, pag. Depery, Histoire Hagiologique du diocese de Belley, tom.
II,

logium Uened>ctinum. pag. Martvioiogium des lionediktiner.Ordens.

402.

-

(5,

Ansfuhrhche

pfiy.

4lb._

(6,

pag. 51 ; Galliiiin, Atti de Santi della leale casa di Savoja. tom. V, pag. 53 ; Massa, Diario de Santi e Beati il3) della reale casa di Savoya, tom. II, pag. 102.

num

- (8)

Boica. tom. 1\ ,Pra;fat. pag. 6. 17) Monun.enta V, tom. !. pag. 445?.Vollslandigcs Hciligen.Losikon,

-

Rcgeste Gonevois, pag. 227 et seq.— (14) de Guilhermy, Menologc de la Comp. de Jesus, Assist. du Poitugal,
pag. 377.

DE

rHE

VIGESIMA NON.\ OCTOBRlS.

D

DE

S.

INGAUDO CONFESSORE
HISTOItlCXJS
S.
et
.

R. D. B.

MONASTERIOLI IN DICECESI ATREBATENSI

COMMENXARITJS
S-ECULO
Vll

Uniea.

S.

Ingaudus
vixeril.

discipiilus
reliquisc

SalNii.

Quonnm

spvo

Ejus

eultus.

yiomstenoli .nd-marc

Inter
liis

qusemGaltriginta iria oppida et vicos Monnsterioli (Monlreuil) obtt-

nomen

AugListam nominc. dcderat, illic rescdit ibique quidam puerulus suic oblatus cst prajsentiie, (lui
:

nent(i),singiaaritericl

memorand^un

est

Bragum nunQuod remotissimis temporibus nunc a vicinitate maris Moncupahaiur {2), et Ambiadiciiur, atque ohm in
treuil-sur-mer

cujus os, crat surdus, ofTicioque carebat loquelae; oU-i attrectaliimc frontem,vuUumque totum cuni

bencdixit:acdeincepsusum loqucndi naturalom
sine

mora

percepit

:

quem demum

baptismatis

ncnsi

hodie vero in

Airebaiensi

dia^cesi,

adeoqueinpartitioneFrctiGaltici^sU^^^^^ resiimlas^. mcntduPaS' Prxsentiemmdie agiiur ibidem ejusque disctpult de-Calnis. Salcii episcopi Amhianensis
Diparlc-

nominalavaci'o purgavit ct Ingavidium felicitcr diviuo uientcui llaniinc, vcrumvit, imbuit illius queefTccitcatbolicum fidc(ll)./VitVt'r hiecverba
scripioi^is
fittuin .sileniium de siccuH circitcr in doctmicntis historiris auiiquis. S. Ingaudo Augusitc (qux villa eratpagi Vimmaci, Oceaet diocccseos Amhianensis (12),

X

'

B

f//«/t*r«toIngoaldus,Insaldus, S In-audi,(/wi Aingauld, Aingault, i7«///cc Angaud, vcl ctiam Ingaudus nomen Enoaud, IngaudeO). Quod S. in &^ndmm de ocur accepissc perhibetur quasi hoc indc profecloi-um auriumque sanaiione,

Eum

civiiaiis

num intcr ei flumina Suminam * et Auciam**
sat apertc indicat sitij, diem auspicatum essc quis iocm, cui olira S. Salvii hiographus. Sed

^imiino
IJrele.

tum
ris

quod.quoiemporeejusmemorialitC' pridem ignorabant fuii tradita ,FranciJam
est

nominum suorum origincm,ui gloria interpretabanquod vocabulwn magnum nominum origo ad exordia turU) Hujusmodi

inS.Maglorio,

nuncupaiioAugasta^Mahiitonius{i2,),Hadria' non ohscure nus ValesiusiiA) et Wastelain (15)
dicunt essc ricum

auasi tinguarum germanicarum nominaduoIm hoc commune est.ui P^^^f^^^'^ habcnttbus, ccrtum setisum Uis ex vocnhulis, ut griece Theocomicni. Sinine htec composita italice Giansmseppe, nhilus, anjuxiaposita, ui
est

pertinet, qui-

adOccanum yiomincX^Hseu /Juminum Auciiff ei Suminie, Aust, intcr osiia sententia non esi in partiiionc Suminx qux Contra monachus benedictifacile rejicienda.
:

Oust-Marais nus Grenier (iQ)puiat esse vicum vico Xust.Alu arhiiraniur seu Aouste vicinum ubi nunc exiiiisse in Normanyiia,

inquirerc. Hoc unum hujus loci non ro^umw^, Ingoaldi nominis pnomadrersum prognatus, et esse Ing, id esi,

ani-

Augusiam esi oppidum Eu (17) sed
;

miiienda,
fyaao

quum^u

et

non vidcntur ad\oMsic non /uerint tn
hiec
vci iai-

Vimmaco, sed inpagoCaictcjm

rem radicem

quemadmodum etiam allcram radicem deprehen^ mClodoaKlo, Arnoaldo, Chagnoaldo
,

m

logicnsi civitaiis et
sisiiS).

dicecescos liothomagen-

viqua vetusmt antiquus significari diiur. duccre aWald, detur{5),nisi hanc vocemmacis {6).Supervacancum regnans vel imperans
et

Qua disputatione docemur non plane gaudi to^M na/alcm,qunmvis
prn/nratus
Aust. fuisse verisimititcr

ipsttm b. insit

C arbitror Monastcrioli-ad-mare faia expUcare, Rogcr[S), Harbane postMalbranqium{7), Lefils (10) acia agere
ville{^) ci

latinc

huter S. Ingaudus.
ditiofert

Kienim nthii hujusmodi histonca ^ed iradniiqua innuunt documenta

^^^^^

Floreniinum

eum post sanationem S. baivtocomitemperpciuumadhxsissemVndccomcimv^
sanctumvirumfuisse.saitcmclcricumacpr^^^^^^

vidcamur.
S.

Ingaudus

discipultts S.

2 DcS InQando ahhatis, hisfuissent S. Salvii primo
verisimiliier csset obliierata.

paucainnoiescv.nt,etmno-

^

x

«

deinAm-

monachum. quemadmodum
illo a^vo

f-;'^'

Sahii,

ejusmemorta hianensis cpiscopi Acta servata,

Vnentmperop^

tempore,rf«m poriune lcgimus.-mo siquidemin visitattoms gratia
,

Ruinaricu^ in Dtsseriauti erudite osicndit S.Gregortt Turonensts. lonepra^via Operihus cumantequam a S. Satvtotn soctum

omnes

'« clerici ei presbytcri

T^

'^'«/

«'

Su^icor

Le Vinieus

S Salviussuampcragrahai * aggrediens pagum et dicrccsim, Vimmacum famosissimus rex, rnviUamquam Theudericus
geographiquo. statistique (,>nictionnaire unWersel -'2- ^Vns 536 etseqq., Pans. 1804. etc tom 111. pag.
.

cgvsse vtiam cZiZeiur, monasticam primo loct mon^MLsierioii; nam et inier istius
sur le Byfltime «eq. 4,,,, 7« ^ 1
>

/i2iGu»''i"ird. Rseai -r ™ 7nfl Januam.pag.706 -{1Z)^"« pag

desdivisionstorntonalesdelaGaue.

^

H=>g.ograph.o^iu d..3> Corblet. 1788. Aota SS. tom. tom. 111. pag. 78 - '4l cesed-Amions.

r

tom. II. V.ta S^wa^ S. ncnod.ot., ,13> Acta SS. 0.-dinis pag- ?3. Aota SS. tom. I Apr.1. Cfi-

^T M

-

't^ilA

-

X

partl. §22 Vorn.mon und Goschlochtsnan.en.

-g^54
.

^^^ ^'^fl'!;' /t: -r6)Pott. Die Pcrsononnamon. p-g. B.bUoth. - 7)Do Morinis. tom. 11. hb. VI.- (8) ^Uera

Archwes rA.to.s. pag. 199; Hstor delaPicardio et de rArtois.tom.n,pag.265otsoqq.SlaPictd^^^^^ de pag.
^eCala.s tornMI ,9/Momoru.l hUtor. du Pas tom. Montroml-sur-mer.- (11) Acta SS.,
(10) Histoire

delaSoino-lnfenoure.lSO 'y^'^,^
,18,

l^-

do !a ^'""«""P'' Wastolain. Dcso.-.pt.on 'viI.art.lIl.pag.«3.0cjOrar.I.agM^^^^^^^^^^^^^ cap. b i tom. 1. hb. in.
tl9)

f

„,jpi.ac. Scct.

_

De Monnw.

,

^^^^

do

DE
4

S.

INGAUDO CONFESSORE.
to« literas inspectuHs

notum facimus,

^

R

lcciilu,-

sicculo IX Hdyodus comcs Bonomcnsis

d"^"

X:casse LnoUu,n

Uonaslcriolensc qu^ajd

scabm

U.s^ue ™f""J

vocati primoribus dicti opp.d.

ejus videtur inlclliycmlum dc

ampUicatwne^

et •ogat.,

"c

p^^^^^,^ ^.^^. ^^_^^^^^^.._ 3^,^^. ep.scop.

Am-

"
.t -

fn^yi

nyjM/^/l St/tlVll

CC/l"

;rme;7a7eponeb.ntur nomina,
Hteris nobis deputato ea

confeo/-^'^,

B

alierius S. (ranslaiajuerunt. quoque episcopi, a S. Saivio

non secus ac co^pus Ambianensis Firmini martyris,
ei<;w.v

co/-p«5

ossbufinvenimusplu^ met cor.o ha.c verba con an fqmssimum in octmgentos (oc p ns uncaUbus, antc annos
circa

^ mandarentur. Extract^ instrumenta quomm
.^^

"t

^^nb^

t

-

E

om

m mtingus
nnai
loncje

adversus Coiniium (2) prop«probahiliorem esse senientiam,
creditur pra^fuisse ecclesta^ sa^culi initium sueculi VII, quam
scit^cct "

^-^-^f^^'^^^^^ SANCTI SaLVU LPISCOPI HIC REQUIESCIT CORPUS " SANCTI INGAUOII ONCONrESSOBIS, SIMULQUE
..ssoRis.AUerum,.manuspauo^^^^^^^^^^^^^

annum 900),

ut nob.s

Tua

S. Salvius

Ambiancnsi mb Ymbianerm .^.b eum fit opposita, t"""' Sll OppOSlHiy

fuisse
'

eptscopum
,/

^^'^'l^^'^^:"-^:
lamma C^:

^efert

:

tertmm
sic

m
:

Rationes desumpsi, ait r.J.L w.«,c'rn.M.Rationesdesumpsi,ai^ excuntc codem steculo. sola Vita S. Salvii cujus Stiltinyus (3), non ex
auctor;

,

p^m;:;ruteris ^-^^^^^"'^l''^^^^^^^ majonbus plumbca l>tenb maj

habet

aTno
Illi

cum

S Salvium

scripserit,

s^l.cuUs post duobus salt.m aut tribus facUe errarepotuU in no-

Ambianensis ab epissANCTi Salvii episcopi

XI. .UNII

,^,^,^^,„..e indictione Incahnationis Verbi M.G.XI. EST PR.ESENS CORPUS TRANSLATUM

lis aliciuut chronulofiicis,

logis episcoporum

sed etiam ex ipsis cataAmbianensium, in quibus nul-

ad nuem sa:culo VI msi lus reperitur, VLTgente omma docutuncpunatur S. Ilonoratus, quem
Salvii meiita vetustiora decessorem S. innuunt. In iisdem rursum ct co tempore scdissc invenitur SalcatalofiispostS. Honoralum locus

faciunt,

HONORAmLl COPO GODEFmDO IN HOC Francorum rege anno begnante Ludovico tertio. Quartumotc.(4). i7^„,;^niz et in mvis episcopus Feydeau ^^^.^ ^,^^^_ 7 .U( poiuisset addere sxcuto XV Ois au^s^c.XV capsam SS. Salvii ei Ingaudi id praisittit, die 20
fuisse

VASCULO

renovatam.Primo

1435. Joannes, sodaapriiis anni Incarnaiionis
lis

vio.Contraiidenicatalupilampk-nisuntsubfinem
nutabili soiculi VII, ut dictis episcopis, (lui

tem-

locus pore cathedram tenuisse videntur,

nuUa

quamvis Stilratione reperiri possit. Vetum, sanior uunc c«<...*.c., sanwr mihi videaiur., ti7igi senicniia multo iingi senicnda muao tamen me non patmm vex.ari quod

faicov regi Theu6\ Saivius dicitur fnisse acccptus si verum csset,rucrei Stiidericu. IIoc enim
tingi ratiocinium
set
fuis.se

OrdinisFF. Minotwn ct tiiuiaris Juvenis, epiRossen^is in Daimatia, Joannis rices gerens cujus solemrscopi Ambianensis, sequens reiiquit niiaiis ipse testimonium SANCTORUM SaLVII EPISCOPI, INTrANSLATIO ^"'"'""""" confcs^ v,„ pr Ani item confesiSORIS gaudi confessoris et Vulflagh
: : "

episcopus

u.u.c.'sispr:Esenteslitterassivepnesens soris. suRis. Universi -.Mi-n.m instrumentum visuris et audituns, inst.

^

pubUcum
vices

quam

aliuspoiuisThcudericus, rex Neusirise
:

nam
:

iUe

vijc

Johannes,miseratione divina episcopusRosensis, in gerens, quoad infra scripta, reverendi
Ghristo patris et

ad /incm swcuH VII quo lcmpore Ambianwn
pars Neu.^itrix sed for.san loquiiur biograplms de Theuderico, Chiidebcrti fiiio, qui
fuit
: *,.

domni domni Joannis, Dei gratia Domino sempiAmbianensis praisentibus fidem indubiam adhiternam. De
episcopi, salutem in

^»>,.,.;/i

\'TT

fittnitiyt}

liurnifnf/.in' nhti~

(Je

Monsireoio-supra-iuaic v^iuiin^

--.

^^^^^^^^-,

anitts S.
EjtiS reliqui-

mgauuum ex morumuu^ axuuu
S. Ingaudi reiiquiis

t

n.

5 Lucniicntiora dc

super-

X cx uwi sunt capsa in gU-

am

documenta, quva coiiegit Henricus de Fcydeau^cpi.tcopusAmbianensis, in litcris daSaivii et Ingaudi sacra tis, quu}n anno 1702 N.S,
lip.mna,

Ambianensis dioecesis, ad requestam et supplimocationem subprioris et conventus ejusdem remotis per temnasterii, abbate absente ac in duas pora longiora agente, prioreque defuncto, cadem ecclesia tbecas antiquas seu duo feretra in
existentia,

lignea

quorum dudum eadem fuere fata, ex in argenteam capsam transtuiit. Accipe
dipioma
:

quorum unum

sancti Salvii confes-

lecior hoc

Hcnricus Feydeau de Rrou miseratione divina Ambianensis Episcopus, universis Christi ftdeli(l)Martyrol.SnnctoriimOrdinisS.Benedicti,Obscr\'.,lib. Eccles. Fianconnn. tom.IV, nd 11, pag. 4M.-(2) Annalcs G38, paR. 146 ct scq. - Ul) .KqU SS. tom. Vll Sep-

beati Vuinagii soris atque pontificis, aliud vero dicebatur, operuimus, presbyteri et confessoris In illa qua decuit reverentia visitavimus.
et

cum

primo vero duo corpora seu ossa eorum cum
Lestocq, diocese d'Amiens, tom. UI. pag. 476 et 8eq.— (4) le Dissertfttion sur la translation du corps de S. Firmin
confesseur, eveque

annura

dAmiens, pag.231 etseqq.

tcmbm, pag.36ot

seqq. Cfr. Corblet, Hagiographie

du

quibusdam

DIE YIGESIMA NONA OGTOBRIS.
.
,

^„ ninno serico,

<li-

LeocliensiPlures episcopi liossenses cpiscopis

AVCTonr
R. D. B.
episcopis

imag.n.bus '"'^^ ° versis color.bus et l.ne.s ad honestis. et pannis

P^™

8 'ged c.psam

,

m qua

posuil cpiscopx.s Bh,- ab

"^"^""fo ce vino e^ in plumbo '"^»"' „,.^„,. inibique scriptum nP,.£ramenonua\ilt.r.bidemconti.ieDanmi..o. :„ Salvii, episcopi Amconfessorum nora leatorum

^nen^
dam

et

Sa Ivius Ingaudi,quem idem beatus
et I.i-

fonte purgav.t nnns sacro baptismatis

tanUs ziniensis SS. Saini et Ingaudi rcliquias, monacln patronis minus dignam reputarunt r „,.„p,.c(.,-i<h/ ^^^^ „^ „,.^„,„,.„„ „„„,„„,,.„, pepercerHnt S. Salrii, ac propterea 7ion oiwru^Ulquccolut mutto pretiosiorem ei mfficerenl. Monasteriolensibus moligimus ex lHeris a
_._,

Anibiatxensib»s.

cm-pus sive ossa ejus

cum quodam panno

anno 1452 nachis ad Amhianenses scabinos gallice scriptis, vbi aiunt ccclosia remotissimis li-mporibus in noslns
.-

A

et monastcvio plura

sanctorum corpora,
:

in ca-

"vlrLArcoN.ESson.s. Repc-imus ulte-

psis recondita, servantur Ambianensis. 3am vero Salvii, oUm episcopi reUqua h.t. sanct.c requiescunt lignea

quic inter ossa sancti

capsa

m

nuLnccauro,nec
lesideni.a.i

arpento, nec peinm.spiet.o-

i^^anem vcrb. d.v.ni

Tdt d^m tglont
sorum
V

con^s D^i, acsanctorum
vitaque, moribus, ipsorum confcs-

quod sane ^isestcircumducta novam capsam QuapropterS.Salvii corpus in qv.in et eam auro Ugneam transferre statunnus partnn nostns st.pemU.s, argento. adhibitis
:
:

mdecorum

lsI.

et

ccElestis, totius curia. miraculis tuUbus, mcritis ct

Monasteriolens.bus nartim elccmosynis a Sed muUnm abest iam coopcrive incep.mus. vel ut ad pcvnc.end.m. opus sit perfectum, babeamus, ms. a vob.s Secuniam necessariam subveniatur. Hac de causa

dat.s

Cn

1

amsque

viris piis

tnacl um Joannem

Dionysunn. qu. has nos ras

mittimus rogantc. sup deferat literas, ad vos bahn, memoria Dei creatons ct b. ces nomine et vestns op.bus An.b.anensis. ut ex

nntPm

fei-etro

prafatutn corpus beati

VuH

agii

emscopi 01 reUquiarum ornandam. aUqu.d ad ejus capsam

m

''iZdt^is
fra>u:os (4), rel

scal^ini aur^nus e.cipientes

J:::^^orumprec..le^^^^^^
leam seupauiup.'^
.^»....,..-;,-

U^mretk)

ctiam plurcs marcas, cut aur.faad ornandam capsam;

ait

Dea

oo decim annis nnic argenteam, "'^^ Ikccam non '«'f rcliguU.s, cap.a i^atin eiiu^^^ () Ast sanctomim
,

,,

eorum
Vltima fnla
relil»'<"^"'* S. Ingaiidi

^^'^

f

^^^ iJil
nre.sbyter

,

^,,-.,,„ (6).

refcntntw.

intotaGallia, les^u
cantibus,
venil

./»f^,^^;,,it7,.« «««'«,

"sXi^s^s:^^^--

--

•XrS^i:vsZ":Xt^

f

-«S S::!srs;t £=S:«=:^=iri::

,4,
,5,

Corble., Ha,iologie Anti,iu,tea, » ^- '''''',_

^^'^'^.^^^Z
,7)

ctt., Vics dcsSai„U,

'V

{«^^P^ Vl.cav 32 pag. II, hb. %^^ „ ,2,FarIatus. f^ ^^„.^ toired-Abbeville.hbJ^cap 81.r-.,^4^ ^^ ^^
.^

XI. «^o'. Christiana. lora de Eveques suffragants

_

U6ge,

pais

^ ^^ ^^^^^

_

Tir DE

S S.

INGAUDO CONFESSORE. I>i-Au

^aS
^^'P*''.^'"

Godefrido.Ambianensi

O

AUCTORE
R. D. H.

sum/utsse,ei
nisi

unum

S. ^«^^1'^';

argcnr in parva capsa ' j_ j)ein sub/j;

Pe _,i„„entcsimo* vicesimonono "'' miUesimo ^^P^" Salvn et sanctorum

^^^^.^

f

^^^

!>.

Ingaudus

in iliiecesihus

Si^Tluissc

Auibiancnsi ct Atreba-.
teifi

ZrLd

ImlSjul

est e^ delatum, manifcslum ejus ossa meaiam circa annum 900 reconchla S. SaUium erani sancia haWa vl TprointaUua,n pignora ^vi in..lncmento pergaTtiam quod in islius ™/-«appellationc sanct, meno. nti ridimus, .,„:„r„,,s ,tsnuc adeverdeinccpsm^ «.dev^ ncMatur: quicullus

lltnluod irlco contigU. ^uia,primum con. gamii mpoleonem, Pj^ ^ ^"'^ GalLn^,iniU, Monasteno-

v.

ooncardaU

ZZ

^'^-y^i.^s Atrcbalensisfactumerat. lumP ^^^^^ ^^^^^ 'P"'"P^-f„,t •?««"'« „.„ rv /,..«,»,.,«( m nom
.

..,.

ZZLJs^culoXVni,rcssacraspcrtoi^
(lalliam, sine inlermissu utpoie ius^gne sanNunc quoquc ejus capul, ccclesia..ticcque eccpoctZrpignu.. pubticc AmbtanitZp,ilercJin anliquis dia:ccscas mart,rologiis ejus agilur rnemo'J'^l'

contxmmtus fmt.

fuerit separaaJ^aJiq7<^icecesi .imbianensi tamcn pr^sulesccclestasttca

Zm^luerunt

-

nnsis
et

a

in Martyrologio eqmUs de ' in altcra ejus cditionc *«'«'-f presbylen Z:^,:cZnZHa,iJooio..n.pr.^^^^ in Hagiologio vcn. lais (3), necnon
".'.•''.
.

VnirersaltCas

Uan^^

TlendoS.lr^e-nao,clie20oclobrii,obsttnerec diccccseos,scdpotiusju.^seruntut rcosistius ,,co.5!S"«« " E retineretur, usque anttqua Brevtai t
^ti-ni Anlonius dc dumJiniotu

^f'^.'i,^„p^,Ambiadalinis, epi^^i^^^i^^^

ncnsis,anno 1852

.,;

.i;m,r,,lin-cc.itAmbia-

^^Z^^^i^IZn

piiiXconsensunova cumj ^^ ^ ^^-^

leoHon^

^. Salvii

quoianms rxiu nensiJuUos annos- ejus fcslum ocfohrts, uti apparet 29 simplici fuit aclum die Ambianenst,Ludomco ah cpis-copo
cr breviario
Gahriele
lllic

^r^'s"^

:;::;;;

^0.0..« n.c

^.*:

honoriflce cond.tum Sn'us ejus(S. Salvii) quod Maria., longo post tempore
beato, est n Ecclesia

cdiodVrleans dc la Uotte.anno 1740

honorem S. ^aiiHi finem, lectionum in Salvii) quod honor.fice legiiur : Corpus ejus (S. bcatx Marnc, longo post condilum est in ecclesia ad
tom. Momorial histor.du Pas-de-Calais (1, Harbavillo. Avchivosdcla Pieara.e et del Arto. ag 154 Rogcr,
;

Amb.anens, p Monstrolium a sancto Geotrulo, corsimul cum S. ngaud, scopo. translatum est, stilum pornS. Ingaudo pore. .1'?«^ ''i'^ d'

mus.
ad calcem Universel des Saints, etc.,

_ ,3) Dictionnaire tom.ll,col. pag.73.-a)Dictionnaire Hagiographrque.
14(34.

,

U

tom

I,

Fg.i54.

-

(2)MartyrologcUmvei-8el,img. 93..

l)E S.

CONFESSORE STEPIIANO EPISCOPO ET
NEAPOLITANO CALATI.E IN ANTIQUO REGNO

COMIHENX-A-RIXJS
R. n. B.

R .^ V I tJ s
et
alibi.

.

8

Unicn.
(.ducali..

S.
ot

Slophani

eultus

Calatia,

Ejus natales,
cu-c.ter

(-|.iso(.pa.us.

Couciliuu.

Capuauuui anni
iuvcutio.

1000.
.^NNU MXXIV.
Volaliic

S.

Stcphaui

uiors,

scpuHura,
non

olim Calatia, vernaciilc monldms Itestantiqua Campaniie citntasin Vuiturnum amfaiiseregioneSamniium, ad mctropoli nem juxta viam Appiam, a Capua mjinli quatuor 7tutltaria Nmpoli rero
1

Cajazzo,

magnam adjungendam

esse fidem,
est

sese

Ctijazzia,

sacra

monumenta quihus usus

Braunius
aii-

octo

Ims distans (1). Esturnata, (si Gcorgio Ih-anmo throno upiscopali, et quidem Christianic religionis cunabucredilnr), ab ipsis huic sententite Uidit Boiiamlus, innuens Us
.

(//n/ liotla^uhcs (2),

non lustrasse. Hiec ecclesia muiiasclades quando passa esse videtw\uli significai Vghelfclicia fuere cjus fata itis. Mimis quoque 1741 iniia stecuiis XVniet XIX; nam anno XIV ct Carofuit conveniio inler Benedictum cpiixim I V rcgetn Vlrixisque SiciHie, qua sedes aliis piuHscopaiis Caiaiina, (aiiquid simile ei
lcndius. Orbis sacer et profanus.part.
II,

V

f.,n

VI rol 438

-

(SiActa
Or.

Ub. IV. cap. VI,

Dotis inu3trat.i,

1726 Not«. pag. 145. Edit. Neapol.

^

DIE VIGESIM.V NONA OGTOBRIS.

A

hus istws iractv^s ecclesiis accidit), altoH sedi unirctur. Qua de re nihit faclum est, nisi quod ab anno 1801, episcopo raortuo, sedes fuit racans. Dein
et
tse

Sanctorii S. R. E. Cardinalis fqtti,natus

anno

^^^''^^

1532, obiit 1602)

i,9),

accepij^set.

pro hujus sancli

anno 1818, Vi novos inter Pium Ferdinandum Vtritcsquc Sicilix regem
conventionis, ecclesia Calatina
{!).

VU
ini-

devota niemoria, Laurentium Menicilhun adolescentulum, nunc ccclesiaj cathedralis primice-

cum

ecclesia

Haic unio duravit usque dum, atino 1852, Pius IX dioccesiin Calaiinam a Cascrtina separacif, et ei antiquam suam resiituit sedem episcopalem : cui,pra3ter urbefh Calatinam .subcsse voluit viginti sepiem loca adjacentia, pantm frcquentata (2).
Casertina fuit unita
rf

rium, clericum orrtinavit. Et nupcr quum ipse primicerius hanc traditionem ct alia monnnuMita apud regium concilium NeapoUtanum in Acta
retulerit, sententia pronunciata est,

pentcm Motradi-

nicillam esse S. Stephani gentem.
tio retinetur a Calatinis.

Eadcm
.

Atquc

/iKc scrit/ebat

Mic/iaei Monac/ius anno 1630(10) Sed,ni' facilc huic rei suffragemur, non s^tadet tantiim docu-

in aliis

Campaniie

2 Fuit olim Calatia antiquum municipium Ronumum., cujus vices bene mulitc variivque.

^^t '^h"'' S^Slep (i-

^""^

^^^^ "^''*^

^„g ^^^^

^^ ^^^''^ mo^nia capichat ^^gj. ^ ^^^. ^^ ^^^^ ^gj-g ^^^^^ ^Q^
.

focos
^^^j^

mentorum vetcrum. ahsciifia, scd i/j.ve mos in pluribus civiiatibus Itaiiic oiim usitaius, quo populares sancti prtecipuis familiis, nuila habita ratione infinmiatis genealogiamm, adscri/^ebantur.
4 /*orro
'

1669 focos 378.
oppidi 2921,
iia ut
et

1795 erant incolx ipsius pneterea per agros sparsi 233i,
esseni 5252.

Anno

quum septcmesset annorumS.

omnes simul

Anno

1824 in-

traoppidi limites degebani35i6 habitatorcs{Z).

pM«no

phanus, uii lenimxts in antiquo breviario Ca' ' ' (11), intra nuiMua Capuamu urbis apud

11

Ste-

'"
''*

schola
'^''ww»*'*
C<i-

""ijoris

i„„p„uiteris
vt

Ex qu^parvo numcro
fuisse

hicolarum manifestum

videtur Calatiam a pluribus sxculis minus

oppidum, quod tamen nunc incrementa B capii, ejusque pnssules omni tempore exiguo gregi prxfuisse Hujiiscivitatis gubernaculum te^iuerunt duo episcopi, sanctimonia intcreccle.

ecclesiamDominiSalvatoris aparentihussciiolis fuit traditus, alquc in iis literas omneque ecclesiasticum officium didicit. Quatc fuU /loc litcra-

officio cc-

clvsiastico

^'''"^"^'

mim studium

colligi potest

ex eo quodS.Juanr E

nesLaudensis,s[vcuiosequente,Eugubiiquoque liieris impigram dansoperain, sensus quippe
dictionum, vires sententiarum, pcncra casusiiue mentisarmario recondebat, ct ubi lasi,-iva,impudica, aniniLu damnosa obviarent, quasi scylhcum
Ulixcs melos, cruci Christi anm-xus, surda aure transibat(l2). Officium vero cccicsiasdcum in
S. Scriphiro! studio et psalterii exercitio priesertim erat rcpositum : idque constat cx Vita

siaruniprxsides suixviprxclari : alter sancius Ferdinandus, cujus decessores nostri ad diem
27 Junii commentariis illusirarunt gesia (4) alterS. Stcphanus, ci/Jiis memoria a remotissimis iempoi-ibus in dia>ccsi Cahiiina ei aliis locis,ad diem 29 octobris, recoliiur.Indicatur
:

scilicet

in iribus antiquis ecclesite Capuanse Kaletulariis: in quorum primo, circa annum

HomanipontificisS. Leo7iisIII,f\ui

a parvaicta-

1300 concinnaio, legiiur ad hanc diem festum S. Stephani Gajaziani episcopi (5) : item in breviario ecclesise Capuanve, anno 1828 edito (6), legimus nostro xvo, in aliquibus ecclcsix archidioeceseos Capuame, S. Stephani Calatiniad eumdem. diem celebrari fesium. Sed, ut par

te in vestiario patriarchii enutritus et educatus,

omnemque

ecclesiasticam disciplinarn spirituain saliter eruditus, tam in psalterio, qnanuiue pollens, subdiaionus cris divinisque Scriptuvis factus, etc. (13). Hem exVitaS.Pasc/iatis I, qui
a priminvo
aJtatis

su;o

tempore divino cultui

erat,multo majorc solemnitateindioicesiCalatina agebatur sancti episcopi natalis : idque nobis apcrtum csi ex propriis missa et officio in ejus honorem a presbi/ieris Calatinis usurpatis,

maiicipatus.atquc in sacrosancta) ecclesia) patriscripturui archio, studiis divimc salulifericquc

imbutus, tam

in psaltcrio,

quamquc

m

sacris

quot^m apographuin ad Bollandum

specialitererupaginis novi ac veteris tcstamenti subdiaconus quidem faclus est, etc.(14). ditus...

<hii,infcr-

misit nosier Anionius Beaiillus. 3 Jam vero nequaquam dubitat Michael

Nec iantum Romicjuniorcs cterici liac

ratione
*"

tiw', Macera. Monuchus {!) quin natus sit S. Stephanus ticexfjcnte ^^g^ archidioscescos Capuancc, qui Macerata

m

^m^^"

nuncupatur. Est autcm Maccrata in terra Lanei siia : quse terra Lanei nomen habei a parvo fluminc Lanco, quod vulgo Lagno et Sueslatine Ctanius appcilatur, ei a paludd/v^suianis

instituebantur,sedpertotamIlaliam,acproin in conCalatiie : nam Eugenixis //, anno 820. (piihns loquum dc cilio Romano (canonc 34^, non mapistros, ncque cis ad eum essct relatum,

curam

ui inveniri pro studio litcrarum,pra;cc7)// subjectiscfuc pleidcirco in univevsis episcopiis

ad

patriee

mare

fluens,

Capuanum

bibusetaliislocis,inquibusnt;cessitasoccurrcrit, et diligcntia habeatur, ut magistri

omninocura

Bicitur terriforium ab Aversano sejungit. Stephanus ortus ex illa gente, quss sxet S. Sed ad id culo XVI nuncupabaiur Menicii/n.

qui studia literarum ut ductores constituantur,

habcntes do^tlibcraiiumque artium, ac sancta

oste7idendum nuilurn profcrt Michaei Monavulchus docutnenium hisioricum, contentus nisi quod subgari hujus tractus traditione,
traditiuneni,

hismaximcdivma niata,assidue doccanf.quiain manilvstantur atque dcclarantur mandata (15). Romano p> -aiceptum renovans in conciiio

Quod

anni 853,

-S.

Lco IVaddii

:

Et

si

liberalium ar-

Jungit sequentia verba : Hanc qui in archiepist^opus Capuanus Cuisar Cosla, 1573 ad anaum 1602 hac cathedra ab anao Julii Antonii se(/i7 (8), etiam ab ore illustrissimi
continuatio, tom XV, pag. 9 et 57. Chicse d'ItaUa. tom. XX, pag. 275; del icgno di Napoli, Giustiniani. Dizionario geografico paesidelretom 111 pap 17.-(3^Dizionariostatisticode (4. Acta SS., Sicilie. Napoli 1824, pag. 20. Due
(1)

quum

tiumpr.eccptores inplebibus,utassolct,raro
diviniu scriptura,-

mct

veniunlur, tamcn officii nullatenus dcinstilutores egcleseastici
sint

magistn

Qucesatis indicantS.Sicvhiimm^quamlo

— (2)Cappelletti,De
gno
ron.

Bullarii

Romani

delie

-

'.'.V 1„1

et seq. Cfr.

T>:Jcl VJuiy '>'^'y^

tymboLdo

Ro..i, .iolk...,„o,
II,

p„„„fi.„li., ton,.
..5,

l.ag.

»).
Coll.

(6) Pag. 429. - (7) num, pag. 420. 433. 518. C8)ltaha8acra, tom. rium Capuanum, pag.179.-

V

Jumi, pag. 330,

etseqq.-

(5)

Sanctuanum CapuaSanctuaVI, col.

-

J^^;;;«J,T.Z

r»;l;'it Pag.m -

U.UO,

conc.,tom.Vlll, 001.112.

^^^^^^

,,
AUCTOSB
R, D. B.

S.

ET CONEESSORE. STEPHANO EPISCOPO

^
.iPC
et

veni-^-et

es- D Capuam acceptusque

[le.iasHcum clidic^^

Shc, iptu, am menla grammnlicx, cdoctum (1) e^ercitium fuisse
e;

tlt^^ZZ^rii p
Sahatoris majoi

^''^^^ZlTX^^^^^o ^^^^^^ Gc-bdo)
='"'
"^

..V^^^^ con„1^1
•-

Ft

scliola

ecclesiae &.

«" ^.,.„„^ ,,od et.am esset (7) nricventus

cess^^et ^

princeps P^^^
.

^ ._

.«»""

„„^10

stat

ahbns,
Caiati-

et

diiin eptsco-

constitutmeslobcg,-egmssuasdotsMa^«

^ntra l^us Pa,idulphum

mnsem

/ ^^

pus

nt*s consiitu-

tus est.

."

7i7l,',Vndos (21

cpiscopus /nferta (cmpoi-is
«rf 981 mp,-c„iam CaGinberlo, archicp.scopo et
te-

vivis discessisse,

';

,

la^uZli^cculMilJii^^^^^^^^

„^ pn/^copifm.

roH^apum

ab anno 991

^ZlpTZtem)

novcmbriumind.ct.oneV

,9»o^^^
indictio an;„,,„. nlifninilio se-

;:nCW.comn.popu,ovelcle.-o«..t.cunc^^^^^

'""

ann^ 979- Cc/pttoKt y^* „,. ,,„„.eo;«,

'^'c!;S:^oZs

!•-''— 't:."^*' *^
f''/^«";X,„,. indict^o
E

mebal inittum
IJ

st,-a,idoC.e,-bertum non anle fuisse a,-chiepiscopum

annum 970negue
eoqi^

brm

i

tsannummi

no.emb,-es an,mnJtct,o,us Tempore kalendas

"jam guum -^^«^./ZioLe^ni
ve,-o

Roj,.,^ indiclionis VII kalendarum nodies

vilfuissediem\noMmbrisannim.
(/rff l

uovem-

hris

ZZ.si

pZ

rf'c.>/

(5),

Ck,-on,co Leo Osticnsis in Joanncm,

^^^^^^-^^X-

Constantinopol,lana novembris indiotioneVII u.,ip,„larum , cadat in dicm ^^^^^l^tt^M, l^^imu,; Step-^anum !' m,fiuit,. /^

f»TS

a-i

nis

cenubi. ...o.iacbus ... caLeo bui..s (Cassinen.w) quatuorannis etdimidio arcluep.d .nc.Vlato .sl.u»

annum pr,etc,;,ullens

:

post gu,.,n

domnus

TZiZZTeet
97T

Zcon.titutum est,

ut epi-

TMZlomLis
cm

consecrentur; ast
e,-at.

anno

scopatu lunctus,Gerb.rlo n,onacbosuisuccess.on.n.l,u..or.srcl.nu.t.Hmc

.,icbiU.n......sloc.

Sc,

Z: ZZluissecrea,umarck,episcopum.acp,-.n
amu,-clC,e,-be,-tumnonanteannum * W«m nonanteannum (
"'''
..
.

Cap,. 970 Uipu

numguam numgua,,!. numquam

TeZ co,^siderandum discessum
^

dominicaliE non w"
do,ninica

nolato, "««'?";»"«

sed sabbatum^

est

ab hac Ifpe non-

.-,..^ „.,n,,i,mir,;inum.acn,'Oin

~--;,,„m
,.,,,..„,

fuisse, el

onbnaUones

„^ „ii„maliisdiebus, aliis diebus,

S. Stephani consccranonem GcrhaPrictcrea manifesHun esl Ton fecisse. aprilem anm 980 et mcnr C tum inira menscm

anie

L

t!Z^s:Z::^f^r,tatcsesserd.Sic,u, "^^^^^^: ^,1^ fest,ritatcs essent. Sicu,
^^emplump-oa-imum^.
'a<ldZamM.,
S. He,-ibc,;tus,

tcmpus

»^^'empor^
Do,mm anm
«-"^^^^ ^
u m^-e

semapriicmanniQSi,hahuissesHCCcssorcmin Adenulphum; siquidem mensc
scde

.copus, sac-atus est erat fe,-ia II: i,ata,nen

d,c nalaU

~

Capuana

wTli,

apriliannim^ojamannoquinioarchiepiscopxis exordio enim diplomatxs, erat Capuanus. In Vghellus, lcgimus : In nonnne caius meminit GlnistL anno D^mnu DoiSalvatorisnostri Jesu cst a Natwitate Domim 980 fid
ab IncaiMKUione
excelDommi OSSAetquavto anno LantU-nolphi nec aprili,\lV mdict. lentissimi principis.n.onse Adcnolphi, egregu non ct qumto anno Domini Dco laveutc, sanct.o Capuamo archipra.suhs,qui, consecratus csl (0). Id et conscdis arch.pvicsul NiU, a comvo cor^cnfirmatur hinc cx Vita S. ante Gcrhertus ^^o,iu^J^ iradUur Gerbertus morluus Lta inquairaditur ;ta, in qua en^usce^ ba. Pandulphum principem Capuic;

p-^cedenti t,u:hoa,-etu,-(ii). lci ritiscemre Stepbanum cp.scoi^ Tonitaque Zrum est S
.

l^"-»

guum p,vple, /cs infulasacccpisse sabbalo, Sa,^cto,-um Populononm^atcn

0„Um

nus

c^sel

fe,-iandum

ct

acccdendum ad

ecctc

siaslica officia '

guam

in Nalal,

Domm,

Mi^suLssores,a,-chiepiscop,,fu^^^^^^^

"-"'^''Adenulpkus, Ajo. ^'J^-^''^''; H,c ;rn7kus hZ irUcimt.et Paldulphus. ,„anoa«m098
Z::g,-egaritCapu.,,^esciturguoannoe^^^^^^^^ Stepbanus cui mle,'fuxl S

W,-umsynodum: Paldulpkus post Crtinus Yerum, quum crcatus. Jam anno ^^998«"/.

annum

4»^
1.

,1)

If/g

L

Lnbbo.

tom. VIll, col.
II.

tl.

col.

643 et

SanctmriumCapuanum. pag.
tom VI

in. Cfr. Thomassin Disc. dc seq.- (2> Michaei Monnchus. ISO.- (3. Ibu ..pag. 1.8.I.

tom. pag. 326.- (9> Ualiasacra. ActaSS.. tom. VllSept.. -(10)Cangius.Glossarium.vo/nrf,cf.o;Art VI col 321.

rum

col.3a. tom. N Uk. 635. - i6) Ual.a sacra. 325.- .8, Rerum Scptembns. pag. rActa S tom. VU pag. 303 et seq. Cfr.
.

Ulucamm

siriptores. tom. U. part.

^a ^^^ Jtaha tom. U Martu pag. (13) Acta SS., era. ton,. VI. col. 395. • Oct., pag. ^- «^ (14) Ibid.. tom. XU 465 4-9. «f tom. 11. pag. 10 et 27^ Ma tenc. dc Autiq. eccles. r>tib..
Scriptores. tom. U. part.

pag 41.

-

-

1.

:

,

DIE VIGESIMA.

NONA OGTOBRIS.

9
AUCTOBS
R. D. B.

Adenulphum successorem post annuin 908 nactus esset, sequitur synodum
1008 Chrisli nati
et

ante
8

annum

Christi nati 1008 fuisse celehra.

latiaccensa lampade. Quare opinarelur quiNis quibus loquiniur, sacras. tare ibi reliquias, de exoExcolebant seduli, quando minime deerant

tam
iH«i circiter

(1).

.

Neque forsan hujus synodi
,

notitia arl po-

000.

in epistola steros pen^enisset, nisi Pakhtlfus pacto S. Stephanus synodali exposuifiset qm

illuc. Tirata divinm gratiai dona confugientihus Calatini ne furto daretur sanctusdesimuerunt pra;sertim confmihus Gapua;, ct ideo

dcral>ilis,
<;ic

coram patrihus de
conquesfus

ecclcsifc sute re.ratorilnis

mentum

superstes

esset. „,^„

Accipe hujus epistolx frag:

studiosissime absconderunt (3). e.n«- « 10 Quiesccbant in hoc loco S. Stephani .^^J**""° ccdc- *'"^ anni 1507, viie, quando die 12 Augusti

Vincius (Jajacensis episcupi^ t/t«.iw fuit six Cajacensis episcopus creatits ,.

dum residerem

in aula (majore ecclesiai) Sancta?

Sinnmux.

vi>: ut refh-t

Ugkeltus
Gr.vcie,

(4),

doctrina

MariK, sanctorumDei genitricis et virginis cum protomartyris Stephani, et Agathai que
nostrai sedis, reliquis coepiscoins suffraganeis diaconis, et in circuitu et cum sacerdotihus, ac ordinum ecclenostro astaret agmen reliquorum

clm-w!, periliaque

lum

tum Latime

eximins linguie celebris, thcologus

m conclio
adolcscen-

Lateranensi .tub Hic. nit Mirhael tcm. cardinnlem imtitueral. maUililejiisset in l.ynmo ad cum

Leow. X, qui

eum

celehrandam siasticorum, ad sanctam synodum surrexit de subseUio tunc in conspectu omnium GalatiniC sedis, Stephanus confrater et episcopus mihi. quam etiam omnibus dicere tam
:

Monachw, num offlcii S.
corpus

Stepliani

(le

loco ubi ejus jaccbat

Sacrum corpus
In prirsenli

ejus latol

et coepit

tumulo
*•

B

Scire vos volo, residentihns, atque astantibus : a quod sedes mea ad nihiDomini, et confratres, ejus hneredes esse lum redacta est ab illis, qui » sed cum praedicti confratns : permansenmt senium, ita tcnuis nostri vox ob infirmitalem et progrederetur, ut ad aures ab ejus ore mea tunc allominus pervenirel, coepit humilitas ejus ipse sic loquerelur, ut sermo qui ut vel vel vocaret pertingeret, clare ad aures omnium qua; ipse ex suis, qui pro ejus vice, ea, unum accersitus est Tunc dicere non valeret, ediceret. su^e sedis, et injunxit ei, ut

Tolum,
Digilum

priDler, proulpalet,
in viisculo

Reservalum

sicul tlecel,

Ul pandatur populo.
coi-pore ccgi-

omnmm

Joannes, diaconus ediceret, qua; et qualm in conspectu omnium sustmeret. damna ab invasoribus hfereditatum pra^cepit eidem diacono, Ad ha)c humilitas mea qui essent invasores ut nominat.m ed.ceret Lanin primis nom.navit quoque laici. Tunc iUe

sancto de inveniendo, et effodiendo noctis siienUO. cmquare anno 1512, tavit quam robust, dam probo sacerdoti, etcorpore majoris ecolcsi:e, hujusnu,d. D Andrea;, sacrista-. ope implorata d>v,na facessit negotium: qui, marra vel lipone assumpt.s, ianuis occlusis, quam naviter d.v.t.arum
:

non minus

rcligiose,

mora jussa caexcavandarun, satageret nec perg.t tod.ens, dum pessit Andreas presbyter
:
:

:

donem

et Adenulfum f.lium Sigenulphi comitis, comit.s, et dixit ut .11. invas.sfilium Adenolfi

Natiis anno 935, vtorilur

Stephanus, vilam 1007 Ei diu supcrviccit S. annum itsque 1023, natus anno nnno producens ad 979 episcopus factus Qiii miracu935. Quando enim anno
1023.

sent curteni S. Cosmai, etc. (2). anno Christi nati 9 Paldulphus e vivis cessit

nov.t 'b' primum sarcophagum ruisset, sanctum cuju rc, causa quod qua:ritat corpus detul.t manem Ltis domino V.ncio clancule d.cto, .n,hx,t vero perculsus "borem. Pncsul intelligant, lu.t,t,.m 't"uum, et ne cives id quod e'^^"'^-;'';' et se reperisse
:
'

"»"'-«

dissimulat quod Interct suos lam^imo ut caut,us ageret, cujusdam in re cc^pta, caput liares, comitesque aptar, tcct at loco cadaveris, cum tibia cudcm eo quia ossa ,lla nec
.

Us clarusho'
norifice
se-

fuit

agebatannumquadragcsimum quartum,

mala fama volat

in vircs,

pultus

fitit

edenda, et quauti legimus in ejus Vita infra explevit. draginta quatuorannos in episcopatu est vimns Eo majore sanctitatis fama fntitus Stephanus, quod per ejus inieret mortuus S. venium Deus plura

pontif.c.s '"•«'' r"|;-odo,-em efnabant, neque viso. -'7:«=':»"'" ^^' ferebant. Exeso cadavere adoclecti pleh.s V.nc.um ves Tribuni, seu

fecit

miracula

:

quoi-um

nemo miranonnuUa infrarecitabimus. Hinc post siiam mortem, a Stephano. statim
hitur S Calatinis
civcs, quemad' Eninn-ero pensitarunt Calatini inrentioms osszum S &^emodum ex Actis excerv^it Michael Mophani, fact.v anno 1512, ut recond.t. nachus, ad devotionem recolendam,
.

permagnos

fuisse delatos honores

riuntur probris.minisvc devotionis popuh. l.ruhu.t tentasse aboIend,c Hieronymo dc Quapropter, accersito eni eopus. deinde eanon,co, familiarissimo, rentilihus suo Gratiis apud c,v,ad S. Mariam dc cc^e un i'te "^' " " nudis ped,bus, man,od aggrediuntur ingressi, coram Virg.r^ ^Ts^ppl ibSs. Aras jejunio co„Iug,um exolach.-ymantes, oratione et

eonquerentesscandalum

extaret articulus diinsius venerabilis corpor.s quotannis populo celeeiti manus benedictui,
britatis

" Tl

su^ die solemni

in

Missa ostcndendi, nec

inter.m minus osculandi. Custodiebatur
sacello

m

virgo. Rediere do- intulcm itdefuit purissima nnno solum usquc ad v,-ntu.s ,ntrinsccus aniat,, ut tamen^ n,- .».« Ep.scopus Tqua-mvenas aperirent. sarcnuhs, pra; ato

Non

mum

sa-

argenteo modulo. Pro.nde o. « crariu suu digitali crario sub jipi»fererecto, super pav.mento
aliquale bustum rea cancellatura eingente horegione ve.-sus illud corpus fabricaverunt e ossibus positis intus; jug.toi nestiferum, uUis

h,Iominush,esitans, coIlect,s detegit an,n,um, se

cum

altari

H,er"nymo ~Licorpusdesiden.ti—,,nnoesc^ „j turum nisi uuii»"^"—" Uirum ad ,,p,i„,til.s omn.s nostra
.

Romam

profcc-

Ve^"^^

C ^a-m^ castrum

^om

.t.nen confin s dicecesis nostra., ^, fuga pra3 ru^^^^^^^^ ^^^.^^^^^

et 44^. sacra. tom. M. col. 322 (1. Ughem.Italia Sanctuanum 444 - (3) Michael Monachus. col <2 lbi<l,.coi. (2) ^ 4 u helli, ItaUaaacra, •^Hi \ Capuanum, pag. loJ ct seqq.

-

tom VI, col. 451. tom'.XX.pflg.263et270.

Cfr. Cappelletti.

U

cbieee d-ltaUa.

iL

•"

_

>

2

more

Octobris

Tomus XIII.

10
1-

r.iin

togam, vnro nox properasset,

":^:,rc;^::;::-pon^n^gerspa.at.
evo dementasset, scse abju,gat in aula, quasi verba faat Herum
.

Andrea: ato tandem animo,
:

.licons

« S,,iritus

uh, vult sp,rat

:

H"- -^''

';"„

hodierno sole, <"'" denle in mer,d,em qu.dam A*;"-™™';" smnti in sacra a.de,

^^
ns' "

"^^ I,cet q.se genie I.-ortu„atorun,. .nqu,t), Ecoo musca, "onnulte dit cohortans cor |nod,..unt, ,iua sa,.ctum Domine ex parle iUa Porto.Uun, sunt,
:

W-^";.

mcBnia ejusdem Capuan.e Domini Salvator.s a parenurbis.apud ecclesiam
erset

annorum,

intra

est. tibus soliolis ti-aditus

™Tquu=

Tp" An stemusoperi.» Agg.-c<litm-i'^'™n>'''"='"™' anx,us V.ncus P.-.esu, autem dreT" presbyter. nInter h.ee en sub bea an' invocat Mariam. csby^er^ sentit odorem P
cepto laborc suaven,

desce"damus, .nassoro, oxurge, inferius

Uis,

odorem

sp.ra..tos.

liteHic Dei favente clementia, off.cium eeclesiasticum ras onmeque quot.ens tempore d.d.c.t consodalibus pa.-vo vacabat, ccelest.a seu U,rpsa lcbat. aut logebat. creatorem habcbat,

constitutus
fuit

2 Lectio

II.

P'^;^
.

abbas
Salva-

ccclesiss do7fiint

toris

semper cogitabat. Deumque

cate

ex '^-'"™ ° inSo paululum suffod,ens, ^^^ 'Ct s, Kvest.g.o onin.lm rf ap,,arotsopuIchrum. addom,oi„um op,sco,.i "1"?"" ^^/^^^^^.^^f^ hacchatus J"l"l;'t'™ episcopus porv,g.I, ;""7_ acclamat fan.iliam
et ei:co
:

pra:it ^'^"""•""'^'

P^"

"^
f

induit stolam, "P^--.""" "^'^'^; dio lachryn,atnr,

corpus boaUss„„i
P'-'''t^''

,,alr,s

,,a ot

cunct^

B .ntogrum,
fn

P^''"?"rm™um Vincus stat,n, ,nanum diximus. Do„,inusautom en,m
cru.:em an tum pootus oxte,.d,t, ornamentis indutum episco,,aI,bus
(erat
)

»"'''"''»*''"

trans.tor,apen.tusrespueh,t, et cast.castissimus, suos soc.os ab ineunte a.tate male agentes cognoscedocebat, et quos at meU.nuis verbiscorrigebaf.omnesd.l.geba bat agere d.ligehatur. Qui cum tal.a et ab om.„bus loci abbate factus e ipsiusque ab omni clero gradum ad sacerdot,. est et de gradu .n cler.cus, longo tempore post .n ductus honorem et non o.-dinatus est. eadem ecclesia abbas c cum et postca epiqua v.dehcet eccles.a 3 Lectio .11. In qua^ scopus Calael

.pse

m

,

,

:

nativitatis sua= omnibus, q..os a die complev.t annos. Pe, draginta quatuor

habu.t,

.dem

tinus.

arr,pu,t,
,-ol,qu,
s

quam

statura I-cej-urn. vuUu cstenderet. Krat oor,,us depos,tum, oa,KoI at,s man p,-oIixum, pia serie

quo.idio

,.o,>ulo

inter sanotas

Cajaoiens, ep.soopo, a tempus. defnncto U.-so qui tunc Capua. p.-.nc.paPanclulpho d principe, .npra:nominati Landulph, p. batur filio scilicet omn. poa.-ohiep.scopo atque
oipis,et G.riberto e cuncto,-um et nulo, vel clero, gratia

1^"'»'
.

bus Tunc
tia,

pedes. Vincius propr.a hahuit, ot oivibus ad

osoulandum manus connuu..t o..,.,os ad l,et ab alto loco conc.onem
vene.-ab.l. ,vl.,,u,as sacras, et in

in

facta cst tuta civitate .nagna

la.t.-

et
.

Lm

redcun.hu,
rf.cula

»; consecratus ep.scopus Stephanus est eloetus et quad.aepiscopatu itcrum al.os in quo videlioet obdorm.v.t .n quatuor explevit annos, et
ginta

Dommo.

rciog.t
crario.
tionis.

.n sanon..ullis fragmont.s collocavit, servatis ,nvo..t.onis, sou trausla-

ANNOTATA.
a

Festum hujus

d,ePentecostes.Ha.cde celebralur octavo

scripsit auotor ,ncertus inventione fusiori stylo hrovilcr ,psa "0« e.scr,in.,c

quam

Ex hac rita de^umpsit Fen-arius Sanctornim
de S. Siephano Catalogo

notitiam

Ilali^ inseruit.

i„i„s lo„,poris,

psi,n..s. ;/«<7e«M.v

Michnel Monachus W.Addit
opisoopu..i ..obile sacel-

Unhcllus

(2) Vinc.u.,.

,um

in

eadcm

catl.od,-aIi c,-ox,sse, in

quo ossa

rolig,ose asservantur, eius,Iom sa.,oti Stophani in marmore ibique ante altare haic legi

Stephano in McnoBucclinus, qui quopacio S. dare potuerit, ostenloqio bcnediciino locum eo in Annalihus benedere pr^termisit. De Mabillonius. diciinis non loquiiur Capuanus et Beb Landulphus II princeps

Eam quoque prx

ocuhs hahuii

Divi Stophani caput ot ossa.

Hinc ex-

c

tunc Imniata Vinoius Salornitanus ou„, populi apo,iisooi,us

quuni esset neventanus. Cujus avus Atenulfu.^, suprernam poiesiaiem in princeps Capuanus. 900 nactus est. principatu Be^ieventano anno anno circifer 961 (4). Landulphus
Obiit
c

CalaUnus

o„,-avit. plausu, iH,,pito ,'ooondi

An-

Abbas seu rector in Campaniee
erat aliis clericis.

ecclesiis

noDom. MCCCCCXII.
Jlaji.

XXllI.

prxpositus
ter

De hac

re brevi.

eliamnum Hnjiis Inrenlioms feslum oclava Pentecoslis bratw quotannis die

cele(3).

diximus in Com meniarioprxmo, num 5(5). Comm. prxvio num. d Pandulfus de quo in Obiit anno 981. 5 fiiius erat Landuiphi. archiepiscopus Capuanus; Gerbertus fuit

\

de eo in Co^mneniario prsevio,

num.

5.

VITA

S.

STErilANl

MmACiiLA

s.

stepiiani calatini

ex andquo Breviario Capmiuo''.
Lkctio I. '^;^^^^^^^^ S S. Stephanus l^;'^ qu.aam ^ i , ,« terva La- ,„11 principis Capuana. .ivitaU., tn terra niii principi.- _..j. loco nei natus et uxor vero Guiselperta,

desumptn ex ejus
ofpvio in ecclesia Calalina.
Pvi
vi-

T

Temporibu.

T , 1 ipitur ^^";»u
.

-

'^"

»17.

4QuodamdiecelebratisabipsoResuiYectionis Calicem
j^^^^j^j,^
,

Capu«

m.b

|,omine Joaimes, UnLMn Campauue ^^^^^. ^^..,.^^^ dogentcs, infra lihus nomine Slequibus erat parvulus
lelluris;
Sanctiiarium Cnvuanum. pag.
lia

m

^^^^^ ^^^^ _^^^

tractata

^i^sarum solenniis tum S. Stecalicem, in quo divina fuerunt per- phaiius reinter petUe intemysteria .tcrgendum acciperet quo
:

contigit, ut qui- treum

frac-

manus ejusdem Iracto
Rerum
sen ^'"

(erat

enim

calix a vitreus gruin
tuit.

resti-

a

187 ct

seqq.,4)

(2) Ita-

.cra.tom. VI. col. 445. sacr

-

.3) Ibid.

-

Muraton.

-

^rt- ^Italicarum Scriptt.. tom. U, f ISOetseq. Capuanum, pag.P^f f^^f (5) Cfr Sanctuarium
.

*

more

:

.

DIE VIGESIMA
calicibus more illorum lemporum, quo vitveis id sanctum episacerdotes utcbantur), cumque rem casu scopum non lateret, ad locum accedens,

NONA OCTOBRIS.
c

11
l>

Formata dicebatur sacra Euckaristia ob formam seu figuram, ut putant Durandus
aliique, sive ct^cis, sive Ckristi

qum

ei ini-

gestam diligenter examinans,
cis exbiberi
;

jussit partes cali-

primi

solet {4)

quibus

allatis, fudit

ad

Dominum

integer, ut prius preces, statimque firmus, et astantes obstupefacti, Deum erat. Quo miraculo

HYMNI
S.

OFFICII

(5>

majoriveneinsancto magnificabant, ipsumque
ratione prosequebantur.
Oblationem
-

5Per idem tempuscum sanctus
quadam, ad dedicandum

antistes in villa

STEPllAM CALATINl
AD VESPERAS
*
Fuii S. StephHniis niiraculis prmctants.

altare in ecclesia

S.Ma-

num
bits,

denti-

cumsuisseclericiscontulisset,peracto,ut ximi, presbyteri, qui eamdecuit, Dei opere, in domo ecclesiam, ad corporis refectionem regebat

Pater almus gcncrosus,

dem sumendam

secessit

:

ibi

igitur

morante, canis
caute in ec-

Et confessor inclytus,
Charilato spcciosus

minus advenit, qui oblatam b, quam custoditam invenerat. ore portabat. Ad clesia pervenisset, detrivium igitur illius domus cum resumere totis posuit illam in terra quam cum
-,

Pudoroque fulgUlus,

Cum

angdis coronalur

Pretiosus Stcphaiius.

viribus conaretur, et

non

posset, ululando alios

Piusfuitatipie prudens,

concurrentibus, nec canes convocabat, quibus

Humilis,

auiiibilis,

iuam tangere, nedum resumere

valentibus, ac-

Et

in

ruundo donec

vixil

B

beatus Stepbanus excurrit populus: nec segnis a presbytero audita, qui etiam causa igitur titit fassus est culpam, qusorit obla:

Satis vener;d)ilis,

Qui lerrena sprevit cuQcla
FactusinefTabilis.
Fracti cnlicis conjunxit c

E

suajnegligentia)

Le(/c

ti-i-

caninis repetam, quai cum ei delata fuisset,nec atlrectatam, signat illam, ct risset dentibus resumendam tradidit frangit, circumstantibus universis admirantibus, rem hanc quomiraculo

Parles, ul prodigia

De

ipsius gestisdiclanl,

bucbont.
ct

panem
a dcn-

inauditam sancti viri nieritistribuebat enim 6 Necdissimilealiudextitit.Cum
quinta
sanctus Domini confessor divina

*.

Eldocethisloria,
feria

Qu£B nostr» posteritatis
Stabil in memoria.
Infinila signa fccit

cele-

oblatum

murum
tibus
vit.

seroa-

Eucbaristiic, tam clero, brasset, sanctissimumque de populo tradidisset sacramentum, quod

quam

magna tutela formata supererat, ecclesiai custodi
c

Vivens

et

posl obitum,
;

servandum
deposuit
:

tradidit

potuit adhibita

qui jussis obtemperans.qua diligentia, decenti tutoque loco
:

nequit Quto narrare lingua
lugi prece

Dominum

nacta

,

quietis sed oportunitate nocturnae parietem penetrant, murus adveniunt
,

Postulemus ergo rerum Salvatorem oranium,
Ul Q\ sacris confessoris
Votis, etsuffragiis, alisolvat a conuuissis

Ihecam rodunt, inveniunt formatam, gustare non ventam VL^pentino interitu oppressi, intacta manente, apud potuerunt unde formata quod qui viiUam mures mortui sunt inventi Dominum benedicere non audierunt,
: :

quam

in-

Nos

derunt et

Expiator criminis, Ul et sanctis gratulemur

cessabant.
Ilem hominemacapitis dolore sanavit.

Regnia in sidercis.
Gloria el honor Deo

clericus, cum aCapuano 7 Postmortem quidam legationis causa missus fuisprincipe in Apuliam metam incolumis perlecisset ettrium dierum

Usquequo

altissimo

F

capitis incurrit set', tantam subito incidere videretur. Quare invoulin amentiam a tali morbo hberaret, catus Stephanus, ut eum super caput ejus noctu ei apparuit, factoque

vertigmem,

Una
Gui

Palri. Filioque

Inclyto Paraclito, laus est et polestas

Per immensa siecula.

signo Grucis, omnem ex pluribus exscripsisse. vit. Ha;c sufficiat pauca

capitis languorem effuga-

Ameo.

ANNOTATA-

ANNOTATA
utiprohibiti fuere presbj/teri a Calice vitreo
in conciUo

,ln Ca/a^morum S.Stephani

«/A«;'

Triburiensi anni 895 utpote pronnciale, ^/«^;"^^'.'''^.^ concilium
(i) ;

sed koc

cum BoUando communicavil

anno 1638

^«^^. no^^

animadrertit Michael Monackus{2), noncontinuofuii rcceptum.

«^ m Italia

b Obiata.sa'pi«5 mmitur ^^ondum com^^^^^ ncium obiato, seu pro hostia eliam oblatie^uti hoc crata; sed aliquando comecrati.inal-loco.dictiefucrepancs non qui hucixabenedicti, ut monachis
tari

propane ad saai-

esse.Jam vero

ki txymyu i/ ante steculum ^' recitabantur

„^„uidmO'

ante cibum in refectoristiam non acceperant, sacerdote (3). rio distribuereniur a

tamen

dum
2.

ex iisquie in diximus, facile coUigitur.

p mvw nu Commentarto-^^Z^ium.

„um.v-OUata.-<4,Ibid..v»Fon.ata.-<5>Exms.
(DLabbe
coll.

eoncil.. tom. IX,

col.

451.-.2)Sanctuabibl. reg.

Brui.

n. 8923.

jj^^

DE
b Hichymnus

S.

CONFESSORE. STEPHANO EPISCOPO ET
UndenuncnosterjubilandoccBlus
lingua

D
ejus

ryinmum hymni Pange

Addecuscautiducisatquepatns.
Oramusmeritisjuvari,
Ilic et

ubique.

intej^S.

Slephanimiraeula.
SilsaUisiUi, decusalquevirlus cacumen, Qui super coeU rcsidcns

AD MATUTINUM
range
S.
lin[^Uii

«•

gubcrnat Totiusmundi macbinam
Trinus
et

unus.

gloriosi

mts,

Stephn"tjus
ho<'"Ut-

Confcssoris

spduh

digitttm

Prajsulisquc vrt-tiosi
SlcjilMrii iiiir.icula,

ANNOTATA.
a
b

norant
tini,

Cujus patris Kcnerosi

Voceinur ad pabula.

mc

hymnus ejusdem

est

rythmi ac hy-

mlus

Iste confes.of

Breviaru

Sacrum rorpus

ejus btct

hUoc miraculum
«iiVacM^a. S. Stephani

recenseiur

Romanu supa

inter

In prirsenti tumulo
palet, Toium, priclcr, proul vasculo Diyilum in

Riiscrvalum sicut docet, piindatur pnpulo.

Ut

Lilerw

Gerherli

arehkpiscopi
S.

daudis aliisque
/rr/ri.v

electus, In virlutibus

Capmni

de

Slephano
^

Stcpbiinus Christi priesul
In niiraiulisexpertus,
Fult;i'l

Calatino. creaio episcopo
\iLilera<:

satiitatem
restititit.

ni!ul<iuiinus

Douiinoque pnedilcclus
Confessor sanclissimus.

cndh.tsGerhcrius,archiepiscopus Gcrbcrtm,
sese

C^J:XaL facU con^iitu^^^^^ v^h^unmepiscopumCalatznumJnceden,^^^^^^^^^^
limites et

«--.ol^^

condonavit CinU(Us grcssum
Siilis

mirabiUler,

Mulis puraiii erogavit
Loquclaiii siniibter

non tani^^od lnsuimr.s, propterea rjuod Calatin^ attmcnt, sed etiam S Stephanum dxsciph-

cUugavit [Ut] diemones
Sic infallibiUter.

diceceseosswculo Xexeunte qua deinceps, ut ait namecchibent, ea forma archieptscopi C^^P^^^'. Vghellus (2), usi sunt ^rati^ Dei Gerbertus a, saneto^Capuan.esedis,
arehiepiseopus,
clero
et

fidelibus
;

omnibus orthodoMS
eonsistenti

Cujus prccibus laudemus Inliwnniselbiudibus,
erogcinus, Dcuiii vcruin

ordmi

ct plebi

Ca,aci:e

ecelesiiB per

arehiepiscopatui

nostro apostolicam instUutionem miis ii subjecUe, dilectissimis

Ut det famulanlibus
yKtcrnam, ut

cxuUemus,

desidenis nihil Domino salutem. Probabilibus Vratrem jam et coepiscoattulimus tarditatis
:

Vitam

in ca^leslibus.

Aiuen

ANNOTATA
a

ordinavimus sapum nostrum Stephanum vobis mandatis, ne umquam cerdotom cui dedimus in pru.'sumat iUicitam, ne bigamum, ordinationem non est sociatus uxore, neque
.

aut

Hic hmnnus

hymnusVni^?,o vidimus supra, hAh<^vomh'rnnf Calatini, uii furio auferreniur crurias, ne /urio auferreniur. S Stepbam caurias, S. Stepbani liujusmodi sacriiega /«^"f «;-«'5«;;;:;;^/;;; ^^aldefrevissimisptvnis mulctareniur, fume nosterJoannesFerrandus{\). quentia ostendit

eumchm njlhmum habei lingua Breciani Romam.

ac

(lui virgine parte corporis vitiaiUiteratum, vcl in qualibet cuthbet e^cpo^nitentom, vel curia^, aut tum aut

ad sacrum orconditioni obnoxium,notatumque. et si quos hujusmodi diiiem permiltat accedere,

p
h

audeat promovere. Atros b forte repererit, non ';^^^\^^,^ ccdesiasticos ordmes prcetendentes, ahqui aliqui eorum Maratione suscipiat quia
;;,„a nuUa
:

sa^pius sunt probati. nichiei, aUqui rcbaptizati ecclesiio, vel quidquid Ministerio, atque ornatui ejusdem, non minueve est in patrimonio

aUud
l'^

AD LAUDES
Ad
S. Stc-

a.

audeat, sed augere.

Isto confessor

Slephanus bealus
vita?

phani

Ponlifcx noster spcruUiimpie

dicecesim per bas (^atoriK» Insuper concessimus ei est juxta Pretamala, et di<£ceseos Hfme^ ab ipso ribo c, qui mites descnipse totus Cajaei^ comitatus,

quomodo continet

Suscipit grandes Uodie triumpUos
In paradiso.
ciarus, b Hic pius, prudens, merilisque

cum

subtus declaramus isUs ecclesUs, quo^ bic ecclesia sancti Nazani, et boc est in Baluniam et sancti Cosmas ecclesia sancU VitaUani Terentianus ad Sorba san:

btt

^

m

MaUco

sanctiv crucis at<pie verbo,

Staurat aUrili caUcis minuta Fnigiuina vigens.

Sepulcnnn
mitltorum
exaudittnlttr

Ad sacrum
Qiiod

cujus veniendo corpus,

tegil pr.Tsens

lapidcum sepulcrum,

Quisquis optala caruit s;dute
Tcrcipit iUani.

preces

Vivaru et sanclus sanctus sanctus Petrus ctus Petrus ad Pile sanctus FeUx et sancta Angolus ad Palnia Donatus in Ceperano Maria in Maliatu sanctus Palude sanctaMariaet sanctus sanctus Petrus in Persanctus Victor Januarius in Marcianisu sancta Nazarius in Crispianisi soU sanctus sanctus Petrus Peti Maria, et sanctus FeUx in
: :
: : :

:

:

:

m

:

:

(1)

n 2io VIII. p. 210 Disquisitio ReUquiaria. cap.

,.-.. vm

ei et

seq. seq

-

(2)ltaUaSacra.tom.VI,col.442.MichaelMonachus.p.
\

571

^^

13

OCTOIIUIS. IHE VlGESni\ NONiV
comitis,
aliu

via

antiqua.

Nona

P^^^'"

"

stanetum,

unum
ter,-a

latu lerra AudoaUl,
f.lii

ct

Mo,,tu
c.,pu

^=^^

Trreple

sanclus

Laurent.us, el

sanaa

aliu

1

tratris

S,ab,m cle c, et publ,ca, aliu c:,pu terra su Decima pelia juKta ecclos,a,n
ejus.
saucla-. Mavi,u,

latu

Geremund,,

"«um

nranominata-

u„u,n latu

terra
oa^J.

Ser
Uanue

aliu

latu terra

unum capu
curp

in Silico,

aUu capu
ut

Landulfl et .n mo., e

Au

TaU
a '•

ordine

et

ratione,

sub,dcntur
/,.

abbatuo scopatus, aut nostr.u
,

vel ,p,a-

Uscunque servus nostri aut redUa?er habuer„,t
sanotus
:

a.-cl,.ep.scopatus, h.e-

,n

antea

para.^

causationem ^^Lrint, sive per nost,-orun,que successorum
nostri
testate
at

^-^-'^ po
s nt ,„

f

sanctus Vitus iu Bage ^nLlus Petrus, et sanctus A dreas et sanctus Andreas, et sanctus acv" .ntiu^ et ^anc Vmcent us e sanctus ^.^^^^

„f

^anctus

Mau.-us in
:

Alviuianu

:

nou ded,mus
"ost.-a.

sucvobis, vestr,squo

"

^!

Au-lio

cesso, ibu^ -'="^^''""

qua,n

^""" '""^"" '" nostroru,nque successo.um
ecc.es..

™um

i.>

sarms

"

Tragun
t

^^^^.^^ ^^

Laurentius ad

''"IrrSrr™
.

.veloHatione..^o^

msm
M;!nr
ad P»-^^^"^*""^ ecclesiaslicis ordiiubus

SquiUe, et sanc"us Sebastianus in et sancta Mana Rajanu. srtus Secundinus >n Angelus n> Poscar ', B^niolo et sanctus

;::m~s:r,u(ed.str.b,.at.Te.a.pau-

r-';;.::::r',^aSXa;:;u:^f
PaschaU lest.v.tate ex«pus esse l-ebendum,
„,,e„te
","'
et

„,„
P^utcc^tc
iu.^^^^^^^^_

i„

^^._

Pf™;^

^^-itis

°''?,

-r;":r ----:.:sanct.0

, d,s noBt,a;

nrvc: P'^^'-;i
pc^t

obsequ. vo

dumque

hat

ergo seutcure. llu,c devotis animis a servantes ' placut inreprehcsibile . 1 Christum per ^^^
.
.

^"'^P"''

,

.

,„„ai cum

Marte

et ipso r.bo

et al.u
no^st,

1

,

Benerus.

cum

ipso .Mers.cu ,

o

t,o,
.

D arcl..ep.scopa U ae a,. a,.chiep,scop,

n^, ^
^^^^^.
,

m

^^^^^.

.n niartyr.s htepHan.,

^^^^ _^^^^^_^

^^^^^
Galacti.

i

--9r£}thrrrerr:i
''^'"'.nCcumip"in^cu'nostro,aUu
C eapu
...

13„.e

."d.et.one octaba o,,.^ c " ^ccles.a.
Su.a.....

^^^^^^^,,^, „. c^^
^^_^^^^^.
l

Ego Leo,
,man.c

^^

se...

^^„^,,, ca-

^C^hS: rs^si.
eccks.a

Ego

...,...es,

,^g,.,, j.a,.d.nalis,

F

S.Uce,

al

u c pu

.n r^^^^^_

q
^^^^

^^.^

'''•"'^'^insrEgo Vvio,, 'dus, me subscr.psi. bgo

diaco,.us sa.,cta,

.,...,,„3,

euo Petrus,

ib.que

""""
f^,;^;,, -1'" '^-^
capu

Summ.,

unum

m

^'1 «^'

,™'X
^'

petia ibiciue unum Mariac, aU.. latu

latu

ja.n

decernit ipsa Cava, capu in ribo quinta ''j sanlaicB ,^,iesiu3
:

^^'"^"^'^t;::'.^.-

-:;:..! mesub.

n.e subscr.ps.. "'^^"^"^ro "»° subdiaconus scr.ps.. Ego Capuanu. sed.s, s.

Wo

L.

unum capu
et Cici

in S.l'ce,

2': '1 ' c"r'a alm capu
'P^f
.

La..duUi;
^^^_

fratris

-J"'-

dicta s. s. Maria.,

Mana unum

-"'^;=.^P"

^f 'P^^

"p^,'!

Ecclesia.

^^^;^^ '""'";,,"

,„p„ terra, /, sancto

Benc

valetL'.

ANNOTATA.

•»"^nd'pTm'-unriaUeslter..aSu.,.,..i Angeload 1»"^" Landoir. ,.^(„ ter.-a
et aliu

Lup. cler.c,
-'-; ""»'".

al

>

comitis,

unum »P"'V;;i

p,.anominata
Centu.-u,
="'"

^/'
a.. a u

,

»» ^„.1
in

^^

^^_.

peUa a
Tureite,
r.bo,

^^,„,fu„utn
'caV f

c=,pu in

Stephano ,«»/»''"»'« P»^;';;,.j„ ^e reditu

via

publica.

qu.

lata, 'rtu."lat' dic.tu.

A,.„ellaru,

unum

Ms msuper '^''"^^^.^^^V Lihru diu.-,.o (1) «'""•° vestro). Hnc ^~^,iss.,.a vc.-ba de/orsan serla, s,

Octava petia al.u '^'""> latu in monte, aqua, unum cap babet
liter

'^J;^',:',^^, ^,,,.,

temporaLanduir,

t'"

,MS,pri>n«sususiu!aw^
VI, pag.

l.s.UclasiuspapaVl),
EpUlol«Romanorun,Po»«««

22et^=l" 3,9 ,,.t25 |2,Thlel,

tificmn.tom.l, P»B.'^'^'edit.

Pansus,

lt>BO.

U
AIJCTOBE

DE

S.

CONFESSORE STEPHANO EPISCOPO ET
perspicuum fqualuor lemporumj, Xannum rncp.sse cLpania ad fnem s^ouli
iuniis
est in

D

H.

D

B.

uti ei postea S. ^''.f^Xtni/acius orclinaius ' Tiuringos,pruH'-'-'»-^--— nurinffos,pro ^»!^"' ^"^ "...ij areaoarpaoUrego De ea et memimt S. fuerat cpiscopus.

_^f "f

mewe

martio

:

plu, hujus consuetudmis
et soriptores

ama-

MabiltoniusiU)

Art>s Chronolo-

^'m /lap/imu.
hocloco, tum ex literi^ IJenulpho. eo,-um a Tler-um Laudunensem de se ordinato cpixcopo (3). prohbetur S. bte b Quod in hoc diplomale ecclesiasticos ord.planuB n^ Afros passim ad

Hmcma»

monenfs

confcrisolebat, bis in anno almd Penlecoste, nisi necessitas in Paschntc cl concitorum teIdque slalulum eral
su.ade,'et.

lls. Hanclegem
sucludi,tcm
ivisse,

s.culo
lirjuet

XI
'^'^

mhomagensis anni

i072.
et

<''<=' f^J^^fl kwculo vco V n

-"^" ^
ecclcsus,
et

Cammnix Samnii

Picem

ratione suscipe^,^Lsp™tenae„tesu..a_ration«5»^,«^ ;;a.tenaJntes u..a

baptfsmZandiin Apostolorum
erat%alesce,-e

mos martyrum

sJitUer ,tdanliquiora

lcmporaperlmei -.nam

^^^Z^mp^-^^^"^'!-^'-^^"^ ^^ ' 9»«^^ « coepil: sed ne
'TnMntadZedc,-clur """'!'"

^"^''^""^J'successo,es lasiJliomanuspontife.r ejusque ^fro^ Tetuis... nuom,nus ^Vi^^i a aUone ordines I'™'enden es ul ecc.esiast,coB uti refc-t V itlor susciperent, p,'opte,-ea quod, pauci vagabantur per nnpeVuZsis, t^nc c,-uciatuum hmore rium Homanum Af,; qui, sesea Vandalis, Afncx victi primo sioerant deinin ahas depredatoribu., denuobaptizari, simnpiebani orB reqiones migrantes, tbi sacros omnino pugnabat cum canone

Th,el, ut suspicitur And,-eas

-^^^
.

f

f'''''%^^„„,

disciplinap,-ohihitum tamen in ;. Postea

'^ll^^Zl It^sotemnio^-ibus diebus conmu^ ecjle^ ,,„,p„,,
tstnus
/^'«''
'

iap-

aat»

^^.,^,^„,
.

,,,

,

,^ rcliquis Pel'

Zn

f *i« 13), l,c,a ii3),
1

^C^
J

«| X'i^ ^i**;, 50.«.«« (15) Diniernn U^/) .^"Bmtc, tm[W,^ , „ Monachus, ^^^^^^^^^ Monaclms. \mi.\.nxy^. ait Michael
,

dines : wim id proximo Oelam 10 Niceno, a Felice papa, 488 renorato{4) guo decessore.annis 487 ei sacris ordinibus rebaptizati in perpetuum a
arcebanlur.

subscr.balep>scopusecclesia:Calactma.ep>sco aUer alter Aldencus, et pus ecclesia^ Surana^, est mter amicos dubitatum L o nuneupatus qua^nam Surana; sU ecclesia Calact.na, am i Caintellexerunt eccles.am non defuerunt qui Cajacensem quas. a Uetinam esse eccles.am
:

E

Ribus idem cst ac Rivus. agn. d ^eii&medioicoosigni/icabatmodum e L'di\i pro latero. ^nedio xvo smpe sumebaiur f Capu seu Caput agri crat (5). oro termino qui in capite
c

";
ralatia
cia.

faUuntur nam emdcrivetur. Hi certe civitasd.cebatur Cajaca et pore Sancti Stephani seu Cajacensis ; et si derivat nomen Cajacc.anus consecratur episcopus CajasanctusStephanus ejusdem potest esse vivus aUer
:

quod

est

nomen antiquum

civUatis,

La

quomodo

Hujits vocis R Inlersicus. indicare pra^tei^Utens. eius significalionem monacho Carpeniario Asi in Supplcmento a
iiUersicus

mcminU Cangms,

cWUc^is episcopus-? Imo
breviarium

si

-nctus Stepbanu

Cajacciano, ut babet successit Ursom episcopo fmgi aUer nostrum, quomodo potest

confccio, cxhibeiur vox inierpositus lersilus posita, id esi ager s.WAW-Adequahicagiiurcsi recioria ec-

quasipro m-

iUo ipsotempore? episcopus ejusdem eivUatis qui vivens renunciasset imo si fuisset episcopus
ciasset loeo, etsi

h

clesiiv S.

ceseos

diceMariiC ad Peti, qux licet ipsius tamen erat Calatina^ essei pars, unita

quidem, cum renunepiscopatui Gajacciano, iUe dignitati, potuisset quidem non
episcopus Calact.nus id diciepiscopus; at dici Lepimus in PtoloestCajaccianus, nuUo modo. SieiUa, et a Calacta Calactinus xneo Calactam lUo an ergo episcopus Caiacta; in Prisciano Ego Umorabatur ? temporecasu apudCapuam barbajuxta Ulorum temporum benler credam esse CalectiCale deductum ran. latinUatem a Calactinum.Calesautem est civUas num seu episcopus Calactinus est qui Galvorum, ideoque episcopusCaWensis.Juxta eamdicitur hodie u latinitatem cum litera o

mcnsoi archiepiscopah Capuanx (0). quatuor paries, Reditus ecclesianim in
i

m

distribuendos memoprout indicat Gerhertus, Simplicius(7). derani Romaniponiifices SS.
lasius
(8),

:

(h^egoriusMagnusm.

,.

I

^

k In

prfese7iii

duorum

diptomaie Gerbertus tantum et ordinum majontm.presbyteraius

subdiaconaium diaconatus, meminit, sitentio bene animadvertii Mipricteriens, quia, ut XI id est tn chael Monachus, nonnisi sirculo anni 1087, sacris ordiniBcneventana
,

dem barbaram

m

synodo bns annumerari
vei\salis
,

ccepit

;

ila

sciplinapaulaiim sieculo

tamen ut hax- diXII facta fuerd uni-

sitpronunc.atio: transeat,ut pro sorores.surures esse Soranam, id Suranam non duhito ecclesiam ecAuctographumbuUa;
est in civitate Sora^.

m

quando Innocentius III eam sua

aucioritate firmavit (10). Ex eoquod Calntiiv facicndx essent ordt1 septimi nationcs^rmi {mariu), quarti [maji),

Quibus verbxs clesiaGalatinaconservatur(16). HiecMonacbi specurecitaiis,Mii Ughellus:
latio

[septembris) et

mensium decimi {decembris) je-

adseribendus mihi arridet, et Adeh-icus quemadmodnm Leo episcopos, inter Galvenses Soranos recensetur (17). inter

(1)
(2)

col

coL 502 Palrologin Mijrnc. toni. LXXXIX. tom. lU. cpist. lib U. eiust. 3. Opera S Grceorii. tom. U. (3, Openi H.iicnu.n. Migne.
575.
cd.t.

edit
cia

Migne.-(lf»MichaelMonachus, pag.557.
Ch.istianEe Ecclesiffi PoUtia. lib.
1.

Cfr- Pelh3,

sect.

11. §

pag.

-

co\'271 edit.Migne.

PonUficum. tom.
rl.im

I,

ThieL EpistolK Romanorum Gto.5. C.mgias pag. 265.
(4)

Diplomatica, hb. U, cap. ?3 num. 50 et soq. -lU) Dc Rc datea, pag. IV. li:;i A.-tcie vcrifierlcs
4

-

vo C;.put.

-

(G)

Cap.:amuu. pag. 576. lom. ,-u.„ Pontificum.
Ut>.

-

Michacl Monach.is. banctuanum
.7)

Politia, lib. 1. sect. I.§ U. p»g.24 (13) Christianie Ecclesiw der christ.-kathohschen (l-I) DenkwUrdiiikeilen et seq

pag

17L>.

I

Thiel. Ep.stolce
1

1.

epist.

S.

RomanoS.mphru. p;.g.

Ki.-che

sciplinacirca

-

.»?.

Ibid..

Lpist.

XIV

S.

Gclasu. pag. 378

-

U, pag. 53 et seq.
et

Bosisio, DiBand.I Thal, pag. 53et seqq.-(ir)) battesimo solenne. cap il .iiinistro. etc. del - (IG) Michael Monachus. pag. 5<9
(t7) Italia sacra,

^9)Operaorama, tom.

III.Epist. lib. IX,irt.g.t>4.col lli>4,

scq.

-

tom. VI, col.

4-14.

Cardinalis

~
DIE VIGESIMA NONA OCTOBUIS
15

nomen, in muliis Get^ianix el a-ro canonicis dahaItaUx ecclesiis, medio re multa scripsit Ludovtcus Hir{i\. De hac
Cardinalis

hujus generts episcopi scribere literas e( alia bibliothecarti supmunus postmodum,
:

D

quod

Nardii2).

custodire Ubros, vel etiam erat ecclesiar-um
Monachus, pag. (1, Michael - ,2) Dei Paroch. Opera. tom. vo Canonicus cardinalis.
;

p

Dibliothecavii

ii

erant

qmbus mandalum

fuit0). pressn appellatione, cancellanonim indictionc octava vonq Kalendas novenibres 97« ostcncordnrc cum die 1 nocembris anni

dimus incommentario
11. pnfT.

prtcvio

num.

6.

578

CanKi"^ Glnssnnum,

414 et se^q.

-

^li

M"-h«el Monachus. pag. 5*9

;

Cangius, GlosBariuni. v" Bihliothccarius.

DE

S.

EAMO, ARCHIEPKOPO
IN

CAMllARlE^^Sl

ANGLIA
HISTORICtJS.
CautuaCreatur arehiepiseo,ms ^ Edward<. .,»..uti.ur S.
R. D. B

COMMEJNXAKXIJS
ASNO CIBCITKB

Unicus.

De
Pctit

S. Eadsii eultu.

MUV.

S:;
sore.
.

De

R<.man. Anneissime anno mort.s. ejus adjutoribus et

S.

Eadsius

cst

valde on-

tiqttUS,

H

Cantmrienscs raud paucos arcluepiscopos sandorum albo actseu Dorobernenscs Britannica vescriptos antiqua ecclcsia Eadsius, ato.9 Edsms, neratur: quos wto- S. Eudsi, Eadsinus. i«» Edst Edsous, Edgius, quia ipscplcrumque Eadsium nuncupabimu.% unhoc nomen sibi tnlmit. 1 in diplomalibus ofim ' dicm 27 «o TissiL riri raemoria ad Angltcano (1). uti etin /„,• in Martyrologio c nnssaHbu Kalendario Lingardi fconfccto "' ^»-";.;^^ Sariburien.i, Eboraccnsi tapg,aiii Wilsoni Martyrologio ct

teric^s Landa,-cn.us, Kichardsomt,^^, Je> tutm rcctionem adjccit

eu^

'f"''fZZm

istius operis
2.

curan.

medio sie.culo XI flo, uu ^^^^ Yitam ]^": man.lavit. EJus tamcn n.m,ncrt^ Xn. Intjulpht^s, abbtts ^'"J^"'^:_
S. Eadsii, qtti

Inter anliqnos Anglitc

-^^^^^^^^^^^^u. sc, iptoti.

. .. ,.»,^.,.„„,.,pi<-rM
^^^^^

s,'cu!o

Florentius Hcnricus Httntenduncwts,
t-cculo

Wx

Dieeio, ahtque lcovcnra, Ratlulphus de %^7L,-tonium tn Anglia

Hovetlenc. XIII Roqe,-ius dc

W ale

us

-''^
sst

ctiamex LcgcndaAngli^), hisce

nZ

confessor fp" copus et

(2).

verbis : Eads.nus llem in Fcrrara

l,tth.u.. Pa,-is.ensis,Joan^
n„,-tholomctts lia, iiiotomt , Iitrchi,Kitonu.-. fi
.

Cotlon. Similtter.

J^"^f; ntlo -w

,

lianulphus

IltiJ-

CaMTgo Sanctorum qui

in

MartyrologioUo-

Stcvhanu.':

Tnolnsunt.addtem2,octobr.Jc;rd^:
episcopi CanluanLnsis^ In Anelia S. Eadsini fcr^-^e

C ViHsmigrasse. apostohcus Lundidul clalonncr, vicarius 29 octobrts d.cen..: ncnsl (3).paritcr ad dicm -chiep.scop. E sancti

Anglo-Suronrco ^quofein Chronico Ferrarium sequitur Richa,-

;„

,»„.

m.
et

Analo-Saaromt^m

-"''«Xt" iS"»a plunou^
i
,

r

Scu^n.
rFadsii

cttjt..

lcmpo>'C.virgrav'.':s'mM.i.

''"ongmus aucU. PO^ ttM sm
ecto-

fnX

nonmoncre Netmc possumt^t

Camuani^lepositio

.^.xxmomO.EumquoquercccnsetRicbmdus qu.lempore beatoset sanctos

ZM^intcr

^ti

Anglu, Au.lacis, sanciitatein

,-unt(4).

Vcrum
:

ZTtu sancto,-um

quonam tcmpore S Eads.us cohonestari ccepertt d.tpcac
pauca monumenta

«

quibusc-caus
excipias. w»'

tl

est

quum illa
qux

Mg^

loaica Angliic.

Eadsio supcrsunt, dc S.

!STC^«Lr:U'-» dempto

ff ''"'^LJ^

corom.vit,
-'''''•»

anno

ZZt
cris
lfi05

hIc tamenveneratio

aremotts tcn.

m Anglia primum anno l"^, fuit. putat
et

TldLdo confessore. .>« amico.tnt.r^^ Parkcri placita admmt
ctosfuis-^e relatum.

1729

cdilum

<'"'««»' eum a

;„a. Chcstc-feld '''^'^'''^^"^^^'^^^Catttttal qui de succc.stone

"^-^J^^Zsc^u
E.ole,i«,J»^^^^

(7),

aZ[:iZctm6Godroinus(6).eptscopusnco,5,

BriUnni,.» De Antiqmlate
(ineni, cJit.

44 el ad

lj^-„

•'•"' ,,,„(.,ion.„., e<W-

-

Calchedonensi

^^
AUCTORE
R.
D. B.

DE

S.

""f: Calchedonensi s^oulo ™' Gochvino et Waltero HooHi), lericis Parhero, notHias de S. Eads.o scrrp^ui singuli breves

^"^-

C\NTUAWENSI. EABSIO ARCHIEPISCOPO , „ 4 U/ outenam fuerint
.

illa

sublimiora non non

auteni

f™:^:

enimrefeomJlfeZem molo narrant. AUi Wineeslrten"^^TeZlrimo fimse episcopum runt «»»'P ^^^ designatum adsu.eedenep^scopum ,,,ignatum -'
sem,
alii

episcopus

Wintonicn'
sis.

fuit

J^'"'"'

Cnvlonis regis capfl-

lanus.

apud Insto^Desancti viri natatibus altum sitentium.Necmuttoptura de ofPcits, ricos «-""•/;;-»anteguam anno 1038 lum Cantuariensem /»'. «'«''"^'^/^^' pluribus anhqm" "" t:,-uitur tamen ex rem narran1„7;,«, modo utique direrso

dum B.
Prima
,jus

JEdelnodo,atii
sententia

-^^ <^P^''^'>pumS.m, Ma^

*-

gZ

m

omnino respuenda «''• 9«'"f Diccto (14; e auctores Radutphus de

Bartkotomtv... Cotton (it)
neolerici Parke,-us(i(i)et

"If^I^lTnt Godwmust^il)m en
o^ stm,U-

Tem

litMS,

Kembleo edxto Kembteo edtto gimus quidcm in diptomate a Emmfc /ms.e lum regis Cnutonis regin.vque

eum

capettani regii

munus

ob''SS^-L^-

nonunum manifeste detaps, sint, ,„„•„, rorsan decepti. .i^P"'»«

"ZellLm (2),

'f D.ceio (4), Bovedene (3), Radutpln de eumkac alio,^mque plu,-,um, nigdenii^) ILitnte apud Ha,-otdum,Cnutomsfil,um, vzdc^tw auetum : quilMS mfTrauavi
Ranutpln
fuisse

et cont,-a

in

- ^«^

Th07nam "-^J^;^ Wittet„mm Mat„iesbi,-tensem{i% " " ; ,„•,„ «^«rf Jiogerium de ^^ ^^ Rodbu,nc (1 J) P ^.^^^^^ Bunelmen-

'

f^ *S;;,a.„,« Pnrisiensem(22).Etfstum ^'^^-'.^ j^,i,i, ,,„ Ead.sw non mulP^
^j,

tum f^'^aisu

epai),

wincest,'iensium

episcopum ....,_„.„,„„„,..«1033

Florendus Wigoynienm

{('')

cl

auctor Cata-

arcfiicpiscopo^-um Cantualoai liofrcnsis (7) anno 1038, sciriemium, dieentcs S. Eadsium
licet regiuinte

Haroldo, ex capcUano rcgis

Cantuaricnsem fachim fuissearchicpiscopum BartliolominuR Cotiniens n Divcrsam viam Hardecanuti ion(S)scribi( eum fimsc regis
sunt

anno que naetum anno 1032 vel caihcdram Aticinum, quianno 1047 suam lu Hincperspiepiscopalcm.nondum descruerat. Winccstncnsem Zlmcsi S. Eadsium scdem annoim cathcdram non occupasse,quippc qui

Ewmum

partes diplomati capdlanum. Vcrum priores

concedendte:
cst,

quum

sii

documcntum
ahaquc, ut

Cantuariensem, mortuo S. ascendit, prout posteris vente episcopo Elwino, Anglo-Sa.ronicus tradidcr^nt chronologus Hcnricus Huntendur FlorentiusWigornicnsis, omncs scriptorcs. Ex quifms
nensis aliiquefere

melnodo.

et

vi-

E

commm
notum.

omninoque sincerum,

mendis chronologicts in rcfercmlis non raro scasicculi XI gcstis memorabilibus loco tcmpora Haroldi teanl Et quidem hocce

dictisiure

menio colligimus^. K^dsmm.ne-

qucante.ncque post

annum

1038

ecclesmm

tcmporihns fmsse acpro Cnut07iis,cjuspairifi, indubium apparet, quod sccus cepta eo magis rcgis Ct n YM^m^pcrhihcrctur capeltanum B. E-'--^'';;''f-^''";'-X'Srr«"m'Ao episcopum adjutorem

et Wintonicnsemrexisse, ac proin Radutphi msi erroBartholomxi senieniiam non esse
episco1032 a sed ^'Aliudeffaium, S. Eadsium ^mno pus designaCnuLc fuiLe designatum, qui statim post tus Cantua^ excipcxt. nonob- riensis circa B. JEdetrwdi mo,-tem eum annum 1042.

B-f/''2tZTuZ

existim-andum videtur B. Eadsium Harotcti, patum,regisCnut07iis,non vcroregis Bartholoma-i Mittimus capetltc pnefuisse.
crcdibite
:

anteep^sco-

tonisoptalisresponcleripossetjmpedimentum

non exiguum
Cantuarix

fuii

m5m

receptum,

superandum. Erat cnim ut nullus ad

placiium,utpotc minus mortuo decanutus, posiquam B. jEdelnodo .su^ectus, tu7ic tanB. Eadsius fuit a biennio

nam Har-

tum sccplnwi Anglix
rusimile

obtinuit

:

acproinve-

non esi his lanum. Quod quidcm capcllani officium P nam

B. Eadsium ejus fuissecapel-

nisi prius hujus ecclesix infulas recipereiur, non erat monasiicis disciplinis excultus. Talis B Eadsius, ?*/poie hucusque presbyter sxculavir, S. JEdelnodo et ris. Quapropier beatus cttiguam anCnutonc multumprohantibus, ne

sam querelai^m

daret, inter

monachos Can-

^

tcmporibus minus erat spernendum : clerum palatii, qui rcgis vapcllanus omnem numerosissimiis, subcura t-t disposicerteeral

cooptari rogavii iuaricnsis coenohii Christi B. Odonem, medio sxculo ei ohtinuit, imitatus

X

cruditos latet hanc tionc sua repubat (10). iVcc scnteniiam Hincmari loquentis de capelesse
lanis

archiepiscopum cjusdem civiiatis. Porro dein episcopus B. Odo, preshyter sxcularis, esset a rege Eiheistano Winioniensis, quum
et noltct elecius archiepiscopus Cantuariensis ,

rcgum Francorum
ex Cangii

sui temporis.

Af id
{i2) ei

XI, quor/ue obtinuisse in Angtia, ctinmsxculo
cotligitur
{i\).

T/mnassini

,doctis Joscphi CarafJ'a{iS\ preshgicri Romani Iliec erat dc capeilis rcgiis.

disceplationihus

istiuscaihcdrfcprimus diciprxsul, qui instiseciatus esset, ad tuta monasticn non ante apud Gallos sese conturcoenobium Floriacense undc postquam monachilia accepisset, lit;
in

B. Eadsii condilio,

quando ad sublimiora

fuii

Angliam

rcdiit,

et

sine

ullius

invidia,

vocaius.

primitiali

ecclesice

Cantuariensi prtefectus

,

h Livcs

of ilio

Archbishops of Canterhury, tom.

I,

pag.

489 ct soqq.
(3)
(4)

-

(2i

Codox
1.

<liploiii!iticus. toni.
1. pavr.

IV, p. 37.
Stiibl)s.

Chroiiicon. tom.

part.

W,

edit.

— -

(13) De Capella regis Utiiuscap. 36. n. 8, coL 1609. cap. 1. pag. 16 cap. IV, pap. 135.- (14) Apud que Sioili». Wharton. tom. II, pag. 683.- (15) Hist. Anglite, pag.
;

pag. 183, edit. Opp. Hist. tom. I, Abbrov. Histnric, png. 276.— (6) MoStubbs - ijji Polyphronon apucl Galp,

363.

(16(De Antiq. Britan. Ecclesise. png. 96,- (17) De (18) Gesta Pontif. AngK, PrfesuUbus Angli», pag. 79.

mmionta

Hist. Brilann.. pag. 599.
I.

_

(7»

Aneliasitcra.tom.

pag. 86,

-

(8) Hist.

Apiid Wharton, Angh»; dc Ar-

pag.

172.
1.

(19(

Thomas Rodburne apud Wharton,

tom.

Luard.- (9) Acta SS. tom. XII chiep ctc p:ig. 363. odit (in> Hincmarus, Opp. tom. 1. pag. 654 ot seqq. octob tom. col. 998. odit. Migiie ; Acta SS.. emst.adPiocercs.

Hovedene, tom.
I,

-

(20) RogeriuB pag. 227. Cfr. tom. II, pag, 221. Sinieon I, ad annum 1032, pag, 89.— (21) De gestisregum Anglite, iipud Twj'sden,tom. Dunelniensis,
col. 178.

— (22) Chronica majora,

tom.

I,

pag. 493.

- 'H. C:lossiMium Lfltmiti.tis, yo Xll octob. pag. 656. - ^2) Diacipline de rEghse, Part. 1, lib. lll. Capellanus.

(23)

Kemblo, Codcx diplomuticus, num. 1327, anno 1032.
est

:

;

-

DIE VIGESIMA. NONiV OGTOBRIS.
berni<E, libere sicvit

17
AUCTORK
R. n. B.

eat (1).

Idem ferme prmiiUt

nocfms mus ex piuribus diplomaiibusomnino swceris{2).

B. Eadsius, moChrisd, xtti colhgi/actus in cw7iohio

Adcsham. Suhjungii afiut! scripior Anglus (9) hanc fuisse Cnuionis roluntatem ut B. j^deinodu.^, tunc xtate provecius, egregium aiuvifiarem hahercf, idquc
sancto seni

Binc

fit

"lop'-o-

nachus
liatitibus

Cnuloni'Ct

li-

/Edelnodo.

,. ^ Cantuaricnsimn monacho}^m beyievolentia pfncttit Cmitoni crga li. Eadsiuni haudpa}^m testimonium exstat charta saxonice ciijus rei Folkesscripta,qua rex Cnut terram illam, quic
,

,

muttum

piacuis.^e ct

nnno

103."»

fuisse factum. Caniuarieivsium episcoporum S. Martini origiues cf offlcia i\r ditobus documentisnon adeo aniiquis nobis innoicscunt :
sedy

tan
riie,

dicitui-,

concessit ecclesiie Ghristi Cantua-

quamvis

sint

mi

sequiorLs,

minimc

quando Eadsinus presbyter suus monachus
ihi

est

efTectus

;

ea

videlicet

conventione,

sunt spernenda ribu^ fontibus rnide

utpote cx multo anfiquio-

ut

idem Eadsinus monachus habeat terram qua iUam,quamdiu vixerit, proptev obcdienliam potest eambene regi servivit. Et ipsc non

probabiiitcr hnu^fa. Cotfoniana, Tib. c. Q, Priu^ ex Bibiiofheca eruif ci Juris puhlici fccii Warthonius (10). dedifque nomen ERAGMiiSTUM ue Institu-

dem terram

donare, nec vcndere, ncc verbis de eadem ecclesia foris facere, nec extirpare ejus eat terra in domiChristi; sed post obitum qui tunc servierit ecclesuo

A^ TIONE AUCniDlACONATUS CANTU AIUKNSIS e.rordifur, B. Augustini, primi urtempore, tempus chiepiscopi Gantuariensis, usque ad
.

nium conventus
Christi,

et cum omnibus sake et socne eamdem terram pertinebant rebus qua? prius ad ei, quia ohm nuoniani barones regis dicebant diebus ecclesiuj Ghristi luit in

cum

bome memoriic Lanfranci Archirpiscopi, p.-r CCCGLXII annos nuUus luit arrhidiacunus in
civitate

,

lemvel dioecesi Cantuariensi. Sed a qui scxtus crat pore B. Tlieodori archicpiscopi,
a B. Augustino, usquc ad tcnqms suhm-hio Canfranci, fuit in ecclesia S. Martini episcopus. auctoritate VitaUani tuariic quidam
iii tota civiPapiC a S. Thcodoro ordinalus cpii Canluariensi vices archicpiscopi tate et dioecesi ecL-lcsiis congerebat in ordinihus celebrandis. aUis omcns secranchs ct pucris Lonru-maudis, et
:

pricdicti Lan-

eadem tena

\i

arcbiepiscopi, et Mhelstani regis, et Odonis magna juriejusdem ecclesi^e sublata fueratcum terram concedit ipsc hauc injustitia. Nunc crgo redemGhristi in aninuc sua; a^ternam ecclesiu; apposueruni nomen ptionem... Cui diplomati epiepiscopus WincestriK, /Egehnce, ^lfsige, S. Augustmi, abbas scopus Suthsaxonum, .Ehner, abbas Walnotb, abbas Westmonasterii,^lfwme, apud Portesige. Novimonasterii.WuUsi, ahbas hujus Non aliud indicium tcmporis datx Datum apud Suthnge ad chartte addiiur, nisi :

E

pontificalibus

jurisdictioncm m etiam episcopus omnimodam Cantuariensi, scde plcna,auccivitate et diocccsi toritate archiupiscopi.

exequendis ipso absiMitc.

U\ew

ipso absL-nte. cl scdc vaauctoritate capiluU exercante, in tota provincia

Kingestum, die Pentecostcs (.3). Vermm ex annum 1032 non fuisse scriptam, colligimus JEtfsige, cpi^copus adfuit eo quod regi testis Eodem Wincestriensis, anno 1032 mortuus{A). Eadsio suo presbytero seu iniuitu rex Cnuto B. induenti donacapellano, monasticam vestem Werhon, Berwich, Palslre vit ierras Apuldre, ejuset cujuseiWichiriceslam, eopacfo utpost Cantuariensis mortem e.9sent

eam

post

cebat, per 309 annos usque ad

tcmpus

priedicti

Lanfranci. Postmodum temporc

pra.Hlicti

Lanlata
sul)-

pricdictus episcopus franci archicpiscopi
dcccssit.

m

Sed idem archiepiscopus aUum

sUtuerc non dccrevit
tn quo fata istius 8 Posteriusdocumentum,

Carumvit^.

dam Eadwini
incharta

eccksiu^ Christib).

Quam donationem ticct 103opnx modo descrihenda annum
refc.-t

episcopatus S. Martini, ac monachi cuofncia,enarranfur, exAnnalibus dociorJames, anno jusdam Roffensis excerpsif codicem ms., nunc Bii0"9 mortuus. Cujus Coffonianw (11), « ^e <iebliofhecx Bodicianx

protn

W.

Eadsn

his igitw qai donum terra^ Folslanx. «onpos/ «nnwm B. Eadsium C diplomatibusfluii vel potms

1032 faciam fuisse se ferat. tamen anno Germsius (6), qui ei anno 1038 P^^Vfa^^^J^

Ex

scriptum mecum Musni wiR p Joscphus Stecenson, olim nostrie sodalts. tannicicusfos^nuncSocieiatis Sancti Mah- V H7eom.pitnr verb^s Ep.scopus civUatcm .n parte onen,

humamssnne commumcam

:

viiam .ntsccpisse, verum scripserit deripso anno 1032, 7nodo

m^monasiicam

T.NI

CANTUAm^.
erat; qu.

EAtra

[ucstecclesiabeaUMartnu,ub.scMlcsep.conaUs
cpiscopus domi vcl
et viccs

m

con..tatu
q.>.

Vidctur quo-

que fuisse
episcopiis
S. Martini

^^%'Est et tertiumptaciiumaGuillelmoSompronerm rerum Caniuariensium scriptore, nempe omnino adh^rentj latum, cui et alii (8) yEdetnodo creatum fuisseepia B.
B.

Lmper

manebat.

a.v.hicp.s.op.

4iscur.am

Irequentabat. per on..ua

Monachos.s.bi de ccclcs.a

Eadsium

scopum Cantuariensis
olim a rege Ethelberto
concess^.

occhsiie

S.

Mariim

el

regma Beriha ^ Au-

Ncc abs^u-de ^d d>tum gustmo mambus habud Quoniam Somnerus prm documentnm antiquum, in quo ^^f o^l'^'' Kanutus rex ded t^Ead,^nl verba Anno 1035
.-

SolLmn.ta mon-ichusin obscquiumac.-.ipirhat. celLl.rahat, sicquc a n sodc mctropoUtana offlc.um ag.bat urcd.bat. A.vh.diaconatus sua pc^^^^^^^^^ ad a-hiepiscop«m p dericos qui mo.iacho.-um t«.mtpr m .n terr.s

^^— -^^^^

gc but
P^

"r

quce ecclos.a s.ta sino.episcopo SanctilSlartm., Oriente. Apuldre, Palin est eKtra Doroberniam Doroad opus eccles.^ Chr.st. si e et Witrictuam,

eosvero qu. vocant, curabat. cor..ecclcsl quem decanum ponenIn ips.s suis eccles..s pieba "mcndabat. onebat, dcponendos ^^0^^^^^^^;^^

?

e.p.tu.atcnebat.InsvnocUsM>.ea
pari

ornatu considebant,

parii.

_

l'»;^ Archb;.hop.otC....torbury „„„„„, „;.,. Angl.a.»<:ra toio_l,paS,10, Kodo«ia! Br.t..nk,.»„ ^" 131. Britann. I..g.l.'il. "»•" <ll.Cod,^ XXVlll, f..l. ,,, ,c„d,.:i lo....l,l.ag.35.not..nic^,

»-

D

usq ue

a.l lc.n.por,a

No.-man.,orum ;^">^
clericu...
.

»"
' .

Scopii

cKl.t.t Gocl«.nus pra;sul uUi...us

Hadulphus

(22),
.^

'

:^us conum mortem

X„ r

1

-

co qucm.lam Lanfr,-...eus Unir.neus ord.navit

^»'"
...

s...m vel;™e.,ter

<luoa ----;;-^, ^ oluU

su

^* ^
.=.
.

utp.m anie a ;.M. veicret Martim %i,copal.,nS. episcopatum S.
derem hoc non
,u.'!vicari,
^'-^'

^^
,

pnV''.,m«.,9««''P'-«P;;
.^^^^
.^,^,„,,,.,

A. ^^

,„„e(a '»"• -» ^^f':!!lr^r'i^^^S. Eads.us, ryut g ^Cs.us,^ «»^^^
'^^'

'^^'^'^^

"ffJf"^,.,^on^^---Iff;; r.c^«nlymelnodisucce..^oremfuUMre^^^^

'!^la „onn,si anno 1040 '^;!™ raiw^ esi, nec ,' '•«'- .„,,^ "ll^f tUnio .'«f


""f ''gtcxmn ^el i038 exeun

''"' eoncc^™» f ""f

"«'"

„,„„> «nsuto-e

f"

i„i««t(a-

'S.Xr»'

'«'»

"'

rpo.,(oto--

^;;^ ^„„,/,,^
c,

f

„;„„ '«'»-* pa«-« induendt
.^^^

'"'"f^ZdZ t"^porc eodom ic» P ob varia adjuncta,

r^cuUatem
^^^^^^

^^^

""f^S^c^» «<"««« '""' .eHOSO .ncunic,

-.- "^Z^rtZe^^^ensisl^JVa^^l^^
Co«n/r/a(5). ^«^-'"^^^^^^frSr/rfL».'*

S^nlpaf:.^''''''

" ^^^T'^.' rtSCanLZ^uln.uennio oeI

,

Radulphus de Diccto (8)

.«-

'^^"

.

.,

chri-

cupabai BeMdiclus

A
archiepi-

t

iis

paui

pmo sese ornarc .scccre erai Wincesivicnf^i
/.ff»(»v- e-r

prohd.tum
(lo),

„a,«/':An3('-.-«'-<'?c. ^°'»P^^
„,,.„.

'''

„/, 00

rnncUio ^^» ^'

^^^^^^

,,tehraio.Qun. sa-

Ha,.oW« ^XlfcoHook (27) AV/es A«*c/«., /«c^n Sel co,.ona .cffia cinc/t

,.e„es

Kn,.rfPcan«/tM

hdwaiaus, et S. ^-'^^-^X.

c/. .
i.

ieo»m«.r'oft.«''/«'''"'''-''"""'^'"""'-'7

:

^..».coc.».»«'U6.P;-'^«'^-^;:,

os

W1061

rwsio

'd^Z-oido^ in/ra in dc Ilarohh T/^:«

»^=rL"rr
^unun.
rr^,.^.

a, Cfr. Chronico»

Anglo-Saxomcm aJ a„n„m

tom.
Maii,

M 11.

SS. tom. IV scqq. -'!") Acta „ fi7ft P^e- .'^'^ ' apud Monuni. v h F oienUus Wisorn.. pag. 3o5 gg.

a

:

.'Xs

Bvi.an. pag. ^^«'
107
X
1'19
1

205, 330, edit.
lil, ib.
1 I,

^^Tr^abt Stubbs,

1»H. U^^
^^^^^

1.

v

18)

^W^^^

, ; Malmcsb.

tom. nac. pag i7o.\Vhavton.

pag. »/ ^^^2 «Uuiue.

_
-

_U
24
epist.

_

,71

tom l, l'»b Chronica Mnjova. on Abbveviationcs CUvon.covuu.

pag.

_

;^::^r;::i"^°-'"-p-v"'°"-orcrs::;

:^S;\Upa,.W._^.a™.o.vnej^u^.v..
»d Bmnoncm.
1

episc

ad WiUoln>un>

y»^'^""^";^ '_.i,)Oi)p. toni.l. P Uolbon. co .r^3^ 1
;.

e^lst 250 Ml l'"-';f-".>';i';' ^'^f e ,i la. U. epv ton.. 11. opi t.

_ a2) Opp.
edit.

24

coK 55. cdU.
^^

Migne.-U-l'

L

>er

u
i^'^
.

Hoziero.
^;

-

Garnior. D.ss. de

pMlu -"^P'^,,^,^,'"^
''^*^

uadulphum de
^yi^^rton,

^. ^ri™;^:'.
tom.
1.

U^sTt': •/Jbishop.

or Canterhury,

,15)Labbe,Conc.ton..IX.co
Diceto.ar"'^"^^'^'"'^^"'^'""-

pag. 49L

canuio

1

DIE VIGESniA NONA OCTOURIS.

16
ci

A canufo scribuni Maithteus

Parisiensis (1) et Matthieics Wesimo7}asteriensis{2). ALsitiie meHarotdo rege)\em\. in dia fanni 1040, mortuo pratanler ab omnibus susceptus, ub Angliam ct
Eadsio Canluariensi arcliiepiscopo in regem consecratus. Qux solcnnia quoque memorani Richardus de Cirencestria (\i)aliique scriploejus successor, res. Eo mortuo, anno 1042
cst

Prtvterea annis 1045
et

104C.

ipsi H. Eadsius

^^'"''g^

Siwardus

hiijus rei te.^iirnonium relique-

S.

con/essor, appu/if in Angfiam non sectts ac ejus dccessores, a B. Eadsio in et, regem inunctus esi. Proceres enim Angliae

Edwardus

p/uribusS. Edwnrdi dip/omtdibus subscriptioncm suam s-ubjicientes hiscc rel sumlibus verl)is: f Ego Eatsinus Dorobornensis ecclesiie archiepiscopus liiuie dimationem eonfirmavi(15). //('/*( i Ego Siweardvis aroliiopiscopus triumphalcm agiuj crucis tropha:um imic regio muneri gaudenter impressi (10). Quaicm rcro
7ninf,
;

conditioncm Siwcarda fecerit B. lCadsius, e.r dictis scriptorum satis apertum est, qHiimns

misurunt, ai/ Henricus HunfCHdunensis{4),pi'0 Edwardo juniore in Normanni.un nuntios et obNormansides, mandantes ei quod paucissimos

prima spccie i7iter se pugnare vidcnntur. hfcnim Siweardus sese nominat archicpiscopum, at confm F/nnu//a tamen significaia sede
:

norum secumadduceret,et eum
sime
Rtabilirent. Paruit

in

regem
ct

fidelis-

rentius Wigorniensis
sis

eum

vocat Dorobevnen-

Edwardus

cum

paucis

archiopiscopi corcpiseopum (17), Wil/clmwi

regem ab venit in Angliam, et electus est in sacratus est ab Eadsi archicomni populo, et Pascbiu anni piscopo apud Wincestre in dio
sequenlis. Henrico suffragantur
(5) ef

Ma/me.-ibiricnsis sm-cessorem designatum (IS), interpo/afor Lambcthanus F/orenfii, scriptor
s<rcuii

XII ca-cunfisvei

ssecuii

XIII

ineu7ifis,

Florentius

Rogerius de Hovedene (6) Wigorniensis Anno MXLIII Eadwardus ab arcbidicenies: Alfrico Eboprassulibus Edsio Dorobernensi, et
prajsulibus, racensi, aliisque ferme totius Anglia^

archiepiseopi vices moderantem (19). Maffh:vus Pa>'isiensis{20),exscriptusaMaffhiro\Vc.sfnioCantuariensis nasterietisi {2i), vicarium Eadsii,
archiepiscopi, a/itquc .unii/i

tror

eum

modo. Hi7warbinon fuisse corcpiscopum quo 7nodo
j.;

^ die Pascha^

nunas aprilis. ungitur in Eadem solennia recenset auctor WintoniJe. addens eaperacia Chronici Petrihurgensis {!), ianfum archiepiscopis et alns cpiIII.

regcm

sxcu/o

V et

7^anfur:

scquentibus p/u7-es fuisse mcmoqu07iia7n hi, picrumquc dignitatc

fuisse

non

scopis, sed

eiiam

pra^latis

et proceribus regni

episcopa/i care^ites, pncsulum ccc/csiaiwn, etiamoptima sanitaie utcniiiwi, erant adjuut vicarii gctiC7'alcs cpiscopoi'um
tores, fcr7)ie

In Chromco Ang/ofere cunctis pra^sentibus. Eadsigus eum Saxonico legimus Auno 1042
:

confra Siwcardus dignitute cpisco7mincrc pa/i fuiidccorafus. Nec opinoreutn
nostJ-i icvi:

(Edwardum)

consecravit, et coram

omm

po-

episcopisuffraganciesscfu7ictU7n,sicutiiusfea,
be//is cruciatoru77i peractis,

ejus utiliUtem et ompulo recte edocuit, inque Nec prolixms de nis populibene mstruxit (8). disputandum bi Ang/orum

scopi fifida7-cs

bcne mutii epiiufi^iarumscdimn oricnftdHun,

unctione

incoronandis Anvero lecior antiquum ritum lusirare veht adeai olimregibus usurpatum

regum

in pricc/arioriqui fe>'7)iepcr fotam Europam. ope>-abantur CZ-Z): bus dia-ccsi/ms cpiscopa/ia cpiscopi ordinnrii a/iquando

nam

Roqerium

de Hovedene (9) et Maiih^um quibus Parisiensem (10), qui descripserunt Ang/iai a solennibus Richardus I in regem Cnniuaricnsi,juxta Balduino, archicpiscopo
inuncfus. antiquum ritum,anno 1189, fuerit (U). Qua de re plura collegit Lingardus siiispem Inferea B. Eadsius, qui tanfam 11

hi ad /ocum Pofius nnm occupa>idum 7iOn orm/ dcsignnfi. episcopum adjnfomcns est Siwca>'dum fuisse

m.^^ia^ypnre>n, episcopo>'um sufr>-aqn>ico>'um

.wcccdcn<U busper decrefumpo,dificium Jus

labo>'anti prxsuli, soiio ve/ valeiudine cu>'avimus p/acilum Wa//c>'i compclit. Non

lodte^

sm

ndjuto-

remadjwuj>t ^Q^gy^^f morbo correptus, nonpotuil quinpriSiweardum, ^.^ ^J. j^Q^niicatus annis, onus priem/afus rcc/inare/. Dwif saltem partim in a/ium

cmm

C

Chronici Anglo-i^axoscriptor ferme coxvus archiepiscoAnno l044.Hoc anno Eadsigus
nici

ei i/cSipforCsa>diquiorcs hac dc >>c siicanf, Hh}fze/to{2^) ct weardus qui a Messc>iio{2A) rccoisefu,; vixo-it ^ episcopos Upsa/oiscs inier prom sic^mio posf?>. Eadsium.«c

fuissc cpisHook (2:J) cxistima7dis Siwcardum quu77isn'icopum Vpsale^isemconsco-atxun ;

amxo ii4i,rere
a/ius

propter suam pusdimisit cpiscopatum (suum) suum et in episcopatum corporis infirmitatem, abbatem de Abbadune,

.

consecravit Siwardum, atque Godwini com.t.s. regis venia et hortatu, fuit, donec essct effecta, Earespaucis cognita archiepiscopus ahum propterea quod putarct cmpturun.(eum quempiam aut impctraturum aut minus fidelis cssct ips.que

adjnto.us opcra .-^^^; 12 Ist brcvi tantum tc»^po>'C Scriptor ouni (Jo^nui utipoiuit S. Eadsius. re^W ; Hoc... A7iqlo-Sa,ro>uri ad am7um 1040 Siweardus cpiscnpus ''«'.'««^;

quam

fiC7'it. Sii7-eardus A/>bc7uiu7ien.ns

anno decessit iionisuum calcu/um «^^»''' ^''^"'^^^^: «^«"^ "^" go>-nie7rsis co7Uinuaior{2Q).Nec
v.rt dimissionis 7-afionem hi

:

.

adducunfnts

episcopatunO.quihoc

minus

concordant HenriChronico Angio-Saxonico
cus Huntendune^isis
(13), a/iique

n.notesceret(12)^CK/n placeret,si multis

'-^''''-^-.^";infi7-mam Siwcardi

mus

plures

(14).

hoc co>ist/ium Anglo-Sa^onici, Siwea>'dum

in optima editione

anm

Uoontc im"^;!;,V^;^;;

(DChronica majora. tom.

_

,2)

FloresHistor. pag. 210.
II.

tom. 75«

1-03.
BritenD

<4) pag. 188. lUd. Chronica. - (7) Chronica, p. 4«.

-

,5,

Uxavd Speailum Histor. Monun.. H.st.>r. Bntan pag omca. pag. 601. - .Om Lh
I.

pag. 513. edit.
,3,

-

Ub.

-

;8.

ApuO Monu™

603;
701.

pag. 434.
<10' Hist.

seCTg' 209.

» Chronica. tom. 111. tom. Anglorum. tom. 11, pag. G el
(9,

-

m-

11

f

pag. 34. ed.t. 1870, ^_^_ j pag. «''• ..cra.tom. l.pag-;^^^,*;J jA^.Ha t Cfi. Wh..no ., 519. cdit. Luard -rhomassin, FloreBH.stor pag. 2M.
-

1.

Cf.-.

;

-

.21.

ed.t.

Mad..en.

_

.1

.

H.story an^

ant.qu.t.es

Discipl. dc

VKghsc tom.

'^'
^;,;^;.^ Cante bur^ ^,„.
I.

,^ _
'

,,3^

?hfAngo-Saxon Church.tom.

<'^^ ^>---^j ,-^'';^: le;f.bid.. nota B, p.g..335._ M 3 i b d p^g 435. Cbromcon Anglo-Saxon.cam. pag

"• ''-^ ^"•; I^;f^',f^.,f

Uves

«f of the Archb.Bhops ustrata. tom. Scondia ,24,

,,

p«p.490.

p^P-

_

'•

-

)

.

arcb. cic. Hist. Angl..lil3. de 759. -(14) Barth. Cotton.

suscepisse

BE
AUCTORE R. D, B.

S.

C^NTUAmENSI EADSIO .BCH.EPISCOPO
Hunlendunensis
k^o,

^
"'<>'

^"^-^

Rohertum.poH

S.

Eadsn

n scde Lon.

.^^^^^ ^,,ae

hrevi post cxpulsus:,

Stigandum a«

vLlurMsiorici,«wdoe.c.p^t^^^
sis,

.

co.«.<.

anno 1043(17), tum '^"««'"'""'"''".s ",; Cantuart<e {i^)^^^
ahbaiis S. Augu..tini dona ab ipso vel accepta «
: ^

/,. ci.

ooHate^

nac_ incu.-bUem n,orbum „l.^,-o«e».. aU. (S. ta potcstatedccessit
tus

'^^lam
liex

vivens

et

volens

enim Cnulo bealo viro, dedit ulebaur plures terras

quo amcis.nme
cujus

mu-

rs:;s;clr,-,ussecretiorico,,si.,oapu<.^e^m
et

co4itcm ((;odv.i«u,>0 ^?-»^'' dlum dusabhas Abcndoniens,s «"'^«''f""; .f ' atus coutuleral ,ng bonorem ille in >psum qui
'''
'

"'

™r
^"^

Contra

^«'''^'''ZttZterrL

Litleburne,

u ; que elimina «s est da designatus suceessor verecu ev,a nofcnsis, quo ci episcopatus Tunc rex detrimcntum eonsolaretur.
diain

am

.nf.rn.um ,!ccess,:i,o v,ctu

f--'»-

R

quo monacbo t";rLm, quem ex
tecerat

Ge— "a^.

Lundonia!

„o„v,t

scopum episcopum, a,-cb,cp s,b. quonan.p.issimo premio, bona
ipso ,.^peH.
11

dam
R

Norma„n,= cxu.ant, a., compensans (3). Qvorl placUum
in

e-

^icJ aM
nampr.ier>jvam
s«en

dlehm Mal Rudbornc (4), Thomas

Dc quo
cessu in

disfiis-

fermeejusvei-hae.Tscnbens. ,,^„. , '":^AZ:cZZ,.on. nuita ,des l>ahenda:

i„m I9n\ Uem anno 104» isie nein a nibus suis spccalem (20). duos cal.ces «''6'=""=°etiam Eadsinus dcd,t centum --»;;j^- "^ dcauratos. Dedit etiam et u""™ P "''l^™^, cationem turris cccles,(B, G^e fu.t ad a. a>e glossatum, quod cathenatum esMmt viri et tnierventu , «on.^ gori, (21). Beati

"

^

&

>^.^^^; ^;;^^^ ^„,,„,„ ,,^
licet

toricis tibi-is

errores rcfe-

'"r^Cratol^Zo ejusdem ^^^^l!^^''^!"^!:^:':^^'^^ ^Villehnum pro Smanifestum
est

'l-^d'.'"

runtur.

ZZdo
Jse

Refert a,-cbicpiscop, eorep,Siwar. .m Dorobcrnensis

AbbJndonen., alium enim Florenii^^W,gormensu.(5

Siweardum

acce-

Zick, qnem ahstuterat (22), «.r Cnuto moZa,Ztionis nominic. 1023 .e. 'jncarltion,s Dominic^ dono '^«''™ /r^> , nachis illius ca-nobii .„3 ]lftr((«r hactcn-amigravttb.hMsins, ^ ^^^^. 15 Tandem ex

eumanno

exeunte mense

octob,-i
,^el

anni

s:pu:n"e;««..«nn<>-'<'^.EadsiumeA««
^yjo,lluntendunenn^Ts-atT.-ayninr IIen,-icus Angtoauctor CI,romn iemiarrat
Abbandoniie

tumulatum.

Sc,;pio,;

1035, Bominic^ 1054 ^^X""" ^TTtobrs ocobris vel 1054. J3.es 29 Dominicie 1053 o"ro,ue^An^ indicaiur in

^-^<^-;^l

^Z^^

fui-^^e

sTm lfoniciSi,cea,-dum,ahhatemecctemcCh,-^st,
sec-atum
^!opier

ZZic:^cc:;:^^'^^n,aM,aten.cc^^^^^^
-.a Siiganao, «.l,.,.j..ow,.«,;„. con «»no IO08 fume concunctopo»( S. Eads,um,

alo-Saxonieo et Pel,-iburgensi. tL,-io Caniuariensi (24). In


Zr um

veletm>n

f"» ^-^-^^-.^lptem^^-is^^, - "i--obituai-tis fermrumi.^.^..^"'.
-

~
m

episcopum
\y,,let„,i

omninocum

qux noffenscn (7 Qua diciis pugnant.
.

existimamus
esse ,apsu,„

M-illetmum.

autjn
ahb

Extsttmandum vel etiam 30 oetob,-is(26). Kal. oc,ob,-is seu diem Anno vcoiOhA re/ 10o5 esse lapsum calami. tng,-essum, ex omnis ca,;tis viam es.^e

vtde-

V

Wjf^

Wo,-em

accidii (8) A"'."»'

^£1 2m Mur
X/.er«»t
i

aut, ui, p/»« Uuie ''"< '"'''> >nte,-po,aium.
sutlice,-e

eptscopus diploniaiibus, quihus beaius

nomen

Jum

ad »eoe,;cos
lib.-os

donationem

co!ligtmus.P,-to,-een,manno apposui,, qua.ndam S. Edwa,-dt htsce ve,Do.;j.be.-nens s F.
:

t

(0) ei

Godwi,rum(iO),-efe„endo.^,
„-anstu-

his app,-obavit

e„nie.;-o,-em insuos

e,Jnt(ii).^'ecdef,.e,-u,.tsc,-ipto,-es.-ece,Uw.^f
ve,-ba nrobutlla Wit,e,.„i Malmc..hi,:ens,s emscoqui,vu u ,,„..„„ii^on..,rm.

+ Ego Eadsius arCicpiscopus cjusdcn {t-d,ca,d,J eecesitc saucta; crucs subscr,psi(-7) rcgis donum sigillo seepe usurpavtt. duam fo,-mulam aut simiiem

^

'.

.

.

..„«v.

t,an,ivifhi,,..mcees-

^.^.^..- , rever,e„„, tn aaj.,io,-em hanc sententta,, esse Ast non a,bil,-or in
-,

5 Kdicamidonauontm

/ui«"<-

""---.

tum.

'lundum. Etenim
S«a.o.»iW(12),

auclor

C ™«'<"^;^

non.wlmn

sc,;b,t b.

; EaOs,u,n

aixhiepiscopus donum + Ego Stigandus i^ens Qi^MWi htec docnmenia ,-eais connrmavi (28). sincera et cerla, hisiorica sint quam maxime

decessum

cnpessiisse. ..ed.lle

'";;«/'.;'

sec^,sacFlo,-entiusW,go,-ntens,s(ii).HemtLUS

autumandum esi primo, S. Eadsium ohussc; dem annum 1054 necpost annum 1055 esse lapsos Floren. in mamfestum errorem
p,p. 604 ct606.

non ante

- (15) lUd., pafi.
ad

750.

-

(10;.

Multh^us

J„ _
,58.

,4,

Apu<, Wl.a,..o„. .0...
.bub,

.

p.B^.^ '

ot s q.

Pans.,CUronica m.jom pa?. 4«. fn, \Vharton. tom. 1. 1784. Thorn ai.udTwysdcn, col.

anaum

IOdO
(18>

213. ?'•"""%;;
pat'.

(19)

KemUe. Cod.x

_a,

Wrm.
P"e.
f;.-

J"/v°',„,.oSW,num.8.

<20) Will. Thorn tom. VI. num. 1333.col. .21) Ibid.. col. 2247 col. 1784. apud T^vysdcn,

-

rHTm'xV;::l.o'u«num.r;,t.,m.XV,l.anao

17S4-

Thomas

of

Elmham.
108.

Hist.

;Sie^\r4,.„m:XVm.n»o,.Snm..^--Ar"",:.::."c.cm.omc.;.iL.chrc.dc„sc„,..pud

rintua pac. 26, edit. pag. g i^rnum^tom. I.

Hardwich.

-

-

(2.)

monasteni S. Aug. (22i Monaslicon AnKemhle Code. d^lopag. 55--.'2,) Codex

Lticus. tom. IV. p.g. 21. -(24)
pag 7'.n.-(25)
Ibid.

Apud Wharton, tomj

790.-

,26) Ibid.,

~.43?:-.t3f,u". ;;."-'«' --'^'^-

134. DiplomaticuB Angliffi.tom. IV. p.

-

(28) Ib.d.,

p

136.

DIE VIGESIMA NONA OCTOIMUS.

21

/ium Wigorniensem, HenHcum HuntendtcMaithicum Wesfmonastcricnsetn nensem Rogerium de Hovedcne, Joannem deOxenede qui omei auctorem ^Chronici Pefrihurgensis, ejus obitum anno 1050 illigant, fuec eadem nes verba usurpantcs Anno ML. Eadsius Dorobernensis archiepiscopus obiit. Nec minus a vero
,
,

:

dicendum est snnctum archiepiscnpum vel H anno Incanmtionis 1054 vcl 1055 ad ca'ium migrasse. In hoc commenfario historico negle.vimus c/fafKni Waltcri Hook signi/icnntis D. Eadsiuin cpi.teopH/» fuisse aulicunt. Quod si verum fut^iset, non adeo benevotum erga eum sese e.rhibuis^tef S. Edwardns, non laudu7n hominum, sed divina' gloriic avidus. Erroris nonargueremus Walferum, si scripsisset B. Eadsium sibi assumpsi.^ise Paulinut}) nxioma : Omnibus onniia tactus sum, ut omnes facercm salvos.

discedit scriptor Chronici Anglo-Saxonici dicen^.-Anno MXLVII. Hoc ipso anno deccssit

Eadsius
bris
(1).

archiepiscopus

IV

Kalendas

novcm-

Istis scriptoribus, certe riris valde

spcctabilihus, pricferendi sunt ipse S. Eadsius acproin et Stigandus diplomata subscribentcs :

(1)

Monum.

Britan.,

pag. 442. Cfr. Warthon,

tom.

11,

pag. 79i.

DE
B

SS.

GERMANO, RODULPHO
ISMIO, ISMIDOXE,

BOXOPARI ET GEORIO
ANNECIENSI
IN

EREMITIS

IN

DICZCESI

SABAUDIA
H.
1).

H.

\

L Documenta

domicilio de S. Germano el sociis. Dc corum Talluerii. De tempore quo vixerunt.
cissima de
iractus S. Germano, aliisque istius monachis proferre potuissemus. Hiec sanctis documenfa, quandojam Co7nmentario nosfro ipse ren de S. Germano /Inem posueramus,
/ccit, iis. vir Vincentius Brasier Juris pubtici nobis que aiia nonmdla breviora subjunxit, a

S^CULO XI. Documenta
rie

Dicturi

Germano monacho et eremiia condittoms benediclino aliisque ejusdem
de
S.

S. Gerniaet

no

sociis

(alias Tallueris, Tafiesanctis, qui Talluerii dta'Tallueri) in Sabaudia, in rise Talgurii, vel
cesi

XI

possumus al} XII flor^evunt ; non monumenta scripta m exordio non recensere viris sermo es ouibus de hisprtestantissimis documcnfa Fatendum quidem nobis esi nulla gestis antiqua de eo.^m ortu. ^^^^P^^^^^^^od
vel
.

Anneciemi, sxcuto otim Gcbennensi nunc

memoranda. Fuit
iitafi

nobis

quoquemngme

utili-

,

et supersiifa modo posteros pervenisse ; qum condita exS. Germani honorem sex disticha 1621 non /uisse con/ccta cipias, ante annum obiter de e^us soc eflam in i.s nonnisi Ismidone agi. J';"";? '/[^ SS. Rodulpho, Ismio, 1 documenta hisforica steculi

m

Vita S. gailiccexaruta: Cieftejntra annos i627et iG34, Reipubticie Gatlicanx quam in Bibtiotiicca 11705 S. GerParisiis inter codicesmss. num. servafam exscribi curuvil, mo- p mani ad Prata diiioenftssimus Pauius Pier,

Germani a monacho

Taliucriensi

bispelentiijus,

Z

pauca luamvis aliqua emendatione

AU

.

^J" indigeant, nemo prudens, rehus chronologicis quoniam sunt istius loci ^'^'•««'^»^ /^,'^^?!; aut spernet. Sunt emm tiones parvi pendet Germani, latine conscnpta breS Vita S. item ejusdem saju^U an„o 1621 velscqucnti : HHus loci eodcm temlaus Martyrologio seudoTeillata,utiefInscnpfio spelunc^
Quas omnes scrtpmiciUi ittdem S. Germani. plurium tiones, non secus ac ^P^-^^^^lf^^Zi Chonwz nonnulla excopfa tum diptomata et Imum ejusdem Librt

P'"'^^^'"'

Jesu presinjfer. Quum eiucuvir Vincenfius lirasicr, ad brationcm Gercxempiaranobis ei exhiintum, \tfie S. sxdgunxit. Prtemani, ianquam appendicem, ncgiigenda invenimus tn fcrea piura minime 1850 Annecn opusculo de S.Germano anno Pinget, prcsi»jfero, cdito a renerahiii viro Germani ad Taitunc adjutore parochi S.
iing, Socielafis

vcn.

^"2
"

rm.m htec omnia scripfn,

consonantia ct ineodem hni>cnt ortgicomposita, unam eamdcmque laudts S. deciaravit ad caicem

vcc^u. ufpofe inter se^ wm. ca-nobio T<dtueriensi

nemj qwim

communtcavit veneccenobii.mecum muni/ice
rabilis

Tallucriensis,

ium

nunc caparochus S. Mariw ad Talluerium^ Anneciensis ; cunonicusecclesi^cafhedralis nonnxsx paur jussolerso/ficium sidefuisset,
a)Charles-AuguBtedeSales,Hist.daB.Franc.deSales,

presbyier

Vineentiu^ Brasier,

tunc

Germani. Mnrtgrologio Nicoiaus de Quocx,pnoy' Ciaudius Ludovicus ef S Franctsco TZuerien.ns, vir integcMmus Hvc sunt cjus v^ba
Saiesioprobaiissimusii).
asservatur .n pra:senU m.nuscr.pto(Iodice qu. indulgenUarum rna^terio; item ex antiquo

Tali^ccrtenst insertm,

Omehic

de S.

Germano habentur. ex

vctere

...I...Vn;De,aRivi.re.ViodeFran.de^S^^^^^^^^

DE
22
AUCTORE
K. D. B,

SS.

GERMjVNO, RODULPHO, ETC.
indicarcpoiuerit{^).Preeierea nten iUius iocum non secus ac lapsi sunt Clciius, Tn errorem Taliuer^ens^ znaufor ciogn Marfyrologio
serfi

D

cp.consilio Ucverendiss.morum h ic apposui, de (Sar^ctz
s

Domiper sanctissimum ronces.arum diplomatc d.vcrs.s ct tandcm ex terlium; hujusco -nob" roU anTquorL mon.chorum servav. et ct tr.dilione^accepi, tionc teslunoniu

nurCnium

rcfLnles

S.

Gcrmanum

oporum

pn«dictorum

Gebcnnens.s

esi

: 1000'm Domino obdormiisse sancius prorsus r^icienda, siquidem

circa annum ciux scnleniia
vir,

V.rgnus Matn. Man.e ad majorem Dei Optimi, et
SS. Benedicti ot

quemadmodum sxculo XI adotcscenie
iuerii.

slalim monstrabitnr, nonnm Talluerium vcnirepodi/fi-

Germani
sancti

glor.an. et

bonoiom,

ad

translationis

futuram

mcmonam.
:

Sedplura hic esse ohscura ncmo ostenderimus quo tcvo lebilur. Atiamen si
erit

1 al-

Quffi

Saviniacensi, cx divero dc monastcrio m diplomate qua. versis litteris, fundation.s conservantur. securissime in hoc quam m eo TALLU.n,ENS.S. CLAUDIfS, Ltm. N.COLAUS DOM

cxorsumsif, mamfesfum luericnsc c^enohium IsSS. Germ^nus, Rodulpbus,

quandonam
et

mius

5>w;/
alumni

nrralionem

quos olrm scnps^un anliquis codi.bus mss.. omnino grandivvi laUutquidam

se cjucue .nonackus CletU. esse ium a nonnulhs mutuatum

^

documeniis vita aliisque uli in S. Germani successimue reclonarratur, primi monachi fuermi. monaslerii Talluericnsis
res
A

Ismido inter viros fuerint,

quum

itli,

ad sieculum

tum mcolm nonnuUi abhistoria quam con/ecerunt

duo dtplo- Ex duobus vero mediis his tcnebris diplornatibus sincera, ^^in^e smc mata aniiqua ei omnino permcommode data, signipcaiione temporis lumen, osienduntq^^^

Jam

X VI H exiens abundabatj{i),

fuerit tncenire sed quo loco illud situm iamen, quia S. Germanus B non potui. Suspwor Tallueriensibus Thenis oriundus^

Augusiiniani in Beicuiusdam monaslerii
Qio
'

non Ldiocreafrcruni mira annos 993 c W-^ S Germanum ei socios Priore diplomaUTatlucrii sedem collocasse. ^ ^^'^ Rodufpln.., rex Burgundi^,

_?f.^« Sarimacensibus Tattue- E aUisque monachis ^rmcngard^ rium dono daf {4) s posienorc

f

Thenenses, sedem ab fuisse Augustinianos quos hoc oppido hahentes, ad anno 1617 (2)

msus

est

m

uxor Rodulphi, declarai sese ecclesiam trum Tallueriensium

m uttlitaiem /ra-

consiructio-

iJtZs monachi
r
ttis
,

Tatluerienses verisimihter
S.

ram

dederunl. salis indicant -i llxc

Germanum nonprimilus
:

histoesse (5). Ast hcec ipsa causa fue^^ni cu,i rica, perperam iniellecia, Tallueriensihus aliiscriptorcs alio modo dc cjusque socns opiorininihusei dc S. Germano

monumenia

»/«''"•

ejusque gesla Vilic mivfum esse. qufo tra^^missa difwne ad posteros fuisse nonnullis rebus forsan tradiiio, quamvis in non potuit tarnen non fuerii minus sincera Talluerii, ubi ad ccelummiquum
.

t>

a-

priore dipiomale Ronati sini. Legenies in ahbati, regem Iterio, Saviniacensi

dulphum

IrmengarTailuerium dcdisse, et in altero, coenohium isiius loci bonis dem cjus uxorem
Rodulawa:to,proremedio anima. ScNiOR.ssui remedio animie su^, vel ctiam
pbi rcgis et pro
sesc

csse vivax, ea-nriiv magna rehgione aravit ejus sacrto homines, sanctum sermreniur, ibique Dcus muliis dcprecaiorem adeuntes

id

fecissc

Rodulpbi,

m

eremifam

,

iisQue siupendis bene/iciis

qunsisine miermisin

sione cumularef.

Jamvero

Vita

Mma et m

Talhieriensis, uf^i eiin encomio Martyrologii a Cktfo e.raraia, duo Vita gaHica S. Germani

Existimaruni enim, ain eumM^se Burgxmdite nomine Roduipho, alii atii Rodulphum 7/7), Roduip/ium I (6), prvm^ Rodufphum 111^. Ncgarunl

ex permissione Senioris crroreschronologicos lapsi sunt quum Ires fuerml regcs

sui

demum
ei

corrigenda. hfenim C/Jala occurrunt omnino Befgio viiani aur dicnni iHi auciores eum, in ab episcopo spicalum, ei grandiorem factum.,

agi sccundm opinionis faulores Rodulpho Uh quum hic diplomalibus de

m

istis

C quod quidem

recepfum : Mechlinicnsi in amicitiam fuisse quum hinc cpiscoabsonum est,

quam senior sii utpote ullimus,potiusim\ov, ire non licet Et vocandus : in quas senteniias

anno 1559 /«eri/ patwi Mechli}ue7i.sis nonnisi s.vculoXI, uii consfitutus, illinc S. Germanus excesscrit. ^ed opiinfraostendetur,evivis

vocahulum primo quidem parum nos vcxai seniovnonsit feminx senior, quum aiic^jus mantus (J); ejus dominus seu alius quam

]

deinquum Trmengardismunussuum

iargita

hocnafum, quod hi nor hunc errorem ex aniiquis documcnfis legcquum in
scripiores,

reni S

illud oppidum Be/oio ortum fuisse, scircntque idestsiVculoXVII, inlra duecests suoicmpore,

Gei-manum Thenis scu Tirfcmonfii

m

senioris sui Rodulpbi, ac proin sii permissione Leodegarii Viennens.s vivcntis, per consilium caihedram anno 1030 archiepiscopi, qui hanc

consccmtii,

perpcram Mechliniensis limiiescomprchendi, quoque ohiinuissse, quando artnlraii smii id rer.mbatur, 7ion atS Germnnus inter riros xvo Tirlemoniium dia-cescos tendenies isio MechLeodiensis fuisscparlem. Quapropter Leodii scripium fuisse opinor.
liniam loco
S. Germano piacito admisso, inietligimus Lcodicnfamifiaritcrusum /uisse episcopum

Quo

indxdnum esi Irmcngardem non Rodulpho II, sed de loqui de Rodulpho I aui /uii rcx Rodulpho III Horum enim primus ad annum 911, sccun^ Burgundiic ab anno 888 tertiu'/^^ dusab anno 911 ad annum 937, q«o moriuus est (lU). anno 993 ad annum 1032, 993 ei 1032 TalUnde ct sequilur intra annos monachis fmssc doluerium Saviniacensibu^'^ Germanum ci .socios naium, acproinei iunc S.
-

hucseconlulisse
5

.

sem

Thenx

nam, ui scribif Gramagus,mcdiotcvo auctx, qumtapalatio Leodicensi erant

Taiiucricnse constare Idem argumentum, nempe detur S. GerRodufpho III fuisse fundaium. manum et S. coenobium a
t)i-

,,

.

Rodulphuni
100. doTalloins.apudPhilippe.NoticesurTalloircs pag. Gcnevoia. (8» R«geste 8. ibid.. - a> l'hiUppc, Vnior, _(fi| C.ingius.Glossarium latimtatis. v^» p-iK 41 - (10. Art de verifierles dates.piig. G62etscq. ecl.t'.Diant.

,1.

^farteno.Voyi.pe Httenuro,
paR. 350t son

PinKct
il

t tom. ll.-(8)RMs.Histo,redeT.rlemont ,nm

r^VT

m-

-

u Savigny pnp. 317. paR 39.-(4iBernard.C:ntul.ire.lo - (61 Serrasin, Invent-ure des Chartes

-

<3.

Antiquitutes Br.bantue. Thonre.

_ (5)lhid.. p.318.

''''''''''

valide

t

^

OCTOBRIS. BIE VIGESIMA NONA

23

A

ipsa hi.lo.-ia .alicle con-obo,-at

Talh^cM^

Wro

anno 806 villa Talgurmm ^" ''/»;« Lolharinguv,uxor,svtcTh,el Lolhario, rege

illi,q„icanonico lin-at. ciro Jmssimo, lUlem h.„en,. ««""P ""l,, ''.''«
intra annos

integernmoet

AUCTOBE
R. D. B.

m>S

et

102..

rdlam

Talluerici-^^es

Sannincrns.hus monachis on
<l',>'oma

Zqueillo .r»

demjam

ecclesia auctx Talfactam cellam nuncx^palamque
essent (2).

ham

luL.

archetm"»,
Julseripsis^

Testaturenim HH-atius (ii) .«..«</«. nunc deperditum.a
II,

i rilm Boson, '

879 domt monaConcedimus, tnqmt,m sterio TrenorcensiO). cellam, ,V/ est -«'•-^';<'; comitatu Genevensi Talgena, qua. etmm J.cata lum (4), qn^ vocatur cum omn.bus Mari».
soror, anno .„T TIMberg^

rex Prounein',

cujus mate,-

eTin

non tantu.n Rodulpkum Ilenricnn U. nnpeTtiam ersororenepotem 1010 ad W,A ej,cs 47o".m Germani., ah anno 'emortualem (12), acunndisui sane ostemlnnt TaUue

sed

W';»^.
,nl,

gam. Qu<edispulata rium u Riratii placitum
fuisse

admi>:ern, inl'a

sancta,

n Mo Quam largilionem renovat anno >mbus Simplex (5). Hunc 7ex Franeire Carolus Lndocicus Tra"''""''""!!^^^;^ tatur anno 941 «< Talluerium ah anno 8,9 Itaoue, quum n.«-™ < intra quos, uti vidimus,
.

egritatibus,

cum

ecclesiis

ibidem asp.cu.nt,-

;r:;ioio..M024.Ko</u/p/.o///.N—
datum
:

contra,

s,

ryeceas,

aa,

os

1013 et 1030. Qua,-eex docu,nent,s ,n/ra recitandis

his al„.^que

,./.;•-/«

^' P'.;™";;';^:,;'.

annum m,

,h,-onico Tallue,-iensi,s^'c,ao\\in .t inle,-imusS. Gennanun nato, nonimme,-ito nelaioanobilio,-ibuspa,-entibusnalu,n,Pa,,-

conan

^<'«'"' Rodulphus I et Rodulphus 11, ^'J'^ esl dlum ditio, perspicuum norciensis fuerit Sanmacensbus fundum neuU^m regem

TMuriens^s cella « Inoxia adsteculumXIadolescens:namnuliunc Ho .. „j,ct,niuni.. Tunc nu
.,* resngium. Hus mutafioms apparet
.

deinceps vulelu, monaehis donasse. Mansisse monasterio Trenorcen.

tunctemporis Hodulphus

III,

^cx
•atum

ncTakatis Itcrii aboatis llciii aooai

Sse

Transma,-ini ex MathiUh 'ranstuM^ rium ad Saviniaeensemonastemu,n Rodulphus, I^^-^S^"-^' Obretitiones, inquit ° Burchardi -^^^p.scop

Saciniacensis ij), non savtmuvcu^'-^ w» ,-^i L,uloe^c TTT.nenos Ludoinci alms ac Rodulplncs ninepos Tallue fthaejus)

—"

potcst

^!:;:'^^:.— ,nunere
Oun^^^^^^^

.Hcdu,pbu.umio
prioris

/ecefai.

u

Z[:rTgU:::E^.e

esteo,-um gesto,-um
plu,-es quwstiones^

gfnt

coni^gis.'. et

llgdunensis, .^-".-•;,^^^

«";;f' ^:

'

'Zsu.set

""^Zl jam exsurount vdam sancti illi vn-t quonam 'emp nempe numam tempore saviniacen.w m^"'""'
gressi, quot

^'^•,„„„ „„„,

fermc

sc»"

:rT:S™".a;.,«;— sanct.
Tm ecli^lra
.n

bonorem

Mari

et

sancU

a^

Pe.ietsan..«U^«^--j:;;,::;-,

.-«z^^pct: '•^..^^^,.f,yint.Ast lonam «»-H/; ^ T-umenta 9 """ "^[ (ipinamur

::;

annis
'

p,-io,-is

o.-««'.-,

sin.

his qutesilis
,e,-a,

non est ^"eof»^^^ ,,.„,,,,f„„„ ipH tamen innxxi J"['Xs'^.elmc.nnm et Uodul,.(.,„on,vio.

Uabillonio p,-obaU-e, ^ „„num f-^''"" phum non ante «'/««;" .."f^^r^^^^te .-oopI iOS0,inte,-mo,'achosSw^n,ac^ ^^^^^^_
^^^^
tatos
:

siqu^fle'^

^'f'Z'J„nnum

^^,^ /„;(

879

et

941 conlulisse

non ante s«-

r a/ouisiec^it et ^^-^^.-^^^ MAN"r^o;t,.PUO, Ism.o Zvin,acensdn.s, ^ «-'^' ,f "'.f «-^^i Q«,-6u., ,ntelleet,s, ',7/°'
6

detn quo pacto «n» «»_ DB.GCR Rodulphus 111, vel eliam
;

^^^^„,^
'•«"'•

^^^io X,

.

^^^^^ .^^,.,„,, „,

et"^l^ „,,,„„„„ Ucnm

,,,xe.
.,-,

'*"""''

7" ^^Zfe^'--'"

"

,

|„,i„ia-

satis ^-""^ l^^^^Z^I^^^:^:^'-'-'^ «<»«''""' '"-'7 n',,„,non^s 6.«m«to 9»o
^''•^^'"'

cidum XI

facile cncet ^''''«^'•'«'"/^'^^^toW M/ <^ adolescens 'censi, ^'•'":''P''T2",^S ;/«<»< ////-.tei.ssc ^"""^ venisse Tal „;. 1013 et 1030,
luei'ium

«-

"''''"'nJo-eTZlu.^ien.^es

ca^nobo

nos

,

'J^T' '""t ve eo,Zn eoru p-xfuc-unt, lel
'erti

anno emo,-tuaU, ,„emo,at,s
coUigilur
S.^

nM

:etenteBu,-c,,a,-d.archf>'^^^Z^,,,.

prof^^r^^H^Ztum

a,Bouque.,mstorie..do.Gaule

-;m^P8
P-'

.
,„

, ,

Not^oc sur J.I0S PhiUppe.

VAUmvcdeTulloircH.lJag Abbayc
1

^,^_^^

^

_

Gue;ard.Polypti<,uedIrnjmon^'o«Canpu.. "•« ,3.Bouquet, lom. 'X.Pae 45. _ _ ,5,,^^., tom. IX. pag. ="• Bouquet. .r ^ j; " i51 Bernard, Car.ulaire de Sav.gny. p«p. 317. ^" lo. J »"" '^^j pag. 0) 594. pag. Carlulaire de Sav.Bny.
2
.

^^ Hb. VUl m „''SpcrU.scr.ptt..
pa..-.

!<.«..

I"'P^f -^^^.
XI.
r-^g
,.-.3 ^^^ «3

267

.

A.mal
.j,,

h.nK-

,vh dc

^0,^9^

- ao. G 'ua

lidenBes.ibid.. „ lidenBC., i"'" '^ ,„ j„,e., pag.

wm^

Chri..ia„a. tom.

XV, col. 64. -

DE
K
0. n.

SS.

ETC. GERMANO, RODULPHO.
.

rnlmetus

(13) hos sanclos,

modo

pa^ur

D

'e6-c;j^am

mrf^ca/.
(1)

.In/^^M^om cn^7«

recerir

sentw

ii

£'=:;»"---;— = m
ut qui consensu

fralrum

monasteno

I.

S. Gcriiianus

.

.

U. S. Rodulplms.
111,

.

989 4018
1041

Isinius

....
.

I\

.

Isiiiiilo.

.

V. Sleplianus.
VI. Boriuspfir
.

.

1062 1095
1118 1120

haudquaquam rccedant, concescon.reU>on. benovola rea nte tot.:: significandum S. Gerad sione a«^> ^ufjiciuni Tnuide liccntia abbads Savi^uacensis,
iJJmi
ab
eo

msi

.

VII. Gulilo seu Vui.Io.

Af/cmus qiifi~ que hoc locQ

Guidoni

dum

priores successeruni, eo regianno 1677 Tallueriensis C(£nobn
alii

usque

(/(SS.RoduIpho, laraio.

pni, ismii

tii

i

men ahhaiibuscommendaiariis condgd (2). favet Rolanduin 8 Cui ckronotam forsan
Vioi,

P^se

Scio

S'.i>

S

octohns cciebra> Germani, dic 31
obstet,

quidem

r f,,dirita(em S. fesiivnaitfft^ Rodulpln,
i

Isiiiidone,

coicvi S. Bc>'nai'ili
t/ioiti.

biographum, anno 1627,
{^<)

^\

Bcmardi

«/t".H\L/5«^c/p.c-«;.ar.

ad hunc

Baiiopari Georio.

n

Mcu-

^aMen(honi,aliosque recentiorcs scriptorcs
cristimasse S.
S.

di!n 7^^meL.am
C07xne.r.a est

recoien^ in Actis nostris

baudos

Gurmanum
:

futsse

TaTZe.Sed.quoniameJushis^^^^^^^

maqistrum

cu/o X huicplacifo

Bernardi Menthoni, qui .ta;asl, quominus fioruit in Sabaudia adjicmtur, plura catru/us nosfcr

cum

fratris ^^^^"''^
7iobis

nieriiohiclocumsuuma raiio a nosiris

'^ ^?' obtmet,qu^

;X

Hofandi sen(e?ilia impediu7it. Primoenim memorafis apcrtissime euin dipfomatibus famihari pugnat: sccundo nihit traditur de prscstantissimi nri aut commercio utriusque a auf in postcriore Vita S. Bcrnardi,
in priore, 7w.stris dccessorifjHs iltustratis (4)
;

ium diei cuiius 7.umquamhahuissev.dea^ Talluern ^^- Geiiur fuerintqueSaviniaciei

-'^«-f Ismido, Sancti rero Ismius e^ ruit usurpata.

^--f

"

f

'

e

iertio affir'

mat

Cleitus sese, in codicibus mss.

Taliue-

commefnoraniw JSec ^n Onere Boiiandiano obiimone vtnd. congruum cMsiimamus hic ah sU hunc sanci^.m cZe^. Georium, quum fama
.

uinusque riensis camobii de comuctudinc cestigium reperisse : conira sanctivirinulium mutta de S. Gcrmani suscepta mta monastica Ta^idem eteremitica inOrdine S. Benedicti. nullum S. Berostendit ca7ionicus Brasier (5) atdiquwrem de nardi hiographum Bolando tocutum csse. consuetudi7ie utriusque sancti
Qute 07n7xia

esse,pri^ ercmiiamdiu ante Deo famuiaium Savi7iiaccnses, et dein in mo intcr monachos

instUuius A«^'.-P;"7;;«eremitorio, ubi postea qui et prioratui Taliue^ tus nomine S. Georii : tcmpore fuU ob^ioxms. rie7isi longissimo

Gratum quoquc crU
primitivorum

dc B. Bonopart, qui tnonacho^^m Taliueriensnmi,
lectori

simul sumpta multum nostram

pecuiiarisanciimonia insignium,

agmcn

claur

lauucrn Ttillifcvii
ijrinw vitam

moimsticMm dcin ercmu,.
.

sentendam corroborant. Gemaimm, Scd fortc suspicabitur lcclor S. qm non sccus ac ejus sociiRcgulam S.Benedicsequcndo ^ ,ti/cr admi.scrat, eremiticam

dU, cogniiiotiem hahcre.

^fj/,.,,,
.

..

.-^^^^^^,

/,.y,7,y.,.

hencdicfinis caledixi&se.
habet. Nulto

R 11.

Initia cullus S.

Genmni.

rr

""

t^dre^Ua se'non
nora
S.

cnim pacio

Germani pro/m/o cum priore sua vipotius ci erat vendi norma liugnabaf ; quin uti demon^trui S. Pctrus omnino cong^^a,

proEjus translalio. Missse ei in ejus pria^. Bonedictionos

.

Bamianus

(0) verbis S. Be^iedicti,

plurimum

honorem

usurpatse.

^
/«.•^•-«^-

^ laudantishonos 7nonachos c ca-nobiis ad erecx mu7n transeu7des. Quod ct tnanifcstum est stalutisCa7naidulen.sium, qui quamvis Regulam
in

A
e

disputandonumS.Germ.nnsJuremeriio

pturibus S. Benedicti scquercn(ur, ta^ncn ccliuaiii ^nonastcria, aiii segregatas locis
{-7).

ac proin locuTii i7Ucr sanctos numcretur,

m

las habitarunt

Id quoque apcrlum

e.st

cx

mufds sancds ciris ejusdem ordiiiis bcnedici^istitutum descrcrent, ab lini, qui, quinsuum
aiiis

sibi vindwet, Actis Sanctoru7n Botiandianis videtur. Id enm, decessoabstincndum nohis imUafi, supervaca7xeum existima-

res 7iostros mus, cum ejus

causam a decreiis Irbam

V

IH

monachis separati in cetlulis hic itlic hahaud pauci bi(aru7d. Quos inter recensendi 7nonachiper 7no7iicm Vosagum sparsi, quemadmodum lcgimus in Vila S. Pauli Virodu(9) nensis (8), nt S. Madafgisiius {iO)-Quibus S. Barontu^s7nonachusPistoriensis suhjungas S. Cutbcrtum Angto-Sa.ro-

monachxts

et

viris l)ei

nem

quoru^n gesia BcnedictusOonon{i2). Deinonstrat itlustravit
7)iuttos (11) aiiosque bene

approhans vel sacrum episcopus, ejus cuttum quam declarationemde corpus tra7isferens episcoporum esse, recognovd IrhaJurihus 7iusVni, uti ostendU Benedictus XIV (14). illius cuHus Nobis itaque sufficiat historiam moresotitoeJcponere.Jamv&)^o quo icvo culGermano detatus cxordia tus ecclcsiasticus S. nullum documenium sincerum de:

vcipicndam

esse sa7xc declaraverit

ordinarius

cepcrU,

,1,

Ch.>stmna.

pp.J>4 (4i Acta bS.. tom. Gernmin. pag. 21. sier Ktu.le sur S. Ib) Brasier, pag. 21 ot seq. l5, U Jumi pac. 1071. col. 303. edU. cpist. I, Ub. VI.

pap. 583. Cl.ro..icon. i»s. Talluoriense, XVI. col. 486.- (3, l>ingct
toiu,

-

{2)

OtiMa.
;

I

Bra-

-

-

-

OprOmnlt.m. Migne. - a> MitUireUi.

U

Annales CamBldulensiura. tom.

Febr. IV.pag. 134etsetiq. - tS) ActaSS., tom. 11 VlIMaii, pag. 264.- llO) Ibid., nac 169.- (Oi ll)id., tom. (11) Ibid.. tom. III Martu. tom. III Marti.. pag. 567. Patrum Occidentis, passim, edit. (12' ^it» pag. 03S. Benedicti, Lugd. 1625. — (13) Commentarius in reguUun 47.-(14}DeCanonizat,etc.libIl,cap.Inum.I. cap. I,pag.
lib.

-

monstrai

.

DIE VIGESIMA NONA. OGTOBRIS.

25
el

monstrat.Haud

vie laiet in specu, beaii viri

Ail Doniini

laudcm hoc templura slruxil

tedem,

AIXTORK
U. D. H.

eum ah anno olim domicilio, sculpttim esse fuisse cohoncsiaium 1014 culfu sanctOi^m

Ne Chrislo vacuus

adforol isle locus,

Quo

vil,ioi

niouiichus gcssil qui inilis ul agnus

hic iiiulus, rccitaiis advermeniis omnino sinceris supra liieris est, utpote ex iniegro satur, recentior exaraet ccrte post annum 1621, SieculiXVI, cottigi poicst ejus auctores ius Inde tamen remosibi habuisscS. Germanum. a

Vemm

prxlcrquam quod docu-

Lesus nou iloluit, ledere non voluil. Pro cujus volo (hf lector iieclore loto
Del
libi

:

periieluiun jierpctuus veniam.

prcsbyter 14 Jure meriio suspicatur ven.
epitaBrasier ad me lHera.^ scrdfens, hoc ercmitn nondum phium, quandopieniissimus cotiditum : .sancios erat rclaius, fuis.se

J"^;;^"""'-

persua^m

situm ma, proui a

sayictos fuisse recentissimis iemporihus,inier Hxc enim suni delineaiio et epioram-

inler

ven.

viro

Vincentio

Brasier

fuei^ni (1). qxmyn- fidelissime expressa
n.EC SPELUNCA FIXGET

quoiuam in uitimo disticho invitai^tr vcnuim pro Gevmano a Dco prfai pevr^-luani
Quie oraiio
si

lector ut
;.

fundiin graiiam alicujus sancti
Avcidit

lur, manifesta cst, uiidocctS.
ilinia.

SANCTITATE ET MIRACULIS CERMANI NATIONE DELGII MONACHI
BENEDICTINI SAVINIACENSIS ATQUE

inJuria ci Bcrliiiaconjusanctis,uti de SS. \Vali>ertoet

Augusimus{A\ inmcn nonmdlts

SACEnDOTlS DEINOE
PRIORIS ANNO 989 TALLUEBDM ANNO 980 EiUbDEM l.OCl 8EPULTUS DNOnEQmEVlT CIRCA ANNO M ET IN OBATORIO

,N

MXIV ET SUD ALTABE COLITUB A FIDELIBUS AB ANNO ANNO M 621 TRANSLATUS

BB. Ava (7), Qihus (5), Norberio (0), vel etiam Pipino ejtu^ique Caroio comile Fiandria-{S) ci ineo.-um uxore Iduherga (9) iegimus. postquam culiu refrigerium, plura Sivcuia cohonestali, aut prcces ecciesiastico erani quoiannis Missam dcfunfuisse recifata^ aut

ammm

ANNO M

ctomm

B
(SCKffl

ceiebraiam : sed, quemadmodum animadverterunt nosiri decessorcs, .mffragiopro dcfunciis ea cau.m erat
}>cne

E

sunf;

lo
rint

Ex quonam
S

documenio accepeGermanum ab anno 1014 in sanclos
rero
fugit. Satts quihonorem sancto ere-

7^m

ejxtsmodi

Quod post iilorum mortem

ca^pin fuerant,

fuisse relatum, prorsus dem mihi arridct hunc

me

mitie swcuto

XII Jam fmsse iributum; quum

coiclmnhuum nondum ut sancti aut beati cwitium quum tur ct deinceps continuaia, qmn de iis sxvpprimcn-

Quoexius, prior Claudius LudocicusNicoiaus videatur, uti supra significare

honoremerantadcpli, suadci S. Ocrmaun.n ciiscogitareiur. Ast ndiU expertum esse quae moriuum eadem faia
:

Kugenium III ad num. 2, ostendimus, B. indulgentias ampliandum xndulgentias Germkni cuilum S Gevimxxii cullum

Tallueriensis

credibile esi sex

memorala distwha dum

set

esthoc piacilargiium fuisse. Nec ahsurdum Eugenius III creaius tum; eo magis quod Taiiuenense Taiiueriense t^r.-. n.r.,n 1145, eodem anno pontifex anno H45. eodevn fuiiionem suscepd {i). coenohium ^b suam Cisierciense, UaItem anno 1147, visitaiui-us monasteria, in Gaifiamse ramllense aiiaque Iransiensper et anno\U^,
conluiii,
et

aiho erai advus Dei nondum in sanciorum Quid vero de origtcontexia fuisse. Gormani, ioci cjus scputiur^,

^.f
J^

^^^^^^.

g

^j,,,,i,siapara^ctaitunu-ociui^ometr^^^^^^^^^^

...„,, sentiendmn
Si

.it. sit,

imperrium vuklu, omnino impeynum vulctw
ha,

.

cnim

velc-i

popularium t,-aMwm ««cto
consl,-uctas
.

-

to

essct, a,-bil,-amh,m fo,-ct

mca. «to

camohium sai verisiin iiinere Tailueriense minimc sequifur cuitus miiiter adiit. Sed inde
potius

Sahaudiam, reversus

esi

m Italiam{S).

la» Quo
ponli-

f>ecl, /iime ab ipso S. Germano ,-a,-0 errori opinioncs non (ivum hujusmodi Uint,et ad ,-e,n ''''-'"«- «'"«P^ flno.i^ ad pncscns dcsmt, »""'"" "'^";.

documenta

referendum, quin rcfcrcnaum, qmn hoc initium ad icoc tempus esse

Attamen tationem suscipiemus. H02 ^^^,^„^„, ^. G„,„„„i anno
ant.quum,
^j^^„,„„,
ut retustate

novc,;llecto,
e(

1499 adeo

intcndisse ficcm tantum

in^remcntum afindicatur ex aho monufc,;-c Nec illud nohis scx Lnto historico, nempe cpigrammateX\ 11 ms. saieuh distichon quod a se exeodice venpresdesc,;ptum nobiscum commumcavU t;;;:::'Z^;::^B:^e,-:Estenimkisceve,ei

anteajam

cxtitisse,

rp^mque

'•«"«».•;/,
F

»=d,cutx ''«" ' '» ^^ '^^^^^„,„ ^„,,,-, (lo). Q»a> beato viro a '"«'"'" ^sl signum

hono,-es sanctoru,,^tu.ssJ.^^ ,nis lcmpo,-,lMS

^^^^ Posteriores ^^j.^^, CabimuSchc-um

ejus oi-igines m/, a

eipu

bis

conceptum

:

, ^-n «flrfiiv monn- Post annum ,,w,m i5Sceculis seque,d,bus,uuexvc,b osle,ul,mus, haud Qvoca-ii el Clelh
de

EPITAPHIUM.
cut placito

non obstat epitapkium
*

Lcge

Cen(obio^

IN VETEBI MANUOUOD SEQUITUB EPITAI-HIUM DE. GeBMANO CONSCBIPSCmPTO DE SANCTO VIHO TUM EX CEH*TALLUEmENSl

,-,dentu,peTeZ,U:sed h.-ec fevme o,nn,a inc,-c,nent,s,st,us culde riisse Ptu,-a tamcn emm XVII nobis innotescunt. Tunc Zslculo cpiscopu. Gcben,.n. Salcsius,

taZ

«««S.Germani

se,;pt,s

mandata

TF^Tneisn.
sis

ralluc,;um in oujus dUionc
sotcmilate e
rei

Omne
Sic

consUtul ipsum quod estgenitum natura
fuil

^rcorpus mag,u^
Huius

)'M^'f l.a,.l.
tc,;-a

Un<le

Geremanus
Ipsi in

petal. redcat principiunique clarus virlutum munere

dando polo
vila
fuit

Iradidit ossa solo,

fit F,-anc,seo SaleRo,nano pontilicc. S. frugcn ,-evoca^ f-odatum, ad meUo,-em

occasio ipsum

mandatum, a

Palv

Supple

vif'

Huic

dum

patriam

'replev.t

monaehos

Talluericn.,e., qu,
et

lute

placando reos. Gonfirmando bonos, ore

soco,-d,a sed priese,-tim

prav,s exemp,

"^"^-"j^

rl.Brasier pag. 10 et 252.

-

(2>

Ibid..

pag-

U3.tom. VI
NatalesSS.B»lg...
l>ag.

maud,tom.l.pag.8^.>'^co"=*'"'*=^
Sept., pag.

.^j^ gS

pag. 259.

- ao, Br....r, pag. U4 e< «q^.

"•-'?:/;,.„

^^^^^^^

358.- ^^"t^^-,-rr XUL. Octobris Tomus

..CTOBE
H. n.

B

ETC. GERMA.no, RODULPHO. D 26 ejus nomine denominatandem ad montem, ex ubi anachoret;ce ^"'''«"^^ rm Tocessit seseque contulit, ahhatum commerulalarwrum.a Dommo Uaque sancius episcopus sinctissin.e vixH. ct m defiexerant. Quum non m nu quam causa cu,usque miUcs.mum, rersarclvr. pietaHs non raro ToHuern obdormhit circa annum

DE

SS.

ad S Germani sepukrum mayni antmuo-uuanda sese conltdit, ihiquc allac
lore

precatm^is

ali'

ferme

animadvertit Hinc prionca^nohn esse pessvmdata. restaura^ef, TaUueriensis auctor fuii ut ea
.sese

saceltum ejusque

"
nom
cuod
cata

n, ex co

in ecclcsia in

mn-acutempore. sic Dcus duers.s rcddid.t, nt ejus corpu tre et cclebre eudem monte lUi sancto di,

asservatur,

smguUs

fere

anni d.ebus, et

jyromiflcns

Zcellum alfarcquehenedicenda, tcrra lcrandas sancfas W. Gc-nt.ani e.rurias e ohtemperassetprxori otQuihns monUis quum iiiuc venit sancfus P^^^^^^rl
lueriensis,

Talluerium reversufym aU rcl eHam ad

nra4rtim

feria II

Pascha., Pentecostes ac

m

Lto

Cunnnemorationis

Onmium Sanctorum,

cunvenienUbus eo, .nmma cclebritate colatur, fidccausa, Christi und.que "vcUpionis ct vuti

''";

ac /rafcr cjus oclohris anni 1021 simui
,

ef

adu

lorJoannc.sl'VanciscnsSalesms,ep^scopM roganfc .V /^«« cedonensis. Ilic posfuuam
benedictwncra cisco, ecciesiasticam impcrtitus esset,
aitari

^Om H

'^'^'^^'"Z lemniterlJeooi>fuiif.SruroperactoS.M^^^^
oicse.iractacscpuicro..acraossapiehuM^^^^^^^

^ Z^

sertcts "^'«^;; '' ^' oslendd, noroque in soiio, ^psc smuiac f.atu inciusa,circum saccilum hurneris gcstacjus,ponfifcali ornatu induti, ita tamen ut quasU runf iocanoitquc sub aitari; uti maonUam dam sacras lipsanas scponerct, Taiiucnensi c dandam eccicsuc para^ciaii dte ab cjus f. adentem pro aliari saceUi, ipso sanctus prtcmi ireconsccrandoii). Tandem

Qnia antem dies sui memoria ipsms nataUs bod.emo tus babetur, dies est, in hocce monadie qui translatioms mandato et instUuto Reverend. ste io agUur, dc Salcs, ep.scopi et prmcip.s D mini iWncisci de visitatoris generahs Gobennensis, vicarii seu Franc.c. Cbrisio Patris Domini Ueverendi cungrcpationisSavign.acensi^ac ,r\lbon. tutius nprioratus ejusque dcpendbujus conventuaUs gencrahs. seu abhatis

^^^^^^^ ^^^^"^

m

tiis

superioris primarii

horas oratwncm de coram popufo per duas S.German.raei priecipue
gioria sancfo^-um in cccicsiajiarfcciaii ocit Koifern tHc

episcopus et Qui quidcm Revercndissimus coadjutore suo ReveUtur una cum fratre ct Francisco, ep.scopo rendissimo Domino Joanne sancti Germani corCalcedonense, iUud ipsum minus hononfice, pus ex sepulcru, in quo sublevatum, ecclcsiu) jaccbat,

v.si-

^^

m

medio
et

pra^dictie

aftcam

dominos episcoprocessionahtcr per eosdcm eo die beneposdeporlatum, .ntus aUare quod,

hahuiL Quinconcioncm dc eodem argumento ^.O^rmo.nMm ad pieiaiemcrga

imo eximiam

Deo Optimo Maximo, dictum et sacratum ac sanctoquc Germano sacratissimco virgini Marix^
et honorificendicatum lu.t,quam dcvotissime
el includ. veneraritissime reposuit, coUocavit commendavit. Et ea propter (,ue demandavit ac per sancto Germano et Iranslatione

sanctus ftnem usquc vific coiuii Germ.in quippequi pauio anlc ad iimina S c^rigcrc slatuissct (2). l nvietatc7n cxiremnm pro ejus dic sui obdus, Quoea'W
;

episcopus

terca poslcro

de codem

non morrecuperanda salutc, qucm xgroium, Missam ceiehranti insaiuum. rcputobat,

emicud (.*). ceiio^.Gi-rnvMu, gioria .^plendcns ohienta officio prioris functus, Ipsc Quucj.-ius, ii>dcs ad mperionmi iiccntia, .^ihi anno 1630 ihiquc rdam fran^eS.

munasterii eos facta, in ecclesia haconveninnt, ad populum concioncm cbiani Dommi qumto calendus nove.nbris anno
buil

et in

qua paro-

pr.mo. supramiUesimor^cart'H/w/7yioJ vigesimo omtssum Verhum sexcentcsimo cx errore cst

Germani comparacd, nd I-y quo usque ad finem
monachus
mitie cccfesiastica

siecuii

XMU,

ereTafiHcricnsis in sacciio sancfi {•\)Jiabens ministcriaohnt

fjuo

ejus

transUitiofa'''"^'^

nomenpriorisS. Germaniad Taliuerium. mcmoria in10 Quo certias Transiationis inperpetuum (g,. cccnohU mouachos cl accoias Franservareiur, de consilio S.
intcmcrata
episcopi
cisci Saicsii

faciie animadverin Marlgroiogio, uii lector iaudem hic dcscripsimus, tef. Quamproiixam cultus heali Gerut iector summatim 7wlitiam habeat. mani ad!S. Francisci Saiesii tempora sfatim mopossumus tamen quin eum

Non

neamus nos supra
scriplore dicente

o.^tendi.^ise

num.

cjusquc fralris Joannis Francisci, C/udccdoncnsis, uli e.c Cfaudn Quoe-

sequcns cnundi rerhis num. 2 reiatis constat, Taiiucricnsi fuit addda ciatio Martyroiogio In hoc moad dicm V kaicndas novcmhrcs. Gfrmani confessoris nasterio, commcmoratio S.
ct anacboretiu exinni, qui

ex

illo

regali sancti

sanclum ercmitam miiiesvmum ohdormirisse in Domino, num certocertius errorcm fuisse adrnissum, cum Item Roduipho wvum ciauserit muito post. minus rccle fuisse daregi agnomcn Senioris cx dipiotum siquidcm hoc verho, desumpto aiiud signifwatur maie Irmcngardis, nihii fuisse pro iemporis viore nisi Roduii>hum exposda tuenmt ejus marilum sed hiccjam
:

1 et S, a circa an-

in <iuo MartiniSaviyniuci Lui^.innensis diu^cesis,

ordinem

patns et institutum sanctissimi i.rutVssus, directus lleucdii-ti inpri-ssus

nostn
:id lioc

bale- ™;^;,„„. Posf soiemnitatem a S. Francisco Germani Taiiuerii ^^.,^ sio peractam, cuitum S.
iS.

a

TalUuriL-nsu

pium Uudolphum
inibi

ctrnubunn. per putentissmunn ac Scniorem Uurtiundiiu. Vieima;
et

ut Arulalunsiunitine rufiom, Saviniaco douatum,

apparct. I nmo haud parum crecisse omnino concursus ad ejus sepulquidem accoiarum /erm II crum, pricscrtim fcria II Paschatis, quam et in fcsto 00 Sanctorum Pcidecostes
.

,

eumdum urdmem

bcnedictinum inslitu-

locis Terra3 tum proliteretur. Atque visis, perepre, qua) habcnSanct;u. ex (luibus pUn-imas illarum,

tur in

reliquias, priLsenti cccksia, asportavit

honoraria prislinx sepuiiuric hcati cremitx desiit, et, cum Chrisli /idciihus nxdiatenus confeclics, super ipsum sarcophagus fuisset

maxime

celeberrimits facius

est.

Ipse iocus

172 ct seqq. .FriUK-ois do S»lcs. bl). Ul. png.

a iBr.sicr.

i.ap.

- >? De la Riviere. Vie de

m,

edit.

1857; S. Fran?ois

deSidespemt par

les reli-

lib

Vois dc

2W. - .3. lbid.,pag. 2^3; FraiilV.i)ag.G62;ChaHesAug. do tales. \iedo S. Ub. l.\, pag. =^^4; lib. X, pag. Salcs. tom. U,

gieuses de la Visitation,
edit. Paris.

ses contemporaines, pag. 182,

-

i-i)

Brasier, pag. 190 etscqq.

ne

"

DIE VIGESIMA

NONA OCTOBUIS.
fidehum auctas

27
AUCTORB
(7).

oel etiam ohtn„oniln,s Eiusatta,-csolc,„nilc,-conscc,-a,;l,(liejyoi'oFranciscics Salesius brii anni 16-21, Joannes sancto CntcMoncn.is, quo dic a

B. D. B.

cpiscopus

rehgioscquc

„,cc^,i,atibus rakle

Ln

S. Gcvmam iusf,-at,-c ,-eliqni>c Alla,-is conscc-aU lcat^-

'<'•'•"

/''^-

hoc d,ploma
m.l e-

hodieqicc

asse,;-aho-

:

.Vnno

Domm.

tTfiZZAnlen^a>ainnun,era,custo.^^^^

""ZZSTlia, manus,pe.les aliasquc menttab,acma ,„„.
,

'"'TrtoZeln
"

".—
'^ j^
.

;

beneficic-un,

iU
po-

sUa.

'Tltuldolin, Addc 5'«'«
cc(

Z -nZ-un

ante

omnium

oeulos

c,-a,rt

soxcentesimo visesimo Ego ,U«..ncs H-an^ima octava mensis octob.-is. et opiscopus Calceac.ens.s ciscus de Sales, op.scop, Gcfutuva successione corajut<:l- cun, bonovem .^^" /" [" be.,nensis, • altave ,n

^mo

p.-imo et .l.e y.ge-

A<Wc con-

secravi

monachi Talluc-ienses
,„„,.,„„, e.-cmilam.

:-rsr;.xrrc:s:=:-ot.
soiis

0/iuio t^:':;^!^^^ Missa nrwcedenfi,

prop,-ia cohonein sacello

m

t.o

amiiversano conse-

s;crci:=iSr;;;-";"«;
cranlihus liceat
(0).

10
/e;va i/ i eniecosu

bmo

iQfa,

quum

r.„.nvmi i-MMuro'"'" sacellumi^- Ooxm.,m. ,^^_^^^.^
,-cnocn,;o,t nel

-

'

^

•„„, .Sanc/o-

TTalt^cm^mal

eiiam

'v:::*r^."/::t:^^

-—

,aom.nentu,n, ".,/«-""»' „'^''*"''„' ,,,,. o.. «...

:t:;

;.^i«'^7-

re(«r, j)r.-./HW
inscrihe,-e

'«"^»

""".mnc"". FU
. .

^^-^ ,na,-t,jroloo^o

^^^^^'^^'"'cumcnlum.ethod.epr^

t"

MDCLX,,. (10),

-V..,.

aliud

S. i?ranct?a"«.

,gro Gencvens., b vionnensi, inquii, ap«a •^"'""°8-/"„^, Boncdicti

««''^' "t

iatenMm-

^ ">

^S.

,,neti

f

.0'^'-7>;,;;ttus tea^us^^ cuius aua,e

'm -scus
^^^

episcopus gloviam, pri„a

~;-rca..«««^(;;)--;:r!:
:;c%.^.. -'"/!»'«"t',;:!.3" .';i:^

«««-r'»~
Quum a
essct

:w;^r;v;;w.ra ^,«,..

c<snohium, sed «.;«;;' '",,^;/;„,„ /•„,.,.»„«. mm^:.. /..-»"'
t,-iyinta «'"'';. «'^j';
'!'""'''"''

--*'-> m,!:;:^ („e,'tensm inc,'cdd„l,te, '^^^.^Lmlntis
''.^'^,, pr,sli<•//(.'-

^

mise,;;ma

^".,'„3i/a/.i

aom,cilium h,d,cn. '»
.

£«

^
U.-

=^.=;«ti-=;(::^^
al,qnold,ehusAnr.c,^^,:l;^^^^,,,

f

nUUU. EjUS

.•oli.IU.a.-U.U

Z^.

Soou....a

..•aus.a.io ot

;-;/::?^?^^

rcco£;niliones.

«(
(3*lbi«l., seaq. supplem.pag-i'^'^'^

Pt

seq

-

(2) (4,

et Brasier, pag- 264 ^.--.

Martyr.

Gamcacum.

p- -r

i^^i^^pC»^^

pag. ^»--

t' M.btio6. ed.t. ^^^ n, ^.

- " i^ -'- Set!- A: ,^„(.

f5.MartyrologeUmversel.pag.78o.

KE
£0 28
AUCTOBE
R. D. B.

SS.

ETC. GERMANO, RODULPHO,

,arocki. incolenles
ju,-c

'''^^JfZ,^^^ Pcl.-oJoscpl.om,n^^^^^^^
posthaunu
.cs,'.
.

1-

re,-bisplu,'icspcl,c,-.ml.tl,sju^
liccl

s

i„,i, ^.otis,

id.grc

^f»--;X,t •.';..««*-,
18Ji>,
ci

anni die 20 octob,;s

P'''l

.

Lrsul Annccicms,
Anno
fil

18^0

''''/"''Z^fjil'" conf.atcndai.s Talhurienscs normullasque
ranonici

invcntio

U^^uUiad.en.,lrigi^c^;i^:^
^«"'"'"^^J^Zl^aZlL-icnsi
adjunxcranl j,Llhoni ct
/,ac die sirp-

rcligttinnon
S.Geriiiaiii,

»»»»1 transl'i

ad S-Geimani «.".j
Vcnc-abili hurc

'^^''l'^",,
,

magisiraiuslauuuiiadvccU mulicres undique

ii,

f).;;;;

,;,-„,

rr^ihinricii^is

nominc

Joannes

j>«"w

fu%c maiu donata.Inte»

'

J

^^

B

25jum
''Xacnnnn,,

xdpotc accessu di/ficdli-

==|r=s:;rs5ss
al,quoiks,ob pccuhana ^tZ os tc,„p"S P«'adiZlaoircrrisac-ifich^^n ad

Ladics
;»>c«p<

<^oniuccran.yj. ic^plo coniule7^nt{4). S Germani ic^nplo pientissimum opus f^J^^^^,.. 20 Postperacium hoc „, popularium erga

r^Zndum

reverentite

«n
,,«a>

nmndalo obtcnpcraH.n
,llc

heaiumtimmesset^m^^^^^^^

.

^^i,,

^^^^^„,

„^,

C-;-/

Zcsulcis alla.-c

cullu ecclesiasUcop-n-m-cnl,.,; no,'u,n, in ccclcs,apa,vch,al,
c,'cclum 0,-natumquc

dcm
171

/rui"

r

T

iifinncus licfiau, epi-

'^rL.ms

do,nicilio sa»clTvi,-i cffigic, slyli, uti dicunt.

eZi,^>o,-a'-">>-^a

pa,-ucciali dcpo^,ias, c .lo.no N.colao aad,t,s tcsi,bus (

aermani gM^ Zlt^l^^ZlTZlum (posiqua.n » topal,-c

mayna ass,onav,t. Huc

scopi.^''

ianium crcvd,

et

roC

c

Znc
I^L,
fhnis

Uaplista

Pe,rca,-d

b,;lon Ludoc.c

%eicncTundiqucco,,co-sum
T^-ii,
ccllis.

e,-emaa,n tam fuii, uip.st,-

,

amphatum ^ angustius faclum, nun tcmplum, ui,-oq,. 'uo^s^alaic-e
a solcmni>:s,mo ,;tuDeo Illud

at.isquc se^ viris

undequaquc p.vbal

Iciumquc

et

S

Bc

omnno

^S^lZ t%Gcrn..,ni,-a,.s/hTiiuss,i.Q.ubussotcm.
nZs,post missam magno
Z,T,cpiscopus,
appa,-al.c .lccania'1""'"0,co,-ona .iy,nt,

sincc,-as cssc,-eco,jnoc,ssct),d,e sacclanni 1831. „unscu,ulojuMa

pr^
/„;/(

ins,gmpo,npa p,»lyicroLn ci,-cumdaius,

^nncli cremitiii sac,-a

Sticeltttin

S.

^"n^ic-ca
adcs
S.

lempo,-is

conjuges de Ossans

Ueniiani mututur
iitino

acqu,s,tas„iGerma..i, leslamenio
t,-ibuc,-uni.

hnhcL icmpo.-e na(»-<^»a |Trmanf.nm-'wp.n«- -/<<». mundas apt^lZZes^e ac in,lc cas mimis

liAiuca, animadvc-sum esset
ossa.

1836uitfc/f-

ci,vu„vacc,dnan g,-at,s,. coUs se^ ciculo.-um csu

siam novx
parochiO'
nltcra travsUitio S. Gei-

"„ „ donu,n
C.V

Zipa,-ockia,
t.,1

qu^jamdiu m
postca

m«,..lalo
licj,

Quo factum accolm-um ro . episcopi AnnecenstsPcl,
cp,scopi P„,a,-o,c,is,s

Joah,

Poncel, Pei.0 F,-ancisco

si,o

r,ca,:o

gencaU

niHni.

tm

S.Oonn.nn
S.

dc..tin.dum alic,-a calko,cccles.a
pa,-a!c,al,s

etcM
S Germani

cathed,-alis a,-chidiacono, rcliqn.a.:'m ,-ecogn,t,one,n.

noam
Quam

Zum
,1,

Tatluc.-icnsiu,n

ZZpata

Gennanus aaT«U«ennm. Noc^

pe™ffr«P.->"-«^^o-^<^'.P'-«--^"'*"-^-^'-«"''"'°

P.nget vab.

<

M

.

.^.^^

^^

^,^,.

Ping^, pag. cova.e d'Annocy ; <!' II>.<1., P»8. ^•". 230 et «eqq.

^e,

-

P-^B'

-«^ B™.^, m^'^^^,.^

p.B.80;M..paB.241.

DIE VIGESIMA

NONA 0CT0BRI3.
nem

20
^^
^***"

A Maria Suchavd paroclw
,

S.

Gcrmfmi

ail

Tal-

ordinem adscribuntur. In quo ad eam perfoctiopcrvenerunl. ut ad constructionem coMiobii seu priuratus, et ad sociorum regimen dirigatur Germanus vir Dei una oum Uudolpho et cetoris
/'.

liurrum,Vincenlio Brasicr.parocho S.

Marix
Pa-

ad Talluerum, ejusque
tuel,ei
tore, invenit

vicario Alphoth-^o

JoanneFranciscoAdam,7nedicinic <locduo femora duos radios alteram claviculam ex integro, alteram partim alterum os scapidarc ex integro, alterum partim : duos humeros partim, duas tihias partim : alterum geniv os ex integro, alterum unius surx fragparti^n : octo rertebras costam mediam partem mentum : unam
:
.-

Constructo ccenohio, ledificala ecclesin, ct

f
' Lt-ji'

:

omnia composita* ad haliitationem inonarhorum in loco qui dicitur TaUueres, S\lvaigniacuin
repetit

omni'

•»i8 ^ omp"""*
"*

Germanus. Ab

abbate facultdimi ilUis-

triuin orbis torr;e et

pnesertim Tltim; Sanct;e

:

:

ecclesiarum perogrc invisere oppetit ct obtinel; quibus in itineribus plurima incommoda in me-

inferioris maxillx dexteric ; occiput : duo ossa parietalia. In eadeni capsa reperii vicarius generalis Petrus Poncet duas costas

moriam

passionis Christi passus est i.'t suslinuit. Et in tcstimoniuiu sua- peregrinatiouis plurcs reliquias ab Hierusalem in suo ccenobio TaHue-

duosqucradiosccerulca fascia coUigata
ossa duplicia posita crant loco separato

:

qnx
et vi-

denlur esse sanctorumy licet ignotorum, quum nonnisi ossa sanciajuxta sanctorum ossa in eadeyn capsa olim reconderentur. Quas pretiosas exuvias, rursus purgatas, reverentissime,prout erani antea, locxwit Petrus Poncet

riarum asportavil et reliquit, quarum nomina memoriale hoc in parchameno deseribuntur annotautur g.
2.

et et
f/
tif'i t't

Gum autem

ex

inslituti

Benedictiui

eretui"'*<='•

ordine vir Dei
et expertis

quod veteranis Germanus monachis, ut Deo majore cuin perlec-

"'<*'"».

etjuxtajuris apices recognovit (1). Jam nunc in lucem damus brevem S. Germani Viiam, quam e codice TaUueriensi canonicus VinB ceniius Brasier eruit ac nobiscum scripio communicavii, ei anno 1879 fi-ustatim typis Annecicnsibus expressit {2).

tione famularcntur. luca soUtaria et a munastcriis remota appetere et habitare permittebatur,

hoc ipsum a superioribus quiusivit et ol)tinuit,et usque ad finom exercuit et prestitit //. Nam reUcto ccenobio Tallueriarum, monlein, iu quo jam invisitur ejus sepulchrum, et occlesia ipsi viro Dei dicata, in qua sub altare vcl intra

^*

ipsummet

aiUu-e sita

ejus corporis ossa asser:

EX M5S.

VITA

S.

GERllAM

vantur et venorantur, conscendit sibi illic nvatorium assurgit, et ad habitationom antrum elegit et parat, et quia mons hic non longe a
suo ccenobio distabat, etsi jam ietate esset provectus etseniu confectus, nihiluminus ut divinis interesset officiis et sacra peragorct, quotidie a matutinis horis usque ad comploturium di-scen-

E CODICE MS. CtENOB!! TALLUERIENSIS.

GAPUT UNIGUM.
S.

Germani
^"

natales

et

mona-

dere constituit et ubservavit, et nusquum ante solis occasum, nisi in solitudinis suu3 antro, cibum quem accenobio illi ministrabant accepit. Et si aliquando lempuris injuria dcscondure

chatUS. EiuS donUCilium Talluerii,

minime

posset, jejunus in suo oratorio, sicut in

mors

et translatio.

scmper voluntas ejus, sic lege Domiiii erat ct mit sei utilli et in lege ejus mcditabaturdie ac nocte. ita Martini Turuiiensis fuit B. Mariiu Virginis etSS.
apparitio ut conet patris nostri Benedicti crebra per quadraginta circiter annos solatio. Ibi

S.

Gerraanus

betgafitmo"nTacretprZ
TaUuerii,

qui vcl quod ^j^^ ^^ loco cl oppido Monstertius a, ex nobilibus parciuibus,

V

ir igitur

Dei Germanus ortum duxit in Beldicitur

quorum

tamen nomina ignoramus. Et

futurai sanctitatis

homiiium consurtio utuns, nisi coenobilarum, descendens de monte angelorum consolationibus fruens, frequenter pugiias dcmo- K
habitavit, nullo

' istud, quod ubi illico per a cunabulis dcdit •_^M£p/espeelongg in(,g^ie,,e coepisset sese a....* et a domo cimen doUtescegabat, et aliquando per tres dies

«

num tam

visibiles

quam

invisibilos

sustinuit.

supple co
b

gnatis

bat.Factus grandior ad episcopum Malinencem b, aufugiebat, et ut illi sacra facienti inserviret, vel episcopo accipiebat quidquid a parentibus pauperibus erogabat. Adolescens Lutetiie Pari-

Ventorum impetus, inclemenlias imbriuin, ulgolabores, non solum rcs niviuui et plurus itl gonus tulerabiliter, sed otiam libonlcr Christi

amore

corpo^ris

desideranter([ue suacipiens, ad locum sui uratujejuniis et orationibus vacans, varias rii vigiliis, agntudinos in se ferens quam patien-

siorum c una cuni fratre suo Rudolpho, ut

litteris

sanans, tissime, in ahis vcro promptissimo

co.--

operam
ore
tatis

daret, mittitur, et

illic

commoratur per

kstem vitam agens.
obitus dies a SS. Martinu ot Dene- ,„a,-Uiuijnc. clarus cmnigenis miiaculis, /yi« /."»»dicto revelatur. Et '"'«'• primus omnium Benedictinam religionem
3. Ei sui

dedit ut in aliquot annos. Sic se litteris sacris

omnium sodalium suorum

esset.

Gum autem eodem

et admiralione tcmpore fama sancti-

cum

abbatis et

monachorum

monasterii Sylvai-

Luggni d, quod est in tcrritorio et episcopatu et ad aures ejus dunense, ubique purcrobuissct
pervenisset, locum illumadue fratri rehgioni S. Benedicti dicaturum unico qui fralrem imitari respondit. Rudolpho aperit,
constituit, et se

monastorioSylvaigniaci, his in partibus, a ost, allatam plantasset, obiit in ipsam professus in oraa^tatis suio centesimu i, et

in

quo

Domino. anno ejus translatum torio k scpultus. Corpus

^

est

ab

apud se habeItaque hi duo fratres.vendilis quai
bant.mouasteriumSylvaigniacum petunt,
pi-opitio.
et

Deo

ab

Itlierio c

abbate

pii

adolesccntes in

Ulustnssimis et revcrL-ndissimis I-ranc.sco. cisco.episcopoGebennensi /,et Joa.mLEl pus.tum fratnbus. euiscopo Calcedunensi. M. et hu.c ^mcto altare D. O M- B„Uus fuit anno 1C21 (dwj 28 ocsacratum

episcopis iM-an-

dicatum et

0, Proce. verbal

n.s.

de la

visite

des reliques de

S.

Germain.

-

l2;

Brasier. pag. S79.

^^^^_^^

DE
30
EX M3S.

SS.

ETC. GERMANO, RODULPHO,

"

Ludovioi Ni<=°l»'''"fP

"
' i 1

v-™r"'"''.u;Xo dominiFrancscdMlon
abbatis,

et 'f rMarti„,SyIva,Kniaoi >.

n.vc>-endissimi

PerReQula,nbenedictinamlicilum,uisse 1 e, ««y"'"' sut>e,-io>-ibus accepta, /•«<«««« <«»P^ S. Germano, iiiam oslendimus " ^ eremil,cam susc,pe,e pr,^vio num 9; eum '^"^^_ CV.„„„<.n/<.n<,
b
1,

m

.,

.

^^^^.^-

guad,-aginta annos sc,;b,t

necnon

!=^'

P'-f'

1":°

.^

,lcpendentiis

vel tnginta t,-igmta quatuor nie, Clellus ve,-o
a.,at,s

aucto^f^J'^
^norluum

Tallue,-iarum
superioris

pr,mar„, ct ^»"^'^ monacboiun et cetc-orum gcncralis, cl.<Bces,s. Tallucricnsis Gcbennensis

^^^'.'"r^^ZJ

m.ni^tn
,o,nobii

'"rAnt
S.

sua= ccntcsimo

esse

Gtrmanum

,.<.A<^W

biog,-aphns

'«'"-•;-:

ira Clettus

anno nonagesv,no l^j^^-^Xfm^Zi ejus mo, s ei quinto,cum anw> anle, gesimo

ANNOTATA.
aMonslcrtius,/,oc..-te">^.''"'<'f;'^;«.;:;

"^t::::^suoeremUasstepissime.^
tos fuisse,

passim legimus

m

AcUs Sancto
/«••« S.Gcr-

T;i

S FranoiscoSalcsio/ad«m
i4.

,.;«c«;,.«

-«-f-X,-:^;:

"Mor^luus

^l;t':anTJ:::eme.posuimus^nCommen.
tarioprienonum.

MIRACULA
Deprecatore
„J^^c-,,p«^»«.Montistc,,cnsis,Tl,en,s,no,,.M^^^^^^^^^

fuU-isse

tum

CJ.

Ma tpoog

S.

Germano

.^onachis
po.steris

curantur

l,h,-ainlevcedit, w,per,o u,n »^ > tium « Monsliccs Qum con-

^;x:"h;;s::>«':---'-— non scriptoribus cum
;

(rihMndum.

1

^?,

A/s

tis::ct,t::Zla.Haudmino,.busb^e^^
iiis

homines orn^vU be^u.

e^^ta^^^
....«.-

"

sc-iptionem II,. (empore su«mnon guin i::^!i:sz:^^^'^-r''''Z^XfHLMandum z:::coUf^^-^::^::,f:jeoa
est

i„,p<.(,.«n<i<t.

s«n;(aas 9>-aha,po^erunt^^

s^culo XI bene mulios "TLuteti,c Parisiorum

Francisca

Mermaz cj*«rc aegra,

Svcn,,,

Pa, mulala senlentia, schola.n

.-

„/rf/dL",.«<i'''S'''.«''''''»''''*'''''':'-^'^*"''"?

cenL ostendil Augustw, «ft 7 B. Germanum */ f,d^^e

Berna,d

(4).

Clcttus

cele,-a,;um sed

spem ,n ^. ^^ landem omnem suam ™J".°;J; ejus sac,-as «««-« „'!^ poncns, ad .,^, Pcnlecosles «««< ^« « %ria

n

SL,
nhiil

,»u//o™m

1«e,'elas hoc

ofPco

fume

pe,.es,-<n«/<on<^«

~^'- ^^,;^f„'„^3

S,,„,
,

^

„„„,

*,-,

''T^l:::::n.non,ni>aV0a.anleannumm3,

naJtnc

adhucerat inte,-vU,os iO-lU {o). Ucrius nnno cirnler
in

Du,-antus

Appendice agendum erit. '"''^^sM^^^^.uas secum Hierosolyma
riP niiihiit

S

/....;/

X;7;™»/e ;e). Re,e,-,,nt^ Ma,-tine ,u,sse serTC-and (7) peoulia,-i modo ,b, Do„,in.c<e Addrt
tfZPiluta.n
iZr vluum
V,-uc,s

S

vmpn Germamis, coiubussenoit
n
-o

generis incedere aliaque hujus

a(je> e
utro-

momste,-ii

eam

s,

vera estUa,u,sse alla-

Tallue,;um Tt,o, Hie,-osol,j,na mmc dcpe,-dUa. lam (8). Videlur

ejus pa,-e,Ues equs capta, simul ae que crure oue Germam ope-»^ « capta. ti^entes, Tallue,:um., S. jam plures ^ove,-ant,implo,-alu,n ve»e,-unt,
(/cnnii-

c,-u,-e

ao,.t.niv.deParis,toj^lU.,l,p.^^.-^'^lieux

d.nskBclgiquc Ononlalo.
V...0,

,-»g. »

;f„t

-d

T,r-

„„,„sdos

'"^ffl" i;>'^,rul";. P»-.

Cata-

— (8)Brasier, pag-^annos

i:^r;r;;.is^':J'i"ag.M3otso,.-<3,Hi.t.

=

DIE VIGESIMA
meclko,tim cura Emisso A annosfruslra usi K annosr ^,: ia(i,„unohaculomxa,mce-

NONA OCTOBRIS.
tibti^^^etdiutinis capitis

31

dohribus fuL^se Uhe„,
,:r.

U.

l>.

B.
be-

ratuin.

Te^^JTCl aere '"«!•"'. „^„„„
Z:

m,ran

parentcs, fiUam addu,-e>-u»t, hortattque
eremil.-e

9 VilUcx^quidamdivesexpavo^Cia

ThAui"! riOnts

Kiusdetsi t,j

^^^^^_
,^^^

anno

xm'Qs^existe^xs. doltoai 1857 adlmcinier

^^^^

„,,,.

JalZmbanUum sui sancli
slupent,hus,

gregem morbo
cladem
^u.-urn
si

CZ Ze
a ocienurdti
ci

hacce Mciter puella: nam ob
sine ullo baculo

hora, su,s pop^^
reie,

mx- ;»/c-;' «" '^«^»» b. Gunhomnibu.^ vmris depellerei
i^isanabili
est scse e.r .7//.

fuU prorsus sana polMU
el

mlus, polUciius
His
votis

unam ct

oblor

domum pedihus

quum factum

esset saivs^s^us

Lansdquclarnennonnildlclaudicans.

Tpuetla octennis, orhala adS. GtM-n.anum llnnuendi a.^inoim,dens

aressu, aud.tu

aliud addens fteUl prom issis villicus. nendum doiutm. c .... .,„,,, b. AHn inicruntH

non sper-

bcnc
.^,

i:Z!ZiinM^ssa,rehementer IdZnem m Missa, rekementer
i.os.eii,-espassn.spon.ar^^ matrique sum arislum ado,-alu,-a, s^tiesse ,-estiMam. Quo hene fico

ciamat clamal.
dxext
e

henef<cm ^^._ ^^ 10 Atquc hfec sunt coUaia. Qmc n/t- „„„« confc Germani a i)<'o hominibus memo- mntur. ,.;. Pi.net ncex hominum ea « rens ven. vir l^myn, /«
o,nil,e,r '^^^^^ ^Z^-^^n^^o-^ ^^^^ „,,.AIa naunquam iuuam>.' ,-"^-j" sancli -»'1^";" mullaalia -'^ e,-cm,l^ "^'''ZaZ^m ^ ,;::;:;:

^s,

^

iii

aceepto,

ToMue
ZdLs

^lfouela peropiimc

O.ru...oo,-atiaseg,t,et do,num aiubtuet recersaest.ducens asinuni, p,;cdila. Na,;-a,-unl koc

homincs: quo,-u.m ""» .P"»"/ «, „u 'Snt d,^mu~ smgulis fe, nuidem vcr Kslatem
pcr lolam Sahaudiam
dep,-ecante,

et

suum he.,e/aclo7iaTexg,-ato ani,no e,-ga celebra,utam otlc-unl. remshZnf'"' iUssam ,ur,;-ar,,

;rdimm ««•
''''""•.

^uon>« P^noetpiu,-essenes,
s.-c-

Zndaddit

tcstes oculati. ^,,™ la,-enles fue,-unt
\ XVIII
l
I

Vuntsanclo l-cnda
genapopularibu.'<

dona

o.nn,-

la,-gitum esse.

Xb"
I , culx
'

«,« „„
tem.

"poslp^rl,u-hationem GalUcam mcinia parcecx * (/MtLftV"" Vll vir quidam c
I I
»"-

D

>^^J^f,:21J,,.Hirnr,lcndicausapart,m

DE
S
/•'

S.

RODULPllO.
U.Klnlpl'', S. (ler-

Unica. S.
nmiii

L
4^

<;

Germani scpulcrum
VOCllCralWi
(-»'•

posuisset,

tVa«i-is,

euUus

ct

itIi-

..,,.-np'yi^

•-""•"

(juiaruni U-anslatio.

ndium pro Missu
rexiiMichaela

ct^.^-

S
»
..-

Ruphi, ^-«3«« Roanlph,.e« Uado.phi«;
-^ ^

«•

«°""»'«'

vernacuia sauu "-'»';

Gcrnmni, ejus fra

adhuc puelia,^e.i romuni^ ^^...^fuichacla Fonlana vrrrr 6 Uichacia

^r^^^^r^^..^^- C.^<^--^^«;poputari,

..»«« Fontana

ante pc,-l..^at,onc,n

^^^^^Zio^nJl

eum

P-^'2,mres annos, m hoc
s.,scc.
t^t»'

fcns,

^"T-ansac ^U^ crcniHcam muncre transaciot>j

e,„,7(e«/*«^

eunrf.

"f ^,.';^l"Zlh.a,,dam

e,-e,nila,-um

'"'«'"^^--ligni^

contecclis

=ir==ssrhs:
06 omni crurum '«^ Puiget arlc^_ nosnata, tuncvidua ^ petr^ Battard,,ripto 8 Die iO fehruaru ^--^^^^^^^^^ P.n. Ba.
.^^.f 6ene/?cmm »om»t Unedcium notum jec^l^^Z Zoqinia an^ anrnl^hnura ocioy ArambomQ^ octoginta Ladovica
'j

:£lf
eremit.

^SEsi—
l
)

''j

^^57 ^cn. viro

in Biiurigibu\P'^>P\]

,..^^,i

.nbaud), /«'»

^-'^^f '^^^^^^^^ adllumenCarumKXc^.u

^.^.^^^^,

^^,,,«

c^f-fionous
labo-

^^^i^t^s esi s^sc r><>'\^l^'''^^!^,niibv^vomiiCfiemem

cermanum ^ceptam.a
Pmgct.
scq. pag. 41 et

gines
,1)

DE
32

SS.

GERMANO, RODULPHO, ETC.
TO, .ledicavit. »dstantibusRIV ejus translationi Gu.debo.s Priore, Stamedi.
nirdi

»

fe Antonio a Geneva Or.l.n.s S. Rermonasterii monacho eiusdem S. Dom.n. A..neDuo prio.-e conventus
cie,','s

qu,™

ikicis viris,

eccles.ast.cs etquampluribusaliis tam totius vicimtaUs con^^^^^ magna
Paraph.l..

Hlione

erat

anii-

sub pontif.catu Dinocenti. Ferd.nando tertio Aust..acoi P p X impera,.tc apud Oallos, Ph.Upp reg.,ant^ Ludovico XIV sceptra tenente, autem IV Hispaniarum Carolo Emma Portugal.a, Irena ducente

mn

cisco

;

,iu;n lilurgicum.

nuncgnotum. « l'ono,em
V.eux

coroducatum et Cypr.o.-um nu le I Sabaudia= et post long.am gvat.arum r,n a.n,.nistrante; obtenRodulph. mer.t.s

//

mco/enfc^- p«™r/«..c Pc-n ecos/cs,

ao„Z.^ote»»«^"'

.«.'/./«'s.«. iVo.v9«09«'^'";;'

test.momales .llust..s r,dem pra^senteslitteras Domini arch.ep.scop. simret reverendissimi

raculorum pru.-fati S. rum leriem et hab.tam

relationem. In quo..um

Zl^ce

col,oneslari inceperit.

lUn^ anlm^-

',nZ

ahepiscopo Gebcn nonisecdesi^ S. Ru.lul,.l.i, nc^Uic^ auonsliann^ '^ '«-'«^; '" habcbal. In Tallueriensis locum otim

aocumentuM nolum

"iP'on^r^

"bcriptaBn.anuprop.-ia a.chie de mandato ejusdem ego i>roca..cellarius annoque qu. sup..-.. piscopi scripsi die
4.

-gi.Mue

firrrata

,

Quibus

,-ecitalis

Mtcns
:

'"<^"»
1

"

.ubiumiil

^ M

cwnobii

ZoLlen,
,7.'

scriplo. cujus

summanumFran.sese

^ Ti°c^SerrazinmonuchusTaltucr,ens,s,anno
suhlcraneo inrcnissc omn.a sanctorum coko^^ aicujus viri, qui cutlu multtaJJco rcZ el culus inlcrentu bene
episcopus posteris t,-adid,t. dicchut

..omen des.de.^tu. e ,.„„.,,„„. exempa.-. procancellari. s.,,,... Cum tamen >n us lega ocus quo dat.e sunt. ad l^™^'^"^/'';^^ iUustrissimum de Chevro.. qu d exportasse, put rel.qu.as

h!cc

vc-ha

In

harum

tteraram

"^

oraih.u^
,.

...

ho.orcn.t,ea.
^..,.

„,.,.

S

Rodulph,

];Jloco

ossa

Falcimania.

(FaucemagneJ

Qua^nam

ve,-o sit

^"«'"f^J"''"!^: et g. a longa i"- •n.raculorum

ln,abenClicia,mpctra,-cnLKpiscop^a^ non enuncanl, sed indu illius sandi nomen Ncc t^^^^Mur illum Mssei- Uuauli.hum.

torum se,-ieset idcm sc-iptor
:

"^'"'^ >•'=•»'"""':

mihi
sicut
et

'^ Pater Dom.nus ^, o.ationeni respo.isor.um et antiphonam,

»'

'^ltlded

iinee'clesiaS.Rodulphi.-ec,tahantur;qu^
ille,

mLs

cc-lum

csl

islo

a-M jam anUquum
.s/r/»;.

exscnps.t, ne pc.itus deperirent,
rel.nquo. raente hic eas scripto

.ta

Z^cuttum S.

no,lulphi,

™t .P.«

ecclc-

ego eadem

ind,tum e.-« (0). \Vctpr,o,-atui cjus no.ncn memorat IMlum . "^^rancscus Sc-razin / 1 Guerin, cpiscopo Gcl^en.unu

ZZ
nem

\u.ppliccm Juslo Tatluc-.en.dn,. ohta1045 a monachis Chec-o IZ.ut tn-c-ct lienediclo Theoplnlo monaclo anlea tcluepiscopo Ta,-cdas,ens,. UoJulph. h-anstaUoTaltucricns,. ossi^cm S.
.

Ghristi confessor, ANTIPHON-\.. RoDULPUE LUX ET GLOmA ,ttUSTI,.S PnOLES FLANDBI.^, DECUSFALCIMANl*, GLMMA SaUAUDI.E, NOBILE BELIGIOSOnUM SUMM.

.rCHOnE^AnUM, NOBMA
PATHIARCI,.^. RENEDICTI

ercmdw ad anni 1045, co,-pus bcat, Cujus ceteb,-at,on ecclesiam toci Iranstutil. documcnlum, quod ven. pre.hyhoc ed,dit ve,-hum B,-as,cr sua manu ad ler VincenUus excodicems.cuililulusan-omcon C dcs-umpsit oompondiose couscnptum.

Qua/acn.ltalccansolemnilcr ,mtituc,-e. Chcc-on. d,e 2» oclobr.s dc Tessa. licnediclus

PAMEDICE, MIBACULOnUM SIME, .I:G«0TANT.UM GEMITUS SOLITA AFFLICTOBUM TBr-^oB EX.MIE. NODIS COiLICLEMENTIA ET IMPETBATAM SUSCIPE

SECTATOU ^^^'^^^^^^^

iPdcm

INDULGENTIAM. TUS TU DEFER

terra FalciRESPONSORIUM. Gaude felix RODULPHI '^0«™"™'MANI* QU^ SACBUM B.
DES THESAURUM.

Tallut.i-ieiisu

a

,\.uiio

si.lutis

millesimo sexcci.tesiiuo qua-

TEB nENEDICTA IN .ETERNUM NOBIS PBOTULIT TEBRA QU* TAM SALUTIFERUM FBUCTUM.
cu.us agbo tam Talluebiense ccenob.um de THESAUHUS..^ NOmLIS ET PBETIOSUS PRODI.T TEB GLORIA PATRI ETC. TER BENEDICTA ETC. NOB.S, S. RODULPHE, BENEDICTA ETC. ORA PRO UT DIGNI ETC.

F

Zr,Z:
rcrtw:

vero a.-a,es..uo .,u.nto, dic
clictus

reverei.aiss.mus ,lom.,.us ,lk.st.-issu..us et

Theophilus

lie

29 mens.s ootobris. Ueneli. M. Ghev,-on, hactenus

VERSUS. QUAM

felix, beoale et inclvtum

olim prior claust.-alis Tallueriaruu. monachus et autem Dei et apostoheiusdera monasterii, nunc archie|,.scopus et eomes Tarcnca; sedis Brat.a, sacrum Sacrique In.perii princeps,
tas.ensis
li

loupo ten.po.-e .n sejacuerat, ad instant.am pulcro nunus decenter
Ho,lul,.l.i cor,,us,
<luo,l

Pignier, pr.elati monaprioris, ca.terori.mque venerab.<;ter.i moder..i religiosorum, numerosa concolium palrum et ad praisens transtulit niitante li.lelium caterva, vera indulquibus quadraginta dies de

K P Domini Romualdi

B. ROSPLENDORIBUS DULPHI CONFESSOniS TUI VIRTUTUM CORUSCATIONE ET MIUACULORUM ILLUSTRAS PROPITIUS UT IN CUJUS CLARIFICAS, CONCEDE

TUAM OR\TIO. DEUS QUI ECCLESIAM

AUXILIIS. GLOUIAMUR TRIUMPHIS, PROTEGAMUR Peu Dominum etc.

.iltare

consucta concessit.et sentia iu lorma Eccleshu Domini intra Octavam Ascensionis

m

Dominica

quam

Rodulplu et anniversariiu solemnitati S.

Rodulphi, o/mce/e. Bo^ie IJce. 5 Nost,'0«-'VO culh.s S. obsolelus : quod ideo J^^^^^^J^^ be,; est p,-ope^nodo
fcrmc
omrti
callu corct

tom. U, col. 108, 183. a. Gallia Clms.iana
lit. giq..e
to...
1,

-

.S.

Voyagc
1,

Dae 4

et seq.

-

(5)

c„ Fra.co, pag. 113.

-

(3,

No.vago

l.l.ora.ro,

Celles-Saint-Eusice.

-

de Notice sur l'eglise abbatiale histo. Jules Philippe. Notice (6)
^^^^^

pag.

n -

,4)

Arcl.itecH.ro n.onast.quc, lo.n.

et seq. rique sur Talloires, pag. 163

;

DIE VIGESIMA
Rodulphi, nonsccus A accidit, quia prioralus S. Ta/lueriense, sxc^h XMIl ac ccejiobium reliexeunte,cxsiinclus fuit sanctique ercmttx atque ecclesia absconditx, quise in latcbris i-uinas dilapsa : ita ut vix ahRodulphi S miscoblirio non inierciperct. Cui

NONA OGTOBRIS.

33
sunt, prsctet
AUCTORB
R. D. B.

a:imus decessor. Quem imitati noste> Clcttum et Mabillonium, anno 1040 1059 Carolus Bonifacius Constanlin{b),anno 7wpos, Augustus Salesius, S. Francisci Satesii

m

biographus

ct

svccessor in sede Gebenyiensi (6)

quid ejus
riie

forsan aliquando remedium afferet annum ventioea;uviajntm beati viripaulo post
1834 ca.^i facta. Erant in iisque adjccta inexpUcabili munita, depositic, pulcerem ferme redacta. Quas mcmbrana in episcopi Anncauctoritate Petri Josephi Rcy, ciensis,vcnerabilispresbyterVemlle(,parochus canoniarchiprcsbyter Favcrgensis, postea
et

m-

anno anno 1009 Nicolaus de llmdeville {!) ; Joannes presbyter Besson (8) et amw 1807 1759
Grillet (9)
:

quorum

tres priorcs scriptores

lignea capsa, sigitlo

addunl eosmuttis miraculisclaruissv,co>^min tpso que sacras ea:uvias tamquam retiquias
tas

religiose serva-^ Talluerien.n prioratH fuisse utriusque sancti mrt Suhjicit Mabillonivs

memoriam

inquisitione adhibita, cus S Mauritii Annecii, renitentibus recognovit, et jussit, muttum Scpteniaceninsacristiaparochix
loci incolis,
sis

anno luis^e celebralani, primo eadcm U-na quidcm feria secunda post Pasclia, ipso kalendavum novempost Pentecosten, ac
tov in

prorchu^ vari, donec quid
episcopus
{i).

Rodulphi (Seysthenex) (cujus viculus S. serecclesiasticis estpars),rehgiose
iis

faciendum

sil,

statuerit

sed de his festivitafilmsnc Ctelti aut in quidem aut in scriptis monachi quihus didis Usibus Taliueriensibus. Ex Ismidonem, nn/^ ei colligimus SS. Umium ct ca-noUrbaniana, in Tatl^ieoenst

brium die

verbum

:

postdecreta
bio inter

sanctos

fuisse

rccen.ntos
ibi,

,

neque

S Franciscum Salesium,qui
Paulo

mandante

DE SAXCTIS ISMIO ET ISMIDOXE
\

Unica. SS. Ismii

et

Ismidonis

cultus ot roliquise.
diacoIsmiura et Ismirtonem fuisse etiam cum vel nos et monadws Saviniacenses, co^nob'um et Uodulpho inckoasse SS. Cermano MabUlo. ct Tallueriensc refenmt Clcttus Catalogo Pnorum cx nius (2). Itcm colligimus Rodulphum S. Israiun> post S.

omnia rd.' ordmalarem dilapsam restituit,et medio sustulisse. llinc vit ao) hunc cultum e l^catificationcm non tiuit hanc lequipoltentcm celcfiam ulrumquc itapridemfuissefactam, tolcrantc episanctum diaconum. scicnte ct scopo loci, honoribussanctorum /«'r/"^'^f; acproinjuremcritopost dccrrfa /';««'«;; Quarc senfcn'<a throno. iisdem dccoratos (U). modo recifanda, minographi TallueriC7isis, ris facienda est.

V, RomanoPontif>cc,d,sciptinamregu-

,

.

,

Sanctos

^Zfi
:l::!
ic/i.

Ijamve,-oa,.,iom%

rfe

SS.

»««»; Ism.oen m>,
,

Eorum
pcrditn'.

reli-

quio! sunt dc-

done loqucis, diccbat ille di.acon,, cum S GerIsmiuset Ismido, utrique Talhu.rias m.ssi suut anno mano et S. Uodulpho
080 ab sa-pe citato Iterio. seu iU q uoriue comme.,tav.ola

annalium

so-.pto,:

Tallucriensium

huic co^nobio prccfuissc,

%^''''°'"''
Hic anno 1078
excesserat
.-

Ita nostra, trad.t.o,. ^, l.helli .nemor.al s
ist.

ium esse S. Ismidonem. anno 1079 e vicis nondum

vet

namin

nls le-i. Unde

ortum

tra.cri.,t

beat. pen.-

scribiiur aliquodboTiplomatc incerti anni

priorum hujusce rao^ tusi-notum. Ex catalogo p.-.o.-um
eos successive nast«'.. cli-in.«s

munere

(ruUIone,ep>scoiMnnum ac<pdsio.sscsub ab aHnoinSid nensi,qui in hac cathcdra 1120 scdd (3) Sb. vel 1070 ad annum IUO
nisi

?unct

fuisse:lsraium nen.pe

10.11, Isra.donera

v"ro

062

usqueadannum

1095....

K.xeoauod

^

C Irusetetiamcum traditwne ecclcua ticaillms
Toci:CuiinnixuschronographusTallueriens>s, suo tempore duo cainfra recilandus, refert («mIsraii et Ism.doms, pta, quasi essent SS. ^uspu-are sercar. in axnobw.

Ismium ct Ismidonem non Carolus Augusnue sanctum fuisse sianificarit hwc opinio non vukh^ tusSalesius (4). Sed " «^»^^" admittcnda,qmapuanat

unum eumdem-

lonst-tl
,an

bus In autera
t."

™«

post.norhMn ,n,.-acub paculaudeo pubhcun, pu.o verint arr,rma,-e non
in v.ta et
:

taraquan, beat. seu traditio..e a nostris eos enit,.,sse v.rtu tah.ti s.nt, iufer.mus

f*

::i„unauame,se.h.lutumfui.e..,dn.—

:r:ir,^=;^.:x.^^rearaho«^ p.ur.bus .-.— 1'. ,.um capita cun. ^^, "f
'

fuamreliquias ob nomints smuht.aUfuo^ illos monachos. afPrmateos,

ZZ
Zn
^

Mabillonius fuissc fralres.

ipsis npi>os.tasu.,tp,tac,a

necu

Rodulphi i.tsislcntes, ^e^W," SS monachatus annos adnustssev-^ ,0 mullos loca qu.o s.ngul. e>-emiticam,additque visuntur, ab alu,uot pnon luerunt hactenus

tico

monumento

comp,-obat,,, „,s,

Oennani

et

t,.,Hionis,ideonrm.—

n^
-

.•

ZtZquam

qu.v Iradd.opernt monachis inhabitata encomiis su.s cetebrant sanctos Claadius de Gramer, e^euntes.eculo XVI dign,ssu..us cp.p>'^rTallueriensis,postea Satesa p, oLpus Gebennensis et S. Francsc.
:

u

,,

rf^

rocfllis

Dizion. di

Sardcgno,

,1 Bra«ier. pnp- l?--

r7,

^'

dc Sa U Maison de M.moireipourrhi.t. ocde» ^^
S. FranffOiH
',
,

e^.

."^" „, Geneve des diociscB de *lf " i^«« 43G et beq. Christ.. tom. XM. cd.
.

t^

de» dopartc

m

^
'

/

Brasier, pap.

Claude de

n,ents du Mont-Blanc ^,V'"^.,,^;rxV Riv.ere lii. i". F. 40.- (iO* Sak-s, tom. Charles .X.gu.te de C.nom...l'b. n.

DeU

_ ai,

Benod.XIV. dc

^^^^
P^

t>-P-^^ «^«'^'I'^-pap. 41 ct «eqq. ^^11 ct «oqq.

^^

.^^

Octobris

To7nus XllL

DE
34
AUCTORE B. D. B.

SS.

ETC GERMXNO. RODULPHO,

ussc-qt ipsas rcliqmaspe,
,^en,o,issimis

,„^

,,.„^/,(,0-

noUs

ossa se7i no7i sufficii

rhronohao

'^XJnTonZtentW^ scienhbusel ««" "";' ,„^ ^ijioicns (l). Har^m p,;esuhbus
r,em,

^^^"

^~

ecclc-

«^iL

Hnccnlatis

Quod

si

''''''{"^"'"ZZxumx aliquando hujusmodt »«"•'« iri-

fidclium

««^-"""^"1! .fr.S«(' ™"e ierra fuisse

""X„(„/irf

umquam

lemia
,

"^

Tallue-

Sffin./ofC

A V JH «

/

ismidonis re..^

ncscilurquomodo,SS.J-«^ Uqui^ sfat- '-^^'JfTtandcm
quando, non sccm «

rJirtnXlVa)cdoccinursupplicationespm
ali-

J

,

venerationc

DE
n

B.

BONOPARl
B. Ri>nil>i^ns

o'-rf'««'-;,/'';/^ --' ,(:^'. cen(i6u. .p^cop,-.. lui-i^ Eienimeum inler samios
.in.^,n'ntus

Unica.

Do

^^"

.

';t:'~^n.«-»^-«f-~ l^^^^oncm Uodu,phum.,Gcoriurn,Ism.uraet

E

(luiis ot rullu.

=;::;::?^-^i^'^"£s
lus Salcsius, nepos, aiiique sc,:pto,-cs cessor S F,-ancisci,
,

h.ographus

ct

tcl^
et

^«^ dequi
Ismi-

Yr careunte. Dc anno 1,38 chronolunus TaUucricms
,.
.,.„M

isto beato, 0!«
(3),

mmi

\r,-,-cedenli

^

dc Sanctis Ismio
uti

a.Unuun> 1020«, auod in . :.«'""''"' mru^,|ue Xnev,sa,,otitatiso.lorcmspavscritetquoa
liOO

vita, lionus

TScndcns quoquc,
alacritate B.

icne -*--;.JBonumparem populares

modo
es,

Tos n Lnv.emporeaeeess,ouis
.

Vcrum .st.us .ui,-acoUs elarescat. laborant..s, et .ju.dem .a'-o«'""'" f'^'»-*"^ eapellam sanet, oanu.s

"1
-J,^

Lu

i,.

naTs

.0

opcn

illius

s^Su
°C::

1"->'^>

i„„,loratum ven.unt: atque .a Honusparapu.i Deum gra

nostro Z:^ad dandum ei m qu.a Operejcum^ Beatos, intcr Sanctos ct f^^^^ aluque sanct Tallue «c S. Ge,-ma„us
''''«

«r

Scd

mendum

nos prxscrhm

secus

ricn^^es,

fui,

^;r!'^:;::.-r;Uuvc,.aest«tvu>;p'an,lo.,ai,....n

putant

.ilius

e.ucres ,a..c.^

loci,ct sac.-oi-uin canisordi^>-i^ episcopus denonnm scientis.n„.us ohsc-rantm.musque nupcr lataopt,menovt,,nec c-eta U,-baniana

^ugusoqui,

ta,olo Sanctus nuncupa,us a anlunc a quatuo,-dcc.m utpote

t^,ri.u..lc.,u.

C

u^ Zu a""»

sit'

D. J.acobus

.b..l..mce,.u.tm-,oum tameu .b. T.a..uer,arum .10 Lu..aco
lo-

censendus

est

ea offendisse.

1278..1..iS.Joanuiscapc.la.ue.cx,t

r

^„,.avit.

hunc CLetcum eum ab ant.quo
li.lclcs,

.cbr.lcu curat.oueu.aDcoob berti nouiparis factitent, tam hanc t .1 moao nerent, .acu.p.c quam lauaamus . c non reproba.nus tfonem .luiacu sub scp.ae.,,.... ioucm. Si moao nou

um

t^seriut

ut

pcr iutercess.oncm

DE
§ llnica.

S.

GEOUIO
Georii setate et

De

S.

SuV
lum

,n .0

Ism,donemqu, Z,jec,o Stcphano, post B. dcsi.t post ««»»"^ ^ „Je,-e «.0 rungi J»; chronographus TatlucOum-cco,;-igcndus
;'n-;..«^«est

in Catatogo Pr,o,-cccnsctur sextus, ulest, Talluc-iensium
.!ouusp!.r.

.equ.csecre sea propeseuju.tai.laloca

eultu.

Pr^terea

Dc

s,fe Jeoue t^ovs^.popula.-ino.nine S. Jonoz Gco.-uAnnees, parochia S.

«/<«. Jorio sanclo C.eorio scu Jeorio,

et

^J^^ ^„.
,,„,-,

^d!iM nitnc
cicisium
dissita

B.Bouumparem Talluc,;en. "v r«.,.ten.

(Saint Jovioz), <ul

;:,:;

3«.i«

«&

««no

lois «^

in Sabaudia.quinque

lacum Annec.cnsem chiliometr.j ab Annecto

olmi u(

s(i"c-

"".rYoi™ 9«Kfem ~
Zmccpe,-it,

"'-

ei !evo cultus ecclcsiastici supci-est vesttJ. ,,„/,,.„, Talluc-ii

tandemdiclurisumus. Nullumdocupc-vcntssen^ mcntumejus gesto,-um '^'l ^^os sanctt v.,-t olim cpi,aphiit,n, lahellw
dclur,nisi

Z/'"

t^'£^"^'o'^^'VO<-e iae'ultuse.ormdenuspia,n exsla,-e iruitcum

solium insc,-ip,um:quie laheila ad
quiai-um
,3,

ejits relt-

e,-al in ipsa ecclesia S. Geo,-ii

suspen-

Ub.U.

.4. Canoniz Talluerien»e Chronicon ms., pag. 534^40 .5, P.nget, pag. etlO. ca,.. Vll, num.6

-

^!;^,'cSSe:"-sLLxXV.Dec?e...eRe,„.-

Brasier. pag. 17.

^^

i\

DIE VIGESIMA NONA. OCTOBMS.
nnlHra in lalinam converItngua 9«"'^^!" sa. Illud e fZTnum non

35

^,

excide,-e e "^'"^""''j.JiZZul '1 permisit ''"•''"''3™^''"' narenti"*'hbus or us pa ent sc-ibil : S .lorms
.

™'^1

Z

monacho,-um Sariniacoisium sa,u:lo,-um diem ullimum obiis^e el in albo siguidem in me,no,-alo fuisse aUsc-iplum
.•

Talluerinm.

ALCTORE
R. D. B

diplo„wle anni P

ci,-ciler 1031

enim

.

aoilur de ecclesia Adalgaldus ej,^quc

n;"s^— '^"""-'"-~
mummundo
valeJixit. Postea factus

matrL.b .,..i„„ M-icci--In5: nriMassclaz pur, t ubiin s,lvaMasselli,vulgo

/^--^^^-o^-i!--!'"— !;t: Ponaiuus, inqiiiimt, Deo
tim dono dedcrunt.
nasterii,et

monachus

Saviniaeensis moomnipotenti et Sancto Martino

mouaster.o Bened.cti rprofessus Ordinis S. dicecesis Lugdunens.s, Saviniacensis S Martini locus, propterea creatus est prior, qui Masselh obviis bonis dies suos, n eo duxisset in

m

domno Iterio.ejusdem

ecclesiiL- abhati,

etomnium manentet manebusqui ineodem monasterio babemus m ecdesia bunt, omnes partes quas
et doUUilio

suocessorum ejus potestati.et fratri-

auoT

Dom.no, dcnceps, d,ctus To m,v,ssetque in appeUaretur Massella. AdS Joriuscumantea Sav.n.acenarchivio monasterh

est

in maBeat^Mari^cLovaniaci ct beati cEomi

dUscnplor : EK

^

oi-

mepelenle, ve,'ba amicus,

Zcodice ms.

bibliolhec^ popula,-e„ieteccles,ast,cam fjsse U-aditioncm esl,nam secus p,-^-

desumpsU Tawmcns.s. Hanc

CELLO constructa, cum decimis eccles.ai. el cum caomnibus appenditiis ipsius suntconstrucU.-^^). pelUsquui in eadem parochia eremiias co,iiicHur in hoc loco Neo immerito
plures sacris exercidis
disse,

et

S-actuspcspicuum

co,um popuU '^^J.cclesiasHci in ecclesia

Georii parochm plucs tunc temporis in S. ab.urde opmnmu> capellas, r/««. non
fuisse

quum ex his

gnavam operam decUplomaUs ^^-^7.'''-—

fuisse aut

domiciUum aut oratormm alicujus

B

\

CTprxle,-ea cum '::j:Iccro P"."-,r'!.^"ri:;: 1'::
^;^ f '^ me i-cxa,;. quodm «*'•' 'P ° chploncimalur prior. Etemm m
Macello
fil

nullo hislo,;co

monu-

non

l. Georii in Falcor lamen S Geor,us

menUo

(>)•

"

e,e p,ndem mla fmicU, cruvinsbeaU s^c^UoXlVaplu,;husep,sconut^Jam indea
ita

pisMsse,-ecoa,,itasJ,o,;u,,,,ue.^^n^umd.

P

^

•„,, fc^c scripse,-U .Ik
,,,

parochus no,^pcce,-lum, S.t,-a„.-

'"^"J

S,rf id

omnino

tatemodoindicaloi!lcp,'io,-oiuss,lent,op,e-

^julii anni '^'^^f^.^;^,, „„,^i, sac,-a ossa beaU Geo,-ii inspcctione,

lC18,m pno-

'^'s

postea
.

in

^orat.m

tranmutat^,

,u,l

p

^^^^^^^^^

f^Z^'-^"^
sac,-a et in ea

,

"TDe.late

popula,-ibus Lu.rem^ beati viri,

'-^erZh^^U

UUus

ossa

''-'"^^

;;j!:::!::^:::i:'n::z^intead.e^

-•

C

_

(3>

\^ Capclla. Cangius. Glossanam

^:^^

ir>y^-^

DE

36

DE

B.

ACBATE. ABRAMIO ROSTOVIENSI

DE
AUCTOBE

B.

ABBATE ABRAMIO ROSTOVIENSI
COBEVIENTAItXUS PKiEVTUS.
B.

J.M.

,

An

insc-iptus sit E,,l.e.noridibi.s oir.gialis
Rostovi«. situs et incote
fideni oh.-istia.ia.n
series.
;

Abramius Roser.-o.-es.

eo.-u.n

ge.it.ht..

,ovio..sis.

Traduonntur ad

.

Prio.-u...

opisoopo.-u.n et

prinoipni.i Rostovionsiu.n
S.ECULO Sll

meuntc-

B.Abrammn.
Rostovien-

V Q

fjrxcO' ^mnn Papchrochms. Ephcmcridibus intenius, ad illushwidis \ uwsquciisibus
^^'^^»

quippe ^5 octobris pervenissei, hxsii,

scm,na diem ^^„„,-^„5 kaicndarHs illa die fere ignoii. Hunc 29 octobns, ratus, .^^^ sancium Ecclesite russicce ad diem 2^ ejusn opus prosecutus cst.donec Abramium, cpiscopali pal-

Qui \bramii monachi

nomen

legerei,

cxfcns

Ephemerides bantur, nobis exhibent sauctis suum locum non chianai. Rostovicnsibus 14,Isidorus salus denegant ;mensis emm maji die diebus lo,23 et ^8, seu stultus propter Christum, episcopi, novemIsaias, Leontius et Ignatius, episcopus, ibi reJacobus
bris

Papebro-

demum

die 27.

pi-aisentantur.

dem mensis alium
lio

decoraimn, invenit; quem celcbcrrimum hac ipsa eremiiam. csse exisiimacit, a Grxcis die iO martii cidtum. die, a Laiinis vero sancto Episcopalcm ornafum picioris crrore Ai Asscjnanus bis viro affk-tnm fuisscpuiavii. Abramium a piciore mosquensi mi-

Nonne ergo consentaneum eral ^ Rostoviensis, inscribere quoque nomen Abramii enim lUe certe fama secundi? Dicebatur
nulli

adduxisse, tramultos Rostoviui incolas Christo librorum ita ditione scilicet vulgi et veterum Slavorum, Abramms ferente. Leontius episcopus

vero alienigenarum

fmnicK

stirpis

apostolus

eumdcm

{i). nvspcrito descriptum fuissc arbiirntur 25 ociobris Acta essent Porro cumjamdiei

vicxpticanda, rc melius considcraia, siatim inquircndam fore in hisiosum csi diiifjeniius halendariis eccierias Abramiorum rossiacis inscriptorum, totuynque negotiuTn

praidicabatur.PrietereamonastenumKpiphanKe, proponebantur reliin quo publicte venerationi antiquius et illustrius quiie Abramii, coeteris reperiri possit tiabebatur (4). Quum ergo nuUus eremitam, qui, priuter Abramium
Al)ramius
Mariie patruum,
scribatur, ad

siasiicis

Abramium Rostoviensem, XVII inKalendario Russorum populari saecuU
et

rcmitiendum ad diem 20 (t?). Traciare illud quod in re obiiyitp- m. llcnrico Matajne, qui
valdc obscura alii Abramio pnestiierai (3), prxRosioricnsi quoquc non minus fcticitcr hujus quibus hisioria stitissct, nodosque omnes

diem 29oclobris, verisimiUus vide-

tur

Abramium gra^cum

vero et notiori

motum, recentiori cognomini sedem reUctam esse.
loco

monachi implicaiur,

facile expedivisset,
,

7ii,

Unicam ha;c interpretatio. ditiicultatem habet. PaUio enim episcopaU ornatus pingitur Abrain mius, qui numquain episcopus fuit. Sed quis
pictura vulgari non facile
pictoris oscitantiam

pnsproquominiis id exsequereiur morie magis pera fuissct impediius. Qui casus vcl eo proposideflendus esi, quod cl.vir ad opus sibi tum sesejam accinxerai, ei quidem adeo streslavonica docQ nue eoque succcssu ut lingua
iestantur
valeret. Id tus, ipsos fontes slavonicos adire exccrpfa ejus autographa, qute scri-

agnosceret
3

'.'

Hacienus Matagnius nosier.

Mm^» Equidem errorem esse in prtedicta tabella qmd fatcor perlibenter. Nollem iamen piciorem '^'J^^'^' culpare, ac si negligcniius egisset. Nec enim
adco rudis
illc

aid aliud agctis essc poiuit, ut

monachum
tisiiicm,
et

reperi bens sub oculis habui, ei ubi nonnulla adcoque plurimum ad rem meam facieniia minime hic pnviermitfcnda. InteUigo commentariuniquo\\. Abraiuii RostoricnsisAcla pritna erai illusiraturus, ai cvjus ianium
initia,

Rosioviensem, quem nuUi certe fama secundum esse modo tcgimus, faceret anloco cuculli pallio donarei.

Ephefuisse proio-

mcridum grteco-7noscharum auciorcm hicromonachum Paulum Beryndam,

magna
vcro

utique sagacitateet eruditione,

delineatarciiquii.

Syncefhan hierosofi/mitanum, rirum in literis slavicis excolcndis probe nolum. alibi fusius declaravi (5). Ciuum igiiur ei piciura

commemorariinepheme^

2

Jam

f/mm
hisce

ob ipsomct exordio in medifficultate7n proposUam a Papcvocat
,

exprimat cpiscopum,

ei inscripiio

superposita

t£t nmliumr
'''i!u^r

^''ochio

25

in

ncca successoribns ejus solutam cui verUs respondet NuUus dubito, ait, die Ephcmeridibus gricco-moschis Abramium
: :

nomen Abramii prteferat, de ipsius inscriptionis genuiiate dubitare licei. Quid si loco Abramii legcndus foret Arsenius, archiepis,

illum Maria; patruum, die vero 29,

Abramium,

Rostoviensem archimandritam, laudari. Et cur Ua seniiai, subjicit Profecto, inquit, populare
.-

copus Serbiie, anno 1266 viia funcius et sanctorum Russoi-um albo adnumeraius a concifio Mosquensi anni 1549? Arsenii quidem

Kalendarium Russorum, sanctorumque nomina ornaqui praicipuo cultu soeculo XVII ineunte

memoria solei recoli in fasiis Russorum ad diem 28 octobris, quandoque iamen etiam ad 29 ociobris. Sane hac uliima die memoraiur
num.
32. --(5)

32-1. Kalendaria eccles. univ., tom. V, pag. 319 ct - t3) Acta SS. tom. XI octobris, pag. 391, E. F. t2i d) Vidc mfra Acta SS. tom. Xll octobris, pag. 759.
(1)

Annus

ccclesiast.,

ad 23 januar., in Act.

-

SS., tom.

XI

octobris, pag. 40.

tum

;

07

OCTOBniS. DIE VIGESIMA NONA

A lum

S

Man^ali glossato >™"°f^ vu-o "f^^^';™; TcuHXVh anno 1873 a clar.

m

n,.nr.hnmm

XVUg^odacomitcStrogono.vulipa„M^^^ /„^«'•«907.01)!««««.«"/"" ''JPJ'^:°'ZnL

a««

m ^^««''«"

/'i?"™'"

T

~
'

distribuere urbes, id esl^regenda!:.

alii

Polociam,
pntet

.ui Rostoviam, alu Belozer.om (3). •„„ «„,„ 304 Hosforiam fids.^e urbcm

Hmc

AVCTOBE J. M.

m^rrt

™.

ta-

cam: namRm-icasnussommfxdtpnnccps. X.™,ry„em -^;; ^ ^^^^ ^^ ^^^^^^.^ ^^,
fluviusKotorosliajungitcumV olga.aquoZZ
islc. nunc «Vc,(e. rf,7,ome(r« distnt. Lacr,s liostoviensis cclo chil,omctros ..^^atus
i.,„
,

' 1869. iZ CTprcssum cst anno ^»f° TanifcslocrrorcdcpingiturmanteUotmuu^. disertc ^noneatan


P

P

Zumtitulus supcvositus

,^, .,„^,,.„^,„

,,

;„ ,o„3„„./,„.v. duodc.

" Serbum pingcndum essc ^^' Sw,M^^^^^^^ intc.rta, ornatum Zaciius fa meZariof.9urato.quoin..truclumcstM<no

m^cm

proptcrca „,„. Rostovia quidcm condila fuU aWmos cratcolonisSlavisnocas.M.ones

^„„„V„rf ostium

/luvio,-um. qvo

suam

ch-

1837, A^ram'°.^f^' fonum Mosquensc anm qucmdam cpiscopum, t"!'"^ duZctor cssc salis hquet^ Zm^e]sed quem Arscnium numam fdcm hujusmodi fontib^^s Vondu^justomus uti nec

?

c"» hdbZ

ul ^,^,.^,.^^ rcddcrent. Qunrc ercmt ^olUoc^No.go^dHlcat^f^^^rini. ad ostium ^„,„^„ „,,, ostium iVfefar,» ^ ,,,i,Mitcr ad ostmm KolorosH^
ct

nolim, Qmd^" indc pehtxs acklcre argumenlis haurmnt cx Itbcshhahenl.

Volgxstatio.

slaviccm crevit.

m urbcm .laroquidcmpnccslMroslaHcxHc
qum
deinceps
prorincin^
.s-u.e ;

TlZcmclorilalis

.^ .^^^^

at

sxcxdo

Z^i^%
rZ^l

synaxariis, menologi.s,mm to^c Mcvangchis aHisque; nam c.r

y« t%ucntibus acleo cocccUebcU Eostov.a cdus
^;^i,J,,,,,^ditionis,utqu,cslegcsmp^^ ..tcdu.sset, «*«'"' «**^; lari convcnlu ipsa accipcrcntw. Trcntum

" ," ,^^, Znpta ^rttomnia c^u^ '''P'';'!'-'' Kalendanc aut in Zlnhbus iccmographorum hag,olog>c-as. „TJc spectant ad res
TcZcMmennonsuntmm,.aliapictorum
^

«

contradicente,

«^»
'

jf,„oaenscm incoUbant

maanmam par,urp,s,
ct

seu,ut Mcr,ani,natio barhara, finmc:

Zdum cimuratum ahaciue kajus ^ cnim en
Tnnliauas ,cr,pa: anhqua servant.ac sape in

cjcner^s

conIrndiliones seclulo .j„^, ,^„ 1 i,.u„de

p

„,

««

^^^ ^^^_
ji^,si,<: plagas

,„,.„,,-e.,.

,nsHm-

aquiloncm

ortcnlcm vc-

'•«"«'' fibuscbsHnct^ZocZ»"''^' -"> '" ipsfl "**,''.,,„,,,/,• ctiam sxculo

M.m

.„„,„ cu.
:

origiccs

4 Initio -1^''»'7'.^ 'd"'" E^cstabat tuncRostovue

i^X

"
.

"

-erro,- Non,lum

„„,

,ed

in

'J^^' Occiclcntalcs

'TFennos IZ^^'' «''«^ '"

Tschu,hosvc proprie
.

,

piolo,mm,s{(,),et

icurie
nl.

vico Tsch,^,d,Ln^

eg

.uiucidanda

:

'^'

'f^"'

,, .,V,,. «,

Z«fe/ino (8). Hod,c,;u Vo-

S:^;.

.o„.e«^...«
Russix

Antiqu,s.'<c"„s

""

-.--:;~^^
conditus a

ad ha^"^^^™--''j?n.fnriensem,indequc ^mgrasse .>

'-'"«

--

tur Rostov,

slav,cam Novgo,-od,cns,busJU'^-^^^^ p,-odU '""",'"• ^,,^ ejus o,;g,nem Host, tU irivnlu,n J,""",^,"-;,^,"^ Rostislav
'•<"»""'
signifcct

'^o^^-^^^^X^:

V. ^
^l"""'

,0

mter pars incolebat ,-egioncm
el

vl,„r„ Oham

f

'":'!

]^^isa"L

Mc,-iano,-um
.

Kliazmam comp,-enomen
.„,„

--J^-^-^r

*/««%'- -- ""XrJi,,,,.,.-,

''''''"")-Xinch,-onicisj<,r,,no,,mcmorelur, incmom J

asicculoXl

d,gm>sc^ adhuc_ tamen

voce slanca ^r,es ah eaclem

f:,ZAnut<.ration.

ncam. pmiuimj..^.-,, „; j^o,imilitud,nemvoc»m: 9«»^«^" ^,,,,, ^,-^,. de « schos a Mosoch 9"f ^^^f^ japheto. et quin et Slovcxos 'l^^"^''°'ioLm conrint. _ Augusto. Quan

m ^--- .;
>''

,,„,0

^.''''T^Hna,^m rel,g,one
/'«..P»'"

.parum a,sc,-ep,<'.^ " lentium cjusdcm fam,et

™;^'^^/„,.„,„,, UorcHensum
,
.

Rarican a

C<esa,-c

"Zhuo supe,-stitum yol,aco,nc,naMuc sup ^^^^^^^,
^_

quibus nec
_^^^^^^,^^

Rostou^^ ,M^^^^^ graphus cmaq,c,o,^^^^ ^^^_

^,,,.,„„„,, ^do, assc^^

^^^^ ^^^^^_.^^_

;^^.„.,_

„,,»,

,2,Ko,..akov,

de ^^^^^^:",^. <„Sre.nevsUi, Lectioncs Meriaotpr,nc,p,Ro^t°v..^S^^ g^^^j,,,,,,
(31

^'
,

_

Collect, annal,,

tom

,,

b-

_

,-Empi,e de

!<>-=

^^^

^^ movibna

:;::;'Me,.ia-et

Ge,manorum, cap,XL\

'°7-J;„PGtg,.aph.,lib.ni, cap,5,Cfr,
'"'
.

V^^^^^^^y^^^^'^. '"^Cl*^t.

- <9. H,st, ehron,Novgo,od.; Z^^'^"' fS^,;., eap. 109, 184, , oper, c,t,, pag. 1870, tom, 1, pag. ,Corsakov, viUBRuss^tom.Lpag.S^i.l-ir,.^

\.„„ Russorum. Mosq.

272.

DE
38
AUCTOBE
.1.

B.

ABBATE ABRAMIO ROSTOVIENSI

, -0.11 Abramii

a-ro,

«on eranl

nm

ma-

,.

,•„,„

saieulo

X

exeimle

Rostomam u

"<""'"\->flJ^

°a tec pnclermiUunlur

M

Itotw,

ac

aueloH, ehrisliano more mag.s ofe.nbiZuelo. iribuendum. Haud deoVeUs^ euUu die.no deo Veles ZTsermonem esse de euliu dirmo rn:;.«;;c.

Ma-ajd

Meriani habxussenl deo,-um non esl ad .erbum aeeip.endum
si

ZpoLus
c,-h.bilo.

^nb

«.

Hoe enim

voeabulo,

P''«"7««7

,uod non

in.nnibus^^usoeeu,-r^

menlio fial (7). Chronieon Nieonis adeo ne'^t^Zeedil quod

^r^iZ^in^uZl^niea

Z^Z%^^fielum,ul^usaue,orpluries ^Zer ^Ji eon,,elura^u,ejusauelor^^^^
Conslanlinopolilano tseral a Pholio
,

anms

Poj-ro ostend^ear^ 'aLnuL Lneupelur.d.nn.lalem sola.em Sreznmki Veles esse ,an,um (hversum deumquepeeudum.. noniine

mm,
missos

cl

Russtam fmsse 992 episeopos in sit hune .mpro-

lieet

to

mnZs

n-n,m exeunle Gi.em

omnibusnotum obm^e. s.reulo IX mortem
arekim.andrit.-e,

auetor^

mX.lcoonalos
, ,

esseputant.p.-.velarescnp.i3)-

«Vnj^^.P-^^^^jf
'»X;Vx/ "«<«e s^eul

,UGK,-ek.lille.-a,-umslavicarummao,s Chrislianx apud Rus.^os 7 Jam rcligionis

m

^'"^'f''''

«,,,,,,, „v.a finem Russia has diceeeses jj.igradi, Turoviee, Pe,„,„...-,

XU
^'" """'•*;

reia.ilavi!e,

vtaaim.r.x uv
esl

Poloeire,

.Ju.-ie,ni,Novgo.vch!eet Ros-

suo.-um p:..e.p..m %aZio,-es tamen R.mi " Res mel^us sueeess. imalis.mte.en.pla{4). depo Is q.mm a,.no 988 dux VlacUn..,-us Ch,:sh puhhee nenlilium e,;-o,-ibus, fidem eamque unive,-so populo K.oirofessus

to^Tubi nolandum

pe.-line,-e

vel adoee^nibusjaeentihus velad me.-.d.en.., qu^ '''''''^'""'^j^ dentem, seilieet in Russia

ad R.,.siam orie.Malem,

solam Roslov.am «* <"« °«:

a„.plectendam(5). Quamv.s viensi p>-opos,al Ch.-ist.a.ia faeta lunc non lota oens Russorum merip,-iestilit pars ad
fuc.-it

est.

Unde liquet o,-ienlalem ahnigenis eam tune

Russ.am.

qwim ab
sechs

ineolentib..s

roeares

TsSiensem,
in le„eh,-is et

maona,,. pa,-tem adhue exeepta u.be in umb,-a mort.s,

id

tamen

et potiss.mum diem et occidentem dcocns, «ans eo.istans. At er populis 0,-igine

m

'Ru^orieni^tem i?wM,a«, 0,-ienlalem
Quem quem
iruviuin t,-aet.,.m

et

seplenl.-ionem v.,-s... seplenii-ionem rc-stis.
_

"°""'"' Roslovia, tolius .-eoionis <y»«'','" ^; exeunle s^culo XI non ,nvepite. Quod ioitur episeopahs secles nUur in islis parlibus alia esse po-

pop.di alienioe..^.. fin...ete, ^ iJ-^i^^-^' Christiana nou nisi !,...„, i^.„M,nnl., -611010 CI.,nslia..a..0Hnisi sHrpis, incolchant, religio filicqm rercanante Jaroslao.S. Vladimiri obtinmt, nnum ab anno 1015 ad annum 1054 Rostoviaesset hujus invecta fidt. Quum autem videtur ibi renionisurbsprtecipua, dicendum reluxisse. Licet au-

C mJ^Z^ Z
ne,ra\se
,

^"^^^^^^^^ridZs^ment^
verisimililer post

eh.-.shanam eh.nstianam peposte.-ius fidem te^ test, in eas Posie.iu ,„„„,,,„, yiadiVI

mo.-tem

autem anno 990 aul r liniquaciuam
eccistimant eh.-onoo.-aphi
plaeilis
no.-!t.-a

f,992, ut

«itale

'-^^'-'f^^^^ZZ palroc.natur Maea.ius,

primo Inmcnemngcllcum alienigenay-um terris, fem jaceret in mediis incolebant naiione Russi, vclpotms mul(iea7yitncoieua7uvtu.*u,..^^^^-^-^->^--."multi
Novgorodensis, Slavi Erat -""^ colonia Slavi. E,-at enim '^"^r: R.css- In horum quam reoebant v„: nahone
.

nunc Mosciuensis
nulU /^
prxsules
,

n.ct,-opol.ta.

TinA^B.Abrami.co.m~- Qua-et

~
p.

^^

eam

temwa
.„

I^liZ^^

fut: plnZ^indiL J« « ?

duces Rostovienses. '^^.^^^^.„^,-. facilius notari possinU auiores. " tum p,-ineipum in

Iraliam h.nonsecusaenost,-oa:voTasehkenh..nAs,a
opntrnh

secl^es c,-eeta fuit Roslov.a^

ep.seopa-

^^"^"^^aem
''^'^^^^ZJ^x. atlamen neui.um.
,j

a.TO>c«f< Rostov.a. tum Iraelus episeoporum :

Haud me

C

TpllrilZiie)

Chron.co Ntconis n..-rari reiioionem eh.-islalet in

qw^^i omni

numero per-

feclu.n. p.-opon.m...

PRINCIPES TRACTUS ROSTOVIICNSIS.
862 adrenit Ruricus, Normanno)-um et vocantibus Slovenis Krivicensibus

EPISCOPI ROSTOVIENSES.

CHRONOLOGIA JUXT.V AMBROSIUM.
qui 992 Theodorus Grsscus,
eodem,

Anno
duT.

Amio
anno

Merianis.

revertitur

inpatriam

(9).

quxprceAnno 864 idem Ruricus Rostovix, erat sedes.virum nobilem, cipua Merianoi-um
suujn vicariuni priefecit. AnnoStQ Russis preeest Olegus.
tom. 1. pag. G4 et 75; ibid.. <U Cfr. CoUcct. annal.. ^^' •" «P^'"* rhronic.Voskresensk..VII, i.ag. 338- pag. 50 et seq min. publ. cducat.. tom XLI, periodico pag 293; >b.d.. not. Zabelin. oper. cit.. tom. 11. ^f Histon^ Russite. 512 ct pag. 520; Soloviev. ifii nR.. do VA.; not. 7.. Cstron, BuUo.in «.SVa t„:. ct o, 1847. tom. IV, numm. 74 Pctersb d de S der slaviachen Philologic tom. I. nnc 22 -' t3) ArchiV slavische :S l-i^ et scq.; idem. Eiuleitung in d.e Kostomarov. chiclte.tom. 1. pag. 100. Cfr. fttUurge pag. 585. 58. .no irVestnit Evropy. 1873. feb.. XIV. oSolomone i Mtovrase, 1872, pag. lovski;Skazamja
.

revertitur in Hilnrion gr^cus qui pariter patriam.
,

istorija do Mongol. pemda. Pogodin. Drevniaja Russk. Gra^co-Slavipig.GST. -(4) Cfr. Annus eccles. tom U

tom.XIOct..Solovicv. cu".add!c- ^^y^-^^ Act. SS..
H.stona Russi^. tom.
I.

pag. 149.

altera edit.; Golu-

Russi» sub Vladmuro, in opere binski De conversione m. mart., pag. lo7. noriodico minist. instr. publ, 1877.
nevskio.
Rusa.,

-

Horisi et Glebi, edit. a clar. Srez5) VitaSS. martyrum (6) Collect. Annal. Petrop., 1860. pag. 6.

-

W

Liber graduum tora. (7) Oper. cit.. genealogicorum, pag. 144. 145 et 153. (8t Synopsis. edit. 1680. fol. 78 52. tom. 1. pag.
I,

pag.

63

el

seq. Cfr.

-

-

(9)HistoriahierarchiEerussic8e, tora.

I,

pag

114.

Anno

:

,

DIE VlGESlMiV

NONA OGTOBRIS.
Leontius qui moriiur anno 993.

30
AIIITORE
.1.

912 moriiur Olegus. Dein sileni ande Rosiovia usqiie ad annura 988. nales Anno 988 magnu^ dux Vtadimv-us bapiizaiur. Jaroslao /iiio, ei paulo post Boriso fitio Rosioviam regendam commiiiii. Qux proprios

Anno

Anno
tur

M.

1077 Isaias creatur episcopus el mo)i1089.

anno

CHRONOLOGIA JUXTA rHILARETUM.
ylnno 990 Theodonis creaiur episcopus
(2).

principes iia hahere cospit. Anno 1015 magnus dux Vtadimirus moriiur. Eodcm anno occiduntur ejus fiiii SS. Borisus et Glebus{i).

Anno

1016 Jaroslaus succedit

suo pairi

Anno 992 Theodorxts secedii Snzdatiani. Anno 1023 Theodorus moritur Suzdalidi.
Hilarion
(3).

S. Vladijniro.

Anno 1054 Isiaslaus suo pa'ri Jaroslao succedit. Sub ejus et succe.<!.wris regno Rosiocia regitur a ducihus Norgorodiensibus. Anno 1073 Sriaioslaus, quoque Jaroslai
filiuSy e.xcipit Jsia.^launi.

Leontins qui non ante
.tcopus Rosiovie>h<;is.

annum

1051 fuit epi-

Anno 1070 vei 1073 Leontius ohiit, non aur temanno 1077, (ut ipse alihi diTeramJ{4).
Isaias 1077-1089.

Anno

1076 Vsecolodus, duos Per^aslavise,

quinius Jaroslai /ilius, Sviatoslao succedii occupai Rosioviam. Anno 1093 Sviafostaus Isiaslaides successit

CIinONOLOGlA JU.\TA STROJEV.

Vsevolodo ejus nepos. Anno 1112 Vtadi/nirus
dictus

Leoniius exeunie scecido
/ilius

XI

(5).

Vsevoiodi,

Monomachus,

succedit patri suo.

Sub

Isaias ineunie steculo XII.

B

quoconditur

Vladi/tiiria Klazmensis.

1125 moriiur Vladimirus MonomaQui, ah anno prxsertim 1079, quo Rochus. stovia ipsius domui solemniter addicia fuerai, priccipuam cu/*am gesserat hujus urhis; ei

Anno

cum
/ilios

ipse in ea

manere non

posset,

eam per

Ani/nadveriendum est de A/nh/'osii cataquo post Isaiam tanquam duhii po- g nuntur episcopi Hilarion II, Theoynosiu.^i I, Thcodorus II, et tanqua/n cc/ius Isaiiv successor, iemporc Vladinnri Monomachi,Eph/'iem ab eritdiiis Russis ordinem quide/n hunc prologo, in
^

suos administraverat, Mstislaum, anno 1095, etdein Isiaslaum.

bari, scd ch/-onoiaxin

minoris

/ieri.

IL

Summa

c;ostorum B. Ahrotclas, lides

mnt

ei p/^eces

mete.

»

«

fieri vis,

/'cspondit senex,

5« voti compos vade in orientem,

mii.

Ada. Eorum

inquire
co/-a/n

et varise classes.

Joannis Theofogi eumque Vidensquc » suscipiendum Abramium oh iter mag/ium mcere/de/n, illico addidit : « Domi/ius iter

domum

i/naginc ejus precarc.

tuu/n b/-eviabii.

iK^dequam
oita

B.

Xhramn

Kiaic/n definiar/ius,

tuni rr^^sti. ct rcs gc.^tas crplice/nus,

adnmh/-aada

est

ca etaposto'
laius,

C

cjus vita,tum expendc/idic scriptioncs c.v quihusnohis innoiescii. Naius feriur Abraniius, ante susceptum. monachatum vocatHsAbe/-cius, etpiea/-eligiosis parc/Uihus, qui eum liie/'as

mius itine/-i Ischniam t/'an.sie/'at, Rostovix vici/tu/n, cum vuloccur/-it senex quidam, visu venerahili Qui, percepta iiincris causa tuquc se/-e/io. ad idolum a Accipc, ait, hunc haculu/n, vade
illudque pe/'cute
Ch/isti

Con.tilium secutus Abrase com/nittit, Jamquc /iuviu/n
n
,

-

.-

tatem edocue/^unt. Ve/^um per/ectiorem vitam

wmulaius,

domu/a paternam, ei, Deo monachus, venii Rosioviam; inspi/'anie,factus
reliquit

dicens : In 7ioniine Jesn p Joannes Thcologus jinecipit tibi ui .mbductus est. /-uas. » His dictis ex oculis cont/-ivii' Apostoli mandata effecii Abramius

lacum in cujus vicinia celiam sihi posuit ad in Jcjuniis et orationibusageyis. Ne/-o, viiam Rostouim adhuc iunc te/npo/'is degeha/it mulii
idolo/^m culiores, in vico Tschudic/isi adorantes
idoiu?n, Veles dictum. Quam dolore affccius pientissiimpieiatem mus Xhvamins de/levii,petiiique i/npense a Deo raius ut opus maligni spiritus dissolveretur ; non posse. Quasine divino auxilio id /to-i secutn /^eigitur die, dum rem anxius

que idohtm.Quo tocosihiS.
vide/'e est

Joa/i/ies appa/-uit,

elia//mum wdi/icavit fe/npiu//ici sac/-um .Ila/ic

saxeum

mmmo

a/diquamS. Joannis Evangelistw ecItem uhi clesia/n tig/ieam, ad /'ipam Isch/iiiv. B.Abrainius Epiphaslete/'at idolum,exst/-uxit addidd mofiasteniai Domini ecciesiam, eique

igni dest/'ue/-e riu/n; quod tdoto/'um cultoz-es sed f/'usira conati suni, donec tandem plwies, ei /nonitis victi, hapiis//io B. Abramii patie/Uia
suscepto,ch/-istianie /•eiigioni

nomen dedenmt.

dam

putaret,
ritque

sedens prope idolum, vidii senem quemdam percgrinum ad se accedentem, quse-

undenam

venerii.

A quo

vicis.n/n ro-

in monachos edocendis pomit, haptizatosque monachorum nu/nero, --;^,^^^.,„ Cresce/Ue totondit.
v/;Kim..>.

10 Priccipuam

suam cu/-am inpueris literas

^egnante

inquit, enixe oro gatus cur doleai : « desiruatw% nec acceptai ut idoium istucl

Deum,

et p/-io/'em ecclesiam ampliacU inst/-uxit. F/'at/'tcxtcaque supetlcctiti

lib,-is,iconi-

hus

IbW.,tom XI,pap.l84. iD ActaSS.,tom.lISept.pag.633 pag. 39;Cfr.Chron. S*^. Russ., ad diem 28 jun., -(2) Vitw
Nicon., tom
pa-'
I,

et

maji, pag. 1C4 Vit« SS. Russ., ad diem 23 37;Scr(ziu8nrchimandnU.K.lend.Onent.. Vit^SS pag
;

Kl"cev«k..

pag. 105.

-

(3,

Colloq. Orthod., an. 1858,
ecclcs.,

tom
tom,

II
l,

pag.'288:

Cfr.

Macarius.

H.st^ Eec.es.

Ra«.

302Cfr.M.icarius.tom.l,not.25 -^4> Annus
;

pag. 16;Golubinsk..opcr.

cit..

pag. 37.
328.

(.-.^Stro

pag 138

Philaretus, Hist. Eccles. Rus8., part.

I,

pag. 21

jcv. Seriesepiscop. et

abbatum Rubb.. pag,

^^

40
AUCTORE Mi-

DE

B.

ABRAMIO ROSTOVIENSI ABBATE.
animadvertas opo> Vitarun^ aucioritas ,sedulo biograplws. scriptorem, tet, nullum, prxter

D

exhibuit bm virtulum omnium exemplar .« sve m pistnna eam eis labomns, sive in toligna, aut fralrum e.lwta seeans

Zim,

^Zfn^pe Vladimiro, hominum dritam.Nec ideo tamenmatorum

Zns.numq^^amseseatiis monadns reputan episeopus locannuente meliorem Quaproptcr oreavit illum arclnman.

nec sseculo non solum tempore iequalem,scd memimsse. heati Abramii

,n-

ex ejus vins Quidquid crgo de ipso nomnus, scriplionum unicus fuit acceptum. Harum fcreper totum mtts fuisse fons videlur; 7uim

XVI

antiquiorem,

Abramms. /.«to seetationem effugit Deiservus, ingentem thesau,-um,a enim aceusatus, quasi conve, tisset u.9us monasteru se inventum, in comprehenditur,ctVtadimiriamKlazmensen judicandus. At \ aabdueilur, a principe mnocentia viri milissimx
dimincs, cognita
sequi obdo,;nivit. scputusobdo,;n,v,t. scputtusadeptus, adeptics, inpace Ch,-isti suis in mon^cr,. a ,. oo quecst a d.sapulis summam gestorum B Abramii,
scriptis enarrantur. proui in antiquioribus tamen non esi magm prin-

decursum
loca,

autem est quibuscum vcrsatus est. Lugendum coxvo, sed recentiori ActaAnfra edenda, non a scriptore quisolamoralcmtraditionemducem pro conscripta. Hinc fictitia
adhibuit,fuisse

qux

crcipias inter seconcordant, modo ahhas. et principes hahitavit sanctus

eum p,omultomajore veneratione et affcetu provectam seneclulcm eaepit. Bemum

veris,incertaprocertis accepii.

Atqueidem

docu,ncnta nobis. ™;;-;;,.^ ^^^ P^^^^^^^^^ iUust,Jtibus. non nisi mi,^ominoiilustraniibus,

episcopomimRosiomoneo de Aclis sanotontm l^ic. Ignatii, de quibussaiviemium.Leontii,

diio

Habcs

hic

B Abramii gesia

Pneiermiitendum

inplurihus codicibus cims Vladimiri nomen tn dcsiderari. Pariter iacetur

remutilitat^mprxhcnt, valentque proponendas. JSiex probabili conjectura Abvamii VUa : cujus hilo melior est tertia B. Tschuhlodijudicans Ahercmm

iantumad

m

Jptimx

notte
et

Prologo

Sed legitur in Menologw Uagno inOfficio Macarii, metropoHtx Mosquensis,et
typisedito.

Uenologio Demcirii Rosionensis

non ZZUiUuifloruds.'culoXlV,ahK^^^^^^^^^ heaium vu^m bap- E Rostocicnsi, narrai hcnc
aucior,

prxiuxit , ui inecclcsiastico, cui verisimiHter

Vladimirinomineveniuni feriusdiceiur. Ai
duoprincipes,
aiter sivculo

Valaamico sanctistizalum fuisse iu monasterio quum hoc monastenum sima. Trinitatis sed XIV condUum fuerit {~\
;

nonanie sccculum

quorum

alier via'it sxculo A,

gni sit xiaiem.
In
scs
trcs clfis-

mentio mafii ut hmc defmiendam B. Abramn momenti ad

XIL Einc

Salcatori Transflguraio. ejuscjue ecclesia sii /uinc nonautemSanciissimte Trinitati sacra, rpse An-ut faietur

.

divufunVitre,

sunl mss.^alne ViVajAbramii, quar-um alix
typis editx.

11

Ad

tres classes

omnino revocandse suni
spectani e.v

narrationem fabulosam, olimputarat (^). dreas Murariec, qui veram minoris facimus. conscripta sunt 13 Jam de tempore quo
.

ct

quarum

tur B. Abramii

Adprimam dassem

quarum
cla.9sis

seu narraiio in hreve coacta Prologo

Acta B Abramii. t^terrimam ^^^^«-i-"---^-^^"'
essc

Contendii Philaretus

(4) nullsE antc

est. Sectind.ai Srjnaxario et Menologio inserta quatuor etequc prohxiores. .^unt iantum

unum exemTertia iaiulem ciassis nonnisi codicc nempe Regulx monaplar exhibei in Valaamensis. In Viiisprimxclassissile,

^X^ posieriorem ; Kiucevski XV nonexcedere. At vero (5) eam steculum stecuium XI V potius referenda videiur ad tum meniio magni ducis
steculo

XIV

xitZ
^^

sierii

ante ejus adventum fur de gcMis B. Abramii Rostonensem videiur aniiquior in civiiaiem commendai oraiionis tenuiias. Inse.-

camque

Abramius natus eundte classis Viiis legitur B. Galiichiamsjuvems Tschuhlomiie, in /mibus Novgorodiam, hincjietiisse monasteinvisisse Valaamense, et Imhitu monastico ihidem

jium

rium monasieriorum confusio principum ei prtesulum nominibus ianta esi ui stgnificd xiatem et varietas qutc quidem sseculum a factis ionge disianiejn, et vergens. Quin eliam opin(yr XIV ad finem
:

exiens : quodsuadci iunc esset Vladimiriensis, in cujus ditione minorum quihuscum Rostovia,principumq^ie commemoraiio pluquoiidie venareiur ; tum Rostovite ; ium ipsa in

:

Rostoviam suiit hcec sermone cxposila. gesta fusius ei eleganiiori tantum 7^efert Tertiie classis biographus non monachum Tschuhlomia fuisse oriunheatum
susccpto,

rerermm

esse

.-

antiquissima duas paries quihus consiat Vita scriptorihus ei diverso tempore F a diversis confectas; non solum quiaJuxtaposUse
fuisse

poiius

dum, sed eliam parenies eihnicos hahuisse. Addit eum quum sanitaiem recuperasset,primoNovgorodiain pctiisse deinde Valaamum,
, ,

sed

quam arcte connexte iegenii apparent, maxime quia inprioreres cvenisse dicun^

ihique

nomen

monasiicam. aliadiisse Rosioviam. Ksi hivv ampliftcafio exordium, idque }^m Vitamm, .^eu potius contracium, Vitse prolixioris, nunc depergesiis, narraiur ditiii. Quibuspostea clai-uerit

dedisse chrisiianx religioni ac induisse vestem, ei tandem re-

Theodori iurtempore S. Borisiet episcopormn in aitcra vero tempore quo et HUarionis; habcbat exsiabat Vladimiria Kiazmensis, et prior Roslociaplura monasicria. Insuper pars

quodam fundamento

nUUur, conira Acta eoprorsus destituta videiur posierior (6). Vtx classis letaie inferiora sicnt.
historico
dici

eodem ferme modo in omnihus codicihus. Primam Vitam scriptam fuisse sxculo XIV,
.vecundam steeuloXVI, tertiam smrulo XVIll,
quK
dubia-

secundte XI enim ac ne vix quidem a scripiore stecutt natus a poiuU B. Abramius Tschuhlomi^

parcniibuspiis,abiisqueiniiierarumdocirina

opinandum videtur, ut mox dedarahimus. nnandum videiur, utmox dedarahtmus. i2 UtauiemprobesciaturquantasUh^^^m
KIuCfr. Philaretus, Hist. eccles. Kuss., pag. 118; Rus3., oper. cit., pag.276; Macarius.Hist. cccles.

Vulgo pulmUur scripia illa Acta steculoXVI. ^c/^ u». """"' ^ a^Ue annum stecuio j^.vi. Tertiam Viiam non . imcomposUamfutsseopinaturPhtla,etus{l),
insiiiutus.
'
.

,

sunt fidci
1840, pag. regrinatio ad saiicta Russi» loca, Petropoli,
{i>

cevski.

78 et 135.

(4)

Saiict.

Russ. Vita, ad diem 29 oct.,

(2) Anibrosius, Hist. tora.lV. pag. 193. Russ. Vitii;, ad tom. Ul, piig. 485 Philaretus, i^anctorum diem 28 junii, pag. 127 et soq. - (3) VilM Sanctoruiii ec;

hler. russ.,

35. lO) Ibid., (5) Klucevski, oper. cit.,pag. pag. 291. 0) Vitae Sanct. Russ., loc. cit., pag. 30,31 et381.

-

nota214,

cles.

Russic«,ad diem 29 octob., pag. 424,

odit. 13511.

Pe-

archtepiscopus

DIE VIGESIMA NONA. OCTOBRIS.
A.

41
AUCTORE

quiainilla archiepi^copus Tchernigovicnsis, Dcmeivii ef Psalteno quxdam evc Uenologio
leguntur. officiis aucld desumpta persecuti sumus, 14 Infer has. quas
Vrct

J.

M.

111.

Quonain tempore

vixerit

p,i,„a codi-

cum
"' est

class^s

(arum ctoe^, prima codicum

et

numero

prffponenda

est, quamvis antiquitate ctetcris prxsiantior negUgcntia librariorum haudpaucsR mendx pertinet primo irrepserint. Ad hayic classem

B, Abranniis. Varioe sententiiE. De Vladinnria Klazniensi.

signalusnum. codcx musxi Ruyniantsoviani puhlicijuris fccit Kostomaroc, nosqucm
,

^uonam Q
odcni

xvo

viiceru u. Aoranims, «(/» v".»<-.

modo narrant.Etenim Macnrius eum

j^

Abramii,

^,,^(1 iHfficU,-

434

infra lccto,m quc iniegre, latinc redditum.. caihesubjiciemus; dein codex ccclesuv oculis

nrimodeccnnio propagaifc in Rus.^ia religiolOUO, multo nis Chrisiiamc, id est anno circiter
vixissc rontenante Leontiiet Isaix tempora. Vladimiro Monodif : confra Philareius eum ad anmacho, qni rcgnavit ab anno 1112

cst

argumen-

tum.

Menotogi^im dralis Mosqucnsis, seu

Magnum

octobri; licm archicpiscopi Macarii.. inmense num. 550, sxculo codcx bihlioihccte synodalis XVI, XV-XVl scripius, uii et alius ssecidi

num

sianaius
bliothecie

num.h^h. Quihus adde codicembianno Volokolamensis, exaratum
"^*."'''^,^^^'

opinatur beaum senientiam iniens Klucevshi 1073 et 1077 evangelmm virum inter annos

U25, coxmim fuissc ajjirmaf.

hamdem

1540,

sseculi XVII; iSOOet 1208, quorum ultimus biblioihecte public^ Peet totidem codiccs sxcidi XMmedii, tropoliianic. quoruni unus

Undolscianos tres signatos

Rostomtepnvxlicasse. His viris seninmt non cum plures alii ferme idem Abramagnm uiiliiati fuerunt biographi B. non docusiquidem, etiam aniiquion,
mii.

doctis. quibus-

Huc quoquc periinent, tum
.

codecc Solovecen.^is

menia
ecclesia

retera,
;

sed

tantum

tradiiio

oralxs

«nm

1634, signatus num. anno nium Miluiinense scripium ab

818

tum MenoloiG46 ad

prxsto fuii

asserratum Mosqiiensi.QuihusMacariusJiodiernusarchie1654 et

in bibtiotheca

synodah

primas
in
illis

minoris est facicnda quam caiholica regionihus, a quihus reiigio
tenuerit,

qux apud Russos, caiholica. modo ecclcsia

cum

iht

modo

schismatica

duos codices .nt^ piscopus Mosqucnsis,addit et m),ahosqucduos bibliothccivfnum.39
ipsins
ea-

nunquam

bihliotheca

Acadcmix

ecclesiasticx Petro-

Novgoroden^iSophia, politanx (num.2l0jei

signtfcat qudms auior scriptor nullo indicio principibus B. Abramms episcopis, quibus Rostovi^ fioruerit. Scripiores ;<:'« "'«-^;^

exulare coacia fuif

.

Jam

tlle

anti-

rnum
viani

503;.

Eadem

Vita in

dacta hahctur in codicc

compendium Musan Rumianlso-

re-

recerdesalii

ahUdaeum a Theodoro.au
refenmt. Pe,h-

rione,episcopisRostoviensibus,isticarchima'

num.

307, stcculi

vix discrcpantaVita Dem^fruRosioseuSynaxario et Mcnologio iamen nulia de Tkeodoro liens!s;in qudms

XVI. Hx omnes \itx typis edita tn Projogo

drifam

fuisse consfiiutum

ttetUpruu.peVladinnro,J^^^^^^^ Ktazmenn, vixtsse. \e,un

etmiarioncepiscopis,necdeBoriso

et

Madt-

oppidoVladimiria re.rennt duo quum iractum Rosionensem Vladimirus, iempusquo Inncipcs nuncupaii

miro fU meniio,
A
.f

licet

in plcrisquc codicibus

/oc>te staiuzibimLasteriopr^fucrii haud sunt sedulo e.rsententiic tur. Quare singufic

•::t

"

mss. occurrat. pauci sunt codices ; qiw15 Secundse classis iu.taea.no^ clamu. in e.rce,j.Us. Kostoma,-ov. codwem ncm factam a Nicotao anno ilO^, Rumiantsoviani ca-aratum

pendendije.
17

Z ^Zn
mus^i

-„.„/ n ,\hnOlimsatiscommunisopinioe>at,^.i\^v^
_

rtrlcqtuini.^ ^.^ ^^^,.

anno iOi^ r^^Mmco^vumfuisse S. Vladimu-i,

ut^ris tUur-

a^lmi^ ecdesmtic^ Petropohtan^.Macaduo cod^ces s«!cuh XMad rio tesle (l); item momsterio Sergn fnum. 6olJ. , XVn. unus in ^ (num. 586). Eo^-um maltcr apudVndolscium a discpuUs ejus est: Vita. compend.um

Z sionatum num.

156.

Alius

esl

«"«'"

quonam fonte manavent, dmvita funcii. Ex constat,emortua^ naleZn vaeai.Ittud tamcn notatum essc rnquodam ZnB Abramii annum monasterii ah tpsomet Rocodfcemanuscripio
tur-

g^as,

'^onAiti; ^^^-'esieAmbM^^^ ChnsitnaU
KoAem^nm mS,tdestanno
iOlOdie20o.tobrissancUeexuvia.ejusB.Ab.a prope altare, ad dextram
mii^recondita. fuerunt mainventa; sunt m d.ebus et incorrupUo aiu Georj.u. Vsevolodi, ^' duiis Vladiminensis

F

^jZ

conscnpinm. ridest B. Abramii; gua« «< d,scipuU B. Ab-mii sed, ut recte monel vixissent. eius disciplina inejusdemsanct, lasilis Klucevskim. 9'"«

Auctores >lh

Tem

^lLuntur

H/eno
anTm^

^^ Mo.qucns,s lempus concilu risimiliter circa thaumanovorum in quo cultus

opus confectum /«^^

--^'

^louo psatterio commemo,-a,-> ad cor^or. tmanlm dicm invcn,,onem ut ,efeli,uam
et

eum-

B^hramii

l"dLc ahud Al>ramU«o<;^«'
'Zcet
"""
/".':'"'•

id absu,-dius

est

cfTatum ^""-c

k^mensis et Maea,-ii t:rtume.intcgro,nuUiusfideiessed,:n.
mus.

magno

ope,; lustortoo

TZ
F6

B.

V^'^^'^

X;/«ut

'ZntTZ^ucto.-itat.s.

InmZcn

M
'"'''•

vindicent; speciat,m

Z::t:ri::efZ:Ugieiseauteadn,t,e,,da

tom
<2)Oper.c,t.,pag^26,notaA
W)

III.

«

-

'"^

suni,

Octohris

Tomus Mii-

42
AlTTOTtK
J.

r,E

D.

ABRAMIO IVOSTOVIENSI ABBATE.
D

M.

mni:nam

non itmiluerit.SancsiCcuIoXVIl a7itiqmo> a omnium anni 1025 editio prima
editis) ei

i

Ca^»nw5 /iic .^o/wni dc libris iypis prorsus carent. alia anni 1627 kalendario inveniiur in eddioneluoQuod tamenjam simillimum syviensi anni 1071, diciturque
ediio (^). naTario, Moscua^ anno 1046 ///pis etiam in prtcdicia ediiione

,'„_„, nam, r,yn>t.P.rauam omnino esse mancam : ,,^,„, prxterquam qnod Vladimiria Klazmeyisis antiqua essepotracius iuit comparate ad plures alias istius I urbes, non reccnsetur intcr urbes ab Olego
.

captas

nec ullus scripior ante sccculum XII illius meminii{(}). Quibus adde quod in ejus cxordia ad Chronico synodaH siccidi
(5),

XV

Zonll\TuXari.

alTcoZ" qui
Z anmmo
runt, va/de
solcnni.^i

IK enim crealionis modoaiannoz:>0&,modo

scriptores dubi.v

f,dei

Macano
t^.n,

sufrrnnanI,

iur(S).Tande>nnotumest

llad^nnnun

annus a schismaticis omnes noRussis, tulgo Raskolniki dictis, ut
habeiur.

Verum. hocce

tum Vladimirum II .^cu mine Magni fuisse auctos (0) 20 Secundx scntvntiie patroni.
ius (10), archiepiscopus

Monomachum

no'^«'cunrfa propiuscstfidem

Philare(13),

loeo parvi iiiterest, siine

1010

;

nam

annus 1018 an annus ex uiroque compuio teque seque-

Tehernigovise,

Ka- quam prima
Ser-

zanski{ii-\,Klucevski

(12),

Korsakov

retur B. Abr.imium

Jnm

cnristianum

fuisse,

tentife,

tressuntsrnqua-

quando sacrum baptisma suscepit Vladimirus, quod sane concedet ncmo. cTisti18 Quas incptias HhrarH errorem

rum prirm

mans archiepiscopus Mo.^quensis Macarius^ amioGol^anuum G^o3 .'teu annum Christi 1045
opinafur. Ai ncc hac ratione sufficiendum tolHiur o/ntris difficuita.^; nisi probeturB. Ahmmius i^evera ftomisse tempore S. Vladiinin ct ad Jnroslai cjus fUii {principis ab an. iOih
1054). //oc rerisimilce.^sc dcfcndit

eic, gius archimandrita (14), M. Tolstoi (io) sxculo exeunti B. Abramii res gcitas illigant XI et incunii XII ; ita ui bcatus vir inier paganosRosfociicdcgerii anno iQ73ct sequenHSic bus, mortem autem obierit anno 1117.

^

mc

MacamtsiS),

ea qua

pollet et^ulitionc,

omncmque tapidem
Abramium icmpore

morei ui ptanum faciat

B.

RostoS. Vladi/niri, condita urf/c Vladimiria, Christiano illustra.9sc. Qiix quiviam lumine dem opinio aliquatenus concordai cum antiqua Vita .whc// viri, in qua pcrhibetur vicrisse

tum sub

Vladiihiro ejusquc fdio Borif!0,anno 1015 mortuo, tum .mb episcopo Thcodoro solido vel Hilarionc, vel mb utroque. At hiec
carent.

ynaximc nixus, quod, ut vidimus, in aniiqua Vita commemoratur Viadimiria Klazmensis, steculo tantum XII condita. Verum non omnino ftdem facit hoc argumenium, quum nomcn Vladimirix vcrisimiliter antiquissimis Aciis a receniiore scriba interpolatum fuerii. Alteram probaiionem petii Philareius ex nominc archimandriite, quod in priore Vita tribuiiur erat B. Abramio ct ante sxculum XII Russis Kiucevskius, .qui Philareio assen^ ignotum. Abramium tii, jure merito parum curat B, biographis cotevum S. Thcodori vel a suis S. Hiiarionis episcoporum perhiberi: nam,
PhilarctHs
{:\Q),co

fundamenio

Etcnim non

in

omnibus

ui ante dixi, hcec ei alia nomina videtiiur lcvi manu Vifce antiquiori postea superaddiia.

codicibus occurruni hicc episcoporum et princtpum 7iomina, et sane ani iquissimo biographo Sivcidi XIV, SS. Thcodori, Hilarionis,
Bori.fi

Ex

variis

sanctorum Rosiovicnsium

cum

B.

Abramio consortium

,

quo-

Aciis, quss summo siudio ad trutinam reTocavit, coUigit (17) primo B.Abramium mulRostoviemes Christo lucrifecisse dein tos
,

niam de illo silet, non videiur innotuisse : qui illud multopost primurn mcmorant biographi, ex quibus foniih\is hauscrint proponcre

episcopum anno 1073. quum^ plerique Rosiovix incolx csseni falsorum numinum cullui addicii, tulissemariyrium, vel
S.

Lconiium

istic

non explicnt
origines Vladimiriiv

negtigunt. 19 Acccdit quod in
culo

etiam anno 1077. quando S. Isaias successor
S. Leoniii creatus e.st, majorem partem civiumjam vcne religioni nomen dcdisse : cu-

eadem VHa sermo esi de Vladimiria ad Klazmam : quam urbcm sx-

Khsmensis.

XII ineunte condiiam fuisse Jure propugnat Philarctus. Sed dissentit Macarius, cxistimans eam non a Vladimiro Monomacho quia quando anno 117G fuisse condiiam.
:

Jus mutationis raiio plane redditur, si dicatur B. Abr.imius inler annos 1073 ct 1077
Rosioviensibus
cuisse.

dogmaia
Vitis

Christiana

expli-

Hanc temporum notationem maxime

inter Vladimirienses

Rosiovienses dc uirilis orta esi, Vladiusque Ktazmensis incolse maxime opposuemirix
et

congt^cre

cum

Rosioviensium existimat

urbis prsistaniia

Kluccvshius,

runt

suum oppidum a Magno Vladimiro
:

(4)

suamque sententiam eo confirmat quod in elogio quodam ?ns. dicatur B. Abramius Leontii imitator. At quisna^n suum
catculum nihit dabilans Klucevskio adjiciet?
Librum graduum genealogicorum, pag.
zin,
5.

sedificaium fuisse

quod argumentum, dd-

(2) Ibid., tom. I, pag. Oper. cit. tom. 1. pap. 170. 175.-i3lOpei'. cit.. tom.l, pag, 157 et not. 331. -i4i CoII. i5> Pogodin, disquisiannall. Russ., tom. I, pag. 160. tiones hist. Russ. spectantes. tom. IV, pag. 270; 1'hilaretus, SS. Russ. Vita-, od tliem 20 oct., pap. 2!'4i Bnrsov.
(1)

(9)

Karara-

hist

inip.

Rossiaci, tom.

111,

not.

37, pag. 25.

(10) Vitie

Sanctorum Russorum, ad dicm 29

oct., tom. IIl,

(lii Cfr. GeographiaChronici primttvi, p;ig. 4, not. 147, Coil. aiinal. Russ., tom. I. pag. 52; Kar.inuin, Hist. imp. i7j Ibid., tom. II, Ross, tom. I, pag. 220 et not. 4C6.

pag. 291 et seq.; Hist. EcclesiDe Russic», part. I, pag. 21. Cfr. Versinski, Kalendar. Eccles. Orientahs, pag. 172,330 ilil Hist. monachatus in Russia, p:ig. 170. et377,

(12) Vitte ria ct

Sanctorum Russ. antiquiores,pag.37.

(13)

Me-

not. 238.

',8i

pag. 17,

num.

Philaretus. Hist, Eccles. Russ.. part. 1, 42; Cfr. Collect, annal, Russ., tom. IX,

tora.

pag. 64. edit. 1802; Dniitrevski, De initiis Vladimiiije Klazmensis, pag. 38. edil. Petropolit. 1802; Fatischev, Historia Russite, lib. 111, pag.76 MuUer, in priefatione ad
;

ducatus Rostoviensis, pag. 92. — (14t Oper. cit., il5) Opcr. cit., pag. 61 el seq. pag. 288. (IG) Vitae S.nnct. Russ,, tom. Ill, pag. Gl et seq., pag. 295, tom. II. pag. 104. et in append. chronol,, pag. 2
II,


;

(17) Vitffi

Sanct. Russ., pag. 37.

Idem

.

; :

,

DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS.

43
"*

A Idem /erme

opinaiur Goluhimki (1), suspicaammm 1089, ^MsB. Abi-amium. ab annoiOUad noium faciendo operam Rosfovix Chrisium suam posuisse ; scd quum hvjus placiii non
alia sii causa

23

Ah anno

1540, q^io rir Dei in concilio

^'!"y

''

Mosquensi novis honoribus auctus/uif, magis
claruii cjus

^^^.

^y^

nomcn

fuilquc procnldutiio

in-

quam

conjectura, ei

non

est in-

et

Quam

tcr-

tia.

htercndum Karam^ 21 Terliam senientiam propugnat Abramium vixisse sicculo zin (2). scilicet B. XII exeunte tempore Andreie Borjoluhski
,

scriptum Tt/pico quod, directorii instar, ad ecclesiastica offlcia ordinanda adhihctur. Indc facile iransiii cjus mcmoria in reUquos iibros

sed hoc ex diciis notat Philareius

minus
(3).

credihile esse

recie

plerumque sytiaxariis auctos, m Mcnohgia sanctorumci Prologos, in quibuSy nulta adinism inicrtnissionc, scmprr cotiiur. His lihris hagiologicis adde nonmdlos alios
liiurgicos,
teiaiis remoiiori.<i,

Jam

rerosi quispeieret
sit

ordine chrnnologico dispolii^iaiv)

qusenam cx

trihus expositis senientiis

sa-

sitos.Suntcniia Typicon (staricc

anno

nior, responderem nullam esse traditinnipopulariuiique sed erudiios Russos, innixos, heati Abramii annum emorincerite ineunti illigantes, veriiastcculo

certissimam

iry22confcctum,i7i qico reperitur Kaiendarium exhihens eos omncs quos uti sanctos colue-

iualem Neque tem propius arhitvamur esse assccutos. exponenda plura de hoc difficili argumenio esse existimamus.

Xn

runt Russi onte sKCutum XVI, adeoqueetiam B. Abramium. Codex hic scrratur in mu.six'o Runiianfsoviarw, loculo 446. EJusdcm musaii codexnum. Mconfinct Officia omnium sanc torvm Russi.v quoruin cuttum legifimuin pronuntiavit conciliuni Mosquensc anni 1549. Ibi (foi. 47) B. Abramius vocatur archimandrita
et

novus Rostovix ihaumafurgus, non secus

eullus B. Ahra§ IV. Antiquitas ^ inii.Conciliuiu Mosquense anni

549. Ofllciuin eeelesiastieuni de B. Abraniio. Monasterium
1

ac in Vita (fol. 338;. llriusquc codicis doscripfionem dedit Vostokoc. Dein occurrif Manualc scu Regida iconographorum vutgo Podlinnih dicia, quam cdidUsupra laudaius

Eamdcm cifai in suo pricFiiimonovov. Sergius archimandriia^indicaique claro opcre duos alios codices mss. ejusdcm .sivmdi, his
verhis
:

inquoservanturejusreliquia?,

M. [enLuum] XVI

s.

Boloz

[erense]

Hodierna veneratio
B.Abramius,
cujus
cultxis
cst,

^.
J

araiquus
tur

khv^m.\wm cultu ccclcsiastico, non Ros{orienscs,Jam inde antiquitus 'fQ apud cohoncsiaium omnino constat. Ai cave
inter.-

M[eneum] anni 1558. Omcium. Subohscuram hanc annuntiat ioncm declaret velim ipscmet ieidan, auctor; quod quidem cgo frmtra ususqui indio eiiam indicuto ahhredaiionum
voluminis adjccfus c^t. Parum aut nihilpromonasierii Befuii mihi descripiio codicum Academia; ecclesiasiicie Pelozcrensis, nunc conciniropolitaniv, a hihtioihecario Rodosski exordium capiat a codinhus nata; quippe qux Inler codices ab Vndolscio Sceculi XVII.

antiqutonbus biai-oindicia cultus quteras in grxcissant enint, nisipotius

rum

halendarns illusinoribus dicenda sint grxca, paucis cx
sanctis Slavis

-

locupleiata

:

fr*jus rei

vcri-

quavis pagtna taiem Annus ecclesiasticus demonstrat. Jamvero in Fastis reccntiorihus occurnt Abramii Rostoviensis nomen passim Mosqucnsc, haex quo prtescrii7n concilium omnino ontihiium anno 1549, culium ejus
ac

descriptos invenifur

continens canoncm cxuratus Duos atioscanones exhibei codcx42,
in

Trephologiumnum. iOi, honorem B. Abramii (4).
sisculo sequenii.

pariim sicculo XVI, partim
24

Ad XVII

sicculum pcriinent

Typxcon
cxcu-

ct^^^cul^
'

secus quwn essesolemniterpronuntiavit, non Vladimin, culfum SS. Olgx, principum
ei

G Borisi

KiovicnGlchi, Anionii et Thcodosii

anno 1610 iypis Mosquensibus cum acosum ai)JumSynaxariumpsalteno Moscuivanno V luthiis,uivocaiur, in.sertum.,el demum Kalendanum MosiG'^^

pnmo

^

cdifumiG),

Rosiovix Leonfn, sium, vel etiam aniistiium luculenio documenio Isaix et Ignaiii. De quo monumenits postca dicemus, uti ei de aliis quibussigna pcrspicua cultus in
ecclesiasiicis,

quenseannii63d (7). Vbi elogia B. ejusdem memonam ad dicm 29 ocfobris. Sed
recoii

Abramn.

ohjiciuntur. Inantiqui B. Abramio exhibifi, oportef libri hturgici 7nagis

scptcmbns, refert eiiam dicbus 28 ei 29 Ad pnorem idcm Sergius archimandriia (8).
cst in

diem signata
ms.

kalendano
roraiur,

so^cidi

XUI

tereacxpcndanfur inscripfum est. ohriiquibus B. Abramii nomen miscellancus num. 367, sxPrimus est codcx cuUXV,servaiusincelebrimonasterioSS.Tnconiinciq^te officium nitatis 'prope Mosctia^n, Abramii. Qiwd et in usu fuisse ab proprium B. heaii vin coranno 1*^0, quo repcrium fuit
.-

num
,ns

hiica

neionPctropolda^m loculo 81. Uitto, s;cculo X\I1 giusexcurram, iibros Itturgicos mbjiciam inplunbus llius ciieriores. Vnum
:

mtsdem

iypograplnc^ hibliotheca', ad2Qscptembnsvcrom kalcndario 3S2; asservato in hiUiotheca puui

m-i,

possuinus nam pus, conjectura suspicari gesia fdelihujusmodi adiunciis sanciorum
in

m

octohn.^^aperteai^ generisiihris, ad diem 29 quasi hac dic da nuniiari B. Abranui obHum,
i

^nctusfuissct.InnonnvlUs adddur
ejus anucs,

mor^

tum bus ium in scripio aliquo, decantandis, declarari soleni. Sane puhlice
quv3 narrantur in cjus consentiunt, ui postea ostendeiur,
Vita mirum in

hymmssacns

modum.
Officn

t^
esi

cum

Psaltcm syna^ affu-maU pi-^-cinen.tc ex /-% «-^^-^';,'^^^^^^ Hsia. Quo et quali anno
hujus
loci

quem

1010 fuisse passim .scnpto-

inqmrere. Satis

stt

encomiis.
Loc
I.
,

(1)

tom.
:

Rossiaci. pag. 40. -(2) Historia imperii ZabeUn. historia v.tteRusnot. 468; Cfr. pag.182 272. -(3) Hist. Eccles. Ru8s.,part.
cit..
;

.Mus.oPu.ncoetRu.—
:!^:?:^::i:s^-"'^opcr.cit..iM.
(arc

,^„,

Ij

,,atr

rpag^^rnotoric^,

Edit.oanaoi870 Moscu. facta

I

I

DE
44
AUCTORE J. M.

B.

ABRAMIO ROSTOVIENSI ABBATE.

tareannur.mOleo.inPf2n:^ToZt

pr.t^dicatur 7?«..te B. Abramius ^^se tini virtutum omnium, p^ nuu etiam ^^„,i,,atur eremplor cxinnum, sed sanationum alia, / „„0 7?n^/nricnsis,

non solvm »

necnvn Moscute anno 1818,
particeps ciruMi.sy ca-lesti^ glori.-c 1
Ma(/nis honoribus fitf
aucitis

et

asstdum pro
VKnte.

hom
e.

testiva-

,;;^taZ

ct

continuitaten.

*"

/;'-f-.-ff ^

1

trLl^liUtum^matc-es
conventus,

ovthodox, r^^«

ven.te LKiauuuu,,
;

moriam
deifer

patris nostri

hodie

namque Abram

— -"

.

cum

throno

exulta , adsta, s angelicis virtut.hus Chnsti Dei, et pro regis universorum
nostris orat.

^imahus

^ed pr.tcr
fe,-e

Un^^^^
iitx

Abramii, Officmi»

cont,net

lot,us

"nrfml.
OfpLm
i^^Mfinc

<inap,-opte,-

Xn^Ulud

S"

al,EcctcsiaRus^. nunc Moscua' anno 1843. 1 1
^."

'''^-'l^^l,'^-

",Ct ./
^t-

«M.

"^"'^'''" ^ «* "'^'''° "^""''^ :„] antca exstil^se consat autemjam
.,!cculi

crcodicibus mss.

XV (3).

Hanc otus

Cavde

et

^ons

-U -,

HU. Deo^^^^,

ex hnouaj^^o- E coniaciumci ikos, anobis rersamjam '•'{^.''.'''"/ nica in lalinam ,,,.,-,„
^^^^^^^^

Vi^Lnmam,

rjuam, ui assolet,

eM

^^^^'^^^
-'iinor:^"n^'=^
nempe qaisque bvari quando
i

•^,,^^,. c__^_^ cuce Chr.st, suscp.ens, ^^^^^ CoNT.^ciL.M. Jugun, ^ecutus es eum, ^^^,^^„. imposita humeris, que ejus Dom.n, plantatus, et.lo

,„,„.

Abrami In domo autem rrt,s,cutl,Uum,etf,i,ostuossicuUcedrumm
des.de v,r sp."tual.u,n

Libano multiplicasti, o Joanne dilecto d,sc,pulo riorum Sed et virga a '.lo""" collata Theologo grat,ose tibi Quoc.rca \f/^
!

:::;::^^in.'T....T.>Po.uuusstatujtceie.
gloria n.crebuerat

ZZJsitlescriplor. cjus
expiesstu ^; 2.

s.m.h nov.ssimos tliaumaturgos a et^am socatos etc volu.t onorrpristi..i. sa,.ctis opus pr,mo typis

m

-1ux,st. ccurivisti et in pulverem vexat.ones, ,te,<lUL lon mnlws ab eo passus es et contumehas inter privationes dom,natore const,regionis Teressus, et coram es honores gnos ab eo consecutus tut, (4). toto orbe .nclaru.st, .„ sque miraculis in sapiens et integer v,t=e, iKos Abrami, divina tuas d.gne d,cere hom,nis Ungua laudes

gi:"med,as

m

m

,ua

ju,;a e.-cmplar fuit a Kluccvski I c.H,ibelelenchum pioi-um

pass,onem uam et valeaf N,hilon,inus tamen Gaude, Abram , clam.antes
gesta cantabimus,
:

toZruIs7Z,uocot,~UtccctcsiaMos-

ZeZ:^'-M'

Camus
^

claudU sauclos: <juo,-um sc,;cm p,->^ulcs et p,-mHosloacnsis. posl

terrestr.s [^'^'^^•^ Llestis homo et angelus hab,taculum ; gaude H". »1^ " -"^^ ritus Sancti Uta s co agnovisti; gaude, cas SS Trinitatem

:Lliam

qu,a aliosmonachos. nonuleo
coneedendus, el p,-incipibus

fumnains,d.os,d,emo,.,sdomator;gaudeU.r,s. u im,latov ; gaude, luce.na a tener,s unguibus

r

Xn ali,monacM Tro sl^^sJculo p,-arta,-io,-es. Qu!C ™«
imaanctitalis
e,-a,rt

Z, L^rom<!

{Zsll

pulandus ralde anti.,„«s

est

cultus

cultumincep^sseappccreL dicilu,: •.f Mosnon ni.u post concdmm Ve,-um. etiamsi liussorum ecce n.„«nvc anni i5i0, pcr lolam

turbas Christo addux,st, cens qu. monachorum eccles,am destructo, Chr,sti gaude qui idolo cultores ,n adoidolorum excUaLu ; gaude, qui gaude, urb,s TrinUatis commutast, rato es SS ,bi ccnob.um qu,a pr,mum Uo ov,ensis laus, veluti quo multos monachos in „.tiinisti
;

Cn

S:;lu^:l:;a:pla.,tasti,acSS,Tr,n.taUslaudes

«-'r:»"7«'--':

~rmpS;

ad Tmt^tad
ai<, dictis

singulas singuias

partes pa,icii

Officii ^,,.^..

,.c..ur i,«o.<.».

t,z^i:!:^:, ; «».,., i.a/o proponmdas: euoi-diiur a
l.,',.

wi.,i1nin «<^-.H.ti.nuC

-^'-. -

-rr

Abram,us tocum 'KZicaessci calholicaj, B. saltem habebal, ac proin cenium

faniia ei

^^Z^ios

V,-banianumann. mi r«n /a«(e dec-etum -*'"'— Qna,-emKc^

„. ZZecctesiastico fuil honoraius. ouKuecc esiasltco ui<- "^'^^' me,-ito 'ecens''-'^S, mc,-ito recensetur. S, SS Bollandianisjure ™s SS. Boltandianisjure ^nvtnnisandl in F. ...^^,1^

hj^ tr
.

'-^

commemoratum IrchZandrittc jam


in

oblatus es; cujus amore Amaternis pannis Deo idolum Veles contr,v,s ., ontrder"uqu,st, et

monachatu

:
.

uirqueexstructispermultosmonachoscong^e^
„„„»; adlaudimtlam inniiuicu.v^; gast^ ad U

,ast,adlaudandamTnn,t«^^
...

venera^^^^^^^,^^ ^^^,^,^^^ ,,

-

..:*5 ubi
(2).

>;:;C.r^s..n.s:Deidesideriocaptus, =-»i'- -.. Ad Dom,num
.

_

\^
Bodicmvrix
ejus Officittm

inveniet PT nrofesso tractatam

'"To

HoZ"no

tempo,-e

Officio Eccles,a=

Cbnstum omnemque
20

^ es, arrepta cruce secutus ^^ ^^,.^^^^ ^,^,,^ humanam sapient,ammort,Hcast,(7).

——
-

S.u,ctor™ ,, KlucevsUl, Vi..

V^'^^

_

,4,

Mea^um octob.,
,6, Ibid., fol.

fol.

243.

,5,

Loc

.

cU

fol.

243 vcrso.-

240.

-0, Loc.

c.t.. f.

238 vcrso.

r:.fT.S.^3.3V.r-<3— i.o„er.cit..pag.

AD

:

DIE VIGESIMA NONA OCTOBRIS.

45

A

Ad gloria Vere
1

divinas vitse particeps fuisti,

bus
(fol.

ivisti,

humilitatis

exemplar
a
te

eis

futurus

auctore

quippe qui jejuniiset vigiliis corpus tuum extenuaverisj exemplar monachorum effectus. Licet autem lingua humana id taceat, tamen miracula
proclamant; urbs vero Rostovia de te glorificaEst mihi thesaurus inexhautur conclamans
:

244 verso).

Miserrinuis
voluit tibi
pta,

d;emon

rejectus
militis

insidias

stus

(1).

assumcomparuit coram pio principe Vladimiro tunc regnante, eunique ad irarti in te commovit: tu vero et tentatorLMn pepulisti et principem iii
strucre, specieque

Luctam Abramii cum idoloi^m cuUorihus iterum ac sscpius commemorat hymnographus
:

vera
30

fide confirmasti,

majorem laudem adeptus

ipse(foI. 243).

DeiHum
:

sancti

monachi gloria postuma

Oloria ejus
^''""'""-

In magnis vesperis, ad gloria. Hodic convenientes in unum, laudemus patrem nostrum,
qui

adumbratur:
Tropahion
Vitx' claritate etiam post niortem

malignum idolum Veles peremit, urbemque

Rostoviam balneo Spiritus Sancti renovavit, miraculis etiamnunc clarus (2). Apostolorum In matutino, ad 1'olyeleum
:

resplendens,medelas effundis omnibus ad arcam reliquiarum tuam cum fiducia accedentibus
(fol.

EEmulator efTectus es, venerande, ideoque cum Theologo colloqui meruisti a quo etiam virgam
;

accepisti

ad confringendum Veles, atque astutiis ejusdem deletis, idolorum asseclas ad Christi fidem adduxisti,.... eosque veluti ce-

239 verso). Gaude, o fax luminosa. qua3 monachorum turbas Chrislo adduxisli. Gaude, Rostoviic lux et Armamentum, animsu-um peccatis laborantium purificatio In tui memoriam, nos sanctam tuam angclisque etiam venerandam arcam cir-

drum Libani multiplicasti precibus tum centuplum afferentes(3).
B
xisti,

tuis, fruc-

Ex nocte idololatn;u permuUos homines traeosque gratia spiritali per immersionem
(f.

cumslanles osculamur amanter.... (fol. 230). Coelestium ordinum jemulator, eorumque vitani vivens, ipsemet veluti angeUis mortali corpore indutus videbaris quocirca miraculorum donum a Ghristo Domino accepisti, medelas nobis largi;

242 verso). Rejecerunt imprudentes doctrinam tuam et ad Veles simulacrum surdum, mutum sensuque destitutum accesserunt; quod ubivirga Theologi comminuisti, ad Dei cognitionum eus adduxisti
illustrasti
(fol.
ct

tuscopiosas....

(fol.

Eadem pietatis
.-

340 verso). eximioi sensa brevius ex-

243).

hihet etogium Menotogio Magno Macarii insertum unde illudin meam gratiaju magna beneroleniia depromeredignatus est clar. vir Byichhoc.

paganos

Similare:

priL-cIarum miracuium!... Ueta-

Quibus

canticis

precatoriis

laudabo

te.

o

ad Christi fidemadducit.

tur Rostovia urbs, veliquias ejus se habere (;;ypj.essus odorifera RostoviaB efdorescit

venerande? Memoriam tuam
:

beatificantes cele-

Mira sunt arcana tua. Christe Domine, qui talem nobis lucei-nam donasti; Abraniium dico, qui Velesum pcremit templumque nomini tuo sa-

bramus, laudumque coronas tibi offerimus diGaude, venerabilis Abrami, qui Dei centes omnipotentis coronam adeptus es; gaude.sanctum

crum

erexit, in

quo nomen tuum
tui,

glorificatur;
(fol.

caput,monachorum magisteretexemplar; gaude, pater, per quem, a tenebris liberati, luceni aspeximus. Gaude, venerandi paradisi arbor, qu;o in-

nos vero, fideles
verso).

confortamur

239

Apparuit
ginitatem

tibi

discipulus

(jto'/oyui7xr^;,

ob vir-

numeros nobis ramos prutulit,moiiachos,inquam; unde etiamnum hi spintualibus doctnnis sjitian
tur, accipientes

a Christo dilectus, virgamque evatibi pruibuit qua dtemonem confodisti et nescere fecisti... (fol. 244).

suam

remissionem peccatorum.Gaude, gaude, iduli evcrsor, qui fidei Christi operarie: terram infidelium corda sancto b;ipUsmo, veiuti

r

Persecutiones ab idolorum cultoribus cum gaudio passus es, sperans retributionem quam diligentibus se paravitDeus; quapropter etiam veterem hominem exuens vetusque destruens

vomere, perarando versasti, in eisque librorum doctrinam sesacrorurn et verborum divinorum
minasti.qui£salutarispoenitenti;cmanipuIoserat regno ccelesti productura; sunt enim qui jam in cibo nunquam deficiente, cujus etiam vescuntur nostrurum poenos participes tiamus, peccatorum precibus beati Abramii. a Christo dinitentes, Christum Dominum nostrum(4). lecti, per Jesum toquitur auctor 31* et pluries de seipso

idolum

,

Rostoviam

urbem
instar

baptismi

gratia
tuis

illuminasti,

ibique solis

miraculis

clarescens, Rossiacam terram a periculis et a barbarorum invasione incolumem servas (fol.244
verso).

Adduntur
fuisse feriur
tientia,

et

verba quibus

B.

Abramiusu^s

Sed c^^i Omcii. quin tamen aliquid

Officii

aucior

possit de (yw.v '9»otus,

« Dura est paIdololatras nionebat dicens at l;i;ta retributio; dolores sunt multi:

plices, sed

dulcem pariunt paradisum.
relicto,

b

UU

igi-

turVeleso impiissimo
(fol.

ad

te

confugerunt

qenereauiconditione. Aitamen suspicor eum monachum /uisse rel etiam eumdem ac Grego circa medium rium Suzdaliensem. Floruii ille in ^nonasierio Suzdaliensi sxculum XVI (5) scripsiique nonnulla Officia Kc-

S Euphymii,

245).

Diaboli versutas machinationes et nndictam discimus ex sequentibus hymnis. Intellexisti dajmonem in malluvium tuum fuisse ingressum, idcirco cruce ut foedum quid commitleret in te eum succendisti.... (fol. 242 vasculum operiens,
;

ei atiud communc clesix Suzdaliensi propria, quotquot Ecctesia Russica seprotuomnibus,

^,s5C5/o/7a(M/-.thaumaturgis,u;foca«/«r,novis.

verso).

unitersu Sunt autem numero sexaginia Officium hoc tyquos eliam B. Abramius noster. anno 1786 an aupis excusum fuii Grodnic, non ommno tem ut in ecclesiis decantaretur
:

inter

.

eoque Cruce vivifica combussisti inimicum occluso, ad laborandum pro fratriin malluvio
(1) Ibid.

pLxima posi
Klncevski
Vitte

liquet "^

.

Cantandum quidem
,

fuii

domimca
(6),

festum
SS.

/r,./,,^.

.sl-yim S. Elix

prophetas m-oMsc

die dte

-

'2) Ibid..

fol.

241 verao.

-

Russorum

nntiquiorca. pag. 286.

'3)

Ibid

.

fol.

Mncarii, ad 29 octobr.. pag. 2031, 241 (4) Menolog. 312. _*(5) Sergius. in Kalend. orientali, tom. I, pag.

ecc.es.. n. 11«. PM,rtus. conspectus Utt. opere cnato, pag. 31^. archm.uDdr.. in

-

^

berg.us

^^

46
AUCTORE
J.

DE

B.

ABRAMIO ROSTOVIENSI ABBATE.
culse,

M.

ssque ac Latims. 20 juliiagisoliium a Grxcis mea conjectura, ita de Quidquid sit de Imc supcrius ndducti seipso loquitur aucior OffJcii agnoscens, cum timore Indignitatem mcam sancte et lauad Inudandum te accessi; tu vero, laudationem datissime pater Abrami, suscipe evangetibi oblatam, sicuti vidua; istam cum lide licie obolum (fol. 242 verso).

B.

M.

in

iemplum

prsesentatsc

et

I>

Nicolai Myrensis, multo S. ca^uvise positse sunt in monasterio. U. Abramii
reccntiores,

jaceni nunc in arca incooperta, ex auro

et

nrgcnio, positn inicr altarc majus lum ipsius B. Abramii. Aniea quievenmt in ecctesia monasterii db ipso beato monac/w
cxstructa. uhi

et sacel-

Ex nocte passionum mcarum educme,
et

sancle,

lucem concede
in

ego

ofTerre

mco, quo valeam serlum indignus tenue hoc rudis menlis miracuhs laudem solemnitatis tu;e
inteliectui

1210, regnante Vsevolodo III, proncpotcVladimiri Monomachi, repertsc sunt integrw; quum e terra fuet^nt, ut fer-

anno

tur, levaiic. In Psaltcrio

cum

acoluthiis dici-

clara;, o Chrislifer

Abrami

(fol.

243).

Abrami, quo magnitugesta et miracula tua praMlico tuamque omnia opera licnedicite exalto dicens

Canticum

offero tibi, pater dive

tur corpus inventum fuisse anno 1010. At in notiiiis mayiuscripiis monasterii Rosioviensis^ legimus corpi(S anno 1010 in scptdcro fuisse

dinem Domini Domino
J?.r /lis

:

(fol.

244).

qux

hactenus de Offwio B. Abramu
fit,

disseniinnts,

perspicuum

iilud

inter et

cognaiioVita/n intercedere aliquarn veram auctor siib oculis nem. Videtur aulem Officii

conditum, ct intactum rcpertum temporc mar gni ducis Vsevolodi III (1). Errore quidem calami e.rarafus fuif in scripfione monaste1210, rii Kpiphanic7isis annu^ UiO loco anni dica^itur pcracia sub quum hscc solennia ibi regn-o Vscvolodi III, qui regiminis hahenas ab Proccime 07X710 1176 ad annum 1212 temiii.

Vitam qux legitur in MagnoMenoecchibet logio Macarii: htec enim multoiies Viadimiri, de quo mentio nomen magni ducis B Menologio /U eiiam in Ofjicio; at siletur in
/uibiiisse

arcam asservatur sub operculo vitreopiicolus, quem gestasse dicitur B. Abramius. Ad caput
vero sancii mo7xachi, cx adverso cffmgiiur Joanncs apostolus, B. Abramio tradens virgam

E

//iB.Abramii
iiwnasterio

Demeirii Rostoviensis, in Prologo et in Vita in/erius danda. 32 Non poiuii B. Abramius non prsccipue
coli a cmnobiiis,

ad conierendum

Veles. Qute

quum

conditor fueril
sat

.

cclebris monasteHi ipse Monasiicam viiam unacum

antiquior 7ion esi : S. Joanne daia pcrhibeiur, abstulerif Joannes IVanno 1552. Nunc servaiur Moscuse. Baculus

cumvirgam,

sane ssecuh XVI qusv ah ipso

autem quem hodic
instructus
est

tenet

in Russia, fide christiaiia pariter proecssisse

niensis,
B.

senea

imago Epiphacruce : qua

manifcstum
dederu7it,

est.

Nam

staiim ac Russi,

suscepto baptismatc, retigioni Christinntc no-

Abramium usum fuisse mulii opina7itur. Sed eam non adco aiitiquam. esse quisque
faciie

men

apud eos, uii narrat Hilaynon Kioncnsis(mi-m4),condiia sunt melropo/ita
motuistcria.Quin
ct ipsapopularis iraditiofert metropolitam, sancto Vladimiro Michaelem coeevum, in moniis Kioriensis vertice primum

comperiet, inspecta litcrarum forma quam ecchibent inscriptiones slavicx eidem inciyx. J^ivat addcre imaginesS.Joa^mis evangelistx ei B Abramii non essepictas, sedsculptas easque cotuinnis affixas : quse quidem

omnium

condidissc monasicriu7n.Verum

mo-

disciplina

quamvis
et
iis

nachaius i^ssici insiitutor fuitAntonius,anno 1074 7notiuus, uti ct viix c(enobiiicx ibidem Theodosius,mo7msterii Cryptensis hegumemis, anno 1073 defunctus. Kiovia cseiens urbibus
Russisc meridionolis ct occidcnialis exempio prxivit Tbi sxcuio XI vita monasiica radices in
.

Grxcorum
7nen

cum

7ion oynnino pugnet cum Russoruyn ritibus, minus taconcordat. Quam paucse siaiuse

Sanciorum 7iotse sini apud Russos, multuin disputatum fuit in Comm:entario prxvio VitscS. Theodosix {2).
Chrisii ct

profundum egerat,ramosque adco diffuderat,
ui scecuio

34 Cteter-um in aiiis ecclesiis Rostoviensibus Eodiemus hxc pauciora supersunt vesiigia cultus B. ^^'«'^ .^Abramii.

XII monasteria ma.rime fucrint

'

prospera. Post cos venit B.Abramius. ^ywiprope Rostoviam, ad lacum Nero, monasterium intnts

Die quidem 29 ociobris, singulis annis solennipompa defcrtur ex templo cathe- ^
drali Assumptionis
i7i

monasterium Epi-

hodie adhuc cxisicns Jaroslavia, seu a sepientrione Rostoviam venieniibus etjamjam ingressuris, apparcns
staurnxii,
et

viatori-

ad la'vam

,

In ejus medio

,

ut assolct

apud

Orientaies, stai ccclesia

prxcipua sen major,

phanise imago B. M. V. perantiqua : quam ab Atgpio monacho Kievocryptensi (3) depiciam sseculo XI, ei a Vladimiro Monomacho Kiovia allaiam exisiimant Rostovienscs cives. Iton in ecciesia paroeciali Ascensionis depictus cerniiurV». Abramius «na siovicMsibus sanciis in grandi

Epiphanise Domini Nostri sacra. in memoriam vicioriic de falso numine Velcs reportatic, quod olim hoc eodem loco sieterat. Hodicrnum ipdificium exstructum fuiijussu Joannis IV, anno ihT:>3, atque, uf cosevi chronographi verbis utar, sponsie ad instar ornaium, ab eoque

cum

aliis Roimagine tribus

abhi7\c ssecuiis delineata (4). Similiter in eccle-

six S. Joannis Evangelisiic muro exteriore visiiur imago, uipuiant, S. Joannis B. Abramio porrigentis virgam qua simuiacrum Veles
conterat.
ecclesia ex ligno pro more XhYamio,ut ferunt, consti-ucta russiaco, a h. ad fluvium Ischniam (5), a Rosiovia quinque

ditaium iconibus; inter quas memoralu dignse
sunt tres
giti-ia

Quse

ad
seroantur sercantur
et—

FaciesSalvatorisseu Veronica, OdiB. M. V. factse normam artis hyzantinse, ideoquc Korsu:

sm Conductrix ei Dormitio

jusreliquiiv.

nensium, seu Chersonensium nominedistinctse. 33 Jam expiicemMs B. Abramii cuitum in ' n )i Rosioviensi ?jionasteno. Pricier aliare majus, habentur i7i ecciesia sacetia S. Abramii mdiet S. Joannis Evangelisttc. Duse alise
.

chiiiometris dislat. 35 Nunc vero ipsa B. Abramii Acta in me- Acta mox dium proferenda. Quae multis in locis parum edcnda.

discrepant a vita tumS. Abercii Hierapoiiiani,
tu7n S. Joan7iis Novgor'ode7isis. Sed et apud Laiinos Grsecosque accidit ut res gestse unius
ad diem 17 augusti.
pag. 76.

(1)

Arabrosius, Hist. hier. Russ., tom.III,
64. - (3) Cf.

(2)

Acta SS., tom. Vll Maji. pag.

pag Ann.

64.

(4)

Mich. Tolatoi, in oper.

cit.,

eccles.

(Dj

Loc.

cit.,

pag. 64 et G6.

sancti

;

47

OCTOBUIS. DIE VIGES1M\ N0>;A
^f^ nrUrrihercniur.

Verum

de

ditrerunl

momenti Qw« tamen minoris sunt
inrcmct
tcclor.

EX IMPR.

tTAnnoTata
C A

»','^;-Sjgnfi^^^

""''r"

exhibet sinistra faac^ur Inp,->e^cnti,

lectioncs scriptionis

anlm^ssmx.

^X" : ^^

tZ.o,o.la
Jilicet
e

sunt Aeta secunclte

codice

Rumianisoviano

nm aMact Uhl.pubHc^c PelropolUantecot^Z^Aus Rumiantsocmm.
latum

Commissione A>Oicocodiccm edUum a lr,l>u a cl. viro BytcUkoo

':^^^.eXsir^^sca,u.aprioreVUa

R

codices

mus^i

MEM(MV
Mus.i

YENERABILIS

P.

N.

ABU.UIll

.HCHIM.NBmT^

EPIPH«..ORUM
. •

KOSTOVIE.SiS

fc'i/<

itpc

XVIh

collalo

E.

CO.L

«-"^-'xrr;^;'/^-"^-''^^
et

'-

cheographkce
Pater \/ V. parentumacratfiUus
i.iii^

hthl Irihas alns codd.

puN

piorum noster Abramius
^)^

Venerabilis

ohnsti,

r;::tr"tu::">et...eUbrorumab
eis.nst.tutus,otpietatemedoctus.

,,ominumaue
Pt

^"[^'^'

miraculiS

claitts.

^^"^

obtulera

T^t
,

et

habitaculum Spintus

^tS^^Jnguiculis Deo se -nachalu, purumque susoep susctp ^^^^^^ ^^^^^^
^

^^

eensuum Ubidim,

dunore vila> g-^^^f^^,,^^',;, constitutns, v.isset eluisset Postquam ">«™*°'"'^,^"„i3 ,acrymis et P;"""'^^^;/
vitam angelicam, grafa anima:, m.raculovum
sovdes
vel
cu/n fntstra
^„-,1

auctus,

iiiolum coni-

nondum
^'^"^'

(Rostovi 2 Exstabat tunc (omnes) enim
<^

msanabUes morbos ™™"^^'y^,^„i,,
u) 6

error;
^

-- ^

'^'°^
^^

b.p.


;

;^.Xum.t.l...P— et^
'

aorabant

minuere
nalus
sit,

co-

oh-

e "''MoTutr lapideum nlolum
.

Vium hahet
senem,
b
c

hjintante corda eorum a ^'"^,'"^;^''" UamOh Christianos,ac .iam Phantasmat,busludel, ^^_^^ ^^^^ ,u,

ol—
ou

viael.cet erant

""'"'''"" ^M-,::z"^<^^^-''''>-''''''^''" perd.derunt P^^ ro sffipe .rcum ivisset et lus»»^1- PostT«an.
d.lexerant. travisset loca ^="

-"

^^^^^^^^^
vidit-

.'^'^'

;,

.:^„,

Magnam;

civitatem,

d
e

adeo ^^^;^ igim,.ha3C, fraude pessima transire >"^"=' ^\- ^^^^^^ jicens viam istam

t^>™"

De, ""^ eh m,n,busvivent,busad """l a esse n quoque rete, taes hominum soce-

""":''';^,X
"'^

mira;ul,sdaraibi

venerabiLs Abram.us

f

„DomineBeusexcese tuum mibique -';'

-f ^^° icsp

^pe^ servum
.^^^

nutum; "'»'1°""""!,

"'i'„',olitudine,

memor
ho-

,^,„ ^sLum ut clolo^^ ^.^^ _^^^ Sancti tu. concede, ^^^ ^^^^^ valeam g. » sua destruere ^„,ransiret, magia rans.

boc idolum

tate recedere ">='""X p,„clari e,oq.n, P™/'f

J

dicenlis : Fuge -ocTrca profectus est

mines ut ^f^'^^™^„„,„a,,i,tqucmonaster,um F admagnumlacumLado„a ^^^^^^^ ^^^^^
Va,aamicu,n

: successit.

se Ne en.m prope impediebat 1«""°" '"^„ "^^^^«0

^^^^^^^^^ die quodan.

q^^ iocumesseab urbi
et

re. no e

m

et hab,ta„t,bus

pa-

cons,stere

^bramius anc.p.te
sederet mcestus,

adsevenientcm.

»"™°;;"^\,ie veneranda Tunc inter -^'^.^ "^f Occm.ite^ ,eatus.
^.^^

,„ra frequens, P':»?''^"'^

votum

-"-

';;;P

f

p'',',o

cum

vidisset

se consaiutantes -''^^^^Trp.t heatus Abra/,. T»'"^ et '^ simul consederunt ^^ homo, senemallofiu.^aUnlc^ respondit miusita cui D^ es J.r e qua regione ^.„„^,,1, o,,andus ; senex « Ego, P^'<='^' aliena ; verum

fratrum «""«'l'"'" monaster,o P^-^-'^^ ""

~,o,

:tne

rdinatun,.co^pit anut sib. quoq>.e

/

g„,cum '«
nus.
factus
est

"e "ignaretur. .ritua.,, ; :;'";;X e s prooa pram.ssa

Hej^umeut certio,^

]uss>t pe. purum,

reliquis ^'^'"«['^"^^tabUu angelico. „__ eumtonderi.collatoquehab>u ^,_^ ^^ .^^^

:

sum,

et

advena

/T

j.^

dicmih., P'''^^'^" ^'^eaeasV.Respondit AbraVeles adeo "«'^'"^f rnuidem et Dominum

.dolum '".;''%,,, ir.cum hoc

L^^-^ba u f,atr>bus soc.av.t.

^^^^ ^^^. ^^^^

monachum

-"f ';';„,„ ,ationiobedientem mansioSp>ritusSanct>.carnem ^,^.^.^^^
e,T,cere sategit.tum

esse

""-

f

f:ru rer dum meumorosupplex,ut irtm
Ve.es
cere-.

-'^'

'

.stud .doiunt

<i-'™-'',™rD"us Jieus ««"d.v.t
non

rel

^^^^ ^,^,, meas et ideo
_^g. ^,^^

sectamlo edomando. vtamque laboribus addendo ="1»f^^;P
res orfic.orum g chus evasit,quov,s

'^-'^J^^Z^^.l^ra a

ac labo-

^^^^_
uuris-

^ti^,,, nerejC^

D.x>t sene mcestus sedebam.. pe . corr.p°^ er

J

^_^^.^.

^^^^^^^

^^^„^^„„p„,„n,
^^^_^^_^ ^,^„,„„,, ^^^.^„^ ,^3,^3

pater,voti

qua,re in cv.tate
in.agine
tib,

^desj

templumqu.. ^i^^^^^f^^^,,
:

,apsus, sed res
^.^

""""'^^^^^'^.'t i eKsentent.asuccedet^
v.a.

.
:

Dolentevero Abra^^„^^_
eontrahet. .

s>raorum. P''"''»'"^- J!^";;^ Tabores tam pro sua annos, raultosque ;"^""'^^\; Q„i eum cernerent ""';'''" proquam fralrum ''''° ac per omnia tam strenue 1*;"" ^enerari acho^ura c«Per'^"' ^^Jj^ ^^"^^ ^,^^ pastorem batum, continuo

^

„,0 de
r

lo".f''"^^^'

Dorainus Deus.ter

tuumj

DE
48
,.„,
s.

B.

ABB^TE. XBRAMIO ROSTOVIENSI

plenus Spintu ,ritur Abramius, r, . 3 Beatu» iter ingressus ^"^^j, ,,„edictione, muem.a quo sancto. accepta «''"'^ jamque tvansiJo-

accepia

f

-

.

r;;jp=v,ri»^-;:-s Mox
^-P^;^" hab.tav.t ad lacum, ihidem qu.n et eo eum frequent.us;
ad.re
tiores ac

est h,

in,memor l°"g'

virga, ido-

lumdissipat

3rat

numen Ischmam

"'"p^^^ '^bvium
';

l.abu.t
i„

.

^""^

^,,,,„„

h
l

virum

-«^"'''r^•^^"" ac virgam 1m"'vX que f cJabilem, conspicuum, vaiacquc P projecit a,l pc^e gestantem. Hu.c ,^^^

f^Xr

promis^a et rotunda

magis

pi,

»1"«^™'
'

domo habitare. Venerah. ..ecip,ehat, d.v.na.

"", ^"
"^J

,i,,enter

J-

^^^^.^.^.

manu

s.VJ

^"'Pl^J^.eretiam ^rud^ens veljt.am que salutaribus

solUcitam

^^^^^

adoravUque eum b-'-j^''';™";, 'Hespond.t
.Vhram.us
VI
:

«

Vado

qu.L

.

;:i::i::Xa=mu,atusestquapr^er~augustus
;

Tbeo,ogi.n»Uerum .Mt.^^^

lorum dono ditatus

fu.t, .ta

nt ah egro

q

senex, . Accpe, "^J^J^^e „„„,i„e Joan...s sus,eas adidolum "rem nequam conteY-" " „' et .n P"''^"; Theologi pcrcute, Eum ^ «v dicto, Btat.m

V

'

J

etur. .

Quo

_ "«^,'

marumanima3S0vaeseluebat.

^.

^„,,,

esse3oan„emTheo>o,um,.o..^.-^^^^„^_
verem resolutum «f

Quo

loco

V

'X,™ qui ei victoriam

J»'»"^"

eccles.am,

"°"";

^

„ ,acram, hod.eque
ep.scop. p^slea accepla

P
Condit Kio-

"':;Lriuoqueexstru..tcongregavU^-

nasteriwn, aiiprxcst.

„achosqu.-nm,^nr.en~;.^^;^^^_

patientia beat. vnn

^"'"

,^^""p^,Pt,,„am parvuli

multummaUabinf.deUbuspaterelur.

quodque

effi-

citur arclti-

magnan, habere "fp:rr'o"duces Rostovienses ".onaste.;o, tum eju tum ..ipe™,.: nauciam
„.i

7nandrio.

\l,i-amio et caeteris

i;t tnd

rls b
ab
1

-opusr cons.l.um cum duc.bns s Lece sa.L abu..dare. archimandr.am. „»r faciend, ex monasterio Ahram,um convenerab.lem C nse av.t Tuque c«pit tunc mag.s
s

p

monachis, i.sque sus et.am m tas donahant possessiones, veneV,dens ,g,tur eorum usus larg^t,. monaster.um auger, rebusque

arch.mandritam.Qu. sti^ tque

^rr-^r:er:s:::==
Diabotus.
beati viri opera cruci-

(III)

inani gloria fo...magnates quidem non

vens.pauperesautemnondesp.c,ens.

atus.

crucs

s,gno

esset

circnmmumtns. Quondam
ecclesia Dei sacra cele-

rrsancL more suo in

49

DIE VIGESIMA

NONA OCTOBUIS.

A ^

bi-aret

ante sanctam consuetisque orationibus
''ocantatis, vellet K.v.are

c"tn.oncm
intravit in

malluvium d.abolus,
:

eum

ab aqua

EX 1MPR.

nro"

vencrabilis l^iturus. Intellexit

spir.tum

ma-

r

Tn

Zuum, in pl 'res

\^ Htere in vase signo undique quo que et,am crucis sui coopcrtum reliquU.Urcdies
,n vase,ex>re

crucem cui vencrandam

Lurnuidem dLemonvirtute crucs Sol.-bant porro pr.nc.pes tren indc non potuit. pcrecp.itarc cn.nros;

enand gratia, quotidie eccles.am reflenntcs intrabant .n unde in urbcm sanctus bene ips.s "mla^Lii ad orandum;et p..ncpes Venerunt itaque rurs..s nrecabatur.
'^

..IHmvcner viri, benedictioncm t^mpore eiiicia pro TccW Tu tem ut eo
fava
vTr

acceplur..
tratribus

De

Cons..ever.at ne.npe venerabilis in pistrina. lal,orare tum l.gna q uotidie pro fratril^us

rcoqula

secando,

tum tratrum cil.c.a lavando
in
v.r

tum aquam portando
.

coquinam pistnnamve^
.n

.vit vencr. ro^n!rpri.ic.pum adventu, benediceret. .\..tequam ccUam s, m, ut illis -™t ;" Pnn-pes :: ^: p/rvcnirct, iam

Tu

B

^

^

i;^c

Pt

intemoK

ilomiiiatLirus,

""',

jr:ur:t,eo,e.iqmp..eratevas.
„ibil

de „te,n in crrogantibus

iis

qua. acc.dceis

respondit

venerab.h.

>

,

eo ^

pi-oposuit wu. vir ergop P (l)Venerab.l.sv.r ergo

doctr.nam
eos

^^„„^„,

„,„

ra,s.

crimmc .„.u^,
duce,

»

in_

'™t ten.on in fausta preceet Pi- ™°";'^ t 'ranstig Paulo 7 P-X' post T P°:' J:r:;:;;:d;ccm Vlad,miri., ™='-""" militem, ad.ensque
,
,

sp.ritualem ex sacns
«t in
les
;

^" P™

'^'

^,,,„t ,,umi-

ram magnd

dicens ^ accusare ve^ner. v,.u ,^^^^^^^ incep,t grav.ter , 1 n,-/^fp.rrp tibi arcanum
.

in servos ^"'.'^™
a Beat, m,se,

'-^^^^^^:^^ r„tos
:

e.erecrent mi- ,

.Domme -^ ^^'^^^P^fd tu»:que

-"-'^^' "^eXd::, quonian.
m.no
cordiam

Dodevitata, diccnte ,ps. m.seri^^

quoddam magnum

gnum. Est .n J' -"^J^^^^^^^^ monachus qu.dam
sit,

"

,„i.,ationis

di-

^^^^^,^^
„,,.

™nsequentur..

paupeiw E ^|,„„, a Deati

n,agus

cum
iUe

vana

v.rtut.s

'"^8'"^;^"''"

,^,„„,34, po„,(

ipsorum est ^egnu™ ^*^'"/ ,. ij„,, el rcs, quia P'" « Bcata civ,tas cn.m dixU du ta. .^^pietate

^j^^

1"-/

pulumqnc bumil.taus

^P--

mvcit

„agnum
dignum

tbesa.,,-um

vas d.v.t..»

plenum,

^^^^^^

-''^^eLr ..cnpe ,,^ vere
supellectd,

navis a perito et nav,. ab urbs d.rip.tur,
qu,e van.tas cst,

Bubcrnatorc

mp

nupu

_^^^^__^^^ P^

^^^^

a^u Utur
•"^«''^"^P

; l-'et cat n.s, i,U, cingulis

argentum

^^^^ .a"=«1"y„ius\hcsauri ope et monaste^d.f,„em ta«7"nil" lesiam n.agna.u e .Uc et c rium cond,d,t » Qn^^ig.^ncata.

ei, riZ.Zlv^Me ^^^^^_ ^^_ n»a^
sed et

temnit inter.eres

,„terv,tas nasc.tur , i,,,em et Dei

'=''^'"'"dr'ru",e:ter'succe,,susest duK
bus
aud,t,s
"i-cess, sanctovjro, et

^^^j^^ ^^^^,^^,„e,
^^^_^^^_
,

quicumcomp.ehende,et_
e
ait,

n Ub. invenerissoncm,
^^_^1^^^_

ne unum ve,-bun que hab.lu ^"P^'';^^ " ^'
.Ue m. cs nuerat malus

d,c

^^^
miles
bolus.

^uemadm.dum moatituendumcoramme I«» q ^^^.^.^^,^^
s.a.

calumniator, seu v

^^^^^^^^^^ ^,^.

-:t:r::;^iTomus XIHOclobris

iue m..es, qu,

„K
50

B.

ABR.VM,0

KOSTOVIENSI ABB.VTE.

D

« IMPB.

nec loqui
<>"'•

eum

aJ

"T Xin Videnstalem m
rat.postquam

"Z

"f "adco

^7'""n'se'ricorsVom'pi-ehenejus. "'catu satanas cor
0,
.

inimicifam, se 1 ostis e n g„it ,;
f,'!"',^^

min>me Deo pro

t,„uit bealus vir; <J"'"

um

p>-elKmde-

m ""»"\'=1". versus Vlad.mu-.am peravil
^ccurrens cuulam
hebatur,
t,a. in

aUe,. ripalacus, m .^nera ^P ^^_
.

,

^^^

ferebat ">"'"^'" manuque^-f^^^J^^,,

.andalia ru-

eamdem

-'"-

^i,„m,
jussit

sandalia rubra ^'j solo ^'."."^ dace constUu.t,

'';;';t^' ,ps. "i>^'^

™t„„.

feo,am magno duK

'"^^^"atorem. Qui adverso sistere in "''"^"^^^.^"^^vento Ihe'^^^ ,ursus insimulavU qu ,.^i„„, «nusus mendacus sauro, iisdem

«-

-^

tea.

Beatus vero,

pr,.cepit ^P"-"'''

^^"Vdicens "trN^sli Tesu

«Pr.ecipio Christi, ut

,

habens bonum

hommum

r

max me
des

E
cudasti. »

B >-'>-

ego adversus
saevitia:

''-"\::j,;nuSdrutP<;nas te .'''"
''^'

qua

me m ^^'"P^'^™

t,,^

Ha3clocutus
„„, B. A.,ra-

eont.nuoeKomn um

ocuUs evanuitocu, ^^^_
se st.antem

8 CognovU

"« ,^^->;';
,

Lum»--.,

nensque

»ffc„-,c«« i„ tanto ""'^f. affeclus .« « ^^P ,r».c„.,-.«r. ,,der., l.more
,
ei

"^'"; " ^™'='^f' opprobno ut

^ ^o^^n,

animo „osset a^quo J„„es qui ^''t
,f„.:,"senem.
iii,,,y.

^

adstabant. InccpU

;

ut sib.

'«! '°» dmtque dare ven.am peccaU
,g.
,

m

y^

„ans

.

.<Mea culpa id
luisse

adductum
pater,

egc,

«^^^;^. fg„osce, e^nu mm,s,j^^^^^^
fecU,
i

obcajcavUooi meum, hoc ... ac in peccatum

-^l-^-^^^^^^^^^eqlT Ubi iratum m
ux.t^
.^^;"

Xltor
,b

1

Be-

"'""%:;:• ;re?tt°',nim.c.,quodideo
ve.hom.nibus. maK.me
aa

cum Um n

^_^^^ .^^_^

'"^'r^rSrJlsrU^emisso^tamqt. (I) !"""''
v.rum
ac sedate loqm,

-

n.h.l ii,,,

„,ali

passus tmsset,

'^"^'' re r!buamUbi,pater^ »

tl)

Adsenem autem

conversus dixif.

«Q"^

™™/:t

Cb i!tum

^^._^1^^.^^

^,^,3

bb

^
diem.

-Tdr::;:^»^::::;:^:;^-:^::::;:

rttsertra,a 3ud,c.um.

,

SimUU.-

et de a^^^^

virum Remisit igitur vener. nenuML i^

noreadmonastenum
<?c

W-

cum pnmnue C""^"'

insigni hovixisset ibi-

laUores

S:j::'eofuer,tgU.iac.usd^^
ducem, etab p.o

^h!

mn

et qaoarchimandriUfi etlhaumaturgi,

=-»--^^=rs»i rS5:'=S=":=: m me
Dominum, quem
a puero a
„•„,•(


Su m

^^^,

vero

r:treM:t:.'burb~^^^^^^^
suam"r::.it

addenlaboresque labor.bus

omn.bus ses^exh.b.t^^ do :?rtutum exemplar

DIE VIGESIMA.

NONA OCTOBRIS.
1
:

51

ANNOTATA.
.

\ fLmre sicculoXVIH confeclaperhMu,in li"pse ad fdemadjunctushuic nan-atwm Verum Z^ ioVataamensi. - Mcnolog.um ecocuhabenda.

n

nur,%.

434

:

pii

P^rentis.

U

Vila

Loco numen Ischniam, nuvii largitate.v. u^ codex Menotogii Majoris rcheogr.- Ftuuolm annotant edito,-cs Com A quat,iOr ";"'<? ^^' Ischnia dislal a Rostotia quxswim Dtctwn.

hnbel Sophiensis

AUCTOHE
J.

M.

lio,netris

frustra : eumque Se,nenoi. Geog,-aphico da.-issimi v„; na,-io

cetch.mo-

m

inierit dine; cujus rei causa iter

C A.Etnan-aviteibeatusviromniaexor"
..i

i"'!;'^^
iBdes

tem,;ium Joannis
cu,;-it

Thcologi. -

P,-0 templo oe-

Zlla %les est Q«m rfc nareniibus omnino

sttct.

recentwre Tschuhlomia «6 interpolalore a teste co^^ s,^JumarbUror potius quam Ubinam terra,-um natus stt

T

d^ern^ /noll Theologi, uti no,-unt o,nncs, hvangCsla, S. Joatmes sotet apud 0,-ientates cliam no,nines.pe note^^ hoe
quamfis
n.
et

scmper aomus scu potius

- 00tr««

Zranarrante.

estexquoconjcctareposstmus. rbramius nihil vu"«^«<"-« quo in tucem editus cst bcalus cirTeZusic-o 1-0 ^"^^" .f ''"^:, *1";,'^:. 1 empusiu H „,,,„„ annoci, constitui potest anno

Apud Macarium,

in edit. C. A..

«

„robabili conjeclwa

„„w

temp.uminnom.neJoarmisTheo|og,,,u^« ^us designa,-i ecctestam

r£«a,u7e...m est
„g,„i„einsignitam. r,o,mne g

Hte, cite,

mO. W^^

Obiisse
_

enim mdetur anno 1117 „...,_ n„„...»on.,un(

Ji^^^^%

a nobis eddo. deside,-anlur in lextu

l

«c constan e. nomina p,-opria, ubt eadem
^,,„,,,i;

,

.

^^Sfri!:'-PH—tionemepic^t

na,-cnthesiinclusum.

T""r"ri-»«-.156:EpiscopusHi.arion. E cum magno consil.um iniit Hdarion
s'

lidem

:

»

Pr«;o3«^ «*^»"' c C A. c( d;P.o;off«.--Tsohudiorummodo^

T

duce Vladimiro V

et

cum

principo Bonso.

C
^^

4

riiJ.num.lSO-.l-onumpenerishu-

t Ttt'n

ilolo

qu d^emon malus hab.tans

^-

V
l'

aa.

Vladimirus. dux magnus Vladnnirus. C ^; ^„,^„,„„„3 satanas. ille Aa6c( R num. 156 loco msidtas mos, «( senms sU Wcm arirfa
: :

^„,K.H. »'»>-«. „„„,„, 1* aflrtii g. R. num.
<"•

^"rrc"rduTma.nusVladimirus.
d«.tl».

recta docere. h.

Wcm

:

et precibus

^.^ j^^^pit.
.^^^

^^^^^^^^^

.

' ^^'™

*'"l SiautemnonvacUsadtemp tuum addUum est^J^^ j. iter

'usadtemplumJoannisTheologi. ^ ^^^^ ^^g
.^^^^

aDm,-ilione

DE

B.

BYCWEKA
II I

MONIAU PR^MONSTRATENSI

SYLLOOE
prcus, „„ica. Cul,u.

S T O I«I<^ -^
c,

<^^,

'onvc,..o

ANNO
MCXXS.VI.

\

B. Ludovico

^^^^X7liT£ncto,-um

et

non c,y,L 3C./a hic
"onslrali hono,-e
/•„/(

«"r^^^
J^jj^^
«;',*

,en,per

E numero
Befitoruni

Bcalo,-umO,-dmisf,J^'

Prxmonstratensium

non mdelur excludenda
B.

.a™ ««^ ' ^onstravimus eaad Sed XVII pe,-t>nc,-e. [ [f^ S.No,-be,-tidiscmhetsodat^^
^i
Ordinis « Mnc-a^tonc »^« .•»«( «.rn

^yj

„,a

«»/«

'.^pu//,»-».

'««

^^^,,,.„,

/,«ii/«; nia.r,me

V""f"\Zmse,-il>ehal
sll-abal
,

celeb,-andis
^^,.^.„.

nolitia,

medio

et

ros«
„,

Rycweva

"Cr

''"'^J^Jl JoannesPagvus,aducpe^

^_.^^_,^^.^

.am 9»- ^»""i^euliquenon

^nmiwanoiJis eccsuryu

D
AUCTOBE
V. D.'B.

r::^n-™ont,n,,e.epo.,^n..^^^^
v.ir 11-20 • ..U/'/'< crurlilus
,.

MclleLinc cx tonju
faisse

^__^^_^^

/

«/

T^

Rvoweno noiam

^-

r

,
,

P"-«-' ^'"""^ aO lcucis ab „/,„ Tacet scilicet duahus

L"»

"^2

Hiec Saus.my,

rc.-Va

:

H.

"

'^""

"
ij„,„

,o,.uo

.onMr..Sau...o!,um>mtlatu

MM^^^^^^^

u'c/e'Oru^ « Nor.omo (13),

;4ym"n./o «on

4

Voluntnonnuiu

v*^;

..^v...

-,
.

i^nr».o«-

antiqius tradatur o»»»i m<.w/«'n ab

uxj^i
vo,

''""

^^^lnTnTad Natatcs Prtcmonstra«on seeu. SfcH^l::;'^' V«» dcr Sterre, Van Craytbcoliscam Joanms

Tmi

^Uo

vZic icm.

dics transivU

m

admodumalibimmuimus (i,),vcndS. 1120 incunte anno fer « Pr,rmons/,'«/«« iS,i,llitmiJu Brcn actuosus ^„/^„0 pi ncuOSUS «onjnuo Znuspotcns ct
opere

^^°^^
',

"r

^^,,^^„^,,,^,., „,,,,„,.

a

'^'X^^^^i
^fe/ m X7
'^.
,

aenLeaendam

0,-dtms Prxmonl'nchcl cl in Ephc,ue,-ides ex his ZiZ^h Gco,-Qii Lienhart. Falemur

\postolici, ,ui ad finem .„^ x7/ s^eculi, cxcitaUs ulr,usque ,„,Unandas hujus ramuh Mc-

11

«::W««V.en.n,.Uycwev.,c™.m
et

1634, VIII dcc-etum anm an^is antc V,-bani f^^^^^prxccclesiasticum,

'^'^l""" ,„.,i,ndum Dco vivo et :,*"«« 1/*'^'-« ''-'-'-'«•«"' ""1" die,u^ s,c quoque

vero, con-

f^ninamm

cccnobia

;

ZZ,"p,'bticum da,ulum P,'XTtZm Sed non cst oUicion, hono,-and.s sms sanZmZ-alenscs, m puhlicc
elTmt,orc,,,appa,-alumusu,-passe:acprom dijwlicando, ^ndulgenUa

etiam fem^^""^^^J^ ^,, ,,i^„, ,iros, sed S.f>J^ ^„^ „,„rf„^ sequcndum non pona, adu
Q„„p,-oplcr
,

ul loquilur

'"

.

'

°^„",i„«,„„en«XcumseKuvirilieUam
;

Te^Zdcm

naiu

^-."'^^^'llonversionemsuscipiconstitu.tdS

"r:^^ vaJ:Uo^^esPa^u.^s^^^mal,-i. 1:-d.scstlur.,IoannesVc..C^.^^_ <iuinet '^^^~„nisian^ii22a,lconv.raliique ZM^^^^^^^icelaiiique; quia^ Raymund^ nes Van Craywmchel
,

''''^"^•"^"
facta
tione.

mluojunclamcumRaymun<lodeClast,-,set mcuojunv.u,,..^:.--.y«t//tn>y ^^^ acccdma^^^^^ rclum sacrum aCCCconsensu., ^^ohmi sac,',m,
_

_

ZZsiie

l,ujus

clZeabipsoS.No,-bc,-toannon22.Inqua,.,m
,

lum Geo,-cj,us L,enhan rincmlcni.':set,-adil,iumGeo,-giusL,enhari «»«;,f,^^„.„, ,,„,,,7, SiOniniit.ii swncm F ^^ ,,...; n „»,0 1121 ^,^„„„„,,;,, nntm M2i cam„ «' ;™';f^,. ,,cemoni«;i6usP;^
"«;'*«; '','"";.„
«^'(20 nii
y-")

e(

Kcmcra,.«6.,

m

^eV.-s B.

Ludocici A,-nstei-

'i:;^luVe,-omanduo,-um (11), /•'«i/»;^'»™ -/1 wy M-j'"' "-••'.- "nsis . ^ - Nomomensis episcopi, qui cha,-lx Simonis, Ego ilU ncoolio ,nle,-posud
.

auclo,-itatcm s^cam epjscogratia Noviomens.s srmon inquit. Dci quam fu upnescntibus purn^tunfneri vo.o tam Norbcrtus, Mi cotemi.orc quo dommus ris nuod

RaymJus qZdi mi lho,-i dedit;
Itis
irihus

7« '

uxo,-i sute Gudre, rel,nretin. ciastris, de Clast,-is, consensum
ita ut

non sccus ac

ab ca,-um msU.

Ricamera

Pr.cmonstratum locum admirandcc rcl.gionis, .n Deo sc recepit, quanlam cum suis ad serviendum nomine, uxor Raynobdis mulier, Rycwcra*
Legende vau het orden " ,1, Ad <3^PaS.«^ 6«, pag, ,an rre™o„..roit, to., 11, wm. iiw. UnivCTScl. psg. »88 et (41 Marlvroloco d.ct.onna.re
dicm SO octobrls.
(2)

^tZvisse,

smquc collcgia sinyulana slm-a,-entu,; in r,-al,-es conac sed, non secus
France. tom, versel e.c, dcla
I,

e.plicandishicabslim,-eposs,mus. /,a e« momalcs, l,cet a J^^^n^ac 5 iVon ridentur omnmo _,^^„,„ ,•„,. habitatione et convcsatione

„^.

legit

Honc-

pag.716

Pa.-is,

an XUI.

rieus.

-

m

AlSemenl r»S.,ints elc

.6,

Mar.yrologo UniverBel,

pag.

lW.-aiD.ct.on.hapol.,Si.pplem.
Nor.er.ns Canonicorun, Pnen,on-

t

.

.5^: -

<s;s'an'cn,s

^^t:^:^::^^^:^:^^^^^ - US De Ss" tom
^ll A^t^
XI Octobr.s, pag. 1044.
,

m.ra-

n2 du depart. de rAisne, tom.

I.

pag. 2d7.

-

(13)

Cx

pt/sneVsCtS. Cfr! So..

S.

et lbid.,rom, XI OCo...., p. 739 desOrd,.es rel.gicu., tom. 11. H.st.
^^^^^.^

1792. pag. 179 etsoqq.,ed...

53

OCTOBIVlS. NONA uuivji:».-..DIE VIGESIMA NO^A

AVCTORF.

Y. D. B.

aesanaU^

''-'"^^^aU^^.M. Umpo,-ahasuU^a^m ^^,^^,,^,_
tem itaq^c in OfP
c»non,casvelB vug
.^

Pa,-

'J

,„„ el l.oras

x;:;.,...o»«....*.-;;;;-r:s;i

^,^^,;^,,s,

suendo,
j„„p,,.

^"^°Ce>ao t"ndo nendo, texenuo,
>

sevv.entesd). IniUo
^.^^^

pa/-('i«.o», c>y»s

" Rl'''''"^'"/

..

.„';,™e

anno

l>al3>t«n> e

n>nnit^»»

utdx».ones i» tugain

Pr^,nonslralo distanlcm^

"T^Zn BonoUi
oraUonum

crueis exstin.isse „inist>-an>U esset

»"

,e,.um

mente

o-J^;;,^" - ->-'*"' vi.iliarun, ^"-"-""/C^ ";„,em ^^^^^ ^^ versahatu, D>ut>.
"

f

"

^,

lrnil.ilo>n>nus

E

.

9««'.««''f''^'^. e( Protasii prirnarium ccllum SS. G''-'''ZfJj'chiul

et 1^:.1""'<"

S

^^^^

lenta operihus cumulaU,

ibi claret

tuv, inquil,

tftis) manibus consecrata, TcnJti et Deo

Pv^monstrat, '^™^* ^^^^^^ sac o J,„,i„e sanct> ^o be
ta>^t,s

tibus '=t\^""»"

b>cv

^^^^

>

^7i3.= WVk,/,«.«..<' i» kmdala ''=lr'"Z'yan Craii^^inct^cl in V ^^^,,^^ ^„„„„«5 «» J^' ^^ Leaenda theoUsca,
'S.

.Vo'-

ui propensior, adeo

aesolatovum solaqu.
SS. tom.
I

cim\^
x,..„„..«trate..sc3, tom. ^ AiinaksPv«monstrateascs,tom.

menprajclicarctuv.inaigviui

tensis.pag.
1, col,

43S.

(4)

in

Acti''

392.

tom.

I,

col.

389 et seqq.

-

'3)

B

VONT. CONF. NON MOSOCILO, B. PETRO DE CLARAVALLENSI
ABBATE vni

«TTTS

VK^VlUe.

I.

eultus B. Petri

Igniaci et n. et offieia

i-^^^^^^f le-Re.u
\a

^^"Z^Snahlu 'Innenonmmo

pap» l». datur Alexandro
ANNO MCLXXXVl ............

irrS™- plus icnlum -»'-" ^cc^Ta
«/ie«.., in

';Cm,e ««,?««« o-^^^^"'9rcdimur,cuUusnej:y tamen , l)»fuii aut plane "«""/^;™; ^^ni de ccnc•

Petri M""'^';"

dotio. auclor

^^^ J^^^^^
rfc,.,cW6to'c.r

beatus

vir,

Offi-

.^""^"'.^J.^j;,

s.nctus Petvus
4»«-' «P^''''
a/?>ci(,

HMs sajcu!. libris sxcul

^"'^"- Zo,quu,npc,-sor^^j;i2]^^,
Uici ouUu^

^a(io«* «'^'•^'""T,.S'/e™/oa('S ,ope, .(.^ peiietur '*«^""J

m

pu-

nibus; ^"yf,r „0 pc(i(/... de 6. mJ., cio dimru> ^^^^-Juniur alii vdusl^spos.qu ^^^^.^^„,„ ^st ,enc,-alione eurn ied, <i sc,-iplo,'es. .^ „ 120-2 obnl. simi
'^incenliu.

Non mmo,;e

Belloraccn^^
Specult hisiori

_^.,

,,„

X ,TJ -

Romanis
ei

nonpos^mus

m
libri

XXX

titulum

54
AUCTOBE

DE

B.

NON PONT. PETRO MONOCULO, CONF.

liulum

et n\- np ciANCTO Petro Clarxvallcnsi, De SANC1 u r (1

M

adhuc cla,-iusloquilur:^f^i nobilis et consangu.neus ™,7, «ecundum carnem
Phuippi
(II),

autem, tn-

D

reg,s Francio^, qui P™^'l'""^J'7'^^

simplicitatis. tor erat sanctx-

Smum m Galha
;

,,7.

Pe/r« de yalal.lus

ncquaqua,ae.n.

^P^^^/^^f^j ^: o>n.>t,njUato ^ancto

ExorduMagmci 'cLeniunl aulem inter se testimonia. FJemm PkU^pg^w,, cA,-»(,«n.^. lOJ-, quam anno ^ 9 ^^^^ / genuit ex ^ «^w ^ ^^^^^^ ^^. Berirada, mperduxeuxore legitima,
,

Nangio stirpe nob.l.s ch-istiana (6) dicilur e.^ aliquo proponi poiuit mwd non sine vadc

Ordm^s «/">,HC ejusmodi Ubr. cu»i sanapparet cZerciensis, naspiam C«/..c/cH«*, n«.vp«« ,S>-cl"
, /

a

fns

We in

recentioribus ,nar„jroogns

3,/.

aut boati '««*' ''-^^"''r^r.fAfnu». ;:z:::::t:z:^ete.iguus,cessaceritnum
eti

nm T"; V
14

expulsa Berlha malrimonium iniit cum fiterat Florum, qui archidicccesi^enO' rede dominii de Nangis in quum B. P^trus na/u.. .i^ opornensi (7); ut, facde Flort fdius rueteat circaannum 1120, adeoquc sangutne W(, PAi/,pi„- 1 regis nepos, Jumor
ipse
et

LudoucoJuruor, Ludomco L.^x.nufLn./o,.-™ proximus Ludovico Grosso, vix.t.

ct in aliisre-

"Tsicvenitaddiem

centioribus,

constantcr sanctus an'
Ijeatiis

^'''''"f„t excuso; ilcmque ris(erc«nsi>nno 1017 iJinonc C/ialemotumcum longo

-"i"-

Philippo II; quibu^ regnant.bus Duvati?), Qux sianimadverlisset Amaur.cus
r,rorecto

np-

dZmdemdicm apud emlbeafi. Cum eadem

inventum non scripsisset a monachts alibi),quo majohoc regium genus (ulpassim

pellatvr.

i» maj^, Zi laudant, ad dicm Kalen^larw C.sterc.ens^ m

S

appcltaHon,

rem

Henr.quez

e

Zcelinus; adeoque
B

luL-Wrologio 1-oM^'ur^ Zno miaucLitale puUica m.>wr.bus hlens In ad eamdem diem,scd mnocent.a
. ;

Ordinis Ciste.-c.cns.s

quod

ordini suosplew:loremadderent.Er,'atauIradi h.sto,'.c,s tem quum a/fi,-mal ab omnibus sanguineprocreatum. regum B. Petrum ex Gallia; ducem o,nnes sicut Henrique=.us (0) nam non

E

abbat.s qui vme cfaravalle B. Petri fuit quam sp ensimplicitate illustrior e cor,i,s erat progen.tus regi., cx quo

sec.aisu,UExo,-diumMagnum.Na,-ranlcn.rn Fr.g^^lo-Monlcmo. Helinandus. S. Ma,nx de Bcllosu,xt V.ncentms nachus, cl qui eum secuti sanetus Anto. Natalibuset vaoensis, Pel,-usde semper sublimitatem generis su.
ni.ius
celav.sse quse ^(quantum potuit) dissimulatione (q«an Cauantum potuil) aissunuiiiL.uii^. p ^^ , ;^^ n^^T^Un .n^iiYitinr ni.^iUrTiata .^ .^^^^^^ ^^^^^^^^ rr^, ,7.
: ,,

eum

• suuyu""^ dore sanguims '-p'-» Tinrnnhni L..s.tanus <= Ba.nabas t:nar^sdeI^:.lloLusitar..c,l^rn^ Be,-na,-dus de B.-ilto Hispanus, «'»*° de Mo,.tcalbo .^;J --'""

^^^^^^

hislo,-iog,-ap"i.

in An,u.l.bus et lus Man,'ique

.;«f.";iX ^/^'^«3"" Zm ,ca,.in.isj^^ ZcT^u^^C^lgT^- ZSZe^n fJsse Henric.edih;sed,ut ipse ^"S:; in luccm nen.^isJllo ac Scr.or^^^, opimo minime animadvertit Baunou, hxc

XTc.

..a,u^tum.v.,-um Exist.mat Daunou (10) Clu.uaZtum cssein castro Marciaco p,-opc quodChesnius{li)opinati.s cst n,-ople,'ea

sunt

Zr«.
odl.e suo

loco

ccrta c^t
S. Petrus, dictus

Monoculus, ex reg.o

eam improquin efiam non ciiam B Petn, Exorhatum iri omnibus, qui
:

dMo

abbas sln-uinc Francorum, 1180 (alias 18) maji

VIU

Clarx.vallens.s,

dium Magnum, Helinandum
rint,

aliosque lege-

quU^
quiis

obiit, De.para= collo-

^

'

assuefactus. aWorumque sanctoru.n ,ne,n.nerunt t,-es itlos d.es %a^te,;nissis ad sed ad p,-xsentcm n P,in decesso,-esnost,'i; qua eurn obiisse suo loco de,.elute,;.nt diem, exsw-g.t jumma Lnst,'abimus. Scd inde hacd.e20octobr.s Tra^rdi racilitas. quoniam Buceli,ius et Kalenda,:um C.sHen,'i<iu.c-Jus, B. Petrum Catalawicnsem, le,'cie,ise celebranl mo,mchum ct.m Exorcho

H

ni auibiogrO' deprchcndcntes. Rcstat iiaque Exordium Magnum.. scquamur aut

numam

hujus germanitatis vestigium

Jum

Prior

Cta,'avallcnsem Be,',ia,'di d.sMaotio (2). inp,-ieclarissim.sS.

Conrum petiisse auditoria GalUcana affirmat : proeum regi Francorum radus Eberbacensis Nangit naium pinquum fuisse, adeoque Conradus, diuin Posierius placet; quoniam melius doccri potuit Claravalle versaius,niulio Thomas dc Radolto, a n Petri genus, quam

B Pefrum

Italum fuisse

et gratia litera-

cipL
Vidctw nc
pos fiiisse Philipin /.
regis Francoruin, et Bertratfx.
tria'

rucril repositu,,.. Sed safis ut eum eoitet leclor. indicasse,

scopulum

Benedictinus), Claravalte (idpote monachus pofaietur seplura asseqmnon alienus, ei qui
hii.>ise et tuisse, ei ^'
'
'
.

excelsis dign.tatem, (ut dicebatur),

/n Exo,'dw abbas Ebe, baCon.-adus aulem Magno, quod eg F. nad annum 1192 oon.cr.p^d cen.is, quod tu.sse tradtu, {^) propinquus
corura
,

biog,'aphi vcba 3 Petrus ut secundum Ytalus, parent.bus tuit

usu,'pe,n, pasx-cul.

mpr/mzs B.Petrum sohium fuisse suU/I.JJ' ii"'^-^"-* ^" _ ,r.v_:«,„M,.o iilinii.p .psxmet ul.que insimet blime suum genus dissimulare,
.

Thoma>.JamdeIgniaco'al..squeejussed.bus. teucas Igniacum, non procul a Remis. 4

lisny

l9^^^^

^

temPmc nove

P^

,,,hiepiscopo Rcnc.si,

y,u..mia.

n^qu.l 5»«'« ^0«™lestimonium riocci /ier, ut .psemettestatur (4) modus in Claravalle.

quarta l^-^ ",,,„ a„t, f-^ndata ruerit, prius Rcxit eam

c pos.ea
'^'"--

<^"^^::Ztlis ria (12). «fl™ « / A'''^ «
^

^^^^ ^^^ ^^^^

.

historiale, Iib. (1. Speculum mundi t-K V pag. item B.b edi Nuremberg. 14S3 Ust - i^^ D.st. VI, c.p. 10, m uq5 Duac, 1G24. m,'lpag.245.-(3,Dist.U.cap.31.p.g.77._(4)D.s.
;
.

XX\.

cap 2S

t

seqq..

Rm -

(71

5lly
Fran
e.'

BM

C

VI caD 10
lap li:

r.ac. 245.
st..

-

-5)
11.

ml C.

tom.

Dialogi miraculorum. dist.N I. pag. 170. - .6) Tom. IV. col.

II, d.st. 22.pag. 214^- (11) H>s ^- ^-^ .^;;^" France. tom. XIV. pag. 620 sais,tom.I.pag.l5i.-(12)GaUiachr.st..tom.I\.col^300

sterc ensis. Ub.

tom. 1. pag. 572, et Art de ve.ifier les dates, de .8) Hist. Utt. tom. V. pag. 15. Dic^^^ geogv.. Fasciculus SS^ Ord>n,s touK XVl'pag. 514. - .9. (10) H-t JUt. de

-

.

;

DIE VIGF.SIMA

NONA OCTOBRIb.

55
AUCTOnB
V. D. B.

K

tunfre cum

e. Igniacensts constUuius «ter prior vacv.a fuctajU
.

0»o

fungcrctur,

''^^ZZTm undccim nomina signU,caui ^^^^,.i„,,i^,.,ahlmClararatlcncans

sedes '^batmt^sValh^ TnMcccesi Remensi.

^

Rca^gu^e

igniac^ filia vitara

^^'^ /^^

Z'L~m.

^.^.^ „.„/,( (6) : L.cel Igniacensis nbb.s, non viv P.,

11.

Dc

adminislralioiio
el

spiPotri

XII Ujnia'"TeUet d,^m«rus cst s^cuto

ritiiali

toniporali

15-

Claravallonsis. facti abbatis


:

1159 «.5«e ad

annum
est.

1

162,

g«o Clara-

^lunslabbasfacius

Venit

demdc Hugo
ciui

^ IJuxj
^aue^
^^«^o^^j
I 'k'

^^^^

««1 Ta,^°nLcre.Luius est Bcrnwdus,

11 «o(ta-< m«
\,J

Igmaccipaucos mcnses
cathedra
ult,-a

J

^^

^^^

c/.ronosrapte C/a.o- D
^^^^

^^

^^^,

'ZlrTlg-iacensi
lamen

-^^ «oLM^n
ob.

annum 1169,9«»
B.

let;

a,mola.mi (7) novombns, apu.l ucquaquam 'Jt.p^^^^ fcUend.s archiepiscoGeraMus C,a. martKi.atus est abbas pus Tolosfi:

„ Anno Dommi
,

Petvua abbns CUtramllcnsis et

,

Petrum ''^Te':c Ztmaecon^^tai gua.n caikedram B T::iXc^nsem-.

--'

^^ ^^^^

^

- ^'

„ ,^ piu,-a occu,;-uni in ,^0 Domm, 1176, abbas Ato-

niis.

Hen.cus de

Cast,-o

Marcu^

^

occur,^nl

et

9uo,-u„i

Posterio

_^^^„„„„ '™"''

,^^01 LvaUis clomnus Henri-

rnrcS^— ^"'i"^-^''°*'-''^
IVon 1177, Zepto.. <''''%"^^%^^,aia.'<,e ab-

^s^trrilb— :;lscopuscanUna..
Rem.s
^''"^»'";'

J"V

,'

„, i novemb,-is, in


-....
culis

'riS^^o

Lt.,on,o ptane man.

^r:::^taraca.e^^^^X^;^
fuisset, /•«^^^'^';
'''^^f' o ^ ,^^ ^^^ Cast, rtcus de ^^^^.^

-'-

;«&ore. labo,-es

cm^'

rtwnrfafur

Alexandro

non rcMichat ^^*;^ 1^ Jodam mes'•''/^«3'*^/^^^ Quodam Uuoaa 5) (5) ^ ^ ^^ Frigidi-Montis «ionac/iW5 «'""f"^}^^;^'^ f,,tribus ad "je^^t inquU,
T....-,..v;.-_\/m,/2.9
.

decessor rfcc«..or 'MnrcZ B Ma/cwco, u. ««' "« ^^ZomrcZ'^' Petri ^^^^ ^ Pe„„„ „„«,,„ b. p^_

ci c^

sionis tempore,

«"^/^f.„

,^,,„.

„00,<^f'

f"?«'

;|

'"

78

a,/

hanc sedem

pnpw

III.

„,entes -t-' nientes inter fra"^et a«-. . Certe

''^JVun bUiterprceceUcbat.Tunc
venitis inter nos.


,

I

abtas au

Ulis, ^j^^.^^^ ^,5^ ivit obviam
.^

Den Nonne .^e ^tis

quid^mul.er
^^.^.^^^
.

archicptscopalus
B. Petri litcras

^/^''^"^/"^

^^^^,-,

fqufc intcr

non debet

V:V^:r u a p » Tunc u de ordine nostro? vcnu^e n te „Ego bene debeo Jesu Ch> .st.

-f

pr^clrior c.ter.s

^^"^

""!

^^o

^^^.^

'^ff

,; ,.^0^//^

Fran-

«^^ ^^^^^^_ sum mater Domm. ei visitaremessoresmeos, quo audito, X^gypt.ae^t Mar.a ^«^^ ^^„,, lena, et ista e^^ „, /^niac! abbas ^d Pedes
.^

J^ l^

^

^,,,„

iorum rooantrno^^^
constitui,

,,iscopum

'lf^2'icurn decessorem. ivi^m.scdadHenncun ciarxvallis
,

cecidit

amplecti, evanuit.

an

m

Clararatle

Q«« " „„„ P „(,(. Oum ac^^J^t ^^_ ^^^^^^
.

;^„'^.^

Non

0'nn^^^^'P^f^^^^^^

aUas,

aliis

re.n, aliis

Gallns «P" /ejafus >n

.„„.
.

jam pr.dem
qua;

deniihus. Thomas fuisse .. reapsc

rcprehen„ ^'^^'^^^^f; ejus in ^')l'"'Jfl'^ narrat eum denadoo n

"

.

est

Tanliloquit^ cjusque

scvcrio- species non
oinnibusplacet*

^^_

^^^^X^^^^

«^^^''-

.iH«/,M«

*" Aleocander '^'

'^^f^J^Z
''^,

suum ad legaium

ruisse.Spcciesautemejus
erat, ut

^./^/«,,«

ut literas continentes

^^^^ibus ^^^^ ^^ 1"^»"'"" promoveri. persona= de regno ^.^i,^

deberet, n„„,i,.ere 'lu^

mulHs loc^s ^l^^[J y^ae-Rcgia moeratbrems,maceretjamin
„. 23n
-(9>Hi8t.htt.deFrancc.

UUspossentinRomanamecUes.ami

(1)

GalUa ehrist

,ton,.

X

cnU 3

._^

_

^^^

^^

eavdin.,

to-

.^P;'^^,,^

.

CCU.

col.

tom. 527 et scqq..

,4ao. lSctl9- -(»1'^^'S"^' , CC,col.l383ottom.CCl.co..
T,^e

560;Migne, P^^t™'- J''"'„ J.g.D" \rboi8 de Jubain-

noculus

vUle.

EtudesBurlo£Abb.Ci5...pe

T,E
,

B

CONF. NON PONT. PETRO MONOCULO,

ADCTORE
V. D. B.

Se,
i

Lia,ur
^

HeUnan.us,

.atn.u.

".U—

-t—J—

conlvao

it

.

vui.

^^^ habuit,
»

qua^sivit, ut po nec habere

uum

tabit

cogitantes sed apud recte abise"mrbilisorat...Plurimis,ueeumm^^^^^

mullum;ene

mul

Ta

utXtt r
tum

aut et duabus lun.cis, sed aut una cucuUa n, aspereucuUis, etiam luniea et duabus " Botis <,uoque rar.ss.me re vestiebatur. imo fr parsimon.a3 mtanF^galitati vero et

amor.
apl erisquc
tajtten

pauconm h^

abbate eranf de novo

fueHtin 'VZalfautem Mc guant^u. (nam

ipsis operan, dabat, ut, qualecumque sus^ .me utens, magis qua^rere, quam ntamentum tragiUs corporis se comproba et^ gut .rrUamentis indulgere ore habebat s^ et lemper in corde. freqaenter tantam insufficientem esse, qui se

quoque commun.bus

m

indi^num,

mti-

JuTiL-orumque
XerL-ios

Cla,-a,:allenmm
est

t

domur^"4geret;

gni fU pro])ter virtutcs

expertu,

non paucos), ex

nnitni,

t:Z Maontcapite XXXI 'fU^^on,^
B PETOO
viii

minus idoneum mmusque part.bus quem de universi mund, d sreTum aa resp.cere multitudo Jrntlabbitum et tratrum
se

V,

miversalis

Postquam CLAR.EVAI.L1S ABB.^TE. sancta ecclesia Rovidelicet
'"

'irunde

cui propU. ««= ^<^Petiamregi Francorum

ra a "^^'"*

::";'
^n
"i

q ^

auontom

"t''e; P'™'-'''"- ^"T'''' ,......,:„:...,Mvii,lnmnumHenricum, icudlni^ascvitdomnumHenricmn cum qu.orerent Clara.vanis abbatem,
Clara^vallenses, et fratres

„ quadam quus ei ,uus erat, ^uadam w„l...-- homuncio, •^,»,,,,^^,^ p, uy,,.^,.».^ ^ quoa ego tantiUus •— ,tr,mine mi rex, dom.ne m. ', V,„ et.am rcmroreCh.„rsonam, personam, meutis etiam ?J, .„. porson™ , nullam prorsus habens nuUam piu. n^uul ^o^^^^^l^ ^ regen- r«valbs.
.

vicc dixisse lertu. vice dix,sse fer ur

« . ..--,

V^e

,„,

„,

..ationis inops,
s «s epi

,_ _i,,inipm domum tamsublimemdomumu„en
ne

qu

m

dam

de proximo obtuin locum virtutum suaveolent.a se fvagrantissima Tgniacensis, cujus supra
cito ejus subrogarent,

usabbates

p^d

2

:

et timeo graviter,

lorte per .m-

et insurr.eientiam

meam

status

la-

m

domnt

Petri, abbatis

%lTlI,

cap. 27

ei

28)mentionem fec.mus
su.

qui
:

rLvallis qui huc humilitate rex admodum abefa t^tur.» Cujus pater, « Cur, domine ei delectatus, respoidit
:

usque

inviolatus perraans.t,

hominibus hancspecialem gratiam ab

tem-

electus sanctus et bonus, poris ob nuerat'ut dignum Hunc itaque ermillibus p.-a.dicaretur. octavum Clar.evall.s abdL, orum successorem, clegerunt d.gnum latem u..animo consensu reverentia humilita.is ad

dej.crs PusiU.™.m.tatem temetipsum tn tantam Deo auctore regendas animarum, quas

ut

curam
sed,

"leepisti
•is

Zn

templi Com.n. qimd locuin asi..k;ii...-...', nltinrem locum ascendens, constitueminister const.tue a.uricatur, m.n.ster ."vi\iriapidibus a.ur.catur, c..evivis lapidibns quon,am E.echielem dicitur quon.am retur. retur De quo per ' -"« boc s,gn,f^=an e 1^00 s,gn,ficante ascensus ejus to gradibus , prmc.paquod per g.-adus oeto S m-itu Sancto, beat.lud.n.s ifitern^ Uu v.rtutu,n ad octavam aute suscepDe. famulus, eum 'srditur.lste ecclesue pertectus

qumn. qu.,pro

sua.

Xrem

.

tantum esto non negligas. Tu et ad salutem animarum qu" ad honorcm Dei omnibus quie
,

Domino coUasecundum gratiam tibi a ovilis vigilanter exercere euram dominici „s
abbas mtus, ,n

qua3S0, ita fecedesere.-e velis-? Ne,

-—

.

-ero abbas, in nprtnent; 6 iuiia^."«.' pertinent; ego foris peruiie Pjt^^^^^^ vestne spectant, ^,^^, „„„,,,,„ snectant. posses^,„„^0 et ab omni exact,one Us,ones ^f "J \!^^^,,^, ^^.^^^ ^^. ^^„g„^ ^.„. ^^^^^^^^^ ^^^^^ modo inquietare pra3sumpluntate vos quolibct animadversionis ultione feriendo. J> serit rciffi hujus beati v.n et Deo placitam

J

Purissimam
in

tum re-imen

Clar.cvalleusis

, ^

enaiau

iu''icio

omnium

babitus fuisset; ta-

m^

ago..em sc.psum exmomenl. misset, ad novum modis omnibus dare voc, "ndere coepit studens ore doceba id est ut qua. sul^ voccm virtutis, omnia justa et sancta .-. ue.uu.,.., opere non destrueret; pat. um patrum quam verbis ostenderet
; , ; ;

tainquam

prx.terita eonversatio

sua nuU.us

indieat

expressimus; per quam glor.martyris Gerardi, quondam ficationem Christ. spirituaUbus veabbatis, non solum
rcan

conversat.onem man.fest.us saneta religione quam supra gloriosa Ula revelatio,

F

XXVni)

C

rum

factis lact.s

magis I ..lagi „..,:.,;, ,.„ntinnen.-a:ocuquoquepra;cedentiumvest.g.acont.nuep.a,ocu quoque priuueueiiwu... .^.v.p... sanct.ss.mi patn nost pra.cipue
.

maxitiic oh

mansuetudinCin,
spii'*-

rishaberef. vicanum juairabat Bernardi, cujus se indignum noreret virtutibus, giatia 9 Gumque co^tL-ris ut in mansuctudhus ila decoratus erat.

oeulis et aur.bus v.dere etiam corporalibus eop,osasupornai fuU. Quam vcro e^^a et audire dignus ^^^ .^^. ^^ ^^^^^^^^ ^^^^.^^ ^^ pvi'"— • ei-atiai auiceuiuc g^ ,nterseeleratis et peccator.bus pro ^^^^^^^^.^ ^^ rnemcax iUa et vere mcmor.a m.rab.l.s cessor exstiterit, sceleratissim. peccaBalduini mUitis et digna conversio manifeste declarat in e..tremis
toris
*°\'l.

"is

tamon

tualem »notiachorum

curam,aOno
gatiofwm
cf

vultu, in locutione ipsuis, babitu, inincessu.in humiUtalis, qua. alt.us in nihil aliud nisi sanctLe Deipsiusradicaverat, judieia veniterent.

corde

humilHntem

adm.n.st.atmne don.us administratmne .n nique, universa lcve provisor.bus ejusdem ten.poralibus cena.-ariis et salut.que ipse soli Deo vacare

ep.stola, \ i(.^ quo- l^_^.^ Conradus Eberbacensts ex Quod si ante susceptum ^^,, nue inserta, sicpergit perfectus fu.sse d.gnosregimen Clarcevallis tam leg igniacensis ahbas erat,
: ,

Quam conrersionernposl^amna^aoU

^W;^
^^

^'^^

'

domus commissa,

^'^'
^

animarum intendere

proposu.t.

^empe, quo^^^^

tiescumquecxoccupatusessepoterat,.naud.to-

et recB^ia,,inum), postquam pastor de qua, ^,^^.^^^,,, ^omus fieri meruit, in quodam sermone suo J^^^^^g uernardus .^^^ pvetiosissimos animarum
^t

^'-;yS-e1rX=™"., C.io.ic.
lib.

::dd.tuhinguUsann.scoU.gUDeus;n.h.,neme.
(2)Ibid,loni.I,pag.76 et seq.

XLIX,

ap. T..ier,

BiU. Ciste..,

.oa,.

VU, pag. .00

et .0..

ritorum

_

DIE VIGESIMA
putabimus? Accrevit utiritorum ilU accrevisse religionem suam postenore nuo quia priorem virlutum iuc-remenUs
sancti ate

NONA OCTOBWS.
dominium,

57

ml

administrationem dumiaorat

AICTORE
V. n. B.

habef, judicent alii.

Audi

inferea

C^Tsanum

muUipUcbus
sic

cumulavit
castiuans
cra^

Martb. inqu.etas n. .en.et.pso per saoccupationes.ut Mari^ quietem
:

mentis comcontemplationis stutUum toto et ansic subdito. arclam plecterctur allectu; docens, ut legem, quam incedere

Dialogi Heisterbacensem, in disfincfione VI tifulus miraculorum, cvjus capitis XI hic esf SIMPLICIT.VS Ql-ANTUM VAI.CEUIT et /Cj/?/.S-f3) aovkr-MsnATis CLAn.KVAi.Lis, .\rrn
;

D. PiiTni,

s\mos

Ejus.

Dominus Petrus, abbas

Cbara:-

austam viam

primitus banc tenendam esse tuis imponebat, convt-rsatione demoustraret.iVcrywe in sua sancta

sanctus novallis^monoculus ex iiifirmitate, vir imilator rt nUus comine et re. Petri aposloH simpUaquod magmo et pur.e fu.-nt

lumbEC, eo
tatis.

dubhm est quinvirverepmsfnent, exemplar ^, aUniemomsUcarum rirtulum Magdeburgen:

rebfjio-

Cum

ZuJopler
tuit

a Cenfurialoribns

pro quibusdam bonis dies, in quo vcl miles
vel

milcs quiaam ipso et fralribus ejus contendubat. Prccfixus est

cum

insignis, qui cosibus (1) ai3i)e//fl^«rhypocrita et se aUorum intercessorem

coram judice Utem

abbate compnnorot, intraret. W-uit ad .Uem

Deum Maosim

miles

cum

fecit:

braverii et alia

defu^^is eclequippe qui Missam pro e.ren,ploS.Be>muUa fecerit
. .

non potuitnon narrli,qnem iamen Lutherus h^c steculo XVJ amellare sanctmn Sed

nacho quodam venerunt. Kt cum tamen in equis, sed pediles et pauporlatis amapacis csset abbas venerabiUs contemptor, coram rerumque tran.cuntium tor

abbas, solomoamicis suis; venitet assumpto. Non simpUce secum

mincauiem
i

sobrrus quis inier Protestantes
,

omnibus diccbat mdiU
si

cluMstmnus os quod bona ista. pr^ .Uxeris in verbo vcritatis
:

«

Homo

;

Qmntopcre

probat ? h xc coi r icia Sed ul nd Conradum 12

..

^

rereriamur.librum

n/..-?3rn^y7..nm co/^.Kr/«/fl claudere noluit,

ct tna quibus contcntio est, tna sint H e, J) mihi tcstimonium timm bene sufficiet .1. vcrbo obtinendis quam magis curans de bonis

esse dcbeant,

\.

eoreg.adisciplina^qu.mtempo.^^^^
'""•";"r'

veritatis

rcsnondil

.

«

In v.ritate dico quod

VdiLt
p tum

C"

nanh,m, post unum rmpltoris transmisit

Valhs Posuiuam, abbatem suum S. Bcret clanssimum summ. et triginta annos ad
i,Ky,',V (2),

rt;boi;a..Aaquodat^as
tua
tibi
;

Clava

.™
mea

,lla

ego de ca.tcro non aaramvallem. M.b^. ct.am, ad revcrsus est ad

^^'^l^^'-^^^
cmn

,

alatium... per sanctos
relig.on.s

uxorem suam quasi
ipse

victor redicns,

c^^^^^

quorum virtut.bus superu.s succcssores ojus. do v.gor

ordinemrecitassetquid abbas vcrba tam puia et iUa, tcrrita ad
egissct;

^^^^^
M^

comprehendimus. sancta. eloriosa domo .U.batus conservatus in eadem intempor.busvenerab,hsacDeo

aCua

ravt.

sicut

dianivr. D.
irratil

Petri,

ejusque successor.s D
est.

War,s

'n divina nos pun t. abbatem sanctum ultio meo rcstituas, consorlio monasterio bona sua venit Claramvallem Torritus ille ad
:

siUl-n,respondit:«DoIoseegisticon^^

SVosteaLin,onensisepiscopidiWna^~
nobis probare concessum

Tes

en.m

r^"b boMs

ultro renuntiavit.

dc indebita vexatione

nob s est sacri Ordiu.s observant.,s pUn sclaustral.hus et grav.tantum .bi rehgion.s et subi t essemus, honestat.s v.d.mus, puritatis et tatis, ^^"-3 atis tantumque --;. r e.ultantes diccrcmus in

Domi,ms, quia.cum

in

ClaravaUe d.sc.-

sanct. ^'^^-^^]'''''^^^^^^^

B.Petrum

in

^.,.,nmo.

hi:::^:::^:^^^^ monachs til^Malaenimjam

eraut fem-

,,,
,-,„.,..,.<

l^^X
~ch

"^^^^alZ-atitafe.S.Bern.^^^^

Za

milites, ep.^copi, Reaes, duces, comites,

-

ipse.egis,atornoster
cujus
et

beattimus rater Benedictus, in carne viveret, p oli. sumul

Rcgulam
.^^^^^^^^

^^^le^^^^^^

~^

per se

'^S^annonun

labore

mufaraM ^n^a

-

virtutum fraterLnt-qed habebanl, sea vernantium non K vi-ebat

layguaiis, laraUal,.^.

.a«sn:mulatio.b.sa..ctav,ge,,at

:

lestunonm. /'»
reposcce

^^ ,^,_^^, ..^torP^ ""'T;',\-ctcrc.

donalionc^ rcdonafiones re-

f

«"^'^
,

actione ^f.el doposili

Kc=r;^^^^^B
se transmissum ^»'"""-:": operam decUnare et v.rtut.bus
...^ r

comcsmtionesp
ris n. et

«'"'",;,.,„(. Cnwiahatur am<>'"'''''''\
,..„,,.g,

,„0 D.Potrus,,«^c

/|9<^"-

Et deinde i < ^'-..

epulon.ous au...... 4 epulonibus iabo,a e y,^

;

««.«scurt''^', anto

Q^P'
.

P^,
(^,

^

censet.
In rcbus
ten\r

''"if /„ rebus autem

,,,„„ „,,„,,i„,v temporalibusadminis-

o,m ordincm a swcula,

'&"-",'^-

«

^

^ ,,_,,,

pornlibus

min
(us,

)^\n^-elaudandusprofcc,o^^^^'^^^^ .,( Qua in re lauaanau. v' "'
.

sibi cialcs siU obnoa-ios

y _ sercaretat^^^^^^^^ obnooc,ossen-aret.^^to^^^^^^

videUcetubah,,uomonas videUcctub auquo "'""^-,^^^^^^^^ j,,,,,,,,, poi««='-

roru.,n

_^ ^^^. ^,i,,„, luci

^^. rei

»^

,„,„

*

u

natr

170.— (4i

Tissier,

^^:^\^^'^^^^'
Oi-dia Ord. Lisx., .l"'^*"

laU.,.o..CC.co,..3S,eU3

^

^^^^^

Octobris

Tomus

vrrr Xlll.

,E
58
AtCTORE
V. D. B.

B.

CONF. NON PONT. PETRO MONOCULO,
perambu,a,js, ut

..enU.vir,utejussu.aUe.et;etsicinver^
ret.Quods.loocnUs a.
nob,sjurase.
ista

f

^«^^2 :.-^^
,u.
in R,.e.nens.

D

"';'r.tu:;;:ni^enU.,.a,.bateC,aatb. ^
^^^^.^ ^,.^

^:::'^^
f^,,^..„,„

i-

P

c:.nobia sua,

..uumque

mnius i.laLet, inveni remedium, quod cun.

--

-


'

cu-

X.,^

,„,„tio-

dL.t,-imentu.n. ,„s i..debilic

p,.,'-

T-:de:;S':^^-^^ Miracalommseusexlum
Ubnun
a

1

<to i.

Ber

parumvtique opporium,
tit

n

umZ

eumq^.e, aquis mersum madida clausum., dein
et

alujuandtu

swcum

ct

direptio

ncm nim

honoct
.

litcs

« "*,'^^^ Zitarfipse nonpoterat. «^™*;'

avertat

/,.WiS

X

leg.s .eterni gior.am, mquit{o), quotiens gioriose al.qu.d mp^batur, •elp cere c '"'^tatur. Ea,,r p"actum a'su„iecto mit.te
c.;(

Ad

E
B

attesuunu

quem H«./.n»« Hcrbcrtus.

ia^

ZnreperL
umutavum, dum rerum indeinHitas
»lUs

catalogo Herberius in Yepesu

me

abbalmn Superadcnsmm.

5

111. Visitat

monasteria. Cicdes

fucile

tamen

cedens.

ra^lon

elral

AlLanOer

Clarav.altens^
(2)

mo«-

Comabbatis Trium-FoiUium. Trium-Fonpositio litis inter
tium otCbeminonis
Serf elalias mullasfecit

nLeZ
iTlZu

adeoque aliis Hleris
ici

B. Petrus

monacbos.
Dum anm
1181 visitat

aratiasagitpro conat.sOrdim

fisitationes ipsemet B.

^obL
TdZZi

flham Balernense, Clar.vvalUs

Vesontioncnsi, causam Zlt-Z,spr,:.cripiioncmciuadraa^^^^^^^^^^^

nnccrc,mst Aurca-VaUeetdeCaherio, tnmona-

Tns-Fontes,

Simon Tnonachus occidit
.

%Zr, <n^oni!nn aclor rem inlonoumducerc exponlificis mandnnlis
C

,Z.

ahbatcm Alardwn, B.

SoUrnt.morle
Zicirca. quocDca,

ytnirareimaivtaiuin.^^^^" t^rZ man-latum .Oderat cerle lUc^ Cardoci de fratrAus

B.Pet.-us

.

Petri ad ah/iHa dotalafuc.al batem Cisterm/rl-/maCTr;r«r«/;e»s.-. ^' ,,ia ^f himiiio r)ost a monachis occu- ciensem

cum

mercalor

„..,„,;„;,;,„/,.„,

si.Ouoniam

vcs pecoi-is, quod a tratnbus iUe iu ncgotiationc sobfere trecentorum •k emerat ad sum.nam

Mas

,^^/^., ,,^ / 'J^ ; aaramlleMSisafMis^< jjugone
_^'

de Basoches.

J^^.^^^^ uucrempti,

r-umseassor.cu-cunn-entum;;.lumusu^

smc diligenter mauu-at, ct. discraio vestra rem asscritur, damuum connK-rerU quod rm moderctur. .« comneusuuuu. ralionabil. nriodicU nr.odicU N. comnensatione channon parvus loquiXur, "^^itn, ut illic loquiiur, Etcmm, „ ,....,„. i;».,,- pimi fr:iti!nia; uacis lufratcrux pac.s cum t.tc profcctus ostenditur.

L

mm ^um

ei et

sanguinc 6« J

madentcm ndU.

m

^"0.v.

m.

e

th^-^o

Claramllcnst ubi hicc ^^^^ ^^^^^.^^
,

^^'^"^P^^f^

.

crum um
B.retrus.yccialus aliis ahbalibus,

Ca?s« rctulit txsa,f Posiiiuam illa supcrtora rctuht 17 v^.irnrmn sestd^junoit, tcmpord^us rius Vir iste beatus, claustro, scUicet visitavit

peculianis qu.st.bus pccuUartis qu^^uuu^

-. -'telertur .^..w

l^^l^^^^X^ nnnd Tres-l'ontes,

qua, quam ,,,,pore visitationis lemijui^ •• intran ... rante C,ara>va„ens,s rus aara.vaUens.s ^^tblt ^^^^^^^^^ Petrus frc"ebat abbas Pe ____ faciebal anua ..,^ ^;.-uni a,-b tem abbate v.rum cont,git venerab.lem

,

.

mant

niorum uostruvum

m

Mardum

a

quodam
elperlus

,,ypocrita
sil.

monaC.o

,nte,r,c..

motuisteria lincie Claravalteri.sis vi-

Pcfn, tndu^ce,i CoHeisterhach seu Valle S, multa /Umfi07us Claraloniensi ; sed ct alia
rallcnsts

QuTuTm

tvm eaeritbcalus
Tolosa. qui b>s

v,r

iZad GuLlmum

sitat

nut ab

aliis visitan-

ovdimssequosdam abbates, finiumas regmnes cum habens

monasteria

visitavit, sui

^^

fuit, atquc ad ni^cl^ierciensis abbas crealus

neii. in dia-ccsi

dc Abrinccmi. abbas, annx>

ol,m

da

curat.

.liEMst

IX

apudMigne.tom.
col. 1390.

CCl. col.1404

-(2)

lbri:*t.Ii;tl.CC,col.i3s^-;|l^^-^'^P;
Migne. tom. CCl.

(5> Ood. m». s>sc. Kusti pag. 330. Cist. ad «n. <.60, Cfr. M„nriqu.. Ann ?eg

-

X»I.;"--

«^

B™1

f .1

-

^4,

Acta SS

.

tom. IV

Au

„.1- >6,

Migno, Fatrol.

lut.na,

ton,.CLXXXV,^d.

.

DIE VIGESIMA.

NONA OCTOBRIS.
poterit
et
,

59

A annum Z«T(2).
V

1181 hoc

^; tactus dolo>^ arnavitudine spiritus. et

munm rctinuit

(1)

Perf^f

::rfaci

intVmsecus quia dicam ;?net:;o,\mict>onc

vobis, pater, ve\
valicla et miseria

nost,-is

est humanitas erogare. Cavendum de v..,c„l.s volumus ne nobis et vobis, ut oum nostns ami. effupriat. hunc in manibus
:

en.m

ArCTnBE
V.

D

B.

violentia

^"1 u
^mme

"os autem

ct vidcte si

ex his quce scr>bcntur. s.cu doU^t est dolor sim.Us
pr.ctor.t.
:

a^-

namque „eus. Obductam
Scatriccm
sc.dit

vu neus

qnn: non e.t,nguat ^f"'''''"'''" quod Hvgo de^Baonpovlunius commcmlalw. «»/»3«'-'"'^!!*' sochiisaliquanto ante Igniaco C,sle,-c,ens,bns vero nefanda lm'.c scclem

m

narr c^alia nupcr

qu. nuper ictus acerb.or u nece deflefunera in patris
in Clara.vall.s

ascete,nispat,-abant,v-,p,-orcclom,,-,,,nno,ief^ humanm imhecillilalis con,l,l,onem
si

quis

un. Cam eadem cogar et nunc vero mearum majorem renTo deplorare. Ad quodammodo cumulum, utcrquo misclarum cst, utcrque mc man"^ "«^»^ ^^=""'^"'' hujus

conside,-et.

Passim t,mc
e,-ant

m semmo
monach,
'''>'''>'•'
:

h^c

Ordine sanctissimi

mgeoc^t

in disciplina, fto,-cbat pictas,
,

X
est

m-x.scmc peremptus

.

ut gladius dolons

quomam da,-act pamitcxs. Sed pa-nilctialia insliMa cc^seba,^ cwnobia l,mc

^ Cislc-ccma

f ''''"

rcrudcUus orb^atisenis comm.nus, nuo me miserum fcriret

animam

pe...—
et picss.us

lac,,w,os,stur,admilicha,Uur facile cliam abslvicnl„s, d,usimiho,nincs, qui jejuniis, ''^'•entp,;vte,-ita c,;„„,u,

paucos Accid.l enim, ante e vic"no"onroderet. Trium-Fontium, qu.« pr.ma in domo L, d ies agcremus o^-

tu,;us p,-ecibus,

Z

tn miabus nostris. abbas ejusdem t ecce, ficum

visitationis

loc.

sacranum

ri'p
:rt

pe ul a

Bernardi nuper erexeubi altare beati celcbratu.-us cm orationem soUto

tamcr, non tnosubdc-cl dicina ,J,-alia, f,e,-i ,r,^ar^ ,:ilia '^oZaiquin aliquan,lop,-isli„a cit
e.,xa,ulescc,

Hos inter nobilcsmulti.ple,',q^^' quanims (iuo,-um i,idolem
claudaccs.

'"'"".''

A

'

Ch, m(i

"f

lur

p,-!ccipue in supc,-io,-es ,U,s potius lol peccalo,-cs mrcmur ftaque sanct,mon,pc-ccnissc
et

m

E
Conciliat p»ce,ni,iter»i„Ti
i-

a^ceZis ad LZnam

Z

quamcancsaliquot
20lnpostc,-io,-ibus
:

,-c.liissea'

,'o,n,um.

illis

Ute,;s

ad fncm ad-

eum

extepatie tissimus pater .b. --'P^

rnnrtpm

J^ "^"'tBcur,:otin«

"Jque post

ubi vitce

d,t B. Petrus a . ad tim-Fo„tit'"t nos dom, su.nus, r Clictinnnegotiis vestris. ecce luand» ct et P-' tiii. omne subsid.um consolation.s venent coram voh.s.

Quod auten. supcragendum

est nachns

. *^6«^m

cons,l„ tempus

«"'"^^•TCrCcuaToratransacta, Post l.^c un
exp.raret.

ab,.t

""'~tC—
non '™"'';. "'

celebrare

slleris devotione

""

pr* tumultu .nonachorum ignofconc. nent.um "r lugcnt,um ct concm ^^^ ^^^„^.^,^ parricda dcUtut q

T

„rjot,i. Diu enim

ratus

,

,„„guinum,

'"'" H r n
.

S, quispastor
tfose

T f^l^TupZlio "
diaU qnoi^'» ^^'!'™° postmodum, pro

ll

paccm infregeritsc.enTri,.m-Fonco^nversus quidcm
,-uslico

p,.;,osilus,>n
hun..

;,

pr,ma do.ninica puhUcc dn Cheminon

,iii3

quibusdam conjec-

C turaUbus

s.gn.s

'^'1

^'

confltetur^d.gnu patrati tacinoris conseciuat-

fJ^^J ^ns, '^"""^.i^^^

reum

so

'^'''f hftur c verbcrab.tur, et
;

quidem

qm

de comedet etconversus 'n.lomo factionemfac.et
pacis inita.

X ""-/,..;„„„
ipsa in

eadem domo

^^^^ T.mm

ea.,dcm sat.sTestes lon
.^^^

Luam

Hardmnus 'oUF.tr.
,

reperit mort,s

---'^^rnunt caosam.u

patcr op..inculis;

^^
^,,;

Aurca-^all
1180
;

Hclh
es

ins «"'^•^''^^^bri— pro quo vob,s

ssirs"ppUcamus.ut
deiiberatione cun,

^^^. ^,^,
i

quod

antt

chcmitio-

j'mniatur pcena. quod .n «"" '""'"'f'';us"i eum fratr.bus. taUs ^ .^ m„teria. -leb aU-m .^^ ^^^^_ sim.lis l"--sumpt,om

c

ad „,o™.

19

Paulo post cum ^' '«^

^;,

roiosa,

ncnsesmonac '''^J°'^^./i.^„,, Chcmino''"" abbalcm m *:-rB let.ub CAic,»», «cmmwiiB. Peuu ^^,,,^ Q. el
A,-gona
'''''';

f .J~ 'I^r^p^S-Atso-sUreiudicio
. , ,

cum

'<''•'

,,

abbate de
su-

*pu-.c,-«

-^P

;:

parric,dadefln,tocons,

:;^r;i;;erunt, ut, quam^emoria quoque
t et

vis non solum P^-^f^"''^' '^^t par,ter renove eius horrorcm

tamenpro
cap.tulum

major, s^-anda °
(S''"''.'-'f„

'^"

dolorem, euro ^^^^^ ^^ ^.^^.^ ^^.
c

haU,to ct a Cistcr"*". abbatc cTa™vall,s h abbfte c.ai per hoc ab tes se postu, '^°nn,-m to ad-to,^ ciensi cap.tulo
.

lasse veniam,et ^^^-^'"^'^^lt.^,, Anno desubj.ccbant ''VP';27sanci,;t pase voluntati
,

stodia conservar.,

t„tum ?""; '^™"

.rodo et
to

aqua

v,-

:u«,1183.c«p.(«f«'»»---^r.W^ simpt,ce„
cem
ut

Chemmonenscs
(5).

j

r;r^— "^—
(OGallia ChmUana,
.rr, \I tom^A

quod

ei tr.bus

--^

-^'^^
col.

construerent

col
.

516. tom. IV, Cistercieasis. tom.

(^> CCl.col. 1396. _l5)Ibid., eodemtom.,

j9^3,t930. coi.

§IV

L

DE
00
AlCTORE

B.

CONF. NON PONT. PETRO MONOCULO, ^.vVTTkal
/lOKi? 11'*- *'"'*

junii

annilncarna- D
ad nos venera-

,^.„;/ (\\

V

P. B-

IV. B.

Polri

g<^^<>'

«''

7")"
episcop.

Il«*. 1181 usqueadaniium

nosfo

a >pa

atm

»-

A.M,a.u. Henneus. Al»l>a<K> Cardinalis Hcnrieus. .non^ Bakoniensis. Visi..u>

..„ ^^''^V. ams ^^feTa^m p--;;: ^^l^^arr-e:
^"'"

^^,.^„,,pi.

pe s nis scopo, sed ^^^^^^
rubiiis f^^t

aestUnta, iura-

„„_.„andatovene-

Treeensis sK.rioru.n diopeesis
ot

^^^^^^^rZ^r
eccles.a)

"" omcio fungeba^3 ''l»^ legalioms f tunc in p:u-t.b is -^ g^^^e eontra^^Uone P^^^^^^ .^ ^,^.,^ ,,,, ae oraina

!S(»rinannia\
nnrmicon aaravalknse
(1)

T
S:;«";:."""••"
'•-

«//

.r::;=^S..-u,uarc,uep,.
;:

^-U:^::
a vob,s ,n ^"'"

a"»'^"""'^


'

„_ inmanOatis ut, sicul ,,„„rtatis. u.^
.

D

t:

Alba^nsisa,, M^alonem "omine.

em

-r; e

Ipse cles^am ordinaret.

Liujtluncn,,.. ct A«.--

liurgmidiam -^ j.ji^sus .ma/^i^ws.m.ssus in .>u.^^..^-^- . ^^ .„,,.m. honcnscmdc- ^*«"^^"*'' ., T ..^....npnsmn et Narbone Lugduuensem ^^^^" \aiii» ,^^, arclnepiscopo., posuif, quou .istrum lia-reticorum 1 /.it
,

m

tgalus, duos

• LlVftHI"

',

;!ra;,'cap,tulu
rL.v.rlitu,.

,„-a.fuit. ot

«"-

curiam
rf

tcnpore pap^c

Luc.

-^^ i-.»«'
i', J

,(

Vila. 30 lec,ih,r Eskili

quam ad (bem Iv
electus est
;

et

Be.wdus

Gaucclini, epi

'pi^ZZpolnil c-um

co ,u>n

mullum comnic,iUic cjus

%y,trPnsi<:

quiplwesmmossexnOal-

nomen. Hcn.itum eum Susmcor auiem plurimum

rr? ™

lacelur

hwicn

'" f "</;«'«': ^Zc,iL-apudAlhe,-icum.mo,^achum Tn«m'''O"*

"'/7'"'"-

^'^L!'"'

'

',

Z tTlenouJ.hmre

conlc^di posset huc

<=l'^-l'\''yj-i:',^^J,, b. Pctri.

quod a

biog,-a-

anno 1080

in

p.-onunUa^ synodo A.cnioncs,
e,-al

lam. Co^ccuscnim vallensis, sc,-ibensdumlaxal
autaudi^c-ai.ct qui
e,;-a,-c

ch,-onog,-aphus
.-cs

Claa

7::Z^Z^ sequcM,

C
"'

ejus. iarnetsi co,npelilo,th,-ono

Lugd,,ncnsx

18

aut

quas ruleal

omnino non polmt

tZranda
Zrlc

su^9delosilione a,-chicpiscop, solus c^ ccclcsiasticn- ; ncque siusm-ovinci^c Tahuhc sepnlc,-o,-u, cui conse,U,anl
^Zrullensium
iS).

7Z'nXucel cir qui eont,-a senlcntiam -'• ^'t;;?':- -/'-'-vero anno 1101 xita "^"f-u*:
nnno
l'*^^
;

Bcmardus

Quum Owchardus obcl

TZt^.

anno rcril mcdio anno Alhas-Manus ad calhed,-ani Luglomines ad lacilc l,c,'i l,-aduclus no,^dum csset, qu,.quod tZaut inlerea aliusctcclus fueril. lla.^co lcgao fulpolc ah
1180.
c,,-cilc,

post

^l^Manus, fals.sdenarius <^io^^;^^^^ t'^Cla.a>a e

Joanncs adDein ejus competitor.

dmZcm

auiwequiuliimos vitm annos cnlpatus. ^ Z^LimeencriLantea numqumn Gallim.m episcopor^rn ''''^'Z^Zomncs
inveslifjans ''P'-'>^:-^^^^^ catologos inspexi,

^.0^^
tNo^,is,
^^„,,„,i,„,i-

t^ssimo

hv.gdunmscmtc,xuc,t. medeposilus) sedcm inhis

tempo,-c

Zm

Zoriam^ii
^
sentattxam stiam non
(ILcissc ...... „u.,„., vidc.,..

t,ed ,-elique,-il nullo,,, (i).

"^ Missciliquam
Co,.t,-a

ll.P.trus

non

lcg.lur.

an

li~a,-iusfue,-il,vi,tclur

cons,in ,-ebus Na,-bonens,h,cs ,,u:vi posse. Cc,-hsnA,-satio

anno im ant m2, ^us de cpsr l ndnohililatcmagisclarueritquam copatuAuUsfaent/iuinoM(uau r j gua ^^^v^rd ; 4204 adhuc ^j^-'^ ririutibus,et qui anno ^ ,.Ur.m.. quam Eagonem de Noe nequealiuminveni Antissiodorensem Au^i Ro-

cujus electioambi-

,„rB. Pctr,.s turB. Petnis

„„,,„ ,n,ippc estP,mliu,nab ..^,,^.,.^ e.raucto,-atum fuisse.el successo-

a

ca,-d,-

ZJn

sa.pt<n^ Ipsoanno (i^M rjentcm ct co^rum (7) Gavmundum smdorenses canonici
.-

!S

episcopura Autissiodorensem.

d^

A^^^^^^

Pontinensem, elegerunt IV abbatem

0^^^ m
pia^su

\\\,

.^,,^ pVi col H70-(G)G:.lliachnst.. ii/u Mi^iic.Patrolopia.tom.CCl.col. _
tom IV col. 130 al Chrnnogr.plua.
pag. 250.
ct 131.
fol. 87,

l-a?.

« _
^*^-,

,5,

Gallia christ

,

tom.Vl, mst., col.'16,

w

iz)vii.

vj.""

vvni
SS.

nn" 745.—
l,l..,g.

l3)

Apud HonnB.nr„nii.

d^ tom. VI. col. oG et Bouquet, tom. X^ Hl. cttap. D.
et

,p,o., F,.s.;,c,.lu

om.

^^,1,,

t::;;'u?;r,;:o.tv—

Hi;,.a!L.„,uedoo.to..

lcm,

. «

61

OGTOBRIS. DIE VIGESIM^ NONA NonnulU -^^° «P" « /:„,«. ,„ ;oe,m Zircz.

AITTOBB
V. D. B.
Zivpz
.vf

T'',u utvaque

tX ae
Ptofe
a
i

::nreui.um nequuei tb

termi,tan.

suntaetcuf, .ib>c,ue du,Uus ^^^^^_^^^ ^,,^,^^,,, At iUic tnnxima
^ssaute, Garmuu.lus monte™,natur. £te/jon<.> ralmn habuit cardinahs

1780 mo«« pror^c. diverm. Anno "^l ma>e n ClwaruUe m fto^ Ouijampridem c»m p.^'.'-;-";*" „ i Zm,Jabant

7,iilz.

,

^

Xanctoritas putMca.

/E'/...

P'--

--

rT^r ^-Uo T'Z Garmundi

fcsis

rrrrcH-

ZZcontroversia, qu^

inler

fl""'^^.

Zcis

Burdi,jaten..

et

S.Se.ey

*

e

W

-

-=p:=:^:^:-E

'"''""r""J^rZlla

iurbarum.,

qu^

post

B HugodeNoenisexthcsamai
catioiiem B.
i,,.er.

^.i,.^a

Puriiie(

scribit

fl''

M. ^^^^
'^'';
.,,,

\il

--V"'

f

m\

fuit

\\\IIl ordinadomnus Uugo epi-

--.On..«nn.tt«3^^;-^-,::

rZ^adco
eoetorquens

mere.atm /.W Noerm.nobit>s.^mojen H«ffO de Jes potius Zlcclesia.

^;^-/sibi

;;, ^^.^^^^^ ,„

F...';^-^^»~

r-";i""

B»^' «.„„„,„,„,„ Conm°,hloQuntinus arclneptsco-

--^^^^/.pap.

P"'"'^ ^"fl^^^^fPbyter cardinatis, ep.

P<:"ZZ>%amulta

perpetrans

dus ah '^'"'''

.

sr=r;X^i:'c:k^r -^tfeL^r,:^:::^::^
r:S- V« ^« '- - /~,^n '^t te„.i
(7)

::XL:::

^"

™3'J^';.
dicecesi

,„

iJ, ,„ abbatiain
Gisel.v.

Vc^''r
t'''''!'^''°

iZLp^iale

^''^'^^l' tvus (17) Post sancta mater ::«« (^) vestris Sncta qua '» '"^' ^"^ victoriam, u,npUavit, post J' devicto .o. Ecclesia. /'80" l.-.l^o J „,jestatis explorata- ficle,
' : :
.

--- -^r
'"'f

^'^f^JU ,,M.c

Quod

in cjus

;f'ZZtur

fundatio
enituit.
tia^

"""'''f'"'™,'''!"

«^J'^';;^' su=e colaphis

post °u,npl>aute,«. K' "'."' expe,,„„,„a,n

etat,onim,orumno^
s/e».

...^^_^^^^_^_,^^^,„,
_,^

(10)

;

1-^'»'

/"" r;

„,, .,„,;(

loco

minime

tem P»f IZ^^ admisernnt. depo^naeor^mqrn/alsu^;;^^^ Bakoniis

«'^'^''"'"J Innoccntn.s
siecnto

^Ms
dc

acl ejus

abba-

lileras,

eos vosd.v.naivst.tu.t »'"'"» haotenus s..b

^^,^,^,^

e„

et in

";™"^ulto om,ubus pros^ e '^- - .^^,

n.agis

uuno

^, ,„,; vel

Medio

A>";

'K-^odivHie

veteri-

busruinis.
'^''"^-

(,u '!»'"",;

P'-=''-' Specialiter vostra, ,iu.esumus, '^;„,,t... aUquo "°" P^;'"^^,^,^,^. vestrum turbar, U. f..U autem charissn.u.n. ;,„„„,, „bba; Ulum'. A l ^.„,„. dcvotissin.uui

cluntaxat '""^^^f^^^ tribus

v,.ro

s,d gi-"'""^^""'^

'f^nuS^i^':^— ,,:,,,
n

columnis esti.novum .noUun=

logis).

'-"-'''''^^^^^^li quis ""'''"'^'"^"""'^" si,.istri s..gvulentix d v„bis

loci.ci... ,„ o,,usdem ex....lo

"^^^-f^,

"vestra, beue-

autem

in

-f ier::.r;r
\Mi ^nl
,1^

;^,...tas s.b.. et

01

-

i2i

Ap.

Labl)*^,

tom. Xll. ^^";-l' ^^^Xp^ Bnuquet. 196. BiU. Mss..tom.l.P«g*J"- tnm. y,noctobiis.va(r. > Act^ SS., ^,^.^5 ^.tr 100 -'4, Cfr.

An,pUss. collect

i^z^^f^Sx.
Cist.,t;>n^-l"P^^-'''-

loquentis

02
AucTORE
loquenlis

DE
,-,icti'i<? iniqua %estus

B.

CONF. NON PONT PETRO WONOCULO,
ob-

cA

redarfiutionibus reaai^

m ^inlacet fideUssimo lestimonio ;:;i:t-0.uiac,eino«^ets^tu.

commen- D

tum

d..mcurct\,Tn,-cn,anc„-

''",','
cita

',:,„,

Die

.iciUcct 8

maji
.

anm IHo
„•,

fundus

evat S. 1 d,

"^; ;

,,„
le

consftutum, in carcere captum se asserit et velut forte hoc mag.s pro quiddicaf.ne vtd ritipse

sn,cer,tas '«'U»*^"^necessitas e?it jur.set prava qua. reg.s hono"eciuit ibi consi.leratio opportuna se.l simplex et "fic nto derogaret. persona^, ord.nis nomenque rovlsio no puritas vilesceret. :„o Ima crescente,

^-^^J^

claiLSCua. j Alc.vand nmi 11 ciense capitulwn

auum mirocuUs

ct

non permitt.tur crcmre carcere deputet quod loquatur perambulare eam, ut vadens e ram et matr.s et contra ni.os adverls fratres suos, iures ergo vestras van.s suL ponat scandalum obstruentes, ag.te, qua=amodo suggestion,bus regem state pro nob.s

rmus et%ud dominum
urnon

sunt m scpt,. "^d^. pi^copi ea qu<ecerta ,(tus Gauf ^^^^ Koc o»«s «' insesy^cipecet lis ab eo pette,-unt AlfLonhw abbas. Hteris(3) anr. ,uoru,n pr,o,- koc ,pso

quos sincenUs p^bat hab™at, se judice, reos, Domum vero Mo ^cuipat. ictionis innox.os. ipsa pietate resp.ciat, ne et tui-Maris consueta co.,suetud.instar et supplici luat, quod ad

misericordias suas, nec contineat in ira

t^ls

a,nbo, emscopus At,-cbatensis
si! Gauf,-idus

dectus

fae,-at,

anno

nem
stat

Z^clHco,,sec.-atus.Obtat,,n,ot,ic,ja<,n^
.

lite,-asque

ded,t «^'

«'«"^

Pet™s^«o»oonCausa,n saamnum .iceritB. pat.t Richardus, qui anno 1189
Sed
Ten,-i,:o

v,v, maris

carnem mortua.n

no.. retentat.

„ que abbatem

(4), ct

Vitam. 9»« m
lcg.tu,;

MHsJan
vist-

II

m

reg,ium Anglicc
;

et

d,.cat,^m

E

" '

o,.«n ad diem 8 mnji

oonsenps,

mZnni. successit,
beneficia conlulil

insignia ^ortuo-Mar,

08

ir,„n 1184

JVo/-»iannja' cosnobia

mus

cujus co,-onat,om GuiUclmte, Plolcmxus,Mo,-tui-Ma,-is abbas,

fuit (8j.

^X: C
''""1
f»!-3farts.

m««m>;9."

^f^ ^^^^^,

.Hyitos ct dcntcs
/tinere

':

'n

monachum

aUquot B.Serloms p). abbatwe Uortui-

Zi^^in
reais

ai.cesi Roio.agcnsi,

c^r^^jaI

V.

siigamt,noncuransqnoddlcm^^^^^^^^ mferetur. G;«'^"^^ Anglite, amicitia

Veroncnsc B. Pctri ad Lucium HI. Judicium de
Itci'

Zlanimi n.agnitudinem B. P.tri ^nonachos c£uPetrus

tunt^^.et

conversis Grandimontensibus.

iram .^am in Mortui-Uaris d^dtt consolaretur, Utcras ad eo. dit Quos ut

Moniales Monasterioli ad cen-

contra vos et domum frem.tu tompestatis. maUgnital.s exag.tat, vestram flatus diabolioa. prece soUic.ta dorinstamus. qua possumus Jesum. Hortatur eos r^ientom denuo suscHare jubcns eos mHwraprte-

cum

hoc initio

(6)

:

Audito surgent^

quam

tum

redactse.

Commcrcium
ct B.

cum

Sancio

1

Tarasia.

Epistolae

ignoti

tcmporis

deinadpatientiam, stolari Lpora. Atqne
uiUtis

^*^'^

-«'-^^^ ^'^!;"!^
frateret jam nuUa domi:

Earum
Anno

ordo,

discipUna ordmis, Perseveret in vobis

amor,

sinceritas

charitatis
,

^

ubi nuUa timeatur adversius timor Dei s^einiquiUis. Vivat in vobis natur sunt omnia. Nos victa cuUque contemptus, et ad dommum juxta quod ipsi petit.s, quoque, Uterasque d.renuntios resem aUasque personas

Italiam, 1185,s«cepi( D.Petrus iter in ^^lll^lve. ut inVita t,uditur. „,-, y„„„^ LuciilUpaptc, roqatu oetate se- iucm„>vadicatur: Erat idem papa

Ubinuum

nex, senio gravis,

aagritudine

taetus

qua

et

^».

m

postmodum

derecit, intelligenda

vobis pax sperantes quod in proximo subrideat dunamodo oportune et tranquilUtas nec decidal his discipUna;, quam geritis, virga flaUbus, necarescat.

te,npo,-a rite

LucU;

et

nmt ulUma f;^:^^. ....... conquomam hic die ^o tensilnts ,
tcrsis cos
cleri'

ximus

;

Vconte, novc,nb,-isannim^ e vivis recc^isit julio anni 1184 mo,-abaubi a medio „iense
tur (9)

Ve,-onam

ioe,-it B.

Petrus

necme

est,

ad episcopum
Scrifnt

2QPericrunt omnesiilxliterx, z^jii^ri^' """ "

prteterunas,

wtv^ anni. autumno ilUus u.,v.^^.
ri/u<! fuit

Eodem --—

anno impli-

ad Richardum dafas adRichardum
.
'

Toclimum Toolimum

^ ^eujdo.^^ seu
ir Uoi^m,

Wintonien-

sem

et

nd

laalios ui pi'i-

Tir- _j_.,.-»,«^,.,-vi o-^ nuihus Ttrobe exqutbuspob^^ episcopum Wintonienscm fortdudrne mitato.s — inteiugimus yKu/ni* tnfelligimus quanta /"utique cU^../^,..,„,.,..y,,.. r.Pnn eas : sunt utlQUe dl^^^.^ fungeretur. Lege P.as ; SUnt

fln

T^U^coLit '^™^^^^^^
et laici, barbati,

ncgotio Lr)anbcatus cirgravissim.o incrcdibilc in univerns^m. quod scandalum. S. Stephainstitutor
. ,

cetiramrcrjts

J'.-

.^

leganfur

(7)

:

Susceptis

cum

nus de Uureto, ordinis nUS «(- ^'^ "'*•'"•_„._ ,,_, rn.mnhhrli Vallis-Vmbroste, Camalduli^ plo eremitanun
coni^crsos, qui alio,-umque Italorum, fratres

cxLm-

ctcintroduxerat

;

quomo-

^dum
c^imus

regis

ammum

sperantes, ; clementia vuUus e]us, et m.ritatcm, serenabitur quod disponebat ad convertet ad misericordiam ignorata ver.tate, dub.a iram Vos quoque, ne, debeat.s, cred.te pot.us nob.s, pro certis accipere

nuntios et scripta d.r.quod si rei gesta^ d.gnover.

et dicims officns nachi liberius spiritualibus

tempotantummodointenderent, dum rerum administrationcm conversi procuraratium mense villicationis suai rent jussi semel in
rcddere rationem.
Apud Migne. tom.

Yet^m

hi,

inteliigentes

,1)

AcU SS
(4)

.

tom.

II

Maji, pag- 322. -(2)

t^fr

Jaffe.

Rc-

^22

Ibid

pag. 323

-

(5}

col: 546

i

.Oi

Tiss.or. Bibl. Cist..

Galiia christ.ana, tora. Xl, tom. lU. pag. 269.

(7) TUaier CCI. col. 1402 M.gne. Patro .to^ t.m'in epist. IX. pag. ^^7 ; cS. iiU. tom. XI. c- 309 et (8} Galli^i christ CCI col 1397 MG et seqqRomaii.Pontif.,pag. Cfr Jaffe. Regesta

-

Bibl.

-

,

_(9) ^

'

suai^um

.

03

NONA. OCTOBRIS. DIE VIGESIMA.
j }

evi

nd

tei'ce?lt(is

moniamra

avctore
V. D. B.

""^^'^

minus

f /Jra-e^fur
^^^''^^^^'^

'^,,,,

quam amon

in

'e.^pora

-

GuilielMus de
,

seaemm '«J^^^^^
f

,-,

fodiendi^, silva exstuva>ula.
'

^^^^

^Hf,

i-idum sdn

m

Treinhaco, sextus ^'
''"'^

/

^^iparunt spo-

sdentio

comp

contemptum exenv^ ^^ ^^^^^^.^.^^^^

,i "m (2),

cjeciis

plus duccnns clert-

P^'^sus a

7««" «,M«i(«dine oWa. Q,mp,-op'e,%
vidclur.
„,

-"—

,

'''^±. »,/A«mc
«^no^ia
ethtijusnegotiijudca: con-

_„„_„

,,,,;„,„

««<«»»'««<»» rmU-cm

'jnosce,et

''"^«•'''.'''''''''

,"'

^m

(4)

?«« 5«»"
„((»n«i(
»"0-

iifl5f(?rium

dc

«an. a P' "^'^^^,,^^^ excommu.ucafon

,

„ „ ,,«* CAXX V ^'^P „,.„„, «.(»). „, ex .P«'«'« M^j „l,„,„.i.« rf„(„ (5),
eoHi<;"'.»^.St -'«''''!-

ohlaturix

<i

vers. irreverente.

X^^-JsJanonesin ^rrUra .acroscanones 0,^^--'"^^^
in
„e<, deeesserat,

...»»•'»••scripserat San"';s;, ,,4,- ad eum ''^^'Icc.Cm'- .1 »»
^^^

"•'

o.a.ms

r^c.n..

S(incioI,rcge
Lusitaniip;

K

loeum

rr.or.s, qu.

B

"«^^f

^^V
^^

t,„^„a,n pr.ori
auueinu
y

'"''"^^'?';or:ae,n obedirent, sub

;ntentiaconcU.c,entes.
.n

suu^"-" ,„n, nhbiis loci vcnent,

eler.e.s, ,^ ,,uas Assignaverunt t'"''" ^'; „,„versorum pacif.ee

^^^\

™'-'^'^™';':;:"m a se >=' "I"-"
tionem

epevet cons.-uenten>.
.

Uonaslcrmrn

ex .tu Beo servirent i"teU.gentes meuu 6a,»i inj
pviis don..Uus

^^^ ^^

.,^

p,„.
^.^._

J.,.„ f "^,, „i»«m

^«.rf «»<'.'«"or,mi,.o

v've.;ent

quarn^
e

^^^^

L.ci.««i«^ ^:SS;:^
lo,rte,.si dimonte,.si
vunt.

nrendicarent^Omnes

.am ^^

"'™""T; Ord.ne, Ordme qm ho^

orum U^^^^^^^^^^ ' '

mandatum
^^,^,,,,.

^^^

^^,^„.

teSCidwm

«( Masseg.-adao. ^'^'^'^'^eU^dam, ^"^ulgo Mazerad m, ;,,.;^„, „,„to ^;,^, «'^^«- -«""

^^^-^t;"
''I '"^

in^pedirent, «'^^-^-^.^-^l^^^^^^^i,

Won

ea«»n(C5 sane pa,'»"-»»' '°'''^^L'llcnscm favo-

'°^1ra^'^«« »
«'f ^olunl

W

* W «-*•'''

^^„„6i„,n hoc ':«'^ou

''''""""'; siec-ulo ja-,» merfio j^o. j ^^^^ ^^^ „,

VH XI

^vvvrV

(6-^

exsecvilioin

maiulata e.L

episcopali lapidt, P^'"

,.

,.

.

(memadmo-

l'

"=H3r.i:i^r??S=

"-"-^^'"—-^
i\
'/Vnvisi/r,

ejus AVi.f

n/irfcrtoii

fl((

centenas redvcit
;

A

ri^t

Ub. VI, pag.

f'"/ nont..ap.Migac.tom.

1""'

.

">=

='

H.»<or.a gcaen,rDc Sousa,

CCXl.c
^,'.^''iX tom.
col.

^

Mi.'-.;-; Z Ap. GalUa cbnst

638 el 639.

417. g^ lbid..col. Cfr. ib.d..

_

,

(7)

\

DE
04
./
V.
;:7/n7;7/.9,

B.

CONF. NON PONT. PETRO MONOCULO,
ef

• Founteyn.-i

abbcy

pia

in pnitpcrcs,

D

B.

quaruin tem- ,„<,.,»«

'''"""'',""'"

,'^1°"^

pm

ignoraqi>"'

idJtndAl-

tur out
B, Pctri sunl-

>">"

E=r„";;.=;— ;;„:;:;rHcnncii p
,.

j,^

absentia abbatis,

librum.stMuuhocwmp
W «Jiconfc.stim
rcs.gnct.
-^f'

'

''^

a««-uni

«^'
(,o„,,/,(„/«.v,

3;:;:,

.f;..;»«";;cr:;.-

-

»-

s-r-««—•»»*«
ADSGRIPT..E.
Inscriptio.

EPISTOL.E
Ordo novus
l
11

B.

PETBO PERPERAM

Ordo
vetus

Annus

xm
XIV

1178

H78
1179
B.

p«pam Convenlus Clnr^vallis ad Francorum. Idein aJ regcm

AlexaDclram.

(Cadurcum), archidiaconum. Idem ad D. G.dorum

lU

XV

EPISTOL.E
IV
1

PETRO RECTE ADSCRIPT.^.
Ad Alexandrum UI Ad eumdem. Pr^nestinum Ad Albanensem et
et

papam.

HgOautseq.

V
VI

u XIX
lU

U80

aulseii.

episcopos.

Posi in^t locerlus
lurcrlus

^

AdcaneelbriumCS.R.f.^lft^r/H-

vu
VIU
IX

XVUl

V
VI IV

1181
1181

Ad r.atoniensem episeopum (Gui/ieimum). ^dabbMem Ci^ler.-iensem
AdconveulumTriuni-FonUum.

abbalem Fordensem.

X
XI

1183
locerlus

xu

XVI
IX XYli

xm
xiv

1l8i
1184

XV
XVI

xu
XI

4186
1186
Inccrlus

Ad Vogunlinuni arrhiepiscopuni. conslilulos. Ad religiosos m Germania Ad Wintoniensem episcopum. Ad convenlum Morlui-Maris. Ad regem 1'ortugalliiB. Ad reginamTharasiara. AdSimon H!onlis-Aculi.
AdahhatemCariloci. Ad abhalem de VaUibus

xvu
XVUl XIX

VIU

vu

Incerlus Incerlus

X

§ VI.

:

\JUK.i'-" Jllrt OCTOBRIS. DIE VIGESIMA. NONA. \J\J
1

65
M^tifO\
oi,f»

navd\isrquodtamenveri.'^tniilenonest)(,S),suc-

^

AUCTORE
^^

^

cessorejusPetrusabeatagemtnceDeisemperque

VI. Itcr

Spircnsc B.

Pctri.

Biographi. Mors. ScpuUura.
B

advocata et patrona, virgine Maria, ulriusque qui ex hisGtesarii dictis visitaretur.Nec defuerc,

Peiri

quaWercumque Vrieter hxc, qum hactenus
°

l^B.

Ma-

- ^"

ItZ
»,A

deprehenderc „, tempus nusptam KcustcrUccnsr (1), scpZ^imus. A Crcsario his vcrUs cnarratur uiiquc picntissimo. Clab,eva.i.,s, cu. in eccle-

usque ad tempus conjicerent vixisse Petrum qucm patri Friderico non Henrici imperatoris ; 1190; comsucccssisse ante annum 1191 funmo iabulis Claravallensihus pertum est. Quos cx movdeinde corrigit. Certe ante

Manriquius functum ^mB.Petri, qucm anno il8G inta Henricus VI demonstrabimus, esse infcrius dictus imperatornonfmt: neque a Civsarw
est

DE Vetbo, aubate BENED.CT.ONEM PEmT. SPmENS. S. MABIA
C.U.-.

nostri pro

abbat.bus Ordm.s exWit ut qu,.lam ex Henr.cum .mperanegotio 0,Minis ad

imperator nisi in antece^sum "?»«»^ Af»" potesi hi^to^iram aut vitium nullus evitare Henricus abbat^ vero loco patris
cus.

to.^m tam sanct.tate quam d,gn.nrE^dpuus vdebatur, abbas Cla.-aedomnusPetrus monoculus,

mitterentur niium Frederici,

:

u.ter quos

aliquQt Cistercienses

Te '

Cisterc,ens,s .n proEt quia domnus priorem suum venire non potuit, p a pei-sona Sp.ream, cum .n Venicntibus eis nro se misit. structura geni.r.c.s, cujus ^ les a leatoe De. cunc .s orassent est,

ms

Spiram convocasse tracuiquam ridcrzpoditur, neque hoc mirum Trevirorum (A) ad annum 118d test in Gestis fiUus imperatons, Treleqimus Rex Henricus, grav, ejus cum muUUudme vermetinfinitima quorumdam pravurum conet, inductus
:

Quod

venit
siUo,

Infregit.

Ipendee

.nagnitudinis

;

U ocyus ab

orat.onesurgentibus.eteiusdem ecclc-

Rhcnanns .Hn^e^ Hoc forte adparte. E Henricus obhntcs Usad seSpiram advocavit quoque

immunitatem

cleri et

Ubertatem

cwmm

cons.dcrant.bus, sirLdiflcia circumlustrando cogitat.o ct delectat.o cujus di us Petrus, corruptib,libus, sed .n stru-

^ C
;
t

Ad annum 1 185 referenda coopiatto in Zc^nobii Ouensis in Galleciamonastervun
ercielses.

ma^ClL^^^^^

perseveracoMestis, in oratione ctura Jerusalem port, u cum egressis,

tu.t in .Bdiflciis

^raip-ins Manrrqmos^r..U Benedciinorum,qui, ieste

Vrndem omn.lms

m

"batls

Clar^^vallis

fam. aUect>. aam.scre
a...«> 1186.

Ci.terciumsabClaravaUe(5).

rcolesi.eacanonicishonorif.ce .nv.tat., multa ad prandium e cum instant.a abbate, .n cu,,us honore fequisTtum est a quodam cler.consecrata. Respondent.bus ecclesia esset nostra., . abbas Cla«e-

fu.ssent salu a

.,

^%Quodemum

rfuhium nequaquam

annomortuussit \^.J^^^^^^ Ua> aesi. In Chromco

^^^
,^,,_

^^ ^^^_

^,„,

cL An honore subjunx.t Tuis inconsiderate

Domin.u

«^^f -f ^,,.erbump™rCis.rcu-— ;,r ™l
-.

«

^^^^

'

.

i!

Jrco Ae

eo breviter

pertr.anseo.

rrirm-bt.:c:-d"atus%,tabbati..»Do.
*'
'

'.^bba. dicite

Sp.rense mihi unde sciebatis
:

.,cnp..i!(f/f

'«"'«'"" Eodem »"• ° P'^"^"'' ca (7):
sto.Co»."'?"''' \'

ciar^vallensis abbas, in Chri'/''i, j„,„ivit

'Xrtitrolonio innotuit ex vetMsto

Claravallen-

^^'"'/'"Jfi-^^ ,9 octobris

''^TZt^^^^mo Catalogo s,bus(W " ^^^vus
''

amtum,
abbas,

,

„bi lcgUur (11). "'-'".. ^,„i.„iad,.al.batizavit ex bba a., ^^^^^_._ petrus Monoc. lu. ^^^^ ^^^^
his»annissex;cu,iu»v.iai,

^^

Cla,-.evallis

.

,„^^

„...

:rS.S.».--.'.
noster suij

..-'-"2;

Ob"t nardi habetur Kalendas Qu,.rto

quar.f

-d.a^^^^^

,.g

^^^^^^
-,„,;.„,•;„„ ejus

"°;7'^!'^^f
'

super "--1==^
piter..e

v,.,,cverba
'^^;"^'^.

»™^'

Omnipotens, sem;;', famulo tuo etquid:

mortemulta

""""

Kf„,rbaccnsis, sed, vi-

"'"'"^, '

"i.u^ aut .auditus

mahc

vente C. Petro, «» summatis igitur. '«^'"'

"«™
;

vittesuu=,debitum

,'J ""'^'^'^^''",

laudabiUter diebus ;t„,o,vit el qui
:

'„;',,„,, elaudens

a"^''-'''''"'::rii.:ur;mmortai,sv,ta.

trus sKpius

\

isua^ u.

c-.'-

f»™"'' " oculos in morto man,pulos ffiterna^ l^borum suor.mma P ,^ ^^^^^^^^ dulcissimos Vener.abd co P^^ ;,_^^. ^^^„,„„, Uter n.et.t.

eamibidemfuissepatronam.

^^f^'^
1185 perdnen/.

.^cS^ir^--^
,„,. ,250.

-

<7.

fol. .».,« aN, n Nic Carauzato, Chronolopa ed ta ^.,^

_

S.e.D.
tom.n, p»g.

Bou^uet,

«^'"^xx

i

.

»

-

'^'

"""",?";'•

num.3et4.-.3.AcUSS.

"«-f.^^r^^^riV joni.
n.Vot.e,,.-l.-.. AP-

.'Tagusti.-pag' 205

___.^^^6^ R„„,. Vit»,

A„„ale. as...
f^^-;.;i^%;':''_

magnun,, „2, E.ord,ura

r.85

c;;T

'Ociobris

M'S-- 'ro-niMS A/Ji-

°''''^'^"'

ap.Tissier.tom.l,P"g-»»-

g

tato

""
ADCTOBE V. D. Bt.to cu,n co.,.i.no

,,

B.

CONF. NON PETUO MONOCULO,
onditumesf.ubi,
obdor-

PO.
^^^^^^^ ^^

t^ono-J-

""

Conr«*«,

Wf .f

D

«0«.«

('•«'^'«'«•^'«^

miens et requ.escen», ^"-, sanctu ;, qu^ tunc diem et gloriam,
teliciter prn;stolatur.

..eddetur,

II, de supra. ,,;,ii„ctione 39 D.'..r«( autem j^^^

d.Un^^
;

Gerardum,
celta ubi

oratorn "'^ ' ,„etorum in ejus ante tores um s qwevcrant rece„t,onenj co, o olim ob ^^^_^^^^^ SS.BerTiardi ,„«> liernard. ct ^»^^^ „„.
et

sepnUu,a CD B. Gerardi Clar^va

^iuia,

,uam
'""'"

mirens, V. V.

Mff^'^i :Zr Le.r. ^^ rerbum
^<^'',

'^^.^^j

„rf

de-

M^idchite
,

corporn

sc-

pelitW.

confessorum fuerat, in ^--«P»^*'" tum est I cund, rj;",ri tato venerab.Uter

^ *'« «»'"»
(^C

.f;l'--

J,:t;». »^?-

^»^""";.

neque Rodelius

cognoMnM.

l^,„^, f^l

^^^^_

stro.subp,-,moarcuju^otmn-

_^^^^^.^

sinistram
fuit
li.

^-:r,,r^^-;^a..m.sP^^^^^
occisns cst

^"ZZ.mP"^'""''''-'''' Jolrensiparthenonem^ .^^i
Petro,

"""'"1
lus. ut..i

«^9"7"7J^",,a-e,«is,
"'

ipsc

——-—
;

poie Bencdictinu.

alter

vero,

humilitatis fervent,ss„nu» :; virtut,bus ^l'-'"' vita sua

rU.eumpau^„„ pa"j^^l B.Pctro trcnoshaberc„,crea,m,r.Amc,n.De»»
.
'

-^'^^J -"-

J

„„itis in

'- I""^"^" '[":.!!:%" iZrefert sescriVere proAte/»r ; '''i^"'[l°Jtate provectum tum

Petrum aperte "to « rfB

-r—
B.Guilielmi,

riit..
.

0^^^-;;v^,; h^cpruna «
^c

,equens epUaphium

posUum
""'5
"^"""''"'

'oculorum, «/ '°««''"'; "^.f lotue a satis ass.sterenon

^^ _^^ ^^^^^^^^

p«sT»« p,,»,S LV< Lics,
,

,T m.lTO S««a«S

"»"'' ET ti«»s

arfB. Petrum, 9»«'''

f.,X^ „
.
,

/•«mcy//«™

::,:::

«".."-"..s s«. P.ST»

«•»»«

""™
<^'-

'Tnn
£.c.ar.

»0«"«

ohm B. ]'!'°'[° i,,editam, aein Signia^-^^ncm^-^^rEtegans tasedolima '1^«»""" ^^ „„, et verbis magis mennonest, '-1^^";^^';.^liees guam
abuMlat
'

/.««c

«'«[«-.Sf
->
^

"—

sano ipmm marmoi, ^^^^^^^^^^m g^-ani ipsum mar,nor. ^ crard mdenU> i ^;^"" " . m-idemperimc i^,

quam rebus, f"''^ ;„,.„s temkistor>.studio.or:q^^2uUisama^ kistori. sU.dio.or:Ju^m^-.^^^.^ Kut iixt sm ^Q^^is nievus est.
,

^^
auc/or accuratus,sedinirabiliutn J«-

?;i/„iro ^'^f:^^-^::::';;;:;::x:Jzu '^^''"^^
nressueccles,a{i).

lat

v^or,^

[''"„.

Lulita ecclesia

^^''"^^'•'"'jl^ tjl et otfici„am -'"«'?«"' j:,ri"8:„c/or;7a. i„ <''>"''' paulat.,a fc-e ;!^""des quasincar-

eam

i^iennio post

Utica

Conrndus, beat' mr, (7) abbas El>ev cottcgU quum adkuc bacensis.pri- Ebe,-bace,isis,

,-cdema ' ,,.. -J^-;« „,„ (b). i lu cc,'em mutavit "nent. ,„,.,,^ sc,-ipsU aut ce,'le 40 P,-imus post "rZ,TcoZ-adus, abbas
,

cum omni tempore maoamt ^''"^''If^t cum
41 Svepe
^^

r;re<,«— eumqu. """:.„( nuseineosus«^^»"."

pe.it, fiHeliie,-

Adamoet Walch,-o

'-^f^^^^Lig.Po^Uis
^-

AHihuncsecutisunt;scd
Cu-sarius

^/;„„ cum Cst.^.^^fT^^^^^Z.^^^^l^-i- "-'^ «*" '0> oilleberto, olimp, .^^itemquc cum
.

e bate Boh^ii-iarum aliis
:

Beistcrbacensis singularis inccdit.

m ^tL

C„
Ua, «^-

/c« passim e,um qmb,<^
''

^^ ^^^g^^^j,^

'<=

'""-

'»''"'«'
,,,

,5,,,;

"' 1 «r .y quod B- Pet . gesta r""" ;„ kocpeccat

t

™o7b

non

mus laudavit
B.

Petrum deinThomas.
mo7iachus Radoliensis
fjui

F

(inte

Vi-

tam B. GuiUelmi, S.
Theodorici
abbatis, sa-i-

pserat;

^nVidC-lt. 1,.
,

r

pnK.72.-t2)Hennquez,Fasc.SS.Ord.
.r,1

CLXXKV.col.l6.0etseqq
,,,.

.,,_.._„

<5.b.d«^^

,5,lb,d..=oU693.-(6,_Ibid.,

Ma.^

Cist..Uba

d,st.\U cap

1186. cap. Yl.

num

8 et

t-- '^^)^

5^^ cfrUlore.Tresor

pagde Clauvau.

^W.

^^g^ ^.

C.st.. Ub. U. dist.

^^^^^ ^^^ ,,,

(7) n87. '\vrpag. 512 et seqq. ^^ Ib-d. pag. 364 et seq. - (8) '^^-^^VcoL 1232 etseqq. onij. ^^.^^ l,9)Dictionnaire do P^^^-f 6'«. lo tom. VIU. coi. -(lOiCfr.Oallia Chnst.,

-

H-f

'"!"

tom.ix.col. 187.

ierciensis

OGTOBRIS. DIE VIGESIMA NONA l.Laudatur AngcH Manrique. Hb. m.disl.
„•/

67

-^J-"-

abaque tmmiscmi Hetmando. Manr^que et ei'con,ado, C^sario manibus habuU inter concmnanZmdempr^ non msi TAZales Ordinis Cisterciensis, sec Helinandus motTelidil prwcipuas.
cklraxit, wrf nonnulla
,

BoAnnalibusCistc-cicnsibusO) quos c( in .nBacaabhas S. Ann.v nilac,u.s Hillprand. colleg.l ex Manr.qrdi annaHbus ria infcriori. medto sicculo qermanice con.^cripsit, quique
el

suveriori prodicruntinH.ccm:

sednulatn

ZL^:^!JcnsisUidi-Mont,siruH^^^^
7ello.acensi,quiannoi'^--^d^eMom^^^^^^^^^^ perduxit {i), b, eiiani num 12U4 Chronica sua v.x alm-^ de Radolio tractalum,

lTappa,-clnoca diHgcniia.Daunouconra. H.sto,:^ l.t<>rar^ notiUade ^. V.X.o, quarn
GallHe }Cl
(8)

m

in^c-cndam

cu,-ai;t, vc,-e

.^eduhcs

cmamcs
aurici

m

c,;-o,-es

aliquotlapsus.

D
su-

TlwL

Lo addens; quem

(ut aUbi

f

A

Duml

lucuh-aiione
B. Petri

chx.mus

"^''--'^fpZs

ira7).Scquiiu,'jam Thoma monacho RadoHensi.

l.ia, aucio,-e

ANNOTATA.
tradidit, aliunde ac

B Petro
^
sxculo
,

ex Vita

et

Lxor
B,

"'^.frZTeof &;. 42 Anno lou
''-

prodiU qualiscumue

ad eum scriAuciorprwsenii'^ Commeniarii ct. v.ro Pct,-i, pro.U « betlumususestViia B. 9 C»'fln«rrf, sccn»rta»'^'3''«'''-'.»' b.bUoihec^, Trecens.s

»cctob.

n^terciensihus Chrontcis.

T^Hccm ms. M.g.uana iii) Z Cotleciioneaccirata s.b. P-;0K«m,
licet iicfe

P/»

m

"«/;',;
'"'
^°',i ^

"''''''']!

"""

«•

oncralis,srcutumseal1irmatpr^^^^^^
"de

-""

B

Natalibus.

»''«™.

,.

^'«.f Anioninum^^^
et

Z^^
/ ,.

^^tfre

o.^„is

Ma^r^m
inda-

lieceni^h in semi7iario ^^_ T,-ecer.ru.. PC^^H^^^^^^^^^^ ecctcsiasiicc.,-um
.
,

interpretor),

^'''^"\

nevotam ope,-am

^it

<^^P'"^f^^2l„,

ipsc

-"'r

rtaruTTlZcnsis.

Atibi multa

3nmn«m cum

'"''''^'"^^^^'''^.oponimus, ex

Uno
Sed puto
et

fuissci

'''''•;'•

''«.«'/^'"' conjectura"»; J'];^^ ?" ;

f

^

:„t;i„

Fa..cicuto

U.S cxcnplaritncs

""f

^^^^nosierCa(^^''

'^frST»»'-»™

Manriquiusm

sdptores utique

"7" Tl^x^Z^M^i^^^'^'"
nostrts
^'^^'^'^^'^"^

""''''"

^""«'''^f^J^Xp'-^"';'-'"'-

'aot/:^tquCl,C.tCS^S^SS^'^
"
„,.,^„5

Tertiomensmi-

T-[TraZ^t^-^^^^^^^^^ m.'""') aclh,.c ciceni.s,
alia.n cenda, it;,l

IB "".;',„„„,„
Petri,
-'^'J

„„,.,-aa-oncm,
ct

; V,ta (4); -5"";^^ amj^^^^-i ;^:;J" :„., Bellovacensem, tnuua

racdis
ct

ct

v.s.on.bus

in fine ypces-

^'^^^^^

hacle-

ste d'c20 ''P''^''^'.f"""„orav.t

B. Pe-

^Tz T't:^^^^^^ '"""""" codicum
mss. iiccc
codicc

^'r^tZceZlgn^^ce^si
-«oi-/.
.1/,

„xsa-ipsit an,io Fo.-.J.

descriftc.-c;

"

0<'2l'''

^'? «6 ';':i «"^^ ".,,,., genu.nas non i c.m

*

i

litc-asrccennat, Fascialicn.s.

''"'

m

";::'e:-'^ nxonarhus igniaiLit

7-"»

-'-

,„; p,-to anno „,/0 sancto.-um .^'""''«"'rLVCoionia; crfift"
16-23
est,

aex T,-eccnsiss.tmag.s

- ^^
.

,

iiht,m,prout

v.ro nobis a ven. -^'^^^^^^,;. /„,; ,,,.«„/ „»-

-jf /.„,' j«„„.

Bru,rc/fe,

^''"'''f.T.irZTsatis stepcmentio''-» ad riquii, pauto *S."' Menolocjio in nemfccMUS.Hem.quc.. ^,i,i,ari

etde

''"l^^^^^cl^Mas Uan-

-

T'''^-!'codlccm
.

ve,'o

^''"T^^aT Bruxellensem " " sem Idera A j^niantur

prio,-em B,;.xcUcnposlc,-iorem t.in marg.ne

diem

-18

""'J' P'';:'',.,,^, ordinis Cistcrciensis,

'-'''Ti7:::::^:^oiTms.occu,-,^n':

^t6ro«'Vo,-»».'««"0 "^,
disi. 11,

Uaonum;
Orandist.

'^«P-^-- «" ^^^^,"

'

»

„, E,o;.dium ,^emp/or«)n Hcnr.ct

irz;'n-«ru'n«o*-aliler

iii-^

&-'

^

,S««
la«»'
32. =-«'

pa.-HH sumus.
Cataloguc Bctieral

^"««3^«-

,101 Cfr

tom, XVI. pag. ^.'^,^'::,^^,i7F
,.,

pag- ^^" >' cc. tom. H,

Bibl. cfr. Fabricius,

..^^' l"'cKr..'prin..

'=' "="!:;

T,- oar''t
U.
V>^|-

pag'

'"» -

lll

_

lal., ,11) Patr,

"""

',t;''"rro

Blogr B.ogr !t2;Cfr.;M;cl.au<i, '.lla.. .Micl.a»"

^'^'^^''xuX. -•-;;--,&. de --^jX,,,, ,;bUoth.

pag. 551 et
la

et4t.

toni.

'^

7,

Tom.

lU. pag-

'

^V.;'^

TRAGTXTUS

8,Hisl.UUer.deFrance,tom.M^.P«

BE
68
EX MSE.

B.

CONF. NON PONT. PETRO MONOCULO,

s

TRACTATUS DOMNl
MONACHI DE RADOLIO
DB

THOM^

PATEIS DOMKI PETEI VITA VEN.
ABBATIS CLAR^-VALLIS

Ex

swcuh codke Trcccnsu BruxcUensibus

„„h-

\U\ c«"^ duobus XUI, cnm
collalo.

codd.

MONACHl EPISTOLA DOMNI THOMJS

IN B

ABBATIS' VlTADOMNl- PETRI

CLAR/EVALLIS.
.t

Prxvii-

Quare Tho-

Longipontis a .miro suo Walchero

mas
chtis

«10»",

Rado-

liensis,B.Tetri

D
ego autem exemtiia
.

INCIPIT

PROLOGUS OPERIS
Ecclesiam Anno
1204,

SUBSEQUENTIS.

Vitam
a
b

scripserit.

u;^

,,t

pt liuer s

com-

^enaarem

:

sed consc.us

™h'

"-~\ ,tem
Petro

,,ii, pluteo

--3:n.faur;i! domno
ai

abbatfCla.uxalu

peccatum
vestra. sensuique

m

wmm
Cum
modis muUifarie multisque \Uissimus, cp f.in.Hvit

nunquam

quum

abun-

datiniquUas,

"r"l

a

Cu-

emenda-

™o

»—''^.-'1--. rautem tempore quomam
retriguit

a i"

comm.ssa declarat. deducta Wterisque

t.s

ex quo .psius a.siqJdemsuntveritatesamiis hommum mmu-um qu sanctusrPs«(. XI) : iUe e defect "prod.gmet •Inuspratia et tortitudme faciat populorAcL yj;,d>catque conn-

dX
immo

caritasmultorum ril^a/M.AAJ ecUps.m, quoque ndei tormidamus
.

U

1

TZl magna in

,„,„Ubus au.^palato mel

ea

qu.D

-un^^^^^_^^
^^^

rter-.^pera qu.eego
fide,

facio in

nomine Patns me>

perlubent de rne ipsa testimonium per

aoanXJ
.

hujusmodi ^^^^-J^,, .^emper,scriptor.bus Deum °'';'™". ,,~eteorum , «»'"'!;•''

contemmt

non ^ ^^„^ ^,^, „avgar,t.e detralierenonveretm.o , q „,,ctum Mcsanctum de quo ^ suntanteporcosspargendx
scrM.sinu,s noiite

d-

decrevit potius de se. ... „ salvare credentes in primit.va VitamB.Perevelatiouibus indigmt ) Signis et tri scribere possedit; ca;terum et pro- aggrcditur Fcdesia, et ea copiose medialimento, ut eadem Thomas, de vec a eodem indiget

quam Deus

'

'

^^^^

c

^::";:utt:l,s^str.invenie„ta,.,uam^«
rcquiem animabus
suis.

efncaciora videntur quam ad quod s>gna recentia medicorum speciebus, >psa vevetera ut est in Sed plur.bus operar> probantur. lu It; parum nec

nTqux contuht

sospitatem.conservetcoUatam^

se

dilfidens.

m

qurnon
usquead

credo ciuod oularem, quem vidi,

bonun, non est qui facat hoc agere me unum rP.a/. A'/i/A utUUer tempore sinvn-um virtutis '« et nostro
est

quem

ba

n Cla,lvallis, quoad

agnov,, Petrum abcalamo nostro ner. pote:

nt

propono a defunctis revccare

ut s.cut viven-

ter
g,

1 -^ " T«.era A. erecta B. - « VentaUs A.
tes

B_5

au« Sanctorum A -^ ^1»«%
475.

i

(l)GalliaChn.t.,lom.:X,col.

"

60

DIE
1

VlGESnU NONA OGTOBRIS.
'

EX U6S.

K

ciP

Posdem

osdificet et

De mercenario qui
voluit incendere et per

hominem De.

e""^'*'"^^:"^ m.iab.Uter
abbatia laboravit, et

tes

-0'««-;;X;res
i

'>^

nd bLtevcrea,mus,
excitandam
,v.hocpropos.to

s.t in in te.terna, ita

m 'T mX^o"n eadem
me

Bcilicet

eorum ™''"''"''""

eis' 'i-'""'" ""rronlnd t «0"'«™" plurimum revocare

co-Weratiomei, „, „1 sermo con-

n—
cum,
et

:v«.stransiatuse.^a

monach. super de pra^sagio Roberti

tempt.bm

eadem re ad mona^"ues^ponsum divinum super

matev.an. argui, qui

^3;^^^,

,,,ussimis reservandara „ ^e ne vir tan-

*:;:.:;'«n;umadoumdemN.co,aumde

u.... -^ quod ab merti poeLa novenm, plura iUius quce

m

no

^^^..

sunt

,,d

aliorum

'^^^uTdVaT^^ 4 Unde ^° ^^^"

jam obitu annis pluribus quis ps^olabar foretne

eUp-

^^' De

visione

^^Ttnni Qomm

comite Petri super Henrico feui »"t"^^

'T^^eSnctoquempostobitummamfeste
nee an^iv..

majorem operam ""P'^™""

^Xtldun

si
.

entio
jis

quam

st.lo.

^'1;^q^L..roto'^proquo^ora^et.gerin^
verberar. v.deb somno se ab eo ei quouio.t Quomodo revelatum est

mefficausas

XM

L^

B

proemissaseUdens,.mpell.tu^paucaq
v.r.s Je .pso vel a bonis

^^^^^^

^^'"'^

J^

„.

'T^rte^-'^'
'^DfvLne
p™cess.t electionem

^»''»"^

"'''"^
Clar.vaUis

^'"'

-cuiasdam

fratris

qu.

^^^^^^;^

aara.vaU.s, et

Qu.n et.am lutu desunt suppleb.t.

-«^"'T"trs'verS.aClnv.num,vel aquas ve.
in s.milam,
i

^^Be equo eiusdem t™n>amalocadendiusuU^ea^^^^

G.i,ehcn-ti

per

eumdem

Pe-

araaras .n dulcorem,

j^;;

„15 (liffusa
«

(Psal.XLW,

6f' ^ convertet. mter.m 'a»'---;™

^

^'
t

eum v v Quomodo vocavcut
honoraverit,XKlV. episcopi et ^^,^cov\ ci, laudabili electione cujusdam

.nen de

no-

U

quaUcun.que

ra.W

g™«am^t

De

toc

legere /„':"; ooperfsutilitate, p ^"^"f^f^et ^ no 1 ^^^.^_^ ,^ afleotum rependant,

"%,
digitos inseramus.

fratr. Igniaci cuidam eiecturus pr.orem
.

responder.t, ^^^'"j^

j

Deadventu s^JU^^'""'^, ' „;us" XXVUl. etauctorispra3sag.odemo.tegus
,

(orma in equitando,

Be

ejus obitu F"^";;;"; f„7^t,„„ defuncto

"

OPERIS mClPlUNT CAPITULA
SUBSEQUE^Tlfe^ ^^
De
conversatione, sancta eius patria Petri et

^^^-

..npsatis-ratiosacujnsdammonachict Devisione satis o»""
.

^Z^^: ^^^^l^^^^^^'^-^
-^--^^.eret ad^'v.rum De.-»

nrvllloneeiusantequamingredereturfgnia-

j

ExpUciunt capitula.

que ipse

v.d.t, IV.

De dolore -'";- ^'•^;^,, passus est et de ? '° ^'^' De magna De. ''"
est,elauctor.s.nvect.

aliquando in vigiUis Ise Uberatus, V. e expertus ;
"redulos, VI.

necont^ ''^f^^^"^T i.

abbas VaU.s-

kS :r;" eil:^---pviecessit, Vll.

-^'° ''"^"'"
„ ^,,. ^.
i6

_

.3

Om.-(.

^^

.-

11

n«,«

*

«,

pro eis A. J _3Exor3n(luin

^^

A —^^ Oniit.
'de morte ejus

A.

Om^

0mi(. A.
'*

a,
,

(hnit

A-

jtfEumdem

flt^rf''

A.INCIPIUNT

OmU B.-« Fm^s B.- ^^^.^^.
jjra;m.«>(.

^,,^^

„^,cri.

dit.A.

ptionem

,,
EX MSS.

,

CO.. PKTKO MONOCULO,

^°^

J

^^^'^^

,„^,„„

.

,,Us caUe- D

^«^'^Et.s clak^valus.
C\PUT PBIMUM.

.nPlUNT

'

PETRI ACTUS BEATl

^lSr^^ 1.;^—
""
,

^—: -r=-----'
„_„
,.„.,„„ pt

^

^n.^^^^
CA.P.

amabilem.

11

Eo

inductus

B

Petri ortus et

monachatus. FU

-enUm.ps.us oiss,m,s ad •10"= qua, testes nob, ali.ua
Istius arpa,-uisse

pv.n .^^.e^^^^^^^^
^^^^

.^

cst

visume.

^^^;.

P—
^^

p,...m.s.mus, n Gall.a
CAP. 1 Pctrus.

^^^^^^ ^^^^^^^,^

,,^

(^.

ut aicel.atm tcculi dignitatcm,
u. ^-^••^c: lat.one eela\it

c^

^^^^^ ^.,„,sset, domum venisset,

Itnlia oyittn-

™m petens aud.tor.a Gall-»^^;^^^,.,.,,,, cisterQui locus, nonP™'"' ' ''^."i.piantatio 6. Ibi eo 'empor "0^«^ ^P^i, ^^. ^,,„„.
ciensiserat
,i,a

H.;=:::^-ns,gratia,itte.a. ' ,YEiiiacumvenit^

. ^i^ut-.Etsedes eximia-.Etsedes udm ^e aulaminpredereturputa ^^^,^^ ^eaem et sup a ^,^; posita erat .n ea, vultus^>^b.U^-l ^^ ?evere„di admodum ca..e^h^n b.lcs^^^^^^^^ ^^^ ,egiam occurreba,,
,

v.o.v %idit

"

rem

1-'™"-"?-:^^ accensus. h*'»»"

r

^^

petu facto, qn-'

..elTgionis
'^^j

assun.ps.t.
,„,,.
,

domina

Nescit tarda

moUmma

1!

^.^, ,uidem (Ps"lstarit sermo ,^^Vten,Poramulta. Erat

.pso ope,;a..te ,n

banef | ^^^^.^^ ^J Uo C")^^^^_^^^^„^

S, i.itus pratia.

;";5,1""„. „agna auctorivenerab.l.s, ^^'.' ,„„w,„dismanibus .Uum a, se ^.o''^'"" .,„« et tate fugatis. P^^_^^^^_^^
etp.odemulcensaUoc^n^—;lu
jubebat.Qu securum esse
tacilis est
1

conjectu a. ^u'»

^^^
1

.^,^

j^„,„„
in

E

^^^^^ „,.

.nbre^iaesi-e.plesset
tura
tenuis corpore,
vcstitu

"^^^^^^

.

.eeedens;
^^ ^.^^^
^.,

Ig„.ac.,

muUer -"'';"; .'^^^^^e^dentur.C.tera
pronc,ur.t^

o'^^u ,nediocr,s, b>en '"^o n.a&..

^^^^^^^^ ^^ ,„
1

gricacodajmoness.gnil.caie^

„uncsensu.n
8

Gum

ig.tui

Petrus juvenis lecepiu-^ esset
.

CAP.

lll

.

uienta ad

Quoinodo
sit

in

jeco.nmun, tacileP-tevcommun^..sun.^^_^^^__^^^^
""S'"''
'

n,mmm

J=

devotissimus. "O" P-''''*";'^^,^:^;" perfectionem =>-'«"**
.

Itrocinio fucsibi

,

mento
.

et tus
lis.

etiam«epesA. nn>;'^"' tum sibi '">"»
poribus, pr^etei

«^,™t m unam o (empore pra-su;,nauams«pra » ''"- 1^^,'d -;- nuUo Uauam supra ^oUtum boU c .ntur ,,,„0

'

temi„ji,eretis (uere ' cucultun.cam vcl

ttu

oculi

^^,''Xtse l^du dccorem mdu,
.

-

fortitudine scmpcr sinn^^^^_

^^^^^

'"J^X ul Bo ^ Calc.ament.. <iu.c ,T.ebat. mebat. Calcament.. a ^^^^^^^^^^ ^^ ^^^_ l.vcmis "P°' .' F"!" '^^g^uis fraumuam .,ec 'f utebatu,^ nisi si.npUc.bus
que nec

e rP « >^ ,,^^,^,^„^_ i,em et P-einx,tv,rtu ;^^^ tempore,,n o"'""-''-' provectai in omni perseyeyan. Cu,uM^^ constantissimc eonstantissimc per^e^-^^^-^^^ 1^^_ _^^,^. „,«
,^

cun, q ^t^tis constant,am

,;,„.

Lm

non solum

intererat, ut

q„,escendi

cum ex "i,„.i,tum occas.onemhabueUn
^^.

>^;^^,, "—
e axabat.

^^^n^^
aUcujus
^

a psal-

eausamque hoc vetul.t, fe'"'"-'"-'\X •, sedu us sed improbus " !:' t-'^"'' ut erat bcni'''^•''l"^? r "et U e, etiam -P'-'» ° ^,'^:"^; nUiaribus suis vince^ gnissimus et "' /^''^^ i„quit, novicius,
'

'

non modia spiritu,n

^^
^^^^^^^^^

^^^^^^.^ batur,

respondit

:

a

Gum e-e

_^,
'"

^"-'^"rt'r:^-~'"-'"^" Ltto-«mil.iquodammododomi,.atuv,
""
'",?

''^.T''"''*.-, tusTcts „,^„,„ ,p„ ,tus

^^^ est bUi ev m,hi visus _

,

m^

_^^,^^

„„

'';tduat velu ovem S^:::raCinter.ntrorsum™lUgiUa..svc>

per Joseph. Sparsum

notevivtavocavi.
'
tibi

plmnbus Plures in

..^Minnl

virtutibus ct

virtuti-

biis

eniinet.

eKcellentium

sed »"» -'"» <^^f^^,^„,^„,, invenitur.
^

,mu

i

is

q" ^^»^°t'S"'^-^^»^"^^""""r Ipsecst, uta.st„no, yiUs vuU vider.,

S-----t,:=^sr:^ *« ^^^^
^•'olont.a «a. beatus quadam

„„aus

:

Verus. ,nau

t,

1-

'

.'-_^^,^,

^.

,^„,,,,te,

"°" '";";;:.. «atistesanctus. Na.n grat,as obt.ncn.u potiss.n.um et m,rab,l.te. ,; quasdam qu.bus S'o"» '^ "elocm.um. venusta:Lmpavatur.pol.tumsc,lc^ 1^^^^^^^^^
te,n a c e^ e^ domest.cam euvam Po,

-"rt:;"(S::^p-^-"^"^^^''"' Z::::vu;«a.visdesic.ria^^^

-""tuK«t;;::::— immotus
,et
'-te"' etav,d,tate .n .Ua
l'

person^,>n "egot.
et l=vo.-ab;^.

s s^''^

,,„, j^^

eo"fo.n"f ,evum immobilium

pjTectus.
^,

™nar,,

J e.„la.g~'^;^,^^

permanens. i„ se

o";-™

nte e quierebat. Cu". nec habere abat,«cn bus inocuUsDom,n,coru „e.„eret, et quantum p

„„

^,,.
^

mentis, omnesquetu

-ta^^s bellas et ternp

^^^
.

f^;

animi,

:-;:-?;:==:--^
^^

''"""%rrveTatP quasque .e .g «"
oi

runl^o

putaba,

r=:£= .-»--t^„„uam innata
con.Dcua et naturah.

nl~mag^

„^

L-AP. IT

.

judico. Et

l-^aj-P^^;;,;;
""'"'^"^Jj';

etea,n mod.s

,eiu,„ conscientia,

:""^"rEt'°cen:

^.tishabu,t suo ''^''""rrtCranrv^.ulerquampotisper,orem. Nec tame g.^,^,^^^ ^^^^^^^^^^^^

tempore

n velpa-™
;
)

, veraciter humi-

choro donnitans excitatur.

ari:. uti reor.

nuUum
Putavit -avite,- exc- a ''°r eum suavUe?excilabat. ^^^^^.^^^ ^^ ^^^^^^ .^^^ .^ pulsans e, m suay ,

pr.orem,

«-";;;

e,squ,.ectenovua
Vita ad.. A.

^ _.
,

5

Magis add

A

el

- ' DevenH B.1^' ^. B. —

'

f-^^,^,-

/;°

„,,.

u Cura

' O».. A. o,„„. A. " 0„ni. A. A.

-

-

AffeCo

A

e< fl.

-

-

„„„„„

;

71

u^iv.u.v.^. INUINA OCTOUHIS. \-lGESlMA. NONA DIE VIGESIMA lun,. i-— fuit. Natn, sieut plerisque Plensquc sine dubio impar tio.sset speciosus praimisimus, nec nu. incressu huius operis ^^^_,^^ ,„. nullun. vWebat.Cumque no r:p.er;i,,shL,num,nonmvesUtudeaurao excilatus exotatorem neo et s^pius varietate (Psal. ^LIV) esse ^'^ ^^^^^fj.^.am i^.tur circumdatus equis, non -»-'- ^"uH^ ^^s teUexH div.nam curr,busetin exte, ,o X; per negot.orum erea pluriraa riMC. qu. gemun gygant,bus rummuu rum n lust,-,am, „un de ,n magms non '^."°" a,ubulavit hiuvenemsplendidumeldecorum,e.,u..-.^ subaquis(-./c''.-^-^'''''"°""" , ^.vYY/J ^ert subaqu.s rJ<>i.-^'-^^ ""^""'''"."'v sen C.YAA';. sed .. ,_ „,..,,,ii,,,„s suoer se (Pml.

m

EX M3S.

- ^-

m

,

'

ve*sut..a..eos...entem^^^
ei ni'i"

"^o^o^t—sr:st:\bn-.l-t.p.a'n morose, mihi retulu

.

^- -':-";!;,rSar„;l^om.nus et .pse --:t^i:^..n;.,,ln.m.nuset.pse

i.-piritu, ,.c. ,n .^.-. sp.rnu, nec ... eommo.on. ^ sicut scriptum est, "Cy. ^p.i ;„ sibilo auriw tenuis r^ii 19-^ s,b,lo aur,e tenu,. /// ^ nec in igne, sed ,n e, a. est ad Helvan^

- --^^^^U
.

rsc^HpC^, m

CAP- V.

-^td,anoctedon.nicarj^.ps— '^;;^
oratorio et ipse vehemens u vasit et ita

et

in eos qtii
extc-

cum >"
'

Ubcratur a
dolorc
tis.

^^^'gf.aicogitaret. bo™jre^^^
.

capi-

Ad quod agendun.

J^^^^^^^ ,„<,,„iem Lauvocem au.l.wt s.c ^^^^ sc moveret, el ab m .nvocabo Com.nuQr ^^^^_ d,ns Ai /// « ^^^^.^^^ „eis salvus ero fP» e* p re.nans, '" choro

J^tL,-aLt,s— J^em^—

nonmsi
s,

riora

icsti-

'^^'^
_

^:-Sunn=—
ne tenebat t^mperant,am ass.duus, ,nh.s tcneretur
,

mant
raid.

et

cu-

Mar.

h

bn:r^:^::^^=£—
,n

fo,-tatus

B

h

s

e
^^
,

^^
,-,.

amaredebebatessetparvus

,„<i l^^-J^J^^ aut """"^'^»

coi-;--^iS om
consuetmK> ut solemnis est
-cess.sset
1
.

:;^ntpleriquepr.,at,,n™oeUmmh^^
^^
^^^^^^^ ^^^ incli^^ ^.^^^j._
^^^^^^^.^^

gau. ent rianlur, i„ hoc

hoc jaa^

1

.^

communicent/ Piopteiqu commun.cent /P'°P"^"|" .ehumil.ter an - ^ et a.1 cor.m
^^^

^xtuio p^.^^^^,,„le., jactu e^-'""^-!""l:":^r^fn™::ientes,iactu.
.^^^^^^^

-^^'t^::-"—
roarum,
al,.»eascurd
est dolore salvatus
CAP. VI
C/ynfirmatur
ccakstidulce(J.
-^^^

;;;unt,quas,ps.
rudentia; su;e
,

^x

'' ''e-jere.' ^'" per se cu,.are non ^P^^" et de Dom.no

f.P

^

^„„,

^t

eo quod

supponam P^^

aliquandocum.psoaenostuciia

.^^^

Deustalesquandoque
,t.one

cun.

iniraicorum

--A-',^.u.^taun,,an'a..^.rXn-V
::;:;;f:!:::ebr:b.pso.a,.qu.du..ua^^
jusmodi tentat.on.s
se, s^-se

de Deo con^''""^"•."V) Iste vero eorum C'^''* in astut,a ndis comn,it;^^^\^,i„,, curan^ exter,o
fidens, inter,ora

^^^^^
'n

„„,,t ,„ n,a„,bus ,,pie„tes

^^^^

'-^'""""Tbu.r^^u

"'e..tibus.cumad

^„„it,.
CAP. VU H. Petvvis

Lquit,
t,one,

me

tactun. Ple''"'^^';

sedmuU,plex«p.n
''

'^ ^'^^ ncntun ^jei cnnem
^^^

^^^^^.^^

/i

ips,us inr.rm,tatem

"^;\;;^ ^^^j ,„ eo talem a_^^^^.^ qu.d fo proesumpsi nu-rere ^^ ^^^^^^^.^ e^ fec.sset. "le "»

aica,nus quod a""'

-O;"
^
i

pnorluniac

e^ v.x.sset, tactus riter iUe

firmitatem eorde, erga

,„etab,,,s

'.

-'-^»f^

c

:r;u:r^^^Br;:^»— ^-^" e^ - -?::t::;i;r::;


.'

^^".,0

ta,e a„<,u.d

,tem omcium
impleret, ,n

-m ^'.cnue_^^^^_ ^^^
'

Quod i^, i„,uac.. ,^,^j,^,i,ter

ct

post visio-

ncm
gis.

abbas

Vallis-Re-

defd,abuslgn.ac,,eecuse^

eum mihi
occasio-

d.xisse.

12 qua peju-st c ^^^^,^ ^__^^^_^^ incredulilas,vel,quod ne invekitur Thmnas in dia me coeg.t, qu. P ^"^";;,„ „olunt tantam ma .am^;^^, j,,^,,,, „oderincredulos. nequeunt, vel per
'

Hancattcstal,onemadne

,,,„ectere te

nonnuilorum
,

q,,^^ e us elec^^^^^^^^. ^^^^^, t,onem vis.o ""^. ''"f^^e.ndelabrum ardens et pru-erat IS'"» °^^ per le, sub,to ,,.„^, „u, tu„c pos 'um ^^,^^^„3 ante aitare lucens, 1^^^ ^^^_^^_^
«^"^e vitream majorem
,

al'''^'.'^"'

^

^,,,, ,.„„(,-

^.^^^

^^^_

e='''°'"""^''.^r:v;In',;t,ncerta,sedre,igiosi

'"""°,^^,„^,,,.
CAP. vni
.

s":;^::::.^-'"— :::;:eN,:ho,a,,d,d^r«.
non PoWj dem habere
excg,sset; celle'--,

gratiam

Jeronimus, ut vina "J ,eatus juniores connos. venerantur, 1"»™""";."' antiquos ve"^^ probantcs, p^„, tantum^? Nunqu.d am,h'''.'^"'^^,';

f

dc "^e ce,,a,,^-^,^^_^ fre,i„enter Mcrccnnrio 15 Quidam cof/ttanii

Lmnunt. „onneetjun,orum.None^ 'emporum ^e^ Deus nec
qu. omni tempore

'^™^^^,.,„,eceptor
^_,^,^.

1

g,„ere et
^

m

.^^,.,t„rjust,isle

igilur ' xj. Cur ' ^ est ;"' ('V^ tiam acceptus ^ B,„ grat.am 'ue t, efta ^^ ^^^ Deo acceptus,.on de Deo aeceper.tper quam

"f "f
'

-'^f ad qu,busdam ex '-",»=', \7^,,erentc. Hoc igitur poleraU ei non esse reterre, non ,,le ^e ..,g,^cJ. abbatem cum ,^„„e ad eum s,.v,ens -«">' tuncsiqu,de.n ^f s^^viens ig.tur non ^'"«'^^^^ ^„ ,ccensus,ad un.am de cellcrarius

-

j„,in>uiante,

immo

ijrnnfjiam

'

jure „„,e„te, ^t de

VaUis-Re'
giie inceruiere.

-"^»^1

eti"^''»^,f"™""r^access.t,,erensprun

^

quibusdam
X

gratiis,

u
,

_iEt _ , Et
n
« A-

Ad quod agendum.

omie.

A^

^Non «dd. ^e^Jo a"!-

9 lllo

om.(turbalus om.(. '" Brevi B.

^-

„E DE
M.
MSS-

B.

C0^'F. NON PONT. CO^. .^^^ ^PETRO MONOCULO, PET.0
.

„,
'-^^-g^^^^ ,„,ev, et
vellctis,

^eTare

non posset,
hoc facinus

P™P-;^"™
est.
:

proposili contessus nquit,

."".JeCui ^bbas
.

Jas,
u,

tuerat

jam

ignov.are

po

cras


"
iiiucr

mariam veni; Tc eritqm ad

mercedem -e tuum interclud

^-^^^\^,^,,, t.bi udlo
-g^^^^^^

i„ten-ogat cum s c •"q""^ certus sum <I-^^P;—

^^^ hoo non est

m vestra
„Uum

1

voluntate.Volo
^.^ ^^

illeute.fuerat '"P'-'^'''""' 16 Fecit

.

tino,

nuilo

rcsi:.

promissum ™l'''-'^'^7"
omn.a
^^^^,

..-,...

V^<^i::rV^:^ U ign— ^ -r-.u.r.t audU
t,„, „1
i£.„orare
et
..

^„„,.„ „t '^-Jt„i„,,o:vos ^ ,aU ^ ^^^^^^ nominetis.T.-«NuUum,a e^H;^;;consensu ai..as
est IB"'*™'"'

dis.imulans.

abs,ue

..iia^

est in abba"1 ""fetione electus con^.ad.a.o^ ^^^^ „,

^^^

^:

cu^^^^^^^

^^^^^^^^

,rxnom.nato.— .. cogiU^_^^^ ,,_ >'»f:f-:rr -r:" -^cBon..^ Vere, frater -' Conjiciens sic ait
:

"^ -'-:"-""r?!;;r— quoJ ™a."
,.emus, Don,.nus cum ille aliqu.d

«o

»-f^
.1

,

^^^^^^ foretaudisse,
^^^^^^l^_
'

,^j^,,^^^,^^,,„ge.

; >n Fvatin abbatia off.t.o, no omc.o, no^,^» '1";,:::^^.^ functus est P^-cen 0'^ d.u nv-centoris quod eo ^ quique ^^,,,, retulit H c psc mine Ni-^h-^laus. ^^ ^_^ ^^^^^,^ quo tempore ^,rpr.-stolarentur,idem

fralcr

«"Sios"»

-

«,„ rwofa-

^^^^ ^^,

^^

insecutushom.nemabeumc
se et ce „iose poUicens

«

«0"'

rare negotium

,

na, ra re. ecsl-o

^^,„,3^4. ^^^^_^_

rore,.ttratres,etelect.onemp negoUo ,„uicitus
.^r -!-

f^,'

^

„oc

est

primum

e

™^~;^,„., ,ed gratia. L.
r;r

"l^"'".;:" r:rov.deret Hlone.m P'"^ eeabatur, ut e.s Dom . m^^^P quodam tcmpo.-e
«J"c'^o^'
adn....
,
'

hoc >'oc

-'^"

xjo,

.^^.^^^ -•

-^,^,,,

,tbatem. abbatem. ^^^

E

^ ^_^^^^^^_

U dum au.em s.m.le « * '^'^'';",„^„„t .fluctum Dei 17 Mc^l^f e... ,. d,aerat . Trausivit languidumqUL r e -^"f;: ciaravalle, /„ VMcRc- i.ominem qmdam locu.n monachus 9'" "--^per

m.n.fesle s.c a.t ostendet et Ule

Querc

<

beatum.

^^^^
p

,„rtcat tacere.

v.rum,

vere

uominus
ius apostolo-

eum

^,

^_^^^_^^

.^^^^^^^^_^^ ^^^^.^
^' ^^^^^ p,,,„e,pi

r S:
:

celeber

suasit e' et ipse

^^^^^^^^ "
Pc^
-^

"-''"•"

si

^ lltl p

^^^^^^^_

revera, "rVJti^^S^^u-t.^t jbus qu. Pct,o pc

non
.n

loc. quo ^^"reo^::^: '-!::?d.t, et eo

non Pcv >-c sanar,
^^te

.olum ^°'""

""'''" posset;a.lj.c.ens boc

domo
,udire

":::rc:::sJ::s erant, 'orcnsm
et

P-— S^
nosse "'c'-""""''
^,

." eii^ .u. eum
,i^^imx
,^„,
...

v.dere. v,dere.

nunquam am,^m,^^^ Pascba v.der,t ^^^^^^^^ ^^ 'l^od n c Significans scUeet convaluit
i„fra talen.

„„,ieu.r. »

^^

et chns.quidem
m.

.t,an. .e"*^."'"-

terminum

'-"

'\^V,
^^^

.

,ed quoaliquanto
^^^^^^_

,f aliquotanms "^f^^^f mab , „ora.ne, coram Dlo ,n et iustit a
brrfama,mbonooaovecorammundo.

^^„TaL

sanct.tate
in cele-

^'-"'""'"^^1;:: u^:c:^:.tumtu.t. hact^nu
modo
convaluer.t,

ANNOTATA.
,Vide.IeorigineB.Ve,nCommcntarium
Prirviuni, nurn.S
.

Z>«m.r.(«rf temporepr.-.fueraU,contig.
dt.c(.onc.»

i_^

al.batem
.

non habcnai

^^^

^^

.

.

electionem

«^ta..W5'^accn^s,

^,i^„t ^,i,bates
.

^«^J'^'^^;;'^^ V r i-itur Domini in»-"' r^,.itriset abbatis. vu

b
c

Hxc pauhspcr aeciaraiu
Bc

Q^^raenlario
calceamcntis T,„^rin P,^^^o,

Pro.'rio,nu7n.4.
a<^

utpote fa,n.l.aren.

^uam

l,at,Igniacun.v.,u^
ut sib. ;"'P"-'

uominum ,0^^.^_^^^,p3,,,pi.
orante litaute simul et

accuratiora

tunici;^, ejus cucullis, ^idc in Comraentano

"TDepeduUbus,^«mpri*«««««^»;

^.^,f^;",'

C locum

remX.^"'"-'^""— .uum,

-—;-—
»

'^"'
agno^

io,.u,...^.-

..^ :-frequ.r.s

.

non rccordor

""•'^0^;":::^'"-'— ""f
:sr:;:.^—tur;ip.et.bid^
monacho.viacUcetpr..nostatim 19 .\ccerbuu nwnduraso- '"toVccersito convenit)ioc modo TninatoRoberto, patei ^.""^^^"'^^,^^ ^^od ex minatoRobevto, pate, =."";""- „^^o quod C.0 .e futu. Igniacum, cl crLUO i ^^^ n...,.imnfi. Inauit, rum abba.Pergi.nus,inqu^J— ';:,-^,;)„3igi.
. ..

^^^^^^'^^JZJ.o,.

compos

S^^^^^g;-^:-,„„.

.« .°«-;j—ir

-.00

n««

tem.

,„e

aUD. plurm.m., pendeb.t

«.

,,,^„—
a, Co.n,e.t.
(2) Ibid..

in

Keg-

«•

Acia oo., pag. 455 Cfr.

.— — -*— —
11

41& 720 721,747

etseqq.,"^*—
^^^'

,_,„,..„,„. ^"^
^'^'

Pfl-ototr pa^

mV.II^'.

-• " P^^^ ^^ "

Pa«0.

73

OCTOBRIS. DIE YIGESIMA NONA
disque subieotis

moderatns et

d,sc-retus.

Dcu

p.c
'

rior, sibi se-

.PaucacleVallc-RcgiavideinCommenta-

'"'^^i^rZXaU^irianirnic.n^^

cum virum venerab,lem, """-""""'^"^„f;, cellerarium, »1>1"=''" ° et bonestum, ejus conquerens scilioet quod "^

venis, at irt alios beni,.

.^

gnus

ct

conflis-

ccrfcrts

nissem, et ""f "J/ se,l .lurus lo abbas ejus religiosus quidem 1 agrestus, respo„d,t mium severus pariter et ™; mores .U.us, qui vitam, qui "-""^;.
bat

fm

pensationes.

'TinlZn.c.namiiarnr^^^^^^ 1179. aZo iirciicr U60 acl
CA.PUT SECUNDUM.

et oM'^^^^^ suetud,nem longa socetate ^ ot seve,us, seu inquit, durus est « Revcra,

- JJ^-

sibi'

s^ p,us est et m,ser,co ilUus majo,^m curam efin tantu,u ut nos, qu, es adjutores, aUquot et sumus iUius habemus nob.s v,d<Hu, et pat,euUa, „t de elu"benign,tate
,

on aUis.

Nam

aliis

B

Potri

zolus, Immilitas.

ConGuiza.

'versio

BaUluini

de

de eo. Ahse Yisiones B. PHri Oeeisii) B. Gerard.,
visiones. ablmtis Claravallensis.

eum
n.us-,

s.c

Dei esi tatem, qua: lex

^—;-; ~^^^
^i"»"

et

non

-^^

^^»

-

-^,^,,,^,

,t cari-

pevEect.onis,

attendens

E
nuani nstituui cl
.v.,ctimat
'

TTCAP.

;.itn.-

et ardua convers3.tione singulari

XU

B.Petrasiwipellit juve-

nem dcUca(uni

ad }M-

uis r.gore,n,l„uc

'

nitentiant.

Mt ut fdels ^^ vi,.,bus olaborans crcd,t '"'1"^" tunc assequ, se

"'—

,„spensatov P

:

tiuod

.^^^^^„,,,,

„ Nicholae,

uunquain

posuisso ad

a vi.^^^^ ^uibusdam, li-'."''*^'".„^'\":Ltis Iralrum ao <leautur alTerre "'^P^»^^^;, "^e pit ccupeusa' pacisacvoUmtarue scvtu.., ,.i,„„ ,b

conftrmationem

'^-^"''IJ xXXIV).m -"^^''''•"":"u^-:ni.f/.M7;.Modustamenoonst.tuenau
piaetcl.scretad,so
t.ofra
^^^^^
,_,.^
.

!u;;:rlt=:r
glut cem oolantescamolum et us omno decimaut

oouse,ent,a of Pura
^uut sanc/1-

uuU

repotiebat in

^^

^^

^^,.„. opcribus cx-

^^^^,

,ui

quunf,
melius,
tes,

.ule. '"'""'" .lu, ^,.etioncm malum et

^^^_^^ ^^ non haben^,^^,^

tcfnis,scd
jiixritin.

m

qoodquedetcr,us est,qu.
,

m^l^^"^, sunt.nonqua.

jesuChr,sti.qnxre,^
Deianima.lverti.
CAP. xiu

a-^
..^^^^

^^,.^

J;^^,„^„,,el
^_,^.^^.^„

22 Nam cum

cum comeaens .u^uando
i

ipso,

gustan-

V, oa , gregis e-uba,-e errantes.et a malitia ips, tes,

„i,,

f,,,!.,

multa
^^^_^,.

muUa

lacuut,

I»"™. P ""^,,,

Parcus
hehcst

est

cibietvidetur

--"'•n!ur":Ufparcitat.sargueipsun
miserans ilUus,
:

(.omederem, msi
eorpori

rem « Immo, n-ooorporiparoe-m.
,uo,

.uqu.t, P^^^^'^'
P^^^

ciJet potu
.n ca^teris
,.„j,se

et

U-uctun, a^e, sed parvum tur de '-« «=1';^^^ ' u Pet ^s coutr,tione Joseph Spir,tu Sancto '1'^°''

™t

q
^

^t.a,» r,.a„-

F

utc,,',

edoctus, reve^^^^.^

„^„

,„ne

<^l-";:™

esset et

rErqrct,am videretui ''^ ^"
.

tem-

just,f,oabit„r

omn.s

peraus et i-"^'"^f ";,?:, qux[icitur. Q-"'^''" .f^J rtem,>erant,am, hal,et ut nc. J'" lentiam ''"J'-' J^ tantam quarta i,rter r".""P^!!l,;;'J"es%rat,x gratiosa, gvatiam.utsiucpsacxte ^ ^^^^^^^^^ ^^ GiUebe,non P"'''''"^' esse ''r=.ntoitem, id est ^P dioentem religiosum virum ^* ^'^'^'^•.ud^vi tum abtotem T^-^^^^^f^^si^gularitatc miou

recte oonrappetebat excel-

ad .ant ipiritusest, eteosqu,
^d"'-»'-",, tate opm-tet

^'-"^^^ ^,,,^ m
., ,i

1'eus ^^^;";^^^ et qnia
et ve,-i^.^^.._

,_,^^^ ^^

tatis

j^Xto ardeut,ss,mu..c,nulato
«'

stit.am,

nou
^_

q..^e

ot il-' ex lege est '""^"^"''.X s.deb t^EJ^ neoest.oopiosepo et auctoritate ^uas " ,lispensat,ones solum v,cto,.;, „on ^.^ qua,sanctiUatcmse,„cbat, ^^^^^^^_.
,

V

^^

.^.^„ ^^

i"«'us

'''""^

^^^'

'

,,,grcssionem

fo,'ass" '°"7"''

sed lamen

«

matena

quodnen,inemv,d,sset

^-

i^,itatem

pe„dent,b„s expos.t «-^^"j

n,ater,am ,,,,„.essum ad

^^^^^ ^.yn „a-

nus male c"""?'^^

'

.

"

'

„perauter et pru-

suam

''"e"'»'-'*t:' sque ler^q« Ucet ,,: , denter .-opetat, scientibus simplex

eum
„,,

int,me ne;

hebes

quod

ei

5S'r';:::o^:nh^sc::„lavi..aautemest

"'^^^'^f

eum

loque-

^'"'''"fT^^ ^^'"^ '
Sed Teverti erntprudens bonus supc-

"^™""

>'To:o;b,m

-r- :rp:r;s-10

CAP. 5UV y.irrat conversionejn

--;:rs::t..^^;---„,en,.,sa.:L^t:r:Sd:etlo;:er,bussu,sregen5t<ecDon A.

d

dens

.

Wmit.A--'0^^tA,-^Onut.A.

L

MONOCULO, CONF. NON D .E B PETRO «onposset.Cumcueeiad^eU.fW--^::; P ad^uvare « Nol. me ^^ ^^_ ait innrmus
:

PONT.

rentiamexh.bensqualenyu
abbas Tunc domi..us
et

V^^

vis.onem

eum
e,m

vidisse cognoverant

qu=,m c

viderat

f J

„^, ,„,
^^^^^^^^^

eum de meJ.o

™P'*-JJ^^; „ ducunt, ?,"'•'="'
..i

quasi
sed.s-

secretioribus •o-;;;';;;"; -.Hque 7e rebus alloquuntu. p . 1 venerab.l.ler ^ene ab Wcr e^^ ,e.it ^.^^^^^ ^,^ .e..t, eun. ou^u^ s -::^unt .,t ordmem

aperire

Tiomens 'lu-ercU^v iasi ig,.orans quid potest ^ «s.mm d,sse in quantum

— —
.

""'^""cumquc

-^^c'mora,pu,satursecum.^J^ub.^.?r"^fratres, tantur denuo .o-et^^^^ Y"""' '^^00^.^ a
„um.M.ratinrn;musde mum. Migrat in .rmus
imaue ,esiam deportatur

-^dam

rur"m" —
esseintralrcm luitialuien
.lomno tat,tum quia
quia tenere d.lipt
^^^^^,
^

dipnetur.

^

„ ^e vi,^^^_,^__^
_^^^^

deeantarent.convem
^^ ,,^^,^,
^,


,i.P.-e

i.,

.0,

";;^_^^^^.^„^ ^„,

^

-^ j;;-^ ,, '.uoque
eum
cseteris

,„03

vado

adbuc vigijaccr -^'=,ecto ,„,,„„ pausatum. ^""1^"«

er

-s;»

Cien

eorum

'-" " ' '^ni!l— mibi ™M m.m_ nuas, dice.e
et

•":'
:

«

^^-n/ Deus Eomine
a

meus, me.s,

qu,d

erit

'leV,om,ne

-

q-n

,o,.um astr.n-

^^

eum

a

quo

"^-

, .i^e

non mi^^,3

^^^^^

guntvincula Pe'^'^^*'""" ^,^/' in extremis est ? Qmd quod ^^^^^_ mala' sua oonfessus ;;^ ^'„,, „ale7 » p„3nituit? Quid auod nnnc •?;';" pif> Ubi est audio sie

1—
.,
,

J

;;;eem

Balduini dc Gui:a interritorio
R'-'"
;

26 «l^rat n

^jr clarus genere,

rt';-Tw^^tyetau.ilio.»Auad ',"" indigeret, stati.n lo quou aux.lio „, „,nsi nenua flectens diens e.go auod
la ante singula alta. babebatur. 0*" evot ,uoria
",e

j,

mensi

cni

ipsc in extre-

virtcmporalibusia.us peccat.s. „us Imbundans

,j^,„aem muli
[^'
''

'luj^

pa-

'J^^,^

j

^

non

,„,i„ebat

mis astilit ct "lovestem nasticam dedit.

"°"::::o:ImrDr:^>et.-arent.Etl,oc

SrX—
"To Moxque
',

ocuUetsub.tolabormsom^^
,f„

e

bat

;

res autem

domus "O^

^;^";;^,^,^^ amo-

ris atTcctu,

nuu ^uiu

a,ns a au.bus,.bet
^ccid.l

«>;

-,
^^^^^^^^^

nostris ct
^^,,^,^„,.

l°Uo .tus;sset<,u,meopprimebat,c,uiet,am utus"^ Ugnus .pi nitenais »
?

ccepcram quasi gra.uli ut dorm,re autem .[uod n,ame -ravari; intellexi

-„,.,.^„,,,
'

'"»"'"" nobis cnn.bus

™r:^S^in;lm,facereinte„doego,.
I^rs nnuit^ Palduinum quem suscepit.» «Puto., ;' sot,'^gt„',sbab,tu esse debet inquit, jure meus U m°m « No„ue, servivit m,l„; qu, m "Ttmni tempore viUe sua.
te

autem

ut '"
c

tactusxpr.tud.n
visita..dun.

,em decideret, '-'^^"ctmque n.oriturum l^ ,po i..C
su..n.

posse auferre n„h,

seessecoguoce, t,pu^^

ul ad
;

eum

mandatus
,,j„
,, ,,ius

et

\'-""f"

confes-

^:catissuisusqueinf,ne,„

vit.e

--Pe™;-'^»

•"^"""rvem;:d,^"-ti=.^-—
quodde c.aL.ui
s.^culo et liabitum
i-el.-

nonne pecoata sua Cuie"o; «Nonnego.Verum pcFn,tu,t, et ad
extremis

nonne in eo" it^sus est, cuma coniugif- Et si c^tera D „i rioordiam peccato. .Cbrist, pro u«,neseis quia sanguis
tace

peccatorum. Per buse^ususestin vem.ssicem -

ptotm

iUum sa.,gu,nem

qui de latere do

ma..avil, te mientis in cruce abscedas et in ut .„e protinus

co.,,,uro,

ma

ed.cte,
l,a-

^

iUum nullam

G
'^ ^"

ah mouastcuum a^c

rC

sd^^^^

P—
aou.. ^

/ s adducitur

beas potestatem adjurationisnon lere.,s,v.ctus et n!hu vii-tutem quas,

sa„gu,.,.s no.».Vudito Ule Christ.

Oecurritur vementi,

a

nubis susdpi..,;»,„•

rl'sus

absccssit!

Ego autem exbUa.-atus
jubilation.s et

liibitu ^

T.r:;=""i"°-"

r r

victoria, in

vocem

«o,

erumpens, « eordis exultatione o,.„„endo c.pi. Cantavi autem eantare «^!; Tlt Rex gloubi dictur « usdue ad ,llum locum evigila„s et ord.„em » ubi a somuo
,. ;

Tt DLt.M lau

"r„";intue„sclariori,i„Deilaudemet cum ,llum hy„..,um persolvi. Et
llo.^i-,m

Tr,

m.T,..

totum

t:mluci,^orei,aberem-.™;-. .010
sptUAVI,
voc.s qua= m.h. d.xe.at vi.ilias, non in.men.or Oral.onem tota B^ldu,num ind,gere aux,l.o.

=E=u;»:"a^,==::
"*'",,.

ogium

eaiit et -1

NON C0NFUNDABIN;ETEI<NUM»"-tutiuas pulsatur. Va

o

ad

"^;SwarcKVratribussupcrmiirmo
DuoruOT fra. vi.loruul hiiec

recolluccnt. „,nr annuo eis ut se

suo Visio unius in cubih
in..ii,ntonuc eo

trum
euii
viuci
.

humi-

Deun. pro eo. nocte dirigo ad congregat.s n capv jam facto, Iratr.bus 30 D.e usque ad tiiceiniungo eis pro detuncto
tulun,

,

,„.

^
^,.,^^

p,.

^^^r,ct

tus ante

"'"'-""

"'^bHu^^t^

^f:t;.r^r;i;^rimere.,t "^"" noctis, Sluod ina.

r L ~.^:"
tungebam;

^-

id est trigintadiebus

bost,am sine intermissione offer,-e facere quod aUis h. et ipse immolare pro eo.

,,us.

<P«

,.-».*«
brat.

^?, ^,,,

mtTaeensi,;ieetoveUetdclectosurgere,sed
Per

'

75

DIE VIGESIMA. NONA
natu

OCTOr.RIS.

EX MSS.
tuer>t

ra. ejus, et a

quamdiu incertum

utrum

d.U-

omnibus oratur

P™J;°'

f

P,'

,Jitens mibi

ege a„ odio l.abcatur, ...cede.e. potest securus stes sin co„tradict,onc od.o baTuor.t .uod rex eum

inter

med.os ho-

If^ero deciaratum

'^"::::ru;"intcoAp^^^^^^^
geie auxuio, t

bctet.eumaeacno......

.

-

.

rr:::^^r=

v

.-^0

nostra ^^^,^^,^ -^'^^

^«™"°

secum ^igna m.Ut,=e Cbr.sti signa reUi.,on,s babm. „ ,„nnre suo, relLp.on.s liabitu in corpore efu" portans Salvator.s, bost.um suoindutus nui est tunica uUam penetrarc -curus, .,ec "um cu;eos potes, o potestatem 'dl.u.. .S' v,abet in eum diabolus voluntas Si aute,., nuid de eo Dominusvclit.
.

baimcrit, st,gn.a a

t Zo^ne
^'^'
potu,. potu..

r*
tia

ut quadan,

^^^^^^^^^Zn
appad monaster.um.

-Usupcr.U.r,tenodataetp™...s.^n. jud.cis -P- ^„„

"T "re1"e.^ Cumque ove, C"-;i;;-;:>;;
te e

;

^^^^ tr.stior ;„u,io ^^^^^.^^,

q«am ^^^^

^^^^^^^^Z '^„^1,:' novissimum
Z.e
ad

-^";^^';;;;;;; p„..at Deo, ex
acc.p.t ct

deb.tum
quadran-

::l,r;urdtc;readi3veUetsulmetuisse
9
Videt eum in

'Tr::^n,

tricenario

.oiut.

«

ab

;rntumut:pecoatorirc..gio.,isbab,tuset,am
inipsomortisassumptusart,culo.» venerab,Us annas ,.,„, hnnr l'»"^ vidit 34 ^,s,oncm scrup,dum nobis J^'^
a.wh!/""".
.

parasceve

ndhuc indigentcin
fragiis.

„.„„ndo

suf'

h

,nlectio legeretuv, lesia secunda T, L,^ in purpura, spcvestitos -.t^s vid.duos bomines sp,c,cns vidi duos advidendum, ve-

i„„/,.„,„,„.-

nitin

D

^::::;:;:^:eamv,d,t^E.^cettestimo,^^p.

^tr"— li:.S:rr ante cebant cumqu
,

me

u.

s.nt ";'"' credibilia tacta '/^^,;''

epntnv.^runteum mihi

,„iondcsceni<u-b*ea^

utestatione U^-^^^^^^^^^^_

"^'

=c:^-i— ilHiiii =111552=
ireum '^"'''iraiJrre et"-i eum ad altare et
visionon »"'P=';;,\.
ofterunt. Et boc facto,

connrmo-. n.s, ve,a ^^^'^"^ .}.^^^ ,„^ ^adat et

.acbium

rr:s:
CAP. XV itan

vero Balduinus | ^ iUa et in rcUquum toties aPP-"™' ad me "t;; .teiiens ergo Ugununquam m,b. ^PP;'" visio ,,uju,modi s q,ml mj ipsum et cons.dcra, ,^,^,,„^j, raret, ,nteU«i '^."«'l^P^^^^tsr onciUatun,;

qm

ff

3S::;=="o"=^
sincer.tatem habet certe relatio .„ '"a"";
teposita

Thomas
teslitno-

sua
nio.

^^^^^^J^ „„„ fui

^^*='"

adsteTqua erat indutus, "utem "'„,;„ peccatorum atque per n,gram
="^t'"" V

eontentus scriptura-,

te

^nT

'"o^'°. sed

copiam ^

vi.^e,

^^^

,ent.ssimu,Ua^rcsU,d.^>-;-^„,_,,,„„„,e.
sed,utitad.cam,lu.tnect
^^,,^^^

lile
Alii mori-

viaerim

seitis.

diximus more.
,,

„,Uus quas h.c P"";;^.^;

m.les qu"»'''" '" bundo impO' retur, habifum. visitandum me "'^"'>.»"; nit

«^-^^'tt^^^lT^fcSs^usadse
nuem cum
, .1

"miUtcBaldu.no ad suadebamut 'i'^»'';"' '"\ ';,,,et. U^^^^ multa? naru c Qu.d „eammil.ia.diIicat.onem ^^,^__^^_
Victus

,^

\'','^

,,

„issem,coniess,onee,usaudn

superesse ere-lebam^ negis, domum „nisu,cv.c,.,,u,
;

quam am
.a^.

W

ego ve^elius con^^ ^^

demum

Uon bu^ „i„us et a..e?a aDicamqu.dqua^r.tu

""P^^^^-^^^^^^^Xs s.c .-espoud.t upe^^^_^_^^

•.

^

no^

^_^.^

j„.
.^^^._


.

^^ ^^^^^^

^

„3^„antcr omn.a

iT^,^-"'— -^'--'""nU,.s
illius

^^
.^^^^^^

tur ego ^utem noctelecto,ace,em
i„t,.a

.cvetm J „

Cumquc
«

ea

Hc„r.cus,come^^--^,.,,,,,,„,e„io "^r^ ™^;Cr "campan..^ ™
30 mcrn Thcobald.cu,us

-hu
mibi
:

^^_^.^^,.^

Quid putas
^^„,„ „3. voluntar.us
p^_^,^^^,^

me

e

qua

.

st. 'c . proder.t mU.t. ,nu«lfc=;;.; sumps.f!

^^^^.^^^^
^.^^.^

^^^ ^^__^.^^__^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ continctur '" ^'"' ;;'.,, ,,,.0 ,e Duminum prc- «m.v™. ""^' "' .'"°. C„mp'mm. •ilinuandc servum :„tercessurus pi-o 1 m.3sasu.tcrce..u,
r„l,.h.-avitU.e caretur.Celcb.aM stcr eM''etoquc m eo; tamdicturus ad
,^_^^„, col.ec_^^^.^^^^^ _^__„,^j^^^_

„„„„„
_^^„,^„,

quam

.nv.tus. b.

emm

habuisset tcn.pus
^,^_^.^^^^

abscntcmcomitemv.d

'"""f ,,e„tcm,signumcrutprx c,,^^^,^ b^^^^^^ ^^.

rtr:u"'p"-d.m.s.tquamsuaeumdi.
et

intelHgit
utile

"'irCnUmecun.cogi.-m^^^
dicentcm-.
«

cishabcntcm Nond„m ta"'X^fi 'p,-oponunt. ''' Jerosolymam P™ '" P,e,',us est, sibi s,gnum ul comes PO^^'" PJ „„,ta.,. Huctuan,en,
^,,^
^
/

quam
hoc

^»''"";,,^

sit.

quod

in .sto et 'u

qu. ^"oUba tJ „
^

aU.tu O.x.inis

Cisterciens.s

bolus

mo.. u., , ^aU^ue. potestatem doncc

,,.^. ^^^^^^^_^^ ^^^

eo senten-

™m iudubitantcr f"-"»;;'';;;;

^

.

^__^

^^^^^^^^.

„u.lo vir beatus. ItiteUiyit sedcbat a";i"»,f";"u:'da... "='".-''"=- mfftutnn 37

r.M'. xvil

tta.. ^"'"">;„-';':.,

posse esseveiumquou U-tc^ .animum sub.n

rd"

ebat, s.m.Utudine

!^:;e^::-;::tumpc^-a2^^
^"''^--'^::^::^:^:::pia.misso
AbsoWil eum,
.

U

S^_^-

famulum
,,„„„,,,

))iomic/ili»i

ff''«.

-^

^.

5

Vestiraentis

A

<r'

S-

Religiunis A.

Quododt'' A.

verbo

76
.. Mss.

DE
:

B.

CONF. PETRO MONOCULO,

.NON PONT.

ctorem.Alicuirorsitansom„ium.nanev,eb^

D

„rbo

Jctannes,quo etmm '=f-'™^ bus cui nomen pr.rmissum sedebat ab ipsoet dkUci non pi-ocul oausam s ; Data opportunitatc b 'm auinit. ^upu indagans ', aud.v.t ab eo « monis illius appa,u,l, et so„s,bd.tcr ",,uit vigilanti mihi v.de^ adhuc Dominum nost,-um emgalt,s an
'

<and,ge. obsolutione..

Q-^am cle senion-

:^,:d=ruUusetvis.omsisUu^—
susmeut hoc
40. E.-at .n

scribcrem provocavn. retuUt vvr beatu.^ quod subjician. ipse milu ora one sua eccles.a et

Jam Ulud

quadam

m

conntebatur Dom.no. sanctorum Bernardi etMalacb.^'
ipsos saa.n oratio.iem
et
:

Apparuerunt

m ^^^^

CAP. XIX Monc.tur
oisionc se
vallis

iji

af?-

mtent.onem

^-^^^^^^^^ direxit.

batem ClariC'
fMvL'
esse.

Tunc unus eorum

d.x.t ei

«

rum Tu er.-l'»-^ Cl^;

ip.e re iUi et terr.tus vx-vaUis .Disparue.-u.it

m

lue,at putabat, purgator.o n.„lesto, ct, ut ipse

;:;::^!rTerr.tus,inquam,quiasicu^^ nunqnam hoc fe yo u.s^ cum gen.itu tatebatur, hoc non poterat supei set et tamen dubita.-e
CAP. XX
If/niaci,

qiiia justitia
j)ri ,st.

^^'^S:dnimi,.umnonsolun,^aver,,metlonga
vita.n vii est ,m.e ducit ad

spvera

(iMlh.

l

iiA «' ^"

Hu'

al^s^^lur.^^lUsGeroldus.v.rbon^tus^^^^
tis grati.s

ijo

de Baso-

;;:i:;c„Ln„„ibonietpr.celle„tis,l..usnaUn^,

deccatus,

Ign.acumdeven.t.Liat tu c
.

chiis, correp-

.a,namnonnisipur^^s.„-PC^^^;;;;^ni.-e,

Uciquidammonachus.m.uo—
dns
i.itcr

uMu-

tinncm

non

aice.tc testante .psa V.ta et

.

fercns. Dei fiUos, liu^o apostolos, salan mter
:

corde, „uo„ia„, ,psi

Deum

v,debunt «'^!

'•

\/.;

Ouis i"itur

gloriabitur,nundumsebabuecoi
in op,

a

^:i:^Irut'„ig.or,atur,,„.K.m,„og^—
non qux- no„ ment.tur, a cst i„ vcritate

abbas P>-' -^^^ bus muUum excessibus,et P^actns .gUm t.mpu. regnlari vindicta^ eum in

V

socbiil

hic oftenderatOrdinem

m

^

g^^^^^^^^

^.:,:;a.i.ll,tet,al,,t„r.Su„te,dm,WB quibus
""' ^^'^Xf secu„du,„ s„„m v olun „.„tcs l,ei „,isericordiam non Dei iustit,.am cjus tatem cum.„isericordia boc est pm^ ^aT :.t, r cr n,ultas tr,buh,t,o„es, Dc. r. ^ in regnum r.Lne .oportcat „os intra,.e nnserunt d qui .nanus suas Non .g.tur
n,e„t,t„r .,„qu,tas s,b,,
'

ulcisceretur ; o.-tunum quo suam pectore dirmn v.rus ^ub nisagitatus in.qu.s, Cum iUius nece tractabat. vers-.ns apud se de

^^^^ E

^us

XVW.

natione %"^e"^'«m.Us, Hav.no nomine, "^J' man.feste conressus est , vidU s ut ipse mihi esse d^personas et quas bo,.r.b.Us Vo.-m.

"tusroesset,dieuno,sedebatinvest.buo veUg.osus et huinnrmorum irater quidam

^;«a;P,.«..XXX/;tast.,i:,ntCb.„nsd..^^^

dua

:r,u;n,;;^"t-idcturbabcrcal.au.d„o„
;"iiMcdm,croris.K.crc.tat,sauten.pcream
fructum ?eddet pacat.ss.m„„,
bac v,taju.t, ,x * Non murmurent ^e asi«"t
...

^ones dub.tare non

lam. Eo ten.po.-e corpore,mente jacebat dictus,cum fratribus ..gris

<lomum ^ pi^ sateUes iUe satame, Hugo
pote.-at

n.gred.

cttnttura
itineris

gloria^.

fratrcn pra.latum, scd attcndanl

qu,

totu.'naetarduaco„vcrsatione,bicnn.acorpor.
in fornace p„rgat„s, pass"one tanquam aurum s.c ta„.e„ pc ,g„c exami„atus,„cc
t
-

~nt„„,
etr,"mt
'ufde,

ad confitendum rarUum, ab^"iTMedia nocte surrexit abbas interlu.t Necess.tate batcmClara:Dom.no et nocturnis vigiUis cui pen-ex. vtillis dorm.tormm conventua e succcdit Senp scente in mterf.ceret mnopositus ut ricusa MarUb. Hugo in ins.diis pr^parato,
:

occidit

B.Ge-

Ig.luretian. sib. non male fcctus .„vcnt,.scsl. Irenum ti.uoris ,„,po,.a„t. co. sci. pr^.^"nn=tioni est s,.-ta.assuas dcmitt.,„t. Opus

.onuo

l,n,a:

labore, nt materialibus

.ab

ad fac.nus cemtem rP.va/. -XJ, fer.-o d.em vuUievavit.Vixit usque m i^unUetaUter coram .pso positis srquc.tem n. Circa vesperum m ver.tate « Dirige me, Domine, dixit:
irau-ibus

cinco.

n

an
;

ma
t

.ne.uori.e for.na or.g.nabs .,„i ., cst wra=tcr Dcu.n, iucitainentum est ci, mcorporca ,ai.ou.s, ct i"^'
l^

i

ab^-asis, ,.,c„.or,a rebus et lantasiis rerun, voluutas n.l d.l.gat videat, ,cat, ratio nil

Deus doce me,'.iuia tu es « Et cum hoc tota die (Psal. XXIVJ. e sustinui et ul credimus i.i Don.ino ; dixisset, obdormivil pet.vit sangume lau.^a u
ua
t

Salvator

meus

et

-

^.arlvr ins.g.ns ca-los

\\i\

gneum
fu,

vuluut.V.s,

sumnmm

b.atilU.um buuum bominis

bonu.n, beatum bo^ His brev.ter

^

!uctis ad excitationcm
•1(1

quorumdam dormieutmm,
^

cAi'.

xvni
pc-

.E[irotttm in
visione

tientiam docet.

non minus quam maigicumprubantur gna aliquoties necessaria nullam parvum, quod et s. lur Ponam bic aliquod pro brevitate tamen v.mam de utilita.e ^ratinm. sermo nnln Irat.r. vobis quem
3U

nropositum rodcamus.

m structura exilia

compos.tum abbas Petrus Cuju; corpus de more dcduxit o, ..mUum metuens usque ClarnmvaUem .mpleretur « Tu er.s abbas ne quod aud.erat est sortem min.ster.i ClarasvaUis. d Sed sortitus vir potens in opere et huius quidam Henricus,
;

in episcopum car.ermo.ie; quo post modicum sedes iUa vacabat et iterum dinalem assumpto p,

abbaUs. traclabatur de electione

promerebitur. Kst

ab adolescenprdusens allo.iuitur non ii-nutus.llic morbis multiplicibus
tia

ANNOTATA.
u Fusniacum, Clavievallis in dioecesi linea Ordinis Cisterciensis de Laudunensi monastefuii

usque ad senectutem

traxissemartyrmm. l-atigatus, longum usque corporis ejus incommoda eo \Uquando ad vn-um putaretur. Scripsi
prol>atur

Zm,

crcVL-runt ut deftcere

maneutem, ut manum mterDei adbuc in carnc orabat pro porrigeret. Ea nocte qua
cessionis

anno 1121. Gtlleherius^ Boheriai^m ahba.% aniea prior Clarmcallis et ahhas creatus dictanno 1186 Fu.miacensis
inchoaium
tur (1);
ita

xgruto. visum

est ei

quod nudus

staret

coram

ut hoc loco per anticipaiionem

Miab ipso durissime vapularet homineDei sevcritutem lUms, rabatur contra se insolitam rcspondebat a Deus sed miranti sua conscientia usque bodie, nagellum nui te verberat.)) Vivit
et
;

est

patient.us ierc.s, cujus
ln,un.ens B.
.

Dcum

interpretatur au-

Fusniacensis ahhas appelletur. viri non sunt minus b Epistolx tawen heati literar^m latinai^m latinx cjuam coivvorum-, cogniiione celehrioi^m. eam Eadcm hisioria ex monachi, mi
c
puit ad^.

.

^

_

Onut A.

-

^ 0«.. A Opus-honnnis o.nit n^ P.-hctus A. OmU A. ^

B-

A

ct

B.
^^^ ^^^
^^^ ^^

^

^^^

^^^^^

^^^^

^

^^^^

^^^^^

^^^^^^

77

OGTOBRIS. DIE VIGESIMA NONA
ipsa noclo dofunctus
illo

AICTOBE

domno

.htati Potto

a-

V. n. B.

tulal.unc.u. ap,,a,-u,t,

ostondens o, coj- conU,n„.atura se ol.m pu,-gatura a lepra, qua
P.votoroa in fac.o ?uisso insinuabat.

^

'!«"- PP'^ vnU.oris pomtus obduota ruit immons. cujusdam c"t."K:cujuss.n.tasroco.,saoloturaosto.u,e-

"^^^No^mensi.
e

Guiclo, rratcr

Sageloms

^-\^^^^
.

,,,

^4.//, Mayno

cliciiur: In

w^ MiHiaco tuvt abhaserat. 9««' ^™'""''' ^^"''"'' '"'"";

gapcto die Parasceves.

M ™""'^
b
lli

iYsembrunum

uder. ..» Isombrunum «0«

castri, quod, in BaTduni;, dom,nus cura oss t Guiza nuncupatur, Rpmcnsi itum, postpos.to

terr.tor.o

%,,„,io

luiino

^ ta^s.

H

oc^^c^^^ mcdii 0.H, co,UenU 9«'"« «"' p„„„, ^j,^, ,,^^,, ,„^
^^^^

f ,™

osu
. ,

rore ue limore D

ot stronuus armis, porpotrabat, "ulta mala quoti.lio

Adcluna u.

Olossa. o

^P^-«..„,

^

j^^,,,„„, „,; ,„i,.,n..,

«^cnl

„„„,;,„„ p„,„.,.isnuc simibbus

«/r«nn«m

1109

3«e..«m

/«"^•!'«'

^»»»

(,.mp« mce,-ta .»e(

.so,-s

ammx. De q«a

opi

""r^^^fll^wTNativitaUsvcnmlnca,- E

hundilcciumrocari,e^^^^^^^^^^ %natitna ..;/.,/ rlicam de usurpata /

lrnp.nm.s

Haooa.

sedV- ^;' ccMis monachus,

^^^^.

^«-'•"«':f'::r^°: '1"'"°'"
^

va«abatur, Tl^e^uTom 0,^linis ub.que („,.mam ot h""''"'^'™ ,.e„ etsx.cularlbus ,m froquenta„scur.asp.,ic, .^ ^_,^_,.
got,is seipsura


;
s
,

,,,.todi^

a

,^„„„„i„iis

,oo„tra

™P"'>'="''-'

'"r;!^^,.,.,,.»

quam

Lnvorsatione sua
m«;(is
discordiis,
hellis
ei

p,

".onacbum c'-^^ord.nis

^'^'^^^Z..
^

aou.nus

-^^i^^^^^^^^ Ua.a.va.L Go.-ardus, abbas

justitia. et

n.et,
babe.

''iZ^aliter^-eftHurBalduinicor.e,-^^ ELdioMaono;sedta,,ano^c^^^^^^^^^
sier aut MiiPic

--''"''-"^f oqu.s qu ablatis oi ta,n venerab.U v.ro do. bat,
aist..ictione

"rr„„, n om
>

ux i^.

o Potr

F

legamj
,

lp,umcommis.t^Uenusnd.^
'^ocrc.tus

,

,„

,.e/i.,.enfto

om.

J^^^^^^^_^__^^ ^^^ ._^^..^^^

licentia

decsa. ?-"";;>
>"'

^^^ "^a

quam pertinca

Basochio,-um

.^X^'Jnen ducens
"^^;,;»
,;,,

-^--r=orr:^^^
mum Igniaoi
hosp.tand. «'^^ »

Basii.cis

;

quod

/"^«''«"^,;

erat.EodernJje^^;:Z'::lisi.

a«oo/,»s, S. Stepi^ni

^^^

^,,,,

quod

'«^,

«»«"

"\ ^;.',„,,,,„, ,to,«o .S«»t<>«e«s«

1„ Cbr.st.

amoro

ut

oum

>>^

°

^^^^

,^,u„,.sorat.

<,"«!«"> ^'^'^;
^.;,'rf„,,, ,J«;,

por o«6< I«n.ucun,

ricordi^,

quod pet.batur
.e,Bouq.,et,tom.XlU,pag
^8
..., ,*n

-(TjTresordeClair,t7n -(T.Treso.-doClair...,n

;«•,,, p,,, „, eap^ 27

sicul
tom.
1.

pag. 49 et scqq^

^.^^

_

,

3,.^,.^

num.4884.-

lX,col.88ctstqq.-^^>-"^

78

DE

B.

NON PONT. PETRO MONOCULO, CONF.
CAPUT TERTIUM.
in abbalcm B. Pclri cloctiono
sesjroClaravallcnscni. Sanat Veroncnsc. Elcctio
tos.

D


ES HSS.

«^-.f^

rpverentia susceptus fuerat

'™
ins

^ " tns
,

e . abbas Petrus adfu.t, iam domnu. volusanguine suo ma,-tvrem Christi in cordis prosu.piriis internum h, vn os s

De

Itcr

aIicnjnscpiscoi)i.B.Pctrusfit
caritas. inonoeulus. Ejus
ritur.

Mo-

EratinOaravaUepriorc^st^jsCi.,^, ^^.^^^

:!:::i^::s,rtt;^,:c:g:o:censetop^,sL,2^:
simani&.ti.o

.:„=m fimiliars sei,icetutun,cuse,usafom,U

amicus, soUi- tris cujus^^^,^^,^^ ^^„^ 4,.^,,^

^::;,:^''^'^:^^---"-::^::^ ?xr^: mp,.s^ rU,busanimun,ej^eU,—
moerens valde supLi^
'"^'
^

^^.^^^^

""'rmTm>n Dominus '"^
>-P-

ner,us
- pe»

ner, permis,sset.
a3.stuaret,

E
nat.

B Cumque dive,s,s ^„s ne forte pro
vidit
<=

f^J^ii.t.onibus ">-'

repu-

^„„ acdd,sset, s^^^^_^^^^
^^_._

Ccetuumtaus

cbristum Domi-

f^;'^,,P ,j,„tem;
„^,

eum quoque
a

„araun> a ,e cuius de cujus
,inistr,s sin,str,3
:

J™ -- ^^^ "°;jf
'1'^^;^^

j,„num Gerardum,

"^m:a;:;,i Videlamus

ram

tdtors.lnasteriioccurrebamus specem eum non babentem

"l™^1"^ '"!;„„„ ohstunefactus, dum "^™;^ ^":-:, obstupefactus,
j^^_,„^,.^„^.

g,or,a --;^,;;;;;urc,ar,tat,s glor,a ,^, ,„ab,U clar,tatis

refu,gentes.Quo,umv>si^_^^^_^^^
altonitus If^^';;^;
^,-

neque deeorem, rem, aspectu -"'«^-P"" f^^^' ^„,^.„„„„ qu,n ipse essei

^l^^^^^^^^ ^„^„„3

Jesus

.,„

„„rtuum

,uges eum,

Cristus.»
44 na.

ransitoria mors, in

perennitatem bLaU.

suo ..ci »•>""„onfevenset comparans ^ j,|iud poterat interpre- ^^^^^^, „ft-

~.:i-v,susest,ta.om.o^,or.^
*"'

"': mcru,t. accpere mc ui

jocunda visio H,s dietis, tam xanta vero Iffititia
_^^^.^.^

et

secur tas ue
ul

i-

mcruerat,

corde ej"^;^1succes.,
,

'

aubietatis

Xeut

„^;;j'jasi mortuum piangcnuonja q ^^^^ omni m»roris et ndeUss.mum inter^ ubUo 't!,nquam
,

•;.i„i..i— a„i-.».i"<f'»,
. «io
ot ifrpclionum

reddens mel-

.^„t,„ Dei m,sencord,ara

UdDenuuiii
p..-,,,,,!,.

rms:prs:^;^' —"-"'-:

auondam

priore Cla-

,nuperisPetr.Christusapparuit; nostr^ conliguratum toimauuouitJ rmabi corpus hum.litat.s trans orma.-.3/p;i,7

et qui

tians

mj

:::c;i::i:sr:ui^i^^,-^^;
Si;:'m1>«^,etbabituinventusut.pse

S„r;u::a>raalSa„,s;cuisanctiBe,.

"et
c!

.„„..„„-.-,

d,xerunt quod apparentes dixerunt quoa kalachias apparentcs ,ps,us, qucm rat r pr.decessor rdus abbas, ....„ ,.,...r^niinnem recularem in eo

rToS::^.^: ™^^:^-

" -— —
,

''^.''fr mrtertus i"itur 4» 1.1,,
j

CAP. XXH animohac visione factus B.Petrus.gw petrum ex nomine convo- ^,, „(. «^

-^-

t^r^

fo,t

,.00.^.

d^t:i

.<

CP..C.PO

A«-,
A
ct /J. e(

<

'c^-

~o;.Suus,interco„versosconversans.
A
.t

Advenisae A.

-

. '

finnitatis Infinnitatis ,

B

-

^

Nostr.

B.^

*

Tr.n.formav.t

- oost™

omU.

A

e. i^.

Bouquet.Recueiletc..tom.SX.pag.740. a, A,- D.

Et

:

79

DIE VIGESIMA

NONA OGTOBRIS.
vpsti

Nt „„^„„„„, ei 49 E\hilaratustamenexadventu,ps,us ca.in tr.bunaU, £„,,„,;, sedens bus pretiosis ovnatus, coron.C^n.s ej^^ .j^.c^. circumstante

quiabeoP<e-

r^ium
entus, a
ri

sannt

Srtibus

Uebcrtum

in iUo s.g,.,s evera coram Chr.sto,.,ui o.nn.a sua apparebat, hum.lians -, ma. u .ps.us sacrat.ss.ma confessus est ei, ac dc Euchar.sUan. sanmissas celebrantis co n"p-

0^X0

.

otam recepit

;

C.sterc.ens.s Orhabitum <luoquc

r;:™leLt'assumere,sedv.rDo,nn..^uonm.
"

mendaeium .Ue Neces.itatem suam non , abbas respond.t '"Tndft ^r-iuod sanctus

„rcontra jura amicitia;

eum

in necess.tate

>

e-

non sano cons.l.o lici. ,lem nescio, sed sane in ' quo nbbatan.su. Locum ciuoque s
pe

m

ctorum susceptusest.,Il.se sermoms^on in .«blmntate
''"'"='""

veio
"^

^„„

-^lt

Thoma.t vtn-

'"

P

^^^^^^^.^^,
pertectiono

S:n"r:;::"niUuarumrerumeise«mp,a
CAP. XX„,

Tv^mlS

"

50 Romana^ umhcfesTm-ab.l,tersuscipe.-eetopessoleate.

od mag..atum „,^,„ „,,,„„ Curia= detrahiturqu

«_.

-"t^^e

et

raducum
(iilleberti

rajvalhsmiase

>.

ciebertus equo msi-

fessa

verum esse quod

eth.cus ait potta

.

cqmifnsanal
b

p-Sii^— ^:n=n* ^^^^^
fendebatadlap des p culumres.denu Pa.usau
ped.bus
retuv,

Vmusargentumcstauro.virtuUbusaurui..
[Eorat. Ep.
i, '.

^'i-

^^^^^^^^^

^^^^^^^

eo animali ute;\f;;„';';, e argue.bat ^um q .^ j^_^.,_ Gilleberto, ^^

f-1"-

Petrus ejus vacuus in conspectu

,i,egri:iaminvenit,no,,em.e
paupe.iobtuiu u
Ordin.s
a=d.flca.

^^'^ n^u.u^s
qm
,^^

damnun unde rnmam

i

_^^

"•"«

"*
">"?

P°T'whU

f tm

i

C.terum s, n "um amplector. rogate
mihi prodesse, amplius non laboret.
»

eTn;'

esttsi^osns, proptcr

a

ecU

-

FeliKPetrus

""'"

.uiti^.

et vultis

-

™":^:":^^^mr:saureos,„ousuis
!;;;;b:;::::i'pcrium.Eei.et^;>~

"'t, Dom.num n hoc vitio fj^l^^^^^^

""'"r:dT^,d.."'Numiuid enimde
"''

„u..dendu. sunt pot.us bobus cura

est et > po""; .n^ium laciat.. Usus , eorruat ut vob s .Ue stabili ..an. lu,t ^^^yit, Petri mer,t,s ascr,'''; "u potius quam , '-»^"' pede. Et no c P ,, .„^, Fusniacum translaP^''^"^V 'f' , CiUehertus, ut ^".' ^^^" batur. slaUm ; ,ijan. cx ejus '> equun, et Doev,as ;,„„„

""J':7 51 Po-^Usqu.W.n

^f

unde '^:ZlZ:P^ apponam,I„C,all,x
ta1

,;--„,
_^____^^^_,^_

men •^Snum
dissent.o '1'^'^'^"""
'

al

qu.d

a

^^j;,„^„,i

^^^,^^^

^^,^^

^^^

_^_.

^^,
,

,^„.

Tt

.

y— 'r'^;;:::^^^
supe.

tus,

''«^«^'"f ub,,uo^^_^^^^ sue<iuun. l,eUatribuse.,uuma^a^ „t loci fratribus ^^^,,,^it ut

a---;

^

,_^„. „^,„,.„,„ ,^. n„,„anus in qucn, I^"™"" erat cavd,nalis evat card,nal,s ^^en, ,.o..u..a„t qucn, ,.o....na- ,tote .»«opo,.,,.^, miserunt d;K,se, ^^^^^^^^^^_ ^^

C^rtcr:™rLri:^-eraa.no„aste.ps.us, et -lu.a
e^^*^*
l

T t^--"- ^ ^ ZZc::. ^^t ,c— -: -t * S'imr:u;:::n;;«..
,„

.-.-->^^'onc pontincisS.Pra.se.. je,ti,nc pont,l,c.stf. ^,,^^..,., comproclcric, ^„„,„.0-

--';;^„ ^,^,^.

-"^."^r^:::o=::"----"-''-'r '.o^' aiter, '^o.um, impensius, vcUcntquc
deretur,

tionem rcnamaLu- faceve nis.
Acci,ur Vc-

cio„ain:

„tur ,icut cy..namo'^"f ^ etiam sib, mutuo •'"-^^^; ^;;;,,.^^ dedit, et

.™"

^^^^^

^^^

abbas; quas, ^.^^^aretur sanctus conscie..tia pron.uP'"'""""" "bi ,u?et san.or. p,,^i„i,s.
I'

"

^

eum V'o\'M^^-J^^

,i„

-""^"r,-::Tc.

Stsuav^taten,

odovis
d,t-

vere.U,q..e.. tanU-^J erat .Ue h^.u set. Non

vento agiuta, non „^0 ideo se:

TV
f
et

vvn- et hic odov se .nontana. ,'"'; ef^"P°' omnia {uderat, et supcv ,^,,„n>vci;iouum Franccscd c ^tcu
turomu.avcrbah.tc,ete.at p.M^a m Pluvin.i -•ut

longc lateque

hominibus placeve
dens, a,t
.

^"^ *^'jttr.tatem
i,ii

vespo,.-

nou soU.m
divulgaban-

» I» auo,

q„on,am

^^^^^
m^^^
1

^^^^^

^^^^^
^,

'"""'^r;CsQuh:,".oco,,rus,,,o,.suntet
^
,

vi-

deb,mtqueeumcum Baud.o
et

^^_^^^^_^

^^.
,;

Saiiicnltahu-

^_,^^,,„^

,

fam.Uarcm .ps.us. eum quant^ p tu verm ^^"'''''JJ,,,,, fama tam fe''"^ ^^^_^ ^^^^^.^_
satisostend.t,

dum

au

.^

,.,t,onem illam

'^' ' „, galis est si comprobato. sed nun gcnorosu. .'" nuu est '-"-;; .^^^^^rnuatur aucto,ecesse nec^^H
-.

scripturaloquaturmateuan
rem. Intuor.
1';'^*^

"J quatuorongmalesvirtutts.P
.

\.^,denter

^^^^^^^^^^ siquidem
Ain

sra.r;.::/-";—"-'
s

Omtt. A.

.

1

propter

Deum

omit. D.

.8 Nobilia

.NolusB.-^Eo ^^^.fl^,„eratum q"»" Remuneratum A
.

om.r. B.

-

DE ,n
ES MSS.

B.

PONT. MUINU^— CONF. NON PETRO MONOCULO, „ .,. ipsum mente
debat,adquemperse,.su,,.o=..
,

exoe-

D

^onu u t aUe quianeute.-l)omis luu. ^^^quia neute.

^^ ^^;

^^ non iustitinm ^^^^

v,x poris labores al„ ^«'''^ .^^^ qua, <! "^ d.cil ,„ ,110 Scr.ptura

'^l

"^

^^^'^'^ s.mpUc.bus „„Vuc.bus Kl cum " lue:

^^ ,ebatur

a.sconditincc^cle..o^q^^.- ^^^
Deidixit (P^ol.
et

sermooinatio Dc,
.^trnm

(I>,-o,^-

IW.

C"'

,„tum

ofTenderem vevodicendonon
fuit el in

-3^^^^^^ ^^ P occune^e e dum odmm quovumdam i^u.it
seipso

AA\U;

ritramil,a,-is,cumexplur,bus,tamenexe
subjiciam apparebit.

q ^^^
tratres
(

abbas 5i Cum adbuo .liquando pr,o,..m non
dilTer,.et

^ss-^t

T„niaoi gmao

AP. XXVI.
eli-

Non vuU
^
dilaJi/niaci

i/ere priorem

TotuslerosMquorolun.lus.
.

.

tion,s

"^^''foonstituere.sen,or ab ipso audmt inqu,rens,
rogare
"'"^.'^'^.^°'

j^^^:,, qu.dam c. ^^^ » ^uP
.

nisi

jiost niultuni

cuni

Deo

Dominum

,onorea,deru„tver,>oej^.etn-i;^-;:hoo cubuil; non ex m<Erorem,

responsum

""

^Jf.f^H ''".""''" aliter ^«»l'<'"

et hoc t.mr.ranti,.m

^^^^
-

traxit, et

ex

.-"~ t^-^tis^i—-^:r:'<;^
ryia-or/.

accipio..

^°>"""^"f^^.fe^^nior "
'l
-''

unum

comnncrciuni.

vult boo

•-'

cordisoslen-

UMJ;:ei:^cisteloquebatu.^

^^,^e
1^,

vivo lantas, ui in tanto tam lovi »-niquc
vivtutes,

S::m\.cu't bomo lcn-t"-" "^^,':; ^s s,cu
> « .VA-A7I/;, N.m.ru.u '«^,,^,, .>o s.c ,ste „ n a montem ascend.t, Dom.no

i

rag^

a. Rv

cum

^^^^^^^_

culm.ne stet, n.ontis sed mcntis
clem

,

u

morc^sod mo,

="-*-rS^i^;-;""::
nos'arl)itriimuregisse.
CAP. XXVI

oonsulebal. multorum Do,n„,um audiebat. paucorum Dominum

53 V.rtutesquirtemlm.,u.N.

Pl'^^''

.j^

jjgnis

^

=^^^

n>us domest.c.s eo trabcnt,bus eu,n
venit
'

d ca ad Claramvallen^ 50 Sed rcgredi.ntes De, Pclru suum.v, quod |.aulo autc obitum

cAP xxvm Qumn Renxos
ioisset et

cum

"080"-.^^^
et

biograpkorediret,

Ex hoo

ct

vcnientcm v,d,

abeuntem

h

B. Peti-us amissioneni oculiin Val le-Regia

Cus,pse.^deduxi/,.lntuebar«nmmus aiTectuoso q nus reverenter, non ma -u eum et oocurrebat :n.clum. Intuebar Sup.c.u^ o,^quem Severus :,n..,. memoria, m
^^
^^^^^_
tnr
in veste b,sp,da, iUe nob.l.s, Jescribit

LevMidissimavexabat,r^ Cuj..
ooulis.ladissoU.t.utl.qu
jenueret,

^Ut;e::ulo;all.oc,rcumtcctum,as,no^nn.-

^^^

adlo ;"

Dti cx quens, v.rum

-'-f ^»;^ ."uum "
efficerot.

tunc bcatum
t^
,,

tantuJ
jnd.o.i

Monoculum
tentationis

0°""=^^;^^,

immanUas

<='""; excruciaus, ^a rvetusta vLt.tus, rust.c, P-.-.mag..iem
s,us

Conformis >ste «'^rt''' ^^ equo paulo majo.e a;mulator expressus " e ad mstar "ra o«t,"batur.Ferebat et,am capa peii peditum scapulana, t,ca. nuerorum
gestatum.

S

«"-b.a

quam

abbatis

pr,...le.ebat.

:tr:aipsestaturapusillus,oorporete,,u.s
sed qu.etus , et pxesus .ionlasc.visse..sibus suspen-

ermslcUbus
notav.,
et

^:nyribussano.acanilEocles,a:
N„„murmurres„.»,,non.iuerimoni.., u.ens bene consca Sed corde tncilo
Conscrvi., iinlicnl.am.

su etvelut absens taTalcn eum tuno v.d ^^deretur sed sp.r.tus. propter quod et looa talein cred.d.,
,

mit.gat.s. cog.tat.one pra..sentibus, ut non

homo

lem
t..s

sum

57
agger

per noluit aliis var.is coUoquentes prifire, «e .,lur cun. de rebus
pulv.s antece.

talem

eum

descnps,.

yaticiUer

ct

.o;^rZtesinevoceV-a,.;n.ossu^^
('i^^a/. AAAWJV.
1

r, ita vir

iste, sicut

aguus mansuotissimus

d!n

nobis molest,am nante repercussus ,.,r.cedenle

m publ.cum pergercn.us, ab oppos,to mm vest.gns excitatus et vento ,ngeroba
aii
:

illis

moles-

tiam expUflvere crearci.

"::

mansuetc
siifl'ert.

'deum m.oceUam hujus

a

Anteeedamus

u
<t

pulveris evadamus. »

-

bi

,.,,...isse

ut

al.

aUero

pr.ecedamus, erunt ,ps, ,n pi,Lamuuio nrtanbulos, nquft, 1 reversura est in caput

"""'":,rp::::^^:—

•^™''"'"^^"-

:::^:r:::rroorporissui.r— maus.^

t,"

suun.

proxnnum molestare

E,.ubu,,

E:^i==e=:^=i::m
,or.s, ardore
'^-•'f''

«n:onospulv,spungere,ve,>tus

^

f;, ^^s,

^^e.^s e.s,

non

eju que Igitur e, compat,ens, V xa,e oessabat. .netiens, cum .pse Iihnum ex an.mo meo superaret, passionem corpor.s

n™

nalientia speoiali

L nUs
r,'
soci,s
.

spiritu crimus a pulvere,

.Ue oons.Uum quod reprehenderat jungamur ducit Lat! est via qu.o nos Ij ,Ua=s.s -s quoque . lateraUter, U. .U.s Annu,t ct tempestate. »
:

..

,

,

. . n„u, A 0„ut.A.--J ^»';-

-

'

Om>f. A.

-

M

n

Fo tempore morabar

in

coenobio

*

Sic adcl.

A.
B.

f L ,in„„o-contomnenso»M(.

sancliNicasu. Add.

A.-'Om.(. AlUe

_

8

Eo

temiiore morabatur

m

ccenouiu &

DIE VIGESIMA NONA OGTOBRIS.
deque rebus varns ut iUe, et sic ambulanles, partem diei prccmisimuscoUoquentes, magnam cum me ratio ad reditum mconsumps.mus. Et
vitaret,

81

jamjamque separand. essemus,
:

tactus

cttrahens ab imo susdolore cordis intrinsecus amaramors H « Siccine separat nos piria dixi prescius luturum. ex hoc
'

resurrectioutDeoaitPsalmista, sessionem et quod pro omninem noverat. Testatus est ergo fuerat, et bus ofTensis quas confessus in suo nne sua post inchoatum monachaquas in omni vita tumcontraxerat,utejusverbisutar, plus quam

EX MSS.

Misei-eremciDcusctPater Noster cuivis pcen.p.-otentinondeberotinjungi. Quod si votere
congrcgantur et verbio. « Pares parihus faciUime

Nechocdixitanquam post non multum tamen futura pncdixi. Nam

CAP. XXIX loriendi ca,idiis

hoc mundo temporisintervallum transiitiUe de transitu qua^nocujus ad mundi conditorem. De ^ breviter dicam et bistestatisuntqui fuerunt concludam. sic narrationem istam annis Clarccval58 I^^itur Pctrus, cum aUquot a GlaravaUe sui pra^fuisset, egressus
lensU^us

simiUasimiUbusnaturaUtercoaptanturB,indubiestqu.a PetanterconcludereUcet, quod verum d.ves mgrecoelum trus ' hic pauper et modicus mores, est vitam imitatus et
ditur n, et

quorum

jam spir.tu d.gne sanctis et angeUs sociatur. Scd corporis exequias prosemeritis coUocato,
pro

corri-

>itur

vwi-bo

Igtiiaci;

habens abbates, fmitiOrdinis secum quosdam graviter innrman et mas reg.ones perambulans, destitui.Gumque, ipso sxviribus corporiscoepit' immmens loqueie ur,
lente. eegritudo

nuamur.
61

Quidam de

fratribus

unum

de dentibus ejus

proponebatextrahere,
leUquiis

penculum

accessit ad

GiUebertus k supranonunatus, super eo, etenim ipsum qui semper erat soUicitus « Uomine, quandixitque ei

eum

tenerc- diUgebat,

:

tum
a

utrccedat.sanobis.)>

perpendo, in prox.mo est ex habitadine tua Ad hoc iUe respond.t
et spero
;

:

B

Dominum ut me hberarot de nreces efTudi ad m;. « in^^^^^^^ rpove mortis hu3us r/fo,H. angebatur V.x tamo bus augcbatur, morhidus
.

Hoc puto

nam

in

hoc anno muUas

de- tem extrapr;esumebat quod os apertum cile facturum hcre. ut p.um furtum ig.tur functus habebat. Accedens obstructum repperit sic patraret, os clausum et Nota um est proposUum implere non posset. ut miraculo hah.tum ego abaUquibus, etquasi pro judicem, hoc arb.t or autcm ut pra^sumpUve ha- E humiUtatem, quam vivus

iUum servare

pro thcsauro ^c^l'^^^ e* desidcrans; ex hoc sefa-

CAP. XXX Frustra tcn(at monachti\
i>wi-tui

tloi-

Fusniacum venere. Ibi men et cum labore usque inungi deberet, et a suvisum est fratr.bus quod mansionem acceperat, periorica^naculo ubi quo fieri posset hoc compe-

m

nuod smgularem servat,at. Lotu- e^^^^^^^^^^ re?at. etiam defunctus m ctiam exan.menun ho.ro corpusculum, quod .mpo.Uum, feretroque .ed gratiam possidebat. hum. Igniaci in --taU sua icet sepuUurlm m dela tamcn usque C aramvaU
tate volmsset,

tum

inferio.-em
tentius,

domum, eum deportare

volebant.

ultirmsacravicnta acci'
pit etpientis
sitne

dolore

mori-

artus spiritm serv.re coegit cendus, fatiscentes est, rod..t, e tota

unquam labore, 59 Illeveroqui nuUo foret ipsa morte vinvictus fuerat, nec
t,

nuUo

ub. sanc autem, ut audiv.mus. fuerat, .b. propter positus turue.^ rdus primo justi erat monumenmeritorum. et qu.a Ira iam nimirumconsona,Ue ^m posueruntPctrum o quibus .stc v.sus est non
est Fratres
.-

nuonLlam testlmonio,

Srmer.t.qaam.Ue.

tur.

Su rrex
.n
e

descendit, inunctus

C

GiUeherpropms assistebat am.co more lideUs amici, foi-et, paulo post separandus a qu^ nimirum pos.tusessev.despintu jam

u4ue ad vesperam s.c :Srco-pletlMumdecantassent

pcrmansU

;

et

cum

iUc al iter sentientium, r vero glori.e (Eccli.

m

lil

i

crdoctusin

ejus (IV Reg. XIW, currusl rael et aur.ga -gnoe.loram Prof^rcns

XL

Nam, quod paced.xequidem excelsus n VUh homo magn. con-

thesaurosuonovaetve^J^^^^A^

qure m

supremo

1 ur
cum

r

nobls

proruastabat,in h.ec verba cxteris propter iste recedU a homo Tqu a' im'us fratres : mavir Domin., clevata

ValceUis L Hoc ratus abbas de

qm

et .pse

.Quod audiens
-

ru'nnuiteisnonsetuncsed in s.luerunt, at uie ., f,".tres i"itur intenm Domino t.a„sHum lrox'i -'u^ibus suum rumpente dUucuo, ad C coZondabat. Tenebras quibus ipse conatu quo pTum f"at,-es conveniunt, et cum ad
:

crast... m.gra-

Ue omnibus qu. .n domo rtelabvum ut luceret limp.d.ss.ma s.cut lampas TrMatW sunt (^M" '', VI. aulateque d.ffudit '«; iste Yto^^e luc.ssua;radioslon„^.a 1 succensus, carb
tem,utbrev.terd.can,quas.

^^^^
minus

^^._

"'

""r:i"

'

"rardo

is

n' n

habuit.
C\P. XXXI

''^eotoTob.:;;Lev.or,sbom.n.sctsepuUu-

Monachwi
prior tus a
libcrii-

inculeabat noterat Dei dilectionem non orave tamen Dom.num posset,

iTmTL
ce sabat.

tcntn-

P''-''^"'"' l^i^^ r n qu.ete in ipsa «at.one toat ita placide et spintum ad Doniulhitur Domino, emisit qua ^""^ q,em alium perge-

^'^"'

°'

"""

tione carnrs.

avgumentop obatume
'^"!T:t""H
::

secundum H-

*^*;;^^"i;„„

.

'et

,d

rXe%u'u-LiadDe.
snl um aTlquemmulta

immo

ad Dom.ni;
ele-

fgtviM<lam

cum quo

illi

inhxrendo tuerat unus sp.-

rC

et

magna mer.ta eum

ptcat, nS.s ,r,' vcrhum.nnpe. :l^rnag,tabat...—
'

pdri priedi^.^^_^ f,eque..tare ctiwicm. pu.satus tentatione P auejus cons,.ium et titus,

S"secr^r;::nlad,,.umven,sset,
sua redemptionis perdito,de ^ r.bside su,e Oespua liberat.one pene „!„;. ^' •'« ^"' '""; ^^^ ? „„„ ventem alloquebatur

r::::^"^^vtt— -*"-'^^rrquo^.on.ef-ritomnismaUUa.in
prius confesSUS pluribus
abbatibiis

quo quanta auo 1»^"'

testatus est, n.e luerit innocentia, sa=pms noi„e superius et
,,

omnia prccata, ab initio
monasticievi'
ta.

mti:
rnem

eWs cum a.iis absque contess.one, audWit». et qui ejus
«

q

coabbatibus confes-

divina^ pietatis P"'^'^*'^^' Petrus apparu.t,

'

,_^^

„uodab omn.

tentatione

sua salvatus

^^^^^^^^.^ Z.v^i- Eves.et

*

Omi(.B.-'Deum.Arf-BXIIIOctobris Tomus

BE
ETt

B.

CONF. NON PONT. PETRO MONOCULO,

MS^.

gi.ans

ille

„»

Pt et

,„d,crat repuw,,.

quod viderat et au.si somnium T"»'' ' exi,„„5 spons.onis P n h ,

-

,i,,,„ersona

Jl/cWOTSi,

torsolutusetjustisormocompletus.

Clwaialhs m uvj pei rideatur /wsse B Pclri ilcc non lunc vcrsatus Hcnns secl Tkomas,

(3),

L«:'

r^Z^^,oUmstrataaRomanis.
ANNOTATA.

^fri^t::::;:^-;'-*^
r^.anis f'^P^^^^^^„,, alascclcriiGiUeMrlusMc,^'^^^^^^^
Petius aw b Qav.m D. aWas faclus
/

ems(km
"P«

rsrsr "; "i« **
w,m
s,-,

" bas Boheriarumanlc
,/„,.„«
/,7i. ./.

«^

;. „^;,„, b,/,c1141

/•«;.«.

«n«o

11

/m.«

C'«'-;;;^^

J- j7;.,^/„„„„
-^;.,
!

f,%„rf, ,,e„«io

Lcclimrem, mfesto S. b.Maiimi recua TuronilMS in ecclcsm
.,

««'""

E

cfuSX^
5„V; «>on«sicrtor«m
dicti swnf.

ffcnus

demde

p wratus

P

Quum

pu^ LticiusIU pauio

C.\PUT

QUARTUM.
ftdes.

Biograplu

bona

Laus

ad HenriB. Pelri. Epistola

Longi-Ponciim monaeluun
minationem 9"«''""-""l,^,„ „rocHldubio
est

lis.
CAP. 1-^^^""^ ,ui ^^ ^„„„.. n,quam, sed ^^.^^ ^^. completus cst, jjg yrijjne de ,.„, v„am B.

Romanos PO''"'"'';'^'^^^

„,,„ ca,-

Completus
justo

est et

sermo
;

iste qui

S^^""

^to

i^ i

lu to habitus est

„on plen.u», ^""'^"anlveUIebuerantcxeoutus. c»*^--. ipsoestquxdicipotcrani\e.uLui ^, j,j, e P pr.=mis.mus, sauctus is ^^^^^_

Nam sicut in

prooemio

een«.v

''«^

'^2<»m'«n-o nnas aut

altcras

m-

p««;«;«,

«^''.'^'^'''1''
,

mi;,:i Te«cs.' Q»o'

us tuit ct pn Theodorici, qui unus abbat^ sancLi sanct. Bcrnardi, cum scr.pserc eorum qui vitam ca scnbcrc pro^ mibi dicercntur, non nr™nissa pia.ini»^a c,nnicitus indagare jam
;

:rr '::,:rir
veritatis (2j.
^o1

';

=

rri;
-

«..

—— -—
Galln Chmt.ana. tom.
111 /.ni 17=) 111. col.Ho.

'ecclesiffl

— w De
(5)

i9^

IH, Tissier Bibl. Cist.,tom.

'4)

ritibus.toiii.l.pag-2'i^t^75.

^^

:

DIE VIGKSIM\

NONA OCTOBRIS.

^^
ES HSS.

^

ad qua> vel penUus P^

-.

^.,rr,.nrl3

vel

f-^^^^^
debitor et insipienlibus

alirTuatcnus /^;^,*^;^

crerlo nuod sericordiic supplicatur. ita constantcr misericord.n supnunquam sme uuiemu ejus ,,n,,am ei slne obtentu cju^ im--..
plicatis P-at.
;

^:::^:^:^:^^^:;^
nam quam
bas incredulos
ipsi,

et si

.

non plenum

in eis

quai o.,.s, qu. exigitis,

sum, epistolam hic po-

tainen ad'aliquod

commodum eorum

pro quibus

adlinc viverct et essel absit et contra Glaru.vallis,porrexi. ut ipsa apologia.etoperis praisentis epilogus,

dum

supra cu:terogatis. Et omnino justum est ut vos precibus, cum supra cxteros exaudiat in vestris enm in suis ros noslri temporis quos novimns

et pr.eterm iudicii mei -j"!'^' 00 pra^sentis eiin et in ea juLUL.iiiii>^' super ;.^<n.i ifritiif *;;iliita.... f\ igitur saluta Pr.umissa indifferenlia cognoscatur.
i

mandatis audiatis^

I)

ad ipsum sic dixi gcrmanus PhiUppi, unus 64 aEgosumThomas, ,vn. quos dUigore ^Vip^to- scilicet de duobus IVatrilmsUadulii & ecclesuc Vesira lom quo»i solebatis, cum adhuc Igniaccnsi oiim dedcmt ^^^^^^^^^y^^ pra3essel, et iVatros iUius loci de vestra nunc absentiam vestram
tione, loquens et scribens

pr.emissa 60 Congregemus in unum ea qua. «-^^^-^f;;; uno solis radio. non solum me- ^^^^^^^^^^^ ^ sunt. et velut suh pensemus. petrum. vigili qaoque cogitatione

mori, sod

t^i£T
la^idibusiic
iiam.

fi'3M»les. Glaudamus hoc opusculum el ci mctam necossario non tantum prohabiliter, scd etiam Ghnsti fuit concludamus qund P^-U-us servus si virluUs mntar verissimus. Imitemur eum, et

Pra3sentia l^tarentur,qui 1 __,_^ „, „„onin niii.l ronferret pra;conferret pra^tantograviusferunt, quanto quid

experimento didicerunt. sentia ipsius absentia3 MarUno legitur, cujus, ut seSed ut demagno loquar, vos estis imitator

Uone non possumus eum sequi, debiUe affectu. Gredamus nis et dilectionis conUngamus ipsum m quem ipse in Ghristum et diUgamus
crediditet

veneratio-

quem

ipse dUoxit, et

quem -hUgens

cundum conscicntiam

iUis de GlaravaUe a invictus, nohis estis ablatus, Clarcevallenses in ; si tainen

Deo estis donatus recognoscunt, hoc Dei munere Dei gratiam

si

„ secundum faciem sed

insanias falsas,si respiciunt in vanitates et justum judicium judicare

non uon

vobis ii.si judioeut vulenoverint. Quid igitur de '"' '^^«'^™' ''^^;!"";"";;;,'; rint; epo constanter

virtutes pr.cmissanctus fuit. et sanctus existens Gredaalias pr-etrrmi==sas patravit. sas et multas quai per sed nde mus, inquam, in Ghristum, ipsum, operatur, ut ita credentes dilectinnem Ghnsto est, L qu e in post vitam temporalem, vitam Pctrus prooes' qua) Ghristo est et ad quam immo aJternam*. sit, nanciscamur ' Lonf,MpuMu^ . inonacho ^ Long.pontis c ^^ 67'^ Magistro Honrico monacho

m

^^.^

habens ab omuibus recte J^f ^^^"^;^^;' ^"'^'',,f;.. adm.ratur et d ligit d cumque vos non

f,,ter
^!

non parum ct errat, aut -^.stranivu-tutc,n.mtve.m.pstus. vfSiraui 11 Luii-i" "— '

ce. .
-

pitur profecto
\

opuscu Thomas de Uadolio saUitcm. E. Petri ahhatisGlara.valUs quod^e -^^ ^,„erabiUs ^^^^^^ ^^,^^^^^^ ^^^ ^^^^^_
^'

,,,

Hc«W.,«««-

.-.o..

'

,,

turam *
'si

ignorat.

Habuerint

illi

dc Claravalle .n
...

rrpe.s calco locatam, tum, ut ve^is ..^^ sat.»altnu.l, tum
utar
fiuiaa.lnlationis

carisraata, his pa.rihus gloriosa

voh.s nempe,
ra-

approhaturve.-a.et tanto carh.s rius invenitur einexemplar; cujus perlecta
Ch,-istianajvi,-tutis

habent, quod quanto dissi.nulare nolunt,

quiaadiTOteriamrcinon notam gerit, viventi

.l.recta

:

e%

n.agn.s et suhstantialis non est ,fes et veritas nec in eis rebus qua. libus hnius mu,.di, gloriosa, sed ,n ecundu,n secuU jnd.cum hum.Utate procaritate ignea, in fide firma, in contemptu e cont.re,-um visibilium et expcr.ent.a. Ha3 n inv.s.bilium a.nore nJ^,t magn.l.ce poss,diviti.a. ; has sun V str.« et vera. aU. exconscientia, alia in qu.bus quam hab re fort.us est facere c innt. quod vestn v.dean e Hiec igitnr fratres co tcmnitis. glorientur habent in Domino si ™lu."t gloriari, quod ha-

m

S, ""

invidi oceasionem repenuo etiam maligni et muUum majornm ac pei riunt aetrahendi. Credo crcdo aliqmd et mco unde hoc vestro jud.cio, sed prx-jndicio pra=sumo d.cere^ sine vestr, jnd.ci,
;.

«

Non m,h,

ita

videtnr. »

Cumennn y„-nm

,llura

virtutis

epistola

tandnn ;

Sed ,-obatu, pertine.-e materiam induhitanter porrecla p,-xtend, na^vum adula.io.us v.venti v,r, .[u, lau' adulatores dicentnr ma(m.
| .

dignu.n laude intendernn contineat, ad re. laudes ojns epilogando

lauda,'e

ct

,

derHarum

,

;

a simd, descr,pvi,-orun, ipsis viventibus des magnorun, nominalim, ut .•ehquos CK qmhus serunt TheoSeverus et abhas sanct, sle" «.'Sulpiclus scapserunt, laudesriue
dorici

Willehnns historias

prxLte,°s
ejus oratio-

nes postuInns.

hent in Dei rehns qu.dem sint hactenus, qua= 65 Sed h.ec dicta materhu dignitate, sod pro pauc.aes..c no,. riuhito nanc^ osse vest.^;c
protundiss.mai et
sin^uiaii 5.i„„„i„,.i
hn.nilitaU

hancexcellenti,-eglor.am, hominem singnlarcm.

ipl

eva.,.,cr.,nt pro lautlihus suis Be nardi. Nec nim,run. eral glosuis, nuornm fn c"ntatn.nibns ver.tat.s humana licct vera, sed

s

adhuc v,vent,hus,
ilU

...agni Mart,n, vestr^que

,,

ria

™n

laus

multa esse multumqne Paulam ad rum ut a sanctam rum,
rom.nus, nequc
luero

o.terosa

non dub.to. Cxte

sliZ.nm et hona conscictia scr.be.-e„
:

ncc

ist.

den.em
,

scrib.t sa..ctus Ihe-

n
.

Utimucrunt auominus
I .

ea

..nde

adjuratus

eliams. voL.n..su ,„-.oeonia, i lau.les t.aceie neque vcslras
p.-ostratus

se Ueo

a.dificare spe.-abant. .,. et hum ., place.e ,.t h.,milcs „,.i.,,,u., et p.-u-

cmiw

im-

possum. Jan, nunc

CcUtatis

et

pedibus Vestra= summa devoipsos p.o amplexu et

sUe

ta.ito

r

d.lectm,. et" ^c ^^0 n.ax..na retribuUonem reddat,s^ auam er-a vos hahcmus al.quando commu..em

«

peccator audcDei servo ego tantus

sea ui placere sneb.im,
ct ^cia revelem consdmm.
'

,^^^

^^^

utTo

Dcum exorct.s In rcdeiderahiliamihisuntsup^aurm.ct.
sme Lum-.sicut enim Deo nunquam
-„,*
A

nobis non,.naU.n propriu.n, tl, sed vestrum

^^^^^

;

.

,.^,„,

,

spe mi

— aConclusio

opcnsa(/('.

-'1.


,

__ u

giKini

A.

84
EX USS.

DE

B.

PONT. PETRO MONOCULO, CONF. NON

humiliationem, forsitan .gnoraproprie loquar, attendebant int.mnm clantatem bant vel minus cto ingerebam, et hcet ex d.r

ANNOTATA.
s^> ondis 0?olim abbatis S. Theodorict B Guiliehni, Remenst, dem dinis S. Benedidi, in dicvcesi
a

Maurini

(1)

habucmnimfam

Hanc eorum
(lebam.

oculis

obliquo magis loquens ad illum, ex
rwn curans
linguas invt-

illos atten-

thrum.

riam cogitavi

;

linguas in.m.corum

»1"»—
cum
loqui

'^^"^; ^«f^
anno 1140 S. omnino inscii,

„„„„„,•, vHa funclus esi Bcrnardi adhuc vtventts, sed
^,
scripsit

prirnam Vittepariem,
_

m.bi bcre voluissem, penitus penitus pareticendum, et item eas s. nesciam, prorsus omn.a sola sed care voluero, non epistola carpere parati sunt, quia et invidi omnia delenda judicare gnans sane et sunt, et benivolis ei-uditis complace^ omnia vel plura merito ex a.-t.bus

fuerat,

sunt. quarn. alii dein prosecuti monasierio dicscesis Meldensis b De hoc

xidedida inCommentario Igniaco quinquaginfa Distabat Radolium ab
circiter chiliometris. c

Pra^vio.

num.AO
,

bunt.Ideocumexceptione,uttestaturprocem.um,

quod scripsi scripsi ut le?entes etinterim cUcum quiainsipientia-.me.e,
nostris
ineptiis, pra^stolarentur

sust.nei*ent

mo-

co.itenti

qui

matenam

seu Vitie pr^missa liquet. Poniis, ut ex cpisfola monasferii monachus Henricus, ejusdem

ad Walchc^m Scripserai hanc vitam LongiGalcherum de Ochies, abbatem
,

„.

_

retractarent. inepte tractatam aptius carissime, et ut vel Hiec notate dilitienter, 70 et cotnmenevincat.s, quia ctans opuscii- mihicredatis, vel forsitan fo.-tius et.am lum Hugoni sed et.a.n evangesolum legalis est.

censuras aliquot rescripsit

:

ad quas his

lifer is

Thomas

respondit.

d Quatuor

Hngonesad hoc tempus

sanctio

non

ea>a.bbati

fuerant Lmigi-PonfisCZ): /'^'''""^^;;;^;/,; .^^^.^..a anno 1132,

Hugo

abbafes I seu de Fiei offi-

E

Longi-Pontis.

debet

videat omne verbum fMatfh. XVJIIJ, domnus Hugo ex-abbas opusculum nostrum littt-rarum usum liabens vester d, qui hujusmodi Qui cum filii matris suie de ipso judicare callebit.

sedit ah anno 1168, tuus Huf/o II dcQuassd de Juvcncourt, deinHwio III Trecensis,dictus

pugnarent contra eum,

dum ced^^re

nescit, egres:

nostrorum nunc sus abiit postvcstigia gregum quodam posthminio per autem,utaudio, quasi
regionera suam. Sialiam viam regressus est in mentis raagnitud.ne, .stud moquidem iUud egit robustus, hic modestus, utrobique il)i
destia
;

Quintrno; d demum Hugo IV de S. Ochies. Sed I d Galcherus de cesserunf Adam singutts mh^m in modum difficile cst suos
sferioribus

cu. suc-

autem ex dnobus poadscribere annos. Ufer Hugonibus hoc loco ex-abbas appelIdvr
diffieile

dictu

cst.

Valde

commune tum
offi-

adulari. justus.Sed parco, ne iterum judicer autem in opusculo nostro, in quo Ro71 IUud Correxit ca non est tuquic dixcrat manLeCu.-.a3detvahi videbalur^quia de avidiiate scribcre qui possunt proscnbe.-e, detum in eos citri.T Romavidetur, vertendum esse
na>.

ut abbaics sponte erat inter Cisiercienses, quieiem optantes. cio ccdercnt, wajorem
iltc

Sed

Hugo

fugere potius
f

quam

cedere a suis

monachis coactus fuit.
e
f

Vide annotafum

ad caput

UL

lendum

vel, ut vobis

Li codice ms.A, quem

acceperuni decesso-

e. Si consentio, quod et ipsum feci voluent, duntaxat libuUuhmi ti-anscnbcre sancti up.stulam, ut scnbero non omittat

quis amore

resno.^fri

dro
lufa

ab Ale.ranab Isaaco Vossio, vd nota quam, absoMandcrschcifdt, legifur

rd

utinam

lianc

B

et quod agit et intenex ea satisfiat lcgentibus ' p.'ologus hoc repetat m.ssus dit priomissus libro ^ postlogus. vobis, ut sic dicam, de t.-actatus Domni Thomaj, monacbi*
;

iiatam verbis

hisenunPetri dta, addidit librarius, sancti viri Vitam omnes : Humili

inertissimi scnptons legentes prece deposco. ut juvare, mendasque inertiam excusare, litteras
a^ternai mercedis quas reppererint emendare,

Explicit

:

Petri Radoho, devitavenerabllis patris domni

^

prospectu,
illius

in orationibus

sute

intercessionis

abbatisCIa.vuvallis.

'

/"

Petro meminisse dignentur; quatinus beato

intercedente,

cum

ipso

mereantur

perf.-ui v.ta

nostro Jesu Chnsto, perpeti pnustante Domino Sancto vivit, regnat in qui cum Patre et Spiritu scrips.t cum s^culorum. Amen. Qui ha^c
siecula

Christoviverepossit.

Om
,1)

it

.

A.~

^

Pi-ffimissus

Ubro om.

A

.

^

Hic add.

A

_

*

OoiitA.- ^Monoculi add. A.

-

^Amenadd. A.

GalUa Christ.. tom. IX.col. 187.

-

(2)

Galha Christ..

tom. IX, col.474 et seqq.

MIRACULA

:

DIE VTGESIMA

NONA OCTOBRIS.

85
EX
BdSS.

MIRACULA ET VISIONES

B.

PETRI IGMACEASIS

SEQUENTIA
a

VYVM

B.

PETRI A QUODAM SANCTI VIRI DILECTORE

a

ADDITA SUNT

Ex

codice ms. Trecensi sieculi XIII collalo cutn codice

Bruxellensi.
sextam superveniens, indilatc quod jussum
fue-

CAPUT PRIMUM

Febricifantes a B. Petro

adhuc

rat adimplevit, in infirmitorium introivit. Impleta obedientia reverenter inolinans, confcstim festi-

nus

exiit,

nolam

refectorii

quiejam pulsari

cce-

vivente sanati. Iteni fistula et

perat, de

manu

prioris accipiens,

cum conventu

vulneribus laboranles. Wil-

comedit. In crastino Missam celebrans, audivit vocem dicentem a Vis sanari ? n Respondenti
:

lelmum occisum
H.

invocat,

Volo a subjunctum est « Ora Ueum et sanaberis.DOravitetpromissam mox uhtinuitsanitatem. 3 QUOD ALIORUM INFIRMITATES l'ORTAB.VT. In
d
:

Jpsius /)Cncficio

Petrus,

quem Deus
solatiir ct co-

lurU principes.

Q)uOD BEATUS PeTRUS NOVITER FACTUS ABBAS VOCEM AUDIVIT CONSOLATORIAM- DomnUS Thomas de Radolio de B. Petru, venerabili Clarievallis abbate, multa fideliter ac Vdevote descripsit, sed

corde viri sancti mira erat infirinitatis aliencO cumpassio, mira copia pietati.'^. Imitator devotus
piissimi

conm-

Kedemptoris nostri,

de quo legitur

:

plurima

pr;cterivit:

de quibus aliqua,

no« vere langores nostros ipse tulit, et dolorcs portavit, » aliquotiens, ut levamen stros ipse
aliis

qute a viris

fidelibus narrari audivi,

moneor

^

annotare. Itaque vir beatus de priore Igniacensi
in

conferretur% sponte voluit infirmari,afebricitantibus interdum febres accipiens, quas ple-

abbatem

Vallisregis,

electione

regulari

et

obedientia compellente, translatus, ad injunctum invitus et trepidus accedebat, sibi orficium de suis viribus omniiio diffidens graviter cumque angeretur, hinc regiminis animarum arduitatum,
consideinde principum sa^cularium feritatem vorans, divina? consolationis audivit dicentem et glocem sibi « Ne timeas, Ego ante te ibo,
:

rumque uno die aut biduo sentiebat. " 4 De duobus gonversis apud Ghaiidum A FELiBER.^Tis P.Iu quadam grangia Signiaci/* BRIBUS quic Ghaudium appiiUatur, duo adolescentes
conversi
tehribus angcbantur,

duo conversi
/

Samuei. Ingresso in
abhatc Igniaci
retur orahat.

domum

illani

Godefridus et viro sancto

\

frater GodclVidus ut sui misure-

Quem

vir Dei, continuo

manu

illi

riosos terrte humiliabo.-» Hanc missionem suam tanta evidentia
plevit, ut in

benignam proDominus adim-

cum

benedictione

Domini porrccta

clementer,

omnibus miro modo ilU prtevius et subadjutor extiterit, summos quoque' principes
jectos
b

dcvotos. Imperator Fredeingenti eum ricus b, vir potens et magnanimus, Si quaiido pariter convenisvenerabatur affectu.
*

ei fecerit, ac

absque mora optatu; restituit sospiprocedens similiter tati. Samuel, hoc audito, postulahat. Gui sanctus subvenire sihi anxius saneris paaQuiesce, frater,. non tihi expedit ut
hilariter,
:

;

a^gritudo tibi tere libens verber Dei, ut corporis salutem. » Quo minime quiescente,

ambobus sent, viro sancto protinus accurrebat, et astringens hominemDei, capam brachiis sibimet
c

ad animie sit et^^aliisquoqueconversis qui undiqueconlluehant qucinadmodum nimia petentibus instantia, ut
misericordiGodefrido, sic et Samueli vir beatus
ter subveniret, ait
:

quoque propriis manibus auferebat invito. Rex servum etiam Prancorum Ludovicus c in tantum

«

Quoniam me monente non

quandocumque Dei dilexisse probatur, ut venisset praisentiam, regio fastu deposito, ipsius fossamque assurgere ac genuilectere solitus esset, Nec disdeperditi oculi devotissime deosculari. devotione filius comitis humditate seu
in

quatequiescitis,menolente precibus importunis exoratis^ nus hic a fehribus liberetur unanimiter quodcupitis adimplebo modo quid inde
ecce,
:

pari

d

archiepiscoTheobaldi, Wilhelmus, d Remorum amplectebatur cui si forte pus, virum Dei descendebat venienti, itinere occurrisset, obviam
;

viro Dei maproveniat, agnoscetis. » Sic Samuel, benedictione Domini porrigente, num sibi cum collegio conversocorpore, non corde sanatus, a

m

sancti colloquio scUicet ut sedendo liberius grato

rum, numquam postea rediturus, agitur, omnia actaesse mihi retulit ipse, de quo qui optimus fuit Signiaci carpentaGodcfridus,
rius,

abscessit. Sic

frueretur.
e

homo

sine querela laudahilis et honestus.

rnorbo

rc-

2.

QUALITER A FEBRIBUS LIBERATUS

SIT.

Cum

creatur.

dje

quadam

sic pariter loquerentur,

intimatum

alio '« prius audieram. Id tJmen eodem modo ab undepluresconNec mirum a pluribus enarrari

febribus cruciari; cui est archiepiscopo abbatem quara protinus pra;cipit in infirmitorium ire,
celeriter ad

tigitadmirari

;

scilicet a beato viro
aliis

non solum

primum

nostri Ordinis

coenobium

amoveri, sed etiam tanta facilitate febres ab corde absconditam Samueiis immobili veritate

m

pervenisset. Inclinavit sanctus jubenti, et circa
* Subditos B. ^ Quosque B. Moveor B. IgniaceDsi B. ^ Chaudium fi. 5 Confenet B.

malitiam projvideri.
8

I

-

Et

5

'

-

-

Omit. B.

-

"

Quatenus-exoratis. omit. B.

-

'"

Factum

'^

-

ada.B.

p^

DE

n.

NON PONT. PETUO MONOCULO, CONF.

pr:;^::lusdevotisinsistens,Inar„-"""''*"" Uspitum tunc ad qoemdam '^"J, ° nom,ne, <,u. cum P'''»^ ''> ^^^" IUd,.lphu,n
bat

sacerdolio

fu,.geret..r,

Sigmacens.u.n

colleg,o

S;:!:^erat,u^ne..es.culariab3ecto^.^P™PO-

"'
tcM
...i

quidam, Sig^iaJum monachus
.,o,orisvehement,aprot,nus^mon a Lon\Libu Tn rKustrum remeans,
nrn^
«lu.

£, Z:
c^piL
'•"
.c.„-

cJ,!:menlJontius,vehon,entic.pit..g— >"""='".'"' "'''";"! vcxabatur. Qui dum

.^.

.trum Signiacum quiescere smeretur, n!v Jormirc, nec pra.s.. qui tuuc I.niaccnsibus vcn^nt vii-; Dci, fuerat vexatus expomo estiam c ua diu manus '^«0 mira Dei virtus Continuo sacr.e Sp.ntus, operationem Sancti Imus tactu per

"

!

solamen pariter et levamen ..Ptatum adeplus cst

.,_,

S™"^'^- r"::trmr:::exabatur "
vi,-^inctus

^ 'V^ ™T;- J:SX:=s^: ut.uie^.e
.,.

^

-:d;md:n,regre.enset,.etumr^^
surrexisse.,
.


-

documbeiites ejub gamUi Z,c^emorbo .,^^t et pariter quietis benefido Pn^-^^^^^f. et clamure' mtoluran accedens, vulnus ob

^^r^wr l^::^-^
quom-) Mt. tui
_^

.» ..im in^enti atimn-auom.-,

et

^ce.derat, i,.,ui..

^^^^

^
.

^.^
^

pt

surredditus sospitati

SXS»:;tectum,invito.Uo,deters.t,genu.
fleSt

orationem

ludit,

benedicUonem contuUt,

auderem, ei iteL.uen. ^i (Tpre sum paratus tertm mihi a.tmt. hae nocte !.!nctus n.onocuIus et scin novuhieri meo adhibuit. :

iiiL.

^

sed

V VLm

S

,ita U^atura,

•dmnvulnusetro=t.dumosculat..^Ure,_confiae.e c e infirmum de d.vma

::i;X

et's«perna3sub.aium
.

m.ser.co,-a.a=

commonuit. Res mu.i euiinuu..^ sunoUciter suppUciter invocaro suin"'^"-^ borror ..,.: f^*^n a„fna t. hovror foetor aufus.t,
.

-

Post
=ibnt,

^^

ci.Milsibi

iussum

fuerat, silentei

oseulum

viri sancti,

.«^ :i;::S!^t::;^u:raicidisse,aud.enteme, oe hoctaUter acc.u..... abseessu. u^ .;^*,„„ p«t nnrmanus
.spilal.S.

„vjGED\T rURTIM RAPTOS.
ta'^"at

E.c hmniU-

10
n.-n maanifice beni;dix.it.
etoir

quidam

-:„),™ mortifero

Z cumaom
9

.

cum domnus Rogerus, ^^«-^^
tra^^.e,^,^

apud S,gn.asAuco S..NATO Aderaut Laudunens.. g, episcopus
,inmi,iu3 Uosetens,s. ^f -X^^^T^s^tens.:
ini,..U.o. inim.co.

'"Tr:::;!^" am^

non Q™'^.«<'™'-;^"Jf3"fl;°e^ wrtutihus, ,n,rab,U- "r.' ::. magn.s et
.

<,«»-'-*-

r

„„,n....u,. et

"^^::;, ,,„,„. tr^,:i;^.-"=. ;ener,s accensis ira duohns

ut

r
^

.tdentihus et pauper.onbus, altei alterum vientihus iUorum vaUde in ven tre percusmu rone impeteret et dom,nm-um vulneraret. Continuo

e ser^

furU.n sotulares sealiqnotiens raptos e i opere Uoet dicatur. \n quo saue cti^h^s unx.sse dedit hu.nilitat.s exern- L mnuiuu ™nimo ,^.. n.inimum conSL'd maximis vn'is

;

s

Uus

in parvis

etmirah.Ubusinfra

"u

p,um,.n quo

..-.iniini';

-^^^^..n^s. Magnus erat
n" "esciat,
de duo fertur quod

Tum

otalder alligaU.r, ;" ocepto percussorcapitnr,
.
.

oecden

u

K''T,:4,t "'"

n.:iss;.smaiUam,ministri sui calo.a-

niM-eussns

hosp,t„ iu iulirmitonum
slrenitu

::;r;e^^-™oHtu-etnuUatenuseva^ ^^
aeiaiuh,

r

,

d™tetdeterser.t.Qu,dno,,habet^,u-

vr

beatus, qui

Xt-C^hllrl^^^t^-aPtivo^upplieat
ut Ipi^copi et V 'u.:.,;,- Oui
nuser.co, U. dom,ni Roselens.s omnibus Ucet vene,-atioui ab
hx.c ejus suppUcatio, U^" tvatur tamen

r^rnta^uldeu^.s.veiae^^^

ba

";mpariatimpuuitas.sisce.usj.,nev.
uatm districla ult.o "O'. dcns, U,m immane, sanctus pet.t ut v.nct. hac parte,
Fras ratus
h.

,1

-

X-s.. o:^mkratur.^siom,upotentisv„.«- ^^Xejussit,etdescendensdeequoeu,.n.ab.oluconteratur, a viucuUb mci sdus saucio tanto c.t.us

-om,,esquiinsuocomitatuera,.t

us Uhe.

l.scede,-e perm.ttatur.

Hoc

.ntelhg.bd. faeta oratione, voce achat oravit, et de ' ut me fest.nato per Deum dKit rvaiu.-o te vocem, q„. mor. Ad hanc n ,'tuo cm-tinces locum istum « Transiens per
:

t'^-::C:e,r^
'Jtlocm."

Salvatons ^e omnipotentla an ingred,lur, vulnen» orl^sumens. adsauciun, d,v.orat attent.us, et et hened,cit. et

r::::^'sumalatron,hus,mundustamen^
hom.nes sa^cuU hujus

,,

fu^^at

.

ixit

:

peccat.s multis quibus

Canto B.

^

anl..te B.

-

^

Omi. D.

-

*

Cmu

... debita o.M. B.
-,

n

-

5

np Do

— libento, omit. B.

impUcan

.

DIE YIGESIMA NONA. OGTORRIS.

87

A

implicari solent.

Unde deductus ab

angelis ante

mea^ purtribunal Christi, ibidem post pevactam
gationis
sortitus
bili

domos ejusdem Ordinis persolvatur, sicut pi*o abhate uno facere consueverunt. Quoniani ergo
universilati pi-enuminati Oi'dinis spceiali dilec-

pa?nitentiam, qua; in

brevi

fmietur,

sum vitam
ait
:

itternam. »

Ad

h;cc abbas He-

tione deincpps et devocione astringimur.

omnia

voce

«

Ora pro

me

frater. »

Et

ille

:

«

Tu

orabis pro

me

et ego pro te.» Deinile abbas

com-

loca et possessiones ipsorum in protectione iiostra ct defensionc accepimus, manda.UeR vohis el firmiter precipientcs, quatinus bonori ct paci ejusdem Oi'dinis providere curetis. et distrieUim
faciatis eis justiciam

mendans animam cjus Domino, ascendit equum, sicque ad suos regressus,quai fecerat et audierat
sub silentio texit; qui, dum hrec agerentur, latitantes sub arbore omnia cognoveraiit. Ab illa die abbas hominem illum in letania saiictorum, quam privatim dicebat, antc Domiiium C.erarji

cum

ad vos accesserint,
eis

scientes gratum nobis futurum quicquid boni

diligentia vestre sollicitiidinisattributum. Si quis autem predicto Ordi.ii calumpniam seu violen-

dum, qui

in

domo Ignyacensi pro justitia

/i

fuit

tiam attentaret

occisus, consuete invocabat. Sed post ali.[uan-

genter corrigere. pro ccrte sciret,

tum temporis, dum consuetam invocationem fa« Pone Geceret, audivit vocem dicentem sibi rardum ante Willelmum. sNomen autem hominis
:

minus diliquod opprossionem illorum, tanqnam fratrum ct amicorum
inferi'e, vel inlalas

nostrorum, imperialis majestas, prout essel de-

sic erat.

bitum vindicaret. Quwna))} fucrint in ejii.wwdi adjunctis mutuajura et officia principum et motmsterio-

rum,

in

aUo opere explanavit auctor Commendicfw^ junior, qia pnrtmulfum amatiat, rcgnum Gnl-

ANNOTATA.
AucTORE
R. D. B.

tarii{S).

c

Rex Ludovicus

Vn

tiDilcctoriUe

V>.

Pctri fidt

mo^mchus Signia-

ter B.
liie,

Pctrum

fmjus censis, uti facile colligitw' ex mnn. 15 scripfionis. Profifctur sese rimas explevisse

ah a7ino 1137 ad 1180 tenuit (4). ^ Remend Fuit Wilhelmus archiepiscoptta ah anno iili^ad ir.n{^). appeUationes e Gbaudium. cuj%iR antiquas Thcop/iilus Bonfiot cf .F.mUius

qux

narrafiom Thomx de Rarhlio occurNec videhir ipsc prtelu.risse ancfori runt. Exordii Magni. Hoc opus idem fuisse ac
in

sis

e.rpUcnnt

lihrum De Viris
ciensis, iestatus est

illiisfribus

Ordinis Cisfer' a Bentzerat. moCarolus
:

nachus Aurese-Vallis

qui hanc lucuhrafionem diligenfer confnlif cum Ea-ordio Magno, qucmque Papehrochivs, ecc testimoriio Ale-

Socard {G),hodie nomen hahcf Chaudrey.^cr^ que inpartitione Alhie (Aube). aiio loco descripsif Grangias monasticas

mus (7).
g Rogencs, episeopus 1201 (8). cratus anno 1175. morfuus esi anno occisuspro justitia a B. Petro ut h Gerardus martyr privatim fuit honorntus. Vhiduonni-

Laudunensis conse-

xandri Wiltheim deditum
,

esse dirit historix
ecc

Ordinis Cisferciensis. Hsec somm nosirorum
b.

schedulis deccsoh-

NonestcurmiremurB. Petrum swpe

a/ias (Enofnissc impcralorl Frederieo, qui non potuerit non crehro verbarho, quippe Claravallensis, posisari in vicinia abbatiie

viwn

Burgundne qunm. seeundis nuptiis comitatum inSige: nam, nt tradUur ditioniadjecii
suie
berti

Auctario AftUgemensi,

rquasi ipsi essei Beatricem, filiam unicam

uxore sua. 115G duxit cognata), anno
relicta
et

madvertendas^mi,sciUcct Gerardum ut omrnecem. tyrcm hnhitum fuisse, quia injustam Chri.^tmm cumpietale ofnit. Quo pncio viri compularndur injuste occisi inter martyres PrfenoViinfra ostendemus in Commeniario Pefro discrimen disa B. tUi S. Foiliani. Dein cuitum pntinctissimum fuit posilum inter Dei exhibiium. vaimn et puhUcum servis

heredem comit.s Studmn Burgundionum, Reinaldi nominc (1). anonymus scripfory B Petrum, quodmemorat
Fredericus,

CAPUT SECUNDUM.
InsidiiC
(laMiKuiis

eximiam dcdit signifcationem accepif snh sua quum, data uitro citroquc fidc, ^ proieciione Ordinem Cisterciensem. Cujusrei
diploma,confectuminierannos 1179
hUci juri^
fccit cruditus vir
(2).

palofadio. f
I^^?x\

ei

iiSQ,

A
B,

IKibus
Po(i'o

docliiialio.
rofecli.

a

ClaravaUcnsi, puinscriptumquc cartulario

Visiones.

H. D'^\'-hotsde
11.

JubainviUe

Quod, cunx planc spectei

Pe-

Miracida posl inorlein.
1-Tabuit idem
iDse
visitarc abbas consuetudinem
Videt

Viiam trum Monoi-idum ejusque

iUustrei, hic

descnhcndum duccimus:

dmrm-

Romanorum impeiaFredericus, Dei gratia et augustus. universis homin.bus tor et semper
fuk.libus

Srangias

suis gratiam

^

Universitati vestre vonerahilibus personis Cistercienlibus ad nos et Beividel.cet Petro. Glarevalhs, si. Ordinis, cum ah.s rel.g.os.s nardo. PellevalUs abbatibus, nostre salutis curaconfratribussuis. ab eisdem presentis vite term.no convimus obtinfre ut. per omnes plenarium nobis officium

suam et omne bonum. notum efficimus quod.vomen-

L

Hic auadam <l.e stetit ante portam visitationc redien» ab ba. a oeulos suos vidit Et uopcm gnvaci levansaue fast.pum supcr nigln-imum, visu horribilem. Cui ait « Qu.d h.c afr.s porta; residentem. .Fratrem qucmd.am extapudcns-; , Et dxmon H.s
familiarius adha;rebant.
,

quam

tam suas sine equo cui insideret. ^^^J^^^. cum comilabantuv ei- ^. „„„^,„, fi-atres qui
,

a

,

:

:

dorm.tor.o co,.vc.-surum. . specto qu. est in

summato.

^1. P«&- 403; Cfr,,,Perlz. ^Ion.hist.Germ.,tom.

Utopogr. de rAiilje. i>«g-

-;

' '

-^
,

,.,-

390.-l8jGall.Chrisl..lon..IX.col.5J..
auditis,

88
Ex Mss.

DE

B.

PETRO MONOGULO, CONF. NON PONT.
displicentes.viroquoqueDeidisplicuerint, quod Sicut pnor.s ex subjecto probatur exemplo. relaUone didici, comes Robertus Igniacensis Igmacensibus de Urana possessionem magnam multorum stipatus auferre volebat. Die pra;fixa,

^

portam intravit, et, intermissa aiuUtis, abbas dormitorium conversorum oratione, divertit in superiori gradu dormitoni. stansque latenter in lecquemdam conversum per singulospene
;

vidit

ab iUis caligas, aut tun.cam, tos discurrentem, et

suMrahcntem. Quo aut aliuJ aliquid furtum abbas, qm prms moram aliquam considerato, eique manu annuit ut ad
latuorat, in

per

palam venit, viso abbate perterseveniret. Gonversus autom, monasterii eum sccutus ritu'^ us-iuo ad portam
e«t

Igniacens.um agmine socioi'um, adventum coabbatispectabat.et^ abbatem quoque cum aliis aliquot sebus adventurum, et p.-o tanto negotio putacum juvisperitos et causidicos adducturum ingrediens, comitem ecce, vir Dei pedes
bat

ex-

.

et

tur

Tuncprimumabbasconversum sic alloqmportam « Videsnc, frater, cum qui super
Kt iUe
:"

salutavit.

Comes, quod solus ot pedes venerat « Et ego vehementer admirans, respondit
:

sedet'> P

«

paterutDominusdannonem
teret.

Nequaquam. » Oravit ergo eum videre permit-

Ethiopcm teEt facta oratione, conversus stantem.Tum paterrimum vidit super portam exspectabat te, ut cum « Frater, hic est qui ter sajcunocte faceret reverti ad latrocinio te hac volupmortiferam lum id cst, ad hujus sajculi abbatis audito, conversus ad pedes latein. « Quo veniampostulans cum gemitu corruit, reatussui misericordia cordis. Abbas vero
et contritione

vos domine, salutarem, nisi sanctus « Non ros'exheredare velletis. » Cui nostri est Ordinis ut nostvic professionis, nec inferamus. Si vesinluriam vobis vcl alii cuilibet clamatis, reUncte eam quam tra est possessio coenobii est, cavete ne nos si vero Igniacensis domus nostra^ pvoiniuste vexando, Dei, qui vos Mracundiam provoce: ;

me meosque

libe-

tectov
tis

condonavit, admomotus supereum.offensam mortifera; tentationi nens ne tam iniqua^ et B amplius consentiret. Ad hoc dLumon convitia patrem, et improperans mona-

est,adversum Abeunte illo, »Hocdicto, silenter abcessit. non et amicis « AUtcr dictum est comiU a sociis adversus vos causid.cos non
:

contendct

;

alios

pvoducet; sed quia magni apud
nuit, excitetis.»

Deum menU

est,

Dei, sicut pr^emocavete ne adversumvos iram

E

Compunctus comes

.Uico pro-

multa intorsitin

sterio conrususabcessit.

idem pater,a visitatione rediens i;j Alio tempore et monachis monain ccenacuh ^rangiarum, horaqua fratres veficiebant,
Cibos porri'

gerUci-

sterium ingressus

summans, cum
rant

Qui primo orationem convenefratribus qui secum pedites
est.

humiliter incUnatus, secutus euntem, et sancto reverende patev, « Oratc pro me, obsecro, ait et * possessioquerelam onmem in pace dimitto nec inde amnem vestram liberam vob.s veddo,
plius vos vexabo. »

levansquc oculos solus in claustra divertit,
refectorii, vidit

15

gravi De monacho igniacensi a

infir- Dcpellit

(i

adostium celerrime discurveste candidaper rcfectorium admiratione perrentem Super quo vehementi

quemdam juvenem

m

MiTATE LiBERATO.
latus ab

Cum

viv sauctus.

jam trans-

inonacho ^^^y^j-„,„„,

consuetudmem et cussus, ostium intravit extra pra.-scntavit; cumque stafratrum aspectibus se
gulorum
,

cumadolescens quidam dilectus.ecgntunotus. ab eo eUamgratiaspeciaU planta pedis usque tenebatur. A
dine gravissima

Igniaco.ClarifivaUipr^esset.apudSignia- ^,.^rn, monachus, viro sancto

juvenemsinret inostio,consideravitprajfatum ferebatque quasi mensas visibmtem
diversa et delicatissima scutellam pergrandem, Hjec omnia cum omni solfercula continentem. offerebat pro desideno licitudine comedentibus facies qui ejus suggesin-ulorum, et ante eorum diutius stabat, eorumque stio^ni consentiehant, respuebant, dato saltu, mensas qui ejus figmenta qu.s nudis pedibus vivos carpertransibat, seu si Venerabilis autem pater, illum

sanitas; cor ejus, guttur, ad verticemnon erat in eo utrumque tanU pulsus vecerebrum et timpus

hemenUa

vexabatur. ut manus cordi suppos.ta paUentis, et -^uper vestes exterius motus violenUa moveretuv; ev.denter interioris assiduo gravabantur; brachia.

cujusl.betsocii,

bones attigisset. dixit, nulla vocansin auditorium monachorum, a Quis es et quis t.bi benedictione pra-missa " fratrum refectormm contulit hanc potestatem, ut mm.strare eis qua3 non licet libure mgrediens, « Quid ad te de ingressu iHe prj.sumeres ? « Et scis qu.a pomeo pcrtinet aut egressu? Nonne scesunimo abbate est? Licent.atus ab eo,
-^
:
:

ambuiaures Unnitu miri horvore fvigons ancrura pedes et vitalia igni secretius appligebantuv. Interdum vent.'e vi caloris a capite cato gutta^ sudoris ubertim frigus ab intev.ofundehantur, horridum tamen ribusminimepeUebatur.Inguem utrumquetanta;

ut difficile cum cruciaUonis acevbitas obsidebat, Naturalis defectu ingcnti molestia gradevetur. sumptionem non digestio, sed corcaloris cibi

ut monacho se corupUo sequebatur; unde fiebat inaniter conquen vam aliis commovente. ne ab omn.bus indigesti sonus cibi palam

putaretur.

testas a

pius ingredior ecclesiam

,

claustrum, dormito-

tantummodo, rium rerectorium,et,exceptauna

et pro oportuniom.iesalias orficinas frequento,

Uteearum,

cenns, malorum impovtunitatem infero des.denoiiihabitantibus est et contvana, rum Nam una ofHcina mihi oneri
sicuti in pr.esenti

semipleno aqua^ sonitus audiretur. sicut in utre interius latent.s auditur. velliquoris cujusUbet disciplina^ reguLcgeve,meditari, cantare vel alia muIUsustinere nequibat, capitc
laris exercitia
Dlici

etnimium diuturno dolore gvavato; pvivavi Umebat; adeo vexapenitus et memovia

sensu

et

si

quando eam

ingredior. sine dilatione,
»

veUm
:

expellor. nolim, iratus et confusus

Tunc abbas

aut defecerat. ut icsUmavetur batur et in tantum inutiUs in perpetuo lancontinuo moriturus. aut

eQuoiestomcinacujustibi
sus
-f

interdicitur mgres-

Ha;c vocatur capitulum, in quo suggevo, aut privata, aut «uper his quu^ fratribus omnes capiunt emendacoinmuni confcssione. dispavuit, et pater pro tanta tiunen.. » Hisdictis
»

Et

ille

:

a

guorepevmansuvus.Virbeatus.perpatremvenevabilem.tuncabbatemlgniaci.domnumGerardum assumptus ei successequi e Signiaco violenter sui eegvitudme vumove audito. rat de tanta dilecU postulatus. apud miram omniObstupenda divinae
virtutis

revelatione
B. Petrus
tes
li-

Dominum

adoravit.
'

eique succuvveve jugi pro lUo sollicitudine potentis medici pietatem

opevaUo

quod 14 Nec pra:tereundum

placitationes.

Deo

intervenit.

decliiuit.

.

Qu«

li.

-

>

Omil.

B.-^M

add. B.

-

*

0>nit. B.

'

DIF,

VIGKSIMA NONA OCTOUUIS.

80
nX M98-

K

mise?.cora.a bulOomniemcacioi- medicamine precibus acquiescons. ca.levatoris Viri sancti confecit anUdotum. u
!

ramiliaas.dicens cinaronlur.accossit .nonachus

iUumta.-dassenimis.nccmodicumfluxissed.eiet cxpUcu.sso, potuisse se magua.n partom iUucris

stisme.licustam elT.cax

plaj subvent.on.s devotx oralion.s et mirab.Uter absqiic scnserit adolcscens. indilate

cmcacian.

postromo moram loi.g.ssui.:uu lu.sso rogalubn.ve diosam. Dein percunclatus causam,
ue se colaverit
riuiofiu

omu.bu^ Ujmcl.-

opinioncm ho.n.numconmora contra spcm et beatus ad 0.-dinis nefiot.a valescens. Postea vir
nroficiscens.obviam sib. misso imposuit, orat.onem nncd.cto adolescenti manus vi.-tute qu. v.v.ficat nomine et fudit, in iUius beuefic.um cunfirmortuos. cceptum levaminis qui penitus defecisse noc mavit Sic monacbus putabatur, sanct. v.r. preposse a.npUus evadere roboratus; Chr.sti miscricordia. cibus ope.-ante lect.on.s o interesse. jeju.uu-e. nui antea vigiUis post studium sustinore nequ.bat. med.tationis prascipuo in amplius, hxcper an.^os t.-.g.uta et exordiscipliu.e .-cgulans
nra^dictis et .n om..i

.m.

Tunc vero cuput
:

apud Vallem.vjj.s

nans, ut e.-at vorocund.ss..nas locv.ta ot bono.l.cMaria mihi astilit mecumquo gavisus quau^ nimirum causam tioncm dodit. Ob Petnis de Perona sum gaud.o mayno vul.le.« lloc capellano audisse se por-

«

Ucata. luqu.t,

n.onachus a beati
hihot,

v.ri

19 Vliv visio.
ten.porc

Adhuc

„„ winm Ign.aci abhas. tpiodam
.

ct

momchus

^,^,..^^,,,,^..

jam propo po,-tau. .uuquarot Fus..iaco. cumquc ' iUco vox d^'^^'»^'^ « insoauit ei
'

dum

<:ontigit ul itor agoret.

approp.n-

nasteriiessot.
tra et

^

ind.lato

commonda.T. U.g. cd.. n. a.n.,.am unam Deo .nfirm.tur.mn ,uonachovumpcn-eMt,
in

c.tio.ampliorem quam H.c est mo..achus fio 'at obt.nmt lacuUatem. ha,c. perh.bet do hiis.ot sc.-.ps.t nui testimonium testimonium ojus qu. est Pt scimus quia verum te.nporale subs.d.um
;

habucante cegritud.nen.

monachum, Donatum. ValUsclara. c
a-onte.i.

in

eM.vm.
audvta

.nvonit

;

cnjus contess,o..e
ahsolv.t.
v.g.liis. .ntor

bU.de pav.dum cunsolatus
e

Sequcn

.

B

orat.on.bus c sanct.'v.r. deprocatur .ugratulatur. sic humiU se adeptum mer.t.s et ...tercess.one ut ejusdom
s ant.r,

noctun..s astaus vuUus et ba utus couo is stallun. vonorand. neotenlem o r..t porsonan., gonua cebro

suum

ot

petu.0 pa.-t.cip.um
sanat ulcc

requiei m.soncord.te.

^^ ad.-

ma..usadaUa.-esupplic.te.-c.tc..donU-m ^u,utuons.a..d.vitoa.,.do.nporsunamsib.d,ut div.ua p.etas e. Orato pro annna .Ua. pr.epavasuis d.h.ctorihus ocun" conforat quc...

loc

n

«

et

ra.

b

Amen. nwci a Domino mereatur. apud Dc VALC.ELL.S. Erat ^16 D. MONAcno .nonaquidam, P-fessiuno ^.l.eUas adolescens nom.uo N.cuK.us levita h omcio, .,ms el
'

^":^i:amn.un.t,.slotanian,p..t.i,usu.choau^

^^

,

"""'r, ttbveMat omnes

l,omini miserandu,
,,,
^,^.

sanetum
,,^ ,„,j_
e...tera

^'^^^^;^'^ p,.ec.bnsl ul.a. c«l

N,lul ju,., hmnilitas!

?""T 10,-Bil,
itd

oseuttm-que "^''"'''"''^"

»

tam pedes

<,uam

Paulo post iterun.

...gra .es

\du 10.
^

^^^^

„3et

infn-mitas.

Quo

laeto,

i:::XrorrCavHuU.e,.um,ut,,evesUpLiieLii- 3

(.Qi.noreremansisset.

r'".ttrviXret ""
m
V-.led ens.s,

medo

™de,,s, Ro,e..us, Fusniaeeusis mo-

a qu.d N,duat ci

,

20 l)t;coNVF.Rso

'•^'«'"'.'^

.

^1.

,,,eumvirosa.Kto,corpusolus^nU^^^^^^_^.^^^
";'•
„^„,,

l)elu„cto apudl.us' ^^„,„e,.atu.n est,

V.mi"i
11.

qw

p.^tri tfi*-

ccrnlutaaunt

samt

conocr-

tnm
B.
rot,.o
.-..

csl

etadlocumcu.d,g.,ep,.Uuc,..Ut.

„,.„„.,„,»,..,.,
......

"^"'f " ^'"°„ Inlito attenlius vacaret orationi, anle «l'»T^, o';^;;' Dei ',ue - venerab.les persodu v,det in subl.me ^^^^_
s

Q„adam

d.e,

dum

viv

^^_^.^_^^.^

SH'I'

--<""";::;

viscerav.no lota ''""'•.

r'^m:.iu-^U.^- var.,s cstserva,.|eiiter .
^^^^_^^_^^,_,.
'

p,.o(uturam,d.v.s.,man,U,^l.
lan,.

ulii.

„,3, ep.=«,pa'^™

'''

u repente,..ptus, eo.

T

Z

^ -

Hoc vino POta"

"',,,0

eo™m

est

vehementer opta,.et, adm,.tus cansort,o.
jUaj persona; [„ "„< in nullo dis-

Post panlulum '»

ejusdem eo.>versus, dolore, quo K".v-:'"^, «e P ,Ui,viri sanoU
'

Uo^^^
>

'^'
.

-^,t?„,e,

a r.cuu,.,
^^^ ,„,.

^

;^"=

f

eontinuo liberatam. lo.nento opta^
.

e.

f^^' uniriquodammodov.detontu^^^

^^^^

^^_^^.^

'''''

r"™:^r"^ic:^a^rituum,ubitantaest
dicens
.

.ec.pe.e .o t.im meru.t

^";Xt^^^i^em Uobertus, Alnen,^„^1, con;^^^,„^i,„„a
j,,,,,.

^'—

"—""•

« wat,,... o
»

3isnovit,us,quemP^-do nu^ ventu ?«vam.ne Fusn.acumeon e, a,J.H u c angebatar, cuU
.

uniotnum.
tum
sima
beatis'

Viyr/o

pater vene^...^iens aliqua.ido Trans.en 4 ^ ^,.^ 18 AL1.\ visio. per loeum ,.„bil,s '^-'^'^^^^Ztl^V^ ora,.e as,n^^_^^_P^^^^.^_

^.«eulosau.gr.tudine
^^^^^_^^^^^^. ,„^
,„„,ii,.i,

prospeKitbasiUcamet„g^
""""'"'=

s.ma,
fer,.o,

^«-.""'^^'^^lam.ne
nee
'«"•••

cui nec aUqun valebat

."dit

:Lt

,

,:

comitab.annterea qui

levamen

'^"^'^^^'^

"''^,X„

Z

H,c cum p.--.olaret U.teri-

nuUalenus

::r:;r:^-.eemmt.n.ra.,nem^^^

"T
1

;rTremrtioner.re.rossus.o,.as

„ ,^ Omit. B.
,,

^. Omit.B. -^Osculatcr^.— ^ vTTT ^i^^Oclohris Tomus

,

A.

narrftlur omir.

B.

12

tibus

90

DE

B.

NON PONT. PETRO MONOCULO. CONF.

D

..-

t,hu,s

Nosti frater dixit ei indicare splendorem, tibi liumana et quod nuante molestia crucieris quo subveniri; vino itaque

^

^

pos"° mdustria

Clarxvallensis abbat.s beati Petri -'^». :::'un., auod penes n,e

viscera

oU

nooturnos, talis dominioi, post ^^^'-"l^ll^^l^^ evangelioalectione per » expleto, et , AiiDAMUS Sancto Spn-.ta eZoSt;:* devote imentus.duoe ven.ens ante oaclaustrum de or torio eKi,t, et' ,n

tuum

lavari, et

omnipoteutis medici Dei

'-^-^;^ tcmui

^

t"a t

Gratias egit langu^uppliciter .nvocari.»

dus exhiberi sib, vinum famu etaWinamisericordiaJ»le.amuU misericord,a ndelis ;::;:;;.. et d,vina Zn.

prom.ssum poposci

pitulumtransiitefcopiosumlumen,ntusaspeMt. rcs.dentem et Dom, Ibisanolorum multitudinem oonspex,t. A quo lenum capitulo pravsidentom metu et hum,l,tato debita, cum
,-ter aooersitus, Acoedens prop,us reverentia ingred.tur.

- -'".. r-'- -"^--^rCuH:^:::.™m':3::d:;;maet,ntegramobt,nuitsan,"oTv.s,o
,>K

^

,

-^™
d,

v

d ue
llOho-

'-^,

c„.„,.,„„

.

11

^„m eum

rrlnrin ct gloria Pl.

Sim, er ^r^tiTmartyribusaggregatum.Similitun,art,r.b«s aggregatum Bernardum ,n beaUtu-

^rLct,s
:

videro jubotur sanotum
m.rab.li,

Benttts vir
cetiior
fit

DO.«NO GcuOLDO.

Interfocto

apud

dc I.;iaoumdomnoGeroldo,venerab,UCla,-.evalle.^s, ma,sgloriaGcrolsanct, luctus, tanta rbate tantus e,-at viri
di abbatis,

itt;m,nco,,solab,lot.d,um,utneca,,,mum
•evooare, et nec s*. ab anxietate amar,tud,u,s posset et de .^ e a paroere, nec aliis saltem respondere. S,c affl,ao ,lirf,cu\U,te ni.nia
sine

v,ro,-um beatorum oonfessoru,n et V.s.one tam socatum. apostolioo,-um coUegio dulo,ss,ma DoDomin, jocundatur, mTr u-a vir pra^senUa siout in ommbus t sanctorum Ti bea n,aximo de ostensa s,b, div tiis deleotatur, „ gloria magn.fic
i

Ge,-lMiet sanct. Uon.ard,

Somino

consolat.oet Deus tol.us Pator m,ser,oordiarum he,„g..us saa. solatium nis optatum miserioord,.e
in gaudium iniund,t. et mce,-orem laola est ,tinere Clara.vall,s „.:c revelatio ,n

Interea missa so emn Sanctus, ,nchoante oantabatur, donec oantore Sabaoth,» suDominus Dous Sa,Ktus, slnotus,
gratulatur

K

'

.

<c

-™""' "'^ dum
co.pus

wXos\av,roDeivisio,etdisparu,tqu,cun
multo sanotorum coctu Dominus, Deus Sabaoth.
ei

apparuerat.

Sanctus

E

B

vir sanotus

Clara.vallensesp,-osequeretu, d,gne pra.fuerat doleru marlyris ad locum cui anVctus aoerb,tudo repelU"es Hao revelatioue sedantur susp,r,a, cortur gemitusconquiescit, vulse,-enitas reparatur,
dis'tranquillitas et oris et respons.o parat.m h,la,'or, se.-,no alacr.or

..i.Y.vor.ir.i.
a Ethiopis

rocahulo.medio

sxi-o,

diabolus ali-

AUCTORE
R. D. B.

nou a studio .nqu„-end, eis ingeritur.Virbeatus. sib, de do„,m qu,d v,dor,t. quid
deslstentibus.

us

naando siynilicabalur, uli diaMm non secus ac JEihiopcs nigrt

praisenii loco, quia coloris

compeltuerit, co„r,ter, Gerold, gloria rovelatum

esseverhibebanlur. medio lem diaeonus (1). b Levita dicebatur momsterium, silum ubi nunc
c Vallis-Clanc
c,t ricus

'""3
ipsumque vidct morlyri
biis

V.s.o

DE EADE.M

BE. Visioni huic alia
vir

aggrerja

iutn.

visio sociatur, quam Itaque dum= raptusab tea v,dissc narratur ^^p pra^s.deret, utr.usque rg.daco Cla,-.evallens.bus evidenter d,gn,s ,n se

naeuter

oomDei de eadom

HtiL
chi ut

m par^nchoatum .l.o»a.(.Msne), «n«o 1134
Vauolerc-ot-la-VaUcio-Fo..lon

' .

excitabantur mona'"d Tabul^ ligneic sonitu

sUincut,onem nominis

siquidem Clar.vaU.s moribus exprimebat; digne "t»^;^' qui oorde hum, ,s, "^; dioi poterat, eadem n,h,lommus in

dam

veniendum esse ad tacapilulum,etaliahujusmodH?). Smules
esse in extremis, vet

adnmnerentur

vel

monachumquem-

qua,nvisg.-adu sublimior. permanebat. Ign^^cus auSumiliUtis oonstantia aooeusus, ve igms acutem dioitur, quasi ig...s nomen dU s,md.ter

bxL
e

Parascevcs hodieque in ofpdo divino

Bominiadhibentur.

HuicGerardo s«wm aw«:«"i,
socium

p,.„.„m B. PeUum,

,s,aut,gnisetaous. Quod

secundum aptisshne oongruebat, qui, scilicet ac splendorem, propriet.,tes, fervo,-em spendidus actione, ncgl.gonfervidus caritate, teporem, non in felle amar,tium segnitiem et
mansuetudin,s C tudinis,sedinspiritu ca-,lestem patr.am, Tali vacans studio,quotidiead
a,-guebat.

duas .gms

sepulturai

dederunt ClaravaUenses

mConimenta,io monaehi. Prieter epitaphia protulei-untSamaliud „r:ci-io indicata, hoc novisstmie fratres (4) et post eos
marthani
Sub hac oellula F : GalliX Christian^ scriptores martyr eg,-eg.us, Gerardus lapidea jacent D. Petrus. ootavas. Cla,-a.vall,s abbas, otD. sextus in volamine beat, oujus vita
miraculis clarus
.

ferebatur.Sed oarms claur.Kosursum dcsiderio,

a;rumexilii pra..sent,s suse,-gastulo, sustiuero nocte nacogebatar. Sic alTectus,

Bu-nardihabetur(5).

nam
.

corpore

»,-.,«../ n Vsioni-nar,'«turomi(. /(.
.
-


B.

«

add.

D - Om„.
-'

B.

-

'

0.„.l.

-

Vir Doniini Pcti-us „.„ gra' Magn.ficc

\""..

tul:itui-

omU. D.

-

^

Solemnis B.

-

Ch

Sp td^

e-Ht. ,„ CangiuB. V. Lc...a, Dict,on loWr. d„ tom X. col 633;Ma,ton. is, >4,Galhu - ^:» Cangius.v. T,.l,uta -Alsn

Didol.

-

(!)

G»lli»

Christ.. tom. IV. pag.
col. 101.

tom. IV, 257.-(5> Gallia Christ..

-

.

s^J^S^^
DE

DIE YIGF.SIMA

NONA OCTOBRIS.

01
i>

A.PPBNDIX.

DE
1.

B.

EOBEKTO DE BEUGIS
ABBATE CLAR^VALLIS
IN

GALLIA
AVCTORE
H. D. B.

COMTVIKTVTjVRnJS

HTSTORICXJS.

oinissi. Saneli Cistercionsos in Opeiv Bollandiauo sno ilio Cur hoc loco de B. Uoberlo. De ejus cuKu, ortu, et nionachatu.
ucusquc
gestx B. Petri Monoculi, abb/i17fis Clararallensis, dispufafie fuerunt. ecclcsiasfirum ufique derit lcctoreicultum
rcf!

ANNOMCLVn.
pluressancti abbatis Cla-

Grandisilva. Gerardus etiam martyr ex Fossa Nova. Putrus Monoculus. IkMiricus postea cardi-

ramllemis.

H;

r,

esciguum.sedomriino lcgitim.Hin,ptnra s;cculn alii et abhates fuissc cirhibifum. Vetmm mulfi non minore veneract monachi Clararallenses quo dic in tione honesfati, in nostro Opcrc, catalogis sanctorum et menoCisierciensibus decessoribus fuelogiis inscribuntur,a nostris Quod silcnfium idco fennc-

naUs. Monachi Gerhardus prefatus beati BerGonardi «iermanus cellai-arius. Huhertus prior. Lingoncnsis episcopus. Silvanus. defridus postea
:

Bernardus postmodum papa Eupenius III. et alu afios plures. (^'(0// si hocce loco omiftit duos Cfararaffcnses, Ijeafos Fasfreduui ct abbates

^^

runi praHermissi. 7um nm durunf. quod, quum lcgitimi cuitus signi/kafiones prie bias, idi sxpe fassimnt, Bollandiano manibus haherent, iis in Opere
essc conlocum inter sanctos dare non sibi fas prudentissimis feli^ sfimarunt. Nos his viris
ciores,

Conraditm, quos inier monachos camobn Cispotcrcie»sis numcraf, hwc cansa esf, quod ibi fuerunt sfea ad infufas ablmfiaics inducndas Cisfcrelecti. Deinpergifaliaruni abbafiarum Joannes Ciciensium reccnsere sattctos. Ai
i-egus in

Compendio non ianium suam, sed

documentum grarissimum-, iis,uti viomnino deturjgnofum nacfi sumus:exquo aliisque Clararalmanifcstum esi B. Roberto.
lcnsihus, culium

pricloquio etiam aliorum sentc.nfiam,uti ex e.rprc.mt ; idque pnvscrfim manifesfum esf, ex eo quod idem fermc catalogus, iisdem
patet

auihcaforumaut sanctorum dccrefum ulfra siccuium anfc Vrbanianum delatum. Quod documentum anni 1634 fuisse Ordinis Cistcrseu Compendium Sanciorum Udi,Dirione in Gallia.a ciensis, editum anno ahbate tisprseclarissinio viro Joanne Cirey,
tcrciensi,etnuperaclar.Guignard,haudpauexhihet Hic caialocos illius Ordinis sanctos dcmonsirat Qus quanta cura fuerit insfmcfus, quorundam sanepr.Tloquium Brevis
.

pferumque adhUntis rcr/jis. inreniiur in c.vanno 152G tremo MissatiCisterciemi Parisiis apud impresso. Etenim quum libri titurgici monachos, non Cistercicnscs multosquc atios
7iisi

Ordinis ex aucfortfate capifufi generaiis supradictum cafalotypis edantur, sequitur
voluntate tofiusOrdinis
itli

gum

Missali fuisse

\mnexum. Afque inde hunc
tulcrunt in

indiceni tratis-

ipsum

;

«i^ Ctretjus.cx torum ac beatorum enumeratio, qui, sub hujus sacn amplissimo eorum numero

Chronicon Cisterciense Minms, Cisferciensium Henin Fascicufum sanctorum lingua Hispanica anno 1002 riquezius, ac de Chronicon Ordinis Cistercicnsis Barnabas SanMontalro. Qunm Circyi Compendmm

m

r

observantia AltisCistercieusisOrtlinis habitu et

simopurefamulando,obprobatamvitesanctimoevidentem miraculorum jiiam preclaramque et

Cistcraensis ctorum ct Catalofjus Missalis p hagtologtca anni 152G, ufique wonumcnia

minime spcrnenda,
sancti in
iis

inlegro siCimio dcrretts
stnt,

ostensionemJeUcitercumeoregnarecredunlur;
a Ubro qui Exordium operibus beati Bernardi
Cistercii dicitur, a Vita et
.

Urhunianis anni 1034 antiquiora
cxhihiti.ccclesiasiico

omnes

cuttuquo ab

a multis sanctorum

iUoxm ad
ctiamnum

ab nostris itineran.s remonasteria per varias mundi diversa Ordinis confect.s. exreformando eiones lustrando et sancte maQuorum hi quos Dominus per tracta. in sanctorum Ecclesie determinalionem tris voluit, merito et elevari
historiis et iractatibus, et

m

Tncc
nardum

offlcit

decorati, nosira tempora fuerunt coluniur. feqitime eorumnomina,modoS. Uer- cuftuM"^o

anftquis.iimts excipias, in duohus ^^^^^^ hagtologtcis Cisterciensis docxtmentis Ordinis Kalendano Cisterprivfcrmitti, sciiicct in

catbalogo conscribi proprie d.cuntur sancli, alii vero beati

;

licet

quandoque unum pro aUo ponatur. Joannes Circ^jus pnexniegro srecu2 Quibus pricmissis, loantedecreCisferciensis ct Ponftmacipuos abbatiai-um tum UrbaClararaHcnnum censis sanctos recitat; dein nianum. proponit hisce rerbis ; in scriem

Gutgnard{2) ciensia Georgioa^et Phiiippo Cstmrdtno-Ctst^e,^ edito, ac in Martyrofogto Guignard cxcuso (3) ciensi paritera Philippo steculi nm liber a martyrologto Vsuardino monapueitans gratiamCisterciensis

.;

XV,

in

sferii

sanctomrm

Clara^aUe abbates

:

preUbatus Rernardus cx

kx Dums. GaufriCistercio dircctus. Robkrtl-s notarius. Pontius ex dus fideUs olim Bernardi
Martyrol. Adoms, pag. 710.-(?)

apud C^ster;c^ Ktcnim posifum, uf ne mtmman ses in more fuif henedtcttme,p>^ quidem pristim. disciplin^
dtscrepat.
itlo tevo

Camerw prope

Bruxetfas, des^^^^^P^o.rtx

sertim

L

inferrchus lifurgicis^mutationem

Monuments

prinu-

Ufsdela R.glo Cisterc.

p.

m-.3)

ibid..

p.303 «Ucqq.

(1).

02
AUCTORB
R. D. B.
7'ent
:

APPF.NDIX DE

B.

ROBERTO DE BRUGIS.
mcrnorabilis cursus ^/?icrem
jus,

vdetiam qvam

paucissimos sui Ordinis
e.r-

ml cuUum

alicu-

»

monadws

cultu quancumque ccclestasiw-o sancios dcirimcniolierent,ne rerercrdia erfja

iumpaicretur{i).IIinc in ^^^''"/^^ ^«^*;":;^^;;''' RoOC; lo, d mart>p-ologio, de quibus modo, S.pro.rwus Cistcrcicnsium fundaiorc. ejusque Siephano ornis^cccssoribus .S\S. Alberico ei Bcrnardi memoriam cdcbra^
sis,

solius S. ,mnt. Animadrertat

ct

lcctor

aniiquum dlad

a sede nposlolica cxcipiendum a lege 'canonizati aui bcaii/icad, incommodo remcisiic hta. Scd huic quoquc UrbanusyiU, dedarans dhon ndhihuit idem ccntum aano 1634 co nominc intellif;! tempus excedens. Vcrum etiam post aunorum metam nulh uirumque Urbani decrelum., quum ilhus ominterpreles quibus pergrandcm fidem

numquam

expressc

a^l Martyrotooium. Vsuardino-Cisicrc^ensc monachis annum usquc lG89fl& iUins Ordinis C^yaucium quidem nonnuiits

o,es

noslri, haberent, priesto csscnt, dccessores singuvtmte aliis toj-iorc^ atiis severiorcs
.

lari

iicdaUquando nimia, modcstiautendum

f,nssc

adhilnium jam tuncjut ex celcbribus sondis :quamris anm 1487 Cistcrciensibus Kalendario Uissali anno lOto prnnnisso, ct prxscrtim Brcnario hturQia liiic Parisiis e.rcuso, perspicuum esi), dMissalc anni multum essetmniaia.Cirei/um Henriqitczms in secuti .««»/ anno 1G30
1520
culo

Bencdu-ius existimarunt. Alposiea^ciun

XIV

commentariu Urbanianum dccrdum egrcgiis Adis Sandoaud.S'sd d Bollandianorum, in prudeniiamque iltustrandis diiigcnliam
rela c.rlaudibusnon vulgaribas cxtutisset, de Uaramilenplicucrunt.Quare si quando

rum

anno Sanct07mm Ordinis Cistercien.^^is, Benedu-tino 1656 Bncdiuus in Mcnologio ctBcaanno 1683 nercdia iu Vitis Sandorum Bcncdidi,anno 1687 A;mrtorum OrdinisS. KalcndarioCisterciensi,et dv^ Van Hove in R ac ciiam amio 1689 iotus Ordo Cisterciensis, Villariense in Marmonasterium, ut vidctur,
ti/rohgio suo.
'

Mcnotogio

Ci.^lcrciensi,

danno

1631 in hasci-

Ordinis .mnctis ad sibus aliisque Cisicrcicnsis agcndt occa.no suos dies omissi^, singillalim

arriptemus. ht qi.itidonca occurrd, oblaiam abbatis ClaravallcnrfemB. Roberti, sccundi
sis,unius
e.c Hs,

prxsenttarum iltuviddur, quum slrare omnino opportunum E Monocuius in Ctaranon secus ac B. Pdrus

Ada

in

vaile
alii,

pedum
eadem

plurcs abbatiale icnucrit.Certc in codem monastcrio dignilate

Dc

plerisfjiic

4

Qui scriptorcs,

diam

post decreta brba-

jirudcns siInitium in Aeiis SS.

niana annorum Compcndio Cireyi

1625

d

iau,

Dd

.^ervos,in

dein abbas AlHeaacti, uli hcali Gaufridus, poslea abbas CistcrciensiS;

d

1526 reccn^iios, cdebrarcminimcduhitarunt, suis menotogiis nnmc. e.rceptos ab ipsopontifice rati eos inter non ausi sunt decesyandos. Hos tamcn sequi concm in OpcrcBotsoresnoslri, nec plurihus
.

tanquam sandos aut

in Caialogo Missat,sanni bcatos

m

cumbx;Faslredu.s, decessoConradus, postea E. R. Cardinatis, a immcrito prcdermissi fuerunl ribus nosiris pos/ dprimo aspedu non secusac B. Robortus Monoculum hocce tomo laudandi

B Pdrum

maximc landiano tocum darc : qua Hs crat incompcrtum d Cornpendium instructusignoraaudoriiatc Cataiogus essd
runt
hii
(3)

quod Ctregi

non ila se habd- Quxmi enim non essent ahbates Clarxcaltis, die sute mortis locum sibi non hic, sed alibi in Opcre nostro
vidcntur. Scd rcs

vindicanl.
bis

Qnam prudcntiam nemo

factle cufpa-

^ Robcr_ eaque egregia no- f/B. 5 Debcaio Rohcrto ptura comdocumenta prider Ciregi ^^^
.

.

supersunt

^^^_^^^^^

Qui

corum conditioncm ante

baniVin
Vlll dc
pra-sentis

dccreta inidtexerit. Denretum {l Papcbrochius nosicr aii (4) ;
cttltu

d Kam exponens
post Ir-

rlmm
162))
est

annt 152G pcndium d caialogum Missalis autcmBuquonim alia Ci.^terciensia, atia Priecipua Cisiercicnsia sunt Exor.-

cumcnia.

ncnsia

Sandorum ediium anno
quorumnam
ut

dium Magnum

d

Liher scpulcrorum

:

quibus

Owv\^(Bo}inndiani) qM^^\ regula
:

ad aeauiendum eo locum habere neBEvroRVi.M Acta debeant in .4iam scutum contra quenmo(tue id lanlum, sud
nias quascumquc de nin>io Hinc Rosweido (qui ammi in faciendo delcctu. pcrf/^/ Papebroauceps totis annis octodecim, plene statuere, exorapud se non potuit
vel rij^ore vel lax.tate

Sanctouum ac

ad fastos Hcnriqi<ezius, Manriquc aliiquc, scripto mandandos,pluB. Roberti aliorumque Exorusi sunt. Quam mulium caleat

rimum

Ybcrorecendium Magnumju^-ta Ignatii de d Rixhemii sioncm. Pampdunse anno 1621, annoi^t\.cditum, vd in nostro Opere {^) atque y

:

diamin

hoc tomoplurieso.slcn.uim fuit.Li-

chius admiitendo vd surusnc esset opus.f/wo ddeMt, mullos,incrcdibitem pru-tcrmitlendo sandos

nianum dubio aclum

Irha.esibiinddiam panturum), dccrctum placuit. Procul anni i&magnopere

Hcnriquczio (0) ber vero sepulerorum ab testc Carolo Carolo halore (7) lypis editus, riro ultra annum dc Visch{S),parteatiqua,(non (iaufrido, S. Bcrnardi nocl.

d

circiiermV,B.
tario, tribuitur
bcrti.
;

ita ut

inscria

ibi

laus B. Ro-

dum

crat de Actis Sanctotntm, necsuccw-ris.^et inchoalis, nisi suo dccrcto Rosweido, moriuo Urbanus papa. Successit

anno 1157 moriui, ejus essd opus. Docu-

Joannes menta Duncnsia monadii Duncnses d Adnanus de Brando, .Egidius dc Roga
But, annis 1428, 1478
1488 viia funcli, colhabcnics sui monasterii leqerunt,prni manibus Exordiwm codiccs mss. nmu^ depcrditos, ut duobus posterioCisierciense ; iia iamcn

anno Hj-^^Kprimum Bollandus, qui duodccim vd iredegilimo cidiu eorum quos Sanctos. ambiguus tacimssecuta agnovissent
lc-

ccrtusde

d

d

non paucos viros letatis mediic, daros. Nec opportunum arhitrasanclimonia

men

fuil circa

rihus

Brando praduxerit. Quos

scriptores

quamdiu non balur opcri manum admovere, esset censenhabcretur de/initum. quodnam imdumjuxla Urbani VJIl mentcm temporis
(1,

(9) prxconiis exluierunt Emiiius G achd {ii) et Feti.r Gocihals {\0), Royas d. vir baro Kervyn de Lettenhove{V2).
,

Carolus de Visch

17

,4) IbiaMTopypag. 52. ,3)'Acla SS.. tom.lll Fobr.. (5. Acta bS.. tom. 171' ct scq. l«um Maji. pars II. pag. Sanctorum, tom. CG) Fasciculus IV Aiic pag ^54. '470 ct scqri. 0) Trcsor dc Clairvaus, pag. pr.g

Bcne<l.
<2>

XIV, De

Beatif.

itc.Hb.

1,

cap. XIII, nuni.

M:.it.vrol.

Cistcrc.

anni iOfO. PriefiU.o.

-

-

-

11

-

Cist.. pag. 121 185 et seqq.- .81 Bibl, scriptt. 83; B.blioth pcndium Chronol. abbatia. .lc Danis, p.g. hist. ITG.- (10) Lcct. rclat. Scrintt. Cisterc. pag:. 5,8, 3C..- .li)BuIl de la dcs scienccs ct dcs lett ,tom.IV. paR. pag- 101.Comm. d'Hist. de Belgiquc. serie I. lom. III. Introd., p.l ct seqq^ des Duncs, [12) Chroniq. des Religieux

-(9i Com-

U

.

DIE \IGESIM\ NONA OCTOBRIS.
B.il^

93
B. Robortvis,
naliii

a>wo 1030 drc^SchoUi, Franco/urli
tkronn-on Flanclri.a
1419,
induslria

canonici J.

^^~/ «^/^" De ^met.
J-

pafuit Flander, 7 Hic Robevtus. ait Bxdzitis, Bc;-«rirr/» copnatria llnigensis. atque elianiS. pro Roherlo^tusrr.Mlilectus(3V-S.v/ hor hco. cui ndh.rrent lienBHfzimn.

nrugis

I-'lantlroru»\

Bernardi nrpote,

nrinium anno 1839 ,.rprm«. fi'-«>''^«"'>
.

rfem anno 1864

/*/p'.^
ea^^

Cistercienseset aaranmeyisc.s. Sandcrus ,^is (OV Jlenrique:^ius (7),

.-1.^'^....^

^-^:,^

(8), \ ts-

parte, sciUcet

Chronodromum seriem rerum ab ^nno

chius

(9) aliifiue

eum /-«mc

patria

et

gente

m4

ae Bvugis.

rct

nrupcuseni.

/7r/.'o

ut his verbis

88 coniinualaM ad annnm Id annum 1414. prolulU ha,o anno 1870 a Ro>/a el Bulzio,

plura ille edidit, Knrun. de Lettenhove. Nec regnum ducnm uuum non nisi illustrandi
'

siffnificcnt.Rc ,,atate so/um et slirpcm cotem. mauifestum est e^ documentts rera Flandrorum tnlucem heaium virum Bruqis

qmdem

o"

«m

fuisse,

ibique

Colittir dic

voncreBurqundicorum provincia siU csset Chronodrom^ Brandoniani Chronodronu Er altcra Brandoniam ,nui "nta E.e attera ,.._ ,-.,,.;<. pMci facta. loca ad ^»7i//^i parle, nondum juris , narie, nuitu,u., ,.,/". n ii„i,„,.t„m sr,cclantia excerpemus. B Robertum spcoiantia arhilramur de eultu ec 6 Supcrracanewm

famliam nomine de

floruisse mcd^o^vo Brrcgis. quii'in paro-

%^AerseeteinviciniaTMt.aru.o^^
'^^^^ZymUcnuiLHincqm^iucaluiuando ^^v ^ .v.-j-fh (irmUhuusen. icnini
.1*

t

natusimQuod

Gruutln,:,.en Gruutln^.cn '^"^'beVu.s Robovtvs fannt.a Cbeatus nobovtvs famii,a ca,-ct^ .,.„ , „„„,,,,„ rhmcultate non caret. ; ,,„^ eHatun, difpcdtate

29 ap

ilis-

disputarc. quandoqu,clesiaslico B. Robcrti controi-crsiam deCompend.o supra Missalis anni 1526 «•.-t,-

Fienm

dcnjL
CirJ^

et

Catalooo

Ch,ra,-ailenses a.d D,c,orsZ,tiquio,-es aui in Lib,-o sepulc.-o,-,u "enlsai,pa,-ct. Vtique ,

nuli,„n

,ll,us

vest,g„^m apud

sc,-,p-

11

plurcs sasanctis annumcraruUaquc ure mn-itoque mekalcndarnse Zl"t siqnifcarcqua dic ' colatw Vencm sancia in,^'"", sancin mcmoria nolonis C1US Caialof,oM,snec in Cntaloqo msCi,-eyi, necin necfn Compcndio Cireyi, nliisnucOrdinisUS' "'' r-^r, -n n^v^^vtn alilannil52n,^.^o^.no.aliisqucO,-cl,n,sOs_

iuentes,ostendinm^picntissimumrimmah.,sscpulios monachos, in ClararaHe

le

l>catus ,-tr Ch,-am c„siu,n (11) l,,.Urugis -.inali^s autcn Domnus Rob.rtus de cjus ortus,.m^an^ t^Znobii docncntis dc

«unc^cpai

E

m

anne.rue,ntne B. Oauf iilenlium. Vc,'um Blocutioncm de Urug,. «^

«r«'«s "0"»'"
,„.

noZil&s
. .

'^Mcndio

n„l,r.rtum n ,u.rtum Uoutnuin ^,'"- .^™

ked .ullus du!s ass.gnaiur. tercicnns san.His. abhas cx hac ,;la „Z,die "9 ap,-ilis sancius

dicm cisac,;^m l7Zlum',niq,-n,-crii, hunc Buccli,,us. K.m «,

.,..,„;.m domus ,j^,acm domas monaausrm :ScH.d ^J'2cc.;u,t 'tdinicc non clo.a' p,,o„a. Alanum ..^,^,,, ,,, ccrtum cst. cCi tum <!.«, u "^^" ^,„„,„.„„,„, „om „u,n / '„,„.o„.„, „omina,-i ''««f__^

pula Rohc,-to u suis homon,i,nis, a '<uts noricnuii,,..,, ,

,,,

^^

terunt

Ilc.-iquc.us,

mva,-dus Van Hovc. aboMahitlonii et Casteltani a,,,,o 16S0 cien.icannow.J„„ u„,.i„rnlooium

Ua,-l!,,-olog,un

C^te,-

suns

ttL.,

lc

rZaZn,X^^o.
T; ;^ Ad,;a,ius

unberto oninandum videJgi.lius de Roya.
inquisiio,-es.

^mricnsc ]^U^Z,iologi Ho imitatuscH

ctems..Sigismun.l,.s dc Mhcrt.s Cislcrc^,se. Bc..cdici„u aui

l/Z

".'

^^o,u,chi Dunenses. o,-igi-

'^"'t^!'
,

',.„„,,„,„„

Haissius in

Aucianoad Na-

''''';:::Z^:i^SunlcmcntLnef,cta^ nal,
Brupis qu,h,.s
:

B.Robcrtum Bclgii Molani, llc Sanctorum lau,lai,onc celch,-ans^ die^taprilis proH.ca Sande,-..^ .nHaonnnnU'^ bcalwn. utiel p.-^sc,-t,m ,n tomo ZZico 'Fla,ul,;co. ci ei,am Fran. Illust,'ui!C, lum

mdlndt r,oi,ertum monachum de eum "'«'^"'•P;/'"'^,,Lt' TpciusinChroet .«<fl'

"^;'
ruj
,/

/

rf

,c,;pto-

"''" ''7'":;:": ^' „ antiquioi um ae

rum

^mU,-c

B.Roberti

siientium.

cum

e

"«>""

VimoFlandrix ^ ; ^cius Dc Ram

^^^^,r,o

.

Atque

in sua edit.onc

,anost^x ^,.,,:^tor doctus,nobiscox.^c. ex eo "; pondus exeo quoa yf^^Zthumn ad tru^^„ „rf , ^'-'l' '/^7:

Sancton,m Butlc,-i; Saussagus GalUcano ^Zdem dicm in suo Mari,j,-oiog'o eunniL"i ao-

^m

P^r,<'>^^

huK

.r^n^nrfo sancto

L

non nicd,oc,;tcrproou;^n

^^^^_

nolnum Uai auuu

ZZoH .Annusvcrom,^^-^'^.^^ „,,, „/,
P''"-'^'"''"'''.^

onachUncic-

ivvxQ fircitc,-

naclius

Clo-

^i^^ritcr

H31

;

idque

ravallcn.iis

-".^^*"":f;':::o::;x:::«^J-7^""^'»
beati

monacln
'-^^f'

«

^

!„^,

,anus fuse

:tL:?"i.;^--^--::'-z::::r

:^:r:;:s-^^;—
rhrrtnvkp van Vlaendcren
(cdit.

,„Coro„icaaelOrdc„.eCU.er,to„UU«>..V^^;^
289;

Oe Ran.. V.rs

.

es

SS^de "

'

,„, rf,«
II.

bompag-

Do edit BruxeUes;

M^fp^^^J^o ^-10^/.. to.n.

z^j:::rY^:^ri:'-^^^^ pae ^^ g^gensibu.
_(6)Annal<.sFlandn,»,l.b.
V de D;-;„<;^/„„:,t ae los Padro_s Ch^onol. abbat.^doDu-

,2,.

_

,ti,

Lalore.

Tr-r

«1«
^^^

a2.

Al"^''

de Brugcs. pag. ^l^'-^^'"''^S'rhes «nr Loui«

\PPENI)1K
94
.„CT0K.
R- D. B.

L)E B.

RORERTO DE BRUGIS.
vi.wummultitudoco„nucrecccpitre^summoD
in

ecclesie S Q«int^>^, ,ePe.-o«a, 'hosau.ario sus.e rel.g.on.s hab.tu.n ciaravalle sac.-e

gest.e.is "^ habitu Saviniacensi

':''^-

;^.

,.„^,„„,; ^

Z!^Z'-oi"
7bZle

!'

Robertum, S.

Bcrnardus ncn

tZ Z^veZ,
Rnrun,

,nonast,mis moniti^ oUenrperantes, induturos:Cu, p,enin aaravnlle Robertum, T^i^olnHlio assensas faissc B.

dicit

eos

cnncs

(eranl

numero

U- 'ZalLm
numeranl

r,m

'tercicasis, inter
(5).

.eferanl Cislercienses, monaslc-ii ''; -^' sanctosaut heato

qm ^^"\^'P°'

.,u„Uur

ab.

f

Tradit Carolus

Alanumcle UsuUs Ca,fridum de Perona, soaos ante
de Tcruania
(2) aliosciue

MoiJ,n,au.n. „„», Fulconcm, monachum Z!::tBcnedicl,,nlra.tuBi^^^^

*

*^

^X^f: «,
«^' ^"

^ rfmj.

»-

^^

S|;==S£ ==Bx=:£ISS
^^^

anno sensu sui abbaHs

127

.cc

co

^,

^7f

s,t sanctus rZ. LnoJi^^se e.ristimandus ratioc,rin7^Uenis. in kanc modum

^M^ot

annos rilan, n,onaslican,^
„,

f,

,"

. 1,58 .««.i"» "i*".»»

"'™""« 1";

;;zr,-.,,.™™;,»'"-r^^^^

:r : ve

rr.cesscr,t septe.ur. sfo eius (Boberli)

,

:".-"";.... sa.,cto Leo,l.. permanente
pe.-agraver.t. nardus eas partes

^unc

,teV..

Ro
Tunc domus iUa
prmio anno ^i.Mtnr vctus monastcnum, eodcm loco ab.aai pfimus in ":!. nl d nuuc est monastermm ao '" ^av tizavu, ad locumquo nntem omma faota translata. H., c autem
a

^Z,oelecto,-ecloremonaste,-ndoDan,s.

Ligeno fundata

m

^o^"
'

§

11.

B.

Robertus abbas DunaEjus

;r

1

votissime cst

Claranallis. runi, dein
obitus.
annos

Incarnat.om» MCXXVUl sunt anno Dominica, Cla a. de Dun.s domnus Fulco monasterium abbat.s, li. Bernard. i.i manus

v!ms :"

in capitulo

Ord.ni C,sterc.e.,s. "p^U^lnill. v.rg.nis, Ipse l uico
Pt

B. Roberlus mo..a!iteru

"B

Robertus

po.st

circiler, ut videlu,;

vA-.t

tfptemClcn-amlle
,

t,-ansactos.aS^Berna,-dom
in

S\um
mt ir

umen"

f^idem incorporatumest. ib.dem Cisterdensis Ord.nis,

de Dunis Flandria,

II'

X^driam Reoulam CistcrcnscnjM^ coenobiO cte
Ln„n,lici-: SaiHOniacensibus

omcio p..«lat.on.s

';^^^^<^;^:^^
sanctitat.s

ZisMt«n..mis^.usfuit^Mo,rasler,um

-rr:;::t=r;;::s:^::n~-^ ex,m..e
c"ensis Ord.n.s

^ZZuao
iXret
cept
e

Du.rkc-kam millia,-io a Fu,-nis,

Neopo,-l,wi. co,^sl,-uetum, duynen, rocabuio flandrico
et

nomen ac7«« .«««

virum de iTrugis ormndum, apr.l.s; qu, p.^.nus in Dunis, no.ms abbalena Dums eidem ">°naster,o de

Zntosa

TumLt.

a,-cnosa lilto,-a, qu,bus noni;clct,'r Quo loco munus abbaUs

mcd,s^

IZsel

paj~um '^^umetSa.igniacensium dl.ciplince monack, Duvel etiam

noberto

a,-duum,quum

Ciste,-cie,x-

Z-

ann,s \V, laudab.liter pr.efu.t ibbas diB.w et sancUss. Bernard,, et post usque ad'obitum S. abbas succedens, V anmum patrem Clar,evall.s B,-andoni consonant adm.n.strav.t. nis trenue \alceUc,ms(«), a„-onic, continuat,o

dLeparent. ^ZJ^m,-i piluissimi
e

TSUcpotuil inveni,-c po,un

(quol fuer,nl nusp,am veButs,usj ka,^c mutat^onem u^,.^..--.j •o,.,.,-;,;?

Zebe,'ti inCkron,coS.Bertiniif>),Ro,ja

jXus
ff'^

0,

kemenierc^cle,-enLQu.fataplu,-,b,.^^^^^^^^ yEg,d,us '' Brando, paucioribus ff'''^ qiappe commemoi-ai-xmt^ B,-andon,s, Rul-ius rerum oestarum aUis ant,quioris,

Bufius (11). Anon,jmus Muisis{i3)plu>-esqaealnqiioscaai ^aidiuUi d,lect,one
e,-at, ul Be,;,a,-dus p,-oscculus B. t^°"^"-"' b Robertum S. „,, e„„j aede,;l ep,slo, ejus ''''
,

Bla,id,n,ens,s (12)

J„,ll,ek

(H). Tanta

'^^rU

secuncum se,-fem profe,-i„,us codice Peir^Lammen oriplam e.

exempa de

^^t^^/^^nor^^, Muan

"'

^^^^'^"^

cu,c^^Co,

^^^
R Roberto
plemcnloi,i

^^^.

^,^,.,.^,.,

Sutz,us, se-

,„^,essus

P™"

Ft,™. ce^-

m'nill07,mry.//Br«nrfo(4),tnFlaudnaL.germs haud procul a nobis, nuidam sanctitale lamosus, situm cst, nunc monasteriu.n de Dunis
loco ubi

ad clerum brans sern,onem te ^«"^f^ annoDom,n, 1138, p,,£teut(iue nit n„nas apr,lis, al,ade r,> ^n^clD-ensibus Robertu.n (16).

"^^"

orientalem, sedit annis versus mare ad plagam domum ibidem ad X\I co-p.tque construere plunma eodem habitaculo delitentem
;

a„-onicoabmum Dunc,is,nm.

TXTil-e
VIII

pr,o,-e SupAd,-ianus Bui in

quem

in

Q..„nl

pol

1247.

-

(9)

Apud Bouquot.

<i)Tn-.sorde CIain-..ux. imp.sm.

-

(2i

Cfr.

Hennquez,

^

f«,»

11

n.c

480.-13) Annales Cisterc,
'^^'^-

r^:~;K^^a^-^.^i;^%^:fL
.bbatum cdit.Migne.'-(16) Chroo.ca tom. 6. monasterii de Dunis, pag.

tom. I.anno il3l.oai..U. P'b-

_
Compendium ChroIVAuff

^

1

-

et«eaq.—

(6)

lIS,

v:>^.

1G9 et

scq.-a5)0pp.

S.Pein.iidi,

459. Gcrn,a„..Sc,.i„tt.,t.„,.Vl. 1-ag.

Ct,-.

Opp. S. Be,-

Ecc

DIE VIGESIMA NONX OCTOURIS.
.

95
AUCTOBE
R. D. B.

.«„/.

liExdictisomninomanireshmiestnionaste-

Z7o^esi. ,u nanensis origincs antiriuiores U^'--^J-^-^^ rnehunulesraissc.Serlsnbabbatibus\mevXo coramque mccessoribiis, tanta cect Ulesbaldo sivculo sequentipneclarwn

ecr auctore inClararalle eminuerit, accipimus Impetravit a Deo ut .l«; Exordii Marjni. qui cum aio dreas Virdmicnsisarchidiacoyius. di.squodam clerico Claracallcnsh mmastwic reli^ cipiimcjugnmacceperaUat dc mUiorc

miincrementaM

monastcria obtineret. (ocum inter Flandrire Adquemprosperum rerum exitum haiidpaepiscopus Teruarum conluleruni S. Milo, Alsaiia, cotnes hlannensis rheodoricus de Sibyit%midta benecokniui drin' ejusquc uxor Dunenses monachos «si. a principio erga Regulam susma vimc quum Claravallensem
cenere

gione suscipienda scrio cogitabat. suispropo^dis perseccraret. duobusjuvcni13 Fertur qnoque in somno a de transilu in caJum bus a.9pcclu pulchcrrimis /"Kto monitus, cuiu.sdam picntissimiFratris

m

sanctis

ft, sanctimo... -..-^-

"-« ^""

^

e/tabuUe

strepitu excitafus. accurrissc

cum

Nec pofuere

soda/es Dunenses
{i),

sanctimonia darcscere erat dbbas B. Roberlus, omm^us exemplar, ci in rebus majoris rum virtutum Cujus momeniiS.Bcrnardi comHiis parcbai. reperdur in observantite specimm

siquidem

non eorum monaslwa-

Kgrotantem, cicfcrisFratribus ad monachum Dco conwmulasse. Subeumque morientcm Magni Beat.u .taque jungit auctor Exord^i socu.ulus Glanimcmoriui domnus Uoberlus,
:

vallis abbas,

cum talentum
f.aeliter,

cra

auimarum

creditum m ui.rudenter, ac bum.hter
sibi

mmmsi ZZola quam

Bernardi cpistola, potest insanca^nobiorum moderatoribusjegi ^iMlonu. edd^ cldocioHs operibus.a anno 1139 B Eam conscripfam A«-«o circUer dubiumest qum Ltanf UabUlonius (2). Nec ^^Mi.spluribus ati^s S. Bcruard. mond. sancfus abbas obtempcrard,qua.' ipsi pctenU pr^scmm quando dedcrit
,

sanctus abbas Claracatlens.. qui eum quomodo tiscripsit ad B. Robertum, rooarat.H^ec sanch ronem indocilcm iractarei documentum uiilissimum

expculissct, in gaudium sui el si no.. par mesauctissimi pr.cdocessoris ut sunnl cunjuuctus beatitudiui
rit.s.

Domiu. inl.-oductuscst,

tamcn

;

cujus ... tam rcl.g.osa cum eo f^audcat iu cad.s. successor csse meruc.-a cougregationc dignus corporis cjus cond.ta- sunt in terris. Beliquia^ cu.istructum cst .n muro in mo.mmcuto quod ostium ecclesiu) ub. ct al..
Clara-vallis propc
:

I*:

pc-fecli et ve.-e di?ni

Dco monachi

rcqvnescu.it.

Modoparumdirersonarraf
tinc

bcati Robcrti /e-

{i2), cujus rcrba !alicem exitum yionfalcus Hcnriquczius (13) : Orabat Douu-

reddidd

'^»^«"''

'cifrlZ

"

^

Clararadcnsi./ Flandrmm pcrag> aanno 1146 Gcrmaniam ct scripscruntbollande quo itinere eruditc ^it et eminentisstmus dianus JoanncsPiniusiS) cardinalis Pitra (4). v ner1153, anm ^^ko ^. mi !*> Morfuo, die 20 augusti Clarcecataf}bas „.,!/,. siicccssit B. Uubertus Manriquius (0), Bcnr^que-

„umassidu.squep.-ccibusetlacrymisprecabatm anunaru.n nou essel quatenussi ejus vita saluti hujus s.ecuh er.peret. nocessaria, eum a miserus abbal.a et cum e. Exaudivit cum Dom.nus, Pet.-um Monoi^ulum diIgniacensi,nbibeatum clcBerevclat.one. iu abbatcm v!na pr.cmonitus ibi-

l^t%erunt

va

^lflr)etMir.us

^^;'-^^J^^ mon^chos ad eum crorum Claramtlensium,
Hocndum marjnnpere incitalos /^'-^^-^^ pro.rimo; scd f'-f.P^' S Bernardo morti ^-O^a :u^Uud^n lusit scriptor E.ordii
leoimus
n
:

(8).

sendi

lem febrc correptus, rcdd.d.t; el eujus .nc poTt spiritum Deo ca.ia.ho agcrct, et poslquam i." human.s
.

Deo vacaret ; Cla.-amvallcm revcrsus, paulo decidit in lectum. ct

aum

associatus

fuit,

crebra nuracula

Dom.nus opc.an

Success^it bcat.ssiino

e"in.i..e

UoberU

s

Glar^valleusis Dun.s in abbas monasterii de

ca.nob.i

Patn B.rna.ao donnnus
! Unulra
.

't «»^B.Bobcrti.L.&ro..puAv-..»m»jsLmiU),pluriesmcmoracunus;r^
,r/<vr^ fhu-imus hu^ intcgram
a "u lapiaco in
.-

^

.n.n

^ub sccum o

n„um
fl

eodem

plur.um clauslro sunl ossa

.n

us quo<l nuuc

sepultarum, lu-o priori capitulo nov. cap exstat, dorm.torii et
-

auiatione,t.-ansla.a;uametpn^

iusculptas .bulcn. lap.d no.n ,.um sh.gulorum Medium autem loMiaen. lcctor inveniet.

no,-e,nb,-is

m

mmoUHjm
B

C,sle,-cu',mbus col-

Gla.-evalleus.s, obtu.et. rB.a!.ts.seou.ulus ahbas Ga.dr.do de Pcrona vi.-o domino Ou- um niustri ^ Glasancti (luMitini, .n hac .
o..-lpsie

:mS

Fee-n-tio.-e.ndominusUobert..

,

w/7,-/»?

rXu

n n

i».

Jdesbaduni. Bcatns u./y Du„. ao in ,nonaste,-io de

''"ir
^a

Cum :::^^J^:^iumaeDu„is,qu.,a,„on.ch.
".^'

^^ oX
sfj
„01,

halM.un, .uscepU.
0,-.l„„s,

J.H hibitus

„osti-i

ed,l,«n

Zstt TltCa.Hnali.
l.Z"a,-is vestcn

mulHs<p.e

a,iis »,//»'(

C,ste,-cie,isern

.... (H)-

:

mlllime p.-oaceret, ,n„arlo l„isset,tuncsa„etus abh nohertum ,hidem -•""^"t d „ domin„,„ an„os totum idem mo?nm l„f,-a vero pauces

t.a.m„maue hoato Be,-„a,,U.s .um-

ntt;;,u,nediJtumet.oe.,pleU,tumest,pcsAcUSS.. tom.

VV1 ^„«
lVAug..p-gtom.
II

124 cdit Rixhemii;

*25.

3<r^
.

ad

annum U53

b R.

,^.,^„tinuatioVaIccllcn.
^,,„

_

... apud l'ert.

S.

P*'--''^*'^':^!'^;

opp.

S. Bc.nl.rdi. edU.
Cist..

Mig.e.

e L «-"'"-f; f^,; ,vnu.. pi-»^^ ^^.^ ai.UberSepuIc. .nT esor ^^^ ^^^ 7''' de „,121 Coronica pag. 183. ^"'^^f'^' ^.^t
'

«t 195.

7 ''\mrc;i 247 tom.\m.<^^ol_l^*'
1153, pag. 2^^^.
(?)

"o; a'Li.
JO-

tom.

II,

ad

a.num
1'^-

.602,

Chronicon

7J'' Cisterc, pag.

F.SCICU1., tom. 1. _ 98_^9, ExordiuraMagnum,

pag-

"

ClairvnuT. j4, Trcsor dc
ll_lib.ll. D.st.4i.

- .13. r-'a«c.culus ^-f;; "-Hrnri'^^ pag- 201 Hcnr
, )

I

pag. 4,6.

gessionibusque

APPENDIX DE
06
AirCTOBE R. D. B.

B.

ROBERTO DE BUUGIS.
10

et in ea benecUcl.onc se.sionibusquc ditotum, gratta loco usque hodie nreventum.cujus ei.lem veuerabilem sanHunc .giturvirum Ter V "at. ante paucus pater nostev lieruardus, etTsstmus .bus n>igrationis, presen s suo feUcssuBe
,

B nobcto /;»«

Antequam huic Co,nmenta,-io n,wmaddenimpo»/'»'-- l'00
Dwicxsnmi,

histo,-icodc

^

*»-..

dum a,-bi,or, :ediu,n ,ic,npe bcatasMas apt^s C^clnsibus inst.tulis lapulem rna-

fZ,ne lapidcm qaidem

super

:::fratribus,nons,nemu,tare— munu.t et cunsulu. nersone ejus, suum eligi pe.so..c trans.tum cjus successorem. Ipsum cbo v"-'j

tle. EtcL Dunase Ubus mo,xaslc-ium

Calcnista. anno

^^^^^'J^^^ oquc ,'jni
fu
,

„_i„,.„nus Lingonens.s ep.s.opus, dominus Godefridus, abbatem nom...ayt^ prior Ciarcvall.s,

fu^dam

rurDom.,ms toto te.npore etforis,nonsolummsuaCla..avale,sc

sui reg.m.n.s

mt,

m m

huc ,Uuc ,C,-tcvlta,-unl, ipsosquc ,nonach„s illius late,-es d.rutos in iujam: hisupcr anno Bcpu^.-dus Ca,np,nans a allum locum msadccit, nepaulatim a,-e,us '"«''""^^fr ccenobiumiediwlircntu,; cl ut ad

Z"

nomm

%::Lradhibc,-entu,.QuodU,,,,encons,,^
a7c:t:::nistar,jHo,la,ulico,-umnm^^^^^ B,-u.jen.s.s " landos, intra oppidi «^ ''"".^/ scde,s,eculoX\ 11 t,w.stulit{lO).Ex qua 10'^7

pacem contul.t, niiabus ejus lantam T^^ansac t.s aut ma illa tempora viderentur. cura d.e sanctala.a dimidio, tribus an..is et
s ce

ut lcl.c.s

ihbathi tam

vehementeraue pcdibus incessisset, ad vigiUas seauent fuisset, rigorc am.c;us est, „t iion gravi feb,-e corrcptus

"s

n".dis

Lu,Ue,

,rLuUat%ot,,e,-.texstallosuuf,-atrum
man,bus
Ub. eadem inhrmitorium deportan. pura veKatus, in confess.oue febr paucis diebus magno s.ue
in

„on thumH jugiter pcrscvevans, Kal. ma„ ,n DoIII cong.egat.onis, p ancL totius llo7 d!e 20 apnhs anni requievit, ^cilicct

^^onac}mDuRespubtica Gatlicana ,nonasteru Du.,ien ncisesexpulil.ExslincU Bousscn, episcopus B,u.sis.x'des Franciscus yensis, coneedentibus ^enatup'>P'''Zbii mo ultimo lUius c.cnobu el proba,Uc
hensi

nt
E

"Zomolaode
in se,nina,iu,n

liooee,-e,ri,-oi,deyerr,mo^

con dioicesanum anno 1833

B

mhm S" pW »"
B.

vcrbi^,

»'odo n'lalis. collw';"^

alio loco de Robertum ncsctiur scpullum:uiina,n rmvii

»

prmcrpw

(,S.-yScpul

^^
Sm

cLn

cl rHvmhcrtux. ctc, descripsc-untRobcrto suc^ (2). B. ";>/«.'=

icquc acBB. quod dcin ohtimdt.
atiiH.c

Sedes abUhus Or^h oiensium seriem, quos S. scxus in "'"'S'~„is alumnisut,-iusque
,.„,./

,,.^„,,
''""

^,„.

Durand

indidsit (12).

M«*»H

nus-

Clara.allcnsc,n B^ ccZtnscdcn. 'amt:atcn^ Caml>ronenm redus primus abbas

«/

S. Claramllcns.s. Fc/ratcr S. Be,;,a,-di
..

Mcise ja,xua,;o i. (n«^ Gca, Alhc-icus! S. AmcdaiusjS.
:

Z

m

tZaiio
Uo

S.

GuiUel„.uS!
;

S.

Hu.nbehna;

S.

B^ Zius

Bruxellas: in Ca,ne,-ap,-ope
S. P.'t,-..s

Ma,Ste^'

's! yEl,-ed..s

.ic Ca.st,-o,,oroj

ir/c;/(

rtCCwtoB.

Roberti.

Ei

pci-pcran

J,uumesteosalie,mlaudceMlerc.Quarca

1

».««

sanctis sua suWciat

'Jor.a-nm^

2iancgyri-

S Ge,-a,;lus, abbas %ZsOba-inc.sis; S. ^-«''»"»»f«^^f/ H^^dO! B. Ida LoS Rainmndus. Ap,-iU « C.stc-c.ens,s
„,nZ,sis
;

Cta,;.callcis.s:

S

Vale,-iu.An-

culumnon suum
Valc-ius
(3)
:

adjud,ca,ite. ^t'"'''"
S.

'
'

".--

Scrmonem el^^g-l-"™-^
religiosi

f
'^

die depos.t.on.s i„ anniversaria

^^" De.nard.

Stcphanus, abhas S. Robc,-tus,p,;,nus S F,':,c/a Placentina; Majo S. Petrus Ta,-c,,taS.

MM,-ciensis.
S. tia, ma,-t,ires;

:

nuem Dunenses

hod.eque legunt. A(
,

Be,-na,-dus,Ua,:aet G™fensis. Junio :SS. S.Alcj

Zw
rit ^'

V«o/».«(4 lucnh-alionem exami,.ans
*

cckTo

Cta.-^calhs abbati BcZ,-di,Gaufrc,lo.qu.n-lo quo,-umvcstigiapostea .ned.t.one

-—
(5) et

esse eaitiueni yi*w'»^

Jac„busMe,-lonus,pos opcraS.

rri^rrrr;^:^
seculus cst
est

-u


linus^

RobcHus Anylus

;

f«X

Z-acatlensis. Septen.b,; Cistc^cens.s^ Octob. dicta monialis
:

'^™'--^!-r-

'j^;:zs:.
S^
:

^^''ff^^l Ma
Bc
,

hujus sermoms ,Z7)-A' decimo post .nortcm S. c Z^habitus fuit anno
^nanifestum

ZrZs

,

Bc^nardi

Mab.llo-

S

Mawitius; S. Hed.c.g.s ;S.
: :

'::^usCatconius. Novcrdj,-i Rom. pont. Deccnb,;

B Eugcuu
^ah.a,ius

TU
ca

S.

Zma,ZsL

non anno 1103 (7), a,.cto,-em mo,q..ippe anno Uol B Robertuu., Vischius, non maniuum Q«» si attcdisset «n atsc,-mo itle B. Robcrt.

ILch. sunt
Mica
.olemni

l.tu,-g.a sancH Cistc-cienses .n Scd ejusdem 0,-d.n.s eeleb,-aU.

mlahi\:ncUcuttutegit.,,.o,ticct^^^^^ ,-es gesUctn honestantur : quorum
Zosh^^Opc-e vel fuc^unt pr^tc^eundi sodalcs sanstandTsu,rt. Nec Hc.,;quezu,, imonia^nsignes de quibus aluMontalvus. Man,;qu.us
illustratx vel .tlu-

^Zanceps sitne

T 'TnMo "^tiX^Q-ods.
pacto

f.rdiiissetque

o,-ationis pa,ieg.j,'icte

S.

bealum mo,rachum insua B.bl.otheca
ne-

'^Z:^>nCisterciensium ei locumnon p,-^ter Valcnum oaTua e.jit tum quia,cum, utpote v.rum Sa,ule,-usi.«)

mZus,
a,e

B.-itto.

A«»,
doaum
fuisse

side,-a in : q^» tamquam non potc^it Ztsei: Qua,e

Ecciesia
lecto,;

Dc

q.un

v,.-um ttZnLeracit, ium quia constat iUum scp-

inter scripto,-es

Brugenses

e,-ud,t.o,.e

'otd^Zm Cistcciensem

dicat gentera sa,.ctam.

doctissimum

ct qua;da,n

et.am aha

c^^setertur licet

tituli

ad „os „o„ perve„er,„t.

mo^Z^ue

Vischu re,-ba fc-me ad

Utcnm
i9).
e<lit.

Foppens f,7crSsit'joan:es F,-anciscus
loni.

M'eae.-

,. 7.

,f,:,< ft.<l

eol 576. crt.

-

(81

De Bi-ugcnslbus
^^^^.^^^

:^r— rSoa, ..--- -^-I,

(9i (21

Vovaee htterane, \oyagt

i,

i^-e-

Fasciculus. tom,

„ la-j __ pag- 183.

-

1074.

- tif

)

l';-

,iij_Kcrsten, journalhiston-

terc, Venetiis, 1795,

jj£

97

DIE ViaESlM.V

NONA OGTODRIS.

DE

BB.

MARGAKITA ET IDA
MONIAUBUS BINGI^
IN

GERMANIA

S

^

Unica. BB. Margari,a>

o,

W^

na,ales. H..jv.s

ma,r.monuun
...d.e.a.

ct

,.,.„

Cul,us pul.he. ulriusque vi,a .nonas.iea.
Ilama Rhenana, qnx
tentrionem,
celelres

EXTREMO
SJECULO XII

R'>cno

cl^aka

Rhenanis,admonlcmDonnersberg,numnm^

BB. Wa et Margarita de
Bohenfels, quai-um prior nupserat comiii

Influn, inm-s cinciitur, ct Wormatiam
aJbacivitates

^oguntmmal P
ad occidentem
continct, jacet cu

quciim mitia ,,Jt,t rhmaftas de Hohmfcls :

«r—
la,;t,

1221(3). 7//u.vorc„ hbccomitisde Hohc.nfels. ct lilicm conlcnditquc pot„cs ,„.-

«.<,«n>.iaa.w;"-;

\Znahens '
,;„,

incolas,

alleram cstcllumcle SpanhcimenRhenanis, de quo solo n nohc,,fcU, in linibus si. d,stabata

exsurgebat

"^f ^f-''J, cadmm, (lictum Hohcn
ct

nominc

Spanheimcisis.

Zn

csse c

Godcfido
esset fiHa

I,

comitc

cle

Spanhcm.
E

tl^wZim
um

erat

Cujus patnr
sit.

cum

unica, P':'?^'" ''" "«.« fo.san ,stud so,-or H. Margarite,

fos mont,s nKnn^aJ. lTcoZbac,.,q,u inproclici

se,-mo

e,-it.

Non multum

Zncn
c.„e

sHum ^» « lonnc-sbc-g, a mcridie, /ue, c a,Uiqu,lus caslellum".^J, mlle Qunm jam obnoxm
IrorJs
cU,-ulum,
et
,'ecjio

tamquam so,'or spi,-itual,s plc,,-,l, ^'^ '^^^ Vcncm h^c Lc,,mann, " sc,-iplor Wcdcnbach (;') "^ opiualur
licct

cons^aUa

'^Udcn scUcUa.
ibi rice,-unt


d,J,xast,c

ipsi

m

«f»"'"»;/;:'; lumquam fuc-int com itcs ,lc ^''''''l^^j^^^l -.
clomini seu
dcll,l,
,./<

nomen Hohc^fds Zicnam ditioncm cesscut. Zi ,-upi adhccsit (2). Quo lamen »'»*/»/«' Ulm intclligatu,; subj,cmus
casi,-i

Occur,-u,xl

ciim ibidem

sa-cnlo

XUplu,es
otc,
,
,

facilius

\

o-,

101 , P',ilifiPU^ ' Bola,rdcn rT.,1 Wc,-,,c,'ill de

ad

dcHohmfels,
:

1

ab anno

mcrlD radi>s ci,'cumdaia.

Mcdw s^culo XII

AmcHHEiM-BaL Am£f>

DakN£MF£LS

"n.^t"-~:^:B.Marnn^i::clZZr:inona,m-amuraT,.the-

J

Z^

igit,o-

Lchmannus

,-em

\HmHFELS
Goumiv

f^scxU^^^f^-^^!:!zrii--'"'
comitic,eSpa,,,u^''-J^2Z^,.,,„,„l,,f;..
XL.RoSEirHAL

„oc asce,e,:o

P"";^"^^Z"^
u

A"""'-

trtcs,c,d chcn
i^Trr/iS3£fiS

l,.cvibus esse hceat.

1008 in

»? ^,. ,,„„,,(„, «nno "-'^''"^. „,,(,„,„. „„, comitatu ^P»''''"'''"" ubmac,isU-

,Uam

mona..licam

«»^«^^;
/„";.l'^^,
"

!

mrlomplures,

ce,-te B.

Margar.ta

d

B^

Wa.

rioB.Juttce,

?"««"

f^.

;Utc

36.

Mo,-Ua

decem <^^^'^^. anno il48 cum JiiKttrju
transiv.t S. ad Bingos

^t

munas-

DE
(18

BB. MAKG.\RITA
juxla

F.T

IDA.

AtlCTORE

teriuin

in

monle ad
S.

Naham

fluvium

V D

li.

l™ orl

Rupert. ducs

et confessor.s,

qua-

hoTaMoguntta
mnn ",««/ "fr/m S.

TmXo.' monasterium Mons Rupert> dictum
S.

mUUariis germanicts. .ed,prope S. Rupert.
csl.

conve.sata sua; veligiosiss,me n.bus diebus vitae med.tation.bus d,v,na,-um n oration,bus ac e t obed,ent,a, continua humiUtateel Sc,.i, tu,^rum, Margaretha, vn^o soror fuit s cunda. Ejus

D

nu

In

Mud

qua, pr,or.ssa= sa,ctissima5 conversationis;

ofr,-

vilam moimstiram pro^csXff sititl. ct

opP^dum adco^. TK:rstat adhuc Bingium Di-uso a ^"^'^^^^ flLntes Rheni et Nah.,
'nitum,

fundn"^^Bencdicti indua:it pia

eodem monaster.o strenue ctum n ultis annis in m,grav,t d clara tandem gesTit, et miracuUs commemoral,on,s estus IV Dominum. Gujus d,es
calendas novembris
,

adeociueaLatimsnolumdcvndc^^
Pnigwia, Pinse,

mortmc ad
fincm KII.
sirculi

PinKuia

'rU/,0

almque nommit}US p,:scns oppidumn^B,ngen. *./ loco quo ic(«. (2), non esteodem omnino tum u e^ sepulcrcto Romano

quando tra,is,v,t e v,ta, proculdulno lccoperag.tur. Animadvertent SpanhciIdu.. in Chronico

Zadventum
7in

B.

mensi anno 1189

statui.

m Husaugicm

(»(

Zinpro^imo
7e,ectis Hiulis
cl.

urnisquc funebri^^ '«•""»''*" Quamremdisputatam invemct Q^^^riAonge ma^inapais viriRiltcr (4).

c^at^^
1

annaHbus). anno lae,nZ.quiscle/iniverU?Emin,fo,;asseqm HUdcgardis ad ZTcTTi-ihemium mortem S. l,um refei-re.quum tamen sanCissima 118U js^CTve, /»

sequenti. llcr

annus

annum

oppidanorum, qui usque ad eaiholicinntpu tulo Mogunlinoparucrunt, adannum usque lb3>, quam asceterium
stitit

annum

t!lm e.c,remo
lit

s.culo XVplane
illo

B sionem rei^min

tiice anno, per bettum '^^;; dirutum fur, narium.a Jilite Sueco denuo ,ubi usque ad conve, translatum est Eibingam per-

.97 capi

mortua rirao anno 1179

si,

(10).

Ua

ut cn o

Zqraphus adcoZe verisimilius

pr^ecurral uno atiquando anno
esse B.

Zllsse

anno 1189. Triihemiumredeainus.

Idam Binguiinse Non rcpugno. Scd ad
m,'saugiensibus{ii)
ct in

nnnnli-

Sed poslquam

Vln annatibus i,aque omniapaulo ube,-ius ,1 clonico Majo,-i, illa Eodem anno, cocllica,

bna

Hirsnu-

yiriisihns,

Gallia

et

in

Germama

t

non itapridcm ejus diIbidem sub d,va= l,ia,a Wcidenbach (6). g^^t
severavi,(5). Edidi,
(Igardis

S

sa
te

ad annum nomine de Spanhcm.
1190
:

uhi R.lilarfic

Ida, mar,to suo 21 ffhrunrii,

com

Ehcrhardo vita defuneto,

cum

Mar^-aiita esset .nu- B.

magisterio

,

diu

pnor.ssa;

olT,dirm B. Margareta. awdis usc,ue

Quum itaquc adannumino vixerit{r),
se contulit

S.Hdd
ali-

eleemosyms irerCh, sto devotissima, intenta, conpueril,bus annis semper a
«; ,^u
vit=e brev,tate,n ans instabilem bujus

et sancl.s

dic

29 octo-

bris, 7nortute

esse traduntur.

Zan

quo B. Marganta, inde notam habcnus U..nuper a^nsso Vnpora constituamus. B.
Inarito,

,am :fd mund,van.tatem hujus alege viri soluta, o.nnem " monaster,um deseruit; et i„g,-essa o Dei amore
d,vi Ruperti

Bingiam quoque

ann^

im

conversat,oapud B^ngios, sancta)
accepit.

ibiquesanCissime deinceps ^ xit^ aul sequenti. rccessc-

nis

hab.tum
rigo,-e,

soro,-es a vita Quo autcm anno amhte es,. Arturus.^iMo. rint.plane incompertum diem 19 martn e, ad msterio in G!/neca.'o. ad

magno
semper
t

Uis et lection,bus

vivens demde v,giment,s orat,onibus, jejunns, Ser.pturarun, fero d,vinarum

Qu^

m

diem 29 octobris. vult B. nUens Perraru>,in anno circUer 1109, partim Spanhemmm. ked hiec Nova topon,-aphia. v Idam «,mo rcltion! non indigent. Alii B. haud dijucliJ-,o ,„ortuam essestatuunl.eam EHsabeth.-e Thurvigiae cmUcs a B. Jutta, S. confimone redihdserpedisequa sed de hac
:

Margar.tam

floi-uisse

S

tuno temporis mag.sdiva. H.ldegard.s sancUssima, qua, sub orf.cium, eratque .n gessit eHo d u Priorissa, castiss.me co.,juncta mentis pur.tate Deo oli multis eo,^scav,t m,pTr"e"ider,u,n amor,s, et mutuam char,Ob ejus d.lectionem et
raculis

exemplar totius sanct,intenta, casteris Claru,t ,n eodem ccenob.o et virtuus evas,t. x.igo Margaretha, soror ejus.

'

Arero non multum ad extr-emum simarum fcminarum mortcm
sieealum XII
retule,-it.

aberrabit qui sanctis-

Uem

Vtrinstme laudes cclebravil Tri-

ihcmitfS

,

Clironicis

Sjianltcimcnsi rl

dein HcUpolcnsis ,m„. Spanheimcnsis Spanheimensi. ad annum abbas In Chronico anno Ida, comitissa : Hoc 1189. /la-c tradU (8) ccenobm monialis facta est in
et
,

4

Beatarum sororum

ter

memimt

Tiithc-

memoiata eom.t.ssa intrav.t pro sustentat.one illi, b,unT secum inferens hujus mund, subs tanmoni^hum, non parvam Domino dileeta, sorores bl,a= tiam. Amba; ist« Hohenlels. amh.^o fueruntTheodorici. ccniUs de
Christo ndehter in

.dem

c,^.,o-

summa

viUo sanct,mon,a se

-

I

amb.= lam vierunt usque ad mortem;

m

vita

nuam

Hirsau-

f/iensi-

de Sponhe.m s.b, Bingas, m.rabili v.s.one S Runerti apud conversainducta ; ubi, in sancta facta coelitus pa.nitentia vivens ommbu tione arctissimaque
sanctilatis castimoni.-e et

ar f""- Sorm Marga,-etha dt sanctissima ejus fuit virgo illa pnor,ssa mu It,s in eodem oa;nobio Hobenfels, ch,vu,sse ,n vta perh,beann,s ; qua= miracul,s commemorat,on,s ejus ,n IV calentur et festum Chromco autcm novembris perag.tur. In

exemp

tandem plena bonis operibus, Ida senior a.tate, kalendas n.arU., seu che VI ah hao luce trans.vit vero, jun.or, IV kafeb,-ua,-ii, Margaretha 24 die 29 oc,ob,;s. ,n Dolendas noven.br,s, seu monaster,o Cujussaorun, oaput ,„
minoquiev,t.
ego precibus

post

obUum

mir.aoulis clarueru,it.

Quarum

conUnetur quod nuondam meo Spanheimensi olim a Guda mag,st,.a obmultis

""e

ff.-rc

Uas'

ad annum iiW, ht«calm, Hirsaugicnsi Anno Henrici, abb.at.s Hirsaused similia mon,aeomitissa de Spanhcm, niensii U. U».
(9),
.-

publici testimonium
inter

nitinsignc cultus Imlicin capitis iranslatio, quie tus publiii oportet

fis

facta

in cccnobio est Ordin.s nostri,

mont,s

5

R,.pe.ti,

apud Dingen

;

in

quo deinceps om-

annos 1483 C Trithemius{i2),scupoSpanhcmii abbas fuU monas1494, quo Bingicns, llsintcr annum kpccht, et magist,-a Guda terio p,-!efccta fuU
(5>Gama
liensia
Christ.. tom.
'^) ^^egcsta V.col. 654. P^'g-^67fiet Acta SS.. tom. VSepten,bus. '.9> lUd pag. 258. edit. tOOl Opp.. part. II.
.

facta fucrU spatio 1506, quo tcmpoi-is
est,

andfiuiora-

-

B

(1)

Act:.SS..

t.

634 VSept., ex Trith Chron.Spanh.. p^
12.

(SVW

-^h"iahrh''-.erlcsVefeins von ^^fJ;'!: seqq. II. pag. 218 et pag. 1 ad 21 ; cfr. X\ lande. XVl,

Ime

H. Hessen, tom. II. pap. .gnev. Beschr. des Gr. Romcrherrschaf bingcns. zur zeit ricr age

I

.

m

:

-m r- ;:,.
(8,

-

159

.10^

Act. SS.. tom.

V S^pt-br.s

pag 676^

f

1-/^

_

(11) Tom. 1, (i2)GamaCbrist..tom.V.col.C40et041.

pag. 4S0 et 481. ed.t.

S Galh. 1690.
^^^^^^^^

:

.

Dir.

VIGESIM\ NON.V OCTOBRIS

00
AVCTOnB
V.
11.

A anmim

lcgimm 1501 quo mortcm ohiit (1), ut iiiscripto ; quod, ab Ilelin epitnphio, parieti ivichio edittnn, Intine sic rrddimu^ Specbt ile BoHic jacet sanctimonialis Guda et prima reformatrix ccenowenhcini, pr.oposita per decem annos in bii; lau.labiliter pr.i-luit beavariisque tribulatioiiibus, in quibus muUis MGGGCG et I (2). ^itu^ finem nacta est auno tuni
Vcrisimiflimc anno ante Gudie obitum
iertio,

In coenobioBingensi, depositio sancta^ I(Uc,comimetissiu dc Spanheim et sanctimonialis. Quant ad diem 19 martii scripsit, et in notis moriam

n.

IranMwn

sacrum m/H/m. Hyiaegarqinon ridelicet anno 1498 tumba S. cum maxima S. Ruperti (lis virginis in monte
fuit
MaviinritiE,

hcatam fcminam anno 1252 mortuam di.vit, quod cam non discrecit,ut primus rile animadrertil Mcnardns (7). a S. Jtdta^pcdiscfjua ThurimjoS. Elisabethiv, luvoris laudyravii supra monui. Utinimrum, quemadmoduM Ferrarius que errorem imprudens ndmiserat generali sanctorum ; scd, qnod calalogo
in mireris,

Artums

a Monasterio, qui

Mcmn^

totius conreverentia fuit apcrta. in pr.esentia

ordnialorum ; ventus ibidem, et aliorum ad hoc Trithemius abbas quorum unus fuit Johannes sancta; qni precibus obtinuit ejusdem noster magistra Oi^/a et convcntu, virginisbracbium a in tempore tnbulaCTuibus multa bona fecerat Has vero sacras reliquias cum tionumearum.

Idam Mcginhardi. eamdem essc acJntlam.sororcm S. liddccomitis Spanheimensis, quni cum vixit ct dtmidio montc S. Dinbodi

dum

legerat, et ipse erravit, opinatusW.

gardein
sieculo

antiquior cst. Verumtamen, quum IIirsnugienscs,cx nonnisi anno iGOO annalcs QuibusinnotuitB.ldiimdie 24 fcbruaru vda factum est ut csse, editi sint, hinc

tabulam fecit includi (3). Dein aliis in quamdum c^mfestumcommemorationis, seu diem festum s.-eculi XVI meuiuitii.n.'"i^ '. .-"o memorationis B. Margarite initio
.

.

mr.augiensi perlUbet i^l-^^lTrMem^u.Qu^ B «,/», <,ualitercumque e,-pl,centur ah^ul c« -

iusmMiciin<liciumsunt.K^h.sUm
auatn post obitum similiter Trilhemius,

.n

^

ta

mii-aculis claruisse tradit ante iisdem rerlns )«»s

functam e.vemploWionis,MenologiBcncdu-tm.anriuc puta Memu^ fastonim sacrorum scriptores. Hucberus et de dus Fcrrarius, Artunis, dicm Heredia,quinetGeienius (8), cam ad qua dic dccesso.'Cs ex i9 martii referrenl 9 »«' » pr^sentem pf,_^,^,.„„,„;, ,am ad a „ngianns. in In.loria modem, j.arganu ad ^^^^.^^^^^^^ ^.^,, „_ MargarU.e fecit B. nastica, m.cntionem cnut. sed Wion (9), qu: ponc
:

'"

Z, -Mris;
:

de S Hitdroardc (4) : pod mortem ostendunl utriusque patrocinium itaque dubitet qum fni^se imploratum. Nemo annts ante et B. Ida, centum

atque hccc

quoque dicta

correa-it

«"y«"'""'' crrorem. ad dicrn

-

"

bens
S.

In

monasterio

Si.anheunens,,
.

n.. al

s

Margarita; priorissa.

sorons
ct

sanet,e

M,
I.m-

comitiss=c Spnnheimensis

B

puhlice inler sanclos Vrbani VIII dccreta,
fuerint.

Margarita

numcratx

Yenmtamen,

ut i.

JM-

r ^rdus,
it
, 1

sanctimomah.
et

eadcmque

fcre rcpetierunt

Ferrarms
nnpe,

Arlu,-us. de llc,-cd,a

TeZdis

Za :Z

trZlatum

Iricenarw e corpus non nisi betlo E,hin,an^ d,citur levatl fui.se dicitur et quoque in pr,st,na sua

Z^f^^^e
(5),

etEd>m^

c,;-or non at,cst LcZc,-us Sed ah his quoquc momatis numSpanhemii