You are on page 1of 49

`

Voor degenen die niet weten
2

INHOUD
H1 Een terugblik 6
H2 Autoritaire bronnen 9
H3 Tahreef al Quraan 14
H4 Betrouwbaarheid 32
H5 Ilhaad 40
H6 Consensus 43
H7 Conclusie 44
Bibliografie
3

INTRODUCTIE


Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte
Satan. Waarlijk, als Allah iemand leidt, zal niemand hem kunnen laten dwalen en als Allah iemand
laat dwalen, zal niemand in staat zijn om hem te leiden.
Ik getuig dat er geen god is naast Allah, zonder deelgenoten en ik getuig dat Muhammad (sallalahu
aleyhi wasallam) zijn dienaar en boodschapper is.
Moge de vrede van Allah zijn met de metgezellen van de Profeet en zijn familie (Ahl al Bayt).
Moge Allah (subhana wa taala) de gelovigen eensgezind maken, moge Allah ons verenigen op het
boek van Allah, de Sunnah van zijn Profeet en de Sunnah van de rechtgeleiden.
Ik wil de lezer erop attenderen dat het te behandelen onderwerp over de geclaimde corruptie van
het boek van Allah, vanuit het Shiisme wordt behandeld en de Islam evenals de Islamitische
gemeenschap hierbuiten staan. De meningen in dit artikel zijn berust op autoritaire geleerden en
boeken van het Shiisme.
In dit artikel worden Shia niet ongelovig genoemd. De elementen die ongeloof bevatten in het
credo van het Shiisme, staan uiteraard los van wat de Shia individu zelf gelooft en aannemelijk
vindt.
Waarlijk, degene die van mening is dat de Quran veranderd is, is een Kaafir [ongelovige] met de
Ijmaa [consensus] van de Islamitische gemeenschap [Ahl ul Sunnah wal Jamaah].
1

Hoofdstuk 1 van dit artikel behandelt een stukje geschiedenis over de benaming (Raafidah) en zij die
de metgezellen van de Profeet lasteren.
Hoofdstuk 2 zal fundamentleggers van het Shiisme behandelen, evenals de boeken waarop de
fundamenten (usul) van het Shiisme gebaseerd zijn. Hoofdstuk 3 zal het credo van de in hoofdstuk 2
genoemde geleerden behandelen aangaande de in hun ogen corruptie van de Quran.
Vervolgens zal de authenticiteit van de betreffende boeken uiteengelegd worden.1
Ahul Sunnah wal Jamaah, IJmaa, geraadpleegd op 21 juli, 2012 van http://islamqa.info/en/ref/21500/tahreef
4

Termen en begrippen
Raafida
Afgeleid van het woord rafd, betekenend verwerpen. Toegekend aan mensen die de eerste twee
opvolgers van de Profeet Abu Bakr en Umar hebben verworpen.
Ithna Ashariyyah
Twaalver Shia moslims, geldend als de grootste stroming binnen het Shiisme.
Mutawaatir/Tawaatur
Is een overlevering, overgeleverd door een groot aantal overleveraars op elk niveau van de keten,
zodanig dat het onmogelijk wordt dat deze aantallen samengezworen zouden kunnen hebben om een
dergelijke overlevering te verzinnen of te manipuleren. Het geldt binnen de wetenschappen van de
overleveringen, als de hoogste graad van authenticiteit. De hoogste graad van mutawaatir zijn de
verzen van de Quran.
Hadith
Een overlevering, overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem).
Sahih
Betrouwbaar / correct in het Arabisch. In het kader van de wetenschappen van hadith duidt het aan op
de betrouwbaarheid van de overlevering.
Fiqh, jurisprudentie
Faaqih, een jurist
Fatwa
Juridisch advies in de islam, dat door een moslim geleerde die daartoe bevoegd is uitgevaardigd kan
worden met betrekking tot een specifieke kwestie
Ahl, mensen in het Arabisch
Sunnah, levenswijze van de Profeet (vrede zij met hem)
Ahl ul Sunnah wal Jamaah
Islamitische gemeenschap, vasthoudend aan de levenswijze van de Profeet, zijn familie en zijn
metgezellen.
Tahrif
Wijziging, corruptie, verwijdering. Het niet meer zijn in de oorspronkelijke staat
Ahl al Bayt, huisgenoten van de Profeet
Hadith, overlevering van de Profeet
Athar: Overlevering van een metgezel van de Profeet
5

Muhaddith
Hadith wetenschapper die a.d.h.v. de keten van transmissie oordelen of een overlevering al dan niet
betrouwbaar kan achten.
Muhaqqiq
Grootgeleerde die a.d.h.v. tekst wetgevingen kan afleiden
Tafsir, exegese van de Quran
Mufassir, een geleerde die de Quran uitlegd
Sahaba, metgezellen van de Profeet (vrede zij met hen)
Ilhad
Afwijken van de eenduidige verzen van de Quran. Deze afwijking kan plaatsvinden d.m.v. openlijke
verwerping, valse interpretatie of het verplaatsen van de volgorde van de verzen (om de betekenis te
verdraaien).
Aqeedah, credo.

6

EEN TERUGBLIK

Moge God jou genadig zijn! Wat heb je te zeggen over de kwestie van Abu Bakr en Umar?
Zayd ibn Ali zei: Ik heb niemand gehoord in mijn familie die hen (Abu Bakr en Umar)
verwierp noch heb ik hen iets anders dan goeds over hen horen zeggenwanneer de khalifaat
aan hen was toevertrouwd, gingen zij goed om met de mensen en zij regeerden volgens de
Quraan en de Sunnah
2

Imam ad Dhahabee schrijft:

V
Iesaa bin Yunus heeft gezegd: De Raafidah kwamen naar Zayd en zeiden: Neem afstand van Abu
Bakr en Umar zodat wij jou kunnen steunen. Hij zei: Integendeel, ik zal trouw zweren aan hen (Abu
Bakr en Umar). Ze zeiden: Dan verwerpen wij jou. Waarop Zayd zei: Ar Raafidah(de
verwerpers).
3

Nadat Zayd ibn Ali Abu Bakr en Umar prees en de mensen in zijn aanwezigheid veroordeelde,
verwierpen zij ook Zayd ibn Ali (omdat hij Abu Bakr en Umar niet lasterde). Waarop Zayd ibn Ali hen
kenmerkte als Raafidha (verwerpers).
4

5

Om de ernst van deze kwestie beter aan de lezer voor te dragen, is het wenselijk om de persoon in
kwestie, Zayd ibn Ali voor te stellen.
Zayd was het kleinkind van Hussayn ibn Ali, de kleinzoon van de Profeet Muhammad (s.a.w.) Hij was
de zoon van Imam Ali ibn Husayn, ook wel bekend als Zayn al Aabidin.
De Shiaa klassieke grootgeleerde, Shaykh Mufid zegt over hem in zijn Kitaab al Irshaad:
een vrome aanbidder, godsvruchtig, een jurist en moedig.
6

Jafar as Saadiq heeft over Zayd gezegd: Onder ons was hij de beste in de recitatie van de Quraan,
en het meest geleerd over de religie, en meest compassievol naar de familie.
7

Abu Haneefah heeft over Zayd ibn Ali gezegd: I ontmoette Zayd en heb niet iemand in zijn generatie
gezien die meer geleerd, sneldenkend en eloquent was dan Zayd.
8

De Mujtahid, Sufyan at Thawri heeft over Zayd gezegd Zayd nam de plaats van Al Hussayn in. Hij
was het meest geleerd over het boek van Allah. Ik erken, vrouwen zullen de gelijke van Zayd niet
meer baren.
9


2
The waning of the Umayyad caliphate door Tabar, Carole Hillenbrand, 1989, p37, p38
3
Imaam ad Dhahabee, Siyaar Alaam an Nubalaa, 5/390
4
Ibid.
5
Rawafid." In The Oxford Dictionary of Islam. Ed. John L. Esposito. Oxford Islamic Studies Online
6
Article by Sayyid 'Ali ibn 'Ali Al-Zaidi, A short History of the Yemenite Shiites (2005) Referencing: al-Irshad, p. 403
7
Article by Sayyid 'Ali ibn 'Ali Al-Zaidi, A short History of the Yemenite Shiites (2005) Referencing: Religion & Faith
8
Al-Tuhaf Sharh al-Zulaf, p28
7

Een typerend karakter dat de Rafida kenmerkt, is dat zij Abu Bakr Sadiq en Umar ibn al Khattab moge
Allah tevreden over hen zijn haten en lasteren. Voor deze misdaad werden zij in eerste instantie
rawaafid genoemd, door niemand minder dan Zayd ibn Ali, die zij zonder zijn liefde voor Abu Bakr
en Umar, goedwillig tot hun onfeilbare imam zouden bekronen.

Zayd ibn Ali was eveneens van mening dat elk nakomeling van Al Hassan en Hussayn een Imam kan
worden, net zoals hij het concept van goddelijke benoeming (van een leider) als de onfeilbaarheid van
een imam verwierp.
10

De Rafida zijn vervolgens in vele sektes verdeeld, onder andere door het feit dat na het overlijden van
elk imam, zij verschilden over zijn opvolger. Deze kunnen in de volgende sekten worden
gecategoriseerd: De Qat'iyya, Kaisaniyya, Kuraibiyya, 'Umairiyya, Muhammadiyya, Husainiyya,
Nawusiyya, Isma'iliyya, Qaramidiyya, Mubarakiyya, Shumaitiyya, 'Ammariyya, Matmuriyya, Musawiyya
en de Imamiyyah.
Zij die zich vandaag de dag verschansen met verworpen daden zoals het verwerpen van de Sunnah
(Ahadith van de Profeet), het vervloeken van de metgezellen van de Profeet, de vrouwen van de
Profeet en het ontkennen van de openbaring in de Quraan, behoren tot hen die zich de term rafida
hebben toegeigend.
De innerlijke en uiterlijke hypocrisie die door de Shia en Rafida door de eeuwen heen door is
gegeven aan de komende generaties houdt dezelfde ongeloof in als waaraan zij hun ontstaansrecht
aan hebben te danken.
De 12er Imam Shia vandaag de dag zullen zichzelf geen rafida noemen als daar geen behoefte aan
is. Het ongeloof in de geloofsleer van het Shiisme is hetzelfde als datgene die deze sekte deed
ontstaan.
De metgezel van de Profeet vrede zij met hem, Hudayfah (ra) heeft gezegd:

V
V

''De eerste fitnah was de moord op Uthmaan (ra) terwijl de laatste fitnah de opkomst van Dajjal
(anti-christ) is. Bij Allah, een persoon in wiens hart zelfs een grijntje aan liefde/goedkeuring is voor de
dood van Uthmaan (ra), zo een persoon zal niet sterven zonder een shia (volgeling) van Dajjal (anti-
christ) te zijn gedurende zijn leven. In geval die persoon is overleden, zal hij imaan hebben (in Dajjal)
vanuit zijn graf.
11Het is algemeen bekend dat de grote deel van de Shia, alle Rafidha en Ibaadi's Uthman radiallahu
anhu lasteren en zijn moord goedkeuren.


9
Hidayat al-Raghibeen
10
Usul al Kafi, Volume 1, Kitab al Hujjah
11
Al Majaalis wa Jawaahir al Ilm, nr: 290
8

Het verraad van de Shia en Rafida is eveneens voorspeld in de overleveringen:

>(


We lezen in een overlevering opgenomen door Al Daraqutni (rah):

''O vader van Al Hassan (Abal Hassan i.e. Ali ibn Abu Talib), betreffende jou en je shia (volgelingen), jij
zal in het paradijs zijn, hoewel er mensen zullen CLAIMEN om van je te houden, zij zullen de Islaam
kleineren en verlaten, zij zullen het verlaten zoals een pijl de boog verlaat. Zij hebben een slechte
naam, ze zijn de raafidah (verwerpers). Als jij ze nadert, bestrijd ze omdat ze polytheisten zijn
(Mushriks).
12= :
: .
> V : !
=

Abdullah bin Qays (ra) heeft gezegd: ''Een groep Christenen kwamen naar Ali (ra) en aan hun hoofd
was een grootgeleerde was de Joden. De leider zei: ''Wil jij debatteren over het aantal vertakkingen
waarin de Joden waren verspreid? Ali ra zei ''in 71 sektes en deze Ummah zal splitsen in het even
aantal vertakkingen, waarvan de meest kwaadaardige de sekte is die naar ons zal roepen (Ahl al
Bayt), en een teken van hen is dat zij Abu Bakr en Umar lasteren.
13

1412
Al Sawaa'q al Muhriqah, volume 2, p.468
13
Al Ibaanah al Kubrah, hoofdstuk 1, athar: 254

9

DE AUTORITEITEN VAN HET SHIISME

Onder de pilaren die het Shiisme vorm hebben gegeven en waarop de jurisprudentie en credo rust
zijn de volgende werken opgenomen:
- Al Kafi (Al Kulayni)
- Al Istibsar (Tusi)
- Al Tahzeeb al Ahkaam (Tusi)
- Man laa Yahduruh al Faaqih (Al Sadooq)
Prominente geleerden in het Shiisme zijn:
- Shaykh al Mufid (c. 948-1022 CE)
- Mullah Baqir al Majlisi (16161698 AD)
- Al Hurr al Aamili (1033/1624 - 1104/1693)
- Nimatullah Al Jazaairi
- Fayz al Kashaani (AD 1680)
- Al Qummi (AD 939)
- Al Ayyaashi
- Al Hilli (1250 C.E.)
- Al Numaani
- Al Tabrasi (460A.H -548A.H)
- Haashim al Bahraani
- Al Khoi
- Etc.
Bekende werken die de bovenstaande Shia geleerden hebben geproduceerd zijn onder andere:
- Bihaar al Anwaar (Mullah Baqir al Majlisi)
- Miraat al Uqul (Mullah Baqir al Majlisi)
- Hayat al Qulub (Mullah Baqir al Majlisi)
- Haqqul Yaqeen (Mullah Baqir al Majlisi)
- Usul al Kafi (Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaaq al Kulayni)
- Al Ihtijaaj (Al Tabrasi)
- Tafsir al Qummi (Al Qummi)
- Tafsir al Ayyaashi (Al Ayyaashi)
- Anwaar al Numaaniyyah (Al Jazaairi)
- Tafsir al Safi (Fayz al Kashaani)
- Wasaail Ash Shia (Hurr al Aamili)
- Etc.

10

Deze reeks artikelen zullen het credo van het Shiisme behandelen. Men kan zich afvragen, waarom is
dat nodig? De goedgelovige gelovige mannen en vrouwen zullen claimen dat deze themas een
tweedracht zaaien in de Islamitische Ummah.
Met verbazing kijken we toe naar deze woorden. En geen eer zal in een persoon aanwezig zijn als hij
zich bekommert over een tweedracht met een partij, die als geloofs regel heeft om de vrouwen van
de Profeet en de metgezellen van de Profeet te vervloeken.
De Rawaafid
15
en hun verwante Shia zullen vaak claimen dat zij veroordeeld worden en voor
ongelovig worden verklaard door de Islamitische gemeenschap (Ahl ul Sunnah wal Jamaah). Terwijl
de geleerden van de Islamitische gemeenschap de Shia over het algemeen niet ongelovig hebben
genoemd en dit standpunt is eeuwenlang aangehouden.
16

Het Shiisme is integendeel een sekte dat de gelovigen en de hele Islamitische gemeenschap voor
ongelovig verklaard heeft. De volgende prominente en autoritaire geleerden hebben dit standpunt
uiteengezet:
Muhammad Salin al Mazandaraani heeft in zijn boek Sharhul Usul al Kaafi gezegd: En hij die het
verwerpt (Wilaaya van Ali), hij is een Kaafir, omdat hij het belangrijkste heeft verworpen waarmee de
Profeet werd gestuurd, een fundament der fundamenten.
De Shia hebben ook een verzonnen stelregel, dat is het volgende:
: - ( ) :
:
: ) ): "

Degene die Imaamah
17
van Ali na mij verwerpt, is zoals hij mijn Profeetschap heeft verworpen, en
degene die mijn Profeetschap heeft verworpen, is zoals degene die de Rububiyyah van Allah heeft
verworpen.
18

19

Al Majlisi, de grootmeester van hedendaags Shiisme, de auteur van Bihar al Anwar schrijft in zijn
boek, het volgende over hen die de verzonnen Shiitische concepten genaamd Imaamah en
Wilaaya verwerpen:
De Imaamiyyah zijn het erover eens (consensus) dat hij die de Imaamah van n imam verwerp, en
ontkent gehoorzaam aan hen te zijn, dat Allah ons heeft opgedragen, is een verdwaalde kaafir die het
verdient om eeuwig in het hellevuur te verblijven.
20


15
Meervoud van Raafida
16
http://www.islamqa.com/en/ref/48984
17
Verzonnen concept van 12 imams
18
Al Sadooq, Al Amali, p 656, #5
19
Ibn Uqda al Kufi, Fadhaail Amir al Muminin, http://shiaonlinelibrary.com, p150, geraadpleegd op 10 juli, 2012
20
Mullah Baqir al Majlisi, Haqqul Yaqeen, p 189
11

Yusuf al Bahraani, citeert de Shia grootmeester, Shaykh Mufid eveneens de consensus van het
Shiisme betreffende deze kwestie:
Het is niet toegestaan voor een gelovige om het lichaam van een persoon te wassen die de Wilaayat
ontkende, en het is niet toegestaan om over degene te bidden (jenaza gebed), een uitzondering kan
worden gemaakt als er een noodzaak is om Taqiyyah
21
te verrichten.
22

Wanneer de Shia hiermee worden geconfronteerd, zullen ze vaak zeggen Dat was vroeger, oude
tijden, we zijn broeders. Zij die het menen, zijn onwetend over hun geloof, en zij die het weten,
verrichten Taqiyyah dat volgens de onfeilbare imam van het Shiisme, 9/10 van het geloof is (Al Kafi).
Abul Qasim al Khui een grootgeleerde van de Shia legt de corruptie in het Shiisme opnieuw uit in
zijn boek Kitaab at Tahaarah:

> > > V
7 .
En het klopt dat alle oppositie ten opzichte van de Ithna Ashariyyah (12ver imam Shia), zij dhaahirin
op de Islaam zijn (qua uiterlijk), en er is geen verschil tussen de mukhaalifin (opponenten van de
Shia) en anderen, en in werkelijkheid zijn zij allen ongelovigen, en zij zijn van de mensen die in deze
wereld Muslim worden genoemd, en op de dag des oordeels (ongelovigen).
23

De leider van de Shiitische revolutie in Iran, was eveneens van deze mening. Een man die door
duizenden Shia vandaag de dag wordt geerd. Khomeini schrijft in zijn boek Arbaa un Hadith het
volgende:

''En het is bekend dat deze kwestie uitsluitend behoort aan de Shia van de Ahl al Bayt en het is
verboden voor een ieder. Aangezien er geen sprake is van geloof (imaan) zonder de Wilayah/Imamat
van Ali en zijn pure onfeilbaren en opvolgers. In feite, het geloof (Imaan) in Allah en zijn profeet is
niet geaccepteerd tenzij het vergezeld is met het geloof in Wilaayah, en we zullen dit toelichten in
het tweede deel..''.
24


Khomeini, de leider van de hedendaagse Shia en Rawaafid schrijft eveneens in zijn boek Al Taleeq
alal Fawaad al Radawiyyah het volgende:
151

151
` ` .
` `
` : " " : " "
` ` `
"

21
Deceptie/liegen.
22
Haqaaiq an Nadhira, volume 10
23
Abul Qaasim al Khui, Kitaab at Tahaarah, volume 2, p87
24
Ruhullah al Musawi al Khomeini, Arbaa un Hadith, p 511
12

" : ( ) ( 1 )
" "


` : "
" ` `
` ` `

.

- ! -
:
`
` ` ` `
` :
` ( 2 ) .
.

Vertaling: ''...Over Jibriel, toen Allah hem meerdere malen vroeg: Wie ben ik en wie ben jij? En elk
keer antwoordde hij (Jibriel) Jij bent jij en ik ben ik. Waarna Allah hem verbrandt voor zijn trots en
stuurt hem weg naar de laagste hemelen, tot de Redder van de Zielen verscheen in de wereld van de
lichten en zielen, de Mawla van de twee universums van de Thaqalayn, onze Mawla Ali ibn Abi Talib
(AS). Toen leerde Ali aan Jibriel dat hij moest antwoorden: ''U bent de Grote Koning, en ik ben een
Nederige Slaaf'' en wanneer hij (Jibriel) dat zei, werd hij gered van het hellevuur''.
25

De leider van deze onislamitische revolutie die in de wereld van de Ithna Ashariyyah (12ver imam
Shia) wordt geprezen, benadrukt niet alleen dat de meerderheid van de Moslims vandaag in
werkelijkheid afvalligen zijn, Khomeini presenteert ook de mate van laster, fictie, ongeloof waarin hij
vervallen is, door de Engel Jibriel in het rijtje te zetten die hij en zijn soortgelijken kleineren.
En Jibriel is het die Ruhul Qudus wordt genoemd in de Quran, Jibriel is degene die de openbaring
neerbracht naar de Profeten. Jibriel is de Engel die behoort tot de machtigste Engelen van Allah en
Jibriel is de Engel, die onfeilbaar is en de bevelen van Allah zonder aarzelen uitvoert, zoals alle
Engelen dat doen.


25
Ruhullah al Musawi al Khomeini, Al Ta'leeqah alal Fawaa'd al Radawiyyah, p151
13

De Muslims hebben n gemeenschappelijk boek, Al Quraan al Karim. Dit beruchte karakter zou door
het Shiisme en in het bijzonder de Rawaafid niet omarmd zijn als zij de juiste erkenning aan de
Quraan en de belofte van Allah toekenden, zoals:


En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en
Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de moslims.
(Soerat an-Nahl: 89)

Het begin van deze compilatie zal daarom gaan over de vermeende Tahreef
26
van de Quraan,
zoals verondersteld door een meerderheid Shia klassieke geleerden en de fundamentleggers van het
Shiisme waarvan diens auteurs en boeken hierboven nader zijn toegelicht. Tahreef/Muharraf wordt
meestal gebruikt in relatie tot de eerdere openbaringen, zoals de Psalmen en de Thora bijvoorbeeld.
Grote componenten van het Shiisme zijn echter van mening dat tahrif plaats heeft gevonden in de
huidige Quraan dat zich in ons midden bevindt.


26
Tahreef - staat voor wijziging, corruptie, toevoeging
14

TAHREEF AL QURAAN
Een groot deel van de Shia Muhaddithin, Muhaqqiqin en Mujtahidin zoals Al Kulayni, Al Jazaairi, Al
Majlisi, Shaykh al Mufid etc, waren van mening dat de huidige Quraan veranderd is door toedoen
van de vijanden van de Ahl al Bayt om er politieke doeleinden mee te kunnen behalen.
Een minderheid geloofde niet in Tahreef van de Quraan, zoals Al Sadooq, zijnde n van de weinige
klassieke geleerden met dit standpunt.
Hoewel het aantal Shiitische geleerden en het aantal overleveringen in het Shiisme die de wijziging
en corruptie van het boek van Allah klaarblijkelijk bevestigen, zal dit hoofdstuk proberen om een
beknopt beeld te schetsen voor de lezer, beginnend met de identiteit van de grootgeleerde.

Mullah Baqir al Majlisi (16161698 AD)
Als de auteur van zeer prominente Shia hadith boeken en boeken omtrent jurisprudentie, laat
Mullah Baqir al Majlisi geen slecht indruk achter bij de Shia. Majlisi is niet alleen de auteur van
Bihaar al Anwaar, maar hij schreef meer dan honderd boeken in het Perzisch en Arabisch. Naast
schrijver, was Majlisi ook de jurist en hadith wetenschapper van zijn tijd
27
.
De persoon die het als een sport zag om de vrouwen van zijn Profeet de lasteren (Haqqul Yaqeen), en
de Sahaba (metgezellen) te vervloeken, staat namelijk net zo ver van de Islaam, als zij die de Profeet
lasterden en de aan hem geopenbaarde Wahi (openbaring van Allah), pozie en verhalen noemden.
Om het standpunt van deze grondlegger van het Shiisme beter te begrijpen, zullen enkele van zijn
werken worden geciteerd m.b.t. overleveringen die over de Tahreef van de Quraan gaan.
Hoewel er duizenden overleveringen zijn over Tahreef al Quraan binnen de cirkel van Shiitisch
literatuur, zijn wij genoodzaakt om ergens te beginnen, en wat is beter dan te beginnen bij de Shaykh
der Shuyukh
28
, Muhammad Baqir al Majlisi.
Naast het feit dat Majlisi zelf onmiskenbaar heeft toegegeven in de corruptie van de Quraan te
geloven, heeft hij zijn mening hieromtrent helder gepresenteerd in zijn boek, Miraat al Uqul
waarin hij commentaar verschaft over een overlevering uit Usul al Kafi.
De overlevering in Usul al Kafi:

":

27
Mohammad Taqi Majlisi, Encyclopedia Iranica
28
Meerderheid van shaykh
15


Ali bin al Hakam van Hishaam bin Saalim van Abu Abdullah (AS) die heeft gezegd: Voorwaar, de
Quraan die Gibrieel heeft geopenbaard aan Muhammad bevat 17000 verzen.
29

Voordat de schokkende inhoud van deze Shia overlevering behandeld wordt, is het van belang om
de authenticiteit van deze overlevering vast te stellen, aangezien zij die onwaarheden aan de Islaam
toeschrijven, een gewoonte hebben gerfd dat er geen sahih hadith zich in hun midden bevindt.

De ''geleerden'' van de jarh wat ta'deel onder de Shia beschouwen deze overleveringen als
betrouwbaar. De keten van overleveraars is als volgt: Ali ibn Hakam van Hisham ibn Salem, Abi
Abdullah Ja'far .
Over Ali ibn Hakam schrijft Urdubili al Haa'ili het volgende: ''Ali ibn Hakam is Jaleelul Qadr
(prijzenswaardig), en Thiqa (betrouwbaar)''.
30

Hisham ibn Salim is beschreven in Rijaal al Tusi als ''Een speciale vriend van Ja'far Sadiq en Musa Al
Kadhim'' .
31
Al Tusi vervolgt over Hisham en zegt: ''Een shakhs (persoon) betrouwbaar betrouwbaar
betrouwbaar''.
32

Voordat de Shia de intentie krijgen om deze 17000 verzen te verdraaien en ontkennen, of louter
afdoen als 17000 wonderen of ayaat, is het van belang om de meester van Hadith, Majlisi te
raadplegen over de betekenis van deze 17000 verzen en zijn commentaar op de overlevering van Al
Kafi te lezen.

` ` `
` `

Al Majlisi zegt over de overlevering het volgende:

Vertaling: ''De overlevering [hadith] is sahih [betrouwbaar] en het is vanzelfsprekend dat deze hadith
en de soortgelijke sahih hadith zoals deze, over de verkorting/tahreef van de Qur'aan
gaan. In mijn opinie zijn deze mutawaatir, ` en het afwijzen van
deze overleveringen zou leiden naar het verwerpen van alle overleveringen.
33

Hoewel het voldoende is dat de overlevering betrouwbaar is volgens de Shia hadith
wetenschappers, en de inhoud uitgelegd is door Al Majlisi, is deze overlevering ook betrouwbaar
genoemd door al Majlisi I, (de vader van Al Majlisi)
34
en door de Shia hadith wetenschapper Hurr al
Aamili .
35


29
Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaaq al Kulayni, ''Usul Al Kaafi'' vol. 2 Kitaab: fadhlul Qur'an riwaaya #28
30
Al Urdubili al Haaili, Jami'ur Ruwaad, p675
31
Al Tusi, Rijaal al Tusi, p234
32
Ibid, 305
33
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqul, boekdeel 12, p525
34
Al Majlisi, Rawdah al Muttaqoon, volume 10, p21
35
Hurr al Aamili, Al Fawaaid al Toosiyyah, onderwerp 96, p483
16


Niet alleen heeft Mullah Baqir al Majlisi zijn mening dat de Quran gewijzigd is sterk verdedigd, maar
zijn ook talloze overleveringen over de wijziging van de Quran bevestigt door de betreffende
grootgeleerde in de kringen grootgeleerden van het Shiisme. Enkele voorbeelden hieromtrent
volgen ter illustratie.
- ` : : - ` -
Maar Allah getuigt bij wat hij heeft geopenbaard aan jou over Ali dat hij het heeft geopenbaard
met zijn wijsheid, en de Engelen getuigen (ook); Allah is voldoende als getuige.
36

En dit moet de volgende Quran aya voorstellen:


(De ongelovigen getuigen niet over jouw Profeetschap) maar Allah getuigt (wel) over wat Hij aan jou
gezonden heeft. Hij zond deze met Zijn Kennis neer. En de Engelen getuigen. En Allah is voldoende
als Getuige
37
. ou gezonden heeft. Hij zond deze met Zijn Kennis neer. En de Engelen
getuigen. En Allah is voldoende als Getuige.
Het feit dat de auteur van Bihar al Anwar de overleveringen die ongeloof bevatten over de Quran
authentiek heeft verklaard, bevestigd dat de klassieke Shia geleerden dit credo met elkaar deelden.
Niet alleen zijn dergelijke overleveringen authentiek verklaard, ze zijn mutawaatir
38
verklaard door
onder andere Majlisi, wegens de grote aantallen van deze overleveringen.
Andere grootgeleerden van het Shiisme hebben het geloof van de Shia voorvaderen bevestigd als
zijnde dat de Quran veranderd is, en verschilt met wat was geopenbaard aan Muhammad ibn
Abdullah. Een eerste getuigenis heeft ons bereikt van Shaykh Tayeeb Musawi al Jazaairi in zijn citaat
opgenomen in Tafsir al Qummi:

`
` ` ` `
` ` .
En het is vanzelfsprekend van de woorden van anderen dan hen, van de eerdere en latere
geleerden van hadith, is de aanname van (het geloof) in wijziging. Zoals: Al Kulayni, Al Barqi, Al
Ayaashi, An Numaani, Furat ibn Ibrahim (Al Kufi), Ahmad ibn Abu Talib at Tabrasi auteur van Al
Ihtijaaj, Al Majlisi, Sayed Jazaairi, al Hurr al Amili, Allamah al Fattuni, Sayed al Bahraani. Zij hielden
vast aan de verzen en overleveringen, die zij onmogelijk buiten beschouwing konden laten in het

36
Mullah Baqir al Majlisi, Bihar al Anwaar, 36/93
37
Quran, Surah Nisaa, vers 166
38
Mutawaatir, , een opeenvolgende overlevering dat de latere generatie bereikt d.m.v. verschillende ketenen van
overleveraars. Het is aangenomen dat een dergelijk groot aantal overleveraars het onmogelijk met elkaar over een
verworpen zaak eens zouden konden worden, waardoor de aanname van deze graad overleveringen onherroepelijk wordt
en de authenticiteit leidend naar diens bron zonder twijfel bevestigd is.
17

realiseren van hun standpunt. Wat de catastrofe doet meevallen, is dat zij van mening waren dat
Tahrif slechts in kleine hoeveelheid plaats heeft gevonden, enkel in verzen over Wilaayah.
39`
` `
` ` `

En de overleveringen via de specifieke route (i.e. Shia) en de algemene route (i.e. Sunnah)
aangaande verwijdering en wijziging (van de Quran zijn mutawaatir en logica schrijft voor dat als de
Quran was ontbonden en verdeeld onder de mensen, en vervolgens een niet-onfeilbare het
probeerde om samen te stellen, het zeer onwaarschijnlijk is dat deze compilatie compleet en in lijn
met de realiteit zou zijn. Er is echter geen twijfel dat de mensen verplicht zijn om het te doen wat
zich tussen de Mushaf (Quran) bevindt en het te lezen tot Al Qaem
40
verschijnt. En dit is bekend
d.m.v. vele overleveringen (mutawaatir) van de Ahlul Bayt en de meeste van deze overleveringen
wijzen uit naar verwijdering en wijziging.
41

Al Majlisi zet zijn traditie en standpunten voort in al zijn werken. Gezien het feit dat deze
overleveringen Mutawaatir zijn, is er geen excuus om deze en soortgelijke overleveringen af te doen
als Akhbaar Ahad [individuele overleveringen].
Een ander voorbeeld over de aard van verwijdering/wijziging van de Quran heeft Majlisi als volgt
samengevat:
> : >
>
Uthman verwijderde van deze Quran drie zaken: Eigenschappen van de leider van de gelovigen Ali
en zijn familie, de veroordeling van Quraysh en de drie khalifen, zoals de vers Wee mij! Had ik maar
niet Abu Bakr als boezemvriend genomen.
42

En het zal de Islamitische gemeenschap niet meer verbazen om dergelijk ongeloof uit de monden van
de Rawaafid te lezen en te horen.
Er zullen mensen zijn die Majlisi zullen verdedigen op dit punt, naast andere punten zoals het
lasteren van de vrouwen van de Profeet en het geloven in de corruptie van het boek van Allah. Een
echte Shia zal geen Shia kunnen zijn als de voornaamste boeken van het Shiisme en de
voornaamste geleerden van het Shiisme en de uitspraken van ongeloof die hieruit vloeien, niet
genterpreteerd zouden worden als uitspraken van sublimiteit en godsvrees. Daarom zullen
sommigen Majlisi verdedigen door hem te citeren zeggende dat er altijd wel iemand aanwezig zal zijn
om de Quraan van verandering te behouden. Het volgende citaat zal naar voren worden geschoven:

39
Al Qummi, Tafsir al Qummi, deel 1 p412
40
Shia 12
e
imam. Het wordt verondersteld dat hij eeuwen geleden is verdwenen in de grot van Samarra.
41
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqul, 3/31
42
Mullah Baqir al Majlisi, Tadhkiratul Aimmah, p9
18


Het moet bekend zijn dat er in elk tijdperk mensen zijn die de Quraan beschermen tegen Tahrif.
43

Raar genoeg betreft dit een quote uit Miraat al Uqul, hetzelfde boek waarin de auteur uitbundig
over de corruptie van de Quran heeft gesproken en datgene vanuit zijn opzicht heeft toegegeven en
bevestigd. De rede achter het feit dat de verdedigers van een dergelijk persoon altijd een zeer klein
stukje van een groot geheel citeren is omdat het om een verdraaide en uit context gehaald element
uit zijn daadwerkelijke woorden gaat.
De volledige zin is echter:
` `
Het moet bekend zijn dat er in elk tijdperk mensen zijn die de Quraan beschermen tegen Tahrif, zij
zijn de Aimmah (AS).
44

Het is echter bekend van de klassieke grootgeleerden van de Ithna Ashariyyah dat deze in de
corruptie van de Quran geloven en van mening zijn dat de echte Quran met de 12
e
Imam is. Claimen
dat de Quran altijd behoed wordt voor Tahrif door de onfeilbare Shia Imam zal niet alleen de
tafels omdraaien, het zal geloof in ongeloof kunnen veranderen. En veel is niet nodig om het
ongeloof van de te behandelen auteurs aan te duiden, omdat dit in grote mate overduidelijk zal zijn
voor een moslim met minimale kennis van de Islamitische fundamenten.
Als laatst zal de Shia claimen dat de overleveringen over tahrif, akhbaar ahad (individuele
overleveingen) zijn, wat eveneens niet waar is. De overleveringen over tahrif zijn mutawaatir
45

genoemd in het Shiisme.
Als uitgangspunt wordt door deze groep aangenomen dat de echte Quran gecompileerd was door
Ali ibn Abu Talib, en deze zich met de 12
e
imam bevindt. Aansluitend is het geen wonder als Majlisi
aangeeft dat de Quran wordt beschermd van Tahrif door de Aimmah (imams). Als onderbouwing
beschikken de Shia grootgeleerden niet enkel over Tawaatur overleveringen, maar hebben zij ook
meerdere juristen en mufassirin gehad die hetzelfde mening deelden.
46

Al Kulayni heeft niet voor niets een hoofdstuk in het meest autoritaire boek van het Shiisme, Al Kafi
de volgende titel gegeven:
`

` `


Niemand behalve de Imams hebben de hele Quran gecompileerd, en zij hebben er alle kennis
over.
47


43
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqul, Volume 2, p273
44
Ibid.
45
Zeer authentiek, groot in aantal en transmissie
46
Quran commentatoren zoals Qummi, Fayz al Kashaani, Hussain Tabatabai etc.
47
Usul al Kafi
19


Van Salim ibn Abu Salma: Ik hoorde een man de Quran reciteren aan Abu Abdullah (AS) en ik
hoorde dat de huruf anders waren dan wat men normaal reciteert. Abu Abdullah (AS) zei tegen hem:
Stop met het reciteren op deze manier, en reciteer zoals andere mensen reciteren tot de verschijning
van Al Qaem (12
e
imam). Wanneer de Qaem opnieuw verschijnt, zal hij het boek van Allah reciteren
naar gelang diens regels en hij zal een kopie van de Quran presenteren dat geschreven is door Ali
(AS). Toen Ali (AS) het schrijven voltooide bracht hij het naar de mensen en zei: Dit is het boek van
Allah, de Machtige en de Sublieme, geopenbaard aan Muhammad. Voorwaar, ik heb het
samengesteld uit twee verzamelingen. De mensen zeiden: Wij hebben een kopie met ons en wij
hebben geen behoefte aan die van jouw. Hij (Ali) zei: Bij Allah, na deze dag zullen jullie nooit meer
zien. Ik vond het nodig om jullie hierover te in te lichten opdat jullie het zouden lezen.
48
Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq al Kulayni (250 AH/864 CE - 329 AH/941 CE)
Muhammad ibn Yaqub al Kulayni wordt geacht onder de grootste geleerden en hadith verzamelaars
van het Shiisme. Al Kulayni schreef onder andere, Usul al Kafi ,bestaande uit drie delen, Usul, Furuh
en Rawda.

Het boek Al Kafi heeft een karakter dat de Quraan veranderd is, maar ook dat de schepping van
Allah over de eigenschappen van Allah beschikken. Om niet van het onderwerp af te dwalen zal enkel
worden ingegaan op het credo van Al Kulayni met betrekking tot de in hun ogen corruptie van de
Quran.

Shaykh Tayeeb Musawi al Jazaairi in zijn citaat opgenomen in Tafsir al Qummi:

`
` ` ` `
` ` .
En het is vanzelfsprekend van de woorden van anderen dan hen, van de eerdere en latere
geleerden van hadith, is de aanname van (het geloof) in wijziging. Zoals: Al Kulayni, Al Barqi, Al
Ayaashi, An Numaani , Furat ibn Ibrahim (Al Kufi), Ahmad ibn Abu Talib at Tabrasi auteur van Al
Ihtijaaj, Al Majlisi, Sayed Jazaairi, al Hurr al Amili, Allamah al Fattuni, Sayed al Bahraani. Zij hielden
vast aan de verzen en overleveringen, die zij onmogelijk buiten beschouwing konden laten in het
realiseren van hun standpunt. Wat de catastrofe doet meevallen, is dat zij van mening waren dat
Tahrif slechts in kleine hoeveelheid plaats heeft gevonden, enkel in verzen over Wilaayah
49


Fayz al Kashaani de auteur van Tafsir al Safi getuigt eveneens tegen Al Kulayni en zijn eensgezinden:


48
Al Kulayni, Usul al Kafi hoofdstuk 4, blz.443, overlevering 23
49
Al Qummi, Tafsir al Qummi, deel 1 p412
20

En betreffende de opinie van onze geleerden (moge Allah tevreden met hen zijn) betreft dit
onderwerp (corruptie van de Quran), wat duidelijk is dat Thiqaatul Islam Muhammad bin Yaqub al
Kulayni in de manipulatie en verlies in de Quran geloofde omdat hij overleveringen hierover
overleverde zonder deze te bekritiseren. Tevens heeft hij aangegeven in de introductie van zijn boek,
dat hij vertrouwde op wat hij overleverde en dit geldt eveneens voor zijn leraar, Ali bin Ibraahim al
Qummi (moge Allah tevreden met hen zijn) 11 en Kulayni) exact volgde (bereft deze zaak) in zijn Al
Ihtijaaj.
50

Het mag duidelijk zijn dat Tafsi al Qummi, Tafsir as Safi, Al Kafi, Bihar al Anwar of Al Ihtijaaj van
Tabrasi geen secondaire boeken zijn in het Shiisme, maar dienen als het kloppend hart van het
Shiisme.
Abul Hassan al Alami, in de introductie van Shia Tafsir al Burhaan getuigt van het volgende
aangaande Muhammad ibn Yaqub al Kulayni:
Het zou bekend moeten zijn, van wat we weten van de woorden van Thiqatul Islam Muhammad ibn
Yaqub al Kulayni, dat hij geloofde in tahrif in de Quran en de verkoring ervan, omdat hij veel ruimte
gaf aan dergelijke overleveringen (over tahrif) in zijn boek al Kafi. Hij kondigde aan het begin van
zijn boek aan te geloven in de authenticiteit van de overleveringen. Zijn Shaykh, Ali ibn Ibrahim al
Qummi was van hetzelfde mening.
51


Mullah Baqir al Majlisi heeft op zijn beurt ook getuigd over de auteur van Al Kafi:En onze metgezellen verschilden van mening over deze kwestie (tahrif al Quran). As Saduq ibn
Babaveyh al Qummi en een groep zijn van mening dat de Quran exact hetzelfde is zoals deze was
geopenbaard. Niets veranderde en niets ging verloren hiervan. Al Kulayni met Shaykh Mufid ..en een
groep waren van mening dat de Quran samengesteld is door de Imams (AS), en de verzen in de
Mushaf, het is slechts een deel ervan. De leider van de gelovigen verzamelde het (de Quran) zoals
het was geopenbaard aan de Profeet (vrede zij met hem) en bracht het naar de hypocrieten
(metgezellen van de Profeet) en zij accepteerden het niet van hem.
52


Shaykh Fani Isfahaani als getuige:
De mening van tahrif is ook duidelijk betreffende Al Kulayni dat hij datgene overlevert die daarover
gaan (over tahrif) en hij levert daar geen commentaar op.
53

Enkele overleveringen uit Al Kafi om de lezer een schets te geven over de ernst van diens inhoud.

50
Fayz al Kashaani, Tafsir al Safi, volume 1, p52
51
Abul Hassan al Amali, Muqaddimah Tafsir al Burhaan, p83
52
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqull- The Mirror of Intellects, volume 3, overlevering 30
53
Al Sayid Ali al Fani al Isfahaani, Araa Hawla Al Quran Views surrounding the Quran, p88
21

- `
- : - ) ` ` ` ( ]
Al Husayn ibn Muhammad heeft overgeleverd van Mualla ibn Muhammad van Ali ibn Asbat van Ali
ibn Abu Hamza van Abu Basir van Abu Abdallah (AS) over de woorden van Allah de meest
vergevende. Hij zal uw werken goed voor u maken en u uw zonden vergeven. En wie Allah en Zijn
boodschapper gehoorzaamt (en de Wilaaya van Ali en de imams na hem), heeft zeker een grote
overwinning behaald. (33:71) Dit is hoe het was geopenbaard.
54


` : - ` ` }

- ) (

{ ) / 90 )"
Ali ibn Ibrahim heeft overgeleverd van Ahmad bin Muhammad al Barqi van zijn vader Muhammad
ibn Sinan van Ammar ibn Marwan van Munakhal van Jabir van Abu Jafar (AS) die het volgende zei:
Jibril bracht dit vers naar Muhammad (vzmh): Slecht is het, waarvoor zij hun zielen verkocht
hebben; dat zij niet geloven in wat Allah heeft neergezonden over Ali..(2:90).
55

- - - ) ` ( ` "
) (
Ahmad Mihraan heeft overgeleverd Moge Allah hem zegenen, van Abd al Azim van Bakkaar van
Jabir van Abu Jafar (AS) die zei: Dit vers van de Quran was dusdanig geopenbaard Maar indien zij
werkelijk gedaan hadden wat hen gezegd werd over Ali-, was dat beter voor hen geweest (4:66) .
56


Shaykh al Mufid (c. 948-1022 CE)

Auteur van meer dan dertig autoritaire boeken van het Shiisme, waarvan Kitaab al Irshaad, Al Amali
en Masaail al Sarawiyyah bekende zijn. Onder zijn studenten, was Sayid al Murtadha het meest
bekend en gerenommeerd.
Shaykh Tusi (d. 460 A.H.) beschrijft dat bij zijn dood, ontelbaar aantal mensen deelnamen en
iedereen was aan het huilen. Zijn credo is werkelijk om van te huilen.
Mullah Baqir al Majlisi getuigt over de Shaykh Mufid betreffende tahrif van de Quran:En onze metgezellen verschilden van mening over deze kwestie (verkorting/tahrif van de Quran).
As Saduq ibn Babaveyh al Qummi en een groep zijn van mening dat de Quran exact hetzelfde is zoals
deze was geopenbaard. Niets veranderde en niets ging verloren hiervan. Al Kulayni en Shaykh Mufid

54
Al Kafi, volume 1, p414
55
Ibid. p417
56
Ibid. p424
22

..en een groep waren van mening dat de Quran samengesteld is door de Imams (AS), en de verzen in
de Mushaf, het is slechts een deel ervan. De leider van de gelovigen verzamelde het (de Quran) zoals
het was geopenbaard aan de Profeet (vrede zij met hem) en bracht het naar de hypocrieten
(metgezellen van de Profeet) en zij accepteerden het niet van hem.
57

Shaykh Mufid zegt zelf in zijn boek, Awaail al Maqalaat het volgende:
`
En de Imams zijn het erover eens dat de leiders van de dwalende vele verzen van de Quran
tegenspraken en lieten de order van de Quran en de sunnah van de profeet achterwege.
58

In hetzelfde boek vervolgt Mufid:
` )

( `

Ik zeg: de overleveringen van aimmatul hudaa, van de familie van Muhammad (sallalahu aleyhi
wasallam) laten zien dat er sprake is van antagononisme in de Quran d.m.v. verwijdering en
verkorting ervan door de onderdrukkers.
59

Al Mufid zegt tevens in zijn boek, Masaail al Sarawiyyah samengevat het volgende:
Alles tussen de twee kaften van de Quran is het woord van Allah en zijn openbaring; het bevat geen
woorden van mensen, en het is het meeste wat is geopenbaard, en het resterende wat Allah heeft
geopenbaard als de Quran is met de Qaem (Shia 12
e
imam), de behouder van de Shariah en de
beschermer van de onaangetaste wetten, hoewel degene die de Quran verzamelde (Uthman) dit
niet opnam (in de Quran) wegens redenen zoals: Zijn onwetendheid over diens bestaan, waaraan hij
twijfelde en dat wat hij toevoegde en het andere liet hij achterwege. Amir ul Muminin (Ali)
verzamelde de Quran van begin tot eind, en verzamelde het zoals het was geopenbaard: Hij zette de
Makki (verzen geopenbaard in Makkah) verzen voor de Madani verzen (verzen geopenbaard in
Madeenah), geabbrogeerde verzen voor de verzen die het abbrogeerden, en compileerde het zoals
het hoort. Om deze rede zei Imam Jafar ibn Muhammad as Saddiq: Bij Allah, als de Quran was
gereciteerd zoals het oorspronkelijk was geopenbaard, zou je er onze namen in vinden..
Authentieke overleveringen hebben ons bereikt van de Imams (A.S) dat zij ons hebben bevolen om te
lezen wat zich (vandaag) tussen de twee kaften bevindt, en wij hanteren geen andere, zij het korter
of langer, tot de Qaem (12
e
shia imam die eeuwenlang zoek is) verschijnt en de Quran aan de
mensen verkondigd zoals Allah het had geopenbaard en zoals verzameld was door Amir al Muminin
(leider van de gelovigen) Ali. En zij verboden het ons om het anders te lezen n.a.v. wat is
overgeleverd in de overleveringen dat ervan verschilt omdat het niet d.m.v. mutawatir
(opeenvolgende overleveringen over dezelfde kwestie) overleveringen komt, maar van individuele
overleveringen, en een persoon kan zich vergissen in het overleveren hiervan. En wanneer een
persoon de Quran anders reciteert dan wat we nu hebben, zal hij zichzelf als doelwit stellen bij hen

57
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqull- The Mirror of Intellects, volume 3, overlevering 30
58
Shaykh al Mufid, Awaail al Maqalaat, H10, p.46
59
Shaykh al Mufid, Awaail al Maqalaat, H59, p.80,81
23

die met ons verschillen (Ahl ul Sunnah wal Jamaah Islamitische gemeenschap) en de machtige (non
Shia) heersers, en dusdanig zal hij zichzelf ten onder laten gaan.
60

Waar de bovenstaande samenvatting van Shaykh Mufid op neerkomt, is het volgende:
1- Ja, alles in de Quran wat we hebben is van Allah en er bevindt zich niets in afkomstig van
mensen. Er is dus geen sprake van toevoeging in de Quran.
2- Maar, er is weldegelijk sprake van verwijdering van de Quran! Deze delen van de Quran zijn
met de Imam Mehdi (Shia 12
e
imam). Uthmaan (moge Allah hem zegenen) heeft deze delen
niet van de Quran niet inbegrepen in het boek dat we vandaag in ons midden hebben.
3- De namen van de twaalf Imams zijn echter wel genoemd in de complete Quran dat met de
Qaem (shia 12
e
imam) is, en die verzen zijn verwijderd door de Khalifah Uthman (moge Allah
hem zegenen).
4- Al Qaem zal de missende verzen van de Quran openbaren tijdens zijn terugkomst
(verschijning).
5- Ja, we weten zeker dat er verzen missen in de Quran, maar we weten niet zeker om welke
delen het precies gaat.
6- We weten niet zeker welke hadith die daarover spreken authentiek zijn en welke dat niet
zijn.
7- We dienen te wachten op de twaalfde shia imam die in het bezit is van de complete Quran.
8- We moeten stellig ontkennen dat de Quran gewijzigd is, uit vrees voor de Islamitische
gemeenschap en machtige heersers [en dienen dus in feite Taqiyyah te verrichten i.e. liegen).


Shaykh al Mufid bevestigt dit in zijn erkend boek, Kitaabul Irshaad:
Wanneer de Qaem van de familie van de Profeet verschijnt, zal hij kampen opzetten en hij zal de
mensen de Quran leren zoals deze was geopenbaard door Allah. Grote moeite zal degene hiermee
hebben die de Quran heeft geleerd zoals wat we vandaag hebben, want het verschilt van de
oorspronkelijke compositie.
61

Hoewel Shaykh al Mufid twee bekende meningen heeft over tahrif, n waarin hij nadrukkelijk
aangeeft dat verandering plaats heeft gevonden, en n opinie waarin hij dat tegenspreekt. Wat hij
wel aangeeft, is dat hij meer geneigd is te geloven dat de volgorde van de verzen is veranderd in
plaats van de verzen dat eveneens neerkomt op tahrif (wijziging).
In de komende paragrafen zal nader worden ingegaan op het met opzet verplaatsen van de volgorde
en verzen in de Quran met het doel de betekenis te vervormen.
60
Shaykh al Mufid, Masaail as Sarawiyyah, Dar al Mufid Lebanon, Beirut (1993), p.78-81
61
Shaykh al Mufid, Kitaabul Irshaad [The Book of Guidance], vertaald door I.K.A. Howard, Balagha Books [1981], p553
24

Nimatullah al Jazaairi (1112H)
Nimatullah al Jazaairi wordt geacht als n van de belangrijkste Shia geleerden, en wordt in het
rijtje geplaatst met Mullah Baqir al Majlisi, Kulayni, Mufid, Tusi etc. Het was Nimatullah al Jazaairi
die ijaaza (toestemming/erkenning op religieus gebied) gaf aan Mullah Baqir al Majlisi.
Een bekend werk van Al Jazaairi is onder meer, Anwaar al Numaniyyah.
In het bovengenoemd boek zegt al Jazaairi het volgende:
- ` `
`

En wees niet verbaasd over de vele gefabriceerde verhalen, want na het overlijden van de profeet,
hebben zij veranderd en gecorrumpeerd wat zelfs groter is [dan verhalen], zoals zij de Quran en
diens woorden hebben veranderd, en de eigenschappen van de Ahlulbayt [familie van de profeet]
daaruit hebben verwijderd, eveneens de schandalen van de hypocrieten [metgezellen] en hun
kwade daden, zoals we zullen lezen in Noor al Quran.
62
En onze overleveringen dat tahrif [wijziging] heeft plaatsgevonden in de Quran zijn mutawaatir,
dus we kunnen ze niet negeren. En het is raar, raar dat al Saduq, at Tabrasi en al Murtadha het
ontkenden in sommige van hun boeken, en claimden dat wat door Allah was geopenbaard aanwezig
is [in de huidige Quran], hierin is ontkenning van mutawaatir overleveringen.
63

De opinie [over tahrif van de Quran] blijkt ook geaccepteerd te zijn door Al Kulayni, wanneer hij
overleveringen hieromtren overlevert en deze niet van commentaar voorziet. Al Sayyid al Jazaairi is
eveneens van deze mening aangaande tahrif in zijn uitleg op de twee Tahdhibs [boeken van Tusi],
en hij heeft een onderzoek op dat gebied geschreven in zijn werk genaamd Manbaa al Haya.
64


Al Sayyid al Al Jazaairi benadrukt zijn positie:
: `

Onze metgezellen en Shuyukh [geleerden] hebben in boeken van Usul [fundamenten] vele
overleveringen, reikend naar de graad van tawaatur [zeer betrouwbaar, groot in aantal] dat in de
Qurran tahrif heeft plaatsgevonden, vele verwijderingen en sommige toevoegingen.
65


62
Nimatullah al Jazaairi, Anwaar al Numaniyyah, 1/97
63
Nimatullah al Jazaairi, Nurul Anwaar fi Sharhil Sahifa as Sajadiyyah, p.43
64
Al Sayid Ali al Fani al Isfahaani, Araa Hawla Al Quran Views surrounding the Quran, p88
65
Al Sayyid Nimatullah al Jazaairi, Nur al Barahayn, deel 1, p.526
25

In Anwar al Numaniyyah zegt Sayyid al Jazaairi:
Ten derde: Om te accepteren dat [de Quran] op een betrouwbare wijze is geopenbaard en dat wat
neergebracht was door Al Ruh al Amin [i.e. de Engel Jibriel], zal leiden naar de ontkenning van vele
overleveringen die ons hebben bereikt als zijnde tawaatur, en waarin duidelijk voorvallen van tahrif
[wijziging/corruptie] in de Quran m.b.t. woorden, materiaal en grammatica vastgesteld is. Onze
metgezellen, moge Allah tevreden met hen zijn hebben gezamenlijk in de betrouwbaarheid en
authenticiteit [van deze overleveringen] geloofd.
Het is waar dat Al Murtadha, al Saduq en Shaykh at Tabrasi dit betwistten, en van mening waren dat
alles tussen de twee kaften de Quran is en niets anders, en het was niet onderhevig aan tahrif.
Het ziet er echter uit dat zij deze mening aanhielden door de vele profijten die zij erin zagen, zoals
het sluiten van de deur van aanvallen [aanval op de sekte i.v.m. de Quran verwerpen]. Als een
dergelijke zaak (tahrif) toegestaan was in de Quran, hoe zou men ernaar kunnen handelen als het
manipuleerbaar is? We zullen spoedig naar het antwoord gaan...
66


Muhammad Baqir al Bahbahaani (17061791)
Een erkend en autoritair geleerde van de Ithna Ashariyyah, auteur van boeken aangaande Shia
fundamenten. Een geleerde die in zijn fundamenten een Usuli (de vier boeken accepteert, maar
tekortkomingen erkent) was, en ondanks dat Wahid al Bahraani, zoals hij ook wel wordt genoemd
67

heeft toegegeven dat de overleveringen aangaande tahrif en corruptie van de Quran de graad van
mutawaatir hebben bereikt. Hij zegt in zijn boek Al Fawaad al Haairiyyah:

` ` .
` `

In de Quran is niet het soort wijziging voortgekomen dat ons ervan zal weerhouden erop te
vertrouwen. En onze metgezellen zijn het hierover eens. Maar zij verschilden of wijziging al dan niet
heeft plaatsgevonden. En wat de vele overleveringen aanduiden is dat het heeft plaatsgevonden.

Ali Ibn Ibrahim al Qummi 329 A.H.
De auteur van de grootste en meest beroemde Tafsir (uitleg) van de Shia, ook wel bekend als Tafsir
al Qummi. De vader van Shaykh Saduq, eveneens behorend tot de top van de fundamentele Shia
geleerden. Ali ibn Ibrahim al Qummi, was eveneens de leraar (Shaykh) van Muhammad ibn Yaqub al

66
Al Sayyid Nimatullah al Jazaairi, Anwaar al Numaniyyah,volume 2, p.357-358
67
Biografie van Baqir al Bahraani, kan worden geraadpleegd op: http://www.al-
shia.org/html/ara/others/?mod=monasebat&id=216 (Arabisch).
26

Kulayni, die Al Kafi (meest authentiek Shia hadith compilatie) schreef. En hoewel de piramide van de
Ithna Ashariyya aan het wankelen is gebracht, is het gewenst om ook te weten wat de grote Qummi,
de leraar van Kulayni over de corruptie van de Quran te melden heeft.
Faydh al Kashani getuigt dat al Qummi in tahrif geloofde:
: ` `
- - `
- `
- .
: - `
En het is duidelijk van de deze overleveringen en anderen van de Ahl al Bayt (AS) dat de huidige
Quran niet de complete Quran is die geopenbaard was aan Muhammad (sallalahu aleyhi wasallam).
Er zijn in feite verzen die tegenspreken datgene wat al was geopenbaard verzen die zijn veranderd en
plekken waar verwijdering heeft plaatsgevonden zoals de namen van Ali (AS) in vele plaatsen, etc.
Bovendien is de volgorde van de Quran niet volgende de gewenste volgorde van Allah en zijn
Profeet. Ali ibn Ibrahim (Al Qummi) was ook van deze mening.
68

Al Qummi in zijn Tafsir al Qummi:
" - ` " "

En wat veranderd is: maar Allah getuigt over wat Hij aan jou gezonden heeft over Ali. Hij zond
deze met Zijn Kennis neer. En O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is
over Ali. En indien jij dat niet doet, dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd.
69

En verre is het pure woord van Allah (subhana wa taala) van de ongeloof dat door de eeuwen heen
en vandaag der dag te lezen is in de fundamentele boeken van een volk dat zich de representatieven
van de Profeet claimen te noemen. De verzen die hierboven geciteerd zijn uit Tafsir al Qummi,
vinden we op deze manier in de Quran:


5:67 O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet,
dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd (Surah al Maidah).


4:166 Maar Allah getuigt (wel) over wat Hij aan jou gezonden heeft. Hij zond deze met Zijn Kennis
neer. En de Engelen getuigen. En Allah is voldoende als Getuige. (Surah An Nisaa)


68
Faydh al Kashani, Tafsir as Safi, volume 1, p.49
69
Ali ibn Ibrahim al Qummi, Tafsir al Qummi, volume 1, p.10
27

Al Qummi:

- `
Een deel van de Quran is een abbrogeerder, en een deel is geabbrogeerd, een deel is duidelijk
(Muhkam) en een deel is ambiguous (Mutashabih), een deel is algemeen, en een deel is specifiek,
een deel is naar voren geplaatst, en een deel achterin, een deel is verbonden, een ander deel is
ontbonden, in een deel is een letter op de plek van een ander, en het verschilt met wat door Allah
was geopenbaard.
70

Al Sayid Ali al Faani Isfahaani getuigt eveneens dat al Qummi samen met andere grootgeleerden van
deze mening was.
71Ayat Allah Abu al Hassan Al-Amili (1070 A.H.)
Sayiyyid Ahmad al Husseini schrijft over Al-Amili: Al Mawla Abu al Hassan al Fatouni Abu al Hassan
bin Muhammad Taahir bin Abdul Hamid bin Musa bin Ali bin Muhammad bin Matuq ibn Abdul
Hamid al Nabaaty al Amili, Al Shareef al Fatouni al Ghawawi van de prestigieuze grootgeleerden, zijn
vaders waren mannen van kennis en verdienstelijkheid. Hij is beschreven als de hard werkende
geleerde, de complete, de scherpe observeerder, Al Allamah, het meest geleerd in Fiqh
(jurisprudentie) onder de wetenschappers van hadith (muhaditheen), de respectabele en
rechtvaardige, het hoofd van de hadith wetenschappers van zijn tijd en een voorbeeld voor de
Fuqahaa (juristen) van zijn tijd.
72
Geboren in Isfahan rond 1070 A.H. , spendeerde het meeste van zijn
tijd in Najaf, en verkreeg zijn Ijaazah (toestemming/diploma) in Hadith van Mullah Baqir al Majlisi in
de maand van Shabaan 1096 A.H. In 1107 A.H. verkeeg hij eveneens Ijaazah van een groep
geleerden waaronder Shaykh Muhammad ibn al Hassan al Hurr al Amili en Al Sayyid Nimatullah al
Jazaairi, eveneens zijn oom Al Mir Muhammad Saalih al Khatun Abadi.
Al Amili gaf zelf ook Ijaazah aan vele geleerden, zoals zijn zoon al Mawlaa Abu Taalub al Fatouni,
Shaykh Ahmad ibn Ismaail al Jazaairi, Sayyid Nasrallah al Mudarris al Haairi en Shaykh Abdullah bin
Karaamullah Huwaizi. Al Allamah Nuri heeft over hem gezegd: Deze Shaykh is van hoge gradatie en
hoge rank, de beste van zijn tijd zover ik weet. Bekende werken van Al-Amili zijn: Bayaan al
Imaamah al mufassirin, al Fawaad al Ghurawiyyah, Miraat al Anwaar wa Mishkaat al Asraar,
Shariat ul Shia, Haqiqah al Madhab al Imaamiyyah, Tanzeeb al Qummiyeen , Sharh al
Saheefatul Sajjadiyyah, Fawaad al Makkiyyah, Nasaakh al Maluk.
73

Al Amili overleed in het jaar 1138 A.H. in Najaf.
Deze grootvader van de Ithna Ashariyyah sekte, Al-Amili zegt in zijn boek, Miraat al Anwaar wa
Mishkaat al Asraar:

70
Ibid. p.5
71
Al Sayid Ali al Fani al Isfahaani, Araa Hawla Al Quran Views surrounding the Quran, p.88
72
Sayyid Ahmad al Hussayni, Talaamithaat al Majlisi, p.12,13
73
Al Mustadrak al Wasaail deel 3/385
28. . .
.

.
Men dient te weten dat uit datgene wat bekend is van Thiqaat al Uslaam Muhammad ibn Yaqub al
Kulayni (Moge Allah hem zegenen) is dat hij geloofde in de tahrif/corruptie van de Quran en de
verwijdering daaruit aangezien hij vele overleveringen heeft overgeleverd die dat bevestigen in zijn
boek Al Kafi, waarvan hij openlijk in de introductie heeft toegegeven dat hij in al wat hij overgeleverd
heeft gelooft. Hij bekritiseerde deze (overleveringen) niet, noch voorzag hij deze van commentaar of
andere bewijzen die het tegenspraken. Dit is ook bevestigd van zijn leraar, Ali ibn Ibrahim al Qummi
(Moge Allah zijn ziel zegenen) die zijn Tafsir (commentaar van de Quran) voorzag van deze
overleveringen en hij overdreef hierin...Onder degenen die deze mening hadden, zijn onze
metgezellen in het veld van Tafsir, Al Ayaashi, Al Numaani, Furaat ibn Ibraahim en anderen. En dit is
bekend als de Madhab (credo) van de meerderheid van de late Muhaqqiq al Muhadithin .
74

75

Eveneens de mening van Ahmad ibn Abu Talib al Tabrasi die hij opeenvolgend naar voren bracht in
zijn boek al-Ihtijaaj en van hen die deze mening ondersteunde was onze Sharykh Allamah Baaqir
Ulum Ahl al Bayt
76
die in zijn boek Bihaar al Anwaar uitbundig op deze kwestie is ingegaan en we
hoeven daar niets meer aan toe te voegen.
Ik heb vele bewijzen voor de authenticiteit van deze waarachtige mening na het traceren en
onderzoeken van de overleveringen die ons in staat stellen om te oordelen dat deze kwestie (tahrif al
Quran) behoort tot de benodigdheden van de Shia Madhab (wetschool) en het is het resultaat van
de grote corruptie dat plaatsvond na het bestelen van de Khalifaat. Na deze observatie zal men
weten dat al Saduq enkel illusies had over deze kwestie.
77

Het feit dat Shaykh Saduq het hier moet ontgelden, komt door het feit dat Saduq onder de weinige
klassieke Shia fundamentele geleerden was die aan had gegeven niet in de corruptie (tahrif) van de
Quran te geloven. Desondanks was Saduq mild in het bekritiseren en weerleggen van hen die daar
wel in geloofden.74
Muhaqqiq: Grootgeleerde die a.d.h.v. tekst wetgevingen kan afleiden
75
Muhaddith: Hadith wetenschapper die a.d.h.v. de keten van transmissie oordelen of een overlevering al dan niet
betrouwbaar kan achten.

76
Mullah Baqir al Majlisi (auteur van Bihar al Anwar)
77
Abu Ali al Hassan Al Amali, Muqaddimah Tafsir al Burhaan, Miraat al Anwaar wa Mishkaat al Asraat, Beirut, p83, 84
29

Abdul Hussayn al Musaawi (1925 C.E.)
De auteur valt onder de Shia geleerden van de twintigste eeuw, en zijn naam kan schokerend zijn
door het feit dat de loyaliteit en aanbidding dat naar Allah gericht dient te zijn, is verschoven naar
Hussayn ibn Ali (moge Allah tevreden met hem zijn).
Abdul Hussayn (dienaar van Hussayn) citerend Allamah Sharaf Ud Din:
Hoewel we overtuigt zijn dat er geen tekortkomingen plaats hebben gevonden in de verzen van de
Edele Quran en dat onze goddelijke boek niet gewijzigd is op welk manier dan ook, is het niet
duidelijk of de volgorde van de verzen precies datgene is hoe het geopenbaard was. Het is heel goed
mogelijk dat het vers aangaande purificatie (Surah Ahzaab, 33:33) over de Ahl al Bayt apart
gepenbaard was en wanneer de verzen van de Quran werden verzameld, was deze geplaatst tussen
de verzen over de vrouwen van de Profeet, zij het per ongeluk of met opzet.
78


Allamah Tabatabai (1904 C. E.)
Onder de bekendste Shia Tafasir (Exegese van de Quran) behoort Tafsir al Mizaan, geschreven door
Ayat Allah Tabatabai.


Al met al, de overleveringen bewijzen, dat wat aanwezig is tussen de twee kaften van de geprinte
Quran het woord van Allah is. Niets is eraan toegevoegd, en niets is er gewijzigd. Hoewel zij (de
overleveringen) niet met zekerheid bewijzen dat een deel van de tekst niet mist.
79

V
V > .
Al met al, de bovenstaande overlevering zoals is overgeleverd door individuen, samen met andere
ondersteunende bewijzen sluiten uit dat er wijziging in de Quran plaats heeft gevonden d.m.v.
toevoeging of wijziging. Hoewel er geen samenhangend bewijs is voor deze individuele
overleveringen dat er niets mist van de tekst. De doctrine dat geen enkel deel van de tekst verloren is
gegaan, is louter speculatief. De claim dat de tekst feilloos bewaard is door de overleveraars in alle
drie de aspecten, (i.e. toevoeging, wijziging, verwijdering van woorden) heeft geen autoritair
bewijs.
80

Al Ayyaashi
Leeftijdgenoot van Shaykh Qummi, erkend in alle velden en erkend als een groot geleerde in de
fundamenten van het Shiisme. Een beroemd werk van Ayaashi, is onder meer zijn exegese van de
Quran, Tafsir al Ayaashi.

78
Abdul Hussayn al Musaawi, Al Muraajiat Imaamate and Leadership, vertaald door Hamid Algar
79
Allamah Tabatabai, Tafsir al Mizaan, 12/125
80
Ibid. 126
30

`
Als de Quran werd gelezen zoals het was geopenbaard, zou je onze namen erin vinden.
81


En zou er geen sprake zijn van toevoeging en verwijdering in het boek van Allah, niets zou
verborgen zijn gebleven over onze rechten (Imams) voor hen die kunnen beredeneren. En als onze
Qaem (12
e
imam) verschijnt en spreekt, zal de Quran met hem getuigen.
At Tabrasi (548 A.H.)
De auteur van Al Ihtijaaj, het wordt door ons niet nodig geacht om de biografie van at Tabrasi te
verkondigen, aangezien zijn positie in het Shiisme onbetwistbaar is.
Shaykh Tayeeb Musawi al Jazaairi in zijn citaat opgenomen in Tafsir al Qummi:

`
` ` ` `
` ` .
En het is vanzelfsprekend van de woorden van anderen dan hen, van de eerdere en latere
geleerden van hadith, is de aanname van (het geloof) in wijziging. Zoals: Al Kulayni, Al Barqi, Al
Ayaashi, An Numaani , Furat ibn Ibrahim (Al Kufi), Ahmad ibn Abu Talib at Tabrasi auteur van Al
Ihtijaaj, Al Majlisi, Sayed Jazaairi, al Hurr al Amili, Allamah al Fattuni, Sayed al Bahraani. Zij hielden
vast aan de verzen en overleveringen, die zij onmogelijk buiten beschouwing konden laten in het
realiseren van hun standpunt. Wat de catastrofe doet meevallen, is dat zij van mening waren dat
Tahrif slechts in kleine hoeveelheid plaats heeft gevonden, enkel in verzen over Wilaayah
82

Fayz al Kashaani de auteur van Tafsir al Safi getuigt eveneens tegen At Tabrasi en zijn eensgezinden:

En betreffende de opinie van onze geleerden (moge Allah tevreden met hen zijn) betreft dit
onderwerp (corruptie van de Quran), wat duidelijk is dat Thiqaatul Islam Muhammad bin Yaqub al
Kulayni in de manipulatie en verlies in de Quran geloofde omdat hij overleveringen hierover
overleverde zonder deze te bekritiseren. Tevens heeft hij aangegeven in de introductie van zijn boek
dat hij vertrouwde op wat hij overleverde en dit geldt eveneens voor zijn leraar, Ali bin Ibraahim al
Qummi (moge Allah tevreden met hen zijn) sinds zijn Tafsir vol zit hiermee (corruptie van de Quran)
en hij heeft wat extremisme aangaande deze zaak. Shaykh Ahmad bin Abi Talib al Tabrasi (Moge
Allah tevreden met hem zijn was eveneens van deze mening omdat hij hen (Qummi en Kulayni) exact
volgde (bereft deze zaak) in zijn Al Ihtijaaj.
83

Abul Hassan Al-Amili heeft eveneens van Tabrasi getuigd in deze kwestie zoals in de vorige
paragrafen uiteen is gelegd.

81
Al Ayaashi, Tafsir al Ayaashi, 1/13
82
Al Qummi, Tafsir al Qummi, deel 1 p412
83
Fayz al Kashaani, Tafsir al Safi, volume 1, p52
31

Nuri at-Tabrasi (d. 1320/1908)
Een erkende geleerde, een Shaykh van het Shiisme. Bekend door onder andere, zijn boek Fasl Al-
Khitab Fee Ithbaat Tahreef Kitab Rab Al-Arbaab waarin hij meer dan 2000 Shia overleveringen
citeert die over de corruptie van de Quran zouden gaan in het kader van het Shiisme. Ruimte laat
ons niet toe om deze overleveringen te behandelen. Hussayn Nuri at Tabrasi citeert niet enkel deze
Shia overleveringen, hij probeert aan de hand daarvan de corruptie van de Quran te bewijzen, zoals
de titel van zijn boek het bevestigt.
Enkele van de overleveringen uit het boek Fasl al Khitaab:

() 1 >( ) ( ) (
> = : ) ( r .

( ( 2 ) ( ) > ( >
= r
.

( ( 3 ) ( : =
> : r V .

( ( 4 ) : (
> : : 7 . V
: V . .

( ( 5
: > = :
> ) ( =
> ) ( .
De Shia zullen de realiteit wellicht anders beschouwen, en claimen dat het misschien vroeger was,
de geleerden van vandaag dit standpunt niet meer hebben. Daarom zullen we een fatwa (religieus
oordeel) plaatsen van een huidig, grootgeleerde zodat deze de kwestie voor ons aankaart vanuit
diens credo.

Groot Ayatullah Jawaad Tabrizi geeft antwoord op een vraag:

) :(


Vraag: Zijn de twee toespraken van Al Bayaan en Al Thaaniyyah authentiek? Zijn de overleveringen
van Al Khayt al Asfar en Al Nuraniyyah in Bihaar al Anwaar authentiek? Over de woorden van de
Profeet van Allah (sallalahu aleyhi wasallam): Ik heb onder jullie twee zwaargewichten
achtergelaten; het boek van Allah en mijn Ahlul Bayt (huisgenoten), hou vast aan hen en jullie zullen
32

nooit afdwalen. Ik vraag, wat is de grootste van de twee zwaargewichten, de Quran of de Ahlul
Bayt?
Antwoord door Groot Ayatullah Jawaad at Tabrizi:
) (
) ( ( (

.
In de naam van Allah, de toespraken die je aanhaalde zijn niet authentiek aan Amir ul Muminin
(AS), aangaande de grootste van de twee zwaargewichten, dat is de waarheid van de Quran dat
bewaard is met de Ahlul Bayt (AS) en het is in de borsten van sommige gelovigen. De Imams (AS)
hebben zichzelf opgeofferd om de grootste van de twee (de Qurran) te bewaren, wanneer we
zeggen Quran, bedoelen we niet het gedrukte wat zich tussen de mensen bevindt, omdat dit
slechts verhalen zijn over de Quran dat is bewaard met diens mensen, Allah weet het beste.
84

Ayatullah Jawaad at Tibrizi, was een Usuli twaalfer Shia, ee feit dat bevestigend is voor de claim dat
zowel de Usuli als de Akhbari
85
Shia van mening zijn dat de Quraan veranderd is. En deze persoon
die naar zowel Qom en Najaf is geweest, heeft bewijzen uit de Shia boeken om zijn claims hard te
maken, in tegenstelling tot de onwetende Shia massa die verrast worden bij het horen dat hun
geloof het boek van Allah heeft verwaarloosd.
De hedendaagse Shia geleerden die voortleven in deceptie, wetend dat het Shiisme en de
fundamenten daarvan de corruptie van de Quran voorschijnt, hebben soms de moed om het
ongeloof dat zij dragen te verkondigen. Een fatwa van Ayatullah Shirazi:


.
7 1430
Vraag: Is degene die zegt dat de Quran corrupt/gewijzigd is een ongelovige?
Antwoord: Nee, hij is geen ongelovige.
86

We zien dat de grotgeleerden van het Shiisme vandaag de dag geen ongeloof zien als een
persoon claimt en ervan overtuigd is dat de Quran gewijzigd en gecorrumpeerd is. Wij vragen
aan de Shia, is dit het werkelijke geloof van de Ahl al Bayt (familie van de Profeet)?
De hierboven te lezen fatwa van Ayatullah Sadiq al Shirazi is geen rotte appel in een bos van
appelbomen, maar het is een bos van bomen die enkel rotte appels dragen. Zondermeer, de

84
Grootayatullah Jawad at Tabrizi, fatwa 17 augustus 2009, geraadpleegd op 19 juli 2012 :
http://tabrizi.org/ar/2009/08/aghaed-1-3/
85
Zie p.36 voor definitie
86
Ayatullah Sadiq al Shirazi, fatwa aangaande tahrif al Quran, geraadpleegd op 18 juli 2012 op http://s-
alshirazi.com/masael/subject/aghaed/letter47.htm
33

namen die in dit arikel worden genoemd zijn louter namen van onbekenden, maar het zijn de
namen van de top van de Shia van vroeger en de top van de Shia geleerden van vandaag.
De auteur van de fatwa van kufr hierboven, is daarom een grootgeleerde uit Karbalah,
gestudeerd aan Najaf. Een geldende autoriteit in de verwerpelijke kringen die de spit van het
Kufr vormen in hedendaags Irak.

Is Allah volgens de bovengenoemde Shia Groot Ayatullah niet in staat om zijn belofte in stand
te houden zoals hij vanaf de zeven hemelen deed neerdalen:


15:9 Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Kuran) hebben neergezonden. En voorwaar,
Wij zijn daarover zeker de Wakers (Surah al Hijr)
Het volgende hoofdstuk zal de betrouwbaarheid van de voornaamste Shia boeken behandelen.

34

BETROUWBAARHEID
Het is voorstelbaar dat degenen die het Shiisme propageren en dergelijke geleerden geacht zijn te
verdedigen en te respecteren, zich zullen excuseren door verschillende argumenten naar voren te
halen. Een voorbeeld was louter een verdraaiing van de woorden van Majlisi, Kulayni of andere
fundamentalisten van het Shiisme om hun credo te bedekken. Een ander zeer bekend fenomeen dat
heerst onder de Shia is de claim dat er in het Shiisme geen boek Sahih [betrouwbaar] wordt
geacht, of dat er geen boek Sahih wordt genoemd.
Het is vanzelfsprekend dat als men de betrouwbaarheid van een overlevering wil vaststellen, men
toenadering dient te zoeken naar de ulum al hadith.
87
Naast het feit dat binnen het Shiisme de
wetenschappen van hadith veel later zijn gentroduceerd vergeleken met de rest van de Islamitische
gemeenschap, zijn de bestaande classificaties van de hadith die over de corruptie van de Quran gaan
onbetwistbaar en gelden als bindend bewijs tegen de claims dat de betreffende overleveringen zwak
of fout zijn uit Al Kafi en soortgelijke boeken die als de pilaren van het Shiisme gelden, ongeldig.
In de voorgaande paginas is aangetoond dat de hadith wetenschappers en grootgeleerden van het
Shiisme niet alleen van mening waren dat de overleveringen over tahrif in hun boeken mutawaatir
(zeer betrouwbaar) zijn, maar hebben ze deze mening nadrukkelijk van elkaar bevestigd.
In dit hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de status van de voornaamste boeken van het Shiisme
en of deze al dan niet sahih worden genoemd in de kringen van grootgeleerden van het Shiisme,
alvorens het credo van Ibrahim al Qummi, Nimatullah al Jazaairi en anderen zal worden behandeld.
V V ( V
V
Voorwaar, de oordelen van de geleerden van de Shia rust op de vier boeken: Al Kafi van Al Kulayni,
Man la Yahduruh al Faqih al Saduq, al Tahdhib en Al Istibsar van Al Tusi. Dit zijn van de geaccepteerde
principile boeken zoals de zes Sihah boeken zijn volgens de Awaam (Ahl ul Sunnah).
88


Al Kulayni zegt in de introductie van Al Kafi het volgende over de authenticiteit van de door hem
geschreven en samengesteld boek:

` - `
- -

Voorwaar, je wenste dat je in het bezit zou zijn van een boek dat voldoende zou zijn, de islamitische
wetenschappen van kennis en religie samenbracht, aan de behoeften van de student voldoet, als een
referentie dient voor de zoeker van leiding, en gebruikt zal worden door degenen die religieuze
kennis zullen vergaren en wat in praktijk gaan brengen d.m.v. correcte [sahih] overleveringen van de

87
Wetenschappen van hadith
88
Talkhis al-Shaf {Introductie}, door al-Sayyid Husayn Bahr al-`Ulum (d. 1422), p.29 [Najaf]
35

waarachtigen (Imams AS) en de oprechten, waarmee de verplichte daden voor Allah, de machtige en
de sublieme en de tradities van zijn Profeet voltooid kunnen worden.
En als je zou zeggen: Als dat gebeurt, hoop ik dat (het boek) een bemiddeling zal zijn waardoor
Allah onze broeder en mensen van onze religieuze gemeenschap (Shia) zal zegenen met zijn steun
en zegen, en hen dichterbij hun gewenste verlossing zal brengen.
89


Vervolgens zegt al Kulayni, die de meest prestigieuze namen geniet in de wereld van de Shia, zoals
Thiqatul Islam het volgende:
-

Allah, de prijzenswaardige heeft datgene wat u verzocht voltooid. Ik hoop dat dit (boek i.e. Al Kafi)
voldoet aan de wensen wat u in gedachte had.
90

Hieruit blijkt dat al Kulayni overtuigd was dat wat hij overleverde authentiek was, en de mensen van
wie hij het overleverde, betrouwbaar waren.

Ayat Allah Muhammad Mahdi al Asifi schrijft over al Kafi:
` -
`
Hij, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft verzameld wat hij authentiek vond van de
overleveringen van de leidende Imams (AS) in zijn encyclopedie.
91

Ayat Allah Abu Talib al Tajlil al Tabrasi, de bekende en prestigieuze Shia auteur schrijft over al
Kulayni en zijn boek al Kafi het volgende:

`
` . . . . -


Hij heeft de authenticiteit van de overleveringen bevestigd in zijn introductie toen hij zei:
Voorwaar, je wenste dat je in het bezit zou zijn van een boek dat voldoende zou zijn. Een boek dat
de islamitische wetenschappen van kennis en religie samen zou brengen, aan de behoeften van de
student voldeed, als een referentie diende voor de zoeker van leiding, en gebruikt zal worden door

89
Al-Kafi, door Abu Ja`far al-Kulayni (d. 329), volume 1, p. 8 [Tehran]
90
Ibid. p9
91
Riya al-Masail f Bayn Ahkm al-Shar` wa al-Dalail al-Sayyid `Al al-abaabai (d. 1231)Muassasat al-Nashr al-Islami
Qum, Iran

36

degenen die religieuze kennis zullen vergaren en datgene in praktijk gaan brengen d.m.v. correcte
[sahih] overleveringen van de waarachtigen (Imams AS).
De bovenstaande declaratie van de auteur van Al Kafi was zodanig van invloed op het Shiisme dat de
grootste geleerden van de Ithna Ashariyya Shia zoals Hurr al Amili dit gebruikten om hun
overtuiging over de authenticiteit van Al Kafi mee te onderbouwen.
De hadith wetenschapper van de Shia, Hurr al Amili citeert de declaratie aangaande de
authenticiteit van Al Kafi van al Kulayni en zegt hierbij:

`

` `
`


Dit is ook een expliciteite declaratie van de authenticiteit van de overlevering in zijn boek gebaseerd
op de volgende punten.
n van deze punten is: Zijn statement: Authentieke overleveringen. Het is bekend dat hij (Kulayni)
geen regel had waarmee hij de authentieke overleveringen (sahih) van de andere categorien
onderscheidde, zelfs als er enkele niet betrouwbare overleveringen in het boek aanwezig zou zijn.
Noch waren andere terminologien van de latere geleerden aanwezig in zijn tijd.
Het is dus welbekend dat alle overleveringen hierin (in al Kafi) sahih (correct) zijn a.d.h.v. de
terminologie van de klassieke geleerden, met het feit dat ze goedgekeurd zijn door de onfeilbare
o.b.v. de categorische opeenvolging.
92Waar Hurr al Amili naar verwijst is de classificatie van hadith dat niet tot de zevende eeuw AH werd
gentroduceerd. Hiervoor was de classificatie van de overleveringen bij de Ithna Ashariyya slechts
berust op wel of niet authentiek.
Om geen objectiviteit te verliezen, zal een andere opinie worden meegedeeld over al Kulayni en Al
Kafi . Ayat Allah Husayn Ali al Muntazari zegt:Het geloof van al Kulayni over de authenticiteit van de overleveringen is geen bindend bewijs omdat
hij niet onfeilbaar was volgens ons.
93


92
Khtimat Tafil Wasail al-Shi`a il Tahl Masail al-Shar`a, door al-Hurr al-`Amil (d. 1104), volume 30, p. 196[Qum]
37

Het feit dat al Kulayni volgens de Shia niet onfeilbaar was, staat hier echter niet ter sprake. Er is wel
vastgesteld dat al Kulayni zelf wel geloofde in de authenticiteit van zijn overleveringen, uitgerekend
de persoon van het meest authentiek Shia boek dat aanwezig is in ons midden.
Dit verschil is ontstaan tussen de Akhbari en Usuli Shias. De Akhbari Shia zijn van mening dat alle
overleveringen in de vier boeken Sahih zijn. Een deel van de Usuli Shia zijn eveneens van mening dat
de classificatie van de klassieke geleerden juist was, terwijl een ander deel deze mening niet deelt,
maar de vier boeken en diens inhoud accepteert zonder aarzelen.
Ayat Allah Muhammad Sadiq al Sadr licht deze kwestie toe:
`
`

De Shia, hoewel zij het er met elkaar unaniem over de authenticiteit van de vier boeken eens zijn
en geloven in de betrouwbaarheid van alle overleveringen daarin, noemen ze niet sahih zoals de
broeders van Ahl al Sunnah dat hebben genoemd.
94

` ``
`Meer dan n van de eminente geleerden hebben aangegeven dat alle overleveringen in Al Kafi
sahih [betrouwbaar] zijn, en er is geen ruimte om iets buiten beschouwing te laten o.b.v. een zwakke
keten van transmissie. I hoorde onze meester en leraar Shaykh Muhammad Husayn al Naini moge
Allah zijn geheim zegenen in n van zijn bijeenkomsten zeggen: Voorwaar, discussiren over de
keten van overleveraars van de overleveringen van al Kafi is het tijdbestek van de incompetente.
95

Uit de bovengenoemde citaten van de Shia geleerden, zowel klassiek als de geleerden van de latere
generaties blijkt dat ze allen de authenticiteit van de overleveringen van al Kafi bevestigden. Als
eerst, de auteur van al Kafi, Muhammad Yaqub ibn Ishaq al Kulayni.
En zij die claimen dat de Shia geen boek Sahih noemen, zullen versteld staan van de bovenstaande
citaten van de vaders van het Shiisme. Een voorbeeld van een titel van een compilatie is
bijvoorbeeld Sahih al Kafi, geschreven door Muhammad Baqir al Bahbudi.
Ibn Mutahhar Al Hilli (d.726) die geldt als een vernieuwer in zijn tijdperk heeft eveneens twee
werken geproduceerd die hij Sahih [betrouwbaar] noemde. Dat waren:
al-Durr wa al-Marjan f al-Ahadth al-iah wa al-Hisan (bevat sahih en Hassan overleveringen).
Al Nahj al Wadda f al Ahadith al-ihh.

93
Dirsat f al-Makasib al-Muharrama, door Husayn `Al al-Muntazar, volume 3, p.123 [Tehran]
94
al-Sh`a, of Muhammad adiq al-adr (d. 1419), p.127 [Tehran]
95
Mu`jam Rijl al-Hadth wa Tafil abaqt al-Ruwat, van Abu al-Qasim al-Kho (d. 1412), volume 1, p.81 [Qum]
38

Yusuf al Bahraani, een prominente geleerde van de Ithna Ashariyyah sekte legt het volgende uiteens
over de twee werken van Al Tusi, al Tahdhib en al Istibsaar.
` `
`
`
`
` ` `
`

De verwerping/goedkeuring van een overleveraar, waarop de classificatie van de overleveringen is
gebaseerd, is bemachtigd uit de uitspraken van de klassieke geleerden. Tevens zijn de
overleveringen, gerelateerd aan de conditie van overleveraars bemachtigd van hen (de geleerden).
Als zij geleund hebben op hen (de klassieke geleerden) betreft een dergelijke kwestie, hoe kan het
dat zij dat niet doen als het aankomt op de authenticiteit van de overleveringen die zij betrouwbaar
hebben genoemd, en een kern van hen expliciet deze [betrouwbaar] hebben verklaard. een zaak
dat niet verborgen is voor hem die de introducties van Al Kafi en Al Faqih en de woorden van al
Shaykh (al Tusi) in al Uddah en de twee boeken (Tahdhib, al Istibsaar) heeft gelezen.
96

Al Faydh al Kashaani, de auteur van Tafsir al Safi zegt in al Waafi:

` ` `


Deze vier boeken (al Kafi, Al Istibsar, al Tahdhib, Man la Yahduruh al Faqih) vormen de spil van de
wetgevingen vandaag de dag, en ze zijn sahih zoals diens auteurs hebben getuigd.
97


Concluderend op het bovenstaande is het klaarblijkelijk dat:
1. Abu Jafar al Kulayni de overleveringen van de door hem gecompileerd al Kafi geloofde
en diens authenticiteit bevestigde.
2. Abu Jafar al Tusi bevestigde in zijn werken al Udda, zoals geciteerd door al Bahrani dat
alle overleveringen in zijn twee compilaties authentiek en acceptabel zijn.
3. Vele prominente Shia geleerden claimen dat alle overleveringen in de vier boeken,
voornamelijk al Kafi, sahih zijn.
4. Al Hurr al Amili, een hadith wetenschapper [muhaddith] en jurist [faaqih], claimde dat
alle overleveringen gecompileerd in zijn boek sahih zijn en acht het verplicht om deze in
prakrijk toe te passen.
5. Ali ibn Ibrahim al Qummi bevestigd de authenticiteit van alle overleveringen in zijn Tafsir
(Al Qummi).

96
al-Hadiq al-Nadira f Ahkm al-`Itrat al-ahira, van Yusuf al-Bahrani (d. 1186), volume 1, p.16 [Qum]
97
al-Waf, van al-Fayd al Kashan (d. 1034), volume 1, p.24 [Isfahaan]
39

6. Ibn Mutahhar al Hilli compileerde twee werken waarvan hij claimde enkel authentieke
overleveringen opgenomen te hebben, bevattend sahih en hassan overleveringen.
7. Muhammad Baqir al Bahbudi heeft bevestigd dat alle overleveringen in zijn boek Sahih al
Kafi, sahih zijn.


40

ILHAAD
Het ontkennen van de compleetheid en perfectie van de Quran zet een ieder buiten het geloof,
aangezien er ontelbare verzen zijn geopenbaard aan de laatste der Profeten, Muhammad ibn
Abdullah (sallalahu aleyhi wasallam) dat de Quran bewaard zal worden door Allah (subhana wa
taala) en nooit onderhevig kan zijn aan manipulatie. n van deze verzen is:


15:9 Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Kuran) hebben neergezonden. En voorwaar,
Wij zijn daarover zeker de Wakers (Surah al Hijr)
De Islamitische gemeenschap (Ahl ul Sunnah Wal Jamaah) heeft een consensus dat de Quran
bewaard is en bewaard zal worden door Allah (Subhana wa taala) en een ieder die claimt dat er
wijziging heeft plaatsgevonden in de Quran, kan niet langer als een gelovige worden beschouwd.
Hoewel we in dit artikel te weten zijn gekomen dat de fundamentele elementen en geleerden van de
Ithna Ashariyyah (Shia) weldegelijk in de corruptie van de Quran geloofden, is het van belang om
eveneens uit te leggen wat Ilhaad inhoudt. Dit omdat onder n van de argumenten van de Shia
valt dat de Quran precies hetzelfde is, behalve de volgorde. En hoewel deze argumenten op zichzelf
onverdedigbaar zijn, zullen we enkele voorbeelden geven van Shiitische grootgeleerden m.b.t. de
verkeerde volgorde van de Quran verzen.
In de terminologie van de Quran en Hadith wetenschappen, betekent Ilhaad om af te wijken van
de verzen van de Quran. Deze afwijking kan plaatsvinden d.m.v. openlijke verwerping of valse
interpretatie, wat niet geaccepteerd is door de Islamitische gemeenschap.
98

Abdul Aziz Muhaddith al Dehlawi (rah) heeft Ilhaad als volgt uitgelegd: De valse interpretatie dat de
definitieve/onbetwistbare tegenspreekt, eenduidige verzen van de Quran of de Mutawaatir
(overleveringen van hoge graad) of de Ijmaa (consensus) van de Islamitische Ummah
tegenspreekt. Deze interpretatie is Kufr (ongeloof).
99


Allah (subhana wa taala) zegt in Surah Fussilat:


98
Mohammed Tosir Miah, Darul Iftaah, Birmingham
99
Al Dehlawi, Maaarifatul Quraan, volume 7, p. 658-660
41

zijn niet voor Ons verborgen. Is dan hij die aaien Voorzeker, zij die Onze tekenen verdr 40.
in het Vuur geworpen wordt beter dan degene die veilig blijft op de Dag der Opstanding?
Doet wat u wilt. Voorwaar, Hij ziet alles wat u doet.

In de exegese van dit vers, als commentaar van de metgezel van de Profeet, en lid van de Ahl al Bayt
van de Profeet, Abdullah ibn Abbas (ra) is te lezen, als commentaar op:

a tin a y a idoona fee h yul


: : .
Volgens Ibn Abbas (radiallahu anh), de geleerde van de Quran en n van de hoogste
het plaatsen van woorden in de onjuiste : Ilhaad betekent van de Quran autoriteiten
100
. positie

Qatadah (radiallahu anh) en anderen hebben eveneens gezegd:
:
Het betekent ongeloof en rebellerend gedrag.
101

Naast het feit dat de Shia geleerden die het Shiisme van vandaag de dag vorm hebben gegeven in
ongeloof waren vervallen door te claimen dat de Quran is veranderd, is er sprake van Ilhaad (i.e.
verwerping, verdraaiing) van eenduidige verzen van het boek van Allah.
De verdraaiing en verwerping van de verzen van de Quran hebben we in de voorgaande
hoofdstukken mogen lezen, hieronder volgt een korte demonstratie van verdraaiing van de verzen
van Allah (subhana wa taala) in het kader van Ilhaad dat hierboven beschreven is.
Allah (subhana wa taala) zegt in zijn boek:100
Imam Ibn Kathir, Tafsir ibn Kathir, Surah Fussilat, vers 41
101
Ibid.
42

O huisgenoten, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te
maken. (Surah Ahzaab, vers 33)
De vader van het Shiisme, Mullah Baqir al Majlisi zegt in Bihaar al Anwaar als commentaar op vers
33 uit Surah Ahzaab:


:

Het is mogelijk dat het vers over purificatie (33:33) was toegevoegd (door de metgezellen) in dit
deel, claimende dat het refereerde naar de vrouwen, of zij voegden het toe tussen de verzen over de
vrouwen van de Profeet om hun religieuze doelen te steunen..zelfs als we accepteren dat er geen
wijziging plaats had gevonden (door de metgezellen) in de volgorde, zeggen we dat er veel
overleveringen zijn die over de verkorting /schrapping van de verzen van de Quran gaan. Als er geen
verzen waren verwijderd, voor en na dit vers (33:33), dan zouden we een heldere lijn hierin zien.
102

Naast het feit dat de pilaar van het Shiisme in de corruptie van de Quran gelooft, geeft hij aan de
lezer een exact voorbeeld wat er wordt bedoeld met Ilhaad.
Een tweede voorbeeld is van een meer recente grootgeleerde en beroemd Shia Quran
commentator, Allamah Tabatabai in zijn Tafsir al Mizaan:

V 7
Het vers (over purificatie 33:33), in het opzicht van de volgorde van openbaring was eigenlijk geen
onderdeel van de verzen over de vrouwen van de Profeet en had geen relatie hiermee, maar het was
later toegevoegd tussen deze verzen, door de Profeet of na zijn overlijden wanneer de Quran werd
samengesteld.
103

Abdul Hussayn (dienaar van Hussayn) citerend Allamah Sharaf Ud Din:
Hoewel we overtuigt zijn dat er geen tekortkomingen plaats hebben gevonden in de verzen van de
Edele Quran en dat onze goddelijke boek niet gewijzigd is op welk manier dan ook, is het niet
duidelijk of de volgorde van de verzen precies datgene is hoe het geopenbaard was. Het is heel goed
mogelijk dat het vers aangaande purificatie (Surah Ahzaab, 33:33) over de Ahl al Bayt apart
gepenbaard was en wanneer de verzen van de Quran werden verzameld, was deze geplaatst tussen
de verzen over de vrouwen van de Profeet, zij het per ongeluk of met opzet.
104

We vragen aan de Islamitische gemeenschap, en in het bijzonder de Shia in de wereld en zij die dit
lezen, wie zijn de mulhidin in de woorden van Allah? Wie zijn zij die de belofte van Allah in twijfel
trekken?


102
Mullah Baqir al Majlisi, Bihaar al Anwaar, p.234,235
103
Allamah Tabatabai, Tafsir al Mizaan, volume 16, p.321
104
Abdul Hussayn al Musaawi, Al Muraajiat Imaamate and Leadership, vertaald door Hamid Algar
43

CONSENSUS VAN DE MOSLIMS


15:9 Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Kuran) hebben neergezonden. En voorwaar,
Wij zijn daarover zeker de Wakers (Surah al Hijr).
Ibn Qudamah rahimahullah heeft gezegd in zijn boek Lum'at-ul-'Itiqaad betreffende een persoon die
in de wijziging van de Quran gelooft: > V) V

Er is geen meningsverschil tussen de Moslims en ze zijn het erover eens dat degene die een Surah,
een Aaya, een woord of een letter van de Quran verwerpt/ontkent, een Kaafir [ongelovige] is.
Al Qaadi Iyaad heeft gezegd:
`
- - ` " " " - "

`
De Moslims zijn het er unaniem over eens dat de Quraan dat zich in de handen van de Moslims
bevindt begint met Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden [i.e. Al Fatiha] en eindgt met Zeg, ik zoek
bescherming bij de Heer der mensen [i.e. Surah an Naas]. Dat dat het woord van Allah en Wahi is
dat neergedaald is aan de profeet Muhammad sallalahu aleyhi wasallam [vrede zij met hem], en dat
het in zijn geheel de waarheid is, en dat er geen sprake is van tekortkomingen of het intentioneel
verplaatsen van woorden, of het toevoegen van letters, die er niet in waren. Er is een Ijmaa
[consensus] dat degene die gelooft dat de Quran is gewijzigd, een ongelovige is.
105105
Qaadi Iyaad Kitab Ash-shifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa volume 2, p.304
44

CONCLUSIE
Als conclusie kan een rationeel persoon niets anders trekken dan te concluderen wat de geleerden
van de moslims door de eeuwen heen hebben geconcludeerd, namelijk dat het ontkennen van de
compleetheid van de Quraan door de Shia, een basale zaak is. De Shia geleerden, hadith
wetenschappers, mufassirin, mujtahidin en muhadithin zijn het erover eens dat het boek dat zich in
ons midden bevindt, corrupt en gewijzigd is. Voor dit ongeloof heeft deze sekte, zoals we hebben
mogen lezen, verscheidene authoritaire bewijzen die zij toe hebben geschreven aan hun 12
imams. Ook is er aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de overleveringen die zijn geciteerd,
om een beroep te doen op de logica van de volgelingen van deze verwerpelijke weg.
Aan wie dienen wij Muslims loyaal te zijn? Aan Allah (subhana wa taala) en de Profeet zijn Sunnah of
aan hen die de fundamenten van de Islaam in twijfel trekken, de authenticiteit van de Quran, de
metgezellen, de vrouwen van de Profeet, de eigenschappen van Allah en Tawheed in twijfel trekken?
Ik vraag bij dezen de Shia, om zich te distansieren van het ongeloof dat aan hen in de naam van
Islaam word voorgeschoteld, ik vraag de broeders en zusters om het ongeloof van het Shiisme te
verwerpen.
En hoe nederig was Ali ibn Abu Talib radiallahu anhu toen hij zei:
: :

Een man vroeg aan Ali Ibn Abi Talib over een kwestie en hij sprak daarover. Toen zei de man: O
leider van gelovigen, het is niet zoals u dat zei, het is zus en zo. Hij zei: U hebt de waarheid
gesproken en ik had het mis, en boven iedere bezitter van kennis, is er iemand met nog meer
kennis.
106

En de kennis, dat zoals goud uitblinkt tussen alle kennis, is de Quran en de Sunnah. Ali radiallahu
anhu was een grootgeleerde, doch was hij eerlijk wanneer het op de waarheid aankwam, en hij
twistte er niet over, noch aarzelde hij om de waarheid te omarmen. Dat is een blijk van zijn kennis,
niet van zijn onwetendheid.
En zo zijn de mannen van kennis onderscheden van de onwetenden. Noch Ali, of zijn nakomelingen
behoorden tot deze sekte [i.e. Shiisme], noch waren zij vervallen in de Kufr [ongeloof], die vandaag
de dag vanuit Qum en Najaf wordt gepropageerd in de naam van de Islaam of de Ahl al Bayt.

106
Tafsir al Qurtubi, 1/272
45

Ik vraag Allah subhana wa taala om de gelovigen te behoeden voor het ongeloof dat in de naam van
de Islaam wordt verspreid, alsmede het gevaar van mensen die zich in het kamp van de Muslims
hebben verschanst en de Islaam en gelovigen bestrijden met de pen en het zwaard.
Moge Allah ons en hen leiden naar de Siraat al Mustaqim
107
en moge de Quran getuige zijn tussen de
afvalligen die het van wijziging beschuldigen en zij die het verdraaien. Amin.

Sha'baan 29, 1432,
Abu Hurayrah107
Het rechte pad ref. Surah al Fatihah (openings surah)
46

BIBLIOGRAFIE
Abdul Hussayn al Musaawi, Al Muraajiat Imaamate and Leadership, vertaald door Hamid Algar
Abu Ali al Hassan Al Amali, Muqaddimah Tafsir al Burhaan, Miraat al Anwaar wa Mishkaat al
Asraat, Beirut, p83, 84
Abul Hassan al Amali, Muqaddimah Tafsir al Burhaan, p.83
Abul Qaasim al Khui, Kitaab at Tahaarah, volume 2, p.87
Al Ayaashi, Tafsir al Ayaashi, 1/13
Al Dehlawi, Maaarifatul Quraan, volume 7, p. 658-660
Al Kulayni, Usul al Kafi hoofdstuk 4, blz.443, overlevering 23
Al Kulayni, Usul al Kafi, volume 1, p.414
Al Majlisi, Rawdah al Muttaqoon, volume 10, p21
Al Mustadrak al Wasaail deel 3/385
Al Qummi, Tafsir al Qummi, deel 1 p.412
Al Saduq, Al Amali, p 656, #5
Al Majaalis wa Jawaahir al Ilm, nr: 290
Al Sawaa'q al Muhriqah, volume 2, p.468
Al Ibaanah al Kubrah, hoofdstuk 1, athar: 254
Al Sayid Ali al Fani al Isfahaani, Araa Hawla Al Quran Views surrounding the Quran, p.88
Al Sayyid Nimatullah al Jazaairi, Anwaar al Numaniyyah,volume 2, p.357-358
Al Sayyid Nimatullah al Jazaairi, Nur al Barahayn, deel 1, p.526
Al Tusi, Rijaal al Tusi, p.234
Al Urdubili al Haaili, Jami'ur Ruwaad, p.675
47

al-Hadiq al-Nadira f Ahkm al-`Itrat al-ahira, van Yusuf al-Bahrani (d. 1186), volume 1, p.16
[Qum]
Ali ibn Ibrahim al Qummi, Tafsir al Qummi, volume 1, p.10
Al-Kafi, door Abu Ja`far al-Kulayni (d. 329), volume 1, p. 8 [Tehran]
Allamah Tabatabai, Tafsir al Mizaan, 12/125
Allamah Tabatabai, Tafsir al Mizaan, volume 16, p.321
al-Sh`a, of Muhammad adiq al-adr (d. 1419), p.127 [Tehran]
Al-Tuhaf Sharh al-Zulaf, p.28
al-Waf, van al-Fayd al Kashan (d. 1034), volume 1, p.24 [Isfahaan]
Article by Sayyid 'Ali ibn 'Ali Al-Zaidi, A short History of the Yemenite Shiites (2005) Referencing: al-
Irshad, p. 403
Ayatullah Sadiq al Shirazi, fatwa aangaande tahrif al Quran, geraadpleegd op 18 juli 2012 op http://s-
alshirazi.com/masael/subject/aghaed/letter47.htm
Biografie van Baqir al Bahraani, kan worden geraadpleegd op: http://www.al-
shia.org/html/ara/others/?mod=monasebat&id=216 (Arabisch).
Dirsat f al-Makasib al-Muharrama, door Husayn `Al al-Muntazar, volume 3, p.123 [Tehran]
Faydh al Kashani, Tafsir as Safi, volume 1, p.49
Fayz al Kashaani, Tafsir al Safi, volume 1, p.52
Grootayatullah Jawad at Tabrizi, fatwa 17 augustus 2009, geraadpleegd op 19 juli 2012 :
http://tabrizi.org/ar/2009/08/aghaed-1-3/
Haqaaiq an Nadhira, volume 10
Hidayat al-Raghibeen
Hurr al Aamili, Al Fawaaid al Toosiyyah, onderwep 96, p483
Ibn Uqda al Kufi, Fadhaail Amir al Muminin, p150, geraadpleegd op 10 juli, 2012:
http://shiaonlinelibrary.com
48

Imam Ibn Kathir, Tafsir ibn Kathir, Surah Fussilat, vers 41
Imaam ad Dhahabee, Siyaar Alaam an Nubalaa, 5/390
Khtimat Tafil Wasail al-Shi`a il Tahl Masail al-Shar`a, door al-Hurr al-`Amil (d. 1104), volume
30, p. 196[Qum]
Mohammad Taqi Majlisi, Encyclopedia Iranica
Mohammed Tosir Miah, Darul Iftaah, Birmingham
Mu`jam al-Muhasin wa al-Masami, door Abu alib al-Tabrizi, p. 17 [Qum]
Mu`jam Rijl al-Hadth wa Tafil abaqt al-Ruwat, van Abu al-Qasim al-Kho (d. 1412), volume 1,
p.81 [Qum]
Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaaq al Kulayni, ''Usul Al Kaafi'' vol. 2 Kitaab: fadhlul Qur'an riwaaya #28
Mullah Baqir al Majlisi, Bihaar al Anwaar, p.234,235
Mullah Baqir al Majlisi, Bihar al Anwaar, 36/93
Mullah Baqir al Majlisi, Haqqul Yaqeen, p.189
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqul, 3/31
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqul, boekdeel 12, p.525
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqul, Volume 2, p.273
Mullah Baqir al Majlisi, Miraat al Uqull- The Mirror of Intellects, volume 3, overlevering 30
Mullah Baqir al Majlisi, Tadhkiratul Aimmah, p.9
Nimatullah al Jazaairi, Anwaar al Numaniyyah, 1/97
Nimatullah al Jazaairi, Nurul Anwaar fi Sharhil Sahifa as Sajadiyyah, p.43
Quran, Surah Nisaa, vers 166
Qaadi Iyaad Kitab Ash-shifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa volume 2, p.304

Rawafid." In The Oxford Dictionary of Islam. Ed. John L. Esposito. Oxford Islamic Studies Online
49

Riya al-Masail f Bayn Ahkm al-Shar` wa al-Dalail al-Sayyid `Al al-abaabai (d. 1231)Muassasat
al-Nashr al-Islami Qum, Iran
Ruhullah al Musawi al Khomeini, Al Ta'leeqah alal Fawaa'd al Radawiyyah, p.151
Ruhullah al Musawi al Khomeini, Arbaa un Hadith, p.511
Sayyid Ahmad al Hussayni, Talaamithaat al Majlisi, p.12,13
Shaykh al Mufid, Awaail al Maqalaat, H10, p.46, 80, 81
Shaykh al Mufid, Kitaabul Irshaad [The Book of Guidance], vertaald door I.K.A. Howard, Balagha
Books [1981], p.553
Shaykh al Mufid, Masaail as Sarawiyyah, Dar al Mufid Lebanon, Beirut (1993), p.78-81
Shaykh ibn Saleh al Munajjid, fatwa, geraadpleegd op 20 juli, 2012 op
http://www.islamqa.com/en/ref/48984
Imam al Qurtubi, Tafsir al Qurtubi, 1/272
Talkhis al-Shaf {Introductie}, door al-Sayyid Husayn Bahr al-`Ulum (d. 1422), p.29 [Najaf]
The waning of the Umayyad caliphate door Tabar, Carole Hillenbrand, 1989, p37, p.38
Usul al Kafi, Volume 1, Kitab al Hujjah