You are on page 1of 32

ORELEVODEESPAA(2)

A MESETA: o ncleo central do relevo espaol. Dividida en dous polo SistemaCentralerodeadademontaas.TenunhaalGtudeentre600e800 metros,eestinclinadacaraooeste.

AMESETA:Nosectoroccidentalaoraozcoloprimario(penechairascon montesillaegargantas,chamadasarribesoutajos)

ArribesdoDuero

OTajoenMonfrage

AMESETA:Nosectororientalomaterialexteriorterciario,porribado zcoloprimario(paisaxedepramosecerrostestemuas,campias)

CampiaepramosenPalencia

CerrotestemuanaAlcarria(Guadalajara)

AMESETA:ASubmesetaNorteestdrenadapoloDuero.MisaltacaSur (800850m)

AMESETA:ASubmesetaSurestdivididaendouspolosMontesde Toledo,condasconcas.AdoTajoeadoGuadiana.

As cordilleiras interiores: Son o Sistema Central e os Montes de Toledo. Xorden como consecuencia da oroxenia alpina ao levantarse algns bloques(horts)dozcoloprimario.

Sistema Central: Materias hercinianos levantados pola oroxenia alpina. 600kmdesdeoSistemaIbricoSeradaEstrelaenPortugal.Opicomis alto o Almanzor (2.592 m). Vales transversais (graben) por onde discorrenosrosauentesdoDueroaonorteedoTajoaosur.

Montes de Toledo: De similar orixe co Sistema Central, pero menos extensosemisbaixos(Villuercas,1.601m).SeparanasconcasdoTajoea doGuadiana.

ASCORDILLEIRASPERIFRICAS:BordeanaMeseta.SonosMontesdeLen, aCordilleiraCantbrica,oSistemaIbricoeSerraMorena.

Os Montes de Len: Fracturados e rexuvenecidos na oroxnese alpina. MateriaisdaEraPrimaria.OpicomisaltooTeleno(2.188m).Entreon MontesdeLeneoMacizoGalaicositaseadepresindoBierzo.

MonteTeleno

OBierzo

A Cordilleira Cantbrica: Cunha lonxitude de 450 km. Vertente norte moi escarpada(roscurtoseconmoitaforzaerosiva);vertentesurmissuave.

A Cordilleira Cantbrica: O Sector Occidental formado por materiais da Era Primaria rexuvenecidos na oroxnese alpina, con exemplos de relevo apalachense; na parte mis ao leste aoraron rochas calcarias da Era Primaria, sonosPicosdeEuropa,ondeestnasmaioresalGtudes(TorredeCerredo,2.648 m).OSectorOrientalconsedimentoscalcariosdaEraSecundarialevantadoscoa oroxnesalpina,conexemplosderelevoxursico.

Torrecerredo

NacementodoroPas(Cantabria)

O Sistema Ibrico: Cordilleira intermedia de 460 km. Maiora de materiais secundarios depositados polo mar, pregados na oroxnes alpina. Ten moitas depresins e pequenos vales que separan as serras. O pico mis alto o Moncayo (2.313 m.) no Norte; ao sur, mis baixo, divdese en das ramas, separadaspolatectnicaCalatayudTeruelde200km.

Moncayo

Sierra Morena: De 400 km de lonxitude EO, aoramento de serras primarias duns1.000mdealGtudequeseparanaMesetadovaldoGuadalquivirsituado sauns100mdealGtude.comounbanzodozcolofalladoenmoitospuntos.

n a e o r M r a r i e S

Despeaperros

Cordilleiras exteriores: Bordean a Pennsula. Son o Macizo Galaico, os Montes Vascos,osPireneos,aCordilleiraCosteiroCataleoSistemaBGco.

MontesVascos:Materiaissecundariospregadosnaoroxnesealpina.DealGtude moderada(SerradeAralar,1.544m)ecumesredondeadaspolaerosin.

SerradeAralar

Pireneos:Dun440kmdelonxitude,entreoGolfodeBiscaiaeoCaboCreusno Golfo de Len. Dividido en tres sectores: Zona Axial, Prepireneo e Depresin Media.

DepresinMedia Prepireneo

zonaaxial

Pireneos:OPireneoAxialestformadopormateriaisprecmbricoseprimarios (lousas e granitos), levantado pola oroxnese alpina. Aqu estn as maiores alGtudes(Aneto,3.404m).

Aneto

MontePerdido

Pireneos: O Prepireneo est formado polas serras ao sur da zona axial, con materiaissecundarioscalcariospregadosnaoroxnesealpina(serrasinteriorese exteriores).AdepresinmediaseparaasserrasdoPrepireneo(CanaldeBerdn, Olotvolcnica).

Vistadoprepireneocoazonaaxialao fondo

CanaldeBerdn

Pireneos:Oglaciarismoafectoudeformaimportantecordilleira:circos,valesenU, ibnsouestanys...

CircodeSoaso,Ordesa

IbndeMarbor,2.600m

CordilleiraCosteiroCatal:Duns250kme30/40kmdeanchuraparalelacosta.No norte materiais primarios e no sur sedimentos calcarios. Dividida en tres unidades: Cordilleira Prelitoral coas maiores alGtudes (Montseny, 1712 m); Depresin Prelitoral,foxaconsedimentosterciarios;CordilleiraLitoral,deescasaalGtude.

Montseny

Peneds

Montserrat

Garraf

SistemasBGcos:Opregamentoalpinoorixinoutresgrandesconxuntos:PenibGca; SubbGcaeDepresinIntrabGca.APenibGcaestprximacosta,conmateriais primarioslevantadospolaoroxnesealpina.DestacaSierraNevada,copicomisalto daPennsula(Mulhacn,3.481m)

SierraNevada

Sistemas BGcos: A Cordilleiras SubbGcas atpanse no interior, con materiais secundarios con estratos duros e brandos (Grazalema, Segura, Cazorla, etc.) e paisaxes crsGcas. A Depresin IntrabGca, entre as das aliacins montaosas, cubertaconmateriaisarxilosos,atacadospolaerosin(hoyadeBaza,Granada,etc.)

SierradeGrazalema

HoyadeBaza

DEPRESINS EXTERIORES: Das foxas triangulares. Zonas afundidas recheas con sedimentosterciariosprocedentesdascordilleirasalpinas.

Depresin do Ebro: Entre o Sistema Ibrico e os Pireneos, pechada pola Cordilleira CosteiroCatal.Primeirofoiunbrazodemar,despoisunlago.Sedimentosmariose conGnentais.Materialmisgrosonospsdemonte,ondeseformanosmallos,eo material mis no no centro, con estratos horizontais onde a erosin diferencial formoumoasecerrostestemuas.

MallosdeRiglos

OsMonegros

Depresin do Guadalquivir: Aberta ao Ocano AtlnGco a travs das marias, limitada pola Serra Morena e as BGcas. Rechea de sedimentos terciarios. Sedimentoscaseexclusivamentemarios.Outeirosecampiasonduladas

CampiadeSevilla

MarismasdoGuadalquivir